N O R S K T I D S S K R I F T F R A O L J E D I R E K T O R A T E T

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "N O R S K T I D S S K R I F T F R A O L J E D I R E K T O R A T E T 3-2006"

Transkript

1 N O R S K S O K K E L T I D S S K R I F T F R A O L J E D I R E K T O R A T E T

2 2 N O R S K 3 I N N H O L D Eksport av tankegods F O K U S : S T R A T E G I S T R A T E G I S T R A T E G I S T R A T E G I S T R A T E G I G E O L O G I G E O L O G I T E K N O L O G I R E S S U R S E R U T D A N N I N G U T D A N N I N G F O R S K N I N G H I S T O R I E H I S T O R I E Leder s. 3 Olje for et bedre liv s. 4-5 Olje for utvikling s. 6 Minister mot fattigdom s. 7-9 Etiske dilemmaer i Arktis s Olje smører utviklingen i nord s. 13 Samarbeid i nord s Nye bilder av undergrunnen i arktisk område s. 16 CO 2 for meir olje? s. 17 Sokkelens spåmenn s Dommer, danser og drømmer s Kampen om olja (og ein tur til London) s Tar bølgen for norsk forskning s Fire oljeeventyrere samlet igjen s Bøe går fra borde s Olje bidrar til at mennesker får et bedre liv. I Norge har vi opplevd en eventyrlig velstandsutvikling siden den første brønnen ble boret i Nordsjøen for 40 år siden. Utviklingen i olje- og gassindustrien har vært enestående siden den spede starten på det norske oljeeventyret. Norsk Sokkel har samlet de fire første oljebyråkratene igjen. De var sentrale i arbeidet med å bygge opp den norske modellen : I årene som er gått har enorme inntekter fra petroleumsvirksomheten på norsk sokkel blitt brukt til å bygge ut den norske velferden: Skoler, helsetjeneste, veier og mye mer til glede for hele befolkningen i alle deler av landet. I 2005 var statens inntekter om lag 300 milliarder kroner. Sektoren bidro med cirka 25 prosent av den totale verdiskapingen i Norge. I svært mange land med store olje- og energiressurser brukes ikke disse rikdommene på en måte som tjener landets befolkning. Tvert imot, slike land er ofte mer korrupte, har flere borgerkriger, mer fattigdom og større styringsproblemer, enn land som ikke har tilsvarende naturrikdommer. Gjennom programmet Olje for utvikling er målet å hjelpe utviklingsland til å utnytte de enorme petroleumsinntektene på en måte som kommer hele befolkningen til gode. Dette er en krevende oppgave der OD bidrar sterkt med sin kompetanse. OD har gjennom mange år arbeidet internasjonalt. Hvordan dette samarbeidet fungerer i et land som Mosambik, kan du lese om i denne utgaven av Norsk Sokkel. Her har vi intervjuet landets minister for olje og gass, Esperanca Laurinda Bias. I tillegg til samarbeid om utviklingsprosjekter, samarbeider OD med kolleger og myndigheter i flere land. Et eksempel er samarbeid med russerne om kartlegging av geologien i nordområdene. OD forvalter store mengder informasjon om virksomheten på norsk sokkel. Det meste av informasjonen innrapporteres årlig av oljeselskapene i forbindelse med utarbeidelse av revidert nasjonalbudsjett (RNB). Selskapene rapporterer ressursestimater, planlagt produksjon, tiltak for økt utvinning, leting og kostnader. Informasjonen analyseres, kvalitetssikres og bearbeides av OD. Informasjonen brukes til å utarbeide prognosene for blant annet produksjon og investeringer på sokkelen. Gode prognoser betyr mye for eksempel for framtidig sysselsetting og økonomisk politikk i Norge. Det er med andre ord en viktig del av grunnlaget for de politiske beslutningene. En god utvikling innenfor petroleumsnæringen avhenger av at industrien klarer å tiltrekke seg gode hoder. Derfor er OD opptatt av rekruttering til realfagene. Ifølge norske medier står vi i fare for å utdanne bare en tidel av de realistene vi trenger i Norge. At altfor få ungdommer velger realfag er beklagelig, fordi disse fagene gir et vell av karrieremuligheter. Det er astrofysikeren Eirik Newth et godt eksempel på. Han bruker sin faglige tyngde og nysgjerrighet blant annet når han formidler realfag i bøker for barn og ungdom. En annen måte å formidle på er et nytt oljespill som blant andre elever ved St. Olav videregående skole i Stavanger har kastet seg over med liv og lyst. Forhåpentligvis bidrar både barnebøker og oljespill til flere realister i framtidens oljenasjon. G E O L O G I Kvifor er det ikkje olje og gass i norske fjordar s Sokkeldrypp s Gunnar Berge oljedirektør

3 4 f o k u s : s t r a t e g i N O R S K 5 Olje for et bedre liv tekst Ina Gundersen En del fattige land er rike på olje og gass. Nye måter å drive utviklingsarbeid på kan hjelpe disse landene slik at innbyggerne får del i rikdommen fra petroleumsressursene, sier utviklingsminister Erik Solheim. Hensikten med programmet Olje for utvikling er å bruke norsk kompetanse til å hjelpe petroleumsland til å finne løsninger som gir god ressursforvaltning og demokratisk styresett - slik at forekomstene kommer hele befolkningen til gode. Utviklingsminister Erik Solheim mener regjeringen med dette programmet har gjort petroleumsforvaltning til et satsingsområde. Utviklingsminister Erik Solheim mener petroleumsforvaltning er et av de områdene der det er enklest for Norge å bidra internasjonalt. Her er han fotografert under åpningen av ytringsfrihets- og litteraturfestivalen Kapittel i Stavanger i høst. Foto: Alf Ove Hansen - Svært mange land med store oljeog energiressurser får ikke brukt ressursene på en måte som tjener landets befolkning. Tvert imot, slike land er ofte korrupte, har flere borgerkriger og styringsproblemer, og de makter ikke å gjøre det som er selve hovedoppgaven: Å omdanne hver eneste dråpe olje som hentes opp fra undergrunnen til veier, helsestell og utdanning, sier han. Solheim mener norsk petroleumssektor ligger på verdenstoppen i organisering, med sikker finansforvaltning og klar offentlig styring. Samtidig er Norge attraktivt for privat kapital og investeringer. ÅPENHET MOT KORRUPSJON - Det er et stort internasjonalt problem å utnytte olje og energi på en riktig måte. Sannsynligvis er petroleumsforvaltning ett av de områdene der det er enklest for Norge å bidra med noe internasjonalt, mener statsråden. Grunnlaget for en slik utvikling er åpenhet: - Åpenhet fra alle aktører er den sikreste garanti for at land med store naturressurser kan bruke dem riktig. Det gir vern mot korrupsjon, og landets innbyggere får mulighet til å se hva som skjer og dermed stille krav. Det krever også åpenhet fra oss. For i tillegg til at Olje for utvikling er en offentlig satsing, har norske olje- og gasselskaper betydelig økonomisk interesse på dette området, sier han. I en tid med sterk konkurranse om arbeidskraften, er kompetanse en kritisk faktor for programmet. Solheim sier derfor at de som ønsker å bidra, er velkomne til å ta kontakt med Leiv Lunde i Norad. Han leder prosjektet. - Dette er et program for erfaringsoverføring og et godt styresett. Men vi har bare et begrenset antall mennesker med den kompetansen vi trenger og må sikre at den blir riktig brukt. Vi skal ikke eksportere en fiks ferdig modell til andre land i verden. Det vil aldri hjelpe. IKKE KOPI AV NORGE - Da Norge fant olje, hadde vi betydelig teknisk kompetanse fra vannkraft- og annen industri, ukorrupt embetsverk og et stabilt demokrati. Flere av disse faktorene er ikke til stede i mange av landene som har olje. De kan ikke kopiere oss, men det kan likevel være flere historiske faktorer fra vår måte å organisere virksomheten på som kan være nyttige for dem, påpeker statsråden og trekker fram et eksempel: - I Sør-Sudan kommer 99 prosent av statsinntektene fra oljevirksomheten. Kan inntektene fra oljen gjøres om til veier og skoler, vil Sør-Sudan ha et solid fundament. Men dersom myndighetene og industrien i stedet roter seg inn i et system med korrupsjon og mangel på åpenhet, der ingen riktig vet hvor pengene tar veien, vil det føre til at alle mistenker hverandre fordi de ikke vet hva som skjer. I et slikt system vil også de som ikke er korrupte bli mistenkt for å være det. Det er en sikker oppskrift på elendighet, sier Erik Solheim. Olje for utvikling ble etablert i 2005 og bygger på arbeid som er gjort gjennom mange år. - På forvaltningssiden har Oljedirektoratet spilt en viktig rolle. I Olje for utvikling vil OD være en sentral strategisk partner. Direktoratet skal fortsette sin kompetanseoppbygging i de landene der det allerede er etablert et samarbeid, men kommer også til å få nye oppgaver i nye land. Flere aktører vil bli trukket inn fordi vi også legger vekt på finansforvaltning og miljø, sier Solheim og påpeker: - Det nye er at vi gir dette en helt annen organisering og gjør det til en vesentlig faktor i norsk utenrikspolitikk. Han ser for seg et samarbeid med institusjoner som Verdensbanken, FNs utviklingsfond og de regionale bankene og i tillegg økt samarbeid med andre land som har oljeindustri og er betydelige bistandsaktører. STERKE MOTKREFTER Solheim understreker at fordi norske myndigheter velger å gå inn i land med store styresettproblemer, er fallgruvene mange: - Dette er et vanskelig område med sterke maktinteresser, mange er slett ikke interessert i åpenhet. Etter en stund vil vi ganske sikkert oppleve land som har fått bidrag fra Norge uten at det har gitt noen påviselig effekt. Det må vi være forberedt på. Likevel vil forsøket være noe av det beste vi kan gjøre. Vi kan ikke på forhånd vite hvor vi vil lykkes. - Hvordan kan den norske modellen for petroleumsforvaltning brukes i land med helt andre forhold og tradisjoner? Foto: Emile Ashley - De kulturelle forskjellene er store, men petroleumsindustrien er en global industri, og vi lever i en globalisert verden. Enkelte tema vil være universelle, for eksempel det å følge pengestrømmene. Denne typen gjennomsiktighet medfører at landets innbyggere, medier, frivillige organisasjoner, andre oljeselskaper og andre land kan følge med på hvordan pengene brukes. STOR INTERESSE - Medfører Olje for utvikling en vridning av bistanden til land som kan dra nytte av norsk kompetanse? - I kroner og øre er ikke dette programmet stort. Det vesentlige er kompetanseoverføring. Dette koster atskillig mindre enn å bygge veier og skoler. Men det er stort i den forstand at den politiske ledelsen vil bruke mest tid på dette, og vi vil trekke på kompetanse og erfaringer fra en rekke andre institusjoner, sier han og påpeker: - Ved siden av Norges rolle som fredsmegler, er det dette programmet som skaper størst internasjonal interesse. Det er opplagt at Olje for utvikling kan bane veien for norske oljeselskaper. Han medgir at myndighetene kan bli mistenkt for å gjøre dette av hensyn til norske oljeselskaper, selv om det ikke tilfelle. - Land kan også føle seg forpliktet til å gi kontrakter til norske selskaper selvsagt vil den type konflikter kunne være der. Vi har ikke noe annet vern mot dette enn absolutt åpenhet, sier Erik Solheim.

4 6 f o k u s : s t r a t e g i N O R S K 7 Olje for utvikling: OED (Olje- og energidepartementet) samarbeider med Utanriksdepartementet, Finansdepartementet og Miljøverndepartementet om ei felles satsing på bistand til utviklingsland når det gjeld petroleumsforvalting og godt styresett. Satsinga inneber økonomisk støtte gjennom ei ekstraløyving på 50 millionar kroner per år i fem år frå og med 2006 og omfatter: Styrking av den norske bilaterale bistanden til land som etterspør norsk petroleumskompetanse og vektlegging av godt styresett og innsyn i petroleumsforvaltinga. Programmet femner breitt og omfattar mellom anna spørsmål om ressursforvalting, inntektsforvalting, miljø og næringsutvikling. Norske fag- og forvaltingsmiljø med relevant røynsle og kompetanse vil bli trekte inn i arbeidet, mellom anna Oljedirektoratet, Petrad og INTSOK. Norad er ansvarleg for koordineringa. PETRAD (International Programme for Petroleum Management and Administration): Stiftinga Petrad er ein del av Noregs bistandsarbeid, støtta av Olje- og energidepartementet. Petrad tilbyr ulike typar kompetanseoverføring til leiinga i nasjonale oljeselskap og petroleumsforvalting i utviklingsland. Ein viktig del av verksemda til Petrad er det årvisse åtte-vekers kurset i Oljedirektoratet sine lokaler i Stavanger. INTSOK (Norwegian Oil and Gas Partners): For å fremje internasjonaliseringa av norsk petroleumsretta industri etablerte styresmaktene i 1997, i samarbeid med norsk petroleumsindustri, stiftinga INTSOK. Norske styresmakter ser INTSOK som ein viktig samarbeidspartnar. INTSOK har i dag om lag 160 medlemsbedrifter. Målsetjinga er at norske petroleumsretta selskap skal auka den årlege omsetjinga i utlandet til om lag 80 milliardar norske kroner i I 2005 var omsetjinga 50 milliardar kroner. Norad (Norwegian Agency for Development Cooperation) er eit direktorat for utviklingssam- Sonia Chovaki frå Algerie og Sherif Faye frå Gambia deltok begge på Petrads åttevekers kurs i Stavanger i haust. Det fyrste åtte-vekers kurset blei arrangert allereide i Så langt har cirka 700 deltakarar frå 69 nasjonar delteke på kurset. Foto: Emile Ashley arbeid under Utanriksdepartementet. Norad skal bidra til effektiv forvalting av bistandsmidlar og sørgje for at det norske utviklingssamarbeidet blir kvalitetssikra og evaluert. Norad skal vere det nytenkande fagmiljøet i Noreg i kampen mot fattigdom og samarbeide nært med nasjonale og internasjonale fagmiljø. Etaten skal finansiere, samarbeide med og ha kunnskap om organisasjonar, institusjonar og bedrifter. Kopling av organisasjonskunnskap og fagleg rådgjeving skal bidra til å heve nivået på tenestene til Norad gjennom auka tilfang av erfaringar. Dei norske samarbeidspartnerane til Norad er bistands- og humanitære organisasjonar, bedrifter, fagforeiningar, kulturmiljø, forskingsmiljø, ambassadar, statlege etatar og institusjonar. Minister mot fattigdom tekst foto Eldbjørg Vaage Melberg Minna Suojoki Petroleumsvirksomheten kan bidra til å befri landet fra fattigdom, mener Esperanca Laurinda Bias. Hun er Mosambiks minister for utvinning av olje, gass og mineralressurser. Derfor er det er viktig at inntektene fra petroleumsindustrien kommer hele befolkningen til gode. OD er vant til å ta imot høytstående gjester fra samarbeidende bistandsland. I mer enn 25 år har OD bistått utviklingsland i arbeidet med å forvalte sine petroleumsressurser. Målet er å bidra til en petroleumsvirksomhet som kan komme de enkelte landene til gode og dermed bekjempe fattigdom. I høst var Esperanca Laurinda Bias gjest i OD. Hun har det siste halvannet året ledet ministeriet for mineralressurser i Mosambik. Før hun ble minister, var hun statssekretær i samme departement. Av utdannelse er hun økonom. Hun begynte å arbeide med naturressurser allerede i 1983 i et lite selskap som drev med edelstener. Besøket i OD var ministerens første besøk i Norge som er Mosambiks viktigste samarbeidsland innenfor petroleumssektoren. Målet for samarbeidet er å styrke og supplere arbeidet med å utvikle petroleumsindustrien og forvalte petroleumsressursene til beste for nasjonen. OD samarbeider med søsterorganisasjonen INP (Instituto Nacional de Petróleo) som regulerende myndighet. Arbeidet skjer i nært samarbeid med Norad og Petroleumstilsynet. - Samarbeidet med Norge begynte allerede på 1980-tallet, og det har fungert svært godt for vårt land, sier ministeren. Mosambik har en kystlinje som er like lang som norskekysten, men foreløpig har det meste av petroleumsaktiviteten foregått på land. Allerede på 1960-tallet begynte Mosambik å tenke olje og gass, og i 2004 startet gassproduksjonen fra Temane-feltet i sørlige Mosambik. Sammen med Pande-feltet, som blir satt i produksjon i år, skal Temane levere betydelige mengder gass til Sør Afrika. De to feltene har gassreserver på cirka 100 milliarder

5 8 f o k u s : s t r a t e g i N O R S K 9 FATTIG MEN I VEKST Mosambik er ett av verdens aller fattigste land. Det ligger på sørøstkysten av Afrika, et langstrakt land på om lag kvadratkilometer, det vil si at det er mer en dobbelt så stort som Norge i areal. Befolkningen er på cirka 20 millioner. Innbyggerne i landet er svært fattige. Statistikk fra FN viser at cirka en tredjedel av befolkningen i landet lever på mindre enn én amerikansk dollar per dag. Lyspunktet er at til tross for enorm fattigdom, er Mosambik et av utviklingslandene i Afrika med høyest økonomisk vekst. Mosambik var i mange år en portugisisk koloni. Etter frigjøringen fra Portugal, startet en nesten 20 år lang borgerkrig som var over tidlig på 1990-tallet. Landet er svært rikt på naturressurser: med fruktbar landbruksjord, vannkraft, kull, titan-sand og andre mineraler, naturgass, kondensat og muligens olje. VIRKSOMHET PÅ LAND OG I HAVET standard kubikkmeter gass, og er dermed på størrelse med Friggfeltet i Nordsjøen. Esperanca Laurinda Bias setter stor pris på samarbeidet med Norge. Opplæring og kompetanseoverføring er en viktig del av samarbeidet. - Det finnes selvsagt noe kompetanse i Mosambik, særlig på det tekniske området. Men behovet er stort, både for mer teknisk kompetanse, og for kompetanse innenfor områder som sikkerhet, miljø og skattlegging. Det er blant annet skatt fra petroleumsvirksomheten som skal bidra til å heve levestandarden for innbyggerne i Mosambik. Samarbeidsprosjektet mellom Norge og Mosambik, som startet i 1996 og ble avsluttet i 2005, blir i første omgang videreført i en ny periode på fire år. Bias er glad for at den norske regjeringen ønsker å fortsette samarbeidet med hennes land. OLJE - FISK I Mosambik, med sin lange kystlinje, er fiskerier naturlig nok en av de viktigste næringene. Nå har også petroleumsvirksomheten dratt til havs. I løpet av 2006 har landet tildelt fem utvinningstillatelser i havet lengst nord i landet (seks blokker). Sammenlignet med norske forhold kan seks blokker virke lite, men størrelsen på blokkene i havet utenfor Mosambik er på 2800 km 2. En norsk blokk er som regel mellom 350 og Gassvirksomheten i Mosambik startet for alvor i 1961 med funnet av et stort gassfelt på land, Pandefeltet. Pande ligger i den sørlige delen av landet. På 1960-tallet ble det gjort flere gassfunn, i 1967 ble gassfeltet Temane påvist. Men leteaktiviteten tok slutt tidlig på 1970-tallet på grunn av politisk uro. Letingen kom i gang igjen på 1980-tallet, og endelig, i 2004, startet produksjon av gass. Mesteparten av denne gassen eksporteres til Sør-Afrika gjennom en 865 kilometer lang rørledning. For Mosambik er det svært positivt at det er etablert et betydelig lokalt distribusjonsystem for gass i sør nær hovedstaden Maputo. Forbruket av gass i Mosambik er økende og medfører økt økonomisk vekst. 550 km 2, og en britisk blokk er cirka km 2. Det betyr at seks blokker dekker store havområder. Derfor er det særdeles viktig at Mosambik finner fram til løsninger som gjør at petroleumsvirksomhet og fiskerier kan leve i fredelig sameksistens. Ministeren for naturressurser mener at den beste måten å lære dette, er å se det i praksis - i Norge. Derfor er det meningen at representanter for befolkningen i det aktuelle området nord i landet skal komme til Norge for å se og lære hvordan dette fungerer. Ministeren ønsker også at journalister reiser til Norge for å lage reportasjer om emnet, og dermed bidrar til å gi befolkningen i det aktuelle området nødvendig kunnskap. Mosambik har en voksende reiselivsnæring. Derfor vil hun også la reiselivsfolk dra til Norge for å finne ut hvordan petroleumsvirksomhet og turisme kan eksistere sammen. Vekstpotensialet i turistnæringen er enormt, mener Bias, og benytter anledningen til å invitere nordmenn på ferie til hjemlandet sitt - som er svært vakkert, med flotte strender som har spesielt gode muligheter for dykking - og et behagelig klima! ANTIKORRUPSJON Bias og hennes følge var i Norge i første rekke for å delta på den internasjonale EITI-konferansen (Extractive Industries Transparency Initiative) for åpenhet og mot korrupsjon. Ministeren sier at det ikke er I løpet av 1980-årene ble det samlet inn betydelige mengder geologiske data. På 1990-tallet, etter at borgerkrigen tok slutt, ble det igjen startet innsamling av geologiske data. Mosambik har i mange år forhandlet direkte med interesserte selskaper. Men de siste årene er det lyst ut blokker for å få konkurranse og dermed bedre betingelser for Mosambik. Det er boret få letebrønner offshore, og og ikke påvist kommersielle funn til havs. Men det er nå planlagt en rekke nye brønner til havs, så mulighetene er fortsatt til stede. I 2006 ble det tildelt sju blokker i nord, mot Tanzania, 6 av disse til havs. Hydro ble tildelt to av disse blokkene. Det er påvist at olje lekker ut av undergrunnen flere steder på land i dette området. svært vanskelig å håndtere denne typen problemer i Mosambik når det gjelder petroleumssektoren. Hun understreker at landet både har lover og virkemidler for å forhindre korrupsjon, og regjeringen gjør sitt ytterste for å bekjempe den. Med norsk assistanse er det etablert rammebetingelser og institusjonell kapasitet til å håndtere den internasjonale petroleumsindustrien på en god måte for Mosambik. LAND MED MULIGHETER Mosambik er et land rikt på naturressurser. Men så langt utgjør mineralsektoren, inkludert olje og gass, mindre enn fem prosent av industrivirksomheten i landet. Derfor er det av stor betydning å øke olje- og gassproduksjonen. Blant annet er det viktig å kartlegge og finne ut hvor store olje- og gassressursene virkelig er. Ministeren fra Mosambik er imponert av det hun har sett av norsk petroleumsvirksomhet. Et besøk på Hydros Osebergfelt i Nordsjøen var lagt inn i programmet for Norges-turen. Hydro har for øvrig signert en av lisensene utenfor kysten som ble tildelt i år og er i ferd med å planlegge seismisk kartlegging og boring. Også Det norske oljeselskap er engasjert i blokker på land i Mosambik. - Mitt land har mye å lære. En viktig lærdom å trekke fra norsk petroleumsvirksomhet er det nasjonale innholdet i sektoren. Dette vil også bli viktig for Mosambik, sier hun. Dessuten er hun opptatt av å utvikle regionale bånd og nettverk med nabolandene Zimbabwe, Malawi, Tanzania og Sør-Afrika. Det er allerede utviklet et godt samarbeid med Sør-Afrika og Tanzania innenfor forvaltning av petroleumsdata. Mosambik har et svært avansert system for dataforvaltning, basert på erfaringsoverføring fra Norge. Madagaskar og Kenya er også interessert i denne erfaringen. Og så ønsker Bias norske virksomheter velkommen til sitt land: - Mosambik er et godt og trygt land for forretningsvirksomhet, avslutter hun. SAMARBEID I MER ENN 25 ÅR I starten besto bistanden fra OD til utviklingsland for det meste av teknisk assistanse. Nå blir arbeidet i hovedsak konsentrert om institusjonsbygging. Det innebærer at OD blant annet bidrar til å etablere lover og rammeverk som skal regulere petroleumsvirksomheten i bistandslandene. OD samarbeider med institusjoner i de enkelte land for å etablere systemer for dataforvaltning, vurdering av ressurser, etablere rutiner for behandling av utbyggingsplaner, revisjon av fiskale målesystemer for oljeog gassproduksjon og for å øke kompetansen generelt. Petroleumstilsynet har assistert INP med tilsynsaktiviteter knyttet til boreoperasjoner, konstruksjon av behandlings- og transportsystem for gass, og i oktober i år ble det arrangert en konferanse om beredskapsplanlegging i forbindelse med gassdistribusjon. Når det er nødvendig, deltar også Statens forurensingstilsyn for å bringe inn miljøkompetanse.

6 10 f o k u s : s t r a t e g i N O R S K 11 Etiske dilemmaer i Arktis Hvis oljeselskapene mener alvor med å ta samfunnsansvar, bør de samarbeide for å få til en bærekraftig utvikling, mener Aslaug Mikkelsen. Hun leder et forskningsprosjekt om sosiale og miljømessige konsekvenser av olje- og gassvirksomhet i arktiske strøk. Bildet fra Beach Bar er tatt i Iqaluit i Nunavut som er et selvstyrt inuittisk område i Canada. De andre bildene er hentet fra Taimyr-halvøya i Sibir. Barna sitter på den eneste motorsykkelen i et lite samfunn helt basert på jakt. Her finnes en av verdens største villreinstammer som er anslått til rundt dyr. Taimyr er befolket av flere forskjellige urbefolkningsgrupper og av etniske russere. tekst foto Ina Gundersen Hans Jørgen Wallin Weihe De fleste store oljeselskapene er opptatt av sitt samfunnsansvar. Gjennom virksomheten forsøker de å innføre standarder og retningslinjer for miljø, menneskerettigheter, arbeidsforhold, antikorrupsjon og åpenhet. - Vi studerer hvordan samfunnsansvaret defineres av ulike aktører og hvordan det utøves i praksis. Det er underlig at selskapene ikke samarbeider om disse oppgavene slik de ofte gjør om å utvinne olje og gass, sier Aslaug Mikkelsen. Hun er professor i endringsledelse ved Universitetet i Stavanger (UiS) og leder av prosjektet Social issues and sustainable development in expanding oil and gas activities in the Arctic. Prosjektet er finansiert av Shell International Exploration & Production og har til hensikt å kartlegge sosiale og miljømessige konsekvenser av olje- og gassvirksomhet i nordområdene. Hvilke grupper er berørt, og hva mener de om virksomheten? KONKURRERER OM OMDØMME - Å ta samfunnsansvar er viktig for å sikre selskapet et godt omdømme. Det blir dermed en konkurransefaktor. Jeg mener det er galt å la være å samarbeide dersom hensikten er å bidra til en positiv utvikling i lokalsamfunnene, sier Mikkelsen og legger til: - Under ulike overskrifter - som sosiale investeringer, sponsoravtaler og veldedighet - bidrar oljeselskapene med mange aktiviteter og prosjekter. Men de er ikke koordinert og bidrar ikke nødvendigvis til bærekraftige lokalsamfunn. Til tross for at selskapene forsøker å komme i dialog med lokal- befolkningen, oppstår det likevel konflikter. - Vi er interessert i å finne ut hvordan samfunnsansvaret defineres og hva selskapene gjør i praksis. Flere oljeselskap har tidligere brent fingrene på protester, sabotasje og samarbeidsproblemer med lokalbefolkningen. Dette går ut over omdømmet til det enkelte selskap. Det er nødvendig å skape og opprettholde dialog mellom de ulike interessegruppene også andre oljeselskaper - slik at ulike interesser kan balanseres mot hverandre i beslutningsprosessene, sier Mikkelsen. Med i prosjektet er forskere fra Universitetet i Stavanger og NORUT i Tromsø. I tillegg er det etablert et tverrfaglig nettverk med forskere fra Alaska, Canada og Russland. INTERESSEMOTSETNINGER - Begrepet bærekraftig utvikling forbindes gjerne med miljø. Vi har i tillegg knyttet det til sosial utvikling. I de arktiske strøkene ønsker petroleumsindustrien en storstilt satsing på lete-, bore- og produksjonsvirksomhet. Men her lever også urbefolkningsgrupper som er sårbare for miljøpåvirkninger, sier Mikkelsen. Prosjektgruppen har samlet inn data fra informanter i Norge, Canada, USA og Russland. Disse representerer olje- og gassindustrien, urbefolkningsgruppene, lokale, regionale, nasjonale og internasjonale myndigheter, forbrukere og frivillige organisasjoner knyttet til miljø og menneskerettigheter. Informantene har ulike synspunkt og ståsted i forhold til olje- og gassutvinning i nord. - Mens enkelte interessegrupper ser store muligheter og mener at verdens energibehov kan tilfredsstilles ved å utnytte petroleumsreservene i nord, mener andre at områdene er sårbare og setter seg i mot petroleumsvirksomhet. Vi er opptatt av å identifisere og forklare konfliktlinjene, sier Mikkelsen. Hun understreker at situasjonen og utfordringene i de arktiske områdene er forskjellig fra land til land. I Norge har oljeindustrien gitt stor velstandsutvikling for hele befolkningen. Debatten om utvinning i nord har for en stor del dreid seg om miljøutfordringer og bruk av ny teknologi for å løse utfordringene. - Framtredende er også argumenter om at utbygging i Nord-Norge gir kompetanseutvikling som kan gjøre det enklere å få tilgang til de store feltene på russisk side. En annen viktig begrunnelse er Norges posisjon som en sikker energileverandør til Europa. I Russland er olje- og gassutvinning et viktig virkemiddel for å bygge opp økonomien etter at Sovjetunionen gikk i oppløsning. - Mange lokalsamfunn sliter økonomisk etter at statssubsidiene falt bort. Det er hverken penger til investeringer eller kompetanse til å håndtere markedsøkonomien, sier Mikkelsen. VANSKELIG TILPASNING I Canada og Alaska knyttes utfordringene direkte til urfolkenes situasjon. Det grunnleggende spørsmålet er hvem som har eiendomsretten til ressursene og hvordan et slags naturalhushold kan opprettholdes: - Her har urfolk fått rettigheter til en del av ressursene gjennom et regionalt og lokalt korporasjonssystem

7 12 f o k u s : s t r a t e g i N O R S K 13 der enkelte har aksjer mens andre ikke har. Noen regioner er rike på olje og gass mens andre ikke har disse forekomstene. Til sammen har dette ført til store sosiale forskjeller, sier Mikkelsen. Blant urfolkene er det noen som ønsker å ta del i den globale økonomien og dra nytte av naturressursene for å bedre sin levestandard. Andre er mer skeptiske til verdenssamfunnet og vil være i fred. Det er mange som opplever at de ikke har noe valg: Internasjonale oljeselskap og nasjonale myndigheter påtvinger dem industriell utbygging uten at det skapes jobbmuligheter for befolkningen som mener at naturressursene tilhører dem. - Det kan være vanskelig for lokalbefolkning og urfolkgrupper å tilpasse seg de raske endringene. For mennesker med tilnærmet naturalhushold kan endringer i miljø eller store utbygginger ødelegge livsgrunnlaget og tradisjonelle næringsveier, påpeker Mikkelsen. For lokalbefolkningen i hele Arktis er jobbmuligheter avgjørende: Dersom industrien ikke gir arbeidsplasser og varig gevinst lokalt, er det mange som ikke ønsker petroleumsaktivitet. BÆREKRAFT OG BALANSE Oljevirksomhet og bærekraftig utvikling i arktiske områder vil stille betydelige krav til lederskap. De sosiale og klimamessige utfordringer er store, områdene er vanskelig tilgjengelige og risikoen for ulykker kan være større enn andre steder. - Vi undersøker hvordan ledere og andre interessenter legger bærekraftig utvikling som verdigrunnlag. Det oppstår mange dilemmaer når økonomi, sosiale forhold og miljø skal balanseres mot hverandre, sier Aslaug Mikkelsen. Et av de store spørsmålene er om det er det globale energimarkedet som skal regulere aktiviteten og investeringene eller om nasjonale og internasjonale myndigheter skal gripe inn for å redde uberørt natur, bremse klimaendringene og sikre menneskerettigheter og gode sosiale forhold for befolkningen i disse områdene. - Her finnes få fasitsvar, men vi trenger en åpen nasjonal og internasjonal debatt om disse spørsmålene, sier Aslaug Mikkelsen. Olje smører utviklingen i nord tekst Ina Gundersen Olje og gass kan bli motoren i utviklingen i nord, mener Jarle Aarbakke. Han leder regjeringens ekspertutvalg for nordområdene. Jarle Aarbakke, til daglig rektor ved Universitetet i Tromsø, mener det er en stor utfordring å bidra til målet om en langsiktig og helhetlig forvaltning av nordområdene. - Arbeidet krever samkjøring av naturgitte og menneskelige ressurser. For å få til en slik satsing, må alle de 18 departementene i Norge samarbeide. Et slikt arbeid er aldri tidligere blitt gjort, sier han. I utvalgets mandat heter det: Nordområdene er Norges viktigste strategiske satsingsområde i årene som kommer. Regjeringen vil legge en bred tilnærming til grunn for sitt arbeid på dette felt. Den vil bidra til å mobilisere kunnskap, kompetanse og ekspertise i Nord-Norge og i miljøer ellers i landet og internasjonalt som arbeider med nordområdespørsmål. Regjeringens ekspertutvalg for nordområdene skal gi innspill til utformingen av en slik helhetlig norsk nordområdepolitikk. - Vi er et norsk utvalg og vil arbeide med det vi har kontroll over i eget land. I tillegg legger vi opp til bilateralt og multilateralt samarbeid med de øvrige landene i nordområdene, særlig med Russland, sier Aarbakke. NÆRINGSUTVIKLING Utvalget startet arbeidet i januar 2006, og etter to år skal utvalgets mandat og sammensetning evalueres. Utvalget har 14 medlemmer, utpekt av Utenriksdepartementet. De representerer ulike interesser og fagfelt i nordområdene. Aarbakke påpeker at en viktig del av arbeidet dreier seg om næringsutvikling. - Hittil har vi benyttet tiden på å innhente informasjon og lytte til fagfolk om temaer knyttet til olje og gass: leting, prosessering og videreutvikling av teknologi. Samtidig har vi arbeidet med klima- og miljøaspektet, sier han. Ett av medlemmene i utvalget er Bente Nyland, direktør i Oljedirektoratet: - En viktig utfordring i forhold til nordområdene er petroleum. Min jobb i utvalget er blant annet å påpeke utfordringer med petroleumsvirksomhet i nordområdene. I Oljedirektoratet er mitt ansvarsområde å se på nye muligheter på norsk sokkel. Her er nordområdene viktig, sier Nyland. Hun understreker at vi foreløpig har store hull i vår kunnskap om geologien og hvor det er olje og gass i nordområdene. Geologiske forhold tilsier at det vil finnes olje og gass i disse områdene, men at vi bare får vite dette ved å bore brønner. Så langt er bare Snøhvitfeltet kommersielt, mens Goliatfunnet er under vurdering. TRENGER ARBEIDSPLASSER Aarbakke mener at satsing på olje og gass kan være en motor for næringsutviklingen i nord. Men for å sikre bosetting, er vi avhengige av næringer som gir lokale arbeidsplasser. Det innebærer et variert næringsliv. - Selv om oljeindustrien gir mange arbeidsplasser i utbyggingsfasen, er ikke driften svært arbeidskrevende. Andre næringer kan gi flere arbeidsplasser, sier han. Derfor ser utvalget på næringer som landbruk, fiske, havbruk og reindrift i kombinasjon med reiseliv. - Dette vil kunne gi mange arbeidsplasser og bidra til å opprettholde kulturlandskapet, sier Aarbakke. Utvalget arbeider også med å gi innspill til tiltak som kan iverksettes med midler fra Barents Barents 2020 er en langsiktig og tverrsektoriell satsing på forskning og utvikling i nord som skal befeste Norge som den sentrale forvalter av kunnskap og kompetanse i nordområdene. De venter på helikopteret som skal frakte dem innover på Taimyr-halvøya i Sibir. Transport er svært vanskelig i dette området. Noe skjer med helikopter, men andre transportmidler finnes i svært begrenset omfang. Om sommeren foregår transporten innover halvøya dels med båt på de store elvene, dels til fots over tundraen.

BROBYGGER E I N N H O L D. Vinblader. Vinblader 2 SOKKEL F O K U S : S T R A T E G I R E S S U R S E R K A R T L E G G I N G U T D A N N I N G

BROBYGGER E I N N H O L D. Vinblader. Vinblader 2 SOKKEL F O K U S : S T R A T E G I R E S S U R S E R K A R T L E G G I N G U T D A N N I N G 2 N O R S K 3 I N N H O L D BROBYGGER E F O K U S : Leder s. 3 Å sikre verden tilgang til nok energi er en sentral utfordring i årene som kommer - og Norge kan bidra, både med ressurser, teknologi og kompetanse.

Detaljer

Verdier må skapes før de deles

Verdier må skapes før de deles Verdier må skapes før de deles Samfunnsrapport OLF Oljeindustriens Landsforening OLF er interesse- og arbeidsgiverorganisasjon for oljeselskaper og leverandørbedrifter på norsk kontinentalsokkel. 2 Samfunnsrapport

Detaljer

kort om norsk olje og gass

kort om norsk olje og gass kort om norsk olje og gass norsk olje og gass' arbeid skal baseres på følgende prinsipper og verdier: Norsk olje og gass (tidligere Oljeindustriens Landsforening) er en interesse- og arbeidsgiverorganisasjon

Detaljer

N O R S K S O K K E L T I D SS K R I F T F R A O L J E D I R E K T O R AT E T 1-2007

N O R S K S O K K E L T I D SS K R I F T F R A O L J E D I R E K T O R AT E T 1-2007 N O R S K S O K K E L T I D S S K R I F T F R A O L J E D I R E K T O R A T E T 1-2007 2 N O R S K 3 I N N H O L D Store begivenheter F O K U S : S T R A T E G I T E K N O L O G I R E S S U R S E R M I

Detaljer

Global industri med regional betydning

Global industri med regional betydning Global industri med regional betydning Samfunnsrapport OLF Oljeindustriens Landsforening OLF er interesse- og arbeidsgiverorganisasjon for oljeselskaper og leverandørbedrifter knyttet til utforsking og

Detaljer

Tredobler Oseberg. Russisk matematikk Ghana går foran Seismiske kvantesprang 3-2012 NORSK SOKKEL 49

Tredobler Oseberg. Russisk matematikk Ghana går foran Seismiske kvantesprang 3-2012 NORSK SOKKEL 49 Tredobler Oseberg Russisk matematikk Ghana går foran Seismiske kvantesprang tidsskrift fra oljedirektoratet Nr 3-2012 3-2012 NORSK SOKKEL 49 Innhold NORSK SOKKEL 38 Foto: Tone Johanne Sund TIDSSKRIFT FRA

Detaljer

årsrapport for SDØE Og petoro

årsrapport for SDØE Og petoro årsrapport for sdøe og petoro 8 INNHOLD 1 I I Om Petoro og SDØE 2 I I Administrerende direktør: 4 dollar kan styrke næringen 4 I I Nøkkeltall 6 I I Viktige hendelser EKORD/USIKKERHET R 1 I I Kortsiktige

Detaljer

mestre utfordringene

mestre utfordringene mestre utfordringene Statoil og bærekraftig utvikling 2006 Nøkkeltall Finansielle data 1 2006 2005 2004 Driftsinntekter 425 166 387 411 301 443 Resultat før finans, andre poster, skatt og minoritetsinteresser

Detaljer

Klima for ny oljepolitikk

Klima for ny oljepolitikk Klima for ny oljepolitikk Utgitt av 1 Opplag: 850 ISBN 82-91916-22-5 Utgitt av Attac Utgitt med støtte av Norad TRYKK: ZOOM GRAFISK DESIGN: UREDD DESIGNKONTOR AS 4 Innholdsfortegnelse Innledning.......................

Detaljer

Nye takter på Helgeland

Nye takter på Helgeland Nye takter på Helgeland Geolog og filosof Oljemodellene Gass i en nøkkelrolle tidsskrift fra oljedirektoratet Nr 1-2012 1-2012 NORSK SOKKEL 1 Knekker koder NORSK SOKKEL Oljedirektoratet har hele tiden

Detaljer

Petoro. Perspektiv 2010

Petoro. Perspektiv 2010 Petoro Perspektiv 2010 Et annonsebilag fra Petoro distribuert med Dagens Næringsliv 25. august og ved ONS 2010 Drivkraft på norsk sokkel Rådgiver Kristin Johnsen i Petoro og spesialrådgiver Adolfo Henriquez

Detaljer

Gjør som vi sier, ikke som vi gjorde. Norske krav til liberalisering av energitjenester under WTO.

Gjør som vi sier, ikke som vi gjorde. Norske krav til liberalisering av energitjenester under WTO. Gjør som vi sier, ikke som vi gjorde Innledning Innholdsfortegnelse: Innledning 2 Tjenesteforhandlingene i Verdens handelsorganisasjon 4 Politiske virkemidler for internasjonalisering - utviklingen av

Detaljer

Sluttrapport fra Nordområdeutvalget. (Knut Hamsun, Landstrykere.)

Sluttrapport fra Nordområdeutvalget. (Knut Hamsun, Landstrykere.) De pratet og pratet det over i sit forunderlige nordlandssprog, det var mange påfaldende ord, uventede ord, det var ravgalt indtil kunst, men det uttrykte deres meninger. (Knut Hamsun, Landstrykere.) Sluttrapport

Detaljer

REGJERINGENS HELHETLIGE NORDOMRÅDESTRATEGI

REGJERINGENS HELHETLIGE NORDOMRÅDESTRATEGI REGJERINGENS HELHETLIGE NORDOMRÅDESTRATEGI I. Innledning Å møte utfordringer og muligheter i nordområdene er Norges viktigste strategiske satsing i årene som kommer 1. I det foreliggende dokument knytter

Detaljer

EnergiRike. Case fra Statoil MAGASINET

EnergiRike. Case fra Statoil MAGASINET EnergiRike Nr 1, januar 2013 MAGASINET Setter energi, klima og verdiskapning på dagsorden EnergiRikes studentkontakter har en sentral rolle i gjennomføringen av arrangementene overfor de videregående skolene.

Detaljer

(2008 2009) Utgiftskapitler: 1800 1870, 2440 og 2490. Inntektskapitler: 4800 4860, 5440, 5490, 5582, 5680 og 5685

(2008 2009) Utgiftskapitler: 1800 1870, 2440 og 2490. Inntektskapitler: 4800 4860, 5440, 5490, 5582, 5680 og 5685 (2008 2009) Utgiftskapitler: 1800 1870, 2440 og 2490 Inntektskapitler: 4800 4860, 5440, 5490, 5582, 5680 og 5685 Særskilt vedlegg: Meddelte vassdragskonsesjoner, tillatelser meddelt i 2007 Innhold Del

Detaljer

Fra oljeslaveri til mangfold av energi?

Fra oljeslaveri til mangfold av energi? Fra oljeslaveri til mangfold av energi? Et diskusjonsnotat om vår oljeavhengighet og muligheter for utvikling av ren energi i Nicaragua. Av Sigurd Jorde Fra oljeslaveri til mangfold av energi? Et diskusjonsnotat

Detaljer

Rapport. 2025 Ringer i vannet

Rapport. 2025 Ringer i vannet Rapport Utarbeidet for Næringslivets Hovedorganisasjon ECON Postboks 5, 0051 Oslo. Tlf: 45 40 50 00, Faks: 22 42 00 40, http://www.econ.no Innhold: SAMMENDRAG...1 1 STATUS VED INNGANGEN TIL 2006...3 2

Detaljer

OD 40. OLJEDIREKTORATET-4OåR-1972-2012. OLJEDIREKTORATET 4OåR-1972-2012

OD 40. OLJEDIREKTORATET-4OåR-1972-2012. OLJEDIREKTORATET 4OåR-1972-2012 Stortinget vedtar at Oljedirektoratet skal opprettes. Fredrik Hagemann blir oljedirektør. OD skriver Norges dyreste brev om Statfjord B. OLJEDIREKTORATET-4OåR-1972-2012 OD 40 Trollfeltet blir funnet. OD

Detaljer

Løsninger gjennom samarbeid

Løsninger gjennom samarbeid Løsninger gjennom samarbeid Statoil og bærekraftig utvikling 2004 Statoil og bærekraft 2004 Statoil er et integrert olje- og gasselskap med basis i Norge. Selskapet er representert i 29 land og har 23

Detaljer

Verdsettelse av Statoil ASA

Verdsettelse av Statoil ASA Verdsettelse av Statoil ASA - Ved bruk av den driftsrelaterte super-profittmodellen Phuong Thi Bich Vu Masteroppgave i 2014 Høgskolen i Oslo og Akershus, Fakultet for Samfunnsfag Sammendrag Jeg utfører

Detaljer

Riksrevisjonens undersøkelse av myndighetenes arbeid for økt oljeutvinning fra modne områder på norsk kontinentalsokkel

Riksrevisjonens undersøkelse av myndighetenes arbeid for økt oljeutvinning fra modne områder på norsk kontinentalsokkel Dokument 3-serien Riksrevisjonens undersøkelse av myndighetenes arbeid for økt oljeutvinning fra modne områder på norsk kontinentalsokkel Dokument 3:6 (2014 2015) Denne publikasjonen finnes på internett:

Detaljer

Magne Bråthen, Gudmund Hernes, Jon M. Hippe og Jørgen Svalund. Forutsetninger for olje- og gassvirksomhet

Magne Bråthen, Gudmund Hernes, Jon M. Hippe og Jørgen Svalund. Forutsetninger for olje- og gassvirksomhet Magne Bråthen, Gudmund Hernes, Jon M. Hippe og Jørgen Svalund Forutsetninger for olje- og gassvirksomhet i Nord Norge Magne Bråthen, Gudmund Hernes, Jon M. Hippe og Jørgen Svalund Forutsetninger for olje-

Detaljer

NORSK RESSURSPOLITIKK: UTVINNINGSTEMPOET FOR NORSKE PETROLEUMSRESSURSER

NORSK RESSURSPOLITIKK: UTVINNINGSTEMPOET FOR NORSKE PETROLEUMSRESSURSER I NO9605406 ECON-rapport nr. 341/95 NORSK RESSURSPOLITIKK: UTVINNINGSTEMPOET FOR NORSKE PETROLEUMSRESSURSER Utarbeidet av Per Schreiner for Norsk Petroleumsforenings Studiefond ISSN: 0803-5113 ISBN: 82-7645-134-9

Detaljer

Kappløp om Barentshavet

Kappløp om Barentshavet Februar 2014 Uke 6 - Magasin fra Kyst og Fjord Kappløp om Barentshavet Mens Lofoten fredes, har oljeselskapene inntatt Barentshavet med full styrke. I år vekkes Goliat til live når ENI starter den første

Detaljer

SDØE OG PETORO 2002 AS

SDØE OG PETORO 2002 AS 2002 SDØE OG PETORO AS Hvorfor navnet? Hva symboliserer logoen? Det ikke helt norskklingende navnet oppstod etter et besøk på restaurant Oro i Oslo og spiller på omformingen av det sorte og flyktige petroleum

Detaljer

Meld. St. 7. Langtidsplan for forskning og høyere utdanning 2015 2024. (2014 2015) Melding til Stortinget

Meld. St. 7. Langtidsplan for forskning og høyere utdanning 2015 2024. (2014 2015) Melding til Stortinget Offentlige institusjoner kan bestille flere eksemplarer fra: Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon Internett: www.publikasjoner.dep.no E-post: publikasjonsbestilling@dss.dep.no Telefon: 22

Detaljer

Glem industrien, vi har penger nok?

Glem industrien, vi har penger nok? Nr. 3 2011 NORD-NORGES NÆRINGSBLAD 21. ÅRGANG FOKUS: -Nordområdene -Olje- og gassnæringen Glem industrien, vi har penger nok? Splittet Nord-Norge Arvid Jensen og andre sentrale næringslivs- aktører er

Detaljer

Møte torsdag den 4. februar kl. 10. President: Kirsti Kolle Grøndahl. Dagsorden (nr. 49):

Møte torsdag den 4. februar kl. 10. President: Kirsti Kolle Grøndahl. Dagsorden (nr. 49): 1832 4. feb. Debatt om utviklings- og menneskerettighetsministerens redegjørelse om humanitær bistand 1999 Møte torsdag den 4. februar kl. 10 President: Kirsti Kolle Grøndahl Dagsorden (nr. 49): 1. Debatt

Detaljer

globale utfordringer lokale løsninger

globale utfordringer lokale løsninger globale utfordringer lokale løsninger Statoil og bærekraftig utvikling 2005 Nøkkeltall Finansielle data 1 2005 2004 2003 Driftsinntekter 393 398 306 218 249 375 Resultat før finans, andre poster, skatt

Detaljer