det norske hageselskap

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "det norske hageselskap"

Transkript

1 2010 årsrapport

2 innhold 4 Styrets beretning 7 Resultatregnskap 8 Balanse 10 Noter 11 Revisors beretning 13 Aktiviteter i fylker og lokallag 25 Avdeling fag 28 Avdeling organisasjon 30 Avdeling forlag 33 Våre øverste organ 33 Vår institusjonelle side 34 Administrasjonen kjempehjertegress. (Briza maxima). Foto: TT

3 hageselskapet er fortsatt livskraftig og frodig Det norske hageselskap ble etablert i 1884 og er fortsatt en attraktiv organisasjon, som har mye å fare med og fortsatt mye ugjort. Hageselskapets visjon er å gi livskvalitet gjennom grønne opplevelser. Visjonen er formulert i nyere tid, men dette har vært kjernen i Hageselskapets arbeid i alle år. Arbeidsplanen som ble vedtatt i representantskapet sommeren 2010, viser til at Hageselskapet fortsatt skal arbeide for å profilere hvilken betydning det grønne har for vår helse og trivsel. Det arbeides for at Hageselskapet skal få større synlighet i samfunnet, slik at flere blir klar over at Hageselskapet er en attraktiv organisasjon med sunne verdier. Vår frivillige organisasjon med 19 fylkesavdelinger og om lag 370 lokallag, gir muligheter for læring, sosialt fellesskap, kreativitet og trivsel. Det å dele erfaringer og kunnskap om det som vokser og gror, skaper gode relasjoner. Hageselskapet ønsker at vår kulturarv også skal videreføres til våre barn. Dette gjøres gjennom barnas hageblogg, men også gjennom mange lokale aktiviteter. Hageselskapet har, etter noen tøffe økonomiske år, bygget opp en brukbar egenkapital gjennom en bevisst økonomistyring. Årsresultatet 2010 viser et overskudd som kan tillegges egenkapitalen og som danner grunnlag for fortsatt solid drift. Medlemsbladet, Norsk Hagetidend, er fortsatt Norges største hagetidsskrift og har i år feiret sine 125 år. Bladet kommer med 10 utgaver i året og har om lag lesere. Bladet selges også i løssalg gjennom Narvesen, bensinstasjoner, kiosker, dagligvareforretninger og i Sverige. Hageselskapets nettportal er et populært hjelpemiddel for våre 3000 tillitsvalgte i fylkeavdelingene og lokallag, men også for hvert enkelt medlem. Vi har dette året gjort et godt stykke forarbeid, slik at vi i 2011 starter året med å bygge ny nettportal, samt fornyer medlemsregisteret. Nettforumet «Hagepraten» er fortsatt et attraktivt tilbud, som bidrar til kunnskapsformidling og inspirasjon hageentusiaster imellom. Alt dette kan du lese mer om i denne årsrapporten, og ved å besøke vår nettside på internett Jeg benytter anledningen til å takke for den tillit som er blitt vist meg de siste seks årene, jeg takker for meg i slutten av april 2011 for å begynne i ny jobb. Takk for et flott samarbeid med alle innen denne grønne familien Med vennlig hilsen mona farago direktør hageselskapets årsrapport

4 styrets beretning DET NORSKE HAGESELSKAP er en av landets eldste medlemsbaserte, frivillige organisasjoner, med aktiviteter over hele landet. Formålsparagrafen fra etableringstiden i 1884 er fremdeles retningsgivende for arbeidet: «Selskabets formaal er efter Evne at virke til Havedyrkningens Fremme i vort land og Udbredelse af almindeligere Interesse for Plantekultur og for Væxtlivet i det hele.» Hageselskapet setter stor pris på at HM Dronningen fremdeles er organisasjonens høye beskytter. Representantskapsmøtet i 2010 ble holdt 12. juni på Rica Sunnfjord Hotell i Førde. Liv Todnem (Rogaland), ble gjenvalgt til representantskapets ordfører og Lars Knive, Telemark, ble gjenvalgt til varaordfører. Inghild Næss (Vestfold), ble gjenvalgt for to år som styremedlem, hvorav ett år som nestleder. Lisbeth Gederaas (Nord-Trøndelag) og Liv Torunn Alvereng (Troms), ble begge valgt som nye styremedlemmer for to år. Styremedlemmene Bjørn Kristian Nærsnes (Oslo) og Solveig Sørbotten (Sogn og Fjordane) var ikke på valg. Fra Landbruks- og matdepartementet er Ellen Merethe Magnus oppnevnt som styremedlem, med Trine Hvoslef-Eide som personlig vararepresentant. Merethe H. Frøystad (Akershus) ble valgt som nytt 1.varamedlem for to år. Lisbeth Nergård (Troms) ble valgt som 2. varamedlem for to år. Varamedlem Inger Wannebo (Nord- Trøndelag) var ikke på valg. Silja Valand 4 hageselskapets årsrapport 2010 (Vestfold) ble valgt som ekstra varamedlem for ett år. Jorunn Amdal er de ansattes representant, med Sølvi Svendsen som personlig vararepresentant. Leder av valgkomitéen Tor-Anders Olsen (Østfold), ble gjenvalgt for ett år. Tor Nilssen (Sør-Trøndelag) og Sigrid Lerud (Oppland) ble valgt for 3 år. Anne- Lise R. Arntsen (Nord-Trøndelag) og Åse Brit Sakariassen (Vest-Agder) var ikke på valg. representantskapsmøtet vedtok følgende satsingsområder: Medlemsvekst Arbeide målrettet med aktiviteter for å øke antall medlemmer Utarbeide mekanismer som belønner vekst i medlemstallet Hageselskapet mot 2019 Revitalisering, modernisering og effektivisering av organisasjonen Helse og trivsel Sterkere fokusering på hvordan det grønne og hagesaken har positiv virkning på vår helse samfunnsprofil Et viktig ledd i vår samfunnsprofil er å tilby hagestoff av høy kvalitet for alle. Dette skjer blant annet via vårt tidsskrift Norsk Hagetidend og våre nettsider, som nå er under omfattende revisjon. hageselskapets medlemstilbud Konsulenttjenesten er et populært medlemstilbud. Den er tilgjengelig via e-post hele året, og via telefon i perioden fra april til september. Hageplanleggingsnettverket er etablert i de fleste fylker og blir flittig benyttet. Sammen med CappelenDamm har vi etablert Bokhagen, som tilbyr våre medlemmer et omfattende tilbud av hagelitteratur til gunstige priser. norsk hagetidend Vårt medlemsblad, Norsk Hagetidend, er fortsatt Norges største og beste hagemagasin, og har som tidligere utgitt ti nummer i Bladet har et gjennomsnittlig opplag på eksemplarer. Ifølge målinger har bladet om lag lesere (Riksundersøkelsen, Synovate 2010:1). «Grønn kalender» brukes av stadig flere lokallag over hele landet for å kunngjøre sine aktiviteter. Det er en fin påminnelse til alle som leser bladet om det omfattende tilbudet lokallagene har. Norsk Hagetidend blir sendt ut til våre medlemmer og abonnenter, samt biblioteker, grønne skoler og samarbeidspartnere. Magasinet selges også i løssalg gjennom Interpress, som leverer til Narvesen, kiosker, bensinstasjoner og flere dagligvareforretninger. I 2010 ble det solgt eksemplarer av Norsk Hagetidend i løssalg. Bladet formidler populære artikler om hagefolk, hagedyrking, hagekultur, samt

