driftsår. Årsmelding 2011

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "1951-2012 61. driftsår. www.hemnekraftlag.no. Årsmelding 2011"

Transkript

1 driftsår Årsmelding 2011

2 2 Kjære leser Kraftlagets eiere har gjennom flere år hatt en klar strategi om at selskapet skal være et lokalt eid og lokalt driftet selskap. En viktig forutsetning for å kunne opprettholde dette målet, er at de leveranser vi gir i forhold til infrastruktur og tjenestetilbud i konsesjonsområdet, holder en god kvalitet til en akseptabel pris. En oppsummering av året 2011 tilsier at denne målsetting er nådd, selv om ikke alle virksomheter gir ønsket avkastning. Virksomheten er i stor grad arbeidsintensiv, og vi er heldige som har medarbeidere som er faglig godt kvalifisert og høyt motivert for å videreutvikle aktiviteten. Med utgangspunkt i dagens ståsted, ligger derfor alt til rette for at eiernes strategiske beslutninger kan oppfylles både med hensyn til eierskap, lokalisering og selskapets rolle i lokalsamfunnet. Med vennlig hilsen Per Arne Kaarstad Konsernleder Innhold Side 2 Fra konsernleder 2 Lokalt engasjement 3 Organisasjon og hovedtall 4 Styrets årsberetning 7 Resultatregnskap 8 Balanse 10 Utdrag noter 13 Indirekte kontantstrøm 14 Revisjonsberetning 15 Administrasjonens redegjørelse 16 Nettavdelingen 17 Måleravdelinga 17 Tilsyn 18 Markedsavdelinga 19 Administrasjonen 20 HemneNett AS 20 MerkantilNor AS 21 ASPnor AS 21 HK Eiendom AS 22 HK Elektro AS 22 Hemne Fjernvarme AS 23 Organisasjon 24 Bedriften vår Lokalt engasjement Hemne Kraftlag feiret i års jubileum. Etter etableringen 21. mai 1951, har kraftlaget i alle år hatt sterk fokus på verdiskapning i lokalsamfunnet, både i form av lokale arbeidsplasser, engasjement i lokal næringsvirksomhet og støtte til lokal kultur og idrett. Nettopp for sitt lokale engasjement mottok bedriften i 2011 prisen for «Årets bedrift 2011».

3 3 Organisasjon og hovedtall VÅRE TILLITSVALGTE PR REPRESENTANTSKAPET Medlemmer Valgt fra Hemne kommune Ståle Vaag Rune Bakken Hanna B. Lund Geir Rostad Jon Stølen Varamedlemmer i rekkefølge Gudbjørn Singstad Roger Aune Inga Sødal Egon Ringseth Ole Steinar Opsal Valgt av private andelseiere i Hemne Jorulf Gumdal Henny Belsvik Lund Erling Solberg Odd Ivar Andøl Aage Sørli Varamedlemmer i rekkefølge Inger Johanne Alfsen Ingvar Nilsen Jan Hammerdal John Halvard Lidal Valgt fra Snillfjord kommune John Geir Stølan John Lernes Varamedlemmer i rekkefølge Morten Myking Nina Mjør Valgt av private andelseiere i Snillfjord Jens Selnes Egil Forren Varamedlemmer i rekkefølge Inger Krokstad Leder: Jorulf Gumdal Nestleder: John Geir Stølan STYRET Medlemmer Svein Henry Berdal, leder Kjell Øyasæter, nestleder Oddrun Andersen Laila Eide Hjertø Jostein Folgerø Guri Lernes Varamedlemmer 1. Henrik Brekken 2. Eldbjørg Røstvold 3. Ragnar Volden Solgunn K. Ohren Rolf Strøm VALGKOMITÉ Medlemmer Oddlaug B. Brekken, leder Egil Forren Erik Snekvik Varamedlem Erling Solberg HOVEDTALL KONSERN (i kroner) Driftsinntekter Driftskostnad ekskl. avskrivninger Av- og nedskrivninger Driftsresultat Finansresultat Resultat før skatt Skattekostnad Minoritetsinteresser Årsresultat

