MØTEINNKALLING Offentlig versjon Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen, Kommunehuset Møtedato: Tid: Gruppemøter kl: 08.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEINNKALLING Offentlig versjon Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen, Kommunehuset Møtedato: 22.01.2009 Tid: 09.00 Gruppemøter kl: 08."

Transkript

1 MØTEINNKALLING Offentlig versjon Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen, Kommunehuset Møtedato: Tid: Gruppemøter kl: Eventuelt forfall meldes til tlf Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE Møtesaksnr: Arkivsaknr: Tittel Arkivkode Side SØKNAD DISPENSASJON VEDR. OPPFØRING FRITIDSBOLIG PÅ GNR. 1/09 01/ , BNR NOREFJELL GNR 210/15 2 2/09 08/808 KLAGE OVER BYGGETILLATELSE PÅ GNR 210, BNR. 46 OPPFØRING 2 STK ANNEKS GNR 210/ /09 08/415 BIOENERGI TIL KOMMUNALE BYGG I NORESUND OG KRØDEREN SENTRUM K /09 08/791 SØKNAD OM DELING AV 198/1 GNR 198/1 32 5/09 08/738 SØKNAD OM DELING AV GRUNNEIENDOM GNR 220 BNR 8,19 GNR 220/8, /09 08/695 VEDTEKTER FOR INFRASTRUKTURFOND NOREFJELL 611 & /09 09/21 GATEKJØKKEN PÅ KRØDEREN TORG U /09 08/914 REGLEMENT FOR KOMMUNESTYRE OG FORMANNSKAP /09 09/14 SOMMERÅPNING KOMMUNALE BARNEHAGER A10 & /09 09/17 SØKNAD OM KONSESJON SOM VIDEOFORHANDLER I KRØDSHERAD KOMMUNE C34 & /09 09/20 LOKALER TIL NAV-KONTOR - FINANSIERING /09 08/825 Unntatt offentlig ofl 13Ofl 13 STARTLÅNSSØKNAD- KLAGE Noresund, Olav Skinnes Ordfører 1

2 MØTEBOK FORMANNSKAPET Saksbeh.:Britt Randi Råen Arkivnr.: GNR 210/15 Arkivsaknr.:01/631 Utvalg: Møtedato: Saksnr.: HOVEDUTVALGET FOR TEKNISK SEKTOR /01 HOVEDUTVALGET FOR TEKNISK SEKTOR /01 FORMANNSKAPET /08 FORMANNSKAPET /09 SØKNAD DISPENSASJON VEDR. OPPFØRING FRITIDSBOLIG PÅ GNR. 210, BNR NOREFJELL Vedlegg: Dispensasjonssøknad av fra ansvarlig søker Tømmergutta AS Brannteknisk notat av fra Roar Jørgensen AS Saksopplysninger: Ansvarlig søker: Tiltakshaver: Tømmergutta AS v/aino Werp Nina og Kim Tangen Det vises til tidligere saksutredning i f-sak 135/08 fra møte Følgende vedtak ble enstemmig fattet: Krødsherad kommune ønker på nåværnde tidspunkt ikke å kreve det ulovlige tiltaket revet, jfr plan- og bygningslovens 113. Klager anmodes o å sende inn søknad om dispenssjon i forhold til å la bygget stå som oppført, jfr plan- og bygningslovens 7. Dispensasjonssøknaden krever ny nabovarsling, jfr pbl 94, nr 3. I brev av har ansvarlig søker Tømmrgutta AS v/aino Werp søkt dispensasjon. Som begrunnelse er oppgitt følgende: Dispensasjonssøknaden begrunnes med at bygget er sikkeret tilstrekkelig brannteknisk (se brannteknisk rapport) med at det på naboeiendommen kan bygges 4 m fra grensen, noe som var begrunnelsen for å påklage plasseringen. 2

3 I fbm nabovarsling foreligger merknad fra nabo Turid Braaten, sendt ansvarlig søker med kopi til Krødsherad kommune, datert Hun skriver følgende: Punktene 2a og 2 b i 70 i plan- og bygningsloven regulerer krav til avstand til nabogrense. Undertegnede har tidligere i forbindelse med søknad om byggetillatelse avvist å gi samtykke til å oppføre bygg nærmere min eiendom enn 4 meter, jf pkt 2a. Jeg ønsker fortsatt ikke å gi slikt samtykke. Pkt 2b gjelder oppføring av garasje, uthus og lignende og er ikke aktuelt i dette tilfelle. Jeg kan derfor ikke se at vilkårene for dispensasjon er til stede. Det foreligger ingen kommentarer fra ansvarlig søker i fbm ovennevnte nabomerknad. Etter behandlingen av klagen i møte ble det fra Tømmergutta AS innsendt et Brannteknisk notat, datert og utarbeidet av Roar Jørgensen AS v/roy Korneliussen vedr. en brannteknisk vurdering av hyttas plassering nærmere nabogrensa enn 4 m. Rapporten følger som vedlegg. Kommentarer: Ansvarlig søker har som bakgrunn for søknaden om dispensasjon til å la bygget stå som oppført, lagt til grunn det branntekniske notatet. Brannsjef og saksbehandler har gått gjennom ovennevnte notat som har følgende sammendrag/konklusjon: Forutsatt en avstand på 7,6 m mellom eksisterende hytte og fremtidig hytte på nabotomt vil ikke en brann i noen av hyttene bidra til brannspredning selv om det er et avvik på 40 cm avstand ut fra regel på 8 m. Rapporten er utarbeidet på et avstandsgrunnlag som ikke stemmer med realitetene. På det minste er avstanden fra hytta til nabogrensa målt til 1,9 m. Siden det i utgangspunktet har vært uenighet om hvor eiendomsgrensene går, og hvor langt fra eiendomsgrensa eksisterende hytte ligger, vil det være urimelig at naboeiendommen skal bli belastende ved en evnt utbygging på sin tomt, da hun aldri har gitt samtykke til en slik plassering. Skal hun ved en evnt framtidig utbygging stå fritt i valg av hyttetype, må eier av gnr. 210, bnr 15 i sin helhet ta belastningen ved den ulovligheten han har utført. Det synes fortsatt for drastisk å skulle kreve tiltaket revet. Som det framgår av ovenstående har ikke ansvarlig søker eller tiltakshaver kommentert den innkomne nabomerknaden. Naboen er fortsatt av samme oppfatning som tidligere, intet samtykke. Som hun rettmessig kommenterer i forhold til pbl 70, 2b kan kommunen godkjenne plassering av garasje, uthus og lignende nærmere grensa enn 4 m, 3

