Returadresse: Norges Fjordhestlag Myroldhaug 6770 Nordfjordeid

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Returadresse: Norges Fjordhestlag Myroldhaug 6770 Nordfjordeid"

Transkript

1 Returadresse: Norges Fjordhestlag Myroldhaug 6770 Nordfjordeid Årsmelding og rekneskap Norges Fjordhestlag 2008

2 Innkalling til årsmøte Møtestad: Nordfjord Hotell, Nordfjordeid Møtetid: Onsdag 6. mai 2009 kl Møteleiar: Karl Vie Sakliste: Sak 1: Sak 2. Sak 3: Sak 4: Sak 5. Sak 6: Sak 7: Sak 8: Sak 9: Sak 10: Fagtema: Opning av møtet ved leiar Registrering av utsendingar Val av to utsendingar til å underteikne møteboka Godkjenning av innkallinga Årsmelding Rekneskapen Vedtektsendring 8 Innkalling og gjeremål og 7 Årsmøtet Styret sin stemmerett på årsmøtet Framlegg frå Hordaland Fjordhestlag Vedtektsendring 7 - Årsmøtet Utsendingar frå NM-Fjordhest Framlegg frå styret Medlemskontingent. Sjå side 21 i årsmeldinga Val Val spesifisert etter vedtektene Genetisk variasjon hjå fjordhest Ved Jenny Johnsen og Janne Seilen Sak 7: Framlegg frå Hordaland Fjordhestlag om styret sin stemmerett. Endring i vedtektene 8 Innkalling og gjeremål og 7 Årsmøtet 8, 4. avsnitt vil da lyde som følger.: Alle vedtak på årsmøtet, med unntak av endringar i vedtektene og oppløysing av Norges Fjordhestlag, blir gjort med vanleg fleirtall. Det er berre valde utsendingar som har røysterett på årsmøtet. Kvar utsending har ei røyst på årsmøtet. 7 Årsmøtet Årsmøtet er øvste avgjerdsorgan i Norges Fjordhestlag. Årsmøtet må haldast innan 1. juni. Årsmøtet vert leia av den valde ordstyraren. Årsmøtet er samansett av utsendingar frå fylkeslag og distriktslag i høve til medlemstalet, ordstyrar og styret for laget. Styret har utalerett og forslagsrett i alle saker som skal handsamast av årsmøtet. Det er det samla medlemstalet i kvart fylkeslag og distriktslag som er avgjerande for talet på utsendingar. Utsendingane til årsmøtet i Norges Fjordhestlag skal veljast på årsmøtet til fylkeslaga og distriktslaga.utsendingane må vere myndige. Alle fylkeslag og distriktslag har rett på minst ein utsending til årsmøtet. Deretter ein ny utsending for kvar påbyrja 50 medlemmer. Framlegg frå styret: Styret går inn for å ikkje endre vedtekter angåande styret sin stemmerett på årsmøtet. Grunngjeving vert gjeve på årsmøtet. Sak 8: Framlegg frå styret i Norges Fjordhestlag om utsendingar frå NM Fjordhest. Endring i vedtektene 7 Årsmøte: Årsmøtet er øvste avgjerdsorgan i Norges Fjordhestlag. Årsmøtet må haldast innan 1. juni. Årsmøtet vert leia av den valde ordstyraren. Årsmøtet er samansett av utsendingar frå fylkeslag og disriktslag i høve til medlemstalet, utsendingar frå Norgesmeisterskapen for Fjordhest, ordstyrar og styret for laget. Samla medlemstal i kvart fylkeslag og distriktslag, avgjer talet på utsendingar. Utsendingar til årsmøtet skal veljast på årsmøta til fylkeslag og distriktslag. Frå Norgesmeisterskapen for Fjordhest, skal utsendingar veljast under meisterskapen året før. Røysterett har medlemer av Norges Fjordhestlag, som er påmelde deltakarar, og over 15 år. Utsendingane må vere myndige. Styret har ikkje røysterett vedkomande årsmelding og rekneskap. Alle fylkeslag og distriktslag har rett på minst ein utsending til årsmøtet. Deretter ein ny utsending for kvar påbyrja 50 medlemer. Norgesmeisterskapen for Fjordhest har 5 utsendingar.

3 REDAKTØRHJØRNET Årsmøtet er eit ope møte der medlemane vert oppfordra til å delta, kvart einskild Fylkes- og Distriktslag vel utsendingar til årsmøtet. Alle Fylkes- og Distriktslag har rett på minst ein utsending til årsmøtet. Deretter ein ny for kvar påbyrja 50 medlemar. Oversikt over tal medlemar og tal utsendingar: Tal utsendingar Østfold Oslo og Akershus Hedmark Oppland Buskerud Vestfold Telemark Aust Agder Vest Agder Rogaland Hordaland Sunnfjord og Sogn Nordfjord Møre og Romsdal Trøndelag Nordland Troms Finnmark Sum grunnlag utsendingar Ikkje tilknytta lokallag SUM Ein liten auke i medlemstalet i høve til fjoråret. Dette er innafor naturleg variasjon. Alle kostnader med reise og opphald må dekkast av den einskilde utsending/årsmøtedeltakar. Innstilling frå valnemnda i Norges Fjordhestlag Til årsmøtet i Noregs Fjordhestlag 2009 Alle som står på val i 2009 er tilskrivne: Leiar Magne Hus og styremedlem Egil Strøm har sagt nei til gjenval, alle dei andre har sagt ja til gjenval. Valnemnda si innstilling til årsmøtet: Leiar: Kristian Bakken, Lunner Ny Styremedlem: Gunnar Bruland, Førde Ny Styremedlem: Knut R. Thunheim, Moi Gjenval 1. vara til styret: Petter Inge Bergheim, Fiksdal Gjenval 2. vara til styret: Hedda Smukkestad, Lunde Gjenval Medlem avlsutvalet: Elin K. Furrevik, Breim Gjenval Vara til avlsutval: Runa Smedsmo, Vågå Gjenval Medlem i aktivitetsutval: Cassandre B. Gansmo, Oslo Gjenval Vara til aktivitetsutval: Kristin Myrene, Haddal Gjenval Ordstyrar: Karl Vie, Førde Gjevval Ettersynsnemnd: Knut Rasmus Hjelle, Eid Gjenval Ettersynsnemnd: Arve Espe, Eid Gjenval Alle innstillingar er samrøystes frå valnemda. Breim den 5. januar 2009 Knut Skubberud Valnemnda 2009 Ingemar Sårheim -leiar- Reinert Skumsnes 3

4 Tillitsvalde i Norges Fjordhestlag Ordstyrar: Karl Vie Styret: Styreleiar Magne Hus Nestleiar Michelle Svae Styremedlem Knut R. Thunheim Styremedlem Egil Strøm Styremedlem Berit Bergset 1. varamedlem Petter Inge Bergheim 2. varamedlem Hedda Smukkestad Avlsutval: Leiar Utvalsmedlem Utvalsmedlem Varamedlem Aktivitetsutval: Leiar Utvalsmedlem Utvalsmedlem Varamedlem Knut R. Thunheim Elin Furrevik Jonas Vevle Runa Smedsmo Gunnar Bruland Lucinda Reksten Cassandre Bach-Gansmo Kristin Myrene Ettersynsnemnd: Knut Rasmus Hjelle og Arve Espe Valnemnd: Leiar Medlem Medlem Varamedlem Ingemar Sårheim Knut Skubberud Reinert Skumsnes Åse Ravndal Medlem i representantskapen Norsk Hestesenter: Magne Hus og Michelle Svae Representant i styret ved Norsk Fjordhestsenter AS: Kjell Aardal. Vara: Magne Hus Æresmedlemmar Utnemnd år: Namn: 1980 Audun Sydnes, 5458 Arnavik 1986 Edvin K. Thorson, Langedrag, 3540 Nesbyen 1990 Arve Rolstad, Bolenga, 2400 Lillehammer David O. Kløve, Rute 4427, 5700 Voss Kåre Myklebust, Engesetvn., 6150 Ørsta 1994 Jon Hegdal, Liavegen 34, 6800 Førde 2000 Judith Hegrenes, Angedalen, 6800 Førde 2002 Tor Nestaas, Ansgar Sørlies vei 26, 0576 Oslo. Med heidersteikn 2007 Tor Finstad, Postb. 66, 2850 Lena. Med heidersteikn 4

5 Årsmøtet 2008 Årsmøtet 2008 vart halde på Nordfjordeid 30. april i samband med hingsteutstillinga. Det møtte 24 utsendingar frå 11 fylkes- og distriktslag. I tillegg møtte 5 frå styret. Ordstyrar Kjell Aardal sette møtet og gav ordet til leiar Magne Hus, som ynskte utsendingar og gjestar velkomne til årsmøtet. Etter å ha registrert utsendingane vart Tone Smørdal og Per H. Myklebust valde til å skrive under møteboka. Leiar Magne Hus la fram styret si årsmelding. Avlsutvalet si årsmelding vart lagt fram av Knut R. Thunheim og aktivitetsutvalet ved Gunnar Bruland. Michelle Svae orienterte om NM-veka og Ingvild N. Sveen la fram årsmeldinga frå nettsida. Kommentar frå årsmøtet var ynskje om at årsmelding og rekneskap for AS Norsk Fjordhestsenter vart lagt fram samstundes i og med at Norges Fjordhestlag eig ein tredjedel der. Rekneskapen for 2007 viste eit driftsoverskot på kr ,-. Den vart lagt fram post for post. Vedtaket om lukking av stamboka frå vart oppheva, og retningslinjer for registrering i Norsk Riksstambok over Fjordhest vart godkjend. Nordfjord Fjordhestlag hadde lagt fram forslag om at leiarane i avlsutval og aktivitetsutval skal veljast av årsmøtet. Framlegget fekk ikkje 2/3 fleirtal, dermed ingen endringar i vedtektene på det punktet. Etter framlegg frå fire fjordhestlag vart det gjort vedtak om at oversikt over bruk av avlsmidlar skal leggast fram på årsmøtet til orientering. Oslo og Akershus Fjordhestlag la fram forslag om mulegheiter for førehandsrøysting til årsmøtet. Dette for å gje lag som ikkje kan møte ei mulegheit til å stemme. Framlegget fekk 3 røyster og vart såleis ikkje vedteke. Medlemskontingenten var det ikkje framlegg til endringar på. Når det gjeld valet viser ein til oversikt over tillitsvalde annan stad i årsmeldinga. Til slutt takka Magne Hus for tilliten, og la til at det er mykje arbeid som krevst i tida som kjem. Han bar også fram ei takk for det arbeid avtroppande ordstyrar Kjell Aardal har gjort. Dette vart markert under utstillingsmiddagen. 5

6 Styret sitt arbeid Styret har i 2008 hatt 7 styremøte, derav 3 telefonmøte og ei enkeltsak i tillegg. Det har vore handsama 71 saker. Rekneskapen for 2008 viser eit årsresultat på kr 8690,82. Når det gjeld avlsarbeidet krevst det framleis ein betydeleg innsats. Bedekkingstala for 2008 ligg på om lag det same som for Målet må vere å få dette auka. Det har vore eit relativt roleg år i høve til tidlegare utan dei tunge og tidkrevjande sakene. Dei viktigaste sakene dette året har vore opphevinga av vedtaket om lukking av stambok, få utvikle og få i drift prosjektet Fokus Unghest, sluttføring av revisjon av avlsplan og utvikle samarbeidet med utlandet. Vedtaket om lukking av stamboka skapte mykje uro, ikkje minst i utlandet. Vedtaket vart derfor oppheva og retningslinjer for registrering i open norsk stambok for fjordhest vart godkjende. Prosjektet Fokus Unghest er kome godt i gang. Eiga heimeside vart oppretta i september 2008, og fleire kurs vart haldne hausten Dette prosjektet blir no vidareført i 2009, i godt smarbeid med dei 2 andre norske rasane. Arbeidet med revisjon av avlsplan har vore inne i sluttfasen, med.m.a. utarbeiding av opplegg for test av 3-årshingstar. Etter signal frå Norsk Hestesenter har det blitt endringar i tildeling av avlstilskot, ut frå kva som blir vurdert som avlsfremjande tiltak. Her ligg utfordringa i å finne tiltak som kan kome innunder dei kriteria som er lagt. Når det gjeld internasjonalt arbeid ynskjer Norges Fjordhestlag, under føresetnad om aksept frå FHI, å starte arbeidet med å skaffe midlar til ei internasjonal stambokføring for fjordhest. Ein god dialog og eit godt samarbeid med utlandet er veldig viktig for det vidare arbeidet for fjordhesten. Hausten 2008 vart det også opna nettbutikk for gamle og nye artiklar med fjordhestmotiv. Dette har blitt veldig godt motteke og med god omsetnad. Samarbeidet med Landslaget for Dølehest og Landslaget for Nordlandshest/Lyngshest er veldig bra. Ikkje minst viser det seg med prosjektet Fokus Unghest. Alle 3 laga er av den oppfatning at ein kan dra nytte av samarbeid i staden for å arbeide kvar for seg. Vi vonar dette kan utviklast vidare. Seminstasjonen på Norsk Fjordhestsenter er no EUgodkjent og i 2008 hadde dei 2 hingstar i seminteneste, Pera Krossen og Merinas Emil. Utfordringa der blir no å få marknadsført dette tilbodet på ein god måte, ikkje minst med tanke på marknaden i utlandet. Takk! Styret vil til slutt takke alle samarbeidspartnerar: Norsk Hestesenter, Fjord Horse International, AS Norsk Fjordhestsenter og Landslaga for Dølehest og Nordlands-/ Lyngshest for godt samarbeid i Felleskap og samarbeid er det beste for å løyse dei utfordringane ein vil møte i framtida. Styret takkar også alle faste sponsorar som har hatt annonser i Fjordhesten. Likeeins vil vi takke Ingvild N. Sveen og Anne-Karin Løken for det verdifulle arbeidet dei utfører for laget. Ikkje minst takk til alle bidragsytarar og medlemar for stort engasjement både innan bruk og avl. Magne Hus Egil Strøm Knut R. Thunheim Michelle Svae Berit Bergset Leif Rand org.sekretær 6

