LEVERE. Årsrapport Gjennomføre. Teknologi. Mennesker. Omtanke. part of the Aker group

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "LEVERE. Årsrapport 2005. Gjennomføre. Teknologi. Mennesker. Omtanke. part of the Aker group"

Transkript

1 LEVERE Gjennomføre Teknologi Mennesker Omtanke Årsrapport 2005 part of the Aker group

2 Aker Kværner 2005 Betydelig resultatfremgang. Vellykket gjennomføring og leveranse av viktige prosjekter. Aksjekursen steg med 157 % samlet verdiskaping på 14 milliarder kroner. Finansielle hovedtall Beløp i millioner kroner (Proforma) Driftsinntekter EBITDA Driftsresultat Resultat før skatt Beløp i kroner (Proforma) Resultat per aksje 1) 2) 22,33 9,25 Kontantstrøm per aksje 2) 3) 66,76 29,91 Rentedekningsgrad 4) 4,63 3,45 Likviditetsgrad 5) 1,25 1,23 Gjeldsgrad 6) 0,49 1,42 Totalkapitalrentabilitet 7) 17,0 % 12,7 % Egenkapitalrentabilitet 8) 41,2 % 31,8 % Definisjoner 1) Eiere i morforetakets andel av årets resultat / Gjennomsnittlig antall aksjer 2) Beregningen er basert på et vektet gjennomsnittlig antall utestående aksjer 3) Kontantstrøm fra drift / Gjennomsnittlig antall aksjer 4) (Driftsresultat + finansinntekter + avskrivninger) / Rentekostnader 5) Omløpsmidler / Kortsiktig gjeld 6) (Rentebærende kortsiktig gjeld + rentebærende langsiktig gjeld (eksklusiv ansvarlig gjeld)) / Egenkapital inkludert minoritetsinteresser 7) Resultat før rentekostnader / Gjennomsnittlig (gjeld + egenkapital) 8) Årets resultat / Gjennomsnittlig egenkapital inkludert minoritetsinteresser Forsidebildet er fra Hydros Ormen Lange-anlegg, Nyhamna, Norge

3 Rekordhøy ordrereserve på 53,4 milliarder kroner ved utgangen av 2005 Ordresituasjon 2005 Flere viktige kontrakter sikret i 2005 i tillegg til vekst i eksisterende ordremasse. Referanseprosjekter levert på tid og budsjett i 2005 kundeforhold ytterligere styrket. Ordreinngang på 57,7 milliarder kroner opp fra 41,6 milliarder i Fremgang i alle segmenter danner et godt utgangspunkt for EBITDA Resultat EBITDA-resultat på 2,1 milliarder kroner i 2005 opp 57 % fra 1,4 milliarder i EBITDA-margin på 5,2 % i 2005 opp fra 3,8 % i Kjære medaksjonæ Året 2005 var et godt år for Aker Kværner. Vi har nådd våre finansielle mål, fått tildelt mange viktige kontrakter og forbedret våre resultater. Konsernets finansielle mål, som ble betraktet som meget ambisiøse da de ble satt i april 2004, ble nådd over ett år før tiden. Vi ser gode muligheter fremover, og har tatt mål av oss til å øke driftsmarginen videre frem mot Vår likviditet er betraktelig bedret i løpet av året, og egenkapitalandelen er styrket med 8 prosentpoeng. Vi er glade for den verdiøkning aksjonærene i Aker Kværner har hatt det siste året. Økningen i aksjekursen har vært 157 prosent, 2005 til Det er ti resultate foreslå e for 2005 aksjekur dette en aksje, i t Våre res sikkerhe selv om oss en t viktig de full kraft arbeides kulturen

4 Finansielle mål innfridd ett år før tiden Bedre HMS-resultater og fokus på personlig ansvar Nye finansielle mål Målet om EBITDA på 1,75 milliarder kroner i 2006 ble mer enn innfridd allerede i Mål om EBITDAmargin på mellom 6,5 og 7 % ved utgangen av HMS Just Care TM Just Care TM symboliserer HMS-kulturen og samler HMSprogrammene i Aker Kværner. Hovedprioriteringer innen HMS-arbeidet var i 2005 personlig ansvar, felles styringssystem, fokus på ledende indikatorer og lederopplæring. nær prosent, fra 161 kroner ved inngangen av 2005 til 414,50 kroner ved slutten av året. Det er tilfredsstillende at Aker Kværners resultater nå gir styret grunnlag for å foreslå et utbytte på 5 kroner per aksje for I forhold til en gjennomsnittlig aksjekurs på kroner 287,75 i 2005 tilsvarer dette en avkastning på 1,75 prosent per aksje, i tillegg til stigningen i aksjekurs. Våre resultater innen helse, miljø og sikkerhet (HMS) er i stadig bedring, selv om alvorlige ulykker fortsatt gir oss en tragisk påminnelse om hvor viktig det er å fortsette innsatsen med full kraft. Under slagordet Just Care arbeides det systematisk med HMSkulturen på alle nivåer i selskapet. Våre kunder har i 2005 vist oss tillit ved å tildele en rekke viktige kontrakter. Vi har ferdigstilt og levert mange prosjekter, både på tid og innenfor budsjett. Vi opplever at kunder i økende grad ser på Aker Kværner som en attraktiv samarbeidspartner med pålitelige leveranser, høy kvalitet og avanserte løsninger som gir god effektivitet. Interne forbedringstiltak har fortsatt gjennom Dette fører til bedre gjennomføring av prosjekter, risikostyring og ressursutnyttelse, samt kostnadsbesparelser på innkjøp. Aker Kværner er en kompetansebedrift, der vår styrke ligger i å utnytte den ekspertise, kreativitet og erfaring som organisasjonen til sammen besitter. Vi vil i 2006 ytterligere styrke arbeidet med å videreutvikle medarbeidere, organisasjonen og vår posisjon som en attraktiv arbeidsplass for de mest kvalifiserte jobbsøkere og våre ansatte. Aker Kværner går inn i 2006 med det klare mål å fortsette og skape verdier for alle våre interessentgrupper, for eiere og långivere, for kunder og forretningsforbindelser, samt for våre ansatte og de lokalsamfunn vi er en del av. Konsernet møter stor tillit, og vi har et sterkt INGE K. HANSEN Konsernsjef og medaksjonær

