Songdalen kommune Side 1

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Songdalen kommune Side 1"

Transkript

1 Songdalen kommune Side 1

2 Innholdsoversikt Innledning side 3 Den økonomiske utviklingen. 4 Samfunnsutvikling.. 10 Overordnede og sektorovergripende mål 11 Rådmannens stab 27 Politisk styring og kontrollorgan. 29 Barnehagene. 30 Skolene.. 37 Nav.. 43 Kultur og levekår 49 Barneverntjenesten 57 Helse og omsorg 63 Livsmestring 68 Teknisk. 72 Songdalen kommune Side 2

3 Rådmannens kommentarer til året fremdeles god driv Kommunens positive utvikling har fortsatt ved at kommunen i 2014 oppnår et netto driftsresultat på vel kr. 17,3 mill. Korrigert for diverse ekstraordinære poster utgjør netto driftsresultat kr. 8,4 mill. Det er også mye annet å glede seg over. Kommunen leverer jevnt over gode tjenester innen stramme rammer. Fra eksternt hold er det ved flere anledninger mottatt anerkjennelse både i kraft av hederlig omtale og priser. Hovedårsaken til det gode økonomiresultatet er at kommunen oppnådde et meget godt resultat av kapitalforvaltningen gjennom fjoråret. I budsjettet ble det lagt til grunn et forsiktig anslag på rundt 4 %. Resultatet ble en samlet avkastning på hele 11,2 %. Det utgjør ca. kr. 10,5 mill. mer enn budsjettert og lindrer blant annet et betydelig lavere utbytte enn budsjettert fra Agder energi. Det er av stor betydning at tjenesteenhetene har vist budsjettdisiplin og god økonomistyring i Kommunen har forholdsvis høy lånegjeld, pr. 31. desember netto kr. 440 mill. Et positivt resultat er avgjørende for kommunens økonomiske handlefrihet. Det er derfor all grunn til å rose den innsatsen som er levert av lederne for kommunens tjenesteenheter og de ansatte. Mer bekymringsfullt er det at kommunen opplever svikt i skatteinngangen og reduserte inntekter fordi befolkningsveksten foreløpig har stagnert. Det er viktig å glede seg over gode resultater i personalpolitikken. Satsing på kompetanseløft, heltid/deltidsproblematikken og nærvær mm har medført økt oppmerksomhet fra eksternt hold og bidratt til å styrke kommunens omdømme. Kommunens trepartssamarbeid er en vesentlig suksessfaktor i denne satsingen. Det er særlig gledelig at kommunens nærvær nådde 93,6 % i I den sammenheng er det det verd å fremheve verdiprosjektet i barnehagene, som reduserte enhetens sykefravær med hele 34 prosent. Sistnevnte resultat var utslagsgivende da kommunen ble belønnet med årets IA-pris for offentlige virksomheter i Vest-Agder. Det var også gledelig at en av kommunens ansatte ble tildelt årets demenspris for Vest-Agder fra Nasjonalforeningen for folkehelsen. Året 2014 markerte også slutten på en organisasjonsutviklingsprosess som startet i juni Endringer som implementeres skal medvirke til å styrke kommunens tjenesteproduksjon innen enhetene livsmestring og barnehage. Det er også vektlagt at kommunens rolle som samfunnsutvikler ivaretas mer helhetlig. Justeringer i forhold til økonomi, skole, folkehelse og personalpolitikk er også sentrale. Prosessen har også tilrettelagt for fremtidig styrking av kommunikasjon, informasjon og innbyggerdialog ved at det er etablert egen enhet for kommunikasjon og service. Nodeland 30. mars 2015 Kjell A Kristiansen rådmann Songdalen kommune Side 3

4 Den økonomiske utviklingen Innledning Årsregnskapet er utarbeidet i henhold til bestemmelsene i kommuneloven, forskrifter og god kommunal regnskapsskikk (GKRS). Driftsregnskapet viser driftsutgifter og driftsinntekter i kommunen og regnskapsresultatet for året, samt tilhørende budsjett. Investeringsregnskapet viser kommunens utgifter i forbindelse med investeringer, utlån mv., samt hvordan disse er finansiert, sammenholdt med budsjett. Det er også satt opp et eget regnskap for forvaltningsfondet i tråd med tidligere praksis. Årsrapporten er tekst-delen av regnskapet. Denne må dermed ses i sammenheng med driftsregnskapet, investeringsregnskapet og regnskapet for forvaltningsfondet. Driftsregnskapet Hovedlinjer i regnskapet for 2014 Netto driftsresultat er på vel 17,3 mill. kroner, mot budsjettert 4,8 mill. kroner. Kort oppsummert kan resultatforbedringen forklares slik: Reduksjon i sum skatt og rammetilskudd Positivt premieavvik pensjon Økte gebyrinntekter Økt finansavkastning God budsjettdisiplin og god økonomistyring i enhetene. Inntektsanalyse Tall i hele kr %-vis Driftsinntekter andel Brukerbetalinger 3,1 % Andre salgs- og leieinntekter 6,6 % Overføringer med krav til motytelse 12,7 % Rammetilskudd 41,0 % Andre statlige overføringer 10,3 % Andre overføringer 0,4 % Skatt på inntekt og formue 24,2 % Eiendomsskatt 1,7 % sum 100,0 % samlet økning fra året før økning i % fra året før 4,1 % 8,5 % 10,2 % Som det fremgår av tabellen over, har det vært en god vekst hvert år. Veksten har imidlertid avtatt, og særlig er dette tydelig i veksten fra Kommunenes inntekter fra Staten er som kjent svært avhengig av utvikling i folketall. Songdalen kommune Side 4

5 Den økonomiske utviklingen Skatteinntekter og rammetilskudd Gjennom året 2014 har Statens skatteanslag for kommunene blitt nedjustert to ganger i forhold til statsbudsjettet som ble lagt frem høsten Songdalen kommunes skatteinntekter utgjorde 112,7 mill. kroner i 2014, mot 116,3 mill. kroner i Dette utgjør nedgang på 3,3 %. Dette blir delvis kompensert med ulike skatteutjamningstiltak. Etter disse ulike tiltakene har Songdalen ca. 93,7 % av landsgjennomsnittet for skatt og utjamningstiltak, og har dermed lavest %-vis inntekt av alle kommunene i Vest-Agder. Songdalen kommune hadde i 2014 en skatteinntekt pr. innbygger som lå på 70,9 % av landsgjennomsnittet. Dette er lavest i Vest-Agder. Rammetilskuddet kompenserer i noen grad for skattesvikten, ved at det ble ca. 5 millioner kroner mer enn budsjettert. Tall i hele kr Regnskap Budsjett Regnskap Regnskap Skatteinntekter Rammetilskudd Sum overføringer fra Staten Økning fra året før -1,1 % 5,6 % 6,0 % 11,9 % Andre inntekter 2013 var det siste året som momskompensasjonen på investeringer skulle føres i driftsregnskapet. Regelverket er slik at momskompensasjon relatert til investeringer fra 2014 bare kan brukes som egenkapital til investeringsprosjekter. Premieavvik pensjon Det skal hvert år foretas beregning av fremtidige pensjonsforpliktelser for den bestanden av ansatte som til enhver tid er tilsatt i kommunen. Beregningene skal foretas av aktuarer basert på forutsetning om levealder, lønns- og G-regulering, AFP uttak mv. Se ellers note 9 i driftsregnskapet for mer detaljer. Deler av de samlede pensjonsutgifter (grunn- og reguleringspremier) til KLP og SPK aktiveres som fordring i kommunens balanse. Premieavviket (inkl. arbeidsgiveravgift), forskjellen mellom betalt premie gjennom året og et beregnet premiebeløp (aktuarberegning), utgjorde noe i overkant av 5,9 mill. kr i Premieavviket skal regnskapsføres i regnskapsåret og avskrives deretter. Premieavviket fra 2002 til 2010 amortiseres over 15 år og premieavviket fra 2011 til 2014 amortiseres over 10 år. Avsatt premieavvik (inkl. arbeidsgiveravgift) var 18,0 mill. kr i Det understrekes at denne inntekten for Songdalen kommune i sin helhet bør avsettes for å møte utfordringer i år med negative premieavvik og fremtidige avskrivninger (amortisering). Renteutgifter De reelle renteutgiftene ble praktisk talt helt på linje med hva vi hadde budsjettert med. Vi har i budsjettbehandlingen for 2014 estimert til gjennomsnittlig rentesats på vår portefølje på 3,0 %. I tråd med finansreglementets bestemmelser er det foretatt flere rentesikringer i de siste årene. Pr var låneporteføljen i tråd med bestemmelsene i finansreglementet om durasjon og andel fastrente. Songdalen kommune Side 5

6 Den økonomiske utviklingen Renteinntekter og utbytter Utbytte av våre kapitalplasseringer Året 2014 ble et svært godt år for vår kapitalforvaltning. I budsjettet har vi lagt til grunn et forsiktig anslag på rundt 4 %. Porteføljen har gitt en avkastning på hele 11,2 % samlet. Det har vært svært god avkastning både på norske og globale aksjer. Gjennom høsten 2014 ble den finansielle situasjonen globalt meget spesiell ved at oljeprisen på kort tid ble nærmest halvert. Dette gjorde at valutakursene på USD og EUR styrket seg betydelig i forhold til NOK. Konsekvensen av dette er at verdien på våre andeler i globale aksjefond økte betydelig. Det understrekes at med begrepet avkastning, så menes det urealiserte verdistigninger på våre fondsandeler pr All erfaring og teori tilsier at svingninger i verdier av finansielle i perioder vil kunne bli betydelig, både i form av økning og reduksjon av verdier. Det er derfor nødvendig med fondsreserver for å kunne møte slike svingninger. Vi har hatt et ryddig og godt samarbeid med Gabler Investment Consulting som har gitt oss god oppfølging og mange gode råd knyttet til våre plasseringer. Utbytte fra Agder Energi og Avfall Sør AS Utbytte fra disse selskapene ble samlet sett kroner lavere enn opprinnelig budsjettert. Det er mye som tyder på at fremtidige resultater i Agder Energi vil være på linje med Dette vil i så fall gi oss lavere inntekter fremover enn det vi har budsjettert. En annen økonomisk utfordring i så måte vil være eventuelle endringer i aksjonæravtalen som regulerer utbyttepolitikken. Songdalen kommune har en eierpost på 1,465 % i Agder Energi. Vi har ikke lagt til grunn utbytte fra Avfall Sør. Det er i sin helhet begrunnet med den uavklarte situasjonen for selskapet Returkraft AS som eies med 49,9 % av Avfall Sør AS. Renteinntekter i bank Kommunen hadde gjennom året en relativt stabil likviditet (jfr. tertialrapportene). Avtalen med vår hovedbankforbindelse er at vi skal ha en innskuddsrente knyttet til NIBOR. Bankavtalen var på anbud våren 2014, der vi hadde en felles prosess med Søgne kommune. Resultatet av denne anbudsrunden var at vi totalt sett fikk bedre betingelser for 3 nye år med vår gamle hovedbankforbindelse. Oppsummert finans Vi har hatt et meget bra år, der vi samlet sett har oppnådd ca. 10,5 mill. kroner mer enn budsjettert i eksterne finansinntekter. Songdalen kommune Side 6

