Årsrapport Renovasjonsselskapet for Kristiansandsregionen (RKR)

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsrapport 2008. Renovasjonsselskapet for Kristiansandsregionen (RKR)"

Transkript

1 Årsrapport 28 Renovasjonsselskapet for Kristiansandsregionen (RKR)

2 Innhold Grunnlaget legges for fremtidens løsninger Innledning side 3 Presentasjon side 4 Regnskap side 8 Avfallsmengder side 14 Priser og gebyrer side 25 Sammendrag av miljøkontrollrapport side 26 Diverse side 3 RKR AS - nøkkeltall 28 side 34 Øverst: Daglig leder Sigurd Tvedt (til venstre) og Odd Terje Døvik (til høyre) som ansettes som administrerende direktør fra Bilde over: fra glideforskalingen på Langemyr Forsidebilde: oversiktsbilde fra Returkraft-anlegget Året vi har bak oss var preget av viktige om stillings prosesser, der grunnlaget ble lagt for et styrket interkommunalt samarbeid, en kraftig økning av gjenvinningsgraden og en sterk reduksjon av avfalls deponering. Eierkommunene vedtok å samle kom munale avfallsoppgaver i RKR og har også vedtatt ny regional avfallsplan med visjonen «Ressurser i omløp». Kommunene i Agder bygger nå Returkraft som et felles forbrenningsanlegg på Langemyr. Dette er et viktig tiltak for samarbeid, klima, miljø og energi i regionen. På mange måter var 28 et merkeår for RKR. Avfallsbransjen er en dynamisk bransje med stadige endringer. For oss som arbeider med dette til daglig er ikke dette noen nyhet. Nye behandlingsmetoder vinner frem, fokus på miljø- og klimaproblemene er i utvikling, lovverk og rettspraksis endres, forholdene internasjonalt blir viktigere og også vår bransje blir i økende grad konkurranseutsatt. Dette er bakteppet for at RKRs eiere i 28 vedtok ny regional avfallsplan og en ny oppgavefordeling med overføring av de fleste gjenværende opp gavene på avfallsområdet fra kommunene til RKR. 28 var et spesielt år, der vi også kunne registrere starten på en økonomisk nedtur eller krise, for å ta litt hardere i. Både husholdninger, og ikke minst næringslivet rundt oss, reduserte mot slutten av året forbruk og investeringer i en slik grad at avfallsmengdene for første gang på svært lenge ikke økte. Dette inntraff i enda sterkere grad i mange andre land, og også dette påvirker oss. For industri, varehandel og for oss som lever av å samle inn og behandle avfall, gir dette problemer og omstillingsbehov. Samtidig har selvsagt redusert forbruk også positive effekter for klodens miljø og klima. RKRs eierkommuner vedtok sommeren 28 «Avfallsplan for Kristiansands regionen ». Planen legger blant annet til grunn at sam arbeidet i regionen skal videreutvikles. Avfallsplanen avklarer felles mål med en visjon om «Ressurser i Omløp». Med 7 hovedmål og tilhørende resultatmål og tiltak, har RKR og eierkommunene satt ambisiøse mål både når det gjelder hva som skal gjennomføres og ikke minst hvor raskt dette skal skje. Fra 21 vil de fire RKR-kommunene få felles avfallsordning med ensartet tjenestetilbud og gebyrsystem. I den grad det vil være ulikheter, er dette knyttet til forhold i den enkelte kommune som vi regner med vil bli utjevnet i løpet av få år. Allerede i dag har kommunene felles behandlingsanlegg og felles gjenvinningsstasjoner, og fra 21 vil også innsamlingen av restavfall, bioavfall og papir skje på samme måte i alle kommunene. Da blir også generasjon 2 av «Smart sortert» innført i hele regionen, med nye renovasjonsbiler, nytt data- og vektutstyr og ikke minst systemet med betaling pr. tømming som i flere år har vært i bruk i Kristiansand. Endringene viderefører vår posisjon som foregangsregion på avfallsområdet. Fra 1. juli 29 innføres det forbud mot deponering av nedbrytbart restavfall. Dette er lagt til grunn både i avfallsplanen og i arbeidet med et nytt regionalt og kommunalt eid avfallsforbrenningsanlegg i Kristiansand i regi av Returkraft AS. Etter en periode med dispensasjon til videre deponering, vil størstedelen av restavfallet fra både husholdninger og næringsvirksomhet i Agder gå til energiutnyttelse på Langemyr i Kristiansand fra våren 21. Med høy produksjon av elektrisitet og et fjernvarmenett under videre utbygging vil anlegget bidra til at gjenvinningsgraden for husholdningsavfallet øker fra rundt 6 % i dag til nærmere 9 % i løpet av få år. Og det er en klar forutsetning at overgangen til forbrenning ikke skal gå på bekostning av ordninger for gjenvinning av matavfall, papir og andre avfallsfraksjoner. Da RKR ble etablert i 1992 skulle selskapet få ansvaret for både behandling og innsamling av avfall fra eierkommunene. Kommunene valgte senere å beholde innsamling og kundekontakt selv, men nå er det vedtatt at også disse oppgavene skal overføres til RKR. Renovasjonsavdelingen i Kristiansand kommune slås sammen med RKR , og RKR skal da administrere avfallsinnsamlingen for over 11. innbyggere. En viktig del av dette arbeidet blir en kraftig styrking av informasjonsarbeidet mot husholdningene. Etter mange år med en foruroligende sterk økning i avfallsvolumet, kan 28 ha gitt et trendskifte. Selv om volumet fortsatt økte var økningen svakere, og i 2. halvår avtok mengden avfall for første gang på mange år. Denne utviklingen fortsatte inn i 29. Tilsvarende og sterkere utslag ser vi andre steder i Norge og i utlandet, og mindre avfall kan enkelt forklares med lavere forbruk og investeringer i familier og næringsliv. Mindre avfall er i utgangspunktet positivt, men det gir også noen utfordringer, ikke minst for behandlingsanleggene. I dag kjøres en økende mengde norsk avfall til Sverige for forbrenning. I den grad dette skjer på bekostning av deponering i Norge er det lite problematisk. Men det er uheldig om ulike rammebetingelser og lave priser på forbrenning i Sverige fører til at norske anlegg får problemer med å skaffe nok avfall. Ikke minst kan dette hindre fortsatt utbygging av fjernvarme i Norge. Men med det eierskap og organisering som er valgt for Returkraft er grunnlaget lagt for en god løsning både for fjernvarme i Kristiansand og behandling av avfall fra Agder. Sigurd Tvedt, daglig leder RKR 2 3