5 fra venstre direktør Mona Farago, Lisbeth Gederaas, Merethe H. Frøystad, Bjørn Kristian Nærsnes, Ellen Merethe Magnus, Jorunn Amdal, styreleder Ole Petter Vik, Inghild Næss. Solveig S. Sørbotten og Liv Torunn Alvereng var ikke til stede da bildet ble tatt. Foto: TT landskapspleie og nærmiljø. Norsk Hagetidend er et av våre viktigste medlemsgoder, og det er viktig at bladet fornyes og utvikles hele tiden. hageselskapets nettløsning Vi har som målsetning at skal bli det naturlige stedet å besøke for hagerelatert kunnskap i Norge. Dagens nettløsning er gammel og tilfredsstiller ikke dagens krav. Derfor har administrasjon og styret, sammen med en egen arbeidsgruppe, i hele 2010 arbeidet målrettet for å få på plass en ny løsning. Innledende designarbeid sammen med firmaet WebTotal ble gjennomført høsten 2010 og arbeidet med å få den nye løsningen lansert startet rett over nyttår. Den nye nettløsningen vil være lettere å bruke for våre lokallag og gi oss alle muligheter til nye kommunikasjonsmåter i årene framover. nordisk samarbeid Vi har ønsket å styrke det nordiske samarbeidet, som tidligere har vært svært aktivt, og vi tok derfor våren 2010 initiativ overfor våre nordiske søsterorganisasjoner til et nordisk møte i Malmø. Dette arbeidet har ført til flere samarbeidsprosjekter, blant annet 1000 åpne hager. De nordiske hageselskapene har mange av de samme utfordringene og med et tettere samarbeid kan vi trekke veksler på erfaringer i de enkelte land. hageselskapets regionale og lokale ledd Ved utgangen av 2010 hadde Det norske hageselskap medlemmer fordelt på 337 aktive lokallag, tilknyttet 19 fylkesavdelinger. Store ressurser brukes til å arrangere hagemøter med spennende innhold, studieringer, plantestudier i egen og naboers hager, spennende reiser og verdifull innsats i det offentlige rom med vedlikehold og nyplantinger til glede for fellesskapet. Skolering av de tillitsvalgte i fylkesavdelingene og lokallagene er svært viktig, og vi arbeider derfor kontinuerlig med å gjøre denne bedre. I arbeidet med organisasjonsopplæringen ble det gjennomført et seminar for nyvalgte fylkesledere og nye sekretærer 8. april i Oslo. Vi hadde en samling for tillitsvalgte og fylkessekretærer samtidig med representantskapsmøtet i Sogn og Fjordane. I oktober ble det arrangert en samling for fylkeslederne, styret og administrasjonen, i nærheten av Gardermoen. Representanter for lokale lag og fylkesavdelinger har deltatt i arbeidsgrupper som gir styret råd og beslutningsgrunnlag for den videre utviklingen av Hageselskapet. samarbeid med aktuelle partnere Hageselskapet har hatt et nært samarbeid med Universitetet for Miljø og Biovitenskap, Bioforsk, Mattilsynet og E-plant Norge om faglige spørsmål. Vi har også i år, i samarbeid med Husbanken, vært arrangør av kurset «Boligplanlegging i tett by». Kurset ble arrangert i Trondheim oktober. øvrig virksomhet Styret har i 2010 holdt åtte styremøter, hvorav tre per telefon, og behandlet 77 saker. Styremøtet i mars ble avholdt i Malmø, samtidig med et nordisk møte og studietur til bl.a. Alnarp helse og rehabilitering. På det første styremøtet, som ble avholdt i forbindelse med representantskapsmøtet i Førde, ble det valgt et arbeidsutvalg bestående av Ole Petter Vik, Inghild Næss og Lisbeth Gederaas. Arbeidsutvalget har hatt to møter og behandlet seks saker. Arbeidsutvalget har også fungert som personalutvalg sammen med Jorunn Amdal/Sølvi Svendsen. Det har ikke vært avholdt møter i Personalutvalget i perioden. Sammen med Norges Varemesse arrangerte vi igjen den årlige Hagemessen på Lillestrøm, som i 2010 ble arrangert samtidig med Villmarksmessen. Det var godt med besøk hele messeperioden, og på vår egen stand presenterte og solgte vi egenimporterte løk og knoller. Dette var et populært, men arbeidskrevende tiltak. Arrangementet med «Kunnskapsgate» ble videreført fra sist år, og er tydeligvis et tiltak som de besøkende verdsetter. hageselskapets årsrapport

6 NOK mill. 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0-0,5-1,0-1,5-2,0-2,5 Hageselskapets årsresultat År selskapets administrasjon Administrasjonen holder til i moderne, leide lokaler i Sandstuveien 60 A i Oslo. Styret berømmer de ansattes flotte innsats med de begrensede ressurser som har vært stilt til rådighet. Styret ønsker å legge forholdene til rette for å få et godt arbeidsmiljø som kan gi direktøren og administrasjonen så gode arbeidsforhold som mulig i forhold til de ressursene vi forvalter. Hageselskapet har som mål å være en arbeidsplass der det råder full likestilling mellom kvinner og menn. I administrasjonen arbeider det tre menn og ni kvinner. Det fysiske og psykiske arbeidsmiljøet vurderes som godt, og selskapets virksomhet har ingen skadelig innvirkning på det ytre miljøet. Sykefraværet i 2010 utgjorde 440 dager, som tilsvarer 13,51 % av total arbeidstid. Det høye sykefraværet skyldes bl.a. to langtidssykmeldte. priser og legater Den årlige prisen for det mest aktive og fremgangsrike hagelaget i 2010, ble tildelt Hageselskapet Averøy. Prisoverrekkelsen fant sted under representantskapsmøtet i Førde, og lokallagets leder ga forsamlingen en interessant og livlig innføring i lagets virksomhet. Hageselskapets hederstegn med diplom ble tildelt Helga Fragått og Bjørg Madsen (begge fra Buskerud), samt Gunnhild Humborstad (Sogn og Fjordane) og Vidar Gunnarsen (Vestfold). Hageselskapets Hagekulturpris gikk i år til Hageselskapet Mandal for deres omfattende engasjement i forbindelse med restaureringen av Andorsenhaven i Mandal. Landsstyret forvalter Olaf Billes Legat, samt Hejes og Stedjes legater (se s. 33). medlemsutviklingen Hageselskapet er en organisasjon med sterk lokal forankring. Vi fikk nye medlemmer i 2010, men må beklageligvis konstatere en netto nedgang på 788 medlemmer. Nedgangen i medlemstallet er fremdeles en utfordring for styret og administrasjonen. barnas hageselskap Barnas Hageselskap, som ble etablert i 2005 som et individuelt medlemstilbud for barn, nådde aldri den nødvendige og forventede oppslutning og har nå blitt helt avviklet i sin opprinnelige form. Tilbudet til barnehage og SFO ble avviklet i 2010 etter lav oppslutning. Vi har fremdeles en egen nettside (hageblogg) for barn. Denne nettsiden blir oppdatert flere ganger per uke, og har blitt godt mottatt av målgruppen. økonomi Vi har hatt sterkt fokus på den økonomiske situasjonen i 2010, og arbeidet for å effektivisere driften. Det er derfor gledelig at vi også i år kan øke vår egenkapital, slik at vi har en sterk økonomisk ryggrad i årene framover. Egenkapitalen er økt til drøye 35 %. I samsvar med regnskapslovens 3-3 bekreftes forutsetningen om fortsatt drift er lagt til grunn ved utarbeidelse av regnskapet. oslo inghild næss ole petter vik jorunn amdal Styrets leder lisbeth gederaas merethe frøystad liv torunn alvereng bjørn kristian nærsnes mona farago Direktør 6 hageselskapets årsrapport 2010

7 resultatregnskap driftsinntekter og driftskostnader note budsjett 2010 Salgsinntekter Offentlige tilskudd Prosjektmidler Medlemskontingent Medlemskontingent Barnas Hageselskap Sum driftsinntekter Varekostnader Lønn og sosiale kostnader Avskrivning på driftsmidler Annen driftskostnad Sum driftskostnad Driftsresultat finansinntekter og finanskostnader Annen finansinntekt Annen finanskostnad Resultat av finansposter Resultat før skattekostnad Ordinært resultat ekstraordinære inntekter og kostnader Årets resultat overføringer Overført til egenkapital Reservert for ny webportal og medlemssystem Sum overføringer hageselskapets årsrapport

8 balanse eiendeler note Anleggsmidler Varige driftsmidler Inventar og utstyr Sum varige driftsmidler Finansielle anleggsmidler Aksjer og andeler Obligasjoner og andre fordringer Sum finansielle anleggsmidler Sum anleggsmidler omløpsmidler Varer Varelager Sum varer Fordringer Kundefordringer Andre kortsiktige fordringer Sum fordringer Bankinnskudd / kontanter Bankinnskudd, kontanter Sum bankinnskudd / kontanter Sum omløpsmidler Sum eiendeler hageselskapets årsrapport 2010

9 egenkapital og gjeld note Egenkapital Egenkapital Sum egenkapital Gjeld Langsiktig gjeld Annen langsiktig gjeld - 0 Sum langsiktig gjeld - 0 Kortsiktig gjeld Leverandørgjeld Skattetrekk og andre trekk Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld Sum egenkapital og gjeld oslo inghild næss ole petter vik jorunn amdal Styrets leder lisbeth gederaas merethe frøystad liv torunn alvereng bjørn kristian nærsnes mona farago Direktør hageselskapets årsrapport

