MØTEINNKALLING Offentlig versjon Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen, Kommunehuset Møtedato: Tid: Gruppemøter kl: 08.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEINNKALLING Offentlig versjon Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen, Kommunehuset Møtedato: 22.01.2009 Tid: 09.00 Gruppemøter kl: 08."

Transkript

1 MØTEINNKALLING Offentlig versjon Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen, Kommunehuset Møtedato: Tid: Gruppemøter kl: Eventuelt forfall meldes til tlf Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE Møtesaksnr: Arkivsaknr: Tittel Arkivkode Side SØKNAD DISPENSASJON VEDR. OPPFØRING FRITIDSBOLIG PÅ GNR. 1/09 01/ , BNR NOREFJELL GNR 210/15 2 2/09 08/808 KLAGE OVER BYGGETILLATELSE PÅ GNR 210, BNR. 46 OPPFØRING 2 STK ANNEKS GNR 210/ /09 08/415 BIOENERGI TIL KOMMUNALE BYGG I NORESUND OG KRØDEREN SENTRUM K /09 08/791 SØKNAD OM DELING AV 198/1 GNR 198/1 32 5/09 08/738 SØKNAD OM DELING AV GRUNNEIENDOM GNR 220 BNR 8,19 GNR 220/8, /09 08/695 VEDTEKTER FOR INFRASTRUKTURFOND NOREFJELL 611 & /09 09/21 GATEKJØKKEN PÅ KRØDEREN TORG U /09 08/914 REGLEMENT FOR KOMMUNESTYRE OG FORMANNSKAP /09 09/14 SOMMERÅPNING KOMMUNALE BARNEHAGER A10 & /09 09/17 SØKNAD OM KONSESJON SOM VIDEOFORHANDLER I KRØDSHERAD KOMMUNE C34 & /09 09/20 LOKALER TIL NAV-KONTOR - FINANSIERING /09 08/825 Unntatt offentlig ofl 13Ofl 13 STARTLÅNSSØKNAD- KLAGE Noresund, Olav Skinnes Ordfører 1

2 MØTEBOK FORMANNSKAPET Saksbeh.:Britt Randi Råen Arkivnr.: GNR 210/15 Arkivsaknr.:01/631 Utvalg: Møtedato: Saksnr.: HOVEDUTVALGET FOR TEKNISK SEKTOR /01 HOVEDUTVALGET FOR TEKNISK SEKTOR /01 FORMANNSKAPET /08 FORMANNSKAPET /09 SØKNAD DISPENSASJON VEDR. OPPFØRING FRITIDSBOLIG PÅ GNR. 210, BNR NOREFJELL Vedlegg: Dispensasjonssøknad av fra ansvarlig søker Tømmergutta AS Brannteknisk notat av fra Roar Jørgensen AS Saksopplysninger: Ansvarlig søker: Tiltakshaver: Tømmergutta AS v/aino Werp Nina og Kim Tangen Det vises til tidligere saksutredning i f-sak 135/08 fra møte Følgende vedtak ble enstemmig fattet: Krødsherad kommune ønker på nåværnde tidspunkt ikke å kreve det ulovlige tiltaket revet, jfr plan- og bygningslovens 113. Klager anmodes o å sende inn søknad om dispenssjon i forhold til å la bygget stå som oppført, jfr plan- og bygningslovens 7. Dispensasjonssøknaden krever ny nabovarsling, jfr pbl 94, nr 3. I brev av har ansvarlig søker Tømmrgutta AS v/aino Werp søkt dispensasjon. Som begrunnelse er oppgitt følgende: Dispensasjonssøknaden begrunnes med at bygget er sikkeret tilstrekkelig brannteknisk (se brannteknisk rapport) med at det på naboeiendommen kan bygges 4 m fra grensen, noe som var begrunnelsen for å påklage plasseringen. 2

3 I fbm nabovarsling foreligger merknad fra nabo Turid Braaten, sendt ansvarlig søker med kopi til Krødsherad kommune, datert Hun skriver følgende: Punktene 2a og 2 b i 70 i plan- og bygningsloven regulerer krav til avstand til nabogrense. Undertegnede har tidligere i forbindelse med søknad om byggetillatelse avvist å gi samtykke til å oppføre bygg nærmere min eiendom enn 4 meter, jf pkt 2a. Jeg ønsker fortsatt ikke å gi slikt samtykke. Pkt 2b gjelder oppføring av garasje, uthus og lignende og er ikke aktuelt i dette tilfelle. Jeg kan derfor ikke se at vilkårene for dispensasjon er til stede. Det foreligger ingen kommentarer fra ansvarlig søker i fbm ovennevnte nabomerknad. Etter behandlingen av klagen i møte ble det fra Tømmergutta AS innsendt et Brannteknisk notat, datert og utarbeidet av Roar Jørgensen AS v/roy Korneliussen vedr. en brannteknisk vurdering av hyttas plassering nærmere nabogrensa enn 4 m. Rapporten følger som vedlegg. Kommentarer: Ansvarlig søker har som bakgrunn for søknaden om dispensasjon til å la bygget stå som oppført, lagt til grunn det branntekniske notatet. Brannsjef og saksbehandler har gått gjennom ovennevnte notat som har følgende sammendrag/konklusjon: Forutsatt en avstand på 7,6 m mellom eksisterende hytte og fremtidig hytte på nabotomt vil ikke en brann i noen av hyttene bidra til brannspredning selv om det er et avvik på 40 cm avstand ut fra regel på 8 m. Rapporten er utarbeidet på et avstandsgrunnlag som ikke stemmer med realitetene. På det minste er avstanden fra hytta til nabogrensa målt til 1,9 m. Siden det i utgangspunktet har vært uenighet om hvor eiendomsgrensene går, og hvor langt fra eiendomsgrensa eksisterende hytte ligger, vil det være urimelig at naboeiendommen skal bli belastende ved en evnt utbygging på sin tomt, da hun aldri har gitt samtykke til en slik plassering. Skal hun ved en evnt framtidig utbygging stå fritt i valg av hyttetype, må eier av gnr. 210, bnr 15 i sin helhet ta belastningen ved den ulovligheten han har utført. Det synes fortsatt for drastisk å skulle kreve tiltaket revet. Som det framgår av ovenstående har ikke ansvarlig søker eller tiltakshaver kommentert den innkomne nabomerknaden. Naboen er fortsatt av samme oppfatning som tidligere, intet samtykke. Som hun rettmessig kommenterer i forhold til pbl 70, 2b kan kommunen godkjenne plassering av garasje, uthus og lignende nærmere grensa enn 4 m, 3

4 men ikke når det gjelder bygg for varig opphold. Da må det evnt gis dispensasjon, noe kommunen kan gjøre, evnt på visse vilkår. Det er i utgangspunktet ikke forbud mot å plassere bygninger nærmere enn 8 m eller nærmere enn 4 m fra eiendomsgrensa med hensyn til brannspredning, så fremt lave bygninger (maks 9 m møne- eller gesimshøyde) blir skilt med branncellebegrensende bygningsdeler i henhold til aktuell brannklasse. Dersom det skal innvilges dispensasjon, bør dette gis under forutsetning av at tiltakshaver sikrer den veggen som vender mot nabo, gnr. 210, bnr 14, slik at denne tilfredsstiller for-skriftens krav til brannsikkerhet. Dette fordi naboen ikke skal være belemret med noen restriksjoner når tomta i framtida evnt skal bebygges. Hun har allerede en ulempe knyttet til eiendommen ved at naboen har oppført tilbygget nærmere grensa enn 4 m. Ut fra ovenstående bør dispensasjon kunne innvilges på visse vilkår. Rådmannen foreslår at formannskapet fatter følgende vedtak: I medhold av plan- og bygningslovens 7 gis det dispensasjon fra plan- og bygningslovens 70, nr 2 til å la tilbygget til fritidsbolig på gnr 210, bnr. 15 stå som oppført under følgende forutsetning. Veggen mot naboeiendommen gnr 210, bnr 14 skal brannsikres slik at den tilfredsstiller forskriftens krav til brannsikkerhet. Når ovennevnte tiltak er gjennomført, skal skriftlig dokumentasjon på dette sendes Kommunen. Begrunnelsen for dispensasjonen er følgende: Naboeiendommen vil ved en evnt framtidig utbygging av sin tomt ikke ha noen restriksjoner knyttet til tiltaket. Overtredelsen anses ikke å være av en slik dimensjon at tiltaket skal kreves revet når det kan løses på annen, akseptabel måte. 4

5 5

6 6

7 7

8 8

9 9

10 10

11 11

12 12

13 MØTEBOK FORMANNSKAPET Saksbeh.:Britt Randi Råen Arkivnr.: GNR 210/46 Arkivsaknr.:08/808 Utvalg: Møtedato: Saksnr.: FORMANNSKAPET /09 KLAGE OVER BYGGETILLATELSE PÅ GNR 210, BNR. 46 OPPFØRING 2 STK ANNEKS Vedlegg: Klage av Kommentarer til klagen fra adv. Dag Henden Torsteinsen, datert Kartutsnitt/situasjonsplan, datert Saksopplysninger: Tiltakshaver: Klager: Bård Bjølgerud, Strømtangvn. 18 A, 1367 Snarøya Lorentzen eiendom AS v/magnus Lorentzen, Pb.72, Holmenkollen, 0712 Oslo Eiendom: Gnr. 210, bnr. 46, tomt 7 Planstatus: Reguleringsplan AP 2 Norefjell, vedtatt Bård Bjølgerud fikk i brev av tillatelse til å oppføre 2 stk anneks på sin tomt nr 7 i ovennevnte reguleringsplan AP2. Samlet bruksareal er 22 m2. Dette var en byggemelding i henhold til plan- og bygningslovens 86 a, og tiltaket var i henhold til reguleringsbestemmelsene for området. Saken ble derfor behandlet administrativt. I fbm nabovarsling av nevnte tiltak, hevdet klager (Lorentzen Eiendom AS) i brev av at byggearbeidene var påbegynt uten tillatelse, og at tiltaket var oppført nærmere nabogrense enn 4 m. Ut fra nevnte påstand ble det fra kommunens side krevd byggestopp i brev av inntil ovennevnte forhold var avklart. Tiltakshaver ble samtidig bedt om en redegjørelse. I mail av har advokat Dag H.Torsteinsen på vegne av tiltakshaver bl.a gitt følgende kommentarer: I brevet fra Lorentzen Eiendom AS til kommunen av 27.oktober 2008 er det lagt til grunn at det er plassert et bygg innenfor grensen på 4 meter fra tomten til Lorentzen. Torsdag den 30.oktober 2008 ble det utført kontrollmåling av tidligere eier Erik Ødegård, entreprenør Terje Grindheim og graveentreprenør Kjell Arne 13