7 Årsrekneskap Norges Fjordhestlag Balanse pr EIENDELER Fast eigdom, bygninger Maskiner og inventar, andre anl.midler Sum anleggsmidler Varebeoldning Kundefordringer, andre krav Aksjer og verdipapirer Kontanter, bankinnskudd Sum omløpsmidler SUM EIENDELER GJELD OG EIGENKAPITAL Eigenkapital Langsiktig gjeld Drifts-/kassakreditt Leverandørgjeld Offentlig gjeld Annen kortsiktig gjeld Sum gjeld SUM GJELD OG EIGENKAPITAL Resultatrekneskap INNTEKTER Salgsinntekter Leigeinntekter Andre inntekter SUM INNTEKTER KOSTNADER Vareforbruk, fremmedytelser Lønn, personalkostnader Avskrivinger Leie, kostn. Lokaler Vedlikehold, småinvesteringer 6200 Andre kostnader SUM KOSTNADER DRIFTSRESULTAT Finansinntekter Finanskostnader Ekstraordinære poster ÅRSRESULTAT Nordfjordeid den 01.mars 2009 Magne Hus Egil Strøm Knut R. Thunheim Michelle Svae Berit Bergset Leif Rand org.sekretær 7

8 Kommentar til rekneskapen 2008 Resultat Årsresultatet 2008 er på kr ,- mot eit overskot i 2007 på kr ,-. Store innkjøp av nye salsartiklar siste halvår og som følgje av det eit rimeleg stort varelager er ei av årsakene til det negative resultatet. Ei medverkande årsak er også innkjøp av nytt datautstyr og bortfall av annonser til bladet. Varelager Varelager er sett til kr ,-. Det er verdsett til ca. 50 % av innkjøpsverdi. Aksjar og verdipapir Norges Fjordhestlag kjøpte i A-aksjar frå Eid Kommune og 3 A-aksjar frå S.& Fj. Fylkeskommune slik at fordelinga no er 8 A-aksjar på NFL, 6 A-aksjar på Eid og 6 A-aksjar på Fylkeskommunen. Vidare overtok NFL vederlagsfritt B- aksjar slik at fordelinga der no er NFL 268, Eid 266 og S & Fj Fylke 266 aksjar. Aksjane er balanseført 2006 til pålydande verdi, kr. 5000,- pr.aksje, sum kr ,-. Medlemskontingent På årsmøtet 2005 vart det vedteke å innføre juniormedlemskap som ei fast ordning frå og med Aldersgrensa vart i 2007 heva til 24 år. Årsmøtet 2007 vedtok også å heve satsen for hovudmedlem og utanlandsk medlem til kr. 450,-, med verknad frå Honorar/godtgjersle til styret Styret vedtok i 2007 å yte kr. 2000,- i arbeidsgodtgjersle og kr. 1000,- i telefongodtgjersle til leiar. Vidare vart satsen for køyregodtgjersle sett til kr. 3,- pr. km. Løn For året 2008 er det utbetalt løn til organisasjonssekretær i 50% stilling på kr ,- inkludert sosiale kostnader. Leige, kostnader lokale Etter den nye avtalen med AS Norsk Fjordhestsenter betaler Norges Fjordhestlag kr ,- for leige av kontorlokale og maskiner. Laget betaler sjølv dei faktiske kostnader for porto og telefon. Haustmøtet Haustmøtet er kostnadsført med kr ,-. Deltakeravgift utgjer kr ,- Fjordhestbladet Fjordhestbladet er kostnadsført med kr ,-. Her er ligg også inne godtgjersle til redaktøren. Avlsmidlar Det er utbetalt kr ,- til semin, kr ,- til 3-års hingstar, kr ,- til Fokus Unghest, kr ,- til internasjonalt arbeid og ,- til anna avlsarbeid. REVISJONSMELDING Rekneskapen til Norges Fjordhestlag

9 Drift av laget Samandrag Norges Fjordhestlag har hatt lønna sekretær i 50 % stilling i Laget leiger kontorlokale ved AS Norsk Fjordhestsenter. Samlokaliseringa av kontor er positivt for begge partar og fungerer veldig godt. E-postadressa blir stadig meir nytta i forskjellige samanhengar og lettar det daglege arbeidet vesentleg. Medlemsregister Dette fungerer no veldig bra. Bruken av KID ved utsending av fakturaer har forenkla registreringa av kontingenten betydeleg, og vi har unngått å få det vi har kalla ukjente betalarar. Vi har framleis litt problem med returpost. Hugs å melde adresse-endring, slik at vi unngår dette. Medlemsbladet Fjordhesten Fjordhesten kom også i 2008 ut med 4 nummer, og med opplag som tidlegare, Samarbeidet med Bondevennen blir vidareført i 2009 etter avtale utfrå same vilkår som tidlegare, men med ei lita prisjustering. Samarbeidet med Bondevennen fungerer veldig godt. Vi vil igjen oppfordre medlemane til å engasjere seg og sende stoff til medlemsbladet. Og igjen; hugs å melde adresse-endring! Organisasjonen Norges Fjordhestlag er ein landsdekkande organisasjon der medlemane er organiserte i lokallag. Lokallaga i eit fylke skal samansluttast til eit fylkeslag. I tillegg er det organisert to distriktslag, Nordfjord og Sunnfjord. Det er 16 fylkeslag, 2 distriktslag og 40 lokallag. 9

10 Haustmøtet 2008 Haustmøtet i år var på ærverdige Hotell Høsbjør i Brumunddal. Eit hotell som under OL på Lillehammer var vertskap for utanlandske kongelege og ministrar. Ein kan godt forstå kvifor. I alle fall ikkje vanleg for alminnelege fjordhestfolk å bevege seg i slike lokalitetar! Som vanleg starta vi fredag kveld. Magne Hus ønskte velkomne på vegne av NFL, og Erik Finstad ønskte vekomne til Ringsaker kommune og orienterte litt om Hedmark Fjordhestlag. Som ofte før så var det aktivitetsutvalet som åpna det faglege. Cassandre Bach-Gansmo orienterte om statuttar for Nordisk som foreløpig ikkje er heilt ferdige. Norge skal stå som arrangør i 2011, og ein er begynt å vurdere aktuelle arrangørar på Austlandet, då med tanke på reiseavstandar. Lucinda Bjørnset Reksten orienterte om NM. Der hadde vore ein stor jobb med endring av statuttane i forkant av meisterskapen, og ho gjekk gjennom det som var gjort i samband med det. Leiar i aktivitetsutvalet, Gunnar Bruland retta først ein takk til Hedda Smukkestad for fjordhestkurset Vidare var han glad for den kvalitetshevinga det har blitt på NM. Møtet mellom avlarar og brukarar var også positivt, og han håpa at meiningsutvekslinga og samarbeidet mellom avlar, brukar og dommar vil bidra til eit løft. Frå salen kom det innspel på at ein måtte passe på å utdanne nøkkelpersonell etter kvart, slik at ein er sikra å ha folk ved arrangement sjølv om nokon skulle gå ut. Kristin Myrene orienterte så kort om heimesida til Ørsta/ Volda som kan vere eit eksempel på korleis ein kan gjere det. Enkelt og greitt med hyppig oppdatering. Før vi avslutta fredagen orienterte Magne Hus om mulegheita for å endre vedtektene på to punkt. Det eine er å utsetje fristen for årsmøtet til 1. september slik at ein kan ha det både på Eid og under NM. Det andre var å la brukarmøtet under NM velje 5 utsendingar til årsmøtet for å representere brukarane. Dette vil bli drøfta seinare i styret. Fokus Unghest Dette prosjektet har no vore i drift ei stund, og leiar i arbeisdgruppa, Hanne Fjerdingby Olsen orienterte om bakgrunn og status. I ei tid der bedekningane går ned, sterk konkurranse, etterspørsel etter utdanna hestar, og endring i kriteriar for tildeling av avlsmidlar, har dette blitt eit prosjekt som har fenga, og som det tydeleg har vore eit behov for. Ho orienterte om heimesida som no er oppe og går, og om kurs og kursmodular som lokallag kan ta i bruk, og som vil føre til både auka midlar og auka aktivitet rundt om. Avlsutvalet Knut R. Thunheim la fram tal frå årets bedekningssesong. Totalt 391 bedekningar av 38 hingstar. 122 bedekningar av 3-åringar. Han ynskte innspel på val av hingstelinjer/hingstar til seminsesongen Viktig å tenkje 3-4 år framover i tid. Utstillingssesongen 2008 Leiar i kåringsnemnda, Nils Ivar Dolvik, presenterte sine etter kvart så kjente indeksar. Han var nøgd med antal hestar på utstilling i år. Vurdering av tala frå alle som møtte på utstilling vert omgjort til indeksar, og ein kan såleis vurdere alle mot kvarandre, også klassevis. Ut frå dette kan ein også samanlikne kåringa ut frå indekstala i etterkant. Men det vart presisert at målet er ikkje å få dette til å stemme, fordi indekstala ikkje tek høgde for alle element. Interessant samanlikning var for øvrig var dømminga for alle 3-åringar i perioden Hovudtema på årets haustmøte var Norges rolle og ansvar for fjordhesten internasjonalt. Her hadde vi fått inn leiar i islandshestforeninga i Norge, Inge Kringeland, til å fortelje korleis dei har organisert det der. Men aller først la styremedlem i FHI, Michelle Svae, fram status for Norge som opphavsland og moderland, samt kva Norge ser på som viktige mål for fjordhesten. Kvifor er den meir populær i utlandet, og kva gjer fjordhesten unik. Norge må gjere ein innsats internasjonalt, og der er samarbeid ein viktig faktor. Så fekk Inge Kringeland ordet. I eit engasjert og interessant foredrag fortalde han korleis dei har organisert seg innanfor islandshestforeninga, både nasjonalt og spesielt internasjonalt. Det som stadig gjekk igjen, var samarbeid og respekt for kvarandre. Moderlandet må ikkje instruere dei andre, men at det internasjonale samarbeidet fenger om felles bedømmelsessystem for avlshestar, felles utdanning av avlsdommarar, samordning for opplæring av konkurransedommarar og felles mål for utdanning av instruktørar. Det som kanskje har betydd mest var å få til ei internasjonal stambokføring, som den int. organisasjonen, FEIF, driftar saman med Island. 10