5 Aker Kværner ASA er gjennom datterselskaper og tilknyttede selskaper («Aker Kværner»), en ledende global leverandør av ingeniørtjenester og fabrikasjon, teknologiprodukter og totalløsninger. Virksomhetene i Aker Kværner omfatter en rekke bransjer, inkl oljeog gassproduksjon, raffinering og petrokjemi, farmasi og bioteknologi, gruveindustri og metallforedling, kraft og cellulose Aker Kværner har en samlet omsetning på omlag 41,5 milliarder norske kroner og sysselsetter cirka ansatte i mer enn 30 land. Aker Kværner er en del av Aker-gruppen (www.akerasa.com). Med nesten ansatte og mer enn 60 milliarder kroner i omsetning er Aker et industrielt tyngdepunkt i Norge. Aker eier 50,01 prosent av Aker Kværner, og er i tillegg en betydelig aktør innen skipsbygging og fiskeri. INNHOLD 3 Konsernsjefen har ordet Regnskap Organisasjon 53 REGNSKAP KONSERN Regnskap 53 Noter 64 MORSELSKAP Regnskap 100 Noter 103 Revisors beretning 108 Kvartalsvise nøkkeltall 110 Styret i Aker Kværner ASA 14 Aksjonærforhold 48 Konsernledelsen 51 Vedtekter 52 8 Styrets beretning 16 SEGMENTER Field Development 16 Maintenance, Modifications and Operations 18 Subsea, Products & Technologies 20 Process 22 Pulping & Power LEVERE Gjennomføre 32 Teknologi 36 Mennesker 40 Omtanke 44 Finansiell kalender februar Foreløpig årsregnskap/4. kvartal mars Ordinær generalforsamling april 1. kvartal juli 2. kvartal oktober 3. kvartal 2006

6 PRODUKTER OG TJENESTER FIELD DEVELOPMENT Studier, tidlig-fase prosjektering og EPC (Engineering, Procurement, Construction) for faste og flytende plattformer og olje- og gassanlegg på land. MMO Vedlikehold, modifikasjon og drift av offshoreplattformer og olje- og gassinstallasjoner på land. SUBSEA, PRODUCTS & TECHNOLOGIES Design, prosjektering og produksjon av avanserte produkter og spesialisert teknologi, støttetjenester for alle deler av et felts livssyklus, samt løsninger for marine operasjoner Landbasert produksjon og prosessanlegg Eksport- og importterminaler Betongløsninger for krevende værforhold Flytende produksjons-, lagrings- og lossesystemer (FPSO) Fortøynings-, laste- og lossesystemer Flytende LNG- og metanol-plattformer Boresystemer Strekkstagsplattformer (TLP) Stigerør- og strekkstagsteknologi Halvt nedsenkbare plattformer Halvt nedsenkbare plattformer med dyptgående skrog LNG-terminaler landbasert og offshore Dekk og moduler Installasjon og fjerning Stålunderstell Rørledninger og strømningskontroll Undervannssystemer Styringskabler og produksjonsrør Nedihullsteknologi Reservoarmodellering og -tolkning

7 PROCESS Studier, tidlig-fase prosjektering, EPC (Engineering, Procurement, Construction), teknologi og tjenester for oppgradering, og støtte til drift av spesialiserte prosessanlegg gjennom hele livssyklusen. PULPING & POWER Design og EPC (Engineering, Procurement, Construction) av høyteknologiske løsninger samt service og oppgradering av anlegg til tremasseog kraftindustrien Mottaksanlegg for olje og gass Gjenvinningsanlegg for kjernefysisk avfall Petrokjemisk produksjon Gass/kullfyrt kraftgenerering Prosessanlegg for gruver Fornybar bioenergi Celluloseanlegg

8 AKER KVÆRNER ASA STYRETS BERETNING STYRETS BERETNING STYRETS BERETNING 2005 FINANSIELLE MÅL OVERGANG IFRS Betydelig resultatfremgang stor verdiskaping Aker Kværner fortsatte sin fremgang i 2005, og innfridde de finansielle mål ett år tidligere enn selskapet hadde annonsert til markedet Hovedvirksomheten Aker Kværners hovedkontor ligger i Norge, på Lysaker utenfor Oslo. Konsernet rapporterer sine resultater for fem segmenter: Field Development Maintenance, Modifications and Operations Subsea, Products & Technologies Process Pulping & Power EBITDA Konsern Beløp i millioner kroner Ordreinngang Beløp i millioner kroner Ordrereserve Beløp i millioner kroner EBITDA (driftsresultat før rentekostnader, skatt, avskrivninger og amortiseringer) ble millioner kroner, en økning på 57 prosent sammenliknet med EBITDA marginen ble 5,2 prosent på årsbasis. Omsetningen ble millioner kroner mot millioner kroner i Ordrereserven ved utgangen av 2005 vokste til rekordhøye millioner kroner, en økning på 48 prosent eller millioner kroner fra samme tid året før. Det gode resultatet for 2005 gjenspeiles i en 157 prosent økning i aksjekursen, det vil si en samlet verdiøkning på 14 milliarder kroner for Aker Kværners aksjonærer i løpet av året. Flere viktige prosjekter ble fullført og levert på tid og budsjett, noe som bidro til det positive resultatet. Aker Kværners hovedmarkeder fortsatte å utvikle seg positivt, og en lang rekke store og viktige kontrakter ble sikret i løpet av året. Sterk fokus på helse, miljø og sikkerhet førte til en ytterligere nedgang i sykefravær og skader. Styret i Aker Kværner vil foreslå et utbytte på 5 kroner per aksje for Finansielle mål Ved børsnoteringen av Aker Kværner i april 2004 ble følgende to finansielle hovedmål satt: 1) Etter første halvår i 2005 skulle det annualiserte driftsresultat (EBITDA) være 1,5 milliarder kroner. 2) For året 2006 ble EBITDA målet satt til 1,75 milliarder kroner. Det første målet ble nådd allerede etter første kvartal i Det andre målet ble oppnådd mer enn ett år tidligere enn forventet med EBITDA for året 2005 på millioner kroner. I forbindelse med Aker Kværners årlige Kapitalmarkedsdag i desember 2005 ble derfor nye finansielle mål annonsert. Målet er å oppnå en EBITDA-margin på mellom 6,5 og 7 prosent ved utgangen av 2007 mot en EBITDA-margin på 5,2 prosent i Selskapet forventer en positiv utvikling fremover, og vil fortsatt fokusere mer på å styrke resultatet enn på økt omsetning. En positiv kontantstrøm i prosjekter og ytterligere styrking av balansen er fortsatt prioriterte mål. Overgang til IFRS Fra 1. januar 2005 har Aker Kværner utarbeidet og presentert sine regnskaper i henhold til International Financial Reporting Standards (IFRS). Informasjon om forskjellene mellom IFRS og norsk GAAP som er funnet å ville påvirke konsernregnskapet i vesentlig grad, finnes i note 29 til konsernregnskapet. Eierstyring og selskapsledelse God praksis for eierstyring og selskapsledelse er sentralt i Aker Kværners arbeid med å bygge tillit. Aker Kværner legger vekt på å bygge tillit i forhold til selskapets aksjonærer, långivere, kunder og andre interessenter. For å bygge og opprettholde tillit er det avgjørende å sikre en profesjonell uavhengighet mellom selskapets styre og dets ledelse. Det vises til side 50 for ytterligere informasjon om eierstyring og selskapsledelse i Aker Kværner. Årsresultat Konsernets driftsinntekter for 2005 ble millioner kroner, en økning på 17 prosent fra millioner kroner i Ordreinngangen ble på millioner kroner for 2005 mot millioner kroner for 2004, en økning tilsvarende 39 prosent. Ordrereserven per 31. desember 2005 var 8

