EIERMELDING Del II selskapene HAMAR KOMMUNE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "EIERMELDING Del II selskapene HAMAR KOMMUNE"

Transkript

1 EIERMELDING Del II selskapene HAMAR KOMMUNE Vedtatt av kommunestyret 5. mars 2014

2 DEL II: GJENNOMGANG AV KOMMUNENS EIERINTERESSER DEL II: GJENNOMGANG AV KOMMUNENS EIERINTERESSER Innledning Definisjon av nøkkeltall Hamar Energi Holding AS Selskapets formålsparagraf Organisasjon Virksomhet Økonomi Vurdering av kommunens eierskap Konklusjon Hamar Olympiske Anlegg AS (HOA) Selskapets formålsparagraf Organisasjon Virksomhet Økonomi Vurdering av kommunens eierskap Konklusjon Briskeby Gressbane AS Selskapets formålsparagraf Organisasjon Virksomhet Økonomi Vurdering av kommunens eierskap: Konklusjon Vangsveien 73 Eiendom AS Selskapets formålsparagraf Organisasjon Virksomhet Økonomi Vurdering av kommunens eierskap Konklusjon Hedmark Kunnskapspark AS Selskapets formålsparagraf Organisasjon Virksomhet Økonomi Vurdering av kommunens eierskap Konklusjon Hamar Gårdeierselskap AS Selskapets formålsparagraf Organisasjon Virksomhet Økonomi Vurdering av kommunens eierskap Konklusjon MjøsAnker AS Selskapets formålsparagraf Organisasjon: Virksomhet: Økonomi Vedtatt av kommunestyret 5. mars 2014 Side 2 av 68

3 2.7.5 Vurdering av kommunens eierskap: Konklusjon Norsk Bane AS Selskapets formålsparagraf Organisasjon Virksomhet Økonomi Vurdering av kommunens eierskap Konklusjon Hamar Troll AS Selskapets formålsparagraf Organisasjon Virksomhet Økonomi Vurdering av kommunens eierskap Konklusjon AS Oplandske Dampskibsselskap Selskapets formålsparagraf Organisasjon Virksomhet Økonomi Vurdering av kommunens eierskap Konklusjon Tekstilvask innlandet AS Selskapets formålsparagraf Organisasjon Virksomhet Økonomi Vurdering av kommunens eierskap Konklusjon Hedmark revisjon IKS Selskapets formålsparagraf Organisasjon Virksomhet Økonomi Vurdering av kommunens eierskap Konklusjon Hias IKS Selskapets formål Organisasjon Virksomhet Vurdering av kommunens eierskap: Konklusjon IKA øst IKS Selskapets formålsparagraf Organisasjon Virksomhet Økonomi Vurdering av kommunens eierskap Konklusjon Hedmarken brannvesen Selskapets formålsparagraf Organisasjon Virksomhet Vedtatt av kommunestyret 5. mars 2014 Side 3 av 68

4 Økonomi Vurdering av kommunens eierskap Konklusjon Hedmark IKT Selskapets formålsparagraf Organisasjon Virksomhet Økonomi Vurdering av kommunens eierskap Konklusjon Ankerskogen svømmehall Hamar KF Selskapets formålsparagraf Organisasjon Virksomhet Økonomi Vurdering av kommunens eierskap Konklusjon Hamar kino KF Selskapets formålsparagraf Organisasjon Virksomhet Økonomi Vurdering av kommunens eierskap: Konklusjon Strandsonen infrastruktur Hamar KF Selskapets formålsparagraf Organisasjon Virksomhet Økonomi Vurdering av kommunens eierskap Konklusjon Hamarregionen Reiseliv SA Selskapets formålsparagraf Organisasjon Virksomhet Økonomi Vurdering av kommunens eierskap Konklusjon Vedtatt av kommunestyret 5. mars 2014 Side 4 av 68

5 1.1 Innledning Den gjennomgang av kommunens eierinteresser som følger nedenfor tar for seg selskaper der Hamar kommune er hel- eller deleier. Den økonomiske gjennomgangen er oppdatert pr , men likevel slik at regnskapsinformasjon av nyere dato er omtalt i prosadelen i den grad det er nødvendig for å gi et tilstrekkelig bilde av selskapet. Figuren under viser en samlet oversikt over Hamar kommunes eierinteresser. OVERSIKT OVER EIERSKAP I HAMAR KOMMUNE (pr ) Kommunestyret Aksjeselskap 100% Hamar Energi Holding AS Hamar Olympiske anlegg AS Briskeby Gressbane AS Formannskapet Kommunale foretak Ankerskogen svømmehall Hamar KF Hamar kino KF Strandsonen infrastruktur Hamar KF Aksjeselskap - deleid Vangsveien 73 Eiendom AS - 60% Hedmark Kunnskapspark AS - 9,6% Hamar gårdeierselskap AS - 7 % Mjøsanker AS - 33% Norsk bane AS - < 1% Hamar Troll AS - < 1% Tekstilvask Innlandet AS - < 1% AS Opplandske Dampskipsselskap - < 1 % Interkommunalt selskap Hias IKS Hedmark Revisjon IKS IKA Øst IKS 27-samarbeid Hedmark IKT Hedmarken brannvesen Samvirkeforetak Hamarregionen Reiseliv SA 1.2 Definisjon av nøkkeltall Totalkapitalrentabiliteten i % Viser bedriftens avkastning på den totale kapitalen som er bundet i bedriften. Er altså et mål på avkastningen på selve eiendelene, og representerer et viktig nøkkeltall ved lønnsomhetsberegning. Egenkapitalrentabiliteten etter skatt i % Er et uttrykk for hvor stor avkastning vi har hatt på egenkapitalen. Bør være minst lik den renten man kan oppnå i banken. I lys av at det er etter skatt innebærer dette at tallet er etter ekstraordinære poster og skatt. Resultat av driften i % Resultatgraden er et mål på hvor stort driftsresultatet er i forhold til omsetningen. Likviditetsgrad 1 Måler bedriftens evne til å dekke sine betalingsforpliktelser etter hvert som disse forfaller. Likviditetsgrad 1 bør være større enn 1,5. Vedtatt av kommunestyret 5. mars 2014 Side 5 av 68