14 Grønhovd. Magnus Lorentzen var tilstede ved deler av denne gjennomgåelsen. Det ble konstantert at det omstridte bygget er mer enn 4 meter fra grensen, og vedlagt følger e-poster fra Ødegård og Grindheim som bekrefter dette. Vi ber på denne bakgrunn om at pålegget om stans oppheves slik at anneksene kan bygges ferdig. På bakgrunn av ovennevnte ble byggetillatelse gitt på visse vilkår, bl.a. at byggene skulle plasseres min 4 m fra nabogrensa, og byggestoppen opphevet. I brev av har Lorentzen Eiendom AS påklaget nevnte tillatelse av Han skriver bl.a.: I kommunens brev av , 2.avsnitt under kommentarer, er det tatt med ett utdrag fra mail av , skrevet av motpartens advokat Dag H.Torsteinsen. Dette utdraget har ikke rot i virkeligheten. Påstandene i mailen det er referert til over, deles ikke av meg. Avstandene i vedlegget i overnevnte mail har feil mål, avstandene som er satt opp stemmer ikke. Dette er påpekt i mail fra vår advokat til Dag H.Torsteinsen, uten at det har kommet tilbakemeldinger/reaksjon på dette. Eier av gnr. 210, bnr 46 har også oppført en terrasse langs hele veggen mot nord som er sammenkoblet med annekset. Dette byggeverket står ikke oppført i nabovarselet. Dette byggverk er etter vår oppfatning søknadspliktig. Denne plattingen har etter nabovarselet et areal på ca 25 kvm. I kommunens brev av hvor byggetillatelse ble gitt, kommer det frem på side 2, pkt 4 at byggene forutsettes plassert 4 m fra nabogrense. Pr. dags dato blir ikke dette punkt overholdt, da anneks og spesielt terrasse ligger langt nærmere enn dette. Det kan også nevnes at det etter at midlertidig forføyning ble tatt ut, og etter at kommunen hadde nedlagt byggeforbud, har det blitt utført arbeider på eiendommen. Herunder ferdigstillelse av terrasse, legging av torv på tak, samt flytting av mur med medfølgende arbeider på vår tomt. De omsøkte arbeider er så godt som ferdigstilt bortsett fra maling og listing rundt vindu. Den ovennevnte bygningsmasse som er oppført innenfor 4-meters grensen, kan for oss få en brannteknisk konsekvens den dagen vi skal bebygge vår eiendom. Videre får det en fortettningsmessig konsekvens, samt at den oppførte plattingen endrer bruken av dette utearealet. Dette gjør at vi vil måtte endre plasseringen av vår prosjekterte bygningsmasse og de planlagte utearealer. Da vi mener at kommunen har tatt stilling til byggesøknaden på feil premisser, bes det om ny gjennomgang av saken og at byggetillatelsen trekkes tilbake. Klagebrevet ble oversendt tiltakshaver for kommentarer. Hans advokat Dag H.Torsteinsen har i brev av bl.a. gitt følgende kommentarer: 14

15 Etter vår vurdering følger det ingen ny informasjon av betydning med klagen, og saken står derfor rettslig sett i samme stilling som ved kommunens vedtak om byggetillatelse av 11.november Til kommunens behandling av klagesaken skal kort bemerkes at HallingKonsult har vært på Norefjell i november og har funnet igjen grensemerkene som ligger til grunn for reguleringsplanen. I e-post av 19.november 2008 har Marit Pettersborg vedlagt oppdatert reguleringskart hvor avstanden til nabogrensen mot Lorentzen Eiendom AS sin eiendom fremgår. Kommentarer: Klager hevder tiltaket er gjennomført nærmere grensa enn 4 m. Vi legger til grunn for saksbehandlingen den oppmåling som er foretatt av HallingKonsult as i fbm revideringen av reguleringsplanen for området. Vi forutsetter også at det er disse grensene som er reelle i fbm kjøp av tomtene. Ut fra nevnte grense og innsendt situasjonsplan kan vi ikke se at plan- og bygningslovens 70, nr 2 ikke er overholdt. Blant både ansvarlige foretak og saksbehandlere kan det aksepteres et visst slingringsmonn/justering i forhold til 4-metersregelen, men slike avvik skal ikke misbrukes og må bedømmes i hvert enkelt tilfelle. Slik den innsendte situasjonsplanen i fbm byggemeldingen viser, vil en plassering av en framtidig hytte på naboeiendommen 4 m fra grensa ikke få pålegg om noen brannmessige sikkerhetstiltak, men dette forholdet må avklares når byggeprosjektet er en realitet. Som tidligere nevnt er angjeldende tiltak et meldepliktig tiltak i henhold til plan- og bygningslovens 86 a, men nabovarsling er en forutsetning. Det byggemeldte tiltaket er også i henhold til reguleringsbestemmelsene som tillater inntil 4 bygg på tomta og anneks på inntil 25 m2. I meldingssaker har tiltakshaver et selvstendig ansvar for at tiltaket er lovmessig, og at arbeidet blir riktig og fagmessig utført, jfr pbl 77 nr 1, og for nødvendige sikkerhetstiltak, jfr pbl 100. Dette gjelder også forholdet til minsteavstand til nabogrense. Konklusjon er at tiltakshaver er ansvarlig for at alle ovennevnte forhold ivaretas på en lovmessig forsvarlig måte. Den nevnte terrassen anser vi i dette tilfellet som et tiltak som verken er søknads- eller meldepliktig siden den ikke er overbygget og ligger nesten på bakkenivå. Vi vurderer den nærmest som en platting/planering i henhold til forskrift om saksbehandling og kontroll i byggesaker (SAK) 4, pkt 3, litra g. Det er i reguleringsbestemmelsene ikke sagt noe om på hvilken side av bygget veranda/terrasse/platting skal anlegges. Dette blir etablert ut fra et personlig hensyn. Klager hevder han vil måtte revurdere plassering av prosjektert bygningsmasse og de planlagte utearealene når han skal bygge. Skal man bygge i et etablert, regulert hytteområde, vil det være vanskelig å unngå naboer på flere kanter som kan påvirke ovennevnte. 15

16 Ut fra de innsendte dokumenter og ovenstående bør klagen avvises. Vi kan ikke se at det i klagen har fremkommet nye, vesentlige momenter som gjør at byggetillatelsen gitt i brev av skal oppheves. Rådmannen foreslår formannskapet fatter slikt vedtak: Klagen fra Lorentzen Eiendom AS v/magnus Lorentzen avvises med begrunnelse i at det i klagebrev av ikke er framkommet nye, vesentlige momenter som gjør at byggetillatelse gitt i brev av skal oppheves. I medhold av plan- og bygningslovens 15 vil klagen bli oversendt Fylkesmannen i Buskerud for endelig avgjørelse. 16

17 17

18 18

19 19

20 20

21 21

22 22

23 23

24 24

25 25

26 KRØDSHERAD KOMMUNE 26

27 27

28 28

29 29

30 30

31 MØTEBOK FORMANNSKAPET Saksbeh.:Erik Bjøre Arkivnr.: K20 Arkivsaknr.:08/415 Utvalg: Møtedato: Saksnr.: FORMANNSKAPET /08 KOMMUNESTYRET /08 FORMANNSKAPET /09 BIOENERGI TIL KOMMUNALE BYGG I NORESUND OG KRØDEREN SENTRUM Vedlegg: Saksopplysninger: KOMMUNESTYRET fattet slikt enstemmig vedtak i sak nr. 49/08 den : Krødsherad kommune ønsker å varme flest mulig av de kommunale byggene med bioenergi basert på flis. Kommunen utreder mulighetene for å varme de ulike kommunale byggene, utarbeider et anbudsgrunnlag som legges ut på Doffin. Det bevilges kr til utredningsarbeidet. Kostnadene dekkes med midler fra disposisjonsfondet. Det er kommet inn anbud på dette, og det arbeides med å saksforberede denne saken for behandling i formannskapets møte den 22. januar. Denne, samt innstilling er imidlertid ikke ferdigstilt ved utsendelse av disse møtepapirene og vil bli ettersendt møtets deltakere på epost 31

32 MØTEBOK FORMANNSKAPET Saksbeh.:Lise Kihle Gravermoen Arkivnr.: GNR 198/1 Arkivsaknr.:08/791 Utvalg: Møtedato: Saksnr.: FORMANNSKAPET /09 SØKNAD OM DELING AV 198/1 Vedlegg: Kart over tomteområdet i målestokk M= 1: 4000, datert Saksopplysninger: Søker Fredrik V. Lund er eier av Nordre Leir, gnr.198 bnr. 1 i Krødsherad. Fredrik V. Lund søker om å få dele fra tre byggetomter på tilsammen ca. 4 daa ovenfor Skeiberget med avkjøring fra kommunal vei til Rundskogen. Parsellene skal benyttes til fritidshus henholdsvis: Nr. 1. på 2 daa til Lars Edv. Lunds barn Nr. 2 på 1 daa til Jon Eystein Lund Nr. 3 på 1 daa til Lars Andreas Lund Planstatus: De omsøkte tomtene ligger i LNF-sone i gjeldende Kommuneplan fra Feltet ble spilt inn som mulig utbyggingsområde i forbindelse med rullering av kommuneplan. Krødsherad kommune har i brev til søker av åpnet for at denne saken kan behandles uavhengig av kommuneplanprosessen. Saksbehandling: Søknad om deling er behandlet etter plan- og bygningsloven og gjeldende kommuneplan: Det vises til Plan- og bygningsloven av 14. juni 1985, (Pbl.): 63. Deling av eiendom: Eiendom må ikke deles eller enheter opprettes for bortfeste som nevnt i 93 bokstav h, på en slik måte at det oppstår forhold som strider mot denne lov, forskrift, vedtekt eller plan. Heller ikke må eiendom deles eller enhet som nevnt bortfestes slik at det dannes tomter som etter kommunens skjønn er mindre vel skikket til bebyggelse på grunn av sin størrelse eller form. 66. Atkomst og avløp: 1. Eiendom kan bare deles eller bebygges dersom byggetomta(ene) enten er sikret lovlig atkomst til veg som er åpen for alminnelig ferdsel eller ved tinglyst dokument eller på annen måte er sikret vegforbindelse som 32

