Reformer - utviklingstendenser. 1. Velferdsreformer Velferdsstaten. Fagbevegelsens strategier. Forvaltning og forretning hva er forskjellen?

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Reformer - utviklingstendenser. 1. Velferdsreformer Velferdsstaten. Fagbevegelsens strategier. Forvaltning og forretning hva er forskjellen?"

Transkript

1 Utvikling av velferdsstaten: Mer sentralisering og markedsretting? Helene Bank Spesialrådgiver NTL Høgskoler og universiteter, Reformer - utviklingstendenser 1. Velferdsreformer : Bygge opp velferdsstaten utjevningsmekanismer - maktspredning 2. Strukturreformer : Innsparingsmål markedsretting, tariffspredning maktsentralisering 3. Nedrivingsreformer: Markedssentralisering, styringsretten absolutt - individualisering 4. Markedsmyter og magiske innsparingstall 5. Det fins alternativ Fagbevegelsens strategier 1. Fordele produktivitetsvekst ( arbeid kapital, frontfag) 2. Ta produktivitetsvekst ut i fritid dele arbeid (600 mill u. jobb bedre liv, mer makt) 3. Velferdsstat og velferdskommune universelle velferdsordninger 1. Velferdsreformer Velferdsstaten 1) Det ordnete arbeidslivet Gjensidig aksept: Organisasjonsfrihet og tillitsmannens rolle versus styringsretten Trepartssamarbeid arbeidslivsavtalene med fredsplikt arbeidsmiljølov - medbestemmelse 2) Velferdsordningene: Universelle tjenester/sosial trygghet Yte etter evne motta etter behov Utjevning/omfordeling Klassekompromisset:Ikke fagorganisasjonenes førstevalg, men kapitalens svar på alternativ Forvaltning og forretning hva er forskjellen? Fordeling virker: Inntektsnivå betyr mindre for god velferd.. Forvaltning/det offentlige: Der markedet ikke fungerer der behov, ikke kjøpekraft skal fordele 1

2 .enn små inntektsforskjeller Tillit er størst i samfunn med stor likhet De mektige motkreftene Finanskrise og økonomisk frislepp NHOs løsning på finanskrisa Finans og profittkrise BNP globalt Finansformue "Vi ønsker økt bruk av konkurranse både i privat og offentlig sektor. Det kan gjøre at Norge kommer styrket ut av krisen og de ulike virksomhetene blir levedyktige på lang sikt." President i NHO, Paul-Chr. Rieber 2009 Finans- versus realkapital (billioner US$) NHO: Sterkt ønske om å slippe til NHO - trenger større markeder Offentlig sektor brukte 555 mrd kr Innkjøp av varer og tjenester for 350 mrd kr Sykehustjenester, ca. 100 mrd kr Pleie og omsorgstjenester 70 mrd kr ( 2010 tall, nasjonalregnskapet og Kostra) NHO: Våre medlemsbedrifter har et veldig sterkt ønske om å få slippe til Petter Brubakk ( Dagsavisen ) «400 milliarder kroner, er det et marked dere, som representerer våre medlemmer, har lyst på? You bet.» John G. Bernander på NHOs årskonferanse 2012 Blåblå regjeringsplatform øker markeder for våre bedrifter med 10 mrd Større kommuner vil gi et bedre marked for bedrifter som skal selge varer og tjenester til kommunene. Derfor er en sammenslåingsreform viktig for næringslivet (Kommunal Rapport ). NHO- Petter Furulund 2

3 ..og mer sentralisering NHO bruker alle anledninger Hva kommer etter 22.7? Er det hele tatt mulig å tenke seg noe etter 22.7? Ja; for eksempel forvaltningsstruktur og konkurranseutsetting. NHOs Blogg Problemet er. at offentlig velferd er offentlig drevet at folk har tillit til det offentlige norske kommuner er allt for små markeder.ansatte har aaalt for sterke rettigheter og organisasjoner 2. Strukturreformer Trinnvis markedsretting La markedet styre konkurranseutsett og privatisér (1980-tallet ->) New Public Management NPM - trinnvise reformer ( >) Mistillitsstyring For gradvis privatisering For å svekke fagorganisasjonene Markedsreformer (IMF og OECD fra 1998->) Produktmarkedsreform = privatisering og konkurranse Arbeidsmarkedsreform = fleksibilisering, reform av AML, toppstyrt ledelse Finanssektor reform = finansliberalisering Omdanning fra forvaltning til forretning Fra NOU 2000:19: side 104 eks Sverige Fra forvaltning til forretning i staten 1. Skape markedslignende ordninger innenfor virksomheten. Bestiller/utfører-modeller, resultatenheter mm. Forretningsdrift "Statsforretning" Avinor Banetele 2. Budsjettfinansiert virksomhet settes ut på anbud til eksterne, evt uten at egen virksomhet tillates å legge inn anbud. Statoil Flytoget Baneservice Jernbaneverket NSB 3. Virksomhet bort fra forvaltningen f.eks. i form av en omdanning til et statlig selskap. evt ved hjelp av stegene over. Telenor Dnb Nor Nav Offentlige tjenester og forvaltning Dep/etater Forsvarsbygg Universitet Helseforetak 4. Selskapet kan eies av staten eller som et ytterligere steg privatiseres. Cermaq Norsk hydro 3

