driftsår. Årsmelding 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "1951-2012 61. driftsår. www.hemnekraftlag.no. Årsmelding 2011"

Transkript

1 driftsår Årsmelding 2011

2 2 Kjære leser Kraftlagets eiere har gjennom flere år hatt en klar strategi om at selskapet skal være et lokalt eid og lokalt driftet selskap. En viktig forutsetning for å kunne opprettholde dette målet, er at de leveranser vi gir i forhold til infrastruktur og tjenestetilbud i konsesjonsområdet, holder en god kvalitet til en akseptabel pris. En oppsummering av året 2011 tilsier at denne målsetting er nådd, selv om ikke alle virksomheter gir ønsket avkastning. Virksomheten er i stor grad arbeidsintensiv, og vi er heldige som har medarbeidere som er faglig godt kvalifisert og høyt motivert for å videreutvikle aktiviteten. Med utgangspunkt i dagens ståsted, ligger derfor alt til rette for at eiernes strategiske beslutninger kan oppfylles både med hensyn til eierskap, lokalisering og selskapets rolle i lokalsamfunnet. Med vennlig hilsen Per Arne Kaarstad Konsernleder Innhold Side 2 Fra konsernleder 2 Lokalt engasjement 3 Organisasjon og hovedtall 4 Styrets årsberetning 7 Resultatregnskap 8 Balanse 10 Utdrag noter 13 Indirekte kontantstrøm 14 Revisjonsberetning 15 Administrasjonens redegjørelse 16 Nettavdelingen 17 Måleravdelinga 17 Tilsyn 18 Markedsavdelinga 19 Administrasjonen 20 HemneNett AS 20 MerkantilNor AS 21 ASPnor AS 21 HK Eiendom AS 22 HK Elektro AS 22 Hemne Fjernvarme AS 23 Organisasjon 24 Bedriften vår Lokalt engasjement Hemne Kraftlag feiret i års jubileum. Etter etableringen 21. mai 1951, har kraftlaget i alle år hatt sterk fokus på verdiskapning i lokalsamfunnet, både i form av lokale arbeidsplasser, engasjement i lokal næringsvirksomhet og støtte til lokal kultur og idrett. Nettopp for sitt lokale engasjement mottok bedriften i 2011 prisen for «Årets bedrift 2011».

3 3 Organisasjon og hovedtall VÅRE TILLITSVALGTE PR REPRESENTANTSKAPET Medlemmer Valgt fra Hemne kommune Ståle Vaag Rune Bakken Hanna B. Lund Geir Rostad Jon Stølen Varamedlemmer i rekkefølge Gudbjørn Singstad Roger Aune Inga Sødal Egon Ringseth Ole Steinar Opsal Valgt av private andelseiere i Hemne Jorulf Gumdal Henny Belsvik Lund Erling Solberg Odd Ivar Andøl Aage Sørli Varamedlemmer i rekkefølge Inger Johanne Alfsen Ingvar Nilsen Jan Hammerdal John Halvard Lidal Valgt fra Snillfjord kommune John Geir Stølan John Lernes Varamedlemmer i rekkefølge Morten Myking Nina Mjør Valgt av private andelseiere i Snillfjord Jens Selnes Egil Forren Varamedlemmer i rekkefølge Inger Krokstad Leder: Jorulf Gumdal Nestleder: John Geir Stølan STYRET Medlemmer Svein Henry Berdal, leder Kjell Øyasæter, nestleder Oddrun Andersen Laila Eide Hjertø Jostein Folgerø Guri Lernes Varamedlemmer 1. Henrik Brekken 2. Eldbjørg Røstvold 3. Ragnar Volden Solgunn K. Ohren Rolf Strøm VALGKOMITÉ Medlemmer Oddlaug B. Brekken, leder Egil Forren Erik Snekvik Varamedlem Erling Solberg HOVEDTALL KONSERN (i kroner) Driftsinntekter Driftskostnad ekskl. avskrivninger Av- og nedskrivninger Driftsresultat Finansresultat Resultat før skatt Skattekostnad Minoritetsinteresser Årsresultat

4 4 Styrets årsberetning for 2011 VIRKSOMHETENS ART Hemne Kraftlag SA sine kjernevirksomheter er overføring og salg av elektrisk energi. Virksomheten drives fra egne lokaler på Kyrksæterøra i Hemne kommune. Gjennom sine datterselskaper driver selskapet også med installasjonsvirksomhet, IT-relatert tjenesteyting, bredbåndleveranser, kabel-tv, regnskaps- og økonomitjenester, programvareutvikling og fjernvarmeleveranser. STYRETS ARBEID I 2011 Selskapets styre har 6 medlemmer; Svein Henry Berdal styreleder Kjell Øyasæter styrets nestleder Oddrun Andersen styremedlem Laila Eide Hjertø styremedlem Jostein Folgerø styremedlem valgt av og blant de ansatte Guri Lernes styremedlem valgt av og blant de ansatte Årsmøtets leder Jorulf Gumdal deltar i styrets møter med tale- og forslagsrett. 1. varamedlem til styret, Henrik Brekken, deltar også i styrets møter med tale- og forslagsrett. Det er i 2011 avholdt 13 styremøter og 94 saker er behandlet. Styret utøver sin virksomhet i samsvar med bestemmelsene i selskapets vedtekter og vedtatt styreinstruks. For øvrig ligger bestemmelsene i Lov om samvirkeforetak til grunn for selskapets drift og styring. FORTSATT DRIFT Styret mener Hemne Kraftlags økonomiske stilling er god, og at forutsetningene for fortsatt drift er til stede. Dette er derfor lagt til grunn for avleggelsen av årsregnskapet for REDEGJØRELSE FOR ÅRSREGNSKAPET Selskapets regnskap viser et underskudd etter skattekostnader på kr ,-. (overskudd på kr ,- i 2010). Selskapets egenkapital er ved utgangen av 2011 kr ,- (kr ,-) av en totalkapital på kr ,- (kr ,-). Selskapets driftsresultat er i kr ,- (kr ,-). Dette fordeler seg med et underskudd på monopolvirksomheten med kr ,-, et overskudd på kraftomsetning med kr ,- og et underskudd på kr ,- for øvrig virksomhet i morselskapet. Før tilbakeføring av mindreinntekt, fremsto et overskudd på nettvirksomheten (monopol) på kr ,-. Selskapet har ved utgangen av 2011 en akkumulert mindreinntektssaldo på kr ,-. Reduksjonen i saldo i forhold til 2010 er håndtert i samsvar med Årsmøtets intensjon for å avvikle mindreinntektssaldo innen Årets investeringer beløper seg til kr ,-, og relaterer seg i all hovedsak til nettvirksomheten. Konsernets resultat etter skatt og minoritetsinteresser tilsvarer i hovedsak morselskapets regnskap, da egenkapitalmetoden benyttes ved regnskapsavslutningen. Selv om datterselskapenes aktiviteter har en positiv resultatutvikling sett under ett, er styret ikke tilfreds med det totale økonomiske resultatet. HK Eiendom AS eier kraftlagets eiendomsmasse med unntak av administrasjonsbygget. Selskapet har i 2011 solgt to leiligheter i Stretet. Alle disponible lokaler var i regnskapsåret utleid. Selskapets økonomiske resultat er godt. HemneNett AS har hatt et stabilt driftsår med godt økonomisk resultat. Det er gjennomført betydelige arbeider i å utvikle og utvide selskapets infrastruktur. Dette har medført bedring av både kvalitet og kapasitet for svært mange av selskapets kunder. MerkantilNor AS har i 2011 hatt god aktivitet, og regnskapet fremstår med et godt resultat. Selskapet har en betydelig markedsandel i sitt hjemmemarked, og fremstår som et kontor med høy kompetanse og leveringsdyktighet. MerkantilNor Trondheim AS har i 2011 hatt et svakt driftsår. Verken omsetning eller resultat har svart til forventningene, og nødvendige tiltak er satt i verk for endre situasjonen. ASPnor AS ble fusjonert med søsterselskapet NorTrim AS pr Formålet med fusjonen var å forenkle selskapsstrukturen og drift av IT aktivitetene i konsernet. ASPnor og NorTrim hadde i praksis de to siste årene vært drevet som ett selskap. Selskapets økonomiske resultater har utviklet seg som forventet, og styret har betydelige forventninger til fremtidig drift av selskapet. HK Elektro AS hadde i 2011 en tilfredsstillende aktivitet, men resultatoppnåelsen i året ble noe lavere enn forventet.

