Songdalen kommune Side 1

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Songdalen kommune Side 1"

Transkript

1 Songdalen kommune Side 1

2 Innholdsoversikt Innledning side 3 Den økonomiske utviklingen. 4 Samfunnsutvikling.. 10 Overordnede og sektorovergripende mål 11 Rådmannens stab 27 Politisk styring og kontrollorgan. 29 Barnehagene. 30 Skolene.. 37 Nav.. 43 Kultur og levekår 49 Barneverntjenesten 57 Helse og omsorg 63 Livsmestring 68 Teknisk. 72 Songdalen kommune Side 2

3 Rådmannens kommentarer til året fremdeles god driv Kommunens positive utvikling har fortsatt ved at kommunen i 2014 oppnår et netto driftsresultat på vel kr. 17,3 mill. Korrigert for diverse ekstraordinære poster utgjør netto driftsresultat kr. 8,4 mill. Det er også mye annet å glede seg over. Kommunen leverer jevnt over gode tjenester innen stramme rammer. Fra eksternt hold er det ved flere anledninger mottatt anerkjennelse både i kraft av hederlig omtale og priser. Hovedårsaken til det gode økonomiresultatet er at kommunen oppnådde et meget godt resultat av kapitalforvaltningen gjennom fjoråret. I budsjettet ble det lagt til grunn et forsiktig anslag på rundt 4 %. Resultatet ble en samlet avkastning på hele 11,2 %. Det utgjør ca. kr. 10,5 mill. mer enn budsjettert og lindrer blant annet et betydelig lavere utbytte enn budsjettert fra Agder energi. Det er av stor betydning at tjenesteenhetene har vist budsjettdisiplin og god økonomistyring i Kommunen har forholdsvis høy lånegjeld, pr. 31. desember netto kr. 440 mill. Et positivt resultat er avgjørende for kommunens økonomiske handlefrihet. Det er derfor all grunn til å rose den innsatsen som er levert av lederne for kommunens tjenesteenheter og de ansatte. Mer bekymringsfullt er det at kommunen opplever svikt i skatteinngangen og reduserte inntekter fordi befolkningsveksten foreløpig har stagnert. Det er viktig å glede seg over gode resultater i personalpolitikken. Satsing på kompetanseløft, heltid/deltidsproblematikken og nærvær mm har medført økt oppmerksomhet fra eksternt hold og bidratt til å styrke kommunens omdømme. Kommunens trepartssamarbeid er en vesentlig suksessfaktor i denne satsingen. Det er særlig gledelig at kommunens nærvær nådde 93,6 % i I den sammenheng er det det verd å fremheve verdiprosjektet i barnehagene, som reduserte enhetens sykefravær med hele 34 prosent. Sistnevnte resultat var utslagsgivende da kommunen ble belønnet med årets IA-pris for offentlige virksomheter i Vest-Agder. Det var også gledelig at en av kommunens ansatte ble tildelt årets demenspris for Vest-Agder fra Nasjonalforeningen for folkehelsen. Året 2014 markerte også slutten på en organisasjonsutviklingsprosess som startet i juni Endringer som implementeres skal medvirke til å styrke kommunens tjenesteproduksjon innen enhetene livsmestring og barnehage. Det er også vektlagt at kommunens rolle som samfunnsutvikler ivaretas mer helhetlig. Justeringer i forhold til økonomi, skole, folkehelse og personalpolitikk er også sentrale. Prosessen har også tilrettelagt for fremtidig styrking av kommunikasjon, informasjon og innbyggerdialog ved at det er etablert egen enhet for kommunikasjon og service. Nodeland 30. mars 2015 Kjell A Kristiansen rådmann Songdalen kommune Side 3

4 Den økonomiske utviklingen Innledning Årsregnskapet er utarbeidet i henhold til bestemmelsene i kommuneloven, forskrifter og god kommunal regnskapsskikk (GKRS). Driftsregnskapet viser driftsutgifter og driftsinntekter i kommunen og regnskapsresultatet for året, samt tilhørende budsjett. Investeringsregnskapet viser kommunens utgifter i forbindelse med investeringer, utlån mv., samt hvordan disse er finansiert, sammenholdt med budsjett. Det er også satt opp et eget regnskap for forvaltningsfondet i tråd med tidligere praksis. Årsrapporten er tekst-delen av regnskapet. Denne må dermed ses i sammenheng med driftsregnskapet, investeringsregnskapet og regnskapet for forvaltningsfondet. Driftsregnskapet Hovedlinjer i regnskapet for 2014 Netto driftsresultat er på vel 17,3 mill. kroner, mot budsjettert 4,8 mill. kroner. Kort oppsummert kan resultatforbedringen forklares slik: Reduksjon i sum skatt og rammetilskudd Positivt premieavvik pensjon Økte gebyrinntekter Økt finansavkastning God budsjettdisiplin og god økonomistyring i enhetene. Inntektsanalyse Tall i hele kr %-vis Driftsinntekter andel Brukerbetalinger 3,1 % Andre salgs- og leieinntekter 6,6 % Overføringer med krav til motytelse 12,7 % Rammetilskudd 41,0 % Andre statlige overføringer 10,3 % Andre overføringer 0,4 % Skatt på inntekt og formue 24,2 % Eiendomsskatt 1,7 % sum 100,0 % samlet økning fra året før økning i % fra året før 4,1 % 8,5 % 10,2 % Som det fremgår av tabellen over, har det vært en god vekst hvert år. Veksten har imidlertid avtatt, og særlig er dette tydelig i veksten fra Kommunenes inntekter fra Staten er som kjent svært avhengig av utvikling i folketall. Songdalen kommune Side 4

5 Den økonomiske utviklingen Skatteinntekter og rammetilskudd Gjennom året 2014 har Statens skatteanslag for kommunene blitt nedjustert to ganger i forhold til statsbudsjettet som ble lagt frem høsten Songdalen kommunes skatteinntekter utgjorde 112,7 mill. kroner i 2014, mot 116,3 mill. kroner i Dette utgjør nedgang på 3,3 %. Dette blir delvis kompensert med ulike skatteutjamningstiltak. Etter disse ulike tiltakene har Songdalen ca. 93,7 % av landsgjennomsnittet for skatt og utjamningstiltak, og har dermed lavest %-vis inntekt av alle kommunene i Vest-Agder. Songdalen kommune hadde i 2014 en skatteinntekt pr. innbygger som lå på 70,9 % av landsgjennomsnittet. Dette er lavest i Vest-Agder. Rammetilskuddet kompenserer i noen grad for skattesvikten, ved at det ble ca. 5 millioner kroner mer enn budsjettert. Tall i hele kr Regnskap Budsjett Regnskap Regnskap Skatteinntekter Rammetilskudd Sum overføringer fra Staten Økning fra året før -1,1 % 5,6 % 6,0 % 11,9 % Andre inntekter 2013 var det siste året som momskompensasjonen på investeringer skulle føres i driftsregnskapet. Regelverket er slik at momskompensasjon relatert til investeringer fra 2014 bare kan brukes som egenkapital til investeringsprosjekter. Premieavvik pensjon Det skal hvert år foretas beregning av fremtidige pensjonsforpliktelser for den bestanden av ansatte som til enhver tid er tilsatt i kommunen. Beregningene skal foretas av aktuarer basert på forutsetning om levealder, lønns- og G-regulering, AFP uttak mv. Se ellers note 9 i driftsregnskapet for mer detaljer. Deler av de samlede pensjonsutgifter (grunn- og reguleringspremier) til KLP og SPK aktiveres som fordring i kommunens balanse. Premieavviket (inkl. arbeidsgiveravgift), forskjellen mellom betalt premie gjennom året og et beregnet premiebeløp (aktuarberegning), utgjorde noe i overkant av 5,9 mill. kr i Premieavviket skal regnskapsføres i regnskapsåret og avskrives deretter. Premieavviket fra 2002 til 2010 amortiseres over 15 år og premieavviket fra 2011 til 2014 amortiseres over 10 år. Avsatt premieavvik (inkl. arbeidsgiveravgift) var 18,0 mill. kr i Det understrekes at denne inntekten for Songdalen kommune i sin helhet bør avsettes for å møte utfordringer i år med negative premieavvik og fremtidige avskrivninger (amortisering). Renteutgifter De reelle renteutgiftene ble praktisk talt helt på linje med hva vi hadde budsjettert med. Vi har i budsjettbehandlingen for 2014 estimert til gjennomsnittlig rentesats på vår portefølje på 3,0 %. I tråd med finansreglementets bestemmelser er det foretatt flere rentesikringer i de siste årene. Pr var låneporteføljen i tråd med bestemmelsene i finansreglementet om durasjon og andel fastrente. Songdalen kommune Side 5

