KRUSE SMITH AS ÅRSRAPPORT 2011 ÅRSRAPPORT

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "KRUSE SMITH AS ÅRSRAPPORT 2011 ÅRSRAPPORT"

Transkript

1 KRUSE SMITH AS ÅRSRAPPORT ÅRSRAPPORT 1

2 KOMPETANSE OG ERFARING BLE AVGJØRENDE INNHOLD Nøkkeltall side 5 Styrets beretning side 6 Resultatregnskap side 12 Balanse - eiendeler side 13 Balanse - egenkapital og gjeld side 14 Kontantstrømoppstilling side 15 Regnskapsprinsipper side 16 Noter side 18 Revisors beretning side 36 Året som gikk var et år vi i Kruse Smith ble testet på vår evne til å stå i vinden ga oss mange vekkere og et svakt resultat. Jeg mener vi bestod testen i året som gikk. Hovedforklaringen på dette er vår erfaring og kompetanse. Vi har en stabil og dedikert samling av ledere og medarbeidere i Kruse Smith. Fra fagarbeider til bedriftsledelse. Svært mange av oss har vært ute i rufsete tider før. Det gir oss forståelse og innsikt når det gjelder å ta de gode og riktige avgjørelsene i krevende perioder. Vår kompetanse og erfaring er attraktiv har gitt oss en solid ordreserve. Pr. første halvår i 2012 var den rekordstor, på hele 4.3 mrd. kroner. Det viser at markedet søker mot solide og erfarne leverandører. Man ønsker soliditet og forutsigbarhet i leveransene, noe Kruse Smith er en garantist for. MOT 2015 Gjennom store deler av 2011 gjennomførte vi en omfattende og involverende strategiprosess. Vi utfordret oss selv ved å kikke inn i glasskulen. Eksterne ressurser og fagmiljø bidro med gode råd, og engasjerte ansatte og ledere lot seg utfordre. Strategien munnet ut i tre hovedfokusområder; ledelse, utvikling og risikostyring. Ledelse fordi vi ser at attraktivitet som arbeidsgiver er avgjørende. Kampen om dyktige og prestasjonsorienterte medarbeidere er stor. Å jobbe med å utvikle og dyktiggjøre ledere er ikke kosmetikk, men en avgjørende suksessfaktor for at vi skal lykkes som organisasjon og leverandør. Utvikling fordi verden endrer seg. Entreprenør og anleggsbransjen har tradisjonelt sett vært ansett som lite innovativ og endringsorientert. Jeg tror dette er en sannhet som bør modifiseres. Vi ser nå et omfattende fokus på nye og innovative arbeidsprosesser i vår bransje. Begrep som BREAM og LEAN er i ferd med å bli en del av dagligtalen. Kravene knyttet til miljø og bærekraft blir tydeliggjort gjennom nye offentlige standarder. Hvis ikke vi som en stor aktør tar innover oss dette blir vi påkjørt bakfra. Derfor er utvikling satt høyt, både på det strategiske og det operative sakskartet i Kruse Smith. Risikostyring fordi det er avgjørende for ivaretagelse av bærekraftige og utviklende arbeidsplasser, samt skape verdier for våre eiere. Vi er i en bransje som ofte preges av store omsetningstall, men med begrensede marginer. I det perspektivet blir håndtering av risiko avgjørende. KVALITET SETTES I SYSTEM Innen utgangen av 2012 har vi som mål å bli sertifisert i henhold til ISO Vi er relativt tidlig ute med dette arbeidet i vår bransje. Sertifiseringen er drevet av både interne og eksterne forhold. Vi ser at våre interne arbeids og samhandlingsprosesser har behov for fornyelse og utvikling. En slik omfattende sertifiseringsprosess skaper en ny struktur og større bevissthet knyttet til dokumentasjon og kvalitet. Eksternt ser vi økte krav og forventninger til en formell sertifiseringsordning, spesielt i det offentlige anbudsmarkedet. Vi tror dette bare er begynnelsen. I Kruse Smith har vi ambisjon om å ha en ledende posisjon innen HMS og kvalitet. En sertifisering er et viktig virkemiddel for å nå denne ambisjonen. GODE PROGNOSER Vi ser en positiv utvikling i nærmest alle våre markeder og geografiske nedslagsfelt. Utbudet av oppdrag innen anleggsvirksomhet er svært høyt. Kruse Smith har en omfattende eiendomsportefølje som har vært en betydelig bidragsyter til resultatet for Vi ser at vårt eiendomsselskap vil være en betydelig byggherre for entreprenøren også i Til tross for et krevende år med svake marginer i Stavanger-området i fjor, ser vi nå et økt tilfang av nye prosjekter. Dette skyldes blant annet økt satsning innen oljerelatert virksomhet i Rogaland. Når det gjelder vår satsning på Østlandet har vi godt håp om at 2012 skal bli et år med positive resultater. Det er viktig for Kruse Smith å være tilstede i den regionen som totalt sett vil bidra til nærmere 40% av utviklingen innen anlegg og nybygg de neste årene. Vi er med andre ord kommet for å bli på Østlandet. På Sørlandet har vi befestet vår posisjon som den ledende entreprenøren og eiendomsutvikleren i regionen. Vi er sentralt plassert i en rekke store utbyggingsprosjekter, blant annet gjennom Aquarama, det største OPS prosjektet (offentlig privat samarbeid) på fastlandet i Norge i dag. Prosjektet gjennomføres for øvrig som et AF med en god konkurrent på Sørlandet; BRG gruppen. Oppsummert nådde vi ikke helt vårt resultatmål for Men totalt sett klarte vi å stå oppreist i en krevende tid. Takket være dyktige, lojale og motiverte medarbeidere, og ikke minst kunder som vet å kreve det de skal av oss. Jeg ser store muligheter for Kruse Smith i fremtiden og ser frem til å lede et lag i den nasjonale eliteserien innen entreprenørvirksomhet og eiendomsutvikling. Jan Hestås 2 3

3 Regnskapstall i mill. kroner Omsetning Resultat før skatt 100,1 128,0 135,7 31,7 81,2 Resultat i % av omsetningen 3,5% 4,3% 5,2% 1,0% 2,5% Egenkapital i mill kr. 316,9 356,1 420,4 440,2 474,4 Egenkapital i % 19,3% 23,3% 25,4% 23,0% 22,5% Egenkapital avkastning etter skatt i % 28,1 % 29,1 % 26,4 % 6,4 % 13,2 % Netto innestående bank - rentebærende gjeld -188,1 19,9-117,1-418,3-311,4 Antall ansatte Omsetning pr. ansatt 3,229 3,309 3,010 3,230 3,441 Ordrereserve OMSETNING Mill. kroner NØKKELTALL KRUSE SMITH KONSERN RESULTATOVERSIKT Mill. kroner 128,0 135,7 6,0 % 5,0 % 100,1 4,0 % 81,2 3,0 % 31,7 2,0 % 1,0 % Resultat i mill kr. Resultat i % 0,0 % EGENKAPITAL Mill. kroner ,0 % ,2 474, ,4 25,0 % ,1 20,0 % , ,0 % ,0 % ,0 % Egenkapital i mill kr. Egenkapital i % 0 0,0 %

4 STYRETS BERETNING VIRKSOMHETENS ART OG TILHOLDSSTEDER Konsernets virksomhet er entreprenørvirksomhet innenfor bygg, anlegg, bolig og eiendomsutvikling. Virksomheten drives fra konsernets hovedkontor i Kristiansand med regionskontorer i Sandnes, Kristiansand og Lillestrøm og distriktskontorer i Haugesund, Lyngdal, Arendal, Kragerø og Spikkestad. SELSKAPSSTRUKTUR Morselskapet Kruse Smith AS har ikke hatt annen virksomhet i 2011 enn å eie aksjer i datterselskapene. Det er ikke ansatte i Kruse Smith AS, men administrerende direktør i Kruse Smith Entreprenør AS som er konsernsjef og daglig leder i Kruse Smith AS. I konsernregnskapet vises de sammenslåtte regnskapstallene for Kruse Smithkonsernet. I selskapsregnskapet innarbeides resultatandelen fra datterselskapene etter egenkapitalmetoden. Se mer om dette i notene til regnskapet. FORTSATT DRIFT Årsoppgjøret er avlagt under forutsetning om fortsatt drift. Til grunn for antagelsen ligger resultatprognose for 2012 samt selskapets og konsernets langsiktige prognoser for årene fremover. Styret mener at selskapet og konsernet har en sunn økonomisk og finansiell stilling. FINANSIELL RISIKO Likviditetsrisiko Likviditeten har vært et fokusert område i Likviditeten har variert mye, og vist en jevn bedring i løpet av Styret vil opprettholde fokus på likviditetsutviklingen i 2012 for ytterligere å øke den økonomiske handlefriheten til konsernet. Konsernet har en likviditetsreserve på 381 mill. kroner, hvorav 200 mill. kroner er ubenyttede trekkrettigheter. Herav 30,7 mill. kroner bundet for skattetrekk. Likviditetsrisikoen er knyttet opp mot prosjekter og styret vurderer risikoen i prosjektene som moderat. Markedsrisiko Konsernet er lite direkte eksponert for endringer i valutakurser. Konsernet er eksponert mot endringer i rentenivået, da selskapets gjeld har flytende rente. Konsernet har inngått swap-avtaler for å begrense denne risiko. Videre er avkastningen på selskapets likvidbeholdning avhengig av rentenivået, samt utviklingen i obligasjonsmarkedet. Midlene er plassert til flytende rente. Kredittrisiko Risiko for at motparter ikke har økonomisk evne til å oppfylle sine forpliktelser anses i hovedsak som lav. Konsernet har foretatt nedskrivninger av fordringer som anses usikre også i Det har historisk sett vært lite tap på fordringer og kontraktene er i stor grad sikret ved bankgarantier i henhold til Norsk Standard. Finanskrisen og ettervirkningen av denne samt økte gjeldsproblemer i enkelte europeiske land har skapt økte finansieringskostnader. Styret vurderer at dette kan medføre økt usikkerhet hos våre kunder og motparter i Finansielle måltall Konsernet har i sin strategi et mål om en egenkapitalandel på 25 % og et resultatmål før skatt på 5 %. Disse måltallene ble ikke nådd i LIKESTILLING OG DISKRIMINERING Innen konsernet har vi flere nasjonaliteter. Vi mener at det ikke gjøres forskjeller på ansatte, eller ved ansettelse, på grunn av etnisitet, nasjonal opprinnelse, legning, hudfarge, språk, religion, livssyn eller kjønn. Konsernet har som mål å være en arbeidsplass hvor det ikke forekommer diskriminering. Konsernet arbeider aktivt og målrettet for å utforme og tilrettelegge de fysiske forholdene slik at virksomhetens ulike funksjoner kan benyttes av flest mulig. For arbeidstakere med nedsatt funksjonsevne foretas det individuell tilrettelegging av arbeidsplass og arbeidsoppgaver. SELSKAPSSTRUKTUR: Kruse Smith AS Kruse Smith Eiendom AS Kruse Smith Egne Bygg AS Kruse Smith Entreprenør AS 6 7