5 5 Selskapet har betydelig muligheter i sitt markedsområde. Hemne Fjernvarme AS sin virksomhet var i 2011 preget av lave energipriser og mildt vær, samt høyt prisnivå på innkjøpt biomasse. Dette resulterte i driftsinntekter som ikke tilstrekkelig dekket opp selskapets kostnader, og det økonomiske resultatet ble derfor ikke tilfredsstillende. De viktigste forutsetninger for en bedret økonomisk utvikling i selskapet, er økt leveringsvolum og stabile energipriser på etakseptabelt nivå over tid. Styret vurderer imidlertid selskapets inntjening til å være svak i de nærmeste år, og har derfor foreslått å avskrive selskapets verdi i regnskapet for Styret mener at det fremlagte resultatregnskap for 2011 og balansen pr gir et riktig bilde av selskapets virksomhet og økonomiske stilling. ARBEIDSMILJØ OG LIKESTILLING Styret betrakter arbeidsmiljøet i Hemne Kraftlag SA som godt. Det arbeides planmessig for å sikre de ansattes arbeidsmiljø, trivsel og sikkerhet, bl.a. gjennom selskapets kvalitetssystem. Det gjennomføres årlig sikkerhetsopplæring, årlige vernerunder, årlig kartlegging av psykososialt arbeidsmiljø og årlige medarbeidersamtaler. Det er i 2011 tatt inn personalhåndbok i kvalitetssystemet, og det er inngått AKAN-avtale i konsernet. Hemne Kraftlag er tilsluttet godkjent bedriftshelsetjeneste gjennom Bedriftshelsa. Det har ikke vært alvorlige arbeidsuhell eller ulykker i Sykefraværet i Hemne Kraftlag SA var på 1,45 %, mens sykefraværet i konsernet var på 2,65 %. Sykefraværet er lavt, og godt under vår målsetting på 3 %. Selskapet etterstreber et godt forhold til medarbeiderne og deres tillitsvalgte. Hemne Kraftlag har i 2011 søkt Bedriftsdemokratinemnda om konsernordning. Søknad ble innvilget, noe som medfører at alle ansatte i konsernet er valgbare og har stemmerett ved valg av ansatterepresentanter i styret. Vi har ved utgangen av lærlinger i Hemne Kraftlag SA. En ansatt er under videreutdanning på teknisk fagskole. I konsernet var det totalt 4 lærlinger ved årets utgang. En ansatt har i løpet av året fått autorisasjon som regnskapsfører. I løpet av året har 1 ansatt i Hemne Kraftlag SA (3 totalt i konsernet) avlagt og bestått fagprøve. Det er ved årets slutt ansatt 21 personer i selskapet (17 menn og 4 kvinner), inkl. 2 lærlinger. Tilsvarende tall for konsernet er 58 ansatte (44 menn og 14 kvinner) inkl 4 lærlinger. Styret består av 3 menn og 3 kvinner. Selskapet har egne etiske retningslinjer som gjelder for hele organisasjonen. Intensjonene i Lov mot diskriminering ivaretas gjennom de etiske retningslinjene, og ingen skal diskrimineres på grunn av kjønn, etnisitet, nasjonal opprinnelse, avstamning, hudfarge, språk, religion, livssyn eller funksjonsevne. Det er i selskapet ingen forskjellsbehandling mellom kjønnene med hensyn til lønns- og arbeidsvilkår. YTRE MILJØ Selskapets aktiviteter påvirker bare i liten grad det ytre miljø. I utøvelsen av nettaktiviteten etterstrebes å benytte miljøvennlige stoffer, og spesialavfall håndteres på en forskriftsmessig korrekt måte. KRAFTOMSETNING Gjennom vår allianse med vel 20 andre energiselskaper og Fjordkraft AS, er kraftlagets kunder sikret en konkurransedyktig leveranse av ren, fornybar energi. Risikoen knyttet til kraftomsetning er også minimalisert gjennom alliansen. Det er mange energileverandører i markedet, og dette medfører naturlig nok hard konkurranse om hver enkelt kunde. Våre produkter, kombinert med lokal tilstedeværelse og tilhørende service, gjør at tilfredsheten blant våre kunder ligger på et høyt nivå. Det er i 2011 solgt energi tilsvarende 54,6 GWh, som er på samme nivå som året før. NETTVIRKSOMHETEN Det ble totalt overført 71,5 GWh i selskapets nett. Dette er noe lavere enn i 2010, og skyldes høyere gjennomsnittstemperatur gjennom året. Selskapets distribusjonsnett har en lengde på ca. 840 km og ca anlegg er tilknyttet. Vi har et omfattende nett med relativt få tilknytninger. Dette, kombinert med en meget utfordrende topografi, bidrar til at nettleien i vårt område er høyere enn ønsket. Selskapet arbeider aktivt og målbevisst med tiltak som bidrar til en reduksjon i nettleien. Hemne Kraftlag mottok i 2011 statlig tilskudd på vel kr 3,1mill., noe som i sin helhet er brukt til å redusere nettleia. Leveringskvaliteten har også i 2011 vært høy. Det har i motsetning til tidligere år vært enkelte utfall i sentrumsnære områder, hvilket medfører en høyere kostnad for ikke levert energi (Kile) enn tidligere år. Orkanen Dagmar berørte vårt konsesjonsområde i mellomjulen 2011, og påførte nettet en del skader som også fikk konsekvenser for leveringsmulighetene til enkelte av våre kunder. Til sammen ble ca. 100 kunder berørt av utfall. Totalt medførte Dagmar ekstra kostnader i størrelsesorden kr 1,0 mill. Myndighetene ved NVE har besluttet at alle forbrukere innen 2017 skal ha installert smarte strømmålere (AMS = Avanserte Måle- og Styringssystem). HENDELSER ETTER JANUAR 2012 Årets første måneder har vært preget av et særdeles mildt klima og meget lave strømpriser. Gjennomsnittlig strømpris var i 1. kvartal 29,49 øre/kwh (ekskl. avgifter) mot 52,47 øre/kwh forrige år. Nettleien for 2012 er av styret fastsatt til 29,05 øre/kwh (ved husholdningsforbruk på kwh/år og ekskl. avgifter). Dette er den 5. laveste nettleien i Midt-

6 6 Norge. Styret er tilfreds med det resultat selskapet har oppnådd i sin bestrebelse etter å redusere nettleien. Hemne Kraftlag SA har av NVE fått fornyet sin områdekonsesjon for perioden Med virkning fra har myndighetene innført en ordning med Grønne sertifikat. Dette er en avgift som skal bidra til økt utbygging av fornybar kraft i Norge og Sverige. Forbrukerne må betale noe mer for kraften, men vil samtidig bidra til en sikrere tilgang av klimavennlig kraft. RISIKOVURDERINGER Hemne Kraftlag har en sterk finansiell stilling, både i forhold til soliditet og likviditet. Ingen virksomhet er knyttet til utenlands valuta, og eksponeringen i aksjemarkedet er meget begrenset. Styret betrakter derfor finansiell risiko som minimal. Gjennom sterkere konkurranse om strømkundene, øker den markedsmessige risiko. Styret har fokus på området, både i forhold til kundetilfredshet og markedsandeler. Markedsrisikoen betraktes som liten. FREMSTIDSUTSIKTER Selskapet vil fortsatt ha fokus på høy effektivitet og kvalitet i nettvirksomheten, samtidig som målet om lavest mulig nettleie etterstrebes gjennom god drift i hele konsernet. Under forutsetning av at sentrale rammebetingelser videreføres, vil styret også fremover arbeide for at både nettvirksomheten og selskapet for øvrig skal være en lokalt eid og styrt virksomhet i tråd med Årsmøtets beslutninger. Konkurransen om kraftkunder forventes å vedvare, og selskapets fokus på å levere et best mulig produkt til våre sluttbrukere opprettholdes. Dette skjer både med hensyn til kundekommunikasjon og omdømmebygging. Med grunnlag i kraftlagets ressurser, både økonomisk, teknisk og kompetansemessig, har styret en positiv holdning til videre utvikling av konsernet innenfor forsvarlige, resultatmessige rammer. Datterselskaper Ved årsskiftet var følgende selskap del av konsernet: Hemne Kraftlag SA HemneNett AS Hemne Kraftlag Eiendom AS ASPnor AS MerkantilNor AS MerkantilNor Trondheim AS (75 %) (25 % eid av daglig leder) HK Elektro AS (68 %) (32 % eies av selskapets ansatte) Hemne Fjernvarme AS (65 %) (35 % eies av Saga Eiendom AS) Resultat og disponeringer Styret foreslår følgende dekning av årets underskudd: Avsetning til konsernbidrag kr ,- Overføring fra annen egenkapital kr ,- Sum kr ,- Konsernets samlede årsresultat på - kr ,- foreslås dekket ved overføring fra annen egenkapital. Selskapet styre vil rette en stor takk til alle konsernets ansatte for godt samarbeid og stor innsats til konsernets beste i Kyrksæterøra, 27. april 2012 Svein Henry Berdal Styreleder Kjell Øyasæter Styremedlem Oddrun Andersen styremedlem Laila Eide Hjertø Styremedlem Jostein Folgerø styremedlem Guri Lernes Styremedlem Per Arne Kaarstad Konsernleder

7 7 Resultatregnskap Hemne Kraftlag SA Hemne Kraftlag SA konsern Driftsinntekter og driftskostnader Note Salg av varer og tjenester Energiomsetning/Nettjenester 16, Anleggsbidrag/tilskudd Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekostnader Kraftkjøp Aktivering av inv. arb Lønnskostnader m.m. 2, Avskrivning på driftsmidler Avskrivning goodwill 0 0 Aktivering av inv. arbeid 0 0 Materiell til vedlikehold/nyanlegg Annen driftskostnad 2, Sum driftskostnader Driftsresultat Finansinntekter og finanskostnader Inntekt på investering i datterselskap Inntekt på investering i tilknyttet selskap Renteinntekt fra foretak i samme konsern Annen renteinntekt Annen finansinntekt Kostnad på investering i datterselskap Kostnad på invistering i tilknyttet selskap Annen rentekostnad Annen finanskostnad 0 0 Resultat av finansposter Resultat før skattekostnad Skattekostnad på ordinært resultat Ordinært resultat Minoritetens andel av resultater 0 0 Årsoverskudd (Årsunderskudd) etter minoritetsintr Overføringer Avsatt konsernbidrag Overført fra annen egenkapital Sum overføringer Note , , , ,