10 noter note 1 Regnskapsprinsipper Regnskapet er satt opp etter god regnskapsskikk for små foretak. kortsiktige fordringer og kortsiktig gjeld omfatter poster som forfaller innen ett år. kundefordringer føres i balansen etter fradrag for bedriftsøkonomiske avsetninger til dekning for påregnelig tap på fordringsmassen pr. 31 desember. driftsinntekter omfatter inntekter fra ordinært salg av varer og tjenester gjennom året, og inneholder en skjønnsmessig tidsavgrensning av selskapets løpende kontingentinntekter. note 2 Driftsinntekter (Alle tall i hele kr.) endring Annonsesalg Løssalg NH Løssalg staudehefte/bøker Royalty Andre inntekter Offentlige tilskudd * Prosjektmidler ** Medlemskontingent Medlemskontingent Barnas Hageselskap Sum inntekter * Driftstilskudd Landbruks- og Matdepartementet ** Husbanken 550 ** Utdanningsdirektoratet 241 ** Fylkesmannen i Oslo og Akershus 472 ** Andre 134 Prosjektmidlene har vært gjenstand for en skjønnsmessig tidsavgrensning i forhold til framdrift av ulike prosjekt. Medlemskontingenten er fastsatt på grunnlag av medlemmenes innbetaling for medlemsåret tidsavgrensning av inntekter Medlemskontingent - forskuddsbetalt kontingent Prosjektmidler periodisert Prosjektmidler tildelt i år - overført til neste år 472 Sum tidsavgrensninger note 3 Vare- og produksjonskostnader (Alle tall i hele kr) Produksjonskostnader og annonseprovisjon Varekostnad Porto- og distribusjonskostnader Sum vare- og produksjonskostnader Disse kostnadene inneholder periodisering av løpende utgifter. Note 9 spesifiserer selskapets totale tidsavgrensninger, og omfatter i hovedsak produksjonskostnader for Norsk Hagetidend 1 og 2/2011 og Programårboka Årets vurdering av varelageret er basert på historisk kostpris, og gir et reelt uttrykk for verdien av selskapets beholdning av kurante varer. Varelager i Sandstuveien består av bøker for videresalg. totale produksjonskostnader - norsk hagetidend Produksjonskostnader Distribusjonskostnader Andel lønns- og driftskostnader Sum produksjonskostnader Netto annonseinntekter Norsk Hagetidend Netto kostnader Norsk Hagetidend NOTE 4 Lønn & sosiale kostnader 2010 (Alle tall i hele kr.) Lønnskostnader Pensjonskostnader 576 Arbeidsgiveravgift 835 Diverse personalkostnader 35 Sum Hageselskapet er pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon. Selskapets pensjonsordning i Statens Pensjonskasse tilfredstiller kravene i denne lov. Det ble i 2010 innbetalt 659 i pensjonspremie. Antall ansatte per Administrasjon 12 ansatte - 11 årsverk Fylkessekretær 8 ansatte - 1,45 årsverk Lønn til direktør Lønn 659 Pensjon 13 Andre ytelser 20 Godtgjørelse til AU 4 Herav godtgjørelse til styreleder 2 Hageselskapet har mottatt 455 i refunderte sykepenger mot 68 i fjor. note 6 Driftskostnader 2010/2009 (Alle tall i hele kr.) Om en ser bort fra finansposter og avskrivninger, kan en slå fast at den reelle endringen i selskapets driftsresultat har vært følgende: endring Akkumulerte driftskostnader Driftsresultat Endringen utgjør følgende kontoklasser: Inntekter 121 Vare- og produksjonskostnader -894 Lønn og sosiale kostnader 550 Annen driftskostnad -684 Endring -907 Annen driftskostnad Tilbakeføring av kontingentmidler til fylkene er 10 %. Det er i 2010 tilbakeført 1155 av kontingentmidler til fylkene. Av disse er 421 lønn og sosiale kostnader til fylkessekretærene. Revisjonshonorar 98. Beløpet er eks mva: Tilb.f.avsetning revisjon Akonto revisjon Prosjektrevisjon 8 Særattestasjon 23 note 7 Finansposter Lavere resultat skyldes endret rentesats. note 8 Aksjer og andeler (Alle tall i hele 1 000) Norsk Frø 3 LOG 0 3,1 Bokført 3,7 Sum aksjer og andeler 3 Bokført 3,7 note 9 Kundefordringer/tap (Alle tall i hele kr.) Kundefordringene er oppført med fradrag av delkredereavsetning på Realisert tap på kunder Avsetning pr Avsetning pr Årets tap på fordringer Kundefordringer pr Kundefordringer er interne posteringer eller innbetalt etter note 10 Andre kortsiktige fordringer (Alle tall i hele kr.) Fylkesskattesjefen, Mva 5. og 6. termin Tidsavgrensning av forskuddsbetalte kostnader Prosjektmidler bevilget utbetales neste år Diverse kortsiktige fordringer 4 26 Sum andre kortsiktige fordringer note 11 Kontanter, bank og post Skattetrekket er innsatt på egen konto, innestående beløp pr kr ,77. Beløpet dekker trukket skatt for november og desember vedr. ansatte. Bevilget kreditt: 600. note 12 Skattetrekk og andre trekk (Alle tall i hele kr.) Skyldig skattetrekk Statens pensjonskasse Skyldig arbeidsgiveravgift Sum skatt og andre trekk note 13 Annen kortsiktig gjeld (Alle tall i hele kr.) Påløpne feriepenger Arbeidsgiveravgift av påløpne feriepenger Avsetninger/periodiseringer Prosjektmidler bevilget utbetalt i Sum annen kortsiktig gjeld Avsetninger/periodiseringer er spesifisert i note 2. Garantiforpliktelser Husleiegaranti 518 note 14 Egenkapital egenkapital res. ek total Egenkapital pr Årets overskudd / underskudd Total egenkapital pr note 5 Ordinære avskrivninger, driftsmidler (Alle tall i hele kr.) ikt inventar totalt Bokført verdi pr Tilgang gjennom året Ordinære avskrivninger Bokført verdi pr Satser 33% 20% 10 hageselskapets årsrapport 2010

11 hageselskapets årsrapport

12 12 hageselskapets årsrapport 2010 praktspragle (Solemnostemon syn. Coleus) og tagetes (Tagestes patula). Foto: TT

13 aktiviteter i fylker og lokallag østfold leder: Kjersti A. Nygaard sekretær: Greta Lund, Onsøy aktive lokallag: 14 medlemmer: 1392 pr De fleste lag driver bra og har mange aktiviteter, men der er også lag som sliter. Medlemstallet har gått opp i løpet av året og litt tilbake igjen. aktiviteter i 2010 Det er avholdt fem styremøter og 36 saker er behandlet. Alle styremøtene så nær som ett, er avholdt på Statens Hus i Moss. 34 deltakere fra 14 lokallag inklusive seks fra styret deltok på årsmøtet. Her hadde vi utdeling av «Hva Skjer» Tre representanter deltok på tillitsmannsamling og representantskapsmøtet i Førde. Kasserer Øystein Tøgersen orienterte om regnskapsførsel for lagene deltok Kjersti A. Nygaard på Bioforsk-konferansen Årsmøtet i Studieforbundet natur og miljø, Østfold, hvor Greta Lund deltok Familiedag i Mossemarka. Oktober: Tillitsmannsamling og samarbeidsmøte ble arrangert av Hageselskapet Hvaler Årsmøte i Hageselskapet Østfold. «hva skjer» Opplaget for 2010 var på 7000 eksemplarer. Lokallagene får som tidligere 25 % provisjon på eget annonsesalg. studieforbundet natur og miljø For 7. år på rad har Hageselskapet Østfold hatt ansvaret for driften av Studieforbundet natur og miljø i Østfold, som er studieorganisasjonen for de grønne organisasjonene. Kjersti A. Nygaard er fortsatt leder. Årsmøtet ble avholdt 8. mars på Statens hus i Moss. Kjersti A. Nygaard var på Landskonferansen mai. Søndag 5. september arrangerte Studieforbundet sammen med medlemsorganisasjonene familiedag i Mossemarka. Det var 6. året de sto for dette arrangementet. akershus leder: Ole Johan Haga fram til representantskapsmøtet , Jan H. Monsen f.o.m sekretær: Mona Vestli aktive lokallag: 19 medlemmer: 3305 pr gjennomførte arrangementer: 253 deltakere på arrangementer: 4635 Aktiviteten i hagelagene i Akershus har som tallene viser vært god, med gjennomsnittlig 13 arrangement per lag i løpet av året. Gjennomsnittlig antall deltakere per arrangement var 18. Lagene har som vist i «Hva skjer 2010» flotte programmer 100 prosent i tråd med Hageselskapets visjon og mål. De fleste lag driver godt, noen svært godt, mens noen få lag sliter. Medlemstallet har gått litt ned også i Akershus ( 2,5 % pr. desember 2010), og det er bekymringsfullt. Vi håper dette vil snu med den nye nettsatsingen. virksomheten i 2010 Fylkesstyret har avholdt sju styremøter og behandlet 44 saker. heder Jostein Kjøsnes overleverer hederstegn til Gunnhild Humborstad. Foto: TT inkalilje (Alstroemeria sp.) Foto: TT seminar i oslo Bygging med torvblokker i Geitemyra skolehage. hageselskapets årsrapport