5 Konsernet har som mål å være en arbeidsplass der det råder full likestilling mellom kvinner og menn. Konsernet har i sin personalpolitikk innarbeidet retningslinjer rundt blant annet likestilling, som tar sikte på at det ikke skal forekomme forskjellsbehandling/diskriminering grunnet kjønn i forbindelse med lønn, avansement og rekruttering. Vi arbeider bevisst med å øke kvinneandelen i selskapet. Av konsernets 960 ansatte (954 i 2010) er 73 kvinner (75 i 2010). Det er totalt 66 kvinner blant funksjonærene (65 i 2010) og 8 blant fagarbeiderne (10 i 2010). Innenfor sammenlignbare stillinger er det meget små lønnsforskjeller. Styret i selskapet består av 3 menn og 2 kvinner. ANSATTE OG ARBEIDSMILJØ Ved årets slutt var det 960 ansatte i konsernet herav 934 i Kruse Smith Entreprenør AS, 1 i Kruse Smith Eiendom AS og 25 i Eco Bygg AS. Pr hadde konsernet 108 lærlinger og 507 fagarbeidere (timelønnede i produksjonen). Konsernet har en målsetning hvor antall lærlinger skal utgjøre ca. 10 % av antall fagarbeidere. Antall lærlinger var pr høyere enn normalt, som følge av nye lærlinger var nettopp kommet inn, og ferdig utdannede lærlinger. Selskapet og konsernet har et aktivt tillitsmannsapparat. Det regelmessige samarbeidet med de ansattes organisasjoner har vært konstruktivt og bidratt positivt til driften av selskapet og konsernet. Sykefraværet ble på 5,34% mot 4,74% i Konsernet hadde en intern målsetting om å ha mindre enn 4,3 % i sykefravær i Det jobbes kontinuerlig med å redusere sykefraværet og ytterligere tiltak settes i verk i Konsernet vil fortsette å ha fokus på rapportering av uønskede hendelser (RUH) og løpende iverksette tiltak for å forebygge at skader ikke skal skje. I 2011 fikk konsernet en H-verdi på 4.0, en økning fra 2.1 i Totalt hadde konsernet seks skader med fravær mot tre i Ingen av skadene ser ut til å gi varige men, men tre av skadene kom fra fall ulykker som alltid er alvorlige. Konsernet har i de siste 10 år hatt jevn reduksjon i antall skader med fravær. Økningen i antall skader i 2011 er et varsel om å fortsette dette viktige arbeidet. Styret oppfatter H-verdien fortsatt som lav. Gjennomsnittet for bransjen i 2011 var 7,13. Selskapet har et system for tildeling av lettere arbeid til personer som har fått en liten skade av midlertidig karakter. I 2012 videreføres en HMS-bonus til samtlige ansatte. Bonusen skal være en motivasjonsfaktor for å redusere sykefravær, fraværsskader og forbedre HMS-kvalitet på anleggs- og byggeplasser. Konsernet har vært en Inkluderende Arbeidslivsbedrift (IA-bedrift) siden 1. januar Det vises for øvrig til egen HMS-beretning. YTRE MILJØ Konsernet er opptatt av miljøhensyn ved gjennomføring av prosjekter, og det fokuseres på miljø fra planlegging og gjennomføring til drift, vedlikehold, sortering og gjenvinning. Konsernets virksomhet forurenser ikke det ytre miljø ut over det som er normalt for bransjen. Konsernet har kildesortering og tilstreber å velge miljømessige løsninger. Virkning av ytre miljø skjer primært gjennom energiforbruk, avfall, og bruk av helse- og miljøfarlige stoffer og materialer. Konsernet har gode rutiner som sikrer at støy, støv, rystelser, transport og utslipp blir ivaretatt på en sikker måte, både for miljøet og naboer til bygg og anleggsplasser. FORSKNING OG UTVIKLING Konsernet fortsatte sin satsning på FoU i Oppgavene til FoU er å holde seg oppdatert på nye metoder og prosesser og materialer som kan benyttes for å effektivisere byggeprosjekter. FoU har i stor grad benyttet sine ressurser i 2011 til implementering av Lean i organisasjonen. I tillegg til Lean er fokus på utnyttelse av BIM (Building Information Modeling) i prosjekteringsarbeidet et svært viktig område. Vårt arbeid innen energi og miljø er organisert under FoU. MARKEDET I 2011 er det er det beregnet at veksten var på ca. 6 % i bygg og anleggsmarkedet. Ved inngangen til 2011 fikk vi et inntrykk av at finanskrisen var over. Vi merket en betydelig optimisme innen boligbygging og anlegg. Igangsettingen av nye boliger økte mye i 2011 og gikk fra ca til boliger i Norge. Innen konsernets markedsområde var det klare regionale forskjeller i salget av boliger. Aktiviteten var høyest i de største byene. Den positive utviklingen fra siste halvdel av 2010 fortsatte inn i Men i siste kvartal 2011 merket vi redusert salg av boliger. Årsaken til at salget dempet seg i siste kvartal 2011 kan være flere. Det kom innskjerpinger i kravet til egenkapital for boligkjøp. Den voksende statsgjelden til enkelte europeiske land, var med å skape betydelig usikkerhet om en ny finanskrise var i oppbygningsfasen, samt diskusjoner omkring en mulig norsk bolig boble. Media ble oversvømt av artikler om mulige nye krisetider og mulig effekter på norsk økonomi. Usikkerheten i Europa medførte økt usikkerhet om soliditeten til enkelte banker og dette gav seg utslag i økte finansieringskostnader for bankene som slo ut i økte kostnader i forbindelse med finansiering av prosjekter. Dette kombinert med krav om mer egenkapital til finansiering av prosjekter medfører at det blir færre prosjekter som legges ut for salg. Mindre tilbud på nye boliger i markedet presser prisene oppover. Media var med å skape en økt usikkerhet hos våre potensielle kjøpere av boliger, selv om den norske økonomien er svært god og arbeidsledigheten lav, medførte dette en oppbremsing i viljen til å kjøpe nye boliger. En positiv effekt var at Norges Bank satte ned styringsrenten i desember 2011 med 0,5 % etter å ha satt den opp 0,25 % i mai Reduksjonen fikk ingen effekt i 2011, men vi tror den vil ha en positiv effekt på boligsalget i Som følge av den økte risikomarginen bankene får på sine innlån er ikke effekten av rentenedgangen særlig merkbar. Styringsrenten ble ytterligere satt ned med 0,25 % i mars Usikkerheten fra 2011 har fortsatt inn i Vi ser en reduksjon i boligsalget for 1. kvartal i forhold til våre forventninger. Vi tror at boligsalget vil øke igjen utover året Til tross for svakere start på boligsalget, tror vi at det totale bygge- og anleggsmarkedet vil øke i Vi har særlig tro på anleggsmarkedet. Prognoser sier en vekst på ca. 9 % for 2012 mot 5 % i Norsk økonomi går særdeles godt og vi slapp forholdsvis lett fra finanskrisen i motsetning til mange land i Europa. Under finanskrisen fikk vi økt interesse mot det norske marked fra «utenlandske» entreprenører, særlig innen utbygging av infrastruktur. Denne utvikling vil etter all sannsynlighet fortsette, Europa sliter med stor arbeidsledighet og krympende marked for entreprenørselskapene. Vi ser at det knyttes tettere bånd mellom utenlandske og norske selskaper. Kruse Smith er nå underleverandør til Implenia (Hovedkontor i Sveits) i forbindelse med et stort damprosjekt i Setesdal. Implenia kjøpte anleggsdivisjonen til Betonmast AS i Kruse Smith har fortsatt ambisjoner om vekst innen samtlige av sine markedsområder. Ordrereserven var på ca. 3,7 milliarder kroner til nyttår og det var ca. en milliard kroner høyere enn året før. ROT markedet (renovering, ombygging og tilbygg) eller byggfornyelse var et viktig marked for Kruse Smith i 2011 og utgjorde i underkant av ca. 400 mill. kroner i omsetning. Det totale ROT markedet i Norge er betydelig og utgjør mellom 40 og 50 % av totalmarkedet innen bygg og anlegg. Markedet er stort, men domineres av mange små prosjekter med mange små aktører. Kruse Smith satser på litt større prosjekter og er godt posisjonert innen dette markedssegmentet gjennom konsernets satsning på byggfornyelse. Norge har et betydelig etterslep i vedlikeholdsoppgaver innen vei og bygninger. Det er blitt estimert til ca. 800 mrd. kroner når vann og avløp blir tatt med (Rapport State of the Nation 2010). Presset på våre marginer er fortsatt høyt, selv om aktivitetsnivået øker. Innen utbyggingen av infrastruktur prosjekter blir det hardere konkurranse fra utenlandske entreprenører. Gjennom etablering av Kruse Smith Øst på Lillestrøm er målet å ta del i entreprenørmarkedet på Østlandet. Det har vært en større utfordring enn forventet etter vi foretok et oppkjøp i 2010, som har vist seg å bli svært krevende. Vår strategiske vekstambisjon i dette markedet står fast. Vi er nå også i etableringsfasen av et kontor på Spikkestad for lettere å dekke Oslo vest, Buskerud og Vestfold. Norsk økonomi er i særklasse i Europa, vi har god vekst, svært lav arbeidsledighet og reallønnsvekst. Det som legger en demper på investeringsaktivitetene i bygg og bolig er risikoen for at vi vil få ny krise i Norge. OMSETNING OG ØKONOMISK RESULTAT Året 2011 ble resultatmessig betydelig bedre enn Konsernet oppnådde et resultat før skatt på 81 mill. kroner i En økning på 50 mill. kroner fra Morselskapet fikk et resultat på 55 mill. kroner mot 25 mill. kroner i fjor. Resultatet er fortsatt preget av at kontraktene er vunnet «under finanskrisen» og har lave marginer. Styret og ledelse i konsernet er tilfreds med utviklingen, men mener at inntjeningen må styrkes ytterligere. Resultatene fra entreprenørvirksomheten i Region Øst påvirker også i 2011 resultatet negativt. Region Vest fikk i 2011 en noe svakere resultatutvikling enn forventet. Dette er de to viktigste årsakene til at resultatet ikke ble slik som forventet. Det gode salget av boliger i 2011 gav et godt resultat for bolig og eiendomsutviklingsdivisjonen. Anleggsdivisjonen fikk også i 2011 et godt resultat. Utfordringen etter oppkjøpet av Skutle AS er ikke over, men det vil ikke prege ledelsens fokus i 2012 i samme grad som hittil. Nå gjenstår det å løse opp i flere tvistesaker. Disse sakene blir sannsynligvis løst via rettssystemet og kan ikke påregnes å bli endelig avklart i Totalomsetningen i konsernet for 2011 ble på 3303 mill. kroner, en økning på 222 mill. kroner fra året før. Økning i salget av boliger var en vesentlig del av denne økningen. Årets konsernresultat viser et overskudd før skatt på 81 mill. kroner (32 mill. kroner i 2010) Likvide midler pr var totalt 181 mill. kroner i konsernet (119 mill. kroner i 2010). I tillegg har konsernet en ubenyttet trekkrettighet på 200 mill. kroner. Ved inngangen til 2011 var det stort press på likviditeten og det har vært arbeidet med å bedre den i løpet av året. Styret er tilfreds med utviklingen. Styret vil også i 2012 ha sterkt fokus på likviditeten i konsernet. Styret foreslår følgende disponering av årets overskudd i Kruse Smith AS: Overført fra annen egenkapital kr (37.089) Overført fond for vurderingsforskjeller kr ,- Avsatt til utbytte kr ,- Totalt disponert kr ,- Konsernets egenkapital pr utgjør 434 mill. kroner. Dette er en forbedring på 34 mill. kroner i forhold til Morselskapet har 15,3 mill. kroner i fri egenkapital pr (15,3 mill. kroner i 2010). Kortsiktig gjeld utgjør i konsernet mill. kroner pr (922 mill. kroner i 2010). Av den totale gjelden på kr mill. kroner er 493 mill. kroner rentebærende (537 mill. kroner i 2010). Konsernets kontantstrøm fra virksomheten var positiv med 96,8 mill kroner. Netto investeringsaktiviteter ga en utbetaling med 15,7 mill. kroner. Morselskapet hadde en kontantstrøm fra drift på 13,3 mill. kr. Denne kontantstrømmen kommer fra avkastning på datterselskap. Det forventes en svak bedring i marginene i Det fokuseres kontinuerlig på å forbedre effektiviteten til konsernet. Bruk av Lean som verktøy i prosjektstyringen er en metode til å øke effektiviteten i prosjektene. Konsernet har også begynt å ta i bruk BIM i sitt prosjektutviklings arbeide. BIM er fortsatt i startfasen i konsernet. Konsernet fokuserer også på økt økonomisk styring av prosjektene gjennom styrking av controllerfunksjonen. FREMTIDIGE UTVIKLINGSTREKK Vi ser at mye av de samme utviklingstrekkene fra 2011 vil også være gyldig i Markedet i de sentrale områdene av Rogaland og Vest-Agder synes å ha en betydelig høyere vekst enn i de litt mindre 8 9

