å r s r a p p o r t

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "å r s r a p p o r t 2 0 0 6"

Transkript

1 årsrapport 2006

2 innhold Visjon s. 3 Hovedsatsningsområder s. 3 Rådmannens kommentar s. 4 Politisk organisering s. 5 Administrativ organisering s. 6 Politisk sektor s. 8 Temasider s. 10 Årsberetningen s. 12 Humankapital og demografi s. 22 Sentraladministrasjonen s. 24 Oppvekst s. 26 Kultur og fritid s. 30 Helse og omsorg s. 32 Sosiale tjenester og tiltak s. 36 Tekniske tjenester s. 38 Nedre Eiker kommuneskoger s. 42 Nedre Eiker kirkelige fellesråd s. 44

3 visjon TRYGGHET SERVICE LIVSKVALITET Nedre Eiker kommune strekker seg mot et lokalsamfunn som ved tusenårsskiftet kjennetegnes ved at: Alle innbyggere skal oppleve sosial, økonomisk og fysisk trygghet. Innbyggerne deltar aktivt i lokalsamfunnet og tar medansvar for et godt fellesskap i kommunen. Kommunen som tjenesteyter, planlegger og myndighet skal oppleves som lett tilgjengelig, forutsigbar og åpen i sin form, med klare linjer. Kommunen skal preges av at den er til for innbyggerne og næringsdrivende. Brukere av kommunens tjenester skal oppleve at de får levert avtalte tjenester til avtalt tid og med avtalt service. Den som bor i kommunen skal gis mulighet til et meningsfylt livsinnhold gjennom tilfredsstillende bolig, godt nærmiljø og aktiv fritid i et godt skjøttet kulturlandskap. hovedsatsningsområder I programperioden skal Nedre Eiker kommunes virksomhet kjennetegnes ved at den i alle forhold tar hensyn til - og prioriterer - særskilte tiltak som ivaretar følgende to hovedsatsningsområder: BARN OG UNGES OPPVEKSTVILKÅR ELDRE 3

4 rådmannens kommentar Årsrapporten er en del av rådmannens samlede rapportering til kommunestyret. Den gir en beskrivelse av de mest sentrale aktivitetene kommunen gjennomførte i 2006 og bør leses i sammenheng med regnskapet for å få det hele og fulle bilde av virksomheten. Nedre Eiker kommune fikk et regnskapsmessig overskudd på 5,6 mill. kr for Dette gir kommunen et bedre utgangspunkt enn forventet i vedtatt økonomiplan for Årsakene til resultatet for 2006 er flere. Rådmannen vil fremheve den gode ressursstyringen og rapporteringen som skjer i virksomhetene gjennom året. Det står resepekt av den gode innsatsen ansatte og ledere utøver ved utførelsen av kommunens tjenester innenfor de fastsatte ressursrammer. En annen årsak til resultatet for 2006 er den betydelige merinntekten Nedre Eiker kommune fikk i rammeoverføringene fra staten. Dette som følge av en meget sterk skatteinngang i kommunesektoren sett under ett. I 2006 gjennomførte Nedre Eiker kommune anleggsinvesteringer for 66,6 mill. kr. De største investeringene dette året var innenfor vann- og avløpssektoren. Befolkningen økte med 224 personer i 2006, en økning på 1,04 % fra året før. Ved utgangen av året var innbyggertallet kommet opp i Sykefraværet blant kommunens ansatte har vært fallende de siste årene. Fra 2005 til 2006 har vi imidlertid hatt en økning, fra 7,8 % til 8,5 %. Det blir derfor viktig å følge utviklingen, samt følge opp det videre IA-arbeidet i kommunen. Arbeidet med bl.a. kommuneplanen i 2006 synliggjør at Nedre Eiker samfunnet står ovenfor spennende og utfordrende oppgaver i perioden framover. Det planlegges bl.a. gjennomføring av store investeringer i infrastruktur, omsorg, barnehager, skolebygg, samt en betydelig sentrumsutvikling. Samtidig vil det bli et økt behov og press på kommunens tjenester innfor de fleste områder. Nedre Eiker kommunes utfordring blir å kunne møte disse behovene innenfor de ressursrammer kommunen har til rådighet. Resultatet for 2006 gir derfor kommunen et bedre utgangspunkt enn forventet. Mjøndalen 23. mars 2007 Christian Vegard Dahl Rådmann 4

5 politisk organisering Kommunestyre Ordfører Politisk sekretariat Ordfører Rolf Bergersen (Ap) Varaordfører Tor Orsteen (SV) H 1: Utvalg for Sentraladm. og Tekniske tjenester og planutvalg H 2: Kultur- og helseutvalg H 3: Sosial- og undervisningsutvalg Formannskap Partssammensatt utvalg Åge Ryghseter (Ap) Arne Ivar Flathen (Ap) Jan Helge Johanssen (Ap) Rolf Bergersen (Ap) Rolf Bergersen (Ap) 5

6 administrativ organisering Rådmann Christian V. Dahl Politisk sekretariat Eva Dammyr Kommuneskogene Erik Mathiassen Etat Oppvekst og kultur Bengt Nystrøm Etat Tekniske tjenester Øystein Følstad Etat Helse og omsorg Marit Fredheim Økonomiseksjonen Randi Sandli Personalseksjonen Heidi Drange Virksomheter Krokstad skole Solberg skole Mjøndalen skole Steinberg skole Stenseth skole Åsen skole Veiavangen skole Killingrud skole Eknes skole Sagstedbrua skole Voksenopplæringen Kulturskolen Grinde barnehage Hatten barnehage Møllenhof barnehage Langløkka barnehage Åsen barnehage Steinberg barnehage Vassenga barnehage Kultur og fritid Pedagogisk psykologisk tjeneste Virksomheter Bygningsdrift og vedlikehold Renhold, kjøkken, kantine Kommunalteknikk drift Samfunnsutvikling Bestiller kommunalteknikk Kommunale bygg og eiendommer Virksomheter Sosiale tjenester Solberg opplæringssenter Spesialtjenester barn og unge Familiehuset Alarmsentral/legevakt Legetjenesten Psykiatritjenesten/ helsesjef Bestillerteamet Solberglia 1. etg. Solberglia 2. etg. Spinnerisletta Bråta aktivitetssenter Bråta institusjon Bråta boliger eldre Bråta boliger demente Virksomhet for funksjonshemmede Flisa omsorg Eknes/Langrand bofellesskap Spinnerisletta inkl. skjermet Haglund/Nedbergkollv Ind.gt/Sentrum Natt-tjenesten 6

7 7

8 politisk sektor 8

9 I 2006 ble det avholdt 9 politikerdager. BEFARING KOMMUNESTYRE OG HOVEDUTVALGENE 1. juni ble det avholdt heldagsbefaring for kommunestyre og hovedutvalgene. Tema for befaringen var aktuelle utbyggingsområder og vegtraséer i forbindelse med behandling av kommuneplanen. KOMMUNEPLANUTVALGET Kommuneplanutvalget har bestått av formannskapets medlemmer, leder av kultur- og helseutvalget samt leder av sosial- og undervisningsutvalget. De to sistnevnte har møtt med tale- og forslagsrett, men uten stemmerett. Kommuneplanutvalget har avholdt 8 møter. Ett av møtene var et heldagsmøte med befaring. Møtene er stort sett avholdt i tilknytning til formannskapets ordinære møter. Antall møter og antall saker behandlet i utvalgene 2006 Utvalg Antall møter Antall saker Kommunestyret 9 99 Utvalg for sentraladministrasjonen og tekniske tjenester Planutvalget Kultur- og helseutvalget Sosial- og undervisningsutvalget 9 35 Formannskapet årsmøte i rådet for Drammensregionen + 1 møte generalforsamling Vestregionen + 1 informasjonsmøte og 1 arbeidsmøte kommuneplanen Partssammensatt utvalg 7 22 Kontrollutvalget 8 32 Klagenemnda 3 21 Klagenemnda helse 0 Innvandrerrådet 7 13 TEMAMØTER Formannskapet gjennomførte i september et 2 dagers drøftingsmøte angående handlingsprogram og økonomiplan. Folkevalgte har vært representert i følgende styrings-/prosjektgrupper: Kultursamarbeid Vestregionen Prosjekt flomsikring i Nedre Eiker Utviklingsprogrammet Samsynt og Framsynt 9