7 Den økonomiske utviklingen Resultatet av driften i enhetene Regnskap Regulert Opprinnelig Regnskap budsjett budsjett Staben Politisk styring og kontrollorgan Fellesområdene*) Skoleenhetene Barnehageenhetene NAV Barnevern Kultur og levekår Helse- og omsorgsenhet Livsmestring Teknisk enhet Kirkelig fellesråd Tilleggsbevilgninger SUM Kolonnene for regnskap og budsjett er kjørt ut uten artene avsetning og forbruk av fond. Avvikene er kommentert lengre bak i dette dokumentet under rammeområdenes rapporteringer. *) Det store avviker skyldes differanse pensjonspremie på vel 5,9 mill. kroner. Det er i løpet av 2014 innført en strammere rapporteringspraksis. Dette vil si at alle enhetene rapporterer status på driften i forhold til budsjettet hver måned til økonomisjefen. Denne ordningen gjør at den totale oversikten er bedre og mer detaljert enn tidligere. Administrativt oppleves dette som et vesentlig og svært viktig internkontrolltiltak. Grafisk fremstilling av de ulike områders andel av det totale driftsbudsjettet: 13% 12% 35% 40% stab/politikk/felles/kirke skole/barnehage NAV/Livsmestring/HO/Barnevern Teknisk, kultur og levekår Songdalen kommune Side 7

8 Den økonomiske utviklingen Driftsresultat Netto driftsresultat ble 17,3 mill. kroner i Korrigerer vi for ekstraordinære poster så blir resultat noe svakere: Beløp i hele kr Bokført netto driftsresultat Momskompensasjon..*) Premieavvik Bruk av premiefond Korrigert beregnet netto driftsresultat i % av brutto driftsinntekter 1,8 % 4,5 % Tabellen er satt opp for å vise hvordan resultatet ville være basert på den ordinære driften. Nasjonale føringer legger til grunn at resultatgraden over tid bør ligge over 2 % av brutto driftsinntekter. Netto driftsresultat er den viktigste indikatoren for økonomisk handlefrihet, og er et uttrykk for hva kommunen sitter igjen med til avsetninger og driftsmidler til investeringer. *) Fra og med 2014 føres mva.kompensasjon i sin helhet i investeringsregnskapet. Beløp i hele kr Brutto driftsresultat * Netto driftsresultat Netto finanskostnader *Brutto driftsresultat er korrigert for avskrivninger. De store svingningene over tid skyldes i stor grad variable inntekter av momskompensasjon og endringer i finansmarkedet. Fondsavsetninger Som det fremgår av regnskapet, har Songdalen kommune ulike fond. Disposisjonsfondet utgjør vel 32,5 pr I tillegg kommer eventuelle avsetninger kommunestyret velger å gjøre ved disponeringer av resultatet for Songdalen kommune Side 8

9 Den økonomiske utviklingen Investeringsregnskapet Utviklingen av lånegjelden sum gjeld (brutto) mill. kr sum driftsinntekter mill. kr Basert på regnskapet for 2014 så utgjør brutto lånegjeld ca. 113 % av driftsinntektene. Dette oppfattes å være i overkant av det som er anbefalt som kommuners gjeldsgrad. Samtidig er det relevant å se sum lånegjeld i relasjon til sum finanskapital til forvaltning. Som det fremgår av investeringsregnskapet, så er ca. 65 % av sum alle investeringene for 2014 lånefinansiert. Prosjekter med mer enn 2 mill. i påløpte kostnader: Prosjekt Påløpte kostnader pr (i 1000 kr) Finsland barnehage Oppgradering av tunnel, Mjåvann Ny modulbarnehage Birkelid, 2 avd. store barn Finsland skole, oppgradering Boliger for vanskeligstilte (rammebev. 2013, 2014) Finsland skole brannsikring Høydebasseng i Kilen Kirkegårdsområdet ved Greipstad kirke (del 1) Songdalstunet, sprinkleranlegg Utvikling av Fagermoen (bev 2012) Utviklingskostnader Midtheia Boliger for vanskeligstilte - Songdalsvegen Reguleringsplan for Nodelandsheia Øst Forprosjekt UH-bofellesskap Songdalen kommune Side 9

10 Samfunnsutvikling Befolkningsutvikling Folketall Økning fra året før %-vis økning 0,8 % 0,3 % 1,9 % 2,7 % 1,0 % 2,3 % 1,3 % 1,1 % Gjennomsnittlig har den årlige befolkningsveksten i denne perioden vært på 1,4 % pr. år. Som tabellen viser er med ytterpunktene 2,3 % (2009) og 0,3 % (2013). Med en såpass variasjon i veksten er det utfordrende å tilpasse nivået på de ulike tjenestene. Ytterligere analyser av demografi og befolkningsutviklingen innenfor de forskjellige grunnkretsene vil være et viktig datagrunnlag for å dimensjonere tjenestene fremover. Songdalen kommune Side 10

11 Overordnede og sektorovergripende mål Songdalen for livskvalitet Visjonen innebærer at kommunens politikere og ansatte jobber for at: Songdalen skal være en attraktiv kommune å bo i. Songdalen skal være en god kommune å vokse opp i, leve og bli eldre i. Innbyggerne skal oppleve trygghet for nødvendige tjenester. Tjenestetilbudet skal være av god kvalitet. Markering for ansatte som har tatt fagbrev Kapitlene er disponert slik at mål og tiltak/indikatorer fra handlingsprogram 2014 står først, og deretter tiltak og måloppnåelse for målene. Overordnede og sektorovergripende mål Kommunen som samfunnsutvikler Kommuneplanlegging 1. Alle ansatte i hele kommuneorganisasjonen skal ha et bevisst forhold til kommunens visjon, kommuneplanens hovedmålsettinger og satsningsområder. Økonomiplanens handlingsprogram gjenspeiler kommuneplanens delmål og satsningsområder. Indikatorer/tiltak Måloppnåelse i 2014 Kommuneplanlegger gjennomfører Gjennomført for rådmannens stab i september temasamlinger om kommuneplanen for enhetene. Befolkningsutvikling 2. Kommuneplanen legger til grunn en årlig vekst i innbyggertall på 1,5-2,0 %. 3. Andel under 18 år øker med 2 % i perioden. Indikatorer/tiltak Måloppnåelse i 2014 Kommuneplanen legger til grunn en årlig vekst i Vekst i innbyggertallet for 2014 var på innbyggertall på 1,5-2 %. Ca. 0,8 % - betydelig under målsettingen. Songdalen kommune Side 11

12 Overordnede og sektorovergripende mål Nærings- og sentrumsutvikling 1. Prioritere utviklingen av Mjåvann II og III, Brennåsen- og Rosselandsområdet samt Nodeland sentrum, med vekt på at områdene skal kjennetegnes av positive kvaliteter. Indikatorer/tiltak Måloppnåelse i 2014 Det er startet opp arbeidet med nye arealplaner Mulighetsstudien ble presentert i et folkemøte for Nodeland sentrum. I samarbeid med Vest hvor ca. 100 møtte frem. Agder fylkeskommune skal det utarbeides en Mulighetsstudien har lagt til grunn visjonen om mulighetsstudie for Nodeland. kompakt sentrum. Prosessen var preget av godt samarbeid med fylkeskommunen, og kommunen var godt fornøyd med selve mulighetsstudien. Meldt oppstart på områdeplan i januar Sikre drift og vedlikehold av nye Haugenparken. Driftes med tilskudd fra private aktører og kommunen. Deler av torgområdet på Fagermoen Dette er nå ferdigstilt, og skal tjene som opparbeides kommunens festplass. Bygging av bro Fagermoen Rismyr påbegynnes Styrke Nodeland og Brennåsen som kollektivknutepunkt. Utvikle sentrale bo- og næringsområder. Brua påbegynt vinteren 2015, og skal stå ferdig i september Firmaet «Mur i Sør» skal bygge. Sentrumsplanen for Nodeland har som ambisjon å styrke Nodeland som kollektivknutepunkt. Bygging av ny E39 kan gi grunnlag for kollektivknutepunkt på Monan. Boligbygging 1. Et allsidig tilbud av tomter og boliger i hele kommunen som oppleves som attraktive for alle deler av befolkningen, både nye og etablerte innbyggere. Antall boliger som omsettes i kommunen er over snittet for Kristiansandsregionen sett i forhold til folketallet. Det omsettes boliger av forskjellig type og form; både rimelige og dyrere, eneboliger og leiligheter, rekkehus og boliger som passer for unge i etableringsfasen. Indikatorer/tiltak Måloppnåelse i 2014 Følge opp kommuneplanens Det viser seg å være krevende å legge til rette utbyggingsprogram, blant annet for å legge til for større eneboligtomter i sentrale områder. rette for noe større eneboligtomter på deler av Dette har sammenheng med kostnader til Nodelandsheia øst og Nodeland syd. Positive infrastruktur. bokvaliteter vektlegges i reguleringsarbeidet (tomtestørrelse, nærhet til natur, attraktive uteområder, estetikk og funksjonalitet). Songdalen kommune Side 12