6 KRUSE SMITH AS ÅRSRAPPORT 2011 KRUSE SMITH AS ÅRSRAPPORT 2011 urbane områdene. I siste kvartal i 2011 dempet salget av leiligheter seg noe i vårt område. Denne utviklingen fortsatte i første kvartal Totalt for 2012 forventer vi en liten økning i salget. Konsernets satsning på eiendomsutvikling og boligbygging i 2011 har vært vellykket. I 2012 rendyrkes bolig og eiendomsutviklingen ytterligere ved å overføre alle ansatte i bolig og eiendomsdivisjonen til eiendomsselskapet Kruse Smith Eiendom AS med virkning fra Vi tror dette vil være et riktig markedsmessige «grep» hvor vi samler all bolig og eiendomsutviklings kompetansen i et selskap. Kruse Smith Entreprenør AS blir et rent entreprenør selskap for bygg og anleggsprosjekter. Kruse Smith Eiendom AS blir en viktig kunde for Kruse Smith Entreprenør AS. Vi fikk en betydelig økning i vår ordrereserve i løpt av Økningen var 1 mrd. kroner til 3,7 mrd. kroner. Alle våre markedsområder økte sine ordrereserver. Salget av boliger var det høyeste noen gang i konsernet. Selv med en litt svak start tror vi på en økning i salg av boliger. Innen markedssegmentet yrkesbygg, forventes det en moderat økning også i Markedssegmentene ROT forventes å ha omtrent samme aktivitetsnivå, mens det innen anlegg forventes vekst i markedet. Det forventes en økt konkurranse fra utenlandske entreprenører. Spesielt tror vi dette blir merkbart innen anleggsmar- kedet. Økt konkurranse vil øke presset på marginene. Vi tror at marginen i gjennomsnitt for Kruse Smith vil øke svakt i Vi tror at markedet i 2012 blir litt bedre enn i 2011, men det er fortsatt betydelig usikkerhet om den økonomiske soliditeten til flere europeiske land. Denne usikkerheten preger i særlig grad finansmarkedene. Dette skaper usikkerhet hos mange investorer samt at kostnaden til finansiering øker. Denne usikkerheten medførte at Norges Bank satte ned styringsrenten med 0,25 % i mars i Arbeidsmarkedet vil fortsatt være stramt i 2012 og særlig innen kvalifisert arbeidskraft. Oljeindustrien har stor manko på ingeniører og dette merkes også i vår bransje i form av økt lønnspress for enkelte grupper. Prisene for de fleste innsatsfaktorer forventes å øke i Vi tror fortsatt på vekst i markedet for 2011, men at den kan bli litt lavere enn forventet. Signalene fra Norges Bank synes å være at renten vil være rimelig stabil i resten av året. Konsernet startet på en ny 3-årig strategiperiode fra De overordnede fokusområdene i denne tre årsperioden er Ledelse, Utvikling og Risikostyring. De strategiske mål innen økonomi går på lønnsomhet med et mål for resultatgraden på 4,5 % og likviditesmål som er satt til en måneds omsetning i likviditetsreserve. Konsernet hadde ved årsskiftet en ordrereserve på mill. kroner, noe som er en økning på 967 mill. kroner fra i fjor. Konsernet har i løpet av 2011 fortsatt prosessen med å tilpasse seg en ISO 9001 standard. Dette er et krevende arbeid som forventes å bli avsluttet i Dette arbeidet er kombinert med en stor omlegging i vårt informasjonshåndteringssystem. Konsernet opprettet en ny stilling som teknisk direktør i slutten av fjoråret. Det er nå ansatte en person i stillingen. Stillingen vil ha ansvaret for, innkjøp, FoU, kvalitet og lager og logistikk. Stillingen skal være en viktig pådriver for at vi bruker de beste byggemetodene i konsernet og at vi overfører de gode arbeidsmetodene til alle avdelinger. På bakgrunn av eksisterende ordrereserve samt økt fokus på kostnadseffektivisering og våre nåværende markedskunnskaper tror konsernet på en positiv utvikling i resultat og omsetning i Det er styrets oppfatning at regnskapet gir fyllestgjørende informasjon om konsernets stilling ved årsskiftet. Styret kjenner ikke til at det er inntruffet forhold etter som er av vesentlig betydning for bedømmelsen av selskapet eller konsernet. Kristiansand 3. mai 2012 Tomas Leire Styreleder Sissel Leire Styremedlem 10 Aage P. Danielsen Styrmedlem Johannes Kambo Styremedlem Cathrine Leire Lossius Styremedlem Jan A. Hestås Konsernsjef 11

7 RESULTATREGNSKAP KONSERNET MORSELSKAPET Beløp i hele kroner Note DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt Annen driftsinntekt 11, Sum driftsinntekter Driftskostnader Prosjektkostnader Lønnskostnad 9, Avskr. varige driftsm. og immat. eiendeler Nedskr. varige driftsm. og immat. eiendeler Annen driftskostnad 2, Sum driftskostnader DRIFTSRESULTAT (559) (366) FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER Finansinntekter Inntekt på investering i datterselskap Inntekt på inv. i tilknyttet selskap 3,7 (10.134) Renteinnt. fra foretak i samme konsern Annen renteinntekt Annen finansinntekt Sum finansinntekter Finanskostnader Nedskr. av finansielle anleggsmidler (78) 78 Annen rentekostnad Annen finanskostnad Sum finanskostnader NETTO FINANSPOSTER (8.364) ORDINÆRT RES. FØR SKATTEKOSTNAD Skattekostnad på ordinært resultat (88) ORDINÆRT RESULTAT BALANSE KONSERNET MORSELSKAPET Beløp i hele kroner Note EIENDELER ANLEGGSMIDLER Immaterielle eiendeler Konsesjoner, patenter, lisenser o.l Utsatt skattefordel Goodwill Sum immaterielle eiendeler Varige driftsmidler Tomter, bygninger og annen fast eiendom 2, Maskiner og anlegg 2, Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontorm. 2, Sum varige driftsmidler Finansielle anleggsmidler Investeringer i datterselskap Investeringer i tilknyttet selskap 3, Lån til tilknyttet selskap 4, Investeringer i aksjer og andeler Obligasjoner og andre fordringer 4, Sum finansielle anleggsmidler SUM ANLEGGSMIDLER OMLØPSMIDLER Varer/Egenregiprosjekt 5, Fordringer Kundefordringer 4,5,6, Andre fordringer Fordringer på konsernselskap Sum fordringer Bankinnskudd, kontanter o.l. 4, SUM OMLØPSMIDLER SUM EIENDELER ÅRSRESULTAT Herav Minoritetens andel av resultatet Herav Majoritetens andel av resultatet OVERFØRINGER OG DISPONERINGER Overf. fond for vurderingsforskjeller Avsatt til utbytte Overføringer annen egenkapital (37) SUM OVERFØRINGER OG DISPONERINGER

