LEKTORBLADET YTRINGSFRIHET TEMA: Tidssk rif t for fag, kultur og utdanning

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "LEKTORBLADET YTRINGSFRIHET TEMA: Tidssk rif t for fag, kultur og utdanning"

Transkript

1 Tidssk rif t for fag, kultur og utdanning LEKTORBLADET TEMA: YTRINGSFRIHET w w w. n o r s k l e k t o r l a g. n o Nr 4 / årgang 1 Lektorbladet 04/2011

2 LEDER Etter 22. juli DETTE NUMMERET AV LEKTORBLADET handler som vi hadde planlagt om ytringsfrihet i skolen og i samfunnsdebatten. Mange av sakene var ferdigstilt før 22. juli. Plutselig fikk begreper som ytringsfrihet og demokrati helt nye perspektiver. Denne høsten har startet med nasjonalt sorgarbeid. Vi er alle rystet og berørt av det som skjedde i Oslo og på Utøya. Norge blir ikke helt det samme igjen, men samtidig skal vi fortsette som før men forhåpentligvis med mer innsikt, samhold og omsorg i bagasjen. Vi skal arbeide for gode skoler og et rikt kulturliv. Vi skal fortsette å lese, debattere, reflektere og diskutere. Ikke minst skal vi stemme ved lokalvalget som er nært forestående. Skolene har et stort ansvar når det gjelder å skape demokratiforståelse og respekt for meningsforskjeller. Unge skal lære, og oppleve, at uenighet kan løses med ord, og aldri med vold eller trusler om vold. De skal også reflektere enda nøyere over at vi har fått mange nye kanaler som bidrar til større ytringsfrihet, men som også stiller strenge krav til dømmekraften vår. Sammenlignet med angrepene 22. juli blir det meste bagateller. I hverdagene som kommer er det summen av disse Marit Kleppe Egge, redaktør bagatellene som gir oss det demokratiske samfunnet tuftet på ytringsfrihet som vi ønsker oss mer enn noe annet akkurat nå. Norsk Lektorlag uttrykker sin dypeste medfølelse med alle som er rammet av de grusomme hendelsene i Oslo og på Utøya 22. juli. 2 Lektorbladet 04/2011

3 INNHOLD 6 Ytringsfrihet i skolen AKTUELT: Forsker på uro Vurdering et gjensidig ansvar Meir om framandspråk Kulturkritikk TEMA: Ytringsfrihet i skolen og dette mener Norsk Lekorlags medemmer... 9 Fritt Ord...10 Eia sant å si...12 Kulturkritikk...14 En viktig debatt...16 Den offentlige stemmen Forsker på uro FASTE SPALTER: Politisk leder har ordet... 4 Språkrøre Boksidene Fylkeslederpresentasjon...28 Faglige finurligheter...29 Fra generalsekretæren...30 Organisasjonsnytt...32 Juridisk talt...34 Lektorbladet Magasin for fag, kultur og utdanning Nr. 4/ årgang ISSN: X Akersgata Oslo Tlf.: Faks: E-post: Ansvarlig utgiver: Norsk Lektorlag ved generalsekretær Otto Kristiansen Redaksjonsråd: Otto Kristiansen Gro Elisabeth Paulsen Wenche Bakkebråten Rasen Redaktør: Marit Kleppe Egge Årsabonnement: kr 350,- Annonser: Design/Layout: qb design (qbdesign.no) Trykk: Flisa Trykkeri (flisatrykkeri.no) Utgivelsesplan: Materiellfrist for LB5/11 er 21. september Redaksjonen avsluttet arbeidet med dette nummeret 20. august Lektorbladet 04/2011 3

4 POLITISK LEDER HAR ORDET Gro Elisabeth Paulsen Foto: Caroline Roka Hode, hjerte og ryggrad Tekst Gro Elisabeth Paulsen Grunnlovens 100 om ytringsfrihet ble endret i 2004 slik at ansattes ytringsfrihet ble sikret. Offentlig ansatte som uttaler seg på egne vegne, har rett til å ytre seg i faglig og politisk debatt, også når ytringene setter virksomheten der vedkommende er ansatt, i et dårlig lys. Samfunnet har rett til å vite om faglig uenighet og tvil om beslutninger som tas av ledelsen i ulike offentlige virksomheter. Dessverre har vi sett tilfeller der kravene til lojalitet fra de ansattes side i realiteten har betydd knebling av dem som fagpersoner. Denne ukulturen bredte seg kraftig i skolen på 1990-tallet. I stillingsannonser og ved ansettelsesintervjuer spurte arbeidsgivere etter lojalitet og såkalt endringsvillighet, men la liten vekt på faglige kvalifikasjoner og faglig integritet. Dette til tross for at ytringsfrihet burde holdes høyt i hevd i skolen, som skal oppdra neste generasjon til forståelse av demokrati. ICCSundersøkelsen i 2009 viser da også at lærere i stor grad fremmer elevenes ytringsfrihet: Cirka 80 prosent av elevene svarer at de fritt kan ytre seg og være uenige med sine lærere i klasserommet, og at lærerne oppmuntrer til dette. Verre er det på personalrommet. Norsk Lektorlags medlemsundersøkelse våren 2011 viste nedslående resultater når det gjelder ledelseskultur og ytringsfrihet i skolen. Hele 40 prosent sier seg uenig i at deres rektor bidrar til åpen debatt om pedagogiske spørsmål, og cirka 37 prosent svarer at de er redde for å kritisere forhold ved skolen i offentligheten. På et åpent debattmøte der disse resultatene ble presentert, fortalte stortingsrepresentant Kjersti Toppe (Senterpartiet) at hun som tidligere lokalpolitiker i Bergen hadde vært Mye feilslått pedagogisk eksperimentering kunne vært unngått dersom skolens ledelseskultur hadde visst å verdsette undervisningspersonalets faglige vurderinger. med på å vedta å bygge baseskoler. Hun sa også at Vi politikere skjønte ikke hva vi vedtok, for det var jo ingen debatt på forhånd. Hun pekte her på et vesentlig aspekt ved ytringsfriheten. Hvordan skal politikere kunne ta gode beslutninger dersom den informasjonen som legges til grunn, er silt og sensurert av maktstrukturer som hindrer åpen faglig debatt? I etterhånd ser vi at viktige sider ved den skolepolitiske og pedagogiske ideologien som ble innført i norsk skole på 90-tallet, har vært feilslått. Uttalte mål som bedre faglige læringsresultater eller mer sosial likhet på utdanningsområdet er langt fra innfridd, på tross av store anstrengelser. Mye feilslått pedagogisk eksperimentering kunne vært unngått dersom skolens ledelseskultur hadde visst å verdsette undervisningspersonalets faglige vurderinger. I stedet innførte man en lydighetskultur der personer med motforestillinger mot de ensrettende, reformpedagogiske vindene ble irettesatt for å være privatpraktiserende. Den nye elevrollen, den nye lærerollen og de nye pedagogiske metodene ble innført gjennom sentralisert meningsdannelse i pedagogisk spørsmål. Den såkalte kompetansehevingen av undervisningspersonalet handlet i stor grad om ideologikurs uten rom for akademisk tvil. At kollektivisering av den pedagogiske tenkningen kunne ha islett av ensretting, var det tilsynelatende få skoleledere som reflekterte over. Tom Are Trippestad har i sin doktoravhandling om daværende utdanningsminister Gudmund Hernes (Arbeiderpartiet) styringsideologi i R94 ironisk karakterisert ideologien som kommandohumanisme. 4 Lektorbladet 04/2011