33 kommunen godtar som tilfredsstillende. Avkjørsel fra offentlig veg må være godkjent av vedkommende vegmyndighet, jf. vegloven av 21. juni Hvor vegforbindelse etter kommunens skjønn ikke kan skaffes uten uforholdsmessig vanske eller utgift kan kommunen godta en annen ordning. 2. Før tomt fraskilles eller oppføring av bygning blir satt i gang, skal bortledning av avløpsvann være sikret i samsvar med forurensningsloven. Når offentlig avløpsledning går over eiendommen eller i veg som støter til den, eller over nærliggende areal, skal bygning som ligger på eiendommen, knyttes til avløpsledningen. Kommunen kan fravike dette krav hvis det vil medføre uforholdsmessige kostnader eller det foreligger andre særlige grunner. Også i andre tilfelle enn nevnt i annet ledd, kan kommunen kreve at bygningen skal knyttes til avløpsledning, når særlige hensyn tilsier det. Det vises videre til gjeldende kommuneplan for Krødsherad vedtatt Jordbrukssjefens vurdering: Vurdering etter plan- og bygningsloven. Tomtenes areal er på søknad oppgitt til ca. 4 dekar. Fradelingen strider ikke mot 63 i plan- og bygningsloven. Fradelingen strider ikke mot 66 i plan og bygningsloven Parsellene har planlagt privat felles vannverk og privat enkeltanlegg for avløp med infiltrasjonsanlegg. Det må settes som vilkår at forhold vedrørende adkomst og avløp må avklares. Etter plan- og bygningsloven 94 plikter søker å sende nabovarsel før søknad om deling blir sendt til behandling i kommunen. Kvittering for godkjent nabovarsel følger saken. Vurdering etter kommuneplanen. Fradelingen er i strid med gjeldende kommuneplan. Tomtene ligger innenfor LNF-sone hvor det ikke er tillatt med spredt fritidsbebyggelse. Krødsherad kommune har i brev til søker av åpnet for at denne saken kan behandles uavhengig av kommuneplanprosessen. Tomtene kommer ikke i konflikt med viktige landbruksinteresser. Utfra ovenstående vil rådmannen anbefale formannskapet å fatte slikt vedtak: Det er åpnet for å behandle saken før sluttbehandling av ny kommuneplan grunnet lang saksbehandlingstid. I henhold til politiske signaler i denne sammenheng, ville trolig søknaden kunne i møtekommes etter nytt kommunestyrevedtak. På dette grunnlag fremmes følgende innstilling: 33

34 Rådmannen viser til Plan- og bygningsloven av 14. juni og godkjenner fradeling av tre tomter til fritidsbebyggelse på til sammen ca.4 dekar fra gnr. 198, bnr. 1 i Krødsherad kommune som vist på kart M=1:4000, datert Rådmannen viser til Plan og bygningsloven av 14. juni 1985, 66. Atkomst og avløp og setter som vilkår for fradeling av tomtene at bortledning av avløpsvannet blir godkjent. Rådmannen viser til Plan og bygningsloven av 14. juni 1985, 66. Atkomst og avløp og setter som vilkår for oppretting av tomtene at det blir tinglyst tilfredsstillende adkomst inn til tomtene.. Fradelingen er ikke gyldig før kommunen har gitt godkjenning til avkjøring fra Rundskogveien. 34

35 35

36 MØTEBOK FORMANNSKAPET Saksbeh.:Anders Braaten Arkivnr.: GNR 220/8,19 Arkivsaknr.:08/738 Utvalg: Møtedato: Saksnr.: FORMANNSKAPET /08 FORMANNSKAPET /09 SØKNAD OM DELING AV GRUNNEIENDOM GNR 220 BNR 8,19 Vedlegg: Kartutsnitt, Brev fra søker datert Saksopplysninger: Kristin Øverli søker om fradeling av en hyttetomt fra eiendommen Støa gnr. 220, bnr. 8 og 19 i Krødsherad. Tomten er på daa. Støa ligger på nordsiden av Riksveg 7 om lag 10 km fra Noresund i retning Ørgenvika. Gården består av totalt 184 daa derav 29 daa jordbruksareal og 165 daa skog og anna utmark. Planstatus: Omsøkt område ligger innenfor LNF-området i kommuneplanens arealdel vedtatt i Krødsherad kommunestyre hvor det ikke tillates fradeling til fritidsbebyggelse, jfr. kommuneplanens bestemmelser pkt.4.1. Søknaden må derfor behandles som en dispensasjonssak Saksbehandling: Søknad om deling er behandlet etter jordloven, plan- og bygningsloven og gjeldende kommuneplan: Det vises til Jordloven av 12. mai 1995, 12 Deling 1., 2. og 3.ledd Eigedom som er nytta eller kan nyttast til jordbruk eller skogbruk kan ikkje delast utan samtykke frå departementet. Med eigedom meiner ein òg rettar som ligg til eigedomen og partar i sameige. Forbodet mot deling gjeld òg forpakting, tomtefeste og liknande leige eller bruksrett til del av eigedom når retten er stifta for lengre tid enn 10 år eller ikkje kan seiast opp av eigaren (utleigaren). Departementet kan gi samtykke dersom samfunnsinteresser av stor vekt taler for det, eller deling er forsvarleg ut frå omsynet til den avkasting eigedomen kan gi. Ved avgjerd skal det mellom anna takast omsyn til om deling kan føre til drifts- eller miljømessige ulemper for landbruket i området. Det skal òg takast omsyn til godkjende planer som ligg føre for arealbruken etter plan- og bygningslova og omsynet til kulturlandskapet. 36

37 Samtykke til deling kan givast på slike vilkår som er nødvendige av omsyn til dei føremål som lova skal fremja. Det vises til Plan- og bygningsloven av 14. juni 1985, (Pbl.): 63. Deling av eiendom: Eiendom må ikke deles eller enheter opprettes for bortfeste som nevnt i 93 bokstav h, på en slik måte at det oppstår forhold som strider mot denne lov, forskrift, vedtekt eller plan. Heller ikke må eiendom deles eller enhet som nevnt bortfestes slik at det dannes tomter som etter kommunens skjønn er mindre vel skikket til bebyggelse på grunn av sin størrelse eller form. 66. Atkomst og avløp: 1. Eiendom kan bare deles eller bebygges dersom byggetomta(ene) enten er sikret lovlig atkomst til veg som er åpen for alminnelig ferdsel eller ved tinglyst dokument eller på annen måte er sikret vegforbindelse som kommunen godtar som tilfredsstillende. Avkjørsel fra offentlig veg må være godkjent av vedkommende vegmyndighet, jf. vegloven av 21. juni Dette gjelder også for utvidet bruk som i dette tilfellet, på eksisterende avkjøringer. Hvor vegforbindelse etter kommunens skjønn ikke kan skaffes uten uforholdsmessig vanske eller utgift kan kommunen godta en annen ordning. I bestemmelsene til kommuneplanens arealdel pkt. 4. Landbruks-, natur- og friluftsområder (LNF-områder), pkt. 4.1 heter det: Spredt boligbygging, mindre næringsbygg, fritidsboliger for utleie med tilhørende servicebygg, samt bygg og anlegg av stor samfunnsmessig betydning, kan tillates dersom kravene i punktene er oppfylt. Kommunen kan kreve at det utarbeides reguleringsplan. Jordloven gjøres gjeldene. I pkt. 4.5 står det følgende: Eksisterende fritidsbebyggelse forutsettes opprettholdt uendret. Tilbygg, bruksendring og lignende kan bare gis der Kommunen kan dispensere etter Pbl 7. Vurdring: Vurdering etter jordloven. Adkomst til tomta gjennom gårdstunet vil på sikt kunne bli en uheldig løsning og kan ikke anbefales. Hvis det skal tillates må det også søkes Vegvesenet om utvidet bruk på eksisterende avkjøring. Fradeling av hyttetomta kommer ikke i konflikt med skogbruksaktiviteter. Vurdering etter plan- og bygningsloven. Tomtas areal er på søknad oppgitt til ca daa. Størrelsen på tomta er i utgangspunktet grei. Ytterligere detaljer vedrørende tomtegrensene avklares ved oppmåling. 37

38 Fradelingen strider mot 63 i plan- og bygningsloven da den er i strid med gjeldende kommuneplan. Eventuell fradeling forutsetter at det i henhold til PBL 66 skal tinglyses adkomst til hyttetomta fra riksveien. Etter plan- og bygningsloven 94 plikter søker å sende nabovarsel før søknad om deling blir sendt til behandling i kommunen. Av varslet skal det framgå at det er en dispensasjonssøknad. Dette er ikke bekreftet i søknaden. Vurdering etter kommuneplanen. Fradelingen er i strid med gjeldende kommuneplan. Skal fradeling tillates må det gis dispensasjon. Det skal foreligge særlige grunner for å kunne gi dispensasjon. Uttrykket særlige grunner må sees i forhold til de offentlige hensyn planlovgivningen skal ivareta, dvs. areal- og ressursdisponeringshensyn. Hensynet som ligger til grunn for den bestemmelsen det evt. søkes dispensasjon fra vil være sentral ved vurderingen av om det foreligger særlige grunner. Det gjøres oppmerksom på at dersom dispensasjon innvilges, må saken oversendes Fylkesmann og Vegvesenet for uttalelse før endelig avgjørelse, jfr. plan- og bygningsloven 7 3.ledd. Grunneier har bedt om befaring for å vurdere adkomstveien. Ingen nye momenter i saken er fremlagt. Ut fra ovenstående vil rådmannen anbefale at formannskapet fatter følgende vedtak: Søknad om dispensasjon fra Kommuneplanens bestemmelser i pkt. 4.5 innvilges ikke. Det er lagt vekt på følgende: Det foreligger ikke særlige grunner for å gi dispensasjon fra kommuneplanens bestemmelser. Hvis grunnlaget for å gi dispensasjon ellers hadde vært til stede ville adkomst gjennom gårdstunet blitt sett på som en så uheldig løsning på sikt at dispensasjon ikke ville blitt anbefalt. 38

