Reformer - utviklingstendenser. 1. Velferdsreformer Velferdsstaten. Fagbevegelsens strategier. Forvaltning og forretning hva er forskjellen?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Reformer - utviklingstendenser. 1. Velferdsreformer Velferdsstaten. Fagbevegelsens strategier. Forvaltning og forretning hva er forskjellen?"

Transkript

1 Utvikling av velferdsstaten: Mer sentralisering og markedsretting? Helene Bank Spesialrådgiver NTL Høgskoler og universiteter, Reformer - utviklingstendenser 1. Velferdsreformer : Bygge opp velferdsstaten utjevningsmekanismer - maktspredning 2. Strukturreformer : Innsparingsmål markedsretting, tariffspredning maktsentralisering 3. Nedrivingsreformer: Markedssentralisering, styringsretten absolutt - individualisering 4. Markedsmyter og magiske innsparingstall 5. Det fins alternativ Fagbevegelsens strategier 1. Fordele produktivitetsvekst ( arbeid kapital, frontfag) 2. Ta produktivitetsvekst ut i fritid dele arbeid (600 mill u. jobb bedre liv, mer makt) 3. Velferdsstat og velferdskommune universelle velferdsordninger 1. Velferdsreformer Velferdsstaten 1) Det ordnete arbeidslivet Gjensidig aksept: Organisasjonsfrihet og tillitsmannens rolle versus styringsretten Trepartssamarbeid arbeidslivsavtalene med fredsplikt arbeidsmiljølov - medbestemmelse 2) Velferdsordningene: Universelle tjenester/sosial trygghet Yte etter evne motta etter behov Utjevning/omfordeling Klassekompromisset:Ikke fagorganisasjonenes førstevalg, men kapitalens svar på alternativ Forvaltning og forretning hva er forskjellen? Fordeling virker: Inntektsnivå betyr mindre for god velferd.. Forvaltning/det offentlige: Der markedet ikke fungerer der behov, ikke kjøpekraft skal fordele 1

2 .enn små inntektsforskjeller Tillit er størst i samfunn med stor likhet De mektige motkreftene Finanskrise og økonomisk frislepp NHOs løsning på finanskrisa Finans og profittkrise BNP globalt Finansformue "Vi ønsker økt bruk av konkurranse både i privat og offentlig sektor. Det kan gjøre at Norge kommer styrket ut av krisen og de ulike virksomhetene blir levedyktige på lang sikt." President i NHO, Paul-Chr. Rieber 2009 Finans- versus realkapital (billioner US$) NHO: Sterkt ønske om å slippe til NHO - trenger større markeder Offentlig sektor brukte 555 mrd kr Innkjøp av varer og tjenester for 350 mrd kr Sykehustjenester, ca. 100 mrd kr Pleie og omsorgstjenester 70 mrd kr ( 2010 tall, nasjonalregnskapet og Kostra) NHO: Våre medlemsbedrifter har et veldig sterkt ønske om å få slippe til Petter Brubakk ( Dagsavisen ) «400 milliarder kroner, er det et marked dere, som representerer våre medlemmer, har lyst på? You bet.» John G. Bernander på NHOs årskonferanse 2012 Blåblå regjeringsplatform øker markeder for våre bedrifter med 10 mrd Større kommuner vil gi et bedre marked for bedrifter som skal selge varer og tjenester til kommunene. Derfor er en sammenslåingsreform viktig for næringslivet (Kommunal Rapport ). NHO- Petter Furulund 2

3 ..og mer sentralisering NHO bruker alle anledninger Hva kommer etter 22.7? Er det hele tatt mulig å tenke seg noe etter 22.7? Ja; for eksempel forvaltningsstruktur og konkurranseutsetting. NHOs Blogg Problemet er. at offentlig velferd er offentlig drevet at folk har tillit til det offentlige norske kommuner er allt for små markeder.ansatte har aaalt for sterke rettigheter og organisasjoner 2. Strukturreformer Trinnvis markedsretting La markedet styre konkurranseutsett og privatisér (1980-tallet ->) New Public Management NPM - trinnvise reformer ( >) Mistillitsstyring For gradvis privatisering For å svekke fagorganisasjonene Markedsreformer (IMF og OECD fra 1998->) Produktmarkedsreform = privatisering og konkurranse Arbeidsmarkedsreform = fleksibilisering, reform av AML, toppstyrt ledelse Finanssektor reform = finansliberalisering Omdanning fra forvaltning til forretning Fra NOU 2000:19: side 104 eks Sverige Fra forvaltning til forretning i staten 1. Skape markedslignende ordninger innenfor virksomheten. Bestiller/utfører-modeller, resultatenheter mm. Forretningsdrift "Statsforretning" Avinor Banetele 2. Budsjettfinansiert virksomhet settes ut på anbud til eksterne, evt uten at egen virksomhet tillates å legge inn anbud. Statoil Flytoget Baneservice Jernbaneverket NSB 3. Virksomhet bort fra forvaltningen f.eks. i form av en omdanning til et statlig selskap. evt ved hjelp av stegene over. Telenor Dnb Nor Nav Offentlige tjenester og forvaltning Dep/etater Forsvarsbygg Universitet Helseforetak 4. Selskapet kan eies av staten eller som et ytterligere steg privatiseres. Cermaq Norsk hydro 3

4 Forvaltningsmeldingen 2008 Skiller på virksomheter som er en del av staten som rettssubjekt og de som ikke er det, Særlovsselskap, statsforetak, helseforetak, statlige aksjeselskap, stiftelser og andre enheter som ikke er regnet som en del av statsforvaltningen. Prinsipp for organisering: Statlege verksemder som opererer i ein marknad i konkurranse med andre, bør organiserast som selskap. Statlege verksemder som opererer i ein marknad, og som òg skal fremme viktige sektorpolitiske omsyn, bør organiserast som statsføretak. EUs konkurransepolitikk gjelder for enheter som ikke er del av staten som rettssubjekt ( regjeringens tolkning) Styring av universiteter/høgskoler pr idag Skilt ut fra forvaltningen i egne institusjoner gjennom Lov om Universiteter og høyskoler i 2004 ("fristilt forvaltningsorgan?") Beslutningsmyndighet delegert fra politisk nivå til styret som er øverste organ og styret kan organisere og delegere videre nedover( 9-1 (2)) Økonomisk resultatansvar (også negativt!, tild.b.2010 s.16) Kan bruke gevinst fra salg av bygning mv. (tild.b. s.16) Oppretting av selskap eller aksjer krever fullmakt, men eierskap i selskaper besluttes av styret (tild.b. s.16) Utskille funksjoner? Fra ; nye regnskapsregler (SRS) Rammefinansieres, men også eksterne inntekter. Inntekter skal fra nå av dekke både investering & drift 20. okt Finansieringsmodell: Tellekanter måle det som kan måles Antall publikasjoner spesielt i utenlandske tidsskrift Ekstern finansiering Studiepoeng og studentgjennomstrømning Det er lovet, men fortsatt ikke gjennomført, at finansiering også skal basere seg på popularisering av forskningen og av samfunnsdebatt. Patentering av forskningsresultat Mangel på kvalitative mål, kombinert med tellekant-finansiering, fører til en enda sterkere dreining av universitetet som serviceinstitusjon i et konkurranseutsatt marked Kommersielle og sentraliserende krefter trekker samme vei Forvalting Jernbane Samhandling s-reform Vei Barnehage Sjukehus Sentralstyrt Lokalstyrt Helseforetak Jernbane Mesta Forretning Barnehage Samhandling s-reform Hvordan blir det offentlige? «De siste tiårene har modernisering og fornying av offentlig sektor dreid seg om å ta i bruk ulike markedsstyringsteknikker. Markedsstyring har svekket den folkevalgte styringen og medbestemmelsen i arbeidslivet, som er bærebjelkene i den norske samfunnsmodellen. Dermed undergraves også tilliten til offentlig sektor.» (Fra uttalelse på LO-kongressen 2009) Aaalt for sterke fagorganisasjoner og rettigheter Forvaltning Stat Kommune Individ Spekter (tidl NAVO) KS bedrift Virke PBL/ FUS Vegdirektorat NHO- Abelia NHO Ikke tariffavtale Sosial dumping Selvstendig /ikke fast tilsetting Ikke organisert Forretning Investor/ konsern Tariffavtaler: Kommersialliserende og individualiserende krefter trekker samme vei Kollektiv 4