10 temasider Nedre Eiker kommune har i 2006 gjennomført forhandlinger om kjøp og overtakelse av to kulturobjekter: Portåsen: Forhandlinger med eiere Lise og Henning Horne om kjøp av Herman Wildenveys barndomshjem Portåsen ble fullført og underskrevet 20. desember, og kommunestyret fattet vedtak om å gjennomføre kjøpet i januar Det skal etableres en stiftelse med ansvar for drift, utbygging og utvikling av Portåsen. Formålet med Stiftelsen Portåsen skal være å formidle Herman Wildenveys liv og diktning. Portåsen skal i tillegg være møteplass og arena for dagens kunst og kultur. To lokale samarbeidspartnere støtter prosjektet økonomisk og bidrar til å virkeliggjøre det: Validus og Sparebanken Øst. Temte Gård: Forhandlinger med eier Else Falk om overtakelse og kjøp av Temte Gård ble fullført i desember. Det gamle bygdetunet med samlinger blir gitt av Else Falk til Nedre Eiker kommune som gave, og det nye våningshuset kjøpes. Det skal etableres en stiftelse med ansvar for drift, ubygging og utvikling av Stiftelsen Temte Gård og Bygdesamlinger. Formålet med Stiftelsen Temte blir å ta vare på og utvikle gården for å formidle historien og kulturen som er knyttet til gården og samlingene. Sammen med Stiftelsen Verkstedet Industri- og kulturhistorisk senter og EikerArkiv blir disse to stiftelsene viktige og synlige arenaer for å bygge opp under Nedre Eikers historie og identitet. Samtidig blir disse institusjonene sentrale kulturarenaer for dagens aktiviteter. Nedre Eiker kommune har ansvar for at det etableres et godt samarbeid og samordning mellom stiftelsene. Utviklingsplaner Buskerud Handelspark Høsten 2006 la Steen og Strøm frem sine fremtidsplaner for utviklingen av Buskerud Storsenter / Krokstad Senter. Planene går ut på å utvikle sentrene - under betegnelsen Buskerud Handelspark - fra å være et rent kjøpesenter til å bli et senter hvor opplevelser og aktiviteter blir viktige elementer i tillegg til handel. I planene ligger også opprusting av elvebredden, boligutvikling osv. Planen innebærer ferdig utviklet ca. 600 nye arbeidsplasser i kommunen. Hovedtyngden av både utviklingsarbeidet og planbehandlingen etter plan- og bygningsloven vil skje i

11 Lokalisering av nytt regionsykehus alternativ Ytterkollen 1. halvår 2006 ble preget av diskusjonene rundt lokalisering av nytt regionsykehus hvor hovedfokuset lå på lokaliseringsalternativene Gullaug og Ytterkollen. Ytterkollen alternativet kom inn gjennom Helse Sør sin egen prosjektrapport. I løpet av de få måneder Ytterkollen alternativet var fremme i diskusjonen, oppnådde det stor oppslutning i regionen og fylket. Saken ble avgjort ved at Helse- og omsorgsministeren, etter press fra lokale stortingspolitikere, nærmest instruerte styret i Helse Sør om å vedta lokaliseringsalternativ Gullaug. Bare fremtiden vil vise om dette var siste ord i lokaliseringsdebatten. Næringsutvikling og næringsarealer I løpet av 2006 er tilnærmet alt av ledige næringsarealer tatt i bruk. Det er nå kun noen små inneklemte arealer igjen. Isaksen Entreprenør overtok Nissan Norge sin eiendom på tidligere Solberg Teglverk. Firmaet har etablert alle sine virksomheter der ute og i tillegg startet en utvikling av hele området. Dette har ført til flere nyetableringer. Antall arbeidsplasser på eiendommen er i løpet av året mer enn fordoblet. Det kan konstateres at 2006 har vært et meget positivt år for næringslivet i Nedre Eiker og dermed også for Nedre Eiker kommune. Kommuneplanen Arbeidet med kommuneplanen har pågått gjennom hele året. Det har vært en aktiv prosess med medvirkning fra våre innbyggere og andre offentlige instanser. Formell høring ble gjennomført i perioden 1. juli til 30. september. Høringen medførte et meget stort antall innspill etter at materialet var sendt ut til samtlige husstander i kommunen. Prosessen har hele tiden vært politisk styrt med stort engasjement fra kommuneplanutvalget og kommunestyret. Kommuneplanen skulle etter tidsplanen vært sluttbehandlet i kommunestyret i desember men blir på grunn av den store deltakelsen under høringen først sluttbehandlet i kommunestyret 28. mars 2007.

12 årsberetningen I henhold til forskrift om årsberetning og GKRS standard nr 6 skal rådmannen utarbeide årsberetning og fremme denne for formannskapet eller annet organ etter kommunestyrets bestemmelse. Årsberetningen skal foreligge til behandling i kommunestyret samtidig med at årsregnskapet legges fram. Årsberetningen er rådmannens redegjørelse for kommunens virksomhet det siste året. Det skal redegjøres for kommunens utvikling, spesielt de faktorer som påvirker resultat og finansiell stilling. Årsberetningen er pliktig informasjon etter lov og forskrift og er ment å være utfyllende i forhold til den informasjonen som gis i årsregnskapet. Kapitlene om økonomisk resultat og utvikling, humankapital og demografi utgjør rådmannens årsberetning for RESULTAT Driftsregnskapet er gjort opp med et netto driftsresultat på 0,16 mill. kr. Det var budsjettert med et negativt netto driftsresultat i størrelsesorden 3 mill. Etter pliktige og vedtatte avsetninger utgjør regnskapsmessig overskudd 5,6 mill. På grunn av økte renteutgifter og sviktende momskompensasjon anslo rådmannen ved 2. tertialrapportering at kommunen ville få et underskudd for året i størrelsesorden 15 mill. Det er derfor gledelig å kunne presentere et positivt driftsresultat, noe som i hovedsak skyldes mindreforbruk på rammeområdene, økte rammeoverføringer fra staten og inntektsføring av premieavvik på pensjoner. Rådmannen berømmer virksomhetene for god økonomistyring og for å ha arbeidet aktivt med å redusere underskudd og bidra med overskudd fra sine ansvar. Regnskap Budsjett Regnskap Regnskap Regnskap Hele 1000 kr Sum driftsinntekter Sum driftsutgifter Brutto driftresultat Finanstransaksjoner Motpost avskrininger Netto driftsresultat Bruk av midler fra tidligere år Avsatt til kommende år Sum anvend. Av netto driftsres Regnskapsresultat

13 Driftsinntekter Samlede driftsinntekter i 2006 var 834,3 mill. kr. Dette er en økning på 31 mill. eller 3,9 % fra 2005 og 34,6 mill. høyere enn budsjettert for Frie disponible inntekter var på 600,4 mill, en økning på 58,7 mill. eller 10,8 % fra 2005 og 13,3 mill. høyere enn budsjettert for Avviket mellom budsjett og regnskap kan tilskrives økningen i rammetilskuddet, inntektsføringen av premieavvik og ikke budsjetterte sykepengeinntekter på rammeområdene. Skatteinngangen var på 376,6 mill., en økning på 27,5 mill. eller 7,9 % fra I Revidert Nasjonalbudsjett var anslaget for skatteveksten 5,9 %. Ved fremleggelsen av regjeringens forslag til statsbudsjett ble anslaget for kommunene oppjustert til 8,8 %. I ettertid ble dette oppjustert til 11,2 %. Ved årsskiftet viste den regnskapsførte skatteinngangen en vekst på 11,8 % for kommunene. Nedre Eiker oppnådde ikke den samme skatteveksten og endte på 7,9 % og en skatteinngang omtrent som budsjettert. Rammetilskuddet var på 175,2 mill., en økning på 22,5 mill. eller 14,7 % fra Nedre Eiker mottok 12 mill. kr. i økt overføring ved inntektsutjevningen. Den økte overføringen skyldes at Nedre Eiker hadde en mye lavere skattevekst enn landsgjennomsnittet i Andre generelle statstilskudd er mottatt med 48,5 mill., 0,6 mill. mer enn budsjettert. Statstilskuddene omfatter i hovedsak tilskudd til barnehager med 38 mill., i tillegg kommer tilskudd til rus, psykiatri, helse og idrett. Driftsutgifter Samlede driftsutgifter i 2006 var 832,2 mill. kr. Dette er en økning på 51,7 mill. eller 6,6 % fra 2005 og 22,1 mill. høyere enn budsjettert for Avviket mellom budsjett og regnskap skyldes i hovedsak ikke budsjettert bruk av sykepengeinntekter. Finanstransaksjoner Netto finansutgifter i 2006 var 40 mill. kr., en økning på 8,7 mill. eller 27,7 % fra 2005 og 9,1 mill. høyere enn budsjettert for Avviket mellom budsjett og regnskap skyldes økte renteog avdragsutgifter. Avdragsutgiftene var på 25,5 mill., en økning på 3,5 mill. fra 2005 og 3 mill. høyere enn budsjettert for Avvik mellom budsjett og regnskap skyldes at en forventet forsinkelse i overføring fra skatteregnskapet gjorde det nødvendig å ta opp lån på et tidligere tidspunkt enn opprinnelig planlagt. Detaljert beregning av minste tillatte avdrag etter KL 50 nr. 7 utgjør 21 mill. kr. Renteutgiftene var på 22,8 mill., en økning på 6,6 mill. fra Det ble budsjettert med en gjennomsnittsrente på 2,75 % for 2006, mens renten på kommunens lån varierte fra 3,3 til 3,8 % ved utgangen av året. Dette ga et avvik mellom budsjett og regnskap på 7,3 mill. på denne posten. Utbytte og renteinntekter var på 8,1 mill., en økning på 1,3 mill. fra 2005 og 1 mill. høyere enn budsjettert. Nedre Eiker kommune har eier-andel i Mykstufoss kraftverk og har mottatt 1,3 mill mer i inntekt fra gjeldsbrevkraft enn opprinnelig budsjettert. Fra Buskerud Kraftnett AS har kommunen mottatt 0,3 mill. mindre i utbytte enn budsjettert. Avsetninger Avsetning til bundne fond var budsjettert med 3,5 mill. kr. Faktisk avsetning ble 3,2 mill. høyere, noe som skyldes at øremerkede midler ikke ble brukt opp i 2006 og derfor er overført til neste år. Avsetning til ubundne fond var budsjettert med 2,2 mill. kr. Faktisk avsetning ble 1,1 mill. kroner høyere og kan tilskrives økt avsetning til flyktningefondet. Bruk av ubundne avsetninger ble bokført med 8,6 mill. i 2006 og avviker med 6,7 mill. fra budsjett. Dette skyldes at variabel lønnsavsetning fra 2005 er tilbakeført og ny variabel lønn for 2006 er periodisert via de vanlige lønnskontiene. Bruk av bundne avsetninger ble bokført med 8,9 mill., omtrent som budsjettert. 13