9 STYRETS BERETNING STYRETS BERETNING STYRETS BERETNING ÅRSRESULTAT FINANSIERING INVESTERING på millioner kroner, en økning på 48 prosent i forhold til ordrereserven på millioner kroner per 31. desember EBITDA for 2005 ble millioner kroner, en økning på 57 prosent i forhold til 2004 da EBITDA resultatet endte på millioner kroner. Dette tilsvarer en EBITDA margin på 5,2 prosent i 2005 mot 3,8 prosent i De viktigste årsakene til den betydelige økningen i EBITDA var et generelt styrket marked, fortsatt fokus på drift samt effekten av ulike interne forbedringsprogrammer som har blitt implementert i alle deler av Aker Kværnerkonsernet. Resultatet etter finansielle poster for 2005 var millioner kroner, mens det tilsvarende tallet var 647 millioner kroner for Regnskapet for 2005 viser en positiv skattekostnad på 227 millioner kroner. Dette fremkommer etter at muligheten for å benytte det fradragsberettigede tapet fra restruktureringen i 2004 ble godkjent av skattemyndighetene i Justert for den positive skatteeffekten fra dette på 503 millioner kroner er skattekostnaden på 276 millioner kroner i Hensyntatt den ikke-skattepliktige gevinsten fra salget av Aker Kværner Industrielt Vedlikehold AS, utgjør skattekostnaden 29 prosent av overskuddet før skatt. Netto resultat etter skatt ble på millioner kroner. Dette gir et netto resultat per aksje for 2005 på 22,33 kroner, en forbedring fra 9,25 kroner i Kontantbeholdning og finansiell stilling Ved utgangen av desember 2005 hadde konsernet en likviditetsreserve, inkludert trekkfasiliteter, på til sammen 8,9 milliarder kroner, sammenliknet med 5,1 milliarder kroner i desember Kontant- og bankbeholdningen per 31. desember 2005 var 6,7 milliarder kroner mot 3,7 milliarder kroner ett år tidligere. Aker Kværners kontant- og bankbeholdning ved utgangen av 2005 var positivt påvirket av forskudd fra kunder. Et eksempel er kontrakten som ble tildelt fra Aker Drilling på leveranse av to komplette boreplattformer, med en forskuddsinnbetaling på 2,9 milliarder kroner i fjerde kvartal Forskuddsinnbetalinger fra kunder vil delvis bli utliknet av tilsvarende utbetalinger i kommende kvartaler. Ved utgangen av året hadde Olje & Gasssegmentet ubenyttede, langsiktige trekkfasiliteter i bank på 150 millioner euro. I tillegg hadde Engineering & Construction (E&C) ubenyttede, kortsiktige trekkfasiliteter i bank på 125 millioner euro. Disse trekkfasilitetene er etablert som en ekstra likviditetsbuffer. Konsernets likviditet vurderes som tilfredsstillende og sikrer nødvendig handlefrihet. Kontantstrøm fra driften var millioner kroner i 2005 mot millioner kroner i Kontantstrømmen for 2005 reflekterer en reduksjon på millioner kroner i netto kortsiktige operasjonelle eiendeler. Konsernets totalbalanse har økt betydelig gjennom fjerde kvartal og med totalt millioner kroner fra forrige årsskifte. Balanseøkningen reflekterer betydelig vekst i kontantbeholdningen og varer i arbeid som en følge av økt aktivitetsnivå. Per 31. desember 2005 var konsernets egenkapitalandel 16,5 prosent, en økning fra 8,5 prosent ved utgangen av Egenkapitalandelen er positivt påvirket av overgangen til regnskapsstandarden IFRS (International Financial Reporting Standard). Det ansvarlige lånet som løper til 2011, utgjorde sammen med egenkapitalen 28,5 prosent av totalbalansen ved utgangen av I lys av konsernets kontantbeholdning og gode finansielle stilling er årsregnskapet for 2005 avlagt under forutsetning om fortsatt drift. Finansiering og investeringer Konsernet har gjennomført sikring i henhold til vel etablert praksis for alle prosjekteksponeringer for valutarisiko i Dette har gitt full valutasikring i henhold til Aker Kværners retningslinjer. For å møte de formelle kravene ved overgangen til den internasjonale regnskapsstandarden IAS 39 har det blitt klart at regnskapsmetoden for valutasikring må endres. Dette innebærer at svingningene i verdien av sikringsinstrumentene gjennom året regnskapsmessig er ført som finanspost. Endringen har bare regnskapsmessig effekt og ingen kontanteffekt, men belaster finansposter med 396 millioner kroner i Forandringene rundt sikringsbokføring for valuta er også nærmere beskrevet i Note 26. Netto finansposter ble -375 millioner kroner. Langsiktig rentebærende gjeld beløp seg til 2,1 milliarder kroner ved utgangen av 2005, mens tilsvarende beløp var 2,4 milliarder kroner i Aker Kværner har således redusert sin brutto gjeld med cirka 300 millioner kroner Egenkapital Konsern Prosent 0 % 4 % 8 % 12 % 16 % Driftsinntekter basert på land Beløp i millioner kroner Norge Europa Nord-Amerika Asia Andre EBITDA Per segment 1 % Øvrig virksomhet 15 % Pulping & Power 10 % Process 30 % Subsea, Products & Technologies 29 % Field Development 14 % Maintenance, Modifications and Operations 9