4 4 Styrets årsberetning for 2011 VIRKSOMHETENS ART Hemne Kraftlag SA sine kjernevirksomheter er overføring og salg av elektrisk energi. Virksomheten drives fra egne lokaler på Kyrksæterøra i Hemne kommune. Gjennom sine datterselskaper driver selskapet også med installasjonsvirksomhet, IT-relatert tjenesteyting, bredbåndleveranser, kabel-tv, regnskaps- og økonomitjenester, programvareutvikling og fjernvarmeleveranser. STYRETS ARBEID I 2011 Selskapets styre har 6 medlemmer; Svein Henry Berdal styreleder Kjell Øyasæter styrets nestleder Oddrun Andersen styremedlem Laila Eide Hjertø styremedlem Jostein Folgerø styremedlem valgt av og blant de ansatte Guri Lernes styremedlem valgt av og blant de ansatte Årsmøtets leder Jorulf Gumdal deltar i styrets møter med tale- og forslagsrett. 1. varamedlem til styret, Henrik Brekken, deltar også i styrets møter med tale- og forslagsrett. Det er i 2011 avholdt 13 styremøter og 94 saker er behandlet. Styret utøver sin virksomhet i samsvar med bestemmelsene i selskapets vedtekter og vedtatt styreinstruks. For øvrig ligger bestemmelsene i Lov om samvirkeforetak til grunn for selskapets drift og styring. FORTSATT DRIFT Styret mener Hemne Kraftlags økonomiske stilling er god, og at forutsetningene for fortsatt drift er til stede. Dette er derfor lagt til grunn for avleggelsen av årsregnskapet for REDEGJØRELSE FOR ÅRSREGNSKAPET Selskapets regnskap viser et underskudd etter skattekostnader på kr ,-. (overskudd på kr ,- i 2010). Selskapets egenkapital er ved utgangen av 2011 kr ,- (kr ,-) av en totalkapital på kr ,- (kr ,-). Selskapets driftsresultat er i kr ,- (kr ,-). Dette fordeler seg med et underskudd på monopolvirksomheten med kr ,-, et overskudd på kraftomsetning med kr ,- og et underskudd på kr ,- for øvrig virksomhet i morselskapet. Før tilbakeføring av mindreinntekt, fremsto et overskudd på nettvirksomheten (monopol) på kr ,-. Selskapet har ved utgangen av 2011 en akkumulert mindreinntektssaldo på kr ,-. Reduksjonen i saldo i forhold til 2010 er håndtert i samsvar med Årsmøtets intensjon for å avvikle mindreinntektssaldo innen Årets investeringer beløper seg til kr ,-, og relaterer seg i all hovedsak til nettvirksomheten. Konsernets resultat etter skatt og minoritetsinteresser tilsvarer i hovedsak morselskapets regnskap, da egenkapitalmetoden benyttes ved regnskapsavslutningen. Selv om datterselskapenes aktiviteter har en positiv resultatutvikling sett under ett, er styret ikke tilfreds med det totale økonomiske resultatet. HK Eiendom AS eier kraftlagets eiendomsmasse med unntak av administrasjonsbygget. Selskapet har i 2011 solgt to leiligheter i Stretet. Alle disponible lokaler var i regnskapsåret utleid. Selskapets økonomiske resultat er godt. HemneNett AS har hatt et stabilt driftsår med godt økonomisk resultat. Det er gjennomført betydelige arbeider i å utvikle og utvide selskapets infrastruktur. Dette har medført bedring av både kvalitet og kapasitet for svært mange av selskapets kunder. MerkantilNor AS har i 2011 hatt god aktivitet, og regnskapet fremstår med et godt resultat. Selskapet har en betydelig markedsandel i sitt hjemmemarked, og fremstår som et kontor med høy kompetanse og leveringsdyktighet. MerkantilNor Trondheim AS har i 2011 hatt et svakt driftsår. Verken omsetning eller resultat har svart til forventningene, og nødvendige tiltak er satt i verk for endre situasjonen. ASPnor AS ble fusjonert med søsterselskapet NorTrim AS pr Formålet med fusjonen var å forenkle selskapsstrukturen og drift av IT aktivitetene i konsernet. ASPnor og NorTrim hadde i praksis de to siste årene vært drevet som ett selskap. Selskapets økonomiske resultater har utviklet seg som forventet, og styret har betydelige forventninger til fremtidig drift av selskapet. HK Elektro AS hadde i 2011 en tilfredsstillende aktivitet, men resultatoppnåelsen i året ble noe lavere enn forventet.

