Returadresse: Norges Fjordhestlag Myroldhaug 6770 Nordfjordeid

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Returadresse: Norges Fjordhestlag Myroldhaug 6770 Nordfjordeid"

Transkript

1 Returadresse: Norges Fjordhestlag Myroldhaug 6770 Nordfjordeid Årsmelding og rekneskap Norges Fjordhestlag 2008

2 Innkalling til årsmøte Møtestad: Nordfjord Hotell, Nordfjordeid Møtetid: Onsdag 6. mai 2009 kl Møteleiar: Karl Vie Sakliste: Sak 1: Sak 2. Sak 3: Sak 4: Sak 5. Sak 6: Sak 7: Sak 8: Sak 9: Sak 10: Fagtema: Opning av møtet ved leiar Registrering av utsendingar Val av to utsendingar til å underteikne møteboka Godkjenning av innkallinga Årsmelding Rekneskapen Vedtektsendring 8 Innkalling og gjeremål og 7 Årsmøtet Styret sin stemmerett på årsmøtet Framlegg frå Hordaland Fjordhestlag Vedtektsendring 7 - Årsmøtet Utsendingar frå NM-Fjordhest Framlegg frå styret Medlemskontingent. Sjå side 21 i årsmeldinga Val Val spesifisert etter vedtektene Genetisk variasjon hjå fjordhest Ved Jenny Johnsen og Janne Seilen Sak 7: Framlegg frå Hordaland Fjordhestlag om styret sin stemmerett. Endring i vedtektene 8 Innkalling og gjeremål og 7 Årsmøtet 8, 4. avsnitt vil da lyde som følger.: Alle vedtak på årsmøtet, med unntak av endringar i vedtektene og oppløysing av Norges Fjordhestlag, blir gjort med vanleg fleirtall. Det er berre valde utsendingar som har røysterett på årsmøtet. Kvar utsending har ei røyst på årsmøtet. 7 Årsmøtet Årsmøtet er øvste avgjerdsorgan i Norges Fjordhestlag. Årsmøtet må haldast innan 1. juni. Årsmøtet vert leia av den valde ordstyraren. Årsmøtet er samansett av utsendingar frå fylkeslag og distriktslag i høve til medlemstalet, ordstyrar og styret for laget. Styret har utalerett og forslagsrett i alle saker som skal handsamast av årsmøtet. Det er det samla medlemstalet i kvart fylkeslag og distriktslag som er avgjerande for talet på utsendingar. Utsendingane til årsmøtet i Norges Fjordhestlag skal veljast på årsmøtet til fylkeslaga og distriktslaga.utsendingane må vere myndige. Alle fylkeslag og distriktslag har rett på minst ein utsending til årsmøtet. Deretter ein ny utsending for kvar påbyrja 50 medlemmer. Framlegg frå styret: Styret går inn for å ikkje endre vedtekter angåande styret sin stemmerett på årsmøtet. Grunngjeving vert gjeve på årsmøtet. Sak 8: Framlegg frå styret i Norges Fjordhestlag om utsendingar frå NM Fjordhest. Endring i vedtektene 7 Årsmøte: Årsmøtet er øvste avgjerdsorgan i Norges Fjordhestlag. Årsmøtet må haldast innan 1. juni. Årsmøtet vert leia av den valde ordstyraren. Årsmøtet er samansett av utsendingar frå fylkeslag og disriktslag i høve til medlemstalet, utsendingar frå Norgesmeisterskapen for Fjordhest, ordstyrar og styret for laget. Samla medlemstal i kvart fylkeslag og distriktslag, avgjer talet på utsendingar. Utsendingar til årsmøtet skal veljast på årsmøta til fylkeslag og distriktslag. Frå Norgesmeisterskapen for Fjordhest, skal utsendingar veljast under meisterskapen året før. Røysterett har medlemer av Norges Fjordhestlag, som er påmelde deltakarar, og over 15 år. Utsendingane må vere myndige. Styret har ikkje røysterett vedkomande årsmelding og rekneskap. Alle fylkeslag og distriktslag har rett på minst ein utsending til årsmøtet. Deretter ein ny utsending for kvar påbyrja 50 medlemer. Norgesmeisterskapen for Fjordhest har 5 utsendingar.

3 REDAKTØRHJØRNET Årsmøtet er eit ope møte der medlemane vert oppfordra til å delta, kvart einskild Fylkes- og Distriktslag vel utsendingar til årsmøtet. Alle Fylkes- og Distriktslag har rett på minst ein utsending til årsmøtet. Deretter ein ny for kvar påbyrja 50 medlemar. Oversikt over tal medlemar og tal utsendingar: Tal utsendingar Østfold Oslo og Akershus Hedmark Oppland Buskerud Vestfold Telemark Aust Agder Vest Agder Rogaland Hordaland Sunnfjord og Sogn Nordfjord Møre og Romsdal Trøndelag Nordland Troms Finnmark Sum grunnlag utsendingar Ikkje tilknytta lokallag SUM Ein liten auke i medlemstalet i høve til fjoråret. Dette er innafor naturleg variasjon. Alle kostnader med reise og opphald må dekkast av den einskilde utsending/årsmøtedeltakar. Innstilling frå valnemnda i Norges Fjordhestlag Til årsmøtet i Noregs Fjordhestlag 2009 Alle som står på val i 2009 er tilskrivne: Leiar Magne Hus og styremedlem Egil Strøm har sagt nei til gjenval, alle dei andre har sagt ja til gjenval. Valnemnda si innstilling til årsmøtet: Leiar: Kristian Bakken, Lunner Ny Styremedlem: Gunnar Bruland, Førde Ny Styremedlem: Knut R. Thunheim, Moi Gjenval 1. vara til styret: Petter Inge Bergheim, Fiksdal Gjenval 2. vara til styret: Hedda Smukkestad, Lunde Gjenval Medlem avlsutvalet: Elin K. Furrevik, Breim Gjenval Vara til avlsutval: Runa Smedsmo, Vågå Gjenval Medlem i aktivitetsutval: Cassandre B. Gansmo, Oslo Gjenval Vara til aktivitetsutval: Kristin Myrene, Haddal Gjenval Ordstyrar: Karl Vie, Førde Gjevval Ettersynsnemnd: Knut Rasmus Hjelle, Eid Gjenval Ettersynsnemnd: Arve Espe, Eid Gjenval Alle innstillingar er samrøystes frå valnemda. Breim den 5. januar 2009 Knut Skubberud Valnemnda 2009 Ingemar Sårheim -leiar- Reinert Skumsnes 3

4 Tillitsvalde i Norges Fjordhestlag Ordstyrar: Karl Vie Styret: Styreleiar Magne Hus Nestleiar Michelle Svae Styremedlem Knut R. Thunheim Styremedlem Egil Strøm Styremedlem Berit Bergset 1. varamedlem Petter Inge Bergheim 2. varamedlem Hedda Smukkestad Avlsutval: Leiar Utvalsmedlem Utvalsmedlem Varamedlem Aktivitetsutval: Leiar Utvalsmedlem Utvalsmedlem Varamedlem Knut R. Thunheim Elin Furrevik Jonas Vevle Runa Smedsmo Gunnar Bruland Lucinda Reksten Cassandre Bach-Gansmo Kristin Myrene Ettersynsnemnd: Knut Rasmus Hjelle og Arve Espe Valnemnd: Leiar Medlem Medlem Varamedlem Ingemar Sårheim Knut Skubberud Reinert Skumsnes Åse Ravndal Medlem i representantskapen Norsk Hestesenter: Magne Hus og Michelle Svae Representant i styret ved Norsk Fjordhestsenter AS: Kjell Aardal. Vara: Magne Hus Æresmedlemmar Utnemnd år: Namn: 1980 Audun Sydnes, 5458 Arnavik 1986 Edvin K. Thorson, Langedrag, 3540 Nesbyen 1990 Arve Rolstad, Bolenga, 2400 Lillehammer David O. Kløve, Rute 4427, 5700 Voss Kåre Myklebust, Engesetvn., 6150 Ørsta 1994 Jon Hegdal, Liavegen 34, 6800 Førde 2000 Judith Hegrenes, Angedalen, 6800 Førde 2002 Tor Nestaas, Ansgar Sørlies vei 26, 0576 Oslo. Med heidersteikn 2007 Tor Finstad, Postb. 66, 2850 Lena. Med heidersteikn 4