6 Egenkapitalandel i % Er et uttrykk for hvor stor del av eiendelene som er finansiert med egenkapital og dermed hvor mye av eiendelene som kan gå tapt før kreditorenes fordringer kommer i fare. Verdijustert egenkapital (VEK) Estimat for aksjonærenes eierskap til de underliggende verdiene i et selskap. Verdijustert egenkapital for eiendomsselskaper kan beregnes på grunnlag av uavhengige verdivurderinger av eiendommene med fradrag for gjeld m.m. Verdijustert egenkapital er ikke beregnet for selskapene i denne eiermeldingen. Resultatregnskap Resultatregnskapet viser driftsresultat og årsresultat for alle selskapene. Driftsresultatet er differansen mellom driftsinntekter og driftskostnader. Årsresultatet er driftsresultatet pluss/minus finansresultatet og skatt. Vi har ikke vist finansresultatet for alle selskapene i tabellene som følger, kun for de selskaper som i hovedsak har finansielt formål eller hvor årsresultatet er sterkt påvirket av finansresultatet. Differansen mellom driftsresultat og årsresultat for de andre selskapene skyldes finans. Vedtatt av kommunestyret 5. mars 2014 Side 6 av 68

7 2.1 Hamar Energi Holding AS Hamar kommunes eierandel: 100 % Organisasjonsnummer: Stiftelsesdato: Aksjekapital: Daglig leder: David A. Arman Syversen Styrets leder: Bjørn Toralv Aasen Styrets nestleder: Solveig Seem Styremedlemmer: Eli A. Bryhni, Erik Engan, Tom S. Lien Revisor: KPMG AS, godkjent revisjonsselskap Selskapets formålsparagraf Eie aksjer, forestå kapitalforvaltning, herunder yte finansiering til selskaper som forestår samfunnsnyttige oppgaver og garantere for slike selskapers forpliktelser, samt annet som står i forbindelse med dette. Selskapets formålsbestemmelse i vedtektenes pkt 3 ble endret ved vedtak i generalforsamlingen til også å omfatte yte finansiering til selskaper som forestår samfunnsnyttige oppgaver og garantere for slike selskapers forpliktelser. Bakgrunnen for utvidelsen av formålsbestemmelsen var Hamar Energi Holding (HEH) sine engasjementer i Briskebyselskapene. Disse engasjementene ble avsluttet i 2013 og styret har signalisert at det vil fremme forslag for generalforsamling om at formålsbestemmelsen endres tilbake til det opprinnelige formålet Organisasjon Selskapet eies 100 % av Hamar kommune og ble stiftet med opprinnelig formål å eie aksjer i energiselskaper, kapitalforvaltning samt annet som står i forbindelse med dette. Hovedformålet med å opprette selskapet var at det skulle eie og forvalte Hamar kommunes eierandel i Eidsiva-konsernet. HEH eier på bakgrunn av det 22,078 % i Eidsiva Energi AS. De andre store eierne i Eidsiva Energi AS er Hedmark Fylkeskraft AS (22,078 %), LGE Holding AS (16,766 %), Ringsaker kommune (14,828 %) og Oppland Fylkeskraft AS (9,389 %). Resten av aksjene er fordelt på andre kommuner i Hedmark og Oppland. Gjennom sitt eierskap i Eidsiva Energi AS er Hamar Energi Holding AS medeier i en rekke selskaper. Eierskapet omfatter Eidsiva Vannkraft AS, Eidsiva Bioenergi AS, Eidsiva Nett AS, Eidsiva Anlegg AS, Eidsiva Marked AS og Eidsiva Vekst AS. Sistnevnte selskap er igjen eier/deleier av bl.a. selskapene Elsikkerhet Norge AS, Moelven Industrier ASA, Eidsiva Bredbånd AS, EFI AS. HEH AS har 5 plasser i Eidsivas bedriftsforsamling. To av disse utpekes av styret og blant selskapets styremedlemmer. To representanter utpekes av og blant formannskapets medlemmer. Siste representant har i mange år vært besatt at representant for Løten kommune. Selskapet har ansatt daglig leder i en 20 % stilling. For øvrig kjøper selskapet noen administrative tjenester fra Hamar kommune Virksomhet Selskapets hovedvirksomhet er kapitalforvaltning og finans. Hovedinntekten kommer fra finans. Selskapet har de siste årene også hatt driftsinntekter i form av garantiprovisjoner knyttet til Briskebyselskapene. De lån og garantier som Hamar Energi Holding AS har gitt overfor nevnte selskaper er gitt på Vedtatt av kommunestyret 5. mars 2014 Side 7 av 68