6 Den økonomiske utviklingen Renteinntekter og utbytter Utbytte av våre kapitalplasseringer Året 2014 ble et svært godt år for vår kapitalforvaltning. I budsjettet har vi lagt til grunn et forsiktig anslag på rundt 4 %. Porteføljen har gitt en avkastning på hele 11,2 % samlet. Det har vært svært god avkastning både på norske og globale aksjer. Gjennom høsten 2014 ble den finansielle situasjonen globalt meget spesiell ved at oljeprisen på kort tid ble nærmest halvert. Dette gjorde at valutakursene på USD og EUR styrket seg betydelig i forhold til NOK. Konsekvensen av dette er at verdien på våre andeler i globale aksjefond økte betydelig. Det understrekes at med begrepet avkastning, så menes det urealiserte verdistigninger på våre fondsandeler pr All erfaring og teori tilsier at svingninger i verdier av finansielle i perioder vil kunne bli betydelig, både i form av økning og reduksjon av verdier. Det er derfor nødvendig med fondsreserver for å kunne møte slike svingninger. Vi har hatt et ryddig og godt samarbeid med Gabler Investment Consulting som har gitt oss god oppfølging og mange gode råd knyttet til våre plasseringer. Utbytte fra Agder Energi og Avfall Sør AS Utbytte fra disse selskapene ble samlet sett kroner lavere enn opprinnelig budsjettert. Det er mye som tyder på at fremtidige resultater i Agder Energi vil være på linje med Dette vil i så fall gi oss lavere inntekter fremover enn det vi har budsjettert. En annen økonomisk utfordring i så måte vil være eventuelle endringer i aksjonæravtalen som regulerer utbyttepolitikken. Songdalen kommune har en eierpost på 1,465 % i Agder Energi. Vi har ikke lagt til grunn utbytte fra Avfall Sør. Det er i sin helhet begrunnet med den uavklarte situasjonen for selskapet Returkraft AS som eies med 49,9 % av Avfall Sør AS. Renteinntekter i bank Kommunen hadde gjennom året en relativt stabil likviditet (jfr. tertialrapportene). Avtalen med vår hovedbankforbindelse er at vi skal ha en innskuddsrente knyttet til NIBOR. Bankavtalen var på anbud våren 2014, der vi hadde en felles prosess med Søgne kommune. Resultatet av denne anbudsrunden var at vi totalt sett fikk bedre betingelser for 3 nye år med vår gamle hovedbankforbindelse. Oppsummert finans Vi har hatt et meget bra år, der vi samlet sett har oppnådd ca. 10,5 mill. kroner mer enn budsjettert i eksterne finansinntekter. Songdalen kommune Side 6

7 Den økonomiske utviklingen Resultatet av driften i enhetene Regnskap Regulert Opprinnelig Regnskap budsjett budsjett Staben Politisk styring og kontrollorgan Fellesområdene*) Skoleenhetene Barnehageenhetene NAV Barnevern Kultur og levekår Helse- og omsorgsenhet Livsmestring Teknisk enhet Kirkelig fellesråd Tilleggsbevilgninger SUM Kolonnene for regnskap og budsjett er kjørt ut uten artene avsetning og forbruk av fond. Avvikene er kommentert lengre bak i dette dokumentet under rammeområdenes rapporteringer. *) Det store avviker skyldes differanse pensjonspremie på vel 5,9 mill. kroner. Det er i løpet av 2014 innført en strammere rapporteringspraksis. Dette vil si at alle enhetene rapporterer status på driften i forhold til budsjettet hver måned til økonomisjefen. Denne ordningen gjør at den totale oversikten er bedre og mer detaljert enn tidligere. Administrativt oppleves dette som et vesentlig og svært viktig internkontrolltiltak. Grafisk fremstilling av de ulike områders andel av det totale driftsbudsjettet: 13% 12% 35% 40% stab/politikk/felles/kirke skole/barnehage NAV/Livsmestring/HO/Barnevern Teknisk, kultur og levekår Songdalen kommune Side 7

8 Den økonomiske utviklingen Driftsresultat Netto driftsresultat ble 17,3 mill. kroner i Korrigerer vi for ekstraordinære poster så blir resultat noe svakere: Beløp i hele kr Bokført netto driftsresultat Momskompensasjon..*) Premieavvik Bruk av premiefond Korrigert beregnet netto driftsresultat i % av brutto driftsinntekter 1,8 % 4,5 % Tabellen er satt opp for å vise hvordan resultatet ville være basert på den ordinære driften. Nasjonale føringer legger til grunn at resultatgraden over tid bør ligge over 2 % av brutto driftsinntekter. Netto driftsresultat er den viktigste indikatoren for økonomisk handlefrihet, og er et uttrykk for hva kommunen sitter igjen med til avsetninger og driftsmidler til investeringer. *) Fra og med 2014 føres mva.kompensasjon i sin helhet i investeringsregnskapet. Beløp i hele kr Brutto driftsresultat * Netto driftsresultat Netto finanskostnader *Brutto driftsresultat er korrigert for avskrivninger. De store svingningene over tid skyldes i stor grad variable inntekter av momskompensasjon og endringer i finansmarkedet. Fondsavsetninger Som det fremgår av regnskapet, har Songdalen kommune ulike fond. Disposisjonsfondet utgjør vel 32,5 pr I tillegg kommer eventuelle avsetninger kommunestyret velger å gjøre ved disponeringer av resultatet for Songdalen kommune Side 8

