MØTEINNKALLING. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEINNKALLING. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge"

Transkript

1 MØTEINNKALLING Til: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge Møtetid/sted: Torsdag 28. september 2006 klokken møterom på Senter for psykisk helse Nord-Troms Fredag 29. september 2006 klokken Sonjatun konferanserom Forfall meldes direktørens forkontor, tlf Saksliste Sak nr. Tittel Sak 40/06 Godkjenning av innkalling og saksliste til styremøtet 28. og 29. september 2006 Sak 41/06 Godkjenning av protokoll fra styremøtet ved Universitetssykehuset Nord-Norge 31. august 2006 Sak 42/06 Referatsaker Sak 43/06 Økonomi og regnskapsrapportering pr august 2006 Sak 44/06 Møteplan 2007 Sak 45/06 Pingvinvask AS - salg av aksjer Unntatt offentlighet 6.2a Sak 46/06 Eventuelt Tromsø, 20. september 2006 Johan Petter Barlindhaug styreleder (s) direktør Sykehusveien MVA NO Telefaks:

2 Side 2 av 11 Møtedag: Torsdag 28. september 2006 Saksbehandler: Rådgiver Anne Regine Lager Sak nr. 40/06 J.nr. Arkivkode: 012 Dato Sak 06/222 GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE TIL STYREMØTET 28. SEPTEMBER 2006 Innstilling til VEDTAK Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge godkjenner innkalling og saksliste til styremøtet 28. september Direktør Anne Regine Lager Rådgiver Sykehusveien MVA NO Telefaks:

3 Side 3 av 11 Møtedag: Torsdag 28. september 2006 Saksbehandler: Rådgiver Anne Regine Lager Sak nr. 41/06 J.nr. Arkivkode: 012 Dato Sak 06/223 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE VED UNIVERSITETSSYKEHUSET NORD-NORGE 31. AUGUST 2006 Innstilling til VEDTAK Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge godkjenner protokoll fra styremøtet 31. august Direktør Anne Regine Lager Rådgiver Sykehusveien MVA NO Telefaks:

4 Side 4 av 11 Møtedag: 28. september 2006 Saksbehandler: Rådgiver Anne Regine Lager Sak nr. 42/06 J.nr. 4306/06 Arkivkode: 012 Dato Sak: 06/203-7 REFERATSAKER DEL A Saker under arbeid 2 Brev datert fra Helse Nord vedr. Styresak Revisjon av drifts- og investeringsrammer II Brev datert fra Direktøren til Helse Nord: Problemnotat vedr. å redusere aktiviteten til 2005 nivå på UNN HF 12 Brev datert fra helse Nord: Ansattes representasjon i helseforetaksstyrene Styresak Brev fra direktøren datert til avd.ledere kliniske avdelinger: Vedrørende krav fra Helse Nord om reduksjon i stillinger og aktivitet DEL B Informasjon fra direktøren om fattede beslutninger 1 Brev fra direktør til Helsetilsynet i Troms: Vedr. pasient med kreft i hjertet DEL C Til informasjon 1 Møtereferat fra Brukerutvalget for pasienter og pårørende Brev datert fra Helse Nord: Presseprotokoll styremøte 6. september Brev datert fra Helse Nord: Protokoll foretaksmøte- UNN HF 22 Brev datert fra Helse Nord: Nye foretaksgrenser i Helse Nord fra 1. sept Brev datert fra Helse Nord: Styresak 59: møteplan Brev datert fra Helse Nord: Foretaksmøte den 18. sept. Innkalling Nyheter lagt ut på Intranett 1808: Diabeteskurs for helsepersonell: Emnekurs i diabetes 1808: Hvordan kan vi bruke legemiddelkomiteen til beste for riktig legemiddelbruk? 2108: Kronerulling til inntekt for protesesenter i Gaza 2108: Hjertekraft kognitive og andre følgevirkninger 2208: OCD (tvangslidelser), diagnostikk og behandling 2308: Abstracts til Regional forskningskonferanse 2408: noraforsk-konferanse. Læringsdrevne arbeidsplasser i nord 2408: Livsstilsykdommer forebygging og behandling 2508: Kvinneklinikken er ansvarlig for onsdagsmøte : Salgsstopp av Doxylin infusjonssubstans 20 mg/ml fra Alpharma 2508: Smitteverndag for helsearbeidere på UNN 2808: To PasOpp-undersøkelser i høst 2808: 1. september 2006: papirfri arbeidsflyt ved Radiologisk avdeling 2408: Oppgradering av Dips fredag kl : UNN besøker Hålogalandssykehuset HF 3008: Kurs i Classfronter Sykehusveien MVA NO Telefaks:

5 Side 5 av : Helse-, miljø- og sikkerhet. Oppstart grunnopplæring høsten : Søknader til Dagny Pedersens Minnefond 2. gangs utlysning 3008: Julemessa i Breivika 3008: Sykefravær 2. kvartal : Førstehjelp ved selvmordsfare 3108: Avd. for mikrobiologi og smittevern har ansvaret for onsdagmøte : Meldingstjeneste for drift- og systemmeldinger på UNN 0109: Hålogalandssykehuset avvikles En gravferd og to bryllup 0609: Påmelding Regional forskningskonferanse november 0109: Grunnkurs i brannvern 0509: Endringer i Dips 0509: Offisiell åpning av nybygg/samlokalisering 0509: Rundskriv Helsetjenestens og politiets ansvar for psykisk syke 0509: Ny tannlege på UNN 0609: Temanettverk i klinisk forskning, 28. september : Nasjonal konferanse om traumatisk hjerneskade 0609: Invitasjon fra Tromsø Symfoniorkester 0609: Lær deg å mestre negativt stress gjennom oppmerksomhetstrening 0609: UNN-marsjen 2006 bli med å starte en ny tradisjon 0609: Problemer med Dips 0609: Smitteverndag for helsearbeidere på UNN 0609: Barn, sorg og skole. Hvem ser? Hvem tar ansvar? 0509: Avdeling for urologi og endokrin kirurgi har ansvaret for onsdagsmøte : ADHD-foreningen inviterer til åpent møte 0709: NAFKAM inviterer til gjesteforelesning 0709: Svartjeneste for personalspørsmål i forbindelse med avviklingen av Hålogalandssykehuset 0709: Informasjon om parkering på UNN i Breivika og på Åsgård 0809: Treghet i Dips på UNN 0809: Virus: Small molecules crucial questions Foredrag 22. sept. 0809: Helse Nords andel av forskningsproduksjonen innen klinisk forskning øker 0809: Farvel til plakatkaoset 0709: Stenging av parkeringsplassen v/bup 1109: Rådgiver/regional hygienesykepleier ved KORSN 1109: Innføringskurs i SPSS 1109: Til alle forskere ved UNN / DMF, UiTø: søknadsfrist der Forskningspostens hjelp er ønsket 11009: Invitasjon til seminar: Har du et barn/en elev som vegrer seg for å gå på skole? 1209: Kurs for voksne med atopisk eksem og pårørende 1209: Pingvinskolen høsten 2006 bli en flyvedyktig pingvin! 1309: Ansettelsestopp ved UNN 1309: Epilepsi mestringskurs for foreldre og nærpersoner 1409: Gjesteforelesninger på MH bygget i september og oktober 1509: Gratis røykeslutt 1509: ephorte elektronisk saksbehandling og arkivering 1509: Allmennpsykiatrisk avd. har ansvaret for onsdagsmøte 20. september 1509: Redusert åpningstid ved Personalservice Sykehusveien MVA NO Telefaks:

6 Side 6 av 11 Innstilling til VEDTAK Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge tar referatsaker og oversikt over nyheter lagt ut på intranett til orientering. Direktør Anne Regine Lager Rådgiver Sykehusveien MVA NO Telefaks:

7 Side 7 av 11 Møtedag: Torsdag-fredag september Saksbehandler: Grethe Andersen/Jorunn Lægland, Økonomi og analysesenteret Sak nr. 43/06 J.nr. Arkivkode: Tromsø 19. september 2008 Økonomi og aktivitetsrapportering pr august 2006 I henhold til retningslinjer fra Helse Nord, skal tertialrapportene for regnskap og aktivitet styrebehandles i helseforetakene før de oversendes Helse Nord. Vedlagt følger 2. tertial rapport som følger malen fra Helse Nord. Den inneholder 4 deler, kvalitet, personal, aktivitet og økonomi. Innenfor hver av disse delene er det ulike indikatorer som er og vurdert og kommentert. Tertialrapporten kan oppsummeres slik innenfor regnskapsdelen: Resultat etter overføring til strukturfond er på -13,3 millioner kroner for august måned. Pr august har UNN et regnskapsmessig resultat som er 76 millioner kroner dårligere en budsjett.. INNSTILLING TIL VEDTAK Styret godkjenner den forelagte 2. tertialrapporten 2006 for Universitetssykehuset Nord- Norge. Styret er bekymret for den økonomiske utvikling pr andre tertial og forutsetter at iversatte tiltak gjennomføres og at styret holdes orientert, konf. styresak 37/06. Direktør Jorunn Lægland Økonomisjef Vedlegg: resultatregnskap pr august og aktivitetsrapportering 2 tertialrapport pr 2006 Ulike parameter pr 2 tertial 2006 Sykehusveien MVA NO Telefaks:

8 Side 8 av 11 Aktivitetstall 2006 Universitetssykehuset Nord Norge HF Pr. 31.august 2006 Sum Sum Sum Endring Aktivitet Antall i % Innleggelser Somatikk Dagbehandlinger Somatikk Dagkirurgiske inngrep Somatikk DRG poeng - korrigerte Somatikk Liggedager i perioden Somatikk Polikliniske konsultasjoner Somatikk Laboratorieanalyser** Somatikk Undersøkelser - Coronar angiografi Somatikk Behandlinger - PCI Somatikk Hjerteoperasjoner Somatikk Innleggelser i sykehusavdeling, voksne VOP Innleggelser - Psykiatriske sentre, voksne VOP Liggedager i perioden VOP Polikliniske konsultasjoner - Voksenpsykiatri* VOP Innleggelser BUP Polikliniske konsultasjoner BUP Utskrivelser Rusomsorg Liggedøgn Rusomsorg Polikliniske konsultasjoner Rusomsorg Nyhenviste pasienter på venteliste i øyeblikket Somatikk og psykiatri *Inkludert etterregistreringer fom januar tom juli 06 ** Røntgenundersøkelser for august er ikke med Sykehusveien MVA NO Telefaks:

9 Side 9 av 11 UNN HF Resultatregnskap 2006 ok ok ok ok Aug 2006 Aug 2005 Hittil 2005 Hittil 2006 Budsj. hittil Årsbudsjett Driftsinntekter Basisramme ISF Polikliniske inntekter Øremerkede statstilskudd Gjestepasientinntekter Andre driftsinntekter Sum driftsinntekter Driftskostnader Vareforbruk Gjestepasientkostnader Innleie av helsepersonell Personalkostnader Ordinære avskrivninger Andre driftskostnader Sum driftskostnader Driftsresultat Finansielle poster Renteinntekter Rentekostnader Sum finansielle poster Ordinært resultat Fra strukturfond (106900) Resultat etter strukturfond Sykehusveien MVA NO Telefaks:

10 Side 10 av 11 Møtedag: 28. september 2006 Saksbehandler: Rådgiver Anne Regine Lager Sak nr. 44/06 J.nr. Arkivkode: Dato MØTEPLAN 2007 Følgende møteplan foreslås for styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF 2007: Onsdag 31. januar Onsdag 21. mars Mandag 30. april Torsdag og fredag 14. og 15. juni (styreseminar) Torsdag 30. august Torsdag og fredag 27. og 28. september (styreseminar) Tirsdag 6. november Torsdag 13. desember Dersom ikke annet er avtalt, holdes styremøtene klokken på Universitetssykehuset Nord- Norge, administrasjonens møterom D Innstilling til VEDTAK Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge vedtar følgende møteplan for 2007: Onsdag 31. januar Onsdag 21. mars Mandag 30. april Torsdag og fredag 14. og 15. juni (styreseminar) Torsdag 30. august Torsdag og fredag 27. og 28. september (styreseminar) Tirsdag 6. november Torsdag 13. desember Direktør Anne Regine Lager Rådgiver Sykehusveien MVA NO Telefaks:

11 Side 11 av 11 Møtedag: 28. og 29. september 2006 Saksbehandler: SAS Ernst Isaksen Sak nr. 45 /06 J.nr. Arkivkode: Dato Unntatt offentlighet 6.2a PINGVINVASK AS - SALG AV AKSJER Sykehusveien MVA NO Telefaks:

PRESSEPROTOKOLL STYRET VED UNIVERSITETSSYKEHUSET NORD-NORGE

PRESSEPROTOKOLL STYRET VED UNIVERSITETSSYKEHUSET NORD-NORGE PRESSEPROTOKOLL STYRET VED UNIVERSITETSSYKEHUSET NORD-NORGE Styre: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge Møtetid: mandag 27. september 2004 Møtested: UNN, Administrasjonens møterom, D1 707 Til stede:

Detaljer

Det innkalles med dette i tråd med avtalt møteplan og etter samråd med styreleder til styremøte fredag 6. juni 2008 per telefon.

Det innkalles med dette i tråd med avtalt møteplan og etter samråd med styreleder til styremøte fredag 6. juni 2008 per telefon. STYREDOKUMENT Til Kopi Kopi Kopi Kopi Kopi Kopi Fra Styremedlemmene i Helgelandssykehuset HF Varastyremedlemmene i Helgelandssykehuset HF Ledergruppen i Helgelandssykehuset HF Brukerutvalget Helgelandssykehuset

Detaljer

MØTEPROTOKOLL STYRET VED UNIVERSITETSSYKEHUSET NORD-NORGE

MØTEPROTOKOLL STYRET VED UNIVERSITETSSYKEHUSET NORD-NORGE MØTEPROTOKOLL STYRET VED UNIVERSITETSSYKEHUSET NORD-NORGE Styre: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge Møtetid: Fredag 16. juni 2006 Møtested: Rundhaug gjestegård Til stede: Forfall: UNN HF: Johan

Detaljer

Styresak 106-2010 Økonomirapport nr. 9-2010 Sakspapirene var ettersendt.

Styresak 106-2010 Økonomirapport nr. 9-2010 Sakspapirene var ettersendt. Møtedato: 20. oktober 2010 Arkivnr.: 2010/680/131 Saksbeh/tlf: Erling Bang/Erik S. Skjemstad, 75512918 Dato: 18.10.2010 Styresak 106-2010 Økonomirapport nr. 9-2010 Sakspapirene var ettersendt. Helse Nord

Detaljer

INNKALLING TIL STYREMØTE/STYRESEMINAR 8.-9. SEPTEMBER

INNKALLING TIL STYREMØTE/STYRESEMINAR 8.-9. SEPTEMBER Styreleder Ketil Holmgren 1. september 2010 Nestleder Irene Skiri Mona Søndenå Torfinn Reginiussen Ragnhild L. Nystad Staal Nilsen Ulf Syversen Ole I. Hansen (for Ally Nyheim) Evy Adamsen Odd Oskarsen

Detaljer

Program: 10:30 Styreseminar; Gjennomgang av Oppdragsdokument 2013 11.30 - Lunsj 12:00 - Styremøte 15:30 - Pressekonferanse

Program: 10:30 Styreseminar; Gjennomgang av Oppdragsdokument 2013 11.30 - Lunsj 12:00 - Styremøte 15:30 - Pressekonferanse STYREDOKUMENT Til Kopi Kopi Kopi Kopi Kopi Kopi Fra Styremedlemmene i Helgelandssykehuset HF Varastyremedlemmene i Helgelandssykehuset HF Ledergruppen i Helgelandssykehuset HF Brukerutvalget Helgelandssykehuset