5 5 Selskapet har betydelig muligheter i sitt markedsområde. Hemne Fjernvarme AS sin virksomhet var i 2011 preget av lave energipriser og mildt vær, samt høyt prisnivå på innkjøpt biomasse. Dette resulterte i driftsinntekter som ikke tilstrekkelig dekket opp selskapets kostnader, og det økonomiske resultatet ble derfor ikke tilfredsstillende. De viktigste forutsetninger for en bedret økonomisk utvikling i selskapet, er økt leveringsvolum og stabile energipriser på etakseptabelt nivå over tid. Styret vurderer imidlertid selskapets inntjening til å være svak i de nærmeste år, og har derfor foreslått å avskrive selskapets verdi i regnskapet for Styret mener at det fremlagte resultatregnskap for 2011 og balansen pr gir et riktig bilde av selskapets virksomhet og økonomiske stilling. ARBEIDSMILJØ OG LIKESTILLING Styret betrakter arbeidsmiljøet i Hemne Kraftlag SA som godt. Det arbeides planmessig for å sikre de ansattes arbeidsmiljø, trivsel og sikkerhet, bl.a. gjennom selskapets kvalitetssystem. Det gjennomføres årlig sikkerhetsopplæring, årlige vernerunder, årlig kartlegging av psykososialt arbeidsmiljø og årlige medarbeidersamtaler. Det er i 2011 tatt inn personalhåndbok i kvalitetssystemet, og det er inngått AKAN-avtale i konsernet. Hemne Kraftlag er tilsluttet godkjent bedriftshelsetjeneste gjennom Bedriftshelsa. Det har ikke vært alvorlige arbeidsuhell eller ulykker i Sykefraværet i Hemne Kraftlag SA var på 1,45 %, mens sykefraværet i konsernet var på 2,65 %. Sykefraværet er lavt, og godt under vår målsetting på 3 %. Selskapet etterstreber et godt forhold til medarbeiderne og deres tillitsvalgte. Hemne Kraftlag har i 2011 søkt Bedriftsdemokratinemnda om konsernordning. Søknad ble innvilget, noe som medfører at alle ansatte i konsernet er valgbare og har stemmerett ved valg av ansatterepresentanter i styret. Vi har ved utgangen av lærlinger i Hemne Kraftlag SA. En ansatt er under videreutdanning på teknisk fagskole. I konsernet var det totalt 4 lærlinger ved årets utgang. En ansatt har i løpet av året fått autorisasjon som regnskapsfører. I løpet av året har 1 ansatt i Hemne Kraftlag SA (3 totalt i konsernet) avlagt og bestått fagprøve. Det er ved årets slutt ansatt 21 personer i selskapet (17 menn og 4 kvinner), inkl. 2 lærlinger. Tilsvarende tall for konsernet er 58 ansatte (44 menn og 14 kvinner) inkl 4 lærlinger. Styret består av 3 menn og 3 kvinner. Selskapet har egne etiske retningslinjer som gjelder for hele organisasjonen. Intensjonene i Lov mot diskriminering ivaretas gjennom de etiske retningslinjene, og ingen skal diskrimineres på grunn av kjønn, etnisitet, nasjonal opprinnelse, avstamning, hudfarge, språk, religion, livssyn eller funksjonsevne. Det er i selskapet ingen forskjellsbehandling mellom kjønnene med hensyn til lønns- og arbeidsvilkår. YTRE MILJØ Selskapets aktiviteter påvirker bare i liten grad det ytre miljø. I utøvelsen av nettaktiviteten etterstrebes å benytte miljøvennlige stoffer, og spesialavfall håndteres på en forskriftsmessig korrekt måte. KRAFTOMSETNING Gjennom vår allianse med vel 20 andre energiselskaper og Fjordkraft AS, er kraftlagets kunder sikret en konkurransedyktig leveranse av ren, fornybar energi. Risikoen knyttet til kraftomsetning er også minimalisert gjennom alliansen. Det er mange energileverandører i markedet, og dette medfører naturlig nok hard konkurranse om hver enkelt kunde. Våre produkter, kombinert med lokal tilstedeværelse og tilhørende service, gjør at tilfredsheten blant våre kunder ligger på et høyt nivå. Det er i 2011 solgt energi tilsvarende 54,6 GWh, som er på samme nivå som året før. NETTVIRKSOMHETEN Det ble totalt overført 71,5 GWh i selskapets nett. Dette er noe lavere enn i 2010, og skyldes høyere gjennomsnittstemperatur gjennom året. Selskapets distribusjonsnett har en lengde på ca. 840 km og ca anlegg er tilknyttet. Vi har et omfattende nett med relativt få tilknytninger. Dette, kombinert med en meget utfordrende topografi, bidrar til at nettleien i vårt område er høyere enn ønsket. Selskapet arbeider aktivt og målbevisst med tiltak som bidrar til en reduksjon i nettleien. Hemne Kraftlag mottok i 2011 statlig tilskudd på vel kr 3,1mill., noe som i sin helhet er brukt til å redusere nettleia. Leveringskvaliteten har også i 2011 vært høy. Det har i motsetning til tidligere år vært enkelte utfall i sentrumsnære områder, hvilket medfører en høyere kostnad for ikke levert energi (Kile) enn tidligere år. Orkanen Dagmar berørte vårt konsesjonsområde i mellomjulen 2011, og påførte nettet en del skader som også fikk konsekvenser for leveringsmulighetene til enkelte av våre kunder. Til sammen ble ca. 100 kunder berørt av utfall. Totalt medførte Dagmar ekstra kostnader i størrelsesorden kr 1,0 mill. Myndighetene ved NVE har besluttet at alle forbrukere innen 2017 skal ha installert smarte strømmålere (AMS = Avanserte Måle- og Styringssystem). HENDELSER ETTER JANUAR 2012 Årets første måneder har vært preget av et særdeles mildt klima og meget lave strømpriser. Gjennomsnittlig strømpris var i 1. kvartal 29,49 øre/kwh (ekskl. avgifter) mot 52,47 øre/kwh forrige år. Nettleien for 2012 er av styret fastsatt til 29,05 øre/kwh (ved husholdningsforbruk på kwh/år og ekskl. avgifter). Dette er den 5. laveste nettleien i Midt-