10 AKER KVÆRNER ASA STYRETS BERETNING STYRETS BERETNING STYRETS BERETNING 2005 SEGMENTER AVHENDING AV VIRKSOMHET Driftsinntekter Per segment 1 % Øvrig virksomhet 11 % Pulping & Power 23 % Process 22 % Subsea, Products & Technologies Ordrereserve Per segment 9 % Pulping & Power 14 % Process 20 % Subsea, Products & Technologies Ordreinngang Per segment 10 % Pulping & Power 17 % Process 25 % Subsea, Products & Technologies 25 % Field Development 17 % Maintenance, Modifications and Operations 36 % Field Development 21 % Maintenance, Modifications and Operations 31 % Field Development 16 % Maintenance, Modifications and Operations i løpet av året. I tillegg er et ansvarlig lån, som er rentefritt til fjerde kvartal 2006, inkludert i balansen med en neddiskontert verdi på 3,2 milliarder kroner. Renter er kostnadsført på det ansvarlige lånet med 227 millioner kroner. Dette har ingen likviditetseffekt. Ved utgangen av 2005 hadde Aker Kværner netto rentebærende fordringer på totalt 529 millioner kroner. Dette er en økning fra 103 millioner kroner per 31. desember Samlede investeringer til eiendom, anlegg og utstyr for konsernet utgjorde 481 millioner kroner i Dette var en økning på 15 prosent fra 2004, da samlede investeringer beløp seg til 418 millioner kroner. Hovedvirksomheten Aker Kværners hovedkontor ligger i Norge, på Lysaker utenfor Oslo. Konsernet rapporterer sine resultater for fem segmenter: Field Development Maintenance, Modifications and Operations Subsea, Products & Technologies Process Pulping & Power Det er klare synergivirkninger mellom flere av de fem hovedsegmentene. Det er for eksempel ikke uvanlig at utbyggingsprosjekter for nye offshoreplattformer fører til vedlikeholdsavtaler og oppgraderingsoppdrag senere. Aker Kværners spesialiserte produkter benyttes både i utbyggingsprosjekter og etter at anleggene er satt i drift. Med en sterk tilstedeværelse innen både utbygging, vedlikehold og spesialiserte produkter, er Aker Kværners mål som entreprenør i internasjonale markeder å oppnå ytterligere synergi mellom de forskjellige delene av virksomheten. For å redusere sin eksponering mot sykliske svingninger i markedet for nye utviklingsprosjekter, har et annet sentralt mål vært å øke det relative bidraget fra service og ettersalgaktiviteter til nærmere 50 prosent av konsernets samlede omsetning over de neste to år. Flere av disse oppdragene gir også god synergi med virksomhetene innen nye utbygginger og produktleveranser. Field Development Field Development (FD) hadde en meget positiv utvikling i 2005 med forbedrede resultater og en økning i driftsinntekter i forhold til I 2005 var driftsinntektene i segmentet millioner kroner opp fra millioner kroner i Dette tilsvarer en økning på 10 prosent i løpet av året. EBITDA for 2005 var 632 millioner kroner, mens tilsvarende beløp var 409 millioner kroner i Dette er en fremgang på 223 millioner kroner, og gir en EBITDA-margin på 6,0 prosent. Markedene i FDs geografiske kjerneområder forventes å ha en fortsatt positiv utvikling, inkludert prosjektmuligheter innenfor områdene dypvannsutbygginger og anlegg med gassteknologi, der Aker Kværner har en sterk markedsposisjon. Maintenance, Modifications and Operations Maintenance, Modifications and Operations (MMO) hadde i 2005 et godt år med samlede driftsinntekter på millioner kroner og EBITDA på 290 millioner kroner. Tilsvarende tall for 2004 var henholdsvis millioner kroner og 229 millioner kroner. EBITDA tilsvarer en vekst på 27 prosent sammenliknet med 2004 noe som gir en EBITDA-margin på 3,9 prosent. MMO har en rekke langsiktige rammeavtaler for vedlikehold og modifikasjon av offshoreinstallasjoner på norsk og britisk sokkel, og disse fortsetter å gi en god grunnbeskjeftigelse i Samtidig ventes en positiv utvikling over de nærmeste årene innen drift av plattformer. Subsea, Products & Technologies Subsea, Products & Technologies (SPT) driftsinntekter var på millioner kroner i 2005, og dette tilsvarer en vekst på 29 prosent fra millioner kroner i EBITDA var 654 millioner kroner i 2005, en økning fra 490 millioner kroner i EBITDA-veksten var 33 prosent fra 2004 til 2005 og gir en EBITDA-margin på 6,6 prosent. I 2006 ventes det en fortsatt god utvikling innen Aker Kværners satsingsområder innen SPT-segmentet. Aker Kværner har spesielt satset på de delene av markedet som krever avanserte løsninger. Ettersom trenden med flere utbygginger på stadig større vanndyp og i områder med krevende vær- og miljøforhold antas å fortsette, vil dette kunne gi Aker Kværner en ytterligere styrket posisjon. Process Driftsinntektene i Process (PRO) utgjorde millioner kroner i 2005, en økning fra millioner kroner i EBITDA økte fra 110 millioner kroner i 2004 til 224 millioner kroner i EBITDA-resultatet gir en margin på 2,3 prosent. 10