4 Forvaltningsmeldingen 2008 Skiller på virksomheter som er en del av staten som rettssubjekt og de som ikke er det, Særlovsselskap, statsforetak, helseforetak, statlige aksjeselskap, stiftelser og andre enheter som ikke er regnet som en del av statsforvaltningen. Prinsipp for organisering: Statlege verksemder som opererer i ein marknad i konkurranse med andre, bør organiserast som selskap. Statlege verksemder som opererer i ein marknad, og som òg skal fremme viktige sektorpolitiske omsyn, bør organiserast som statsføretak. EUs konkurransepolitikk gjelder for enheter som ikke er del av staten som rettssubjekt ( regjeringens tolkning) Styring av universiteter/høgskoler pr idag Skilt ut fra forvaltningen i egne institusjoner gjennom Lov om Universiteter og høyskoler i 2004 ("fristilt forvaltningsorgan?") Beslutningsmyndighet delegert fra politisk nivå til styret som er øverste organ og styret kan organisere og delegere videre nedover( 9-1 (2)) Økonomisk resultatansvar (også negativt!, tild.b.2010 s.16) Kan bruke gevinst fra salg av bygning mv. (tild.b. s.16) Oppretting av selskap eller aksjer krever fullmakt, men eierskap i selskaper besluttes av styret (tild.b. s.16) Utskille funksjoner? Fra ; nye regnskapsregler (SRS) Rammefinansieres, men også eksterne inntekter. Inntekter skal fra nå av dekke både investering & drift 20. okt Finansieringsmodell: Tellekanter måle det som kan måles Antall publikasjoner spesielt i utenlandske tidsskrift Ekstern finansiering Studiepoeng og studentgjennomstrømning Det er lovet, men fortsatt ikke gjennomført, at finansiering også skal basere seg på popularisering av forskningen og av samfunnsdebatt. Patentering av forskningsresultat Mangel på kvalitative mål, kombinert med tellekant-finansiering, fører til en enda sterkere dreining av universitetet som serviceinstitusjon i et konkurranseutsatt marked Kommersielle og sentraliserende krefter trekker samme vei Forvalting Jernbane Samhandling s-reform Vei Barnehage Sjukehus Sentralstyrt Lokalstyrt Helseforetak Jernbane Mesta Forretning Barnehage Samhandling s-reform Hvordan blir det offentlige? «De siste tiårene har modernisering og fornying av offentlig sektor dreid seg om å ta i bruk ulike markedsstyringsteknikker. Markedsstyring har svekket den folkevalgte styringen og medbestemmelsen i arbeidslivet, som er bærebjelkene i den norske samfunnsmodellen. Dermed undergraves også tilliten til offentlig sektor.» (Fra uttalelse på LO-kongressen 2009) Aaalt for sterke fagorganisasjoner og rettigheter Forvaltning Stat Kommune Individ Spekter (tidl NAVO) KS bedrift Virke PBL/ FUS Vegdirektorat NHO- Abelia NHO Ikke tariffavtale Sosial dumping Selvstendig /ikke fast tilsetting Ikke organisert Forretning Investor/ konsern Tariffavtaler: Kommersialliserende og individualiserende krefter trekker samme vei Kollektiv 4