14 Den årlige inspirasjonssamlingen for tillitsvalgte ble avholdt 23. januar på Høgskolen i Akershus. Det deltok 30 personer: 23 tillitsvalgte fra 15 hagelag og sju medlemmer fra styret. Ingvar Åkesson orienterte om arbeidet med prosjektet «Skadelige fremmede arter» i arbeidsgruppen til Fylkesmannen i Oslo og Akershus. Fagsjef Thorgeir Næss holdt foredrag om grønnsakdyrking, og styreleder Ole Petter Vik orienterte om Hageselskapets arbeidsplan 2010, med status og planlagte aktiviteter innen de vedtatte satsningsområdene. Det er avviklet regionsmøter i alle de fire regionene i fylket, hvor 14 av fylkets lag deltok. Temaene for samlingene var strategi: 1) Hva er et godt lokallag og Hva kan fylkesavdelingen brukes til? 2) Hva kan lokallagene eventuelt samarbeide om? 3) Utveksling av velkomstbrev til medlemmene og info om foredragsholdere. 4) 1000 åpne hager Representantskapsmøtet ble avholdt 15. november med Eidsvoll hagelag som teknisk arrangør. På årsmøtet ble det bl.a. vedtatt å opprette et hagefond som lokallagene kan søke på. På Hageselskapets representantskapsmøte 2010 i Førde deltok Ole Johan Haga og Johnny Derås. Fylkessekretær Mona Vestli deltok som observatør. Hageselskapet Akershus sin tradisjonelle «Grønn Weekend tur» gikk i år til hager i Nord-Jylland. Det var enorm interesse for turen, som ble meget vellykket. Ski hagelag ble kåret til Årets hagelag i Akershus for oslo leder: Line Sørensen aktive lokallag: 10 medlemmer: 1815 pr gjennomførte arrangementer: 98 deltakere på arrangementer: 1602 Hagelagene melder om store utfordringer når det gjelder å få folk til å sitte i styret, og medlemstallet har gått ned med 92 medlemmer i løpet av Likevel gleder vi oss over den aktiviteten lagene har. Det er stor forskjell i antall aktiviteter i lagene. Hageselskapet Oslo har fokus på å bistå lokallagene så godt vi kan. Vi har i flere år hatt to sovende lag, Vinderen og Oppsal. Vinderen hagelag er nå nedlagt og medlemmene er overført til Røa. I Oppsal hagelag har vi gledelig nok fått inn krefter som vil starte på nytt, og prosessen er allerede i gang. virksomheten i 2010 Hageselskapet Oslo har i år ikke hatt lønnet sekretær. Tre av styremedlemmene har delt på å betjene kontoret. Fylkesstyret har avholdt sju styremøter. Vi har hatt ett representantskapsmøte. I forbindelse med det årlige idé- og planleggingsmøtet inviterte vi til tur og omvisning på Stein skole og Ullershov Gård. Dette var en forsinket jubileumsgave fra Hageselskapet Oslo til lokallagene, og den ble godt mottatt. 21 tillitsvalgte deltok. Årets seminar i regi av fykesstyret var «lær å bygge torvblokk-kurs». En representant fra Nittedal torvindustri var læremester. Geitmyra Skolehage stilte et område til disposisjon for oss. Aktivitetsdag for barn på Golia ble arrangert for andre år på rad. Dette er et samarbeid mellom Golia hagebrukslag og fylkesstyret. Ca. 300 mennesker var innom. Den årlige Geitmyradagen ble arrangert for ca. 12 år på rad. Lokallagene stilte velvillig opp til dugnad og kakebaking. Hageselskapet Oslo har hatt stand på hagedagen i Botanisk Hage og på Rosedagene i Freiaparken, hvor vi vervet flere medlemmer. I 2009 ble Hageselskapet Oslo og Hageselskapet Akershus invitert til å være med i en arbeidsgruppe hos Fylkesmannen i Oslo og Akershus. Temaet var «Fremmede, skadelige arter» Ingvar Åkeson var vår felles representant. Arbeidsgruppen ferdigstilte sitt arbeid høsten 2010 med lansering av en handlingsplan mot fremmede, skadelige arter. På Hageselskapets representantskapsmøte 2010 i Førde deltok Line Sørensen og Anne Jensen. Leder har i tillegg deltatt på to tillitsvalgtsamlinger. Stovner hagelag ble kåret til Årets hagelag i Oslo i hedmark leder: Arne Dagfinn Øynes aktive lokallag: 24 medlemmer: 1222 pr gjennomførte arrangementer: 4 deltakere på arrangementer: 59 Hageselskapet Hedmark gikk inn i et annerledes år, da ressursene ble omprioritert. Det var ikke økonomi til å lønne sekretær, og arbeidet ble fordelt på styremedlemmene. Årets virksomhet startet 13. mars med seminar på Rosenlund Park. Tema for dagen var «Rett staude på rett plass» ved Gøril Fjellet og «Grønnsakdyrking» ved økobonde Heinrich Jung. Vang ble kåret til årets hagelag i Hedmark. solknapp (Sanvitalia procumbens). Foto: TT godt besøkt På standen til Hageselskapet på Horva ble det vervet flere nye medlemmer. Plantesalg ga gode kroner til kassa. Foto: GB sinnia (Zinnia tennuifolia). Foto: TT 14 hageselskapets årsrapport 2010

15 På Hageselskapets representantskapsmøte i Førde deltok leder Arne Dagfinn Øynes og nestleder Dagfinn Ødegård. Den 4. september var det idé- og planleggingsmøte. Selv om det var få frammøtte, ble det et kreativt møte med fokus på samarbeidsformer mellom lokallaga i vårt langstrakte fylke. På fylkets representantskapsmøte 6. november ble det blant annet vedtatt å danne tre regioner med tilhørende hagelag. Medlemstallet gikk ned i Hedmark også, og vi har spesielt fokus på å øke medlemstallet. Trysil hagelag økte med 11 medlemmer og fikk 100 kroner per nytt medlem. Etter årsmøtesakene hadde Ole Johan Haga, leder i Akershus, en inspirerende time om «Krydderurter og historiske planter lett blanding fra Siggerud». Ellers ble det avholdt fire styremøter og 14 saker ble behandlet. Som en konsekvens av stramme rammer, måtte vi ligge lavt i terrenget, men vi rakk de måla vi satte oss innenfor den økonomiske ramma vi fikk tildelt. Fylkesstyret har også en representant i Studieforbundet natur og miljø, avd. Hedmark. Flere av lagene benytter seg av tilbudet som gis når det gjelder tilskudd til studieringer. Det foregår mye kreativt og spennende rundt i de 24 lokallagene. De fleste markerer hagedagen med kjøp og salg av planter, eller andre arrangementer som samler folk. Beskjæringskurs, hageplanlegging, planting i sentrum, plantebytte, sopp- og bærturer, hagevandring og turer, er aktiviteter som går igjen i mange lag, ellers er nyttehagen grønnsaker og sunn mat, et satsingsområde. Det er 12 flotte, men ulike besøkshager, seks parker og offentlige anlegg i Hedmark. De er alle verdt et besøk. oppland leder: Brynhildur Thordisar Engen sekretær: Bjørg Lindbye aktive lokallag: 16 medlemmer: 835 pr av hagelagene har hatt til sammen 104 arrangementer av forskjellige slag, inkludert styremøter, med 1950 deltakere. Lagene har hatt 16 arrangementer hvor deltakerantallet ikke er oppgitt. Fire av hagelagene har utført dugnadsarbeid i sin kommune. Til sammen har fem lag gjennomført åtte studieringer med 127 timer, 59 deltakere og fått utbetalt et statstilskudd gjennom Studieforbundet natur og miljø på kr Flere av lagene har sine egne medlemsaviser og nettsider. virksomheten i 2010 Representantskapsmøtet ble holdt lørdag 13. februar 2010 på Statens Hus, Lillehammer. Det var 23 representanter fra 10 hagelag, fire fra fylkesavdelingen og to fra valgkomiteen. Det grøntfaglige programmet var ved Tor Kjetil Kongsrud, fagansvarlig for blomster og ungplanter ved NORGRO. Temaet var «Utplantingsplanter sommeren Nyheter og gode råd». møte med nye og andre styremedlemmer Møtet ble holdt lørdag 13. mars i Statens Hus, Lillehammer. Tom Krøning, organisasjonssjef i Hageselskapet sentralt, fortalte om organisasjonens historie og oppbygning. Han gjennomgikk også Hageselskapets vedtekter og om hva som ligger i de forskjellige tillitsvervene i et styre. Odd Erik Randen, pedagogisk leder i Studieforbundet natur og miljø, fortalte om studieforbundet. Videre gjennomgikk han de nye reglene for studieringer og om hvordan vi kan lage nye studieringer. Idé- og planleggingsmøte/erfaringsmøte: Lørdag 25. september, Statens Hus, Lillehammer. Hageselskapets satsningsområder for 2011 var hovedtemaet på dette møtet. Idémyldring og diskusjon foregikk i cafédialog. Vi avsluttet dagen med grøntfaglig tema: «Foredrag om høsthagen» med Inger Lise Wiersdalen, fra Langangen planteskole. Det var 14 deltakere fra ti hagelag og sju fra fylkesavd. Styremøter: Det er avholdt fire styremøter, i tillegg har styret hatt kontakt via telefon og e-post. Besøkshager: Også i år har vi hatt tilbud med besøkshager i hele fylket. Noen av lagene har hatt en dag med åpne hager. Fylkesavdelingen har i 2010 vært representert ved: Årsmøte i Studieforbundet natur og miljø Oppland: Brynhildur Th. Engen. Hageselskapets representantskapsmøte: Brynhildur Th. Engen og Margrethe Lysaker. Observatør: Bjørg Lindbye. Gjøvik Marken: Brynhildur Th. Engen og Bjørg Lindbye. Karen-Inger Aarnes har vært ute i hagelagene med faglig program. Brynhildur Th. Engen har deltatt på årsmøte i Nordre Land og temamøte i Østre Toten. Simen Volden har hatt telefonkontakt med lokallagene i løpet av året. På vegne av Hageselskapet Oppland overleverte han blomster til Forseth skole i Gausdal i forbindelse med den offisielle åpningen av skolehagen, og han overleverte en rogn til Galleri Skomakerstuen i forbindelse med galleriets 10 års jubileum. representantskapsmøtet i førde Omvisning i Jostein Kjøsnes hage. Foto: TT prakttrompet (Salpiglossis sinuata). Foto: TT representantskapsmøtet i førde Omvisning på Sunnfjord museum Movik. Foto: TN hageselskapets årsrapport

16 buskerud leder: Solveig Bechmann sekretær: Einar Hamre aktive lokallag: 16 medlemmer: 1220 gjennomførte arrangementer: 129 deltakere på arrangementer: ca Aktiviteten i hagelagene i Buskerud har vært god, med gjennomsnittlig åtte aktiviteter per lag i løpet av året. Lagene har som vist i Hva Skjer for 2010 kunngjort sine program, i tråd med Hageselskapets visjon og mål. Annonseinngangen i Hva Skjer har vært bra og har medført nesten i overskudd til fylke og lag. Noen lag sliter, mens andre drives på det jevne slik det har vært gjort i mange år. Noen lag ser også medlemsvekst, inviterer til flere interessante møter, og opplever større søkning på flere måter. Medlemstallet i fylket har gått noe ned fra foregående år. Svært hyggelig at Konnerud er i gang igjen for fullt. Fylkesstyret har avholdt seks styremøter og behandlet 20 saker. hederstegn Helga Fragått, Sigdal og Bjørg Madsen, Strømsgodset ble tildelt Hageselskapets hederstegn for Representantskapsmøtet ble holdt 21. november på Tyrifjord Hotell på Vikersund. Det var 26 deltakere. På Hageselskapets representantskapsmøte 2010 i Førde, deltok Solveig Bechmann og Knut Hermansen. Hageselskapet Buskeruds tur i 2010 gikk til Latvia første helgen i august med 25 deltakere. vestfold leder: Inger Jorddal sekretær: Marianne S. Schøyen aktive lokallag: 14 medlemmer: 1448 gjennomførte arrangementer: 206 deltakere på arrangementer: 4139 Det har blitt avholdt sju styremøter i 2010 og behandlet 33 saker. Vi har benyttet data i stor utstrekning i vår kommunikasjon. Vi hadde fire arbeidsmøter i forbindelse med familiedagen på Gjennestad gartnerskole som ble arrangert i august. Hageselskapets medlemmer i Vestfold fikk Hva skjer 2010 tilsendt sammen med januarnummeret av Norsk Hagetidend. Ædel Aargang og DigiDesign har i samarbeid med fylkessekretær, utarbeidet programårboken. Et opplag på 7100, fordelt i lagene og aktivt distribuert blant annet på hagesentre, i den hensikt å markedsføre Hageselskapet og arrangementene i Vestfold. I 2010 er det holdt totalt 129 arrangementer fordelt på 13 aktive lag. Vi opplever et stort mangfold av arrangementer og en god oppslutning fra medlemmer og ikke-medlemmer. I tillegg til ordinære hagelagsmøter er det et bredt tilbud av turer, hagevandringer, plantemarkeder, studieringer og andre kurs. Gjennom disse arrangementene ser vi klart at vi når flere og får vervet nye og yngre personer. Dette er viktig, i tillegg til å ta vare på våre trofaste og lojale medlemmer. Flere lag fortsetter samarbeidet på tvers. Dette er med på å skape et større mangfold, samarbeid og er verdifullt for de lagene som til tider sliter i motbakke. Årsmøtet ble avviklet på Skjeestua i Stokke den 6. mars 2010, hvorav 12 lag var representert. Årets hagelag i Vestfold 2009 ble tildelt Hageselskapet Larvik og Omegn, Norges eldste hagelag. De har gjort en flott innsats i å formidle hageglede og spre sin fagkunnskap i forbindelse med kurs i kompostering, et samarbeidsprosjekt med kommunen og er aktive i beplantningen av bed i sentrum av Larvik. Den 3. juni ble det arrangert grønn kveld på Rom hagemiljø. Foredrag med tema samplanting, omvisning og aktiv handel med gode priser for medlemmer. Turen i regi av fylkesstyret, gikk til Sverige og hagemessen i Gøteborg den mai. Hagebesøk med vårblomstringen på Liseberg, besøk i Gøteborgs botaniske hage og en privathage i Uddevalla. I august ble det arrangert familiedag på Gjennestad i samarbeid med hagesenteret. Hagelagene Larvik og Omegn, Stokke og Nøtterøy deltok med stand. Flere «grønne» foreninger og samarbeidspartnere var representert med stand og plantesalg. Ansvarlig redaktør i Norsk Hagetidend, Tommy Tønsberg, holdt foredrag i hagesenteret. Halvårsmøtet ble holdt på Skjeestua i Stokke den 24. september. Organisasjonssjef Tom Krøning holdt innlegg om tema «styrearbeid» etter forespørsel fra fylkesstyret. Styremedlemmene Karin Andersen og Sieglinde Hansen var Vestfolds representanter på Hageselskapets representantskapsmøte i Førde i juni. Fylkesstyret ønsker å takke alle samarbeidspartnere og en spesiell takk til Fylkesmannens landsbruksavdeling i Vestfold. blodbeger (Rhodochiton atrosanguineum) Foto: TT representantskapsmøtet i førde Omvisning i Jostein Kjøsnes hage. Foto: TN tusenfryd (Bellis perennis). Foto: TT 16 hageselskapets årsrapport 2010

17 telemark leder: Lars Knive sekretær: Maria G. Bløndal aktive lokallag: 11 medlemmer: 945 pr gjennomførte arrangementer: 115 deltakere på arrangementer: ca Det er avholdt seks styremøter, 36 saker er blitt behandlet. Medlemstallet har også gått ned i Telemark i 2010 (982 i 2009). aktiviteter i 2010 De fleste lag har stor aktivitet gjennom hele året med stor innsats fra styrene og medlemmene. Programårboka «Hva skjer i Telemark 2010» hadde også i år et rikt og varierende tilbud til medlemmene og andre hageinteresserte. Medlemsmøter med lysbildeforedrag om ulike emner, turer i inn og utland, hagevandringer, åpne hager, kurs, studieringer, dugnader i det offentlige rom og medlemstilbud i hagesenter. Gustav Redalen besøkte fylket med foredrag om frukt og bær. Fellesmøtene var i regi av fylkeslaget og ble holdt i Seljord, Ulefoss og Drangedal sammen med nærmeste nabolag. Årets sommertur var en opplevelsesrik tur til Island. Det var fullspekket program alle dagene med besøk i flere private hager. Det ble besøk til Botaniske hage i Reykjavik og til flere kjente attraksjoner. Det var 25 deltakere på turen. profilering av hageselskapet Fylkesavdelingen deltok sammen med Seljord hagelag på Vårmarked på Dyrskueplassen i mai. Sammen med Holla hagelag på Minidyrskue på Søve videregående skole i juni. Fylkesavdelingen hadde også stand på Handelsstevnet i Skien 2. september. På alle stedene ble det satt opp bilder med informasjon om Hageselskapet. «Hva skjer i Telemark» og Norsk Hagetidend, samt annet informasjonsmateriell, ble delt ut til besøkende. møter for tillitsvalgte Det var organisasjonsmøte i Seljord 18. september, 12 hagelag var tilstede. Det ble tatt opp vanlige organisasjonssaker, informasjon fra Hageselskapet og planer og forslag til program for Årsmøte ble avholdt 24. oktober på Nedre Jønholt gård i Porsgrunn med Hageselskapet Porsgrunn som vertskap. 10 hagelag var tilstede. Gjest var Mona Farago, direktør i Det norske hageselskap. Torill Gunstensen og Maria Bløndal deltok på Hageselskapets representantskaps- og tillitsmannsmøte i Førde i juni. Lars Knive deltok som representantskapets varaordfører. Lars Knive deltok i fylkesledersamling på Gardermoen i oktober. aust-agder kontaktperson/sekretær: Mona Heimdal aktive lokallag: 8. medlemmer: 589 gjennomførte arrangementer: 66 deltakere på arrangementer: ca.966 Aktiviteten i hagelagene i Aust-Agder har vært rimelig god med gjennomsnittlig åtte aktiviteter per lag i løpet av året. Lagene har hatt mange flotte program i tråd med Hageselskapets visjon og mål. De aller fleste lokallagene driver godt, mens noen driver svært godt. Noen få lag sliter med å få «ting på gli». Medlemstallet har gått noe ned i Aust- Agder og det bekymrer oss. Vi har som mål å gjøre noe med dette i virksomheten i 2010 Fylkesstyret har avholdt seks styremøter og behandlet flere saker. Styret har ikke vært fulltallig i 2010, men på tross av det har vi gjennomført alle planlagte aktiviteter. Representantskapet ble avholdt 23. mars med fylkesstyret som arrangør. Etter årsmøtet ble det diskutert et eventuelt samarbeid med Hageselskapet Vest-Agder. Det var mange meninger om emnet og vi kom ikke fram til noen konklusjon. Styret vil ta dette spørsmålet opp på et senere tidspunkt. På Hageselskapets representantskapsmøte 2010 i Førde deltok Mona Heimdal og Øystein Seljås. vest-agder leder: Kristin S. Storbukås sekretær: Elfrid Werdal aktive lokallag: 14 medlemmer: 930 pr gjennomførte arrangementer: 110 Aktiviteten i lagene har vært allsidig og variert, og selv om både fylkeslag og lokallag er små, har de hatt ca. ni arrangementer per lag i gjennomsnitt. «Hva skjer» er en flott dokumentasjon på dette, og viser med både tekst og bilder den bredden vi finner av aktiviteter i store som små lag. Noen sliter med lite penger i kassa, andre har mer økonomisk handlefrihet. Medlemstallet gikk ned fra 946 i 2009 til 930 i 2010, og vi fokuserer nå på hva vi skal gjøre for å stoppe medlemsnedgangen. virksomheten i 2010 Fylkesstyret har avholdt åtte styremøter i 2010 og behandlet 40 saker. representantskapsmøtet i førde Omvisning i Jostein Kjøsnes hage. Foto: TN flammesilkeurt (Asclepias curasavica). Foto: TT representantskapsmøtet i førde Omvisning på Sunnfjord museum Movik. Foto: HH hageselskapets årsrapport

18 I tillegg hadde vi et møte med Hageselskapet Aust-Agder for å «sondere terrenget» i forhold til et eventuelt samarbeid med sekretær, aktiviteter eller sammenslåing. Hageselskapet Vest-Agder var representert da Hageselskapet Mandal hagelag, som senere fikk tildelt Hagekulturprisen med diplom for 2010, overleverte Andorsenhagen til Mandal kommune. Vi har ikke hatt økonomi til å arrangere tillitsvalgtssamling med overnatting de siste årene, men vi har hatt et «aprilmøte» for medlemmene med god mat, utlodning, presentasjon og litt orientering og bli kjent i kombinasjon med styremøte i forkant. Her var 20 personer fra totalt 10 lokallag representert. Representantskapsmøtet ble avviklet lørdag den 2. oktober, dessverre med noe lav deltakelse. På Hageselskapets representantskapsmøte i Førde i juni deltok leder Kristin S. Storbukås og nestleder Wiggo Tårnes. Sistnevnte var også representert på lederog sekretærsamling i Oslo i oktober. Årets hagelag i Vest-Agder ble Hageselskapet Farsund hagelag, ut fra kriteriene: høyt medlemstall, unge medlemmer, allsidige aktiviteter for både barn og voksne, og flott profilering utad. rogaland leder: Ole Geir Skjæveland sekretær: Kristian Reilstad fagsekretær: Else Fredheim Hodne aktive lokallag: 32 (4 av disse har egen barneavdeling) gjennomførte arrangementer: 236 deltakere på arrangementer: ca Medlemstallet er stabilt med en liten økning i 2010 fra 2799 til Hageselskapet Rogaland har i løpet av 2010 avholdt sju styremøter og behandlet 61 saker. Arbeidsutvalget har avholdt ett møte. Representantskapsmøtet ble avholdt 6. november på Viste Strandhotell med Hageselskapet Randaberg som vertskap. Årets hagelag i Rogaland ble Hageselskapet Haugesund. Hageselskapet Rogaland samarbeider med Oikos, Skogselskapet, 4H og andre organisasjoner knyttet til fylkeslandbrukskontoret, der vi også er heldige å ha kontorplass i nye lokaler i Statens hus. Vi har også et nært samarbeid med Huseiernes Landsforbund og flere borettslag. Hageselskapet Rogaland har i 2010 hjulpet til med å få Hageselskapet Strand opp å gå igjen med nytt styre. Hageselskapet Rogaland har hatt et variert, spennende og nyttig program i Flere og flere lag går sammen om å lage stormøter. Dette er en meget god utvikling. Fagforedrag om rododendron, pioner, georginer og liljer er blitt holdt med god oppslutning. Pionmøtene var veldig godt besøkt og handelen av pioner gikk livlig. Flere av fagforedragene var i samarbeid med Folkeakademiet Rogaland. Det er stor aktivitet i de fleste hagelag, hvor mange og nyttige temaer blir tatt opp. Flere personer i fylket og lokallag jobber med å finne nye temaer og foredragsholdere. Sommerens høydepunkt var Hagefestivalen på Orre 20. juni i Wiigs gartneri. Hageselskapet Klepp, med støtte fra Hageselskapet Rogaland, var ansvarlig for festivalen. Mange utstillere og flere fagforedrag ble holdt, markedsføring og medlemsverving sto sentralt. Vi hadde med oss hageplanlegger og Folkeakademiet på standen vår. Det var også grønnsakteater for barn. Vi hadde regnet med ca besøkende, det kom ca Blomsterfestivalen i Stavanger midt i august, var også et høydepunkt. Hageselskapet var aktive med faglige foredrag, medlemsverving, markedsføring av Hageselskapet. Vi hadde blant annet med oss en hageplanlegger. Blomsteroppsetting for barn var meget populært. Det er god aktivitet i lokallaga og egne program for barn. Vi har noen lag som sliter, og disse jobber styret med å få revitalisert. Barnas Hageselskap, avd. under Hageselskapet Rogaland, er godt i gang. Laga jobber med egne program og hagelaga er flinke til å arrangere møter for barn. Anne- Lise Arntsen og Kristian Reilstad var på turné og holdt 11 møter for barn og voksne. hordaland kontaktperson: Jan Strømsnes aktive lokallag: 24 medlemmer: 2515 pr Styrets arbeid: Styret har i alt hatt ni styremøter i 2010 og behandlet i alt 53 saker. Økonomien er jevnt god. Styret har vært sparsommelige. Disponibel egenkapital pr er kr representantskapsmøtet Representantskapsmøtet 6. mars 2010 ble holdt i Ljoshall, Indre Arna. representantskapsmøtet i førde Foto: TT blåstråle (Brachyschome iberidifolia). Foto: TT representantskapsmøtet i førde På Rica Sunnfjord Hotel som var nydelig pyntet av Hageselskapet Førde hagelag. Foto: FH 18 hageselskapets årsrapport 2010

19 19 representanter fra 11 lag møtte, pluss fem styrerepresentanter, til sammen 18 stemmeberettigede. utsendinger/representasjon Tordis Krokeide og Jan Strømsnes deltok på Hageselskapets representantskapsmøte i Førde. I tillegg reiste Randi Wilhelmsen som observatører. Det ble fremmet saker fra Hordaland vedrørende økonomi og stilt spørsmål til punkter i årsmeldingen. Bjørg Sookermany representerte Hageselskapet Hordaland på Folkeakademiets årsmøte. Jorunn Bendiksen har hatt permisjon fra styret et halvt år. Tone Henschien vil fra 2011 bli fraværende pga utenlandsreise. årets hagelag Hageselskapet Fusa ble kåret til årets hagelag, og fikk første napp i den nye pokalen. idé- og planleggingsmøtet Til sammen 46 deltakere var til stede fra 15 lag. Dette var det beste fremmøte vi har hatt på år og dag. Det har kommet mange hyggelige tilbakemeldinger på at det var et vellykket I&P-møte på Ullensvang Hotell. regionsamlinger Styret besluttet at det i år ikke skulle holdes regionsamlinger. Det har vært noe laber oppslutning om disse. hva skjer 2011 Hva skjer ble redigert av komiteen og ble trykket i 5000 eks. Noe annonsesalg ble utført av komiteen og lagene, og dette gikk strålende! Resten av annonsesalg og trykking tok Era Trykk seg av. Vi samarbeidet godt med Era trykk og tok dugnad på pakkingen og utsendingen. foredragsturne Turneen ble gjennomført med suksess. På alle de fire stedene Line Catrin Ekseth kom, var det god oppslutning. Hun var på Sotra, Åsane, Lindås og Bømlo. presse og promotering av hagesaken Årsmøtet valgte Anne-Tafjord Kirkebø til pressekontakt. sogn og fjordane leiar: Jostein Kjøsnes sekretær: Gro Haga aktive lokallag: 14 medlemmer: 890 pr Aktiviteten i vitale hagelag er stort sett god, men fylket har mange sovande hagelag. Fylket har også ei utfordring med omsyn til synkande medlemstal. Mange hagelag har meldt om godt frammøte på arrangementa sine. Fylkesstyret har hatt to styremøte og handsama 24 saker. Fylkesavdelinga arrangerte fylkessamling for tillitsvalde 24. april på Gloppen hotell. Her møtte 17 personar frå åtte hagelag. Hovudtema var dei viktigaste utfordringane for hagelaga, vellukka arrangement i hagelaga og kva hagelaga ynskjer frå fylkesavdelinga. Jostein Kjøsnes hadde foredrag om Vassendenprosjektet. Fylkesavdelinga var vertskap for Hageselskapets representantskapsmøte i Førde i juni. Jostein Kjøsnes og Eva Hagen deltok for vertsfylket, medan Turid Bøyum, Lise Hilleren og Gro Haga møtte som observatørar. Søndag 13. juni arrangerte fylkesavdelinga tur til Jølster for deltakarane på møtet. Årsmøte og tillitsvaldsamling vart arrangert i Balestrand oktober. Her møtte 28 tillitsvalde frå 12 hagelag. Fagforedrag var «Roser som lidenskap», ved Atle Fjæreide frå Bergen, og det var arrangert utflukt til keramikar Magni Jensen og skulptør Geir S. Hjetland. Eit hovudtema elles på møtet var «Korleis skal Hageselskapet vere/gjere i 2020?» Førde hagelag fekk Årets revebjølle. Gunnhild Humborstad fekk tildelt Hageselskapets heidersteikn med diplom. Jostein Kjøsnes representerte fylkesavdelinga ved utdelinga. Fylkesavdelinga har gitt ut «Hva skjer» og har lagt ned eit stort arbeid i annonsearbeidet. Dette er med på å sikra økonomien til fylkesavdelinga. I 2010 var det tildelt sju nye kommuneblomar i Sogn og Fjordane. Dette er eit samarbeidsprosjekt mellom KS og fylkesavdelinga. Det er no 20 kommunar i fylket som har fått sin eigen kommuneblom. Det vart sendt ut ferdig tillaga porsjonspakkar med vareprøvar av sniglekverk, samt informasjonsmateriell om brunsnigelen til to hagelag. Fylkesavdelinga har arrangert tre fagturnear for hagelaga. Benjamin Rock besøkte sju hagelag med foredraget «Stein i hagen». Eli Kjær besøkte fire hagelag med tema «Kjende og ukjende busker og tre til heilårshagen», og Gro Haga hadde kurset «Støyping av hypertufa-kar» med to hagelag. representantskapsmøtet i førde Foto: TT nemesia (Nemesia stumosa). Foto: TT representantskapsmøtet i førde Omvisning på Sunnfjord museum Movik. Foto: TT hageselskapets årsrapport

