Tiltaksplan for trafikksikkerhet

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Tiltaksplan for trafikksikkerhet 2012 2013"

Transkript

1 Tiltaksplan for trafikksikkerhet BILBELTE/SIKRING AV BARN I BIL Bilbeltekontroller I henhold til nasjonalt handlingsprogram, politiet NLF Synlige og informative kontroller på forskjellige steder og til ulike tider. Intensivert i forbindelse med kampanjer. Husk bilbelte Årlig kampanje Nasjonal kampanje Sikring av barn i bil - kurs Årlig Trygg trafikk HTS Målgruppe: Helsestasjoner, barnehager,,, Trafikkskoler Informasjon om sikring av barn i bil Årlig, Kommunene, Kontinuerlig publikumsinformasjon, informasjon på foreldremøter i Besteforeldre Årlig HTU, Trygg Trafikk, skoler/barnehager Bevisstgjøre besteforeldre som kjører/henter barn i barnehage, skole, idrettsplasser, fritidsaktiviteter. Bedriftsbesøk og bruk av media for å nå målgruppa. Stille krav til sikkerhet ved kjøp av transporttjenester fylkeskommune/ HTU Trafikk, Nettbuss Retningslinjer for hvilke sikkerhetskrav som skal stilles til transportleverandørene (transportpolicy), herunder vurdere krav om alkolås REFLEKS OG HJELM Reflekstellinger Hver høst Motorførernes avholdsforbund (MA) Nasjonale tellinger som gjøres årlig

2 Refleksdagen Hver høst Nasjonal kampanjedag Refleksdemonstrasjon Hver høst Skolene Informasjon til skoler om opplegg, oppfordring til samarbeid med lokalavdeling av NAF, trafikkstasjon/evt trafikkskoler "Den store refleksjakten" Hver høst Skolene Tilbud til alle elever på 4. og 5.trinn. Økt fokus på bruk av refleks Hjelm Trygg trafikk Bruke nettsteder, informere/påvirke lag og Refleks på nattbussen/taxi /HTU Trafikk, Nettbuss, Taxi foreninger Utdeling av refleks på nattbussen, og taxi som ledd i Trygt hjem for 75 FARTSGRENSER Kontrollvirksomhet lokalt UP, Utnytte data og tips fra publikum for å prioritere lokale strekninger og trafikanter med høyest risiko eller manglende bruk av sikkerhetsutstyr Fartskampanjer UP,, NLF,, TISPOL Fartskampanjen Flere kontrollplasser,, media Samarbeidsforum mellom, politiet og NLF. Ekstraordinær innsats ved lokale, nasjonale og internasjonale kampanjer Nasjonal kampanje rettet mot bilførere: - Informasjon/skilting - Kontroller - Konkurranser og lignende Seks enkle kontrollplasser ble etablert i Det planlegges flere i Vurdere flere ATK-bokser Automatisk fartskontroll; prioritert brukt ved ulykkespunkter

3 Vurdere flere fartsmålertavler Kommunene, politiet Mobil informasjonstavle som viser trafikantene hvilken fart de kjører i. Settes opp på spesielle strekninger og ved fartsreduksjoner. Ambulerende bruk. SIKRERE TUNGTRANSPORT Tungtransportkontroller EU-krav om fordobling av tungbilkontroller med hovedvekt på bremser og dekkutrustning Adferskontroll UP Månedlige kontroller av kjøre- og hviletid, fart, avstand, miljø Fartssperre Norges lastebileierforbund (NLF) Transportører, "Venner på vegen" Årlig NLF Tore Velten Transport, Elverum kommune "Stambord-aksjon" NLF, Prosjekt for utprøving av fartssperre på 80 km/t på riksveg 3. Skolebarn får informasjon om tungtransport og trafikksikkerhet. Tiltaket gjennomføres lokalt i Elverumsområdet. Dialog med tungtransportsjåfører rundt stambordet på vegkroer og lignende om kjøremønster; fokus på økt bruk av bilbelte TRAFIKANTPÅVIRKNING BARN Skolestart-kampanjen August/september HTU, Videreføre av kampanjen:

4 Gå til skolen Trykk på tråkk årlig Hver høst i forbindelse med internasjonal Walk to schoolday fylkeskommune, Trygg trafikk, kommunene, - Skolesekker til førsteklassingene - Kontrollvirksomhet ved skolestart - Informasjon/annonsering - Skolestartskilt - fokus på foreldrekjøring Mål: få flest mulig til å gå eller sykle til skolen på en trygg og sikker måte. Inspirere FAU til lokale gå/sykle til skolen opplegg. Skolenes telling Hver vår Skolene Elever i grunnskolen registrerer bruk av sikkerhetsutstyr i trafikken. Statistikk utarbeides av og formidles til skolene for bruk i undervisning. "Barnas dag" på Norsk skogmuseum Første søndag i november Barnehagekurs Årlig Kommunene, utdanningskontor Stand med innslag fra barne-tv. Trafikkonkurranser. Utdeling av reflekser og informasjon om trafikksikkerhet for barn. Bevisstgjøre barnehagepersonell om betydningen av trafikkopplæring i barnehagen knyttet til Lov om barnehagen, Rammeplanen, Helse, miljø og sikkerhetsforskriftene. Presentasjon av det trafikkpedagogiske opplegget Tarkus barnas trafikkvenn. Trafikkurs for førskoleog almennlærerutdanningen Årlig Høgskolen i Todagers opplegg for å gi studentene ved førskole-og almennlærer- utdanningen kunnskap om betydningen av trafikkopplæring i skolen og trafikksikkerhet knyttet til HMS-forskriften. Klargjøre kompetansemålene for trafikk på ulike alderstrinn. Særlig vekt på sykkelkurs. Digitalt barnetråkk Kommunene, Registreringer foretatt av barn og unge sjøl

5 (www.kartiskolen.no) HTU for å kartlegge hvor de faktisk beveger seg til skole og fritidsaktiviteter. Grunnlag for effektive ts-tiltak. Sikkerhetskurs på skolebussen for førsteklassinger Trafikksikkerhet i kommunen Trafikkogskole.no Barnastrafikklubb.no Årlig TRAFIKANTPÅVIRKNING UNGDOM HTU, Trygg Trafikk Trafikk, Nettbuss Utvikle helhetlig opplegg for hele fylket. Alle busselskaper får tilsendt ny brosjyre om Sikker skoleskyss. Informere om nytt Barn i buss -materiell. Mars 2012 HTU Nettbasert informasjon og opplæringsprogram Seminar med fokus på opplæring i skolen for skole- og oppvekstetaten i kommunene "Si ifra"- Februar mai Videreføring av kampanjen: kampanjen årlig fylkeskommune, Skolebesøk politiet Kontroller (politiet, ) Massekommunikasjon Ledsagerstøttet opplæring, økt mengdetrening Årlig i henhold til handlingsprogram Kjøreskolene Informasjon til 16-åringer og deres foreldre Russen Årlig, "Trygt hjem for 75" "Jentenes trafikkaksjon", fylkeskommune HTU Taxi, kommunene, regionrådene Trafikksikkerhetsopplegg for russen. Samarbeid mellom aktørene for å systematisere og forbedre tiltaket og nå fram til flest mulig russ i. Tilby ungdom i aldersgruppa år et trygt alternativ for å komme seg hjem om natta etter fest/sosialt samvær i helgene og andre høytider. Kampanje for å få jenter fra 16 årsalderen til å være med på en aksjon mot råkjøring ved å påvirke nye førere (gutter) til sikker kjøring. Gjennom å være -

6 Selektiv trafikant veiledning TrafikkLYKKE Føreropplæring i videregående skole Hovedprosjekt fra 2012 HTU, kommunene, Trygg Trafikk,, Norges Automobilforbund (NAF) HTU, fylkeskommune aksjonister i 3 år i et fellesskap med andre jenter skal de bli modigere og tørre å si ifra. Selektiv utekontroll av ungdomsbiler Prosjekt for å redusere trafikkulykkene gjennom målrettet innsats i kommunene. Prosjektet er kunnskapsbasert og omfatter alle innbyggere, men særlig ungdom. Deltakende kommuner velges på bakgrunn av forprosjekt høsten Pilotprosjekt for å utrede kjøreopplæring i videregående skole som satsingsområde i. Muligheten for teoriopplæring i vgs vurderes som tiltak. TRAFIKANTPÅVIRKNING VOKSNE Stopp og sov I henhold til Nasjonal kampanje rettet mot bilførere: handlingsprogram - informasjon om søvn og ulykker Ulykkesmarkering Januar hvert år HTU Den norske kirke,,, vertskommunen, Fokus på omfanget av trafikkulykkene og omsorg for pårørende, samt redningspersonell og andre involverte. Nettstedet htu.hedmark.org HTU v/sekretariatet Informasjon om HTU trafikksikkerhet, kampanjer og lignende Sykkelbyen Hamar Hamar kommune, Kongsvinger Sykkelorganisasjoner, idrettslag, bedrifter oa Hamar er valgt ut som sykkelbyen i. Målet er å øke syklistenes andel