5 Medbestemmelse på 1970-tallet Økt innflytelse for den enkeltes arbeidstaker over avgjørelser som er av betydning for hans/hennes arbeidssituasjon, vil styrke vårt samfunns demokratiske fundament. Stortingsmelding 28 ( ) Medbestemmelse på 1980-tallet «Vidt definert kan en si at bedriftsdemokrati eller medbestemmelse omfatter alle tiltak som gir de ansatte innflytelse på avgjørelsesprosesser på alle plan i virksomheten, fra fastsetting av virksomhetens overordnede mål til de løpende avgjørelser i tilknytning til den enkeltes daglige arbeid og innsatsvilje.» Brubakken-utvalget 1985 Tom Colbjørnsen, rektor BI Ansatte er naturlig nok mest opptatt av sine egne revirer og agendaer, og deres kompetanse er avgrenset til operative og lokale forhold. Siden de ikke er ansvarlige for overordnede resultater har de heller ikke samme forpliktelse til å ta hensyn til disse. Ansattes deltagelse bør derfor begrense seg til å medvirke, ikke til å bestemme. Det bør ledere gjøre. Dagens Næringsliv Lean Menneskesyn arbeidsfolk bruker mest tid på å unngå å jobbe Hardly a competent workman can be found who does not devote a considerable amount of time to studying just how slowly he can work and still convince his employer that he is going at a good pace. Frederick W. Taylor, The principles of scientific management (1911 Medbestemmelse første offer " Ledelsen mener de involverer de ansatte hvis de har et allmøte i kantina, og legger ut hva som skal skje på den interne weben. Da har liksom ledelsen kommunisert. Men det de ansatte ofte sitter igjen med, er power - point - folier som ser ut som koblingsskjema for sterkstrøm Wenche Halsen, avd.leder i B M, Mandag morgen Toppstyrt ledelse, kvasimarkeder og mistillit Måling og telling - mistillit Skille bestiller- og utførerfunksjoner Salg, selskapsdannelser, utskillinger Konsulentstyrte prosesser salgsfolk, ikke ansvarlig for ansatte!!! Kvasimedbestemmelse konferanser og møter med rundstykker Fagforeningene på sidelinja Individualisering 5

6 Taylorisme og HR-ledelse: Fra bilfabrikk til offentlige sektor It is only through enforced standardization of methods, enforced adoption of the best implements and working conditions, and enforced cooperation that this faster work can be assured. And the duty of enforcing the adoption of standards and enforcing the cooperation rests with management alone». Frederick W. Taylor, The principles of scientific management (1911) Kontrollmekanismer Egenkontroll: Deler av bedriftskulturen. Internalisering av verdier. Verdier ikke regler Resultatkontroll: Fra stemplingsur til kontroll av resultater Kollegakontroll: Særlig når vi jobber i team Digital kontroll: Mobiltelefon, e-post, meldetjenester. (Pass på sosiale medier!) Kundekontroll: Ansatte som jobber mot kunder, er avhengige av at kundene er tilfredse. Robert Salomon Nedrivingsreformer Ekspertutvalg ( ikke partssammensatt, ikke NOU) ikke medbestemmelse Reformkjerne gjennomføres umiddelbart ( budsjettmessig, midlertidig, basert på påstander ikke grunn til å vente..) Invitasjon (samarbeidsforslag, skriftlige innspill, møte med aktørene) Stortinget bestemmer ( ikke offentlige høringer mer enn det loven tilsier) eller spissformulert Vi skal skvise så mye tannkrem ut av tuben at AP ikke får puttet det tilbake Linda Hofstad Helleland (H), Leder i Samferdelskommiteen Om privatisering av togstrekninger. I Klassekampen Perverse reformer - et utvalg Produktivitetsvekst mer output pr kr eller time ( kan brukes til å øke kvalitet, eller til å redusere skatt) Stordriftsfordeler mindre kostnad per enhet - ( alle økonomiske aktiviteter er like) Full sysselsetting Dynamisk skattepolitikk - (20% ekstra kostnad ved offentlig ressursbruk) Sentraliseringsreformer videre - de ubegrunnete mytene Skatt mer effektiv bruk av skattebetalernes penger NAV-kontorer de små må bort, mer rettferdig Kommune Robust færre kommuner - demokrati Politiet Nærhet færre politikontorer Brann Nærhet og trygghet færre stasjoner Høgskole/universiteter kvalitet og standard færre institusjoner Sykehus det gis ikke lenger begrunnelse politikerne har abdisert 6