11 STYRETS BERETNING STYRETS BERETNING STYRETS BERETNING FORBEDRINGSPROSJEKTER RISIKOEKSPONERING RISIKOSTYRING Segmentet har en god grunnbeskjeftigelse fra ordrer inngått i 2005, samtidig som den sterke internasjonale etterspørselen i de fleste delene av de prosessindustrier Aker Kværner betjener, er ventet å holde seg i tiden fremover. Pulping & Power Driftsinntektene i Pulping & Power (P&P) var millioner kroner i 2005, mens tilsvarende tall for 2004 var millioner kroner. EBITDA økte fra 264 millioner kroner i 2004 til 329 millioner kroner i 2005, en økning på 25 prosent. Økningen skyldes bedre lønnsomhet både i Pulping- og Power-virksomheten i 2005 sammenliknet med EBITDA-resultatet tilsvarer en margin på 7,3 prosent. Ytterligere informasjon om resultater, aktiviteter og markeder for segmentene finnes på side Avhending og kjøp av virksomheter I desember 2005 solgte Aker Kværner sitt datterselskap Aker Kværner Industrielt Vedlikehold og underselskapet IPEC med til sammen 440 ansatte til ISS for 95 millioner kroner. Som del av Aker Kværner-konsernet hadde bedriftene bygget opp industrielt vedlikehold innen norsk landbasert industri som sin kjernevirksomhet. Dette er et område ISS har valgt som et satsingsområde, og salget gir derfor Aker Kværner Industrielt Vedlikehold muligheten til å videreutvikle seg innenfor et nytt industrielt miljø. I november 2005 inngikk datterselskapet Kvaerner Power avtale om kjøp av 60 prosent i det finske selskapet Noviter for om lag 38 millioner kroner. Selskapet er basert i Finland med virksomhet primært i Finland, Russland og Baltikum. Noviter er leverandør av kraftgeneringsanlegg på basis av naturgass, olje eller biomasse som brensel. I juli 2005 besluttet Aker Kværner å avvikle den amerikanske delen av sin virksomhet mot farmasøytisk industri. Beslutningen ble tatt på bakgrunn av de negative markedsutsiktene for nybygg av slike anlegg i USA. Aker Kværners britisk-baserte ingeniørtjenester til farmasøytisk industri er videreført. Etter avslutning av regnskapsåret 2005 er det annonsert følgende avtaler: 13. februar 2006 annonserte Aker Kværner at eierandelen i det indiske ingeniørselskapet Aker Kvaerner Powergas økes fra 49 prosent til 64 prosent. Aker Kværner ser på selskapet som en strategisk ressurs for konsernets virksomheter og prosjekter i mange deler av verden. Ingeniørkontoret i Mumbai gir tilgang til rundt 1000 høyt kvalifiserte ingeniører og er en styrke for konsernets konkurranseevne. 8. februar 2006 annonserte Aker Kværner en intensjonsavtale der det finsk-baserte konsernet Metso ønsker å kjøpe hele Aker Kværners Pulping & Power-virksomhet. Verdien av avtalen er rundt 3 milliarder kroner, med en bokført gevinst på rundt 2,4 milliarder kroner og en positiv kontanteffekt på om lag 2,6 milliarder kroner for Aker Kværner. Ved å innlemme Pulping & Power-virksomhetene i Metsos eksisterende virksomhet skapes en organisasjon som kan levere komplette løsninger til det internasjonale markedet. Partene tar sikte på å undertegne en endelig salgsavtale i midten av april. Transaksjonen er avhengig av godkjennelse fra konkurransemyndighetene i noen av de sentrale markedene. 3. februar 2006 solgte MMO det Stord-baserte datterselskapet Aker Kværner Power and Automation Systems til det finske konsernet Wärtsilä for 110 millioner kroner. De 135 ansatte i Aker Kværner Power and Automation Systems leverer kraft- og automasjonssystemer. Aker Kværner utviklet fra 2004 selskapet til å bli en ledende leverandør innen spesialiserte nisjer, blant annet med en nyutviklet kompakt og moderne frekvensomformer, og har ved transaksjonen lagt grunnlaget for at denne industrielle virksomheten blir videreført i et større miljø. Forbedringsprosjekter Aker Kværners sterke fokus på prosjektgjennomføring, risikostyring, og kostnadseffektivitet fortsatte i 2005 under fellesbetegnelsen Global Execution Excellence. Utvikling av en mer fleksibel kostnadsbase er en viktig del av konsernets strategi, og denne satsingen har allerede gitt betydelige resultater. Ansatte som utfører administrative støttefunksjoner i stab og prosjekt er hovedsakelig organisert i interne enheter for fellestjenester. Denne organiseringen av støttefunksjoner har resultert i mer effektiv deling av ressurser på tvers av organisasjonen og gir et klarere bilde av kostnadsstrukturen. Tilgangen på kvalifiserte ingeniører gjennom økningen av Aker Kværners eierandel i det indiske ingeniørselskapet Aker Kværner Powergas fra 49 prosent til 64 prosent, samt konsernets nyetablerte lavkost ingeniør- og anskaffelsessenter i Kina, er også viktige faktorer for å sikre og gjennomføre nye prosjekter. Det ble i 2005 besluttet å investere i et produksjonsanlegg i Malaysia for i enda større grad å kunne følge opp prosjekter i denne regionen. Anlegget skal i første omgang gjelde for området Subsea, for senere å kunne yte tjenester også til andre deler av Aker Kværner. I tillegg oppgraderes og moderniseres anlegget for undervannskomponenter på Tranby i Norge for å være enda bedre posisjonert i markedet. Totalt vil disse to investeringene utgjøre 550 millioner kroner over en toårsperiode. Det britiske datterselskapet AK Engineering Services som er en del av segmentet Process oppnådde et svakt resultat i 2004, og omstillinger er gjennomført i Fortsatt har deler av dette selskapet svak lønnsomhet, og ytterligere forbedringstiltak, inkludert en konsentrasjon om færre markedsområder, er under implementering. Virkningen av disse tiltakene forventes å komme gradvis i løpet av Risikoeksponering og risikostyring Det vil normalt være knyttet risiko til Aker Kværners forretningsdrift. Typiske eksempler på risiko er evne til levering av prosjekter eller utstyr innen avtalt tid, kvalitet, funksjonalitet og pris. Andre eksempler er utviklingen i Aker Kværners egne kostnader, leverandørkostnader, rentekostnader, valutakostnader gjennom en prosjektperiode, eller risiko knyttet til kundens betalingsdyktighet. God styring av risiko er en kjernekompetanse som gir konsernet konkurransefordeler. Selskapet arbeider systematisk med risikostyring gjennom omfattende systemer og prosedyrer for å sikre en grundig vurdering av både nye og pågående engasjementer. I tillegg er risikostyring og risikobevissthet viktige elementer i opplæringsaktiviteter og i organisasjonskulturen. Levering av prosjekter og utstyr i henhold til kontrakt utgjør et betydelig risikoelement. Aker Kværner har etablert en felles plattform for å velge, vinne og gjennomføre prosjekter med god risikokontroll. Konsernets Global Execution Excellence TM -plattform er nærmere beskrevet i artikkelen på side 35. Aker Kværner har etablert retningslinjer og systemer for å håndtere prosjektrisiko og konsernets eksponeringer i finansielle markeder som dekker valuta-, rente- og motpartsrisiko. 11