5 POLITISK LEDER HAR ORDET Den nye ledelsesfilosofien i skolen var en del av en større bølge med New Public Management som rullet inn over hele offentlig sektor og krevde lojalitet. Da Stortinget i 2004 fant det nødvendig å styrke ytringsfriheten på dette området, hadde man samlet erfaringer etter denne bølgen. Men ord på papir endrer ikke så lett ukultur når den først har satt seg. Byrådet i Oslo sendte i 2007 ut et rundskriv om ansattes ytringsfrihet og viser til Stortingets vedtak. Fire år seinere tyder Norsk Lektorlags spørreundersøkelse på at klimaet for ytringsfrihet i Oslo-skolen er verre enn i resten av landet. Astrid Søgnen, som er utdanningsdirektør i Oslo, må nå arbeide hardt hvis hun vil bli kvitt den kommandohumanismen hun selv var med på å innføre som statssekretær under Gudmund Hernes. Aftenposten fulgte 9. juni i år opp debatten om ytringsfrihet gjennom en ringerunde til et tilfeldig utvalg lærere i Oslo-skolen. Avisen gjengir følgende samtale: Kan du uttale deg fritt til pressen? Ja, det tror jeg. Kan jeg sitere deg på det? Ikke uten at jeg har klarert det med ledelsen først. Den nasjonale GNIST-kampanjen har som mål å heve læreryrkenes status. Bakgrunnen er sterk bekymring for Norges framtidige posisjon i den globale kunn- skapsøkonomien dersom man ikke lykkes med å rekruttere flere av de dyktigste studentene til yrket. Slagordmessig får potensielle søkere høre at læreryrket krever tre ting: Hode, hjerte og ryggrad. Disse slagordene markerer et klart brudd med Vil den norske skolen ha lærere med ryggrad i klasserommet, må den også tåle dem på personalrommet og i offentligheten. tidligere tanker om at et varmt hjerte og omsorg for elevene er tilstrekkelig kriterium for å være lærer. Nå sies det eksplisitt at et godt hode, intellektuelle evner og formell utdannelse også er nødvendig. Det tredje kravet, om ryggrad, er utdanningspolitisk enda mer oppsiktsvekkende. Vil den norske skolen ha lærere med ryggrad i klasserommet, må den også tåle dem på personalrommet og i offentligheten. Slike lærere vil hevde sin faglige integritet og kreve å bli tatt alvorlig, både som fagpersoner og som samfunnsaktører. Grunnlovens bestemmelser om ytringsfrihet kan dermed bidra både til at skolen får den typen lærere den trenger, og til at samfunnet får den type skole det trenger. NORSK LEKTORLAG ER, og skal være, partipolitisk uavhengig. Dette er prinsipielt viktig for oss som fagforening, og det er nedfelt i våre vedtekter. Dette er dessuten klokt av hensyn til norsk skole siden hovedtyngden av våre medlemmer arbeider og underviser der. Det er en selvfølge at Norsk Lektorlag avholder seg fra å gi medlemmene råd om hvilke partier som bør støttes. Årets kommune- og fylkestingsvalg, og valgkampen i forkant, er naturligvis preget av de tragiske hendelsene 22. juli. Likevel er det viktig at vi de politiske hjulene kommer i gang igjen. Vi trenger argumentene og analysene og uenigheten, fordi det er selve kjernen i demokratiet vårt. Valget 2011 er et lokalvalg. Vi tillater oss å minne om at valg til kommunestyrer og fylkesting betyr at man velger de politikere som skal ha ansvaret for skolene og skolenes personalpolitikk de neste fire årene. Både norsk og internasjonal forskning viser at kvaliteten i skolen er avhengig av læreren, og det er et nasjonalt mål å heve statusen til undervisningsyrkene for å rekruttere og beholde dyktige lærere og lektorer. Dette målet kan ikke nås uten lokale politikere som følger opp disse nasjonale intensjonene med konkret handling. Lønnsutvikling, arbeidstidsordninger og respekt for undervisningspersonalets faglige integritet er viktige målestokker på skoleeiernes personalpolitikk. Vektlegging av høy faglig kompetanse ved ansettelser er en annen. Det er også grunn til å minne om at høstens lokalvalg får direkte innflytelse på sammensetning av Landsstyret i Kommunenes Sentralforbund (KS), som er interesse- og arbeidsgiverorganisasjonen for norske kommuner og fylkeskommuner. KS er samtidig forhandlingsmotpart i tarifforhandlingene om lønn og om arbeidstidsavtalen i skolen. Høstens lokalvalg dreier seg i stor grad om valg av skoleeier. NORSK LEKTORLAG ØNSKER ALLE VÅRE MEDLEMMER ET GODT VALG. Skoleeiervalget 2011 Lektorbladet 04/2011 5