3 Presentasjon av RKR Organisasjonskart RKR pr RKR DA Rekom AS Retura Sør AS RKR AS Støleheia Pukkverk AS RKR Næring AS Daglig leder Agder Vekst AS Oppgaver RKRs styre Daglig leder Stabsfunksjoner Mjåvannsvegen 23 AS Renovasjonsselskapet for Kristiansandsregionen AS (RKR) er et interkommunalt selskap eid av kommunene Kristiansand, Songdalen, Søgne og Vennesla. Eierkommunene har nærmere 18. innbyggere. RKR er organisert som aksje selskap. RKR skal etablere og drive anlegg og tjenester innenfor avfallssektoren på vegne av eierkommunene. Målsetningen med virksomheten er bl.a.: å fremme ombruk, materialgjenvinning og energiutnyttelse. å sikre miljømessig forsvarlig sluttbehandling av restavfallet. å bidra til å sikre et godt og effektivt tilbud innenfor avfalls området for husholdninger og næringsliv. å etablere andre tjenester og utføre andre oppgaver innen renovasjon etter medlemskommunenes ønsker. Selskapet kan tilby tjenester til næringslivet og andre kommuner/interkommunale selskaper innenfor renovasjon og avfallsbehandling, eller beslektede områder som er naturlig. RKR kan også delta i samarbeid med andre selskaper, eller selv opprette aksjeselskaper. Selskapet deltar i arbeidet med avfallsplaner for eierkommunene. RKRs styre besto i 28 av 6 medlemmer fra eierne samt ett medlem og en observatør fra de ansatte. Styret avholdt i løpet av året 5 møter. Samarbeidet i styret og mellom styret og administrasjonen har fungert svært godt også i 28. FRAM TIL GENERALFORSAMLINGEN 18. JUNI 28 BESTO RKRS STYRE AV: Styreleder Erik Nyhuus Kristiansand kommune Nestleder Solveig Nordkvist Songdalen kommune Styremedlem Marianne Haugen Kristiansand kommune Ole Fritjof Godfredsen Kristiansand kommune Arild Berge Søgne kommune Niels-Otto Hægeland Vennesla kommune Roy Harald Mykland Ansattes representant Thorlaug Rabbersvik Observatør ETTER GENERALFORSAMLINGEN 18. JUNI 28 BESTÅR RKRS STYRE AV : Styreleder Erik Nyhuus Kristiansand kommune Nestleder Arild Berge Søgne kommune Styremedlem Marianne Haugen Kristiansand kommune Ole Fritjof Godfredsen Kristiansand kommune Arne Topstad Songdalen kommune Magne Hunsbeth Vennesla kommune Roy Harald Mykland Ansattes representant Rune Johansen Observatør Mjåvann Avfallsanlegg Flishugger Ansatte i RKR per Sørlandsparken Avfallsanlegg Gjenvinningsareal Gjenvinningsareal Næringsrenovasjon Gjenvinningsstasjoner Sørlandsparken Støleheia Mjåvann Høllen Vest Returpunkter Returkraft AS RKR hadde ved årsskiftet 28/29 54 fast ansatte personer i til sammen 5,6 årsverk. Disse fordeler seg med 39 menn (72 %) og 15 kvinner (28 %). RKR er også avhengig av å engasjere ekstra personale som tilkallings- og ekstrahjelp. I 28 hadde vi rundt 3 innleide personer engasjert på timebasis. Noen av disse er pensjonister og skoleungdom. Administrasjon Støleheia Avfallsanlegg Sørlandsparken Avfallsanlegg Deponi Gjenvinningsareal Støleheia Avfallsanlegg Mjåvann Avfallsanlegg Kompostanlegg Produksjon av jordblandinger til Agder Vekst AS Gjenvinnings stasjoner Representanter for administrativt utvalg (AU) i eierkommunene har møte- og talerett i styremøtene i RKR AS. Selskapsstruktur Renovasjonsselskapet for Kristiansandsregionen AS er en videreføring av den kommunale egenregivirksomheten i det tidligere selskapet Renovasjonsselskapet for Kristiansandsregionen DA. Aktivitet i næringsavfallsmarkedet skjer i et eget selskap RKR Næring AS. Ved utarbeidelsen av årsrapporten presenteres drifts- og balanseregnskap for egenregivirksomheten RKR AS, samt konsernregnskap for 27 og 28. Administrasjonen består av til sammen 9 fast ansatte som ledes av: Sigurd Tvedt (daglig leder) / Egil Ausland (økonomileder) / Ved Støleheia Avfallsanlegg er det til sammen 18 fast ansatte som ledes av: BRITT G. IVERSEN (avdelingsleder) / ROy HARALD MyKLAND (driftsleder kompostanlegg) / DAg HELgE TRONSTAD (driftsleder deponi og gjenvinning) / Ved Sørlandsparken Avfallsanlegg er det til sammen 9 fast ansatte som ledes av: LEIF H. NIELSEN (driftsleder) / THORLAUG RABBERSVIK (stedfortreder for driftsleder) / Ved Mjåvann Avfallsanlegg er det til sammen 18 ansatte som ledes av: RAgNAR HAuKLIEN (daglig leder RKR Næring AS) / PåL BjøRSVIK (leder salg og innsamling) / RuNE johansen (driftsleder) / Mjåvann Songdalen Sørlandsparken Kristiansand Støleheia Vennesla Linnegrøvan Søgne (flyttet til Høllen Vest 3. februar 29) 4 5