12 AKER KVÆRNER ASA STYRETS BERETNING STYRETS BERETNING STYRETS BERETNING STYRETS BERETNING 2005 TEKNOLOGIUTVIKLING KUNDERELASJONER AKER KVÆRNER OG SAMFUNNET Konsernet har en sentralisert finansfunksjon som drives som en intern bank, for de operasjonelle virksomhetene. Når det gjelder de finansielle risikoene, er det etablert en sentral finanskomité som setter rammer for finansiell risikotaking: Motpartsrisiko: Det gjøres konkrete vurderinger av alle større kontraktspartnere, og risiko søkes avdekket med morselskapsgarantier eller bankgarantier. For bankrisiko og plasseringsrisiko av overskuddslikviditet er det utarbeidet konkrete maksimumsnivåer per finansinstitusjon. Det er også policy at alle prosjekter skal ha en nøytral/positiv kontantstrøm. Markedsrisiko: Posisjoner i valuta, rente eller mot underleverandører og råstoffpriser skal avdekkes umiddelbart ved kontraktsinngåelse. Likviditetsrisiko: Ut over at alle prosjekter søkes å være kontant nøytrale/positive, er konsernets policy å ha tilfredsstillende likviditet for uforutsette hendelser, uttrykt som summen av ubenyttede banktrekkrettigheter og likvider på 8-10 prosent av omsetningen. Dette måltallet vil variere over tid avhengig av sammensetningen av omsetningen innenfor de forskjellige segmenter. Usikkerhetsfaktorer og betingede utfall presenteres nærmere i note 9 til konsernregnskapet. Teknologiutvikling Teknologiutvikling er en nøkkel til verdiskaping for Aker Kværner og konsernets kunder. Teknologi bidrar til lavere kostnader, økt effektivitet og bedre ressursutnyttelse samtidig som teknologiske fremskritt ofte fører til forbedrede resultater innen helse, miljø og sikkerhet. Utvikling av ny teknologi er avgjørende for den finansielle og praktiske gjennomføringen av mange prosjekter. Teknologi er blant faktorene som på avgjørende vis skiller Aker Kværner fra konkurrenter. Den tekniske ekspertisen som konsernets ansatte besitter, utgjør et konkurransefortrinn og spiller en sentral rolle når det gjelder å løse kundens utfordringer og redusere risiko ved prosjektgjennomføring. I 2005 investerte Aker Kværner rundt 190 millioner kroner i utvalgte teknologiutviklingsprosjekter, en økning på 60 prosent fra I tillegg til dette beløpet mottok konsernet midler til teknologiutvikling på rundt 77 millioner kroner fra kunder og offentlige myndigheter. Styret er tilfreds med å se en økning av både midler benyttet til teknologiutvikling og ekstern finansiering til slike formål. Denne satsingen vil fortsette fremover. I tillegg til Aker Kværners egne utviklingsprosjekter foregår en omfattende teknologiutvikling som en del av arbeidet i prosjektene, i samarbeid med kundene. Et eksempel på dette er Kristin Subsea-prosjektet, der det har skjedd en betydelig videreutvikling av teknologi for at undervannsutstyr skal kunne tåle spesielt høyt trykk og høy temperatur. Et annet eksempel er utvikling av teknologi for gasskraftverk uten utslipp av CO 2. Ti partnere samt statlige Gassnova investerer 32 millioner kroner i å videreutvikle Aker Kværners Just Catch TM teknologi. Denne miljøvennlige teknologien, som eies av Aker Kværner, kan være klar til implementering fra Kunderelasjoner Kundefokus er en av Aker Kværners kjerneverdier. Konsernet ønsker å bygge gode og langsiktige relasjoner ved å bli vurdert som en partner som kan øke kundenes verdiskaping. I løpet av 2005 har konsernet ytterligere styrket relasjonene til flere av sine nøkkelkunder. Det er også etablert et nært samarbeid med nye kunder hvor viktige prosjekter skal påbegynnes de nærmeste årene. Systematisk kundeoppfølging foregår både overfor kundenes toppledelse, direkte mellom teknologimiljøene, i prosjektorganisasjonene og gjennom undersøkelser av kundetilfredshet. Dette styrker relasjonene, og konsernet får en mer inngående forståelse for hva kundene etterspør og hvordan Aker Kværner kan styrke sin konkurranseposisjon ytterligere. Aker Kværner har gjennom flere tiår opparbeidet et så nært forhold til flere kunder at dette gir grunnlag for å følge disse til nye geografiske markeder. Dette kan også bety at Aker Kværner blir introdusert for nye partnere. Samarbeid med eksisterende kunder kan vesentlig redusere risikoen forbundet med inntreden i nye regioner, og kan også redusere etableringskostnadene. Etter vellykket gjennomføring av flere viktige prosjekter i 2005 har tilfredse kunder gitt ytterligere muligheter for fremtidig samarbeid om nye engasjementer. Kontrakten med SABIC (Saudi Basic Industries Corporation) for Yanbu-prosjektet i Saudi Arabia er et godt eksempel på videreutvikling av kunderelasjoner. Kontrakten leveres i samarbeid med kinesiske Sinopec (China Petrochemical Corporation), som er et annet eksempel på et strategisk samarbeid som kan åpne for kommende oppdrag i Kina. Aker Kværner og samfunnet Aker Kværner er til stede i mange lokalsamfunn i forskjellige deler av verden. Konsernet ønsker å være en god nabo og velkommen gjest ved å bidra aktivt i de samfunn man er en del av enten det er for kortere eller lengre perioder. I tillegg til å alltid overholde regionale og nasjonale lover og regler er Aker Kværners langsiktige ambisjon å være et selskap som kan bidra til positiv utvikling i de områdene konsernet opererer. Konsernet og dets ansatte skal drive virksomheten på en slik måte at mennesker er stolte av å arbeide for eller sammen med Aker Kværner. Flere av Aker Kværners markeder ligger i regioner med, etter vestlig målestokk, krevende forhold. Dette kan for eksempel være andre etiske standarder, holdninger til HMS-arbeid eller syn på individets rettigheter. Dette krever et bevisst og klart standpunkt til verdier og etikk, også ut over det som kan være lokale normer og lover. De internasjonale menneskerettighetene er en viktig del av grunnlaget for hvordan konsernet utfører sin virksomhet i alle deler av verden. Aker Kværner gjennomførte også i 2005 en fullstendig gjennomgang med revisjon og oppdatering av sine overordnede retningslinjer for god forretningsskikk, som igjen bygger på konsernets kjerneverdier. Denne årlige revisjonen gir konsernet mulighet til å evaluere effekten og den interne forståelsen av retningslinjene, samt å kontinuerlig gjøre forbedringer av retningslinjene i forhold til de problemstillinger konsernet møter. Aker Kværner søker å være en foretrukket samarbeidspartner for sine interessegrupper gjennom verdiene: Helse, miljø og sikkerhet, Kundefokusert, Leverer resultater, Åpen og direkte, Utvikler mennesker og team og Tett på og handlekraftig. Disse kjerneverdiene understøtter Aker Kværners styrende dokumenter for etikk og andre retningslinjer som ligger til grunn for driften, uansett hvor i verden konsernet opererer. Helse, miljø og sikkerhet Hensyn til helse, miljø og sikkerhet (HMS) er en kjerneverdi i Aker Kværner. Den grunnleggende visjon og holdning er at alle ulykker kan forebygges. Basert på dette arbeider 12