11 Foredraget til Kringeland danna så grunnlaget for gruppearbeid, der det vart sett opp ulike spørsmål kring det internasjonale arbeidet, og korleis Norge som opphavsland og moderland kan ta hand om det internasjonale arbeidet. Tanken var å få i gang ein tankeprosess om dette, og utvide det internasjonale arbeidet utover det som FHI har jobba med hittil. Eindagstest 3-årshingstar Eit av dei avsnitta som ikkje var ferdig utarbeidd med omsyn til den reviderte avlsplanen, var eindagstest for 3-åringar. Elin Furrevik orientere om status med det arbeidet. Planen var å samordne dette med dei 2 andre norske rasane, men i og med at NFL var komne lenger i tankeprosessen rundt dette, blir dette eit opplegg kun for fjordhesten. Sidan dette ikkje er ferdig utarbeidd endå, vil det kome som eit vedlegg til den avlsplan som no skal opp til godkjenning. Laurdagen vart avslutta med ein super middag, sikkert fullt på høgde med den som vart kongelege og ministrar til del under OL. Nytt utstillingssystem Sidan leiar i avlsrådet ved NHS, Tore Kvam, ikkje hadde høve til å vere med før på søndag, fekk han det meste av denne dagen til disposisjon. Han innleia med det som låg føre når det gjaldt det nye utstillingssystemet. Utfordringa med dette er å få meir avl for pengane, m.a. med nye klasseinndelingar, nye moment, nye data og skjemaforbetringar. Open post kom i hovudsak til å dreie seg om dei mulege vedtektsendringane med val av brukar-representantar og det å la årsmøtet variere mellom Eid og NM. Det kom fram delte meiningar om dette. Positivt at brukarane får større mulegheit til å markere seg, og at årsmøtet ikkje nødvendigvis må lokaliserast til Eid. Men får ein tid til årsmøte under NM? Er ein motivert for å sitje på møte midt opp i konkurransane? Heldig å ha årsmøte etter at halve arbeidsåret er gått? Så var det tid for oppbrudd. Ordstyrar Karl Vie takka alle for eit godt møte og saklege og gode debattar. Sist men ikkje minst, takk til personalet på Høsbjør Hotell for eit flott opphald og super bevertning. Hingsteutstillingar 2008 I 2008 var fjordhesten representert på 2 hingsteutstillingar. Berre ein hingst møtte på Biri (og denne fekk ikkje kåring), men på Nordfjordeid vart heile 50 framsynte. Totalt fekk 18 hingstar, to fleire enn i 2007, premie- eller kåringsgrad. Av 2000-årgangen, som skulle inn til obligatorisk vurdering i 2008, møtte 3. Av dei 9 jamaldrande som tidlegare har vore kåra, vart 1 eksportert, 1 slakta og 2 kastrerte før utvida bruksprøver. Dei fem hine vart premierte som fireåringar, men ein laut slaktast sist vår. Brage, Myklemann og Mykletind var såleis dei einaste åtteåringane som møtte i klasse 1, men i tillegg var den danskfødde niåringen Frederik Skovå med i tevlinga. Det var stor spaning knytt til klassen, og ikkje minst var det høgtid over avkomsgruppa til Mykletind. Det er 21 år sidan sist ein hingst møtte med avkomsgruppe på Nordfjordeid. Årets gruppe vart dømd til andre premie, men Mykletind fekk, som den fremste i kvalitetsrekkja, i tillegg kvit sløyfe for individ. Elles vart Brage vurdert til tredje premie, og dei to hine til andre. I mellomklassen var frammøtet betre. Forutan hingstane som hadde avlagt utvida bruksprøver, møtte 7 tidlegare ukåra. Desse laut reise heim like sløyfelause, og dei premierte i klassen var såleis utelukkande testhingstar. 5 av desse fekk fornya tiltru, og som i dei to hine klassene vart tre hingstar sette i kvalitet. Kvalitetsdyra hadde utmerkt seg i bruksprøvene, og alle fekk god omtale for både eksteriør og rørsler. Rangeringa var vel dels ei smakssak når det gjaldt dei to fremste. Desse var dei same som kniva i teten i fjorårets klasse 3. I år bytte domarane om rekkjefylgja, og Ronnjo passerte Perakrossen. Tredjemann i kvalitet, Skraaruds Gråtass, fekk, i tillegg til god omtale av eksteriør, utmerking for beste utvida bruksprøve. Gråggi og Myklejon laut nøye seg med blå sløyfer. Treåringane knytte det seg, som vanleg, ekstra stor bisning til. Ni nådde målet i Mekka. Den fremste, Merinas Emil, var førehandsfavoritt for breie lag av publikum, og domarane såg seg visst samde. Hingsten fekk noko trekk for beinkvalitet og rørsler, men kort oppsummert synte han seg som eit sjeldsynt glansbilete med gode brukseigenskapar. Totalt fekk berre tredjeparten av dei kåra det ettertrakta kvalitetsstempelet (mot halvparten i 2007); Benten stod på sølvplass og Heros vart tredjemann. Slektsmessig har utstillingane dei siste åra vore sterkt merkte av ætlingar etter Sander og Fjølestaen. Denne dominansen var ikkje like sterk i Rett nok møtte 9 hingstar med Fjølestaen som anten far eller bestefar. Dei fleste av desse var eldre enn 3 år, og fleirtalet var søner av Mykletind. Etter Lunner Gråen møtte det derimot berre ein, og etter alderen å døme skulle denne møtt i fjor. I år var det nye farslinjer som markerte seg. Etter Frederik Skovå kom det 9, etter Hermanto, Knapstaprinsen, Sveiar og Lunnar 3, og etter Kim Hero og Krogs Balder 2 hingstar. Dette illustrerer at også andre ætter enn dei nemnde 2 pregar avlsarbeidet relativt sterkt. T.d. bér berre ein av årets kåringshestar i klasse 3 blod frå Fjølestaen, og heile 27 ulike hingstar var representerte med søner på utstillinga. Oppdrettarar av klassespissane frå 2008 er Olav Myklebust (Mykletind), Jonas Vevle (Ronnjo) og Karin Kleppe (Merinas Emil). Alle oppdrettarar og utstillarar er, uavhengig av resultata dei einskilde hingstane oppnådde, vel verde ein gratulasjon. Arrangementet på Nordfjordeid glei jamt godt, publikumstalet var høgt, og stemninga god. Det er bra at mange finn vegen til hingsteutstillinga, og at det vert synt brei interesse for den største og viktigaste årvisse tilskipinga i fjordhesten sitt avlsarbeid. Detaljert utstillingsreferat og premieliste er å finne i Fjordhesten 2/08. Steinar Furnes 11

12 Premieliste Nordfjordeid 2008 Klasse 1: Mykletind N e. Fjølestaen Bø Marja (e. Heidrapp). 1. pr., kv avk.pr. Jacob Grimbühler. Frederik Skovå FJH 721 DK e. Pikant Halsnæs Ayoe Skovå (e. Orion Halsnæs). 2. pr., kv. 2. Helen Indrebø. Myklemann N e. Kim Hero Myklinn (e. Hertug). 2. pr., kv. 3. Elin K. Furrevik og Dagmund Årdal. Brage N e. Kim Hero Jessica (e. Almar). 3. pr. Anita Sæthre. Klasse 2: Ronnjo N e. Mykletind Daysy (e. Keisar). 2. pr., kv. 1. Gudbrandsdal Fjordhestlag. Perakrossen N e. Pera Gut Myklekrossa (e. Myklestaden). 2. pr., kv. 2. A/S Norsk Fjordhestsenter. Skraaruds Gråtass N e. Lunner Gråen Vesle Lisa (e. Lyngheims Grane). 2. pr., kv. 3. Anja Iren Midtbø. Gråggi N e. Brage Gråtussa (e. Lykkegråen). 3. pr. Onkels Gård Myklejon N e. Mykletind Løkke Lise (e. Solfaks). 3. pr. Hol og Ål Fjordhestlag. Klasse 3: Merinas Emil N e. Knapstaprinsen Merina (e. Sylvstein). K., kv. 1. Karin Kleppe. Benten N e. Sveiar Draglinn (e. Bjørktind). K., kv. 2. Kari S. Bjørlo. Heros N e. Frederik Skovå Rostriga (e. Nyvolls Trigger). K., kv. 3. Even Myklebust. Florian N e. Frederik Skovå Kvamejenta (e. Ljos Ninn). K. Sigmund Nesvik. Selmer Frederikson N e. Frederik Skovå Selma Heidi (e. Haugjo). K. Sigmund Nesvik. Smedsmo Sivert N e. Hermanto Smedsmos Maia (e. Pera Gut). K. Ronny Ove Smedsmo. Tim N e. Hermanto Tolia (e. Smedsmo Gråen). K. Lars Helge Riise. Terne Prins N e. Knapstaprinsen Vereide Terna (e. Sander). K. Øystein Høvig. Etnegutten N e. Mykletind Litlabøgod (e. Merkur). K. Hanne Sandven. Utvida bruksprøver Åtte hingstar møtte i år til utvida bruksprøve ved Norsk Fjordhestsenter. Av desse måtte ein reise heimatt grunna luftsluking. Etter fem veker på stasjonstest akkumulerte det heile som vanleg i den avsluttande testdagen under hingsteutstillinga. Her ga eit uavhengig sett med domarar si vurdering av hingstane sin prestasjon denne dagen. Då resultata var avslørte var det tett i toppen mellom dei 3 beste og Skraaruds Gråtass gjekk av med sigeren med ein sterk vekta karakter på 8,7. Like bak følgde Ronnjo med 8,6 og Pera Krossen med 8,4. Så var det eit hopp ned til dei tre neste med 7,5 og 7,4. Den lågast rangerte av årets testhingstar hadde ein vekta karakter på 6,7. Bruksområde Skraa ruds gråtass 12 Ronnjo Gråggi Ashley uhrebro Rudsmo ruben Ridning A T Kjøring A T Arbeidskjøring A T Laushopping A T Kjøring i trafikk T Ridbarhet T Åtferd på stall T Heilskapsvurdering A T Perakrossen Myklejon Stasvikens sylvfaks* Lynne A T Total sum Vekta karakter 8,7 8,6 8,4 7,5 7,5 7,4 6,7 Resultat kåring 2.pr. III 2.pr. I 2.pr. II 3.pr. 0.pr 3.pr. 0.pr. 0.pr. * Hingsten ble sendt hjem på inntaksdagen pga luftsluking A = Avslutningsdagen T = Testperiode

13 Bruk av hingstar Paringsstatistikk År Talet på hingstar brukt Para marar Fødde føl året etter Registrerte føl fødde året etter Fødde føl/ para marar, % Reg.føl/ para marar, % , , * 110* 50,6* ** ** ** ** * Fødde føl innrapportert hittil ** Føl venta i 2009 Ein ser av tabellen at talet på hingstar i bruk held seg ganske stabilt, med berre små variasjonar frå år til år. Talet på para marar har jamvel gått merkbart ned i løpet av dei fem siste åra. Fødde føl i % av para marar syner òg ein viss nedgong. Kva som er årsaka til denne nedgongen i fødde føl per para merr er noko uklårt, om det tyder på lågare drektigheitsprosent eller om det er andre faktorar som spelar inn. Det er jamvel viktig å merke seg at ein prosent utgjer berre rundt 4 fødde føl. Årsaka til det låge talet på fødde føl/para marar i 2008 (50,6%) er mogelegvis at det ikkje er sendt inn fødselsmelding for alle enno. 13

14 Marautstillingar Hopper Kl.4 Kl. 5 Kl. 6 Kl. 7 I alt Utstilling Møtt/premie Møtt/premie Møtt/premie Møtt/premie Møtt/premie Lutsi 3/2 1/1 2/2 1/1 7/6 Lyngdal 2/2 1/1 4/4 1/1 8/8 Momarken 1/1 2/2 3/3 0 6/6 Bergen 2/2 3/3 2/2 0 7/7 Voss 3/3 1/1 2/1 1/1 7/6 Namdal 1/1 0 1/1 0 2/2 Dyrskun 5/4 1/1 1/1 0 7/6 Ål 3/3 0 2/2 0 5/5 Stav 4/4 1/1 5/5 4/3 14/13 Stryn 6/6 2/2 2/2 19/19 29/29 Sogndal /1 2/1 Skaret 1/1 1/1 3/2 2/2 7/6 I alt 31/29 13/13 27/25 30/28 101/95 I 2008 vart det delt ut 2 førstepremiar. Den eine gjekk til Edna til Arne Martin Solbjør under Ål-utstillinga, medan den andre vart henta heim frå Stav av Hauglisa, eigd av Per Løken. Hauglisa stilte òg med avkomsgruppe og her møtte 5 avkom, i tillegg til følet ved foten. Hoppa vart tildelt 2. avkomspremie for gruppa. Den andre avkomsgruppa synt i 2008 var under Bø Marja, eigd av Nina Erichsen frå Jølster, som vart synt under unghestskuet på Breim. Ekstra stas var det at Bø Marja sin son Mykletind kom eins ærend frå Sverige for å vere med i gruppa og for å synast under årets hingsteutstilling. Fem av Bø Marja sine avkom møtte og gruppa vart løna med 2. premie. 14

15 Marautstillingar Unghestskue Synte marar 140 Synte unghestar Kl. 7 Kl. 6 Kl. 5 Kl Tal sløyfa 2-årshg Andel sløyfa Møtt totalt År År Figur x. Tal møtte marar totalt og andel møtte i dei ulike klassane, siste fem år. Figur x. Synte unghestar siste fem år. Tal møtte unghestar totalt og av desse høvesvis sløyfa unghestar totalt, samt tal sløyfa 2 års hingstar. I 2008 møtte det like mange marar til utstilling som i Talet på oppmøtte var om lag den same i klasse 7, medan det har vore ein nedgong på møtte marar i klasse 5 og 6, her kan ein spørje seg om denne nedgongen skuldast at ein no har mogelegheit for å få tildelt 2. premie allereie i klasse 7. I klassa for eldre marar (klasse 4) hadde ein ei auke i talet på møtte marar samanlikna med året før. Talet på møtte marar dei siste fem åra har gått noko ned, med noko svinging frå år til år, med eit toppår i Talet oppmøtte ser jamvel no ut til å ha førebels stabilisert seg på om lag 100 oppmøtte. I 2008 vart det synt til saman 224 unghestar, noko som var ein gledeleg auke på 13 dyr, samanlikna med av alle møtte unghestar fekk sløyfe. Dei tre siste åra har ein hatt ei positiv utvikling i talet på synte unghestar totalt, samanlikna med åra Talet på sløyfa 2 års hingstar har jamvel heldt seg stabilt, berre med små svingingar frå år til år. Andelen sløyfa individ av møtte totalt ser ut til å halde seg relativt lik kvart år. 15