8 forretningsmessige vilkår. Etter at Briskebyengasjementene er helt avsluttet i 2013 vil slike driftsinntekter bortfalle. Selskapets helt klare hovedoppgave er å forvalte kommunens betydelige eierandel i Eidsiva AS. Ledelsen legger stor vekt på å utøve denne eierrollen på en bevisst og aktiv måte. Det er nedfelt i selskapets styringsdokumenter at det aktivt skal søkes gode samarbeidsrelasjoner med øvrige aksjonærer for å øke eiernes påvirkningsmuligheter i Eidsiva AS. Selskapet har vedtatt en egen finansstrategi for forvaltning av den del av selskapsformuen som ikke er knyttet til Eidsiva AS. Finansstrategien skal sikre eier (Hamar kommune) et stabilt og forutsigbart utbytte og forvaltes etter kravet om å sikre realverdien av kapitalen (positiv avkastning etter skatt og inflasjon) over tid. Iht. denne skal selskapet ha en lav risikoprofil. Finansforvaltningen skal utøves iht gjeldende regelverk, eiers vedtak og i samsvar med god forvaltningsskikk. Det er utarbeidet egne prinsipper for god eierstyring og selskapsledelse for HEH. Disse eierstyringsprinsippene supplerer kommunens generelle prinsipper i eiermeldingen og går bl.a. direkte på selskapets rolle som forvalter av kommunens verdier i Eidsiva Energi AS. Gjeldene eierprinsipper for Hamar Energi Holding AS ble vedtatt i kommunestyret Disse revideres nå parallelt med kommunens generelle eierprinsipper og vil bli forelagt kommunestyret i egen sak. Hamar Energi Holding AS har i sine styringsdokumenter nedfelt viktigheten av å holde eierorganet Hamar formannskap orientert om selskapets arbeid. Det er i årsplan lagt opp til minst to møter med formannskapet årlig, hvorav det ene er generalforsamlingen. Det er også innarbeidet i årsplanen at kommunens eiersekretariat skal holdes orientert. Det utarbeidet egne instrukser for styret og daglig leder Vedtatt av kommunestyret 5. mars 2014 Side 8 av 68

9 2.1.4 Økonomi Hamar Energi Holding AS Resultatregnskap Sum driftsinntekter Sum driftskostnader Driftsresultat Sum finansinntekter Sum finanskostnader Netto finans Skattekostnad Årsresultat Balanseregnskap EIENDELER Sum anleggsmidler Sum omløpsmidler Sum eiendeler EGENKAPITAL Sum egenkapital GJELD Sum langsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld Sum egenkapital og gjeld Nøkkeltall Totalkapitalrentabilitet i % 9,6 6,3 5,6 5,5 Egenkapitalrentabilitet etter skatt i % 10,0 6,7 6,4 6,3 Resultat av driften i % 29,4-15,8 57,3 45,6 Likviditetsgrad 1 2,4 2,3 2,0 2,0 Egenkapitalandel i % 91,6 94,5 82,4 74,1 12 mnd NIBOR (eff. rente, årsgjennomsnitt) 2,86 3,52 3,06 2,91 15,0 10,0 Totalkapitalrentabilitet i % ,0 0,0 Egenkapitalrentabilitet etter skatt i % Hamar Energi Holding AS forvalter store verdier på vegne av Hamar kommune. Sum eiendeler er i regnskapet oppført med 690 mill. Av dette utgjør investeringer i aksjeposter 480,5 mill. Selskapet har en meget solid egenkapital på 632,2 mill. Hamar Energi Holding AS har nedfelt i sine gjeldende eierstyringsprinsipper et krav om avkastning som er minst like god som alternativ plasseringer med tilsvarende risiko. I aksjonæravtalen for Eidsiva Energi AS er det også et punkt om at Eidsiva skal gi sine aksjonærer et årlig utbytte og verdiøkning på aksjene som til sammen er minst like god som alternativ plassering med tilsvarende risiko. Vedtatt av kommunestyret 5. mars 2014 Side 9 av 68

10 Selskapets hovedinntekt er utbytte fra Eidsiva Energi AS som i 2012 var 64,0 mill. Hamar Energi Holding AS utbetalte samme år utbytte til sin eier Hamar kommune med 55,0 mill. Eier- og kapitalstrukturen i Eidsiva Energi AS ble grundig gjennomgått i Resultatet av dette arbeidet ble en ny aksjonæravtale datert 1. juli Eidsiva Energi AS foretok dernest en todelt kapitalnedsettelse med til sammen kr. 2,250 mrd. Av dette beløpet ble kr. 750 mill utbetalt aksjonærene direkte. Kr 1,5 mrd ble utbetalt aksjonærene og så omgående lånt tilbake til selskapet som et ansvarlig lån. I forhold til Hamar Energi Holding AS er det ansvarlige lånet ( kr 331 mill.) senere videreført til Hamar kommune. Kommunen mottar nå direkte fra Eidsiva årlig renter på det ansvarlige lånet (7 % rente). Som følge av ovennevnte endringer i Eidsivas kapitalstruktur blir det årlige aksjeutbyttet fra Eidsiva Energi AS til Hamar Energi Holding AS redusert i forhold til 2012-nivået. I og med at det årlige utbyttet fra Eidsiva Energi AS til Hamar Energi Holding AS er redusert i forhold til tidligere nivå, vil også utbyttet videre til Hamar kommune bli redusert. Dette må imidlertid ses i sammenheng med at kommunen nå også mottar renteinntekter direkte fra Eidsiva Energi AS. Samlet utbetaling til kommunen forventes å bli høyere enn før endringen av kapitalstrukturen i Eidsiva Energi AS. For eierne av Eidsiva Energi AS har det vært viktig med forutsigbarhet omkring utbyttet. I den nye aksjonæravtalen er det derfor bestemmelser om minimumsutbytte og rullerende utbytteplan. Minimumsutbytte ble i aksjonæravtalen fastsatt til kr 176 mill for 2012 og med en årlig justering i forkant av ordinær generalforsamling iht årlig endring av KPI* 1,6. Gjeldende utbytteplan (vedtatt i september 2012) tilsier årlig utbetalt aksjeutbytte til HEH med mill i årene t.o.m Dette er godt over minimumsutbytte iht. aksjonæravtalen. Selskapets ledelse har overfor eierne signalisert at selskapet ser behov for endring av aksjonæravtalens pkt om minimumsutbytte og bestemmelse om rentesats på det kommunale lånet. Bakgrunnen for dette er hovedsakelig frykt for at kraftprisen over tid kan bli svært lav og med betydelig negativ innvirkning på selskapets resultat. Eierne har pr i dag (nov. 2013) meldt tilbake at det ikke er grunnlag for slike endringer og at en vil ha en løpende vurdering av situasjonen Vurdering av kommunens eierskap Det er fortsatt ønskelig at Hamar kommunes eierinteresser innen energibransjen forvaltes gjennom holdingselskapet. Etter at HEH har avviklet sitt engasjement i Briskebyselskapene, ønsker kommunen at selskapets formål innskrenkes slik at det ikke lenger har til formål å finansiere selskaper som forestår samfunnsnyttige oppgaver og garantere for slike selskapers forpliktelser. Ved fastsetting av kommunestyrets eierstrategi for selskapet i 2004 fremgår det at HEH minst skal opprettholde sin eierposisjon i Eidsiva Energi AS. Dersom denne ambisjonen skal opprettholdes må Hamar kommune være bevisst på at det i en gitt situasjon kan bli aktuelt/nødvendig å tilføre selskapet kapital. Det vil også bli aktuelt/nødvendig for HEH å benytte egne midler og eventuelt lånemidler for å opprettholde dagens eierposisjon. Føringen om minst å opprettholde eierposisjonen i Eidsiva vil (hvis situasjonen oppstår) bli utfordrende for både HEH og kommunen. Det er også slik at kommunen vil måtte øke eierandelen vesentlig (fra 22,08 % til 34 % ) dersom kommunen skal ha en eierandel som gir kommunen økt formell kontroll i selskapet. Dette vil være svært kostbart. Samtidig vil en mindre reduksjon i eierandelen ha liten betydning for kommunens formelle innflytelse i selskapet. Kommunen ønsker å opprettholde en sterk eierposisjon i Eidsiva. Det er ikke aktuelt å selge seg helt eller delvis ut av selskapet. Kommunestyret ønsker å utrede om det er riktig å opprettholde dagens ambisjon om å minst opprettholde eierposisjonen i Eidsiva. Selskapet og rådmannen bes arbeide videre med denne problemstillingen slik at både selskap og kommune er best mulig forberedt hvis/når en situasjon som medfører redusert eierandel eller mulighet for kjøp av eierandeler oppstår. Vedtatt av kommunestyret 5. mars 2014 Side 10 av 68