39 39

40 40

41 MØTEBOK FORMANNSKAPET Saksbeh.:Jan Rundtom Arkivnr.: 611 &01 Arkivsaknr.:08/695 Utvalg: Møtedato: Saksnr.: FORMANNSKAPET /08 KOMMUNESTYRET /08 KOMMUNESTYRET /08 FORMANNSKAPET /09 VEDTEKTER FOR INFRASTRUKTURFOND NOREFJELL Vedlegg: Forslag til vedtekter for Infrastrukturfond Norefjell. Saksopplysninger: Styret i Infrastrukturfond Norefjell, (IF Norefjell), ber rådmannen om å fremme forslag til vedtekter for fondet. Kommunestyret vedtok å innføre utbyggingsavtaler for alle reguleringsplaner og bebyggelsesplaner innenfor kommunedelplanen for Norefjell. Det ble da bestemt at bidrag fra utbyggerne skulle settes i et infrastrukturfond. Fondet skal brukes til å finansiere felles infrastruktur innenfor kommunedelplan for Norefjell. Fondet skal forvaltes av et styre som består av leder og 2 styremedlemmer oppnevnt av kommunestyret og 2 styremedlemmer som er valgt av bidragsytere. Styret hadde første styremøte i mai Styret har det siste halve året blant annet arbeidet med å utforme vedtektene. Vedtektene bygger på inngåtte utbyggingsavtaler mellom Krødsherad kommune og utbyggere på Norefjell. I tillegg er de forarbeider som er gjort i formannskap og kommunestyre vedrørende utbyggingsavtaler og infrastrukturfond hensyntatt. Rådmannen foreslår at formannskapet fremmer følgende innstilling ovenfor kommunestyret: Kommunestyret godkjenner de framlagte vedtektene som vedtekter for Infrastrukturfond Norefjell. 41

42 Vedtekter for Infrastrukturfond Norefjell. 1 Formål 2 Bidragsytere 3 Styret 4 Årsmøte 5 Stemmegivning på årsmøte 6 Ansvarsfordeling 7 Økonomi 8 Vedtektsendringer 1 Formål Forvaltning av Infrastrukturfond Norefjell, (IF Norefjell). a) Forvaltning av investeringsmidler Fondet skal planlegge, og gjennomføre felles infrastrukturtiltak innen kommunedelplan for Norefjell, (KDPN). Dette skal finansieres med innbetalte bidrag til fondet. Prioritere rekkefølge for gjennomføring av tiltak. b) Forvaltning av driftsmidler Organisere og inngå avtaler vedrørende tursti/skiløypenettet og annen felles infrastruktur innen KDPN. Alle nye selvstendige enheter (bnr., fnr., snr.) innenfor arealplaner med utbyggingsavtaler har forpliktet seg til å betale bidrag til fondet for antall dekar/antall enheter som bygges. I tillegg har alle nye selvstendige enheter, (bnr., fnr., snr.), forpliktet seg til å betale et årlig tilskudd til drift av felles infrastrukturtiltak. 2 Bidragsytere Grunneiere/utbyggere med vedtatte arealplaner innen KDPN som har inngått utbyggingsavtale med Krødsherad kommune, (KK), og som har betalt bidrag til IF Norefjell. Når det er innbetalt bidrag til infrastrukturfondet i forbindelse med søknad om igangsettingstillatelse i henhold til Plan- og bygningsloven har planområdet fått status som bidragsyter. 3 Styret Styret består av en leder og fire styremedlemmer i tillegg er det to styremedlemmer uten stemmerett. 42

43 Krødsherad kommunestyre oppnevner en leder og to styremedlemmer innen i kommunevalgåret og disse sitter i styret fram til neste kommunevalgår. Det skal i tillegg oppnevnes varamedlemmer. Bidragsytere er representert med to styremedlemmer. Styremedlemmene blir valgt for to år om gangen, det er ett styremedlem på valg hvert år. Det skal i tillegg velges personlig varamedlem. Norefjell Skisenter kan være representert med et styremedlem med tale- og forslagsrett, men ikke stemmerett. Brukere/turister kan være representert med et styremedlem med tale- og forslagsrett, men ikke stemmerett. Representanten oppnevnes av Drammens og Oplands turistforening og Krødsherad Idrettslag i fellesskap. Daglig leder forbereder styremøtene i samarbeid med styreleder. Daglig leder skal være styrets sekretær og sørge for at styrets vedtak blir iverksatt. 4 Årsmøte Årsmøtet skal avholdes innen utgangen av mars. Årsmøtet er åpent for alle. Møtet har ingen annen formell myndighet enn å velge ett styremedlem. Møtet skal ha følgende dagsorden: Styrets beretning med oversikt over gjennomførte tiltak og regnskap. Valg av ett medlem til styret for IF Norefjell. Orientering om planer for inneværende år med budsjett. Møtet innkalles skriftlig til bidragsytere til IF Norefjell, med oppslag på Norefjell og annonse i lokalaviser. Gjennomføring av valg: Innen 15. februar sendes det ut informasjon til bidragsytere om antall stemmer og hvem som er stemmeberettigede. Bidragsyterne får da muligheten til å innstille en person fra hvert planområde til styremedlemsvervet. Informasjon om kandidatene sendes så ut, sammen med innkalling til årsmøte, til alle med stemmerett. På årsmøtet skal det velges et styremedlem blant disse kandidatene. 43

Reglement for kommunestyret og formannskapet

Reglement for kommunestyret og formannskapet Reglement for kommunestyret og formannskapet i Krødsherad kommune Vedtatt av Krødsherad kommunestyre den: 05.02.2009 i sak 6 /09 1 Kommunestyrereglement 1 Valg av sammensetning. Kommunestyret består av

Detaljer

Reglement for kommunestyret og formannskapet

Reglement for kommunestyret og formannskapet Reglement for kommunestyret og formannskapet i Krødsherad Kommune Vedtatt av Krødsherad kommunestyre den: 05.02.2009 i sak 6 /09 Revidert av Krødsherad kommunestyre den: 12.02.2015 i sak 3/15 1 Kommunestyrereglement

Detaljer

Forretningsorden Kommunestyresak 46/15 i møte 16.06.15

Forretningsorden Kommunestyresak 46/15 i møte 16.06.15 Forretningsorden Kommunestyresak 46/15 i møte 16.06.15 1. Navneopprop, møtet settes Når møtetiden er nådd, sørger møtelederen for at det foretas navneopprop. Er det lovmessig minste antall til stede, erklæres

Detaljer

REGLEMENT FOR KVINESDAL KOMMUNESTYRE

REGLEMENT FOR KVINESDAL KOMMUNESTYRE REGLEMENT FOR KVINESDAL KOMMUNESTYRE Vedtatt av kommunestyret 16.11.2005, sak 072-05, sist revidert 20.03.2013, sak 20/13. For saksbehandlingen i kommunestyret gjelder kommunelovens regler med følgende

Detaljer

REGLEMENT FOR DØNNA FORMANNSKAP

REGLEMENT FOR DØNNA FORMANNSKAP REGLEMENT FOR DØNNA FORMANNSKAP REVIDERT JUNI 2012. 1 1 FORMANNSKAPETS VIRKEOMRÅDE. Formannskapets virkeområde er i tråd med kommunelovens 8 og formannskapet avgjør de saker kommunestyret har gitt formannskapet

Detaljer

AVERØY KOMMUNESTYRE REGLEMENT FOR VIRKSOMHETEN. Vedtatt i kommunestyret sak 0091/06

AVERØY KOMMUNESTYRE REGLEMENT FOR VIRKSOMHETEN. Vedtatt i kommunestyret sak 0091/06 AVERØY KOMMUNESTYRE REGLEMENT FOR VIRKSOMHETEN. Vedtatt i kommunestyret 19.12.2006 sak 0091/06 1. Forberedelser av saker for kommunestyret Kommunestyret holder sine møter på de tidspunkt som kommunestyret

Detaljer

REGLEMENT FOR HADSEL FORMANNSKAP (forretningsreglement) vedtatt i K-sak 19/ endret i K-sak 90/

REGLEMENT FOR HADSEL FORMANNSKAP (forretningsreglement) vedtatt i K-sak 19/ endret i K-sak 90/ REGLEMENT FOR HADSEL FORMANNSKAP (forretningsreglement) vedtatt i K-sak 19/09 05.03.09 endret i K-sak 90/2014 18.09.14 1. FORBEREDELSE AV SAKER FOR FORMANNSKAPET Rådmann/administrasjonssjef sørger for

Detaljer

Reglement for Sigdal kommunestyre Vedtatt KS-04/0005

Reglement for Sigdal kommunestyre Vedtatt KS-04/0005 Reglement for Sigdal kommunestyre Vedtatt 18.03.2004 KS-04/0005 1. Saksforberedelse for kommunestyret Ordføreren har ansvar for at de saker som legges fram for kommunestyret er forberedt på forsvarlig

Detaljer

REGLEMENT FOR KOMITEENE I VERDAL KOMMUNE FRA VALGPERIODEN 2011

REGLEMENT FOR KOMITEENE I VERDAL KOMMUNE FRA VALGPERIODEN 2011 REGLEMENT FOR KOMITEENE I VERDAL KOMMUNE FRA VALGPERIODEN 2011 (Komite Mennesker og livskvalitet og Komite Plan og samfunn) Komiteene er et utvalg oppnevnt i medhold av 10 i kommuneloven. Komiteene kan

Detaljer

REGLEMENT FOR INDERØY KOMMUNESTYRE

REGLEMENT FOR INDERØY KOMMUNESTYRE REGLEMENT FOR INDERØY KOMMUNESTYRE Innhold 1.A Sammensetning... 2 1.B Forberedelse av saker for kommunestyret.... 2 2. Innkalling til møte. Dokumentutlegging.... 2 3. Forfall. Varamedlemmer.... 2 4. Hvilke

Detaljer

REGLEMENT FOR RØMSKOG KOMMUNESTYRE OG FORMANNSKAP

REGLEMENT FOR RØMSKOG KOMMUNESTYRE OG FORMANNSKAP REGLEMENT FOR RØMSKOG KOMMUNESTYRE OG FORMANNSKAP 0. FORMÅL Dette reglementet skal sikre en god møteavvikling i kommunens lovbestemte styringsorganer på en måte som gir gode arbeidsformer og aktiv involvering

Detaljer

Komiteene gir normalt innstilling i alle andre saker, og i saker som kommunestyret forøvrig krever utredet.