7 Sykkelbyen Kongsvinger kommune,, fylkeskommune sykkelinteresserte, media av trafikkbildet gjennom fysiske tiltak på g/s nettet og holdningsskapende tiltak. Kongsvinger er tildelt midler til utbedring av g/s nettet. "Sykle til jobben" Vår, sommer Bedriftsidrettskretsen Sykkelkampanje med fokus på helse og TS for asylsøkere, HTU FTU Oppland, Trygg Trafikk, Trafikkpedagogisk senter (TPS) Viltulykkebånd jeger- og fiskerforbund, politiet, bensinstasjoner og serveringssteder Trafikantens opplevelse av rv3 Utdanning i trafikkpedagogikk Kommuner, grunneiere Trafikkpedagogisk senter (TPS) i Våler HMS i bedrift HTU,, trafikksikkerhet Opplæring/informasjon om trafikksikkerhet inn som element i introduksjonsprogrammet for asylsøkere Viltulykkebånd som markerer hvor påkjørsel skjedde og hvor viltet eventuelt forsvant til skogs. Mål: Informere om faren for å kjøre på elg/vilt og lette ettersøk av påkjørte dyr. FoU-prosjekt med vekt på utradisjonelle metoder for å få ulykkene ned og øke trafikantens opplevelse av å kjøre riksveg 3 gjennom Østerdalen Senteret videreutdanner trafikklærere, lærere i videregående skole, ansatte i,, ambulansetjenesten, Norsk Trafikksenter, tungbilbransjen og andre. Aktiviteter: Etterutdanning, kortere kurs Videreutdanning YPU (Yrkespedagogisk Utviklingsarbeid, trafikk) og veiledningspedagogikk Forskning og utviklingsarbeid Trafikklærerutdanning i samarbeid med Høgskolen i Akershus Velg Velge ut en - to større bedrifter eller kommuner - hjemmesjukepleien - for bedre

8 Frivillige organisasjoner sikkerhet, miljø, effektivitet og økonomi 2012, HTU Sem Seminar for frivillige organisasjoner for økt ts-innsats. Gjenoppta samarbeidet mellom, og Indre Østland fotballkrets. Treffpunkt mellom etatene for å samordne tiltak og aktiviteter Samordningsmøter HTU,, TRAFIKANTPÅVIRKNING ELDRE 65 + Årlig i henhold til handlingsprogram Oppfriskningskurs med teori og øvelser for eldre sjåfører Trekantmedikamenter Samarbeid med pensjonistforeninger i fylket HTU Fylkesmannen,,, Informere om medikamentbruk og trafikksikkerhet, med bakgrunn i at stadig flere eldre stanses i kontroller og ikke er oppmerksom på at de kjører i "påvirket" tilstand Samarbeid for å nå ut med informasjon til eldre, særlig om refleks, men også om andre aktuelle ts-tiltak og 65+ FYSISKE TILTAK TS-revisjon av eksisterende veg Handlingsprogram Trafikksikkerhetsrevisjon av eksisterende veg på ulykkesutsatte strekninger. Systematisk kartlegging av farlige forhold gjennom revisjon. Gjennomføring av strakstiltak og mindre investeringstiltak. Sykkelveginspeksjoner Handlingsprogram Systematisk gjennomgang av sykkelveger i

9 Trafikksikkerhetstiltak Trafikksikkerhetstiltak i kommunene Fjerne gangfelt i 60- soner byer og tettsteder som grunnlag for å gjennomføre tiltak. Handlingsprogram Utbedring av ulykkepunkter og ulykkestrekninger på riks- og fylkesveger. Økt fokus på utbedring av sideterreng, Årlig Handlingsprogram fylkeskommune, Kommunene sikkerhetssoner og vegetasjon. Fylkeskommunalt tilskudd til kommunale trafikksikkerhetsprosjekter på skoleveg (inntil 60 prosent tilskudd). Tilskudd gjennom Handlingsprogrammet for fylkesveger til mindre tiltak i kommunene. Nye regler for etablering av gangfelt. Krever lys, opphøyd gate, 40 km fartsgrense. Ingen nye gangfelt i 60- soner. POLITIETS SATSINGSOMRÅDER vil satse på følgende områder: Vurderes etter behov Regionene i politidistrikt har et Aggressiv trafikkadferd selvstendig ansvar for gjennomføring av Fartskontroll satsningsområdene. De Bruk av mest ulykkesbelastede verneutstyr strekningene skal Ruskontroll prioriteres. MN/