14 Til fordeling drift Det er i regnskapet fordelt 560 mill. kr. til driften i Budsjettet var på 559 mill. og det samlede avviket er på 1 mill. eller 0,2 %. Budsjettavvikene på de enkelte rammeområdene er kommentert under det enkelte rammeområdets del i årsrapporten. Regnskapsskjema 1B er ikke direkte sammenlignbart med rammeområdenes regnskapsoversikter, da disse også inkluderer deler av regnskapsskjema 1A. Driftsutgifter rammeområdene Helse og omsorg 41% Sosiale tjenester/tiltak 6% Kultur 2% Kirke 1% Tekniske tjenester Sentraladministrasjon 4% Oppvekst 38% 14

15 Hele 1000 kr Regnskap Budsjett Budsjett Regnskap Regnskapsskjema 1A drift 2006 (endr) Skatt på inntekt og formue Ordinært rammetilskudd Skatt på eiendom Andre direkte eller indirekte skatter Andre generelle statstilskudd Sum frie disponible inntekter Renteinntekter og utbytte Renteutg.,provisjoner og andre fin.utg Avdrag på lån Netto finansinnt./utg Til dekning av tidligere regnsk.m. merforbruk Til ubundne avsetninger Til bundne avsetninger Bruk av tidligere regnsk.m. mindreforbruk Bruk av ubundne avsetninger Bruk av bundne avsetninger Netto avsetninger Overført til investeringsregnskapet Til fordeling drift Sum fordelt til drift (fra skjema 1B) Regnskapsmessig mer/mindreforbruk Hele 1000 kr Regnskap Budsjett Budsjett Regnskap Regnskapsskjema 1B - drift 2006 (endr) SENTRALADMINISTRASJON Utgift Inntekt OPPVEKST Utgift Inntekt HELSE OG OMSORG Utgift Inntekt SOSIALE TJENESTER/TILTAK Utgift Inntekt KULTUR Utgift Inntekt KIRKE Utgift TEKNISKE TJENESTER Utgift Inntekt KOMMUNESKOGEN Utgift Inntekt HERMANSENTERET Utgift F-SKAPETS DISP.KTO Utgift Sum utgifter Sum inntekter Netto utgift

16 INVESTERINGSREGNSKAPET Nedre Eiker kommune gjennomførte investeringer i anleggsmidler for 66,6 mill. kr. i Av disse ble 62,8 mill. dekket gjennom låneopptak. Av store prosjekt kan nevnes: Avløpsnett: 18,5 mill. kr. Distribusjon av vann: 14,3 mill. kr. Skoler: 4,7 mill. kr. Adm. bygg: 4,3 mill. kr. IKT: 3,1 mill. kr. Hele 1000 kr Regnskap Budsjett Budsjett Regnskap Regnskapsskjema 2A - investering 2006 (endr) Investeringer i anleggsmidler Utlån og forskutteringer Avdrag på lån Avsetninger Årets finansieringsbehov Finansiert slik: Bruk av lånemidler Inntekter fra salg av anleggsmidler Tilskudd til investeringer Mottatte avdrag på lån og refusjoner Andre inntekter Sum ekstern finansiering Overført fra driftsregnskapet Bruk av avsetninger Sum finansiering Udekket/udisponert

17 Hele 1000 kr Regnskap Budsjett Budsjett Regnskap Regnskapsskjema 2B investering 2006 (endr) SENTRALADMINISTRASJON Utgift Inntekt OPPVEKST Utgift HELSE OG OMSORG Utgift KULTUR Utgift KIRKE Utgift TEKNISKE TJENESTER Utgift Inntekt KOMMUNESKOGEN Utgift Sum utgifter Sum inntekter Netto utgift Budsjetterte investeringer var på 137,9 mill. Det store avviket mellom regnskap og budsjett skyldes i store trekk manglende fremdrift pga interne kapasitetsproblemer og at et par store prosjekter, Evjeløkka barnebolig og VA-utbygging Åsen, har hatt senere oppstart enn opprinnelig planlagt. Postene utlån, forskutteringer og avdrag på lån, samt mottatte avdrag på lån og refusjoner, gjelder formidlingslån i Husbanken. Det samme gjelder avsetninger til bundne fond og bruk av bundne fond. Avvikene skyldes at det ikke er videreformidlet lån i den størrelsesorden som var forventet i Inntekt fra salg av anleggsmidler var budsjettert til 28,5 mill.kr. Avviket mellom budsjett og regnskap er på 24,4 mill.og skyldes manglende (utsatte) salgsinntekter og refusjoner. Ved årets slutt sto 2,1 mill. kr. udekket i investeringsregnskapet. Dette må dekkes inn i

18 BALANSEN Balansen viser forholdet mellom kommunens bokførte eiendeler på den ene siden og summen av gjeld og egenkapital på den andre siden. Balansen gir bl.a. grunnlag for å vurdere utviklingen i kommunens likvide stilling og finansielle balanse. Hele 1000 kr Regnskap Regnskap Regnskap Regnskap BALANSE EIENDELER Anleggsmidler Omløpsmidler SUM EIENDELER EGENKAPITAL OG GJELD Egenkapital Pensjonsforpliktelser Langsiktige lån Kortsiktig gjeld SUM EGENKAPITAL OG GJELD MEMORIAKONTI Ubrukte lånemidler Eiendeler Sum eiendeler økte med 154 mill. til mill. fra 2005 til Pensjonsmidlene økte med 72 mill., aksjer og andeler økte med 4 mill. Kommunen har hatt en jevn økning i investeringer i anlegg, maskiner og utstyr. Noe som også har gitt utslag på samlet lånegjeld. Gjeld Langsiktig gjeld økte med 153,7 mill. til mill. fra 2005 til Av dette utgjorde økningen i pensjonsforpliktelser 73 mill. Ved utgangen av året har kommunen pensjonsforpliktelser på 834 mill. kr. og langsiktige lån på 689 mill. kr. 18

19 Arbeidskapital og likviditet Arbeidskapitalen er differansen mellom omløpsmidler og kortsiktig gjeld. Negativ arbeidskapital er normalt en indikasjon på svekket likviditet. Nedre Eiker kommune har ved utgangen av året en arbeidskapital på 107 mill.kr, og en positiv endring på 43 mill. Likviditetsgradene 1 og 2 benyttes ofte som indikatorer på virksomhetens likviditet. Likviditetsgrad 1 som viser forholdet mellom omløpsmidler og kortsiktig gjeld bør være > 2, dvs. at minst halvparten av omløpsmidlene skal være finansiert med langsiktig kapital. Likviditetsgrad 2 som viser forholdet mellom mest likvide omløpsmidler (kasse,bank) og kortsiktig gjeld bør være >1, dvs. at den kortsiktige gjelden i sin helhet bør være finansiert med midler som raskt kan gjøres likvide. Selv om Nedre Eiker kommune har hatt likviditetsgrader under anbefalt verdi, har vi ikke hatt likviditetsmessige problemer. Hele 1000 kr OMLØPSMIDLER Endring betalingsmidler Endring ihendehaverobl og sertifikater Endring kortsiktige fordringer Endring premieavvik Endring aksjer og andeler ENDRING OMLØPSMIDLER (A) KORTSIKTIG GJELD Endring kortsiktig gjeld (B) ENDRING ARBEIDSKAPITAL (A-B)

20 ØKONOMISK STILLING Nedre Eiker kommune er en vekstkommune. Det betyr at etterspørselen etter bl.a. barnehager, skoler, omsorgstjenester og nødvendig infrastruktur øker. Samtidig er kommunens økonomiske situasjon meget stram og i sitt budsjettforslag for 2006 la rådmannen opp til innsparinger på 22,6 mill. kr. for å få budsjettet i balanse. Virksomhetene har hatt svært trange budsjettrammer, men god økonomistyring har ført til at kommunen allikevel har hatt positivt driftsresultat de siste årene. Fylkesmannen anbefaler at 3 % av driftsinntektene videreføres til netto driftsresultat slik at kommunene kan oppnå økonomisk handlefrihet på sikt. Nedre Eiker kommune har ikke klart å oppnå dette. Utvikling i frie inntekter Nedre Eiker kommune har flere ganger tatt opp spørsmålet vedrørende elementene i inntektssystemet. Vi er en minsteinntektskommune og har lave inntekter målt pr. innbygger. Kostra-tall for 2006 viser at Nedre Eiker ligger 2914 kr. under gjennomsnittet for Buskerud i frie inntekter pr. innbygger og 4245 kr. under landsgjennomsnittet. Av kommunene i Buskerud er Nedre Eiker den som ligger lavest når det gjelder skatteinngang i prosent av landsgjennomsnittet. For 2006 lå Nedre Eiker på 83,1 % mens Øvre Eiker lå på 90,5 %, Drammen på 101,8 % og Lier på 112,2 %. Frie innt. pr innb. Nedre Eiker Buskerud Landsgj.snitt