9 Den økonomiske utviklingen Investeringsregnskapet Utviklingen av lånegjelden sum gjeld (brutto) mill. kr sum driftsinntekter mill. kr Basert på regnskapet for 2014 så utgjør brutto lånegjeld ca. 113 % av driftsinntektene. Dette oppfattes å være i overkant av det som er anbefalt som kommuners gjeldsgrad. Samtidig er det relevant å se sum lånegjeld i relasjon til sum finanskapital til forvaltning. Som det fremgår av investeringsregnskapet, så er ca. 65 % av sum alle investeringene for 2014 lånefinansiert. Prosjekter med mer enn 2 mill. i påløpte kostnader: Prosjekt Påløpte kostnader pr (i 1000 kr) Finsland barnehage Oppgradering av tunnel, Mjåvann Ny modulbarnehage Birkelid, 2 avd. store barn Finsland skole, oppgradering Boliger for vanskeligstilte (rammebev. 2013, 2014) Finsland skole brannsikring Høydebasseng i Kilen Kirkegårdsområdet ved Greipstad kirke (del 1) Songdalstunet, sprinkleranlegg Utvikling av Fagermoen (bev 2012) Utviklingskostnader Midtheia Boliger for vanskeligstilte - Songdalsvegen Reguleringsplan for Nodelandsheia Øst Forprosjekt UH-bofellesskap Songdalen kommune Side 9

10 Samfunnsutvikling Befolkningsutvikling Folketall Økning fra året før %-vis økning 0,8 % 0,3 % 1,9 % 2,7 % 1,0 % 2,3 % 1,3 % 1,1 % Gjennomsnittlig har den årlige befolkningsveksten i denne perioden vært på 1,4 % pr. år. Som tabellen viser er med ytterpunktene 2,3 % (2009) og 0,3 % (2013). Med en såpass variasjon i veksten er det utfordrende å tilpasse nivået på de ulike tjenestene. Ytterligere analyser av demografi og befolkningsutviklingen innenfor de forskjellige grunnkretsene vil være et viktig datagrunnlag for å dimensjonere tjenestene fremover. Songdalen kommune Side 10

11 Overordnede og sektorovergripende mål Songdalen for livskvalitet Visjonen innebærer at kommunens politikere og ansatte jobber for at: Songdalen skal være en attraktiv kommune å bo i. Songdalen skal være en god kommune å vokse opp i, leve og bli eldre i. Innbyggerne skal oppleve trygghet for nødvendige tjenester. Tjenestetilbudet skal være av god kvalitet. Markering for ansatte som har tatt fagbrev Kapitlene er disponert slik at mål og tiltak/indikatorer fra handlingsprogram 2014 står først, og deretter tiltak og måloppnåelse for målene. Overordnede og sektorovergripende mål Kommunen som samfunnsutvikler Kommuneplanlegging 1. Alle ansatte i hele kommuneorganisasjonen skal ha et bevisst forhold til kommunens visjon, kommuneplanens hovedmålsettinger og satsningsområder. Økonomiplanens handlingsprogram gjenspeiler kommuneplanens delmål og satsningsområder. Indikatorer/tiltak Måloppnåelse i 2014 Kommuneplanlegger gjennomfører Gjennomført for rådmannens stab i september temasamlinger om kommuneplanen for enhetene. Befolkningsutvikling 2. Kommuneplanen legger til grunn en årlig vekst i innbyggertall på 1,5-2,0 %. 3. Andel under 18 år øker med 2 % i perioden. Indikatorer/tiltak Måloppnåelse i 2014 Kommuneplanen legger til grunn en årlig vekst i Vekst i innbyggertallet for 2014 var på innbyggertall på 1,5-2 %. Ca. 0,8 % - betydelig under målsettingen. Songdalen kommune Side 11

12 Overordnede og sektorovergripende mål Nærings- og sentrumsutvikling 1. Prioritere utviklingen av Mjåvann II og III, Brennåsen- og Rosselandsområdet samt Nodeland sentrum, med vekt på at områdene skal kjennetegnes av positive kvaliteter. Indikatorer/tiltak Måloppnåelse i 2014 Det er startet opp arbeidet med nye arealplaner Mulighetsstudien ble presentert i et folkemøte for Nodeland sentrum. I samarbeid med Vest hvor ca. 100 møtte frem. Agder fylkeskommune skal det utarbeides en Mulighetsstudien har lagt til grunn visjonen om mulighetsstudie for Nodeland. kompakt sentrum. Prosessen var preget av godt samarbeid med fylkeskommunen, og kommunen var godt fornøyd med selve mulighetsstudien. Meldt oppstart på områdeplan i januar Sikre drift og vedlikehold av nye Haugenparken. Driftes med tilskudd fra private aktører og kommunen. Deler av torgområdet på Fagermoen Dette er nå ferdigstilt, og skal tjene som opparbeides kommunens festplass. Bygging av bro Fagermoen Rismyr påbegynnes Styrke Nodeland og Brennåsen som kollektivknutepunkt. Utvikle sentrale bo- og næringsområder. Brua påbegynt vinteren 2015, og skal stå ferdig i september Firmaet «Mur i Sør» skal bygge. Sentrumsplanen for Nodeland har som ambisjon å styrke Nodeland som kollektivknutepunkt. Bygging av ny E39 kan gi grunnlag for kollektivknutepunkt på Monan. Boligbygging 1. Et allsidig tilbud av tomter og boliger i hele kommunen som oppleves som attraktive for alle deler av befolkningen, både nye og etablerte innbyggere. Antall boliger som omsettes i kommunen er over snittet for Kristiansandsregionen sett i forhold til folketallet. Det omsettes boliger av forskjellig type og form; både rimelige og dyrere, eneboliger og leiligheter, rekkehus og boliger som passer for unge i etableringsfasen. Indikatorer/tiltak Måloppnåelse i 2014 Følge opp kommuneplanens Det viser seg å være krevende å legge til rette utbyggingsprogram, blant annet for å legge til for større eneboligtomter i sentrale områder. rette for noe større eneboligtomter på deler av Dette har sammenheng med kostnader til Nodelandsheia øst og Nodeland syd. Positive infrastruktur. bokvaliteter vektlegges i reguleringsarbeidet (tomtestørrelse, nærhet til natur, attraktive uteområder, estetikk og funksjonalitet). Songdalen kommune Side 12