6 6 Norge. Styret er tilfreds med det resultat selskapet har oppnådd i sin bestrebelse etter å redusere nettleien. Hemne Kraftlag SA har av NVE fått fornyet sin områdekonsesjon for perioden Med virkning fra har myndighetene innført en ordning med Grønne sertifikat. Dette er en avgift som skal bidra til økt utbygging av fornybar kraft i Norge og Sverige. Forbrukerne må betale noe mer for kraften, men vil samtidig bidra til en sikrere tilgang av klimavennlig kraft. RISIKOVURDERINGER Hemne Kraftlag har en sterk finansiell stilling, både i forhold til soliditet og likviditet. Ingen virksomhet er knyttet til utenlands valuta, og eksponeringen i aksjemarkedet er meget begrenset. Styret betrakter derfor finansiell risiko som minimal. Gjennom sterkere konkurranse om strømkundene, øker den markedsmessige risiko. Styret har fokus på området, både i forhold til kundetilfredshet og markedsandeler. Markedsrisikoen betraktes som liten. FREMSTIDSUTSIKTER Selskapet vil fortsatt ha fokus på høy effektivitet og kvalitet i nettvirksomheten, samtidig som målet om lavest mulig nettleie etterstrebes gjennom god drift i hele konsernet. Under forutsetning av at sentrale rammebetingelser videreføres, vil styret også fremover arbeide for at både nettvirksomheten og selskapet for øvrig skal være en lokalt eid og styrt virksomhet i tråd med Årsmøtets beslutninger. Konkurransen om kraftkunder forventes å vedvare, og selskapets fokus på å levere et best mulig produkt til våre sluttbrukere opprettholdes. Dette skjer både med hensyn til kundekommunikasjon og omdømmebygging. Med grunnlag i kraftlagets ressurser, både økonomisk, teknisk og kompetansemessig, har styret en positiv holdning til videre utvikling av konsernet innenfor forsvarlige, resultatmessige rammer. Datterselskaper Ved årsskiftet var følgende selskap del av konsernet: Hemne Kraftlag SA HemneNett AS Hemne Kraftlag Eiendom AS ASPnor AS MerkantilNor AS MerkantilNor Trondheim AS (75 %) (25 % eid av daglig leder) HK Elektro AS (68 %) (32 % eies av selskapets ansatte) Hemne Fjernvarme AS (65 %) (35 % eies av Saga Eiendom AS) Resultat og disponeringer Styret foreslår følgende dekning av årets underskudd: Avsetning til konsernbidrag kr ,- Overføring fra annen egenkapital kr ,- Sum kr ,- Konsernets samlede årsresultat på - kr ,- foreslås dekket ved overføring fra annen egenkapital. Selskapet styre vil rette en stor takk til alle konsernets ansatte for godt samarbeid og stor innsats til konsernets beste i Kyrksæterøra, 27. april 2012 Svein Henry Berdal Styreleder Kjell Øyasæter Styremedlem Oddrun Andersen styremedlem Laila Eide Hjertø Styremedlem Jostein Folgerø styremedlem Guri Lernes Styremedlem Per Arne Kaarstad Konsernleder

7 7 Resultatregnskap Hemne Kraftlag SA Hemne Kraftlag SA konsern Driftsinntekter og driftskostnader Note Salg av varer og tjenester Energiomsetning/Nettjenester 16, Anleggsbidrag/tilskudd Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekostnader Kraftkjøp Aktivering av inv. arb Lønnskostnader m.m. 2, Avskrivning på driftsmidler Avskrivning goodwill 0 0 Aktivering av inv. arbeid 0 0 Materiell til vedlikehold/nyanlegg Annen driftskostnad 2, Sum driftskostnader Driftsresultat Finansinntekter og finanskostnader Inntekt på investering i datterselskap Inntekt på investering i tilknyttet selskap Renteinntekt fra foretak i samme konsern Annen renteinntekt Annen finansinntekt Kostnad på investering i datterselskap Kostnad på invistering i tilknyttet selskap Annen rentekostnad Annen finanskostnad 0 0 Resultat av finansposter Resultat før skattekostnad Skattekostnad på ordinært resultat Ordinært resultat Minoritetens andel av resultater 0 0 Årsoverskudd (Årsunderskudd) etter minoritetsintr Overføringer Avsatt konsernbidrag Overført fra annen egenkapital Sum overføringer Note , , , ,

8 8 Balanse Hemne Kraftlag SA Hemne Kraftlag SA konsern Eiendeler Note Anleggsmidler Immaterielle eiendeler Forskning og utvikling 0 0 Utsatt skattefordel Goodwill 0 0 Sum immaterielle eiendeler Varige driftsmidler Tomter, bygninger o.a. fast eiendom Driftsløsøre, inventar o.a. utstyr Sum varige driftsmidler Finansielle driftsmidler Investeringer i datterselskap 13, Lån til foretak i samme konsern Investeringer i tilknyttet selskap Investeringer i aksjer og andeler Langsiktige fordringer Sum finansielle anleggsmidler Sum anleggsmidler Omløpsmidler Lager av varer og annen beholdning Fordringer Kundefordringer Andre fordringer Sum fordringer Note , , , , , , Investeringer Bankinnskudd, kontanter o.l Sum omløpsmidler Sum eiendeler

9 9 Balanse Hemne Kraftlag SA Hemne Kraftlag SA konsern Egenkapital og gjeld Note Innskutt egenkapital Andelskapital Sum innskutt egenkapital Opptjent egenkapital Fond for vurderingsforskjeller Annen egenkapital Minoritetsinteresser 0 0 Sum opptjent egenkapital Sum egenkapital Avsetning for forpliktelser Pensjonsforpliktelser Sum avsetning for forplikelser Annen langsiktig gjeld Gjeld til kredittinstitusjoner 0 0 Sum annen langsiktig gjeld 0 0 Kortsiktig gjeld Leverandørgjeld Betalbar skatt Skattetrekk og andre trekk Annen kortsiktig gjeld 5, Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld Sum gjeld og egenkapital Note , Kyrksæterøra, 27. april 2012 Svein Henry Berdal Styreleder Kjell Øyasæter Styremedlem Oddrun Andersen styremedlem Laila Eide Hjertø Styremedlem Jostein Folgerø styremedlem Guri Lernes Styremedlem Per Arne Kaarstad Konsernleder