Komiteene gir normalt innstilling i alle andre saker, og i saker som kommunestyret forøvrig krever utredet. F:\HJEMMESIDE\Reglement for kommunestyret.doc REGLEMENT FOR INDERØY KOMMUNESTYRE 1.A Sammensetning Inderøy kommunestyre består av 27 representanter. 1.B Forberedelse av saker for kommunestyret. Rådmannen

Detaljer

REGLEMENT GJEMNES KOMMUNESTYRE

REGLEMENT GJEMNES KOMMUNESTYRE REGLEMENT GJEMNES KOMMUNESTYRE 1 Forberedelse av saker for kommunestyret I medhold av Kommunelovens 23, pkt. 2, skal rådmannen påse at de saker som legges fram for kommunestyret, er utredet på en forsvarlig

Detaljer

Formannskap, Plan- og bygningsråd - reglement

Formannskap, Plan- og bygningsråd - reglement Formannskap, Plan- og bygningsråd - reglement 1. Innledning Formannskapet Kommunestyret velger 5 medlemmer og varamedlemmer til formannskapet, av og blant kommunestyrets medlemmer. Formannskapet innehar

Detaljer

Reglement for Nesodden kommunestyre

Reglement for Nesodden kommunestyre Reglement for Nesodden kommunestyre Vedtatt av Nesodden kommunestyre 26.03.98, sist endret av kommunestyret 03.02. 2016 Saksbehandlingen i kommunale folkevalgte organer er regulert i kommunelovens kap.

Detaljer

REGLEMENT FOR SNÅSA FORMANNSKAP

REGLEMENT FOR SNÅSA FORMANNSKAP REGLEMENT FOR SNÅSA FORMANNSKAP Vedtatt av Snåsa kommunestyre i møte 17.12.99, sak 118/99 - revidert av Snåsa kommunestyre i møte 27.03.2014, sak i K. 25/14 samt i sak K. 15/15 i møte 26.02.2015. 1: Formannskapets

Detaljer

REGLEMENT FOR MERÅKER KOMMUNESTYRE

REGLEMENT FOR MERÅKER KOMMUNESTYRE REGLEMENT FOR MERÅKER KOMMUNESTYRE Innhold. 1. Sammensetning 2. Forberedelse av saker for kommunestyret. 3. Innkalling til møte. Dokumentutlegging. 4. Forfall. Varamedlemmer. 5. Hvilke andre enn kommunestyrets

Detaljer

ARBEIDSREGLEMENT FOR NORDRE LAND KOMMUNESTYRE. Kommunestyrets virkeområde har sin basis i kommunelovens 6. Her heter det bl.a.:

ARBEIDSREGLEMENT FOR NORDRE LAND KOMMUNESTYRE. Kommunestyrets virkeområde har sin basis i kommunelovens 6. Her heter det bl.a.: ARBEIDSREGLEMENT FOR NORDRE LAND KOMMUNESTYRE I Kommunelovens 39 heter det: 1. Kommunestyret eller fylkestinget fastsetter selv ved reglement nærmere regler for saksbehandlingen i folkevalgte organer.

Detaljer

VEDTATT AV KOMMUNESTYRET I MØTE 19.02.98, ENDRET 30.09.04. Vedtatt av Halden kommunestyre under K-sak 19/98 i møte 19.02.1998.

VEDTATT AV KOMMUNESTYRET I MØTE 19.02.98, ENDRET 30.09.04. Vedtatt av Halden kommunestyre under K-sak 19/98 i møte 19.02.1998. REGLEMENT FOR HALDEN KOMMUNESTYRE OG HALDEN FORMANNSKAP VEDTATT AV KOMMUNESTYRET I MØTE 19.02.98, ENDRET 30.09.04. REGLEMENT FOR HALDEN KOMMUNESTYRE Vedtatt av Halden kommunestyre under K-sak 19/98 i møte

Detaljer

Evenes kommune REGLEMENT FOR KOMMUNESTYRET. Vedtatt av kommunestyret i møte under sak 14/17.

Evenes kommune REGLEMENT FOR KOMMUNESTYRET. Vedtatt av kommunestyret i møte under sak 14/17. Evenes kommune REGLEMENT FOR KOMMUNESTYRET Vedtatt av kommunestyret i møte 16.3.2017 under sak 14/17. 1. Valg og sammensetning Evenes kommunestyre består av 17 medlemmer med varamedlemmer. Det vises til

Detaljer

REGLEMENT FOR MERÅKER KOMMUNESTYRE

REGLEMENT FOR MERÅKER KOMMUNESTYRE REGLEMENT FOR MERÅKER KOMMUNESTYRE Innhold. 1. Sammensetning....2 2. Forberedelse av saker for kommunestyret....2 3. Innkalling til møte. Dokumentutlegging....2 4. Forfall. Varamedlemmer....2 5. Møteleder.

Detaljer

HERØY KOMMUNE REGLEMENT FOR FORMANNSKAPET. Vedtatt av kommunestyret (K-sak 22/16)

HERØY KOMMUNE REGLEMENT FOR FORMANNSKAPET. Vedtatt av kommunestyret (K-sak 22/16) HERØY KOMMUNE REGLEMENT FOR FORMANNSKAPET Vedtatt av kommunestyret 21.06.16 (K-sak 22/16) REGLEMENT HERØY FORMANNSKAP 1. Saksområde forberedelse. Formannskapet avgjør de saker som kommunestyret har gitt

Detaljer

Reglement for Birkenes kommunestyre Vedtatt K-sak 014/13

Reglement for Birkenes kommunestyre Vedtatt K-sak 014/13 Reglement for Birkenes kommunestyre Vedtatt 12.03.2013 K-sak 014/13 1. Kommunestyrets overordnede oppgaver Koml 6 Kommunestyret er kommunens øverste organ og treffer vedtak på kommunens vegne så langt

Detaljer

REGLEMENT FOR SKIPTVET KOMMUNESTYRE

REGLEMENT FOR SKIPTVET KOMMUNESTYRE SKIPTVET KOMMUNE Klart vi kan! Kvalitet Engasjement - Samspill REGLEMENT FOR SKIPTVET KOMMUNESTYRE Vedtatt av kommunestyret i sak 22/1996 den 19.03.1996 Justering i Kommunestyret i sak 9/2001 den 27.02.2001

Detaljer

Fellesreglement for folkevalgte organer i Akershus fylkeskommune

Fellesreglement for folkevalgte organer i Akershus fylkeskommune Fellesreglement for folkevalgte organer i Akershus fylkeskommune Vedtatt av fylkestinget 22.09.14 1. Virkeområde Dette reglementet gjelder for de folkevalgte organer som er opplistet i punkt 2 nedenfor.

Detaljer

REGLEMENT FOR FOLKEVALGTE ORGANER I LYNGDAL KOMMUNE

REGLEMENT FOR FOLKEVALGTE ORGANER I LYNGDAL KOMMUNE REGLEMENT FOR FOLKEVALGTE ORGANER I LYNGDAL KOMMUNE Kommunestyrets vedtaksdato og saksnummer: 04.09.03, sak 60/03. Sist revidert av kommunestyret: 10.12. 2015, sak 89/15 Lyngdal.kommune.no Vi Vil Vi Våger

Detaljer

Reglement for Sømna kommunestyre

Reglement for Sømna kommunestyre Reglement for Sømna kommunestyre 1. Valg og sammensetning. Kommunestyret består av 17 medlemmer med vararepresentanter. Det vises til kommunelovens 17 vedr. konstituerende møte i kommunestyre, herunder

Detaljer

REGLEMENT FOR LØRENSKOG FORMANNSKAP

REGLEMENT FOR LØRENSKOG FORMANNSKAP REGLEMENT FOR LØRENSKOG FORMANNSKAP Vedtatt av Lørenskog kommunestyre i møte 30. august 1995, sak 68/95, endret ved kommunestyrets vedtak av 6. mars 1996 sak 11/96, 21. mai 1997 sak 48/97, 25. juni 2003

Detaljer

REGLEMENT FOR VERDAL KOMMUNESTYRE

REGLEMENT FOR VERDAL KOMMUNESTYRE REGLEMENT FOR VERDAL KOMMUNESTYRE 1. Valg og sammensetning. Kommunestyret består av 35 medlemmer med varamedlemmer. Det vises til Kommunelovens 17 om konstituering av kommunestyret. I dette møte skal det

Detaljer

REGLEMENT FOR KOMMUNESTYRET. A) Valg, sammensetning, formål, oppgaver og myndighet.

REGLEMENT FOR KOMMUNESTYRET. A) Valg, sammensetning, formål, oppgaver og myndighet. Aurskog - Høland kommune Ajourført pr mai. 2008 REGLEMENT FOR KOMMUNESTYRET Vedtatt av kommunestyret: 24.8.95 Sak nr.: 92/95 Rettelse / endring nr. 1, vedtatt av kommunestyret: 14.04.08 Sak nr. 23/08.

Detaljer

REGLEMENT FOR KOMMUNESTYRET

REGLEMENT FOR KOMMUNESTYRET REGLEMENT FOR KOMMUNESTYRET Vedtatt av kommunestyret 19. juni 2003, sak 0031/2003. Endringer vedtatt i kommunestyremøtet 28. oktober 2004, sak 0111/04. Endringer vedtatt i kommunestyremøtet 30. august

Detaljer

Politisk møtereglement Kvitsøy kommune

Politisk møtereglement Kvitsøy kommune Politisk møtereglement Kvitsøy kommune Innhold: 1 Forberedelse av saker til møte i politiske utvalg 2 Innkalling til møte 3 Forfall og varamedlemmer 4 Kommunale tjenestemenn 5 Møteleder, lukking av møter,

Detaljer

POLITISK MØTEREGLEMENT FOR UTSIRA KOMMUNE

POLITISK MØTEREGLEMENT FOR UTSIRA KOMMUNE POLITISK MØTEREGLEMENT FOR UTSIRA KOMMUNE 2016-2019. Vedtatt av Utsira kommunestyre den 8. februar 2016. AE. Innhold: 1 Forberedelse av saker til møte i politiske utvalg 2 Innkalling til møte 3 Forfall

Detaljer

REGLEMENT FOR DØNNA KOMMUNESTYRE

REGLEMENT FOR DØNNA KOMMUNESTYRE REGLEMENT FOR DØNNA KOMMUNESTYRE REVIDERT JUNI 2012. 1 1 KOMMUNESTYRETS VIRKEOMRÅDE. Kommunestyret er kommunens øverste organ. Kommunestyret vedtar kommuneplan, økonomiplan, sektorplaner og årsbudsjett.