7 Forskningsministerens 7.pkts-liste NOKUT 7 personer med direkte lovoppgaver og med nye oppgaver fra september oppnevne en ekspertgruppe : Hvordan finansiering kan styrke kvaliteten i forskning og høyere utdanning. 2. Stortingsmelding om struktur i høyere utdanning: Sikre høy kvalitet - Tydelige kvalitetskrav, strukturen følgre av standardene. redusere antallet institusjoner. 3. Langtidsplan. Denne vil styrke forutsetningene for å gjøre de langsiktige og strategiske prioriteringene som er viktige for å oppnå høy kvalitet. 4. Flere verdensledende forskningsmiljø. I dialog finne og satse på aktuelle miljøer og institusjoner som kan bidra til gjennombruddsforskning i verdensklasse. 5. Norge lykkes i EUs nye forskningsprogram Horisont motiverer hver enkelt forsker til å søke. 6. Regjeringen skal se på hvordan vitenskapelig ansatte i varetas. Det inkluderer rekruttering, stillingsstruktur og karriereutvikling. 7. Trykk på lærerutdanning. Det som ikke telles - det som antas ivaretatt Samfunnsoppdraget til institusjonen Mål om desentralisert bosetting - utdanningsstruktur Mangfold Det er ikke de største forskningsinstitusjoner som er de mest excellente Mellomromskompetanse - Maktdeling Avstand fra de herskende(s) tanker forutså ikke finanskrisa 4. Markedsmyter og magiske innsparingstall Innsparingsmyten Innovasjonsmyten og kvalitetsmyten Myten om at det er det samme hvem som leverer offentlige velferd Stordriftsmyten om at alt stort er effektivt Innsparingsmyten Magiske innsparingstall i norsk reformhistorie Ufaglige metoder Oppsplitting av NSB: 100 millioner (Hartmark-Iras) Sykehusfusjonen i Oslo: millioner (McKinsey) Konkurranseutsetting i kommunene: 19 milliarder (NHO Service) Besparelser og kostnader ved konkurranse i kommunene: 1.7 mrd (Rambøll og Inventura pva KS) Sentralisere administrative støttefunksjoner i staten: 20-40% (DiFi) Forbedringspotensial i barnehagesektoren: 60% (Senter for økonomistyring, SFØ) Beste praksis (best practice) først finner en fram til beste praksis, dvs. til den produsenten av en bestemt gruppe produsenter som har lavest kostnad i forhold til størrelsen på produksjonen. Enhetene vurderes opp mot hverandre ved at de mest effektive enhetene utgjør en referansefront som de andre enhetene måles mot. (Definisjon fra Sanners effektiviseringsrapport NHO-Service Egne erfaringer fra andre prosjekter McKinsey om sykehusfusjonen i Oslo, Deloitte om BUM i storbyer, Rambøll og inventura (KS) Erfaringer fra privat sektor DiFis innsparingstall for sentralisering av administrative støttefunksjoner i staten er basert på outsourcing til lavkostland i privat sektor, callsenters i India. Antatte stordriftsfordeler - samlebånd. Teoretiske estimater og tenkte tall - kombinert med anbefaling om mer arbeid, og referanse til arbeid med metoder over. Rambøll og inventura (KS), PWC for EU-kommisjonen, 7

8 Anbud - sparing? KS: 1.7 mrd netto sparing ved anbud men alvorlige metodefeil Fagkompetanse Kontroll Omstilling Anbud Profitt Etter-kostnader Kostnader-besparelser-og-effektivisering-ved-anskaffelser-innen-velferd/ Fagforbundet har laget tilsvar Hvordan tjene penger på velferdstjenester? Lønn og Pensjon: (gjerne ca 80% av driftskostnader andelen går ofte ned hos kommersielle) Lavere grunnlønn (ca sykehjem barnehager), timelønn heller enn månedslønn, Uten tillegg. Dårligere pensjon Bemanning: innleid/midlertidig og mindre fagpersonell ikke full stilling Å utnytte markedet : Konsentrert i store markeder (sentrale strøk), markedet for det enkle, men godt betalte, ekstratjenester Selskapsstrukturering: Skille drift, eiendom og bemanning. Kjøpe tjenester fra egne se.lskap. Uoversiktlige konsernstrukturer og skatteparadis, vanskeliggjør tilsyn «Renholdsbransjen opplever stort press på pris i anbudsrunder. Det går utover de ansatte, Fafo-rapport.» Aftenposten, Samfunnskostnad Innovasjonsmyten Os kommune går klart i pluss. Det blir kanskje litt nærsynt, men hvis noen havner på NAV og trygd, så er det en statlig ytelse. Terje Søviknes, ordfører i Os og nestleder i Frp, sin kommentar på at tidligere kommunale renholdere mistet jobbet etter andre anbudsrunde. (BT ) 8