4 men ikke når det gjelder bygg for varig opphold. Da må det evnt gis dispensasjon, noe kommunen kan gjøre, evnt på visse vilkår. Det er i utgangspunktet ikke forbud mot å plassere bygninger nærmere enn 8 m eller nærmere enn 4 m fra eiendomsgrensa med hensyn til brannspredning, så fremt lave bygninger (maks 9 m møne- eller gesimshøyde) blir skilt med branncellebegrensende bygningsdeler i henhold til aktuell brannklasse. Dersom det skal innvilges dispensasjon, bør dette gis under forutsetning av at tiltakshaver sikrer den veggen som vender mot nabo, gnr. 210, bnr 14, slik at denne tilfredsstiller for-skriftens krav til brannsikkerhet. Dette fordi naboen ikke skal være belemret med noen restriksjoner når tomta i framtida evnt skal bebygges. Hun har allerede en ulempe knyttet til eiendommen ved at naboen har oppført tilbygget nærmere grensa enn 4 m. Ut fra ovenstående bør dispensasjon kunne innvilges på visse vilkår. Rådmannen foreslår at formannskapet fatter følgende vedtak: I medhold av plan- og bygningslovens 7 gis det dispensasjon fra plan- og bygningslovens 70, nr 2 til å la tilbygget til fritidsbolig på gnr 210, bnr. 15 stå som oppført under følgende forutsetning. Veggen mot naboeiendommen gnr 210, bnr 14 skal brannsikres slik at den tilfredsstiller forskriftens krav til brannsikkerhet. Når ovennevnte tiltak er gjennomført, skal skriftlig dokumentasjon på dette sendes Kommunen. Begrunnelsen for dispensasjonen er følgende: Naboeiendommen vil ved en evnt framtidig utbygging av sin tomt ikke ha noen restriksjoner knyttet til tiltaket. Overtredelsen anses ikke å være av en slik dimensjon at tiltaket skal kreves revet når det kan løses på annen, akseptabel måte. 4

5 5

6 6

7 7

8 8

9 9

10 10

11 11

12 12

13 MØTEBOK FORMANNSKAPET Saksbeh.:Britt Randi Råen Arkivnr.: GNR 210/46 Arkivsaknr.:08/808 Utvalg: Møtedato: Saksnr.: FORMANNSKAPET /09 KLAGE OVER BYGGETILLATELSE PÅ GNR 210, BNR. 46 OPPFØRING 2 STK ANNEKS Vedlegg: Klage av Kommentarer til klagen fra adv. Dag Henden Torsteinsen, datert Kartutsnitt/situasjonsplan, datert Saksopplysninger: Tiltakshaver: Klager: Bård Bjølgerud, Strømtangvn. 18 A, 1367 Snarøya Lorentzen eiendom AS v/magnus Lorentzen, Pb.72, Holmenkollen, 0712 Oslo Eiendom: Gnr. 210, bnr. 46, tomt 7 Planstatus: Reguleringsplan AP 2 Norefjell, vedtatt Bård Bjølgerud fikk i brev av tillatelse til å oppføre 2 stk anneks på sin tomt nr 7 i ovennevnte reguleringsplan AP2. Samlet bruksareal er 22 m2. Dette var en byggemelding i henhold til plan- og bygningslovens 86 a, og tiltaket var i henhold til reguleringsbestemmelsene for området. Saken ble derfor behandlet administrativt. I fbm nabovarsling av nevnte tiltak, hevdet klager (Lorentzen Eiendom AS) i brev av at byggearbeidene var påbegynt uten tillatelse, og at tiltaket var oppført nærmere nabogrense enn 4 m. Ut fra nevnte påstand ble det fra kommunens side krevd byggestopp i brev av inntil ovennevnte forhold var avklart. Tiltakshaver ble samtidig bedt om en redegjørelse. I mail av har advokat Dag H.Torsteinsen på vegne av tiltakshaver bl.a gitt følgende kommentarer: I brevet fra Lorentzen Eiendom AS til kommunen av 27.oktober 2008 er det lagt til grunn at det er plassert et bygg innenfor grensen på 4 meter fra tomten til Lorentzen. Torsdag den 30.oktober 2008 ble det utført kontrollmåling av tidligere eier Erik Ødegård, entreprenør Terje Grindheim og graveentreprenør Kjell Arne 13

14 Grønhovd. Magnus Lorentzen var tilstede ved deler av denne gjennomgåelsen. Det ble konstantert at det omstridte bygget er mer enn 4 meter fra grensen, og vedlagt følger e-poster fra Ødegård og Grindheim som bekrefter dette. Vi ber på denne bakgrunn om at pålegget om stans oppheves slik at anneksene kan bygges ferdig. På bakgrunn av ovennevnte ble byggetillatelse gitt på visse vilkår, bl.a. at byggene skulle plasseres min 4 m fra nabogrensa, og byggestoppen opphevet. I brev av har Lorentzen Eiendom AS påklaget nevnte tillatelse av Han skriver bl.a.: I kommunens brev av , 2.avsnitt under kommentarer, er det tatt med ett utdrag fra mail av , skrevet av motpartens advokat Dag H.Torsteinsen. Dette utdraget har ikke rot i virkeligheten. Påstandene i mailen det er referert til over, deles ikke av meg. Avstandene i vedlegget i overnevnte mail har feil mål, avstandene som er satt opp stemmer ikke. Dette er påpekt i mail fra vår advokat til Dag H.Torsteinsen, uten at det har kommet tilbakemeldinger/reaksjon på dette. Eier av gnr. 210, bnr 46 har også oppført en terrasse langs hele veggen mot nord som er sammenkoblet med annekset. Dette byggeverket står ikke oppført i nabovarselet. Dette byggverk er etter vår oppfatning søknadspliktig. Denne plattingen har etter nabovarselet et areal på ca 25 kvm. I kommunens brev av hvor byggetillatelse ble gitt, kommer det frem på side 2, pkt 4 at byggene forutsettes plassert 4 m fra nabogrense. Pr. dags dato blir ikke dette punkt overholdt, da anneks og spesielt terrasse ligger langt nærmere enn dette. Det kan også nevnes at det etter at midlertidig forføyning ble tatt ut, og etter at kommunen hadde nedlagt byggeforbud, har det blitt utført arbeider på eiendommen. Herunder ferdigstillelse av terrasse, legging av torv på tak, samt flytting av mur med medfølgende arbeider på vår tomt. De omsøkte arbeider er så godt som ferdigstilt bortsett fra maling og listing rundt vindu. Den ovennevnte bygningsmasse som er oppført innenfor 4-meters grensen, kan for oss få en brannteknisk konsekvens den dagen vi skal bebygge vår eiendom. Videre får det en fortettningsmessig konsekvens, samt at den oppførte plattingen endrer bruken av dette utearealet. Dette gjør at vi vil måtte endre plasseringen av vår prosjekterte bygningsmasse og de planlagte utearealer. Da vi mener at kommunen har tatt stilling til byggesøknaden på feil premisser, bes det om ny gjennomgang av saken og at byggetillatelsen trekkes tilbake. Klagebrevet ble oversendt tiltakshaver for kommentarer. Hans advokat Dag H.Torsteinsen har i brev av bl.a. gitt følgende kommentarer: 14