11 I tillegg til den formelle eierposisjonen vil det fremover være minst like viktig at HEH gjennom et aktivt eierskap bygger gode allianser med de øvrige aksjonærene for på den måten styrke eierinnflytelsen i Eidsiva. At Løten disponerer en av HEHs plasser i Eidsivas bedriftsforsamling er et ledd i alliansebyggingen. Det er imidlertid opp til formannskapet å vurdere om dette er en praksis som skal opprettholdes ved neste valg til bedriftsforsamlingen i Det er viktig at HEH som aktiv eier i Eidsiva stiller krav til god avkastning på den kapitalen som er investert og påser at Eidsivas virksomheter ligger innenfor de formål som er definert i selskapets formålsbestemmelse, herunder at aktiviteten konsentreres rundt selskapets kjernevirksomhet. Avkastningen fra HEH skal være minst like god som alternativ plasseringer med tilsvarende risiko. Selskapet skal ha lav risikoprofil på sine investeringer Konklusjon Hamar Energi Holding AS er et viktig selskap for forvaltning av kommunens eierinteresser innen energibransjen og skal fortsette å være det. Selskapet skal på vegne av Hamar kommune utøve en aktiv eierrolle i Eidsiva Energi AS. Selskapet skal drives på forretningsmessige vilkår og resultatet måles bedriftsøkonomisk. Kommunen ønsker å opprettholde en sterk eierposisjon i Eidsiva. Det er ikke aktuelt å selge seg helt eller delvis ut av selskapet. Kommunestyret ønsker å utrede om det er riktig å opprettholde dagens ambisjon om å minst opprettholde eierposisjonen i Eidsiva. Selskapet og rådmannen bes arbeide videre med denne problemstillingen slik at både selskap og kommune er best mulig forberedt hvis/når en situasjon som medfører redusert eierandel eller mulighet for kjøp av eierandeler oppstår. I tillegg til den formelle eierposisjonen skal HEH gjennom et aktivt eierskap bygger gode allianser med de øvrige aksjonærene for på den måten styrke eierinnflytelsen i Eidsiva. Formannskapet delegeres fullmakt til å godkjenne endring av selskapets formål, slik at det ikke lenger skal ha til formål å finansiere selskaper som forestår samfunnsnyttige oppgaver og garantere for slike selskapers forpliktelser. Vedtatt av kommunestyret 5. mars 2014 Side 11 av 68