8 8 Balanse Hemne Kraftlag SA Hemne Kraftlag SA konsern Eiendeler Note Anleggsmidler Immaterielle eiendeler Forskning og utvikling 0 0 Utsatt skattefordel Goodwill 0 0 Sum immaterielle eiendeler Varige driftsmidler Tomter, bygninger o.a. fast eiendom Driftsløsøre, inventar o.a. utstyr Sum varige driftsmidler Finansielle driftsmidler Investeringer i datterselskap 13, Lån til foretak i samme konsern Investeringer i tilknyttet selskap Investeringer i aksjer og andeler Langsiktige fordringer Sum finansielle anleggsmidler Sum anleggsmidler Omløpsmidler Lager av varer og annen beholdning Fordringer Kundefordringer Andre fordringer Sum fordringer Note , , , , , , Investeringer Bankinnskudd, kontanter o.l Sum omløpsmidler Sum eiendeler

9 9 Balanse Hemne Kraftlag SA Hemne Kraftlag SA konsern Egenkapital og gjeld Note Innskutt egenkapital Andelskapital Sum innskutt egenkapital Opptjent egenkapital Fond for vurderingsforskjeller Annen egenkapital Minoritetsinteresser 0 0 Sum opptjent egenkapital Sum egenkapital Avsetning for forpliktelser Pensjonsforpliktelser Sum avsetning for forplikelser Annen langsiktig gjeld Gjeld til kredittinstitusjoner 0 0 Sum annen langsiktig gjeld 0 0 Kortsiktig gjeld Leverandørgjeld Betalbar skatt Skattetrekk og andre trekk Annen kortsiktig gjeld 5, Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld Sum gjeld og egenkapital Note , Kyrksæterøra, 27. april 2012 Svein Henry Berdal Styreleder Kjell Øyasæter Styremedlem Oddrun Andersen styremedlem Laila Eide Hjertø Styremedlem Jostein Folgerø styremedlem Guri Lernes Styremedlem Per Arne Kaarstad Konsernleder

10 10 Noter 1. REGNSKAPSPRINSIPPER Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser og god regnskapsskikk. 5. KRAFTKONTRAKTER Selskapet har ved utgangen av år 2011 ingen risiko knyttet opp i mot kraftkjøp. 6. SPESIFIKASJONER AV ANLEGGSMIDLER P.R Mask/trsp Fordelings Hemne Kraftlag SA inventar Goodwill nett Bygninger Sum Anskaffelseskost p.r Tilgang i året Avgang i året Samlede av- og nedskrivninger Bokført verdi Årets ordinære avskrivninger Avskrivningssatser 6,7-33% 20% 3,3-5% 0-3% Mask/trsp Fordelings Konsern inventar FOU nett Bygninger Sum Anskaffelseskost p.r Tilgang i året Avgang i året Samlede av- og nedskrivninger Bokført verdi Årets ordinære avskrivninger Sum totale avskrivninger i følge konsernregnskap Avskrivningssatser 6,7-50% 20-20% 3,3-5% 0-3% Varige driftsmidler er vurdert til historisk kost etter fradrag for bedriftsøkonomiske avskrivninger som er beregnet på grunnlag av kostpris og antatt økonomisk levetid. Avskrivningstid på goodwill ved kjøp av Hemne Fjernvarme AS var opprinnelig på 15 år. I 2010 ble avskrivningstiden endret til 8 år og årlige avskrivninger utgjorde da kr Utviklingen i bransjen og spesielt vanskelig tilgan på brensel har medført at det er valgt nedksrivning av rest goodwill i Dette utgjør kr Total avskrivning på goodwill Hemne Fjernvarme AS utgjør for 2011 kr Se også note ANDELSKAPITAL Andelseier P.r i 2011 P.r % Hemne kommune ,3 Snillfjord kommune ,6 Private andelseiere ,1 Sum andelskapital ,0

11 11 Noter forts. 13. KONSERNSELSKAP/TILSLUTTET SELSKAP Datterselskap Eierandel Stemmeandel EK Hemne Energi AS (He) 100,0% 100,0% Hemne Kraftlag Eiendom AS (HKei) 100,0% 100,0% HK Elektro AS (HKe) 67,5% 67,5% MerkantilNor AS (MN) 100,0% 100,0% MerkantilNor Trondheim AS (MNT) 75,0% 75,0% 0 HemneNett AS (HN) 100,0% 100,0% ASPnor AS (ASP) 100,0% 100,0% Hemne Fjernvarme AS (HF) 65,0% 65,0% Industriveien 5 Hemne AS (Ind5) 40,0% 40,0% Alle konsernselskaper har kontoradresse Kyrksæterøra i Hemne kommune, med unntak av MerkantilNor Trondheim AS som har postadresse Trondheim. Resultat i konsernselskap for 2011 er innarbeidet i selskapsregnskapet etter egen kapitalmetoden. Tall i hele tusen He HKei HKe MN MNT HN ASP HF Ind5 Balanseført verdi Tilgang til anskaff. kost Resultatandel år Avskrivning goodwill Konsernbidrag Betalt overkurs Balanseført verdi Uavskrevet goodwill ble søsterselskapene ASPnor AS og NorTrim AS fusjonert. Balanseført IB for ASPnor AS er derfor summen av de to selskapene. Avskrivning goodwill kr er siste års avskrivning goodwill i forbindelse med kjøp av NorTrim AS. P.r har selskapet følgende fordringer/gjeld på sine konsernselskap: Selskap Type fordring Nedbetalingsvilkår Hemne Energi AS Avregningskonto Kortsiktig HK Elektro AS Annen langs. fordring Langsiktig (> 5 år) HK Elektro AS Annen korts. fordring Kortsiktig MerkantilNor AS Avregningskonto Kortsiktig gjeld MerkantilNor Trondheim AS Avregningskonto Avsatt konsernbidrag Hemne Fjernvarme AS Annen langs. fordring Langsiktig (> 5 år) ASPnor AS Annen korts. fordring Kortsiktig gjeld ASPNor AS Skyldig konsernbidrag Kortsiktig gjeld ASPNor AS Annen langs. fordring Kortsiktig gjeld ASPNor AS Annen langs. fordring Kortsiktig gjeld HemneNett AS Avregningskonto Kortsiktig gjeld HK Eiendom AS Avregningskonto Kortsiktig HK Eiendom AS Avregningskonto Kortsiktig 16. MER-/MINDREINNTEKT De kostnader som skal legges til grunn for punkttariffen er nettokostnader som direkte har sammenheng med transport av kraft. I henhold til retningslinjer skal netteier fastsette overføringstariffene slik at de over tid dekker kostnadene ved administrasjon, drift/vedlikehold, stedlig tilsyn, måling og avlesning, enøk-virksomhet, samt eiendomsskatt.

12 12 Noter forts. Netteier kan også i tillegg til de ovennevnte kostnader innkalkulere en rimelig avkastning på investert kapital. Merinntekt kan sies å være det vi faktisk oppnår utover, fra NVE, godkjent inntektsramme. I følge endringsforskrift til forskrift om økonomisk og teknisk rapportering, inntektsramme for nettvirksomheten og tariffer skal KILE saldo også avsettes eller aktiveres som mer-/mindreinntekt med virkning fra Tillatt inntekt (gitt av NVE) Oppnådd inntekt (i distribusjonsnettet) Mindreinntekt Akkumulert mindreinntekt Akkumulert mindreinntekt OPPLYSNINGER OM VIRKSOMHETSOMRÅDER Monopol Kraftomsetning Øvrig virksomhet Driftsinntekter Driftskostnader ekskl. avskrivninger Ordinære avskrivninger Driftsresultat Finansresultat Resultat før skatt Avkastningsgrunnlag Avkastningsgrunnlag/avkastning -0,59% En nærmere beskrivelse av virksomheten er gitt i årsberetningen 18. ENDRING EGENKAPITAL Hemne Kraftlag SA Konsern Andels Fond for Opptjent Andels Minoritets Annen kapital vurderingsf. Egenkapital kapital interesser egenkapital IB Innbetalt andelskapital Innbetalt kapital minoriteter Overkurs stiftelses. ASPnor Endring fond for vurderingsf Bokført kapital oppkjøpte selskap i 2011 Minoritet solgt selskap Minoritet MNT Minoritetens andel av resultat Årets resultat UB OFFENTLIG TILSKUDD Selskapet har i 2011 mottatt utjevningstilskudd fra NVE på kr ,-. Tilskuddet inngår i bokførte inntekter energiomsetning.