Detaljer

Styremøte i Helse Finnmark HF Dato. 14. september 2012

Styremøte i Helse Finnmark HF Dato. 14. september 2012 Administrasjonen Styremøte i Helse Finnmark HF Dato. 14. september 2012 Møtedato: 25. september 2012 Saksbehandler: Økonomisjef Lill-Gunn Kivijervi Sak nr: 68/2012 Navn på sak: Månedsrapport kvalitet og

Detaljer

INNKALLING TIL STYREMØTE 27. SEPTEMBER 2011 I ALTA

INNKALLING TIL STYREMØTE 27. SEPTEMBER 2011 I ALTA Direktøren Styreleder Ulf Syverven Nestleder Irene Skiri Torfinn Reginiussen Ragnhild L. Nystad Viggo Karlstad Staal Nilsen Evy Adamsen Svein Are Størdal Odd Oskarsen Ole I. Hansen (for Ally Nyheim) Brukerutvalget

Detaljer

INNKALLING TIL STYREMØTE 4. OKTOBER 2010 Det innkalles herved til styremøte mandag 4. oktober 2010, klokken 10.00-16.00, ved Park hotell i Alta.

INNKALLING TIL STYREMØTE 4. OKTOBER 2010 Det innkalles herved til styremøte mandag 4. oktober 2010, klokken 10.00-16.00, ved Park hotell i Alta. Styreleder Ketil Holmgren 27. september 2010 Nestleder Irene Skiri Mona Søndenå Torfinn Reginiussen Ragnhild L. Nystad Staal Nilsen Ulf Syversen Evy Adamsen Svein Størdal Odd Oskarsen Ole I. Hansen (for

Detaljer

STYRESAK 17-2009 ØKONOMIRAPPORT NR. 1-2009 OG 2-2009 Sakspapirer ble ettersendt.

STYRESAK 17-2009 ØKONOMIRAPPORT NR. 1-2009 OG 2-2009 Sakspapirer ble ettersendt. Saksbehandler: Erik Slørdal Skjemstad, tlf. 75 51 29 18 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 20.3.2009 200800026-137 131 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: STYRESAK

Detaljer

Saksnr Utvalg Møtedato 28/2012 Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF 28.03.2012 Saksbehandler: Jorunn Lægland

Saksnr Utvalg Møtedato 28/2012 Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF 28.03.2012 Saksbehandler: Jorunn Lægland Saksnr Utvalg Møtedato 28/2012 Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF 28.03.2012 Saksbehandler: Jorunn Lægland Virksomhetsrapport februar 2012 STYRESAK Innstilling til vedtak 1. Styret ved Universitetssykehuset

Detaljer

INNKALLING TIL STYREMØTE 22. OKTOBER

INNKALLING TIL STYREMØTE 22. OKTOBER Styreleder Ketil Holmgren 17. september 2009 Jostein Tørstad Ragnhild L. Nystad Staal Nilsen Ole I. Hansen Hilde Søraa Ane Kokkvoll Øyvin Grongstad Ally Nyheim Ulf Syversen Irene Skiri Brukerutvalget v/leder

Detaljer

INNKALLING TIL STYREMØTE 1. OKTOBER

INNKALLING TIL STYREMØTE 1. OKTOBER Styreleder Ketil Holmgren 17. september 2009 Jostein Tørstad Ragnhild L. Nystad Staal Nilsen Ole I. Hansen Hilde Søraa Ane Kokkvoll Øyvin Grongstad Ally Nyheim Ulf Syversen Irene Skiri Brukerutvalget v/leder

Detaljer

STYRESAK 42-2004 REGNSKAPS- OG RESULTATVURDERING 2003.