21 Utvikling i lånegjeld Kommunens lånegjeld er stadig økende. Vi klarer ikke å avsette midler fra driften til å finansiere investeringer. Bortsett fra i 2003, da inntekter fra fusjonen mellom Nedre Eiker Energi og Buskerud Kraftnett AS ble brukt til å finansiere investeringer, ligger vi lavt på egenfinansiering. Dette gir seg også utslag i økende rente- og avdragsbelastning og er et bekymringsfullt trekk ved kommunens økonomi. Gjeldsgraden viser forholdet mellom kapital som er finansiert av utenforstående og av kommunen selv. Nedre Eiker kommune har en stadig økende gjeldsgrad. Rente- og avdragsutvikling For 2006 ble det budsjettert med en lånerente på 2,75 %. Dette viste seg å være altfor lavt og ved utgangen av året lå renten på kommunens lån mellom 3,3 og 3,8 %. Renten er stadig stigende, og i økonomiplanen for er det budsjettert med en lånerente på 4 %, noe som også kan vise seg å være for lavt. Egenfinansiering i % av Netto renter og avdrag ikke rentable investeringer i % av driftsinntekter , ,8 4, ,4 4, ,8 5,3 I 2005 endret kommunen nedbetalingsprofilen på lånene fra 20 til 33 år. Dette har gitt en lavere årlig avdragsbelastning, men kommunen er nå svært nær minste tillatte avdragsbelastning. 21

22 humankapital og demografi HUMANKAPITAL Årsverk og likestilling Nedre Eiker kommune hadde en beskjeden bemanningsøkning fra 2005 til %-vis andel kvinner og menn har også holdt seg ganske jevn, det samme gjelder %-vis andel kvinner og menn i høyere stillinger. Med høyere stilling menes rådmann, etatssjef, virksomhetsleder, stabsstilling med rådmannen som nærmeste overordnede, seksjonsleder og stabsstilling med etatssjef som nærmeste overordnede. Nedre Eiker kommune arbeider aktivt for å bedre likestillingen mellom menn og kvinner. Følgende tiltak er iverksatt for å bedre likestillingen. Ved utlysning av ledig stilling skal underrepresentert kjønn oppfordres til å søke. Når det finnes kandidater av begge kjønn til en ledig stilling skal minst en representant fra det underrepresenterte kjønn tas inn til intervju, når formelle krav til stillingen er oppfylt. Minst 75 % av potten ved lokale lønnsforhandlinger settes av til å rette opp skjevheter og til generell heving av kvinnelønn. I kommunens forhandlingsutvalg skal begge kjønn være representert Antall årsverk Antall ansatte Antall kvinner Andel kvinner 81% 81% 83% Antall menn Andel menn 19% 19% 17% Antall kvinner høyere stillinger Andel kvinner i høyere stillinger 60% 60% 60% Antall menn i høyere stillinger Andel menn i høyere stillinger 40% 40% 40% Antall deltidsstillinger Antall ansatte i deltidsstillinger Antall kvinner i deltidsstillinger Andel kvinner i deltidsstillinger 92% 91% 93% Antall menn i deltidsstillinger Andel menn i deltidsstillinger 8% 9% 7% Større andel kvinner i lederstillinger: Blant etatsjefene (nivå 2) og virksomhetslederne (nivå 3) skal det være balanse mellom antall kvinnelige og mannlige ledere. I alle prosjektgrupper som har til oppdrag å utrede/utvikle skal det tilstrebes balanse mellom kvinner og menn som er medlemmer. Det skal stilles 2 barnehageplasser til disposisjon for ledere på ledernivå 2 og 3. Seniorpolitikk Ved utgangen av november 2006 hadde Nedre Eiker kommune 76 fast ansatte mellom 62 og 67 år. Av disse hadde 45 inngått individuell avtale om seniorpolitiske tiltak. I tillegg til individuell avtale kan det også inngås avtale om tilretteleggingstiltak og trivselstiltak. Følgende avtaler ble inngått i 2006: Redusert stilling med 10 % med opprettholdelse av full lønn: 17 (16) Kontantutbetaling på kroner pr år: 25 (26) Pensjonsgivende lønnsøkning og bonusordning: 3 (2) Tilretteleggingstilskudd for den enkelte senior: 7 (8) Trivselstiltak for hele virksomheten: 34 (16) Tallene i parentes gjelder for

Økonomiske oversikter

Økonomiske oversikter Bruker: MOST Klokken: 09:41 Program: XKOST-H0 Versjon: 10 1 Økonomisk oversikt - drift Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger 11.897.719,98 11.614.300,00

Detaljer

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799 Økonomisk oversikt investering Investeringsinntekter Salg av driftsmidler og fast eiendom -16 247 660-37 928 483-15 000 000-11 366 212 Andre salgsinntekter -231 258-190 944 0-17 887 318 Overføringer med

Detaljer

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER Kommunens driftsinntekter består i hovedsak av: - salgs- og leieinntekter, som gebyrer og betaling for kommunale tjenester - skatteinntekter d.v.s. skatt på formue og

Detaljer

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 113 390 647 56 326 919 51 461 003

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 113 390 647 56 326 919 51 461 003 Budsjett 2013 Levanger Kommune Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 31 219 040 29 076 860 28 758 389 Andre salgs- og leieinntekter 117 337 699 115 001 361 110 912 239 Overføringer

Detaljer

Rekneskap. Bokn. kommune. for. Inkl. Noter.

Rekneskap. Bokn. kommune. for. Inkl. Noter. Rekneskap 2009 Bokn for kommune Inkl. Noter. Innhald Driftsrekneskap... 3 Investeringsrekneskap... 4 Anskaffelse og anvendelse av midler... 5 Balanse... 6 Regnskapsskjema 1A - drift... 7 Regnskapsskjema

Detaljer

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013.

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. 138 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 32 343 32 081 34 748 Andre salgs-

Detaljer

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 66 332 565 63 447 670 40 169 286

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 66 332 565 63 447 670 40 169 286 Budsjett 2013 Verdal Kommune Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 34 661 062 31 808 515 32 180 964 Andre salgs- og leieinntekter 65 774 130 59 623 880 74 118 720 Overføringer med

Detaljer

ÅRSBERETNING. 2013 Vardø kommune

ÅRSBERETNING. 2013 Vardø kommune ÅRSBERETNING 2013 Vardø kommune Økonomisk resultat Regnskapet for Vardø kommune ble for 2013 gjort opp med et netto driftsresultat på vel 41,5 mill kroner. Netto driftsresultat i regulert budsjett var

Detaljer

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014 Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet budsjett 2013 Regnskap 2012 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue -1 666 700-1 594 200-1 514 301 Ordinært rammetilskudd -1 445 758-1 357 800-1

Detaljer

1.1 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet

1.1 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet 1.1 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet 1 Skatt på inntekt og formue 1) -547 849 286-602 552 000-613 491 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -759 680 525-798 308 000-879 576 000 3 Skatt på eiendom -37 234

Detaljer

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14)

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14) Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune Beskrivelse Budsjett 2015 Budsjett 2014 Regnskap 2013 L1 Skatt på inntekt og formue 37 306 000 37 344 000 36 335 570 L2 Ordinært rammetilskudd 80 823 000 81

Detaljer

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL 1. Innledning Regnskapsanalysens formål er blant annet å gi opplysninger om siste års utvikling, samt sentrale utviklingstrekk i kommuneøkonomien. I regnskapsanalysen

Detaljer

BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE

BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE Versjon 204 Framlegg frå rådmann INNHOLD Hovedoversikter drift- og investeringsbudsjett -3- KOSTRA oversikter -5- skjema 1A, 1B - drift -9- skjema 2A, 2B - investering -10-

Detaljer

HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING

HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING Ordinært Renteinntekter Gevinst Renteutgifter Tap Avdrag Merforbruk/mindreforbruk HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING innstilling: Budsjettskjema 1A Investeringer Budsjett 2011 Budsjett 2012 Budsjett

Detaljer

Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende vedtak ble fattet:

Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende vedtak ble fattet: Fylkesmannen i Buskerud Postboks 1604 3007 DRAMMEN Arkivsak Arkivkode Etat/Avd/Saksb Dato 15/3760 151 SADM/STO/GA 10.12.2015 MELDING OM VEDTAK Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende

Detaljer

Vedtatt budsjett 2009

Vedtatt budsjett 2009 Budsjettskjema 1A FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue 1) -6 168 640 000-5 531 632 000-5 437 468 135 Ordinært rammetilskudd 1) -1 777 383 000-1 688 734 000-1 547 036 590 Skatt på eiendom

Detaljer

Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret Trysil kommune Saksframlegg Dato: 03.05.2013 Referanse: 9556/2013 Arkiv: 210 Vår saksbehandler: David Sande Regnskap og årsberetning for 2012 - Trysil kommune Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Detaljer

ØKONOMISK VURDERING 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING. Kommentarer: 1.1 Fordeling av utgiftene: ÅRSMELDING 2005 FLESBERG KOMMUNE SIDE 3