5 Medbestemmelse på 1970-tallet Økt innflytelse for den enkeltes arbeidstaker over avgjørelser som er av betydning for hans/hennes arbeidssituasjon, vil styrke vårt samfunns demokratiske fundament. Stortingsmelding 28 ( ) Medbestemmelse på 1980-tallet «Vidt definert kan en si at bedriftsdemokrati eller medbestemmelse omfatter alle tiltak som gir de ansatte innflytelse på avgjørelsesprosesser på alle plan i virksomheten, fra fastsetting av virksomhetens overordnede mål til de løpende avgjørelser i tilknytning til den enkeltes daglige arbeid og innsatsvilje.» Brubakken-utvalget 1985 Tom Colbjørnsen, rektor BI Ansatte er naturlig nok mest opptatt av sine egne revirer og agendaer, og deres kompetanse er avgrenset til operative og lokale forhold. Siden de ikke er ansvarlige for overordnede resultater har de heller ikke samme forpliktelse til å ta hensyn til disse. Ansattes deltagelse bør derfor begrense seg til å medvirke, ikke til å bestemme. Det bør ledere gjøre. Dagens Næringsliv Lean Menneskesyn arbeidsfolk bruker mest tid på å unngå å jobbe Hardly a competent workman can be found who does not devote a considerable amount of time to studying just how slowly he can work and still convince his employer that he is going at a good pace. Frederick W. Taylor, The principles of scientific management (1911 Medbestemmelse første offer " Ledelsen mener de involverer de ansatte hvis de har et allmøte i kantina, og legger ut hva som skal skje på den interne weben. Da har liksom ledelsen kommunisert. Men det de ansatte ofte sitter igjen med, er power - point - folier som ser ut som koblingsskjema for sterkstrøm Wenche Halsen, avd.leder i B M, Mandag morgen Toppstyrt ledelse, kvasimarkeder og mistillit Måling og telling - mistillit Skille bestiller- og utførerfunksjoner Salg, selskapsdannelser, utskillinger Konsulentstyrte prosesser salgsfolk, ikke ansvarlig for ansatte!!! Kvasimedbestemmelse konferanser og møter med rundstykker Fagforeningene på sidelinja Individualisering 5

6 Taylorisme og HR-ledelse: Fra bilfabrikk til offentlige sektor It is only through enforced standardization of methods, enforced adoption of the best implements and working conditions, and enforced cooperation that this faster work can be assured. And the duty of enforcing the adoption of standards and enforcing the cooperation rests with management alone». Frederick W. Taylor, The principles of scientific management (1911) Kontrollmekanismer Egenkontroll: Deler av bedriftskulturen. Internalisering av verdier. Verdier ikke regler Resultatkontroll: Fra stemplingsur til kontroll av resultater Kollegakontroll: Særlig når vi jobber i team Digital kontroll: Mobiltelefon, e-post, meldetjenester. (Pass på sosiale medier!) Kundekontroll: Ansatte som jobber mot kunder, er avhengige av at kundene er tilfredse. Robert Salomon Nedrivingsreformer Ekspertutvalg ( ikke partssammensatt, ikke NOU) ikke medbestemmelse Reformkjerne gjennomføres umiddelbart ( budsjettmessig, midlertidig, basert på påstander ikke grunn til å vente..) Invitasjon (samarbeidsforslag, skriftlige innspill, møte med aktørene) Stortinget bestemmer ( ikke offentlige høringer mer enn det loven tilsier) eller spissformulert Vi skal skvise så mye tannkrem ut av tuben at AP ikke får puttet det tilbake Linda Hofstad Helleland (H), Leder i Samferdelskommiteen Om privatisering av togstrekninger. I Klassekampen Perverse reformer - et utvalg Produktivitetsvekst mer output pr kr eller time ( kan brukes til å øke kvalitet, eller til å redusere skatt) Stordriftsfordeler mindre kostnad per enhet - ( alle økonomiske aktiviteter er like) Full sysselsetting Dynamisk skattepolitikk - (20% ekstra kostnad ved offentlig ressursbruk) Sentraliseringsreformer videre - de ubegrunnete mytene Skatt mer effektiv bruk av skattebetalernes penger NAV-kontorer de små må bort, mer rettferdig Kommune Robust færre kommuner - demokrati Politiet Nærhet færre politikontorer Brann Nærhet og trygghet færre stasjoner Høgskole/universiteter kvalitet og standard færre institusjoner Sykehus det gis ikke lenger begrunnelse politikerne har abdisert 6

7 Forskningsministerens 7.pkts-liste NOKUT 7 personer med direkte lovoppgaver og med nye oppgaver fra september oppnevne en ekspertgruppe : Hvordan finansiering kan styrke kvaliteten i forskning og høyere utdanning. 2. Stortingsmelding om struktur i høyere utdanning: Sikre høy kvalitet - Tydelige kvalitetskrav, strukturen følgre av standardene. redusere antallet institusjoner. 3. Langtidsplan. Denne vil styrke forutsetningene for å gjøre de langsiktige og strategiske prioriteringene som er viktige for å oppnå høy kvalitet. 4. Flere verdensledende forskningsmiljø. I dialog finne og satse på aktuelle miljøer og institusjoner som kan bidra til gjennombruddsforskning i verdensklasse. 5. Norge lykkes i EUs nye forskningsprogram Horisont motiverer hver enkelt forsker til å søke. 6. Regjeringen skal se på hvordan vitenskapelig ansatte i varetas. Det inkluderer rekruttering, stillingsstruktur og karriereutvikling. 7. Trykk på lærerutdanning. Det som ikke telles - det som antas ivaretatt Samfunnsoppdraget til institusjonen Mål om desentralisert bosetting - utdanningsstruktur Mangfold Det er ikke de største forskningsinstitusjoner som er de mest excellente Mellomromskompetanse - Maktdeling Avstand fra de herskende(s) tanker forutså ikke finanskrisa 4. Markedsmyter og magiske innsparingstall Innsparingsmyten Innovasjonsmyten og kvalitetsmyten Myten om at det er det samme hvem som leverer offentlige velferd Stordriftsmyten om at alt stort er effektivt Innsparingsmyten Magiske innsparingstall i norsk reformhistorie Ufaglige metoder Oppsplitting av NSB: 100 millioner (Hartmark-Iras) Sykehusfusjonen i Oslo: millioner (McKinsey) Konkurranseutsetting i kommunene: 19 milliarder (NHO Service) Besparelser og kostnader ved konkurranse i kommunene: 1.7 mrd (Rambøll og Inventura pva KS) Sentralisere administrative støttefunksjoner i staten: 20-40% (DiFi) Forbedringspotensial i barnehagesektoren: 60% (Senter for økonomistyring, SFØ) Beste praksis (best practice) først finner en fram til beste praksis, dvs. til den produsenten av en bestemt gruppe produsenter som har lavest kostnad i forhold til størrelsen på produksjonen. Enhetene vurderes opp mot hverandre ved at de mest effektive enhetene utgjør en referansefront som de andre enhetene måles mot. (Definisjon fra Sanners effektiviseringsrapport NHO-Service Egne erfaringer fra andre prosjekter McKinsey om sykehusfusjonen i Oslo, Deloitte om BUM i storbyer, Rambøll og inventura (KS) Erfaringer fra privat sektor DiFis innsparingstall for sentralisering av administrative støttefunksjoner i staten er basert på outsourcing til lavkostland i privat sektor, callsenters i India. Antatte stordriftsfordeler - samlebånd. Teoretiske estimater og tenkte tall - kombinert med anbefaling om mer arbeid, og referanse til arbeid med metoder over. Rambøll og inventura (KS), PWC for EU-kommisjonen, 7