10 10 Noter 1. REGNSKAPSPRINSIPPER Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser og god regnskapsskikk. 5. KRAFTKONTRAKTER Selskapet har ved utgangen av år 2011 ingen risiko knyttet opp i mot kraftkjøp. 6. SPESIFIKASJONER AV ANLEGGSMIDLER P.R Mask/trsp Fordelings Hemne Kraftlag SA inventar Goodwill nett Bygninger Sum Anskaffelseskost p.r Tilgang i året Avgang i året Samlede av- og nedskrivninger Bokført verdi Årets ordinære avskrivninger Avskrivningssatser 6,7-33% 20% 3,3-5% 0-3% Mask/trsp Fordelings Konsern inventar FOU nett Bygninger Sum Anskaffelseskost p.r Tilgang i året Avgang i året Samlede av- og nedskrivninger Bokført verdi Årets ordinære avskrivninger Sum totale avskrivninger i følge konsernregnskap Avskrivningssatser 6,7-50% 20-20% 3,3-5% 0-3% Varige driftsmidler er vurdert til historisk kost etter fradrag for bedriftsøkonomiske avskrivninger som er beregnet på grunnlag av kostpris og antatt økonomisk levetid. Avskrivningstid på goodwill ved kjøp av Hemne Fjernvarme AS var opprinnelig på 15 år. I 2010 ble avskrivningstiden endret til 8 år og årlige avskrivninger utgjorde da kr Utviklingen i bransjen og spesielt vanskelig tilgan på brensel har medført at det er valgt nedksrivning av rest goodwill i Dette utgjør kr Total avskrivning på goodwill Hemne Fjernvarme AS utgjør for 2011 kr Se også note ANDELSKAPITAL Andelseier P.r i 2011 P.r % Hemne kommune ,3 Snillfjord kommune ,6 Private andelseiere ,1 Sum andelskapital ,0

11 11 Noter forts. 13. KONSERNSELSKAP/TILSLUTTET SELSKAP Datterselskap Eierandel Stemmeandel EK Hemne Energi AS (He) 100,0% 100,0% Hemne Kraftlag Eiendom AS (HKei) 100,0% 100,0% HK Elektro AS (HKe) 67,5% 67,5% MerkantilNor AS (MN) 100,0% 100,0% MerkantilNor Trondheim AS (MNT) 75,0% 75,0% 0 HemneNett AS (HN) 100,0% 100,0% ASPnor AS (ASP) 100,0% 100,0% Hemne Fjernvarme AS (HF) 65,0% 65,0% Industriveien 5 Hemne AS (Ind5) 40,0% 40,0% Alle konsernselskaper har kontoradresse Kyrksæterøra i Hemne kommune, med unntak av MerkantilNor Trondheim AS som har postadresse Trondheim. Resultat i konsernselskap for 2011 er innarbeidet i selskapsregnskapet etter egen kapitalmetoden. Tall i hele tusen He HKei HKe MN MNT HN ASP HF Ind5 Balanseført verdi Tilgang til anskaff. kost Resultatandel år Avskrivning goodwill Konsernbidrag Betalt overkurs Balanseført verdi Uavskrevet goodwill ble søsterselskapene ASPnor AS og NorTrim AS fusjonert. Balanseført IB for ASPnor AS er derfor summen av de to selskapene. Avskrivning goodwill kr er siste års avskrivning goodwill i forbindelse med kjøp av NorTrim AS. P.r har selskapet følgende fordringer/gjeld på sine konsernselskap: Selskap Type fordring Nedbetalingsvilkår Hemne Energi AS Avregningskonto Kortsiktig HK Elektro AS Annen langs. fordring Langsiktig (> 5 år) HK Elektro AS Annen korts. fordring Kortsiktig MerkantilNor AS Avregningskonto Kortsiktig gjeld MerkantilNor Trondheim AS Avregningskonto Avsatt konsernbidrag Hemne Fjernvarme AS Annen langs. fordring Langsiktig (> 5 år) ASPnor AS Annen korts. fordring Kortsiktig gjeld ASPNor AS Skyldig konsernbidrag Kortsiktig gjeld ASPNor AS Annen langs. fordring Kortsiktig gjeld ASPNor AS Annen langs. fordring Kortsiktig gjeld HemneNett AS Avregningskonto Kortsiktig gjeld HK Eiendom AS Avregningskonto Kortsiktig HK Eiendom AS Avregningskonto Kortsiktig 16. MER-/MINDREINNTEKT De kostnader som skal legges til grunn for punkttariffen er nettokostnader som direkte har sammenheng med transport av kraft. I henhold til retningslinjer skal netteier fastsette overføringstariffene slik at de over tid dekker kostnadene ved administrasjon, drift/vedlikehold, stedlig tilsyn, måling og avlesning, enøk-virksomhet, samt eiendomsskatt.

12 12 Noter forts. Netteier kan også i tillegg til de ovennevnte kostnader innkalkulere en rimelig avkastning på investert kapital. Merinntekt kan sies å være det vi faktisk oppnår utover, fra NVE, godkjent inntektsramme. I følge endringsforskrift til forskrift om økonomisk og teknisk rapportering, inntektsramme for nettvirksomheten og tariffer skal KILE saldo også avsettes eller aktiveres som mer-/mindreinntekt med virkning fra Tillatt inntekt (gitt av NVE) Oppnådd inntekt (i distribusjonsnettet) Mindreinntekt Akkumulert mindreinntekt Akkumulert mindreinntekt OPPLYSNINGER OM VIRKSOMHETSOMRÅDER Monopol Kraftomsetning Øvrig virksomhet Driftsinntekter Driftskostnader ekskl. avskrivninger Ordinære avskrivninger Driftsresultat Finansresultat Resultat før skatt Avkastningsgrunnlag Avkastningsgrunnlag/avkastning -0,59% En nærmere beskrivelse av virksomheten er gitt i årsberetningen 18. ENDRING EGENKAPITAL Hemne Kraftlag SA Konsern Andels Fond for Opptjent Andels Minoritets Annen kapital vurderingsf. Egenkapital kapital interesser egenkapital IB Innbetalt andelskapital Innbetalt kapital minoriteter Overkurs stiftelses. ASPnor Endring fond for vurderingsf Bokført kapital oppkjøpte selskap i 2011 Minoritet solgt selskap Minoritet MNT Minoritetens andel av resultat Årets resultat UB OFFENTLIG TILSKUDD Selskapet har i 2011 mottatt utjevningstilskudd fra NVE på kr ,-. Tilskuddet inngår i bokførte inntekter energiomsetning.