5 Årsmøtet 2008 Årsmøtet 2008 vart halde på Nordfjordeid 30. april i samband med hingsteutstillinga. Det møtte 24 utsendingar frå 11 fylkes- og distriktslag. I tillegg møtte 5 frå styret. Ordstyrar Kjell Aardal sette møtet og gav ordet til leiar Magne Hus, som ynskte utsendingar og gjestar velkomne til årsmøtet. Etter å ha registrert utsendingane vart Tone Smørdal og Per H. Myklebust valde til å skrive under møteboka. Leiar Magne Hus la fram styret si årsmelding. Avlsutvalet si årsmelding vart lagt fram av Knut R. Thunheim og aktivitetsutvalet ved Gunnar Bruland. Michelle Svae orienterte om NM-veka og Ingvild N. Sveen la fram årsmeldinga frå nettsida. Kommentar frå årsmøtet var ynskje om at årsmelding og rekneskap for AS Norsk Fjordhestsenter vart lagt fram samstundes i og med at Norges Fjordhestlag eig ein tredjedel der. Rekneskapen for 2007 viste eit driftsoverskot på kr ,-. Den vart lagt fram post for post. Vedtaket om lukking av stamboka frå vart oppheva, og retningslinjer for registrering i Norsk Riksstambok over Fjordhest vart godkjend. Nordfjord Fjordhestlag hadde lagt fram forslag om at leiarane i avlsutval og aktivitetsutval skal veljast av årsmøtet. Framlegget fekk ikkje 2/3 fleirtal, dermed ingen endringar i vedtektene på det punktet. Etter framlegg frå fire fjordhestlag vart det gjort vedtak om at oversikt over bruk av avlsmidlar skal leggast fram på årsmøtet til orientering. Oslo og Akershus Fjordhestlag la fram forslag om mulegheiter for førehandsrøysting til årsmøtet. Dette for å gje lag som ikkje kan møte ei mulegheit til å stemme. Framlegget fekk 3 røyster og vart såleis ikkje vedteke. Medlemskontingenten var det ikkje framlegg til endringar på. Når det gjeld valet viser ein til oversikt over tillitsvalde annan stad i årsmeldinga. Til slutt takka Magne Hus for tilliten, og la til at det er mykje arbeid som krevst i tida som kjem. Han bar også fram ei takk for det arbeid avtroppande ordstyrar Kjell Aardal har gjort. Dette vart markert under utstillingsmiddagen. 5

6 Styret sitt arbeid Styret har i 2008 hatt 7 styremøte, derav 3 telefonmøte og ei enkeltsak i tillegg. Det har vore handsama 71 saker. Rekneskapen for 2008 viser eit årsresultat på kr 8690,82. Når det gjeld avlsarbeidet krevst det framleis ein betydeleg innsats. Bedekkingstala for 2008 ligg på om lag det same som for Målet må vere å få dette auka. Det har vore eit relativt roleg år i høve til tidlegare utan dei tunge og tidkrevjande sakene. Dei viktigaste sakene dette året har vore opphevinga av vedtaket om lukking av stambok, få utvikle og få i drift prosjektet Fokus Unghest, sluttføring av revisjon av avlsplan og utvikle samarbeidet med utlandet. Vedtaket om lukking av stamboka skapte mykje uro, ikkje minst i utlandet. Vedtaket vart derfor oppheva og retningslinjer for registrering i open norsk stambok for fjordhest vart godkjende. Prosjektet Fokus Unghest er kome godt i gang. Eiga heimeside vart oppretta i september 2008, og fleire kurs vart haldne hausten Dette prosjektet blir no vidareført i 2009, i godt smarbeid med dei 2 andre norske rasane. Arbeidet med revisjon av avlsplan har vore inne i sluttfasen, med.m.a. utarbeiding av opplegg for test av 3-årshingstar. Etter signal frå Norsk Hestesenter har det blitt endringar i tildeling av avlstilskot, ut frå kva som blir vurdert som avlsfremjande tiltak. Her ligg utfordringa i å finne tiltak som kan kome innunder dei kriteria som er lagt. Når det gjeld internasjonalt arbeid ynskjer Norges Fjordhestlag, under føresetnad om aksept frå FHI, å starte arbeidet med å skaffe midlar til ei internasjonal stambokføring for fjordhest. Ein god dialog og eit godt samarbeid med utlandet er veldig viktig for det vidare arbeidet for fjordhesten. Hausten 2008 vart det også opna nettbutikk for gamle og nye artiklar med fjordhestmotiv. Dette har blitt veldig godt motteke og med god omsetnad. Samarbeidet med Landslaget for Dølehest og Landslaget for Nordlandshest/Lyngshest er veldig bra. Ikkje minst viser det seg med prosjektet Fokus Unghest. Alle 3 laga er av den oppfatning at ein kan dra nytte av samarbeid i staden for å arbeide kvar for seg. Vi vonar dette kan utviklast vidare. Seminstasjonen på Norsk Fjordhestsenter er no EUgodkjent og i 2008 hadde dei 2 hingstar i seminteneste, Pera Krossen og Merinas Emil. Utfordringa der blir no å få marknadsført dette tilbodet på ein god måte, ikkje minst med tanke på marknaden i utlandet. Takk! Styret vil til slutt takke alle samarbeidspartnerar: Norsk Hestesenter, Fjord Horse International, AS Norsk Fjordhestsenter og Landslaga for Dølehest og Nordlands-/ Lyngshest for godt samarbeid i Felleskap og samarbeid er det beste for å løyse dei utfordringane ein vil møte i framtida. Styret takkar også alle faste sponsorar som har hatt annonser i Fjordhesten. Likeeins vil vi takke Ingvild N. Sveen og Anne-Karin Løken for det verdifulle arbeidet dei utfører for laget. Ikkje minst takk til alle bidragsytarar og medlemar for stort engasjement både innan bruk og avl. Magne Hus Egil Strøm Knut R. Thunheim Michelle Svae Berit Bergset Leif Rand org.sekretær 6

7 Årsrekneskap Norges Fjordhestlag Balanse pr EIENDELER Fast eigdom, bygninger Maskiner og inventar, andre anl.midler Sum anleggsmidler Varebeoldning Kundefordringer, andre krav Aksjer og verdipapirer Kontanter, bankinnskudd Sum omløpsmidler SUM EIENDELER GJELD OG EIGENKAPITAL Eigenkapital Langsiktig gjeld Drifts-/kassakreditt Leverandørgjeld Offentlig gjeld Annen kortsiktig gjeld Sum gjeld SUM GJELD OG EIGENKAPITAL Resultatrekneskap INNTEKTER Salgsinntekter Leigeinntekter Andre inntekter SUM INNTEKTER KOSTNADER Vareforbruk, fremmedytelser Lønn, personalkostnader Avskrivinger Leie, kostn. Lokaler Vedlikehold, småinvesteringer 6200 Andre kostnader SUM KOSTNADER DRIFTSRESULTAT Finansinntekter Finanskostnader Ekstraordinære poster ÅRSRESULTAT Nordfjordeid den 01.mars 2009 Magne Hus Egil Strøm Knut R. Thunheim Michelle Svae Berit Bergset Leif Rand org.sekretær 7

8 Kommentar til rekneskapen 2008 Resultat Årsresultatet 2008 er på kr ,- mot eit overskot i 2007 på kr ,-. Store innkjøp av nye salsartiklar siste halvår og som følgje av det eit rimeleg stort varelager er ei av årsakene til det negative resultatet. Ei medverkande årsak er også innkjøp av nytt datautstyr og bortfall av annonser til bladet. Varelager Varelager er sett til kr ,-. Det er verdsett til ca. 50 % av innkjøpsverdi. Aksjar og verdipapir Norges Fjordhestlag kjøpte i A-aksjar frå Eid Kommune og 3 A-aksjar frå S.& Fj. Fylkeskommune slik at fordelinga no er 8 A-aksjar på NFL, 6 A-aksjar på Eid og 6 A-aksjar på Fylkeskommunen. Vidare overtok NFL vederlagsfritt B- aksjar slik at fordelinga der no er NFL 268, Eid 266 og S & Fj Fylke 266 aksjar. Aksjane er balanseført 2006 til pålydande verdi, kr. 5000,- pr.aksje, sum kr ,-. Medlemskontingent På årsmøtet 2005 vart det vedteke å innføre juniormedlemskap som ei fast ordning frå og med Aldersgrensa vart i 2007 heva til 24 år. Årsmøtet 2007 vedtok også å heve satsen for hovudmedlem og utanlandsk medlem til kr. 450,-, med verknad frå Honorar/godtgjersle til styret Styret vedtok i 2007 å yte kr. 2000,- i arbeidsgodtgjersle og kr. 1000,- i telefongodtgjersle til leiar. Vidare vart satsen for køyregodtgjersle sett til kr. 3,- pr. km. Løn For året 2008 er det utbetalt løn til organisasjonssekretær i 50% stilling på kr ,- inkludert sosiale kostnader. Leige, kostnader lokale Etter den nye avtalen med AS Norsk Fjordhestsenter betaler Norges Fjordhestlag kr ,- for leige av kontorlokale og maskiner. Laget betaler sjølv dei faktiske kostnader for porto og telefon. Haustmøtet Haustmøtet er kostnadsført med kr ,-. Deltakeravgift utgjer kr ,- Fjordhestbladet Fjordhestbladet er kostnadsført med kr ,-. Her er ligg også inne godtgjersle til redaktøren. Avlsmidlar Det er utbetalt kr ,- til semin, kr ,- til 3-års hingstar, kr ,- til Fokus Unghest, kr ,- til internasjonalt arbeid og ,- til anna avlsarbeid. REVISJONSMELDING Rekneskapen til Norges Fjordhestlag