8 Anbud - sparing? KS: 1.7 mrd netto sparing ved anbud men alvorlige metodefeil Fagkompetanse Kontroll Omstilling Anbud Profitt Etter-kostnader Kostnader-besparelser-og-effektivisering-ved-anskaffelser-innen-velferd/ Fagforbundet har laget tilsvar Hvordan tjene penger på velferdstjenester? Lønn og Pensjon: (gjerne ca 80% av driftskostnader andelen går ofte ned hos kommersielle) Lavere grunnlønn (ca sykehjem barnehager), timelønn heller enn månedslønn, Uten tillegg. Dårligere pensjon Bemanning: innleid/midlertidig og mindre fagpersonell ikke full stilling Å utnytte markedet : Konsentrert i store markeder (sentrale strøk), markedet for det enkle, men godt betalte, ekstratjenester Selskapsstrukturering: Skille drift, eiendom og bemanning. Kjøpe tjenester fra egne se.lskap. Uoversiktlige konsernstrukturer og skatteparadis, vanskeliggjør tilsyn «Renholdsbransjen opplever stort press på pris i anbudsrunder. Det går utover de ansatte, Fafo-rapport.» Aftenposten, Samfunnskostnad Innovasjonsmyten Os kommune går klart i pluss. Det blir kanskje litt nærsynt, men hvis noen havner på NAV og trygd, så er det en statlig ytelse. Terje Søviknes, ordfører i Os og nestleder i Frp, sin kommentar på at tidligere kommunale renholdere mistet jobbet etter andre anbudsrunde. (BT ) 8

9 Andre selskaper Eiendom AS Eiendomsselskap Slik brukes innovasjonskraften 2008: Offentlige driftstilskudd:15 millioner kr Utbytte: 0 kr Fortjeneste: 3,5 millioner kr Holding AS Morselskap Forvalter investeringstilskudd.. Leier eiendom av... Barnehage 3 AS Barnehageselskap Barnehage 1 AS Barnehageselskap Barnehage 2 Barnehageselskap og arbeidsformidling (enkeltmannsforetak) Vi tar ikke utbytte. Barnehagene går med underskudd. Kjøper arbeidskraft fra Det samme hvem som leverer? Hva sier forskningen? Etter grundig forskning om 20 års erfaringer «Privata alternativ och konkurrensutsättning inom välfärdssektorn har inte blivit den mirakelmedicin som många hoppades på. (...) Vi kan inte hitta några vetenskapliga belägg för att de högt ställda förhoppningarna har infriats, skriver SNS forskningschef Laura Hartman.» Dagens Nyheter, Offentlige kapitaltilskudd til bygging av barnehage Offentlige tilskudd til drift av barnehage Foreldrebetaling Kilde: Brønnøysundregistrene.www.proff.no Ny høgskole og universitetsreform Blir akademiske einingar betre na r dei blir større. tankegangen har blitt prøvd ut i helsesektoren, med fusjonen i Oslo som eit lysande føredøme. Det er den største av alle fusjonar, den har nær kosta livet til dei som arbeider der, og i nokre tilfelle faktisk kosta livet til pasientane. Men ei gruppe har blitt vinnarar: konsulentfirma som har teke ut fleire milliardar - eg skriv ikkje feil - milliardar av helsebudsjettet. Brukt pa akademia kan ein seia det slik: Det finst truleg ei grense for kor liten ein institusjon bør vera, kor lite eit studium kan vera. Det kan ein setja ein standard for, og det blir nok gjort. Men bør ein ikkje ogsa spørja kor stor ein institusjon kan vera? Det spørsma let blir feia under teppet, saman med dei bagatellmessige mislydane fra sjukehusfusjonen i Oslo. Demokrati i store og små kommunar Valinnretta deltaking: Små kommunar mest Valdeltaking Listeretting Hatt kommunale verv Partimedlemskap Valkampen meir lokal Politikken speglar meir det folk meinar Representantar i store kommunar mister kontakten med innbyggjarane Audun Offerdal Deltaking i store og små kommunar Tilfredshet med kommunal velferd Deltaking mellom vala Meir i små enn i store kommunar: Påvirkning av saker Kontakt med politikarar og administrasjon Kjenner lokalpolitikarar Interesse for lokalpolitikk Likt eller meir i store enn i små: Protestmøter, demonstrasjonar, aksjonar Audun Offerdal 9

10 Den danske reform strukturreform - Resultat: Økt sentralisering noen oppgaver standardiserte overført til kommunen Økt markedsretting (ABF og mindre skatteutligning, Bestiller-utfører - fakturareform) Mindre deltakelse (indikator for politisk deltakelse (IPE - stemme i valg, tro på at de kan påvirke, tro på at de kan forstå og delta) : Jo større kommuneendring (antall innbyggere) jo større reduksjon i IPE Ikke penger spart 6. Det fins alternativ En politikk for en fremtidsretta offentlig sektor bør inneholde: Et offentlig eierskap med politiske ambisjoner. Et non-profittprinsipp for alle skattefinansierte velferdstjenester. Basert på tilskuddskontroll Et styringssystem basert på institusjonenes ulike samfunnsoppdrag og de ansattes faglighet. Ledelses basert på tilstedeværelse, medbestemmelse og tillitt System for hjemfall, så konkurser ikke kan brukes strategisk Vilje til strengt regime og til å finansiere rekommunalisering og renasjonalisering NTLs krav - i mot markedsstyring i staten 1. Gjennomgå målstyringen i forvaltningen 2. Ha offentlige tjenester i egen regi 3. Gjennomgå bestiller-utførerløsninger 4. Reduser konsulentbruken 5. Redusere bruk av midlertidig ansatte 6. Bruk ansatte mer i utviklings og fornyingsarbeidet John Leirvaag Klassekampen Dere har en viktig jobb! Bekjemp New Public Management og de amerikanskdominerte ledelsesmodellene Lær av Sandefjord-lærerne stans målemanien Erstatte kontroll og målemani med tillit og utviklingssamarbeid Press den politiske opposisjonen til å love at eventuell kommersialisering og svekking av kollektive ordninger vil bli omgjort Få politikere på banen Kun sterke fagorganisasjoner med sterkt indre samhold samt brede folkelige allianser vil duge For velferdsstaten Hjemmeside: Abonner på elektronisk nyhetsbrev: Velferdskonferansen 7. oktober

LEAN Passe slank, eller tilbake til start? Helene Bank Spesialrådgiver Fagforbundets strategiske stab

LEAN Passe slank, eller tilbake til start? Helene Bank Spesialrådgiver Fagforbundets strategiske stab LEAN Passe slank, eller tilbake til start? Helene Bank Spesialrådgiver Fagforbundets strategiske stab Ta kritikken på alvor Tre aspekt 1. Medbestemmelse 2. Markedsstyring (NPM) 3. Byråkratiserende 1. Medbestemmelse

Detaljer

Velferdsprofitørene - Om penger, makt og propaganda i de norske velferdstjenestene. Linn Herning For velferdsstaten

Velferdsprofitørene - Om penger, makt og propaganda i de norske velferdstjenestene. Linn Herning For velferdsstaten Velferdsprofitørene - Om penger, makt og propaganda i de norske velferdstjenestene Linn Herning For velferdsstaten NSF Østfold 10.12.2015 06.05.2015 Sykehjemsanbud: Mangfold og alle gode krefter? Konkurranseutsatte

Detaljer

VELFERD, DEMOKRATI OG ÅPENHET. Helene Bank Spesialrådgiver Bodø kommune

VELFERD, DEMOKRATI OG ÅPENHET. Helene Bank Spesialrådgiver Bodø kommune VELFERD, DEMOKRATI OG ÅPENHET Helene Bank Spesialrådgiver Bodø kommune 12.4.2016 Kommunen og den nordiske modellen 1) Det ordnete arbeidslivet Gjensidig aksept: Organisasjonsfrihet og tillitsmannens rolle

Detaljer

Hvordan få gode offentlige tjenester?