9 Andre selskaper Eiendom AS Eiendomsselskap Slik brukes innovasjonskraften 2008: Offentlige driftstilskudd:15 millioner kr Utbytte: 0 kr Fortjeneste: 3,5 millioner kr Holding AS Morselskap Forvalter investeringstilskudd.. Leier eiendom av... Barnehage 3 AS Barnehageselskap Barnehage 1 AS Barnehageselskap Barnehage 2 Barnehageselskap og arbeidsformidling (enkeltmannsforetak) Vi tar ikke utbytte. Barnehagene går med underskudd. Kjøper arbeidskraft fra Det samme hvem som leverer? Hva sier forskningen? Etter grundig forskning om 20 års erfaringer «Privata alternativ och konkurrensutsättning inom välfärdssektorn har inte blivit den mirakelmedicin som många hoppades på. (...) Vi kan inte hitta några vetenskapliga belägg för att de högt ställda förhoppningarna har infriats, skriver SNS forskningschef Laura Hartman.» Dagens Nyheter, Offentlige kapitaltilskudd til bygging av barnehage Offentlige tilskudd til drift av barnehage Foreldrebetaling Kilde: Brønnøysundregistrene.www.proff.no Ny høgskole og universitetsreform Blir akademiske einingar betre na r dei blir større. tankegangen har blitt prøvd ut i helsesektoren, med fusjonen i Oslo som eit lysande føredøme. Det er den største av alle fusjonar, den har nær kosta livet til dei som arbeider der, og i nokre tilfelle faktisk kosta livet til pasientane. Men ei gruppe har blitt vinnarar: konsulentfirma som har teke ut fleire milliardar - eg skriv ikkje feil - milliardar av helsebudsjettet. Brukt pa akademia kan ein seia det slik: Det finst truleg ei grense for kor liten ein institusjon bør vera, kor lite eit studium kan vera. Det kan ein setja ein standard for, og det blir nok gjort. Men bør ein ikkje ogsa spørja kor stor ein institusjon kan vera? Det spørsma let blir feia under teppet, saman med dei bagatellmessige mislydane fra sjukehusfusjonen i Oslo. Demokrati i store og små kommunar Valinnretta deltaking: Små kommunar mest Valdeltaking Listeretting Hatt kommunale verv Partimedlemskap Valkampen meir lokal Politikken speglar meir det folk meinar Representantar i store kommunar mister kontakten med innbyggjarane Audun Offerdal Deltaking i store og små kommunar Tilfredshet med kommunal velferd Deltaking mellom vala Meir i små enn i store kommunar: Påvirkning av saker Kontakt med politikarar og administrasjon Kjenner lokalpolitikarar Interesse for lokalpolitikk Likt eller meir i store enn i små: Protestmøter, demonstrasjonar, aksjonar Audun Offerdal 9

10 Den danske reform strukturreform - Resultat: Økt sentralisering noen oppgaver standardiserte overført til kommunen Økt markedsretting (ABF og mindre skatteutligning, Bestiller-utfører - fakturareform) Mindre deltakelse (indikator for politisk deltakelse (IPE - stemme i valg, tro på at de kan påvirke, tro på at de kan forstå og delta) : Jo større kommuneendring (antall innbyggere) jo større reduksjon i IPE Ikke penger spart 6. Det fins alternativ En politikk for en fremtidsretta offentlig sektor bør inneholde: Et offentlig eierskap med politiske ambisjoner. Et non-profittprinsipp for alle skattefinansierte velferdstjenester. Basert på tilskuddskontroll Et styringssystem basert på institusjonenes ulike samfunnsoppdrag og de ansattes faglighet. Ledelses basert på tilstedeværelse, medbestemmelse og tillitt System for hjemfall, så konkurser ikke kan brukes strategisk Vilje til strengt regime og til å finansiere rekommunalisering og renasjonalisering NTLs krav - i mot markedsstyring i staten 1. Gjennomgå målstyringen i forvaltningen 2. Ha offentlige tjenester i egen regi 3. Gjennomgå bestiller-utførerløsninger 4. Reduser konsulentbruken 5. Redusere bruk av midlertidig ansatte 6. Bruk ansatte mer i utviklings og fornyingsarbeidet John Leirvaag Klassekampen Dere har en viktig jobb! Bekjemp New Public Management og de amerikanskdominerte ledelsesmodellene Lær av Sandefjord-lærerne stans målemanien Erstatte kontroll og målemani med tillit og utviklingssamarbeid Press den politiske opposisjonen til å love at eventuell kommersialisering og svekking av kollektive ordninger vil bli omgjort Få politikere på banen Kun sterke fagorganisasjoner med sterkt indre samhold samt brede folkelige allianser vil duge For velferdsstaten Hjemmeside: Abonner på elektronisk nyhetsbrev: Velferdskonferansen 7. oktober

Ta tjenestene tilbake

Ta tjenestene tilbake Ta tjenestene tilbake Handlingsrom i lokalpolitikken under EØS Helene Bank Spesialrådgiver EØS-konferanse i Akershus 11.2.2012 Regjeringen vil tvinge kommuner til å privatisere parkering Kleppa vil tvinge

Detaljer

skriftserie_2009_1_mal_a5 23.09.09 09.20 Side 1

skriftserie_2009_1_mal_a5 23.09.09 09.20 Side 1 skriftserie_2009_1_mal_a5 23.09.09 09.20 Side 1 F O R V E L F E R D S S TAT E N 1 skriftserie_2009_1_mal_a5 23.09.09 09.21 Side 2 ISBN 978-82-92515-06-2 For velferdsstaten Keysersgate 15 0130 Oslo Tlf.