9 Drift av laget Samandrag Norges Fjordhestlag har hatt lønna sekretær i 50 % stilling i Laget leiger kontorlokale ved AS Norsk Fjordhestsenter. Samlokaliseringa av kontor er positivt for begge partar og fungerer veldig godt. E-postadressa blir stadig meir nytta i forskjellige samanhengar og lettar det daglege arbeidet vesentleg. Medlemsregister Dette fungerer no veldig bra. Bruken av KID ved utsending av fakturaer har forenkla registreringa av kontingenten betydeleg, og vi har unngått å få det vi har kalla ukjente betalarar. Vi har framleis litt problem med returpost. Hugs å melde adresse-endring, slik at vi unngår dette. Medlemsbladet Fjordhesten Fjordhesten kom også i 2008 ut med 4 nummer, og med opplag som tidlegare, Samarbeidet med Bondevennen blir vidareført i 2009 etter avtale utfrå same vilkår som tidlegare, men med ei lita prisjustering. Samarbeidet med Bondevennen fungerer veldig godt. Vi vil igjen oppfordre medlemane til å engasjere seg og sende stoff til medlemsbladet. Og igjen; hugs å melde adresse-endring! Organisasjonen Norges Fjordhestlag er ein landsdekkande organisasjon der medlemane er organiserte i lokallag. Lokallaga i eit fylke skal samansluttast til eit fylkeslag. I tillegg er det organisert to distriktslag, Nordfjord og Sunnfjord. Det er 16 fylkeslag, 2 distriktslag og 40 lokallag. 9

10 Haustmøtet 2008 Haustmøtet i år var på ærverdige Hotell Høsbjør i Brumunddal. Eit hotell som under OL på Lillehammer var vertskap for utanlandske kongelege og ministrar. Ein kan godt forstå kvifor. I alle fall ikkje vanleg for alminnelege fjordhestfolk å bevege seg i slike lokalitetar! Som vanleg starta vi fredag kveld. Magne Hus ønskte velkomne på vegne av NFL, og Erik Finstad ønskte vekomne til Ringsaker kommune og orienterte litt om Hedmark Fjordhestlag. Som ofte før så var det aktivitetsutvalet som åpna det faglege. Cassandre Bach-Gansmo orienterte om statuttar for Nordisk som foreløpig ikkje er heilt ferdige. Norge skal stå som arrangør i 2011, og ein er begynt å vurdere aktuelle arrangørar på Austlandet, då med tanke på reiseavstandar. Lucinda Bjørnset Reksten orienterte om NM. Der hadde vore ein stor jobb med endring av statuttane i forkant av meisterskapen, og ho gjekk gjennom det som var gjort i samband med det. Leiar i aktivitetsutvalet, Gunnar Bruland retta først ein takk til Hedda Smukkestad for fjordhestkurset Vidare var han glad for den kvalitetshevinga det har blitt på NM. Møtet mellom avlarar og brukarar var også positivt, og han håpa at meiningsutvekslinga og samarbeidet mellom avlar, brukar og dommar vil bidra til eit løft. Frå salen kom det innspel på at ein måtte passe på å utdanne nøkkelpersonell etter kvart, slik at ein er sikra å ha folk ved arrangement sjølv om nokon skulle gå ut. Kristin Myrene orienterte så kort om heimesida til Ørsta/ Volda som kan vere eit eksempel på korleis ein kan gjere det. Enkelt og greitt med hyppig oppdatering. Før vi avslutta fredagen orienterte Magne Hus om mulegheita for å endre vedtektene på to punkt. Det eine er å utsetje fristen for årsmøtet til 1. september slik at ein kan ha det både på Eid og under NM. Det andre var å la brukarmøtet under NM velje 5 utsendingar til årsmøtet for å representere brukarane. Dette vil bli drøfta seinare i styret. Fokus Unghest Dette prosjektet har no vore i drift ei stund, og leiar i arbeisdgruppa, Hanne Fjerdingby Olsen orienterte om bakgrunn og status. I ei tid der bedekningane går ned, sterk konkurranse, etterspørsel etter utdanna hestar, og endring i kriteriar for tildeling av avlsmidlar, har dette blitt eit prosjekt som har fenga, og som det tydeleg har vore eit behov for. Ho orienterte om heimesida som no er oppe og går, og om kurs og kursmodular som lokallag kan ta i bruk, og som vil føre til både auka midlar og auka aktivitet rundt om. Avlsutvalet Knut R. Thunheim la fram tal frå årets bedekningssesong. Totalt 391 bedekningar av 38 hingstar. 122 bedekningar av 3-åringar. Han ynskte innspel på val av hingstelinjer/hingstar til seminsesongen Viktig å tenkje 3-4 år framover i tid. Utstillingssesongen 2008 Leiar i kåringsnemnda, Nils Ivar Dolvik, presenterte sine etter kvart så kjente indeksar. Han var nøgd med antal hestar på utstilling i år. Vurdering av tala frå alle som møtte på utstilling vert omgjort til indeksar, og ein kan såleis vurdere alle mot kvarandre, også klassevis. Ut frå dette kan ein også samanlikne kåringa ut frå indekstala i etterkant. Men det vart presisert at målet er ikkje å få dette til å stemme, fordi indekstala ikkje tek høgde for alle element. Interessant samanlikning var for øvrig var dømminga for alle 3-åringar i perioden Hovudtema på årets haustmøte var Norges rolle og ansvar for fjordhesten internasjonalt. Her hadde vi fått inn leiar i islandshestforeninga i Norge, Inge Kringeland, til å fortelje korleis dei har organisert det der. Men aller først la styremedlem i FHI, Michelle Svae, fram status for Norge som opphavsland og moderland, samt kva Norge ser på som viktige mål for fjordhesten. Kvifor er den meir populær i utlandet, og kva gjer fjordhesten unik. Norge må gjere ein innsats internasjonalt, og der er samarbeid ein viktig faktor. Så fekk Inge Kringeland ordet. I eit engasjert og interessant foredrag fortalde han korleis dei har organisert seg innanfor islandshestforeninga, både nasjonalt og spesielt internasjonalt. Det som stadig gjekk igjen, var samarbeid og respekt for kvarandre. Moderlandet må ikkje instruere dei andre, men at det internasjonale samarbeidet fenger om felles bedømmelsessystem for avlshestar, felles utdanning av avlsdommarar, samordning for opplæring av konkurransedommarar og felles mål for utdanning av instruktørar. Det som kanskje har betydd mest var å få til ei internasjonal stambokføring, som den int. organisasjonen, FEIF, driftar saman med Island. 10