6 TEMA: YTRINGSFRIHET PANELDEBATT: Paneldeltakerne diskuterte mange spørsmål knyttet til temaet ytringsfrihet. Fra venstre: Leder i Norsk Lektorlag, Gro Elisabeth Paulsen, assisterende utdanningsdirektør i Oslo, Kjell Richard Andersen, stortingsrepresentant fra Senterpartiet, Kjersti Toppe, Aftenposten-redaktør Kjersti Løken Stavrum og lektor ved Hamar Katedralskole, Arvid Jørstad. Stort engasjement på debattmøte Hvorfor er det ikke flere lærere som ytrer seg i det offentlige rom? Dette spørsmålet ville Oslo Lektorlag og Akershus Lektorlag belyse under et åpent debattmøte i mai. Tekst og foto Wenche Bakkebråten Rasen Bakgrunnen for debattmøtet på Litteraturhuset 26. mai var blant annet kommentaren fra redaktør Kjersti Løken Stavrum i Aften 15. februar i år: Baseinndelingen er et av de viktigste nye grepene i norsk skole. Motstanden er tydeligvis stor. Men hvor er alle motstemmene? Hører vi alle dem som til daglig jobber under et pedagogisk regime de verken tror på eller trives med? ( ) Jeg undres over hvilken rolle skolen, rektorer og lærere synes de bør ta i det offentlige rom. Er ikke diskusjon og åpenhet i seg selv et grunnleggende godt trekk ved vårt samfunn? Å drive journalistikk på norsk skolevesen er som å løpe i gjørme. Det er påfallende lite åpenhet, sa Stavrum i sin innledning på debattmøtet. Stavrum uttrykte sterk uro for at det er så stille om skolen i det offentlige rom. Det er viktig at lærerne debatterer pedagogikken sin. Konsekvensene av ikke å ha debatt førte til PISA-sjokket. Jeg kjenner uro over at det er så stille i skolen, sa Aftenposten-radaktør Kjersti Løken Stavrum. Uheldig skille mellom fag og politikk Kveldens andre innleder var stortingsrepresentant fra Senterpartiet, Kjersti Toppe, som ga flere tankevekkende eksempler på ytringsfrihet under press, hovedsakelig fra kommunal sektor. Toppe problematiserte skillet som ofte gjøres mellom fag og politikk. 6 Lektorbladet 04/2011

7 TEMA: YTRINGSFRIHET Paragraf 100 YTRINGSFRIHETEN ER NEDFELT i Grunnlovens paragraf 100. I forbindelse med siste revisjon av denne paragrafen, Stortingsmelding nr 26 ( ) heter det: Arbeidsgivere må tåle et visst nivå av offentlig kritikk fra egne ansatte og lære seg toleranse for uenighet og kritikk styrke sin dannelse og lære seg å bruke motinnlegg og korrigerende ytringer som viktigste virkemiddel, fremfor arbeidsrettslige tiltak mot den ansatte. Det er i mange år blitt sagt at en skal skille mellom fag og politikk. Hvis det dreier seg om politikk, skal du som ansatt ikke uttale seg. Er det fag, skal du som fagperson kunne uttale deg. Dette skillet er umulig. Alle må ha full rett til å si fra, spesielt fagfolk som er kritiske, uten å risikere straff eller trusler, eller manglende forfremming, sa Toppe. Toppe fremhevet at det er et politisk ansvar å gå aktivt inn for å fremme ytringer. Hun uttrykte også bekymring for kvaliteten i politikernes beslutningsgrunnlag, og konsekvensene for demokratiet, hvis mange opplever at de har munnkurv om det de har førstehånds kjennskap til. Kjenner seg ikke igjen Assisterende utdanningsdirektør Kjell Richard Andersen fra Utdanningsetaten i Oslo startet sitt innlegg med å vise til artikkelen i Aftenposten samme dag med resultater fra Norsk Lektorlags spørreundersøkelse om ytringsfrihet (se egen sak på side 9). Andersen uttalte at dette ikke rimer med hans egen virkelighetsoppfatning. Likevel mener han at saken er av en slik karakter at en må reagere. Vi trenger alle gode innspill for å gjøre Oslo-skolen bedre. Spesielt må de som vet hvor skoen trykker, komme med forslag som kan skape en bedre skole. Vi i Utdanningsetaten oppfordrer lærere, elever og foreldre til å delta i debatten om Oslo-skolen, sa Andersen. Tankevekkende og bekymringsfullt Andersen understreket at han synes det er tankevekkende og bekymringsfullt at ansatte gir uttrykk for at de ikke våger å ytre seg. Ingen ansatte i Oslo-skolen skal være redd for å uttale seg, verken internt eller eksternt. Vi skal ha ytringsfrihet og åpenhet, sier Andersen. Han viste til et rundskriv fra Oslo kommune fra 2007 om ansattes ytringsfrihet, som han mener burde berolige mange. I rundskrivet står det blant annet at: Ingen av kommunenes arbeidsgivere kan gis en generell beskyttelse mot offentlig kritikk av sine ansatte ( ) Dessuten er det presisert at det er ikke tillatt for overordnede å drive forhåndssensur av sine ansatte. Andersen framhevet også at medvirkning og medbestemmelse er viktig i Oslo kommune. Utdanningsetaten praktiserer en bred medvirkning hvor de ansattes organisasjoner inviteres til å komme med innspill og påvirke løsningene. Men det er viktig å huske på at det er en tid for debatt og en tid for konklusjoner og evalueringer. Ikke alle seg får gjennomslag for det de mener. Jeg forstår at dette kan være skuffende, og dette kan nok også ofte bli tolket som at en ikke er hørt, sa Andersen. Utdanningsetaten i Oslo har 9000 ansatte, og avstanden kan oppleves som lang fra nederste til øverste ledd. Nå vil etaten ta initiativ til en dialog med de ansattes organisasjoner for å styrke den interne kommunikasjonen. Taushet kan true kvaliteten Norsk Lektorlags leder, Gro Elisabeth Paulsen, presenterte flere temaer hvor medlemmer har gitt tilbakemelding om at de opplever en begrensning i ytringsfriheten. Dette gjelder blant annet ved bygging av nye skoler og metodetvangen som følger av påbud om at elever skal bruke pc er i undervisningen. Paulsen nevnte også at mange opplever et utidig press for å la elever bestå i fag slik at skolen skal framstå som suksessfull. Hvis en kun rekrutterer såkalt lojalt personale, kan en gå glipp av mye korrigerende informasjon og nye meninger om ulike spørsmål. Jeg er redd noe av årsaken til at norsk skole ikke gjør det så bra, er at 4 Lektorbladet 04/2011 7