ØKONOMISK VURDERING 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING. Kommentarer: 1.1 Fordeling av utgiftene: ÅRSMELDING 2005 FLESBERG KOMMUNE SIDE 3 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING Regn Oppr. Regulert Regn Bud/regn Regnsk 2004 Bud 2005 Bud 2005 2005 Avvik i% 2004 DRIFTSINNTEKTER Brukerbetalinger -6 362-5 958-5 958-6 474 8,66 % 1,76 % Andre salgs-

Detaljer

Brutto driftsresultat -10 392 7 116-10 268-1 770 17 190 30 778. Brutto driftsresultat % -3 % 2 % -3 % -1 % 6 % 10 %

Brutto driftsresultat -10 392 7 116-10 268-1 770 17 190 30 778. Brutto driftsresultat % -3 % 2 % -3 % -1 % 6 % 10 % Hovedoversikter Drift Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018 Budsjett 2019 Driftsinntekter Brukerbetalinger 7 832 7 439 8 042 8 042 8 042 8 042 Andre salgs- og leieinntekter

Detaljer

VEDLEGG 1. Forslag til budsjett 2015 og økonomiplan 2015-18

VEDLEGG 1. Forslag til budsjett 2015 og økonomiplan 2015-18 VEDLEGG 1. Forslag til budsjett og økonomiplan -18 fra REGNSKAPSSKJEMA 1B - DRIFTSREGNSKAPET (Tall i hele 1000 kr.) Kommentarer 2016 2017 2018 NETTO alle enheter, rådmannens forslag 719 965 734 629 747

Detaljer

ÅRSBERETNING. 2014 Vardø kommune

ÅRSBERETNING. 2014 Vardø kommune ÅRSBERETNING 2014 Vardø kommune Økonomisk resultat Regnskapet for Vardø kommune ble for 2014 gjort opp med et netto driftsresultat på vel 5,4 mill kroner. Netto driftsresultat i regulert budsjett var satt

Detaljer

Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14

Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14 LEKA KOMMUNE Vår saksbehandler Laila E. Thorvik SAKSFRAMLEGG Dato: Referanse 22.5.2014 Saksgang: Utvalg Møtedato Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14 Saknr. Tittel: 48/14 REGNSKAP FOR LEKA KOMMUNE

Detaljer

GAMVIK NORDK UTVIKLING KF

GAMVIK NORDK UTVIKLING KF GAMVIK NORDK UTVIKLING KF REGNS P QKONOMISK OVERSIKT I HENHOLD TIL FORSKRIFT OM ARS OG ARSBERETNING KJØREDATO: 09/02/10 KL: 13.12.42 GAMVIK NORDKYN UTVIKLING KF SIDENR: 1 SSKJEMA 1A DRIFTSET KOSTRAART

Detaljer

INVESTERINGSREGNSKAP

INVESTERINGSREGNSKAP DRIFTSREGNSKAP Regulert Opprinn. Regnskap budsjett budsjett Regnskap Note Driftsinntekter og driftskostnader Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter 53 760 153 000 153 000 163 600 Refusjoner/Overføringer

Detaljer

NOTAT TIL POLITISK UTVALG

NOTAT TIL POLITISK UTVALG NOTAT TIL POLITISK UTVALG Til: formannskapet Fra: rådmannen Saksbehandler: Kristoffer Ramskjell Dato: 15.1.2015 Rapportering på økonomi og nøkkeltall per 31.12.2014 Rapportering på status økonomi, 1 000

Detaljer

TILLEGG SAKSLISTE FOR HOVEDUTVALG FOR TEKNISK SEKTOR DEN 17.03.2010

TILLEGG SAKSLISTE FOR HOVEDUTVALG FOR TEKNISK SEKTOR DEN 17.03.2010 Modum kommune MØTEINNKALLING HOVEDUTVALG FOR TEKNISK SEKTOR innkalles til møte 17.03.2010 kl. 18.00 Sted: Formannskapssalen TILLEGG SAKSLISTE FOR HOVEDUTVALG FOR TEKNISK SEKTOR DEN 17.03.2010 Saksnummer

Detaljer

Årsregnskap 2011. - Kommentar til regnskapet - Hovedoversikter - Driftsregnskap - Investeringsregnskap - Balanseregnskap - Noter til regnskapet

Årsregnskap 2011. - Kommentar til regnskapet - Hovedoversikter - Driftsregnskap - Investeringsregnskap - Balanseregnskap - Noter til regnskapet - Kommentar til regnskapet - Hovedoversikter - Driftsregnskap - Investeringsregnskap - Balanseregnskap - Noter til regnskapet Innhold KOMMENTARER TIL REGNSKAPET... 2 DRIFTSREGNSKAP... 2 INVESTERINGSREGNSKAP...

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAKSFRAMLEGG

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAKSFRAMLEGG Side 1 av 5 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 13/119 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2012 - KRØDSHERAD KOMMUNE Saksbehandler: Marit Lesteberg Arkiv: 212 &14 Saksnr.: Utvalg Møtedato 70/13 FORMANNSKAPET 20.06.2013

Detaljer

Fylkeskommunens årsregnskap

Fylkeskommunens årsregnskap Hva må vi være oppmerksomme på? Studiebesøk fra kontrollutvalgene på Vestlandet Oslo, 19. mars 2013 Øyvind Sunde, director Alt innhold, metoder og analyser presentert i denne presentasjonen er BDO AS eiendom,

Detaljer

Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1

Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1 Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1 Driftsregnskap Budsjett Avvik Avvik % Linje nr Art nr Navn på hovedgruppe 1 600-659 Brukerbetaling. Salgs-, avgifts- og leieinntekter -4 421-3 200-1 221 38,2 % -2 939

Detaljer

! " ' ' &# ' &! ' &($ ' * ' +$ ' % ' % ' ",$-. ' *$ 0 0 1" ' *$ & /$0 ', $ ' 2 ' )) ' * $1 $$1) ' 3 ' ( 3 00 4 0 5(+ '! ' % " ' ),$ -.

!  ' ' &# ' &! ' &($ ' * ' +$ ' % ' % ' ,$-. ' *$ 0 0 1 ' *$ & /$0 ', $ ' 2 ' )) ' * $1 $$1) ' 3 ' ( 3 00 4 0 5(+ '! ' %  ' ),$ -. Innholdsfortegnelse! " #$% #$%& ' ' &# ' &! ' &($ ' )%$) ' * ' +$ ' % ' % ' ",$-. ' *$ & /$0" ' *$ 0 0 1" ', $ ' 2 ' )) ' * $1 $$1) ' 3 ' ( 3 00 4 0 5(+ '! ' % " ',$-. " ' ),$ -. ) ' *$ ) ' %) ' ( )!)

Detaljer

2. Tertialrapport 2015

2. Tertialrapport 2015 2. Tertialrapport 2015 1 Totalprognose PROGNOSE AUGUST 2015 JUSTERT BUDSJETT Netto Utgifter Inntekter utgifter Prognose regnskap netto utgifter Årsprognose avvik pr 2. tert Skatt på formue og inntekt -7

Detaljer

Regnskapsheftet. Regnskap 2006

Regnskapsheftet. Regnskap 2006 Regnskapsheftet Regnskap 2006 ÅRSREGNSKAP 2006 - INNHOLD Side Innholdsfortegnelse 3 Innledning 7 Økonomiske oversikter i henhold til forskrift om årsregnskap og årsberetning Regnskapsskjema 1A, Driftsregnskapet

Detaljer

Budsjett og økonomiplan 2012-2015

Budsjett og økonomiplan 2012-2015 Rådmannens forslag til Budsjett og økonomiplan 2012-2015 10. November 2011 Om økonomiplanen Økonomiplanen er kommuneplanens handlingsdel. Dokumentet er en plan for de neste fire årene, ikke et bevilgningsdokument.

Detaljer

1. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF

1. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF 1. kvartal 2014 Hammerfest Eiendom KF 31.03.2013 Side 2 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 3 1. kvartal 2014... 4 Driftsregnskapet... 4 Investeringsregnskapet... 5 Drift og vedlikehold... 6 Renhold...

Detaljer

Rådmannens innstilling Rådmannens forslag til revidert økonomiplan for 2016 2019 vedtas.

Rådmannens innstilling Rådmannens forslag til revidert økonomiplan for 2016 2019 vedtas. Overhalla kommune - Positiv, frisk og framsynt Sentraladministrasjonen Saksmappe: 2015/4070-5 Saksbehandler: Roger Hasselvold Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 92/15 07.12.2015

Detaljer

Vedlegg til budsjett for Meland kommune 2015

Vedlegg til budsjett for Meland kommune 2015 Vedlegg til budsjett for Meland kommune Økonomiske oversikter Side Driftsregnskap V - 2 Investeringsregnskap V - 3 Anskaffing og bruk av midlar V - 4 Budsjettskjema 1 A - Drift V - 5 Budsjettskjema 2 A

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Juli 2014

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Juli 2014 MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Juli 2014 Tall i 1000 kr. 2013 Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik Bud. inkl. endr. Forbr,% 2013 forbr% 10 Grunnskole 143 010 141 867 1 143 257 148 55,6 % 5 010 55,9

Detaljer

Regnskap 2010. Regionalt Forskningsfond Midt-Norge. Regnskap 2010

Regnskap 2010. Regionalt Forskningsfond Midt-Norge. Regnskap 2010 0 Regionalt Forskningsfond Midt-Norge 1 INNHOLD Forskriftsregnskap 2010 side Innhold... 1 Hovedoversikter: Hovedoversikt Driftsregnskap... 2 Anskaffelse og anvendelse av midler... 3 Balanseregnskap: Eiendeler

Detaljer

Overhalla kommune Revidert økonomiplan 2010-2013 Kommunestyrets vedtak, sak 96/09 den 22/12-09

Overhalla kommune Revidert økonomiplan 2010-2013 Kommunestyrets vedtak, sak 96/09 den 22/12-09 Overhalla kommune Revidert økonomiplan 2010-2013 Kommunestyrets vedtak, sak 96/09 den 22/12-09 Innhold INNLEDNING 3 1 ØKONOMISK STATUSBESKRIVELSE 3 1.1 Driftsinntekter 3 1.2 Driftsutgifter 4 1.3 Brutto

Detaljer

Årsberetningen. Resultatet for 2014 ble noe bedre enn budsjettert. Eiendomsskatt er innført, men med et grunnlag vesentlig lavere enn budsjettert.