11 Foredraget til Kringeland danna så grunnlaget for gruppearbeid, der det vart sett opp ulike spørsmål kring det internasjonale arbeidet, og korleis Norge som opphavsland og moderland kan ta hand om det internasjonale arbeidet. Tanken var å få i gang ein tankeprosess om dette, og utvide det internasjonale arbeidet utover det som FHI har jobba med hittil. Eindagstest 3-årshingstar Eit av dei avsnitta som ikkje var ferdig utarbeidd med omsyn til den reviderte avlsplanen, var eindagstest for 3-åringar. Elin Furrevik orientere om status med det arbeidet. Planen var å samordne dette med dei 2 andre norske rasane, men i og med at NFL var komne lenger i tankeprosessen rundt dette, blir dette eit opplegg kun for fjordhesten. Sidan dette ikkje er ferdig utarbeidd endå, vil det kome som eit vedlegg til den avlsplan som no skal opp til godkjenning. Laurdagen vart avslutta med ein super middag, sikkert fullt på høgde med den som vart kongelege og ministrar til del under OL. Nytt utstillingssystem Sidan leiar i avlsrådet ved NHS, Tore Kvam, ikkje hadde høve til å vere med før på søndag, fekk han det meste av denne dagen til disposisjon. Han innleia med det som låg føre når det gjaldt det nye utstillingssystemet. Utfordringa med dette er å få meir avl for pengane, m.a. med nye klasseinndelingar, nye moment, nye data og skjemaforbetringar. Open post kom i hovudsak til å dreie seg om dei mulege vedtektsendringane med val av brukar-representantar og det å la årsmøtet variere mellom Eid og NM. Det kom fram delte meiningar om dette. Positivt at brukarane får større mulegheit til å markere seg, og at årsmøtet ikkje nødvendigvis må lokaliserast til Eid. Men får ein tid til årsmøte under NM? Er ein motivert for å sitje på møte midt opp i konkurransane? Heldig å ha årsmøte etter at halve arbeidsåret er gått? Så var det tid for oppbrudd. Ordstyrar Karl Vie takka alle for eit godt møte og saklege og gode debattar. Sist men ikkje minst, takk til personalet på Høsbjør Hotell for eit flott opphald og super bevertning. Hingsteutstillingar 2008 I 2008 var fjordhesten representert på 2 hingsteutstillingar. Berre ein hingst møtte på Biri (og denne fekk ikkje kåring), men på Nordfjordeid vart heile 50 framsynte. Totalt fekk 18 hingstar, to fleire enn i 2007, premie- eller kåringsgrad. Av 2000-årgangen, som skulle inn til obligatorisk vurdering i 2008, møtte 3. Av dei 9 jamaldrande som tidlegare har vore kåra, vart 1 eksportert, 1 slakta og 2 kastrerte før utvida bruksprøver. Dei fem hine vart premierte som fireåringar, men ein laut slaktast sist vår. Brage, Myklemann og Mykletind var såleis dei einaste åtteåringane som møtte i klasse 1, men i tillegg var den danskfødde niåringen Frederik Skovå med i tevlinga. Det var stor spaning knytt til klassen, og ikkje minst var det høgtid over avkomsgruppa til Mykletind. Det er 21 år sidan sist ein hingst møtte med avkomsgruppe på Nordfjordeid. Årets gruppe vart dømd til andre premie, men Mykletind fekk, som den fremste i kvalitetsrekkja, i tillegg kvit sløyfe for individ. Elles vart Brage vurdert til tredje premie, og dei to hine til andre. I mellomklassen var frammøtet betre. Forutan hingstane som hadde avlagt utvida bruksprøver, møtte 7 tidlegare ukåra. Desse laut reise heim like sløyfelause, og dei premierte i klassen var såleis utelukkande testhingstar. 5 av desse fekk fornya tiltru, og som i dei to hine klassene vart tre hingstar sette i kvalitet. Kvalitetsdyra hadde utmerkt seg i bruksprøvene, og alle fekk god omtale for både eksteriør og rørsler. Rangeringa var vel dels ei smakssak når det gjaldt dei to fremste. Desse var dei same som kniva i teten i fjorårets klasse 3. I år bytte domarane om rekkjefylgja, og Ronnjo passerte Perakrossen. Tredjemann i kvalitet, Skraaruds Gråtass, fekk, i tillegg til god omtale av eksteriør, utmerking for beste utvida bruksprøve. Gråggi og Myklejon laut nøye seg med blå sløyfer. Treåringane knytte det seg, som vanleg, ekstra stor bisning til. Ni nådde målet i Mekka. Den fremste, Merinas Emil, var førehandsfavoritt for breie lag av publikum, og domarane såg seg visst samde. Hingsten fekk noko trekk for beinkvalitet og rørsler, men kort oppsummert synte han seg som eit sjeldsynt glansbilete med gode brukseigenskapar. Totalt fekk berre tredjeparten av dei kåra det ettertrakta kvalitetsstempelet (mot halvparten i 2007); Benten stod på sølvplass og Heros vart tredjemann. Slektsmessig har utstillingane dei siste åra vore sterkt merkte av ætlingar etter Sander og Fjølestaen. Denne dominansen var ikkje like sterk i Rett nok møtte 9 hingstar med Fjølestaen som anten far eller bestefar. Dei fleste av desse var eldre enn 3 år, og fleirtalet var søner av Mykletind. Etter Lunner Gråen møtte det derimot berre ein, og etter alderen å døme skulle denne møtt i fjor. I år var det nye farslinjer som markerte seg. Etter Frederik Skovå kom det 9, etter Hermanto, Knapstaprinsen, Sveiar og Lunnar 3, og etter Kim Hero og Krogs Balder 2 hingstar. Dette illustrerer at også andre ætter enn dei nemnde 2 pregar avlsarbeidet relativt sterkt. T.d. bér berre ein av årets kåringshestar i klasse 3 blod frå Fjølestaen, og heile 27 ulike hingstar var representerte med søner på utstillinga. Oppdrettarar av klassespissane frå 2008 er Olav Myklebust (Mykletind), Jonas Vevle (Ronnjo) og Karin Kleppe (Merinas Emil). Alle oppdrettarar og utstillarar er, uavhengig av resultata dei einskilde hingstane oppnådde, vel verde ein gratulasjon. Arrangementet på Nordfjordeid glei jamt godt, publikumstalet var høgt, og stemninga god. Det er bra at mange finn vegen til hingsteutstillinga, og at det vert synt brei interesse for den største og viktigaste årvisse tilskipinga i fjordhesten sitt avlsarbeid. Detaljert utstillingsreferat og premieliste er å finne i Fjordhesten 2/08. Steinar Furnes 11

12 Premieliste Nordfjordeid 2008 Klasse 1: Mykletind N e. Fjølestaen Bø Marja (e. Heidrapp). 1. pr., kv avk.pr. Jacob Grimbühler. Frederik Skovå FJH 721 DK e. Pikant Halsnæs Ayoe Skovå (e. Orion Halsnæs). 2. pr., kv. 2. Helen Indrebø. Myklemann N e. Kim Hero Myklinn (e. Hertug). 2. pr., kv. 3. Elin K. Furrevik og Dagmund Årdal. Brage N e. Kim Hero Jessica (e. Almar). 3. pr. Anita Sæthre. Klasse 2: Ronnjo N e. Mykletind Daysy (e. Keisar). 2. pr., kv. 1. Gudbrandsdal Fjordhestlag. Perakrossen N e. Pera Gut Myklekrossa (e. Myklestaden). 2. pr., kv. 2. A/S Norsk Fjordhestsenter. Skraaruds Gråtass N e. Lunner Gråen Vesle Lisa (e. Lyngheims Grane). 2. pr., kv. 3. Anja Iren Midtbø. Gråggi N e. Brage Gråtussa (e. Lykkegråen). 3. pr. Onkels Gård Myklejon N e. Mykletind Løkke Lise (e. Solfaks). 3. pr. Hol og Ål Fjordhestlag. Klasse 3: Merinas Emil N e. Knapstaprinsen Merina (e. Sylvstein). K., kv. 1. Karin Kleppe. Benten N e. Sveiar Draglinn (e. Bjørktind). K., kv. 2. Kari S. Bjørlo. Heros N e. Frederik Skovå Rostriga (e. Nyvolls Trigger). K., kv. 3. Even Myklebust. Florian N e. Frederik Skovå Kvamejenta (e. Ljos Ninn). K. Sigmund Nesvik. Selmer Frederikson N e. Frederik Skovå Selma Heidi (e. Haugjo). K. Sigmund Nesvik. Smedsmo Sivert N e. Hermanto Smedsmos Maia (e. Pera Gut). K. Ronny Ove Smedsmo. Tim N e. Hermanto Tolia (e. Smedsmo Gråen). K. Lars Helge Riise. Terne Prins N e. Knapstaprinsen Vereide Terna (e. Sander). K. Øystein Høvig. Etnegutten N e. Mykletind Litlabøgod (e. Merkur). K. Hanne Sandven. Utvida bruksprøver Åtte hingstar møtte i år til utvida bruksprøve ved Norsk Fjordhestsenter. Av desse måtte ein reise heimatt grunna luftsluking. Etter fem veker på stasjonstest akkumulerte det heile som vanleg i den avsluttande testdagen under hingsteutstillinga. Her ga eit uavhengig sett med domarar si vurdering av hingstane sin prestasjon denne dagen. Då resultata var avslørte var det tett i toppen mellom dei 3 beste og Skraaruds Gråtass gjekk av med sigeren med ein sterk vekta karakter på 8,7. Like bak følgde Ronnjo med 8,6 og Pera Krossen med 8,4. Så var det eit hopp ned til dei tre neste med 7,5 og 7,4. Den lågast rangerte av årets testhingstar hadde ein vekta karakter på 6,7. Bruksområde Skraa ruds gråtass 12 Ronnjo Gråggi Ashley uhrebro Rudsmo ruben Ridning A T Kjøring A T Arbeidskjøring A T Laushopping A T Kjøring i trafikk T Ridbarhet T Åtferd på stall T Heilskapsvurdering A T Perakrossen Myklejon Stasvikens sylvfaks* Lynne A T Total sum Vekta karakter 8,7 8,6 8,4 7,5 7,5 7,4 6,7 Resultat kåring 2.pr. III 2.pr. I 2.pr. II 3.pr. 0.pr 3.pr. 0.pr. 0.pr. * Hingsten ble sendt hjem på inntaksdagen pga luftsluking A = Avslutningsdagen T = Testperiode

13 Bruk av hingstar Paringsstatistikk År Talet på hingstar brukt Para marar Fødde føl året etter Registrerte føl fødde året etter Fødde føl/ para marar, % Reg.føl/ para marar, % , , * 110* 50,6* ** ** ** ** * Fødde føl innrapportert hittil ** Føl venta i 2009 Ein ser av tabellen at talet på hingstar i bruk held seg ganske stabilt, med berre små variasjonar frå år til år. Talet på para marar har jamvel gått merkbart ned i løpet av dei fem siste åra. Fødde føl i % av para marar syner òg ein viss nedgong. Kva som er årsaka til denne nedgongen i fødde føl per para merr er noko uklårt, om det tyder på lågare drektigheitsprosent eller om det er andre faktorar som spelar inn. Det er jamvel viktig å merke seg at ein prosent utgjer berre rundt 4 fødde føl. Årsaka til det låge talet på fødde føl/para marar i 2008 (50,6%) er mogelegvis at det ikkje er sendt inn fødselsmelding for alle enno. 13