4 Oversikt over avvik/hendelser 28 Sykefravær og stabilitet RKR har siden 24 vært IA-bedrift. Det er grunn til å anta at det fokus som bedriften har på et sikkert og godt arbeidsmiljø er en vesentlig årsak til at korttidssykefraværet er lavt. Økt langtidssykefravær skyldes i liten grad forhold på arbeidsplassen. Fra 27 til 28 var det totale sykefraværet på 9,1 %, hvorav korttidsfraværet utgjorde 1,5 %. Avvik registrert i 28 Det ble registrert totalt 33 avvik i avvik ble klassifisert som personskader. En av personskadene som var relativt alvorlig, skjedde hos entrepenør ved reparasjon av taket på komposteringsanlegget. Øvrige personskader var mindre kutt og slagskader Dersom noen har hatt utgifter til røykeslutt, refunderer bedriften disse utgiftene etter at en person har vært røykfri i 6 måneder. RKR dekker også fast ansattes utgifter til trening og deltagelse i treningsstudio eller annen organisert aktivitet. RKR har ordning for bedriftshelsetjeneste gjennom Hjelp 24. Denne ordningen omfatter blant annet helseundersøkelser, vaksinasjon og akkreditering for arbeid på utsatte plasser og oppfølging av arbeidsplasser og arbeidsmiljø. 9 avvik skyldes forhold knyttet til kjøretøy og trafikk på anleggene. 5 avvik skyldes rutinesvikt som ulåste dører/porter m.v. 4 avvik var relatert til ytre miljø, hvor 2 av avvikene skyldes utslipp av olje ved brudd på hydraulikkslange ved maskinpark. 7 Kunderelaterte forhold, diskusjoner, klager 1 4 Trafikk, påkjørsler, utforkjøringer m.v. Miljø Brann Totalt sykefraværsrapport ( ) - Helseskader av ulike slag Annet Ulåst dør, ulåst skap/skrin m.v rutinesvikt m.v. 12% 1% 8% 6% 4% 3,8% 1,2% 1,7% 3,4% 7,3% 5,4% 2,% 1,8% 2,9% 7,9% 1,4% 1,9% 8,5% 8,4% 2,3% 6,% 6,4% 2,8% Langtidsfravær 8,5% 7,7% 1,7% 1,6% 6,8% 6,1% Kortidsfravær 7,9% 1,% 5,9% 1,2% 6,9% 9,1% 1,5% 7,6% Åsmund Homme omkom i snøkred RKRs driftsleder på Støleheia, Åsmund Homme, omkom lang fredag 21. mars 28 i en tragisk ulykke i Valle. Åsmund døde som følge av skader han fikk da han ble tatt av et snøskred. Åsmund etterlot seg ektefelle og en sønn. Åsmund var en svært dyktig og viktig medarbeider i RKR. Åsmund hadde også mange venner og kjente i avfallsbransjen, både på Sørlandet og ellers. Åsmund vil bli husket som en dyktig fagmann, en ærlig og pålitelig samarbeidspartner og som en god kollega og venn. 2% 2,6% 3,4% 3,6% 4,7% %

5 Regnskap for RKR AS RENOVASJONSSELSKAPET RenOvASjOnSSeLSKAPet for FOR KRIStIAnSAnDSReGIOnen KRISTIANSANDSREGIONEN AS AS RESULTATREGNSKAP ReSULtAtReGnSKAP KONSERN 28 KONSERN 27 MORSELSKAP 28 MORSELSKAP 27 Driftsresultat for 28 er på kr ,- før finansposter som samlet utgjør kr ,- og ordinært resultat for 28 utgjør kr ,- Det er utarbeidet konsernregnskap for driftsåret 28. Egenkapitalandelen i selskapet er på 38,7 %. Totalkapitalen i selskapet er på kr ,-. Styret mener at årsregnskapet gir et rettvisende bilde av selskapets sine eiendeler og gjeld, finansielle stilling og resultat. Hovedvirksomheten i selskapet gjelder tildelt lovpålagt virksomhet fra eierkommunene. Denne skal etter lovverket skje etter selvkost og gå i balanse over en periode på 3 5 år. Pr utgjorde selvkostfondet kr.-96,817-. Saldo for selvkostfondet er pr på kr ,-, etter et underskudd i selvkostregnskapet i 28 på kr ,-. I tilknytning til deponidriften er selskapet forpliktet til å avsette midler til fremtidig avslutning og etterdrift av deponiet på Støleheia. Avsetningen skjer med 5 kr/tonn nedbrytbart avfall, og etter avsetning på kr ,- i 28 utgjør etterdriftsfondet pr kr ,-. Avsetningen skjer mot balansen. Selskapets finansielle stilling er tilfredsstillende, selv om likviditeten viser svakere utvikling gjennom året på grunn av investeringer som er finansiert over driften. Styret og daglig leder er tilfreds med selskapets utvikling. Kommunale lånegarantier, selvkostprinsippet for virksomhet for eierkommunene samt etterdriftsfondet for deponiet på Støleheia, gir selskapet god sikkerhet i forhold til fremtidige forpliktelser, også etter at inntektene fra deponering av restavfall blir redusert ved kommende overgang til forbrenning av restavfall. Gjeld Langsiktig gjeld er kr pr Alle lån er tatt opp i Kommunalbanken med garantiansvar fra eierkommunene. Det ble ikke tatt opp nye lån i 28. Gjennomsnittlig gjenværende avdragstid er ca. 9 år. Renten er flytende, med en gjennomsnittlig rentesats i 28 på 6,1 %. Renten på lånene har økt i løpet av året og er pr på 5,15 %. Endringer i leverandørgjeld i konsernregnskapet skyldes i all hovedsak at Returkraft AS ble konsolidert i regnskapet i 27, men ikke i 28. Økonomisk resultat Driften av RKR var i 28 preget av stabile forhold når det gjelder avfallsleveranser. Avfallsmengdene i tildelte renovasjonsoppgaver fra eierkommunene øker fortsatt, og sammenlignet med 27 økte disse med gjennomsnittlig 1,3 %. RKRs inntekter utgjør 16,5 mill. kroner, driftsutgifter utgjør 97,6 mill. kroner og finansposter,6 mill. kroner i alt et positivt driftsresultat på 8,3 mill. kroner. Selvkostregnskapet for 28 utarbeides på grunnlag av at hovedvirksomheten i selskapet gjelder tildelt lovpålagt virksomhet fra eierkommunene, og årets resultat utgjør + kr ,- Anskaffelser Det ble i 28 foretatt anskaffelser i form av anleggsmidler på i alt 9,2 mill. kroner. Anleggsmidlene fordeler seg med,6 mill. kroner på mindre driftsutstyr og inventar, 1,9 mill. kroner på større maskiner og annet utstyr, 6,7 mill. kroner på anskaffelser knyttet til bygningsmessige arbeider og oppgradering av kompostanlegget. Disponering av årsresultatet Overskuddet for 28 på kr ,- er vedtatt disponert med kr. 4..,- (hvorav 3,5 mill. kroner er konsernbidrag fra RKR Næring AS) i utbytte til eierkommunene og kr ,- som er overført til annen egenkapital Salgsinntekt Annen driftsinntekt Sum driftsinntekt Varekostnad Endring avsetning etterdriftsfond Lønnskostnad Ordinære avskrivninger Andre driftskostnader Driftsresultat FINANSINNTEKTER OG -KOSTNADER Inntekt på investering i datterselskap Inntekt på investering i annet foretak Renteinntekter og andre finansinntekter Verdiregulering aksjer Kostnader på investering i datterselskap Rentekostnader og andre finanskostnader Ordinært resultat før skattekostnad Skattekostnad på ordinært resultat Ordinært resultat Ekstraordinær inntekt Årsresultat Konsernets årsresultat Minoritetens årsresultat Overføringer Overført annen egenkapital Avsatt utbytte 4 3 Mottatt konsernbidrag Avsatt konsernbidrag Avsatt til fond for vurderingsforskjeller Overført til minioritetsinteresser Sum overføringer