Hvordan få gode offentlige tjenester? Hvordan få gode offentlige tjenester? Virkemidler, sammenhenger - og handlingsrom Velferdskonferansen 23. Mai 2011 Fanny Voldnes Registrert revisor og cand. philol Leder av Samfunnsøkonomisk enhet i Fagforbundet

Detaljer

Store kjedesalonger og privatskoler

Store kjedesalonger og privatskoler Store kjedesalonger og privatskoler -erfaringer fra offentlig sektor Nordisk kurs for frisører 27.8.2013 Helene Bank Spesialrådgiver strategisk stab Fagforbundet, Norge Barnehageforliket 2003 Private aktører

Detaljer

EU, rammebetingelser og interessekamp Nordisk kurs for frisører

EU, rammebetingelser og interessekamp Nordisk kurs for frisører EU, rammebetingelser og interessekamp Nordisk kurs for frisører 27.8.2013 Helene Bank Spesialrådgiver strategisk stab Fagforbundet, Norge Litt handelsteori, -ideologi og -politikk Hvorfor kan en drosjesjåfør

Detaljer

EU, EØS og lokaldemokratiet Ta det tilbake!

EU, EØS og lokaldemokratiet Ta det tilbake! EU, EØS og lokaldemokratiet Ta det tilbake! Helene Bank Spesialrådgiver Røros 3.11.2011 Regjeringen vil tvinge kommuner til å privatisere parkering Kleppa vil tvinge kommunane til å avvikle drift av parkeringsplassar,

Detaljer

Konkurranseutsetting eller egenregi Myter, fakta, alternativer. Helene Bank Spesialrådgiver SST 17.10.2012

Konkurranseutsetting eller egenregi Myter, fakta, alternativer. Helene Bank Spesialrådgiver SST 17.10.2012 Konkurranseutsetting eller egenregi Myter, fakta, alternativer Helene Bank Spesialrådgiver SST 17.10.2012 Hvor mange offentlige ansatte trengs for å skifte en lyspære? Det tar syv Nordmenn å skifte en

Detaljer

Velferdsprofitørene - Om penger, makt og propaganda i de norske velferdstjenestene. Linn Herning For velferdsstaten

Velferdsprofitørene - Om penger, makt og propaganda i de norske velferdstjenestene. Linn Herning For velferdsstaten Velferdsprofitørene - Om penger, makt og propaganda i de norske velferdstjenestene Linn Herning For velferdsstaten kommuneøkonomikonferanse 27.05.2016 06.05.2015 Velferdsprofitørene - de som profiterer

Detaljer

FAGFORBUNDETS KAFFEKURS

FAGFORBUNDETS KAFFEKURS FAGFORBUNDETS KAFFEKURS Tema: Privatisering Handlingsprogrammet om privatisering Trygge, godt kvalifiserte og motiverte offentlig ansatte gir de beste tjenestene Privatisering, konkurranseutsetting og

Detaljer

Tillitsvalgtkurs i Utdanningsforbundet Aust-Agder. Kristiansand 23.11.2012. Roar Eilertsen De Facto

Tillitsvalgtkurs i Utdanningsforbundet Aust-Agder. Kristiansand 23.11.2012. Roar Eilertsen De Facto Utvikling av medbestemmelse i offentlig sektor Avtaleverket blir det respektert? Tillitsvalgtkurs i Utdanningsforbundet Aust-Agder Kristiansand 23.11.2012 Roar Eilertsen De Facto Den norske modellen Den

Detaljer

Utfordringene i offentlig sektor Kommisjonsleder Jørn Rattsø

Utfordringene i offentlig sektor Kommisjonsleder Jørn Rattsø Utfordringene i offentlig sektor Kommisjonsleder Jørn Rattsø Seminar om produktiviteten i offentlig sektor, Oslo 21. august 2014 skal: Kartlegge og analysere årsaker til den svakere produktivitetsutviklingen

Detaljer

Offentlig eller privat ett fett?

Offentlig eller privat ett fett? Offentlig eller privat ett fett? Påstander i velferdsdebatten Kommersiell drift gir smartere organisering og bedre effektivitet Kommersielle aktører gir bedre ressursbruk og billigere tjenester OFFENTLIG

Detaljer

Kommunal- og regionaldepartementet

Kommunal- og regionaldepartementet Partssamarbeid i utviklingsarbeid Bjørn Pettersen 13.3.13 "Bedrifter fikser ikke endring (Mandag morgen 15.11.10 ) Rådgivingsselskapet Burston Marsteller: Kun 3 av 100 norske bedrifter mener deres endringsprosesser

Detaljer

MANIFEST ANALYSE. manifestanalyse.no

MANIFEST ANALYSE. manifestanalyse.no MANIFEST ANALYSE Etabl. 2009 Fem ansatte Finansiert av årlig støtte fra 315 fagforeninger, fra 2500 til 500 000 kr. 200 enkeltpersoner 1500-3600 kr i året. Foredrag, debatter, rapporter og pamfletter Manifest

Detaljer

FAGFORBUNDETS KAFFEKURS

FAGFORBUNDETS KAFFEKURS FAGFORBUNDETS KAFFEKURS Kaffekurs om privatisering - lærerveiledning K O M M U N E V A L G E T 2 0 1 1 FAGFORBUNDETS KAFFEKURS Tema: Privatisering Velkommen til et kort kurs som tar for seg konkurranseutsetting

Detaljer

Modellen vår. Jens Stoltenberg

Modellen vår. Jens Stoltenberg Modellen vår Sterke fellesskap og rettferdig fordeling har gjort Norge til et godt land å bo i. Derfor er vi bedre rustet enn de fleste andre til å håndtere den internasjonale økonomiske krisen vi er inne

Detaljer

Ta tjenestene tilbake

Ta tjenestene tilbake Ta tjenestene tilbake Handlingsrom i lokalpolitikken under EØS Helene Bank Spesialrådgiver EØS-konferanse i Akershus 11.2.2012 Regjeringen vil tvinge kommuner til å privatisere parkering Kleppa vil tvinge

Detaljer

Strategi mot økt privatisering, konkurranseutsetting og kommersialisering av barnehagene

Strategi mot økt privatisering, konkurranseutsetting og kommersialisering av barnehagene Strategi mot økt privatisering, konkurranseutsetting og kommersialisering av barnehagene Innhold Utdanningsforbundet mener... 3 Strategi mot økt privatisering, konkurranseutsetting og kommersialisering

Detaljer

Styring og maktforskyvning i utdanningssektoren - om profesjonens handlingsrom og kollektive innflytelse Presentasjon av Temanotat 6/2014

Styring og maktforskyvning i utdanningssektoren - om profesjonens handlingsrom og kollektive innflytelse Presentasjon av Temanotat 6/2014 Styring og maktforskyvning i utdanningssektoren - om profesjonens handlingsrom og kollektive innflytelse Presentasjon av Temanotat 6/2014 Utdanningsforbundet Sogn og Fjordane februar 2015, Arnhild G. Bie-Larsen

Detaljer

Offentlig sektor på vei inn i trangere økonomiske tider. Jørn Rattsø, NTNU

Offentlig sektor på vei inn i trangere økonomiske tider. Jørn Rattsø, NTNU 1 Offentlig sektor på vei inn i trangere økonomiske tider SSØ-dagen 2010 Jørn Rattsø, NTNU 2 1. Trangere tider Tilbake til handlingsregelen Eldrebølgen: helse, omsorg og pensjoner Konsekvens: Press opp

Detaljer

Strategi mot økt privatisering, konkurranseutsetting og kommersialisering av skolen

Strategi mot økt privatisering, konkurranseutsetting og kommersialisering av skolen Strategi mot økt privatisering, konkurranseutsetting og kommersialisering av skolen Innhold Utdanningsforbundet mener... 3 Strategi mot økt privatisering, konkurranseutsetting og kommersialisering av skolen...

Detaljer

REGNSKAPSSYSTEM OFFENTLIG VIRKSOMHET PROFESSOR BJARNE JENSEN HØGSKOLEN I HEDMARK

REGNSKAPSSYSTEM OFFENTLIG VIRKSOMHET PROFESSOR BJARNE JENSEN HØGSKOLEN I HEDMARK REGNSKAPSSYSTEM OFFENTLIG VIRKSOMHET PROFESSOR BJARNE JENSEN HØGSKOLEN I HEDMARK PÅSTAND: REGNSKAPSSYSTEM UTVIKLET FOR FORRETNINGSVIRKSOMHET (LØNNSOMHETSREGNSKAP) ER BEDRE EGNET FOR OFFENTLIG VIRKSOMHET

Detaljer

Kvinner på tvers Krisa og kvinnene Hvorfor? Hvordan? Hva kan vi gjøre Helene Bank

Kvinner på tvers Krisa og kvinnene Hvorfor? Hvordan? Hva kan vi gjøre Helene Bank Kvinner på tvers Krisa og kvinnene Hvorfor? Hvordan? Hva kan vi gjøre Helene Bank KRISEN KRISEN? Krisene i dag henger sammen Gjensidig forsterkende, finans-, mat-, klima-, energi-, gjeld-, sosial og fattigdomskrisa.