14 Marautstillingar Hopper Kl.4 Kl. 5 Kl. 6 Kl. 7 I alt Utstilling Møtt/premie Møtt/premie Møtt/premie Møtt/premie Møtt/premie Lutsi 3/2 1/1 2/2 1/1 7/6 Lyngdal 2/2 1/1 4/4 1/1 8/8 Momarken 1/1 2/2 3/3 0 6/6 Bergen 2/2 3/3 2/2 0 7/7 Voss 3/3 1/1 2/1 1/1 7/6 Namdal 1/1 0 1/1 0 2/2 Dyrskun 5/4 1/1 1/1 0 7/6 Ål 3/3 0 2/2 0 5/5 Stav 4/4 1/1 5/5 4/3 14/13 Stryn 6/6 2/2 2/2 19/19 29/29 Sogndal /1 2/1 Skaret 1/1 1/1 3/2 2/2 7/6 I alt 31/29 13/13 27/25 30/28 101/95 I 2008 vart det delt ut 2 førstepremiar. Den eine gjekk til Edna til Arne Martin Solbjør under Ål-utstillinga, medan den andre vart henta heim frå Stav av Hauglisa, eigd av Per Løken. Hauglisa stilte òg med avkomsgruppe og her møtte 5 avkom, i tillegg til følet ved foten. Hoppa vart tildelt 2. avkomspremie for gruppa. Den andre avkomsgruppa synt i 2008 var under Bø Marja, eigd av Nina Erichsen frå Jølster, som vart synt under unghestskuet på Breim. Ekstra stas var det at Bø Marja sin son Mykletind kom eins ærend frå Sverige for å vere med i gruppa og for å synast under årets hingsteutstilling. Fem av Bø Marja sine avkom møtte og gruppa vart løna med 2. premie. 14

15 Marautstillingar Unghestskue Synte marar 140 Synte unghestar Kl. 7 Kl. 6 Kl. 5 Kl Tal sløyfa 2-årshg Andel sløyfa Møtt totalt År År Figur x. Tal møtte marar totalt og andel møtte i dei ulike klassane, siste fem år. Figur x. Synte unghestar siste fem år. Tal møtte unghestar totalt og av desse høvesvis sløyfa unghestar totalt, samt tal sløyfa 2 års hingstar. I 2008 møtte det like mange marar til utstilling som i Talet på oppmøtte var om lag den same i klasse 7, medan det har vore ein nedgong på møtte marar i klasse 5 og 6, her kan ein spørje seg om denne nedgongen skuldast at ein no har mogelegheit for å få tildelt 2. premie allereie i klasse 7. I klassa for eldre marar (klasse 4) hadde ein ei auke i talet på møtte marar samanlikna med året før. Talet på møtte marar dei siste fem åra har gått noko ned, med noko svinging frå år til år, med eit toppår i Talet oppmøtte ser jamvel no ut til å ha førebels stabilisert seg på om lag 100 oppmøtte. I 2008 vart det synt til saman 224 unghestar, noko som var ein gledeleg auke på 13 dyr, samanlikna med av alle møtte unghestar fekk sløyfe. Dei tre siste åra har ein hatt ei positiv utvikling i talet på synte unghestar totalt, samanlikna med åra Talet på sløyfa 2 års hingstar har jamvel heldt seg stabilt, berre med små svingingar frå år til år. Andelen sløyfa individ av møtte totalt ser ut til å halde seg relativt lik kvart år. 15

16 Årsmelding frå avlsutvalet Medlemane i utvalet i 2008 var Knut Tunheim (leiar), Jonas Vevle (medlem), Elin Furrevik (sekretær) og Runa Smedsmo (varamedlem). Utvalet har hatt 2 fysiske møte, i tillegg møtte sekretæren på møte mellom Norsk Fjordhestsenter, leiar i NFL og representantane frå lokallaga til høvesvis Sunnfjord, Nordfjord og Sunnmøre. Kriterier for seminhingst og samarbeid med lokallaga rundt seminstasjonen vart drøfta på dette møtet. Saker som har vore oppe i avlsutvalet i 2008 er følgjande: Evaluering av utstillingane Viktige moment under domarsamlinga for 2009 Innstilling på domarar til kåringsnemnda 2009 Tilskot til 3-års hingst Avlsmidlar 2008 Avlsmidlar søknadsomgongen for 2009 Testing av brukseigenskapar hjå 3-åringar Prisar på Fjordhest Uttak av seminhingst 2009, fokus på dialog med lokallag i nærleiken av Nordfjordeid På møtet mellom NFL, NFS og tilstøytande lokallag angåande seminhingst, kom ein fram til følgjande konklusjonar: Med eit godt samarbeid med tilstøytande lag vil ein kunne spreie hingstebruken på ein avlsmessig god måte Andelen av avlsmidlar til seminhingst kontra lokallag må stå i stil til den avlsmessige gevinsten Seminhingst bør vere av norsk oppdrett Det skal stå to hingstar i semin i 2009 og det var einsemd om at den eine bør vere eldre enn 4 år, grunna kvalitetssikring m.o.t. brukseigenskapar. Bestemming av avlslinje for seminhingst er på noverande tidspunkt vanskeleg, då dette blir ei rein skjønnsmessig vurdering. Her skulle ein hatt betre verkty for å t.d. seie noko om slektskap med resten av populasjonen. Arbeid for å på sikt ha mogelegheit til å tappe fleire hingstar for lagring, er viktig for å bevare genmangfaldet. Knut R. Thunheim Elin Furrevik Jonas Vevle 16

17 NM for Fjordhest Fjordhesten i sport Årets Norgesmesterskap for Fjordhest ble arrangert av fjordhestlagene i Førde og Jølster i samarbeid med Førde Køyre- og Rideklubb juni Stevneplassen var flotte Mo og Jølster vidaregåande skule utenfor Førde. Skolen holder en av landets mest populære hestelinjer, så forholdene lå godt til rette for et stort stevne. NM Fjordhest ble også avholdt her i 1986 og 1996, og anlegget har utviklet seg mye siden den gang. Det var rekordstor oppslutning om NM i år med hele 114 påmeldte ekvipasjer. 8 av de ble trukket, så 106 ekvipasjer var til slutt starterklært. Det skal mye logistikk til for å ta imot nesten 100 hester, 114 ryttere/kusker, familie, venner og publikum. Siden de fleste ekvipasjene starter flere klasser hver dag er det også en vanskelig rebus å få satt opp startlistene. Onsdag og torsdag begynte stevnet med dressurkjøring og -ridning. LC:2 var stevnets største klasse med 44 startende. Man måtte få dispensasjon til å ha så mange startende, da grensen egentlig er 40 for en dommer. I begge LA-klassene ble fem hingster blant de fem første plasserte. Av disse er tre premierte hingster, flott å se at avlshingstene også gjør det godt i bruk. Fredag var det klart for den store publikumsattraksjonen maratonkjøring. Heldigvis var det bare et mindre uhell i år, der ekvipasjen lett kunne fortsette, ingen stygge velt eller utkjøringer. Til tross for til sammen 42 startende i de to klassene var det ingen som ble eliminert for å kjøre feil, en svært sjelden prestasjon. Lørdag var satt av til presisjonskjøring og Knøttecup i feltritt, søndag var finaledag med sprangridning og kåring av mestere. NM Fjordhest er et hardt stevne, og etter 5 dager med ulike aktiviteter har man sett mye slitne hester på avslutningsdagen. Dermed var seniorsprangen i år satt ned fra 0,90 til 0,80, da skulle både NM Junior og Senior avgjøres i samme klasse. Etter fem spennende dager var det nå avslutningsseremoni med kåring av mestere igjen. Det er et flott syn med velstelte og godt trente fjordinger på rad og rekke. I juniorklassen greide Anna Sve og Rakne Frikk å holde på ledelsen sin, og ble dermed Norgesmester Junior foran Mina Heggelund og Grytemarks Tornado og Ingvil Ness og Fakseprinsen. Rakne Frikk har nå blitt Norgesmester med 3 ulike ryttere. I seniorklassen vant Liv Jorunn Nyhagen med Pokemann foran Aud Jorunn Frøysadal med Vitjar og Annefrid Ueland med Faun Prins. Seieren i NM Lag gikk til Oslo og Akershus ved Sigrid Skorve Larsen/Harams Romio, Cassandre Bach-Gansmo/ Kneist og Heidi Bergsund/Alm Jarl foran Førde Køyre- og Rideklubb I og Sandnes og Jærens lag, til øredøvende jubel fra den alltid like imponerende støttegjengen til rogalendingene. Det ble også for første gang delt ut premier til beste unghester. Beste 4-åring ble Hole Pontus, 5-åring Timegråen og 6-åring Mel Jalnason. Det må også nevnes de flotte gavepremiene arrangørene hadde skaffet til veie. Alle premierte fikk gavepremie. Årets mesterskap var svært vellykket og føyde seg inn i en årrekke med gode NM Fjordhest. 17