Detaljer

REGLEMENT FOR SØNDRE LAND FORMANNSSKAP gjeldende fra

REGLEMENT FOR SØNDRE LAND FORMANNSSKAP gjeldende fra REGLEMENT FOR SØNDRE LAND FORMANNSSKAP gjeldende fra 01.07.2013 Vedtatt av kommunestyret i møte den 17.06.2013, sak 25/13. 1 Formannskapets sammensetting og virkeområde Valg av formannskap er regulert

Detaljer

Reglement for Bygg- og Miljøutvalget (bygg/miljø) Vedtatt i kommunestyret 15.11.2012, Sak 12/04471

Reglement for Bygg- og Miljøutvalget (bygg/miljø) Vedtatt i kommunestyret 15.11.2012, Sak 12/04471 Reglement for Bygg- og Miljøutvalget (bygg/miljø) Vedtatt i kommunestyret 15.11.2012, Sak 12/04471 «Kommunestyret kan selv opprette faste utvalg for kommunale formål eller for deler av den kommunale virksomhet.

Detaljer

REGLEMENT FOR MANDAL BYSTYRE 1

REGLEMENT FOR MANDAL BYSTYRE 1 MANDAL KOMMUNE 2007/3603-60 REGLEMENT FOR MANDAL BYSTYRE 1 1 INNKALLING TIL MØTE. DOKUMENTUTLEGGING Bystyret holder møte i alminnelighet hver måned og ellers når minst 1/3 av medlemmene krever det, eller

Detaljer

Reglement for Plan -og økonomiutvalget (Pløk)

Reglement for Plan -og økonomiutvalget (Pløk) Reglement for Plan -og økonomiutvalget (Pløk) Vedtatt i kommunestyret 15.11.2012, Sak 12/04473 Revidert i kommunestyret 26.03.2015, Sak 15/00267 «Plan og økonomiutvalget er kommunens formannskap, og behandler

Detaljer

vedtatt i fylkestingssak 53/03 og endringer i sak 70/04, sak 35/05,sak 01/08, sak 55/13 og 84/16) Forberedelse av saker for fylkestinget

vedtatt i fylkestingssak 53/03 og endringer i sak 70/04, sak 35/05,sak 01/08, sak 55/13 og 84/16) Forberedelse av saker for fylkestinget Dok.id.: 1.1.1.0 Reglement for Troms fylkesting Utgave: 1.02 Skrevet av: Kjell Meløe Gjelder fra: 13.12.2016 Godkjent av: Fylkestinget Dok.type: Styringsdokumenter Sidenr: 1 av 9 vedtatt i fylkestingssak

Detaljer

REGLEMENT FOR POLITISKE ORGANER I STOKKE KOMMUNE

REGLEMENT FOR POLITISKE ORGANER I STOKKE KOMMUNE REGLEMENT FOR POLITISKE ORGANER I STOKKE KOMMUNE Vedtatt av kommunestyret 16.12.2013 A) GENERELLE BESTEMMELSER... 1 1. STYREFORM... 1 B) SAKSBEHANDLINGSREGLER... 2 2. FORBEREDELSE AV SAKER... 2 3. INNKALLING

Detaljer

Reglement for Søgne kommunestyre

Reglement for Søgne kommunestyre Reglement for Søgne kommunestyre Vedtatt av kommunestyret 24.09.15 sak PS 57/15 Revidert av kommunestyret 17.12.15 sak PS 121/15, ny 5 1. Oppgaver og valg Kommunestyret er det øverste kommunale organ,

Detaljer

Reglement for formannskapet og utvalgene Vedtatt i k-sak 09/02 av 25.02.09

Reglement for formannskapet og utvalgene Vedtatt i k-sak 09/02 av 25.02.09 Reglement for formannskapet og utvalgene Vedtatt i k-sak 09/02 av 25.02.09 For saksbehandlingen i formannskapet, bygningsrådet og driftsutvalget gjelder reglene i kommuneloven med følgende utfyllende bestemmelser:

Detaljer

Reglement for Kristiansand Bystyre

Reglement for Kristiansand Bystyre Reglement for Kristiansand Bystyre Vedtatt av bystyret 27. april 1994 (sak 84/94) med endringer sist vedtatt 16.09.15. For saksbehandlingen i bystyret gjelder kommunelovens regler med følgende utfyllende

Detaljer

Reglement for saksbehandling i politiske organer i Indre Fosen kommune

Reglement for saksbehandling i politiske organer i Indre Fosen kommune Reglement for saksbehandling i politiske organer i Indre Fosen kommune Reglementet er utarbeidet i medhold av kommunelovens kapittel 6, Saksbehandlingsregler i folkevalgte organ. 1. Virkeområde Reglementet

Detaljer

1 FORRETNINGSORDEN FOR LUNNER KOMMUNESTYRE Det er i denne forretningsorden henvist til lovparagrafer i kommuneloven.

1 FORRETNINGSORDEN FOR LUNNER KOMMUNESTYRE Det er i denne forretningsorden henvist til lovparagrafer i kommuneloven. 1 FORRETNINGSORDEN FOR LUNNER KOMMUNESTYRE Det er i denne forretningsorden henvist til lovparagrafer i kommuneloven. 1.1 ÅPNING AV MØTET. VEDTAKSFØRHET Møtet ledes av ordføreren eller varaordfører, eller

Detaljer

Reglement for Midtre Gauldal kommunestyre

Reglement for Midtre Gauldal kommunestyre Reglement for Midtre Gauldal kommunestyre Vedtatt av kommunestyret 171203 sak 060/03, med endringer gjort av kommunestyret 110411 sak 12/11 og 090511 sak 25/11. Saksbehandlingen i kommunale folkevalgte

Detaljer

REGLEMENT OG ANSVARSOMRÅDE FOR GJØVIK KOMMUNESTYRE I PERIODEN

REGLEMENT OG ANSVARSOMRÅDE FOR GJØVIK KOMMUNESTYRE I PERIODEN REGLEMENT OG ANSVARSOMRÅDE FOR GJØVIK KOMMUNESTYRE I PERIODEN 2015-2019 Første gang vedtatt av kommunestyret 05.10.95 sak nr. 95/0069 Endret kommunestyret 29.04.2004 sak. 04/0036 Endret fra 25.10.2007

Detaljer

REGLEMENT FOR FAKULTETSSTYRET VED DET TEKNISK- NATURVITENSKAPELIGE FAKULTET, UiS

REGLEMENT FOR FAKULTETSSTYRET VED DET TEKNISK- NATURVITENSKAPELIGE FAKULTET, UiS Universitetet i Stavanger Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet REGLEMENT FOR FAKULTETSSTYRET VED DET TEKNISK- NATURVITENSKAPELIGE FAKULTET, UiS Vedtatt av fakultetsstyret 10. oktober 2017 Dokumentet

Detaljer

REGLEMENT FOR KOMMUNESTYRET Vedtatt av Hamar kommunestyre i møte den sak nr. 16/171

REGLEMENT FOR KOMMUNESTYRET Vedtatt av Hamar kommunestyre i møte den sak nr. 16/171 REGLEMENT FOR KOMMUNESTYRET Vedtatt av Hamar kommunestyre i møte den 30.11.16 sak nr. 16/171 1 Formell forankring Kommunestyret er opprettet i hht kommunelovens bestemmelser. Når ikke annet er bestemt

Detaljer

REGLEMENT FOR RISØR BYSTYRE

REGLEMENT FOR RISØR BYSTYRE 1 REGLEMENT FOR RISØR BYSTYRE Vedtatt av Risør bystyre 29. mars 2012 Endret ved vedtak i bystyret 27.08.15 (PS 104/15) 2 Innhold: 1 Forberedelse av saker for bystyret 2 Møteplan 3 Saksliste og innkalling

Detaljer

Håndbok. Reglementer og retningslinjer for styrer råd og utvalg Reglement for kommunestyret

Håndbok. Reglementer og retningslinjer for styrer råd og utvalg Reglement for kommunestyret Side: 1. av 9 1. Valg og sammensetning. Kommunestyret velges etter regler fastsatt i valgloven. Valget gjelder for 4 år. Kommunestyrets medlemstall er 29. 2. Virkeområde. Kommunestyret er ns øverste politiske

Detaljer

REGLEMENT FOR FOLKEVALGTE ORGAN I MIDTRE NAMDAL SAMKOMMUNE

REGLEMENT FOR FOLKEVALGTE ORGAN I MIDTRE NAMDAL SAMKOMMUNE REGLEMENT FOR FOLKEVALGTE ORGAN I MIDTRE NAMDAL SAMKOMMUNE Vedtatt av samkommunestyret i Midtre Namdal 07.02.2014. 1 Virkeområde og rettsgrunnlag Reglementet for folkevalgte organ i Midtre Namdal samkommune

Detaljer

REGLEMENT FOR SANDEFJORD BYSTYRE (vedtatt Sandefjord bystyre sak 42/11, 24.november 2011) Generelt. Oppgaver. Forberedelse av saker for bystyret.

REGLEMENT FOR SANDEFJORD BYSTYRE (vedtatt Sandefjord bystyre sak 42/11, 24.november 2011) Generelt. Oppgaver. Forberedelse av saker for bystyret. REGLEMENT FOR SANDEFJORD BYSTYRE (vedtatt Sandefjord bystyre sak 42/11, 24.november 2011) 1 Generelt. Bystyret er kommunens øverste folkevalgte organ, og har det øverste tilsyn med kommunens virksomhet.