13 13 Indirekte kontantstrøm Hemne Kraftlag SA Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter Resultat før skattekostnad Periodens betalte skatt Ordinære avskrivninger Verdijustering aksjer datter/tilknyttet selskap. Nedskriving mindreinntekt /- Endring i varelager /- Endring i kundefordringer /- Endring i leverandørgjeld /- Forskj.kostnadsført pensjon og inn-/utbet.i pensj.ordning /- Endring i andre tidsavgrensningsposter = Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter Kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter + Innbetalinger ved salg av varige driftsmidler Utbetalinger ved kjøp av varige driftsmidler Innbetalinger ved salg av aksjer og andeler i andre foretak Utbetalinger ved kjøp av aksjer og andeler i andre foretak Utbetalinger ved kjøp av andre investeringer = Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter + Innbetalinger av egenkapital og mottatt konsernbidrag Ytet konsernbidrag = Netto kontantstrøm fra finansieringsaktivteter = Netto endring i kontanter og kontantekvivalenter Beh. av kont. og kontantekvivalenter ved per. begynnelse = Beh. av kont. og kontantekvivalenter ved per. slutt Hemne Kraftlag SA - konsern Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter Resultat før skattekostnad Periodens betalte skatt /- Tap/gevinst ved salg av aksjer Ordinære avskrivninger Avskrivning goodwill, nedskriving anlegsmidler og nedskriving mindreinntekt /- Verdijustering aksjer tilknyttet selskap /- Endring i varelager /- Endring i kundefordringer /- Endring i leverandørgjeld /- Forskj.kostnadsført pensjon og inn-/utbet.i pensj.ordn /- Poster klassifisert som invest.- eller finans.aktiviteter /- Endring i andre tidsavgrensningsposter = Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter Kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter + Innbetalinger ved salg av varige driftsmidler Utbetalinger ved kjøp av varige driftsmidler Innbetalinger ved salg av aksjer og andeler i andre foretak Utbetalinger ved kjøp av andre investeringer = Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter - Utbetalinger ved nedbetaling av langsiktig gjeld Innbetalinger av egenkapital Utbetaling av utbytte = Netto kontantstrøm fra finansieringsaktivteter = Netto endring i kontanter og kontantekvivalenter Beh. av kont. og kontantekvivalenter ved per. begynnelse = Beh. av kont. og kontantekvivalenter ved per. slutt

14 14

15 15 Administrasjonens redegjørelse Nettleien Arbeidet for å ha en så lav nettleiesom mulig, kombinert med et leveringssikkert nett, har stor fokus både i selskapets styre og ledelsen forøvrig. For den vanlige forbruker har vi nå en av de laveste nettleiene i Midt- Norge. Dette er oppnådd gjennom en effektivitet drift innenfor den inntektsramme overordnet myndigheten har gitt selskapet. Fokus på et kvalitativt godt nett vil fortsette, og gjennom slikt arbeid vil vi være best mulig rustet når ekstreme værsituasjonen berører vårt konsesjonsområde. Bygging av ny småkraft i området vil i en del tilfeller være utfordrende i forhold til mulig kapasitet i etablert nett. Strømpris/el-sertifikat Strømprisene har i det siste året ligget på et svært lavt nivå også i Midt- Norge. Dette skyldes en kombinasjon av mildt klima, mye nedbør og stabil energiproduksjon i Norden. For ytterligere å øke produksjonen av fornybar energi, er det fra årsskiftet i Norge og Sverige innført et felles sertifikatmarked. Sertifikatmarkedet skal bidra til å bedre lønnsomheten ved utbygging av fornybare energikilder, i hovedsak basert på vannkraft og vind. Eierstruktur Selskapets eiere er tydelige på ønsket om å opprettholde dagens eierstruktur. Dette betinger en fornuftig drift av selskapet, og at nettleien er på et akseptabelt nivå i forhold til omverden. Fra flere hold, særlig fra store regionale nettselskap og fra en del politiske miljø, snakkes det om behovet for å slå sammen nettselskap for å få en bedre og mer effektiv nettdrift. Om større enheter gir bedre leveringssikkerhet og høyere effektivitet, er det definitivt stor uenighet om. De lokale kraftselskaper er ofte viktige samfunnsaktører i sitt konsesjonsområde, noe som ofte ikke vektlegges i strukturdebatten. Datterselskapene De ulike datterselskaper i konsernet forutsettes alle å gi positive økonomiske bidrag over noe tid. De fleste av selskapene gir avkastning pr. i dag, mens andre ennå ikke er på forventet avkastningsnivå. Foruten krav til avkastning, er det viktig at de ulike selskapene gjensidig kan bidra til hverandres positive utvikling. Dette både med hensyn til kompetanse, produkt og ikke minst marked. Virksomheter som på sikt ikke synes å bidra til konsernets økonomiske inntjening, vil bli vurdert i forhold til videre satsning. Næringsutvikling/ kompetansetiltak Selskapets eiere har gjennom flere år vært tydelige på at kraftlaget skal være en aktiv pådriver i lokal næringsutvikling, og bidra til etablering av kompetansearbeidsplasser. Gjennom aktiv deltakelse i Hemne Næringshage, Hemne Næringsforum, Snillfjord Næringsforum samt opplæringskontoret Tokha, er kraftlaget med og bidrar til en positiv utvikling i lokalsamfunnet. Vi stiller ulike ressurser til disposisjon i slike sammenhenger. For eksempel er en aktiv utbyggingsfilosofi i forhold til fiber og bredbånd et eksempel på tiltak som bedrer næringslivets effektivitet og styrker konkurranseevnen.

16 16 Nettavdelingen Våre ansatte Nettavdelinga ved Hemne kraftlag SA har i 2011 bestått av til sammen 11 ansatte derav to lærlinger. Med en snittalder for våre montører på 31 år mener vi å ha en av landets yngste montørstaber. Vi har en svært arbeidsvillig gjeng med et sykefravær på kun 1%. Disse er nettavdelingens største ressurs, som under og etter stormen Dagmar i vinter gjorde en stor innsats for å få reparert skadene. Det var spesielt vindfall som forårsaket skader på vårt nett med påfølgende strømutfall for våre kunder. Utbygging av strøm til hyttefelt Allerede under utbyggingen av strøm i Hemne på 50-tallen var ideen om å bygge høyspent linje inn til Vessesetra lansert. I 2006 forelå det planer med flere alternativer for å fremføring av høyspentlinje/ kabel inn til område. Etter behandling i formannskapet fikk vi den gang dispensasjon fra kommuneplanens arealdel under forutsetning av at ble benyttet jordkabel til fremføring av strøm. Dette var det helt klart mest kostbare alternativet og ville derfor også gi det høyeste anleggsbidraget for sluttkundene. I 2009 ble det utarbeidet nye kalkyler med tanke på fremføring med jordkabel. Etter en del revideringer var alle avtaler og godkjenning på plass i vår. Prosjektet vil bli igangsatt i mai 2012 og det vil bli lagt ca. 4 km med høyspentkabel i løpet av sommeren Vi håper de første kundene er tilkoblet nettet når høstmørket senker seg over Vessesetra. Både i Taftøyan og i Gjengstøa er vi også i gang med utbygging av strøm til større hyttefelt. Og flere felt er under planlegging både i Hemne og Snillfjord kommune. Det er tydelig at vi i dagens samfunn ønsker å ha samme komfort på hytta som vi har hjemme. Men kostnadene med utbygging har de siste årene økt betydelig. En av hovedårsakene til dette er dagens estetiske og biologiske krav til elektrisk infrastruktur. NVE I vår nye områdekonsesjon fra NVE er et av vilkårene at «Områdekonsesjonær skal ved bygging av nye kraftledninger eller fornyelse av eksisterende forbindelser i distribusjonsnettet benytte jordkabel dersom naturgitte forhold tilsier moderate naturinngrep og ekstrakostnader». NVE presiserer at for eksisterende områdekonsesjonærer er kravene ikke juridisk bindende, men de oppfordrer til å etterkomme kravene. Et lite paradoks til disse nye reglene er at når mastene blir store nok så gis det konsesjoner over hele landet til bygging av både nye 420kV linjer og 50m høye vindmølleanlegg. Lerøy Midnor AS I forbindelse med bygging av Lerøy Midnor AS sitt nye settefiskanleg i Belsvika vil det i løpet av sommeren bli foretatt forsterkninger på eksisterende 22kV linjetrase fra Hellandsjøen til Belsvika.

17 17 Måleravdelinga Måleravdelinga er ansvarlig for innsamling av alle målerdata i Hemne Kraftlags sitt nettområde, Hemne og Snillfjord kommuner. Fjernavleste strømmålere til hele Norge Norges vassdrags- og energidirektorat har vedtatt at innen 1. januar 2017 skal alle strømkunder i Norge ha tatt i bruk AMS (Automatiske målesystemer) AMS innebærer at alle husstander får en såkalt smart måler som registrer strømforbruket på timebasis og sender automatisk informasjonen om forbruket til nettselskapet. Dette gir strømkundene bedre informasjon om kraftforbruket sitt, mer nøyaktig avregning og mulighet for automatisk styring av forbruket. Dette vil også kunne bidra til en bedre fordeling av strømforbruket og et mer fleksibelt kraftmarked. Samtidig vil dette gi utvidete muligheter til å begrense effektuttak hos kunder i kortere eller lengre perioder, og kan dermed bidra til å redusere behov for reservekapasitet i overføringsnettet vil bli et strategisk viktig år for AMS-arbeidet, også for Hemne kraftlag. Vi har allerede gjennomført et pilotprosjekt med testing hos et utvalg kunder, for å kunne ta et riktig valg av leverandør av målere, og i tillegg skaffe oss nødvendig kompetanse på hvordan dette vil fungere mht. innsamling av måleverdier, riktig avregning og informasjon ut til kundene. De fjernavleste målerne kommuniserer via radio, men noen steder må vi bruke mobilnettet og GSM for å få kontakt og kunne samle inn målerverdiene. Målerne er også utstyrt med mulighet for forhåndsbetaling, struping og stenging. Utbyggingen vil foregå område for område, og kundene vil få fortløpende informasjon om når montørene kommer til de ulike nabolag. Vi regner med å bruke hele perioden fram til for å sluttføre utbygging i Hemne og Snillfjord kommune. Det lokale eltilsyn Hemne Kraftlag SA er med hjemmel i Lov om tilsyn med elektriske anlegg og elektrisk utstyr (el-tilsynsloven) pålagt å føre tilsyn med elektriske installasjoner og utstyr innen sitt forsyningsområde. Det lokale el-tilsyn (DLE) ved kraftlaget er derfor en del av det offentlige tilsynsapparatet for elsikkerhet og utøver tilsyn på vegne av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB). DLE utfører sitt tilsyn etter instruks fra DSB og er pålagt å rapportere til regionen om planlagte tilsynsaktiviteter og resultater. En del av tilsynsvirksomheten omfatter også virksomhetskontroll med verifikasjon av HMS hos næringsdrivende. Kontroll av nyanlegg Kvaliteten på nye installasjoner samt samsvarserklæring med sluttkontroll og tilhørende dokumentasjon skal ivaretas av utførende elektroentreprenør. Da det har vist seg at feilprosenten på nyanlegg er større enn ønsket har DSB for 2011 og 2012 bestemt at alle nyanlegg skal kontrolleres av DLE. Det betyr at eiere av nye anlegg (boliger, hytter etc.) vil få besøk av DLE for en kontroll av nye anlegg. Feil og mangler ved en slik kontroll må dekkes av elektroentreprenør. Kontrollen som utøves av DLE må ikke forveksles med en El-sjekk som utføres av elektroentreprenører. En EL-sjekk er en frivillig tjeneste privatpersoner kan kjøpe som en tilleggs- kontroll til den gratis lovpålagte kontrollen. En slik El-sjekk kan gi noe rabatt hos forsikringsselskap. Energidag I tillegg til elkontroll driver vi også aktivt med informasjonsarbeid i samarbeid med skolene i Hemne og Snillfjord. Hvert år inviteres de fire 9. klassene til en Energidag ved Kraftlaget. Vi starter med en omvisning i Søa Kraftverk og fortsetter med temaene energi, elsikkerhet, enøk og miljø. Underveis får vi også informert om nettvett ved hjelp av HemneNett AS. Til slutt lar vi elevene få utføre ei lita praktisk kobling. Vi får gode tilbakemeldinger fra elever og lærere for vår energidag. Vi ser at dette arbeidet gir en langsiktig og god effekt og er med på å bevisstgjøre elevene om energibruk og miljøgifter samt farer forbundet med strøm og spenning.