Detaljer

Trepartssamarbeidet «Den norske modellen»

Trepartssamarbeidet «Den norske modellen» Trepartssamarbeidet «Den norske modellen» Lill Fanny Sæther lills@ther.oslo.no 2010 3 parter Arbeidstakerorganisasjonene Arbeidsgiverorganisasjonene Regjering eller myndigheter Historikk - Samfunnet Den

Detaljer

TiSA på ti minutter Hvordan vil TiSA-avtalen påvirke norske helse- og omsorgstjenester?

TiSA på ti minutter Hvordan vil TiSA-avtalen påvirke norske helse- og omsorgstjenester? TiSA på ti minutter Hvordan vil TiSA-avtalen påvirke norske helse- og omsorgstjenester? Illustrasjonsfoto: Helse Midt-Norge Hva er målet med TiSA? TiSA (Trade in Services Agreement) er en avtale om handel

Detaljer

Den faglige og politiske situasjonen

Den faglige og politiske situasjonen dagsorden pkt. 7 del 2 Den faglige og politiske situasjonen Fagligpolitisk uttalelse LOs medlemsdebatt. Sekretariatets innstilling LOs 33. ordinære kongress, Oslo Kongressenter Folkets Hus, 3. 7. mai 2013

Detaljer

Din stemme teller. Kommuner som stiller opp. for faste ansettelser

Din stemme teller. Kommuner som stiller opp. for faste ansettelser VALG 2015 Kommuner som stiller opp for faste ansettelser Støtter Støtter ikke Det er i lokalsamfunnene vi lever og arbeider. Det er her velferden skapes. Kommunene har ansvaret for at barn og unge får

Detaljer

Vi er kommet til en viktig post på programmet den faglige og politiske situasjonen. Velkommen, Jens!

Vi er kommet til en viktig post på programmet den faglige og politiske situasjonen. Velkommen, Jens! LOs 33. ordinære kongress Kontrolleres mot framføring LO-leder Roar Flåthen Den faglige situasjonen (Åpning) Dirigenter, kjære kongress Vi er kommet til en viktig post på programmet den faglige og politiske

Detaljer

Produktivitetsutfordringer for fremtidens velferd. Særlige utfordringer i offentlig sektor? Jørn Rattsø, NTNU

Produktivitetsutfordringer for fremtidens velferd. Særlige utfordringer i offentlig sektor? Jørn Rattsø, NTNU Produktivitetsutfordringer for fremtidens velferd. Særlige utfordringer i offentlig sektor? Jørn Rattsø, NTNU Akademikerne, 23. oktober 2014 Offentlig sektor forenklet, fornyet, og forbedret? s mandat

Detaljer

PRIVATISE RING AV OFFENTLIG VELFERD

PRIVATISE RING AV OFFENTLIG VELFERD PRIVATISE RING AV OFFENTLIG VELFERD manifestanalyse.no MANIFEST ANALYSE manifestanalyse.no PRIVATISERE? Nødvendig for å sikre kvalitet og innovasjon Nødvendig for å sikre nok bemanning Skandalene har bevist

Detaljer

Tale til velferdskonferansen 2. mars. Velkommen til velferdskonferansen 2009.

Tale til velferdskonferansen 2. mars. Velkommen til velferdskonferansen 2009. Tale til velferdskonferansen 2. mars Velkommen til velferdskonferansen 2009. Det er en stor glede å kunne ønske velkommen til dette arrangementet. Velferdskonferansen og For Velferdsstaten har etter hvert

Detaljer

Struktur og ambisjoner - Regjeringens kunnskapspolitikk

Struktur og ambisjoner - Regjeringens kunnskapspolitikk Struktur og ambisjoner - Regjeringens kunnskapspolitikk Bjørn Haugstad Akademikernes topplederkonferanse 22. Januar 2015 Syv punkter for høyere kvalitet i forskning og høyere utdanning 1. Gjennomgang av

Detaljer

Markedsretting av offentlig sektor økonomi og virkning

Markedsretting av offentlig sektor økonomi og virkning Markedsretting av offentlig sektor økonomi og virkning Fagforbundet Sogn og Fjordane Førde 8. februar 2012 Linda Skjold Oksnes Rådgiver i Samfunnsøkonomisk enhet i Fagforbundet Samhandlingsreformen Status:

Detaljer

Verdiskaping i Norge og nordområdene. President Paul-Chr. Rieber

Verdiskaping i Norge og nordområdene. President Paul-Chr. Rieber Verdiskaping i Norge og nordområdene President Paul-Chr. Rieber Dette er NHO Norges største nærings- og arbeidsgiverorganisasjon 19.500 medlemsbedrifter med 494.000 årsverk 3 av 4 bedrifter har færre enn

Detaljer

Private sugerør i fellesskapets kasser

Private sugerør i fellesskapets kasser Private sugerør i fellesskapets kasser Den nye velferdsstaten Linn Herning Rådgiver i For velferdsstaten Kommunal 2011 21.06.2011 Hvem er de private? - De kommersielle velferdsselskapene i Norge Multinasjonale

Detaljer

Velferdsstatens vekst og fall?

Velferdsstatens vekst og fall? Velferdsstatens vekst og fall? Asbjørn Wahl Daglig leder Velferdsstat hva da? Ordninger som skaper forutsigbarhet og trygghet i hverdagen for det store folkeflertall Sosial sikkerhet, inntektssikring dvs.

Detaljer

Omsorgstjenester Bransjestatistikk 2010

Omsorgstjenester Bransjestatistikk 2010 Omsorgstjenester Bransjestatistikk 2010 NHO Service, Lasse Tenden august 2010 Statistikk I denne statistikken anvendes begrepet omsorgs tjenester om hjemmesykepleie, brukerstyrt personlig assistanse(bpa),

Detaljer

Det handler om verdier! Seks innspill om offentlig sektor i endring

Det handler om verdier! Seks innspill om offentlig sektor i endring Det handler om verdier! Seks innspill om offentlig sektor i endring Det handler om velferden Det er direkte urimelig når tilhengerne av privatisering hevder at vi i NTL bare tenker på våre egne interesser

Detaljer

Reform for konkurranseutsetting

Reform for konkurranseutsetting LANDSORGANISASJONEN I NORGE SAMFUNNSPOLITISK AVDELING Samfunnsnotat nr 15/14 Reform for konkurranseutsetting Om "nøytral merverdiavgift" i staten 1. Bakgrunn 2. Hvem betaler MVA og hvem betaler ikke? 3.

Detaljer

Omsorgstjenester Bransjestatistikk 2011

Omsorgstjenester Bransjestatistikk 2011 Omsorgstjenester Bransjestatistikk 2011 NHO Service, Lasse Tenden august 2010 Statistikk I denne statistikken anvendes begrepet omsorgs tjenester om hjemmesykepleie, brukerstyrt personlig assistanse(bpa),

Detaljer

NSB-konsernet. Resultat 1. tertial 2015

NSB-konsernet. Resultat 1. tertial 2015 NSB-konsernet Resultat 1. tertial 2015 NSB-konsernet er et nordisk transportkonsern Persontog: NSB persontog, NSB Gjøvikbanen, Tågkompaniet Buss: Nettbuss Norge, Nettbuss Sverige Gods: CargoNet, RailCombi,

Detaljer

Er konkurranseutsetting og NPM en nødvendig forutsetning for gjennomføring av nye samfunnsreformer? Asbjørn Wahl Daglig leder, For velferdsstaten

Er konkurranseutsetting og NPM en nødvendig forutsetning for gjennomføring av nye samfunnsreformer? Asbjørn Wahl Daglig leder, For velferdsstaten Er konkurranseutsetting og NPM en nødvendig forutsetning for gjennomføring av nye samfunnsreformer? Asbjørn Wahl Daglig leder, For velferdsstaten Skal vi ta en prøveavstemning? Ja eller Nei? En dramatisk