6 RENOVASJONSSELSKAPET RenOvASjOnSSeLSKAPet for FOR KRIStIAnSAnDSReGIOnen KRISTIANSANDSREGIONEN AS AS balanse BALANSE RENOVASJONSSELSKAPET RenOvASjOnSSeLSKAPet FOR for KRISTIANSANDSREGIONEN KRIStIAnSAnDSReGIOnen AS BALANSE balanse KONSERN 28 KONSERN 27 EGENKAPITAL OG GJELD MORSELSKAP 28 MORSELSKAP 27 KONSERN 28 KONSERN 27 EIENDELER MORSELSKAP 28 MORSELSKAP 27 Egenkapital Innskutt egenkapital 3 3 Aksjekapital ( 3 aksjer à 1 ) Overkursfond Sum innskutt egenkapital Opptjent egenkapital Fond for vurderingsforskjeller Annen egenkapital Sum opptjent egenkapital Minoritetsintereser Sum egenkapital GJELD Avsetning for forpliktelser Utsatt skatt Pensjonsforpliktelser Avsetning- og etterdrift deponi Sum avsetninger for forpliktelser Annen langsiktig gjeld Gjeld til kredittinstitusjoner Ansvarlig lånekapital 9 48 Øvrig langsiktig gjeld Sum annen langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld Gjeld til kredittinstitusjoner Leverandørgjeld Betalbar skatt Skyldig offentlige avgifter Utbytte 4 3 Forpliktelse varelager Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld SUM GJELD OG EGENKAPITAL ANLEGGSMIDLER Immatrielle eiendeler Utsatt skattefordel Prosjektutviklingskostnader og rettigheter Sum immaterielle eiendeler Varige driftsmidler Bygninger Maskiner og anlegg Drifttsløsøre inventar og kontormaskiner Sum varige driftsmidler Finansielle anleggsmidler Investering i datterselskap Lån til foretak i samme konsern Investering i tilknyttet selskap Lån til tilknyttet selskap Investeringer i aksjer og andeler Obligasjoner og andre fordringer Sum finansielle anleggsmidler Sum anleggsmidler OMLØPSMIDLER Varer Fordringer Kundefordringer Andre fordringer Sum fordringer Investeringer Markedsbaserte aksjer og obligasjoner Sum investeringer Bankinnskudd kontanter og lignende Sum omløpsmidler SUM EIENDELER

7 Egenkapital konsern Aksjer i i datterselskap og og tilknyttede tilknyttede selskap selskap m.v. m.v. FIRMA Forretningsaddresse Anskaffelseskost Resultat 1 % Egenkap. 1 % Eierstemmeandel RKR Næring AS Kristiansand % Mjåvannsveien 23 AS Songdalen % Støleheia Pukkverk AS Vennesla % Agder Vekst AS Kristiansand % Returkraft AS Kristiansand ,1 % * * Eierandel i Returkraft AS er redusert til 49,9 % våren 29 Investeringene er regnskapsført etter kostmetoden. Laveste verdi av kostpris og virkelig verdi. Aksjer og andeler i andre foretak Aksjekapital i RKR AS Aksjekapital Overkursfond Selvkostfond Annen EK Aksjekapitalen utgjør kr 3 millioner og består av 3 aksjer á kr 1. Overkursfondet utgjør kr Antall aksjer Pålydende Totalt Korrigert overkursfond Minoritetsinteresser Egenkapital Aksjekapitalforhøyelse Andel EK Returkraft Avsatt til utbytte -4-4 Andel MI stiftelse Returkraft Anskaffelseskost Eierandel Kristiansand kommune ,3 % Vennesla kommune ,1 % Søgne kommune ,1 % Songdalen kommune ,5 % Sum , % Sum Årets resultat Egenkapital FIRMA Antall aksjer Pålydende Totalt Anskaffelseskost Eierandel Rekom as ,77 % Retura Sør as ,28 % Kristiansand kommunale pensjonskasse Egenkapital morselskap Aksjekapital Overkursfond Selvkostfond Annen EK Sum Egenkapital Aksjekapitalforhøyelse Mottatt konsernbidrag Avsatt til utbytte -4-4 Årets resultat Egenkapital Selvkostfondet er grunngitt i regelverket for egenregivirksomhet innen lovpålagt renovasjon. Det skal årlig utarbeides et selvkostregnskap som skal regulere virksomhetens selvkostfond. Endring av selvkostfondet er en del av disponeringen av årets resultat