18 18 Markedsavdelinga Konkurransen på kraftmarkedet i Norge er stor, og det er mange ulike kraftleverandører som opererer også i Hemne kraftlag sitt nettområde. Vårt mål er å være ditt førstevalg ved valg av kraftleverandør, gjennom å kunne tilby lokal og tilgjengelig kundeservice, kvalitetsprodukter og konkurransedyktige priser. Hos oss er du garantert: Lokal og tilgjengelig kundeservice lokale ansatte med kjennskap til både mennesker og geografi Alt på en faktura en leverandør enklere å holde oversikt Ingen forskuddsbetaling etterskuddsvis fakturering av faktisk forbruk Konkurransedyktige priser samarbeider med Fjordkraft om innkjøp av strøm, følger Nordpools priser Kvalitetsprodukter: * GarantiKraft med pristak * SpotKraft som alltid følger markedsprisen * FastKraft med fast pris på strømmen i avtaleperioden * Strømforsikring inkludert i strømprisen Brukervennlige betalingstjenester: * E-post-faktura få tilsendt strømregninga på e-post, kan kombineres med AvtaleGiro * E-faktura strømregninga ferdig utfylt rett inn i nettbanken din kan kombineres med AvtaleGiro * AvtaleGiro trekk direkte fra konto for betaling av strømregninga hver måned * Betalingsavtaler tilpasset deg ved evt. problemer Støtte til lokalsamfunnet, lokale lag og foreninger: * Sponsoravtaler med idrettslag og klubber * Gavemidler for arrangement, aktiviteter * Generell driftsstøtte ved byggeprosjekter, investeringer * Gaver, gevinster til basar, loddbøker m.m. Selvbetjening for kundene Alle kunder med tilgang til internett, kan logge inn på MIN SIDE på Her finner du over ditt strømforbruk, du kan sjekke hvilket kraftprodukt du har, legge inn måleravlesninger, registrere kontaktinformasjon som mobilnummer, e-post, adresse osv., bestille efaktura, avtalegiro, legge inn måleravlesninger m.m Kom gjerne innom for en prat Vi snakkes! Besøk våre hjemmesider:

19 19 Administrasjonen Daglig leder Per Arne Kaarstad er selskapets og konsernets øverste leder. Han har kraftlagets styre som sitt overordnede organ, og tilrettelegger de saker som styret har til behandling. Han har også gleden av å være leder for selskapets og konsernets ansatte; en kunnskapsrik, arbeidsom og engasjert gruppe mennesker i svært ulike posisjoner og bransjer. Daglig leder i morselskapet innehar også mange styreleder- og styremedlemsfunksjoner i konsernets datterselskap. Han representerer også Hemne Kraftlag SA i flere eksterne styrer. Merkantil medarbeider Rita Stamnestrø holder orden på morselskapets regnskap. Dette innebærer både bilagshåndtering, kontroll med ulike reskontroer og morselskapets bankkonto. Rita har også en finger med i utarbeidelsen av lønnsgrunnlag for de ansatte. Purringer og inkassosaker har sitt utspring her, dette er forhold som i sin natur krever både nøyaktighet og utpreget rettferdighetssans. Nettsjef Hans Sæter bekler en viktig rolle i selskapet. Hans er den som til daglig har ansvaret for kjernevirksomheten, nemlig fremføring av strøm til alle våre kunder. Dette kan til tider være en utfordrende oppgave, særlig i de perioder av året hvor værforholdene setter linjenettet på harde prøver. Det løpende vedlikehold og nyanlegg opptar Hans sin hverdag. Kontorsjef Anders Bugten har ansvaret for økonomiområdet og selskapets administrative oppgaver. Han er daglig leders stedfortreder, og innehar flere styreleder- og styremedlemsoppgaver i konsernet. Med sin mangeårige bakgrunn i selskapet besitter Anders stor kunnskap om både økonomiske og regulatoriske forhold knyttet til store deler av virksomheten. Særlig er forståelse og kontinuitet i forhold knyttet mot NVE viktig for virksomheten. Markedsleder Jostein Folgerø har det daglige ansvaret for selskapets kraftomsetning og konsernets markedsarbeid. Kommunikasjon mot selskapets kunder er et viktig fokusområde. Jostein har også ansvaret for drift av kraftlagets administrasjonsbygg. I tillegg leies hans tjenester ut til datterselskapene HemneNett AS og HK Eiendom AS. I disse selskapene er han dermed innleid daglig leder. Personalkonsulent Erling Haugen utfører tjenester for alle konsernets selskap innen området personal og organisasjon. Med ulike tariffområder, fagdisipliner, pensjonsordninger å holde styr på, kreves både interesse og nøyaktighet. I tillegg har Erling en sentral posisjon knyttet til utvikling av selskapets kvalitetssystem og hjemmesider. Han representerer konsernet i eksterne organisasjoner knyttet til sitt arbeidsområde.

20 20 HemneNett AS Når hastighet spiller en rolle HemneNett opererer i en bransje der utviklinga går utrolig fort, og skal man kunne hevde seg som en konkurransedyktig leverandør, må man være oppdatert på det nye som skjer i bransjen. Høy aktivitet preget derfor fjoråret for de ansatte i HemneNett. Ombygging og utvidelse av kabel-tvnettet på Kyrksæterøra har fortsatt gjennom hele året. For å møte den store responsen på høyhastighets internett via kabelnettet har vi brukt innleide montører til oppkobling av kundeenheter. Vi merker oss at det er større og større etterspørsel etter internett på fritid-/hyttemarkedet. Geografisk beliggenhet er ofte utfordringen, men vi har klart å imøtekomme noe ved hjelp av fiber teknologi. Fiberbygging er etter hvert blitt en stor del av hverdagen for oss. Da særlig med tanke på bedriftsmarkedet. I løpet av året har vi blant annet ferdigstilt et større prosjekt med fiberringen for bedriftene på Vessøra. Framover i 2012 vil vi ha stor fokus på utvidelse og oppgradering av stamnettet. Fiberbygging er da utvilsomt den teknologien som vil bli benyttet. Produkter vi tilbyr er: * Internett * E-post: Vasket e-postadresser mot spam og virus med * IP-telefoni * Betalingsterminal * Support og service Bli med HemneNett inn i framtida du også! Ta kontakt med oss på telefon eller besøk oss i Hollaveien 2. Besøk våre hjemmesider: MerkantilNor AS Våre løsninger din fremtid! MerkantilNor AS er et heleid datterselskap av Hemne Kraftlag SA Med kompetanse og fleksibilitet som sine fremste fortrinn, har bedriften opparbeidet seg en solid kundemasse som også strekker seg langt utover primærområdet. MerkantilNor AS har i dag åtte ansatte på Kyrksæterøra. Bedriften er medlem i NARF (Norges Autoriserte Regnskapsføreres Forening), noe som vitner om kvalitet og seriøsitet. Primærområdet er naturlig nok Hemne. Selskapet legger vekt på at kunden skal få det han ønsker, enten det dreier seg om et enkeltpersonsforetak eller en stor bedrift. Det er ingen begrensninger hva kundegrupper angår. MerkantilNor AS tar på seg oppdrag i forbindelse med etablering, samt regnskapsføring og årsavslutning for alle selskapsformer. Budsjettering, lønn, fakturering og rådgivning er også blant arbeidsområdene. Moderne digitale løsninger, kombinert med høy kompetanse, gjør at vi hele tiden søker beste løsning for kunder, og ønsker å være en aktiv medspiller i bedriftens utvikling, - uansett størrelse. Besøk oss på:

SINTEF 2014. Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Netto driftsmargin (%) Netto driftsinntekt (MNOK)