13 Overordnede og sektorovergripende mål Samferdsel 1. Statlig aksept for ny firefelts E-39 i vedtatt trasé gjennomføres betydelig tidligere enn E-39 gjennom Songdalen er prioritert i Nasjonal Transportplan (NTP). 2. Etablering av tilstrekkelige midlertidige tiltak på eksisterende E-39 slik av veien kan ta unna morgen- og ettermiddagstrafikken på en akseptabel måte inntil ny E-39 blir realisert. Trafikken flyter greit uten køer på E-39 gjennom Songdalen. 3. Økt antall togreisende fra/til Nodeland stasjon. Passasjertallet er økende. 4. Utbedret vei i Nodelandsbakken snarest mulig. Strekningen blir prioritert i fylkeskommunens handlingsplaner. Indikatorer/tiltak Måloppnåelse i 2014 Arbeide aktivt med å skape et sterkt politisk Planarbeidet for ny E-39 pågår for fullt. press mot sentrale vegmyndigheter og Parsellen Volleberg-Døle bru behandles av Stortinget for å få en høyere prioritering eller kommunestyret i mars økte midler til E-39. Parsellen Varoddbrua Volleberg blir behandlet av kommunestyret i september Bidra til markedsføring av togforbindelsen På infotavla i rådhuset er det fortløpende Nodeland-Kristiansand. elektronisk informasjon om togtilbudet. Yte press på Jernbaneverket for å få etablert overgang mellom Park & Ride ved Nodeland stasjon og selve stasjonen. Som del av oppfølging av samarbeidsavtalen med fylkeskommunen bidra til at Kuliavegen/bakken opp til Nodelandsheia utbedres. Bidra til at gang- og sykkelveger fra Vatneli til Finsland bedehus og fra avkjørsel mot Svarttjønnheia til Gratjønn blir realisert i planperioden. JVB sitt handlingsprogram har ikke satt av midler til dette. Kommunen vil utfordre JVB på denne saken ibm. utarbeiding av områdeplanen for Nodeland. Vegvesenet har utarbeidet en rapport om Fv Nodeland-Vennesla-Ryen hvor parsellen Nodeland-Aukland er gitt 1. prioritet. I fylkeskommunens vedtatte handlingsplan for fylkesveger er dette prosjektet tilgodesett med ca. 25 mill. i 2016 og Det er ikke satt av midler til veg mellom kryss til Svarttjønnheia og Gratjønn. Samfunnssikkerhet og beredskap Vedtak med konsekvenser for tjenesten Ny lov og forskrift om kommuners beredskapsplikt (Sivilbeskyttelsesloven) stiller strengere krav til ROS-analyser, beredskapsplaner og øvelser. 1. Songdalen kommune har god beredskap mot alle aktuelle kriser og uønskede hendelser. Eventuelle uønskede hendelser blir håndtert på en måte som viser at kommuneorganisasjonen har god beredskap. Indikatorer/tiltak Måloppnåelse i 2014 Oppdatere overordnet kriseplan etter Overordnet beredskapsplan er oppdatert. gjennomført ROS-analyse. Årlig møte i det kommunale beredskapsrådet. Møte i beredskapsrådet gjennom 22. jan Årlig beredskapsøvelse for kriseledelsen. Beredskapsøvelse 9.desember i regi av Fylkesmannen. Scenario ekstremvær. Årlig temamøte om beredskap i Temamøte beredskap i forbindelse med kommunestyret. kommunebehandling av ROS-analyse og beredskapsplan i marsmøtet. Dyktiggjøre alle relevante brukere i krisestøtteverktøy DSB-CIM. Det er gjennomført egne opplæringssekvenser hvor tema har vært effektiv bruk av DSB-CIM. Songdalen kommune Side 13

14 Overordnede og sektorovergripende mål Kommunikasjonsstrategi og profilering 1. skal være kommunens viktigste informasjonsplattform mot publikum. skal framstå som en lettlest, brukervennlig, rask og oppdatert informasjonsportal for innbyggerne og oppnå 5 av 6 stjerner i den årlige testen av offentlige nettsteder Kvalitet på nett. 2. Kommunen skal oppnå månedlig positiv presseomtale. 3. All kommunal virksomhet skal profileres i tråd med vedtatt profileringsmal. 4. Kommunens ansatte skal ha et bevisst forhold til informasjon, kommunikasjon og medias rolle for å nå kommunens mål. 5. Innbyggerne skal oppleve at kommunen gir tidlig, korrekt og god informasjon. Godt resultat i brukerundersøkelse. 6. Publikum skal oppleve å få god service, hjelp og informasjon ved henvendelse i skranke, på telefon, e-post og facebook. Godt resultat i brukerundersøkelse. 7. Publikum og media opplever at kommunen praktiserer meroffentlighet og at innsyn gis uten unødig opphold. Innsynsbegjæringer besvares i løpet av maksimum 2-3 dager. I tilfeller som krever mye kvalitetssikring og event. sladding, gis rask tilbakemelding om når innsyn kan gis. Indikatorer/tiltak Måloppnåelse i 2014 Fortløpende motivere og lære opp enhetsledere INFO-teamet har hatt møter hver 14. dag og og INFOteam/informasjonsansvarlige i har fokus på nyhetspubliseringer og enhetene slik at publisering og markedsføring oppdateringer av hjemmeside, ansattportal og av nyheter, endringer og informasjon om facebook. tjenestene blir en naturlig del av enhetenes Samt faglige diskusjoner innen området. arbeid. Ytterlige oppdatering av ut fra kvalitetskriteriene som settes av Difi.no og øke bruken av elektroniske tjenester der det er hensiktsmessig. Aktuelle ansatte og ledere skal årlig øve på å håndtere media på en god måte. Videreutvikling av kommunens tilstedeværelse i sosiale medier (facebook). Ansatte får jevnlig kurs, internopplæring og kompetanseheving innen service, kommunikasjon og faglig oppdatering på de kommunale fagområdene. Gjennomføre omdømmeundersøkelse for Songdalen kommune Flere elektroniske skjema er nå tilgjengelig på hjemmesiden. Elektronisk barnehagesøknad har blitt oppgradert med en ny og bedre løsning. Det har ikke vært gjennomført medietrening i Facebooksiden har hatt en økning i antall «likere» med 40 % i 2014, dvs. at ved årsskiftet var det 1073 følgere mot januar Medlemmer av INFOteamet har deltatt på ulike kommunikasjonsfaglige kurs og seminar gjennom året. Internopplæring/oppdatering skjer kontinuerlig gjennom året. Omdømmeundersøkelsen ble gjennomført i januar/februar Songdalen kommune Side 14

15 Overordnede og sektorovergripende mål Regionutvikling og interkommunalt samarbeid 1. Bidra til at Knutepunkt Sørlandet befester sin posisjon som en viktig arena for regional utvikling. 2. Videreutvikle det interkommunale samarbeidet med Søgne kommune. Indikatorer/tiltak Måloppnåelse i 2014 Etablering av Kristiansandsregionens KR-IKT er etablert som egen juridisk enhet. interkommunale IKT-tjeneste sammen med Songdalen er representert i styre og Kristiansand, Lillesand, Birkenes og Iveland. arbeidsutvalg, og er involvert i det løpende arbeidet med å etablere KR-IKT (ny org.modell, økonomimodell, Serviceavtaler mm). IT-ansatte fra Lillesand og Birkenes er flyttet til Kristiansand i Følge opp vedlagte strategiske plan for Knutepunkt Sørlandet for Det vises til Årsmelding fra Knutepunkt Sørlandet. Songdalen kommune Side 15

16 Overordnede og sektorovergripende mål Kommunen som tjenesteleverandør Bolig og startlån 1. Boligsosiale tiltak i tråd med boligsosial handlingsplan effektueres med et helhetlig og brukerrettet perspektiv. 2. Boligkontoret står for en kostnadseffektiv, brukerorientert og kommunedekkende boligforvaltning. 3. Bolignemnda tar beslutninger basert på et helhetlig, tverrfaglig og langsiktig perspektiv. Indikatorer/tiltak Måloppnåelse i 2014 En boligtjeneste og en administrativ Boligforvaltningen er koordinert og bolignemnd er satt i system pr systematisert i boligkontoret. Administrativ bolignemnd ledet av tjenestesjef har hatt 9 tverrfaglige møter. Det er utarbeidet en boligstrategi. To nødboliger er bygget og tas i bruk i Prosjektplaner for 2 nødboliger ble ikke vedtatt. Nytt prosjekt er igangsatt. Investeringsplaner, herunder avklaring av utnyttelse av bygningsmassen på Birkelid, er utarbeidet i henhold til bevilgede midler innen Saksbehandlingstiden av låne- og tilskuddssøknader er innen 2 uker. Retningslinjene for startlån og tilskudd er revidert hvert annet år, første gang i Det er etablert en faggruppe/kompetansenettverk for boligforvaltning og/eller lån og tilskudd. Prosjektet «eie framfor leie» har i løpet av 2014 ført til at 5 husstander går fra leieforhold til eieforhold, og forutsetningene for prosjektmidlene gitt av Husbanken er innfridd. Det er ikke investert i flere boliger i Det er utarbeidet prosjekt for bygging av 6 UHboliger og igangsatt prosjekt for bemannede boliger på Midtheia Saksbehandlingstiden er innen 2 uker. Ny forskrift begrenser målgruppen. Det er behandlet 71 søknader og 35 startlån er utbetalt med til sammen kr 12 mill. Nye retningslinjer for startlån og tilskudd er vedtatt. Internt er det opprettet et arbeidsutvalg for behandling av mer komplekse startlånsøknader. I regi av Husbanken er det etablert et kompetansenettverk. Prosjektet «eie framfor leie» førte til 3 nye eieforhold. Det er utarbeidet en rapport etter prosjektperioden med forslag til tiltak som kan føre til at flere skal kunne eie. Folkehelsearbeid 1. Bidra til en samfunnsutvikling som fremmer folkehelse og bidrar til å motvirke sosiale helseforskjeller. Folkehelsearbeidet skal fremme trivsel, gode sosiale og miljømessige forhold og bidra til å forebygge psykisk og somatisk sykdom, skade eller lidelse. Indikatorer/tiltak Måloppnåelse i 2014 Utarbeide tiltaksplan på folkehelseområdet som Utarbeidet «folkehelseplan» som er politisk svarer til de identifiserte utfordringene behandlet høsten kommunen har. Fylkesmannen i Vest-Agder gjennomførte tilsyn med kommunens folkehelsearbeid 2. desember. Endre organiseringen av folkehelsearbeidet der folkehelsefokuset kommer tydeligere til uttrykk både gjennom stedsutvikling og ved igangsetting av tiltak rettet mot særlig identifiserte satsningsområder. Videreføre etablert samarbeid med Vest-Agder fylkeskommune i forbindelse med tiltaksutvikling og fortsatt kompetansehevende tiltak. Det er arbeidet høsten 2014 med å vurdere organiseringen i tråd med ovennevnte «folkehelseplan». Dette arbeidet intensiveres våren Det er benyttet Fylkeskommunens statistikkportal i forbindelse med kommunens «folkehelseplan». Kommunen er egen pilotkommune for å hindre drop-out fra videregående skole. Faste samarbeidsmøter 2 ganger årlig er etablert. Songdalen kommune Side 16