STYRESAK 42-2004 REGNSKAPS- OG RESULTATVURDERING 2003. Saksbehandler: Monsen / Grønlund / Røe, tlf. 75 51 29 19 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 17.6.2004 200300012-37 130 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: STYRESAK

Detaljer

Styresak 68/2011 Driftsrapport juni og juli 2011

Styresak 68/2011 Driftsrapport juni og juli 2011 Økonomi Styresak 68/2011 Driftsrapport juni og juli 2011 Saksbehandler: Marit Barosen Saksnr.: 2011/496 Dato: 06.09.2011 Dokumenter i saken: Trykt vedlegg: Driftsrapport juni og juli 2011 Ikke trykt vedlegg:

Detaljer

Vår ref.: Deres ref.: Arkiv: Dato : 2012/4231-11598/2012 012 14.05.2012. Innkalling til styremøte i Helse Nord-Trøndelag 23.

Vår ref.: Deres ref.: Arkiv: Dato : 2012/4231-11598/2012 012 14.05.2012. Innkalling til styremøte i Helse Nord-Trøndelag 23. Administrerende direktør Postboks 333 N-7601 LEVANGER E-post: postmottak@hnt.no www.hnt.no Telefon: 74 09 80 00 Telefaks: 74 09 85 00 Org.nr: 983 974 791 Styret i Helse Nord-Trøndelag Vår ref.: Deres ref.:

Detaljer

INNKALLING TIL STYREMØTE 10. FEBRUAR

INNKALLING TIL STYREMØTE 10. FEBRUAR Styreleder Ketil Holmgren 8. januar 2010 Jostein Tørstad Ragnhild L. Nystad Staal Nilsen Ole I. Hansen Hilde Søraa Ane Kokkvoll Anita Johnsen Ally Nyheim Ulf Syversen Irene Skiri Brukerutvalget v/leder

Detaljer

Formål. Beslutningsgrunnlag Aktivitet og prioritering

Formål. Beslutningsgrunnlag Aktivitet og prioritering Møtedato: 4. februar 2015 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Jann Petter Monsen, 75 51 29 00 Bodø, 23.1.2015 Styresak 3-2015 Budsjett 2015 konsolidert Formål Denne styresaken fremmes for å gi styret i Helse

Detaljer

Møteinnkalling. Styret i Vestre Viken. Møte 05. 2014. Til: Styret ved Vestre Viken Dato utsendt: 12. juni Vår ref. Styresekretær

Møteinnkalling. Styret i Vestre Viken. Møte 05. 2014. Til: Styret ved Vestre Viken Dato utsendt: 12. juni Vår ref. Styresekretær Til: Styret ved Vestre Viken Dato utsendt: 12. juni Vår ref. Styresekretær Møteinnkalling 1 for Styret i Vestre Viken Møte 05. 2014 Møtetype: Styremøte Møtedato: 16.juni Møtetid: kl. 12:00 17:00 Møtested:

Detaljer

INNKALLING TIL STYREMØTE 23. MARS

INNKALLING TIL STYREMØTE 23. MARS Styreleder Ketil Holmgren 16. mars 2010 Jostein Tørstad Ragnhild L. Nystad Staal Nilsen Ole I. Hansen Hilde Søraa Ane Kokkvoll Anita Johnsen Ally Nyheim Ulf Syversen Irene Skiri Brukerutvalget v/leder

Detaljer

Møte 08. 2014. Orientering og omvisning Ringerike sykehus og DPS Ringerike. Tema: Økt tilgjengelighet for spesialisthelsetjenester i Vestre Viken.

Møte 08. 2014. Orientering og omvisning Ringerike sykehus og DPS Ringerike. Tema: Økt tilgjengelighet for spesialisthelsetjenester i Vestre Viken. Til: Styret ved Vestre Viken Dato utsendt: 17. november Vår ref. Styresekretær Møteinnkalling 1 for Styret i Vestre Viken Møte 08. 2014 Møtetype: Møtedato: Møtetid: Møtested: Styremøte 24. november kl.10.00-16.00

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF Styremøte 28.02.11 SAK NR 013 2011 VIRKSOMHETSRAPPORT PER 31. JANUAR 2011. Forslag til VEDTAK:

Sykehuset Innlandet HF Styremøte 28.02.11 SAK NR 013 2011 VIRKSOMHETSRAPPORT PER 31. JANUAR 2011. Forslag til VEDTAK: Sykehuset Innlandet HF Styremøte 28.02.11 SAK NR 013 2011 VIRKSOMHETSRAPPORT PER 31. JANUAR 2011 Forslag til VEDTAK: Styret tar virksomhetsrapport pr 31.01.2011 til etterretning. Brumunddal, 18. februar

Detaljer

Regnskapsrapport 1. tertial 2007

Regnskapsrapport 1. tertial 2007 Vår dato: Vår referanse: 22. mai 2007 Vår saksbehandler Deres dato: Deres referanse: Økonomikonsulent Torunn Engum Kopi til: Helse Nord RHF Sjøgata 10 8038 BODØ Regnskapsrapport 1. tertial 2007 1 Oppsummering

Detaljer

Styresak. Forslag til vedtak. 1. Styret tar rapportering fra virksomheten per 31. mars 2015 til etterretning.

Styresak. Forslag til vedtak. 1. Styret tar rapportering fra virksomheten per 31. mars 2015 til etterretning. Styresak Går til: Styremedlemmer Foretak: Helse Stavanger HF Dato: 29.04.2015 Saksbehandler: Saken gjelder: Øystein Martin Fjelldal/Gunnhild Haslerud Styresak 41/15 Rapportering fra virksomheten mars 2015

Detaljer

Styresak 22-2014 Driftsrapport februar 2014

Styresak 22-2014 Driftsrapport februar 2014 Økonomi Styresak 22-214 Driftsrapport februar 214 Saksbehandler: Marit Barosen Saksnr.: 214/42 Dato: 13.3.214 Dokumenter i saken: Trykt vedlegg: Driftsrapport februar 214 Nordlandssykehuset HF Ikke trykt

Detaljer

Styremøte Innkalling med sakspapirer

Styremøte Innkalling med sakspapirer Styremøte Innkalling med sakspapirer Dato: 14. februar 2007 Kl.: 10.00 til ca. 14.00 Sted: Linken Forskningsparken Møtesenter AS, Sykehusveien 23, Tromsø Saksbehandler: Karin Paulke, tlf. 75 51 29 36 Vår

Detaljer

INNKALLING TIL STYREMØTE I HELSE NORD RHF, DEN 13. DESEMBER 2005

INNKALLING TIL STYREMØTE I HELSE NORD RHF, DEN 13. DESEMBER 2005 Saksbehandler: Karin Paulke, tlf. 75 51 29 36 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 6.12.2005 200400457-106 012 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: Styrets medlemmer

Detaljer

Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 30. november 2012 Innhold

Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 30. november 2012 Innhold Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 30. november Innhold 1 VESTRE VIKEN HF, sammendrag...2 1.1 Økonomisk situasjon...3 1.2 Resultatavvik pr klinikk...6 1.3 Lønnsavvik pr klinikk...7 1.4 Konsulenter

Detaljer

Møteinnkalling. Styret i Vestre Viken. Møte 04. 2015. Til: Styret ved Vestre Viken Dato utsendt: 12. juni Vår ref. Styresekretær

Møteinnkalling. Styret i Vestre Viken. Møte 04. 2015. Til: Styret ved Vestre Viken Dato utsendt: 12. juni Vår ref. Styresekretær Møteinnkalling 1 for Styret i Vestre Viken Møte 04. 2015 Til: Styret ved Vestre Viken Dato utsendt: 12. juni Vår ref. Styresekretær Møtetype: Styremøte Møtedato: 15. juni Møtetid: kl. 12.00 17.00 Møtested:

Detaljer

INNKALLING TIL STYREMØTE 8. SEPTEMBER

INNKALLING TIL STYREMØTE 8. SEPTEMBER Styreleder Ketil Holmgren 18. juni 2009 Jostein Tørstad Ragnhild L. Nystad Staal Nilsen Ole I. Hansen Hilde Søraa Ane Kokkvoll Øyvin Grongstad Ally Nyheim Ulf Syversen Irene Skiri Brukerutvalget v/leder

Detaljer