15 Etter vår vurdering følger det ingen ny informasjon av betydning med klagen, og saken står derfor rettslig sett i samme stilling som ved kommunens vedtak om byggetillatelse av 11.november Til kommunens behandling av klagesaken skal kort bemerkes at HallingKonsult har vært på Norefjell i november og har funnet igjen grensemerkene som ligger til grunn for reguleringsplanen. I e-post av 19.november 2008 har Marit Pettersborg vedlagt oppdatert reguleringskart hvor avstanden til nabogrensen mot Lorentzen Eiendom AS sin eiendom fremgår. Kommentarer: Klager hevder tiltaket er gjennomført nærmere grensa enn 4 m. Vi legger til grunn for saksbehandlingen den oppmåling som er foretatt av HallingKonsult as i fbm revideringen av reguleringsplanen for området. Vi forutsetter også at det er disse grensene som er reelle i fbm kjøp av tomtene. Ut fra nevnte grense og innsendt situasjonsplan kan vi ikke se at plan- og bygningslovens 70, nr 2 ikke er overholdt. Blant både ansvarlige foretak og saksbehandlere kan det aksepteres et visst slingringsmonn/justering i forhold til 4-metersregelen, men slike avvik skal ikke misbrukes og må bedømmes i hvert enkelt tilfelle. Slik den innsendte situasjonsplanen i fbm byggemeldingen viser, vil en plassering av en framtidig hytte på naboeiendommen 4 m fra grensa ikke få pålegg om noen brannmessige sikkerhetstiltak, men dette forholdet må avklares når byggeprosjektet er en realitet. Som tidligere nevnt er angjeldende tiltak et meldepliktig tiltak i henhold til plan- og bygningslovens 86 a, men nabovarsling er en forutsetning. Det byggemeldte tiltaket er også i henhold til reguleringsbestemmelsene som tillater inntil 4 bygg på tomta og anneks på inntil 25 m2. I meldingssaker har tiltakshaver et selvstendig ansvar for at tiltaket er lovmessig, og at arbeidet blir riktig og fagmessig utført, jfr pbl 77 nr 1, og for nødvendige sikkerhetstiltak, jfr pbl 100. Dette gjelder også forholdet til minsteavstand til nabogrense. Konklusjon er at tiltakshaver er ansvarlig for at alle ovennevnte forhold ivaretas på en lovmessig forsvarlig måte. Den nevnte terrassen anser vi i dette tilfellet som et tiltak som verken er søknads- eller meldepliktig siden den ikke er overbygget og ligger nesten på bakkenivå. Vi vurderer den nærmest som en platting/planering i henhold til forskrift om saksbehandling og kontroll i byggesaker (SAK) 4, pkt 3, litra g. Det er i reguleringsbestemmelsene ikke sagt noe om på hvilken side av bygget veranda/terrasse/platting skal anlegges. Dette blir etablert ut fra et personlig hensyn. Klager hevder han vil måtte revurdere plassering av prosjektert bygningsmasse og de planlagte utearealene når han skal bygge. Skal man bygge i et etablert, regulert hytteområde, vil det være vanskelig å unngå naboer på flere kanter som kan påvirke ovennevnte. 15

16 Ut fra de innsendte dokumenter og ovenstående bør klagen avvises. Vi kan ikke se at det i klagen har fremkommet nye, vesentlige momenter som gjør at byggetillatelsen gitt i brev av skal oppheves. Rådmannen foreslår formannskapet fatter slikt vedtak: Klagen fra Lorentzen Eiendom AS v/magnus Lorentzen avvises med begrunnelse i at det i klagebrev av ikke er framkommet nye, vesentlige momenter som gjør at byggetillatelse gitt i brev av skal oppheves. I medhold av plan- og bygningslovens 15 vil klagen bli oversendt Fylkesmannen i Buskerud for endelig avgjørelse. 16

17 17

18 18

19 19

20 20

21 21

22 22

23 23

24 24

25 25

26 KRØDSHERAD KOMMUNE 26

27 27

28 28

29 29

30 30

31 MØTEBOK FORMANNSKAPET Saksbeh.:Erik Bjøre Arkivnr.: K20 Arkivsaknr.:08/415 Utvalg: Møtedato: Saksnr.: FORMANNSKAPET /08 KOMMUNESTYRET /08 FORMANNSKAPET /09 BIOENERGI TIL KOMMUNALE BYGG I NORESUND OG KRØDEREN SENTRUM Vedlegg: Saksopplysninger: KOMMUNESTYRET fattet slikt enstemmig vedtak i sak nr. 49/08 den : Krødsherad kommune ønsker å varme flest mulig av de kommunale byggene med bioenergi basert på flis. Kommunen utreder mulighetene for å varme de ulike kommunale byggene, utarbeider et anbudsgrunnlag som legges ut på Doffin. Det bevilges kr til utredningsarbeidet. Kostnadene dekkes med midler fra disposisjonsfondet. Det er kommet inn anbud på dette, og det arbeides med å saksforberede denne saken for behandling i formannskapets møte den 22. januar. Denne, samt innstilling er imidlertid ikke ferdigstilt ved utsendelse av disse møtepapirene og vil bli ettersendt møtets deltakere på epost 31