16 Årsmelding frå avlsutvalet Medlemane i utvalet i 2008 var Knut Tunheim (leiar), Jonas Vevle (medlem), Elin Furrevik (sekretær) og Runa Smedsmo (varamedlem). Utvalet har hatt 2 fysiske møte, i tillegg møtte sekretæren på møte mellom Norsk Fjordhestsenter, leiar i NFL og representantane frå lokallaga til høvesvis Sunnfjord, Nordfjord og Sunnmøre. Kriterier for seminhingst og samarbeid med lokallaga rundt seminstasjonen vart drøfta på dette møtet. Saker som har vore oppe i avlsutvalet i 2008 er følgjande: Evaluering av utstillingane Viktige moment under domarsamlinga for 2009 Innstilling på domarar til kåringsnemnda 2009 Tilskot til 3-års hingst Avlsmidlar 2008 Avlsmidlar søknadsomgongen for 2009 Testing av brukseigenskapar hjå 3-åringar Prisar på Fjordhest Uttak av seminhingst 2009, fokus på dialog med lokallag i nærleiken av Nordfjordeid På møtet mellom NFL, NFS og tilstøytande lokallag angåande seminhingst, kom ein fram til følgjande konklusjonar: Med eit godt samarbeid med tilstøytande lag vil ein kunne spreie hingstebruken på ein avlsmessig god måte Andelen av avlsmidlar til seminhingst kontra lokallag må stå i stil til den avlsmessige gevinsten Seminhingst bør vere av norsk oppdrett Det skal stå to hingstar i semin i 2009 og det var einsemd om at den eine bør vere eldre enn 4 år, grunna kvalitetssikring m.o.t. brukseigenskapar. Bestemming av avlslinje for seminhingst er på noverande tidspunkt vanskeleg, då dette blir ei rein skjønnsmessig vurdering. Her skulle ein hatt betre verkty for å t.d. seie noko om slektskap med resten av populasjonen. Arbeid for å på sikt ha mogelegheit til å tappe fleire hingstar for lagring, er viktig for å bevare genmangfaldet. Knut R. Thunheim Elin Furrevik Jonas Vevle 16

17 NM for Fjordhest Fjordhesten i sport Årets Norgesmesterskap for Fjordhest ble arrangert av fjordhestlagene i Førde og Jølster i samarbeid med Førde Køyre- og Rideklubb juni Stevneplassen var flotte Mo og Jølster vidaregåande skule utenfor Førde. Skolen holder en av landets mest populære hestelinjer, så forholdene lå godt til rette for et stort stevne. NM Fjordhest ble også avholdt her i 1986 og 1996, og anlegget har utviklet seg mye siden den gang. Det var rekordstor oppslutning om NM i år med hele 114 påmeldte ekvipasjer. 8 av de ble trukket, så 106 ekvipasjer var til slutt starterklært. Det skal mye logistikk til for å ta imot nesten 100 hester, 114 ryttere/kusker, familie, venner og publikum. Siden de fleste ekvipasjene starter flere klasser hver dag er det også en vanskelig rebus å få satt opp startlistene. Onsdag og torsdag begynte stevnet med dressurkjøring og -ridning. LC:2 var stevnets største klasse med 44 startende. Man måtte få dispensasjon til å ha så mange startende, da grensen egentlig er 40 for en dommer. I begge LA-klassene ble fem hingster blant de fem første plasserte. Av disse er tre premierte hingster, flott å se at avlshingstene også gjør det godt i bruk. Fredag var det klart for den store publikumsattraksjonen maratonkjøring. Heldigvis var det bare et mindre uhell i år, der ekvipasjen lett kunne fortsette, ingen stygge velt eller utkjøringer. Til tross for til sammen 42 startende i de to klassene var det ingen som ble eliminert for å kjøre feil, en svært sjelden prestasjon. Lørdag var satt av til presisjonskjøring og Knøttecup i feltritt, søndag var finaledag med sprangridning og kåring av mestere. NM Fjordhest er et hardt stevne, og etter 5 dager med ulike aktiviteter har man sett mye slitne hester på avslutningsdagen. Dermed var seniorsprangen i år satt ned fra 0,90 til 0,80, da skulle både NM Junior og Senior avgjøres i samme klasse. Etter fem spennende dager var det nå avslutningsseremoni med kåring av mestere igjen. Det er et flott syn med velstelte og godt trente fjordinger på rad og rekke. I juniorklassen greide Anna Sve og Rakne Frikk å holde på ledelsen sin, og ble dermed Norgesmester Junior foran Mina Heggelund og Grytemarks Tornado og Ingvil Ness og Fakseprinsen. Rakne Frikk har nå blitt Norgesmester med 3 ulike ryttere. I seniorklassen vant Liv Jorunn Nyhagen med Pokemann foran Aud Jorunn Frøysadal med Vitjar og Annefrid Ueland med Faun Prins. Seieren i NM Lag gikk til Oslo og Akershus ved Sigrid Skorve Larsen/Harams Romio, Cassandre Bach-Gansmo/ Kneist og Heidi Bergsund/Alm Jarl foran Førde Køyre- og Rideklubb I og Sandnes og Jærens lag, til øredøvende jubel fra den alltid like imponerende støttegjengen til rogalendingene. Det ble også for første gang delt ut premier til beste unghester. Beste 4-åring ble Hole Pontus, 5-åring Timegråen og 6-åring Mel Jalnason. Det må også nevnes de flotte gavepremiene arrangørene hadde skaffet til veie. Alle premierte fikk gavepremie. Årets mesterskap var svært vellykket og føyde seg inn i en årrekke med gode NM Fjordhest. 17

18 NM Kjøring Årets NM i Kjøring ble arrangert august på anlegget til Norsk Hestesenter på Starum. Som vanlig var fjordhestene godt representert, og de gjorde også en god innsats på stevnet. Det er klassen for Middels Ponni som er hovedklassen for fjordhest når det gjelder mesterskapsklasser, men rasen var også mangetallig i lette klasser, og et spann var med. I NM for ponni stakk Ingunn Finstad av med seieren med 2.pr-hingsten Rånnar, en ung men dreven ekvipasje. De vant både dressur og maraton, og fikk 3. plass i presisjon. Like bak kom den erfarne kusken Jon Lund og hans Hedda Gabler med en 1., en 2. og en 3. plass i delmomentene. Enda fire fjordhester startet i denne klassen. Lett Maraton ble vunnet overlegent av Inga Kjærsdalen med den spenstige hoppa Hadly, ekvipasjen vant også sammendraget i klasse Lett Ponni. Nordisk kjøring Nordisk-baltisk Mesterskap i kjøring ble avholdt september i Åstorp i Sverige. Her ble det arrangert mesterskap for hest og ponni i enbet og par. To norske fjordhestekvipasjer stilte, Ingunn Finstad med Rånnar og Wenche Johannessen med Rappen. Begge gjorde en bra innsats på stevnet. Sistnevnte har blitt en svær erfaren kjøreekvipasje, og kjørte seg inn til en flott 4.-plass sammenlagt i Ponni enbet. Lisbeth Strandum Resultat: Grenmeterskap dressur 1. Anne G. Skjæveland, Sandnes og Jæren, 2. Sigrid E. S. Larsen, Østmarka, 3. Cassandre Bach-Gansmo, Sørkedalen 4. Liv. J. Nyhagen, Volda, 5. Kari E. Ringi, Bærum. Grenmester kjøring 1. Ina Gjerland, Førde, 2. Heidi Bergsund, Tanum, 3. Ingunn Finstad, Hedemark, 4. Siri M. Endal, Eid, 5. Therese Sellevold, Eid. Grenmester sprang 1. Sigrid E. S. Larsen, Østmarka, 2. Inga M. Kjærsdalen, Førde, 3. Sina T. Randulff, Sandnes og Jæren, Stine L. Himberg, Jarlsberg, 5. Maren Vevatne, Midthordaland. NM junior 1. Anna R. Sve, Volda, 2. Mina Heggelund, Hedemark, 3. Ingvil Ness, Førde NM senior 1. Liv J. Nyhagen, Volda, 2. Aud J. Frøysadal, Førde, 3. Annefrid Ueland, Eid NM lag 1. Oslo og Akershus: Cassandre Bach- Gansmo, Heidi Bergsund, Sigrid S. Larsen 2. Førde Køyre- og rideklubb: Aud J. Frøysadal, Ina Gjerland, Andrea Natland 3. Sandnes og Jæren: Anne G. Skjæveland, Lisa Christansen, Sina T. Randulf 18

19 Årsmelding Norges Fjordhestlags nettsider Det er færre som besøker fjordhest.no daglig enn det var i fjor, besøkstallene har gått ned med omtrent 100 per dag. Dette skyldes nok økt aktivitet på forumet, hvor besøkstallene har hatt en jevn stigning gjennom året. Tidligere år har det vært mai som har hatt mest besøk, men i 2008 var det juli (NM) som toppet listen med dobbelt så mange besøk som den tidligere toppmåneden mai. Juni var den nestmest besøkte måneden, og mai kom på tredjeplass. Folk flest surfer på NFL sine nettsider mellom klokken sju og ti om kvelden, med en topp rundt kl. ni. Nettbutikken I forbindelse med at vi fikk en ny kolleksjon fjordhestprodukter for salg, var det nødvendig med en nettbutikk på fjordhest.no. Vi klarte å raske sammen noe som stort sett fungerer, og skulle du oppdage noe annet så ta kontakt med Leif på kontoret. I nettbutikken presenteres alle produktene med en enkel tekst, pris samt bilde, slik at eventuelle kjøpere får et inntrykk av varen. Nettbutikken generer et par ordrer i uka. NM 2008 NM-sidene for 2008 hadde besøkende fram til årsskiftet. Hingstekatalogen Er du hingsteeier og ikke har oppdatert oppføringen til hingsten din, ta kontakt med Leif på kontoret fjordhest.no / ) så raskt du kan, slik at vi kan få inn mest mulig korrekt informasjon i katalogen. Så lenge hingsten har et bilde, er oppført i rett fylke og kontaktinformasjonen er riktig, så er oppføringen å anse som korrekt. Dessverre er det fortsatt mange oppføringer som ikke tilfredsstiller disse retningslinjene. Fjordhestforumet Forumet hadde ved årsskiftet ca 1230 medlemmer som har skrevet over innlegg siden starten i mars Forumet er et hyggelig sted å være, og det viser seg å være en fin måte å holde seg oppdatert på hva som skjer i Fjordhest-Norge. Som administrator på forumet fungerer Lucinda Bjørnset Reksten i tillegg til undertegnede. Moderatorgruppa består av Vilde Eggen, Anna Kristine Ramlet, Inger Grønntun, Lisbeth Strandum og Kristin Hermansen. Høsten 2008 tok en forumdeltager, Mari Beate Kleiven, initiativet til å lage en kalender med bilder av fjordhester til å henge på veggen. En fotokonkurranse ble satt igang og det ferdige resultatet kan man få kjøpt i nettbutikken - Fjordhestkalenderen for Planer framover Den tidligere lovede elektroniske fjordhestkalenderen har vi håp om å få opp i løpet av våren. Ellers blir 2009 et travelt år, så noe mer utvikling enn det tør jeg ikke love. Selv om fjordhest.no gjerne skulle hatt en ny drakt etter å ha sett ut slik som det gjør nå i seks år. Oppfordringene er, i år som i fjor: Besøk forumet (du finner en link videre fra fjordhest.no), og delta i diskusjonene, og hjelp oss å oppdatere hingstekatalogen, slik at den kan bli et fullverdig verktøy til fremme for avl av fjordhest. Er det noe du lurer på, ta kontakt på , Ingvild N. Sveen Norges Fjordhestlag sin nettbutikk Våren 2008 utvida Norges Fjordhestlag sitt tilbod på profileringsartiklar, etter initiativ frå våre to redaktørar Anne- Karin Løken og Ingvild N. Sveen. Dette har vist seg å bli veldig populært. Utvalet er no på ca. 20 diverse artiklar. Det vart selt for ca. kr ,- under hingsteutstillinga på Eid, og under NM i Førde vart det selt for ca. kr ,-. Det var også sal ved andre mindre arrangement. Nettbutikken vart opna i september 2008, og salet gjekk jamt ut resten av året. Totalt sal i løpet av hausten var på ca kr ,-. Etter litt justering av kva artiklar ein skulle ha i nettbutikken, kva ein skulle ha kun på arrangement og ordninga med frakt, har dette no byrja å gå seg til. Bestillinga av artiklar via nettet ser ut til å fungere bra. Etter at Norsk Fjordhestsenter flytta kontorlokala til 2. etasje på seminbygget, har vi også fått mykje betre lagertilhøve, og vi har no eit variert og fullstendig lager av artiklane. Enkelte artiklar er meir populære enn andre, og dette vil det bli teke omsyn til i den vidare drifta, m.a. med tanke på den kapital som blir bunde opp i eit stort lager. Sekretæren 19