20 møre og romsdal leder: Dordi Anne Hyldbakk nestleder: Eva Cathrin Ostnes aktive lokallag: 19 medlemmer: 1370 pr. september 2010 gjennomførte arrangementer: 189 Aktiviteten i hagelaga i Møre og Romsdal har som talla viser, vært god, med i gjennomsnitt 10 aktiviteter per lag i løpet av året. Laga har som vist i «Hva skjer 2010», flotte program, helt i tråd med Hageselskapets visjon og mål. De fleste lag driver godt, noen svært godt, mens noen lag sliter med å få medlemmer til styrene og med å få til et program. Medlemstallet har gått ned også i Møre og Romsdal ( 3,2 % i 2010). virksomheten i 2010 På representantskapsmøtet i Molde i september, ble det vedtatt å ikke ha lønnet sekretær, men å utvide styret med to faste medlemmer. Nå har Møre og Romsdal seks styremedlemmer pluss styreleder, samt tre varamedlemmer. Fylkesstyret har hatt seks styremøter. Det ble arrangert en turné med hagedesigner Yvonne Dengin. Hun holdt fire godt besøkte, flotte foredrag, der flere lokallag gikk sammen om arrangementene. Hageselskapet Eide hagelag arrangerte Forum, der medlemmer fra Nordmøre og Romsdal var inviterte til foredrag og hagevandringer. En fin samling med mange deltakere. Å møtes i slike uformelle fora både for å bli inspirert, få lære noe og knytte kontakter er svært viktig i for medlemmene våre. På Hageselskapets representantskapsmøte i Førde deltok leder Dordi Anne Hyldbakk og nestleder Eva Cathrin Ostnes. Hageselskapet Eide hagelag ble kåret til årets hagelag i Møre og Romsdal i Det er et svært aktivt lag, spesielt i kampen mot brunsneglen. Hageselskapet Averøy hagelag ble kåret til årets hagelag i 2010 for hele landet. Dette er et lag som driver svært godt, med god medlemsøking og stor aktivitet. Høsten 2010 delte de ut kr til Solhatten Psykiatriske Dagsenter. (Det samme dagsentret fikk i 2009 en sansehage fra hagelaget.) sør-trøndelag leder: Lars Nypan nestleder: Borgny Einskar Granbo kasserer: Liv Grimsmo sekretær: Guri Ro aktive lokallag: 22 medlemmer: 1408 gjennomførte arrangementer: 195 virksomheten i 2010 Årsmøtet ble holdt i TØH s lokaler på Moholt lørdag 6. mars 2010 med god deltagelse. Mette Feten Graneng hadde et spennende innslag om eksotiske frukter. Ædel Aargang har trykket og bearbeidet stoffet i «Hva skjer» som et tilbud til alle medlemmene. På denne måten når årboka fram til alle sammen med Hagetidend nr. 1. Som de fleste andre er vi skuffet over at medlemstallet stadig går ned, men lokallagene prøver på beste måte å opprettholde sine aktiviteter. En del lag sliter med å få inn folk til sine styrer, særlig ledere er vanskelig å rekruttere. Samtidig må vi berømme alle lokale hagelag for sin innsats på forskjellige nivåer rundt om i fylket. Dugnader på sykehjem og aktivitetssentre, pynting i lokalsamfunnet, sansehager, hjelp til barnehager for å komme i gang med det grønne, som på sikt kan være godt for rekrutteringen. Hage og kultur er også et viktig område hvor mange finner hverandre. Dette er bare noe av mangfoldet hagelagene står for. Samarbeidet hagelagene imellom på Fosen fungerer veldig godt. I år var temaet pioner. Innslaget var ved «pionmannen» Eivind Hansen. Som vanlig var det stor oppslutning fra alle lag. Årets hagelag i 2010 ble Hageselskapet Jonsvatnet hagelag. Fylkesstyret har avholdt tre styremøter og behandlet 19 saker. I tillegg har leder/sekretær hatt tett kontakt med medlemmene i styret på e-post og telefon angående saker som måtte diskuteres og avklares raskt. Fylket stilte med tre representanter på representantskapsmøte i Førde i juni. Fylkesavdelingen i Nord- og Sør-Trøndelag samarbeidet om en blomstertur til Molde med god deltagelse. Fylkesavdelingen har i samarbeid med flere aktører laget en informasjonsbrosjyre som ligger på hjemmesiden til Hageselskapet Sør -Trøndelag om «Fremmede skadelige arter». Fylket deltok på Åpen Dag på Ringve og på Trøndersk mesterskap i blomsterdekorering samme sted i juni. Dette er en strategisk plass hvor Hageselskapet kan være i et fellesskap som favner mange «grønne grener». Med Sør-Trøndelag som vertskap for representantskapsmøtet juni 2011, har vi hatt flere møter med Bårdshaug Herregård, hvor arrangementet skal holdes. planteloppemarked Lørenskog hagelag. Foto: JA kronkrage (Chrysanthemum coronarium). Foto: TT representantskapsmøtet i førde Omvisning på Sunnfjord museum Movik. Foto: JA 20 hageselskapets årsrapport 2010

Virksomhetsplan 2013

Virksomhetsplan 2013 Virksomhetsplan 2013 Grønn kunnskap er avgjørende for bærekraftig utvikling 0 Innhold 1. Situasjonsbeskrivelse... 2 1.1 Overordnede føringer... 2 1.2 De viktigste utfordringene... 2 2 Visjon... 2 2 Formål...

Detaljer

NORSK SPANIEL KLUBs 32. ordinære Representantskapsmøte 29.mars 2014

NORSK SPANIEL KLUBs 32. ordinære Representantskapsmøte 29.mars 2014 NORSK SPANIEL KLUBs 32. ordinære Representantskapsmøte 29.mars 2014 Comfort Hotel RunWay MØTET STARTER KL 10.00 OBS! NB: Dersom annen representant eller vararepresentant stiller i stedet for den som er

Detaljer

NSFLIS Generalforsamling 2015. Norsk Sykepleierforbunds Landsgruppe av Intensivsykepleiere (NSFLIS)

NSFLIS Generalforsamling 2015. Norsk Sykepleierforbunds Landsgruppe av Intensivsykepleiere (NSFLIS) Norsk Sykepleierforbunds Landsgruppe av Intensivsykepleiere (NSFLIS) Generalforsamling Drammen 23.september 2015 1 Velkommen til årets Generalforsamling! Det er en glede å invitere til Generalforsamling

Detaljer

Styrets beretning. Styret har i 2014 hatt åtte fysiske møter og ett telefonstyremøte.

Styrets beretning. Styret har i 2014 hatt åtte fysiske møter og ett telefonstyremøte. Årsmelding 2014 Forsidefoto: Rådgiver Silja Valand fra Norsk Landbruksrådgiving Østafjells studerer den gamle hvetesorten Fram hos gårdbruker Ole Petter Riis i Steinkjer. Bildet er fra en markdag om gamle

Detaljer

Innhold. Styrets årsberetning 4 Årsegnskap 7 Resultatregnskap 15 Balanse 16 Noter 18 Kontantstrømoppstilling 24 Revisors beretning 25

Innhold. Styrets årsberetning 4 Årsegnskap 7 Resultatregnskap 15 Balanse 16 Noter 18 Kontantstrømoppstilling 24 Revisors beretning 25 årsberetning Innhold Styrets årsberetning 4 Årsegnskap 7 Resultatregnskap 15 Balanse 16 Noter 18 Kontantstrømoppstilling 24 Revisors beretning 25 2 Hovedpunkter 2012 Årsresultat for 2012 ble 2,8 mnok,

Detaljer

Årsmelding 2013 Det norske Skogselskap

Årsmelding 2013 Det norske Skogselskap Årsmelding 2013 Det norske Skogselskap SKOGSELSKAPET Styrets beretning for 2013 Det norske Skogselskap (DnS) er en landsomfattende, ideell organisasjon som har til formål å fremme forståelsen for skogens

Detaljer

Årsrapporten finnes i følgende format: Trykt versjon Tilgjengelig PDF DAISY Punktskrift

Årsrapporten finnes i følgende format: Trykt versjon Tilgjengelig PDF DAISY Punktskrift ÅRSRAPPORT 2014 SORT CMYK: 0-0-0-100 HVIT BUNN Samvirke for Borgerstyrt personlig assistanse (BPA) Årsrapporten finnes i følgende format: Trykt versjon Tilgjengelig PDF DAISY Punktskrift 1. BPA - EN VIKTIG

Detaljer

Organisasjonsveiledning for tillitsvalgte i Hageselskapet

Organisasjonsveiledning for tillitsvalgte i Hageselskapet Organisasjonsveiledning for tillitsvalgte i Hageselskapet Innholdsfortegnelse 1. Fakta om Det norske hageselskap 2. Vedtekter 3. Organisasjonsoppbygging 4. Drift av fylkesavdelinger 5. Drift av lokallag

Detaljer

Årsberetning og regnskap 2007 Skien Boligbyggelag

Årsberetning og regnskap 2007 Skien Boligbyggelag Årsberetning og regnskap 2007 Skien Boligbyggelag DIREKTØREN HAR ORDET År 2007 har i sannhet vært like utfordrende som de foregående år, praktisering av ny borettslagslovgivning var ikke før godt innarbeidet