Detaljer

Avdemokratisering av det offentlige

Avdemokratisering av det offentlige Avdemokratisering av det offentlige Asbjørn Wahl Daglig leder 1 Dette skal jeg snakke om Mange signaler tyder på en avdemokratisering Hvordan foregår denne avdemokratiseringen? Hvorfor skjer det hva er

Detaljer

Kommunalkonferansen 21. Juni 2011

Kommunalkonferansen 21. Juni 2011 Kommunalkonferansen 21. Juni 2011 Den lange valgkampen mot 2013 Foredrag om Sykehuspolitikken - hva må gjøres? Unni Hagen, rådgiver i Fagforbundet Fagforbundets prinsipp- og handlingsprogram 2009-2013

Detaljer

STEM RØD- GRØNT. www.lo.no. Les partienes svar på LOs 45 spørsmål: Utgitt august 2013 av Landsorganisasjonen i Norge Trykt i 350 000 eks

STEM RØD- GRØNT. www.lo.no. Les partienes svar på LOs 45 spørsmål: Utgitt august 2013 av Landsorganisasjonen i Norge Trykt i 350 000 eks STEM RØD- GRØNT Les partienes svar på LOs 45 spørsmål: www.lo.no Utgitt august 2013 av Landsorganisasjonen i Norge Trykt i 350 000 eks BRUK STEMME- RETTEN VALG 2013 LOs medlemsdebatt Vi former framtiden

Detaljer

Medbestemmelse og effektivisering

Medbestemmelse og effektivisering kunnskap gir vekst Medbestemmelse og effektivisering HiOA, 25. april 2017 www.forskerforbundet.no «Vi trente hardt, men hver gang vi begynte å få fram grupper som fungere, skulle vi omorganiseres. Jeg

Detaljer

Regnskapsmodeller og målemetoder for politikk. Velferdskonferansen 2. mars 2009 Bjarne Jensen

Regnskapsmodeller og målemetoder for politikk. Velferdskonferansen 2. mars 2009 Bjarne Jensen Regnskapsmodeller og målemetoder for politikk Velferdskonferansen 2. mars 2009 Bjarne Jensen FORSKJELL ØKONOMISTYRING FORRETNING OG OFFENTLIGE VELFERDSGODER FINANSIELLE SYSTEMER ELLER LØNNSOMHETSREGNSKAP?

Detaljer

Markedsrettingen av offentlig sektor - virkemidler og alternativer

Markedsrettingen av offentlig sektor - virkemidler og alternativer Markedsrettingen av offentlig sektor - virkemidler og alternativer Utdanningsforbundet Finnmark Tromsø 7. desember 2012 Fanny Voldnes Registrert revisor og cand.philol Leder Samfunnsøkonomisk enhet i Fagforbundet

Detaljer

Til deg som skal stemme se partienes svar på LOs viktigste saker.

Til deg som skal stemme se partienes svar på LOs viktigste saker. Til deg som skal stemme se partienes svar på LOs viktigste saker. STORTINGSVALGET 2017 LOs medlemsdebatt 2016-17 Si din mening er landets største demokratiske debatt om arbeidsliv. Nesten 100 000 medlemmer

Detaljer

TANKEKRIGEN HVA ER TANKESMIER OG HVORDAN KAN DE PÅVIRKE?

TANKEKRIGEN HVA ER TANKESMIER OG HVORDAN KAN DE PÅVIRKE? TANKEKRIGEN HVA ER TANKESMIER OG HVORDAN KAN DE PÅVIRKE? MAGNUS E. MARSDAL TRONDHEIM, 14.2.2017 POLITIKKENS PERIODER MARKEDSLIBERALISME KEYNESIANISME NYLIBERALISMEN SOSIALDEMOKRATI 1920 1940 1960 1980

Detaljer

Produktivitet i høyere utdanning Jørn Rattsø. Møte med direktørene i UH-sektoren Gøteborg 5. september Produktivitetskommisjonen

Produktivitet i høyere utdanning Jørn Rattsø. Møte med direktørene i UH-sektoren Gøteborg 5. september Produktivitetskommisjonen Produktivitet i høyere utdanning Jørn Rattsø Møte med direktørene i UH-sektoren Gøteborg 5. september 2014 skal: Kartlegge og analysere årsaker til den svakere produktivitetsutviklingen siden 2005 Fremme

Detaljer

Hvordan modernisere og videreutvikle velferdsstaten? Asbjørn Wahl Aksjonen For velferdsstaten

Hvordan modernisere og videreutvikle velferdsstaten? Asbjørn Wahl Aksjonen For velferdsstaten Hvordan modernisere og videreutvikle velferdsstaten? Asbjørn Wahl Aksjonen For velferdsstaten Utfordring på flere nivåer Gode intensjoner er ikke nok Analyse (virkelighetsforståelsen) Makt (marked eller

Detaljer

Arbeiderpartiets svar på LOs faglige spørsmål til de politiske partiene foran Stortingsvalget 11. september 2017

Arbeiderpartiets svar på LOs faglige spørsmål til de politiske partiene foran Stortingsvalget 11. september 2017 Til LO Oslo 12.juni Arbeiderpartiets svar på LOs faglige spørsmål til de politiske partiene foran Stortingsvalget 11. september 2017 Arbeid til alle 1. Gjenreise nivået på arbeidsløshetstrygden fra 2013?

Detaljer

Regjeringens syv punkter for kvalitet - behov for samarbeid mellom UH og helseforetak. Statssekretær Bjørn Haugstad Dekanmøtet i medisin, 02.

Regjeringens syv punkter for kvalitet - behov for samarbeid mellom UH og helseforetak. Statssekretær Bjørn Haugstad Dekanmøtet i medisin, 02. Regjeringens syv punkter for kvalitet - behov for samarbeid mellom UH og helseforetak Statssekretær Bjørn Haugstad Dekanmøtet i medisin, 02. Juni Sentrale utfordringer Høykostland Velferdsstatens utfordringer

Detaljer

«Er den norske arbeidslivsmodellen truet?»

«Er den norske arbeidslivsmodellen truet?» «Er den norske arbeidslivsmodellen truet?» Er den norske arbeidslivsmodellen truet? #1: Ja. #2: Ja, av den blåblå regjeringen #3: Ja, av manglende politisk utvikling Fra sak til verdi Flytter verdier velgere?

Detaljer

Framtidens ledelse i norske kommuner Torstein Nesheim

Framtidens ledelse i norske kommuner Torstein Nesheim FoU Framtidens ledelse i norske kommuner Torstein Nesheim Sammendrag Formål og problemstillinger I denne rapporten går vi inn på sentrale problemstillinger ved ledelse i kommunal sektor. Hovedformålet

Detaljer

Markedsretting av offentlige sektor

Markedsretting av offentlige sektor Markedsretting av offentlige sektor Helene Bank Spesialrådgiver Fagforbundet Sogn og fjordane 8. februar 2012 Valget 2011: Hvem skal være arbeidgiver til de som gir oss velferden Lise Been er hjelpepleier

Detaljer

Svar på spørsmål fra LO Valg 2013

Svar på spørsmål fra LO Valg 2013 Svar på spørsmål fra LO Valg 2013 1. Høyre vil styrke arbeidsmarkedspolitikken gjennom økt satsning på lønnstilskudd og klarere resultatkrav i tiltakssektoren. 2. Høyre mener dagpengesatsen er på et rimelig

Detaljer

En alternativ visjon for offentlig sektor. Asbjørn Wahl Daglig leder, For velferdsstaten

En alternativ visjon for offentlig sektor. Asbjørn Wahl Daglig leder, For velferdsstaten En alternativ visjon for offentlig sektor Asbjørn Wahl Daglig leder, For velferdsstaten Status og metoder Nyliberalismen dominerer politikken Markedskreftene er på offensiven Alternativer ikke luftig ønsketenkning

Detaljer

Sosialdemokratiet i dag?