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT ROGALAND 2014 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK ROGALAND

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT ROGALAND 2014 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK ROGALAND ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK ROGALAND 2014 DETTE ER TRYGG TRAFIKK Trygg Trafikk er en medlemsorganisasjon som arbeider for bedre trafikksikkerhet for alle trafikantgrupper. Organisasjonen er landsdekkende

Detaljer

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT ROGALAND 2013 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK ROGALAND

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT ROGALAND 2013 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK ROGALAND ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK ROGALAND 2013 DETTE ER TRYGG TRAFIKK Trygg Trafikk er en medlemsorganisasjon som arbeider for bedre trafikksikkerhet for alle trafikantgrupper. Organisasjonen er landsdekkende

Detaljer

Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet 2014-17

Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet 2014-17 Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet 2014-17 -122 tiltak fra,,, Helsedirektoratet og. Kjøretøytiltak (15 tiltak): vil utrede behovet for revisjon av regelverket om sikring av last, og om det er behov

Detaljer

Handlingsprogram for fylkets trafikksikkerhetsutvalg 2014-2017

Handlingsprogram for fylkets trafikksikkerhetsutvalg 2014-2017 SAMFERDSEL Handlingsprogram for fylkets trafikksikkerhetsutvalg 2014-2017 Vedtatt 21.11.2013 Buskerud fylkeskommune Samferdsel desember 2013 Forord Fylkets trafikksikkerhetsutvalg (FTU) har ansvar for

Detaljer

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT MØRE OG ROMSDAL 2013 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK MØRE OG ROMSDAL

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT MØRE OG ROMSDAL 2013 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK MØRE OG ROMSDAL ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK MØRE OG ROMSDAL 2013 DETTE ER TRYGG TRAFIKK Trygg Trafikk er en medlemsorganisasjon som arbeider for bedre trafikksikkerhet for alle trafikantgrupper. Organisasjonen er landsdekkende

Detaljer

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT FINNMARK 2013 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK FINNMARK

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT FINNMARK 2013 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK FINNMARK ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK FINNMARK 2013 DETTE ER TRYGG TRAFIKK Trygg Trafikk er en medlemsorganisasjon som arbeider for bedre trafikksikkerhet for alle trafikantgrupper. Organisasjonen er landsdekkende

Detaljer

Sakskart til møte i Hovedutvalg for samferdsel 05.11.2014

Sakskart til møte i Hovedutvalg for samferdsel 05.11.2014 Møteinnkalling Sakskart til møte i Hovedutvalg for samferdsel 05.11.2014 Møtested Schweigaards gate 4, Oslo Møterom Fylkestingssal Vest Møtedato 05.11.2014 Tid 14:00 Program Kl. 11.00 12.00 Kl. 12.00 14.00

Detaljer

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR RØMSKOG

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR RØMSKOG 1 TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR RØMSKOG 2 Innholdsfortegnelse Side 1. Innledning 3 2. Lovgrunnlag 3 2.1. Vegtrafikkloven 3 2.2. Vegloven 4 2.3. Folkehelseloven 4 2.4. Plan- og bygningsloven 5 3. Prosess 5

Detaljer

Vang i Vladres (Foto: Steinar Svensbakken)

Vang i Vladres (Foto: Steinar Svensbakken) Vang i Vladres (Foto: Steinar Svensbakken) Oppland fylkes trafikksikkerhetsutvalg (FTU) Årsmelding 2010 Innholdsfortegnelse 1. Utvalgets sammensetning... 3 2. Hovedoppgaver... 4 3. Ulykkessituasjonen...