Detaljer

REGLEMENT FOR SNÅSA KOMMUNESTYRE

REGLEMENT FOR SNÅSA KOMMUNESTYRE REGLEMENT FOR SNÅSA KOMMUNESTYRE Vedtatt av Snåsa kommunestyre i møte 17.12.99 sak 118/99 - revidert i møte 27.03.2014 i sak K. 25/14 sak i K. 25/14 samt i sak K. 15/15 i møte 26.02.2015. 1. Forberedelse

Detaljer

Reglement for Levekårsutvalget (levekår)

Reglement for Levekårsutvalget (levekår) Reglement for Levekårsutvalget (levekår) Vedtatt i kommunestyret 15.11.2012, Sak 12/04472 Revidert i kommunestyret 26.03.2015, Sak 15/00267 «Kommunestyret kan selv opprette faste utvalg for kommunale formål

Detaljer

REGLEMENT FOR NITTEDAL KOMMUNES KOMMUNESTYRE

REGLEMENT FOR NITTEDAL KOMMUNES KOMMUNESTYRE REGLEMENT FOR NITTEDAL KOMMUNES KOMMUNESTYRE Disse reglene kommer i tillegg til de generelle reglene for politiske organer, se eget dokument. 1 Kommunestyrets oppgaver og myndighet Kommunestyret er kommunens

Detaljer

Reglement for saksbehandling i politiske organer

Reglement for saksbehandling i politiske organer Reglement for saksbehandling i politiske organer Reglementet er utarbeidet i medhold av kommunelovens 40. Vedtatt av kommunestyret i sak 53/2015 den 01.10.15 med virkning fra samme dato. 1. Virkeområde

Detaljer

Reglement for formannskapet

Reglement for formannskapet Reglement for formannskapet Arbeidsgruppens forslag til revidering av reglementet for formannskapet 1 Formannskapets sammensetting og virkeområde Valg av formannskap er regulert i kommunelovens 8 og skal

Detaljer

HERØY KOMMUNE REGLEMENT FOR KOMMUNESTYRE. Vedtatt av kommunestyret (K-sak 21/16)

HERØY KOMMUNE REGLEMENT FOR KOMMUNESTYRE. Vedtatt av kommunestyret (K-sak 21/16) HERØY KOMMUNE REGLEMENT FOR KOMMUNESTYRE Vedtatt av kommunestyret 21.06.16 (K-sak 21/16) REGLEMENT HERØY KOMMUNESTYRE 1. Kommunestyrets virkeområde. Kommunestyret er kommunens øverste organ. Kommunestyret

Detaljer

REGLEMENT FOR LØRENSKOG KOMMUNESTYRE

REGLEMENT FOR LØRENSKOG KOMMUNESTYRE REGLEMENT FOR LØRENSKOG KOMMUNESTYRE Vedtatt av Lørenskog kommunestyre i møte 30.august 1995, sak 69/95, med endringer av 25. juni 2003, sak 57/03, 15.10.2008, sak 92/08, 18.03.2009, sak 24/09, 16.12.2009,

Detaljer

Revidert i sak k_33/ Audnedal kommune MØTEREGLEMENT FOR KOMMUNESTYRET, FORMANNSKAP OG HOVEDUTVALG

Revidert i sak k_33/ Audnedal kommune MØTEREGLEMENT FOR KOMMUNESTYRET, FORMANNSKAP OG HOVEDUTVALG Audnedal kommune MØTEREGLEMENT FOR KOMMUNESTYRET, FORMANNSKAP OG HOVEDUTVALG Forberedelse av saker for kommunestyret, formannskap og hovedutvalg/nemnder Rådmannen sørger for at de saker som legges fram

Detaljer

FELLESREGLEMENT FOR FORMANNSKAPET, ADMINISTRASJONSUTVALGET OG DE FASTE UTVALGENE

FELLESREGLEMENT FOR FORMANNSKAPET, ADMINISTRASJONSUTVALGET OG DE FASTE UTVALGENE FELLESREGLEMENT FOR FORMANNSKAPET, ADMINISTRASJONSUTVALGET OG DE FASTE UTVALGENE 1 Formål Dette reglement angir bestemmelser for saksbehandlingen i formannskapet, administrasjonsutvalget og de faste utvalgene.

Detaljer

Reglement for Vefsn kommunestyre

Reglement for Vefsn kommunestyre Reglement for Vefsn kommunestyre Innhold 1 KOMMUNESTYRETS VIRKEOMRÅDE 2 FORBEREDELSE AV SAKER FOR KOMMUNESTYRET 3 INNKALLING - DOKUMENTER 4 UTVALGENE 5 FORFALL - VARAREPRESENTANTER 6 HVILKE ANDRE ENN KOMMUNESTYRETS

Detaljer

LINDESNES KOMMUNE REGLEMENT FOR LINDESNES KOMMUNESTYRE, FORMANNSKAP OG HOVEDUTVALG

LINDESNES KOMMUNE REGLEMENT FOR LINDESNES KOMMUNESTYRE, FORMANNSKAP OG HOVEDUTVALG LINDESNES KOMMUNE REGLEMENT FOR LINDESNES KOMMUNESTYRE, FORMANNSKAP OG HOVEDUTVALG Revisjon oktober 2013, endret 11.01.14, endret 25.04.14 Innhold 1.1 Forberedelse av saker for kommunestyret, formannskap

Detaljer

Saksbehandlingsreglement for kommunestyret, formannskapet, utvalg og nemnder

Saksbehandlingsreglement for kommunestyret, formannskapet, utvalg og nemnder Sola kommune Rådmannen Saksbehandlingsreglement for kommunestyret, formannskapet, utvalg og nemnder 1 Oppgaver og valg Kommunestyret er det øverste kommunale organ, og treffer vedtak på vegne av kommunen

Detaljer

NOTODDEN KOMMUNE REGLEMENT FOR FOLKEVALGTE ORGANERS VIRKSOMHET

NOTODDEN KOMMUNE REGLEMENT FOR FOLKEVALGTE ORGANERS VIRKSOMHET NOTODDEN KOMMUNE REGLEMENT FOR FOLKEVALGTE ORGANERS VIRKSOMHET Vedtatt av kommunestyret 06.09.2007 (Skilt ut av Delegasjonsreglementet ved kommunestyrets vedtak av 7.2.2013) Endret ved kommunestyrevedtak

Detaljer

REGLEMENT FOR TJENESTEUTVALGET Vedtatt av kommunestyret 24.09.15 - sak PS 57/15

REGLEMENT FOR TJENESTEUTVALGET Vedtatt av kommunestyret 24.09.15 - sak PS 57/15 REGLEMENT FOR TJENESTEUTVALGET Vedtatt av kommunestyret 24.09.15 - sak PS 57/15 1 Valg og sammensetning 1. Hovedutvalget består av 9 medlemmer som velges av blant kommunestyrets medlemmer og varamedlemmer.

Detaljer

Politisk møtereglement Fellesnemnda Halsa Snillfjord - Hemne

Politisk møtereglement Fellesnemnda Halsa Snillfjord - Hemne Politisk møtereglement Fellesnemnda Halsa Snillfjord - Hemne Vedtatt i Fellesnemnda - sak 9/17 den 28.04.2017 (ESA 17/364-7) 1 Innhold I. Møtereglement for Fellesnemnda og andre utvalg... 3 1. 1 Definisjoner...

Detaljer

Reglement for Søgne kommunestyre

Reglement for Søgne kommunestyre Reglement for Søgne kommunestyre Vedtatt av kommunestyret 24.09.15 sak PS 57/15 Revidert av kommunestyret 17.12.15 sak PS 121/15, ny 5 Opptreden Oppdatert av kommunestyret 15.12.16 sak PS 96/16 1 (revidert)

Detaljer

Fellesnemnda godkjenner Reglement for Fellesnemnda som dateres

Fellesnemnda godkjenner Reglement for Fellesnemnda som dateres NYE KRISTIANSAND Dato 18. august 2017 Saksnr.: 201710605-1 Saksbehandler Anne Lise Holand Aabø Saksgang Møtedato Fellesnemnda (Søgne, Songdalen og Kristiansand) 29.08.2017 Forslag til Reglement for Fellesnemnda

Detaljer

REGLEMENT FOR KOMMUNESTYRET Vedtatt av kommunestyret sak 54/02 *Antall representanter redusert fra 53 til 35, jfr. kommunestyrets sak 49/01

REGLEMENT FOR KOMMUNESTYRET Vedtatt av kommunestyret sak 54/02 *Antall representanter redusert fra 53 til 35, jfr. kommunestyrets sak 49/01 LEVANGER KOMMUNE REGLEMENT FOR KOMMUNESTYRET *Antall representanter redusert fra 53 til 35, jfr. kommunestyrets sak 49/01 INNHOLDSFORTEGNELSE: 1. VALG OG SAMMENSETNING... 2 2. KOMMUNESTYRETS HOVEDARBEIDSOMRÅDE...

Detaljer

Reglement. for saksbehandlinga i politiske organ i Os kommune

Reglement. for saksbehandlinga i politiske organ i Os kommune Reglement for saksbehandlinga i politiske organ i Os kommune År 2015 1 Reglementet er hjemlet i kommunelovens 39 og er tilpasset reglene i loven. Reglementet overlapper i en viss grad enkelte av lovbestemmelsene,

Detaljer

Reglement for saksbehandling i politiske organer

Reglement for saksbehandling i politiske organer Reglement for saksbehandling i politiske organer Vedtatt: Kommunestyret Sak 53/05 Dato : 28.09.05 Revidert: Kommunestyret Sak 103/11 Dato : 11.11.11 Revidert: Kommunestyret Sak 57/12 Dato : 21.06.12 11.01.2013

Detaljer

FORRETNINGSORDEN FOR FYLKESTINGET

FORRETNINGSORDEN FOR FYLKESTINGET FORRETNINGSORDEN FOR FYLKESTINGET 1 Fylkestingets virkeområde Fylkestinget er fylkeskommunens øverste organ og består av 37 representanter. Det treffer vedtak på vegne av fylkeskommunen så langt ikke annet

Detaljer

REGLEMENT FOR HADSEL KOMMUNESTYRE (forretningsreglement) Vedtatt i K-sak 19/ Endret i K-sak 90/

REGLEMENT FOR HADSEL KOMMUNESTYRE (forretningsreglement) Vedtatt i K-sak 19/ Endret i K-sak 90/ REGLEMENT FOR HADSEL KOMMUNESTYRE (forretningsreglement) Vedtatt i K-sak 19/09 05.03. Endret i K-sak 90/2014 18.09 1 KOMMUNESTYRETS OVERORDNEDE OPPGAVER Kommunestyrets overordnede mål skal ivaretas gjennom

Detaljer

Saksbehandlingsreglement for folkevalgte organer

Saksbehandlingsreglement for folkevalgte organer Saksbehandlingsreglement for folkevalgte organer Vedtatt av bystyret 27. april 1994 (sak 84/94), med senere endringer, sist ved bystyrets vedtak av 16.09.15. For saksbehandlingen i formannskapet og andre

Detaljer

Formålet med dette reglementet er å gi en oversikt over reglene som gjelder for møteavviklingen for kommunestyret, formannskapet og hovedutvalgene.

Formålet med dette reglementet er å gi en oversikt over reglene som gjelder for møteavviklingen for kommunestyret, formannskapet og hovedutvalgene. REGLEMENT FOR POLITISKE ORGANER Gyldig fra 01.01.2017 1. Innledning Formålet med dette reglementet er å gi en oversikt over reglene som gjelder for møteavviklingen for kommunestyret, formannskapet og hovedutvalgene.