8 Avfallsmengder I 28 kastet vi dobbelt så mye som vi gjorde i 1995 Avfallsmengder (tonn) (tonn) Innsamlede Innsamlede eller eller mottatte mottatte avfallsmengder i kommunale i kommunale innsamlingsordninger og og ved ved RKRs RKRs avfallsanlegg avfallsanlegg TIL KOMPOSTERING ENDRING % Bio-avfall ,9 Avløpsslam og lignende ,9 Sum avfall til kompostering: ,2 Annen materialgjenvinning Kristiansand (ekskl. kompostering) ,5 Songdalen (ekskl. kompostering) ,2 Søgne (ekskl. kompostering) , Vennesla (ekskl. kompostering) ,4 Mjåvann Avfallsanlegg (avfall fra næringslivet): , Sørlandsparken Avfallsanlegg (avfall fra næringslivet): ,2 Støleheia Avfallsanlegg (avfall fra næringslivet): ,5 Sum avfall til materialgjenvinning: ,8 Til deponi (ekskl. dekkmasser) Restavfall ,2 Redeponert avfall ,3 Celledeponert avfall ,6 Asbest til celledeponi ,6 Sum avfall til deponi: ,2 RKR behandlet i 28 totalt nær 16. tonn avfall. Avfallsmengden til deponi er jevnt stigende og ved deponiet på Støleheia kom det i 28 inn nær 8. tonn avfall for endelig sluttbehandling. Ved komposteringsanlegget på Støleheia ble det i 28 behandlet over 22. tonn bioavfall og avløpsslam. Mengden bioavfall til kompostering ble redusert med nær 1 % til tonn, mens mottak av slam til kompostering ble redusert med nær 5 % til tonn. Reduserte mengder til kompostering skyldes lavere leveranser fra andre enn eierkommunene. Totale avfallsmengder Sum totalt mottatt avfallsmengde: ,2 Dekkmasser ,8 Den totale mengden avfall til materialgjenvinning, utenom kompostering, økte med nær 15 % i 28, fra 47.7 tonn til tonn. Dette gjelder alle kommunale innsamlings- og mottaksordninger, og skyldes i stor grad økt forbruk i befolkningen og spisset satsning på næringsrenovasjon i RKR. Fordeling av alt avfall RKR håndterte i 28 i % Avfallsmengden som samles inn og behandles i kommunale ordninger i Kristiansandsregionen, økte mye mindre enn foregående år. Den gjennomsnittlige veksten i forbruksavfallsrenovasjonen fra 1999 til 27 var på 6 %. I 28 var veksten på 1,8 %. Dempet avfallsvekst skyldes i stor grad oppbremsingen i økonomien andre halvår. Kompostering Annen materialgjenvinning Deponering (ekskl. dekkmasser) 51 % 35 % Tross dette, har mengden avfall hver og en av innbyggerne i Kristiansandsregionen kvitter seg med, blitt mer enn fordoblet siden innføring av brun dunk og etablering av gjenvinningsstasjoner fra I 28 kastet vi i snitt 513 kilo avfall per person. Det betyr at en gjennomsnittlig husholdning kvitter seg med over 1.2 kilo avfall i året. Gjenvinningsandelen holdt seg stabilt på rundt 6 %, noe som er i samsvar med målene som er satt i avfallsplanen

9 Forbruksavfall i RKR-regionen I 27 ble det totalt mottatt tonn forbruksavfall i kommunal hente- og bringeordninger i RKR-kommunene. 59,9 % av dette avfallet, tilsvarende tonn, ble gjenvunnet, mot 59,1 % året før. 4,1 % av avfallet ble deponert på Støleheia i 28, mot 4,9 % året før. Deponering av avfall (tonn pr. år) Det ble deponert tonn avgiftspliktig restavfall på Støleheia Avfallsanlegg i 28. Siden oppstarten på Støleheia våren 1996 er det deponert om lag 46. tonn avfall i deponiet. Med dagens befolkningsmengde i RKRs eierkommuner, tilsvarer dette omlag 4,3 tonn avfall til deponi per innbygger over en 13-års periode Totalt Gjenvinning Deponi Deponert Deponert restavfall på på Støleheia Totalt ca. Totalt 46. ca. tonn* tonn* Total mengde forbruksavfall i RKR-regionen (% av total mengde) Deponiet på Randesund ble stengt 15. september % 56, % 57,9 % 58, % 57,4 % 58,2 % 58,4 % 59 7 % 59 8 % 58,8 % 58,6 % 59,1 % 59,9 % Deponiet på Støleheia åpnet 1. juni % Til deponi Til gjenvinning % 44, % 42,1 % 42, % 42,6 % 41,8 % 41,6 % 4 3 % 4 2 % 41,2 % 41,4 % 4,9 % 4,1 % * eksklusive dekkmasser og celledeponerte ensartede forurensede uorganiske jordmasser masser. og andre ensartede uorganiske masser. 35 % Forbruksavfall: Omfatter vanlig avfall og farlig avfall, også større gjenstander som inventar o.l. fra husholdninger og næringsvirksomhet. (Kilde; Statistisk Sentralbyrå) 16 17