20 Årsmelding frå Fokus Unghest Fokus Unghest er eit samarbeidsprosjekt for dei tre særnorske rasane. Prosjektet har i løpet av året funne ei god organisering og driftsform. Ein har etablert ei arbeidsgruppe som driv prosjektet, og ei styringsgruppe der dei tre leiarane frå dei respektive raseorganisasjonane er med. I arbeidsgruppa sit Hanne Fjerdingby Olsen (UMB), som leiar, Birgit D. Nielsen (Nordlandshest/Lyngshest), Lena Erfjord (dølahest), Berit Bergset (fjordhest). I tillegg har vi to web-ansvarlege, Jenny Johnsen og Janne Seilen (studentar ved UMB), som er ansvarlege for alt fagstoff og det praktiske omkring drifting av nettstaden Nettstaden vart lansert 1. september. Vi hadde nesten 7000 besøkande innom nettstaden første veka, så denne var det mange som hadde venta på! Seinare har besøkstalet vore mellom 1200 og 2500 pr veke. Arbeidsgruppa har hatt 25 møte i av desse har vore i lag med styringsgruppa. 14 av møta har vore telefonmøte (internetttelefoni), 6 møte pr epost og 5 fysiske møte. Ein har lagt til rette for at lokallaga kan arrangere unghestkurs og unghestkonkurransar. Lokallaga kan søkje om stønad til å arrangere. I 2008 har arbeidsgruppa mottatt 16 søknader om tilskot til å arrangere unghestkurs. Ein av søknadane var ufullstendig, eit av kursa vart ikkje avhalde grunna få påmelde. Dei andre søknadane har vorte innvilga. Nokre av søknadane gjaldt kurs over fleire helgar, så totalt har det vore halde 25 dagar med kurs. Interessa har vore størst i fjordhestlaga. Vi har motteke søknader frå 8 fjordhestlag, 3 dølehestlag og 2 nordlandshest/lyngshestlag. Ein ser av deltakarlistene at der er ofte hestar frå alle dei tre særnorske rasane på kursa. Tilsaman har arbeidsgruppa delt ut kr i tilskot for På Lyngshestdagane i august vart det arrangert unghestkonkurranse i regi av Birgit D. Nielsen, ein av medlemmane i arbeidsgruppa. Dette vart svært godt motteke både av hesteeigarar og publikum, så vi håpar og trur at mange lokallag vil arrangere unghestkonkurranse i Dei webansvarlege samlar inn og set om relevant fagstoff som så vert presentert på nettstaden I 2008 vart det lagt ut 23 artiklar. I tillegg har vi nyhende og rapportar frå ulike arrangement. Arbeidsgruppa har presentert sitt arbeid på årsmøtet til landslaget for dølehest, årsmøtet for nordlandshest/lyngshest, for medlemmane i FHI og på haustmøtet til fjordhestlaget. Målet med desse presentasjonane er å få fleire lokallag til å arrangere kurs og konkurransar, og såleis auke kompetansen om unghest hjå sine medlemmar. Fjord Horse International (FHI) FHI er en internasjonal fjordhestorganisasjon, hvor nasjonale fjordhestorganisasjoner fra 10 forskjellige land er medlemmer. Organisasjonen ledes av følgende organer: Generalforsamling og et styre på 5 medlemmer, og der presidenten skal være fra Norge. Etter generalforsamlingen 2008, som ble avviklet i samband med hingsteutstillingen på Nordfjordeid, har styret denne sammensetningen: Tor Finstad, Norge, President, Birgit Mortensen, Danmark, Visepresident, med Brian Jensen, Canada, Michelle Svae, Norge og Maureen van Leuwen, Nederland som styremedlemmer. I tilslutning til generalforsamlingen ble det i år arrangert en avlskonferanse, hvor representanter fra 11 forskjellige land deltok. På konferansen ble det fra norsk side gitt en presentasjon av bl.a. følgende tema: Revisjon av Avlsplan, nytt utstillingsreglement, den norske stamboka med revidert registreringsreglement, samt det norske unghestprosjektet. Og Phillip Odden fra USA presenterte det oppdaterte nordamerikanske avlsprogrammet. På generalforsamlingen ble enkelte forslag til vedtektsendringer drøftet og oversendt styret, så som spørsmål om medlemskap og styremedlemmenes funksjonstid. Styret har fulgt opp dette, og i møte på Oslo lufthavn, Gardermoen høsten 2008 ble det bl.a. vedtatt å foreslå at styremedlemmer kan gjenvelges opptil 3 ganger, for å skape større kontinuitet i styret. Blant mange saker på dagsorden var oppgradering og modernisering av FHI sin heimeside, herunder et bedre link system og harmonisering med de enkelte medlemslands heimesider. Den viktigste saken å diskutere var nok likevel ideen om, på lang sikt, å arbeide seg fram mot en felles internasjonal database med felles register og stambok for fjordhester verden over. Det kan bli en lang veg å gå, men styret fant forslaget interessant og ga sin tilslutning til å gå trinnvis fram. Det etableres et forprosjekt på saken, og til å føre arbeidet videre, oppnevnte styret ei arbeidsgruppe med følgende medlemmer: Tor Finstad, FHI, Magne Hus, NFL, Tore Kvam, NHS, Birgit Mortensen, Danmark og Eike Schön-Petersen, Tyskland. T.F. 20

Langvad, Guro Hagen, Otto-Arne Schau Kjell Horten, Åge Øibakken, Linn Waaler Rønning, Olav Stormorken, Trude Langvad

Langvad, Guro Hagen, Otto-Arne Schau Kjell Horten, Åge Øibakken, Linn Waaler Rønning, Olav Stormorken, Trude Langvad MØTE: X STYRET AVLSUTVALET INFOUTVALET.. TID: 18. oktober 2013, kl. 12.00-16.00 MØTELEIAR: STAD: REFERENT: INNKALLA: Møtt: Kjell Horten Norsk Hestesenter, møterom 2. etg. Elin Furrevik Kjell Horten, Åge

Detaljer

REGIONRÅDET FOR HALLINGDAL MEDLEMSKAP I LANDSSAMANSLUTNINGA AV NYNORSKKOMMUNAR (LNK)

REGIONRÅDET FOR HALLINGDAL MEDLEMSKAP I LANDSSAMANSLUTNINGA AV NYNORSKKOMMUNAR (LNK) SAK 55/13 REGIONRÅDET FOR HALLINGDAL MEDLEMSKAP I LANDSSAMANSLUTNINGA AV NYNORSKKOMMUNAR (LNK) Saksopplysning I sak 49/13, under eventuelt var eit punkt spørsmålet om ikkje Regionrådet for Hallingdal burde

Detaljer

Kjell Horten, Åge Øibakken, Linn Waaler Rønning, Olav Stormorken Trude

Kjell Horten, Åge Øibakken, Linn Waaler Rønning, Olav Stormorken Trude MØTE: X STYRET AVLSUTVALET INFOUTVALET.. TID: 31.februar - 2. februar 2014 MØTELEIAR: STAD: INNKALLA: MØTT: Kjell Horten Hjerkinn Kjell Horten, Åge Øibakken, Linn Waaler Rønning, Olav Stormorken Trude

Detaljer

Vedtekter for Oikos - Økologisk Norge

Vedtekter for Oikos - Økologisk Norge Sak L09-15 Vedtektsendringer Vedlegg 1: Vedtekter med forslag til endringer Vedtekter for Oikos - Økologisk Norge Med endringer vedtatt av landsmøtet på Bjerkem, mars 2014 og forslag til endringer fra

Detaljer

Referat frå årsmøtet i Leikarringen i Bondeungdomslaget i Oslo 25. februar 2014 i Lagsrommet, Rosenkrantz gate 8 kl. 19

Referat frå årsmøtet i Leikarringen i Bondeungdomslaget i Oslo 25. februar 2014 i Lagsrommet, Rosenkrantz gate 8 kl. 19 Referat frå årsmøtet i Leikarringen i Bondeungdomslaget i Oslo 25. februar 2014 i Lagsrommet, Rosenkrantz gate 8 kl. 19 Til stades på møtet: 15, alle med røysterett Sak 1 Opning av møtet 1.1 Godkjenning

Detaljer

Kap 1 Innleiande fastsettingar

Kap 1 Innleiande fastsettingar Kap 1 Innleiande fastsettingar 1-1 Organisasjon og virkeområde Namnet til klubben er Kvam Hundeklubb, og vert forkorta til KHK. Klubben er sjølvstendig rettssubjekt og er å rekna som eiga juridisk eining.

Detaljer

Returadresse: Norges Fjordhestlag Myroldhaug 6770 Nordfjordeid

Returadresse: Norges Fjordhestlag Myroldhaug 6770 Nordfjordeid Returadresse: Norges Fjordhestlag Myroldhaug 6770 Nordfjordeid Årsmelding og rekneskap Norges Fjordhestlag 2007 Innkalling til årsmøte Møtestad: Nordfjord Hotell, 6770 Nordfjordeid Møtetid: Onsdag 30.

Detaljer

PROTOKOLL. Landsmøte Norsk Fyrhistorisk Foreining 2009 Brekstad, Sør-Trøndelag 5. september 2009

PROTOKOLL. Landsmøte Norsk Fyrhistorisk Foreining 2009 Brekstad, Sør-Trøndelag 5. september 2009 1 PROTOKOLL Landsmøte Norsk Fyrhistorisk Foreining 2009 Brekstad, Sør-Trøndelag 5. september 2009 L01/09 Oppnemning av møteleiar, referent, tellekorps og to personar til å skriva under landsmøteprotokollen.

Detaljer

Vedtekter for Oikos - Økologisk Norge

Vedtekter for Oikos - Økologisk Norge Vedtekter for Oikos - Økologisk Norge 1 Organisasjonen sitt namn og sete Namnet til organisasjonen er Oikos - Økologisk Norge. Oikos har sete og verneting i Oslo. 2 Føremål Oikos - Økologisk Norge er ein

Detaljer

Norges Fjordhestlag Myroldhaug N-6770 Nordfjordeid

Norges Fjordhestlag Myroldhaug N-6770 Nordfjordeid Fokus unghest Fjordingen, dølahesten og nordlandshest/lyngshest får stadig sterkare konkurranse frå utanlandske rasar. Dei siste åra har vi hatt for låge bedekningstal innan fjordhesten. Dette skuldast

Detaljer

Årsmøte i Stokkenes Golfpark BA, 27.01.2006

Årsmøte i Stokkenes Golfpark BA, 27.01.2006 Nordfjord Golfpark BA, Stokkenes, 6770 NORDFJORDEID mob.: 48 11 22 60 e-post: post@norgolf.com webside: www.norgolf.com Årsmøte i Stokkenes Golfpark BA, 27.01.2006 Årsmøtet vart halde på Nordfjord Hotell,

Detaljer

Foretaket er eit samvirkeforetak og foretaket sitt namn er Sunnmøre og Romsdal Fiskesalslag SA.

Foretaket er eit samvirkeforetak og foretaket sitt namn er Sunnmøre og Romsdal Fiskesalslag SA. VEDTEKTER FOR SUNNMØRE OG ROMSDAL FISKESALSLAG SA 1 Organisasjon Foretaket er eit samvirkeforetak og foretaket sitt namn er Sunnmøre og Romsdal Fiskesalslag SA. 2 Virkeområde og forretningskontor Foretaket

Detaljer

Velkommen til. Årsmøte 2014. Førde Brukshundklubb

Velkommen til. Årsmøte 2014. Førde Brukshundklubb Velkommen til Årsmøte 2014 Førde Brukshundklubb Tysdag 24.februar 2015 kl. 19.00 Rødekorsbygget i Førde Sakliste: Sak 1 Sak 2 Sak 3 Sak 4 Val av møteleiar, ordstyrar og referent Godkjenning av innkalling

Detaljer

Interesselaget for farga spælsau

Interesselaget for farga spælsau Interesselaget for farga spælsau Referat frå årsmøtet 2013 Årsmøtet med fagdag blei halde på Mjonøy kultursenter i Vinje 2. og 3. februar 2013. Laurdag 2. februar Ellen Nordstoga, som m. a. har vore distriktsmusikar

Detaljer

LOV FOR IDRETTSLAGET JOTUN

LOV FOR IDRETTSLAGET JOTUN LOV FOR IDRETTSLAGET JOTUN Lov for Jotun, skipa 30.03.1923. Vedteken den 10.06.1945, med seinare endringar seinast av 29.06.2000. Revidert etter årsmøte i 2007 og 2011. Godkjend av Idrettsstyret: 18.02.02

Detaljer

Referat frå årsmøte i Jotunfjell Fjordane EHK, Vågå Hotell 13.februar 2010.