13 13 Indirekte kontantstrøm Hemne Kraftlag SA Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter Resultat før skattekostnad Periodens betalte skatt Ordinære avskrivninger Verdijustering aksjer datter/tilknyttet selskap. Nedskriving mindreinntekt /- Endring i varelager /- Endring i kundefordringer /- Endring i leverandørgjeld /- Forskj.kostnadsført pensjon og inn-/utbet.i pensj.ordning /- Endring i andre tidsavgrensningsposter = Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter Kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter + Innbetalinger ved salg av varige driftsmidler Utbetalinger ved kjøp av varige driftsmidler Innbetalinger ved salg av aksjer og andeler i andre foretak Utbetalinger ved kjøp av aksjer og andeler i andre foretak Utbetalinger ved kjøp av andre investeringer = Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter + Innbetalinger av egenkapital og mottatt konsernbidrag Ytet konsernbidrag = Netto kontantstrøm fra finansieringsaktivteter = Netto endring i kontanter og kontantekvivalenter Beh. av kont. og kontantekvivalenter ved per. begynnelse = Beh. av kont. og kontantekvivalenter ved per. slutt Hemne Kraftlag SA - konsern Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter Resultat før skattekostnad Periodens betalte skatt /- Tap/gevinst ved salg av aksjer Ordinære avskrivninger Avskrivning goodwill, nedskriving anlegsmidler og nedskriving mindreinntekt /- Verdijustering aksjer tilknyttet selskap /- Endring i varelager /- Endring i kundefordringer /- Endring i leverandørgjeld /- Forskj.kostnadsført pensjon og inn-/utbet.i pensj.ordn /- Poster klassifisert som invest.- eller finans.aktiviteter /- Endring i andre tidsavgrensningsposter = Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter Kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter + Innbetalinger ved salg av varige driftsmidler Utbetalinger ved kjøp av varige driftsmidler Innbetalinger ved salg av aksjer og andeler i andre foretak Utbetalinger ved kjøp av andre investeringer = Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter - Utbetalinger ved nedbetaling av langsiktig gjeld Innbetalinger av egenkapital Utbetaling av utbytte = Netto kontantstrøm fra finansieringsaktivteter = Netto endring i kontanter og kontantekvivalenter Beh. av kont. og kontantekvivalenter ved per. begynnelse = Beh. av kont. og kontantekvivalenter ved per. slutt

Årsmelding. 1951-2011 60. driftsår. www.hemnekraftlag.no

Årsmelding. 1951-2011 60. driftsår. www.hemnekraftlag.no Årsmelding 2010 1951-2011 60. driftsår www.hemnekraftlag.no 2 Kjære leser Kraftlagets rapport for 2010 inneholder foruten styrets beretning og regnskapstall for 2010, også mye informasjon om de ulike aktiviteter

Detaljer

www.hemnekraftlag.no Årsrapport 2009

www.hemnekraftlag.no Årsrapport 2009 www.hemnekraftlag.no Årsrapport 2009 Kjære leser! Årets rapport til våre eiere og kunder innholder foruten regnskap for 2009 og styrets beretning, også omfattende informasjon om konsernets virksomhet.

Detaljer

1951-2013 www.hemnekraftlag.no. Årsmelding. Strekking av fiber (bredbånd) i Berdal

1951-2013 www.hemnekraftlag.no. Årsmelding. Strekking av fiber (bredbånd) i Berdal 1951-2013 www.hemnekraftlag.no Årsmelding 2012 Strekking av fiber (bredbånd) i Berdal 2 Hemne Kraftlag HILSEN FRA KONSERNLEDER Kjære leser I samsvar med selskapets vedtekter og eiernes strategiske beslutninger,

Detaljer

Årsrapport 2004. Grunnlagt 1951-54 driftsår

Årsrapport 2004. Grunnlagt 1951-54 driftsår Årsrapport 2004 Grunnlagt 1951-54 driftsår LOKALT ENGASJEMENT Kraftlaget har avsatt midler til investeringer for kommersiell virksomhet og infrastruktur. Dersom du har et prosjekt som du går og tenker

Detaljer

Stange Energi AS har totalt 63 ansatte og er heleid av Stange Kommune.