Attitude is everything since 1841

Attitude is everything since 1841 Attitude is everything since 1841 Vår visjon Aker Kværner skal være den foretrukne partneren for prosjekter, produkter og tjenester innenfor energisektoren Tradisjon for innovasjon Aker er en aktiv pådriver

Detaljer

Annual report. Årsrapport

Annual report. Årsrapport Annual report 2006 Årsrapport 2006 Aker Yards-ansatte ved verftet Saint Nazaire i Frankrike mennesker med kompetanse Aker er et aktivt, industrielt eierselskap Aker-selskapene har 55.000 ansatte i 45 land

Detaljer

Nøkkeltall. Ordrereserver mrd. kr.

Nøkkeltall. Ordrereserver mrd. kr. Årsrapport 2004 2 ÅRSRAPPORT 2004 Nøkkeltall Resultatregnskap (mill kr) 2003 2004 Note Omsetning 51 458 51 694 4, 5 EBITDA 2 607 2 366 Aker Kværner 1 003 1 401 Aker Yards 1 610 802 Aker Seafoods 74 109

Detaljer

ÅRSRAPPORT TTS GROUP ASA

ÅRSRAPPORT TTS GROUP ASA 13 ÅRSRAPPORT TTS GROUP ASA ÅRSRAPPORT 2013 TTS GROUP ASA Innhold Aksjonærinformasjon Styret Årsberetning 2013 Eierstyring og selskapsledelse 2 4 6 16 Årsregnskap TTS Group Årsregnskap TTS Group ASA 24

Detaljer

Årsberetning 2010. I.M Skaugen har ca 2.000 ansatte over hele verden og opererer 41 skip over hele verden.

Årsberetning 2010. I.M Skaugen har ca 2.000 ansatte over hele verden og opererer 41 skip over hele verden. Årsberetning 2010 I.M Skaugen SE (IMS) er et maritimt transport service selskap innen transport av petrokjemiske gasser, kjemikalier, LPG og LNG, omlastning av råolje og LNG, samt design og bygging av

Detaljer

Årsrapport. Årsberetning 1

Årsrapport. Årsberetning 1 Årsrapport 28 Årsrapport Årsberetning 1 StatoilHydroaksjen 1 Resultatanalyse 2 Vår virksomhet 4 Kontantstrømmer 5 Likviditet og kapitalforhold 6 Avkastning på sysselsatt kapital 7 Forskning og utvikling

Detaljer

Årsrapport 2009. Årsberetning 1

Årsrapport 2009. Årsberetning 1 Årsrapport 2009 3 Årsrapport 2009 Årsberetning 1 Statoil-aksjen 1 Resultatanalyse 2 Vår virksomhet 4 Kontantstrømmer 5 Likviditet og kapitalforhold 6 Avkastning på sysselsatt kapital 7 Forskning og utvikling

Detaljer

Årsrapport Goodtech ASA

Årsrapport Goodtech ASA 2014 Årsrapport Goodtech ASA Dette er Goodtech Goodtech er et teknologikonsern som jobber målrettet for å fornye og utvikle viktige funksjoner i samfunnet. Med vår kjernekompetanse innen elektro, automatisering,

Detaljer

GC RIEBER SHIPPING ASA

GC RIEBER SHIPPING ASA GC RIEBER SHIPPING ASA ÅRSRAPPORT 2014 GC RIEBER SHIPPING ASA 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 3 / EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE 7 / STYRETS ÅRSBERETNING 14 / ÅRSREGNSKAP KONSERNET GC RIEBER SHIPPING ASA 19 / NOTER

Detaljer

BeerenBerg corp. as ÅRSRAPPoRt 0 9

BeerenBerg corp. as ÅRSRAPPoRt 0 9 Beerenberg corp. as ÅRSRAPport 09 Årsrapport 2009 Innhold Vår visjon Beyond Expectations 01. Visjon & virksomhet 02. Konsernsjefen har ordet 03. Våre verdier 04. Finansdirektøren har ordet 06. Virksomheten

Detaljer

010Årsrapport. i henhold til norske myndigheters krav

010Årsrapport. i henhold til norske myndigheters krav 010Årsrapport i henhold til norske myndigheters krav Årsrapport 2010 Document last updated 24-03-2011 21:21 CET Årsrapport 2010 Styrets årsberetning 1 Statoilaksjen 1 Resultatanalyse 2 Vår virksomhet

Detaljer

Årsberetning 2006. Sammendrag. Norgas

Årsberetning 2006. Sammendrag. Norgas Årsberetning 2006 Sammendrag I.M. Skaugen-konsernet (IMS) rapporterte et årsresultat på USD 10,6 mill. (USD 20,5 mill. i 2005). EBITDA resultatet ble USD 34,6 mill. (USD 46,3 mill. i 2005). Den posisjonering

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 1999 ET MER FOKUSERT STATOIL

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 1999 ET MER FOKUSERT STATOIL ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 1999 ET MER FOKUSERT STATOIL Den norske stats oljeselskap a.s - Statoil - ble stiftet ved et enstemmig vedtak i Stortinget den 14. juni 1972. Selskapet er fortsatt eiet 100 prosent

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 1999 ET MER FOKUSERT STATOIL

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 1999 ET MER FOKUSERT STATOIL ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 1999 ET MER FOKUSERT STATOIL Den norske stats oljeselskap a.s - Statoil - ble stiftet ved et enstemmig vedtak i Stortinget den 14. juni 1972. Selskapet er fortsatt eiet 100 prosent

Detaljer

ÅRS- RAPPORT /2012. Årsrapport i henhold til norske myndigheters krav

ÅRS- RAPPORT /2012. Årsrapport i henhold til norske myndigheters krav ÅRS- RAPPORT /2012 Årsrapport i henhold til norske myndigheters krav ÅRS- RAPPORT /2012 Årsrapport i henhold til norske myndigheters krav Denne publikasjonen er Statoils årsrapportering på norsk for 2012

Detaljer

Resultat i 2011. Årsberetning 2011. Selskapet opplevde 2011 som et noe turbulent og utfordrende år for hele forretningsvirksomheten.