17 Overordnede og sektorovergripende mål Samarbeid med lokale kriminalitetsforebyggende tiltak (SLTkoordinator) 1. SLT-koordinator skal samarbeide med de øvrige tjenestene i kommunen, frivillige og politiet, om lokale kriminalitetsforebyggende tiltak i aldersgruppen 0-20 år. Få alle til å samordne innsatsen og jobbe mot felles mål. Arbeidet er rettet mot enkeltindivider, grupper og mot samfunnet som helhet. Arbeidet deles inn i tre nivå: styringsnivå, koordineringsnivå og utførernivå. Indikatorer/tiltak Måloppnåelse i 2014 Deltakelse i barnas kommunestyre. Vedtak i kommunestyret at foreslåtte endringer innføres. Barn og unges talsperson i arealplanlegging. Ikke fulgt opp i tilstrekkelig grad. Kontinuerlig samarbeide med alle kommunale Kontinuerlig. Faste samarbeidsmøter med tjenester og frivillige organisasjoner. Greipstad Lions, GIL og NNPF (Norsk narkotika forening lokallag). Bidra til å fremme barn og unges oppvekstvilkår i Songdalen kommune gjennom, kartlegging, observasjon og analyse av deres status. Delta i Knutepunkt Sørlandet samarbeid med SLT koordinatorer i andre kommuner. Fast deltakelse i Krim gruppa Knutepunkt Sørlandet samarbeid, faste deltakere er SLTkoordinator fra de 7 knutepunktkommunene, samt politi. Organisere driften av Ungdomshuset X-Ray. Det ansettes egen miljøarbeider til å drifte ungdomshuset. Fast deltakelse i KOG Knutepunktets SLTrepresentant/fagperson. Innført Hasjavvenningskurs- og samtaler i kommunen fra høsten Holde kurs/ulike aktiviteter på ettermiddager/kvelder. Jentegruppe arrangeres en dag i uken etter skoletid. Samlingen foregår fortrinnsvis på Ungdomshuset X-Ray. Sysselsette ungdom som trenger en mer aktiv fritid/tjene penger, «sommerjobb prosjektet» dersom ekstern finansiering til dette. Delta i tverrfaglig og tverretatlig samarbeid. Melde fra til barneverntjenesten i de tilfeller hvor det er bekymring for et barn/en ungdom om omsorgssituasjon og/eller atferd. Ungdatakonferanse gjennomført, analyse gjennomført i fht. barn og unges oppvekstvilkår. Kontinuerlig, har påbegynt forberedelser til D`VOICE ungdomsfestival Mandagsmøtet (politiets møte) hver 3. uke, er nå utvidet til å inkludere også enhet for Livsmestring, samt Barne- og ungdomsansvarlig i Søgne kommune. Ungdomsleder ansatt i august 2014, program er fastsatt ut året. KOG- Unge lovbrytere år får tilbud om Ungdomsstraff. Har vært en veldig økning i 2014, måtte foreta»inntaksstopp» på slutten av året pga. manglende kapasitet til å følge opp alle. Hasj-avvenning er godt i gang, innen utgangen av 2014 hadde kommunen 5 unge i individuelle hasjavvenningsprogram (Ungdomsleder har nødvendig kompetanse og lang erfaring med dette). Ungdomshuset er åpent to kvelder pr. uke, gjennomført breakdance kurs i samarbeid med Kulturskolen. Ikke gjennomført i Sommerprosjekt for en gruppe utvalgte unge sommeren 2014, samarbeid med Enhet for Livsmestring. Finansiert av SLT-budsjett. Fast deltaker i tverrfaglig team og kjernegrupper på skolene. Gjøres kontinuerlig, muntlig i samarbeidsmøter, samt skriftlige meldinger til barneverntjenesten. I tillegg brukes mandagsmøtet til informasjonsutveksling. Songdalen kommune Side 17

18 Overordnede og sektorovergripende mål Systemkoordinator Individuell plan (IP) 1. Formål med IP er å ivareta brukere med langvarige og sammensatte behov slik at de opplever sitt tjenestetilbud som individuelt tilpasset, helhetlig og godt koordinert. De aktuelle brukere som har rett på en IP skal tildeles en medarbeider i kommunen, som personlig koordinator. Personlig koordinator har, sammen med bruker og/eller pårørende, et overordnet ansvar for planprosessen i arbeidet med IP og for å trekke inn aktuelle tjenester til rett tid. Ny helse- og omsorgslov som har trådt i kraft forplikter kommunen til å opprette personlig koordinator ved behov for koordinering av tjenester. Indikatorer/tiltak Måloppnåelse i 2014 Systemkoordinator har ansvar for overordna Ingen endring i overordna rutiner. rutiner, prosedyrer og informasjon knyttet til IP Systemkoord. har deltatt i flere tverrfaglige fora slik at aktuelle enheter/medarbeidere kan og gitt innspill. ivareta arbeidet med IP. Har deltatt og gitt innspill i OU 2. Deltar i «Forbedringsteam» med samlinger i regi av KS for å se på ny struktur/tverrfaglig samarbeid på B/U-feltet. Tilbud om koordinatoropplæring 1-2ggr/år eller ved behov til alle aktuelle medarbeidere i kommunen. Være kontaktperson i koordinerende enhet. Gjennomføre evaluering av arbeidet med IP på systemnivå. Tilby veiledning individuelt eller i smågrupper etter behov. Ved store sammensatte saker bidrar systemkoordinator tidlig i prosessen. Det innebærer blant annet når bruker planlegges utskrevet fra spesialisthelsetjenesten. Lede tverrfaglig samarbeidsforum, KOTT (Koordinerende Tverrfaglig Team). Ansvar for innkalling, lede møte og skrive referat. Gjennomført 2 opplæringsrunder; en i enhet for livsmestring og en i habilitering. Har deltatt i flere samarbeidsmøter på ungdomsskolen for å vurdere/informere om behov for IP/koordinator. Planlegges gjennomført i Gjennomført flere individuelle veiledninger og noen lunsjmøter. Ingen slike henvendelser i Var/er koordinator i 6 enkeltsaker hvor en er omfattende og de andre mer som kontaktperson i kommunen. Et møte i Songdalen kommune Side 18

19 Overordnede og sektorovergripende mål Kommunen som organisasjon og arbeidsgiverrollen Organisasjonsutvikling 1. En kostnadseffektiv organisasjonsstruktur som evner å yte de tjenester som er vedtatt av sentrale og lokale myndigheter. KOSTRA, brukerundersøkelse og/eller andre relevante sammenligninger viser at kommunen drives kostnadseffektivt og gir gode tjenester. 2. En politisk organisasjonsstruktur som gir gode og effektive arenaer for demokratiske beslutninger og gode arbeidsforhold for kommunens folkevalgte. Songdalen skårer over landsgjennomsnittet i undersøkelser som måler lokaldemokratiet. Indikatorer/tiltak Måloppnåelse i 2014 Gjøre administrative endringer i tråd med Oppfølging av 64/13, kalt OU del 2, er avsluttet kommunestyrets føringer gitt i 64/13 i OU del 2 bestod av fire delprosjekter: Administrativ grovmodell evaluering Birkelid barnehage etablert som egen enhet 2. Rus/psykisk helse barn og ungehelsestasjon, familiesenter er flyttet fra Levekårsenheten til Livsmestringsenheten. 3. Kultur og levekår/rådmannens stab deler av rådmannens stab (Rådhustorget) er sammen med biblioteket etablert som egen enhet: Kommunikasjon og service. 4. Rådmannen ledergruppe ingen endringer i antall kommunalsjefer. Personalrådgiver er omgjort til personalsjef og møter i lederteam. Jevnlige bruker- og innbyggerundersøkelser. Det er gjennomfør 25 brukerundersøkelser til sammen i enhetene. Gjennomføre kompetansebygging knyttet til endringer. Songdalen hadde svært godt resultat på lokaldemokratiundersøkelsen og mottok nasjonal pris for resultatet. 10 personer gjennomførte kurs i innovasjon i regi av Innoco, hvor en del av kurset var en konkrete case fra pågående prosjekt. (Mulighetsstudie Nodeland og Kompetansestrategi). Saman om ein betre kommune Songdalen kommune deltar i prosjektet «Saman om ein betre kommune». Dette er en videreføring av Kvalitetskommuneprosjektet og medfører ressurser og bistand både økonomisk, faglig og materielt. Kommunen er inne i programmet med to satsningsområder: heltidsprosjektet og Nærværsprosjektet barnehagene. Mål og tiltak for prosjektet framkommer under de påfølgende kapitlene Arbeidsgiverfunksjonen, Fra fravær til nærvær og Likebehandling og likestilling. Songdalen kommune Side 19

20 Overordnede og sektorovergripende mål Arbeidsgiverfunksjonen 1. Songdalen kommune er en attraktiv arbeidsplass som gir ansatte muligheter til faglig vekst og utvikling. 2. Kommunen har til enhver tid riktig kompetanse for å møte faglige krav og utviklingsbehov. Alle ansettelser er kvalitetssikret i forhold til prioriterte kompetansebehov. Det er utarbeidet strategiske kompetanseutviklingsplaner for kommunen som helhet og for de enkelte sektorer. 3. Arbeidsgiverpolitikken utvikles på områdene rekruttering og likestilling slik at kommunen sikrer seg rett kompetanse og utvikler seg som en likestilt organisasjon. Det er utviklet en heltidskultur i alle sektorer i kommunen. Det er gjennomført jevnlige kartlegginger av situasjonen i forhold til antall deltidsstillinger. Lønnsstatistikk viser at gjennomsnittlig lønnsnivå og stillingsstørrelse for sammenlignbare stillinger nærmer seg hverandre. 4. Kommunen skal ha kompetente, motiverte og myndig-gjorte medarbeidere. 5. Kommunen skal ha ledere som gir tillit og handlingsrom slik at ansatte kan utnytte egen kompetanse. Det er gjennomført løpende kompetanseutviklingsprogrammer for ledere med vekt på utviklings- og endringskompetanse. 6. Kommunen skal til enhver tid ha minimum 6 lærlinger. Kommunen oppfyller KS sin målsetting for lærlinger i kommunal sektor (1 lærling pr innb.) 7. Kommunen skal ha etisk bevisste medarbeidere. Indikatorer/tiltak Måloppnåelse i 2014 Jevnlig oppfølging og kompetansebygging Gjennomført 3 ledersamlinger for alle ledere overfor enhetslederne og linjeledere med m/personalansvar + hovedtillitsvalgte. Tema personalansvar innen arbeidsgiverfunksjonen. har vært utvikling av lederverdier og overordnet kompetansestrategi. BI professor Linda Lai foreleste på dagseminar om kompetanse og ledelse i januar Det utarbeides strategiske kompetanseplaner for organisasjonen med tiltaksplaner som sikrer at kommunen på kort og lang sikt har den kompetansen som er nødvendig for å nå definerte mål. Partssammensatt arbeidsgruppe har utviklet overordnet kompetansestrategi for kommunen med fokus på 4 hovedpunkter: Lederutvikling Utvikle møtearenaer for leder og ansatt Utvikle faglige arenaer og tverrfaglige kompetansefora Rekrutteringsstrategi Overordnet strategi ferdigstilles for forankring i administrativ og politisk ledelse i løpet av våren 2015 og arbeidet med å utvikle sektorvise konkrete kompetanseplaner følges opp av arbeidsgruppen. Det satses på å holde inntaket oppe slik at kommunen til enhver tid har minst 6 lærlinger. Rådmannen gis fullmakt til å avklare fordelingen av lærlingene. I 2014 hadde kommunen 13 aktive lærekontrakter. Av disse ble 5 kontrakter opprettet fra og med høsten Lærlingene fordeler seg på fagene helsefag (6) og barneog ungdomsarbeiderfaget (7). 4 kontrakter ble ferdigstilt i Songdalen kommune Side 20

Budsjett og økonomiplan 2012-2015

Budsjett og økonomiplan 2012-2015 Rådmannens forslag til Budsjett og økonomiplan 2012-2015 10. November 2011 Om økonomiplanen Økonomiplanen er kommuneplanens handlingsdel. Dokumentet er en plan for de neste fire årene, ikke et bevilgningsdokument.

Detaljer

ÅRSBERETNING. 2013 Vardø kommune

ÅRSBERETNING. 2013 Vardø kommune ÅRSBERETNING 2013 Vardø kommune Økonomisk resultat Regnskapet for Vardø kommune ble for 2013 gjort opp med et netto driftsresultat på vel 41,5 mill kroner. Netto driftsresultat i regulert budsjett var

Detaljer

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER Kommunens driftsinntekter består i hovedsak av: - salgs- og leieinntekter, som gebyrer og betaling for kommunale tjenester - skatteinntekter d.v.s. skatt på formue og

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAKSFRAMLEGG

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAKSFRAMLEGG Side 1 av 5 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 13/119 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2012 - KRØDSHERAD KOMMUNE Saksbehandler: Marit Lesteberg Arkiv: 212 &14 Saksnr.: Utvalg Møtedato 70/13 FORMANNSKAPET 20.06.2013

Detaljer

Songdalen kommune Side 1

Songdalen kommune Side 1 Songdalen kommune Side 1 Innholdsoversikt Side Rådmannens kommentarer til året 2015 3 Den økonomiske utviklingen 4 Overordnede og sektorovergripende mål 13 Barnehagene 35 Skolene 43 Kultur og inkludering

Detaljer

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL.

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL. ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL. 1. Innledning Regnskapsanalysens formål er blant annet å gi opplysninger om siste års utvikling, samt sentrale utviklingstrekk i kommuneøkonomien. I regnskapsanalysen

Detaljer

Enhet for Støttefunksjoner

Enhet for Støttefunksjoner VIRKSOMHETSPLAN 2012 Enhet for Støttefunksjoner Sist revidert: 8. feb. 2012 RISØR KOMMUNE INNHOLD 1 Risør kommunes hovedmålsetting... 3 2 Risør kommunes verdier... 4 3 Ansvarsområde og organisering...

Detaljer

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL 1. Innledning Regnskapsanalysens formål er blant annet å gi opplysninger om siste års utvikling, samt sentrale utviklingstrekk i kommuneøkonomien. I regnskapsanalysen

Detaljer

3. Stortinget fastsatte maksimalsatser for formues- og inntektsskatt skal legges til grunn for innkreving av skatt i budsjettåret 2017.

3. Stortinget fastsatte maksimalsatser for formues- og inntektsskatt skal legges til grunn for innkreving av skatt i budsjettåret 2017. PS 131/16 Årsbudsjett 2017. Økonomiplan 2017-20 Rådmannens forslag til vedtak: 1. Kommunestyret vedtar økonomiplan for 2017-2020. Driftsrammer og investeringsbudsjett for 2017 i økonomiplanen 2017-2020

Detaljer

16.4. Medarbeiderperspektivet

16.4. Medarbeiderperspektivet 16.4. Medarbeiderperspektivet Bystyret har det øverste arbeidsgiveransvaret for kommunens vel 3000 medarbeidere. Bystyret ønsker at arbeidet med en helhetlig arbeidsgiverstrategi samsvarer med kommunens

Detaljer

ARBEIDSGIVERPOLITIKK. Lebesby kommune

ARBEIDSGIVERPOLITIKK. Lebesby kommune ARBEIDSGIVERPOLITIKK Lebesby kommune Vedtatt i Lebesby kommunestyre den 12.juni 2007 i sak 07/484 PSSAK 22/07 Ansvarlig: Kontorleder Arbeidsgiverpolitikk. 1. Innledning... 3 3 Våre grunnverdier... 5 4

Detaljer

Drammen bykasse Regnskap 2014 foreløpig status Endelig regnskap 2014 vil foreligge 16. februar

Drammen bykasse Regnskap 2014 foreløpig status Endelig regnskap 2014 vil foreligge 16. februar Drammen bykasse Regnskap 2014 foreløpig status Endelig regnskap 2014 vil foreligge 16. februar Orientering i formannskapet 10. februar 2015 v/ rådmann Osmund Kaldheim Stram styring og effektiv drift sikrer

Detaljer

GJØVIK KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK. Utfordringer og muligheter. Visjon: Mjøsbyen Gjøvik - motor for vekst og utvikling GJØVIK KOMMUNE

GJØVIK KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK. Utfordringer og muligheter. Visjon: Mjøsbyen Gjøvik - motor for vekst og utvikling GJØVIK KOMMUNE GJØVIK KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK Visjon: Mjøsbyen Gjøvik - motor for vekst og utvikling Utfordringer og muligheter GJØVIK KOMMUNE Både folkevalgte og ansatte i Gjøvik kommune er del av et unikt oppdrag.

Detaljer

Positivt premieavvik er ikke nødvendigvis positivt

Positivt premieavvik er ikke nødvendigvis positivt Positivt premieavvik er ikke nødvendigvis positivt Det er med blandede følelser en registrerer at flere medier og instanser, deriblant Kommunal Rapport (KR), har grepet fatt i problemstillingen rundt pensjon

Detaljer

Lederavtale. inngått mellom: (navn) (navn) Dato. Denne avtalen erstatter tidligere inngått avtale og gjelder inntil ny inngås.

Lederavtale. inngått mellom: (navn) (navn) Dato. Denne avtalen erstatter tidligere inngått avtale og gjelder inntil ny inngås. Lederavtale inngått mellom: (navn) (navn) Dato Enhetsleder (enhetsnavn) Overordnet leder Denne avtalen erstatter tidligere inngått avtale og gjelder inntil ny inngås. LEDERE SOM LYKKES HAR EVNE TIL: å

Detaljer

Intensjonsavtalen trår i kraft når begge kommuner har vedtatt likelydende avtaler i sine respektive kommunestyrer.

Intensjonsavtalen trår i kraft når begge kommuner har vedtatt likelydende avtaler i sine respektive kommunestyrer. Utkast per 06.01.2016 K2 prosessen: Intensjonsavtale. Innledning Søgne kommune og Songdalen kommune har en intensjon om å slå seg sammen. Kommunene har forhandlet frem en felles plattform for en ny kommune

Detaljer

Råde kommune årsbudsjett 2014 og økonomiplan

Råde kommune årsbudsjett 2014 og økonomiplan Råde kommune 1640 RÅDE Samordnings- og beredskapsstaben Deres ref.: 13/976-FE-151/PGWE Vår ref.: 2014/78 331.1 BOV Vår dato: 26.03.2014 Råde kommune årsbudsjett 2014 og økonomiplan 2014-2017 Årsbudsjettet

Detaljer

Økonomiplan 2014-2017 Budsjett 2014

Økonomiplan 2014-2017 Budsjett 2014 Økonomiplan 2014-2017 Budsjett 2014 Rådmannens forslag Kommunestyret 12.11.13 27.02.2010 1 Marnardal kommune -et kraftsenter i vekst og utvikling Økonomiplan og budsjett er utarbeidet med grunnlag i følgende:

Detaljer

ÅRSBERETNING. 2014 Vardø kommune

ÅRSBERETNING. 2014 Vardø kommune ÅRSBERETNING 2014 Vardø kommune Økonomisk resultat Regnskapet for Vardø kommune ble for 2014 gjort opp med et netto driftsresultat på vel 5,4 mill kroner. Netto driftsresultat i regulert budsjett var satt

Detaljer

Søknadsskjema - Saman om ein betre kommune Ref. (Maks. 5 sider Kommune(r) Verdal kommune og Levanger kommune

Søknadsskjema - Saman om ein betre kommune Ref. (Maks. 5 sider Kommune(r) Verdal kommune og Levanger kommune KOMMUNAL OG REGIONALDEPARTEMENTET Søknadsskjema - Saman om ein betre kommune Ref. (Maks. 5 sider Kommune(r) Verdal kommune og Levanger kommune Kontaktperson Tlf, e-post, stillingstittel Inger J Uthus-

Detaljer

ØKONOMISK VURDERING 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING. Kommentarer: 1.1 Fordeling av utgiftene: ÅRSMELDING 2005 FLESBERG KOMMUNE SIDE 3