Årsberetningen. Resultatet for 2014 ble noe bedre enn budsjettert. Eiendomsskatt er innført, men med et grunnlag vesentlig lavere enn budsjettert. INNHOLD Årsberetningen... 3 1. Økonomiske resultater... 4 1.1. Driftsinntekter... 5 1.2. Driftsutgifter... 6 1.3. Finansposter... 7 1.4. Avsetninger... 7 2. budsjettavvik FoR tjenesteområdene... 7 3. Investeringer...

Detaljer

Budsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018. Flertallsbudsjett fra Høyre, Frp og Senterpartiet

Budsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018. Flertallsbudsjett fra Høyre, Frp og Senterpartiet Budsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018 Flertallsbudsjett fra Høyre, Frp og Senterpartiet I dette budsjettet legger Høyre, Sp og Frp til rette for en robust og fremtids-rettet styring av Randaberg kommune.

Detaljer

BUDSJETTSKJEMA 1A - DRIFTSBUDSJETT 2012

BUDSJETTSKJEMA 1A - DRIFTSBUDSJETT 2012 BUDSJETTSKJEMA 1A - DRIFTSBUDSJETT bud. 1 Frie inntekter (rammetilskudd/skatteinntekt) -650 000 000-650 000 000-650 000 000-603 719 000-288 117 795 2 Ordinært rammetilskudd 0 0 0 0-204 267 665 Samhandlingsrefonmen

Detaljer

Notat Til: Formannskapet Svarfrist: * Fra: Rådmannen Kopi: Dato: 20.03.2013 Sak: 13/624 Arkivnr : 210

Notat Til: Formannskapet Svarfrist: * Fra: Rådmannen Kopi: Dato: 20.03.2013 Sak: 13/624 Arkivnr : 210 Notat Til: Formannskapet Svarfrist: * Fra: Rådmannen Kopi: Dato: 20.03.2013 Sak: 13/624 Arkivnr : 210 RAPPORTERING AV ØKONOMI OG NØKKELTALL I henhold til vedtak i sak om rapportering, følger rapporteringsrapport

Detaljer

Nedre Eiker kommune ÅRSRAPPORT 2007 ÅRSRAPPORT 2007

Nedre Eiker kommune ÅRSRAPPORT 2007 ÅRSRAPPORT 2007 Nedre Eiker kommune ÅRSRAPPORT 27 ÅRSRAPPORT 27 Innhold Visjon side 3 Ordførerens kommentar side 4 Rådmannens kommentar side 5 Organisering side 6 Politisk sektor side 8 Året som gikk... side 1 Årsberetningen

Detaljer

Utgangspunktet. Planlagt inndekket 22,6 mill i 2012 og 29,8 mill i 2013

Utgangspunktet. Planlagt inndekket 22,6 mill i 2012 og 29,8 mill i 2013 Utgangspunktet Strategi for økonomisk balanse Et regnskapsmessig underskudd i 2011 på 52,4 mill kr Planlagt inndekket 22,6 mill i 2012 og 29,8 mill i 2013 Et høyere driftsnivå enn sammenlignbare kommuner,

Detaljer

NOTAT REGNSKAPSUNDERSØKELSE 2011 KS Dato: 28. februar 2012

NOTAT REGNSKAPSUNDERSØKELSE 2011 KS Dato: 28. februar 2012 NOTAT REGNSKAPSUNDERSØKELSE 2011 KS Dato: 28. februar 2012 1. Innledning KS har innhentet finansielle hovedtall fra regnskapene til kommuner og fylkeskommuner for 2011. Så langt er det kommet inn svar

Detaljer

Ås kommune. Budsjettreguleringer 2. tertial 2015. Rådmannens innstilling: Budsjettregulering foretas i henhold til tabell 1 og 2.

Ås kommune. Budsjettreguleringer 2. tertial 2015. Rådmannens innstilling: Budsjettregulering foretas i henhold til tabell 1 og 2. Ås kommune Budsjettreguleringer 2. tertial Saksbehandler: Emil Schmidt Saksnr.: 15/02598-1 Behandlingsrekkefølge Møtedato Arbeidsmiljøutvalget Hovedutvalg for teknikk og miljø 07.10. Hovedutvalg for helse

Detaljer

Høgskolen i Hedmark. BREV 340 Kommunalt og statlig regnskap. Eksamen høsten 2014

Høgskolen i Hedmark. BREV 340 Kommunalt og statlig regnskap. Eksamen høsten 2014 @ Høgskolen i Hedmark BREV 34 Kommunalt og statlig regnskap Eksamen høsten 214 Eksamenssted: Høgskolen i Hedmark Eksamensdato: 8. desember 214 Eksamenstid: 9.-13. Sensurfrist: 31. desember 214 Tillatte

Detaljer

~~rilcsen økonomisjef . ~"', F.;~ kr. 4 413 500, kr. 4 280 600, kr. 4 421 500, kr. 4 421 500,-

~~rilcsen økonomisjef . ~', F.;~ kr. 4 413 500, kr. 4 280 600, kr. 4 421 500, kr. 4 421 500,- o 2012: o 2013: o 2014: o 2015: kr. 4 413 500, kr. 4 280 600, kr. 4 421 500, kr. 4 421 500,- Det er kun i 2013 vi må redusere avdragsinnbetalingen for å komme i balanse. Reduksjonen er på kr. 140 900,-.

Detaljer

Årsregnskap 2014. Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8

Årsregnskap 2014. Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8 Årsregnskap 2014 Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold Distrikt 8 Driftsregnskap Note- Regnskap Regulert Opprinnelig Regnskap IUA henvisning 2014 budsjett budsjett 2013 2014 2014 Driftsinntekter

Detaljer

Levanger kommune rådmannen. Kommunalt Regnskap. Litt om regnskapsoppstillingene KOSTRA Våre rutiner. Formannskapsmøte 31.10.

Levanger kommune rådmannen. Kommunalt Regnskap. Litt om regnskapsoppstillingene KOSTRA Våre rutiner. Formannskapsmøte 31.10. Kommunalt Regnskap Litt om regnskapsoppstillingene KOSTRA Våre rutiner Formannskapsmøte 31.10.2007 Ola Stene 1 Drifts- og investeringsregnskap Driftsregnskap Investeringsregnskap + Driftsinntekter + Brutto

Detaljer

REKNESKAP. Vedteke av Surnadal kommunestyre xx.xx.2014

REKNESKAP. Vedteke av Surnadal kommunestyre xx.xx.2014 REKNESKAP Vedteke av Surnadal kommunestyre xx.xx.2014 Økonomiske oversikter - drift Oppr.budsj. 2012 Driftsinntekter Brukarbetalingar 20801187 19428000 19336000 4709 Andre sals- og leieinntekter 29365143

Detaljer

MÅSØY KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2002-2005

MÅSØY KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2002-2005 MÅSØY KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2002-2005 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 1 INNLEDNING... 3 2 STATISTIKK OG UTVIKLINGSTREKK... 3 2.1 BEFOLKNINGSPROGNOSE... 4 2.2 BEFOLKNINGSTALL FOR MÅSØY KOMMUNE

Detaljer

2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2011

2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2011 2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2011 Regnskap Budsjett Budsjett 2009 2010 2011 Driftsinntekter Brukerbetalinger 80 562 770 81 267 000 83 984 000 Andre salgs- og leieinntekter 146 877 225 161 851

Detaljer

ÅRSBUDSJETT 2014 - HANDLINGSPROGRAM 2014-2017

ÅRSBUDSJETT 2014 - HANDLINGSPROGRAM 2014-2017 ÅRSBUDSJETT 2014 - HANDLINGSPROGRAM 2014-2017 Arkivsaksnr.: 13/3641 Arkiv: 145 Saksnr.: Utvalg Møtedato 164/13 Formannskapet 03.12.2013 / Kommunestyret 12.12.2013 Forslag til vedtak: 1. Målene i rådmannens

Detaljer

Drammen bykasse Regnskap 2014 foreløpig status Endelig regnskap 2014 vil foreligge 16. februar

Drammen bykasse Regnskap 2014 foreløpig status Endelig regnskap 2014 vil foreligge 16. februar Drammen bykasse Regnskap 2014 foreløpig status Endelig regnskap 2014 vil foreligge 16. februar Orientering i formannskapet 10. februar 2015 v/ rådmann Osmund Kaldheim Stram styring og effektiv drift sikrer