10 Levert Levert avfall avfall på på kommunale gjenvinningsstasjoner Kompostering av bioavfall og avløpsslam Komposteringsanlegget på Støleheia Avfallsanlegg har de siste årene mottatt mellom 22 og 24 tonn årlig med bioavfall og avløpsslam. Komposteringsanlegget er et innebygget bingekomposteringsanlegg. Salg og avsetning av kompostprodukter All produksjon og det meste av salget av kompost og jordprodukter fra Støleheia Avfallsanlegg skjer gjennom Agder Vekst AS. RKR er 5 % deleier av selskapet som ble stiftet i 21. Salg av kompost (inkludert andel i jordblandinger) har økt jevnt de siste årene. I 21 ble det omsatt tonn kompost, mens mengde omsatt kompost har økt til tonn i 28. Bruksområdene for omsatt kompost i 28 er vist i figuren under. Hovedtrekkene fra 27 til 28 er som følger: Redusert mengde biokompost til jordbruk, en økning i mengde til grøntanlegg, mens forbruk til jordblandinger er stabilt. TONN (59,9 %) Gjenvinning (tonn) +23,5 % (66,8 %) +34,1 % +4,7 % (69, %) Deponi (tonn) (65,5 %) +21,2 % +9,8 % (67,2 %) (67,6 %) +17,6 % +3,6 % Kommunenes driftskostnader for gjenvinningsstsjonene fra , i mill. kroner: +18,3 % +13,9 % +8,5 % +2,1 % ,1 4,9 6,5 9,7 11, 13,3 15, 16, 18,5 21, 25,5 27,1 Innbyggerne Innbyggerne kjører kjører 4 ganger 4 ganger så så mye mye avfall til gjenvinningsstasjonen som som for 1 for år 1 siden år siden (68,5 %) (68,4 %) (66,3 %) (66,2 %) (67,1 %) (68,6 %) Økning av slamkompost til jordbruk, noe reduksjon av slamkompost til grøntanlegg, mens forbruk til jordblandinger er stabilt. Hagepark-kompost til grøntanlegg og jordblandinger er stabil. Bruksområder Bruksområder for kompost for kompost i 28 i 28 1% 9% 8% 9% 7% 7% 7% 6% 7% 6% 5% 4% 3% 4% 7 6 Hage/park kompost Slamkompost Biokompost % 7% 6% 5% 25% 25% 29% 28% 3% 35% 37% 37% 41% 42% 45% 44% % 3% 2% 67% 67% 65% 65% 63% 59% 57% 57% 54% 54% 52% 52% % % Dunkesystemet - Hentes Gjenvinningsstasjonene - Bringes Diverse andre ordninger 1 7 Jordbruk Grøntanlegg Inngår i jordblandinger Annet (avslutning deponi) I 28 kjørte I 28 kjørte husholdningene nesten like like mye avfall til returpunkter og og gjenvinningsstasjoner som som kommunen hentet hjemme hos husholdningene 18 19

Avfall Sør Husholdning AS Vige Havnevei 90 Pb. 4094, 4689 Kristiansand Tlf. 38 17 70 70 E-post: post@avfallsor.no www.avfallsor.no

Avfall Sør Husholdning AS Vige Havnevei 90 Pb. 4094, 4689 Kristiansand Tlf. 38 17 70 70 E-post: post@avfallsor.no www.avfallsor.no Avfallsplan for Avfall Sør Husholdning 2013 2016 >1 innhold 01 Innledning...4 1.1 Bakgrunnen for utarbeiding av Avfallsplan...5 1.2 Om Avfallsplan 2013-2016...5 1.3 Hovedlinjer for Avfallsplan 2013-2016...5

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2009 ROMERIKE AVFALLSFOREDLING IKS

ÅRSRAPPORT 2009 ROMERIKE AVFALLSFOREDLING IKS ÅRSRAPPORT 2009 5 3 7 6 4 2 Våre gjenvinningsstasjoner: 1 Gjølstad/Enebakk 2 Heia/Fet 3 Hellen/Gjerdrum 4 Lørenskog/Lørenskog/ Rælingen 5 Hakadal/Nittedal 6 Sørumsand/Sørum 7 Bøler/Skedsmo 1 2 Romerike

Detaljer

VENNESLA KOMMUNE VEDLEGGSHEFTE. Kommunestyret. Dato: 22.05.2014 kl. 18:00 Sted: Kommunestyresalen Arkivsak: 14/00035 Arkivkode: 033 SAKSKART

VENNESLA KOMMUNE VEDLEGGSHEFTE. Kommunestyret. Dato: 22.05.2014 kl. 18:00 Sted: Kommunestyresalen Arkivsak: 14/00035 Arkivkode: 033 SAKSKART VENNESLA KOMMUNE VEDLEGGSHEFTE Kommunestyret Dato: 22.05.2014 kl. 18:00 Sted: Kommunestyresalen Arkivsak: 14/00035 Arkivkode: 033 SAKSKART 27/14 14/00904-5 Årsregnskap 2013 - Vennesla kommune 29/14 13/03184-5

Detaljer

sør-østerdal interkommunale renovasjonsselskap

sør-østerdal interkommunale renovasjonsselskap sør-østerdal interkommunale renovasjonsselskap Forord Årsrapporteringen fra SØIR for 2002 presenteres i to deler. Del 1 er selskapets formelle årsberetning i henhold til de krav som regnskapsloven stiller.

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2001 01.00 02.00 03.00 04.00 05.00 06.00 07.00 08.00 09.00 10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 15.00 16.00 17.00 18.00 19.00 20.00 21.00 22.

ÅRSRAPPORT 2001 01.00 02.00 03.00 04.00 05.00 06.00 07.00 08.00 09.00 10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 15.00 16.00 17.00 18.00 19.00 20.00 21.00 22. 01.00 02.00 03.00 04.00 05.00 B I R ÅRSRAPPORT 2001 06.00 07.00 08.00 09.00 10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 15.00 16.00 17.00 18.00 19.00 20.00 21.00 22.00 23.00 24.00 I N N H O L D 3 24 timer med BIR 6

Detaljer

Helgelandskysten ÅRSMELDING 2013

Helgelandskysten ÅRSMELDING 2013 Helgelandskysten ÅRSMELDING INNHOLD Side 3 Adm. dir. har ordet Side 4 Avfallstatistikk og miljø Side 9 Ytre miljø Side 11 Kvalitet og HMS Side 13 Driftsrapport Side 15 Informasjon Side 17 Nøkkeltall Side

Detaljer

LINDUM RESSURS OG GJENVINNING AS ÅRSR APPORT 2009

LINDUM RESSURS OG GJENVINNING AS ÅRSR APPORT 2009 Å R S R A P P O R T 2 0 0 9 1 UTGIVER INNHOLD Lindum Ressurs og Gjenvinning AS Lerpeveien 155 3036 Drammen Tlf. 32 21 09 00 Fax: 32 21 09 15 www.lindum.no Produsert av: Klar Kommunikasjon Kathrine Kirkevaag