32 MØTEBOK FORMANNSKAPET Saksbeh.:Lise Kihle Gravermoen Arkivnr.: GNR 198/1 Arkivsaknr.:08/791 Utvalg: Møtedato: Saksnr.: FORMANNSKAPET /09 SØKNAD OM DELING AV 198/1 Vedlegg: Kart over tomteområdet i målestokk M= 1: 4000, datert Saksopplysninger: Søker Fredrik V. Lund er eier av Nordre Leir, gnr.198 bnr. 1 i Krødsherad. Fredrik V. Lund søker om å få dele fra tre byggetomter på tilsammen ca. 4 daa ovenfor Skeiberget med avkjøring fra kommunal vei til Rundskogen. Parsellene skal benyttes til fritidshus henholdsvis: Nr. 1. på 2 daa til Lars Edv. Lunds barn Nr. 2 på 1 daa til Jon Eystein Lund Nr. 3 på 1 daa til Lars Andreas Lund Planstatus: De omsøkte tomtene ligger i LNF-sone i gjeldende Kommuneplan fra Feltet ble spilt inn som mulig utbyggingsområde i forbindelse med rullering av kommuneplan. Krødsherad kommune har i brev til søker av åpnet for at denne saken kan behandles uavhengig av kommuneplanprosessen. Saksbehandling: Søknad om deling er behandlet etter plan- og bygningsloven og gjeldende kommuneplan: Det vises til Plan- og bygningsloven av 14. juni 1985, (Pbl.): 63. Deling av eiendom: Eiendom må ikke deles eller enheter opprettes for bortfeste som nevnt i 93 bokstav h, på en slik måte at det oppstår forhold som strider mot denne lov, forskrift, vedtekt eller plan. Heller ikke må eiendom deles eller enhet som nevnt bortfestes slik at det dannes tomter som etter kommunens skjønn er mindre vel skikket til bebyggelse på grunn av sin størrelse eller form. 66. Atkomst og avløp: 1. Eiendom kan bare deles eller bebygges dersom byggetomta(ene) enten er sikret lovlig atkomst til veg som er åpen for alminnelig ferdsel eller ved tinglyst dokument eller på annen måte er sikret vegforbindelse som 32

33 kommunen godtar som tilfredsstillende. Avkjørsel fra offentlig veg må være godkjent av vedkommende vegmyndighet, jf. vegloven av 21. juni Hvor vegforbindelse etter kommunens skjønn ikke kan skaffes uten uforholdsmessig vanske eller utgift kan kommunen godta en annen ordning. 2. Før tomt fraskilles eller oppføring av bygning blir satt i gang, skal bortledning av avløpsvann være sikret i samsvar med forurensningsloven. Når offentlig avløpsledning går over eiendommen eller i veg som støter til den, eller over nærliggende areal, skal bygning som ligger på eiendommen, knyttes til avløpsledningen. Kommunen kan fravike dette krav hvis det vil medføre uforholdsmessige kostnader eller det foreligger andre særlige grunner. Også i andre tilfelle enn nevnt i annet ledd, kan kommunen kreve at bygningen skal knyttes til avløpsledning, når særlige hensyn tilsier det. Det vises videre til gjeldende kommuneplan for Krødsherad vedtatt Jordbrukssjefens vurdering: Vurdering etter plan- og bygningsloven. Tomtenes areal er på søknad oppgitt til ca. 4 dekar. Fradelingen strider ikke mot 63 i plan- og bygningsloven. Fradelingen strider ikke mot 66 i plan og bygningsloven Parsellene har planlagt privat felles vannverk og privat enkeltanlegg for avløp med infiltrasjonsanlegg. Det må settes som vilkår at forhold vedrørende adkomst og avløp må avklares. Etter plan- og bygningsloven 94 plikter søker å sende nabovarsel før søknad om deling blir sendt til behandling i kommunen. Kvittering for godkjent nabovarsel følger saken. Vurdering etter kommuneplanen. Fradelingen er i strid med gjeldende kommuneplan. Tomtene ligger innenfor LNF-sone hvor det ikke er tillatt med spredt fritidsbebyggelse. Krødsherad kommune har i brev til søker av åpnet for at denne saken kan behandles uavhengig av kommuneplanprosessen. Tomtene kommer ikke i konflikt med viktige landbruksinteresser. Utfra ovenstående vil rådmannen anbefale formannskapet å fatte slikt vedtak: Det er åpnet for å behandle saken før sluttbehandling av ny kommuneplan grunnet lang saksbehandlingstid. I henhold til politiske signaler i denne sammenheng, ville trolig søknaden kunne i møtekommes etter nytt kommunestyrevedtak. På dette grunnlag fremmes følgende innstilling: 33

34 Rådmannen viser til Plan- og bygningsloven av 14. juni og godkjenner fradeling av tre tomter til fritidsbebyggelse på til sammen ca.4 dekar fra gnr. 198, bnr. 1 i Krødsherad kommune som vist på kart M=1:4000, datert Rådmannen viser til Plan og bygningsloven av 14. juni 1985, 66. Atkomst og avløp og setter som vilkår for fradeling av tomtene at bortledning av avløpsvannet blir godkjent. Rådmannen viser til Plan og bygningsloven av 14. juni 1985, 66. Atkomst og avløp og setter som vilkår for oppretting av tomtene at det blir tinglyst tilfredsstillende adkomst inn til tomtene.. Fradelingen er ikke gyldig før kommunen har gitt godkjenning til avkjøring fra Rundskogveien. 34