8 BALANSE KONSERNET MORSELSKAPET Beløp i hele kroner Note KONTANTSTRØMOPPSTILLING KONSERNET MORSELSKAPET Beløp i hele kroner Note EGENKAPITAL OG GJELD EGENKAPITAL Innskutt egenkapital Selskapskapital 1, Overkursfond Sum innskutt egenkapital Opptjent egenkapital Fonds Fond for vurderingsforskjeller Annen egenkapital Sum opptjent egenkapital Sum egenkap. henf. til morselsk. eiere Minoritetsinteresser SUM EGENKAPITAL GJELD LANGSIKTIG GJELD Avsetning for forpliktelser Pensjonsforpliktelser Utsatt skatt Andre avsetninger for forpliktelser 3, Sum avsetning for forpliktelser Annen langsiktig gjeld Gjeld til kredittinstitusjoner 4, Øvrig langsiktig gjeld 2,4, Sum annen langsiktig gjeld SUM LANGSIKTIG GJELD KORTSIKTIG GJELD Gjeld til kredittinstitusjoner/byggelån Leverandørgjeld Betalbar skatt Skyldig offentlige avgifter Utbytte Kortsiktig gjeld til konsernselskap Annen kortsiktig gjeld 5,6, SUM KORTSIKTIG GJELD SUM GJELD SUM EGENKAPITAL OG GJELD Kristiansand 3. mai 2012 Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter Resultat før skattekostnad Periodens betalte skatt Tap/(gevinst) ved salg av anleggsmidler Ordinære avskrivninger Nedskrivning anleggsmidler Endring balanseført pensjonsforpliktelse Resultatandel fra DS og TS (fratrukket utdelinger fra selskapet) Endring i varelager og egenregiprosjekter Endring i kundefordringer Endring i leverandørgjeld Endring i andre tidsavgrensingsposter Poster klassifisert som investerings- eller finansieringsaktiviteter Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter Kontantstrøm fra investeringsaktiviteter Innbetalinger ved salg av varige driftsmidler Utbetalinger ved kjøp av varige driftsmidler Innbetaling ved salg av immaterielle eiendeler Utbetaling ved kjøp av immaterielle eiendeler Utbetalinger på langsiktige lånefordringer Innbetalinger på kortsiktige lånefordringer Utbetaling på kortsiktige lånefordringer Innbetalinger ved avgang aksjer og andeler i andre foretak Utbetalinger ved kjøp av aksjer og andeler i andre foretak Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter Innbetalinger ved opptak ny gjeld (langsiktig og kortsiktig) Innbetaling av gjeld 6 Utbetalinger ved nedbetaling av gjeld (langsiktig og kortsiktig) Endring minoriet Utbetalinger av utbytte Netto innbetaling av egenkapital Netto kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter Netto kontantstrøm for perioden Kontanter og kontantekvivalenter ved periodens begynnelse Kontanter og kontantekvivalenter ved periodens slutt Denne består av: Bankinnskudd Rentefond - - Sum Kontanter og kontantekvivalenter Ubenyttet driftskreditt ( jfr note 4) Tomas Leire Aage P. Danielsen Cathrine Leire Lossius Styreleder Styrmedlem Styremedlem Sissel Leire Johannes Kambo Jan A. Hestås Styremedlem Styremedlem Konsernsjef 14 15

9 REGNSKAPSPRINSIPPER Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og norsk god regnskapsskikk. BRUK AV ESTIMATER Utarbeidelse av regnskap i samsvar med regnskapsloven krever bruk av estimater. Videre krever anvendelse av selskapets regnskapsprinsipper at ledelsen må utøve skjønn. Områder som i stor grad inneholder slike skjønnsmessige vurderinger, høy grad av kompleksitet, eller områder hvor forutsetninger og estimater er vesentlige for årsregnskapet, er beskrevet i notene. KONSOLIDERING Konsernregnskapet omfatter de selskap hvor morselskapet direkte eller indirekte har bestemmende innflytelse. Konsernregnskapet er utarbeidet som om konsernet var en økonomisk enhet. Transaksjoner og mellomværende mellom selskapene i konsernet er eliminert. Det samme gjelder intern fortjeneste og urealiserte gevinster. Konsernregnskapet er utarbeidet etter ensartede prinsipper. Kjøpte datterselskaper regnskapsføres i konsernregnskapet basert på morselskapets anskaffelseskost. Anskaffelseskost tilordnes identifiserbare eiendeler og gjeld i datterselskapet, som oppføres i konsernregnskapet til virkelig verdi på oppkjøpstidspunktet. Med identifiserbare eiendeler menes både materielle eiendeler og immaterielle eiendeler som ikke er goodwill. Eventuell merverdi eller mindreverdi ut over hva som kan henføres til identifiserbare eiendeler og gjeld balanseføres som goodwill eller negativ goodwill. Goodwill behandles som en residual og balanseføres med den andelen som er observert i oppkjøpstransaksjonen. Goodwill avskrives lineært over antatt økonomisk levetid. Minoritetsinteresser vises i balansen som en egen post under egenkapitalen. Dette medfører at eiendeler og gjeld vises inklusiv minoritetenes andel. I resultatregnskapet beregnes minoritetsinteresser av resultatet etter skattekostnad. INNTEKTSFØRING Anleggskontrakter Arbeid under utførelse knyttet til fastpriskontrakter med lang tilvirkningstid vurderes etter løpende avregnings metode. Fullførelsesgraden beregnes som påløpte kostnader i prosent av forventet totalkostnad. Totalkostnaden revurderes løpende. For prosjekter som forventes å gi tap, kostnadsføres hele det beregnede tapet umiddelbart. I balansen er opptjente ikke fakturerte inntekter medtatt under kundefordringer. Forskuddsfakturert produksjon er medtatt under annen kortsiktig gjeld. Egenregiprosjekter I egenregiprosjekter hvor byggeprosessen er påbegynt og en vesentlig del av prosjektet er solgt foretas det inntektsføring av resultat basert på forventet sluttresultat og salgsgrad i prosjektet. Leieinntekter og salg av tjenester Tjenestesalg inntektsføres i takt med opptjeningstiden. Leieinntekter inntektsføres lineært over leieperioden. ANDRE PRINSIPPER Datterselskap/Tilknyttet selskap/ Arbeidsfellesskap (felles kontrollert virksomhet) Tilknyttede selskap (TS) er selskap hvor Kruse Smith har har betydelig innflytelse (eier normalt mer enn 20%) men som ikke er datterselskap eller felleskontrollert virksomhet (arbeidsfellesskap). Arbeidsfellesskap er selskap hvor Kruse Smith driver virksomheten sammen med øvrige investorer, og hvor selskapet har betydelig innflytelse men ikke kontroll. Datterselskap og tilknyttet selskap vurderes etter egenkapitalmetoden i selskapsregnskapet. TS vurderes etter egenkapitalmetoden også i konsernregnskapet. Etter denne metoden vurderes investeringen til andelen av egenkapitalen i selskapet, og andel av resultat inntektsføres. På kjøpstidspunkt vurderes investeringen til kost, dvs. inkludert mer- eller mindreverdi ved kjøpet. Ved beregning av resultatandel tas det hensyn til avskrivning av mer- eller mindreverdi, samt interne gevinster. Utdeling fra selskapet føres som reduksjon av investeringen i balansen. Andel av resultat og kapital i arbeidsfellesskap er ført etter bruttoprinsippet. Metoden innebærer at andel av arbeidsfellesskapenes resultat og balanse er reflektert i de enkelte linjer i resultatregnskapet og i balansen. Ved kjøp av arbeidsfellesskap anvendes oppkjøpsmetoden. Interne transaksjoner og gevinster med den felles kontrollerte enheten og Kruse Smith AS elimineres. Mer- og mindreverdier henføres til respektive inntekts- og balanseposter. Klassifisering og vurdering av balanseposter Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter poster som forfaller til betaling innen ett år etter anskaffelsestidspunktet, samt poster som knytter seg til varekretsløpet. Øvrige poster er klassifisert som anleggsmiddel/langsiktig gjeld. Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på opptakstidspunktet. Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi dersom verdifallet ikke forventes å være forbigående. Langsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet. Andre anleggsaksjer og andeler Anleggsaksjer og investeringer i ansvarlige selskaper og kommandittselskaper hvor Kruse Smith ikke har betydelig innflytelse balanseføres til anskaffelseskost. Investeringene blir nedskrevet til virkelig verdi dersom verdifallet ikke er forbigående. Mottatt utbytte og andre utdelinger fra selskapene inntektsføres som annen finansinntekt dersom utdelingen ikke representerer tilbakebetaling av kapital. Fordringer Kundefordringer og andre fordringer er oppført i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av individuelle vurderinger av de enkelte fordringene. I tillegg gjøres det for øvrige kundefordringer en uspesifisert avsetning for å dekke mulige tap. Varebeholdninger Lager av innkjøpte varer er verdsatt til laveste av gjennomsnittlig anskaffelseskost og virkelig verdi. Egentilvirkede ferdigvarer og varer under tilvirkning er vurdert til full tilvirkningskost inklusiv byggelånsrenter der dette er aktuelt. Det foretas nedskriving for påregnelig verdifall. Valuta Pengeposter, fordringer og gjeld i utenlandsk valuta er vurdert etter kursen ved regnskapsårets slutt. Kortsiktige plasseringer Kortsiktige plasseringer (aksjer og andeler vurdert som omløpsmidler) vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi på balansedagen. Dette gjelder ikke for plassering i finansielle instrumenter hvor underliggende instrument (aksje/ obligasjon) er underlagt børsnotering, og investeringen inngår i en handelsportefølje med henblikk på videresalg og kursgevinst. I disse tilfellene vurderes investeringen til virkelig verdi. Mottatt utbytte og andre utdelinger fra selskapene inntektsføres som annen finansinntekt. Varige driftsmidler Tomter avskrives ikke. Andre varige driftsmidler balanseføres og avskrives lineært til restverdi over driftsmidlenes forventede utnyttbare levetid. Ved endring i avskrivningsplan fordeles virkningen over gjenværende avskrivningstid ( knekkpunktmetoden ). Vedlikehold av driftsmidler kostnadsføres løpende som driftskostnader. Påkostninger og forbedringer tillegges driftsmidlets kostpris og avskrives i takt med driftsmidlet. Skillet mellom vedlikehold og påkostning/forbedring regnes i forhold til driftsmidlets stand ved kjøpet. Pensjoner - usikret (AFP) og sikret ytelsesbasert ordning Pensjonskostnader og pensjonsforpliktelser beregnes etter lineær opptjening, basert på forutsetninger om diskonteringsrente, fremtidig regulering av lønn, pensjoner og ytelser fra folketrygden, fremtidig avkastning på pensjonsmidler samt aktuarmessige forutsetninger om dødelighet, frivillig avgang, osv. Pensjonsmidler er vurdert til virkelig verdi og fratrukket i netto pensjonsforpliktelser i balansen. Ved regnskapsføring av pensjon er lineær opptjeningsprofil og forventet sluttlønn som opptjeningsgrunnlag lagt til grunn. Pensjoner - innskuddsbasert sikret ordning Kostnaden til innskuddsbasert sikret pensjonsordning tilsvarer periodens premie til forsikringsselskapet. Skatt Skattekostnaden i resultatregnskapet omfatter både periodens betalbare skatt og endring i utsatt skatt. Utsatt skatt er beregnet med 28% på grunnlag av de midlertidige forskjeller som eksisterer mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier, samt ligningsmessig underskudd til fremføring ved utgangen av regnskapsåret. Skatteøkende og skattereduserende midlertidige forskjeller som reverserer eller kan reverseres i samme periode er utlignet. Utsatt skattefordel balanseføres i den grad det er sannsynlig at fordelen kan nyttiggjøres i selskapseller konsernforhold. Leasing Det skilles mellom finansiell og operasjonell leasing. Driftsmidler finansiert ved finansiell leasing er regnskapsmessig klassifisert under varige driftsmidler. Motposten er medtatt som langsiktig gjeld. Leiebeløp fordeles mellom rentekostnad og avdrag på gjelden. Operasjonell leasing kostnadsføres som driftskostnad basert på fakturert leasingleie. Betingede utfall Kostnadsknyttede betingede utfall regnskapsføres når utfall kan estimeres og kostnaden anses sannsynlig. Sikring Konsernet inngår sikringsavtaler knyttet til rente. Der hvor rentesikringen dekker underliggende lånebeløp med flytende rente, behandles verdien av sikringsavtalen som en off-balance post. Der hvor sikringsinstrumentet ikke har dekning i underliggende lånebeløp, regnskapføres verdien etter laveste verdis prinsipp, dvs at mindreverdi på avtalen regnskapsføres mens en gevinst ikke regnskapsføres. Kontantstrømoppstilling Ved utarbeidelse av kontantstrømoppstilling er den indirekte modellen benyttet. I kontanter ol. inngår kasse- og bankbeholdninger samt likvide beholdninger som umiddelbart kan konverteres til kontanter uten vesentlig kursrisiko. Utbytte fra datterselskaper inngår i kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter. Tallpresentasjon i noter Alle tall er i NOK dersom ikke annet fremgår