Detaljer

Prosjektplan. Med: Rapport 2008 Handlingsplan 2009. Revidert 15.1.2009

Prosjektplan. Med: Rapport 2008 Handlingsplan 2009. Revidert 15.1.2009 Prosjektplan Med: Rapport 2008 Handlingsplan 2009 Revidert 15.1.2009 INNLEDNING...3 Prosjektet Trygge Lokalsamfunn...4 Prosjektmål...5 Hovedmål...5 Omfang og avgrensing...6 Organisasjon7 Økonomi...8 Kostnader...8

Detaljer

ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK AKERSHUS

ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK AKERSHUS 2012 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK AKERSHUS Premieutdeling ved Garder skole i Vestby Foto Vestby avis, Matias Mellquist Om Trygg Trafikk Trygg Trafikk er en ideell organisasjon som arbeider for bedre trafikksikkerhet

Detaljer

ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK TROMS

ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK TROMS 2012 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK TROMS Om Trygg Trafikk Trygg Trafikk er en ideell organisasjon som arbeider for bedre trafikksikkerhet for alle trafikantgrupper. Organisasjonen er landsdekkende og fungerer

Detaljer

Overskrift Plan for tiltak mot ungdomsulykker. linje to. linje to. Veg- g - og o g trafikkavdelingen

Overskrift Plan for tiltak mot ungdomsulykker. linje to. linje to. Veg- g - og o g trafikkavdelingen Overskrift Plan for tiltak mot ungdomsulykker linje to Forklarende - En del av tiltaksplanen tittel eller undertittel for trafikksikkerhet 2010-2013 linje to RAPPORTA P P O R T Veg- g - og o g trafikkavdelingen

Detaljer

EIDSVOLL KOMMUNE. Trafikksikkerhetsplan 2015-2024. Høringsdokument

EIDSVOLL KOMMUNE. Trafikksikkerhetsplan 2015-2024. Høringsdokument EIDSVOLL KOMMUNE Trafikksikkerhetsplan 2015-2024 Høringsdokument FORORD Det ble fra sentralt hold bestemt at fra 2001 skulle tildeling av statlige og fylkeskommunale midler til lokale trafikksikkerhetstiltak

Detaljer

ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK FINNMARK

ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK FINNMARK 2012 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK FINNMARK 1 Om Trygg Trafikk Trygg Trafikk er en ideell organisasjon som arbeider for bedre trafikksikkerhet for alle trafikantgrupper. Organisasjonen er landsdekkende og fungerer

Detaljer

STORFJORD KOMMUNE HANDLINGSPLAN FOR TRAFIKKSIKKERHET 2012-2013

STORFJORD KOMMUNE HANDLINGSPLAN FOR TRAFIKKSIKKERHET 2012-2013 9046 Oteren Tlf 77 21 28 00 Fax 77 21 28 01 STORFJORD KOMMUNE HANDLINGSPLAN FOR TRAFIKKSIKKERHET 2012-2013 31.05.2011. Offentlig ettersyn: 14.07.11-31.08.11 handlingsplan for trafikksikkerhet 2012-2013.

Detaljer

Trafikksikkerhetsplan for Sandnes kommune 2015-2018

Trafikksikkerhetsplan for Sandnes kommune 2015-2018 for Sandnes kommune 2015-2018 1 2 Innholdsfortegnelse INNLEDNING... 4 1. PLANENS ORGANISERING OG STRUKTUR... 5 2. NASJONALE OG REGIONALE FØRINGER, SENTRALE RAMMEBETINGELSER... 6 2.1. Nullvisjonen... 6

Detaljer

ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK NORD-TRØNDELAG

ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK NORD-TRØNDELAG ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK NORD-TRØNDELAG 2014 DETTE ER TRYGG TRAFIKK Trygg Trafikk er en medlemsorganisasjon som arbeider for bedre trafikksikkerhet for alle trafikantgrupper. Organisasjonen er landsdekkende

Detaljer

2013-2016. Kommunedelplan for trafikksikkerhet 2013-2016. Aurskog-Høland kommune . 11. Vedtatt av Kommunestyret 18.03.2013. Foto: Sten Ivar Tønsberg

2013-2016. Kommunedelplan for trafikksikkerhet 2013-2016. Aurskog-Høland kommune . 11. Vedtatt av Kommunestyret 18.03.2013. Foto: Sten Ivar Tønsberg Foto: Sten Ivar Tønsberg 2013-2016 Kommunedelplan for Trafikksikkerhet Aurskog-Høland Kommune Vedtatt av Kommunestyret 18.03.2013. 11 KOMMUNEDELPLAN FOR TRAFIKKSIKKERHET AURSKOG-HØLAND KOMMUNE GODKJENT