Detaljer

Bidragsytere til heftet er: Mal - eller mening? 11 2013 Om strateger, markeder, myter, mistillit, kontroll, frustrasjoner, motivasjoner,

Bidragsytere til heftet er: Mal - eller mening? 11 2013 Om strateger, markeder, myter, mistillit, kontroll, frustrasjoner, motivasjoner, 11 2013 MAL - ELLER MENING? Mal - eller mening? Om strateger, markeder, myter, mistillit, kontroll, frustrasjoner, motivasjoner, kunnskaper, kompetanser og alternativer i styringen av offentlig sektor.

Detaljer

Kommunereformen. Policydokument. Målgruppe: Tillitsvalgte i Fagforbundet som forhandler på lokalt forhandlingssted 100 000 ANTALL INNBYGGERE

Kommunereformen. Policydokument. Målgruppe: Tillitsvalgte i Fagforbundet som forhandler på lokalt forhandlingssted 100 000 ANTALL INNBYGGERE Kommunereformen Policydokument Målgruppe: Tillitsvalgte i Fagforbundet som forhandler på lokalt forhandlingssted 100 000 ANTALL INNBYGGERE omtanke 0 til10 000 solidaritet samhold 20 000 30 000 50 000 Innhold

Detaljer

Markedsretting av offentlig sektor virkemidler og handlingsrom. Fanny Voldnes

Markedsretting av offentlig sektor virkemidler og handlingsrom. Fanny Voldnes Markedsretting av offentlig sektor virkemidler og handlingsrom alternativer Fanny Voldnes Forord I stadig større grad opplever vi at oppgaver som tidligere var utført av det offentlige, overtas av private

Detaljer

Ta tjenestene tilbake. Av Helene Bank

Ta tjenestene tilbake. Av Helene Bank Ta tjenestene tilbake Av Helene Bank Trykk: Aktietrykkeriet as Layout: Christoffer Horsfjord Nilsen Opplag: 12 000 ISBN: 82-92515-09-7 Innhold Forord 5 Del 1 Vårt politiske handlingsrom 9 1. Angst for

Detaljer

Håndbok ved konkurranseutsetting. Oktober 2003

Håndbok ved konkurranseutsetting. Oktober 2003 Håndbok ved konkurranseutsetting Oktober 2003 : Forord Konkurranseutsetting og annen omstilling snur stadig oftere rundt på forholdene på våre arbeidsplasser. Det skaper usikkerhet og nye utfordringer

Detaljer

Sissel Trygstad. Forretningsbasert regnskap i staten Erfaringer og holdninger

Sissel Trygstad. Forretningsbasert regnskap i staten Erfaringer og holdninger Sissel Trygstad Forretningsbasert regnskap i staten Erfaringer og holdninger Sissel Trygstad Forretningsbasert regnskap i staten Erfaringer og holdninger Fafo-rapport 2008:30 Fafo 2008 ISBN 978-82-7422-640-1

Detaljer

UtveierNr. 3 2010. New Public Management. Offentlig velferd og demokrati : Hva skjer med kommunen når velferdstjenestene selges til skatteparadis?

UtveierNr. 3 2010. New Public Management. Offentlig velferd og demokrati : Hva skjer med kommunen når velferdstjenestene selges til skatteparadis? attac: Rapport fra Europas Sosiale Forum UtveierNr. 3 2010 Et medlemsblad utgitt av attac New Public Management Offentlig velferd og demokrati : Hva skjer med kommunen når velferdstjenestene selges til

Detaljer

OMSTILLING I STATEN HVA KAN DU GJØRE? TILLITSVALGTES ROLLE OG OPPGAVER TEMA. Lunch B. Lund, distr: www.strandcomics.no

OMSTILLING I STATEN HVA KAN DU GJØRE? TILLITSVALGTES ROLLE OG OPPGAVER TEMA. Lunch B. Lund, distr: www.strandcomics.no OMSTILLING I STATEN TILLITSVALGTES ROLLE OG OPPGAVER TEMA HVA KAN DU GJØRE? VÅR FELLES STYRKE - DIN TRYGGHET Lunch B. Lund, distr: www.strandcomics.no 1 INNHOLD FORORD 3 TEMA Ufordringer for tillitvalgte

Detaljer

Demokrati, kvalitet og forskning

Demokrati, kvalitet og forskning Demokrati, kvalitet og forskning - et innspill om høyere utdanning Norsk Tjenestemannslag Medlemmer av NTLs professorutvalg Georges Midré Professor Institutt for sosiolog v/universitetet i Tromsø. Faglige