13 Overordnede og sektorovergripende mål Samferdsel 1. Statlig aksept for ny firefelts E-39 i vedtatt trasé gjennomføres betydelig tidligere enn E-39 gjennom Songdalen er prioritert i Nasjonal Transportplan (NTP). 2. Etablering av tilstrekkelige midlertidige tiltak på eksisterende E-39 slik av veien kan ta unna morgen- og ettermiddagstrafikken på en akseptabel måte inntil ny E-39 blir realisert. Trafikken flyter greit uten køer på E-39 gjennom Songdalen. 3. Økt antall togreisende fra/til Nodeland stasjon. Passasjertallet er økende. 4. Utbedret vei i Nodelandsbakken snarest mulig. Strekningen blir prioritert i fylkeskommunens handlingsplaner. Indikatorer/tiltak Måloppnåelse i 2014 Arbeide aktivt med å skape et sterkt politisk Planarbeidet for ny E-39 pågår for fullt. press mot sentrale vegmyndigheter og Parsellen Volleberg-Døle bru behandles av Stortinget for å få en høyere prioritering eller kommunestyret i mars økte midler til E-39. Parsellen Varoddbrua Volleberg blir behandlet av kommunestyret i september Bidra til markedsføring av togforbindelsen På infotavla i rådhuset er det fortløpende Nodeland-Kristiansand. elektronisk informasjon om togtilbudet. Yte press på Jernbaneverket for å få etablert overgang mellom Park & Ride ved Nodeland stasjon og selve stasjonen. Som del av oppfølging av samarbeidsavtalen med fylkeskommunen bidra til at Kuliavegen/bakken opp til Nodelandsheia utbedres. Bidra til at gang- og sykkelveger fra Vatneli til Finsland bedehus og fra avkjørsel mot Svarttjønnheia til Gratjønn blir realisert i planperioden. JVB sitt handlingsprogram har ikke satt av midler til dette. Kommunen vil utfordre JVB på denne saken ibm. utarbeiding av områdeplanen for Nodeland. Vegvesenet har utarbeidet en rapport om Fv Nodeland-Vennesla-Ryen hvor parsellen Nodeland-Aukland er gitt 1. prioritet. I fylkeskommunens vedtatte handlingsplan for fylkesveger er dette prosjektet tilgodesett med ca. 25 mill. i 2016 og Det er ikke satt av midler til veg mellom kryss til Svarttjønnheia og Gratjønn. Samfunnssikkerhet og beredskap Vedtak med konsekvenser for tjenesten Ny lov og forskrift om kommuners beredskapsplikt (Sivilbeskyttelsesloven) stiller strengere krav til ROS-analyser, beredskapsplaner og øvelser. 1. Songdalen kommune har god beredskap mot alle aktuelle kriser og uønskede hendelser. Eventuelle uønskede hendelser blir håndtert på en måte som viser at kommuneorganisasjonen har god beredskap. Indikatorer/tiltak Måloppnåelse i 2014 Oppdatere overordnet kriseplan etter Overordnet beredskapsplan er oppdatert. gjennomført ROS-analyse. Årlig møte i det kommunale beredskapsrådet. Møte i beredskapsrådet gjennom 22. jan Årlig beredskapsøvelse for kriseledelsen. Beredskapsøvelse 9.desember i regi av Fylkesmannen. Scenario ekstremvær. Årlig temamøte om beredskap i Temamøte beredskap i forbindelse med kommunestyret. kommunebehandling av ROS-analyse og beredskapsplan i marsmøtet. Dyktiggjøre alle relevante brukere i krisestøtteverktøy DSB-CIM. Det er gjennomført egne opplæringssekvenser hvor tema har vært effektiv bruk av DSB-CIM. Songdalen kommune Side 13

14 Overordnede og sektorovergripende mål Kommunikasjonsstrategi og profilering 1. skal være kommunens viktigste informasjonsplattform mot publikum. skal framstå som en lettlest, brukervennlig, rask og oppdatert informasjonsportal for innbyggerne og oppnå 5 av 6 stjerner i den årlige testen av offentlige nettsteder Kvalitet på nett. 2. Kommunen skal oppnå månedlig positiv presseomtale. 3. All kommunal virksomhet skal profileres i tråd med vedtatt profileringsmal. 4. Kommunens ansatte skal ha et bevisst forhold til informasjon, kommunikasjon og medias rolle for å nå kommunens mål. 5. Innbyggerne skal oppleve at kommunen gir tidlig, korrekt og god informasjon. Godt resultat i brukerundersøkelse. 6. Publikum skal oppleve å få god service, hjelp og informasjon ved henvendelse i skranke, på telefon, e-post og facebook. Godt resultat i brukerundersøkelse. 7. Publikum og media opplever at kommunen praktiserer meroffentlighet og at innsyn gis uten unødig opphold. Innsynsbegjæringer besvares i løpet av maksimum 2-3 dager. I tilfeller som krever mye kvalitetssikring og event. sladding, gis rask tilbakemelding om når innsyn kan gis. Indikatorer/tiltak Måloppnåelse i 2014 Fortløpende motivere og lære opp enhetsledere INFO-teamet har hatt møter hver 14. dag og og INFOteam/informasjonsansvarlige i har fokus på nyhetspubliseringer og enhetene slik at publisering og markedsføring oppdateringer av hjemmeside, ansattportal og av nyheter, endringer og informasjon om facebook. tjenestene blir en naturlig del av enhetenes Samt faglige diskusjoner innen området. arbeid. Ytterlige oppdatering av ut fra kvalitetskriteriene som settes av Difi.no og øke bruken av elektroniske tjenester der det er hensiktsmessig. Aktuelle ansatte og ledere skal årlig øve på å håndtere media på en god måte. Videreutvikling av kommunens tilstedeværelse i sosiale medier (facebook). Ansatte får jevnlig kurs, internopplæring og kompetanseheving innen service, kommunikasjon og faglig oppdatering på de kommunale fagområdene. Gjennomføre omdømmeundersøkelse for Songdalen kommune Flere elektroniske skjema er nå tilgjengelig på hjemmesiden. Elektronisk barnehagesøknad har blitt oppgradert med en ny og bedre løsning. Det har ikke vært gjennomført medietrening i Facebooksiden har hatt en økning i antall «likere» med 40 % i 2014, dvs. at ved årsskiftet var det 1073 følgere mot januar Medlemmer av INFOteamet har deltatt på ulike kommunikasjonsfaglige kurs og seminar gjennom året. Internopplæring/oppdatering skjer kontinuerlig gjennom året. Omdømmeundersøkelsen ble gjennomført i januar/februar Songdalen kommune Side 14

15 Overordnede og sektorovergripende mål Regionutvikling og interkommunalt samarbeid 1. Bidra til at Knutepunkt Sørlandet befester sin posisjon som en viktig arena for regional utvikling. 2. Videreutvikle det interkommunale samarbeidet med Søgne kommune. Indikatorer/tiltak Måloppnåelse i 2014 Etablering av Kristiansandsregionens KR-IKT er etablert som egen juridisk enhet. interkommunale IKT-tjeneste sammen med Songdalen er representert i styre og Kristiansand, Lillesand, Birkenes og Iveland. arbeidsutvalg, og er involvert i det løpende arbeidet med å etablere KR-IKT (ny org.modell, økonomimodell, Serviceavtaler mm). IT-ansatte fra Lillesand og Birkenes er flyttet til Kristiansand i Følge opp vedlagte strategiske plan for Knutepunkt Sørlandet for Det vises til Årsmelding fra Knutepunkt Sørlandet. Songdalen kommune Side 15