35 35

36 MØTEBOK FORMANNSKAPET Saksbeh.:Anders Braaten Arkivnr.: GNR 220/8,19 Arkivsaknr.:08/738 Utvalg: Møtedato: Saksnr.: FORMANNSKAPET /08 FORMANNSKAPET /09 SØKNAD OM DELING AV GRUNNEIENDOM GNR 220 BNR 8,19 Vedlegg: Kartutsnitt, Brev fra søker datert Saksopplysninger: Kristin Øverli søker om fradeling av en hyttetomt fra eiendommen Støa gnr. 220, bnr. 8 og 19 i Krødsherad. Tomten er på daa. Støa ligger på nordsiden av Riksveg 7 om lag 10 km fra Noresund i retning Ørgenvika. Gården består av totalt 184 daa derav 29 daa jordbruksareal og 165 daa skog og anna utmark. Planstatus: Omsøkt område ligger innenfor LNF-området i kommuneplanens arealdel vedtatt i Krødsherad kommunestyre hvor det ikke tillates fradeling til fritidsbebyggelse, jfr. kommuneplanens bestemmelser pkt.4.1. Søknaden må derfor behandles som en dispensasjonssak Saksbehandling: Søknad om deling er behandlet etter jordloven, plan- og bygningsloven og gjeldende kommuneplan: Det vises til Jordloven av 12. mai 1995, 12 Deling 1., 2. og 3.ledd Eigedom som er nytta eller kan nyttast til jordbruk eller skogbruk kan ikkje delast utan samtykke frå departementet. Med eigedom meiner ein òg rettar som ligg til eigedomen og partar i sameige. Forbodet mot deling gjeld òg forpakting, tomtefeste og liknande leige eller bruksrett til del av eigedom når retten er stifta for lengre tid enn 10 år eller ikkje kan seiast opp av eigaren (utleigaren). Departementet kan gi samtykke dersom samfunnsinteresser av stor vekt taler for det, eller deling er forsvarleg ut frå omsynet til den avkasting eigedomen kan gi. Ved avgjerd skal det mellom anna takast omsyn til om deling kan føre til drifts- eller miljømessige ulemper for landbruket i området. Det skal òg takast omsyn til godkjende planer som ligg føre for arealbruken etter plan- og bygningslova og omsynet til kulturlandskapet. 36

37 Samtykke til deling kan givast på slike vilkår som er nødvendige av omsyn til dei føremål som lova skal fremja. Det vises til Plan- og bygningsloven av 14. juni 1985, (Pbl.): 63. Deling av eiendom: Eiendom må ikke deles eller enheter opprettes for bortfeste som nevnt i 93 bokstav h, på en slik måte at det oppstår forhold som strider mot denne lov, forskrift, vedtekt eller plan. Heller ikke må eiendom deles eller enhet som nevnt bortfestes slik at det dannes tomter som etter kommunens skjønn er mindre vel skikket til bebyggelse på grunn av sin størrelse eller form. 66. Atkomst og avløp: 1. Eiendom kan bare deles eller bebygges dersom byggetomta(ene) enten er sikret lovlig atkomst til veg som er åpen for alminnelig ferdsel eller ved tinglyst dokument eller på annen måte er sikret vegforbindelse som kommunen godtar som tilfredsstillende. Avkjørsel fra offentlig veg må være godkjent av vedkommende vegmyndighet, jf. vegloven av 21. juni Dette gjelder også for utvidet bruk som i dette tilfellet, på eksisterende avkjøringer. Hvor vegforbindelse etter kommunens skjønn ikke kan skaffes uten uforholdsmessig vanske eller utgift kan kommunen godta en annen ordning. I bestemmelsene til kommuneplanens arealdel pkt. 4. Landbruks-, natur- og friluftsområder (LNF-områder), pkt. 4.1 heter det: Spredt boligbygging, mindre næringsbygg, fritidsboliger for utleie med tilhørende servicebygg, samt bygg og anlegg av stor samfunnsmessig betydning, kan tillates dersom kravene i punktene er oppfylt. Kommunen kan kreve at det utarbeides reguleringsplan. Jordloven gjøres gjeldene. I pkt. 4.5 står det følgende: Eksisterende fritidsbebyggelse forutsettes opprettholdt uendret. Tilbygg, bruksendring og lignende kan bare gis der Kommunen kan dispensere etter Pbl 7. Vurdring: Vurdering etter jordloven. Adkomst til tomta gjennom gårdstunet vil på sikt kunne bli en uheldig løsning og kan ikke anbefales. Hvis det skal tillates må det også søkes Vegvesenet om utvidet bruk på eksisterende avkjøring. Fradeling av hyttetomta kommer ikke i konflikt med skogbruksaktiviteter. Vurdering etter plan- og bygningsloven. Tomtas areal er på søknad oppgitt til ca daa. Størrelsen på tomta er i utgangspunktet grei. Ytterligere detaljer vedrørende tomtegrensene avklares ved oppmåling. 37

38 Fradelingen strider mot 63 i plan- og bygningsloven da den er i strid med gjeldende kommuneplan. Eventuell fradeling forutsetter at det i henhold til PBL 66 skal tinglyses adkomst til hyttetomta fra riksveien. Etter plan- og bygningsloven 94 plikter søker å sende nabovarsel før søknad om deling blir sendt til behandling i kommunen. Av varslet skal det framgå at det er en dispensasjonssøknad. Dette er ikke bekreftet i søknaden. Vurdering etter kommuneplanen. Fradelingen er i strid med gjeldende kommuneplan. Skal fradeling tillates må det gis dispensasjon. Det skal foreligge særlige grunner for å kunne gi dispensasjon. Uttrykket særlige grunner må sees i forhold til de offentlige hensyn planlovgivningen skal ivareta, dvs. areal- og ressursdisponeringshensyn. Hensynet som ligger til grunn for den bestemmelsen det evt. søkes dispensasjon fra vil være sentral ved vurderingen av om det foreligger særlige grunner. Det gjøres oppmerksom på at dersom dispensasjon innvilges, må saken oversendes Fylkesmann og Vegvesenet for uttalelse før endelig avgjørelse, jfr. plan- og bygningsloven 7 3.ledd. Grunneier har bedt om befaring for å vurdere adkomstveien. Ingen nye momenter i saken er fremlagt. Ut fra ovenstående vil rådmannen anbefale at formannskapet fatter følgende vedtak: Søknad om dispensasjon fra Kommuneplanens bestemmelser i pkt. 4.5 innvilges ikke. Det er lagt vekt på følgende: Det foreligger ikke særlige grunner for å gi dispensasjon fra kommuneplanens bestemmelser. Hvis grunnlaget for å gi dispensasjon ellers hadde vært til stede ville adkomst gjennom gårdstunet blitt sett på som en så uheldig løsning på sikt at dispensasjon ikke ville blitt anbefalt. 38