10 NOTER TIL REGNSKAPET NOTE 1 EGENKAPITAL MORSELSKAP (Alle tall i 1000) Aksje Overkurs- Fond for Annen EK Sum EK kapital fond vurderingsforskjell Egenkapital pr Årets resultat Avsatt til utbytte Egenkapital pr NOTER KONSERN (Alle tall i 1000) Aksje- Overkurs Fonds Minoritets- Sum EK kapital fond interesser Regnskapsmessig egenkapital pr Endring ved oppkjøp/salg Utdeling til minoritet Årets resultat Avsatt til utbytte Egenkapital pr

11 NOTE 2 VARIGE DRIFTSMIDLER KONSERN Varige driftsmidler Tomter Bygg Byg- Maskiner Drifts- Rettig- Good- Sum under ninger anlegg løsøre, heter will varige utførelse med mer inventar driftskontor- midler mask. og lignende Anskaffelseskost pr Tilgang driftsmidler Avgang driftsmidler Anskaffelseskost Akkumulerte avskrivninger Akkumulerte nedskrivninger Reverserte nedskrivninger Balanseført verdi pr Årets avskrivninger Årets nedskrivninger Forventet økonomisk levetid: år 3-15 år 3-15 år 5-10 år Både morselskapet og konsernet benytter lineære avskrivninger for alle varige driftsmidler. Aktiverte renter inkl i ansk.kost Beregnet goodwill ved kjøp av virksomheter kan spesifiseres slik: G. Sørlie AS 1,0 mill Einar Tangjerd AS 1,5 mill Eco Bygg AS 6,7 mill Budeng & Vik Holding AS 4,1 mill Skutle AS 23,5 mill Goodwill relatert til kjøp av Skutle AS og Eco Bygg AS avskrives over 5 år, mens øvrige goodwill avskrives over 10 år. Avskrivningsperioden er bestemt ut fra antatt periode hvor avkastning av investeringen forsvarer goodwillposten. Identifiserte merverdier ved oppkjøp er henført til de aktuelle regnskapsposter. Merverdier knyttet til avskrivbare eiendeler avskrives i forhold til forventet levetid. Av totalt ervervet Goodwill på 23,5 mill vedr oppkjøp av Skutle As ble 13,5 mill nedskrevet i Finansiell leasing: Herav balanseførte leieavtaler (finansiell leasing) inkludert i anskaffelseskost Bokført verdi pr Årets avskriving Leasingforpliktelse bokført pr Resterende leasingperiode er 65 og 74 måneder. Operasjonell leasing/leieavtaler: Forventet leasingleie i 2012 er kr NOTE 3 MORSELSKAP DATTERSELSKAP, TILKNYTTET SELSKAP M.V. Aksjer og andeler ført under anleggsmidler Morselskap Konsern (Alle tall i 1000) Forretnings- Stemme- Anskaffel- Balanse- Inng. Inntekts- Tilgang/ Andre Andel Utg. Herav adresse og eier- seskost. ført EK Balanse ført avgang endring- av egen- Balanse mer-/ andel i % ved an resultat er skap pr. mindreskaffelse verdi Kruse Smith Entreprenør AS Kristiansand 90,03 % (2 071) Kruse Smith Egne Bygg AS Kristiansand 90,03 % (207) Kruse Smith EiendomAS Kristiansand 90,03 % (820) (8 296) (9 372) Sum (27 885) (9 372) KONSERN Eierandel/ Stemmeandel Forretningsadresse Kruse Smith Entreprenør AS 90,03 % Kristiansand Kruse Smith Eiendom AS 90,03 % Kristiansand Kruse Smith Prosjekt AS 90,03 % Kristiansand Biejordene AS 100,00 % Kristiansand Budeng & Vik Hasseløy AS 100,00 % Førresfjorden Dyvika Eiendom AS 100,00 % Kristiansand Eco Bygg AS 100,00 % Åseral Elvebredden Syd AS 100,00 % Kristiansand Fagermoen AS 100,00 % Kristiansand Fuhr Park AS 100,00 % Kristiansand Guldmand Brygge 1 AS 100,00 % Kristiansand Holtesvei Eiendom AS (solgt i 2011) 100,00 % Kristiansand Kjøita 40 AS 100,00 % Kristiansand Kompetansebygg Tangen AS 100,00 % Kristiansand Kruse Smith Boligutvikling AS 100,00 % Sandnes Kruse Smith Formålsbygg AS 100,00 % Kristiansand Kruse Smith Kanalboligen AS 100,00 % Sandnes KSE Byutvikling AS 100,00 % Kristiansand KSE Byutvikling I AS 100,00 % Kristiansand Nordre Hovedgårdsvei AS (avviklet i 2011) 100,00 % Kristiansand Nygårds Jorde AS 100,00 % Kristiansand Sandtangen AS (solgt i 2011) 100,00 % Stavanger Skaaarlia Amfi AS 100,00 % Sandnes Skutle AS 100,00 % Oslo Strandgaten 41 AS 100,00 % Sandnes Vindmøllegangen AS 100,00 % Kristiansand Guldmand Brygge 2 AS 67,00 % Kristiansand Kragerø Utvikling AS m/datterselskaper 51,00 % Kristiansand Note 3 fortsetter neste side

12 KONSERN Aksjer og andeler ført under anleggsmidler Aksjer og andeler i tilknyttede selskaper (20-50% eierandel) Forretnings- Stemme- Anskaffel- Balanseført Inng. Inntekts- Tilgang/ Andre Andel av Utg. Herav mer-/ adresse og eier- seskost. EK ved Balanse ført avgang endring- egenskap Balanse pr. mindreandel i % anskaffelse resultat er verdi Arendal Branneiendom AS Kristiansand 50,00 % Arendal Utvikling AS Arendal 50,00 % AQ Hotelleiendom AS Kristiansand 50,00 % (81) (25) (25) - AQ Næring AS Kristiansand 50,00 % (85) (29) (29) - AQ Parkering AS Kristiansand 50,00 % (56) Aqua Technology AS Stord 50,00 % (269) Aquarama Kristiansand AS Kristiansand 50,00 % (3 108) (81) (1 762) (1 681) Ausviga Eiendom AS Kristiansand 50,00 % (138) Bytoppen AS Kristiansand 50,00 % Bergesletta Utvikling AS Kristiansand 33,33 % (5) Bryggen Senter Hommersåk AS Sandnes 50,00 % (1 000) Bryggerestauranten AS Sandnes 50,00 % (227) (405) 625 (7) (7) Buggeland AS Stavanger 33,33 % (1 000) Eidet AS Kristiansand 50,00 % (2 930) Fidjeåsen 16 AS Kristiansand 50,00 % (11) (41) Gauselbakken Nord AS Stavanger 33,33 % Hagltårnet Holding AS Sandnes 50,00 % (2 205) Hamrevann AS Bærum 20,00 % 200 (124) (115) Hanapiren AS Kristiansand 50,00 % Harald Hårfagresgt 124 AS Sandnes 50,00 % (569) (18) (18) - Hinna Brygge AS Stavanger 50,00 % (348) Jernbaneveien Flekkefjord AS Kristiansand 50,00 % (500) Jørpeland Tomter AS Sandnes 50,00 % (8) Jørpeland Utviklingsselskap AS Sandnes 35,00 % (154) Kanalsletta Utvikling AS Stavanger 33,33 % (781) (1 123) Karmsundgaten Mediehus AS Haugesund 50,00 % (3 673) (4 961) Karpos AS Grimstad 50,00 % (4) Lauvåsen Helsebygg AS Kristiansand 23,60 % (1) Madla Byutvikling Sandnes 33,33 % (4 476) (1 364) (5 840) (5 840) - Malmø Utvikling AS Kristiansand 40,00 % (180) (161) (161) - Nybyen Utvikling AS Kristiansand 50,00 % (2 328) (189) (2 517) (2 517) - Nådlandskvartalet Sandnes 33,33 % (5) Odden Næringsbygg AS Kristiansand 50,00 % Prestebekken Eiendom AS Kristiansand 50,00 % (31) (793) Pynteneset Eiendom AS Stavanger 25,00 % (1 726) (993) (2 719) (2 719) - Randesund Tomteutvikling AS Kristiansand 23,60 % Randesund Tomteutvikling Næringspark AS Kristiansand 23,60 % (3) Randesund Tomteutvikling Prosjekt N3 AS Kristiansand 23,60 % (3) Rauland Fritidsbolig AS Kristiansand 50,00 % (64) Rundeskogen AS Sandnes 50,00 % (9 713) (2 366) (6 779) Rona Senter AS Lillesand 25,00 % Siriskjær Utbygging AS Sandnes 50,00 % (899) Tangen Kristiansand AS Kristiansand 40,00 % (6 200) Tangen Pluss AS Kristiansand 50,00 % (1 608) Tastarustå Byutvikling AS Sandnes 33,33 % (3 845) Trymsvei Eiendom AS Kristiansand 50,00 % (709) Vaagsbyen AS Kristiansand 50,00 % (2 209) (666) Åsedalen Boligpark AS Stavanger 25,00 % (399) Sum Selskaper med negativ verdi presentert som andre avsetninger for forpliktelser (langsiktig) Balanseverdi i regnskapet Enkelte av de tilknyttede selskapene har også underliggende datterselskaper og tilknyttede selskaper. Note 3 fortsetter neste side