Sosialdemokratiet i dag? Sosialdemokratiet i dag? Georg Arnestad Møtet med pensjonistgruppa i Sogn og Fjordane Ap 4.11.2010 Sosialdemokratiet i dag? Om GA: fou-byråkrat, skribent, spaltist, (sofa)raddis, passiv og (nesten alltid)

Detaljer

LOs faglige spørsmål til de politiske partiene foran Stortingsvalget 11. september 2017

LOs faglige spørsmål til de politiske partiene foran Stortingsvalget 11. september 2017 LOs faglige spørsmål til de politiske partiene foran Stortingsvalget 11. september 2017 Arbeid til alle 1. Gjenreise nivået på arbeidsløshetstrygden fra 2013? 2. Utvide muligheten til kompetanseheving

Detaljer

Partssamarbeid og utvikling Samarbeid lønner seg

Partssamarbeid og utvikling Samarbeid lønner seg Partssamarbeid og utvikling Samarbeid lønner seg Temasamling i Luster kommune 17. Februar 2017 Anne K Grimsrud, Spesialrådgiver Fagforbundets omstillingsenhet Utfordringer internasjonalt, nasjonalt, lokalt

Detaljer

Kommersialisering og privatisering av barnehager ivaretakelse av medlemmer og tillitsvalgtes rolle

Kommersialisering og privatisering av barnehager ivaretakelse av medlemmer og tillitsvalgtes rolle Kommersialisering og privatisering av barnehager ivaretakelse av medlemmer og tillitsvalgtes rolle 23.10.2017 Innhold Utdanningsforbundets politikk - bakgrunn og strategier Medlemsperspektiv Hva kan vi

Detaljer

Angsten for feilsteg. tvinger fram privatisering. Helene Bank, Spesialrådgiver, For velferdsstaten. Nei til EU: Kampen om kommunene 2011

Angsten for feilsteg. tvinger fram privatisering. Helene Bank, Spesialrådgiver, For velferdsstaten. Nei til EU: Kampen om kommunene 2011 Angsten for feilsteg tvinger fram privatisering Helene Bank, Spesialrådgiver, For velferdsstaten Nei til EU: Kampen om kommunene 2011 Europeiske land:. til hinder for privat profitt? Velferdsstaten Trepartssamarbeid

Detaljer

LOs faglige spørsmål til de politiske partiene foran Stortingsvalget 11.september Partiet Rødt har disse svarene til LO sine faglige spørsmål:

LOs faglige spørsmål til de politiske partiene foran Stortingsvalget 11.september Partiet Rødt har disse svarene til LO sine faglige spørsmål: LOs faglige spørsmål til de politiske partiene foran Stortingsvalget 11.september 2017 Partiet Rødt har disse svarene til LO sine faglige spørsmål: Arbeid til alle: 1. Gjenreise nivået på arbeidsløshetstrygden

Detaljer

Helseforetak bedrift eller forvaltning?

Helseforetak bedrift eller forvaltning? Helse som vare Vareproduksjon er basert på inntjening og lønnsomhetsbetraktninger Fordeling av velferdsgoder kan aldri bli lønnsomt Forvaltning er noe annet enn forretning Samfunnsansvar og ivaretakelse

Detaljer

Samarbeidsavtale mellom Fagforbundet og Fellesorganisasjonen

Samarbeidsavtale mellom Fagforbundet og Fellesorganisasjonen Samarbeidsavtale mellom Fagforbundet og Fellesorganisasjonen Bakgrunn FO og Fagforbundet har som mål at alle arbeidstakere innenfor våre organisasjonsområder skal være organisert i et LO-forbund. Nedslagsfeltet

Detaljer

Offentlige tjenester forretning eller forvaltning? Av førsteamanuensis Bente Ohnstad

Offentlige tjenester forretning eller forvaltning? Av førsteamanuensis Bente Ohnstad Offentlige tjenester forretning eller forvaltning? Av førsteamanuensis Bente Ohnstad Forvaltningslov og offentlighetslov Lovene er utformet med tanke på å stiller krav til offentlig myndighetsutøvelse

Detaljer

Renhold - Bransjestatistikk 2010

Renhold - Bransjestatistikk 2010 Renhold Bransjestatistikk 2010 NHO Service, Lasse Tenden august 2010 Bransjens behov for statistikk Renholdsbedriftene i NHO Service har i mange år sett behovet for en løpende statistikk som viser bransjens

Detaljer

Strategier mot økt privatisering av barnehager

Strategier mot økt privatisering av barnehager Strategier mot økt privatisering av barnehager Innhold Innledning 3 Offentlig eller privat utdanningstilbud? 4 Privatisering eller konkurranseutsetting? 4 Kommersiell eller ideell aktør? 4 Situasjonen

Detaljer

Statlige universiteter og høyskoler

Statlige universiteter og høyskoler Styrets ansvar Ekspedisjonssjef Toril Johansson Styreseminar 2016 for universitets- og høyskolesektoren 13. januar 2016 - UiO Statlige universiteter og høyskoler Forvaltningsorganer med særskilte fullmakter,

Detaljer

Innhold. Forord og introduksjon... 5

Innhold. Forord og introduksjon... 5 Innhold Forord og introduksjon... 5 Kapittel 1 Utvikling av staten og konstitusjonen... 13 Norges konstitusjon og betydning for helsepolitikk... 13 Organiseringen av den norske stat... 13 Enhetsstat og

Detaljer

Strategiplan for Apoteka Vest HF

Strategiplan for Apoteka Vest HF Strategiplan for Apoteka Vest HF 2009 2015 Versjon 0.7 29.05.2008 Strategiplan for Apotekene Vest HF 2009 2015 Side 1 Innleiing Det har vore nokre spennande år for Apoteka Vest HF sida reforma av helseføretaka

Detaljer

Arbeiderpartiet.no/norgevidere TILLIT OG SAMHOLD. Arbeiderpartiets programdebatt 2012. Vi tar Norge videre. Arbeiderpartiet.

Arbeiderpartiet.no/norgevidere TILLIT OG SAMHOLD. Arbeiderpartiets programdebatt 2012. Vi tar Norge videre. Arbeiderpartiet. 1 TILLIT OG SAMHOLD Arbeiderpartiets programdebatt 2012 Vi tar Norge videre Arbeiderpartiet.no/norgevidere Sosialdemokratiet er et frihetsprosjekt. Sosialdemokratiets mål er å utvikle et rettferdig samfunn

Detaljer

Unni Hagen, Fagforbundet. Kommunesammenslåing. Vil vi? Må vi? Skal vi?

Unni Hagen, Fagforbundet. Kommunesammenslåing. Vil vi? Må vi? Skal vi? Unni Hagen, Fagforbundet Kommunesammenslåing Vil vi? Må vi? Skal vi? Debattmøte om kommunereformen, Lærdal 2.februar 2015 Debatten om kommunestruktur handler om to forhold: Hva bør skje og hvem skal bestemme?

Detaljer

MEDBESTEMMELSE UNDER OMSTILLING

MEDBESTEMMELSE UNDER OMSTILLING MEDBESTEMMELSE UNDER OMSTILLING 3.mars 2017 Forbundssekretær Vibecke Solhaug Utgangspunkt: Loven er lik for alle Grunnloven gjelder for alle: 110, annet ledd: Nærmere bestemmelser om ansattes medbestemmelsesrett

Detaljer

Styresett og demokrati i Norge

Styresett og demokrati i Norge Styresett og demokrati i Norge Kristian Stokke kristian.stokke@sgeo.uio.no Globalisering og demokratisering Global spredning av liberalt demokrati men samtidig svekking av det reelle innholdet i demokratiet

Detaljer

Ledelse og styring i offentlig sektor

Ledelse og styring i offentlig sektor Ledelse og styring i offentlig sektor Tom Colbjørnsen Professor Handelshøyskolen BI Presentasjon for Produktivitetskommisjonen 19. mai 2015 Vinkling: Har statlige ledere tilstrekkelig handlingsrom til

Detaljer

Digitalisering, den norske modellen og framtida på 5 minutter

Digitalisering, den norske modellen og framtida på 5 minutter Digitalisering, den norske modellen og framtida på 5 minutter Roboter Norge = SANT 1 Robotene kommer! og det har de alltid gjort Vi har gjort det før: Menneskene har alltid laget teknologi for å løse problemer