12 2.2 Hamar Olympiske Anlegg AS (HOA) Hamar kommunes eierandel: 100% Organisasjonsnummer: Stiftelsesdato: Aksjekapital: kr (pr ) Daglig leder: Viggo Sundmoen Styrets leder: Pål Tajet Styrets nestleder: Bjørnar Håkensmoen Styremedlemmer: Guri Sjetne, Bjørn Vidar Kløvstad og Anne-Lise Bakken Revisor: PriceWaterhouseCoopers AS Selskapets formålsparagraf Selskapets formål er å utbygge, eie og drive a) Hamar Olympiahall, Vikingskipet, b) Hamar Olympiske Amfi, Nordlyshallen og c) Storhamar ishall. Selskapet kan i tillegg utbygge og eie andre eiendommer i Hamar kommune som har tilknytning til idrett. I forbindelse med sin virksomhet kan selskapet også engasjere seg i eiendomsutvikling som ikke har idrettsaktiviteter til formål Organisasjon Selskapet har ca 12 årsverk. Av disse er 8,9 årsverk fast ansatte, hvorav 4 årsverk jobber med arrangement,3,9 årsverk med drift av idrettsanlegg og 1 årsverk adm. dir. Det leies inn i overkant to årsverk i hovedsak knyttet til isdrift, The Gathering og resepsjon. Hamar Olympiske Anlegg AS (heretter omtalt som HOA) har eierinteresser i følgende selskaper: Hamar Arrangementet (1996). Eierandel 100%. Selskapet har følgende formål: Selge, markedsføre og utvikle reiselivsprodukter i/fra Hamar-regionen. Selskapet har for tiden ingen aktivitet. Etterbruk 94 AS (1998). Eierandel 33%. Øvrige eiere er Lillehammer Olympiapark AS og Gjøvik Olympiske Anlegg AS. Selskapet har følgende formål: Markedsføring, profilering og akkvisisjonsarbeide som tar sikte på å bruke OL-anleggene til store arrangement. Internasjonale kultur- og idrettsarrangementet vil være det primære. Selskapet kan også drive annen virksomhet som står i tilknytning til dette Virksomhet HOA er et utbyggings-, eier- og driftsselskap for OL-anleggene i Hamar. Selskapet har vedtatt som overordnet målsetting å: a) eksponere Hamar-regionen, både nasjonalt og internasjonalt b) produsere opplevelsesprodukt c) oppnå et positivt driftsresultat, inklusive finans, eksklusive avskrivninger. Hovedaktiviteten for Vikingskipet er delt to hovedområder: a) arrangementer, som i hovedsak er knyttet opp til messer, kongresser, konserter, b) Idrettsaktivitet er knyttet til avtale med Hamar kommune om leie av Vikingskipet som hovedarena for skøyter og bandy og nasjonalanleggavtalen for skøyter. Begge avtalene er fra I tillegg benyttes Vikingskipet leilighetsvis til fotball og håndball. Vedtatt av kommunestyret 5. mars 2014 Side 12 av 68

13 Hamar OL-amfi er primært utviklet til hverdagsaktivitet for idrett, i hovedsak ishockey (elite og bredde) og kunstløp, men brukes også til enkelte andre arrangementer, som Idrettsgallen. Den idrettslige aktiviteten er regulert i egen avtale med Hamar kommune fra Bruk av Vikingskipet som hovedarena for skøyter og bandy innebærer en betydelig utvidelse av den idrettslige aktiviteten i Vikingskipet. Avtalen innbærer at det er legges til rette for 120 isdøgn i året. Nasjonalanleggsavtalen innebærer at Vikingskipet har status som nasjonalanlegg for skøyter, med en ramme på 125 isdøgn i året. Kulturdepartementet skal dekke inntil 50 % av investeringskostnadene i Vikingskipet, mens kommunen skal dekke den øvrige halvdelen. Departementet behandler søknad om tilskudd på årsbasis. HOA har utarbeidet en anleggsplan for selskapet som innebærer at det gjennomføres investeringer/rehabilitering av Vikingskipet med inntil 130 millioner kroner frem til og med Hamar kommune har bidratt med 15 millioner kroner gjennom kapitaltilskudd i 2012, mens ytterligere 15 millioner kroner er innarbeidet i økonomiplanen for utbetaling i Nasjonalanleggsavtalen løper frem til og med 2020, men likevel slik at de økonomiske vilkårene kan reforhandles etter 5 år. Reforhandling skal være avsluttet innen 1. april Hamar kommune kan også si opp avtalen med 1 års varsel, dersom tildeling av investeringsbidrag/tilskudd avviker vesentlig fra tidligere praksis med 50 % statlig tilskudd. Vikingskipet er skøytearena ved ungdoms-ol i Hamar kommune jobber for at Vikingskipet skal være arena for hurtigløp på skøyter dersom OL blir lagt til Oslo i Konserter ble etablert som et nytt virksomhetsområde for selskapet i Hamar kommune gikk i 2009 inn med kr 3 mill i aksjekapital for å styrke denne satsingen. Vedtatt av kommunestyret 5. mars 2014 Side 13 av 68

14 2.2.4 Økonomi Selskapet har hatt negativt driftsresultat siden det ble etablert. Resultatet i driften har siden 2008 variert fra -8,6 til -9.8 mill. Regnskapstall fra HOA for 2012 viser et negativt driftsresultat før finans på totalt 9,8 mill kroner. Dette er igjen fordelt slik på de ulike virksomhetsområdene: Vikingskipet - 6,7 mill Hamar OL-Amfi/Storhamar Ishall - 2,5 mill Adm/arrangement - 0,6 mill Vedtatt av kommunestyret 5. mars 2014 Side 14 av 68