Resultat i 2011. Årsberetning 2011. Selskapet opplevde 2011 som et noe turbulent og utfordrende år for hele forretningsvirksomheten. Årsberetning 2011 I.M. Skaugen SE (IMS) er et maritimt transportselskap med fokus på innovative maritime løsninger. Vår kjernevirksomhet er logistikk og transport av flytende nedkjølt gass, som petrokjemiske

Detaljer

Kitron_cover_427x297:Layout 1 13.3.2013 14:50 Sivu1.no ers tv Årsrapport 2012 Årsrapport 2012 Your ambition. Our passion. www.kitron.

Kitron_cover_427x297:Layout 1 13.3.2013 14:50 Sivu1.no ers tv Årsrapport 2012 Årsrapport 2012 Your ambition. Our passion. www.kitron. Årsrapport 2012 Innhold Dette er Kitron 3 Årsberetning 2012 5 Konsernets årsregnskap og noter 11 Noter til konsernregnskapet 15 Morselskapets årsregnskap og noter 51 Noter til morselskapets årsregnskap

Detaljer

Innhold. Konsernsjef Jon Fredrik Baksaas 1 Årsberetning 2

Innhold. Konsernsjef Jon Fredrik Baksaas 1 Årsberetning 2 Årsrapport 2007 2007 har vært et år med sterk vekst i antall kunder, særlig i Asia. Med en økning på 30 millioner i løpet av året har Telenor nå 143 millioner kunder på verdensbasis, noe som gjør selskapet

Detaljer

T 1999 OR APP O ÅRSR Fokus for fremtiden DR Y NORSK H

T 1999 OR APP O ÅRSR Fokus for fremtiden DR Y NORSK H N O R S K H Y D R O Å R S R A P P O R T 1 9 9 9 Fokus for fremtiden Hydros strategi Forsidebildet: Avansert teknologi er tatt i bruk i Hydros "reservoarhule" i Bergen. Ved hjelp av seismiske data skapes

Detaljer

Årsberetning og årsregnskap 2011

Årsberetning og årsregnskap 2011 Årsberetning og årsregnskap 2011 2 Årsberetning Nøkkeltall og høydepunkter Nøkkeltall Høydepunkter Beløp i millioner NOK med mindre annet indikert 2011 2010 Driftsinntekter 91 444 75 754 Underliggende

Detaljer

ÅRSRAPPORT TTS GROUP ASA

ÅRSRAPPORT TTS GROUP ASA 14 ÅRSRAPPORT TTS GROUP ASA Aksjonærinformasjon UTVIKLING I MARKEDSVERDI (I NOK) 700 000 000 600 000 000 500 000 000 400 000 000 300 000 000 200 000 000 100 000 000 0 02.01.14 01.02.14 01.03.14 02.04.14

Detaljer

Your ambition. Our passion. Årsrapport

Your ambition. Our passion. Årsrapport Your ambition. Our passion. Årsrapport 2013 Innhold Dette er Kitron 3 Årsberetning 2013 5 Konsernets årsregnskap og noter 11 Noter til konsernregnskapet 15 Morselskapets årsregnskap og noter 52 Noter til

Detaljer

Årsberetning 2014. Multiconsult AS 19.03.2015. Organisasjonsnummer 910 253 158

Årsberetning 2014. Multiconsult AS 19.03.2015. Organisasjonsnummer 910 253 158 Årsberetning 2014 Multiconsult AS 19.03.2015 Organisasjonsnummer 910 253 158 Innhold Viktige hendelser i 2014... 3 Generelt om virksomheten... 3 Redegjørelse for konsernets årsregnskap... 5 Segmenter...

Detaljer

Årsregnskap og årsberetning 2008 YES, WE ARE.

Årsregnskap og årsberetning 2008 YES, WE ARE. og årsberetning 2008 YES, WE ARE. Hydros rapportering for 2008 For distribusjon til aksjonærene har vi utarbeidet to rapporter; og årsberetning 2008 og 2008 i korte trekk. Den første tilfredsstiller kravene

Detaljer

INNHOLD. Interaktiv PDF For enkel og rask navigering klikk i toppmenyen og i de ulike innholdsfortegnelsene.

INNHOLD. Interaktiv PDF For enkel og rask navigering klikk i toppmenyen og i de ulike innholdsfortegnelsene. ÅRSRAPPORT 2014 Nøkkeltall Adm. dir Årsberetning Regnskap konsern Noter konsern Regnskap morselskap Noter morselskap Styre og ledelse Interaktiv PDF For enkel og rask navigering klikk i toppmenyen og i

Detaljer

Årsregnskap og årsberetning 2013

Årsregnskap og årsberetning 2013 Årsregnskap og årsberetning 2013 2 KEY FIGURES AND HIGHLIGHTS Key figures and highlights Nøkkeltall Høydepunkter Beløp i millioner NOK med mindre annet indikert 2013 2012 Driftsinntekter 64 880 64 181

Detaljer

Årsregnskap og årsberetning 2009

Årsregnskap og årsberetning 2009 Årsregnskap og årsberetning 2009 HYDROS RAPPORTERING FOR 2009 To rapporter og web Hydros rapportering for 2009 består av to rapporter som er tilgjengelig i papir- og elektronisk utgave samt informasjon

Detaljer

Rekordår sterke utsikter for 2008

Rekordår sterke utsikter for 2008 Innhold: Konsernsjefens artikkel side 02 Årsberetning side 03 Eierstyring og selskapsledelse i PGS side 15 Konsolidert resultatregnskap side 20 Konsolidert balanse side 21 Konsolidert kontantstrømoppstilling

Detaljer

Selskapets bokførte egenkapital pr. 31. desember 2011 var 1 914 millioner kroner, tilsvarende 50 % i bokført egenkapitalandel.

Selskapets bokførte egenkapital pr. 31. desember 2011 var 1 914 millioner kroner, tilsvarende 50 % i bokført egenkapitalandel. Årsrapport 2011 EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE 2 / EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE I GC RIEBER SHIPPING Eierstyring og Selskapsledelse dreier seg i stor grad om god virksomhetsstyring i forhold til eierne,

Detaljer

Årsregnskap og årsberetning 2007. Aluminium

Årsregnskap og årsberetning 2007. Aluminium og årsberetning 2007 Aluminium side 2 HYDRO Årsberetning Hydros rapportering for 2007 For distribusjon til aksjonærene har vi utarbeidet to rapporter; og årsberetning 2007 og 2007 i korte trekk. Den første

Detaljer