16 Overordnede og sektorovergripende mål Kommunen som tjenesteleverandør Bolig og startlån 1. Boligsosiale tiltak i tråd med boligsosial handlingsplan effektueres med et helhetlig og brukerrettet perspektiv. 2. Boligkontoret står for en kostnadseffektiv, brukerorientert og kommunedekkende boligforvaltning. 3. Bolignemnda tar beslutninger basert på et helhetlig, tverrfaglig og langsiktig perspektiv. Indikatorer/tiltak Måloppnåelse i 2014 En boligtjeneste og en administrativ Boligforvaltningen er koordinert og bolignemnd er satt i system pr systematisert i boligkontoret. Administrativ bolignemnd ledet av tjenestesjef har hatt 9 tverrfaglige møter. Det er utarbeidet en boligstrategi. To nødboliger er bygget og tas i bruk i Prosjektplaner for 2 nødboliger ble ikke vedtatt. Nytt prosjekt er igangsatt. Investeringsplaner, herunder avklaring av utnyttelse av bygningsmassen på Birkelid, er utarbeidet i henhold til bevilgede midler innen Saksbehandlingstiden av låne- og tilskuddssøknader er innen 2 uker. Retningslinjene for startlån og tilskudd er revidert hvert annet år, første gang i Det er etablert en faggruppe/kompetansenettverk for boligforvaltning og/eller lån og tilskudd. Prosjektet «eie framfor leie» har i løpet av 2014 ført til at 5 husstander går fra leieforhold til eieforhold, og forutsetningene for prosjektmidlene gitt av Husbanken er innfridd. Det er ikke investert i flere boliger i Det er utarbeidet prosjekt for bygging av 6 UHboliger og igangsatt prosjekt for bemannede boliger på Midtheia Saksbehandlingstiden er innen 2 uker. Ny forskrift begrenser målgruppen. Det er behandlet 71 søknader og 35 startlån er utbetalt med til sammen kr 12 mill. Nye retningslinjer for startlån og tilskudd er vedtatt. Internt er det opprettet et arbeidsutvalg for behandling av mer komplekse startlånsøknader. I regi av Husbanken er det etablert et kompetansenettverk. Prosjektet «eie framfor leie» førte til 3 nye eieforhold. Det er utarbeidet en rapport etter prosjektperioden med forslag til tiltak som kan føre til at flere skal kunne eie. Folkehelsearbeid 1. Bidra til en samfunnsutvikling som fremmer folkehelse og bidrar til å motvirke sosiale helseforskjeller. Folkehelsearbeidet skal fremme trivsel, gode sosiale og miljømessige forhold og bidra til å forebygge psykisk og somatisk sykdom, skade eller lidelse. Indikatorer/tiltak Måloppnåelse i 2014 Utarbeide tiltaksplan på folkehelseområdet som Utarbeidet «folkehelseplan» som er politisk svarer til de identifiserte utfordringene behandlet høsten kommunen har. Fylkesmannen i Vest-Agder gjennomførte tilsyn med kommunens folkehelsearbeid 2. desember. Endre organiseringen av folkehelsearbeidet der folkehelsefokuset kommer tydeligere til uttrykk både gjennom stedsutvikling og ved igangsetting av tiltak rettet mot særlig identifiserte satsningsområder. Videreføre etablert samarbeid med Vest-Agder fylkeskommune i forbindelse med tiltaksutvikling og fortsatt kompetansehevende tiltak. Det er arbeidet høsten 2014 med å vurdere organiseringen i tråd med ovennevnte «folkehelseplan». Dette arbeidet intensiveres våren Det er benyttet Fylkeskommunens statistikkportal i forbindelse med kommunens «folkehelseplan». Kommunen er egen pilotkommune for å hindre drop-out fra videregående skole. Faste samarbeidsmøter 2 ganger årlig er etablert. Songdalen kommune Side 16

17 Overordnede og sektorovergripende mål Samarbeid med lokale kriminalitetsforebyggende tiltak (SLTkoordinator) 1. SLT-koordinator skal samarbeide med de øvrige tjenestene i kommunen, frivillige og politiet, om lokale kriminalitetsforebyggende tiltak i aldersgruppen 0-20 år. Få alle til å samordne innsatsen og jobbe mot felles mål. Arbeidet er rettet mot enkeltindivider, grupper og mot samfunnet som helhet. Arbeidet deles inn i tre nivå: styringsnivå, koordineringsnivå og utførernivå. Indikatorer/tiltak Måloppnåelse i 2014 Deltakelse i barnas kommunestyre. Vedtak i kommunestyret at foreslåtte endringer innføres. Barn og unges talsperson i arealplanlegging. Ikke fulgt opp i tilstrekkelig grad. Kontinuerlig samarbeide med alle kommunale Kontinuerlig. Faste samarbeidsmøter med tjenester og frivillige organisasjoner. Greipstad Lions, GIL og NNPF (Norsk narkotika forening lokallag). Bidra til å fremme barn og unges oppvekstvilkår i Songdalen kommune gjennom, kartlegging, observasjon og analyse av deres status. Delta i Knutepunkt Sørlandet samarbeid med SLT koordinatorer i andre kommuner. Fast deltakelse i Krim gruppa Knutepunkt Sørlandet samarbeid, faste deltakere er SLTkoordinator fra de 7 knutepunktkommunene, samt politi. Organisere driften av Ungdomshuset X-Ray. Det ansettes egen miljøarbeider til å drifte ungdomshuset. Fast deltakelse i KOG Knutepunktets SLTrepresentant/fagperson. Innført Hasjavvenningskurs- og samtaler i kommunen fra høsten Holde kurs/ulike aktiviteter på ettermiddager/kvelder. Jentegruppe arrangeres en dag i uken etter skoletid. Samlingen foregår fortrinnsvis på Ungdomshuset X-Ray. Sysselsette ungdom som trenger en mer aktiv fritid/tjene penger, «sommerjobb prosjektet» dersom ekstern finansiering til dette. Delta i tverrfaglig og tverretatlig samarbeid. Melde fra til barneverntjenesten i de tilfeller hvor det er bekymring for et barn/en ungdom om omsorgssituasjon og/eller atferd. Ungdatakonferanse gjennomført, analyse gjennomført i fht. barn og unges oppvekstvilkår. Kontinuerlig, har påbegynt forberedelser til D`VOICE ungdomsfestival Mandagsmøtet (politiets møte) hver 3. uke, er nå utvidet til å inkludere også enhet for Livsmestring, samt Barne- og ungdomsansvarlig i Søgne kommune. Ungdomsleder ansatt i august 2014, program er fastsatt ut året. KOG- Unge lovbrytere år får tilbud om Ungdomsstraff. Har vært en veldig økning i 2014, måtte foreta»inntaksstopp» på slutten av året pga. manglende kapasitet til å følge opp alle. Hasj-avvenning er godt i gang, innen utgangen av 2014 hadde kommunen 5 unge i individuelle hasjavvenningsprogram (Ungdomsleder har nødvendig kompetanse og lang erfaring med dette). Ungdomshuset er åpent to kvelder pr. uke, gjennomført breakdance kurs i samarbeid med Kulturskolen. Ikke gjennomført i Sommerprosjekt for en gruppe utvalgte unge sommeren 2014, samarbeid med Enhet for Livsmestring. Finansiert av SLT-budsjett. Fast deltaker i tverrfaglig team og kjernegrupper på skolene. Gjøres kontinuerlig, muntlig i samarbeidsmøter, samt skriftlige meldinger til barneverntjenesten. I tillegg brukes mandagsmøtet til informasjonsutveksling. Songdalen kommune Side 17