Stange Energi AS har totalt 63 ansatte og er heleid av Stange Kommune. Årsrapport 2011 Bekkelaget Ilseng Romedal Stange Gata Tangen Espa Stange Energi AS har i snart 100 år vært en viktig aktør i Stange Kommune. Bedriften er organisert som konsern og selger kraft, nett og

Detaljer

Ilseng. Bekkelaget. Romedal. Stange. Gata. Tangen. Espa

Ilseng. Bekkelaget. Romedal. Stange. Gata. Tangen. Espa Årsrapport 2012 Bekkelaget Ilseng Romedal Stange Gata Tangen Espa Stange Energi AS ble etablert i 1916 og har i snart 100 år vært en viktig aktør i Stange kommune. Bedriften er organisert som konsern og

Detaljer

,, God alene best sammen

,, God alene best sammen Årsrapport 2008,, God alene best sammen om oss På talefot Hendelser 2008 Verdier HMS Organisasjonskart Nøkkeltall 01 Årsberetning Styrets beretning Styret 2008 02,, God alene best sammen Virksomheten Produksjon

Detaljer

Høland og Setskog Elverk SA

Høland og Setskog Elverk SA Klatring i stolpe skolebesøk på BVS Innhold: Organisasjon og virksomhetsområder s. 3 Forord fra Daglig leder s. 5 Nett s. 6 Økonomi og administrasjon s. 8 Fiber s. 10 Varme s. 11 Kommunikasjon og omdømme

Detaljer

Selskapet og organisasjon

Selskapet og organisasjon Årsrapport 2013 Om ValdresEnergi Styret Virksomheten Regnskap Selskapet og organisasjonen Adm. direktørs beretning Den årlige kundeundersøkelsen Samfunnsregnskap og sosialt ansvar 3 Selskapet og organisasjon

Detaljer

Om ValdresEnergi Styret Virksomheten Regnskap

Om ValdresEnergi Styret Virksomheten Regnskap Årsrapport 2012 Om ValdresEnergi Styret Virksomheten Regnskap /3/ Selskapet og organisasjonen /12/ Styreleder med styre /18/ Teknisk årsrapport /28/ Resultatregnskap /6/ Adm. direktørs beretning /14/ Styrets

Detaljer

Årsrapport 2009 VOKKS

Årsrapport 2009 VOKKS Årsrapport 2009 2 Innhold, nøkkeltall og kart over forsyningsområde Innhold Nøkkeltall... 2 Organisasjon... 2 Administrerende direktørs kommentar... 3-4 Styrets beretning... 5-6 Økonomi, Resultatregnskap...

Detaljer

ÅRSBERETNING 2011 ÅRSBERETNING

ÅRSBERETNING 2011 ÅRSBERETNING ÅRSRAPPORT 2011 2 ÅRSBERETNING 2011 ÅRSBERETNING 2011 3 Den 17. august 1973 ble det i Nesset kommunestyre gjort et endelig vedtak om at partslaget P/L Nesset kraftverk og Eresfjord og Vistdal kommunale

Detaljer

Foto: Espen Mortensen. Årsrapport 2013. Trygger hverdagen - investerer i framtiden

Foto: Espen Mortensen. Årsrapport 2013. Trygger hverdagen - investerer i framtiden Foto: Espen Mortensen Årsrapport 2013 Trygger hverdagen - investerer i framtiden 1 Innholdsfortegnelse Om konsernet... 3 Hovedtall... 4 Lofotkrafts visjon / Konsesjonsområde... 7 Direktørens betraktninger...

Detaljer

i den grønne region Nøkkeltall Hjerte i den grønne regionen Organisasjon Konsernsjefens hjørne Årsberetning 2010 Styret 2010 Virksomhetsområder

i den grønne region Nøkkeltall Hjerte i den grønne regionen Organisasjon Konsernsjefens hjørne Årsberetning 2010 Styret 2010 Virksomhetsområder 02 Nøkkeltall 03 Hjerte i den grønne regionen 04 Organisasjon Årsberetning 2010 05 06 11 Konsernsjefens hjørne Årsberetning 2010 Styret 2010 12 Virksomhetsområder 17 Regnskap 21 Noter Dialecta Kommunikasjon,

Detaljer

Om ValdresEnergi Styret Virksomheten Regnskap

Om ValdresEnergi Styret Virksomheten Regnskap Årsrapport 2014 Om ValdresEnergi Styret Virksomheten Regnskap /03/ Selskapet og organisasjonen /11/ Styret /16/ Teknisk årsrapport /26/ Resultatregnskap /06/ Adm. direktørs beretning /12/ Styrets årsberetning

Detaljer

Høland og Setskog Elverk SA

Høland og Setskog Elverk SA Årsrapport 2014 Innhold: Organisasjon og virksomhetsområder s. 3 Forord fra Daglig leder s. 5 Nett s. 6 Vår bedrift s. 8 Fiber s. 10 Varme s. 11 Kommunikasjon og omdømme s. 12 Samfunns og sosialt ansvar

Detaljer

Våre forretningsområder

Våre forretningsområder ÅRSRAPPORT2013 Bekkelaget Ilseng Romedal Stange Gata Tangen Espa Stange Energi AS ble etablert i 1916 og er i 2016 en stolt 100 åring. Stange Energi er en viktig aktør og betyr mye for mange. Bedriften

Detaljer

Selskapet og organisering Innhold

Selskapet og organisering Innhold Årsrapport 2010 Selskapet og organisering Innhold Forord fra konst. konsernsjef s. 4 Forretningsutvikling s. 6 Stange Energi MARKED AS s. 7 Stange Energi NETT AS s. 8 BEKKELAGET ILSENG Stange Energi AUS

Detaljer

Årsrapport 2010 VOKKS

Årsrapport 2010 VOKKS Årsrapport 2010 2 Innhold, nøkkeltall og kart over forsyningsområde Innhold Nøkkeltall... 2 Organisasjon... 2 Administrerende direktørs kommentar... 3 Styrets beretning... 4 Økonomi, Resultatregnskap...