SINTEF 2014. Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Netto driftsmargin (%) Netto driftsinntekt (MNOK) Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Ansatte Publikasjoner (inkl. formidling) Totalt 2936 MNOK Totalt 1876 1 Totalt 3939 NFR grunnbevilgning NFR prosjektbevilgninger Offentlig forvaltning

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ESAVE AS ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 Rognan Osveien 10A - 8250 Rognan Tlf. 756 00 200 e-post : firmapost@esave.no org.nr NO971231769MVA Foretaksregisteret Nittende driftsår 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

Detaljer

2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002. 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1 081 Inntekter fra kraftoverføring - - -

2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002. 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1 081 Inntekter fra kraftoverføring - - - Resultatregnskap Page 1 of 2 Utskrift av BKK årsrapport 2004 Resultatregnskap BKK-konsern BKK AS 2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1

Detaljer

Administrativt 204 Teknisk personell 86 Ingeniører 147. eksklusive SINTEF Holding. herav 725 med doktorgrad. Netto driftsmargin (%)

Administrativt 204 Teknisk personell 86 Ingeniører 147. eksklusive SINTEF Holding. herav 725 med doktorgrad. Netto driftsmargin (%) Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Ansatte Publikasjoner (inkl. formidling) Totalt 3147 MNOK Totalt 1735 1 Totalt 3993 NFR Basisbevilgning NFR prosjektbevilgninger Offentlig forvaltning

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016 Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 758 269 7 206 763 Annen driftsinntekt 1 676 805 1 638 040 Offentlige tilskudd 8 284 278 8 483 399 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

Administrativt Teknisk personell Ingeniører Forskere. eksklusive SINTEF Holding 2. herav 714 med doktorgrad. Netto driftsmargin (%)

Administrativt Teknisk personell Ingeniører Forskere. eksklusive SINTEF Holding 2. herav 714 med doktorgrad. Netto driftsmargin (%) Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Ansatte Publikasjoner (inkl. formidling) Totalt 3162 MNOK Totalt 1793 1 Totalt 3873 NFR grunnbevilgning NFR prosjektbevilgninger Offentlig forvaltning

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2015 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 978 655 521 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: NORGESTAXI AS Forretningsadresse: Ensjøveien 20 0661 OSLO

Detaljer

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2015 1

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2015 1 SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2015 1 HALVÅRSRAPPORT Styrets redegjørelse første halvår 2015 Skagerak Energi RESULTAT KONSERN Konsernregnskapet er avlagt i tråd med IFRS. Driftsresultatet for Skagerakkonsernet

Detaljer

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE Årsregnskap for 2014 3475 SÆTRE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Økonomisenteret AS Spikkestadveien 90 3440 RØYKEN Org.nr. 979850212 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015 Resultatregnskap Note 2015 2014 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 206 763 7 423 275 Annen driftsinntekt 1 638 040 1 402 654 Offentlige tilskudd 8 483 399 8 226 270 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

Netto driftsinntekter

Netto driftsinntekter 07 HALVÅRSRAPPORT Skagerak Energi er et stort konsern innenfor energiforsyning i Norge. Selskapet eies av Statkraft med 66,62 prosent, og kommunene i Grenland med 33,38 prosent. Konsernet har 762 ansatte,

Detaljer

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2014 1

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2014 1 SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2014 1 HALVÅRSRAPPORT Styrets redegjørelse første halvår 2014 Skagerak Energi RESULTAT KONSERN Konsernregnskapet er avlagt i tråd med IFRS. Driftsresultatet for Skagerakkonsernet

Detaljer

Konsern Resultatregnskap for 2013 NORDIC SEAFARMS AS Konsern

Konsern Resultatregnskap for 2013 NORDIC SEAFARMS AS Konsern Resultatregnskap for Note Salgsinntekt Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Endring i beholdning av varer under tilvirkning og ferd... Varekostnad Lønnskostnad Avskrivning på varige driftsmidler og

Detaljer

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010 ÅRSBERETNING 2010 Virksomhetens art og hvor den drives Tessta Connect AS leverer varer, kompetanse og tjenester innenfor området kabel-tv, parabol, digitalt bakkenettverk og TV-overvåkning. Selskapet har

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2012 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Selskapet har

Detaljer

Scana Konsern Resultatregnskap

Scana Konsern Resultatregnskap Resultatregnskap Periode 1. januar - 31. desember 2015 2014 Driftsinntekter: Salgsinntekter 1 156 009 1 162 834 Andre inntekter 14 407 6 097 Gevinst ved salg av varige driftsmidler 1 567 27 292 driftsinntekter

Detaljer

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2016

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2016 1 HALVÅRSRAPPORT Styrets redegjørelse første halvår 2016 Skagerak Energi RESULTAT KONSERN Konsernregnskapet er avlagt i tråd med IFRS. Fjorårstall inneholder Skagerak Elektro. Konsernets underliggende

Detaljer

HOVEDPUNKTER DRIFTEN 2012

HOVEDPUNKTER DRIFTEN 2012 Foreløpig årsregnskap 2012 HOVEDPUNKTER DRIFTEN 2012 Konsernets driftsinntekter i 2012 var 977 millioner kroner mot 1 171 millioner kroner i 2011. Montasjevirksomhetens overgang til felleskontrollert virksomhet

Detaljer

Bassengutstyr AS. Org.nr: Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Bassengutstyr AS. Org.nr: Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2016 Bassengutstyr AS Adresse: Skinmoveien 2, 3270 LARVIK MVA Virksomhetens art Bassengutstyr AS driver med

Detaljer

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692 ÅRSREGNSKAP 2014 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note

Detaljer

FORSKNINGS- OG UTVIKLINGSAKTIVITETER Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS har ikke hatt forsknings- og utviklingsaktiviteter i 2016

FORSKNINGS- OG UTVIKLINGSAKTIVITETER Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS har ikke hatt forsknings- og utviklingsaktiviteter i 2016 Årsberetning 2016 for Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS VIRKSOMHETENS ART OG LOKALISERING Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS er et selskap der virksomheten omfatter salg av tjenester

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 974 526 441 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: NORDIC HALIBUT AS Forretningsadresse: Strandgaten 223

Detaljer

Halvårsrapport Selskapet har nettkunder, 850 ansatte og hadde i 2009 en omsetning på 2,7 milliarder kroner.

Halvårsrapport Selskapet har nettkunder, 850 ansatte og hadde i 2009 en omsetning på 2,7 milliarder kroner. Halvårsrapport 2010 Skagerak Energi er et av landets ledende energiselskaper med en årlig middel kraftproduksjon på 5400 GWh og drift av regional- og fordelingsnettet i Vestfold og Grenland. Selskapet

Detaljer

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader NOTER 2014 2013 Menighetsinntekter 6 356 498 6 227 379 Stats-/kommunetilskudd 854 865 790 822 Leieinntekter 434 124 169 079 Sum driftsinntekter 7 645

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2015 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Per 31.12.2015

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår 2014 ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening

Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening Foretaksnr. 976431618 Utarbeidet av: Optimal Regnskap AS Autorisert regnskapsførerselskap Orkdalsveien 67 7300 ORKANGER Regnskapsførernummer 986464492 Årsberetning

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 953 323 141 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: FRØSETH AS Forretningsadresse: Ravlovegen 144 7657 VERDAL

Detaljer

Årsrapport Årsberetning 2016

Årsrapport Årsberetning 2016 Årsrapport 2016 Organisasjonsnr. 970 166 777 Innhold: Årsberetning Årsregnskap Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning 2016 Organisasjonsnr. 970 166 777 Virksomhetens art og hvor den drives har i 2016

Detaljer

Kvartalsrapport 2. kvartal 2014

Kvartalsrapport 2. kvartal 2014 Kvartalsrapport 2. kvartal 2014 HOVEDPUNKTER 1. HALVÅR 2014 DRIFTEN Konsernets driftsinntekter for første halvår utgjorde 348 millioner kroner mot 405 millioner kroner i tilsvarende periode i 2013. Lavere

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Villa Viungen AS

Årsregnskap 2016 for Villa Viungen AS Årsregnskap 2016 for Villa Viungen AS Organisasjonsnr. 916277091 Utarbeidet av: Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 19 6688 VÅGLAND Organisasjonsnr. 991075127 Årsberetning 2016 Virksomhetens art

Detaljer

Årsregnskap. Brunstad Kristelige Menighet. Stord

Årsregnskap. Brunstad Kristelige Menighet. Stord Årsregnskap Brunstad Kristelige Menighet Stord 2015 Årsberetning for Brunstad Kristelige Menighet Stord 2015 Virksomhetens art og hvor den drives BKM Stord er en allmennyttig forening som arbeider med

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2015 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 980 403 084 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: NORGESTAXI OSLO AS Forretningsadresse: Ensjøveien 20 0661

Detaljer

Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening

Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening Styrets årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 971 432 098 Årsberetning 2016 Trondhjems kunstforening Adresse: Bispegata 9 A, 7012

Detaljer

Årsregnskap 2012 for Orkanger Idrettsforening

Årsregnskap 2012 for Orkanger Idrettsforening Årsregnskap 2012 for Orkanger Idrettsforening Foretaksnr. 976431618 Utarbeidet av: Optimal Regnskap AS Autorisert regnskapsførerselskap Orkdalsveien 67 7300 ORKANGER Regnskapsførernummer 38908 Årsberetning

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2013 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Per 31.12.2013

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2014 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Per 31.12.2014

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår 2013 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i rapporten. AS Landkredittgården

Detaljer

Årsregnskap for Air Norway AS

Årsregnskap for Air Norway AS Årsregnskap 01.07.2006-30.06.2007 for Air Norway AS Årsberetning 2007 Virksomhetens art Selskapet driver med lufttransport og utleie av lufttransportmateriell. Selskapet er lokalisert i Ørland Kommune.