18 Overordnede og sektorovergripende mål Systemkoordinator Individuell plan (IP) 1. Formål med IP er å ivareta brukere med langvarige og sammensatte behov slik at de opplever sitt tjenestetilbud som individuelt tilpasset, helhetlig og godt koordinert. De aktuelle brukere som har rett på en IP skal tildeles en medarbeider i kommunen, som personlig koordinator. Personlig koordinator har, sammen med bruker og/eller pårørende, et overordnet ansvar for planprosessen i arbeidet med IP og for å trekke inn aktuelle tjenester til rett tid. Ny helse- og omsorgslov som har trådt i kraft forplikter kommunen til å opprette personlig koordinator ved behov for koordinering av tjenester. Indikatorer/tiltak Måloppnåelse i 2014 Systemkoordinator har ansvar for overordna Ingen endring i overordna rutiner. rutiner, prosedyrer og informasjon knyttet til IP Systemkoord. har deltatt i flere tverrfaglige fora slik at aktuelle enheter/medarbeidere kan og gitt innspill. ivareta arbeidet med IP. Har deltatt og gitt innspill i OU 2. Deltar i «Forbedringsteam» med samlinger i regi av KS for å se på ny struktur/tverrfaglig samarbeid på B/U-feltet. Tilbud om koordinatoropplæring 1-2ggr/år eller ved behov til alle aktuelle medarbeidere i kommunen. Være kontaktperson i koordinerende enhet. Gjennomføre evaluering av arbeidet med IP på systemnivå. Tilby veiledning individuelt eller i smågrupper etter behov. Ved store sammensatte saker bidrar systemkoordinator tidlig i prosessen. Det innebærer blant annet når bruker planlegges utskrevet fra spesialisthelsetjenesten. Lede tverrfaglig samarbeidsforum, KOTT (Koordinerende Tverrfaglig Team). Ansvar for innkalling, lede møte og skrive referat. Gjennomført 2 opplæringsrunder; en i enhet for livsmestring og en i habilitering. Har deltatt i flere samarbeidsmøter på ungdomsskolen for å vurdere/informere om behov for IP/koordinator. Planlegges gjennomført i Gjennomført flere individuelle veiledninger og noen lunsjmøter. Ingen slike henvendelser i Var/er koordinator i 6 enkeltsaker hvor en er omfattende og de andre mer som kontaktperson i kommunen. Et møte i Songdalen kommune Side 18

19 Overordnede og sektorovergripende mål Kommunen som organisasjon og arbeidsgiverrollen Organisasjonsutvikling 1. En kostnadseffektiv organisasjonsstruktur som evner å yte de tjenester som er vedtatt av sentrale og lokale myndigheter. KOSTRA, brukerundersøkelse og/eller andre relevante sammenligninger viser at kommunen drives kostnadseffektivt og gir gode tjenester. 2. En politisk organisasjonsstruktur som gir gode og effektive arenaer for demokratiske beslutninger og gode arbeidsforhold for kommunens folkevalgte. Songdalen skårer over landsgjennomsnittet i undersøkelser som måler lokaldemokratiet. Indikatorer/tiltak Måloppnåelse i 2014 Gjøre administrative endringer i tråd med Oppfølging av 64/13, kalt OU del 2, er avsluttet kommunestyrets føringer gitt i 64/13 i OU del 2 bestod av fire delprosjekter: Administrativ grovmodell evaluering Birkelid barnehage etablert som egen enhet 2. Rus/psykisk helse barn og ungehelsestasjon, familiesenter er flyttet fra Levekårsenheten til Livsmestringsenheten. 3. Kultur og levekår/rådmannens stab deler av rådmannens stab (Rådhustorget) er sammen med biblioteket etablert som egen enhet: Kommunikasjon og service. 4. Rådmannen ledergruppe ingen endringer i antall kommunalsjefer. Personalrådgiver er omgjort til personalsjef og møter i lederteam. Jevnlige bruker- og innbyggerundersøkelser. Det er gjennomfør 25 brukerundersøkelser til sammen i enhetene. Gjennomføre kompetansebygging knyttet til endringer. Songdalen hadde svært godt resultat på lokaldemokratiundersøkelsen og mottok nasjonal pris for resultatet. 10 personer gjennomførte kurs i innovasjon i regi av Innoco, hvor en del av kurset var en konkrete case fra pågående prosjekt. (Mulighetsstudie Nodeland og Kompetansestrategi). Saman om ein betre kommune Songdalen kommune deltar i prosjektet «Saman om ein betre kommune». Dette er en videreføring av Kvalitetskommuneprosjektet og medfører ressurser og bistand både økonomisk, faglig og materielt. Kommunen er inne i programmet med to satsningsområder: heltidsprosjektet og Nærværsprosjektet barnehagene. Mål og tiltak for prosjektet framkommer under de påfølgende kapitlene Arbeidsgiverfunksjonen, Fra fravær til nærvær og Likebehandling og likestilling. Songdalen kommune Side 19

20 Overordnede og sektorovergripende mål Arbeidsgiverfunksjonen 1. Songdalen kommune er en attraktiv arbeidsplass som gir ansatte muligheter til faglig vekst og utvikling. 2. Kommunen har til enhver tid riktig kompetanse for å møte faglige krav og utviklingsbehov. Alle ansettelser er kvalitetssikret i forhold til prioriterte kompetansebehov. Det er utarbeidet strategiske kompetanseutviklingsplaner for kommunen som helhet og for de enkelte sektorer. 3. Arbeidsgiverpolitikken utvikles på områdene rekruttering og likestilling slik at kommunen sikrer seg rett kompetanse og utvikler seg som en likestilt organisasjon. Det er utviklet en heltidskultur i alle sektorer i kommunen. Det er gjennomført jevnlige kartlegginger av situasjonen i forhold til antall deltidsstillinger. Lønnsstatistikk viser at gjennomsnittlig lønnsnivå og stillingsstørrelse for sammenlignbare stillinger nærmer seg hverandre. 4. Kommunen skal ha kompetente, motiverte og myndig-gjorte medarbeidere. 5. Kommunen skal ha ledere som gir tillit og handlingsrom slik at ansatte kan utnytte egen kompetanse. Det er gjennomført løpende kompetanseutviklingsprogrammer for ledere med vekt på utviklings- og endringskompetanse. 6. Kommunen skal til enhver tid ha minimum 6 lærlinger. Kommunen oppfyller KS sin målsetting for lærlinger i kommunal sektor (1 lærling pr innb.) 7. Kommunen skal ha etisk bevisste medarbeidere. Indikatorer/tiltak Måloppnåelse i 2014 Jevnlig oppfølging og kompetansebygging Gjennomført 3 ledersamlinger for alle ledere overfor enhetslederne og linjeledere med m/personalansvar + hovedtillitsvalgte. Tema personalansvar innen arbeidsgiverfunksjonen. har vært utvikling av lederverdier og overordnet kompetansestrategi. BI professor Linda Lai foreleste på dagseminar om kompetanse og ledelse i januar Det utarbeides strategiske kompetanseplaner for organisasjonen med tiltaksplaner som sikrer at kommunen på kort og lang sikt har den kompetansen som er nødvendig for å nå definerte mål. Partssammensatt arbeidsgruppe har utviklet overordnet kompetansestrategi for kommunen med fokus på 4 hovedpunkter: Lederutvikling Utvikle møtearenaer for leder og ansatt Utvikle faglige arenaer og tverrfaglige kompetansefora Rekrutteringsstrategi Overordnet strategi ferdigstilles for forankring i administrativ og politisk ledelse i løpet av våren 2015 og arbeidet med å utvikle sektorvise konkrete kompetanseplaner følges opp av arbeidsgruppen. Det satses på å holde inntaket oppe slik at kommunen til enhver tid har minst 6 lærlinger. Rådmannen gis fullmakt til å avklare fordelingen av lærlingene. I 2014 hadde kommunen 13 aktive lærekontrakter. Av disse ble 5 kontrakter opprettet fra og med høsten Lærlingene fordeler seg på fagene helsefag (6) og barneog ungdomsarbeiderfaget (7). 4 kontrakter ble ferdigstilt i Songdalen kommune Side 20