8 TEMA: YTRINGSFRIHET det har vært lite åpen debatt om hva som skjer i skolen, sa Paulsen. Interessant debatt Lektor Arvid Jørstad har ved flere anledninger brukt friheten til å ytre seg. Blant annet var han i mange år engasjert i debatten om baseskolearkitektur ved Hamar Katedralskole. Han fortalte om negative reaksjoner fra fylkespolitikere etter at han hadde kritisert politiske avgjørelser og skoleledelsen i lokalavisa. I debatten i etterkant ble blant annet disse problemstillingene belyst: Er lærerne feige som ikke ytrer seg mer i media - og hvorfor? Bør media ta større ansvar selv? Er lærerne redde for å virke negative i en kultur som verdsetter endringsvillighet? Når bør en gå tjenestevei, og når bør en gå til media for å vinne fram i saken sin? Lytter ledelsen kun til dem som har samme/ riktig syn, og har skolen en kultur som betegner alle motstemmer som mindre kompetente eller er dette en forutinntatt oppfatning? Morten Trudeng, leder i Akershus Lektorlag, var godt fornøyd med det store oppmøtet og den livlige debatten. Jeg håper at debatten om ytringsfrihet i skolen går videre ved den enkelte skole, sa Trudeng. STOR OPPSLUTNING: Nærmere hundre publikummere satt i salen under debattmøtet om ytringsfrihet på Litteraturhuset. Lojalitet forveksles så ofte med lydighet. I yrkesetikken er det viktig å opprettholde et skille. Lydigheten er blind. Lojaliteten er alltid seende, kritisk og verdiforankret Paul Leer-Salvesen, professor ved Universitetet i Agder Vern av varslere ANSATTE HAR RETT til å varsle om kritikkverdige forhold i virksomheten, men arbeidstakers framgangsmåte må være forsvarlig. Bestemmelsene om vern av varslere i Arbeidsmiljøloven trådte i kraft 1. januar I innstillingen om varsler-bestemmelsen, heter det at man som hovedregel skal varsle internt før man eventuelt varsler offentligheten. Det ligger i lovbestemmelsens formulering at arbeidstakers framgangsmåte skal være forsvarlig for å kunne oppnå beskyttelse under varslervernet. I lovens forarbeider slås det fast at det med forsvarlighet menes at intern varsling (til enheter i virksomheten) som hovedregel skal være forsøkt før eventuell ekstern varsling foretas. Det framkommer at det finnes tilfeller hvor intern varsling vil være uhensiktsmessig eller umulig, og hvor offentlig varsling framstår som eneste alternativ. I slike tilfeller vil varslingen uansett være forsvarlig. Sivilombudsmannen har påpekt at kravet om intern varsling skal være forsøkt, kan innebære vanskelige bevisspørsmål som i praksis kan uthule ansattes ytringsfrihet. 8 Lektorbladet 04/2011

9 TEMA: YTRINGSFRIHET og dette mener Norsk Lektorlags medlemmer Det er rom for forbedring når det gjelder ytringsfrihet og medvirkning i skolen. Det viser en spørreundersøkelse som er gjort blant Norsk Lektorlags medlemmer i undervisningsstillinger. I undersøkelsen oppgir 30 prosent at de er helt eller delvis enig i at de er redde for å kritisere forhold ved skolen i offentligheten av frykt for negative reaksjoner. Undersøkelsen viser at 54 prosent er uenig i at de fritt kan uttale seg til journalister om hvordan de vurderer forhold ved sin skole. Kun 13,6 prosent er enig i at de fritt kan uttale seg om dette. 30 prosent av lektorene oppgir at de er redde for å kritisere forhold ved skolen i offentligheten av frykt for negative reaksjoner. Kun 16 prosent av respondentene oppgir at de har innflytelse på beslutningsprosesser ved sin skole. Leder i Norsk Det er for lite ytringsfrihet i norsk skole i dag. Det burde være en selvfølge at alle lærere kan ytres seg fritt, men det er det dessverre ikke. Leder i Norsk Lektorlag, Gro Elisabeth Paulsen til Aftenposten 26. mai Lektorlag, Gro Elisabeth Paulsen synes tallene er nedslående. Det er snakk om høyt utdannede fagpersoner som føler selv at de ikke får være med å bestemme i viktige spørsmål på sin arbeidsplass. Skal norsk skole bli bedre, må disse bli hørt, mener Paulsen. 25 prosent av lektorene oppgir at deres faglige og pedagogiske vurderinger blir lyttet til av skolens ledelse. 38 prosent opplever at det er god takhøyde for pedagogiske TALL FRA UNDERSØKELSEN: Tabellen viser tall på landsbasis samt fra de fem største fylkeslagene i Norsk Lektorlag. diskusjoner ved sin skole, mens 22 prosent er uenig i dette. I mai lyktes Norsk Lektorlag med å sette ytringsfrihet på agendaen, knyttet til resultatet fra spørreundersøkelsen og debattmøtet om ytringsfrihet i skolen i Oslo. Aftenposten gjenga funnene fra undersøkelsen, og utspillet ble fulgt opp blant annet av NRK Østfold og Østlandssendingen. Spørreundersøkelsen ble gjennomført elektronisk (Questback) i mars 2011 blant Norsk Lektorlags medlemmer i undervisningsstillinger i videregående skole, ungdomsskole og barneskole. Undersøkelsen har en responsrate på 53 prosent, eller 1017 unike svar. 86 prosent av respondentene er i undervisningsstilling i videregående opplæring, 12 prosent på ungdomstrinnet og 2 prosent på barnetrinnet. Lektorbladet 04/2011 9