18 NM Kjøring Årets NM i Kjøring ble arrangert august på anlegget til Norsk Hestesenter på Starum. Som vanlig var fjordhestene godt representert, og de gjorde også en god innsats på stevnet. Det er klassen for Middels Ponni som er hovedklassen for fjordhest når det gjelder mesterskapsklasser, men rasen var også mangetallig i lette klasser, og et spann var med. I NM for ponni stakk Ingunn Finstad av med seieren med 2.pr-hingsten Rånnar, en ung men dreven ekvipasje. De vant både dressur og maraton, og fikk 3. plass i presisjon. Like bak kom den erfarne kusken Jon Lund og hans Hedda Gabler med en 1., en 2. og en 3. plass i delmomentene. Enda fire fjordhester startet i denne klassen. Lett Maraton ble vunnet overlegent av Inga Kjærsdalen med den spenstige hoppa Hadly, ekvipasjen vant også sammendraget i klasse Lett Ponni. Nordisk kjøring Nordisk-baltisk Mesterskap i kjøring ble avholdt september i Åstorp i Sverige. Her ble det arrangert mesterskap for hest og ponni i enbet og par. To norske fjordhestekvipasjer stilte, Ingunn Finstad med Rånnar og Wenche Johannessen med Rappen. Begge gjorde en bra innsats på stevnet. Sistnevnte har blitt en svær erfaren kjøreekvipasje, og kjørte seg inn til en flott 4.-plass sammenlagt i Ponni enbet. Lisbeth Strandum Resultat: Grenmeterskap dressur 1. Anne G. Skjæveland, Sandnes og Jæren, 2. Sigrid E. S. Larsen, Østmarka, 3. Cassandre Bach-Gansmo, Sørkedalen 4. Liv. J. Nyhagen, Volda, 5. Kari E. Ringi, Bærum. Grenmester kjøring 1. Ina Gjerland, Førde, 2. Heidi Bergsund, Tanum, 3. Ingunn Finstad, Hedemark, 4. Siri M. Endal, Eid, 5. Therese Sellevold, Eid. Grenmester sprang 1. Sigrid E. S. Larsen, Østmarka, 2. Inga M. Kjærsdalen, Førde, 3. Sina T. Randulff, Sandnes og Jæren, Stine L. Himberg, Jarlsberg, 5. Maren Vevatne, Midthordaland. NM junior 1. Anna R. Sve, Volda, 2. Mina Heggelund, Hedemark, 3. Ingvil Ness, Førde NM senior 1. Liv J. Nyhagen, Volda, 2. Aud J. Frøysadal, Førde, 3. Annefrid Ueland, Eid NM lag 1. Oslo og Akershus: Cassandre Bach- Gansmo, Heidi Bergsund, Sigrid S. Larsen 2. Førde Køyre- og rideklubb: Aud J. Frøysadal, Ina Gjerland, Andrea Natland 3. Sandnes og Jæren: Anne G. Skjæveland, Lisa Christansen, Sina T. Randulf 18

19 Årsmelding Norges Fjordhestlags nettsider Det er færre som besøker fjordhest.no daglig enn det var i fjor, besøkstallene har gått ned med omtrent 100 per dag. Dette skyldes nok økt aktivitet på forumet, hvor besøkstallene har hatt en jevn stigning gjennom året. Tidligere år har det vært mai som har hatt mest besøk, men i 2008 var det juli (NM) som toppet listen med dobbelt så mange besøk som den tidligere toppmåneden mai. Juni var den nestmest besøkte måneden, og mai kom på tredjeplass. Folk flest surfer på NFL sine nettsider mellom klokken sju og ti om kvelden, med en topp rundt kl. ni. Nettbutikken I forbindelse med at vi fikk en ny kolleksjon fjordhestprodukter for salg, var det nødvendig med en nettbutikk på fjordhest.no. Vi klarte å raske sammen noe som stort sett fungerer, og skulle du oppdage noe annet så ta kontakt med Leif på kontoret. I nettbutikken presenteres alle produktene med en enkel tekst, pris samt bilde, slik at eventuelle kjøpere får et inntrykk av varen. Nettbutikken generer et par ordrer i uka. NM 2008 NM-sidene for 2008 hadde besøkende fram til årsskiftet. Hingstekatalogen Er du hingsteeier og ikke har oppdatert oppføringen til hingsten din, ta kontakt med Leif på kontoret fjordhest.no / ) så raskt du kan, slik at vi kan få inn mest mulig korrekt informasjon i katalogen. Så lenge hingsten har et bilde, er oppført i rett fylke og kontaktinformasjonen er riktig, så er oppføringen å anse som korrekt. Dessverre er det fortsatt mange oppføringer som ikke tilfredsstiller disse retningslinjene. Fjordhestforumet Forumet hadde ved årsskiftet ca 1230 medlemmer som har skrevet over innlegg siden starten i mars Forumet er et hyggelig sted å være, og det viser seg å være en fin måte å holde seg oppdatert på hva som skjer i Fjordhest-Norge. Som administrator på forumet fungerer Lucinda Bjørnset Reksten i tillegg til undertegnede. Moderatorgruppa består av Vilde Eggen, Anna Kristine Ramlet, Inger Grønntun, Lisbeth Strandum og Kristin Hermansen. Høsten 2008 tok en forumdeltager, Mari Beate Kleiven, initiativet til å lage en kalender med bilder av fjordhester til å henge på veggen. En fotokonkurranse ble satt igang og det ferdige resultatet kan man få kjøpt i nettbutikken - Fjordhestkalenderen for Planer framover Den tidligere lovede elektroniske fjordhestkalenderen har vi håp om å få opp i løpet av våren. Ellers blir 2009 et travelt år, så noe mer utvikling enn det tør jeg ikke love. Selv om fjordhest.no gjerne skulle hatt en ny drakt etter å ha sett ut slik som det gjør nå i seks år. Oppfordringene er, i år som i fjor: Besøk forumet (du finner en link videre fra fjordhest.no), og delta i diskusjonene, og hjelp oss å oppdatere hingstekatalogen, slik at den kan bli et fullverdig verktøy til fremme for avl av fjordhest. Er det noe du lurer på, ta kontakt på , Ingvild N. Sveen Norges Fjordhestlag sin nettbutikk Våren 2008 utvida Norges Fjordhestlag sitt tilbod på profileringsartiklar, etter initiativ frå våre to redaktørar Anne- Karin Løken og Ingvild N. Sveen. Dette har vist seg å bli veldig populært. Utvalet er no på ca. 20 diverse artiklar. Det vart selt for ca. kr ,- under hingsteutstillinga på Eid, og under NM i Førde vart det selt for ca. kr ,-. Det var også sal ved andre mindre arrangement. Nettbutikken vart opna i september 2008, og salet gjekk jamt ut resten av året. Totalt sal i løpet av hausten var på ca kr ,-. Etter litt justering av kva artiklar ein skulle ha i nettbutikken, kva ein skulle ha kun på arrangement og ordninga med frakt, har dette no byrja å gå seg til. Bestillinga av artiklar via nettet ser ut til å fungere bra. Etter at Norsk Fjordhestsenter flytta kontorlokala til 2. etasje på seminbygget, har vi også fått mykje betre lagertilhøve, og vi har no eit variert og fullstendig lager av artiklane. Enkelte artiklar er meir populære enn andre, og dette vil det bli teke omsyn til i den vidare drifta, m.a. med tanke på den kapital som blir bunde opp i eit stort lager. Sekretæren 19