Detaljer

10Velstand og velferd

10Velstand og velferd 10Velstand og velferd Norsk økonomi Noreg eit rikt land BNP bruttonasjonalproduktet: Samla verdi av ferdige varer og tenester som blir produserte i eit land gjennom eit år. Målestokk for den økonomiske

Detaljer

JAN-ERIK ST0STAD FJERDE VEI FOR VELFERDEN SPORET AV FRAMTIDAS HELSE, OMSORG OG SKOLE

JAN-ERIK ST0STAD FJERDE VEI FOR VELFERDEN SPORET AV FRAMTIDAS HELSE, OMSORG OG SKOLE JAN-ERIK ST0STAD FJERDE VEI FOR VELFERDEN SPORET AV FRAMTIDAS HELSE, OMSORG OG SKOLE A GYLDENDAL AKADEMISK Innhold FORORD 13 KAPITTEL 1 VELFERDEN AVGJ0R HVOR GODT DU HAR DET 15 Uklarretning 15 Puslespill

Detaljer

Svart økonomi - Skatteetatens rolle - hvilke tiltak må gjøres internt og sammen med andre NTL konferanse 2.12.14 Hildegunn Vollset SKD

Svart økonomi - Skatteetatens rolle - hvilke tiltak må gjøres internt og sammen med andre NTL konferanse 2.12.14 Hildegunn Vollset SKD Svart økonomi - Skatteetatens rolle - hvilke tiltak må gjøres internt og sammen med andre NTL konferanse 2.12.14 Hildegunn Vollset SKD Regionavdelingen Tema for dagen Skatteetatens rolle Hva gjør Skatteetaten

Detaljer

Høring - finansiering av private barnehager

Høring - finansiering av private barnehager Høring - finansiering av private barnehager Uttalelse - Breverud barnehage AS Status: Innsendt til Utdanningsdirektoratet. Bekreftet av høringsinstans via: lill@betania-alta.no Innsendt av: Lill Andersen

Detaljer

Svakere produktivitetsvekst i Norge etter 2005

Svakere produktivitetsvekst i Norge etter 2005 Det går fremover i offentlig sektor, men altfor sakte HR-konferansen for offentlig sektor 2016 Lillehammer 19. januar 2016 Direktør i Lånekassen og medlem i produktivitetskommisjonen Marianne Andreassen

Detaljer

Case: Makt og demokrati i Norge

Case: Makt og demokrati i Norge Case: Makt og demokrati i Norge Marianne Millstein Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi Universitetet i Oslo Makt og demokrati i Norge Hva skjer med makt og demokrati i Norge i en kontekst av globalisering?

Detaljer

Veier og blindveier i kampen om det gode arbeidsliv. Asbjørn Wahl Daglig leder, For velferdsstaten

Veier og blindveier i kampen om det gode arbeidsliv. Asbjørn Wahl Daglig leder, For velferdsstaten Veier og blindveier i kampen om det gode arbeidsliv Asbjørn Wahl Daglig leder, For velferdsstaten Det brutale arbeidsliv Dramatisk økning i uføretrygding Sterkt økende arbeidspress Kraftig vekst i yrkesskader

Detaljer

Fra forvaltning til forretning

Fra forvaltning til forretning Fra forvaltning til forretning Nytt økonomistyringssystem i offentlig sektor Seminar Fagforbundet Oslo Sandvika 26. februar 2009 Fanny Voldnes Registrert revisor og cand.philol LO Hva har skjedd i offentlig

Detaljer

1 Kunnskapsdepartementet

1 Kunnskapsdepartementet 1 Kunnskapsdepartementet Status: Det går bra, men vi har større ambisjoner Det er et potensial for å heve kvaliteten ytterligere, og for å skape noen flere forskningsmiljøer i internasjonal toppklasse

Detaljer

Velferdsstatens utfordringer. Akademikerkonferansen 2013

Velferdsstatens utfordringer. Akademikerkonferansen 2013 Velferdsstatens utfordringer Akademikerkonferansen 2013 Politisk plattform Regjeringen vil bygge sin politikk på sosialt ansvar og internasjonalt solidaritet. Regjeringen vil jobbe for å løfte mennesker

Detaljer

Den faglige og politiske situasjonen

Den faglige og politiske situasjonen dagsorden pkt. 7 del 2 Den faglige og politiske situasjonen Fagligpolitisk uttalelse LOs medlemsdebatt. Sekretariatets innstilling dagsorden pkt. 7 del 2 Den faglige og politiske situasjonen Fagligpolitisk

Detaljer

10.01.2014. Hovedoppgjøret 2014. Hovedoppgjøret 2014. LOs overordnede tariffpolitikk

10.01.2014. Hovedoppgjøret 2014. Hovedoppgjøret 2014. LOs overordnede tariffpolitikk FELLESORGANISASJONEN Hovedoppgjøret 2014 Hovedoppgjøret 2014 Høsten 2013 - Avdelingenes representantskap behandler innspill jf. debattheftet. 31. oktober - Frist for innspill fra avdelingene 9. desember

Detaljer

Sykehus forretning eller forvaltning?

Sykehus forretning eller forvaltning? Sykehus forretning eller forvaltning? Av førsteamanuensis Bente Ohnstad Helserettskonferansen 2017 Helseforetakslovens begrunnelse Overordnet politisk styring Endringene hadde til hensikt å utgjøre en

Detaljer

Kvalitetskommuneprogrammet 3partssamarbeidet

Kvalitetskommuneprogrammet 3partssamarbeidet Kvalitetskommuneprogrammet 3partssamarbeidet Kvalitetskommuneprogrammet Samarbeidsavtale av 23.10.06: Status deltakerkommuner Innsatskommuner sykefravær : 12 kommuner Pulje I: 28 kommuner i 2007 Pulje

Detaljer

MEDBESTEMMELSE OG ROLLEN SOM TILLITSVALGT PÅ ARBEIDSPLASSEN

MEDBESTEMMELSE OG ROLLEN SOM TILLITSVALGT PÅ ARBEIDSPLASSEN MEDBESTEMMELSE OG ROLLEN SOM TILLITSVALGT PÅ ARBEIDSPLASSEN Skolering av nye tillitsvalgte Lokal introduksjon Utdanningsforbundet Bergen 2010 Ved HT Arild Reigstad MEDBESTEMMELSE OG DEMOKRATI Medbestemmelse

Detaljer

Innovative innkjøp og regionale muligheter

Innovative innkjøp og regionale muligheter Foto: Jo Michael Innovative innkjøp og regionale muligheter NHO/KS Nasjonalt program for leverandørutvikling Innovative offentlige anskaffelser Nasjonalt program for leverandørutvikling Nasjonale og regionale

Detaljer

Globale drivkrefter bak fortsatt markedsretting i det offentlige

Globale drivkrefter bak fortsatt markedsretting i det offentlige Globale drivkrefter bak fortsatt markedsretting i det offentlige Av Helene Bank, spesialrådgiver, For velferdsstaten Den rødgrønne regjeringen lovet stans i privatisering og konkurranseutsetting og hevder

Detaljer

Sett under ett - eller er det et fett? Katrine Elida Aaland FF Landsråd 11.02 2008

Sett under ett - eller er det et fett? Katrine Elida Aaland FF Landsråd 11.02 2008 Sett under ett - eller er det et fett? Katrine Elida Aaland FF Landsråd 11.02 2008 Bakgrunn Utvalgets bakgrunn og grunnlag for forslagene A) Kunnskapsbasen Manglende data og forskning på området Problemanalyse

Detaljer

Redegjørelse fra virksomheten

Redegjørelse fra virksomheten Redegjørelse fra virksomheten Nytt styre fra 1. august - http:///om_uhr/styret Statsbudsjett 2014 (14. oktober), Tilleggsproposisjon fra Solbergregjeringen (8. nov.), Budsjettforliket (15. nov.). Høring

Detaljer

NOKUT-strategiar Strategi for utvikling av NOKUT 2015 2020

NOKUT-strategiar Strategi for utvikling av NOKUT 2015 2020 NOKUT-strategiar Strategi for utvikling av NOKUT 2015 2020 Oktober 2014 Tittel: Strategi for utvikling av NOKUT 2015 2020 Dato: Oktober 2014 www.nokut.no Forord NOKUT har vore i kontinuerleg endring sidan

Detaljer