10 TEMA: YTRINGSFRIHET LESEHJØRNET: Diskusjoner i LesBar i Kafe Oslo, Litteraturhuset. Litteraturhuset ble etablert etter initiativ fra Fritt Ord, og er nå det største i sitt slag i Europa. (Foto: John Hughes/Litteraturhuset) Fritt Ord Det er spesielt for Norge at det finnes en egen stiftelse som har ytringsfrihet som sitt primære felt. Tekst Elin Bech Lutnæs, rådgiver, Fritt Ord Internasjonalt finnes det mange pengeutdelende stiftelser med ideelle formål knyttet til beslektede temaer som menneskerettigheter, tiltak for ungdom, medieprosjekter og kultur, men Fritt Ord er en særegen institusjon. Dette har også blitt klart gjennom stiftelsens deltakelse i den europeiske stiftelsesorganisasjonen EFC, som årlig avholder store konferanser om stiftelsers rolle i samfunnet, åpenhet i arbeidet og profesjonalisering av virksomheten. Fritt Ord har sitt utspring i Narvesens Kioskkompani. Stiftelsen ble etablert i 1974, men har sine røtter i den annen verdenskrig. Ved å opprette en allmennyttig stiftelse ønsket ledelsen i Narvesen å sikre en varig fri distribusjon av aviser og tidsskrifter i Norge. Generasjonen som hadde vært aktive i motstandsarbeidet under krigen og blitt sterkt opptatt av ytringsfriheten, så betydningen av å holde disse verdiene levende. Høsten 2001 solgte stiftelsen sine aksjer i det fusjonerte ReitanNarvesen og etablerte en selvstendig administrasjon i Uranienborgveien 2, Oslo. I formålsparagrafen heter det at Fritt Ords fremste formål er å verne om og styrke ytringsfriheten og dens vilkår i Norge, særlig ved å stimulere den levende debatt og den uredde bruk av det frie ord. Det kan synes overflødig å fokusere på ytringsfriheten i et velfungerende demokrati, men også hos oss møter ytringsfriheten utfordringer knyttet til selvsensur, (mis)bruk og begrensninger. Statuttene åpner i noen grad for å bidra til fremme av ytringsfriheten i andre land, og Fritt Ord har i de senere år lagt spesiell vekt på Øst-Europa og Burma i tillegg til internasjonale menneskerettsorganisasjoner. Som pengeutdelende stiftelse har Fritt Ord behandling av søknader om prosjektstøtte som et sentralt virkefelt. De siste ti årene har Fritt Ord i alt bevilget cirka 800 millioner kroner til omkring 5000 ulike prosjekter over hele landet. Støtten går til initiativer innenfor svært mange ulike sjangere, så som aviser, tidsskrifter, seminarer og konferanser, biografier, debattbøker, kunstkataloger, utstillinger, dokumentarfilmer, dokumentarfoto og teateroppsetninger. En fellesnevner for den store massen av prosjekter og me- 10 Lektorbladet 04/2011

11 TEMA: YTRINGSFRIHET dieformer er at de på hvert sitt vis bidrar til debattskapende virksomhet, primært i tilknytning til ordet. I egen regi deler stiftelsen videre ut priser og studentstipender samt avholder konferanser og seminarer. Blant de faste årlige begivenhetene er utdelingen av Fritt Ords pris omkring frigjøringsdagen i mai. Prisen er institusjonens høyeste utmerkelse, og består av kroner og en statuett signert Nils Aas. I år gikk prisen til frilansjournalist Anders Sømme Hammer for hans uavhengige og kritiske dekning av krigen i Afghanistan. Enkelte år har Fritt Ords Pris i større grad enn ellers bidratt til å utløse skarp debatt, noe pristildelingen til Nina Karin Monsen i 2009 er et godt eksempel på. Fritt Ord deler også ut Fritt Ords Honnør, en påskjønnelse som deles ut for verdifullt virke i det frie ords tjeneste, gjerne i tilknytning til en aktuell sak. Honnøren tildeles når noen fortjener den, uten begrensninger i antall. feltene menneskerettigheter, ytringsfrihet og demokratiutvikling. I 2006 tok Fritt Ord initiativ til å etablere Litteraturhuset i Oslo. Huset i den gamle lærerskolens lokaler i Wergelandsveien åpnet høsten 2007 og er stiftelsens største enkeltprosjekt noensinne. Litteraturhuset var det første i sitt slag i Norge og springer ut av en europeisk tradisjon med Tyskland som kjerneområde. Det er gledelig at dette har ansporet til liknende initiativ i flere norske byer, så som Fredrikstad, Bergen, Trondheim, Tromsø, Skien og Odda. Etableringen av Litteraturhuset har også bidratt til en fruktbar debatt omkring revitalisering av beslektede offentlige institusjoner som bibliotek og kulturhus. I dag er Litteraturhuset i Oslo det største i Europa med et bredt utbud av arrangementer og over besøkende i året. I 2006 bidro Fritt Ord med midler til Nobels Fredssenters store ytringsfrihetsutstilling rettet mot ungdom. Med utgangspunkt i dette stoffet har vi lenge ønsket å utvikle en nettportal særlig beregnet på skoleungdom og studenter, med fokus på hele bredden av ytringsfrihetsspørsmål og debatt i Norge og internasjonalt. Dette arbeidet er blitt aktualisert av tragediene 22. juli 2011, og vil bli prioritert i tiden som kommer. Terroranslagene i sommer kommer åpenbart til å få en rekke konsekvenser for diskusjonen om ytringsfriheten og dens begrensninger, ikke minst i tilknytning til nye medier. Hva er god debattkultur? Bør det kreves at blogginnlegg og kommentarspalter publiseres under fullt navn, og er tiden moden for mer aktiv redigering av nettdebatter og et klarere redaktøransvar? Skal hatefull omtale av andre mennesker være straffbart eller overvåkes? Et sentralt punkt er hva skolene kan gjøre for å bygge opp holdninger og bidra til verdibevissthet. Hvordan kan vi hjelpe de unge til utvikle en sunn og kritisk tilnærming til nettbruk og søken etter seriøs kunnskap? Fritt Ords bidrag deles inn i fire hovedkategorier: medier og demokrati, informasjon og offentlig debatt, kunst og kultur samt stipend og undervisning. Innenfor det sistnevnte feltet er Ungdomskonkurransen Fritt Ord en viktig årlig begivenhet. I samarbeid med Proscientia (Forskningsrådet) og Konkurransen Unge Forskere inviterer stiftelsen ungdom mellom 12 og 19 år til en essaykonkurranse om ytringsfrihet. I år var det Anna Rømcke Høiseth fra Frogn videregående skole som stakk av med den gjeveste prisen for oppgaven The Line Between Good and Evil. Fritt Ord bidrar også til å finansiere en årlig prosjektkonkurranse i historie i regi av Den norske historiske forening. Også denne konkurransen retter seg mot ungdomsskolen og den videregående skolen. Fritt Ord har dessuten et mangeårig samarbeid med en rekke universiteter og høyskoler over hele Norge om utdelingen av studentstipender. Disse er myntet på studenter som arbeider med masteroppgaver og dokumentarfilmer innenfor 22. juli og Fritt Ords prosjektstøtte Fritt Ord har øremerket inntil 15 millioner kroner i prosjektstøtte til enkeltpersoner og grupper blant unge opp til 30 år som kan belyse og problematisere det som skjedde 22. juli. 15. august var styret i Fritt Ord samlet til ekstraordinært møte for å reflektere over tragediene 22. juli. I lys av stiftelsens vedtektsfestede fokus på ytringsfriheten og ytringsfrihetens vilkår i det norske samfunnet ønsker stiftelsen å sette av særlige midler til prosjekter som i ulike medieformer kan bidra til kunnskap og bredere debatt omkring terroranslagene og de menneskelige og samfunnsmessige konsekvenser av disse. Stiftelsen vil vie ekstra oppmerksomhet til alle initiativer knyttet til dette, men med særlig fokus på tiltak i regi av unge mennesker. Intensjonen er å legge mulighetene til rette for å utvikle meningsfulle prosjekter som kan få en videre betydning også for flere enn opphavspersonene. En rekke formidlingskanaler kan være aktuelle, for eksempel undervisningsmateriell, seminarer, utstillinger, nettsider, filmer og bøker. De unge må selv stå som søkere, men prosjektarbeidet kan gjerne foregå i samarbeid med lærere, skoler, bibliotek m.v. Fritt Ord tror at skolene kan bli viktige aktører i dette arbeidet, og at de også kan dra nytte av tilbudet om ekstra finansiering. Søknader vil bli behandlet i puljer utover høsten. Fritt Ord er åpne for råd, synspunkter og spørsmål som knytter seg til utlysningen. Lektorbladet 04/