Detaljer

Utveier. Samhandlingsmodell som alternativ til New Public Management

Utveier. Samhandlingsmodell som alternativ til New Public Management Utveier Samhandlingsmodell som alternativ til New Public Management En rapport fra SVs stortingsgruppes Forvaltningsgruppe Oslo/Stortinget Desember 2008 Forvaltningsgruppa har bestått av Rolf Reikvam (leder),

Detaljer

Utredning i forhold til konsekvenser ved eventuelt å konkurranseeksponere KKE KF

Utredning i forhold til konsekvenser ved eventuelt å konkurranseeksponere KKE KF Utredning i forhold til konsekvenser ved eventuelt å konkurranseeksponere KKE KF 1 av 26 Innhold 1 Sammendrag... 4 2 Bakgrunn... 5 2.1 Konkurranseeksponering i offentlig sektor... 6 2.2 Offentlig vs privat

Detaljer

NITOs debatthefte 2015. Invitasjon til politisk debatt

NITOs debatthefte 2015. Invitasjon til politisk debatt NITOs debatthefte 2015 Invitasjon til politisk debatt INNHOLD Innledning 4 Rekruttering og utdanning 5 Arbeidsliv 12 IKT 20 Samferdsel 27 Energi og klima 31 Helse 38 4 NITOs debatthefte 2015 Vi trenger

Detaljer

Konkurranseutsetting av Facility Management (FM), og vurdering av aktuelle modeller i Kristiansand Kommune

Konkurranseutsetting av Facility Management (FM), og vurdering av aktuelle modeller i Kristiansand Kommune NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Institutt for byggekunst, prosjektering og forvaltning Masteroppgave Konkurranseutsetting av Facility Management (FM), og vurdering av aktuelle modeller

Detaljer

vi tar norge videre Arbeiderpartiets program 2013 2017

vi tar norge videre Arbeiderpartiets program 2013 2017 vi tar norge videre Arbeiderpartiets program 2013 2017 Arbeiderpartiets program vedtatt på landsmøtet i Arbeiderpartiet 21. april 2013 Arbeiderpartiet Postboks 8743 Yongstorget 0028 Oslo Tlf. 24 14 40

Detaljer

Bygg landet på ny! Sosialistisk Ungdoms manifest om arbeid og næring. Vedtatt på Sosialistisk Ungdoms 23. ordinære landsmøte, Hamar 19. 22.

Bygg landet på ny! Sosialistisk Ungdoms manifest om arbeid og næring. Vedtatt på Sosialistisk Ungdoms 23. ordinære landsmøte, Hamar 19. 22. Bygg landet på ny! Sosialistisk Ungdoms manifest om arbeid og næring Vedtatt på Sosialistisk Ungdoms 23. ordinære landsmøte, Hamar 19. 22. juni 2010 2 Innholdsfortegnelse 1. Vårt utgangspunkt...3 2. Arbeid

Detaljer

Den faglige og politiske situasjonen

Den faglige og politiske situasjonen dagsorden pkt. 7 Den faglige og politiske situasjonen Forslag og innstillinger LOs 33. ordinære kongress, Oslo Kongressenter Folkets Hus, 3. 7. mai 2013 2 Forslagsnr: 7000 EL & IT Forbundet (EL & IT) Linje

Detaljer

Legeforeningens høringsuttalelse - Produktivitets kommisjonens første delrapport - NOU 2015:1

Legeforeningens høringsuttalelse - Produktivitets kommisjonens første delrapport - NOU 2015:1 Finansdepartementet Sendt kun pr. e-post: postmottak@fin.dep.no Deres ref.: Vår ref.: 15/1337 Dato: 01.06.2015 Legeforeningens høringsuttalelse - Produktivitets kommisjonens første delrapport - NOU 2015:1

Detaljer

Øyvind M. Berge, Inger Marie Hagen, Sissel C. Trygstad. Nytt regnskapssystem i tre statlige virksomheter. En intervjuundersøkelse

Øyvind M. Berge, Inger Marie Hagen, Sissel C. Trygstad. Nytt regnskapssystem i tre statlige virksomheter. En intervjuundersøkelse Øyvind M. Berge, Inger Marie Hagen, Sissel C. Trygstad Nytt regnskapssystem i tre statlige virksomheter En intervjuundersøkelse Øyvind M. Berge, Inger Marie Hagen, Sissel C. Trygstad Nytt regnskapssystem

Detaljer

Målstyring eller styring etter mål. utfordringer og muligheter. Temanotat 4/2013. Et temanotat i en serie om styring og kvalitet

Målstyring eller styring etter mål. utfordringer og muligheter. Temanotat 4/2013. Et temanotat i en serie om styring og kvalitet Temanotat 4/2013 Målstyring eller styring etter mål utfordringer og muligheter Et temanotat i en serie om styring og kvalitet www.utdanningsforbundet.no Temanotat 4/2013 Målstyring eller styring etter

Detaljer

Offentlige velferdsgoder

Offentlige velferdsgoder Bjarne Jensen Offentlige velferdsgoder Økonomistyring, regnskapsprinsipper og New Public Management Delrapport 1: Økonomistyringssystemer og New Public Management Høgskolen i Hedmark Rapport nr. 12 2007

Detaljer

stafonytt Arbeidsgiver skal forsøke å tilrettelegge ansattes vanlige arbeid, sier rådgiver i STAFO Sherin Vegge.

stafonytt Arbeidsgiver skal forsøke å tilrettelegge ansattes vanlige arbeid, sier rådgiver i STAFO Sherin Vegge. stafonytt organ for stafo nr. 1-2013 Jorunn Berland, ny leder i YS Arbeidsgiver skal forsøke å tilrettelegge ansattes vanlige arbeid, sier rådgiver i STAFO Sherin Vegge. Lønnsdannelsen gjør oss produktive,

Detaljer

OUTSOURCING & VIRKSOMHETSOVERDRAGELSE

OUTSOURCING & VIRKSOMHETSOVERDRAGELSE FORBUNDET FOR LEDELSE OG TEKNIKK OUTSOURCING & VIRKSOMHETSOVERDRAGELSE ~ med mulighet til å påvirke eller bare skummelt? ~ Temautredning Dato: 08.12.2004 Saksbehandler: FJ FORORD OG BAKGRUNN Temaet virksomhetsoverdragelse

Detaljer

Trygg økonomisk styring

Trygg økonomisk styring Trygg økonomisk styring Temahefte til Arbeiderpartiets kandidatskolering 24.-26. januar 2012 Del 1: 30 spørsmål og svar Arbeiderpartiets økonomiske politikk 1. Hvorfor trygg økonomisk styring? Europa er

Detaljer

Styring og maktforskyvning i utdanningssektoren

Styring og maktforskyvning i utdanningssektoren Styring og maktforskyvning i utdanningssektoren Temanotat 6/2014 Et temanotat i en serie om styring og kvalitet Temanotat 6/2014 Styring og maktforskyvning i utdanningssektoren Et temanotat i en serie

Detaljer

VIRKEMÅLET: Virkes arbeidslivsundersøkelse

VIRKEMÅLET: Virkes arbeidslivsundersøkelse 1 VIRKEMÅLET: Virkes arbeidslivsundersøkelse 1 Hver eneste arbeidsuke er nordmenn på jobb i til sammen 88 millioner timer. Vi er ansatt i over 200 000 private virksomheter, er selvstendig næringsdrivende,

Detaljer

Nr. 1/2013. Medlemsblad for NTL Universitetet i Oslo. Marknadsstyring Side 4. EØS-kritikk Side 6. Magiske innsparingstal Side 10.

Nr. 1/2013. Medlemsblad for NTL Universitetet i Oslo. Marknadsstyring Side 4. EØS-kritikk Side 6. Magiske innsparingstal Side 10. Norsk Tjene Nr. 1/2013 Medlemsblad for NTL Universitetet i Oslo Marknadsstyring Side 4 EØS-kritikk Side 6 Magiske innsparingstal Side 10 leder Vinterutgåva Innhold Ledere og deres verktøy 320 ansatte i

Detaljer

Norsk Tjenestemannslag NAV

Norsk Tjenestemannslag NAV Norsk Tjenestemannslag NAV Norsk Tjenestemannslag Larvik/Raufoss 28.07.14 Tilbakemelding på tidstyver i staten Den nye regjeringen har bedt om tilbakemelding på det de kaller «Tidstyver i staten». NTL

Detaljer

SAMFUNN & ØKONOMI SAMFUNN. Linda Skjold Oksnes: Myter og fakta om offentlig ressursbruk. Nils Aarsæther: Bygge landet med planlegging?

SAMFUNN & ØKONOMI SAMFUNN. Linda Skjold Oksnes: Myter og fakta om offentlig ressursbruk. Nils Aarsæther: Bygge landet med planlegging? 1 2013 SAMFUNN & ØKONOMI Linda Skjold Oksnes: Myter og fakta om offentlig ressursbruk Nils Aarsæther: Bygge landet med planlegging? Margrete Gaski og Birgit Abelsen: Lokalmedisinske sentre bedre og billigere?

Detaljer