Detaljer

Formål årsrapport 2010 5

Formål årsrapport 2010 5 årsrapport 21 Innhold Organisasjonskart 4 Dette er NØK 5 Organisasjonskart 6 Nord-Østerdal Kraftlag SA 7 Everksjefen har ordet 1 Årsberetning 21 12 Resultatregnskap 15 Balanse 16 Kontantstrømanalyse 19

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Regnskap. Virksomhetene. 1 Elverum Energi AS 2 Årsberetning 2011

Innholdsfortegnelse. Regnskap. Virksomhetene. 1 Elverum Energi AS 2 Årsberetning 2011 ÅRSRAPPORT 2011 Innholdsfortegnelse 1 Elverum Energi AS 2 Årsberetning 2011 Regnskap 5 Resultatregnskap 6 Balanse 8 Noter 19 Kontantstrømoppstilling 21 Verdiskapningsregnskap 22 Revisjonsberetning Virksomhetene

Detaljer

Årsrapport 2011 VOKKS

Årsrapport 2011 VOKKS Årsrapport 2011 2 Innhold, nøkkeltall og kart over forsyningsområde Innhold Nøkkeltall... 2 Organisasjon... 2 Administrerende direktørs kommentar... 3 Styrets beretning... 4 Økonomi, Resultatregnskap...

Detaljer

Innhold. Krediteringer: Naturfoto: istockphoto Foto av ansatte: Tynset Foto Grafisk formgiving: Form til fjells

Innhold. Krediteringer: Naturfoto: istockphoto Foto av ansatte: Tynset Foto Grafisk formgiving: Form til fjells årsrapport 2013 Innhold Organisasjonskart 4 Dette er NØK 5 Organisasjonskart 6 Nord-Østerdal Kraftlag SA 7 Everksjefen har ordet 10 Årsberetning 2013 12 Resultatregnskap 15 Balanse 16 Kontantstrømanalyse

Detaljer

4394 2008 årsrapport 9 pkt 25-05-09 15:15 Side 1

4394 2008 årsrapport 9 pkt 25-05-09 15:15 Side 1 4394 2008 årsrapport 9 pkt 25-05-09 15:15 Side 1 Årsrapport og regnskap 2008 4394 2008 årsrapport 9 pkt 25-05-09 15:15 Side 2 Styrets årsberetning STYRETS A/S Eidefoss er et aksjeselskap som eies av kommunene

Detaljer

«Trollfjord Kraft AS skal dekke sine kunders behov for energi, primært elkraft med vekt på høy leveringssikkerhet, god servicekvalitet og riktig pris»

«Trollfjord Kraft AS skal dekke sine kunders behov for energi, primært elkraft med vekt på høy leveringssikkerhet, god servicekvalitet og riktig pris» 2008 Årsrapport «Trollfjord Kraft AS skal dekke sine kunders behov for energi, primært elkraft med vekt på høy leveringssikkerhet, god servicekvalitet og riktig pris» «overordnet målsetting» side 2 årsrapport

Detaljer

Helt nødvendig. sekundærstasjon, Frydenlund. totalrenovert.

Helt nødvendig. sekundærstasjon, Frydenlund. totalrenovert. Frydenlund sekundærstasjon, totalrenovert. Helt nødvendig 2010 Innhold ÅRSBERETNING 03 HOVEDTALL 07 RESULTATREGNSKAP 09 BALANSE 10 KONTANTSTRØMOPPSTILLING 12 NOTER TIL REGNSKAPET 13 REVISJONSBERETNING

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2009 Januar - Februar November - Desember M ktober ars - er - O A b pr 09 m il et p e S t s M u a g u A - u J - i i n l u i J

ÅRSRAPPORT 2009 Januar - Februar November - Desember M ktober ars - er - O A b pr 09 m il et p e S t s M u a g u A - u J - i i n l u i J ÅRSRAPPORT 2009 November - Desember Januar - Februar September - Oktober 09 Mars - April Juli - August Mai - Juni «Battersea station» av Norun Høines Innhold 5 Nøkkeltall 7 Lederen 9 Om Haugaland Kraft

Detaljer

ÅRSRAPPORT. Høland og Setskog Elverk. Høland og Setskog. Elverk

ÅRSRAPPORT. Høland og Setskog Elverk. Høland og Setskog. Elverk ÅRSRAPPORT 2004 2010 2004 Høland og Setskog Høland og Setskog Elverk Elverk 1 INNHOLD Generelt.. 3 Styrets beretning. 7 Resultatregnskap. 14 Balanse 15 Noter.. 16 Kontantstrømanalyse mor 24 Kontantstrømanalyse

Detaljer

ÅRSMELDING. Vedlegg nr. Ve

ÅRSMELDING. Vedlegg nr. Ve 1 2 3 ÅRSMELDING 2012 Konsernet Notodden Energi har hatt en svak reduksjon i omsetningen i 2012 i forhold til 2011. Lave kraftpriser gjennom hele året er hovedårsaken til svikten. Markedsprising på strøm

Detaljer

Produksjon av ÅrsraPPort 2006:

Produksjon av ÅrsraPPort 2006: «Trollfjord Kraft AS skal dekke sine kunders behov for energi, primært elkraft med vekt på høy leveringssikkerhet, god servicekvalitet og riktig pris» «overordnet målsetting» side to Innhold Introduksjon

Detaljer