Detaljer

INNHOLD. Leder 4 Organisasjon 5 IVAR 2008 6 TEMA VerdIVAR 8 EnergIVAR 10 LøsnIVAR 12. DRIFTSRAPPORT 2008 Renovasjon 14 Avløp 16 Vann 19

INNHOLD. Leder 4 Organisasjon 5 IVAR 2008 6 TEMA VerdIVAR 8 EnergIVAR 10 LøsnIVAR 12. DRIFTSRAPPORT 2008 Renovasjon 14 Avløp 16 Vann 19 Å R S R A P P O R T INNHOLD Leder 4 Organisasjon 5 IVAR 28 6 TEMA VerdIVAR 8 EnergIVAR 1 LøsnIVAR 12 DRIFTSRAPPORT 28 Renovasjon 14 Avløp 16 Vann 19 STYRETS BERETNING 2 REGNSKAP 28 Resultat 24 Balanse

Detaljer

Kast riktig - gi bosset verdi!

Kast riktig - gi bosset verdi! ÅRSRAPPORT 2000 Kast riktig - gi bosset verdi! INNHOLD 3: Du er BIR-kunde 4: Fra abonnent til kunde 7: Styrets beretning 10: Regnskap og noter 18: Revisjonsberetningen 20: Dette er BIR 22: Fokus på kunden

Detaljer

DEL 1. Selskapets formelle årsberetning i henhold til de krav som regnskapsloven stiller. Hovedpunktene i årsberetningen er:

DEL 1. Selskapets formelle årsberetning i henhold til de krav som regnskapsloven stiller. Hovedpunktene i årsberetningen er: www.soir.no DEL 1 Selskapets formelle årsberetning i henhold til de krav som regnskapsloven stiller. Hovedpunktene i årsberetningen er: 2 Virksomhetens art og hvor den drives Arbeidsmiljø og personale

Detaljer

:: Forord. Årsrapporteringen fra SØIR for 2008 presenteres i 2 deler.

:: Forord. Årsrapporteringen fra SØIR for 2008 presenteres i 2 deler. www.soir.no :: Forord 2 Årsrapporteringen fra SØIR for 2008 presenteres i 2 deler. Del 1 er selskapets formelle årsmelding i henhold til de krav som regnskapsloven stiller. Hovedpunktene i årsmelding er:

Detaljer

:: Forord. Årsrapporteringen fra SØIR for 2013 presenteres i 2 deler.

:: Forord. Årsrapporteringen fra SØIR for 2013 presenteres i 2 deler. w w w. s o i r. n o :: Forord 2 Årsrapporteringen fra SØIR for 2013 presenteres i 2 deler. Del 1 er selskapets formelle årsmelding i henhold til de krav som regnskapsloven stiller. Hovedpunktene i årsmelding

Detaljer

Årsrapport 2005. Trondheim Renholdsverk AS

Årsrapport 2005. Trondheim Renholdsverk AS Årsrapport 2005 Trondheim Renholdsverk AS Innhold Eierandeler i andre selskap Eierandeler i andre selskap side 2 Nøkkeltall 2005 side 2 Direktøren har ordet side 3 Organisering av selskapene side 4 Styrets

Detaljer

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 59/14 Formannskapet 14.05.2014 42/14 Kommunestyret 22.05.2014

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 59/14 Formannskapet 14.05.2014 42/14 Kommunestyret 22.05.2014 Søgne kommune Arkiv: M50 Saksmappe: 2014/1776-15036/2014 Saksbehandler: Paal Kristensen Dato: 30.04.2014 Saksframlegg Avfall Sør AS - Eierskapsmelding del 2 Utv.saksnr Utvalg Møtedato 59/14 Formannskapet

Detaljer

BIR ÅRSRAPPORT 2006 125 AAR I RENOVATIONENS TJENESTE

BIR ÅRSRAPPORT 2006 125 AAR I RENOVATIONENS TJENESTE BIR ÅRSRAPPORT 2006 125 AAR I RENOVATIONENS TJENESTE FRA PRIVET * TIL FJERNVARME BIR står for Bergensområdets Interkommunale Renovasjonsselskap. I 2006 har BIR vært gjennom et jubileumsår som på ulike

Detaljer

IRS Miljø IKS Selskapsmelding 2013 Flekkefjord, Kvinesdal Lund og Sirdal kommuner. side 1 av xx IRS MILJØ

IRS Miljø IKS Selskapsmelding 2013 Flekkefjord, Kvinesdal Lund og Sirdal kommuner. side 1 av xx IRS MILJØ side 1 av xx IRS MILJØ side 2 av xx 1 IRS Miljø IKS... 3 1.1 Organisasjon... 3 1.2 Formål... 3 1.3 Mål og strategier... 4 1.4 Selskapets eiere... 4 1.5 Representantskapet... 4 1.6 Styret... 5 1.7 Klagenemd...

Detaljer

Innhold. Lindum AS Årsrapport 2012

Innhold. Lindum AS Årsrapport 2012 Årsrapport 2012 LINDUM ÅRSRAPPORT 2012 Innledning FoU og forretningsområdene Styrets beretning Årsberetning og noter Datterselskaper FOTO: HEIDI MARTINUSSEN Det nye biogassanlegget ble satt i drift i 2012.

Detaljer

Forvaltningsrevisjonsprosjekt. Selvkost - ØRAS

Forvaltningsrevisjonsprosjekt. Selvkost - ØRAS Forvaltningsrevisjonsprosjekt Selvkost - ØRAS Forord Forord Denne rapporten oppsummerer funnene fra revisjonens undersøkelse av virksomheten til Øvre Romerike Avfallsselskap IKS (ØRAS), om hvorvidt selskapet

Detaljer

Tiden er moden for å tenke nytt om det man trodde var for gammelt. Stadig flere forbrukere har skjønt at best før ikke nødvendigvis er dårlig etter.