Referat frå årsmøte i Jotunfjell Fjordane EHK, Vågå Hotell 13.februar 2010. Referat frå årsmøte i Jotunfjell Fjordane EHK, Vågå Hotell 13.februar 2010. Sakliste 1. Godkjenning av innkallinga. 2. Godkjenning av sakliste. 3. Val av teljekorps. 4. Val av to personar til å skrive

Detaljer

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2013/2014

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2013/2014 ÅRSMELDING for Rasdalen grendalag 2013/2014 Innleiing Årsmøtet for 2012/13 vart avvikla i grendahuset 28.03.13. På dette årsmøtet vart det vedteke at det sitjande styret skulle halda fram i eitt år til.

Detaljer

Reglement for Ungdommens Fylkesting og Ungdommens Fylkesutval

Reglement for Ungdommens Fylkesting og Ungdommens Fylkesutval 1 Heimelsgrunnlag og formål 1.1 Gjennom Ungdommens fylkesting og Ungdommens fylkesutval skal ungdom i Hordaland ha reel medverknad, kunne påverke politiske saker i fylket og auke ungdomens samfunnsengasjement.

Detaljer

LOVER FOR NORSK BONDE OG SMÅBRUKARLAG

LOVER FOR NORSK BONDE OG SMÅBRUKARLAG LOVER FOR NORSK BONDE OG SMÅBRUKARLAG INNHALD: DEL I Lover for Norsk Bonde og Småbrukarlag side 1 DEL II Mønsterlover for lokallag av Norsk Bonde og Småbrukarlag side 6 DEL III Mønsterlover for fylkeslag

Detaljer

Vedtekter for Lærdal båteigarlag

Vedtekter for Lærdal båteigarlag Vedtekter for Lærdal båteigarlag Nye,reviderte vedtekter gjeld frå 13. mars 2012. Dei vart vedtekne av årsmøtet 2012 same dato. Desse erstattar vedtektene for Lærdal båteigarlag frå skipingsdatoen 17.

Detaljer

Vedtekter for studentidrettslaget Studentspretten

Vedtekter for studentidrettslaget Studentspretten Vedtekter for studentidrettslaget Studentspretten 1. Føremål Studentidrettslaget Studentspretten skal arbeide for at treningstilbodet til studentane i Sogndal skal bli best mogeleg. Studentidrettslaget

Detaljer

Sak 1 Konstituering. Godkjenning av innkalling. Godkjenning av sakliste

Sak 1 Konstituering. Godkjenning av innkalling. Godkjenning av sakliste Sak 1 Konstituering Vedlegg: Forslag til saksliste Forslag til tidsplan Forslag til forretningsorden Sak 1.1 Godkjenning av innkalling 4.1 i lova til Noregs Ungdomslag seier følgjande: Styret i Noregs

Detaljer

frå møte i gjetarhundnemnda til Nsg tysdag 6. desember 1994 på lagskontoret i Parkveien 71.

frå møte i gjetarhundnemnda til Nsg tysdag 6. desember 1994 på lagskontoret i Parkveien 71. Oslo, 14. desember 1994 R E F E R A T frå møte i gjetarhundnemnda til Nsg tysdag 6. desember 1994 på lagskontoret i Parkveien 71. Desse var med på møtet: Jon Sand Liv Oddny Hauen Hindenes Kristian K. Kleppe

Detaljer

Sak 1 Konstituering. Vedlegg: Forslag til saksliste Forslag til tidsplan Forslag til forretningsorden. Godkjenning av innkalling

Sak 1 Konstituering. Vedlegg: Forslag til saksliste Forslag til tidsplan Forslag til forretningsorden. Godkjenning av innkalling Sak 1 Konstituering Vedlegg: Forslag til saksliste Forslag til tidsplan Forslag til forretningsorden Sak 1.1 Godkjenning av innkalling 4.1 i lova til Noregs Ungdomslag seier følgjande: Styret i Noregs

Detaljer

Returadresse: Norges Fjordhestlag Myroldhaug 6770 Nordfjordeid

Returadresse: Norges Fjordhestlag Myroldhaug 6770 Nordfjordeid Returadresse: Norges Fjordhestlag Myroldhaug 6770 Nordfjordeid Årsmelding og rekneskap Norges Fjordhestlag 2009 Innkalling til årsmøte Møtestad: Nordfjord Hotell, Nordfjordeid Møtetid: Onsdag 5. mai kl

Detaljer

Styremøte 9. og 10. februar i Bergen

Styremøte 9. og 10. februar i Bergen Styremøte 9. og 10. februar i Bergen 1/05 Godkjenning av referat frå sist styremøte. Godkjend utan merknader 2/05 Sakliste til årsmøte 2004. Sakslista vart gjennomgått! Det må informerast om middag på

Detaljer

Vedtekter for Fusa Kraftlag

Vedtekter for Fusa Kraftlag - 1 - Vedtekter for Fusa Kraftlag Gjeldane frå 01.01.2011 1 Namn Føretaket sitt namn er Fusa Kraftlag SA. 2 Føremål. Fusa Kraftlag SA er eit ålmennyttig samvirke med skiftande medlemstal og kapital. Føremålet

Detaljer

Reglement for Ungdommens fylkesting og Ungdommens fylkesutval. Dokumenttype: Godkjend av: Gjeld frå: Tal sider:

Reglement for Ungdommens fylkesting og Ungdommens fylkesutval. Dokumenttype: Godkjend av: Gjeld frå: Tal sider: Reglement for Ungdommens fylkesting og Ungdommens fylkesutval Dokumenttype: Godkjend av: Gjeld frå: Tal sider: Reglement 7 Utarbeidd av: Godkjend dato: Revidert dato: Arkivsak: Ungdommens fylkesutval 1

Detaljer

Møteprotokoll for møte i

Møteprotokoll for møte i Møteprotokoll for møte i Masfjorden Kyrkjelege Fellesråd 27.01. 2015 kl. 1815 i kantina på kommunehuset. Desse møtte: Ragnhild Skuggedal Britt E. Nordland Åse Dyrkolbotn Øyvind Kristoffersen Egil Kvingedal

Detaljer

Innkalling og sakspapir er dermed sendt ut innanfor dei fastsette fristane.

Innkalling og sakspapir er dermed sendt ut innanfor dei fastsette fristane. Sak 1 Konstituering Vedlegg: Forslag til saksliste Forslag til tidsplan Forslag til forretningsorden Sak 1.1 Godkjenning av innkalling 4.1 i lova til Noregs Ungdomslag seier følgjande: Styret i Noregs

Detaljer

Vedtekter KINSARVIK BÅTLAG VEDTEKTER. Vedtekne på årsmøtet 21. april 2016, gjeldande straks. 1 Namn og føremål

Vedtekter KINSARVIK BÅTLAG VEDTEKTER. Vedtekne på årsmøtet 21. april 2016, gjeldande straks. 1 Namn og føremål Vedtekter KINSARVIK BÅTLAG VEDTEKTER Vedtekne på årsmøtet 21. april 2016, gjeldande straks. 1 Namn og føremål Namnet til Båtlaget er: Kinsarvik Båtlag Kinsarvik Båtlag sitt føremål er å samla båtinteresserte

Detaljer

Innkalling til årsmøte for året 2014 i Sogndal Sau og geit og Sogndal beite og sankelag

Innkalling til årsmøte for året 2014 i Sogndal Sau og geit og Sogndal beite og sankelag Innkalling til årsmøte for året 2014 i Sogndal Sau og geit og Sogndal beite og sankelag Sakliste 1. Godkjenning av innkalling og sakliste 2. Val av møteleiar 3. Val av skrivar 4. Val av to til å underskriva

Detaljer

VEDTEKTER FOR VOLDA SMÅBÅTLAG

VEDTEKTER FOR VOLDA SMÅBÅTLAG VEDTEKTER FOR VOLDA SMÅBÅTLAG Justert av årsmøtet 25. februar 2004 ( 11), 1. mars 2006 ( 11), 4. mars 2008 ( 10), 3. mars 2009 ( 10), 3. mars 2010 ( 12A), 23. februar 2011 ( 11 4. avsnitt) 1 1 Formål Volda

Detaljer

DIS- Sogn og Fjordane

DIS- Sogn og Fjordane DIS- Sogn og Fjordane ÅRSMELDING 2014 Årsmelding 2014: DIS-Sogn og Fjordane Årsmeldinga gjeld for perioden frå 01.01.14 og til og med 31.12.14, med unnatak av avsnittet som gjeld minneord over leiar Geir

Detaljer

REFERAT FRÅ ÅRSMØTE I BSI PADLING

REFERAT FRÅ ÅRSMØTE I BSI PADLING REFERAT FRÅ ÅRSMØTE I BSI PADLING STAD: Høgteknologisenteret, Thormøhlensgate 55 DATO: 20.01 2011 TIL STADES: 18 Sak 1 Sak 2 Godkjenning av innkalling og dagsorden Innkalling var tilgjengeleg ifrå 20.

Detaljer

Årsmelding og rekneskap

Årsmelding og rekneskap Årsmelding og rekneskap 2005 Returadresse: Norges Fjordhestlag Myroldhaug 6770 Nordfjordeid Norges Fjordhestlag Innkalling til årsmøte Møtestad: Nordfjord Hotell, 6770 Nordfjordeid Møtetid: Onsdag 3. mai

Detaljer

NVBF REGION SOGN OG FJORDANE 38. ORDINÆRE TING 2014 TINGSAKER. STED: Idrettens hus Concordbygget. TID: Onsdag 22. april 2014 kl.

NVBF REGION SOGN OG FJORDANE 38. ORDINÆRE TING 2014 TINGSAKER. STED: Idrettens hus Concordbygget. TID: Onsdag 22. april 2014 kl. NVBF REGION SOGN OG FJORDANE 38. ORDINÆRE TING 2014 TINGSAKER STED: Idrettens hus Concordbygget TID: Onsdag 22. april 2014 kl. 18:00 1 Sakliste INNHALDSLISTE a) Godkjenne fullmakter til dei frammøtte representantar

Detaljer

VEDTEKTER FOR TYSNES KRAFTLAG SA

VEDTEKTER FOR TYSNES KRAFTLAG SA Vedtekter Tysnes Kraftlag SA Vedteken i årsmøte 131210 VEDTEKTER FOR TYSNES KRAFTLAG SA Dok 10000271 09.05.2016 1/8 Fylgjande vedtekter for samvirkelaget Tysnes Kraftlag SA er dei vedtektene som medlemene

Detaljer

Referat frå årsmøtet i Leikarringen i Bondeungdomslaget i Oslo

Referat frå årsmøtet i Leikarringen i Bondeungdomslaget i Oslo Referat frå årsmøtet i Leikarringen i Bondeungdomslaget i Oslo 17. februar 2014 i Lagsrommet, Rosenkrantz gate 8 kl. 20.00 Til stades på møtet var 17 personar. 16 av desse hadde røysterett. Referent: Lisa

Detaljer

Det vert med dette kalla inn til generalforsamling i Sogn og Fjordane Energi AS

Det vert med dette kalla inn til generalforsamling i Sogn og Fjordane Energi AS Aksjonærane i Sogn og Fjordane Energi AS Medlem ene i styret for Sogn og Fjordane Energi AS Val komiteen for styret i Sogn og Fjordane Energi AS Sogn og Fjordane Energi AS- innkalling til generalforsamling

Detaljer

Årsmelding for Oslo og Akershus Fjordhestlag 2014

Årsmelding for Oslo og Akershus Fjordhestlag 2014 Årsmelding for Oslo og Akershus Fjordhestlag 2014 Styret har hatt 8 ordinære styremøter i løpet av året, utover dette holdt kontakt via telefon og e-post. Årets styre har bestått av: Leder Kristine Koller

Detaljer

Returadresse: Norges Fjordhestlag Myroldhaug 6770 Nordfjordeid

Returadresse: Norges Fjordhestlag Myroldhaug 6770 Nordfjordeid Returadresse: Norges Fjordhestlag Myroldhaug 6770 Nordfjordeid Årsmelding og rekneskap Norges Fjordhestlag 2006 Innkalling til årsmøte Møtestad: Nordfjord Hotell, 6770 Nordfjordeid Møtetid: Onsdag 2. mai

Detaljer

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2008/2009

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2008/2009 ÅRSMELDING for Rasdalen grendalag 2008/2009 Innleiing Årsmøtet for 2007/08 vart avvikla i grendahuset 20.03.08. På dette årsmøtet vart det vedteke at det sitjande styret skulle halda fram i eitt år til.