ØKONOMISK VURDERING 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING. Kommentarer: 1.1 Fordeling av utgiftene: ÅRSMELDING 2005 FLESBERG KOMMUNE SIDE 3 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING Regn Oppr. Regulert Regn Bud/regn Regnsk 2004 Bud 2005 Bud 2005 2005 Avvik i% 2004 DRIFTSINNTEKTER Brukerbetalinger -6 362-5 958-5 958-6 474 8,66 % 1,76 % Andre salgs-

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2010-2011

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2010-2011 AGDENES KOMMUNE PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2010-2011 (Behandlet i kontrollutvalgets møte 03.05.2010 i sak 11/2010 Plan for forvaltningsrevisjon for 2010-2011 ). Innledning I henhold til Forskrift om

Detaljer

Virksomhetsplan Risør - for gjestfrihet, nyskapning og mangfold RISØR KOMMUNE

Virksomhetsplan Risør - for gjestfrihet, nyskapning og mangfold RISØR KOMMUNE RISØR KOMMUNE Virksomhetsplan 2013 Risør - for gjestfrihet, nyskapning og mangfold Økt bosetting og livskvalitet gjennom forebygging, bevaring, vekst og utvikling. Virksomhetsplan 2013 side 2 INNHOLD 1)

Detaljer

Årsrapportering pulje 1 Saman om ein betre kommune

Årsrapportering pulje 1 Saman om ein betre kommune Årsrapportering pulje 1 Saman om ein betre kommune Frist for rapportering 1. februar. Vi anbefaler at dere gjennomgår og fyller ut skjemaet i styringsgruppen/prosjektgruppen eller annet egnet fora. På

Detaljer

Overhalla kommune Revidert økonomiplan 2010-2013 Kommunestyrets vedtak, sak 96/09 den 22/12-09

Overhalla kommune Revidert økonomiplan 2010-2013 Kommunestyrets vedtak, sak 96/09 den 22/12-09 Overhalla kommune Revidert økonomiplan 2010-2013 Kommunestyrets vedtak, sak 96/09 den 22/12-09 Innhold INNLEDNING 3 1 ØKONOMISK STATUSBESKRIVELSE 3 1.1 Driftsinntekter 3 1.2 Driftsutgifter 4 1.3 Brutto

Detaljer

Saksframlegg. 1. Bystyret vedtar å bruke 145,7 mill kr av lånefondet til dekning av utgifter til investeringer.

Saksframlegg. 1. Bystyret vedtar å bruke 145,7 mill kr av lånefondet til dekning av utgifter til investeringer. Saksframlegg ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING FOR 2007 Arkivsaksnr.: 08/16927 Forslag til innstilling: 1. Bystyret vedtar å bruke 145,7 mill kr av lånefondet til dekning av utgifter til investeringer. 2. Bystyret

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN 2012-2015. Sandvollan skole og barnehage

VIRKSOMHETSPLAN 2012-2015. Sandvollan skole og barnehage VIRKSOMHETSPLAN -2015 Sandvollan skole og barnehage 1. Om resultatenheten Sandvollan skole og barnehage ansvar 216 Følgende tjenestesteder inngår i enhet Tjenesteleder Thomas Herstad Skole Thomas Herstad

Detaljer

Arbeidsgiverpolitikk. fra ord til handling

Arbeidsgiverpolitikk. fra ord til handling Arbeidsgiverpolitikk fra ord til handling Vedtatt i Bamble kommunestyre 21. juni 2012 Arbeidsgiverpolitikk Arbeidsgiverpolitikk er de verdier, holdninger og den praksis som arbeidsgiver står for og praktiserer

Detaljer

NOTAT TIL POLITISK UTVALG

NOTAT TIL POLITISK UTVALG NOTAT TIL POLITISK UTVALG Til: formannskapet Fra: rådmannen Saksbehandler: Kristoffer Ramskjell Dato: 15.1.2015 Rapportering på økonomi og nøkkeltall per 31.12.2014 Rapportering på status økonomi, 1 000

Detaljer

For framstilling av netto driftsresultat, se Økonomisk oversikt drift på regnskapets side 14.

For framstilling av netto driftsresultat, se Økonomisk oversikt drift på regnskapets side 14. Del 1: Økonomisk resultat (Årsmeldingens obligatoriske del) Etter Forskrift om årsregnskap og årsberetning og kommunal regnskapsstandard skal rådmannen redegjøre for økonomisk stilling og avvik mellom

Detaljer

Overordnet IA-plan 2015-2018

Overordnet IA-plan 2015-2018 Overordnet IA-plan 2015-2018 IA-mål Alta kommune 2015 2018 Alta kommune har fornyet samarbeidsavtalen med NAV Arbeidslivssenter om å være en inkluderende arbeidslivsbedrift i perioden 2014 2018. Inngåelse

Detaljer

ENHET FOR STØTTEFUNKSJONER

ENHET FOR STØTTEFUNKSJONER RISØR KOMMUNE Virksomhetsplan 2015 ENHET FOR STØTTEFUNKSJONER Versjon 1.1 Vi skal vokse - gjennom Kunnskap, Regional utvikling og Attraktivitet Virksomhetsplan - Enhet for støttefunksjoner 2015 side 2

Detaljer

ÅRSBUDSJETT 2014 - HANDLINGSPROGRAM 2014-2017

ÅRSBUDSJETT 2014 - HANDLINGSPROGRAM 2014-2017 ÅRSBUDSJETT 2014 - HANDLINGSPROGRAM 2014-2017 Arkivsaksnr.: 13/3641 Arkiv: 145 Saksnr.: Utvalg Møtedato 164/13 Formannskapet 03.12.2013 / Kommunestyret 12.12.2013 Forslag til vedtak: 1. Målene i rådmannens

Detaljer

KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL Budsjett Pressekonferanse Rådmannens forslag

KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL Budsjett Pressekonferanse Rådmannens forslag KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL 2017 2020 Budsjett 2017 Pressekonferanse Rådmannens forslag 01.11.16 1-års hjul 4-års hjul 1.tertialrapport Planstrategi 2.tertialrapport KHD, budsjett Kommuneplan Årsevaluering

Detaljer

Regnskap 2014. Foreløpige tall

Regnskap 2014. Foreløpige tall Regnskap 2014 Foreløpige tall Utgiftsøkning og inntektssvikt Befolkning 2,32 % vekst i innbyggertall Forutsatt gjennomsnittsinnbyggere, 17 mill Ett års «etterslep» på skatt (01.11.2013) og rammetilskudd

Detaljer

Songdalen kommune Side 1 av 83

Songdalen kommune Side 1 av 83 Songdalen kommune Side 1 av 83 Innholdsoversikt... Side Innledning... 3 Den økonomiske utviklingen... 4 Samfunnsutvikling... 19 Overordnede og sektorovergripende mål... 24 Rådmannens stab... 38 Politisk

Detaljer

Formannskapet 23.02.2012. Kontrollutvalget 24.02.2012

Formannskapet 23.02.2012. Kontrollutvalget 24.02.2012 Formannskapet 23.02.2012 Kontrollutvalget 24.02.2012 Regnskap 2011 Regnskapsenheten Regnskapsavleggelsen 8 dager forsinket Skyldes Øk volum på bilag Uforutsette hendelser i løpet av 2011 (turnover m.v.

Detaljer

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014 Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet budsjett 2013 Regnskap 2012 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue -1 666 700-1 594 200-1 514 301 Ordinært rammetilskudd -1 445 758-1 357 800-1

Detaljer

Gevinstrealisering i Andebu kommune

Gevinstrealisering i Andebu kommune Gevinstrealisering i Andebu kommune Kommuneplan Organisasjonssjef og prosjektleder Eirin Farmen Andebu kommune Prosjektlederkonferanse Trondheim 2.september 2014 Andebu kommune - 1 av 14 kommuner i Vestfold

Detaljer

Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1

Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1 Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1 Driftsregnskap Budsjett Avvik Avvik % Linje nr Art nr Navn på hovedgruppe 1 600-659 Brukerbetaling. Salgs-, avgifts- og leieinntekter -4 421-3 200-1 221 38,2 % -2 939

Detaljer

Den økonomiske situasjonen i kommunesektoren

Den økonomiske situasjonen i kommunesektoren Den økonomiske situasjonen i kommunesektoren 1 2. mars 2015 Notat fra TBU til 1. konsultasjonsmøte mellom staten og kommunesektoren om statsbudsjettet for 2016 Det tekniske beregningsutvalg for kommunal

Detaljer

LIKESTILLINGSRAPPORT 2013 MED HANDLINGSPLAN 2014

LIKESTILLINGSRAPPORT 2013 MED HANDLINGSPLAN 2014 LIKESTILLINGSRAPPORT 2013 MED HANDLINGSPLAN 2014 INNHOLD INNLEDNING... 1 KJØNNSFORDELING... 1 KJØNN OG DELTID... 3 KJØNN OG LØNN... 5 SENIORTILTAK... 5 MOBBING, INKLUDERING, VARSLING... 5 HANDLINGSPLAN

Detaljer

Den økonomiske situasjonen i kommunesektoren

Den økonomiske situasjonen i kommunesektoren Den økonomiske situasjonen i kommunesektoren 3. mars 2014 Notat fra TBU til 1. konsultasjonsmøte mellom staten og kommunesektoren om statsbudsjettet for 2014 Det tekniske beregningsutvalg for kommunal

Detaljer

Formannskapets sak 073/16: Økonomiplan og handlingsprogram:

Formannskapets sak 073/16: Økonomiplan og handlingsprogram: Formannskapets sak 073/16: Økonomiplan og handlingsprogram: Representanten Rene Rasfhol (H) fremmet følgende forslag på vegne av Høyre, Fremskrittspartiet og Venstre: Rådmannens forslag med følgende endringer:

Detaljer

Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende vedtak ble fattet:

Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende vedtak ble fattet: Fylkesmannen i Buskerud Postboks 1604 3007 DRAMMEN Arkivsak Arkivkode Etat/Avd/Saksb Dato 15/3760 151 SADM/STO/GA 10.12.2015 MELDING OM VEDTAK Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende

Detaljer

Personalpolitiske retningslinjer

Personalpolitiske retningslinjer Personalpolitiske retningslinjer Vedtatt av fylkestinget juni 2004 Personalpolitiske retningslinjer. Nord-Trøndelag fylkeskommunes verdigrunnlag: Nord-Trøndelag fylkeskommune er styrt av en folkevalgt

Detaljer

Strategi for Langtidfrisk i Notodden kommune

Strategi for Langtidfrisk i Notodden kommune Strategi for Langtidfrisk i Notodden kommune 2012 Utarbeidet av Tove-Merethe Birkelund Dato Godkjent av Dato 2 Forord Notodden kommune hadde et nærvær på 88,9 % i 2009, det vil si en fraværsprosent på

Detaljer

Utvikling på personalområdet 2. halvår 2014. Saksnr. 15/298 Journalnr. 1983/15 Arkiv 032 Dato: 11.02.2015

Utvikling på personalområdet 2. halvår 2014. Saksnr. 15/298 Journalnr. 1983/15 Arkiv 032 Dato: 11.02.2015 Utvikling på personalområdet 2. halvår 2014 Saksnr. 15/298 Journalnr. 1983/15 Arkiv 032 Dato: 11.02.2015 Status utvikling og aktiviteter 2. halvår 2014 Vedtatte tiltak i budsjett og økonomiplan Kommunestyret

Detaljer

Kommunereform Bakgrunn og utfordringer. Lars Dahlen

Kommunereform Bakgrunn og utfordringer. Lars Dahlen Kommunereform Bakgrunn og utfordringer Lars Dahlen Regjeringens mål for ny kommunereform: Gode og helhetlige tjenester til innbyggerne Helhetlig og samordnet samfunnsutvikling Bærekraftige og robuste kommuner

Detaljer

HELHETLIG OMSTILLING ORGANISASJONSKARTLEGGING

HELHETLIG OMSTILLING ORGANISASJONSKARTLEGGING TORSKEN KOMMUNE HELHETLIG OMSTILLING ORGANISASJONSKARTLEGGING Bakgrunn Torsken kommune har over flere år hatt en negativ økonomisk utvikling og har ikke avlagt regnskap siden 2000. Kommunen jobber ut fra

Detaljer

Sammen skaper vi trivsel og aktive lokalsamfunn

Sammen skaper vi trivsel og aktive lokalsamfunn Meldal kommune Arbeidsgiverpolitikk 2016-2019 Sammen skaper vi trivsel og aktive lokalsamfunn Vedtatt i kommunestyret 17.03.2016 - sak 015/16 Om arbeidsgiverpolitikken En del av plansystemet Meldal kommunes

Detaljer

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2 PLAN FOR GJENNOMFØRING AV FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKTER 2008-2011 - FOSNES KOMMUNE - 2008 Innholdsfortegnelse 1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon...

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no.

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no. SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no Innkalling Utvalg: Administrasjonsutvalget Møtedato: 12.10.2015 Møtested:

Detaljer

Heidi Ørnlo (Ap), Rune Mathiassen (SV), Øyvind Bakke Reier (Ap), Elise Andersen (Frp), Andreas Muri (H), Hanne Eikeland (H) vara

Heidi Ørnlo (Ap), Rune Mathiassen (SV), Øyvind Bakke Reier (Ap), Elise Andersen (Frp), Andreas Muri (H), Hanne Eikeland (H) vara MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalget i Vestfold fylkeskommune Dato: 14.04.2016 kl. 9:00 Sted: Fylkeshuset, møterom Ra Arkivsak: 15/00043 Tilstede: Møtende varamedlemmer: Forfall: Heidi Ørnlo (Ap), Rune Mathiassen

Detaljer

Vedtak: Kontrollutvalgets uttalelse til Holmestrand kommunes årsregnskap og årsrapport for 2014.

Vedtak: Kontrollutvalgets uttalelse til Holmestrand kommunes årsregnskap og årsrapport for 2014. Kontrollutvalget i Holmestrand kommune MØTEPROTOKOLL ÅPENT MØTE Dato: 21.05.15 kl. 18.00 Møtested: Kantina, rådhuset Disse møtte: Hanna Therese Berg, leder Hans Petter Harestad, nestleder Bjørn Maurstad,

Detaljer

Trivsel i hverdagen HMS-PLAN 2010-2013

Trivsel i hverdagen HMS-PLAN 2010-2013 Trivsel i hverdagen HMS-PLAN 2010-2013 1. Innledning HMS-plan er et redskap for å systematisere og prioritere innsatsene innenfor HMS-arbeidet. Planen baserer seg på de vedtatte styrende målene for HMS-arbeidet

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no.

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no. SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no Innkalling Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtedato: 30.04.2015 Møtested:

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN 2014. Sandvollan skole og barnehage

VIRKSOMHETSPLAN 2014. Sandvollan skole og barnehage VIRKSOMHETSPLAN 2014 Sandvollan skole og barnehage 1. Om resultatenheten Sandvollan skole og barnehage Enhetsleder Følgende tjenestesteder inngår i enhet Tjenesteleder Thomas Herstad Barnehage Bodil Myhr

Detaljer

Økonomisk grunnlag Kvinesdal og Hægebostad

Økonomisk grunnlag Kvinesdal og Hægebostad Innhold Økonomisk grunnlag... 2 Langsiktig gjeld... 2 Pensjon... 2 Anleggsmidler... 3 Investeringene er fordelt på sektorer i perioden 2016-2020... 3 Aksjer i Agder Energi... 4 Fondsmidler... 4 Oversikt

Detaljer

Årsrapport 2013. «Inn-Trøndelag Regnskap og Lønn»

Årsrapport 2013. «Inn-Trøndelag Regnskap og Lønn» Årsrapport 2013 «Inn-Trøndelag Regnskap og Lønn» 1. Om resultatenheten 1.1 Kort om hvilke oppgaver som er tillagt enheten - Enhetens navn - Enhetsleder - Følgende tjenestesteder inngår i enheten - Tjenesteenhetsleder*

Detaljer

KS REGNSKAPSUNDERSØKELSE 2014

KS REGNSKAPSUNDERSØKELSE 2014 Dato: 26.02.2015 NOTAT KS REGNSKAPSUNDERSØKELSE 2014 Svar fra 191 kommuner (inkl Oslo) og 18 fylkeskommuner 1 Fra: KS 26.02.2015 Regnskapsundersøkelsen 2014 - kommuner og fylkeskommuner 1. Innledning KS

Detaljer

NORD-ODAL KOMMUNE NORD-ODAL KOMMUNES BUDSJETT 2014

NORD-ODAL KOMMUNE NORD-ODAL KOMMUNES BUDSJETT 2014 NORD-ODAL KOMMUNE Saksnr.: Utvalg Møtedato Kommunestyret Utvalg for næring Utvalg for helse og omsorg 007/13 Administrasjonsutvalget 19.11.2013 078/13 Formannskapet 19.11.2013 027/13 Utvalg for oppvekst

Detaljer

ÅRSRAPPORT FOR SØGNE KOMMUNES FORVALTNINGSFOND 2013

ÅRSRAPPORT FOR SØGNE KOMMUNES FORVALTNINGSFOND 2013 ÅRSRAPPORT FOR SØGNE KOMMUNES FORVALTNINGSFOND 2013 Organisering Søgne kommunes forvaltningsfond ble etablert i juni 2003 som et kommunalt fond. Vedtekter og investeringsstrategi ble vedtatt av kommunestyret

Detaljer

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2. 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2. 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2 PLAN FOR GJENNOMFØRING AV FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT 2008-2011 - NAMSOS KOMMUNE - 2008 Innholdsfortegnelse 1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon...

Detaljer

Samfunnsplanens handlingsdel 2015-2018, Økonomiplan 2015-2018, Budsjett 2015

Samfunnsplanens handlingsdel 2015-2018, Økonomiplan 2015-2018, Budsjett 2015 Side 1 av 5 Lardal kommune Saksbehandler: Lars Jørgen Maaren Telefon: Økonomitjenester JournalpostID: 14/5163 Samfunnsplanens handlingsdel 2015-2018, Økonomiplan 2015-2018, Budsjett 2015 Utvalg Møtedato

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2012-2013. Melhus kommune

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2012-2013. Melhus kommune PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2012-2013 Melhus kommune Vedtatt av kommunestyret i sak 67/12, 12.06.2012 Innledning I henhold til Forskrift om kontrollutvalg, 10, skal kontrollutvalget utarbeide en plan

Detaljer

Strategi for Sørholtet andelslag SA - Sørholtet barnehage, 2012-2016

Strategi for Sørholtet andelslag SA - Sørholtet barnehage, 2012-2016 Strategi for Sørholtet andelslag SA - Sørholtet barnehage, 2012-2016 Formål Sørholtet andelslag SA skal drive Sørholtet barnehage med et ideelt formål, og gi andelshaverne et kvalitetsmessig godt barnehagetilbud

Detaljer

Fylkesmannen har mottatt særutskrift av bystyresak om budsjett for 2016 og økonomiplan , vedtatt i bystyremøte 16.desember 2015.

Fylkesmannen har mottatt særutskrift av bystyresak om budsjett for 2016 og økonomiplan , vedtatt i bystyremøte 16.desember 2015. Saksbehandler, innvalgstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 14.04.2016 Deres dato 12.01.2016 Vår referanse 2016/582 331.1 Deres referanse 14/33470 Bergen kommune, Postboks 7700, 5020 Bergen BERGEN KOMMUNE

Detaljer

Utgangspunktet. Planlagt inndekket 22,6 mill i 2012 og 29,8 mill i 2013

Utgangspunktet. Planlagt inndekket 22,6 mill i 2012 og 29,8 mill i 2013 Utgangspunktet Strategi for økonomisk balanse Et regnskapsmessig underskudd i 2011 på 52,4 mill kr Planlagt inndekket 22,6 mill i 2012 og 29,8 mill i 2013 Et høyere driftsnivå enn sammenlignbare kommuner,

Detaljer

EVENTUELT/ORIENTERINGER:

EVENTUELT/ORIENTERINGER: RINGEBU KOMMUNE KONTROLLUTVALGET INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET: Tid: Tirsdag 29. april 2014. Klokken: 12.00 til ca 13.30 Møtested: Kommunehuset, Vaala møterom SAKLISTE Saksnr. Sakstittel Tid Type

Detaljer

Overordnet målkart 2011 med kommentarer

Overordnet målkart 2011 med kommentarer Overordnet målkart 2011 med kommentarer Kommunestyret 30.09.2010 MÅLKART 2011 Kommentarer til målene i overordnet målkart for 2011: SAMFUNN 1 a) Det tilrettelegges for boligtomter i kommunen Tilrettelegging

Detaljer

Budsjett og økonomiplan 2016-2019. Rådmannens forslag av 6.11.15

Budsjett og økonomiplan 2016-2019. Rådmannens forslag av 6.11.15 Budsjett og økonomiplan 2016-2019 Rådmannens forslag av 6.11.15 Langsiktig mål: Økonomiplan 2016-2019 Sikre grunnlaget for kostnadseffektive tjenester ut fra tilgjengelige ressurser Kommunens enheter må

Detaljer

KONTROLLUTVALGET PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON FOR PERIODEN FOR TYSFJORD KOMMUNE

KONTROLLUTVALGET PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON FOR PERIODEN FOR TYSFJORD KOMMUNE KONTROLLUTVALGET PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON FOR PERIODEN 2016 2019 FOR TYSFJORD KOMMUNE TYSFJORD KOMMUNE Innholdsfortegnelse Plan for forvaltningsrevisjon for Tysfjord kommune for perioden 2016 2019...

Detaljer

Formannskapet 15.02.2013. Kontrollutvalget 19.02.2013

Formannskapet 15.02.2013. Kontrollutvalget 19.02.2013 Formannskapet 15.02.2013 Kontrollutvalget 19.02.2013 Regnskap 2012 Harstad kommune Regnskapsresultat 2012 Driftsregnskapet: 0 Investeringsregnskapet: 0 Regnskapsavleggelsen Regnskapet avlagt innen fristen;

Detaljer

Arbeids- og velferdsetatens personalpolitiske føringer for perioden 2010 2012

Arbeids- og velferdsetatens personalpolitiske føringer for perioden 2010 2012 Arbeids- og velferdsetatens personalpolitiske føringer for perioden 2010 2012 PERSONALPOLITISKE FØRINGER FORMÅL Etatens oppgave er å realisere arbeids- og velferdspolitikken. Personalpolitiske føringer

Detaljer

Regnskap 2010. Regionalt Forskningsfond Midt-Norge. Regnskap 2010

Regnskap 2010. Regionalt Forskningsfond Midt-Norge. Regnskap 2010 0 Regionalt Forskningsfond Midt-Norge 1 INNHOLD Forskriftsregnskap 2010 side Innhold... 1 Hovedoversikter: Hovedoversikt Driftsregnskap... 2 Anskaffelse og anvendelse av midler... 3 Balanseregnskap: Eiendeler

Detaljer

KILDEN TEATER- OG KONSERTHUS FOR SØRLANDET IKS ÅRSBERETNING 2014. 7.april 2015

KILDEN TEATER- OG KONSERTHUS FOR SØRLANDET IKS ÅRSBERETNING 2014. 7.april 2015 KILDEN TEATER- OG KONSERTHUS FOR SØRLANDET IKS ÅRSBERETNING 2014 7.april 2015 ÅRSBERETNING Selskapets art og hvor den drives Kilden Teater- og Konserthus for Sørlandet IKS er et interkommunalt selskap

Detaljer

Lovverk og Årshjulet Økonomiske prinsipper Økonomireglementet

Lovverk og Årshjulet Økonomiske prinsipper Økonomireglementet Lovverk og Årshjulet Økonomiske prinsipper Økonomireglementet Lovverk og årshjulet Sentrale lovbestemmelser Kommunelovens økonomibestemmelser Kapittel 8 Økonomiplan, årsbudsjett, årsregnskap og rapportering.

Detaljer

Halden kommune ny behandling av årsbudsjett 2014

Halden kommune ny behandling av årsbudsjett 2014 Halden kommune Postboks 150 1751 HALDEN Samordnings- og beredskapsstaben Deres ref.: 2013/4257-56 Vår ref.: 2013/4812 331.1 BOV Vår dato: 13.06.2014 Halden kommune ny behandling av årsbudsjett 2014 Halden

Detaljer

MØTEINNKALLING Administrasjonsutvalget

MØTEINNKALLING Administrasjonsutvalget MØTEINNKALLING Møtetid: 04.06.2014 kl. 14:30 Møtested: Rådhuset, møterom Oscarsborg Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet, eller møtet lukkes. Møtedokumenter

Detaljer

106/11: Økonomiplan og handlingsprogram 2012-2015 og årsbudsjettet 2012

106/11: Økonomiplan og handlingsprogram 2012-2015 og årsbudsjettet 2012 SONGDALEN: 14/11-2011 106/11: Økonomiplan og handlingsprogram 2012-2015 og årsbudsjettet 2012 KS-106/11 VEDTAK: A.Økonomiplanen og handlingsprogrammet for 2012 2015 vedtas iht. budsjettdokumentet med følgende

Detaljer

Møteinnkalling Partssammensatt utvalg

Møteinnkalling Partssammensatt utvalg Møteinnkalling Partssammensatt utvalg Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 06 Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 26.03.2014 Møtetid:

Detaljer

Innledning. Audun Fiskvik Rådmann

Innledning. Audun Fiskvik Rådmann Ski kommunes kommunikasjonsstrategi 2015-2018 Innledning Kommunikasjonsstrategien er et viktig styringsdokument for Ski kommune. Innholdet i strategien skal gjenspeiles og preges i overordnede planarbeider,

Detaljer

KOMPETANSEPLAN VARDØ BARNEHAGE

KOMPETANSEPLAN VARDØ BARNEHAGE VARDØ KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: GRUNNSKOLE OG BARNEHAGE Møtested: Flerbrukshuset Møtedato: 19.03.2015 Tid: 1230 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78 94 33 00 Varamedlemmer innkalles særskilt ved forfall.

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR HELSE, MILJØ OG SIKKERHET OG INKLUDERENDE ARBEIDSLIV

HANDLINGSPLAN FOR HELSE, MILJØ OG SIKKERHET OG INKLUDERENDE ARBEIDSLIV HANDLINGSPLAN FOR HELSE, MILJØ OG SIKKERHET OG INKLUDERENDE ARBEIDSLIV 2011 2014 1 Innholdsfortegnelse: 1. Ansvar og organisering HMS-organisering ved HiST s 5 Oversikt over antall verneombud og verneområder

Detaljer

erpolitikk Arbeidsgiv

erpolitikk Arbeidsgiv Arbeidsgiverpolitikk En freskere kommune Kompetanse Medbestemmelse Likestilling og mangfold Ledelse Omdømme Livsfaser Lønn Rekruttere og beholde Arbeidsgiverpolitikk mot 2015 God arbeidsgiverpolitikk skal

Detaljer

Vedtak: Protokoll fra møtet 26.02.15 godkjennes.

Vedtak: Protokoll fra møtet 26.02.15 godkjennes. 1 Kontrollutvalget i Vestfold fylkeskommune MØTEPROTOKOLL Dato: 09.04.2015 kl. 10.00 Møtested: Fylkeshuset Svend Foynsgt. 9, Tønsberg Møterom: Ra DISSE MØTTE: Kjetil Holm Klavenes, leder Rune Mathiassen,

Detaljer

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: ARBEIDSMILJØUTVALGET Møtested: Formannskapssalen på rådhuset Møtedato: 28.04.2010 Tid: 09.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING

Detaljer

Regnskapsrapport 2. tertial 2013. for. Overhalla kommune

Regnskapsrapport 2. tertial 2013. for. Overhalla kommune Regnskapsrapport 2. tertial 2013 for Overhalla kommune 0100 Styrings-/kontrollorganer Prognosen for den politiske virksomheten viser at en vil få et overforbruk i underkant av kr 100.00. Hovedårsaken knyttes

Detaljer

KVINESDAL Vakker Vennlig - Vågal

KVINESDAL Vakker Vennlig - Vågal KVINESDAL Vakker Vennlig - Vågal Økonomisk status - Bedre og billigere Kostra What we do is important, so doing it well is really important Budsjettprosessen er i gang Hvordan få puslespillet til å gå

Detaljer

NOTAT REGNSKAPSUNDERSØKELSE 2011 KS Dato: 28. februar 2012

NOTAT REGNSKAPSUNDERSØKELSE 2011 KS Dato: 28. februar 2012 NOTAT REGNSKAPSUNDERSØKELSE 2011 KS Dato: 28. februar 2012 1. Innledning KS har innhentet finansielle hovedtall fra regnskapene til kommuner og fylkeskommuner for 2011. Så langt er det kommet inn svar

Detaljer

Halden kommune årsbudsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018

Halden kommune årsbudsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018 Halden kommune Postboks 150 1751 HALDEN Samordnings- og beredskapsstaben Deres ref.: 2014/4035-15 Vår ref.: 2014/5606 331.1 BOV Vår dato: 09.02.2015 Halden kommune årsbudsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN 2011 (-2014) FOR RESULTATENHETENS NAVN

VIRKSOMHETSPLAN 2011 (-2014) FOR RESULTATENHETENS NAVN VIRKSOMHETSPLAN 2011 (-2014) FOR RESULTATENHETENS NAVN INDERØY KOMMUNE Virksomhetsplan 2011 (- 2014) Dette er en gjennomgående mal for presentasjon av virksomhetsplaner for enhetsnivået og overliggende

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON - 2009

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON - 2009 KLÆBU KOMMUNE PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON - 2009 (Behandlet i kontrollutvalgets møte 29.04.2009 i sak 13/2009 Plan for forvaltningsrevisjon for 2009 ). (Endret og vedtatt i kommunestyrets møte 28.05.2009

Detaljer

Handlingsprogram

Handlingsprogram Handlingsprogram 2017-2020 HP-seminar for formannskapet 11. og 12. mars 2016 Agenda 1. Utfordringer for kommunesektoren 2. Status og utfordringer for Asker kommune 3. Videre prosess årshjul 1. Utfordringer

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Agdenes kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: Tid: 13:30

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Agdenes kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: Tid: 13:30 Agdenes kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: 05.06.2013 Tid: 13:30 Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE

Detaljer

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013.

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. 138 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 32 343 32 081 34 748 Andre salgs-

Detaljer

Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret Trysil kommune Saksframlegg Dato: 03.05.2013 Referanse: 9556/2013 Arkiv: 210 Vår saksbehandler: David Sande Regnskap og årsberetning for 2012 - Trysil kommune Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Detaljer

HR plan 2016 for virksomhet Brandengen skole

HR plan 2016 for virksomhet Brandengen skole HR plan 2016 for virksomhet Brandengen skole AKTIVITET: DATO: Behandlet i HMS gruppen 19.01.2016 Drøftet i medbestemmelsesmøte 19.01.2016 Vedtatt av lederteamet 25.01.2016 INKLUDERENDE ARBEIDSLIV - integrert

Detaljer