12 TEMA: YTRINGSFRIHET Harald Eia er komiker, tekstforfatter og skuespiller. Han er utdannet ved Universitetet i Oslo med sosiologi som hovedfag. Eia har blant annet gjort en rekke tvproduksjoner, og har også vært med i flere norske filmer. I 2010 startet han tv-produksjonsselskapet Funkenhauser Productions sammen med Bård Tufte Johansen og Lars Hognestad. I 2010 fikk han Fritt Ords Honnør for programserien Hjernevask. (Alle foto: Jo Bentdal) Eia sant å si Harald Eia mener alle har godt av å få testet egne hypoteser og overbevisninger gjennom motargumenter. Selv har han blitt mye mindre skråsikker. Tekst Marit Kleppe Egge Mange akademikere og forskere har sine favoritt-teorier som de holder fast ved uansett. Jeg kjenner at jeg har mye av dette i meg, jeg også. Som nyutdannet samfunnsviter var jeg rimelig overbevist over at egne hypoteser alltid holdt vann, sier Harald Eia. Eia, som har hovedfag i sosiologi, mener det er komikeryrket som har gjort ham mer pragmatisk. Jeg kan ikke bestemme hva folk vil like. Det er liten vits i å tviholde på noe som jeg selv mener bør være morsomt, hvis det ikke oppleves slik av andre. Behovet for å ri prinsipper er blitt mindre, og jeg 12 Lektorbladet 04/2011

LEKTORBLADET. På rett vei. 10 spørsmål til skolepolitikere. Ytringsfrihet. Stortingsmelding 20: Tidsskrift for fag, kultur og utdanning

LEKTORBLADET. På rett vei. 10 spørsmål til skolepolitikere. Ytringsfrihet. Stortingsmelding 20: Tidsskrift for fag, kultur og utdanning Tidsskrift for fag, kultur og utdanning LEKTORBLADET 10 spørsmål til skolepolitikere Stortingsmelding 20: På rett vei Ytringsfrihet w w w. n o r s k l e k t o r l a g. n o Nr 3/2013 12. årgang 1 LEDER

Detaljer

LEKTORBLADET. Uhildet vurdering. muntlig eksamen? Sensorarbeid Musikalske svingninger. Nye regler for. Tidsskrift for fag, kultur og utdanning

LEKTORBLADET. Uhildet vurdering. muntlig eksamen? Sensorarbeid Musikalske svingninger. Nye regler for. Tidsskrift for fag, kultur og utdanning Tidsskrift for fag, kultur og utdanning LEKTORBLADET Uhildet vurdering Nye regler for muntlig eksamen? Sensorarbeid Musikalske svingninger w w w. n o r s k l e k t o r l a g. n o Nr 1/2013 12. årgang 1

Detaljer

SKOLELEDEREN. Comenius-prosjekt om metodiske ferdigheter. s. 26. Nr. 5 juni 2014 Fagblad for skoleledelse

SKOLELEDEREN. Comenius-prosjekt om metodiske ferdigheter. s. 26. Nr. 5 juni 2014 Fagblad for skoleledelse SKOLELEDEREN Nr. 5 juni 2014 Fagblad for skoleledelse Comenius-prosjekt om metodiske ferdigheter s. 26 s 8: 900 skoleledere har deltatt på professor Robinsons kurs i Norge i vår s 14: Ny rapport om lærervurdering

Detaljer

LEKTORBLADET. John Hattie. Møt lektorstudentene. Kunnskapssenter for utdanning. Intervju med. Tidsskrift for fag, kultur og utdanning

LEKTORBLADET. John Hattie. Møt lektorstudentene. Kunnskapssenter for utdanning. Intervju med. Tidsskrift for fag, kultur og utdanning Tidsskrift for fag, kultur og utdanning LEKTORBLADET Intervju med John Hattie Møt lektorstudentene Kunnskapssenter for utdanning w w w. n o r s k l e k t o r l a g. n o Nr 4/2013 12. årgang 1 Lektorbladet

Detaljer

SKOLELEDEREN. Skolen har bedret gjennomføring fra 75 % til 91 % på tre år. Nr. 5 juni 2015 Fagblad for skoleledelse

SKOLELEDEREN. Skolen har bedret gjennomføring fra 75 % til 91 % på tre år. Nr. 5 juni 2015 Fagblad for skoleledelse SKOLELEDEREN Nr. 5 juni 2015 Fagblad for skoleledelse Skolen har bedret gjennomføring fra 75 % til 91 % på tre år s 8: Aktiv skoleeier med mye på programmet s 12: Prof. Hargreaves og Sahlberg: Hvorfor

Detaljer

Lektorbladet. Kampen. Er læreryrket. 37-timers uke. mot frafallet. en profesjon? Danske lektorer får. Tidsskrift for fag, kultur og utdanning