Detaljer

Vedtekter for Oikos - Økologisk Norge

Vedtekter for Oikos - Økologisk Norge Vedtekter for Oikos - Økologisk Norge 1 Organisasjonen sitt namn og sete Namnet til organisasjonen er Oikos - Økologisk Norge. Oikos har sete og verneting i Oslo. 2 Føremål Oikos - Økologisk Norge er ein

Detaljer

49/15 SAK: Godkjenning av innkalling og sakliste

49/15 SAK: Godkjenning av innkalling og sakliste MØTE: X STYRET AVLSUTVALET INFOUTVALET.. TID: MØTELEIAR: STAD: MØTT: FORFALL: 29. juni, kl.20.30 Ole-Johan Dyste Telefonmøte Ole-Johan Dyste, Guro Hagen, Jorunn Alme, Linn Waaler Rønning, Olav Stormorken,

Detaljer

Torsdag 10. mars 2016 kl på Bryne Kro & Hotell

Torsdag 10. mars 2016 kl på Bryne Kro & Hotell JORDVERNFORENINGEN I ROGALAND Velkommen til årsmøte Torsdag 10. mars 2016 kl. 19.00 på Bryne Kro & Hotell (merk tida) Oppstart utbygging av 800 da. landbruksområde, på Vagle i Sandnes Kommune. www.jordvernforeningen.no

Detaljer

HAGESELSKAPET SOGN OG FJORDANE

HAGESELSKAPET SOGN OG FJORDANE ÅRSMELDING 2013 HAGESELSKAPET SOGN OG FJORDANE Årsmelding 2013 Side 1 ÅRSMELDING FRÅ 1/9-12 TIL 31/8-13 --------------------------------------------------------------------------- 3 TILLITSVALDE I 2012-2013

Detaljer

Velkommen til årsmøte for KORSSUND DYKKEKLUBB. Dale, 09. februar 2013

Velkommen til årsmøte for KORSSUND DYKKEKLUBB. Dale, 09. februar 2013 Velkommen til årsmøte for KORSSUND DYKKEKLUBB Dale, 09. februar 2013 ÅM 1-2013 ÅM 2-2013 ÅM 3-2013 ÅM 4-2013 ÅM 5-2013 ÅM 6-2013 ÅM 7-2013 ÅM 8-2013 ÅM 9-2013 ÅM 10-2013 ÅM 11-2013 ÅM 12-2013 ÅM 13-2013

Detaljer

4 Medlemmene som måtte få kjennskap til ulovlig jakt eller fiske har plikt til å melde frå om dette til foreininga sitt styre.

4 Medlemmene som måtte få kjennskap til ulovlig jakt eller fiske har plikt til å melde frå om dette til foreininga sitt styre. Vedtekter Rev. 2: Vedtatt på årsmøte 13.02.2010, erstatter rev. 1, 27.02.2009 1 Foreininga sitt namn er Etne Jeger- og Fiskerforening (EJFF). Foreininga sitt hovudformål er: 2 Å vera ein aktiv interesseorganisasjon

Detaljer

FJELLMUSEETS VENNER INNKALLING TIL ÅRSMØTE I FJELLMUSEETS VENNER 14. JUNI 2014 KL 1100 I NORSK FJELLMUSEUM, LOM

FJELLMUSEETS VENNER INNKALLING TIL ÅRSMØTE I FJELLMUSEETS VENNER 14. JUNI 2014 KL 1100 I NORSK FJELLMUSEUM, LOM FJELLMUSEETS VENNER INNKALLING TIL ÅRSMØTE I FJELLMUSEETS VENNER 14. JUNI 2014 KL 1100 I NORSK FJELLMUSEUM, LOM Det vert med dette kalla inn til ordinært årsmøte i Fjellmuseets venner søndag 14. juni kl

Detaljer

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år Til deg som bur i fosterheim 13-18 år Forord Om du les denne brosjyren, er det sikkert fordi du skal bu i ein fosterheim i ein periode eller allereie har flytta til ein fosterheim. Det er omtrent 7500

Detaljer

Fransk Spansk Tysk Andre fs. I alt Østfold 13,1 % 30,2 % 27,0 % -

Fransk Spansk Tysk Andre fs. I alt Østfold 13,1 % 30,2 % 27,0 % - Framandspråk i ungdomsskulen: Er fransk i fare? Nasjonalt senter for framandspråk i opplæringa Notat 1/2014 1 Utdanningsdirektoratet har publisert elevtal frå ungdomsskulen for skuleåret 2013 2014, sjå

Detaljer

Sakspapira blir etter dette sendt direkte til dei påmeldte utsendingane etter påmeldingsfristen er ute, 14. mars.

Sakspapira blir etter dette sendt direkte til dei påmeldte utsendingane etter påmeldingsfristen er ute, 14. mars. Sak 1 Konstituering Vedlegg: Forslag til saksliste Forslag til tidsplan Forslag til forretningsorden Sak 1.1 Godkjenning av innkalling 4.1 i lova til Noregs Ungdomslag seier følgjande: Styret i Noregs

Detaljer

NCC avd. Sogn og Fjordane

NCC avd. Sogn og Fjordane Fra styremøte i Norsk Caravan Club avdeling Sogn og Fjordane, Peppes Pizza, Førde, torsdag den 09. januar 2014, kl. 18.00. Innkalla: Frafall: Arvid Kjøsnes, Leon Tonheim, Ron Erik Sande, Ørjan Storesund,

Detaljer

VEDTEKTER FOR TYSNES KRAFTLAG SA

VEDTEKTER FOR TYSNES KRAFTLAG SA Vedtekter Tysnes Kraftlag SA Utkast januar 2016 VEDTEKTER FOR TYSNES KRAFTLAG SA Dok 10000271 09.05.2016 1/9 Fylgjande vedtekter for samvirkelaget Tysnes Kraftlag SA er dei vedtektene som medlemene har

Detaljer

Rettleiing for revisor sin særattestasjon

Rettleiing for revisor sin særattestasjon Rettleiing for revisor sin særattestasjon Om grunnstønad til nasjonalt arbeid til frivillige barne- og ungdomsorganisasjonar, statsbudsjettets kap. 857, post 70 (Jf. føresegn om tilskot til frivillige

Detaljer

Tysdag 10. mars 2015 kl. 19.00 på Bryne Kro & Hotell

Tysdag 10. mars 2015 kl. 19.00 på Bryne Kro & Hotell JORDVERNFORENINGEN I ROGALAND Velkommen til årsmøte Tysdag 10. mars 2015 kl. 19.00 på Bryne Kro & Hotell (merk tida) Nils Vagstad Forskningsdirektør i Bioforsk på Ås: Lokalt jordvern, sett i eit globalt

Detaljer

Styret har vore samansett slik i 2012 :

Styret har vore samansett slik i 2012 : Årsmelding for Volda Dykkerklubb 2012 Styret har vore samansett slik i 2012 : Formann : Roar Gjerde ( ikkje på val, 1 år att) Nestformann : Alf Henning Ervik ( på val 2013) Kasserar/IT ansvarleg : Rolf

Detaljer

Referat frå Årsmøte i Flåm Musikklag Laurdag 16.06.07 på Holo Gardstun

Referat frå Årsmøte i Flåm Musikklag Laurdag 16.06.07 på Holo Gardstun Referat frå Årsmøte i Flåm Musikklag Laurdag 16.06.07 på Holo Gardstun Det var 16 medlemmar og 1 støttemedlem tilstades Sak 1 Konstituering a) Godkjenning av innkalling og saksliste Det var ein merknad

Detaljer

Innkalling til årsmøte i Osterøy Sau og Geit 2012

Innkalling til årsmøte i Osterøy Sau og Geit 2012 Innkalling til årsmøte i Osterøy Sau og Geit 2012 Det vert med dette kalla inn til årsmøte i Osterøy Sau og Geit onsdag 8. februar kl.19.30 i Ungdomshuset på Grønskaret. Ingvill Jørgensen frå medlemssentert

Detaljer

Fylkesårsmøte 7.-8. februar 2009 Ole Bull Akademiet, Voss. Sakshefte 1

Fylkesårsmøte 7.-8. februar 2009 Ole Bull Akademiet, Voss. Sakshefte 1 Fylkesårsmøte 7.-8. februar 2009 Ole Bull Akademiet, Voss Sakshefte 1 Praktisk informasjon om fylkesårsmøte og nominasjonsmøte 2009 Velkommen til mønstring! Velkommen til ordskifte! Velkommen til fest!

Detaljer

Returadresse: Norges Fjordhestlag Myroldhaug 6770 Nordfjordeid

Returadresse: Norges Fjordhestlag Myroldhaug 6770 Nordfjordeid Returadresse: Norges Fjordhestlag Myroldhaug 6770 Nordfjordeid Årsmelding og rekneskap Norges Fjordhestlag 2010 Innkalling til årsmøte Møtestad: Nordfjord Hotell, Nordfjordeid Møtetid: Onsdag 4. mai 2011

Detaljer

STORD IDRETTSLAG. STORD IDETTSLAG LOVHEFTE LAGSNAMN 1 FØREMÅL 2 ORGANISATORISK TILKNYTING. Revisjon. 2009

STORD IDRETTSLAG. STORD IDETTSLAG LOVHEFTE LAGSNAMN 1 FØREMÅL 2 ORGANISATORISK TILKNYTING. Revisjon. 2009 Revisjon. 2009 LAGSNAMN Laget sitt fulle namn er Stord Idrettslag (Forkorta til S.I.L) 1 FØREMÅL LOVHEFTE FOR Laget er sjølveigande og firttståande med berre personlege medlemmer. Laget sitt føremål er

Detaljer

Kontrollutvalet i Suldal kommune

Kontrollutvalet i Suldal kommune Kontrollutvalet i Suldal kommune KONTROLLUTVAL ET SI ÅRSMELDING FOR 2010 1. INNLEIING Kapittel 12 i kommunelova omtalar internt tilsyn og kontroll. Kommunestyret sjølv har det øvste tilsynet med den kommunale

Detaljer

Protokoll styremøte Landbruk Nordvest

Protokoll styremøte Landbruk Nordvest Landbruk Nordvest Hovsvegen 25, 6600 Sunndaløra Vedlegg 1 E-post rådgiving: nordvest@lr.no Org.nr:NO984 468 822MVA E-post tenester: tenester@lr.no Telefax 935 77 019 Bankgiro nr: 4202.20.16347 Sunndalsøra

Detaljer

(Leikarringen vart skipa 14. november Lov og styringsføresegner sist endra )

(Leikarringen vart skipa 14. november Lov og styringsføresegner sist endra ) LOVER FOR LEIKARRINGEN I BONDEUNGDOMSLAGET I OSLO (Leikarringen vart skipa 14. november 1919. Lov og styringsføresegner sist endra 01.03.2016.) 1 Skipnad Leikarringen vart skipa som særlag i Bondeungdomslaget

Detaljer

REFERAT FRÅ ÅRSMØTE I BØMLO BÅTLAG 10.03.11

REFERAT FRÅ ÅRSMØTE I BØMLO BÅTLAG 10.03.11 REFERAT FRÅ ÅRSMØTE I BØMLO BÅTLAG 10.03.11 1. Konstituering A. Opning Det møtte 13 medlemmer, inkludert styret. Leiaren ønskte velkommen. B. Godkjenning av innkalling og dagsorden Innkalling og dagsorden

Detaljer

Per Øyvind Tveiten - leiar, Mari Skeie Ljones nestleiar, Helene M. Bolstad - nestleiar, Jan Heier, Olav Luksengård Mjelva, Tove Leinslie, 1.

Per Øyvind Tveiten - leiar, Mari Skeie Ljones nestleiar, Helene M. Bolstad - nestleiar, Jan Heier, Olav Luksengård Mjelva, Tove Leinslie, 1. Referat Til stades: Per Øyvind Tveiten - leiar, Mari Skeie Ljones nestleiar, Helene M. Bolstad - nestleiar, Jan Heier, Olav Luksengård Mjelva, Tove Leinslie, 1.vara Frå administrasjonen: Linda Dyrnes dagleg

Detaljer

Reglement for Ungdommens fylkesting og Ungdomspanelet i Møre og Romsdal

Reglement for Ungdommens fylkesting og Ungdomspanelet i Møre og Romsdal REVISJON 22032010 Reglement for Ungdommens fylkesting og Ungdomspanelet i Møre og Romsdal Vedteke av fylkestinget i møte 22.03.2010. T-sak 11/10 (U-sak 32/10). 1 Heimelsgrunnlag og formål 1.1 Ungdommens

Detaljer

Referat frå tur til USA januar 2010.

Referat frå tur til USA januar 2010. Referat frå tur til USA januar 2010. Norsk Fjordhestsenter har eit godt samarbeid med fjordhestmiljøet i USA. Ein har gjennom mange år hatt kontakt med Phillp Odden om samarbeid og eksport av frosen sæd.

Detaljer

Sak L09-15: Vedtektsendringer

Sak L09-15: Vedtektsendringer BEHANDLING: SAKSNR.: DATO: SAKSBEH.: ARKIV: Landsmøte 2015 L09-15 24.2.2015 Styret/ Daglig leder Elektronisk Sak L09-15: Vedtektsendringer Vedtektene er det viktigste styringsdokumentet for organisasjonen.