Detaljer

BUDSJETTSKJEMA 1A. Oppr. budsjett 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018. Regnskap 2013 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER

BUDSJETTSKJEMA 1A. Oppr. budsjett 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018. Regnskap 2013 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER BUDSJETTSKJEMA 1A FRIE DISPONIBLE INNTEKTER 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018 Skatt på inntekt og formue -85 730 240-86 200 000-87 555 000-87 555 000-87 555 000-87 555 000 Ordinært

Detaljer

Saksprotokoll i Formannskapet - 24.11.2014 Rådmannen fremmet i møte følgende forslag i investeringsbudsjettet:

Saksprotokoll i Formannskapet - 24.11.2014 Rådmannen fremmet i møte følgende forslag i investeringsbudsjettet: Saksprotokoll i Formannskapet - 24.11.214 Rådmannen fremmet i møte følgende forslag i investeringsbudsjettet: 1. Sykehjemmet avdeling «Rød». Forsikringsoppgjør i forbindelse med vannskade 213 er ennå ikke

Detaljer

www.nhr.no NKRF fagkonferanse 12.06.2012 1

www.nhr.no NKRF fagkonferanse 12.06.2012 1 www.nhr.no NKRF fagkonferanse 12.06.2012 1 Temaoversikt Generelt Prinsipielle standpunkt i veilederen Rapporter, ulike formål Budsjett og økonomiplan Årsregnskapet Revisjon www.nhr.no NKRF fagkonferanse

Detaljer

Årsbudsjett 2012 DEL II

Årsbudsjett 2012 DEL II Årsbudsjett 2012 DEL II Innhold Generelle forutsetninger for årsbudsjettet 51 Årsbudsjett drift 2012 53 Årsbudsjett investeringer 2012 55 Øvrige obligatoriske skjemaer 57 Vest-Agder fylkeskommune 50 Generelle

Detaljer

Kommuneøkonomi STOKKE KOMMUNE 1

Kommuneøkonomi STOKKE KOMMUNE 1 Kommuneøkonomi Sentrale økonomiske begreper Styringsdokumentene hvordan henger disse sammen? Arbeidet med Økonomiplan og Budsjett 2012 Noen økonomiske størrelser 1 Drift eller investering?: Sentrale begreper

Detaljer

BUDSJETT 2016 FEDJE KOMMUNE

BUDSJETT 2016 FEDJE KOMMUNE BUDSJETT 2016 FEDJE KOMMUNE Versjon 214 Framlegg frå rådmann INNHOLD Hovedoversikter drift- og investeringsbudsjett -3- KOSTRA oversikter -5- skjema 1A, 1B - drift -9- skjema 2A, 2B - investering -10-

Detaljer

Årsregnskap 2011 for Bodø kommune

Årsregnskap 2011 for Bodø kommune Økonomikontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 17.04.2012 23839/2012 2011/9717 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/58 Formannskapet 02.05.2012 12/59 Bystyret 24.05.2012 Årsregnskap 2011 for Bodø

Detaljer

Vedlegg 7.1 Økonomiplan drift

Vedlegg 7.1 Økonomiplan drift Vedlegg 7.1 Økonomiplan drift FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Rekneskap 2009 Budsjett 2010 Budsj. 2010rev Budsjett 2011 Buds'ett 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 2 Skatt på inntekt og formue 1) -388 629 878-412

Detaljer

Fylkesmannen har mottatt særutskrift av bystyresak om budsjett for 2013 og økonomiplan 2013-2016, vedtatt i bystyremøte 17. desember 2012.

Fylkesmannen har mottatt særutskrift av bystyresak om budsjett for 2013 og økonomiplan 2013-2016, vedtatt i bystyremøte 17. desember 2012. Saksbehandler, innvalgstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 08.04.2013 Deres dato 15.01.2013 Vår referanse 2013/1167 331.1 Deres referanse 12/3574 Bergen kommune Postboks 7700 5020 Bergen BERGEN KOMMUNE

Detaljer

I N N K A L L I N G til ekstraordinært kommunestyremøte

I N N K A L L I N G til ekstraordinært kommunestyremøte I N N K A L L I N G til ekstraordinært kommunestyremøte Det innkalles til kommunestyremøte på Kommunehuset tirsdag 29.10.13 kl. 18.00. Til behandling: K-SAK 35/13 B-SAK K-SAK 36/12 TERTIALRAPPORT 2. TERTIAL

Detaljer

Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Økonomiavdelingen

Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Økonomiavdelingen Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Økonomiavdelingen Áššedieđut/Saksframlegg Beaivi/Dato Čuj./Referanse 08.11.2013 2013/418-0 / 145 Kari Moan 40 44 05 94 kari.moan@nesseby.kom mune.no Lávdegoddi/Utvalg Čoahkkináššenr/Møtesaksnr

Detaljer

Regnskapsrapport 2. tertial 2013. for. Overhalla kommune

Regnskapsrapport 2. tertial 2013. for. Overhalla kommune Regnskapsrapport 2. tertial 2013 for Overhalla kommune 0100 Styrings-/kontrollorganer Prognosen for den politiske virksomheten viser at en vil få et overforbruk i underkant av kr 100.00. Hovedårsaken knyttes

Detaljer

Nordkapp Havn KF REGNSKAP 2009

Nordkapp Havn KF REGNSKAP 2009 REGNSKAP 2009 1 Innholdsfortegnelse 2 Kommentarer 3 Resultatoversikt drift 4 Balanseregnskapet 5 Oversikt inntekter/utgifter driftsregnskapet 6 Detaljert balanseregnskap 7 Note 1 Spesifikasjon overføringer

Detaljer

Formannskapet 23.02.2012. Kontrollutvalget 24.02.2012

Formannskapet 23.02.2012. Kontrollutvalget 24.02.2012 Formannskapet 23.02.2012 Kontrollutvalget 24.02.2012 Regnskap 2011 Regnskapsenheten Regnskapsavleggelsen 8 dager forsinket Skyldes Øk volum på bilag Uforutsette hendelser i løpet av 2011 (turnover m.v.

Detaljer

Saksprotokoll. Arkivsak: 14/1107 Journalpost: 18832/14 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPROGRAM/ØKOMINIPLAN 2015-2018- BUDSJETT 2015

Saksprotokoll. Arkivsak: 14/1107 Journalpost: 18832/14 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPROGRAM/ØKOMINIPLAN 2015-2018- BUDSJETT 2015 Saksprotokoll Behandlet i: Formannskapet Møtedato: 26.11.2014 Sak: 85/14 Resultat: Annet forslag vedtatt Arkivsak: 14/1107 Journalpost: 18832/14 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPROGRAM/ØKOMINIPLAN 2015-2018-

Detaljer

ØVRE EIKER KOMMUNE Politisk organisering. Kommunestyre. Kontrollutvalg 5. Formannskap. Klagenemnd. Fagkomite 1 Plansaker, planlegging og teknisk drift

ØVRE EIKER KOMMUNE Politisk organisering. Kommunestyre. Kontrollutvalg 5. Formannskap. Klagenemnd. Fagkomite 1 Plansaker, planlegging og teknisk drift Politisk organisering Kommunestyre 41 Kontrollutvalg 5 Barne- og ungdomsråd Eldreråd Råd for funksjonshemmede Formannskap 11 Partssammensatt utvalg Klagenemnd 5 9 Fagkomite 1 Plansaker, planlegging og

Detaljer

Samfunnsplanens handlingsdel 2015-2018, Økonomiplan 2015-2018, Budsjett 2015

Samfunnsplanens handlingsdel 2015-2018, Økonomiplan 2015-2018, Budsjett 2015 Side 1 av 5 Lardal kommune Saksbehandler: Lars Jørgen Maaren Telefon: Økonomitjenester JournalpostID: 14/5163 Samfunnsplanens handlingsdel 2015-2018, Økonomiplan 2015-2018, Budsjett 2015 Utvalg Møtedato

Detaljer

KS REGNSKAPSUNDERSØKELSE 2014

KS REGNSKAPSUNDERSØKELSE 2014 Dato: 26.02.2015 NOTAT KS REGNSKAPSUNDERSØKELSE 2014 Svar fra 191 kommuner (inkl Oslo) og 18 fylkeskommuner 1 Fra: KS 26.02.2015 Regnskapsundersøkelsen 2014 - kommuner og fylkeskommuner 1. Innledning KS

Detaljer

Drift + Investeringer

Drift + Investeringer Budsjett og økonomi v/budsjettsjef Øystein Hagerup, 30 oktober 2011 2 547 698 000 63 400 0 Drift + Investeringer Kommunen har to budsjetter og to regnskaper. Utgifter i driftsbudsjettet 2011: 2235,8 mill.