Songdalen kommune Side 1 av 83

Songdalen kommune Side 1 av 83 Songdalen kommune Side 1 av 83 Innholdsoversikt... Side Innledning... 3 Den økonomiske utviklingen... 4 Samfunnsutvikling... 19 Overordnede og sektorovergripende mål... 24 Rådmannens stab... 38 Politisk

Detaljer

Songdalen kommune Årsrapport 2010 Side 1 av 73

Songdalen kommune Årsrapport 2010 Side 1 av 73 Årsrapport 2010 Side 1 av 73 INNHOLDSOVERSIKT Side Innledning 3 Den økonomiske utviklingen 4 Samfunnsutviklingen 20 Overordnede og sektorovergripende mål 24 Barnehagene 33 Skolene 37 Kultur og levekår

Detaljer

Økonomiplan med handlingsprogram 2015-2018 Årsbudsjett 2015

Økonomiplan med handlingsprogram 2015-2018 Årsbudsjett 2015 Songdalen kommune Side 1 Innhold Side Forord 4 Kommunestyrets vedtak 5 DEL I Økonomiske betraktninger 7 Sentrale utviklingstrekk 8 Befolkningsutvikling med prognoser 8 Historisk befolkningsutvikling i

Detaljer

Rådmannens kommentarer til året 2009

Rådmannens kommentarer til året 2009 Rådmannens kommentarer til året 2009 Innholdsoversikt Innledning 1 Den økonomiske utviklingen 3 Ansatte og organisasjonen 20 Samfunnsutvikling 25 Rådhustorget 32 Barnehagene 35 Skolene 39 Levekår 46 Oppvekst

Detaljer

Vedtatt av kommunestyret 15.12.2010 sak 095/10

Vedtatt av kommunestyret 15.12.2010 sak 095/10 Vedtatt av kommunestyret 15.12.2010 sak 095/10 Songdalen kommune Side 1 av 89 Innhold Forord 4 Kommunestyrets vedtak 6 Sentrale utviklingstrekk Befolkningsutvikling med prognoser 9 Prognoser 10 Boligbygging

Detaljer

Evje og Hornnes kommune. Årsberetning. Årsrapporter fra enhetene

Evje og Hornnes kommune. Årsberetning. Årsrapporter fra enhetene Evje og Hornnes kommune Årsberetning Årsrapporter fra enhetene 2012 Innhold Årsberetning og årsrapporter for 2012... 4 Årsberetning... 5 Økonomi nøkkeltall... 5 Utvikling i netto driftsresultat/resultatgrad...

Detaljer

LILLESAND KOMMUNE Årsberetning 2012 31.3.2013

LILLESAND KOMMUNE Årsberetning 2012 31.3.2013 LILLESAND KOMMUNE Årsberetning 2012 31.3.2013 1 Innledning Innholdsfortegnelse Innledning... 4 Rådmannens forord... 4 Visjon og mål for Lillesand kommune... 5 Visjon... 5 Verdigrunnlag... 5 Hovedmål for

Detaljer

Årsmelding 2014 31. mars 2015

Årsmelding 2014 31. mars 2015 31. mars 2015 Innhold: 1. SAMMENDRAG - RÅDMANNENS KOMMENTARER... 5 1.1 ØKONOMI... 5 1.2 SAMFUNN... 5 1.3 TJENESTER OG BRUKERE... 6 1.4 MEDARBEIDERE... 7 1.5 KOMMUNIKASJON OG INTERNE SYSTEMER... 7 2. ÅRSBERETNING

Detaljer

Lardal kommune. Handlingsprogram 2013 2016 Budsjett 2013 Økonomiplan 2013 2016. Vedtatt av Lardal Kommunestyre 13/12-2012, sak 104/12

Lardal kommune. Handlingsprogram 2013 2016 Budsjett 2013 Økonomiplan 2013 2016. Vedtatt av Lardal Kommunestyre 13/12-2012, sak 104/12 Lardal kommune Handlingsprogram 2013 2016 Budsjett 2013 Økonomiplan 2013 2016 Vedtatt av Lardal Kommunestyre 13/12-2012, sak 104/12 Innholdsfortegnelse Kap side 1 Sammendrag 3 1.1 Kommunestyrets vedtak

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2014 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSRAPPORT 2014 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ÅRSRAPPORT 2014 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP Lyngdal.kommune.no 2 Innholdsfortegnelse Rådmannens kommentar... 5 Kommuneøkonomi... 5 Kommunale tjenester... 5 Samfunnsutvikling... 5 Kommuneplan... 6 Kommunestruktur...

Detaljer

Økonomiplan med handlingsprogram 2014-2017 Årsbudsjett 2014

Økonomiplan med handlingsprogram 2014-2017 Årsbudsjett 2014 Vedtatt i Kommunestyremøte 11.12.2013 sak 118/13 Songdalen kommune Side 1 Innhold Side Forord 4 Kommunestyrets vedtak 5 DEL I Økonomiske betraktninger 8 Sentrale utviklingstrekk 9 Befolkningsutvikling

Detaljer

Økonomiplan med handlingsprogram 2013-2016 Årsbudsjett 2013. Forord 4 DEL I Økonomiske betraktninger 6

Økonomiplan med handlingsprogram 2013-2016 Årsbudsjett 2013. Forord 4 DEL I Økonomiske betraktninger 6 Økonomi pl an med handl i ngspr ogr am 20132016 År sbudsj et t2013 Innhold side Forord 4 DEL I Økonomiske betraktninger 6 Sentrale utviklingstrekk 7 Befolkningsutvikling med prognoser 7 Historisk utvikling

Detaljer

Årsberetning 2014. Andebu kommune

Årsberetning 2014. Andebu kommune INTRODUKSJON... 3 RÅDMANNENS FORORD... 5 FELLES MÅLEKORT FOR KOMMUNEN 2014 2017... 6 BEFOLKNINGSUTVIKLING... 8 ORGANISASJONEN... 9 ORGANISERING OG LIKESTILLING... 9 INTERNKONTROLL... 10 INKLUDERENDE ARBEIDSLIV

Detaljer

Vennesla kommune Årsrapport 2011

Vennesla kommune  Årsrapport 2011 Vennesla kommune Årsrapport 2011 Årsrapport 2011 Side 2 INNHOLDSFORTEGNELSE DEL 1 RÅDMANNENS KOMMENTARER... 5 DEL 2 ØKONOMISKE NØKKELTALL OG ANALYSER... 6 2.1. DRIFTSREGNSKAPET 2011... 6 2.1.1. Hovedoversikt

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I NANNESTAD KOMMUNE

KONTROLLUTVALGET I NANNESTAD KOMMUNE KONTROLLUTVALGET I NANNESTAD KOMMUNE Kontrollutvalgets medlemmer Gunvor Helene Johansen (leder) Arnold Ruud (nestleder) Frøydis Brekke Hege Kristiansen Nettum Arild Hagen Kopi av innkallingen sendes: Ordfører