39 39

40 40

41 MØTEBOK FORMANNSKAPET Saksbeh.:Jan Rundtom Arkivnr.: 611 &01 Arkivsaknr.:08/695 Utvalg: Møtedato: Saksnr.: FORMANNSKAPET /08 KOMMUNESTYRET /08 KOMMUNESTYRET /08 FORMANNSKAPET /09 VEDTEKTER FOR INFRASTRUKTURFOND NOREFJELL Vedlegg: Forslag til vedtekter for Infrastrukturfond Norefjell. Saksopplysninger: Styret i Infrastrukturfond Norefjell, (IF Norefjell), ber rådmannen om å fremme forslag til vedtekter for fondet. Kommunestyret vedtok å innføre utbyggingsavtaler for alle reguleringsplaner og bebyggelsesplaner innenfor kommunedelplanen for Norefjell. Det ble da bestemt at bidrag fra utbyggerne skulle settes i et infrastrukturfond. Fondet skal brukes til å finansiere felles infrastruktur innenfor kommunedelplan for Norefjell. Fondet skal forvaltes av et styre som består av leder og 2 styremedlemmer oppnevnt av kommunestyret og 2 styremedlemmer som er valgt av bidragsytere. Styret hadde første styremøte i mai Styret har det siste halve året blant annet arbeidet med å utforme vedtektene. Vedtektene bygger på inngåtte utbyggingsavtaler mellom Krødsherad kommune og utbyggere på Norefjell. I tillegg er de forarbeider som er gjort i formannskap og kommunestyre vedrørende utbyggingsavtaler og infrastrukturfond hensyntatt. Rådmannen foreslår at formannskapet fremmer følgende innstilling ovenfor kommunestyret: Kommunestyret godkjenner de framlagte vedtektene som vedtekter for Infrastrukturfond Norefjell. 41

42 Vedtekter for Infrastrukturfond Norefjell. 1 Formål 2 Bidragsytere 3 Styret 4 Årsmøte 5 Stemmegivning på årsmøte 6 Ansvarsfordeling 7 Økonomi 8 Vedtektsendringer 1 Formål Forvaltning av Infrastrukturfond Norefjell, (IF Norefjell). a) Forvaltning av investeringsmidler Fondet skal planlegge, og gjennomføre felles infrastrukturtiltak innen kommunedelplan for Norefjell, (KDPN). Dette skal finansieres med innbetalte bidrag til fondet. Prioritere rekkefølge for gjennomføring av tiltak. b) Forvaltning av driftsmidler Organisere og inngå avtaler vedrørende tursti/skiløypenettet og annen felles infrastruktur innen KDPN. Alle nye selvstendige enheter (bnr., fnr., snr.) innenfor arealplaner med utbyggingsavtaler har forpliktet seg til å betale bidrag til fondet for antall dekar/antall enheter som bygges. I tillegg har alle nye selvstendige enheter, (bnr., fnr., snr.), forpliktet seg til å betale et årlig tilskudd til drift av felles infrastrukturtiltak. 2 Bidragsytere Grunneiere/utbyggere med vedtatte arealplaner innen KDPN som har inngått utbyggingsavtale med Krødsherad kommune, (KK), og som har betalt bidrag til IF Norefjell. Når det er innbetalt bidrag til infrastrukturfondet i forbindelse med søknad om igangsettingstillatelse i henhold til Plan- og bygningsloven har planområdet fått status som bidragsyter. 3 Styret Styret består av en leder og fire styremedlemmer i tillegg er det to styremedlemmer uten stemmerett. 42

43 Krødsherad kommunestyre oppnevner en leder og to styremedlemmer innen i kommunevalgåret og disse sitter i styret fram til neste kommunevalgår. Det skal i tillegg oppnevnes varamedlemmer. Bidragsytere er representert med to styremedlemmer. Styremedlemmene blir valgt for to år om gangen, det er ett styremedlem på valg hvert år. Det skal i tillegg velges personlig varamedlem. Norefjell Skisenter kan være representert med et styremedlem med tale- og forslagsrett, men ikke stemmerett. Brukere/turister kan være representert med et styremedlem med tale- og forslagsrett, men ikke stemmerett. Representanten oppnevnes av Drammens og Oplands turistforening og Krødsherad Idrettslag i fellesskap. Daglig leder forbereder styremøtene i samarbeid med styreleder. Daglig leder skal være styrets sekretær og sørge for at styrets vedtak blir iverksatt. 4 Årsmøte Årsmøtet skal avholdes innen utgangen av mars. Årsmøtet er åpent for alle. Møtet har ingen annen formell myndighet enn å velge ett styremedlem. Møtet skal ha følgende dagsorden: Styrets beretning med oversikt over gjennomførte tiltak og regnskap. Valg av ett medlem til styret for IF Norefjell. Orientering om planer for inneværende år med budsjett. Møtet innkalles skriftlig til bidragsytere til IF Norefjell, med oppslag på Norefjell og annonse i lokalaviser. Gjennomføring av valg: Innen 15. februar sendes det ut informasjon til bidragsytere om antall stemmer og hvem som er stemmeberettigede. Bidragsyterne får da muligheten til å innstille en person fra hvert planområde til styremedlemsvervet. Informasjon om kandidatene sendes så ut, sammen med innkalling til årsmøte, til alle med stemmerett. På årsmøtet skal det velges et styremedlem blant disse kandidatene. 43

KRØDSHERAD KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. KOMMUNESTYRET Offentlig versjon

KRØDSHERAD KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. KOMMUNESTYRET Offentlig versjon MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET Offentlig versjon Møtested: Kommunestyresalen, Kommunehuset Møtedato: 05.02.2009 Tid: 19.45 Til stede ved behandlingene: Faste medlemmer: Olav Skinnes (ordfører) Møtt/Forfall/

Detaljer

MØTEBOK FORMANNSKAPET

MØTEBOK FORMANNSKAPET MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen, Kommunehuset Møtedato: 11.09.2008 Tid: 09.00 Gruppemøter kl: 08.30 Eventuelt forfall meldes til tlf. 3215 0000. Varamedlemmer møter etter

Detaljer

FV 192 FINANSIERING AV KOMMUNENS ANDEL. Q10 44 BRØYTING/VEDLIKEHOLD AV KOMMUNALE VEGER Q03 47 SALG AV TOMTEAREAL - DISPONERING AV INNTEKT.