Detaljer

REFERAT FRÅ ÅRSMØTE I FARNES SKYTTARLAG, 29. OKTOBER 2009

REFERAT FRÅ ÅRSMØTE I FARNES SKYTTARLAG, 29. OKTOBER 2009 REFERAT FRÅ ÅRSMØTE I FARNES SKYTTARLAG, 29. OKTOBER 2009 Årsmøtet konstituerte seg med Steinar Røyrvik som møteleiar og Rigmor Øygarden som skrivar. Glenn Arne Vie og Sigurd Hatlenes vart valde til å

Detaljer

Landslaget for lokal- og privatarkiv (LLP)

Landslaget for lokal- og privatarkiv (LLP) Landslaget for lokal- og privatarkiv (LLP) VEDTEKTER FOR LANDSLAGET FOR LOKAL- OG PRIVATARKIV (LLP) 1 Føremål Landslaget for lokal- og privatarkiv (LLP) sitt føremål er å fremje vern og formidling av kommunalt

Detaljer

S. og Fj. Skiskyttarkrins har gode resultat både nasjonalt og internasjonalt der utøverane viser gode resultat.

S. og Fj. Skiskyttarkrins har gode resultat både nasjonalt og internasjonalt der utøverane viser gode resultat. Årsmøte Sogn og Fjordane skiskyttarkrins onsdag 29.5.13 Tilstades: Leiv Tvinnereim - Hardbagg, Heidi M. Starheim - Stårheim, Nils Magne Nedreberg - Stårheim, Arve Heimdal Sogn og Fjordane Idrettskrins,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utval: Utval for oppvekst og omsorg Møtestad: kommunehuset Møtedato: 21.05.03 Tid: 12.30-18.30

MØTEPROTOKOLL. Utval: Utval for oppvekst og omsorg Møtestad: kommunehuset Møtedato: 21.05.03 Tid: 12.30-18.30 MØTEPROTOKOLL Utval: Utval for oppvekst og omsorg Møtestad: kommunehuset Møtedato: 21.05.03 Tid: 12.30-18.30 Innkalling til møtet vart gjort i samsvar med 32 i kommunelova. Sakslista vart sendt medlemene

Detaljer

VEDTEKTER FOR TELEMARK KULTURNETTVERK

VEDTEKTER FOR TELEMARK KULTURNETTVERK VEDTEKTER FOR TELEMARK KULTURNETTVERK Vedtatt på årsmøtet 22. april 2005 Telemark kulturnettverk er ein paraplyorganisasjon for det organiserte kunst- og kulturlivet i Telemark. Telemark kulturnettverk

Detaljer

LOVER FOR NORSK BONDE OG SMÅBRUKARLAG

LOVER FOR NORSK BONDE OG SMÅBRUKARLAG LOVER FOR NORSK BONDE OG SMÅBRUKARLAG INNHALD: DEL I Lover for Norsk Bonde og Småbrukarlag side 1 DEL II Mønsterlover for lokallag av Norsk Bonde og Småbrukarlag side 6 DEL III Mønsterlover for fylkeslag

Detaljer

VEDTEKTER FOR SPAREBANK 1 SØRE SUNNMØRE

VEDTEKTER FOR SPAREBANK 1 SØRE SUNNMØRE VEDTEKTER FOR SPAREBANK 1 SØRE SUNNMØRE KAP. 1. FIRMA, KONTORKOMMUNE, FORMÅL 1-1 SpareBank 1 Søre Sunnmøre er skipa den 17. september 1853. Vedtektene vart godkjende første gongen ved høieste Resolution

Detaljer

RAPPORT FRÅ OPPFØRING AV KULTURMINNESKILT PÅ ØYA KINN

RAPPORT FRÅ OPPFØRING AV KULTURMINNESKILT PÅ ØYA KINN SOGN & FJORDANE FYLKESKOMMUNE KULTURAVDELINGA RAPPORT FRÅ OPPFØRING AV KULTURMINNESKILT PÅ ØYA KINN I SAMARBEID MED FLORA HISTORIELAG FLORA KOMMUNE Torleif Reksten og Hermod Seim ved skiltet på rutekaia.

Detaljer

Invitasjon til kurs og haustsamling 20.-22. oktober 2015

Invitasjon til kurs og haustsamling 20.-22. oktober 2015 Invitasjon til kurs og haustsamling 20.-22. oktober 2015 I år vert det ei felles haustsamling og den vert arrangert: 20.-22.oktober Kurs: Scandic Hell, Stjørdal. Påmeldingsfrist 4. september! Oppstart:

Detaljer

Tid : 2.-3. Mars 2013 (kurs og lagsmøte laurdag, og kretsting søndag)

Tid : 2.-3. Mars 2013 (kurs og lagsmøte laurdag, og kretsting søndag) Til: Alle lag i SFGT Kretsstyret m.varamedlemmer Valnemnda NGTF SFIK Innkalling til ordinært kretsting for Sogn og Fjordane Gymnastikk- og Turnkrets. Stad: Rica Parken Hotel, Storgt. 16, ÅLESUND tlf 70

Detaljer

Landsmøte 2016 Sak 9.4 forslag til vedtektsendring som følge av navne-endring

Landsmøte 2016 Sak 9.4 forslag til vedtektsendring som følge av navne-endring Landslaget for lokal- og privatarkiv (LLP) Landsmøte 2016 Sak 9.4 forslag til vedtektsendring som følge av navne-endring Styret fremmer følgende forslag til landsmøtet: Som følge av landsmøtevedtak om

Detaljer

Teknikk og konsentrasjon viktigast

Teknikk og konsentrasjon viktigast Teknikk og konsentrasjon viktigast Karoline Helgesen frå Bodø er bare 13 år, men hevdar seg likevel godt i bowling der teknikk og konsentrasjon er viktigare enn rein styrke. Ho var ein av dei yngste finalistane

Detaljer

Tokke kommune. Kontrollutvalet. Medlemmar og varamedlemmar Dato 07.05.2015. Tokke kommune - kontrollutvalet. Det vert med dette kalla inn til møte:

Tokke kommune. Kontrollutvalet. Medlemmar og varamedlemmar Dato 07.05.2015. Tokke kommune - kontrollutvalet. Det vert med dette kalla inn til møte: Vår ref. 15/537-2 033 /KASB Medlemmar og varamedlemmar Dato 07.05.2015 Tokke kommune - kontrollutvalet Det vert med dette kalla inn til møte: Dato: 11.05.2015 Tid: kl 10.00 12.00 Sted: Møterom Kultur,

Detaljer

Njålsmerket April 2014

Njålsmerket April 2014 Njålsmerket April 2014 2 Fotograf bilde side 1: Anne- Lise Reiten, Fotograf føllbilde: Katrine Omvik Første nyhetsbrev Det er med stor glede at vi presenterer vårt første nyhetsbrev. Her vil dere finne

Detaljer

Sakliste: Saknr. Sak 29/13 Godkjenning av innkalling og sakliste

Sakliste: Saknr. Sak 29/13 Godkjenning av innkalling og sakliste Sttorrd kommunee MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalet Dato: 10.9.2013 Kl.: 12.00 13.15 Stad: Formannskapsalen Saknr.: 29/13 35/13 MØTELEIAR Johan Inge Særsten (Frp) DESSE MØTTE Jens Arne Stautland (Krf) Peggy

Detaljer

VEDTEKTER FOR HARDANGERAKADEMIET FOR FRED, UTVIKLING OG MILJØ

VEDTEKTER FOR HARDANGERAKADEMIET FOR FRED, UTVIKLING OG MILJØ VEDTEKTER FOR HARDANGERAKADEMIET FOR FRED, UTVIKLING OG MILJØ Vedtatt på årsmøtet 16. april 2016 1 FOREININGA SITT NAMN Hardangerakademiet for fred, utvikling og miljø. 2. VISJON OG FORMÅL 2.1 Visjon:

Detaljer

ÅRSMELDING OG REKNESKAP

ÅRSMELDING OG REKNESKAP ÅRSMELDING OG REKNESKAP 2001 Foto: Johan Brun. NORGES FJORDHESTLAG Innkalling til årsmøte Møtestad: Nordfjord Hotell, 6770 Nordfjordeid Møtetid: Onsdag 1. mai kl. 13.00 2002 Sakliste Sak 1. Sak 2. Sak

Detaljer

B I L E T K U N S T N A R A N E I M Ø R E OG R O M S D A L org.nr

B I L E T K U N S T N A R A N E I M Ø R E OG R O M S D A L org.nr V E D T E K T E R F O R B I L E T K U N S T N A R A N E I M Ø R E OG R O M S D A L org.nr 911 577 623 1 NAMN OG ORGANISASJON Biletkunstnarane i Møre og Romsdal (BKMR) er ein fagorganisasjon for profesjonelle

Detaljer

Sakshandsamar: Arkiv: ArkivsakID Willy Andre Gjesdal FE - 223, FA - C00 14/1418

Sakshandsamar: Arkiv: ArkivsakID Willy Andre Gjesdal FE - 223, FA - C00 14/1418 Vaksdal kommune SAKSFRAMLEGG Saksnr: Utval: Dato Formannskap/plan- og økonomiutvalet Kommunestyret Sakshandsamar: Arkiv: ArkivsakID Willy Andre Gjesdal FE - 223, FA - C00 14/1418 Revisjon av retningsliner

Detaljer

Referat frå årsmøte i Silda Velforening påskeafta, 22.03. 2008.

Referat frå årsmøte i Silda Velforening påskeafta, 22.03. 2008. Referat frå årsmøte i Silda Velforening påskeafta, 22.03. 2008. Frammøtte: Utanom styret og varamedlemar møtte 15 medlemar. Sakliste: 1. Velkommen v/ leiar Helge Silden. 2. Valg av møteleiar og referent.

Detaljer

«Ny Giv» med gjetarhund

«Ny Giv» med gjetarhund «Ny Giv» med gjetarhund Gjetarhundnemda har frå prosjektleiinga i «NY GIV I SAUEHOLDET» som HSG står bak, fått ansvar for prosjektet «KORLEIS STARTA MED GJETARHUND FOR FØRSTE GANG». Prosjektet går ut på

Detaljer

Den regionale styredagen i. Sogn og Fjordane

Den regionale styredagen i. Sogn og Fjordane Den regionale styredagen i Sogn og Fjordane Rica Sunnfjord Hotel, Førde torsdag den 16. mars 2006 Arrangør: StyreAkademiet Sogn og Fjordane Stryn Næringshage, Tinggata 3. 6783 Stryn www.styreakademiet.no

Detaljer

Unios vedtekter. nynorsk utgåve

Unios vedtekter. nynorsk utgåve Unios vedtekter nynorsk utgåve 1 2 Nynorsk versjon er basert på Unios vedtekter, vedtatt av representantskapet 11. desember 2013. 1 2 Namn Namnet på organisasjonen er Unio. Hovudmål Unio er ein partipolitisk

Detaljer

Styremøte Sogn og Fjordane Sau og Geit på Reset 04.12.2008

Styremøte Sogn og Fjordane Sau og Geit på Reset 04.12.2008 Styremøte Sogn og Fjordane Sau og Geit på Reset 04.12.2008 Desse møtte: Halvar Espeseth, Leif Brekken, Margaret Skåre, Tom Idar Kvam og Eli Berge Ness. Sak 30/08 Referat og meldingar Møte sankelaga i Sogn,

Detaljer

Møteprotokoll SOGNDAL UNGDOMSRÅD Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 08.06.2010 Tid: 1500-1800

Møteprotokoll SOGNDAL UNGDOMSRÅD Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 08.06.2010 Tid: 1500-1800 Sogndal kommune Utval: Møteprotokoll SOGNDAL UNGDOMSRÅD Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 08.06.2010 Tid: 1500-1800 Pkt 1 OPNING A. Konstituering av møte Felles møte med Leikanger ungdomsråd kl. 1500-1630,

Detaljer

Forum for Kontroll og Tilsyn Møteprotokoll

Forum for Kontroll og Tilsyn Møteprotokoll Forum for Kontroll og Tilsyn Møteprotokoll Utvalg: Forum for Kontroll og Tilsyn Møtestad: Gloppen hotell, Sandane Dato: 07.05.2015 Tidspunkt: 08:30 11:50 Følgjande faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Årsmøte i Øvre Guddal Storvald

Årsmøte i Øvre Guddal Storvald Årsmøte i Øvre Guddal Storvald Dato: Torsdag 06.03.2014 kl 20:00 Stad: Guddal Skule Saksliste: Sak 1: Godkjenning av innkalling og saksliste Godkjent utan merknader Sak 2: Val av 2 personar til å skrive

Detaljer

Vedtekter for studentidrettslaget Studentspretten Sogndal

Vedtekter for studentidrettslaget Studentspretten Sogndal Vedtekter for studentidrettslaget Studentspretten Sogndal 1. Føremål Studentidrettslaget Studentspretten skal arbeide for at treningstilbodet til studentane i Sogndal skal bli best mogeleg. Studentidrettslaget

Detaljer