Lektorbladet. Kampen. Er læreryrket. 37-timers uke. mot frafallet. en profesjon? Danske lektorer får. Tidsskrift for fag, kultur og utdanning Tidsskrift for fag, kultur og utdanning Lektorbladet Er læreryrket en profesjon? Danske lektorer får 37-timers uke Kampen mot frafallet www.norsklektorlag.no Nr. 5-2013, 12. årgang Leder Etter tjue år

Detaljer

LEKTORBLADET VURDERING TEMA: Tidsskrift for fag, kultur og utdanning

LEKTORBLADET VURDERING TEMA: Tidsskrift for fag, kultur og utdanning Tidsskrift for fag, kultur og utdanning LEKTORBLADET TEMA: VURDERING w w w. n o r s k l e k t o r l a g. n o Nr 2/2012 11. årgang 1 Lektorbladet 02/2012 LEDER FOTO: TOM EGIL JENSEN Marit Kleppe Egge, redaktør

Detaljer

Lektorbladet. Den nye elevrollen. Fra elev til student. Sosiale medier i arbeidslivet TEMA: Tidsskrift for fag, kultur og utdanning

Lektorbladet. Den nye elevrollen. Fra elev til student. Sosiale medier i arbeidslivet TEMA: Tidsskrift for fag, kultur og utdanning Tidsskrift for fag, kultur og utdanning Lektorbladet Fra elev til student Sosiale medier i arbeidslivet TEMA: Den nye elevrollen www.norsklektorlag.no Nr. 6-2014, 13. årgang Leder Redaktør Marit Kleppe

Detaljer

Magasin for fag, kultur og utdanning. Lektorbladet. Kunnskapsdepartementet vil ha mer utdanningssamarbeid mellom Norge og USA/Canada

Magasin for fag, kultur og utdanning. Lektorbladet. Kunnskapsdepartementet vil ha mer utdanningssamarbeid mellom Norge og USA/Canada Magasin for fag, kultur og utdanning Lektorbladet Kunnskapsdepartementet vil ha mer utdanningssamarbeid mellom Norge og USA/Canada Nr. 4-2008 7. årgang www.norsklektorlag.no Av Gro Elisabeth Paulsen, NLLs

Detaljer

Magasin for fag, kultur og utdanning. Lektorbladet. Kompetanse i alle fag

Magasin for fag, kultur og utdanning. Lektorbladet. Kompetanse i alle fag Magasin for fag, kultur og utdanning Lektorbladet Kompetanse i alle fag Nr. 1-2011 10. årgang www.norsklektorlag.no Marit Kleppe Egge Redaktør Kompetanse i alle fag Kompetansekrav for undervisning heter

Detaljer

Lektorbladet. PISAPIAACTIMMSPIRLS Vi telles og måles. Muntlig eksamen og PowerPoint. Gro Elisabeth Paulsen Enstemmig gjenvalgt som leder

Lektorbladet. PISAPIAACTIMMSPIRLS Vi telles og måles. Muntlig eksamen og PowerPoint. Gro Elisabeth Paulsen Enstemmig gjenvalgt som leder Tidsskrift for fag, kultur og utdanning Lektorbladet Gro Elisabeth Paulsen Enstemmig gjenvalgt som leder Muntlig eksamen og PowerPoint PISAPIAACTIMMSPIRLS Vi telles og måles www.norsklektorlag.no Nr. 6-2013,

Detaljer

Mediehuset Valdres og www.hedalen.no - konkurrenter, supplementer eller samarbeidspartnere?

Mediehuset Valdres og www.hedalen.no - konkurrenter, supplementer eller samarbeidspartnere? 1 Mediehuset Valdres og www.hedalen.no - konkurrenter, supplementer eller samarbeidspartnere? 1.1 Innledning Her møtes en tradisjonsrik lokalavis og et dugnadsdrevet bygdenettsted. 106 års avishistorie

Detaljer

Magasin for fag, kultur og utdanning. Lektorbladet. Mange er opptatt av vurdering i skolen

Magasin for fag, kultur og utdanning. Lektorbladet. Mange er opptatt av vurdering i skolen Magasin for fag, kultur og utdanning Lektorbladet Mange er opptatt av vurdering i skolen Nr. 3-2009 8. årgang www.norsklektorlag.no Norsk Lektorlag mener Bedre vurdering eller mer byråkrati? Norsk Lektorlag

Detaljer

Magasin for fag, kultur og utdanning. Lektorbladet. Etikk på dagsorden

Magasin for fag, kultur og utdanning. Lektorbladet. Etikk på dagsorden Magasin for fag, kultur og utdanning Lektorbladet Nr. 4-2009 8. årgang www.norsklektorlag.no Etikk på dagsorden norsk lektorlag mener Kosmetisk etikk Opplæring i hva som er etisk forsvarlig, rett eller

Detaljer

Magasin for fag, kultur og utdanning. Lektorbladet. Fokus på vurdering

Magasin for fag, kultur og utdanning. Lektorbladet. Fokus på vurdering Magasin for fag, kultur og utdanning Lektorbladet å Fokus på vurdering Nr. 6-2008 7. årgang www.norsklektorlag.no Av Gro Elisabeth Paulsen, NLLs leder Et dårlig forslag Norsk Lektorlag mener Et utvalg

Detaljer

Lektorbladet. Pedagogikkfaget - utskjelt og utenfor tiden. Lønnsoppgjøret: Bråk om ny arbeidstidsavtale. Tidsskrift for fag, kultur og utdanning

Lektorbladet. Pedagogikkfaget - utskjelt og utenfor tiden. Lønnsoppgjøret: Bråk om ny arbeidstidsavtale. Tidsskrift for fag, kultur og utdanning Tidsskrift for fag, kultur og utdanning Lektorbladet Pedagogikkfaget - utskjelt og utenfor tiden Lønnsoppgjøret: Bråk om ny arbeidstidsavtale www.norsklektorlag.no Nr. 3-2014, 13. årgang Leder Foto: Johnny

Detaljer

Magasin for fag, skole og utdanning. Lektorbladet. Landsmøte på Lillehammer

Magasin for fag, skole og utdanning. Lektorbladet. Landsmøte på Lillehammer Magasin for fag, skole og utdanning Lektorbladet Landsmøte på Lillehammer Nr. 3-2004 3. årgang www.norsklektorlag.no Foto: Øivind Larsen Leder Per Thorvald Larsen Ansvarlig redaktør Gjennombrudd og nederlag

Detaljer

Uten tvivel er man inte klok

Uten tvivel er man inte klok Plattform for ledelse i staten Uten tvivel er man inte klok - Hasse og Tage Utgitt av Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) 2009. Heftet: Oppgaver og dilemmaer ISBN 978-82-7483-112-4 (trykt bokmål)

Detaljer

Hvordan utvikler vi en bedre skole sammen?