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Byåsen Idrettslag. Foretaksnr

Årsregnskap 2014 for. Byåsen Idrettslag. Foretaksnr Årsregnskap 2014 for Byåsen Idrettslag Foretaksnr. 935 602 300 Årsberetning 2014 Virksomhetens art Byåsen Idrettslag er et breddeidrettslag i Trondheim Kommune som har tilbud innen mange forskjellige idrettsgrener.

Detaljer

Styrets redegjørelse første halvår 2013 Skagerak Energi

Styrets redegjørelse første halvår 2013 Skagerak Energi HALVÅRSRAPPORT Styrets redegjørelse første halvår 2013 Skagerak Energi RESULTAT KONSERN Konsernregnskapet er avlagt i tråd med IFRS. Driftsresultatet for Skagerakkonsernet ble per første halvår 740 mill.

Detaljer

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HARSTAD 9402 HARSTAD

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HARSTAD 9402 HARSTAD Årsregnskap for 2016 9402 HARSTAD Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Avskrivning på driftsmidler og immaterielle eiendeler

Detaljer

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Salgsinntekter 31.899 30.145 Gaveinntekter 2.831.948 2.182.463 Tilskudd IM 300.000 350.000 Husleieinntekter 446.440 500.104 Andre driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Høgberget Barnehage AS

Årsregnskap 2016 for Høgberget Barnehage AS Årsregnskap 2016 for Høgberget Barnehage AS Foretaksnr. 988118567 Utarbeidet av: Økonomiservice AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 129 7619 SKOGN Regnskapsførernummer 847529962 Årsberetning 2016

Detaljer

Kvartalsrapport 3. kvartal 2014

Kvartalsrapport 3. kvartal 2014 Kvartalsrapport 3. kvartal 2014 HOVEDPUNKTER Pr. 3 kvartal 2014 DRIFTEN Konsernets driftsinntekter for årets 3 første kvartaler utgjorde 509 millioner kroner mot 574 millioner kroner i tilsvarende periode

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2011. Stiftelsen for Egersund Misjonshus. Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter. Årsberetning Revisjonsberetning

ÅRSREGNSKAP 2011. Stiftelsen for Egersund Misjonshus. Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter. Årsberetning Revisjonsberetning ÅRSREGNSKAP 2011 Stiftelsen for Egersund Misjonshus Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Årsregnskapet er utarbeidet av Visma Services Norge AS RESULTATREGNSKAP FOR 2011

Detaljer

Årsregnskap 2015 for ÅRVIKBRUKET EIENDOM AS

Årsregnskap 2015 for ÅRVIKBRUKET EIENDOM AS Årsregnskap 2015 for ÅRVIKBRUKET EIENDOM AS Organisasjonsnr. 889340932 Utarbeidet av: H. SOLHEIM AS Autorisert regnskapsførerselskap STRANDVEIEN 40 A 9180 SKJERVØY Foretaksregisteret 945988924 Årsberetning

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2016 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 933 174 697 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: ADRA SOFTWARE AS Forretningsadresse: Brugata 19 0186 OSLO

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil i rapporten. ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2015 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 968 349 627 Organisasjonsform: Stiftelse Foretaksnavn: STIFTELSEN BETANIEN BERGEN Forretningsadresse: Vestlundveien

Detaljer

Årsregnskap 2016 for. Hitra Næringsforening. Foretaksnr

Årsregnskap 2016 for. Hitra Næringsforening. Foretaksnr Årsregnskap 2016 for Hitra Næringsforening Foretaksnr. 979187548 Årsberetning 2016 Virksomhetens art Selskapet driver som interesseforening for næringslivet i Hitra Kommune. Utvikling i resultat og stilling

Detaljer

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2003

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2003 Note 1 - Regnskapsprinsipper ASA utarbeider regnskapet i samsvar med regnskapsloven av 1998. Hovedregel for vurdering og klassifisering av gjeld. Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert

Detaljer

Resultatregnskap Dette oppsettet gjelder halvårsrapportering av økonomidata for private høgskoler. Malene er utformet for å dekke flere typer institusjoner. Det kan derfor være rekker

Detaljer

Årsmelding. 1951-2011 60. driftsår. www.hemnekraftlag.no

Årsmelding. 1951-2011 60. driftsår. www.hemnekraftlag.no Årsmelding 2010 1951-2011 60. driftsår www.hemnekraftlag.no 2 Kjære leser Kraftlagets rapport for 2010 inneholder foruten styrets beretning og regnskapstall for 2010, også mye informasjon om de ulike aktiviteter

Detaljer

Rogaland Rideklubb. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Rogaland Rideklubb. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2015 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Årsberetning 2015 Rogaland Rideklubb Adresse: Madlaveien 500, 4020 STAVANGER Org.nr: 974236400 MVA Virksomhetens

Detaljer

Resultatregnskap. Multinett AS. Driftsinntekter og driftskostnader. Salgsinntekt Sum driftsinntekter

Resultatregnskap. Multinett AS. Driftsinntekter og driftskostnader. Salgsinntekt Sum driftsinntekter Årsregnskap 2013 Org.nr. 836 075 862 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Salgsinntekt 15 048 916 14 479 587 Sum driftsinntekter 15 048 916 14 479 587 Varekostnad 7 555 753

Detaljer

Årsregnskap. 24sevenoffice International AS. Org.nr.:

Årsregnskap. 24sevenoffice International AS. Org.nr.: Årsregnskap 2015 24sevenoffice International AS Org.nr.:995 985 713 24sevenoffice International AS RESULTATREGNSKAP 01.01. - 31.12. Note 2015 2014 Salgsinntekt 0 2 800 000 Sum driftsinntekt 0 2 800 000

Detaljer

Årsregnskap 2016 for. IF Kilkameratene. Foretaksnr

Årsregnskap 2016 for. IF Kilkameratene. Foretaksnr Årsregnskap 2016 for IF Kilkameratene Foretaksnr. 983335802 Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 698 392 807 589 Annen driftsinntekt 1 132 169

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr. 897153912

Årsregnskap 2013 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr. 897153912 Årsregnskap 2013 for Sparebankstiftelsen SMN Foretaksnr. 897153912 Årsberetning 2013 Styrets årsberetning 2013 Virksomhetens art Stiftelsens hovedformål er å forvalte de egenkapitalbevis som stiftelsen

Detaljer

Årsregnskap for 2014 VINDHARPEN BARNEHAGE SA 5237 RÅDAL

Årsregnskap for 2014 VINDHARPEN BARNEHAGE SA 5237 RÅDAL Årsregnskap for 2014 5237 RÅDAL Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Utarbeidet av: Paradis Regnskap AS Sandbrekkeveien 18 5231 PARADIS Utarbeidet med: Org.nr. 999054463 Total Arsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Årsregnskap for 2013. Brunstad Kristelige Menighet Harstad 9402 Harstad

Årsregnskap for 2013. Brunstad Kristelige Menighet Harstad 9402 Harstad Årsregnskap for 2013 9402 Harstad Årsberetning 2013 1. Virksomhetens art og lokalisering er en kristelig forsamling med basis i Harstad kommune og er uadskillelig knyttet til Brunstad Kristelige Menighet

Detaljer

ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår

ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår 2012 Årsrapport Landkreditt Invest 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil

Detaljer

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsrapport for 2010 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsberetning 2010 Byen Vår Gjøvik Adresse: Postboks 25, 2801 GJØVIK MVA Virksomhetens art Byen Vår Gjøvik er

Detaljer

Follo Fotballklubb Resultatregnskap

Follo Fotballklubb Resultatregnskap Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2016 2015 Driftsinntekter 4 6 012 826 10 896 928 Andre inntekter 218 260 558 682 Sum inntekter 6 231 086 11 455 610 Varekostnad 5 372 112 432 455

Detaljer

HOVEDPUNKTER DRIFTEN 1. kvartal 2013

HOVEDPUNKTER DRIFTEN 1. kvartal 2013 Kvartalsrapport 1. kvartal 2013 HOVEDPUNKTER DRIFTEN 1. kvartal 2013 Konsernets driftsinntekter i kvartalet var 250 millioner kroner mot 290 millioner kroner i tilsvarende periode i 2012. Høyere inntektsrammer

Detaljer

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HØNEFOSS 3513 HØNEFOSS

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HØNEFOSS 3513 HØNEFOSS Årsregnskap for 2015 3513 HØNEFOSS Innhold Resultatregnskap Balanse Årsberetning Resultatregnskap for 2015 Note 2015 2014 Driftsinntekter Andre inntekter Sum driftsinntekter Avskrivning på driftsmidler

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2015 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 981 958 373 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: MEDIEHUSET NETTAVISEN AS Forretningsadresse: Grensen 17

Detaljer

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932 Årsregnskap 2013 Org.nr.:971 496 932 Resultatregnskap Note Driftsinntekter 2013 og driftskostnader 2012 Salgsinntekt 8 652 895 8 289 731 Sum driftsinntekter 8 652 895 8 289 731 Lønnskostnad 5, 6 7 006

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2016 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 998 415 780 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: FILAGO AS Forretningsadresse: Kjelsåsveien 160 0491 OSLO

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2011 - GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2011 - GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2011 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 991 295 046 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: MERSEY AS Forretningsadresse: Knudsmyr 19 4625 FLEKKERØY

Detaljer

Foreløpig årsregnskap 2008 for Akershus Energi konsernet

Foreløpig årsregnskap 2008 for Akershus Energi konsernet P R E S S E M E L D I N G Foreløpig årsregnskap 2008 for Akershus Energi konsernet Akershus Energi er heleid av Akershus fylkeskommune. Hovedsatsningsområdet er produksjon av og handel med vannkraft samt