13 ANDRE ANLEGGSAKSJER: NOTE 5 GARANTIER OG SIKKERHETSSTILLELSER Eierandel i % Antall Kostpris Bokført verdi Jåsund Utviklingsselskap AS 17,80 % Sørbø Hove AS 15,00 % Urban Sjøfront AS 9,09 % Vennesla Vekst AS 1,88 % Lokal Veiutvikling AS 5,88 % Andre aksjer Sum Morselskap Konsern Garantier/kausjonsansvar: Entreprenørgarantier og garantier etter bustadoppføringslova Morselskapsgaranti Kausjonsansvar Sum garantier: Gjeld sikret ved pant NOTE 4 BUNDNE BANKINNSKUDD, FORDRINGER OG GJELD Bundet bankinnskudd Bundet bankinnskudd for forskuddsskattetrekk på kr og er medtatt under Bankinnskudd i balansen. Kassekreditt limit er kr pr I tillegg har konsernet kr 711 på sperret konto. Ubenyttet kassekreditt er kr Utestående fordringer Netto ikke fakturert produksjon inngår i kundefordringer med kr jfr tilleggsopplysninger i note 6. Utestående fordringer er nedskrevet en-bloc med kr for påregnelige tap. Konstaterte tap er utgiftsført i regnskapet. Sum avsetning vurderes å være tilstrekkelig til å dekke eventuelle tap på den totale fordringsmassen. Andre finansielle instrumenter Dette gjelder aksje-/rentefond som kan realiseres innen kort tid. Posten er realisert pr Den bokførte verdi av eiendeler stillet som sikkerhet for lån og garantier er: Utestående kundefordringer Aksjer Varelager Motorvogner Fast eiendom inkl tomter og egenregiprosjekter Sum: Selskapets bokførte garantiforpliktelse utgjør - Avsetning for forpliktelser (langsiktig) Garantiforpliktelse inkludert i kortsiktig gjeld Totalt I tillegg er det gitt garanti for fortsatt drift i følgende selskaper: Bergesletta Utvikling AS, Guldmand Brygge i AS, Aquarama Kristiansand AS, AQ Parkering AS, AQ Næring AS og AQ Hotelleiendom AS. Flerkontosystem: Det er opprettet et flerkontosystem hvor Kruse Smith Entreprenør AS er innehaver av hovedkonto mot bank. Enkelte øvrige datterselskaper deltar i ordningen. Ordninger medfører solidaransvar for deltakerne. Morselskap Konsern Fordringer med forfall senere enn ett år Andre langsiktige fordringer Sum Langsiktig gjeld med forfall senere enn 5 år Gjeld til kredittinstitusjoner Annen langsiktig gjeld Sum Spesifikasjon av øvrig langsiktig gjeld Leasingforpliktelse Annen langsiktig gjeld Rentefri kommunal gjeld Sum

14 NOTE 6 VARER/PROSJEKT UNDER UTFØRELSE NOTE 8 AKSJEKAPITAL OG AKSJONÆRINFORMASJON (Alle tall i 1000) Morselskap Konsern Råvarer på lager Prosjekttomter/egenregiprosjekter Sum Prosjekt under utførelse Utført produksjon Påløpne kostnader Nettoverdi Vurdert til gode inkludert i kundefordringer: Forskudd fra kunder inkludert i annen kortsiktig gjeld: MOR- OG KONSERN (Beløp i hele kroner) Antall Pålydende Bokført verdi Aksjekapitalen består av: Alle aksjer har lik stemmerett. Selskapet har følgende aksjonærer pr : Antall %-andel Kruse Smith Gruppen AS ,95 % Kambrium AS ,05 % Ankers Invest AS ,00 % SUM ,00 % Aksjer eiet av styremedlemmer og adm dir Rolle Eierandel NOTE 7 MELLOMVÆRENDE MED KONSERNSELSKAPER OG TILKNYTTEDE SELSKAPER (TS) TS Andre TS Andre i konsernet i konsernet Tomas Leire * styremedlem 73,68 % Johannes Kambo * styremedlem 13,05 % Jan A. Hestås Adm dir 2,00 % * Indirekte eierskap er gjennom selskapene Kruse Smith Gruppen AS og Kambrium AS. Langsiktig fordringer (forfall etter 1 år) Kortsiktig fordringer Kortsiktig gjeld Konsern: Fordringer og gjeld til konsernselskaper og TS Langsiktig fordringer (forfall etter 1 år) Kortsiktig fordringer Kundefordringer Kortsiktig gjeld Fordring og gjeld innen konsernet renteberegnes normalt ikke

15 NOTE 9 PENSJONER KONSERN ( Konsernet har pensjonsordning som omfatter i alt 4 personer i Kruse Smith Entreprenør AS. Ordningen gir rett til definerte fremtidige ytelser. Disse er i hovedsak avhengig av antall opptjeningsår, lønnsnivå ved oppnådd pensjonsalder og størrelsen på ytelsen fra Folketrygden. Den kollektive pensjonsavtalen er finansiert ved fondsoppbygging organisert i et forsikringsselskap. I tillegg er konsernet med i AFP-pensjonsordning som omfatter alle ansatte. Denne finansieres delvis over selskapets drift. Selskapet har også en avtalefestet førtidspensjonsordning (AFP). Den nye AFP-ordningen, som gjelder fra og med 1. januar 2011 er å anse som en ytelseesbasert flerforetaksordning, men regnskapsføres som en innskuddsordning frem til det foreligger pålitelig og tilstrekkelig informasjon slik at konsernet kan regnskapsføre sin proporsjonale andel av pensjonskostnad, pensjonsforpliktelse og pensjonsmidler i ordningen. Selskapets forpliktelser er dermed ikke balanseført som gjeld. AFP-forpliktelsen etter den gamle ordningen var balanseført som gjeld, og ble inntektsført i 2010, med unntak for den forpliktelsen som knytter seg til tidligere ansatte som nå er pensjonister i denne ordningen. I pensjonsforpliktelsen i balansen inngår en avsetning for å dekke underdekningen i den gamle AFP ordningen. Adm dir har egen pensjonsordning. 4 personer har i tillegg egne avtaler om førtidspensjon. Selskapet har også en innskuddsbasert pensjonsordning som omfatter alle ansatte. Ytelsesbasert ordning Nåverdi av pensjoner opptjent i perioden Kapitalkostnad av pensjonskostnaden Årets brutto pensjonskostnad Forventet avkastning av pensjonsmidler Resultatførte estimatendringer og avvik Avsetning for underdekning i tidligere AFP-ordning Endring i regnskapsført forpliktelse ved endret AFP-ordning Årets netto pensjonskostnad Periodisert arbeidsgiveravgift Årets netto pensjonskostnad (inkl arb.giveravgift) Kostnad innskuddsbasert ordning (inkl arbeidsgiveravgift) Andre pensjonskostnader Sum pensjonskostnad inkl arbeidsgiveravgift Årets pensjonsutbetalinger ytelsesbasert ordning Investeringer i pensjonsmidler - - Opptjent brutto pensjonforpliktelser Andre pensjonsforpliktelser Beregnet brutto pensjonsforpliktelser Pensjonsmidler (til markedsverdi) Ikke resultatførte estimatendringer og avvik Estimerte netto pensjonsforpl. (inkl arb.giveravgift) pr Arbeidsgiveravgift inkludert med Avsetning underdekning inkludert i pensjonsforpliktelse Estimerte pensjonsforpl. (inkl arb.giveravgift) pr 31.12, AFP-pensjonsordning Estimerte pensjonsmidler (inkl arb.giveravgift) pr 31.12, kollektiv pensjonsodning Forutsetninger ved beregning av pensjonsforpliktelser: Diskonteringsrente 3,90 % 3,8 % Forventet avkastning på pensjonsmidler 4,80 % 4,6 % Lønnsregulering 4,00 % 4,0 % Pensjonsregulering 3,00 % 0,5 % G-regulering 3,75 % 3,8 % Turnover 4,00 % 4,0 % Arbeidsgiveravgift 10,6-14,1% 10,6-14,1% Uttakstilbøyelighet for AFP fra år 35 % 35,0 % Antall aktive / rettighetshavere i AFP-ordningen - - Gjennomsnittlig alder Antall pensjonister De aktuarmessige forutsetningene er basert på vanlige benyttede forutsetninger innen forsikring når det gjelder demografiske faktorer og avgang. Selskapet har plikt til å ha tjenestepensjonsordning ihht lov om obligatorisk tjenestepensjonsordning. Selskapet og konsernet tilfredsstiller kravene i loven om tjenestepensjon

16 NOTE 10 SKATT NOTE 11 SEGMENTINFORMASJON (Alle tall i 1000) Morselskap Konsern Årets skattekostnad fordeler seg på: Betalbar skatt Betalbar skatt tidligere år Andre endringer - -1 Skatteffekt av mottatt konsernbidrag Endring i utsatt skatt Sum skattekostnad Beregning av årets skattegrunnlag: Resultat før skattekostnad Permanente forskjeller Resultatandel DS og TS Endring i midlertidige forskjeller Benyttet fremførbart underskudd Mottatt konsernbidrag - - Årets skattegrunnlag % skatt 12 - Betalbar skatt ihht balanse (Alle tall i 1000) Morselskap Konsern SPESIFIKASJON AV OMSETNING Pr. virksomhetsområde: Bygg Anlegg Eiendom Interne elimineringer Sum Omsetning entreprenørvirksomhet pr region (eks. eiendom og elimineringer): Syd Vest Øst Anlegg, hele landet Sum Regionkontorene har også utført enkelte oppdrag utenfor de ovennevnte geografiske regioner. Denne omsetningen er medtatt som omsetning hos det regionskontoret som har hatt ansvaret for oppdraget. Oversikt over midlertidige forskjeller: Fordringer Varer Anleggsmidler Avsetning etter god regnskapsskikk Balanseførte leieavtaler - - Pensjonsavsetning Pensjonsmidler Pengefond, verdipapirer Gevinst- og tapskonto Andre forskjeller Tilvirkningskontrakter Sum som påvirker endring midlertidige forskjeller Verdipapirer Ubenyttet godtgjørelse Underskudd til fremføring Andre forskjeller Sum midlertidige forskjeller Kan ikke motregnes Grunnlag utsatt skatt/(utsatt skattefordel) % utsatt skatt/(utsatt skattefordel) Utsatt skatt pr Årets resultatførte endring i utsatt skatt Justering utsatt skatt ved tilgang/avgang datterselskap m.v Utsatt skatt pr Balanseført utsatt skattefordel som ikke kan utlignes Balanseført utsatt skatt/utsatt skattefordel