15 Isaktiviteten er i 2013 finansiert som følger: Bidrag fra Hamar kommune Støtte fra andre og avtaler med idretten Tilskudd nasjonalanleggsavtalen Tilskudd fra fylkeskommunen Vikingskipet Tilskudd øremerket istid Leieinntekter fra Skøyteforbundet Vikingskipet Kjøp av istid i Vikingskipet Leieinntekter fra idretten Vikingskipet Kjøp av istid OL-amfi og nordlyshallen Leieinntekter fra idretten OL-amfien og Nordlyshallen Totalt Totalt Selskapets etterbruksfond etter OL er plassert i aksjer, obligasjoner og bank i henhold til plasseringsinstruks av styret. Samlet verdi på etterbruksfondet er beregnet til 7,8 mill per Selskapets egenkapital, inkl etterbruksfondet var på 41,5 mill kroner. Dette inkluderer 15 mill kroner som er overført selskapet som kommunens andel av planlagte investeringer. Med dagens drift og inntektsnivå vil egenkapitalen være tapt i løpet av kort tid Vurdering av kommunens eierskap Dagens driftsmodell med nasjonalanleggsavtale, bruk av Vikingskipet som hovedarena for skøyter og bandy, og bruk av OL-amfi til hockey og kunstløp, innebærer større idrettslig aktivitet og mer istid, særlig for bredde, enn det noen gang har vært i OL-anleggene. Hamar Olympiske anlegg har skissert tre scenarioer for å illustrere alternative ytterpunkter og konsekvenser ved fremtidig drift av Vikingskipet: 1. Kun isaktiviteter 2. Kun arrangementer næringsvirksomhet 3. Kombinert aktivitet med isaktiviteter og arrangement Selskapet har oppgitt at det ligger betydelige grunnkostnader i Vikingskipet. Selskapet legger selv til grunn at grunnkostnadene er så høye at resultatet i liten grad påvirkes av hvilket scenario som velges. Hamar kommune jobber for at Hamar og Vikingskipet blir en del av søknaden dersom det blir søkt om OL til Oslo i Dersom Norge og Oslo skulle bli tildelt OL er det viktig at Vikingskipet blir arena for hurtigløp på skøyter dersom kommunen skal kunne opprettholde drift på dagens nivå. Det er videre avgjørende at Vikingskipet opprettholder status som nasjonalanlegg. Oslo kommune og Norges skøyteforbund jobber for at det bygges ny skøytehall i Oslo ved et OL. Det er forventet at spørsmålet om OL i Oslo og plassering av skøytehall er avgjort i løpet av Inntil det er avgjort ønsker kommunen å opprettholde dagens modell med kombinert drift. Med tanke på ungdoms-ol og et mulig vinter-ol i 2022 er det også viktig å opprettholde kvaliteten på anlegget og de istjenester som leveres slik at det opprettholder nasjonalanleggsstatus. Hamar kommune slutter seg til HOA s overordnede strategi, med hovedvekt på bruk av anleggene til idrett for bredde og topp, mens det samtidig er en sterk satsing på ikke-idrettslige arrangementer i form av konserter, messer og andre opplevelsesprodukter. Satsingen bidrar til å styrke Hamar kommunens målsetting om å være det mest attraktive boområdet i innlandet. Det statlige etterbruksfondet var ved opprettelsen ment å vare i minimum 10 til 20 år. Ved opprettholdelse av dagens drift vil etterbruksfondet være tapt i løpet av Det er derfor avgjørende at det i løpet av 2014 får etablert en driftsform og nivå på aktiviteten som skaper balanse i driften. Vedtatt av kommunestyret 5. mars 2014 Side 15 av 68

16 Selskapet har skissert at for å skape balanse i driften før avskrivninger, vil selskapet har behov for å få dekket kostnader fra kommunen på til sammen 10,7 millioner kroner til kjøp av istid i anleggene. Dette er en økning på 2,4 mill kroner. Selskapet tar selv utfordringen med å øke inntjeningen med 1,5 til 2 mill kroner årlig. I tillegg kommer kommunens andel av rehabiliteringen som beskrevet i økonomidelen. Kommunen ser det som avgjørende at den kommersielle aktiviteten knyttet til arrangement bidrar med overskudd i virksomheten, noe den ikke har gjort de tre siste år. Selskapet må søke driftsmodeller som reduserer driftskostnadene/øke inntektene på alle virksomhetsområder. OL-anleggene er med på å skape betydelig aktivitet, blant annet på arrangementsiden. Det har positive ringvirkninger, ikke bare for kommunen, men for hele regionen. Det er også slik at Skøyteforbundets bruk av Vikingsskipet dekker en liten del av kostnadene ved bruk av anlegget. Med tanke på det betydelige bidraget Hamar kommune har forpliktet seg til gjennom nasjonalanleggsavtalen fremstår det som urimelig at kommunen alene skal dekke kostnadene til drift at denne type anlegg. Hamar kommune vil derfor jobbe aktivt for å få en større andel statlig og fylkeskommunal finansiering av OL-anleggene. Det må også vurderes om Norges skøyteforbund bør dekke en større del av sine kostnader som følge av nasjonalanleggsavtalen. Hamar kommune har som intensjon at kommunens økonomiske bidrag opprettholdes på dagens nivå. Nivået på det kommunale bidraget til kjøp av istid og drift av OL-anleggene, og en eventuell økning av bidraget, som skissert fra selskapet, vil inngå som en del av kommunens økonomiplanarbeid. Volum og kvalitet på de tjenester som leveres vil bli regulert av egne avtaler mellom idretten, Hoa og kommunen. Organisering av HOA Aksjeselskap er en organisasjonsform med begrenset økonomisk ansvar og som primært er egnet for forretningsdrift. HOA sin virksomhet er i dag fordelt på to hovedområder; drift av idrettsanlegg og en kommersiell arrangementdel. Det kan stilles spørsmål ved om aksjeselskap er en hensiktsmessig organisasjonsform for den del av virksomheten som gjelder drift av idrettsanlegg. En mulig omorganisering av HOA krever grundig utredning. Hamar kommune vil i løpet av 2014 vurdere hvorvidt det er grunnlaget for å omorganisere HOA. Hamar kommunestyre besluttet i 2011 at det skal etableres et HOA drift AS, med ansvar for å drifte kommunale idrettsanlegg, at det skal fremforhandles en avtale med Hoa, og at Hoa svarer opp hvordan selskapet ser for seg å etabler en driftsmodell organisatorisk og økonomisk. Vedtaket er så langt ikke gjennomført. Økonomiske utfordringer i Hoa og endrede forutsetninger som følge av at det ikke bygges kunstisanlegg på Børstad, gjør at saken blir lagt frem for ny politisk behandling. Offentlighet Offentleglova skal legges til grunn for den del av virksomheten som gjelder drift av idrettsanlegget. Endring av formål Selv om HOA s økende satsing innenfor ikke-idrettslige aktiviteter har vært forankret hos kommunen som eier, kan det se ut til å falle utenfor formålsbestemmelsen slik den lyder i dag. Formålsbestemmelsen bør derfor tydeliggjøres slik at den omfatter opplevelsesbaserte aktiviteter innenfor konsert og messearrangementer. HOA kan engasjere seg i eiendomsutvikling som ikke har idrettsaktiviteter til formål. Selskapet har til nå ikke drevet med slik virksomhet. Kommunestyret fattet i 2011 (kommunestyresak 100/11) prinsippvedtak om at Hamar kommune som hovedregel ikke bør delta selskaper med næring som formål, med mindre offentlig eierskap anses nødvendig for å ivareta viktige fellesskapsinteresser og samfunnsinteresser. Videre ble det vedtatt at kommunen bør selge eiendom/eiendomsselskap som ikke ivaretar primæroppgaver eller hvor eierskapet ikke anses nødvendig for videre utvikling Vedtatt av kommunestyret 5. mars 2014 Side 16 av 68