Detaljer

Alle mennesker skal oppleve skogen som en verdifull kilde til livskvalitet! Årsberetning og regnskap 2011. Skogselskapet i Hedmark

Alle mennesker skal oppleve skogen som en verdifull kilde til livskvalitet! Årsberetning og regnskap 2011. Skogselskapet i Hedmark Alle mennesker skal oppleve skogen som en verdifull kilde til livskvalitet! Årsberetning og regnskap 2011 Skogselskapet i Hedmark Medlemsfordeler og vervepremie Det er medlemmene som er fundamentet for

Detaljer

Vårt eldste medlem i foreningen, Solveig Larsen fylte 100 år! Side 5

Vårt eldste medlem i foreningen, Solveig Larsen fylte 100 år! Side 5 Oslo Døveforening www.odf.no Nr 1 2010 47.årgang Tur til Berlin side 37 Årsberetning side 11 Påske-bridge side 9/10 Vårt eldste medlem i foreningen, Solveig Larsen fylte 100 år! Side 5 HUSK Å TA MED DETTE

Detaljer

Årsmelding 2013 Osloveien 1, 1430 Ås. Telefon 902 03 317 lr@lr.no www.lr.no

Årsmelding 2013 Osloveien 1, 1430 Ås. Telefon 902 03 317 lr@lr.no www.lr.no Årsmelding 2013 Forsidefoto: Fagturer og markdager er viktige arenaer for kunnskapsdeling i Norsk Landbruksrådgiving. Her er det Romerikesbønder på fagtur til Hedmarken for å få nye impulser og inspirasjon.

Detaljer

Innhold årsberetning 2012

Innhold årsberetning 2012 ÅRSBERETNING 2012 Forsidebilde: Devlelunden borettslag, Lade. 16 leiligheter. Byggestart våren 2013. NØKKELTALL - 51 338 medlemmer pr 31.12.2012-43 % av de som meldte seg inn i 2012 var mellom 20 40 år

Detaljer

SKOGSELSKAPET BUSKERUD

SKOGSELSKAPET BUSKERUD SKOGSELSKAPET BUSKERUD Årsmelding 2014 2 Innhold Styrets beretning s 7 Informasjonsvirksomheten 2014 s 12 Planteskolens virksomhet s 17 Resultatregnskap s 20 Spesifikasjon av regnskap s 20 Balanseregnskap

Detaljer

Lagsarbeid Årsmelding 2012 Norsk Fjørfelag ÅRSMELDING 2012. Fjørfe 04-13

Lagsarbeid Årsmelding 2012 Norsk Fjørfelag ÅRSMELDING 2012. Fjørfe 04-13 ÅRSMELDING 2012 Norsk FjØRFELAG 1 Fra årsmøtet i Norsk Fjørfelag i Bergen 2012. Foto: Nils Steinsland Årsmeldingen for perioden 1.1.2012 til 31.12.2012. 2012 - et begivenhetsrikt år for fjørfebransjen

Detaljer

Årsberetning og regnskap

Årsberetning og regnskap Årsberetning og regnskap Tallene Turene Møtene Messene Bedriftene Maskinene Økonomien Menneskene Konferansene Maskinentreprenørenes Forbund og Maskinentreprenørenes Service- og innkjøpslag AL Innhold Leder

Detaljer

ÅRSRAPPORT MANGFOLDIG FRILUFTSLIV I FJELLET

ÅRSRAPPORT MANGFOLDIG FRILUFTSLIV I FJELLET ÅRSRAPPORT MANGFOLDIG FRILUFTSLIV I FJELLET Naturopplevelser for livet INNHOLD Et friskere folk gjennom friluftslivet! Et friskere folk gjennom friluftslivet! 3 Styrets årsberetning 4 Arabisk på Selhamar

Detaljer

Årsrapport 2009. Innhold:

Årsrapport 2009. Innhold: Årsrapport 2009 Innhold: Styrets beretning side 2 Administrasjonens beretning side 5 Resultatregnskap side 11 Balanse side 12 Noter side 13 Kontantstrøm side 17 Revisjonsberetning side 18 Hestehjelpskassa

Detaljer

god sommer TIDSSKRIFT FOR HUNTINGTONS SYKDOM Nordisk Huntington kongress s. 8 LHS årsmøte og fylkesledermøte s. 10

god sommer TIDSSKRIFT FOR HUNTINGTONS SYKDOM Nordisk Huntington kongress s. 8 LHS årsmøte og fylkesledermøte s. 10 Nr. 1, 2013 TIDSSKRIFT FOR HUNTINGTONS SYKDOM Nordisk Huntington kongress s. 8 LHS årsmøte og fylkesledermøte s. 10 Vi ønsker medlemmer av LHS velkommen til Motivasjonsseminar på Gardermoen 1. - 3. november.

Detaljer

Skogbrukets Kursinstitutt

Skogbrukets Kursinstitutt Årsberetning 2007 Skogbrukets Kursinstitutt Skogbrukets Kursinstitutt (SKI) ble stiftet 20. august 1958 etter initiativ av Det norske Skogselskap. Instituttet fikk sitt nåværende navn i 1965. Formålet

Detaljer

Årsmelding og Regnskap 2013

Årsmelding og Regnskap 2013 Årsmelding og regnskap 2013 Årsmelding og Regnskap 2013 PROGRAM FOR ÅRSMØTE 2013 Program for årsmøte (med forbehold om justeringer) INNHOLD 1. STYRETS MELDING FOR 2013 DAG 1 11.30-12.30 Registrering og

Detaljer

Organisasjonsveiledning for tillitsvalgte

Organisasjonsveiledning for tillitsvalgte Organisasjonsveiledning for tillitsvalgte Innhold 1. Fakta om Det norske hageselskap 2. Vedtekter 3. Organisasjonsoppbygging 4. Drift av regionavdelinger 5. Drift av lokallag 6. Styrearbeid i regioner

Detaljer

TIDSSKRIFT FOR HUNTINGTONS SYKDOM

TIDSSKRIFT FOR HUNTINGTONS SYKDOM Nr. 1, 2007 TIDSSKRIFT FOR HUNTINGTONS SYKDOM Årsmøte i Ålesund 27. - 30. april (se s. 6) En flott tur til Fjellstua -og Ålesund viste seg fra sin beste side. Om kvelden var det jubileumsfest og mange

Detaljer

Årsmelding for IOGTs Juniorforbund 2006

Årsmelding for IOGTs Juniorforbund 2006 Årsmelding for IOGTs Juniorforbund 2006 IOGTs Juniorforbund arbeider for at barn skal ha trygge oppvekstmiljøer. Vårt budskap til barn og ungdom er: Vær deg selv! Vær nysgjerrig! Vær en venn! Vær åpen!

Detaljer

Virksomhetsplan 2013

Virksomhetsplan 2013 Virksomhetsplan 2013 Grønn kunnskap er avgjørende for bærekraftig utvikling 0 Innhold 1. Situasjonsbeskrivelse... 2 1.1 Overordnede føringer... 2 1.2 De viktigste utfordringene... 2 2 Visjon... 2 2 Formål...

Detaljer

Ulobas årsrapport 2011

Ulobas årsrapport 2011 Ulobas årsrapport 2011 Denne utgaven av ULOBAs årsrapport 2010 er laget med tanke på fungere best mulig i forhold til leselist og syntetisk tale. Gå med høyrepil et par steg inn i linja på den artikkelen

Detaljer

L M s a k 3 - Å R S B E R E T N I N G 2 0 1 1-2 0 1 2. Landsforeningen for Pårørende innen Psykisk helse

L M s a k 3 - Å R S B E R E T N I N G 2 0 1 1-2 0 1 2. Landsforeningen for Pårørende innen Psykisk helse L M s a k 3 Å R S B E R E T N I N G I n k l r e g n s k a p, r e v i s j o n s b e r e t n i n g o g k o n t r o l l u t v a l g e t s b e r e t n i n g 2 0 1 1 2 0 1 2 Landsforeningen for Pårørende innen

Detaljer

Forsidefoto: Istock.com. Foto: Istock

Forsidefoto: Istock.com. Foto: Istock Årsrapport 2012 12 Forsidefoto: Istock.com Foto: Istock ÅRSRAPPORT 2012, Innhold: 04 08 10 12 18 Innledning Ansatte Verdidokument Tilbud til brukere over 18 år Tilbud til barn og unge under 18 år 22 26

Detaljer

Årsberetning. Kari Mette Østrem. Oddvin Lund. Olav Harlem. Lillevold

Årsberetning. Kari Mette Østrem. Oddvin Lund. Olav Harlem. Lillevold Årsberetning 2006 Lillevold Olav Harlem Oddvin Lund Kari Mette Østrem Skiforeningen Foreningen til Ski-Idrettens Fremme Skiforeningens formålsparagraf: Foreningen er åpen for alle og har til formål å

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2014. der folk trives...

ÅRSRAPPORT 2014. der folk trives... ÅRSRAPPORT 2014 der folk trives... Innholdsfortegnelse 2014 ble et godt år for Byggtek med et årsresultat på kr. 1.238.351,- 1. Styrets beretning Hovedtrekk...4 Markedsområdene 2014...6 Fakta om og datterselskapene...8

Detaljer