20 Årsmelding frå Fokus Unghest Fokus Unghest er eit samarbeidsprosjekt for dei tre særnorske rasane. Prosjektet har i løpet av året funne ei god organisering og driftsform. Ein har etablert ei arbeidsgruppe som driv prosjektet, og ei styringsgruppe der dei tre leiarane frå dei respektive raseorganisasjonane er med. I arbeidsgruppa sit Hanne Fjerdingby Olsen (UMB), som leiar, Birgit D. Nielsen (Nordlandshest/Lyngshest), Lena Erfjord (dølahest), Berit Bergset (fjordhest). I tillegg har vi to web-ansvarlege, Jenny Johnsen og Janne Seilen (studentar ved UMB), som er ansvarlege for alt fagstoff og det praktiske omkring drifting av nettstaden Nettstaden vart lansert 1. september. Vi hadde nesten 7000 besøkande innom nettstaden første veka, så denne var det mange som hadde venta på! Seinare har besøkstalet vore mellom 1200 og 2500 pr veke. Arbeidsgruppa har hatt 25 møte i av desse har vore i lag med styringsgruppa. 14 av møta har vore telefonmøte (internetttelefoni), 6 møte pr epost og 5 fysiske møte. Ein har lagt til rette for at lokallaga kan arrangere unghestkurs og unghestkonkurransar. Lokallaga kan søkje om stønad til å arrangere. I 2008 har arbeidsgruppa mottatt 16 søknader om tilskot til å arrangere unghestkurs. Ein av søknadane var ufullstendig, eit av kursa vart ikkje avhalde grunna få påmelde. Dei andre søknadane har vorte innvilga. Nokre av søknadane gjaldt kurs over fleire helgar, så totalt har det vore halde 25 dagar med kurs. Interessa har vore størst i fjordhestlaga. Vi har motteke søknader frå 8 fjordhestlag, 3 dølehestlag og 2 nordlandshest/lyngshestlag. Ein ser av deltakarlistene at der er ofte hestar frå alle dei tre særnorske rasane på kursa. Tilsaman har arbeidsgruppa delt ut kr i tilskot for På Lyngshestdagane i august vart det arrangert unghestkonkurranse i regi av Birgit D. Nielsen, ein av medlemmane i arbeidsgruppa. Dette vart svært godt motteke både av hesteeigarar og publikum, så vi håpar og trur at mange lokallag vil arrangere unghestkonkurranse i Dei webansvarlege samlar inn og set om relevant fagstoff som så vert presentert på nettstaden I 2008 vart det lagt ut 23 artiklar. I tillegg har vi nyhende og rapportar frå ulike arrangement. Arbeidsgruppa har presentert sitt arbeid på årsmøtet til landslaget for dølehest, årsmøtet for nordlandshest/lyngshest, for medlemmane i FHI og på haustmøtet til fjordhestlaget. Målet med desse presentasjonane er å få fleire lokallag til å arrangere kurs og konkurransar, og såleis auke kompetansen om unghest hjå sine medlemmar. Fjord Horse International (FHI) FHI er en internasjonal fjordhestorganisasjon, hvor nasjonale fjordhestorganisasjoner fra 10 forskjellige land er medlemmer. Organisasjonen ledes av følgende organer: Generalforsamling og et styre på 5 medlemmer, og der presidenten skal være fra Norge. Etter generalforsamlingen 2008, som ble avviklet i samband med hingsteutstillingen på Nordfjordeid, har styret denne sammensetningen: Tor Finstad, Norge, President, Birgit Mortensen, Danmark, Visepresident, med Brian Jensen, Canada, Michelle Svae, Norge og Maureen van Leuwen, Nederland som styremedlemmer. I tilslutning til generalforsamlingen ble det i år arrangert en avlskonferanse, hvor representanter fra 11 forskjellige land deltok. På konferansen ble det fra norsk side gitt en presentasjon av bl.a. følgende tema: Revisjon av Avlsplan, nytt utstillingsreglement, den norske stamboka med revidert registreringsreglement, samt det norske unghestprosjektet. Og Phillip Odden fra USA presenterte det oppdaterte nordamerikanske avlsprogrammet. På generalforsamlingen ble enkelte forslag til vedtektsendringer drøftet og oversendt styret, så som spørsmål om medlemskap og styremedlemmenes funksjonstid. Styret har fulgt opp dette, og i møte på Oslo lufthavn, Gardermoen høsten 2008 ble det bl.a. vedtatt å foreslå at styremedlemmer kan gjenvelges opptil 3 ganger, for å skape større kontinuitet i styret. Blant mange saker på dagsorden var oppgradering og modernisering av FHI sin heimeside, herunder et bedre link system og harmonisering med de enkelte medlemslands heimesider. Den viktigste saken å diskutere var nok likevel ideen om, på lang sikt, å arbeide seg fram mot en felles internasjonal database med felles register og stambok for fjordhester verden over. Det kan bli en lang veg å gå, men styret fant forslaget interessant og ga sin tilslutning til å gå trinnvis fram. Det etableres et forprosjekt på saken, og til å føre arbeidet videre, oppnevnte styret ei arbeidsgruppe med følgende medlemmer: Tor Finstad, FHI, Magne Hus, NFL, Tore Kvam, NHS, Birgit Mortensen, Danmark og Eike Schön-Petersen, Tyskland. T.F. 20

Returadresse: Norges Fjordhestlag Myroldhaug 6770 Nordfjordeid

Returadresse: Norges Fjordhestlag Myroldhaug 6770 Nordfjordeid Returadresse: Norges Fjordhestlag Myroldhaug 6770 Nordfjordeid Årsmelding og rekneskap Norges Fjordhestlag 2013 Innkalling til årsmøte Møtestad: Nordfjord Hotell, Nordfjordeid: Møtetid: Onsdag 30. april

Detaljer

ÅRSMELDING OG REKNESKAP

ÅRSMELDING OG REKNESKAP ÅRSMELDING OG REKNESKAP 2001 Foto: Johan Brun. NORGES FJORDHESTLAG Innkalling til årsmøte Møtestad: Nordfjord Hotell, 6770 Nordfjordeid Møtetid: Onsdag 1. mai kl. 13.00 2002 Sakliste Sak 1. Sak 2. Sak

Detaljer

Returadresse: Norges Fjordhestlag Myroldhaug 6770 Nordfjordeid

Returadresse: Norges Fjordhestlag Myroldhaug 6770 Nordfjordeid Returadresse: Norges Fjordhestlag Myroldhaug 6770 Nordfjordeid Årsmelding og rekneskap Norges Fjordhestlag 2014 Innkalling til årsmøte Møtestad: Nordfjord Hotell, Nordfjordeid: Møtetid: Onsdag 29. april

Detaljer

Årsmelding 2009 Telemark Sau og Geit

Årsmelding 2009 Telemark Sau og Geit Årsmelding 2009 Telemark Sau og Geit Årsmelding 2009 Telemark Sau og Geit Side 1 Fylkeslag av Norsk Sau og Geit Kontoradresse ved sekretær: ( betalt av Nortura) Torhild F Sisjord Bygdesentralen 3690 HJARTDAL

Detaljer

Årsmøte Eidfjord Idrettslag 5. mai 2013 på Eidfjord Fjell og Fjordhotell kl. 19.00. Sakliste og sakspapira for årsmøtet

Årsmøte Eidfjord Idrettslag 5. mai 2013 på Eidfjord Fjell og Fjordhotell kl. 19.00. Sakliste og sakspapira for årsmøtet Årsmøte Eidfjord Idrettslag 5. mai 2013 på Eidfjord Fjell og Fjordhotell kl. 19.00 Sakliste og sakspapira for årsmøtet Det vises til innkallinga til årsmøte av 5. april 2013 på Eidfjord IL si nettside.

Detaljer

SEMINSTASJON FOR FJORDHEST PÅ NORDFJORDEID

SEMINSTASJON FOR FJORDHEST PÅ NORDFJORDEID RAPPORT FRÅ EIT FORPROSJEKT SEMINSTASJON FOR FJORDHEST PÅ NORDFJORDEID Prosjektgruppe Magne Hus, leiar Tore Kvam Jørgen Langeland Jostein Vonheim Hans Kolbein Dahle, sekretær / koordinator Norges Fjordhestlag

Detaljer

Årsmelding 2014. Hordaland Sau og Geit. www.nsg.no/hordaland

Årsmelding 2014. Hordaland Sau og Geit. www.nsg.no/hordaland Årsmelding 2014 Hordaland Sau og Geit www.nsg.no/hordaland Innhald: Side Program til årsmøtet i 2015 3 Sakliste og valnemda si innstilling til årsmøtet i 2015 4-5 Arbeidet i fylkeslaget 5 HSG si heimeside

Detaljer

Mannen med krakken (Harald Grytten) Organisasjonsnytt. Årsmøte 2006 s 6-9. Dokka Biovarme s 10-11. Regnskap/ balanse NBF 2006 s 13

Mannen med krakken (Harald Grytten) Organisasjonsnytt. Årsmøte 2006 s 6-9. Dokka Biovarme s 10-11. Regnskap/ balanse NBF 2006 s 13 Sagbladet Forum for Norske Bygdesager Organisasjonsnytt s 4-5 Årsmøte 2006 s 6-9 Dokka Biovarme s 10-11 Regnskap/ balanse NBF 2006 s 13 Sitkagran som konstruksjonsvirke s 14 Kystskogbruket s 15 Medlemsblad

Detaljer

Foto: Avisa Valdres og Tine Krange. Haldor Røynes ærespris 2008: Erik O. Røang og Hallvard Skrindsrud

Foto: Avisa Valdres og Tine Krange. Haldor Røynes ærespris 2008: Erik O. Røang og Hallvard Skrindsrud VALDRES FOLKEMUSIKKLAG Foto: Avisa Valdres og Tine Krange Haldor Røynes ærespris 2008: Erik O. Røang og Hallvard Skrindsrud ÅRSMØTE 12. mars 2009 Sakspapir til årsmøtet 12. mars 2009 Sakliste 1. OPNING,

Detaljer

årsmelding HANDBALL rekneskap

årsmelding HANDBALL rekneskap 1914 2011 årsmelding rekneskap STORD FO STORD BARNE Ivrige fotballspelarar i aksjon. FOTBALL Formenn i laget Leif Tonning 1914 15 Magnus Jansen 1916 17 Bjarne Dahl 1918 19 Harald Nordenborg 1920 25 Magne

Detaljer

Årsmelding for Møre og Romsdal Sau og Geit 2008.

Årsmelding for Møre og Romsdal Sau og Geit 2008. Årsmelding for Møre og Romsdal Sau og Geit 2008. 1 Innhald: Helsing frå Leiaren... 2 Program Årsmøte... 9 Tillitsvalde... 10 Adresseliste Lokallagsleiarar... 12 Medlemstal... 13 Rovvilt... 14 Rekneskap

Detaljer

Norske Landbrukstenester

Norske Landbrukstenester Norske Landbrukstenester Velkomen til Årsmøte 2012 Quality Airport Hotel Gardermoen 10.-11. 11. april 2013 Sakliste... 3 Utsendingar... 4 Forretningsorden... 6 Driftsåret... 7 Årsmelding... 12 Rekneskap...