FV 192 FINANSIERING AV KOMMUNENS ANDEL. Q10 44 BRØYTING/VEDLIKEHOLD AV KOMMUNALE VEGER Q03 47 SALG AV TOMTEAREAL - DISPONERING AV INNTEKT. MØTEINNKALLING Offentlig versjon Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen, Kommunehuset Møtedato: 24.09.2008 Tid: 19.00 Gruppemøter kl: 18.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 3215 0000. Varamedlemmer

Detaljer

Forord. Denne versjonen inneholder oppdaterte reglementer pr oktober 2011.

Forord. Denne versjonen inneholder oppdaterte reglementer pr oktober 2011. Forord Fylkestinget er i prinsippet gitt all myndighet, men kan ikke selv behandle alle saker og foreta alle beslutninger i Nord-Trøndelag fylkeskommune. Fylkestinget må derfor sette andre politiske organer

Detaljer

Verran kommune Reglementssamling

Verran kommune Reglementssamling Verran kommune Reglementssamling Vedtatt av Verran kommunestyre 27.03.08 (K 22/08) og 29.01.09 (K 03/09) Bakgrunn Det vises til K-sak 57/07 (30.08.07) Modell for ny politisk organisering i Verran kommune.

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk. SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no MØTEINNKALLING Utvalg: Utvalg for levekår Møtedato: 27.08.2012 Møtested:

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. FORMANNSKAPET Offentlig versjon

MØTEPROTOKOLL. FORMANNSKAPET Offentlig versjon MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Offentlig versjon Møtested: Formannskapssalen, Kommunehuset Møtedato: 03.05.2012 Tid: 09.00 SAKSLISTE Møtesaksnr: Arkivsaknr: Tittel Arkivkode Side 63/12 08/937 KOMMUNEDELPLAN

Detaljer

Møteinnkalling Plan og byggesaksutvalget

Møteinnkalling Plan og byggesaksutvalget Møteinnkalling Plan og byggesaksutvalget Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 91 58 65 97 Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 19.08.2014 Møtetid:

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: Plan- og ressursutvalget i Steigen Møtested: Rådhuset, Leinesfjord/ Leines skole Møtedato: 16.02.2010 Tid: Kl. 09:00/09:30 NB!

MØTEINNKALLING. Utvalg: Plan- og ressursutvalget i Steigen Møtested: Rådhuset, Leinesfjord/ Leines skole Møtedato: 16.02.2010 Tid: Kl. 09:00/09:30 NB! Sak 1/10 MØTEINNKALLING Utvalg: Plan- og ressursutvalget i Steigen Møtested: Rådhuset, Leinesfjord/ Leines skole Møtedato: 16.02.2010 Tid: Kl. 09:00/09:30 NB! Eventuelle forfall, samt forfallsgrunn bes

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE DELING AV GRUNNEIENDOM FRA GBNR 25/86 TILLEGGSAREAL TIL BOLIGTOMT DELING AV GRUNNEIENDOM FRA GBNR 13/5 - FRITIDSTOMT

MØTEINNKALLING SAKSLISTE DELING AV GRUNNEIENDOM FRA GBNR 25/86 TILLEGGSAREAL TIL BOLIGTOMT DELING AV GRUNNEIENDOM FRA GBNR 13/5 - FRITIDSTOMT Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, rådhuset, Hov Møtedato: 16.12.2009 Tid: kl.09.00 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Del A: Møteskikk... 4. 1 Innledning... 4. 2 Gode møter - generelle vilkår... 4. 3 Noen begreper i forbindelse med møter...

Innholdsfortegnelse. Del A: Møteskikk... 4. 1 Innledning... 4. 2 Gode møter - generelle vilkår... 4. 3 Noen begreper i forbindelse med møter... Innholdsfortegnelse Del A: Møteskikk... 4 1 Innledning... 4 2 Gode møter - generelle vilkår... 4 3 Noen begreper i forbindelse med møter... 5 4 Møtedeltakernes forberedelse... 6 5 Møtedeltakernes opptreden...

Detaljer

Møteinnkalling. Det legges ved notat fra kommuneplanlegger Grete Blørstad: Numedalsbanen Rødbergs stasjonsområde avklaringer.

Møteinnkalling. Det legges ved notat fra kommuneplanlegger Grete Blørstad: Numedalsbanen Rødbergs stasjonsområde avklaringer. Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 7-16 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 06.02.2012 Tidspunkt: 13:00 Det legges ved notat fra kommuneplanlegger Grete Blørstad: Numedalsbanen

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE Del 3. Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Frogn kommune Kommunestyret

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE Del 3. Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Frogn kommune Kommunestyret Frogn kommune Kommunestyret Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse, aksept og respekt for hverandres roller

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. FORMANNSKAPET Offentlig versjon

MØTEPROTOKOLL. FORMANNSKAPET Offentlig versjon MØTEPROTOKOLL Offentlig versjon Møtested: Formannskapssalen, Kommunehuset Møtedato: 27.01.2011 Tid: 11.30 SAKSLISTE Møtesaksnr: Arkivsaknr: Tittel Arkivkode Side RETAKSERING AV EIENDOMSSKATTEGRUNNLAG FOR

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE

KRISTIANSUND KOMMUNE KRISTIANSUND KOMMUNE 1 av 19 MØTEINNKALLING FOR Plan- og bygningsrådet MØTE NR.: 15 TID: 30.11.2005 13:00 MERK AT MØTEDATO ER ENDRET FRA 01.12.2005 STED: BRANNSTASJONEN ØVRE ENGGATE 8 Eventuelle forfall

Detaljer

Møteinnkalling. Halden kommune

Møteinnkalling. Halden kommune Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Hovedutvalg for bygg, plan og teknisk drift Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus Dato: 21.06.2011 Tidspunkt: 16:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf.