Tiden er moden for å tenke nytt om det man trodde var for gammelt. Stadig flere forbrukere har skjønt at best før ikke nødvendigvis er dårlig etter. utgått på dato? Tiden er moden for å tenke nytt om det man trodde var for gammelt. Stadig flere forbrukere har skjønt at best før ikke nødvendigvis er dårlig etter. Vi lar likevel altfor mye mat forfalle.

Detaljer

Innhold. Nittedal. Gjerdrum. Sørum. Skedsmo. Lørenskog. Fet. Rælingen. Enebakk

Innhold. Nittedal. Gjerdrum. Sørum. Skedsmo. Lørenskog. Fet. Rælingen. Enebakk Årsrapport 212 Nittedal Gjerdrum Innhold Skedsmo Lørenskog Rælingen Enebakk Fet Sørum Forord... 3 Viktige hendelser i 212... 4 ROAFs Strategiplan 21-216... 7 Styrets årsberetning... 8 Organisasjonsutvikling...

Detaljer

NOEN GANGER TRENGER TING BARE NYE ØYNE

NOEN GANGER TRENGER TING BARE NYE ØYNE NOEN GANGER TRENGER TING BARE NYE ØYNE Vi tar imot tingene du ikke lenger vil ha, så andre kan se potensial i dem. Gjebruksbutikken, Heftingsdalen ÅRSRAPPORT Se potensial!, 2 1 0 2 Dalenveien 347, 4849

Detaljer

IVAR Vann Avløp 2 Ivar Årsrapport 2011

IVAR Vann Avløp 2 Ivar Årsrapport 2011 2011 Årsrapport IVAR Vann Avløp 2 Ivar Årsrapport 2011 innhold 03 IVARs organisasjon 04 Direktøren har ordet 06 Aktuelle saker i 2011 08 Ny råvannskilde og utvidet vannbehandling 11 Det nyttige avløpet

Detaljer

Flere eksempler på resirkulering ser du bak i årsrapporten.

Flere eksempler på resirkulering ser du bak i årsrapporten. årsrapport 2008 2 Forsidebildet viser resirkulering på sitt beste! 12 drikkeflasker er det som skal til for å lage et solid handlenett. Flere eksempler på resirkulering ser du bak i årsrapporten. 3 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

KRISTIANSAND REVISJONSDISTRIKT IKS

KRISTIANSAND REVISJONSDISTRIKT IKS Kristiansand KRISTIANSAND REVISJONSDISTRIKT IKS Søgne Songdalen Vennesla Rapport til kontrollutvalget i Vennesla kommune angående utført selskapskontroll (eierskapskontroll) i Renovasjonsselskapet for

Detaljer

Seks viktige hendelser for BIR i 2010. Se filmene på bir.no/aarsrapport BIR ÅRSRAPPORT 2010

Seks viktige hendelser for BIR i 2010. Se filmene på bir.no/aarsrapport BIR ÅRSRAPPORT 2010 Seks viktige hendelser for BIR i 2010. Se filmene på bir.no/aarsrapport BIR ÅRSRAPPORT 2010 Se filmen på bir.no/aarsrapport Innhold: Velkommen til den trykte utgaven av årsrapporten for BIR. Denne gangen

Detaljer

INNHOLD LINDUM ÅRSRAPPORT 2011. Lindum AS. Årsrapport 2011

INNHOLD LINDUM ÅRSRAPPORT 2011. Lindum AS. Årsrapport 2011 ÅRSRAPPORT 2011 2 LINDUM ÅRSRAPPORT 2011 i INNHOLD Lindum AS Årsrapport 2011 Lerpeveien 155, 3036 Drammen Tlf.: +47 32 21 09 00 Faks: +47 32 21 09 15 post@lindum.no www.lindum.no PRODUKSJON Godt Sagt kommunikasjon

Detaljer

sør-østerdal interkommunale renovasjonsselskap

sør-østerdal interkommunale renovasjonsselskap sør-østerdal interkommunale renovasjonsselskap Årsberetning for 1999 Ingebrigt Henningsen Kommentarer fra styreleder: Resultatene for avfallsbehandlingen i SØIR i 1999 kan grovt oppsummeres slik: innsamlet

Detaljer

Årsrapport 2013. Hvis forurensing var et monster ville jeg ringt rengjøringspersonalet til Jens Stoltenberg og fått det vasket bort

Årsrapport 2013. Hvis forurensing var et monster ville jeg ringt rengjøringspersonalet til Jens Stoltenberg og fått det vasket bort Hvis forurensing var et monster ville jeg ringt rengjøringspersonalet til Jens Stoltenberg og fått det vasket bort Alexsander 7 år Glødende fantasi gir kreative eksplosjoner. Vi har snakket med fremtiden

Detaljer

Årsberetning 2010... 3. resultatregnskap Hrs iks... 9. balanse Hrs iks... 10. kontantstrømoppstilling Hrs iks... 12. noter Hrs iks...

Årsberetning 2010... 3. resultatregnskap Hrs iks... 9. balanse Hrs iks... 10. kontantstrømoppstilling Hrs iks... 12. noter Hrs iks... innhold Årsberetning 2010... 3 resultatregnskap Hrs iks... 9 balanse Hrs iks... 10 kontantstrømoppstilling Hrs iks... 12 noter Hrs iks... 14 resultatregnskap Hrs iks konsern... 23 balanse Hrs iks konsern...

Detaljer

Årsberetning FREVAR KF 2002. FREVAR KF Distriktets miljøbedrift. Vedtatt i kommunestyret 29.04.03 D I S T R I K T E T S M I L J Ø B E D R I F T

Årsberetning FREVAR KF 2002. FREVAR KF Distriktets miljøbedrift. Vedtatt i kommunestyret 29.04.03 D I S T R I K T E T S M I L J Ø B E D R I F T FREVAR KF Distriktets miljøbedrift FREVAR KF - Fredrikstad vann, avløp- og renovasjonsforetak Postboks 143, 162 Fredrikstad Habornveien 61, 163 Gml. Fredrikstad Tlf.: 69 35 73 www.frevar.no Årsberetning

Detaljer