Detaljer

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR LIER KOMMUNE

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR LIER KOMMUNE TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR LIER KOMMUNE 2010-2013 Innhold 1. Innledning... 3 2. Ulykkesstuasjonen på landsbasis - utfordringer... 3 3. Ulykkessituasjonen i Lier... 5 4. Visjon og målsetning... 9 5. Dagens

Detaljer

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT TELEMARK 2014 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK TELEMARK

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT TELEMARK 2014 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK TELEMARK ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK TELEMARK 2014 DETTE ER TRYGG TRAFIKK Trygg Trafikk er en medlemsorganisasjon som arbeider for bedre trafikksikkerhet for alle trafikantgrupper. Organisasjonen er landsdekkende

Detaljer

Trafikksikkerhetsplan for Melhus kommune

Trafikksikkerhetsplan for Melhus kommune Trafikksikkerhetsplan for Melhus kommune 2015-2019 Teknisk Drift 1 Forord Trafikksikkerhetsplanen er en strategisk plan for trafikksikkerhetsarbeidet i Melhus kommune for en fireårsperiode. Trafikksikkerhetsplan

Detaljer

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR BAMBLE KOMMUNE 2014-2018

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR BAMBLE KOMMUNE 2014-2018 Fv. 200 Langesundsveien ved Ekstrand TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR BAMBLE KOMMUNE 2014-2018 HØRINGSUTKAST 26.09.2014 Trafikksikkerhetsplan II DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Bamble kommune Oppdrag: Trafikksikkerhetsplan

Detaljer

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN RØROS KOMMUNE 2013-2015

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN RØROS KOMMUNE 2013-2015 TRAFIKKSIKKERHETSPLAN RØROS KOMMUNE 2013-2015 2 Innhold 1 2 3 4 5 6 INNLEDNING... 6 1.1 Bakgrunn... 6 1.2 Planprosess... 6 GENERELT OM RØROS... 7 2.1 Befolkning... 7 2.2 Samferdsel og infrastruktur...

Detaljer

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR VADSØ KOMMUNE

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR VADSØ KOMMUNE TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR VADSØ KOMMUNE 2006 2009 PLANDATO: 01.09.06. FORORD Vadsø kommune startet opp arbeidet med utarbeiding av ny trafikksikkerhetsplan etter initiativ fra Statens Vegvesen høsten 2003.

Detaljer

Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet på veg 2014-2017

Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet på veg 2014-2017 Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet på veg 2014-2017 Utkast til fylkeskommunene og storbykommunene 18.10.2013 Statens vegvesen, politiet, Helsedirektoratet, Utdanningsdirektoratet, Trygg Trafikk,

Detaljer

BODØ KOMMUNE. Møteinnkalling. Innstranda Bydelsutvalg. Saksliste. Utvalg: Møtested: Hunstad kultursenter Dato: 16.02.2009 Tidspunkt: 18:30

BODØ KOMMUNE. Møteinnkalling. Innstranda Bydelsutvalg. Saksliste. Utvalg: Møtested: Hunstad kultursenter Dato: 16.02.2009 Tidspunkt: 18:30 BODØ KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Innstranda Bydelsutvalg Møtested: Hunstad kultursenter Dato: 16.02.2009 Tidspunkt: 18:30 Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt sekretær for Innstranda Bydelsutvalg,

Detaljer

Trafikksikker kommune

Trafikksikker kommune - et verktøy for kommunen i det kommunale trafikksikkerhetsarbeidet Gjennom prosjektet «Lokal trafikksikkerhet mot 2011» har Trygg Trafikk, i samarbeid med fem kommuner, samlet kunnskap og erfaring om

Detaljer

VEILEDER FOR EN TRAFIKKSIKKER KOMMUNE

VEILEDER FOR EN TRAFIKKSIKKER KOMMUNE VEILEDER FOR EN TRAFIKKSIKKER KOMMUNE KOMMUNE S. 4 BARNEHAGE S. 6 Folk bor og ferdes i kommuner, der skjer også trafikkulykkene. Trafikksikker kommune skal bevisstgjøre og begeistre, men først og fremst

Detaljer

Bilde ligger på Bjørndal sydøst i bydel F. Skoleveiplan for Grindbakken skole

Bilde ligger på Bjørndal sydøst i bydel F. Skoleveiplan for Grindbakken skole Bilde ligger på Bjørndal sydøst i bydel F Skoleveiplan for Grindbakken skole 8.oktober 2008 Forord Skoleveiplan for Grindbakken skole er utarbeidet av Norconsult på oppdrag for Oslo kommune ved Samferdselsetaten

Detaljer