17 NOTE 12 LØNNSKOSTNADER, ANTALL ANSATTE, GODTGJØRELSER, LÅN TIL ANSATTE MM. NOTE 13 BETINGEDE UTFALL OG FORPLIKTELSER (Alle tall i 1000) Morselskap Konsern Lønnskostnader Lønninger Arbeidsgiveravgift Pensjonskostnader Andre ytelser Sum Konsernet er involvert i enkelte tvistesaker som saksøkt eller saksøker. Sakene antas hverken hver for seg eller samlet å innvirke vesentlig på konsernets finansielle stilling. Konsernet har enkelte forpliktelser knyttet til prosjektfinansiering hvor igangsetting av prosjekter er betinget av offentlig godkjenning. Lønnskostnader i morselskap gjelder styrehonorar. Antall ansatte pr var 0 i morselskapet og 960 i konsernet. Ytelser til ledende personer: Daglig leder Styret Daglig leder Styret Lønn/styrehonorar Pensjonsutgifter Annen godtgjørelse Lån pr Det er inngått avtale om førtidspensjon med 4 ledende ansatte inklusiv daglig leder. Konsernet har en låneordning for ansatte, via Nordea Finans, hvor total lånesaldo pr utgjør kr Rentefordel innberettes. Det er ingen enkelt lån/sikkerhetsstillelser som utgjør mer enn 5 % av selskapets egenkapital. Nedbetalingstid er normalt 100 måneder eller 8,3 år. Konsernet er selvskyldnerkausjonist for lånet begrenset opp til 20% av lånebeløp eller maksimalt kr 10 mill. Det er ikke gitt andre lån til styreformann eller andre nærstående parter utover lån til konsernselskap. Selskapet har en bonusavtale for ansatte som også omfatter selskapets ledelse. Det er ingen opsjonsavtaler. Revisor Morselskap Kostnadsført godtgjørelse til revisor fordeler seg slilk: Lovpålagt revisjon (inkl teknisk bistand med årsoppgjør) Andre attestasjonstjenester Skatterådgivning ( inkl teknisk bistand med ligningspapirer) Annen bistand Sum godtgjørelse til revisor Godtgjørelse til samarbeidende advokatfirma Beløp er eksklusive mva. NOTE 14 NÆRSTÅENDE PARTER Selskapet inngår i konsernet Kruse Smith Gruppen AS og er nærstående part med selskapene i konsernet. Transaksjoner mellom konsernselskap skjer til markedsmessige betingelser, bortsett fra enkelte låneforhold som ytes som rentefri finansiering. Selskaper i konsernet har utført mindre oppdrag for aksjonærer i 2011, alt til markedsmessige priser. Det er utført arbeider mellom selskaper i konsernet til markedsmessige vilkår. Salg av anleggsmidler mellom selskap i konsernet er gjennomført til virkelig verdi. Selskapets transaksjoner med nærstående parter: Mor Konsern A) SALG AV VARER OG TJENESTER Salg av varer: - Tilknyttede selskaper Salg av tjenester: - Morselskap Tilknyttede selskaper B) KJØP AV VARER OG TJENESTER Kjøp av varer: - Tilknyttede selskaper Kjøp av tjenester: - Datterselskap 59 0 Konsern Kostnadsført godtgjørelse til revisor fordeler seg slilk: Lovpålagt revisjon (inkl teknisk bistand med årsoppgjør) Utvidet revisjon og kontrollhandlinger Andre attestasjonstjenester 0 80 Skatterådgivning ( inkl teknisk bistand med ligningspapirer) Annen bistand Sum godtgjørelse til revisor Godtgjørelse til samarbeidende advokatfirma Beløpene for konsernet er delvis inkl. merverdiavgift

18 NOTE 15 FINANSIELL MARKEDSRISIKO (Alle tall i 1000) Konsernet benytter seg av ulike finansielle instrumenter i forbindelse med styringen av finansiell risiko. Selskapets aktiviteter medfører ulike typer finansiell risiko: markedsrisiko (inkludert valuta, rente- og prisrisiko), kredittrisiko og likviditetsrisiko. Selskapet har lav følsomhet for endringer i valuta, sterke kontantstrømmer, relativt lav renteeksponering og beskjedne tap på kundefordringer. Selskapet har som policy å begrense deler av sin renterisiko ved bruk av rentesikringsinstrumenter. Renterisiko Selskapet har inngått rentesikringsavtaler (swapper) for å sikre seg mot resultatsvingninger som følge av endringer i rentenivået. Det er opprinnelig inngått låneavtaler til flytende renter, og så er det i ettertid inngått rentesikringsavtaler som sikrer fast rente. De inngåtte rentebytteavtalene har flg. struktur: Valuta Mill.kr. Rentesats (fast) Forfall Verdi NOK 50 5, NOK 50 3, Renteavkastning av innskudd er også påvirket av rentenivå. Midlene er plassert til flytende rente. Kredittrisiko Selskapet har kredittrisiko knyttet til fordringer på konsernforetak, tilknyttede selskaper og øvrige kundefordringer. Risiko for at motpart ikke har økonomisk evne til å oppfylle sine forpliktelser anses lav. Det har historisk sett vært lite tap på fordringer, og kontrakter er i stor grad er sikret ved bankgarantier. Valutarisiko Selskapets valutaeksponering er lav fordi inntekter og kostnader normalt er i samme valuta. Det samme gjelder for investering og finansiering. Prisrisiko Selskapets investeringer består hovedsakelig av investeringer i datterselskap og tilknyttede selskap. Verdi av disse investeringene er i hovedsak knyttet til underliggende utviklingsprosjekter i disse selskapene. Likviditetsrisiko Selskapets finansiering er basert på bankfinansiering kombinert med prosjektfinansiering. Se kontantstrøm- oppstilling for informasjon om ubenyttet trekkrettighet. NOTE 16 ANDRE FINANSINNTEKTER, ANDRE FINANSKOSTNADER OG ANDRE AVSETNINGER FOR FORPLIKTELSER I posten andre finansinntekter inngår gevinst ved salg av aksjer med kr for konsern. I posten Andre avsetninger for forpliktelser inngår utsatt inntektsføring av urealiserte interngevinser ved salg av aksjer med kr 14,8 mill for konsern. Konsernet har helt ubetydelige valutagevinster og valutatap

19 36 37

20 38 39

Med sine 80 år er Kruse Smith blitt et voksent selskap. Fremdeles er vi vitale som en ungdom.

Med sine 80 år er Kruse Smith blitt et voksent selskap. Fremdeles er vi vitale som en ungdom. Årsrapport 2014 2 // KRUSE SMITH ÅRSRAPPORT 2014 // INNHOLD // KRUSE SMITH ÅRSRAPPORT 2014 // 3 Med sine 80 år er Kruse Smith blitt et voksent selskap. Fremdeles er vi vitale som en ungdom. INNHOLD Nøkkeltall

Detaljer

DRAGEFOSSEN KRAFTANLEGG AS. Årsrapport 2014

DRAGEFOSSEN KRAFTANLEGG AS. Årsrapport 2014 DRAGEFOSSEN KRAFTANLEGG AS Årsrapport 2014 2 - Årsrapport 2014 Innhold Årsberetning 2014 3 Resultatregnskap 6 Balanse: Eiendeler/Egenkapital og gjeld 7 Noter til regnskapet 10 Kontantstrømoppstilling 20

Detaljer

Bauda-konsernet. Innhold. Hovedtall Bauda-konsernet KUNDEN FØRST. Fakta!

Bauda-konsernet. Innhold. Hovedtall Bauda-konsernet KUNDEN FØRST. Fakta! ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2012 Innhold Bauda-konsernet 2 3 Bauda-konsernet 6 Årsberetningg 8 Resultatregnskap og balanse 10 Noter 14 Kontantstrømoppstilling/ Revisjonsberetning 15 Bauda AS 16 Forhandlervirksomheten

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2013 Mentor Medier AS

ÅRSRAPPORT 2013 Mentor Medier AS ÅRSRAPPORT 2013 Mentor Medier AS Postboks 1180 Sentrum, 0107 Oslo Besøksadresse: Grubbegata Grubbegata 6 6 Besøksadresse: Tlf: 22 22 310 310 310 310 // // Faks: Faks: 22 22 310 310 305 305 Tlf: mentormedier.no

Detaljer

ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2010

ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2010 ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2010 Innhold 3 Bauda-konsernet 5 Finansdel 2 6 Årsberetning 10 Resultatregnskap og balanse 12 Noter 16 Kontantstrømoppstilling/ Revisjonsberetning 17 Bauda AS 19 Forhandlervirksomheten

Detaljer

Styrets årsberetning // SIDE 01 // SIDE 05 // SIDE 06 // SIDE 08 // SIDE 10 // SIDE 19

Styrets årsberetning // SIDE 01 // SIDE 05 // SIDE 06 // SIDE 08 // SIDE 10 // SIDE 19 årsrapport / 2010 // Innhold Styrets årsberetning // SIDE 01 Resultatregnskap Balanse Kontantstrømoppstilling Noter Revisors beretning // SIDE 05 // SIDE 06 // SIDE 08 // SIDE 10 // SIDE 19 Nøkkeltall

Detaljer

Årsmelding og regnskap 2011

Årsmelding og regnskap 2011 Årsmelding og regnskap 2011 I desember 2011 stod Stavanger Boligbyggelags etablererboliger på Goastemmen i Randaberg klar. foto: minna suojoki Smart, enkelt og greit! Et verdifullt medlemskap I 2011 fikk

Detaljer

Innhold. 3 Årsberetning 2013 7 Resultatregnskap 8 Balanse 10 Kontantstrømoppstilling 11 Regnskapsprinsipper 14 Noter 24 Revisjonsberetning 2013

Innhold. 3 Årsberetning 2013 7 Resultatregnskap 8 Balanse 10 Kontantstrømoppstilling 11 Regnskapsprinsipper 14 Noter 24 Revisjonsberetning 2013 Årsrapport 2013 Innhold 3 Årsberetning 2013 7 Resultatregnskap 8 Balanse 10 Kontantstrømoppstilling 11 Regnskapsprinsipper 14 Noter 24 Revisjonsberetning 2013 Forsiden Som en del av et tverrfalig team

Detaljer

LIVET ER DET SOM PÅGÅR MENS DU GJØR KARRIERE SÅ TENK PÅ BALANSEN

LIVET ER DET SOM PÅGÅR MENS DU GJØR KARRIERE SÅ TENK PÅ BALANSEN Årsrapport A Innhold Hovedtall og sammendrag fra årsregnskapet 2014 3 Årsberetning for 2014 4 Resultatregnskap 8 Balanse pr. 31.12. 9 Kontantstrømoppstilling 11 Noter til regnskapet 12 Revisjonsberetning

Detaljer

Årsrapport 2013. MøllerGruppen Eiendom AS

Årsrapport 2013. MøllerGruppen Eiendom AS 1 Om MøllerGruppen Eiendom MøllerGruppen Eiendom eier, forvalter og utvikler næringseiendommer i Norge, Sverige og Baltikum. Porteføljen består av 105 eiendommer med til sammen ca. 330.000 kvm bygningsmasse.