Detaljer

2014 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning

2014 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning 2014 Årsberetning Virksomhetens art og lokalisering Selskapet ble stiftet 25.07.2011. Selskapet holder til i lokaler i Beddingen 10 i Trondheim Kommune. Selskapets virksomhet består av å investere i, eie,

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr

Årsregnskap 2014 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr Årsregnskap 2014 for Sparebankstiftelsen SMN Foretaksnr. 897153912 Årsberetning 2014 Virksomhetens art Stiftelsens hovedformål er å forvalte de egenkapitalbevis som stiftelsen ble tilført ved opprettelsen

Detaljer

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.:

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.: Årsregnskap 2013 Regenics As Org.nr.:982 277 086 17.6.2014( Regenics As RESULTATREGNSKAP 01.01. - 31.12. Note 2013 2012 Salgsinntekt 42 610 110 017 Annen driftsinntekt 2 2 180 371 1 784 001 Sum driftsinntekt

Detaljer

Driftsinntekter og -kostnader Note

Driftsinntekter og -kostnader Note Resultatregnskap Driftsinntekter og -kostnader Note 2015 2014 Driftsinntekter Sponsorinntekter 1 415 096 2 125 200 Kiosk og automater 2 314 618 2 222 851 Driftstilskudd Fjell Kommune 81 400 86 985 Grasrotmidler

Detaljer

Årsregnskap 2015 for. Kristiansand Skatepark AS. Foretaksnr

Årsregnskap 2015 for. Kristiansand Skatepark AS. Foretaksnr Årsregnskap 2015 for Kristiansand Skatepark AS Foretaksnr. 893591702 Årsberetning 2015 Virksomhetens art Selskapet driver en skatehall, salg av skateutstyr m.m og driver ulike arrangementer knyttet til

Detaljer

NITO Takst Service AS

NITO Takst Service AS NITO Takst Service AS Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER Serviceavgift 2 911 573 2 818 045 Kursinntekter 8 795 255 11 624 133 Andre driftsinntekter 8 371 386 7 365 452 Sum driftsinntekter

Detaljer

BØRSMELDING TINE GRUPPA

BØRSMELDING TINE GRUPPA BØRSMELDING TINE GRUPPA 4. TINE hadde i en omsetning på 15, 9 mrd kroner, en økning på 3,9 prosent fra. Utviklingen karrakteriseres som tilfredsstillende, men heving av resultatmarginene er nødvendig for

Detaljer

Årsregnskap 2016 for. Kristiansand Skatepark AS. Foretaksnr

Årsregnskap 2016 for. Kristiansand Skatepark AS. Foretaksnr Årsregnskap 2016 for Kristiansand Skatepark AS Foretaksnr. 893591702 Årsberetning 2016 Virksomhetens art Selskapet driver en skatehall, salg av skateutstyr m.m og driver ulike arrangementer knyttet til

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Organisasjonsnr. 939745084 Utarbeidet av: Leksvik Regnskapskontor AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 23 7121 LEKSVIK Organisasjonsnr. 980491064 Resultatregnskap

Detaljer

FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2013

FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2013 FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2013 HOVEDPUNKTER 2013 DRIFTEN Konsernets driftsinntekter i 2013 utgjorde 733 millioner kroner mot 978 millioner kroner i 2012. Høyere inntektsrammer og høyere kraftpriser trekker

Detaljer

Årsregnskap. Landbrukstjenester Solør Odal

Årsregnskap. Landbrukstjenester Solør Odal Årsregnskap 2011 Landbrukstjenester Solør Odal Resultatregnskap Landbrukstjenester Solør Odal Driftsinntekter og driftskostnader Note 2011 2010 Salgsinntekter 1 728 285 1 351 005 Lønn og påslag 15 293

Detaljer

Årsrapport 2007. BN Boligkreditt AS

Årsrapport 2007. BN Boligkreditt AS Årsrapport 2007 BN Boligkreditt AS innhold Årsberetning...3 Resultatregnskap...4 Balanse...4 Endring i egenkapital...5 Kontantstrømanalyse...5 Noter 1 Regnskapsprinsipper...6 2 Bankinnskudd...6 3 Skatt/midlertidige

Detaljer

Årsregnskap. Trondhjems Seilforening Havn AS. Org.nr.:

Årsregnskap. Trondhjems Seilforening Havn AS. Org.nr.: Årsregnskap 2016 Org.nr.:981 497 821 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2016 2015 Annen driftsinntekt 8 1 017 924 895 015 Sum driftsinntekter 1 017 924 895 015 Varekostnad 0 15 346

Detaljer

Årsmøtet!avholdes!torsdag!16.!juli!2015!kl!16.00!på!butikken.!Etter!møtet!blir!det!en!grillfest!for!alle!på! Myken!!(Væravhengig)!

Årsmøtet!avholdes!torsdag!16.!juli!2015!kl!16.00!på!butikken.!Etter!møtet!blir!det!en!grillfest!for!alle!på! Myken!!(Væravhengig)! Innkalling(til(årsmøte(i(Myken(Handel(SA( Årsmøtetavholdestorsdag16.juli2015kl16.00påbutikken.Ettermøtetblirdetengrillfestforallepå Myken(Væravhengig) Sakslistenformøteter: 1.Godkjenningavinnkallingogdagsorden

Detaljer

Innkalling til årsmøte i Myken Handel SA

Innkalling til årsmøte i Myken Handel SA Innkalling til årsmøte i Myken Handel SA Årsmøtet avholdes onsdag 27. juli 2016 kl 16.00 på butikken. Sakslisten for møtet er: 1. Godkjenning av innkalling og dagsorden 2. Valg av møteleder, referent og

Detaljer

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2004

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2004 Note 1 - Regnskapsprinsipper SU Soft ASA utarbeider regnskapet i samsvar med regnskapsloven av 1998. Hovedregel for vurdering og klassifisering av gjeld. Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert

Detaljer

Nesodden Tennisklubb

Nesodden Tennisklubb Årsregnskap for 2014 Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: OpusCapita Regnskap AS Rosenkrantzgt. 16-18, Postboks 1095 Sentrum 0104 OSLO Org.nr. 879906792 Utarbeidet med: Total

Detaljer

Kvartalsrapport 2 kvartal 2013

Kvartalsrapport 2 kvartal 2013 Kvartalsrapport 2 kvartal 2013 HOVEDPUNKTER 1. HALVÅR 2013 DRIFTEN Konsernets driftsinntekter i 1. halvår var på 405 millioner kroner mot 545 millioner kroner i tilsvarende periode i 2012. Høyere inntektsrammer

Detaljer

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920 Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb Org.nummer: 992694920 Resultatregnskap Note 2009 2008 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 777 706 529 893 Sum driftsinntekter 777 706

Detaljer

Årsregnskap 2010 for Stiftelsen Halten N D M Utarbeidet av:

Årsregnskap 2010 for Stiftelsen Halten N D M Utarbeidet av: Årsregnskap 2010 for Stiftelsen Halten N D M Utarbeidet av: Åfjord Regnskapskontor AS Autorisert regnskapsførerselskap Øvre Årnes 6 7170 ÅFJORD Regnskapsførernummer 975855635 Årsberetning 2010 Virksomhetens

Detaljer

Markus Data AS. Årsrapport for 2004 med Konsernoppgjør

Markus Data AS. Årsrapport for 2004 med Konsernoppgjør Markus Data AS Årsrapport for 2004 med Konsernoppgjør Årsberetning Årsregnskap Konsernoppgjør Resultatregnskap Balanse Kontantstrømoppstilling Noteopplysninger Revisjonsberetning ÅRSBERETNING FOR 2004

Detaljer

Resultatregnskap pr.:30.04.2007

Resultatregnskap pr.:30.04.2007 Side 1 av 8 Resultatregnskap pr.:30.04.2007 Virksomhet: Kunsthøgskolen i Oslo Note 30.04.2007 30.04.2006 31.12.2006 Driftsinntekter Inntekt fra bevilgninger 1 66 306 60 774 187 947 Gebyrer og lisenser

Detaljer

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2017

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2017 1 HALVÅRSRAPPORT Styrets redegjørelse første halvår 2017 RESULTAT KONSERN Konsernregnskapet er avlagt i tråd med IFRS. Brutto driftsinntekter i konsernet viste i første halvår en økning på 3,4 %. Virksomheten

Detaljer

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr Note 1 - Regnskapsprinsipper SU Soft ASA utarbeider regnskapet i samsvar med regnskapsloven av 1998. Hovedregel for vurdering og klassifisering av gjeld. Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013 Årsregnskap for 2013 Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekt Driftsinntekter 7 436 489 9 887 025 Annen driftsinntekt 5 2 467 219 3 069 891 Sum driftsinntekt 9 903 708 12 956 916 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Årsregnskap for 2014 for Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Organisasjonsnr. 979 965 311 Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: A Fossan Regnskap AS Lundhøgda 17 7089 HEIMDAL

Detaljer

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO 0581 OSLO Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2010 Årets basistilskudd Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekjøp Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015

STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015 STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015 Chilla, Inger Bruun, 2015 Årsregnskap for 2015 STAVANGER KUNSTFORENING 4009 STAVANGER Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014 Årsregnskap for 2014 Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekt Salgsinntekt 8 047 672 7 436 489 Annen driftsinntekt 5 2 522 451 2 467 219 Sum driftsinntekt 10 570 123 9 903 708 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer