Innhold. årsrapport konsernet øvre eiker energi. øvre eiker energi. øvre eiker Nett. øvre eiker fibernett. øvre eiker strøm

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innhold. årsrapport 2011. konsernet øvre eiker energi. øvre eiker energi. øvre eiker Nett. øvre eiker fibernett. øvre eiker strøm"

Transkript

1

2 Øvre Eiker energi AS 2 Innhold Årsmelding 2011 av Adm. direktør Lars Ø. Andresen... 3 Støm & marked 2011 av Markedssjef Kjell Tore Holmestrand... 6 Fibernett 2011 av Avdelingsleder Morten Braarud... 7 Drift av nettet 2011 av Avdelingsleder Bente Hole... 8 Internservice / økonomi 2011 av Leder interne tjenester Bente Hole og Økonomisjef Svein Ravnaas... 9 konsernet øvre eiker energi Styrets årsberetning Resultatregnskap Balanse pr 31. desember Noter Kontantstrømoppstilling øvre eiker energi Revisjonsberetning Resultatregnskap Balanse pr 31. desember Noter Kontantstrømoppstilling øvre eiker Nett Styrets årsberetning Resultatregnskap Balanse pr 31. desember Noter Kontantstrømoppstilling Revisjonsberetning øvre eiker fibernett Styrets årsberetning Resultatregnskap Balanse pr 31. desember Noter Kontantstrømoppstilling Revisjonsberetning øvre eiker strøm Styrets årsberetning Resultatregnskap Balanse pr 31. desember Noter Kontantstrømoppstilling Revisjonsberetning Design: Modul Reklamebyrå AS

3 Øvre Eiker energi AS 3 ÅRSMELDING 2011 Adm. direktør Lars Ø. Andresen Øvre Eiker Energi oppnådde et akseptabelt økonomisk resultat i Selv om markedsprisene på strøm er det som gir størst utslag på resultatet så er godt uført arbeid av kompetente og interesserte medarbeidere en viktig forutsetning for våre resultater. Jeg er stolt av våre medarbeidere som står på for å oppfylle både kundenes og eierenes forventninger. Vi har lagt bak oss et aktivt år med mange nye og spennende utfordringer. I 2011 fortsatte vi vår fiberutbygging og vi begynner å få god bredbåndsdekning, og utbyggingen vil fortsette for fullt også i Samtidig har alle våre strømnettskunder fått montert nye automatiske målere. Tiden med selvavlesning av målerstand er over, nå kommuniserer vi direkte med alle våre kunder. Og kvaliteten på fakturaene er svært høy.

4 Øvre Eiker energi AS 4 Verdiøkning Som leder i Øvre Eiker Energi er det min viktigste oppgave å sørge for at verdiene i selskapet forvaltes best mulig og utvikles slik at verdiene øker. Stabil og sunn forretningsmessig drift er en forutsetning for at bedriftens videre utvikling. Alle våre ulike forretningsområder må få tilstrekkelig fokus og støtte. Etableringen av Fiberselskapet AS sammen med tre andre lokale energiselskap i regionen er en viktig nyvinning, og er med på å styrke våre verdier. Kompetanseutvikling og rekruttering Kompetanse er viktig for alle organisasjoner som skal vokse. For Øvre Eiker Energi er dette et viktig område som vi arbeider for å få et godt system på. Det er mange spennende jobbmuligheter i energibransjen. Det er stor konkurranse om arbeidskraften og man må derfor være både interessant og attraktiv som arbeidsgiver for å trekke til seg kompetansen man trenger. Det er stor forskjell på hva 25-åringer legger vekt på når de skal velge arbeidssted og hva som er viktig for en 60-åring. Hos oss har vi i dag høy gjennomsnittsalder, 25% er over 55 år og vi står foran flere år med behov for rekruttering av nye medarbeidere. Samtidig må mulighetene for videreutvikling og kompetanseheving stå helt sentralt. Vårt gode navn og rykte Navnet Øvre Eiker Energi har vært synonymt med en trygg og solid aktør i kommunen og vi oppfatter oss selv som en viktig samfunnsaktør gjennom oppgaven å transportere og levere strøm til både private og bedrifter i kommunen. Bedriftens tjenester er meget viktige for sikring av innbyggernes trygghet og velferd. Vi er ydmyke overfor denne utfordringen og vi arbeider målrettet med å oppfylle forventningene som ligger på oss. Et godt omdømme er viktig både for de ansatte og for kundene. Vi skal kjennetegnes ved å være tilgjengelig, miljø bevisste og nyskapende i forhold til kunder, medarbeidere, leverandører og samarbeidspartnere. Vi deler hvert år ut vesentlige midler til lokalsamfunnet gjennom støtte til arrangementer og sponsing. Mye av midlene er øremerket kultur og aktiviteter for barn og unge fordi vi ønsker å bidra til at Øvre Eiker skal være et godt sted å vokse opp og bosette seg i. Eierskap og styring Kommunen har som eier et aktivt og langsiktig forhold til energiverket og har en uttrykt dette gjennom eierstrategien for selskapet. Tydelig og forutsigbart eierskap er meget viktig for at styre og ledelse kan sette klare mål og gjør det mulig å utvikle selskapet på en bærekraftig og god måte for Øvre Eiker.

5 Øvre Eiker energi AS 5 Salg av strøm Salg av strøm gjennom selskapet Øvre Eiker Strøm har vært en suksess etter oppstarten i 2008 og vi har etter forholdsvis kort tid fått en solid kundeportefølje og er nå den største leverandøren i Øvre Eiker med 3600 kunder. Konkurransen er hard, men det er tydelig at innbyggerne er godt fornøyd med strømselskapet og dets produkter og tjenester. Vårt mål er å fortsatt være en trygg og langsiktig leverandør med et konkurransedyktig tjeneste og produkter. Produksjon og distribusjon Øvre Eiker Energis kjernevirksomhet er produksjon og distribusjon av elektrisk energi. Denne oppgaven har i 2011, som i tidligere år, blitt løst på en god måte. Det har vært god og stabil drift hele året og vi har vært forskånet for mange lange strømbrudd. Arbeidsaktiviteten i nettet har vært høy gjennom hele året, og det har blitt investert for 14,7 millioner kroner i ut videlse og fornyelse av strømnettet. Vi må forvente høye investeringer i årene fremover, både på grunn av økt nybygging og vedlikehold av eksisterende nett. Imidlertid er det ikke innenfor de økonomiske rammebetingelsene muligheter for å foreta de reinvesteringer vi kunne ønske. Prioritering gjennom kost-nytteanalyser vil være viktig oppgave fremover. Utover det så er det på mange måter blitt slik at det er statlige tilsynsmyndigheter legger føringer på hva nettselskapene skal prioritere. Fibernett Utviklingen i bredbåndsmarkedet skjer hurtig og tjenestene og produktene som tilbys blir rimeligere samtidig som kravet til overføringskapasitet i nettene blir større. Dette gjør at utbredelsen av fibernett med høy kapasitet øker kraftig år for år. Vårt datterselskapet Øvre Eiker Fibernett AS og har de siste årene hatt en fremtredende og viktig rolle når det gjelder utbygging av fibernett i distriktene. Fra 2003 og frem til 2007 har Øvre Eiker Fibernett satset på å bygge fiberstamnett frem til Telenor sine sentraler med ADSL teknologi som basis. Denne teknologien er sterkt nedadgående og vårt fokus endret. Selskapet vedtok i 2009 ny strategi og det vil fremover bli satset på utbygging av fiber. Selskapets visjon er at over tid skal alle i Øvre Eiker ha mulighet til å få tjenester levert over fiberkabel. Vi forventer at det vil bli bygget mange kilometer med fibernett i årene fremover og allerede i løpet av 2012 vil ca 2000 husstander og bedrifter ha fibertilknytning gjennom vårt fibernett. Driften av kraftstasjonene i Vestfossen og Skotselv har gått bra. Kraftproduksjonen har vært en av bærebjelkene i vårt selskap og har gitt grunnlag for stabile inntekter. Øvre Eiker Energi AS omsetning (konsern) Øvre Eiker Energi AS avkastning (konsern)

6 Øvre Eiker energi AS 6 strøm & MARKED 2011 Kjell Tore Holmestrand, Markedssjef Øvre Eiker Strøm AS hadde i fjor en kundevekst som var større enn forventet og utgjorde på slutten av året kunder. Økonomisk sett var resultatet iht. budsjett og med et overskudd på NOK ,-. Dette gir trygghet og soliditet for våre kunder. Øvre Eiker Strøm AS Selskapet har solide og meget dyktige samarbeidspartnere innenfor porteføljeforvaltning, prissikring og innkjøp av strøm til våre kunder fra børsen (Nordpool). Tilgang til denne kompetansen gir oss fortrinn når det gjelder riktig prising av våre produkter, samt at vi kan lage gode produkter for våre kunder. Garantikraft er et eksempel på dette. Her kan kunden sikre seg mot høye priser ved å betale en liten risikopremie. Kunden for oppgitt hvilke pristak han kan få. Markedet er preget av stor konkurranse og mange aktører. Likevel viser vår økte markedsandel at befolkningen i Øvre Eiker både ser fordeler med et lokalt forankret strømselskap, og ønsker å kjøpe strøm derfra. Selskapets strategi er å være en ærlig og åpen kraftleverandør, Kundene skal være trygge på at får det som er lovet. Vi skal ha få, men gode produkter. kundeservice Vår kundeservice er lokalt plassert i Vestfossen. Vi har i løpet av 2011 forbedret vår internettløsning «min side» hvor kunden selv kan gå inn å se på sin faktura, dele faktura med mer. Våre dyktige kundekonsulenter har lang erfaring både innenfor nettvirksomhet og kraftomsetning. De har også fortløpende opplæring når det gjelder datasystemer, produkter og kundedialog. Vi kan nås både pr telefon, internett og personlig fremmøte. Vår kundeservice er i stadig utvikling og i tråd med retningslinjer fra Norges vassdrags-og energidirektorat. Vi skal være kundens kompetente rådgiver innen strøm og servicegraden skal til enhver tid være høy. oppfølging av kraftproduksjonen Øvre Eiker strøm AS har også ansvar for den juridiske og kontraktsmessige oppfølging av kraftproduksjonen. Her har vi avtale med et av de beste krafthandelsmiljøene i Norge. Produksjonskraften selges på Nord Pool. Dette er et norsk offentlig selskap som opptrer som markedsplass for energi i de nordiske landene og verdens eneste flernasjonale marked for elektrisk energi. Estimert produsert års-volum er 70 GWh og vår samarbeidspartner forvalter og prissikrer ca. 40 GWh. Avanserte målesystemer (AMS) I 2012 besluttet myndighetene at alle kunder i Norge skal ha AMS innen Dette er en videreutvikling av våre nåværende målere. Kunden slipper å lese av strømmåleren sin. Informasjonen sendes automatisk til kraftleverandøren via nettselskapet og kan leses av kunden via internett eller på målerens display. AMS vil skape et mer velfungerende kraftmarked, forbedre kundeservice og gjøre det enklere å bytte kraftleverandør. I tillegg kan det utvikles mange flere kundetjenester enn hva som er teknisk mulig i dag. Vi har god kompetanse internt på dette fagområdet, og vil på sikt utvikle tjenester som er fullt på høyde med de beste aktørene i bransjen.

7 Øvre Eiker energi AS 7 fibernett 2011 Morten Braarud, Avdelingsleder Selskapet har det siste året opprettholdt sin etablerte forretningsmodell med å bygge, eie og drifte det fysiske fibernettet som igjen leies ut til operatør- og tjenesteleverandører. Dette er i henhold til strategien som ble etablert i 2009 og som oppnådde resultater i Utgangspunktet for årets drift var strategien (som ble etablert 2009) for framtidig drift og utvikling av fibernettet samt oppnådde resultater Selskapet har opprettholdt etablert forretningsmodell som går ut på at selskapet skal bygge, eie og drifte det fysiske fibernettet som igjen leies ut til operatør- og tjenesteleverandører. Selskapets samarbeidspartner på tjenestesiden var gjennom hele året NextGenTel AS og Otera Telekom AS på entreprenørsiden. Ved inngangen til året 2011 hadde selskapet nærmere 400 aktive kunder i drift. Fiber til privatmarkedet Ved årets avslutning hadde selskapet levert tett under fiberlinjer. Mestepartene av byggearbeidet var konsentrert i Vestfossen, vestre deler av Hokksund, Varlo, Ormåsen og Hellefoss. I tillegg har selskapet levert en del etterbestillinger i de første nettområdene som ble bygget ut. Selskapets markedsandel i antall aktive linjer ved årets slutt er beregnet til 20% av et totalmarked på 7500 husstander. Selskapet er gjennom årets satsning i god posisjon til å øke sin markedsandel gjennom fortetning i eksisterende områder, samt nye områder som peker seg ut for salg med påfølgende bygging. Nye områder forutsetter som alltid at det er nok opptak i et gitt område i forhold til investerings- og kostnadskrav. Fiber til bedrifter Sommeren 2011 startet salget til bedrifter og flere fikk levert fiberløsning. Samtidig viste det seg at konkurransen om levering til bedrifter var hard. Det ble derfor i perioden brukt en del tid på å etablere en konkurransedyktig løsning i samarbeid med NextGenTel. Etter en anbudsrunde ble det høsten 2011 tegnet avtale med Relacom for å sikre en god løsning for vakt og beredskap 24x7x365. Avtalen er en rimelig forsikring hvor vi betaler et minimumsbeløp per måned og at utrykning betales særskilt etter medgått arbeid. Stabilitet og kvalitet Fiberanlegget har i perioden vist seg å ha god stabilitet og kvalitet. I forhold til antall aktive kunder på nettet har det vært lite med antall feilsituasjoner. Med få unntak har de fleste feilsituasjoner vært forårsaket av kunden selv. Selskapet har i perioden ikke hatt ansatte, men basert sin virksomhet på innleide ressurser fra andre virksomheter i konsernet, samt fra tredjepart ved behov. Konkurransesituasjon Konkurransesituasjonen i perioden har vært stabil og ikke påvirket selskapets utvikling spesielt. Telenor lanserte sommeren 2011 et spesialtilbud kalt «superbredbånd» over sitt eksisterende kobbernett uten at markedet reagerte nevneverdig. I bedriftsmarkedet er det som tidligere nevnt større konkurranse, samt at flere bedrifter har eksisterende avtaler med andre aktører med forskjellig varighet. Fiberselskapet Øvre Eiker Fibernett som deleier i Fiberselskapet AS bidro i 2010 med node og to fiberpar til bruk for sammenknytning av eiernes nett. Øvre Eiker Fibernett bidro i Fiberselskapet med 1.5 årsverk på salg og administrasjon, samt nettressurs ved behov.

8 Øvre Eiker energi AS 8 DRIFT av nettet 2011 Bente Hole, Avdelingsleder Øvre Eiker Nett AS, har vel kilometer strømforsyningsnett gjennom luft og i kabler. Dette er både høy- og lavspent. Hver eneste dag drifter og vedlikeholder vi nettet, slik at våre vel 9000 kunder får en stabil strømforsyning med minst mulig problemer. Sikker strømforsyning i Øvre Eiker i 2011 Stabil strømforsyning for alle våre abonnenter, har topp prioritet i Øvre Eiker. For å klare dette er det mange forskjellige oppgaver som må løses. I 2011 har vi hatt stort fokus på avviksbehandling etter kontroller av nettstasjoner og linjebefaringer. Vi har også gjort mange viktige tiltak i sikkerhetsaspektet og ikke minst i forbindelse med leveringssikkerheten. Ved å forsterke høyspentnettet med jordkabel på flere sentrale og sårbare områder, øker vi stabiliteten ytterligere. Flere nye trafokiosker er satt opp i Noen erstatter gamle anlegg med transformator og brytere plassert i åpent anlegg oppe i mastearrangementene. Også lavspentnettet gjennomgår kontinuerlige vedlikeholdsarbeider gjennom hele året, ved siden av nødvendige reinvesteringer. Vi har behandlet 293 installatørmeldinger og det er tilknyttet 188 nye anlegg i vårt forsyningsområde i Stabil stab Øvre Eiker Nett er som alle andre energiverk i Norge, en sterkt regulert monopolist. Vi må utføre alle pålagte oppgaver innenfor de inntektsrammene som Norges Vassdrags og Energidirektorat(NVE) bestemmer. Vår lille, men solide stab har lang ansiennitet. De planlegger, utvikler og koordinerer arbeidet slik at alle innbyggerne i Øvre Eiker skal ha lys i lampene og varme i husene sine hver dag, hele året. Staben har en meget bred erfaring. Nøkkelen til deres gode resultater er ikke minst en inngående kunnskap om nettforsyningsområdet. Vi har i 2011 vært igjennom en omorganiseringsprosess. Driftsavdelingen har blitt delt opp i 2 avdelinger. Den ene avdeling har ansvar for strømnettet og den andre har ansvar for å utføre tjenester i forbindelse med strømnettet, som daglig drift, investeringer og prosjektgjennomføring. Vi vil fra 2012 i større grad enn før, legge vekt på å tilby våre tjenester til eksterne kunder. KILE kostnadene ved høyspentfeil (kompensasjon for ikke levert energi) hadde en økning fra kr ,- i 2010 til kr ,- i Dette skyldes uforutsette hendelser, med blant annet kraftig uvær og entreprenører som har gravd over kabler.

9 Øvre Eiker energi AS 9 internservice / økonomi 2011 Bente Hole, Leder interne tjenester og Svein Ravnaas, Økonomisjef De ansatte er den største ressursen og den viktigste verdien for Øvre Eiker Energi. Mulighetene for videreutvikling og kompetanseheving står helt sentralt i vårt personalarbeid (HR-arbeid). personale Hos Øvre Eiker Energi skal hver medarbeider kunne mer enn bare sitt eget fag-område. Vi skal kjennetegnes ved pålitelighet, endringsvilje, kunnskap og engasjement i forhold til kunder, medarbeidere, leverandører og samarbeidspartnere. Denne vekst- og prestasjonskulturen kjennetegnes ved at vi gjennom kompetanseutviklingen investerer i medarbeidernes kunnskaper, ferdigheter, evner og holdninger. Det er viktig å være stolt av arbeidsplassen sin. Når alle i organisasjonen har tro på arbeidet sitt, blir det lettere å selge tjenestene og produktene. Konsernet vil gjennom sin lærlingeordning fortsette å fremme rekrutteringen til bransjen. Bedriften arbeider stadig for å fremme og utvikle den gode kulturen i selskapet. Dette gir igjen en stabil arbeidskraft og konsernet blir et attraktivt selskap å arbeide i. Øvre Eiker Energi legger vekt på likestilling mellom kjønnene. Derfor arbeider vi aktivt for en økt kvinneandel i konsernet. Selskapet har 2 kvinnelige styremedlemmer, og ledergruppa består av 1 kvinne og 4 menn. Øvre Eiker Nett hadde pr , 33 ansatte. I ansettelses-prosesser har vi derfor også fokus på en jevn fordeling mellom kjønnene. ØKONOMI Økonomiavdelingen består for tiden av 2,5 årsverk. Av delingen har i dag ansvaret for regnskap, likviditet, økonomistyring samt investering- og finansieringsanalyser i konsernet. NVE endrer stadig retningslinjene for rammene som settes for nettselskapene. For å kunne styre selskapet på best mulig måte, blir det stadig viktigere å ha en god forståelse for oppbyggingen av rammene. Oppfølging av konsernets forretningsområder medfører høye krav til styring og rapportering. Dagens it-systemer gir et solid grunnlag for økonomioppfølgingen av prosjekter. Det gir også muligheter til å få frem skikkelige beslutningsunderlag, som er helt nødvendig for å ta riktige avgjørelser. Økonomiavdelingen arbeider mye med analyser i forbindelse med store og kapitalkrevende prosjekter. De har ansvar for at konsernet har systemer som sikrer best mulig økonomisk styring og måling av selskapet. Økonomi har også en viktig rolle når det gjelder internservice. Avdelingen bistår med å yte opplæring og støtte slik at beslutningstagere skal ha de best mulige forutsetningene for å ta økonomiske beslutninger. I samarbeid med brukerne, vil avdelingen fortsette å implementere og utvikle gode rapporteringsverktøy for bedre økonomistyring av prosjektene.

10 Øvre Eiker energi AS 10 Helse, Miljø og Sikkerhet HMS-arbeidet følges opp i henhold til lover og forskrifter. Det forgår et kontinuerlig arbeid for å forbedre vår internkontroll. Her fokuseres det bl.a. på kvalitetssikring innenfor arbeidsoppgaver og tjenester. Sykefraværet var 5,43 % i Sykefraværet er i stor grad relatert til langtidssykemeldinger. Det har ikke vært uhell i løpet av året som har medført langvarig fravær. Det har ikke blitt rapportert alvorlige arbeidsuhell eller ulykker i løpet av året. Det er blitt arrangert kurs og gitt opplæring i sikkerhet og førstehjelp. Personlig sikkerhetsutstyr er kontrollert. IKT Vi har bygd opp IKT systemene og kompetanse rundt systemene, for å få mest mulig ut av investeringene. På denne måten vil selskapet stå bedre rustet i fremtiden. Dette har vi gjort ved å velge velprøvde løsninger og applikasjoner, som er testet grundig ut og har dokumentert høy kvalitet. Utvikling av kompetanse og tjenester samt forenkling av noen rutiner, har vært i fokus gjennom hele året. Det er viktig å sørge for at nettet er godt nok sikret, og at de ansatte har god opplæring og gode holdninger. Øvre Eiker Nett AS er en IA- bedrift. Vi jobber for at den enkelte arbeidsplass skal stå i sentrum for arbeidet og for å hindre unødig sykefravær og utstøting fra arbeidslivet.

11 konsernet Øvre Eiker energi 11 Foran fra venstre: Kjell D. Gjengedal, Arne K. Stokke, Geir Wamstad, Bak fra venstre: Øyvor Sekkelsten, Steinar Haugerud, Lars Ø. Andresen, Finn Johannessen, Jorund E. Rønning Indrelid STYRETS ÅRSBERETNING 2011 Øvre Eiker Energi Øvre Eiker Energi AS er heleiet av Øvre Eiker kommune. Selskapet har konsesjon på drift av Vestfossen kraftstasjon og Skotselv kraftstasjon. I tillegg har selskapet gjeldsbrevkraft fra Mykstufoss Kraftstasjon og Ramfoss Kraftstasjon samt andelskraft fra Døvikfoss Kraftstasjon. Selskapet har også konsesjon på levering av vann fra Eikeren til alminnelig vannforsyning. Selskapet har 3 datterselskaper, Øvre Eiker Nett AS, Øvre Eiker Fibernett AS og Øvre Eiker Strøm AS. Sel skapets administrasjon er lokalisert i Vestfossen.

12 konsernet Øvre Eiker energi 12 Arbeidsmiljøet Virksomhetens internkontrollsystem fungerer etter intensjonen. Det er ingen ansatte i selskapet. De administrativeog driftsmessige tjenestene blir innleid fra Øvre Eiker Nett AS. Det har ikke vært skader eller ulykker i forbindelse med selskapets drift i løpet av året. To av de fem styremedlemmene valgt av Øvre Eiker kommune, er kvinner. Miljørapportering Styret er ikke kjent med at selskapets drift forurenser det ytre miljø utover gjeldende lover og forskrifter. Selskapet er opptatt av miljø og klimautviklingen og deltar i arbeidet med realisering av klimaplanen til Øvre Eiker kommune. Selskapet vil i 2012 ha sterkt fokus på ulike miljøtiltak. Finansiering og Likviditet Selskapet har pr lånefinansiert datterselskapene med ca. kr 29,5 mill.netto. Dette medførte at selskapet i 2011 hadde en stram likviditet. Øvre Eiker Fibernett AS har inngått en avtale om utleie av fiber til to tjenesteleverandører. Utbyggingen lånefinansieres eksternt med garanti fra Øvre Eiker Energi. Fortsatt drift Selskapets økonomi er god og styret bekrefter at årsregnskapet for 2011 er satt opp under forutsetning av fortsatt drift. Redegjørelse årsregnskapet Inntektene fra salg av kraft var 16% lavere enn i Nedgangen skyldes reduserte kraftpriser. Produksjonen i egne kraftverk ble på 13,1 GWh og dette tilsvarer 109 % av middelproduksjonen. Eierinteresser i andre selskaper Selskapet eier 100% av aksjene i datterselskapene Øvre Eiker Nett AS, Øvre Eiker Fibernett AS og Øvre Eiker Strøm AS. Selskapet eier også 50% av aksjene i Øvre Eiker Fjernvarme AS. Øvrige aksjer eies av Vardar AS. Øvre Eiker Energi AS eier Hellefoss Kraft AS sammen med Modum Kraftproduksjon KF og EB Kraftproduksjon AS der eierandelene er: Øvre Eiker Energi AS... 33,3 % Modum Kraftproduksjon KF... 33,3 % EB Kraftproduksjon AS... 33,4 % Fremtidig utvikling Det er utredet kraftutbygging i de vassdrag der selskapet har fallrettigheter. Øvrige vassdrag i kommunen er også kartlagt for å registrere det totale vannkraftpotensialet i kommunen. Lønnsomheten i prosjektene vil bli analysert fortløpende grunnet skiftende kraftpriser. Avtalen mellom «Eikeren Vannverk Interkommunale Selskap» (EVIKS) og Øvre Eiker Energi AS vedrørende tapping av vann fra Eikeren, følges etter planene. Etter styrets oppfatning gir det fremlagte resultatregnskapet og balansen med tilhørende noter, fyllestgjørende informasjon om driften og stillingen ved årsskiftet. Etter utgangen av regnskapsåret har det ikke inntruffet forhold som er vesentlige for å bedømme bedriftens resultat og stilling. Forslag til anvendelse av årets overskudd Årets overskudd på kr disponeres med kr til utbytte og kr til annen egenkapital. Selskapets frie egenkapital etter AL og 2. ledd er kr Innkjøpskostnadene for vår andels- og gjeldsbrevkraft ble kr høyere enn året før. Dette skyldes økte kostnader i forbindelse med vedlikeholdsarbeider i Døvikfoss Kraftstasjon. Selskapet har kjøpt tjenester fra Øvre Eiker Nett AS på drift, vedlikehold og investeringer samt noe hos eksterne selskaper. Selskapet har i 2011 investeringer for kr. 0,11 mill. i anlegg.

13 konsernet Øvre Eiker energi 13 Konsernforhold Konsernets driftsinntekter viste en nedgang på kr.10 mill. i Hovedårsakene til dette er lavere priser på produsert kraft som vi selger i markedet. Konsernets likviditet har vært stram gjennom året. Fra og med januar 2011 ble strøm og nettleie fakturert månedlig, Dette har bedret likviditeten. Konsernets investeringsnivå gjør likevel at likviditeten forventes å være stram også gjennom For 2011 ble konsernets resultat etter skattekostnad kr en nedgang på kr fra Kr avsettes til utbytte og kr over føres til annen egenkapital. Styret kjenner forøvrig ikke til vesentlige forhold for konsernet som er inntruffet etter regnskapsårets utgang som har innvirkning på det avlagte regnskap. Konsernets resultat i 2012 forventes å ligge under nivået i Bakgrunnen for dette er lave priser på kraft. Konsernet har ved utgangen av ansatte (inkl. 2 lærlinger). Sykefraværet i 2011 var på 5,43 % en nedgang på 0,65% fra året før. Langtidsfraværet utgjorde 3,53 %. Investeringer i konsernet Samlede investeringer i konsernet var i 2011 kr fordelt på: Øvre Eiker Energi... kr Øvre Eiker Nett... kr Øvre Eiker Fibernett... kr I perioden har konsernet investert kr. 215,7 mill. i høyspent-/lavspentnett, fibernett, utstyr for kraftstasjonsdrift og utstyr for intern administrasjon. Konsernet har i samme periode investert 30.3 mill. kr. i andre selskaper. Dette gjelder Hellefoss Kraft AS, Øvre Eiker Fjernvarme AS og Fiberselskapet AS. Totale investeringer for konsernet i perioden er kr. 246,0 mill. I samme periode har konsernet utbetalt kr. 115,9 mill. i utbytte til eier, inklusive årets avsetning på kr. 5 mill. Avslutningsvis benytter styret anledningen til å takke alle ansatte for god arbeidsinnsats, fleksibilitet og endringsvilje. I tillegg ønsker styret å fremheve det gode samarbeidet med administrasjonen og Øvre Eiker kommune som eier. Dette gir grunnlag for positiv utvikling for konsernets selskaper i fremtiden. Vestfossen, / Arne K. Stokke Styreleder Jorund E. Rønning Indrelid Nestleder Øyvor Sekkelsten Styremedlem Geir Wamstad Styremedlem Kjell D. Gjengedal Styremedlem Steinar Haugerud Styremedlem Lars Ø. Andresen adm. dir.

14 konsernet Øvre Eiker energi 14 konsernet Øvre Eiker energi Resultatregnskap note Driftsinntekter Salg overføring Salg energi Endring mer-/mindreinntekt Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Driftskostnader Aktivering egne investeringsarbeider Kjøp av energi Kjøp av overføringstjenester Lønnskostnad Avskrivning Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat Finansinntekter og finanskostnader Andel overskudd i tilknyttet selskap Annen finansinntekt Annen finanskostnad Netto finansposter Ordinært resultat før skattekostnad Skattekostnad på ordinært resultat Årsresultat Overføringer og disponeringer Utbytte Overføring fond Overføringer annen egenkapital Sum disponert

15 konsernet Øvre Eiker energi 15 konsernet Øvre Eiker energi balanse pr 31. desember note Anleggsmidler Immaterielle eiendeler Konsesjoner, patenter, lisenser, varemerker Utsatt skattefordel Sum immaterielle eiendeler Varige driftsmidler Kraftverk Fordelingsnett Bygg Bredbåndnett Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner ol Sum varige driftsmidler Finansielle anleggsmidler Investeringer i tilknyttet selskap Lån til tilknyttet selskap Investeringer i aksjer og andeler Andre fordringer Sum finansielle anleggsmidler Sum anleggsmidler Omløpsmidler Varer Fordringer Kundefordringer Andre fordringer Sum fordringer Bankinnskudd, kontanter og lignende Sum omløpsmidler Sum eiendeler

16 konsernet Øvre Eiker energi 16 konsernet Øvre Eiker energi balanse pr 31. desember note Egenkapital Innskutt egenkapital Aksjekapital Overkursfond Sum innskutt egenkapital Opptjent egenkapital Fond Annen egenkapital Sum opptjent egenkapital Sum egenkapital Gjeld Pensjonsforpliktelser Sum avsetning for forpliktelser Gjeld til kredittinstitusjoner Sum annen langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld Gjeld til kredittinstitusjoner Leverandørgjeld Betalbar skatt Skyldige offentlige avgifter Utbytte Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld Sum egenkapital og gjeld

17 konsernet Øvre Eiker energi 17 Note 1 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser og god regnskapsskikk. Konsolideringsprinsipper Konsernregnskapet omfatter morselskapet og de 100 % eide datterselskapene Øvre Eiker Nett AS, Øvre Eiker Fibernett AS og Øvre Eiker Strøm AS. Konsernregnskapet utarbeides etter ensartede prinsipper, ved at datterselskapene følger de samme regnskapsprinsipper som morselskapet. Interne transaksjoner og mellomværende elimineres. Datterselskapene er stiftet av morselskapet. Aksjene i datterselskapene elimineres etter oppkjøpsmetoden. Det innebærer at kostpris på aksjene i datterselskapene er eliminert mot aksjekapital og overkursfond i datterselskapene. Datterselskap/tilknyttet selskap I konsernregnskapet vurderes tilknyttede selskap etter egenkapitalmetoden. Investeringene vurderes til konsernets andel av egenkapitalen, og andel av resultatet resultatføres i konsernregnskapet. Resultatandelen fratrukket utdelinger (utbytte, konsernbidrag mv) tillegges investeringen i balansen. Ved beregning av resultatandeler tas det hensyn til mer-/ mindreverdien på kjøpstidspunktet, og det korrigeres for interne gevinster. Datterselskap er vurdert etter kostmetoden i selskapsregnskapet. Salgsinntekter Inntektsføring ved salg av kraft og overføring av strøm skjer på leveringstidspunktet. Salg av administrative tjenester inntekstføres løpende ved levering. Klassifisering og vurdering av balanseposter Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter poster som forfaller til betaling innen ett år etter anskaffelsestidspunktet, samt poster som knytter seg til varekretsløpet. Øvrige poster er klassifisert som anleggsmiddel/langsiktig gjeld. Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på opptakstidspunktet. Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi ved verdifall som ikke forventes å være forbigående. Langsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet. Fordringer Kundefordringer og andre fordringer er oppført i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av individuelle vurderinger av de enkelte fordringene. Øvre Eiker Nett AS innkasserer kraftinntekter på vegne av samarbeidspartneren Hafslund Strøm AS og datterselskapet Øvre Eiker Strøm AS. Fordringene avregnes fortløpende. Bokførte kundefordringer per i Øvre Eiker Nett AS er da et uttrykk for utestående fordringer på nettinntekter. Varebeholdninger Lager av innkjøpte varer er verdsatt til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Anskaffelseskost vurderes etter FIFO-prinsippet. Det foretas nedskriving for påregnelig ukurans. Varige driftsmidler Varige driftsmidler balanseføres og avskrives over driftsmidlets forventede økonomiske levetid. Direkte vedlikehold av driftsmidler kostnadsføres løpende under driftskostnader, mens påkostninger eller forbedringer tillegges driftsmidlets kostpris og avskrives i takt med driftsmidlet. Dersom gjenvinnbart beløp av driftsmidlet er lavere enn balanseført verdi foretas nedskrivning til gjenvinnbart beløp. Gjenvinnbart beløp er det høyeste av netto salgsverdi og verdi i bruk. Verdi i bruk er nåverdien av de fremtidige kontantstrømmene som eiendelen vil generere. Pensjoner Foretakets pensjonsansvar i forhold til den ordinære tariffestede tjenestepensjonsordningen er dekket gjennom pensjonsordning i Kommunale Landspensjonskasse. Denne ordningen gir en definert ytelse i henhold til tariffavtalen i kommunal sektor. Fordi det foretas en fordeling av aktuarmessig risiko mellom alle foretakene, kommunene og fylkeskommunene som deltar i ordningen, tilfredsstiller den kriteriene for det som betegnes som Multiemployerplan. Valuta Pengeposter i utenlandsk valuta er vurdert til balansedagens kurs. Urealisert gevinst og tap på terminkontrakter er resultatført. Skatter Skattekostnaden i resultatregnskapet omfatter både periodens betalbare skatt og endring i utsatt skatt. Utsatt skatt er beregnet med 28 % på grunnlag av de midlertidige forskjeller som eksisterer mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier, samt skattemessig underskudd til fremføring ved utgangen av regnskapsåret. Skatteøkende og skattereduserende midlertidige forskjeller som reverserer eller kan reversere i samme periode er utlignet. Netto utsatt skattefordel balanseføres i den grad det er sannsynlig at denne kan bli nyttiggjort. Kontantstrømoppstilling Kontantstrømoppstillingen er utarbeidet etter den indirekte metode. Kontanter og kontantekvivalenter omfatter kontanter, bankinnskudd og andre kortsiktige, likvide plasseringer.

18 konsernet Øvre Eiker energi 18 Note 2 Bankinnskudd Øvre Eiker konsernet har etablert et konsernkontosystem hvor Øvre Eiker Nett AS i henhold til avtalen er innehaver, mens øvrige konsernselskaper er underkontoinnehavere eller deltakere. Banken kan avregne trekk og innestående mot hverandre slik at nettoposisjonen representerer mellomværende mellom Fokus bank og Øvre Eiker Nett AS Selskapet har følgende bundne bankmidler per 31.12: Note 3 Kundefordringer Bokførte kundefordringer er redusert med kr for mulige tap. Dette er en økning i forhold til fjorårets avsetning med kr Tapsførte kundefordringer utgjør kr og innkommet på tidligere tapsførte fordringer er kr Note 4 Energiinntekter Reduksjonen i salgsinntekter fra 2010 skyldes hovedsakelig reduserte strømpriser.

19 konsernet Øvre Eiker energi 19 Note 5 Mer-/mindreinntekt Mer-/mindreinntekten er differansen mellom faktiske, netto inntekter innenfor monopolvirksomheten og den inntektsrammen som NVE har fastsatt. Fra 2006 er KILE tatt med i den ordinære beregningen av mer-/mindreinntekten Inntektsramme tildelt fra NVE Endret ramme ihht NVE rapport for Etterjustert inntektsramme Ramme KILE kostnader - inntektsreduksjon Kostnader i overliggende nett Total tillatt inntekt Fakturert gjennom året For mye (-) / lite (+) fakturert Akkumulert merinntekt i balansen: For mye/lite innkrevet inntekt tidligere år per Årets mindreinntekt Godskrevet renter For mye (-) / lite (+) innkrevet inntekt til rest per Renteinntekten er ført på linjen for andre finansinntekter. Note 6 Lønnskostnader, antall ansatte og godtgjørelse til revisor Lønnskostnader Lønninger Arbeidsgiveravgift Pensjonskostnader Andre ytelser Sum Konsernet har i regnskapsåret sysselsatt totalt 33 årsverk. Ytelser til ledende personer Lønn Andre godtgjørelser Styrehonorar Lars Øivind Andresen, daglig leder* Arne K. Stokke, styrets leder Jorund E. R. Indrelid, nestleder Kjell Gjengedal, styremedlem Steinar Haugerud, styremedlem Øyvor Sekkelsten, styremedlem Geir Wamstad, ansattes representant Jorun Andersen, tidl. styremedlem Steinar Karlsen, tidl. styremedlem Jan Erik Thorgersen, tidl. styremedlem * Daglig leder har i tillegg pensjonsavtale fra 62 år. Denne forpliktelsen er actuarberegnet, jf note 7. Det er ingen bonus eller opsjonsordninger i konsernet. Godtgjørelse til revisor er fordelt på følgende: 2011 Revisjon Honorar vedr. utarbeidelse av årsregnskap med noter og konsernregnskap Utarbeidelse selvangivelse og bistand skattespørsmål Honorar vedr. gjennomgang NVE rapport Annen regnskapsmessig bistand Merverdiavgift er ikke inkludert i revisjonshonoraret.

20 konsernet Øvre Eiker energi 20 Note 7 Pensjoner Konsernet har pensjonsordninger som omfatter alle faste ansatte, i alt 33 personer. Etter ordningen har de ansatte rett til pensjonsutbetaling som sammen med folketrygden utgjør 66 % av pensjonsgrunnlaget på fratredelsestidspunktet med full opptjening. Forpliktelsen er dekket gjennom KLP og inkluderer også AFP ordningen. De ansatte dekker selv en del av premien Nåverdi av årets pensjonsopptjening Rentekostnad av pensjonsforpliktelsen Avkastning på pensjonsmidler Adm.kostnad Arbeidstakers andel Årets resultatføring Netto pensjonskostnad Brutto påløpt pensjonsforpliktelse pr Pensjonsmidler (til markedsverdi) pr Netto påløpt pensjonsforpliktelse pr Ikke resultatført virkning av estimatavvik Arbeidsgiveravgift Netto pensjonsforpliktelse Økonomiske forutsetninger: Diskonteringsrente 3,8% 4,6% Forventet lønnsregulering 3,5% 4,0% Forventet avkastning på fondsmidler 4,1% 5,4% Forventet g-regulering 3,2% 3,8% De aktuarmessige forutsetningene er basert på vanlige benyttede forutsetninger innen forsikring når det gjelder demografiske faktorer. Note 8 Varige driftsmidler Tomter og Bredbånd Fordelings- Inventar, bygninger DSLAM nett maskiner o.l Kraftverk Sum Anskaffelseskost Tilgang kjøpte driftsmidler Avgang driftsmidler Anskaffelseskost Akk.avskrivning Balanseført pr Årets avskrivninger Økonomisk levetid 12,5 år 20 år år 3-15 år 40 år Avskrivningsplan Lineær Lineær Lineær Lineær Linær Note 9 Leieforhold Øvre Eiker Nett AS har inngått leieavtale med Øvre Eiker kommune om leie av administrasjonslokaler på Vestfossen. Årlig leie er kr Av dette skal Øvre Eiker Energi AS betale ca. kr

EN BRANSJE I FORANDRING

EN BRANSJE I FORANDRING 1 INNHOLD 3 En bransje i forandring 5 Produksjon og dammer 6 Fiber til alle - på vei mot oppfyllelse 8 99.99 % punktlighet til over 9 000 kunder 9 Leverer strøm til 4 300 husstander 10 2014 - et unntaksår

Detaljer

ÅRSMELDING. Vedlegg nr. Ve

ÅRSMELDING. Vedlegg nr. Ve 1 2 3 ÅRSMELDING 2012 Konsernet Notodden Energi har hatt en svak reduksjon i omsetningen i 2012 i forhold til 2011. Lave kraftpriser gjennom hele året er hovedårsaken til svikten. Markedsprising på strøm

Detaljer

Selskapsstruktur Midtnett / Midtkraft Buskerud

Selskapsstruktur Midtnett / Midtkraft Buskerud Årsrapport 2011 Selskapsstruktur Midtnett / Midtkraft Buskerud Selskapsstruktur Modum Kommune 66,6% Sigdal Kommune 33,4% Ramfoss Kraftlag Fylket 36,00% Modum 36,35% Krødsherad 18,17% Sigdal 9,48% Sigdal

Detaljer

Selskapsstruktur Midt Nett / Midt Kraft Buskerud

Selskapsstruktur Midt Nett / Midt Kraft Buskerud Årsrapport 2009 Selskapsstruktur Midt Nett / Midt Kraft Buskerud Modum K ommune Sigdal K ommune Ramfos s Kraftlag F ylket 36,00 % Modum 36,35 % Krødsherad 18, 17 % Sigdal 9,48 % 66,6 % 33,4 % Midt Nett

Detaljer

Selskapsstruktur. Ramfoss Kraftlag. Sigdal Kommune. Modum Kommune. Sigdal Energi. Horga Kraftverk. Modum Kraftproduksjon KF. Hellefoss Kraft AS

Selskapsstruktur. Ramfoss Kraftlag. Sigdal Kommune. Modum Kommune. Sigdal Energi. Horga Kraftverk. Modum Kraftproduksjon KF. Hellefoss Kraft AS Årsrapport 2013 Selskapsstruktur Modum Kommune 66,6% Sigdal Kommune 33,4% Ramfoss Kraftlag Fylket 36,00% Modum 36,35% Krødsherad 18,17% Sigdal 9,48% Sigdal Energi Sigdal 100% Horga Kraftverk I tillegg

Detaljer

Årsberetning 2008 C L

Årsberetning 2008 C L Årsberetning 2008 Selskapsstruktur Midt Nett / Midt Kraft Buskerud Modum K ommune Sigdal K ommune Ramfos s Kraftlag F ylket 36,00 % Modum 36,35 % Krødsherad 18, 17 % Sigdal 9,48 % 66,6 % 33,4 % Midt Nett

Detaljer

Stange Energi AS har totalt 63 ansatte og er heleid av Stange Kommune.

Stange Energi AS har totalt 63 ansatte og er heleid av Stange Kommune. Årsrapport 2011 Bekkelaget Ilseng Romedal Stange Gata Tangen Espa Stange Energi AS har i snart 100 år vært en viktig aktør i Stange Kommune. Bedriften er organisert som konsern og selger kraft, nett og

Detaljer

FORORD HOVEDTALL / NETTDRIFT. STYRETS BERETNING - Organisasjon og ledelse - Miljø - Økonomi - Fremtidsutsikter

FORORD HOVEDTALL / NETTDRIFT. STYRETS BERETNING - Organisasjon og ledelse - Miljø - Økonomi - Fremtidsutsikter Årsrapport 211 2 INNHOLD FORORD 3 HOVEDTALL / NETTDRIFT 4 STYRETS BERETNING - Organisasjon og ledelse 5 - Miljø 6 - Økonomi 7 - Fremtidsutsikter 8 RESULTATREGNSKAP 9 BALANSE 1 REGNSKAPSPRINSIPPER 12 KONTANT

Detaljer

DRAGEFOSSEN KRAFTANLEGG AS. Årsrapport 2014

DRAGEFOSSEN KRAFTANLEGG AS. Årsrapport 2014 DRAGEFOSSEN KRAFTANLEGG AS Årsrapport 2014 2 - Årsrapport 2014 Innhold Årsberetning 2014 3 Resultatregnskap 6 Balanse: Eiendeler/Egenkapital og gjeld 7 Noter til regnskapet 10 Kontantstrømoppstilling 20

Detaljer

Årsberetning 2007 C L

Årsberetning 2007 C L Årsberetning 2007 Selskapsstruktur Midt Nett / Midt Kraft Buskerud Modum K ommune Sigdal K ommune Ramfos s Kraftlag F ylket 36,00 % Modum 36,35 % Krødsherad 18, 17 % Sigdal 9,48 % 66,6 % 33,4 % Midt Nett

Detaljer

Selskapet og organisering Innhold

Selskapet og organisering Innhold Årsrapport 2010 Selskapet og organisering Innhold Forord fra konst. konsernsjef s. 4 Forretningsutvikling s. 6 Stange Energi MARKED AS s. 7 Stange Energi NETT AS s. 8 BEKKELAGET ILSENG Stange Energi AUS

Detaljer

Årsrapport 2010 VOKKS

Årsrapport 2010 VOKKS Årsrapport 2010 2 Innhold, nøkkeltall og kart over forsyningsområde Innhold Nøkkeltall... 2 Organisasjon... 2 Administrerende direktørs kommentar... 3 Styrets beretning... 4 Økonomi, Resultatregnskap...

Detaljer

Årsrapport 2009 VOKKS

Årsrapport 2009 VOKKS Årsrapport 2009 2 Innhold, nøkkeltall og kart over forsyningsområde Innhold Nøkkeltall... 2 Organisasjon... 2 Administrerende direktørs kommentar... 3-4 Styrets beretning... 5-6 Økonomi, Resultatregnskap...

Detaljer

Ilseng. Bekkelaget. Romedal. Stange. Gata. Tangen. Espa

Ilseng. Bekkelaget. Romedal. Stange. Gata. Tangen. Espa Årsrapport 2012 Bekkelaget Ilseng Romedal Stange Gata Tangen Espa Stange Energi AS ble etablert i 1916 og har i snart 100 år vært en viktig aktør i Stange kommune. Bedriften er organisert som konsern og

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Regnskap. Virksomhetene. 1 Elverum Energi AS 2 Årsberetning 2011

Innholdsfortegnelse. Regnskap. Virksomhetene. 1 Elverum Energi AS 2 Årsberetning 2011 ÅRSRAPPORT 2011 Innholdsfortegnelse 1 Elverum Energi AS 2 Årsberetning 2011 Regnskap 5 Resultatregnskap 6 Balanse 8 Noter 19 Kontantstrømoppstilling 21 Verdiskapningsregnskap 22 Revisjonsberetning Virksomhetene

Detaljer

Årsrapport 2007 VOKKS

Årsrapport 2007 VOKKS Årsrapport 2007 Årsrapport 2007 2 Innhold, nøkkeltall og kart over forsyningsområde Innhold Nøkkeltall... 2 Organisasjon... 2 Administrerende direktørs kommentar... 3-4 Styrets beretning... 5-6 Økonomi,

Detaljer

Årsrapport 2011 VOKKS

Årsrapport 2011 VOKKS Årsrapport 2011 2 Innhold, nøkkeltall og kart over forsyningsområde Innhold Nøkkeltall... 2 Organisasjon... 2 Administrerende direktørs kommentar... 3 Styrets beretning... 4 Økonomi, Resultatregnskap...

Detaljer

Våre forretningsområder

Våre forretningsområder ÅRSRAPPORT2013 Bekkelaget Ilseng Romedal Stange Gata Tangen Espa Stange Energi AS ble etablert i 1916 og er i 2016 en stolt 100 åring. Stange Energi er en viktig aktør og betyr mye for mange. Bedriften

Detaljer

Bauda-konsernet. Innhold. Hovedtall Bauda-konsernet KUNDEN FØRST. Fakta!

Bauda-konsernet. Innhold. Hovedtall Bauda-konsernet KUNDEN FØRST. Fakta! ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2012 Innhold Bauda-konsernet 2 3 Bauda-konsernet 6 Årsberetningg 8 Resultatregnskap og balanse 10 Noter 14 Kontantstrømoppstilling/ Revisjonsberetning 15 Bauda AS 16 Forhandlervirksomheten

Detaljer

Betraktninger om året 2005

Betraktninger om året 2005 Årsrapport 2005 Betraktninger om året 2005 Nytilsatt konsernsjef Kristin Melsnes gleder seg over resultatet i 2005 Stange Energi kan se tilbake på et år med gode økonomiske resultater. Viktige årsaker

Detaljer

ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2010

ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2010 ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2010 Innhold 3 Bauda-konsernet 5 Finansdel 2 6 Årsberetning 10 Resultatregnskap og balanse 12 Noter 16 Kontantstrømoppstilling/ Revisjonsberetning 17 Bauda AS 19 Forhandlervirksomheten

Detaljer

Om ValdresEnergi Styret Virksomheten Regnskap

Om ValdresEnergi Styret Virksomheten Regnskap Årsrapport 2014 Om ValdresEnergi Styret Virksomheten Regnskap /03/ Selskapet og organisasjonen /11/ Styret /16/ Teknisk årsrapport /26/ Resultatregnskap /06/ Adm. direktørs beretning /12/ Styrets årsberetning

Detaljer

ÅRSRAPPORT & REGNSKAP

ÅRSRAPPORT & REGNSKAP ÅRSRAPPORT & REGNSKAP 1 2 INNHOLD LEDER 5 NØKKELTALL 7 DETTE ER HAUGALAND KRAFT 9 ÅRSBERETNING 2011 10 RESULTATREGNSKAP 16 BALANSE 18 KONTANTSTRØMOPPSTILLING 20 NOTER 22 NOTE 1 Regnskapsprinsipper 22 NOTE

Detaljer

Helt nødvendig. sekundærstasjon, Frydenlund. totalrenovert.

Helt nødvendig. sekundærstasjon, Frydenlund. totalrenovert. Frydenlund sekundærstasjon, totalrenovert. Helt nødvendig 2010 Innhold ÅRSBERETNING 03 HOVEDTALL 07 RESULTATREGNSKAP 09 BALANSE 10 KONTANTSTRØMOPPSTILLING 12 NOTER TIL REGNSKAPET 13 REVISJONSBERETNING

Detaljer

1 Innhold 2 STYRETS BERETNING... 4

1 Innhold 2 STYRETS BERETNING... 4 Årsmelding 2014 1 1 Innhold 2 STYRETS BERETNING... 4 2.1 Virksomhetens art... 4 Selskapet har følgende vedtatte forretningsstrategi:... 4 2.2 Fortsatt drift... 4 2.3 Arbeidsmiljø og personale... 5 2.4

Detaljer

Årsrapport 2008 VOKKS

Årsrapport 2008 VOKKS Årsrapport 2008 2 Innhold, nøkkeltall og kart over forsyningsområde Innhold Nøkkeltall... 2 Organisasjon... 2 Administrerende direktørs kommentar... 3-4 Styrets beretning... 5-6 Økonomi, Resultatregnskap...

Detaljer

Formål årsrapport 2010 5

Formål årsrapport 2010 5 årsrapport 21 Innhold Organisasjonskart 4 Dette er NØK 5 Organisasjonskart 6 Nord-Østerdal Kraftlag SA 7 Everksjefen har ordet 1 Årsberetning 21 12 Resultatregnskap 15 Balanse 16 Kontantstrømanalyse 19

Detaljer

Innhold. 2 Innhold. 3 Fakta og nøkkeltall. 4 Analytisk informasjon. 5 Torp Computing Group ASA. 6 Itegra AS. 8 MPX.no AS. 10 Styrets årsberetning

Innhold. 2 Innhold. 3 Fakta og nøkkeltall. 4 Analytisk informasjon. 5 Torp Computing Group ASA. 6 Itegra AS. 8 MPX.no AS. 10 Styrets årsberetning Innhold 2 Innhold 3 Fakta og nøkkeltall 4 Analytisk informasjon 5 Torp Computing Group ASA 6 Itegra AS 8 MPX.no AS 10 Styrets årsberetning 12 Resultatregnskap 13 Balanse 15 Regnskapsprinsipper 17 Noter

Detaljer

Toppbefaring i Loppa. Foto: Øystein Sandelin. Årsrapport 2014

Toppbefaring i Loppa. Foto: Øystein Sandelin. Årsrapport 2014 Toppbefaring i Loppa. Foto: Øystein Sandelin Årsrapport 2014 Innhold 1 Begivenheter i året som gikk... 3 2 Orientering fra virksomheten... 6 2.1 Fiberutbygging... 8 2.2 Nettdrift... 10 2.3 Kraftproduksjon...

Detaljer

1 Årsrapport 2011 4. juni 2012

1 Årsrapport 2011 4. juni 2012 Årsrapport 2011 4. juni 2012 1 innhold 1 Begivenheter i året som gikk... 3 2 orientering fra virksomheten... 6 2.1 Fiberutbygging... 8 2.2 Nettdrift... 10 2.3 Kraftproduksjon... 11 2.4 Det lokale eltilsyn...

Detaljer