Hvordan utvikler vi en bedre skole sammen? Nr. 3 Mars 2010 www.nslf.no Hvordan utvikler vi en bedre skole sammen? Dosent Knut Roald: Kvalitetsvurdering som organisasjonslæring. Pilotprosjekt KS og BI: Kunnskapsbasert dialog mellom administrasjon

Detaljer

Nr. 4. Mai 2006 www.nslf.no

Nr. 4. Mai 2006 www.nslf.no Nr. 4 Mai 2006 www.nslf.no Gi riktig støtte i krevende skolemiljø - praktisk lydoverføring for elever med nedsatt hørsel 904-systemet tilbyr enkel, fleksibel trådløs lydoverføring mellom lærer og elev.

Detaljer

Fagforenings - bevissthet

Fagforenings - bevissthet P e d a g o g s t u d e n t e n e s m e d l e m s b l a d UnderUtdanning No 3 2007 Bring PS enda lengre engasjer deg nå! En 60 år gammel femåring PS feirer jubileum Gratis utdanning Konferansen Tema Fagforenings

Detaljer

Funn i praksis Ny kunnskap fra 19 forskningsprosjekter i grunnopplæringen

Funn i praksis Ny kunnskap fra 19 forskningsprosjekter i grunnopplæringen Funn i praksis Ny kunnskap fra 19 forskningsprosjekter i grunnopplæringen Foreløpig utgave Program Praksisrettet FoU for barnehage, grunnopplæring og lærerutdanning PRAKSISFOU DEL XX / seksjonstittel Om

Detaljer

LEKTORBLADET. Studentliv: Cand.du.huske Konsolidering av lektorutdanningen. Sosial mobilitet. Tidsskrift for fag, kultur og utdanning

LEKTORBLADET. Studentliv: Cand.du.huske Konsolidering av lektorutdanningen. Sosial mobilitet. Tidsskrift for fag, kultur og utdanning Tidsskrift for fag, kultur og utdanning LEKTORBLADET Studentliv: Cand.du.huske Konsolidering av lektorutdanningen Sosial mobilitet w w w. n o r s k l e k t o r l a g. n o Nr 5/2012 11. årgang 1 LEDER FOTO:

Detaljer

Aktivitetsrapport 2011-2013

Aktivitetsrapport 2011-2013 Aktivitetsrapport 2011-2013 Innhold Politisk analyse Aktiviteter Kunnskaps-, utdannings- og kulturpolitikk Lønns- og arbeidsvilkår Organisasjonsutvikling og rekruttering Vedlegg Representasjon og møtevirksomhet

Detaljer

Utdanningsforbundet Troms

Utdanningsforbundet Troms Utdanningsforbundet Troms Fylkesårsmøte 6.-8. mai 2015 SAK 8 LANDSMØTESAKER 8.1 Profesjonsutvikling og kvalitet 8.2 Styring, ledelse og medbestemmelse 8.3 Lønns- og arbeidsvilkår 8.4 Organisasjonen i utvikling

Detaljer

Nr. 7. Skoleutviklingsprosjekt der leseforskere støtter rektorer og lærere - s 6. Rektor Engelsø: Realkompetanse

Nr. 7. Skoleutviklingsprosjekt der leseforskere støtter rektorer og lærere - s 6. Rektor Engelsø: Realkompetanse Nr. 7 September 2009 www.nslf.no Skoleutviklingsprosjekt der leseforskere støtter rektorer og lærere - s 6 Rektor Engelsø: Realkompetanse også for ungdom? s 21 Professor Møller: Hva slags resultater er

Detaljer

Gråsoner, grenser og strid i forskningen

Gråsoner, grenser og strid i forskningen Utgitt av norsk SOSiOlOGFOrEninG 34. årgang 4-2009 En annerledes sosiolog: Portrett av Håkon Gundersen Side 30-34 Gråsoner, grenser og strid i forskningen Side 5-22 BESØK nsf PÅ internett WWW.SOSiOlOGFOrEninGEn.nO

Detaljer

Nr. 8. Norsk klasse bygger skoler i Ecuador. Oktober 2010 www.nslf.no. Professor Andy Hargreaves: Om den fjerde retningen.

Nr. 8. Norsk klasse bygger skoler i Ecuador. Oktober 2010 www.nslf.no. Professor Andy Hargreaves: Om den fjerde retningen. Nr. 8 Oktober 2010 www.nslf.no Norsk klasse bygger skoler i Ecuador. Arbeidsrettsekspert: Om rektors rett og plikt til å styre. Marianne Aasen: Tonivå-kommuner en ulykke for Skole-Norge. Professor Andy

Detaljer

LEKTORBLADET SPRÅK OG SVADA TEMA: Tidssk rif t for fag, kultur og utdanning

LEKTORBLADET SPRÅK OG SVADA TEMA: Tidssk rif t for fag, kultur og utdanning Tidssk rif t for fag, kultur og utdanning LEKTORBLADET TEMA: SPRÅK OG SVADA w w w. n o r s k l e k t o r l a g. n o Nr 1/2012 11. årgang 1 LEDER FOTO: TOM EGIL JENSEN Marit Kleppe Egge, redaktør RETT FØR

Detaljer

grad som småskolen. Ungdomsalderen er ofte preget av store omveltninger, som igjen påvirker skolesituasjonen Møte torsdag den 8. januar kl.

grad som småskolen. Ungdomsalderen er ofte preget av store omveltninger, som igjen påvirker skolesituasjonen Møte torsdag den 8. januar kl. 1512 8. jan. Interp. fra repr. Skarbøvik om å øke kompetansen og kunnskapen Møte torsdag den 8. januar kl. 10 President: Inge Lønning Dagsorden (nr. 39): 1. Interpellasjon fra representanten Elsa Skarbøvik

Detaljer