Detaljer

Saksframlegg. Rådmannens forslag til økonomiplan 2014-2017 og årsbudsjett 2014 (oppdatert)

Saksframlegg. Rådmannens forslag til økonomiplan 2014-2017 og årsbudsjett 2014 (oppdatert) Søgne kommune Arkiv: 145 Saksmappe: 2013/1668-36972/2013 Saksbehandler: Ståle Øverland Dato: 15.11.2013 Saksframlegg Rådmannens forslag til økonomiplan 2014-2017 og årsbudsjett 2014 (oppdatert) Utv.saksnr

Detaljer

Årsmelding 2010. Nordre land kommune. Fra åpningen av Dokka Barneskole 19. november 2010. Foto: Kolbjørn Nilsen

Årsmelding 2010. Nordre land kommune. Fra åpningen av Dokka Barneskole 19. november 2010. Foto: Kolbjørn Nilsen Årsmelding Nordre land kommune 0538 Foto: Kolbjørn Nilsen Fra åpningen av Dokka Barneskole 19. november Innholdsfortegnelse 1. Rådmannens innledning... 3 2. Økonomisk status... 6 kommunalsjefens kommentarer...

Detaljer

FLESBERG KOMMUNE. Blefjell. Rådmannens årsrapport 2014

FLESBERG KOMMUNE. Blefjell. Rådmannens årsrapport 2014 FLESBERG KOMMUNE Blefjell Rådmannens årsrapport 2014 Mars 2015 INNHOLD Rådmannens innledning... 3 Sentrale utviklingstrekk... 4 Oversikt planarbeider... 6 Internkontroll og kvalitet... 7 Økonomisk analyse

Detaljer

Foto: Stig Eriksen. Rådmannens forslag 3.november 2011. Verbaldel. Rygge kommune

Foto: Stig Eriksen. Rådmannens forslag 3.november 2011. Verbaldel. Rygge kommune Foto: Stig Eriksen Rådmannens forslag 3.november 2011 Verbaldel Rygge kommune 1. RÅDMANNENS HELHETLIGE VURDERING Rådmannen legger med dette fram sitt budsjettgrunnlag for budsjettåret 2012 og økonomiplanperioden

Detaljer

SØGNE KOMMUNE ÅRSMELDING 2007

SØGNE KOMMUNE ÅRSMELDING 2007 SØGNE KOMMUNE ÅRSMELDING 2007 INNHOLDSFORTEGNELSE ÅRSMELDING 2007 - SØGNE KOMMUNE Regnskap 2007 - Rådmannens kommentarer side 2 Enhet for servicetorg/ bibliotek side 17 Enhet for kompetanseutvikling side

Detaljer

Årsmelding Lenvik kommune 2014

Årsmelding Lenvik kommune 2014 Årsmelding Lenvik kommune 2014 1 Lenvik kommune Behandles i: Kommunestyret 25. juni 2 Innhold 1. Rådmannens kommentar... 4 2. Overordnede økonomiske mål og resultater... 4 A. Økonomiske resultater og hovedtrekk

Detaljer

Rådmannens forslag 31. oktober 2013 VERBALDELEN. Rygge kommune

Rådmannens forslag 31. oktober 2013 VERBALDELEN. Rygge kommune Rådmannens forslag 31. oktober 2013 VERBALDELEN Rygge kommune Innholdsfortegnelse 1. Rådmannens helhetlige vurdering 1 2. Planforutsetninger 3 2.1 Planer og styringssystem 3 2.2 Kommuneplan 3 2.3 Prioriteringer

Detaljer

LILLESAND KOMMUNE Budsjett og økonomiplan Kommuneplanens handlingsdel 2015-2018

LILLESAND KOMMUNE Budsjett og økonomiplan Kommuneplanens handlingsdel 2015-2018 LILLESAND KOMMUNE Budsjett og økonomiplan Kommuneplanens handlingsdel 2015-2018 Vedtatt av bystyret den 10. desember 2014 Vedlegg: Gebyrregulativ og betalingssatser 2015 Budsjett for den samlede kontrollvirksomheten

Detaljer

Lardal kommune Årsberetning 2012

Lardal kommune Årsberetning 2012 Lardal kommune Årsberetning Innholdsfortegnelse Kap Side 1 Rådmannens kommentar 3 2 Befolkningsutvikling 4 3 Organisering 6 3.1 Politisk organisering 6 3.2 Kommunens organisering Lardal og personale 6

Detaljer

Årsmelding 2014. Froland Kommune

Årsmelding 2014. Froland Kommune Årsmelding 2014 Froland Kommune 1 Innhold Rådmannens kommentar... 3 Befolkningsutvikling... 4 Rammetilskudd og skatt... 4 Momskompensasjon... 5 Lån, Renter og avdrag... 5 Minimumsavdrag lån... 6 Lønn og

Detaljer

Rådmannens forord. Ny rådmann tiltrådte 13.08.2014. Kommunestyret vedtok for 2014 et netto driftsresultat på -2 %, og rådmannen styrer mot dette.

Rådmannens forord. Ny rådmann tiltrådte 13.08.2014. Kommunestyret vedtok for 2014 et netto driftsresultat på -2 %, og rådmannen styrer mot dette. Rådmannens forord Rådmannen legger med dette frem 2. tertialrapport for 2014. Rapporten avlegges i henhold til økonomireglement for Sørum kommune. Tertialrapporten er kommunens tilstandsrapport per 31.08.2014.

Detaljer

Vedtatt økonomiplan VERBALDELEN. Rygge kommune

Vedtatt økonomiplan VERBALDELEN. Rygge kommune Vedtatt økonomiplan VERBALDELEN Rygge kommune Innholdsfortegnelse 1. Rådmannens helhetlige vurdering 1 2. Planforutsetninger 3 2.1 Planer og styringssystem 3 2.2 Kommuneplan 3 2.3 Demografiutvikling 4

Detaljer

FLÅ KOMMUNE ÅRSMELDING 2013

FLÅ KOMMUNE ÅRSMELDING 2013 FLÅ KOMMUNE ÅRSMELDING MARS 2014 1 INNHOLD RÅDMANNENS RESUTATVURDERINGER... 3 REGNSKAP OG ØKONOMISKE ANALYSER... 10 PERSONAL... 19 RESULTATENHET SKOLE OG FRITIDSORDNING... 25 RESULTATENHET PLEIE OG OMSORG

Detaljer

Årsmelding 2012 Bamble kommune

Årsmelding 2012 Bamble kommune Bamble kommune Årsmelding Årsmelding Bamble kommune Brotorvet fra sjøsiden Foto: Varden 05.03.2013 Side 1 av 121 Bamble kommune Årsmelding INNHOLD DEL 1 HOVEDTREKK... 3 R Å D M A N N E N S K O M M E N

Detaljer

Økonomiplan 20112010-2013

Økonomiplan 20112010-2013 Økonomiplan 20112010-2013 - 2014 Budsjett 2010 Adm. forslag Budsjett 2011 Administrasjons forslag Innholdsfortegnelse 1 VEDTAK I KOMMUNESTYRET 20.12.2010... 5 2 RÅDMANNENS INNLEDNING... 6 3 ORGANISASJON

Detaljer