Detaljer

Norske Landbrukstenester. Årsmelding 2013. Med årsmøtereferat

Norske Landbrukstenester. Årsmelding 2013. Med årsmøtereferat Norske Landbrukstenester Årsmelding 2013 Med årsmøtereferat 2 innhald Sakliste Utsendingar Driftsåret Årsmelding Rekneskap Balanse Noter til rekneskap Revisjonsmelding Kontingent Arbeidsplan Budsjett til

Detaljer

Her har eg teke med meg styret ut på tur i Trondheim

Her har eg teke med meg styret ut på tur i Trondheim Returadresse: NIFYEA v/ Christian Harholt Holen 6460 EIDSVÅG i R. World peace through understanding IFYENYTT Nummer 1 2004 Her har eg teke med meg styret ut på tur i Trondheim Presentasjon av styret --

Detaljer

Indre Hordaland Revisjonsdistrikt Forvaltningsrevisjon Rekneskapskontroll Intern kontroll Rådgjeving og oppdrag

Indre Hordaland Revisjonsdistrikt Forvaltningsrevisjon Rekneskapskontroll Intern kontroll Rådgjeving og oppdrag Indre Hordaland Revisjonsdistrikt Forvaltningsrevisjon Rekneskapskontroll Intern kontroll Rådgjeving og oppdrag Selskapskontroll Eidfjord Utvikling AS Eigarskapskontroll/forvaltningsrevisjon i Eidfjord

Detaljer

Returadresse: Norsk Bygdesagforening 6763 Hornindal

Returadresse: Norsk Bygdesagforening 6763 Hornindal B Returadresse: Norsk Bygdesagforening 6763 Hornindal Sagbladet Forum for Norske Bygdesager Nytt fra fylkeslagene s4 God Jul Program for årsmøtehelg 2012 s5 Årsmelding s 6-8 Medlemsbedriften Gryting Trelast

Detaljer

ØKT TRYGGHET OG GODE RABATTER

ØKT TRYGGHET OG GODE RABATTER ÅRSMELDING 2009 ØKT TRYGGHET OG GODE RABATTER gjensidige.no Vi trygger hverdagen for deg og dine, og gir deg gode rabatter når du samler forsikringene dine hos oss. Som medlem av Norsk Sau og Geit får

Detaljer

Eigarmelding 2011. Fylkeskommunal eigarskap i selskap. www.sfj.no

Eigarmelding 2011. Fylkeskommunal eigarskap i selskap. www.sfj.no Eigarmelding 2011 Fylkeskommunal eigarskap i selskap www.sfj.no Føreord Dette er no fjerde gong at Sogn og Fjordane fylkeskommune legg fram melding om fylkeskommunen sin eigarskap i selskap. Denne eigarmeldinga

Detaljer

ORGANISASJONSHANDBOK FOR NORGES BYGDEKVINNELAG. Mjølkerampa EIN AV MANGE MØTEPLASSAR

ORGANISASJONSHANDBOK FOR NORGES BYGDEKVINNELAG. Mjølkerampa EIN AV MANGE MØTEPLASSAR ORGANISASJONSHANDBOK F O R N O R G E S B Y G D E K V I N N E L A G ORGANISASJONSHANDBOK FOR NORGES BYGDEKVINNELAG Mjølkerampa EIN AV MANGE MØTEPLASSAR Norges Bygdekvinnelag Postboks 9358 Grønland 0135

Detaljer

Årsrapport 2009. Innhold:

Årsrapport 2009. Innhold: Årsrapport 2009 Innhold: Styrets beretning side 2 Administrasjonens beretning side 5 Resultatregnskap side 11 Balanse side 12 Noter side 13 Kontantstrøm side 17 Revisjonsberetning side 18 Hestehjelpskassa

Detaljer

HAVGULA LAGSBLAD FOR IDROTTSLAGET GULAR - BYGDEUNGDOMEN I BERGEN. Nr: 1-78. årg. Desember 2014. Sølv til jentene i Holmekollstafetten

HAVGULA LAGSBLAD FOR IDROTTSLAGET GULAR - BYGDEUNGDOMEN I BERGEN. Nr: 1-78. årg. Desember 2014. Sølv til jentene i Holmekollstafetten Nr: 1-78. årg. Desember 2014 HAVGULA LAGSBLAD FOR IDROTTSLAGET GULAR - BYGDEUNGDOMEN I BERGEN Sølv til jentene i Holmekollstafetten Rekrutteringen blomstrer i orientering Veterantur til Ulvik 2 Havgula

Detaljer

Evaluering av kompensasjonsordninga. April 2009

Evaluering av kompensasjonsordninga. April 2009 Evaluering av kompensasjonsordninga for auka arbeidsgjevaravgift i Hordaland April 2009 INNHALD SAMANDRAG... 3 KAPITTEL 1 INNLEIING... 10 KAPITTEL 2 METODE... 12 2.1 Intervju... 12 2.2 Spørjeundersøkingar...

Detaljer

2014 Rogaland sau og geit Årsmelding og rekneskap

2014 Rogaland sau og geit Årsmelding og rekneskap 2014 Rogaland sau og geit Årsmelding og rekneskap Trygg og effektiv øremerking siden 1936 Husdyr er levende verdier de er næring, vekst og liv for bonden, samfunnet og forbrukerne. I over 75 år har OS

Detaljer

Årsmøte Eidfjord Idrettslag Fredag 9. mai 2014 på Vik pensjonat kl. 19.30. Protokoll frå årsmøtet. Eidfjord IL protokoll årsmøtet 09.05.

Årsmøte Eidfjord Idrettslag Fredag 9. mai 2014 på Vik pensjonat kl. 19.30. Protokoll frå årsmøtet. Eidfjord IL protokoll årsmøtet 09.05. Årsmøte Eidfjord Idrettslag Fredag 9. mai 2014 på Vik pensjonat kl. 19.30 Protokoll frå årsmøtet Eidfjord IL protokoll årsmøtet 09.05.14 Sakliste: 1. Godkjenne dei som har stemmerett 2. Godkjenne innkallinga,

Detaljer

år smelding & rekne sk ap 2011

år smelding & rekne sk ap 2011 år smelding & rekne sk ap 2011 innhald året 2011 3 4 6 20 26 28 31 33 35 43 89 92 94 96 Året 2011 Eigarstyring og selskapsleiing Styret si årsmelding 2011 Temasider Stadfesting frå styret og dagleg leiar

Detaljer

God jul. Bygdesager som utvider. www.sag.no. Forum for Norske Bygdesager. s 16. s 18. s 19. Nytt fra organisasjonen

God jul. Bygdesager som utvider. www.sag.no. Forum for Norske Bygdesager. s 16. s 18. s 19. Nytt fra organisasjonen Sagbladet Forum for Norske Bygdesager Nytt fra organisasjonen God jul s4 Program for årsmøtehelg 2014 s5 Årsmelding s 6-8 Medlemsbedriften: Skiftenes sag s 10-12 Eltilsyn - sikrer mot brann s 14-15 Fagtur

Detaljer

Møteinnkalling. Fylkestinget

Møteinnkalling. Fylkestinget Møteinnkalling Fylkestinget 10.- 12. oktober 2011 Møteinnkalling Utval: Fylkestinget Møtestad: Hotel Union, Geiranger Dato: 10.10.2011 Tid: 13:00 Forfall skal meldast til utvalssekretær, som kallar inn

Detaljer

Evaluering av etablerarverkemiddelet

Evaluering av etablerarverkemiddelet Vestlandsforsking Boks 163, 6851 Sogndal Tlf. 57 67 61 50 Internett: www.vestforsk.no VF-notat 5/2004 Evaluering av etablerarverkemiddelet Alkymisten Dokumentasjonsrapport til VF-Notat 4/2004 Thor André

Detaljer

Folkefesten! God jul og godt nytt år. Les om: Desember 2007 Medlemsblad for idrettslaget TRIO 39. årgang. Stinny er slitaren...s.

Folkefesten! God jul og godt nytt år. Les om: Desember 2007 Medlemsblad for idrettslaget TRIO 39. årgang. Stinny er slitaren...s. Desember 2007 Medlemsblad for idrettslaget TRIO 39. årgang Folkefesten! Les om: Stinny er slitaren...s. 2 www.il-trio.no...s. 2 Årsmelding Triohuset..s. 2 Årsmelding Friidrettsgruppa...s. 4 Pokalar...s.

Detaljer

BYGDE. rett til værs. Medlemstallet 2012: Bildeserien: Magiske vinteraugneblikk side 14-15 Tema: VAL spesial side 18-24 UNGDOMMEN.

BYGDE. rett til værs. Medlemstallet 2012: Bildeserien: Magiske vinteraugneblikk side 14-15 Tema: VAL spesial side 18-24 UNGDOMMEN. BYGDE UNGDOMMEN NR. 1/2013, 78. årgang. Medlemsblad for NBU. Medlemstallet 2012: side 6 rett til værs Bildeserien: Magiske vinteraugneblikk side 14-15 Tema: VAL spesial side 18-24 ! Ring oss på 03100,

Detaljer