17 Hamar kommune vil som en følge av dette endre formålet til HOA slik at eiendomsutvikling ikke lenger inngår som en del av formålet Konklusjon Hamar Olympiske Anlegg AS forvalter viktige anlegg for byen og regionen, når det gjelder isidrett og som arrangør og arena for andre større arrangementer. Kommunens eierskap i HOA bygger opp om Hamar kommunes visjon om å være sentrum for det mest attraktive boområdet i innlandet. OL-anleggene skal ha bred idrettslig aktivitet for bredde og elite. Hamar kommune ønsker å opprettholde Vikingskipet som nasjonalanlegg for hurtigløp, noe som forutsetter et fortsatt spleiselag med staten og skøyteforbundet. Hamar kommune vil jobbe for at Vikingskipet blir hovedarena for hurtigløp på skøyter dersom Norge og Oslo søker og blir tildelt vinter- OL i Det er avgjørende at HOA i løpet av 2014 får etablert en driftsform og nivå på aktiviteten som skaper balanse i driften. Kommunen forventer at de ikke-idrettslige forretningsområdene, herunder finansforvaltningen, drives med overskudd. Kommunen vil jobbe for å øke det statlige og fylkeskommunale bidraget til den idrettslige aktiviteten i selskapet. Nivået på den idrettslige aktiviteten og kommunens bidrag til finansieringen reguleres i avtaler med HOA og idrettslagene om tilskudd, bruk og leie av henholdsvis Vikingskipet og ishallene på Hamar vest. Avtalene vil være forankret i kommunens økonomiplan og de årlige budsjettene og/eller politiske vedtak. Selskapets formål endres slik at satsning på ikke-idrettslige aktiviteter innenfor konsert- og eventmarkedet fremgår av vedtektene. Selskapets formål endres slik at selskapet ikke skal ha anledning til å drive eiendomsutvikling. Vedtatt av kommunestyret 5. mars 2014 Side 17 av 68

18 2.3 Briskeby Gressbane AS Hamar kommunes eierandel: 100 % Organisasjonsnummer: Stiftelsesdato: Aksjekapital: Daglig leder: Styrets leder: Styremedlemmer: Vara: Revisor: kr ingen Randi Sætershagen Trond Bakke og Tom Sørum Wenche Wesche PriceWaterhouseCoopers AS Selskapets formålsparagraf Selskapets formål er å erverve, utvikle, bygge, eie, vedlikeholde, leie ut og drive anlegg, herunder ved erverv av aksjer/andeler enheter som eier slike anlegg, for regional, lokal og nasjonal idrettsutøvelse, og andre ideelle idrettslige formål, i Hamar kommune. Både breddeidrett og toppidrett skal ivaretas. Selskapet skal kunne delta i andre foretak, med målsetning om å skaffe økonomiske midler til å bygge, eie og drive idrettsanlegg i Hamar, herunder ved salg og kjøp av eiendommer og/eller eiendomsforetak. Selskapet kan ikke utdele utbytte og har ikke økonomisk gevinst for eierne som mål. Eventuelt overskudd skal kun anvendes til å fremme selskapets ideelle formål. Endring av dette avsnitt krever tilslutning fra samtlige avgitte stemmer på generalforsamlingen og samtykke fra Hamar kommune. Kommunen kan bare gi samtykke dersom endringen må antas å bedre selskapets mulighet til å nå sine formål Organisasjon Briskeby Gressbane AS har ingen ansatte, og leier inn tjenester. Selskapet eier fra % av Arena Terrasse AS. Dette selskapet har til formål å eie og utvikle eiendom Virksomhet Selskapets hovedvirksomhet er å eie idrettsanlegget Briskeby gressbane. Briskeby gressbane er et fotballanlegg med kunstgressbane. Anlegget tilfredsstiller forballforbundets krav til eliteseriespill. Anlegget leies i sin helhet ut til Hamar kommune, som har ansvar for drift av anlegget og videre utleie til idretten. Datterselskapet Arena Terrasse eier to eiendommer i søndre sving. Selskapet jobber med å utvikle disse eiendommene for salg. Vedtatt av kommunestyret 5. mars 2014 Side 18 av 68

19 2.3.4 Økonomi Selskapet og utbyggingen av fotballanlegget, er realisert gjennom inntekter fra salget av Hamar stadion. Siste innbetaling fra salget forfaller til betaling i Det ekstraordinære resultatet i 2012 skyldes tilbakeføring av avsetninger gjort i tilknytning til ulike tvister som nå er avsluttet. I forbindelse med oppløsning av Børstad Idrettspark AS i 2013 har Hamar kommune overtatt en fordring på Briskeby Gressbane AS på 40 mill. til finansiering av utbyggingen av Børstad idrettspark. Selskapet har god egenkapitalsituasjon og god likviditet. Det er ikke anledning til å ta ut utbytte fra selskapet Vurdering av kommunens eierskap: Briskeby Gressbane AS er et av selskapene i sportsanleggstrukturen som ble opprettet for å eie, drive og utvikle idrettsanlegg i Hamar kommune. Etter at selskapene Børstad idrettspark AS og Hamar sportsanlegg AS ble avviklet, og Briskeby Eiendom AS ble solgt i 2013, er Briskeby Gressbane AS og datterselskapet det eneste som er igjen i sportsanleggstrukturen. Vedtatt av kommunestyret 5. mars 2014 Side 19 av 68