Detaljer

Årsmelding og regnskap

Årsmelding og regnskap Årsmelding og regnskap 2013 LEDENDE BOLIGBYGGER Bate boligbyggelag (Bate), tidligere Stavanger Bolig byggelag, har gjennom snart 70 års virksomhet i stavangerregionen utviklet bred kompetanse på bygging

Detaljer

mange svært gode samarbeidspartnere ønsker våre råd og prosjektdokumenter, og små oppdrag.

mange svært gode samarbeidspartnere ønsker våre råd og prosjektdokumenter, og små oppdrag. ÅRSRAPPORT 2013 2 MULTICONSULT ÅRSRAPPORT 2013 ADM. DIR. CHRISTIAN NØRGAARD MADSEN «Norge kan aldri bli billigst, men vi kan bli best. Det gjør kunnskap til et suksesskriterium for at vi skal hevde oss

Detaljer

Selskapet og organisering Innhold

Selskapet og organisering Innhold Årsrapport 2010 Selskapet og organisering Innhold Forord fra konst. konsernsjef s. 4 Forretningsutvikling s. 6 Stange Energi MARKED AS s. 7 Stange Energi NETT AS s. 8 BEKKELAGET ILSENG Stange Energi AUS

Detaljer

VALIDUS ÅRSRAPPORT 2011

VALIDUS ÅRSRAPPORT 2011 VALIDUS ÅRSRAPPORT 2011 Utgiver Validus AS Postadresse: Postboks 113, 3051 Mjøndalen, Norway Besøksadresse: Orkidéhøgda 3, 3050 Mjøndalen Telefon: (+47) 32 23 11 00 Faks: (+47) 32 23 11 01 E-post: firmapost@validus.no

Detaljer

Årsrapport/2010. Kristiansand. lillesand næringsarealer AS

Årsrapport/2010. Kristiansand. lillesand næringsarealer AS 10 Årsrapport/2010 Kristiansand Næringsselskap AS lillesand næringsarealer AS Årsrapport 2010 2 3 05 Selskapsoversikt 09 Knas Styrets beretning 2010 LINA Styrets beretning 2010 10 26 Knas Regnskap 2010

Detaljer

12 Balanse konsern. 14 Kontantstrømoppstilling konsern. 16 Balanse morselskap. 18 Kontantstrømoppstilling morselskap. 19 Regnskapsprinsipper

12 Balanse konsern. 14 Kontantstrømoppstilling konsern. 16 Balanse morselskap. 18 Kontantstrømoppstilling morselskap. 19 Regnskapsprinsipper Årsrapport 2011 Innhold 2 Innhold 3 Hovedtall 3 Årsberetning 11 Resultatregnskap konsern 12 Balanse konsern 14 Kontantstrømoppstilling konsern 15 Resultatregnskap morselskap 16 Balanse morselskap 18 Kontantstrømoppstilling

Detaljer

Årsrapport 2014. MøllerGruppen AS

Årsrapport 2014. MøllerGruppen AS Årsrapport 2014 1 NØ Årsrapport 2014 Om MøllerGruppen MøllerGruppen er et familieeid konsern som er engasjert innen import, salg, service og finansiering av Volkswagen, Audi og ŠKODA. Selskapet er representert

Detaljer

styrets beretning 2003

styrets beretning 2003 styrets beretning 2003 Interconsult ASA fikk i 2003 et negativt resultat etter en omfattende snuoperasjon, som ga forventet effekt siste halvår. Samtlige av de 4 siste driftsmånedene oppnådde en positiv

Detaljer

og regnskap Årsmelding 2014

og regnskap Årsmelding 2014 og regnskap Årsmelding 2014 ET BOLIGBYGGELAG FOR FRAMTIDEN Siden jeg startet i boligbyggelaget for fem år siden har antall bolig bygge lag i Norge blitt halvert. Det er nå rundt 45 bolig bygge lag tilknyttet

Detaljer

11 Resultatregnskap konsern. 12 Balanse konsern. 14 Kontantstrømoppstilling konsern. 15 Resultatregnskap morselskap. 16 Balanse morselskap

11 Resultatregnskap konsern. 12 Balanse konsern. 14 Kontantstrømoppstilling konsern. 15 Resultatregnskap morselskap. 16 Balanse morselskap Årsrapport 2012 Innhold 2 Innhold 3 Hovedtall 3 Årsberetning 11 Resultatregnskap konsern 12 Balanse konsern 14 Kontantstrømoppstilling konsern 15 Resultatregnskap morselskap 16 Balanse morselskap 18 Kontantstrømoppstilling

Detaljer

Årsmelding 2011. Kleven Maritime AS Org.nr. 981 508 734

Årsmelding 2011. Kleven Maritime AS Org.nr. 981 508 734 ÅRSRAPPORT 2011 Årsmelding 2011 Kleven Maritime AS Org.nr. 981 508 734 Konsernet si verksemd og organisering Konsernet Kleven Maritime vart etablert i januar 2000. Kleven Maritime AS er morselskap i konsernet

Detaljer

Innhold. 3 Hovedtall. 3 Årsberetning. 11 Resultatregnskap konsern. 12 Balanse konsern. 14 Kontantstrømoppstilling konsern

Innhold. 3 Hovedtall. 3 Årsberetning. 11 Resultatregnskap konsern. 12 Balanse konsern. 14 Kontantstrømoppstilling konsern Årsrapport 2013 Innhold 3 Hovedtall 3 Årsberetning 11 Resultatregnskap konsern 12 Balanse konsern 14 Kontantstrømoppstilling konsern 15 Resultatregnskap morselskap 16 Balanse morselskap 18 Kontantstrømoppstilling

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2008 Summary in English: page 58-59

ÅRSRAPPORT 2008 Summary in English: page 58-59 ÅRSRAPPORT 2008 Summary in English: page 58-59 selskapene i konsernet. Jeg håper også at vi kan videreføre denne prosessen inn i andre områder i 2009. Det er viktig å ha klare retningslinjer for effektiv

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2012. OSL Gardermoen T2 -prosjektering ny terminal / VVS / IKT / miljø / energi / SHA / brann / akustikk / (ill. Narud Stokke Wiig)

ÅRSRAPPORT 2012. OSL Gardermoen T2 -prosjektering ny terminal / VVS / IKT / miljø / energi / SHA / brann / akustikk / (ill. Narud Stokke Wiig) ÅRSRAPPORT 2012 OSL Gardermoen T2 -prosjektering ny terminal / VVS / IKT / miljø / energi / SHA / brann / akustikk / (ill. Narud Stokke Wiig) Innhold 3 Årsrapport 2012 7 Resultatregnskap 8 Balanse 10 Kontantstrømoppstilling

Detaljer

WINDER ASA ÅRSRAPPORT

WINDER ASA ÅRSRAPPORT WINDER ASA ÅRSRAPPORT 2006 ÅRSBERETNING 2006 VIRKSOMHETEN Winder ASA er et investeringsselskap som har som formål å forestå industriutvikling i form av aktivt eierskap. Selskapet er lokalisert i Oslo og

Detaljer

Innhold. 3 Årsberetningen 2008 6 Resultatregnskap 7 Balanse 9 Kontantstrømoppstilling 10 Regnskapsprinsipper 12 Noter 22 Revisjonsberetningen 2008

Innhold. 3 Årsberetningen 2008 6 Resultatregnskap 7 Balanse 9 Kontantstrømoppstilling 10 Regnskapsprinsipper 12 Noter 22 Revisjonsberetningen 2008 COWI AS 2008 Innhold 3 Årsberetningen 2008 6 Resultatregnskap 7 Balanse 9 Kontantstrømoppstilling 10 Regnskapsprinsipper 12 Noter 22 Revisjonsberetningen 2008 Årsberetning 2008 COWI AS konsern leverte

Detaljer

Stange Energi AS har totalt 63 ansatte og er heleid av Stange Kommune.

Stange Energi AS har totalt 63 ansatte og er heleid av Stange Kommune. Årsrapport 2011 Bekkelaget Ilseng Romedal Stange Gata Tangen Espa Stange Energi AS har i snart 100 år vært en viktig aktør i Stange Kommune. Bedriften er organisert som konsern og selger kraft, nett og

Detaljer

Årsrapport 2013. MøllerGruppen Bil AS

Årsrapport 2013. MøllerGruppen Bil AS 1 Om MøllerGruppen Bil MøllerGruppen Bil er en del av MøllerGruppen, som er er et familieeid konsern som er engasjert innen import, salg, service og finansiering av Volkswagen, Audi og Škoda, samt utvikling

Detaljer

BERNER GRUPPEN BERNER GRUPPEN BERNER GRUPPEN

BERNER GRUPPEN BERNER GRUPPEN BERNER GRUPPEN BERNER GRUPPEN BERNER GRUPPEN BERNER GRUPPEN MEDIEMANGFOLD UNDER PRESS Mediemangfoldet i det norske mediemarkedet er under press. I Berner Gruppen er vi bekymret for eierskapskonsentrasjonen i bransjen.

Detaljer

Buer Entreprenør AS Årsrapport 2013

Buer Entreprenør AS Årsrapport 2013 Buer Entreprenør AS Årsrapport 2013 buer entreprenør as Gymsalen på Haukerød skole. 1 2 3 Forsiden: Haukerød skole. 1 3: Diverse bilder fra Haukerød skole. Haukerød skole Byggherre: Sandefjord kommune

Detaljer