Detaljer

HOL KOMMUNE Reglement for Hol kommunestyre

HOL KOMMUNE Reglement for Hol kommunestyre HOL KOMMUNE Reglement for Hol kommunestyre Vedtatt av Hol kommunestyre 30.oktober 2008, sak nr. 83/08 Revidert av Hol kommunestyre 26.3.2014, sak nr. 9/14. Revidert av Hol kommunestyre 28.1.2015, sak 2/15

Detaljer

Reglement for Administrasjonsutvalget (A-utv.) Vedtatt i kommunestyret , Sak 12/04473

Reglement for Administrasjonsutvalget (A-utv.) Vedtatt i kommunestyret , Sak 12/04473 Reglement for Administrasjonsutvalget (A-utv.) Vedtatt i kommunestyret 20.12.2012, Sak 12/04473 «Det skal i alle kommuner opprettes ett eller flere partssammensatte utvalg administrasjonsutvalg for behandling

Detaljer

Reglement for Måsøy kommune REGLEMENT KOMMUNESTYRE OG FORMANNSKAP

Reglement for Måsøy kommune REGLEMENT KOMMUNESTYRE OG FORMANNSKAP REGLEMENT KOMMUNESTYRE OG FORMANNSKAP Vedtatt av Måsøy kommunestyre i møte 21.juni 2012 - sak 38/2012. Gjelder fra 22.juni 2012. Generelt. Lov av 25. september 1992 nr. 107 om kommuner og fylkeskommuner

Detaljer

Reglement for kommunestyret

Reglement for kommunestyret Reglement for kommunestyret Arbeidsgruppens forslag til revidering av reglementet for kommunestyret Bakgrunn I Kommunelovens 39 heter det: Kommunestyret eller fylkestinget fastsetter selv ved reglement

Detaljer

REGLEMENT FOR SAUDA KOMMUNESTYRE

REGLEMENT FOR SAUDA KOMMUNESTYRE 16/6149 1 REGLEMENT FOR SAUDA KOMMUNESTYRE l VALG OG SAMMENSETNING Kommunestyret har 19 medlemmer med varamedlemmer valgt av stemmeberettigede innbyggere i kommunen etter regler fastsatt i lov. Valget

Detaljer

Namsos kommune KVALITETSSYSTEMET

Namsos kommune KVALITETSSYSTEMET Side 1 av 5 Namsos kommune KVALITETSSYSTEMET Dok.ID: NAKSO.4.3.01 REGLEMENT FOR FOLKEVALGTE ORGANER Utarbeidet av rådmannen ihht kommunestyret fullmakt av 26.10.2006 i sak 68/06. 1. VALG OG SAMMENSETNING

Detaljer

Reglement for Instituttstyrene og Senterstyrene ved Det humanistiske fakultet, UiS

Reglement for Instituttstyrene og Senterstyrene ved Det humanistiske fakultet, UiS 1 REGLEMENT FOR INSTITUTTSTYRENE OG SENTERSTYRENE VED DET HUMANISTISKE FAKULTET, UiS Dokumentet har to deler: 1. Mandat, sammensetning og ledelse (fastsatt av UiS-styret). 2. Møtereglement (fastsettes

Detaljer

HOL KOMMUNE Reglement for formannskap, kommuneplanutvalg, utvalg for plan og utvikling og utvalg for kultur og levekår.

HOL KOMMUNE Reglement for formannskap, kommuneplanutvalg, utvalg for plan og utvikling og utvalg for kultur og levekår. HOL KOMMUNE Reglement for formannskap, kommuneplanutvalg, utvalg for plan og utvikling og utvalg for kultur og levekår. Vedtatt av Hol kommunestyre i møte 30. oktober 2008, sak nr. 83/08. Justert etter

Detaljer

Reglement for Fakultetsstyret ved Det humanistiske fakultet, UiS/

Reglement for Fakultetsstyret ved Det humanistiske fakultet, UiS/ 1 REGLEMENT FOR FAKULTETSSTYRET VED DET HUMANISTISKE FAKULTET, UiS Dokumentet har to deler: 1. Mandat, sammensetning og ledelse (fastsatt av UiS-styret). 2. Møtereglement (vedtatt i Fakultetsstyret, Det

Detaljer

Reglement for Birkenes kommunestyre og utvalg Forslag til endring

Reglement for Birkenes kommunestyre og utvalg Forslag til endring Reglement for Birkenes kommunestyre og utvalg Forslag til endring 1. Kommunestyrets overordnede oppgaver Koml 6 Kommunestyret er kommunens øverste organ og treffer vedtak på kommunens vegne så langt ikke

Detaljer

REGLEMENT FOR FORMANNSKAPET - ENDRING

REGLEMENT FOR FORMANNSKAPET - ENDRING Rådmannen Utvalg: Administrasjonsutvalget Møtested: Bystyresalen Møtedato: 18.09.2013 Klokkeslett: 12.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes på tlf. 78 94 23 31 eller e-post til goril.samuelsen@vadso.kommune.no

Detaljer

Forretningsorden for fylkestinget, fylkesutvalget og hovedutvalgene. Vedtatt i fylkestinget , sak FT-13/17

Forretningsorden for fylkestinget, fylkesutvalget og hovedutvalgene. Vedtatt i fylkestinget , sak FT-13/17 Forretningsorden for fylkestinget, fylkesutvalget og hovedutvalgene Vedtatt i fylkestinget 18.10.2017, sak FT-13/17 FORRETNINGSORDEN FOR FYLKESTINGET 1 Fylkestingets virkeområde Fylkestinget er fylkeskommunens

Detaljer

REGLEMENT FOR ROVVILTNEMNDA I REGION 4, Østfold, Akershus og Oslo

REGLEMENT FOR ROVVILTNEMNDA I REGION 4, Østfold, Akershus og Oslo REGLEMENT FOR ROVVILTNEMNDA I REGION 4, Østfold, Akershus og Oslo Vedtatt av rovviltnemndregion 4. den 16.12.2016. REGLEMENT FOR SAKSBEHANDLING I ROVVILTNEMNDA I REGION 4 Faginstans med ansvar for ajourhold

Detaljer

REGLEMENT FOR FORMANNSKAPET I VADSØ KOMMUNE

REGLEMENT FOR FORMANNSKAPET I VADSØ KOMMUNE REGLEMENT FOR FORMANNSKAPET I VADSØ KOMMUNE 1. VALG OG SAMMENSETNING Bystyret velger selv et formannskap bestående av 7 representanter. Disse velges for 4 år av og blant medlemmene av bystyret. 2. ANSVARS-

Detaljer

Deanu gielda- Tana kommune REGLEMENT FORMANNSKAPET

Deanu gielda- Tana kommune REGLEMENT FORMANNSKAPET Deanu gielda- Tana kommune REGLEMENT FORMANNSKAPET Sist revidert 21.04.2016 REGLEMENT FOR FORMANNSKAPET 1. VALG OG SAMMENSETNING Formannskapet består av 5 medlemmer. Medlemmer og varamedlemmer skal velges

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: MILJØ-,PLAN- OG RESSURSUTVALGET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 18.12.2012 Tid: 10.00

MØTEINNKALLING. Utvalg: MILJØ-,PLAN- OG RESSURSUTVALGET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 18.12.2012 Tid: 10.00 RANA KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: MILJØ-,PLAN- OG RESSURSUTVALGET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 18.12.2012 Tid: 10.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no

Detaljer

Evje og Hornnes kommune

Evje og Hornnes kommune Evje og Hornnes kommune Møtereglement Vedtatt i kommunestyret 30.08.2007 For kommunestyret, formannskapet og plan- og bygningsrådet valgperioden 2007-2011 INNHOLD: Pkt. Side Kommunestyret 3 1 Forberedelse

Detaljer

REGLEMENT FOR FAUSKE KOMMUNE KOMMUNESTYRE OG FORMANNSKAP

REGLEMENT FOR FAUSKE KOMMUNE KOMMUNESTYRE OG FORMANNSKAP REGLEMENT FOR FAUSKE KOMMUNE KOMMUNESTYRE OG FORMANNSKAP Vedtatt av Fauske kommunestyre i møte 21.03.2013, sak 18/2013 med endringer i møte 13.02.2014, sak 10/14 Generelt. Lov av 25. september 1992 nr.

Detaljer

REGLEMENT FOR BYSTYRET I VADSØ KOMMUNE

REGLEMENT FOR BYSTYRET I VADSØ KOMMUNE REGLEMENT FOR BYSTYRET I VADSØ KOMMUNE 1. VALG OG SAMMENSETNING Bystyret i Vadsø kommune velges av kommunes stemmeberettigede innbyggere etter regler fastsatt i valgloven. Valget gjelder for 4 år. Bystyrets

Detaljer

Porsanger kommune. Planutvalget. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 23.05.2013 Tid: 09:00

Porsanger kommune. Planutvalget. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 23.05.2013 Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteinnkalling Planutvalget Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 23.05.2013 Tid: 09:00 Forfall meldes til offentlig servicekontor på telefon 78 46 00 00, eller pr

Detaljer

Reglement for Hurdal kommunestyre og andre politiske utvalg

Reglement for Hurdal kommunestyre og andre politiske utvalg Reglement for Hurdal kommunestyre og andre politiske utvalg Vedtatt av Hurdal kommunestyre 13.09.2017 Innhold 1 Reglement for kommunestyret... 3 1.1 Kommunestyrets myndighet og antall medlemmer... 3 1.2

Detaljer

Reglement for Levekårsutvalg (LKU)

Reglement for Levekårsutvalg (LKU) GILDESKÅL KOMMUNE Reglement for Levekårsutvalg (LKU) Arkivsak: 11/797 Arkivkode: Sakstittel: 033 C83 ETABLERING AV LEVEKÅRSUTVALG VED GILDESKÅL KOMMUNE Vedtatt av kommunestyret i sak 69/11, den 17.11.2011

Detaljer

vvv Et levende øyrike Møtereglement for Folkevalgte organer Vedtatt Kommunestyret

vvv Et levende øyrike Møtereglement for Folkevalgte organer Vedtatt Kommunestyret vvv Et levende øyrike Møtereglement for Folkevalgte organer Vedtatt 03.01.2018 Kommunestyret Innhold 1 Reglement for Karlsøy kommunestyre... 3 1 Innkalling til møte Dokumentutlegging...3 2 Forberedelse

Detaljer