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET SAKSLISTE. Arkivsaknr : Tittel Arkivkode Side ENDRING AV BETALINGSSATSER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET SAKSLISTE. Arkivsaknr : Tittel Arkivkode Side ENDRING AV BETALINGSSATSER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen, Kommunehuset Møtedato: 24.11.2010 Tid: 13.00 SAKSLISTE Møtesaksnr: Arkivsaknr : Tittel Arkivkode Side 111/10 10/881 ENDRING AV BETALINGSSATSER FOR

Detaljer

Møteinnkalling. Kåfjord Formannskap - Næringssaker. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 28.10.2013 Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling. Kåfjord Formannskap - Næringssaker. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 28.10.2013 Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Kåfjord Formannskap - Næringssaker Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 28.10.2013 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 777 19 000. Vararepresentanter

Detaljer

Utvalget for miljø og teknikk. Møteinnkalling

Utvalget for miljø og teknikk. Møteinnkalling Utvalget for miljø og teknikk Møteinnkalling Utvalg: Utvalget for miljø og teknikk Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 15.11.2007 Tidspunkt: 17:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 37 50 00.

Detaljer

Birkenes kommune Kommunestyret

Birkenes kommune Kommunestyret Birkenes kommune Kommunestyret Innkalles til møte tirsdag 12.03.2013, kl. 17:00 i Kommunehuset, Heimdal Møtet er åpent for publikum. Møtet starter med orientering om Konsesjonskraftfondet for Aust-Agder

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. DØNNA KOMMUNE Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Møterom Dønnamann Møtedato: 20.03.2012 Tid: 09:00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22 00 Varamedlemmer

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. KOMMUNESTYRET Offentlig versjon

MØTEPROTOKOLL. KOMMUNESTYRET Offentlig versjon MØTEPROTOKOLL Offentlig versjon Møtested: Kommunestyresalen, Kommunehuset Møtedato: 25.10.2007 Tid: 19.00 Til stede ved behandlingene: Møtt/Forfall/ Faste medlemmer: Fratrådt i sak Olav Skinnes (ordfører)

Detaljer

KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya herredshus 27.01.2011 10.00. Møteinnkalling

KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya herredshus 27.01.2011 10.00. Møteinnkalling FRØYA KOMMUNE KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya herredshus 27.01.2011 10.00 Møteinnkalling Saksliste Medlemmene innkalles herved til overnevnte møte. Forfall må straks meldes

Detaljer

BEFARING: Kl. 11.30 Avreise/Befaring byggesak GNR/BNR 17/14 Søknad om dispensasjon, pbl 19-1 Kl. 12.30 Lunch Kl. 13.00 Møte

BEFARING: Kl. 11.30 Avreise/Befaring byggesak GNR/BNR 17/14 Søknad om dispensasjon, pbl 19-1 Kl. 12.30 Lunch Kl. 13.00 Møte FLESBERG KOMMUNE Utvalg: komiteen for plan, næring og ressurs Møtested: Formannskapssalen Møtedato: TIRSDAG 05.02.2013 kl. 13:00 BEFARING: Kl. 11.30 Avreise/Befaring byggesak GNR/BNR 17/14 Søknad om dispensasjon,

Detaljer

Reglement for Bygg- og Miljøutvalget (bygg/miljø) Vedtatt i kommunestyret 15.11.2012, Sak 12/04471

Reglement for Bygg- og Miljøutvalget (bygg/miljø) Vedtatt i kommunestyret 15.11.2012, Sak 12/04471 Reglement for Bygg- og Miljøutvalget (bygg/miljø) Vedtatt i kommunestyret 15.11.2012, Sak 12/04471 «Kommunestyret kan selv opprette faste utvalg for kommunale formål eller for deler av den kommunale virksomhet.

Detaljer

Innholdsfortegnelse Politisk organisering:... 6 FOLKEVALGTES ROLLER, RETTIGHETER OG PLIKTER... 9 Innsynsrett... 9 Kontorplass på rådhuset... 11 Hjemme PC... 11 Opplæring... 11 Plikt til å delta på møter...

Detaljer

Møteinnkalling. Klagenemnda. Dagsorden. Utvalg: Møtested: Rådhuset, Dato: 12.02.2013 Tidspunkt: Kl. 09.30

Møteinnkalling. Klagenemnda. Dagsorden. Utvalg: Møtested: Rådhuset, Dato: 12.02.2013 Tidspunkt: Kl. 09.30 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Klagenemnda Rådhuset, Dato: 12.02.2013 Tidspunkt: Kl. 09.30 Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt politisk sekretariat, telefon 75 55 50 12, e-post: pol.sek@bodo.kommune.no

Detaljer

TOMTESALG KALLERUDLIA 9

TOMTESALG KALLERUDLIA 9 TOMTESALG KALLERUDLIA 9 Gjøvik kommune Innlandet Revisjon IKS Rapport 4-2013 2013-514/ALJ/BH Innlandet Revisjon IKS Side 2 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 3 SAMMENDRAG... 4 1. INNLEDNING...

Detaljer

FORMANNSKAP Lekatun 06.11.12 1100

FORMANNSKAP Lekatun 06.11.12 1100 LEKA KOMMUNE INNKALLING Styre/råd/utvalg: Møtested: Dato: Tid: FORMANNSKAP Lekatun 06.11.12 1100 Medlemmene innkalles herved til ovennevnte møte. Eventuelt forfall meldes hit straks. Varamedlemmer møter

Detaljer

MØTEINNKALLING Offentlig versjon Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen, Kommunehuset Møtedato: 19.04.2012 Tid: 09.00 Gruppemøter kl: 08.

MØTEINNKALLING Offentlig versjon Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen, Kommunehuset Møtedato: 19.04.2012 Tid: 09.00 Gruppemøter kl: 08. MØTEINNKALLING Offentlig versjon Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen, Kommunehuset Møtedato: 19.04.2012 Tid: 09.00 Gruppemøter kl: 08.30 Eventuelt forfall meldes til tlf. 3215 0000. Varamedlemmer

Detaljer