Detaljer

Følgende endringer er lagt til grunn i årsbudsjett for 2006 i forhold til konsekvensjustert årsbudsjettet :

Følgende endringer er lagt til grunn i årsbudsjett for 2006 i forhold til konsekvensjustert årsbudsjettet : ÅRSBUDSJETT 2006 Faglig tilråding: Følgende endringer er lagt til grunn i årsbudsjett for 2006 i forhold til konsekvensjustert årsbudsjettet : Under hvert enkelt av tiltakene beskrives gjennomføringer

Detaljer

Kultur og fritid Direkte tlf.: 32 23 28 32 Dato: 12.02.2004. L.nr. - Arkiv: 2561/04 - C00-04/1154

Kultur og fritid Direkte tlf.: 32 23 28 32 Dato: 12.02.2004. L.nr. - Arkiv: 2561/04 - C00-04/1154 NEDRE EIKER KOMMUNE Kultur og fritid Direkte tlf.: 32 23 28 32 Dato: 12.02.2004 Notat: L.nr. - Arkiv: 2561/04 - C00-04/1154 Oversikt over forslag til tiltak i kulturplanen A: Barne- og ungdomskultur 1

Detaljer

Økonomiske oversikter

Økonomiske oversikter Økonomisk oversikt - drift Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger 13.911.154,48 14.782.800,00 14.782.800,00 14.412.285,68 Andre salgs- og leieinntekter 20.146.090,02

Detaljer

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14 Saksprotokoll Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14 Resultat: Arkiv: 150 Arkivsak: 14/5267-7 Tittel: SP - BUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN MED HANDLINGSDEL

Detaljer

Alle snakker om kommunesammenslåing. men hva skjer med kommunens egne ansatte?

Alle snakker om kommunesammenslåing. men hva skjer med kommunens egne ansatte? Alle snakker om kommunesammenslåing men hva skjer med kommunens egne ansatte? Alle snakker om kommunesammenslåing men hva skjer med kommunens egne ansatte?? Det er et spørsmål som sikkert mange medarbeidere

Detaljer

Budsjett 2014 Finansplan 2014-2017. 04.12.2013 Felles budsjett- finansplan fra AP, SV og H 1

Budsjett 2014 Finansplan 2014-2017. 04.12.2013 Felles budsjett- finansplan fra AP, SV og H 1 Budsjett 2014 Finansplan 2014-2017 04.12.2013 Felles budsjett- finansplan fra AP, SV og H 1 Politiske prioriteringer Politiske prioriteringer - DRIFT UTGIFTER INNTEKTER 2014 2015 2016 2017 2014 2015 2016

Detaljer

Ansvarsdimensjon for Askim kommune

Ansvarsdimensjon for Askim kommune Ansvarsdimensjon for Askim kommune SNR. 11 POLITISK VIRKSOMHET 11000 BYSTYRET 11010 KOMITEER OG UTVALG 11020 UNGDOMMENS BYSTYRE 11030 VENNSKAPSKOMITE 11040 ELDRERÅDET 11050 OVERFORMYNDERIET 11060 FORLIKSRÅD

Detaljer

Lardal kommune. Budsjett 2012, økonomiplan 2012-2015

Lardal kommune. Budsjett 2012, økonomiplan 2012-2015 Side 1 av 8 Lardal kommune Saksbehandler: Lars Jørgen Maaren Telefon: Stab- og støttefunksjon JournalpostID: 11/5998 Budsjett 2012, økonomiplan 2012-2015 Utvalg Møtedato Saksnummer Eldrerådet 29.11.2011

Detaljer

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Sak 23/08 Møte nr. 10/08 MØTEINNKALLING holder møte tirsdag 10.06.2008 kl. 18.00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Ordfører Tor Arvid Myrseth KSL Varaordfører Eli Annie Liland SP Medlem Lasse

Detaljer

Økonomiplan 2015-2018. Budsjett 2015 Hammerfest Parkering KF

Økonomiplan 2015-2018. Budsjett 2015 Hammerfest Parkering KF Økonomiplan 2015-2018 Budsjett 2015 Hammerfest Parkering KF Innholdsfortegnelse Organisasjon... 1 Innledning... 2 Drift og innvestering... 3 Budsjettet... 4 Oppsett budsjett... 5 Oppsummering... 6 1 1

Detaljer

Rådmannens forslag til. Økonomiplan 2012-2015

Rådmannens forslag til. Økonomiplan 2012-2015 Rådmannens forslag til Økonomiplan 2012-2015 Årshjul økonomi Måned Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August SeptemberOktober November Desember Uke 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Detaljer

Nedre Eiker. Fagernes. Trondheim. Bergen Hallingdal

Nedre Eiker. Fagernes. Trondheim. Bergen Hallingdal Årsrapport20121 Innhold 3 Ordførerens kommentar 4 Politisk sektor 5 Rådmannens kommentar 6 Organisasjonskart 8 Året som gikk 10 Årsberetning 12 Kostra 14 Investeringsregnskapet 15 Balansen 16 Arbeidskapital

Detaljer

Overhalla kommune. Saksframlegg. Sentraladministrasjonen. Årsbudsjett 2014

Overhalla kommune. Saksframlegg. Sentraladministrasjonen. Årsbudsjett 2014 Overhalla kommune Sentraladministrasjonen Saksmappe: 2013/7148-3 Saksbehandler: Roger Hasselvold Saksframlegg Årsbudsjett 2014 Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 118/13 02.12.2013 Overhalla

Detaljer

Presentasjon av rådmannens forslag til Handlingsplan 2016-19, økonomiplan 2016-19 og budsjett 2016. 29. oktober 2015

Presentasjon av rådmannens forslag til Handlingsplan 2016-19, økonomiplan 2016-19 og budsjett 2016. 29. oktober 2015 Presentasjon av rådmannens forslag til Handlingsplan - 19, økonomiplan -19 og budsjett 29. oktober 2015 Befolkningsutvikling Klæbu 9000 350 8000 300 7000 6000 250 5000 4000 3000 2000 1000 200 150 100 50

Detaljer

Handlingsprogram 2015-2018

Handlingsprogram 2015-2018 Handlingsprogram 2015-2018 HP-seminar for komiteene April 2014 Agenda 1. Foreløpige rammebetingelser og økonomisk opplegg 2. Status og sentrale utfordringer for tjenesteområdet 3. Fremdriftsplan for HP-prosessen

Detaljer

Utarbeidelse av overordnet analyse metodevalg. Martin S. Krane Rådgiver

Utarbeidelse av overordnet analyse metodevalg. Martin S. Krane Rådgiver Utarbeidelse av overordnet analyse metodevalg Martin S. Krane Rådgiver Overordnet analyse bakgrunn Plan for forvaltningsrevisjon skal utarbeides av kontrollutvalget minst én gang per kommunestyreperiode

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Planlegging- og kartlegging Investeringer i kommunale bygg Meløy Eiendom KF

SAKSFRAMLEGG. Planlegging- og kartlegging Investeringer i kommunale bygg Meløy Eiendom KF SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Torunn Olufsen Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 14/1107 HANDLINGSPROGRAM/ØKONOMIPLAN 2015-2018 - BUDSJETT 2015 s innstilling: 1. Kommunestyret viser til Strategidokument 2015-2018,

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. September 2014

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. September 2014 MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE September 2014 Tall i 1000 kr. 2013 Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik Bud. inkl. endr. Forbr,% 2013 forbr% 10 Grunnskole 188 543 185 219 3 324 261 351 72,1 % 3 645

Detaljer

3. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF

3. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF 3. kvartal 2014 Hammerfest Eiendom KF Innholdsfortegnelse 3. kvartal 2014... Feil! Bokmerke er ikke definert. Driftsregnskapet... 3 Drift og vedlikehold... 4 Renhold... 5 Utleieboliger... 4 Sykefravær...

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. August 2014

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. August 2014 MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE August 2014 Tall i 1000 kr. Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik Bud. inkl. endr. Forbr,% 10 Grunnskole 164 779 162 222 2 557 261 351 63,0 % 3 994 64,5 % 20 Barnehage

Detaljer

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tore Westin Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 12/367

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tore Westin Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 12/367 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Tore Westin Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 12/367 ÅRSBUDSJETT FOR 2013 OG ØKONOMIPLAN FOR PERIODEN 2013-2016. FORUTSETNINGER. Rådmannens innstilling: 1. Kommunestyret vedtar at faktisk

Detaljer

Namsos kommune. Saksframlegg. Økonomisjefen. Namsos kommune Budsjettkontroll pr. 1. kvartal 2007. Rådmannens innstilling

Namsos kommune. Saksframlegg. Økonomisjefen. Namsos kommune Budsjettkontroll pr. 1. kvartal 2007. Rådmannens innstilling Namsos kommune Økonomisjefen Saksmappe: 2007/4749-1 Saksbehandler: Ronald Gåsvær Saksframlegg Namsos kommune Budsjettkontroll pr. 1. kvartal 2007 Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos formannskap Rådmannens

Detaljer

GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE

GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE Arkivsaknr: 2013/3763-17 Arkiv: 151 Saksbehandler: Håkon Jørgensen Dato: 19.05.2014 Saksfremlegg Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 36/14 Kåfjord Formannskap 26.05.2014 41/14

Detaljer

Hjemmel: Kommuneloven 48 Forskrift om årsregnskap og årsberetning

Hjemmel: Kommuneloven 48 Forskrift om årsregnskap og årsberetning Arkivsaksnr.: 13/1628-5 Arkivnr.: 210 &14 Saksbehandler: økonomikonsulent, Kjersti Vatshelle Myhre ÅRSMELDING OG REGNSKAP 2013 Hjemmel: Kommuneloven 48 Forskrift om årsregnskap og årsberetning Rådmannens

Detaljer