20 Etter at Hamar kommune overtok som eneaksjonær i selskapet i 2009 er det ryddet i selskapsstrukturen og en rekke juridiske tvister er avviklet. Dette i tillegg til at anlegget i sin helhet er leid ut til Hamar kommune, gjør at aktiviteten i selskapet er svært begrenset. Det forhold at Hamar kommune er eneste leietaker i anlegget gjør at kommunen vil vurdere hvorvidt det er grunnlag for å avvikle selskapet. Selskapet er i ferd med å utvikle eiendommene i Arena Terrasse AS for salg, noe som er i samsvar med de føringer kommunestyret har lagt i sak 100/11 fra 2011, hvor det ble besluttet at kommunen bør selge eiendom/eiendomsselskap som ikke ivaretar primæroppgaver eller hvor eierskapet ikke anses nødvendig for videre utvikling Konklusjon Kommunens eierskap er samfunnspolitisk motivert og bygger opp om Hamar kommunes visjon om å være sentrum for det mest attraktive boområdet i innlandet, samt kommunens satsing på barn og unge først. Det er viktig for kommunen å ha gode anlegg for bredde og at det i Hamar kommune er fotballanlegg som kvalifiserer for eliteseriespill. Hamar kommune vil vurdere Arena Terrasse AS/eiendommene i Arena Terrasse AS, utvikles selges så snart eiendommene er ferdig utviklet og kommunen oppnår riktig pris i markedet. Vedtatt av kommunestyret 5. mars 2014 Side 20 av 68

21 2.4 Vangsveien 73 Eiendom AS Organisasjonsnummer: Hamar kommunes eierandel: 60 % Andre eiere: Ringsaker kommune 40 % Stiftelsesdato: Aksjekapital: Daglig leder: Jens Gunnar Bergaust Styrets leder: Tormod Hermansen Styrets nestleder: Styremedlemmer: Jørn Strand, Mona Skarpnord Vara: Ole Johan Hjelmstad Revisor: Pricewaterhousecoopers AS Selskapets formålsparagraf Eiendomsutvikling, samt annen virksomhet i naturlig tilknytning til dette. Selskapet skal kunne delta i andre selskaper med eiendomsutvikling til formål Organisasjon Vangsveien 73 Eiendom AS er et morselskap og 100 % eier av selskapene Vangsveien 73 AS, Vangsveien Prosjekt AS og Vangsveien Parkering AS. Det er ingen ansatte i selskapet Virksomhet Vangsveien 73 eiendom AS har ingen virksomhet utover det å eie aksjene i ovennevnte 3 selskaper. Selskapet har således ingen driftsinntekter, kun finansinntekter. Det meste av konsernets virksomhet skjer i selskapet Vangsveien 73 AS som driver utleie av næringslokaler i bygning i Vangsveien 73. Det er planer om bygging av nye næringsbygg på eiendommene tilhørende Vangsveien Prosjekt AS og Vangsveien Parkering AS. Når disse byggeplanene blir gjennomført i foreløpig usikkert. Vedtatt av kommunestyret 5. mars 2014 Side 21 av 68

22 2.4.4 Økonomi Vangsveien 73 eiendom AS Resultatregnskap Sum driftsinntekter Sum driftskostnader Driftsresultat Sum finansinntekter Sum finanskostnader Netto finans Skattekostnad Årsresultat Balanseregnskap EIENDELER Sum anleggsmidler Sum omløpsmidler Sum eiendeler EGENKAPITAL Sum egenkapital GJELD Sum langsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld Sum egenkapital og gjeld Nøkkeltall Totalkapitalrentabilitet i % 10,2 10,2 5,7 4,4 Egenkapitalrentabilitet etter skatt i % 8,6 8,4 4,3 4,5 Resultat av driften i % Likviditetsgrad 1 1,0 1,0 1,0 1,0 Egenkapitalandel i % 89,9 90,0 94,2 95,7 12 mnd NIBOR (eff. rente, årsgjennomsnitt) 2,86 3,52 3,06 2,91 12,0 10,0 8,0 Totalkapitalrentabilitet i % 6,0 4,0 Egenkapitalrentabilitet etter skatt i % ,0 0,0-2,0 12 mnd NIBOR (eff. rente, årsgjennomsnitt) Vedtatt av kommunestyret 5. mars 2014 Side 22 av 68

23 Selskapet skal drive eiendomsutvikling på forretningsmessige vilkår. Avkastningen på selskapets kapital har vært høyere enn NIBOR. Vangsveien 73 Eiendom AS har en meget solid egenkapital. Balanseført egenkapital i konsernet er ca. 70 mill. Morselskapet mottar utbytte fra datterselskapene. Hamar kommune har mottatt 7,2 mill kroner i utbytte siste to år. Årsresultatene er gode, og selskapet har gode nøkkeltall Vurdering av kommunens eierskap Selskapet er i dag et rent eiendomskonsern og eierskapet i dag i hovedsak finansielt motivert. Det har solid egenkapital og utbetaler normalt utbytte til sine eiere. Hamar kommune forventer at investeringen skal gi minst like god avkastning som alternativ investering. Vangsveien Eiendom 73 AS fremstår som en trygg investering for Hamar kommune. Hamar kommune er majoritetsaksjonær i selskapet med 60 % og betydelig kontroll med selskapet. Vangsveien Eiendom 73 AS eier gjennom datterselskap eiendom sentralt beliggende i Hamar. Selskapet har lyktes med å få inn store offentlige virksomheter som leietagere på langsiktige kontrakter Da kommunen gikk inn som eier i Vangsveien 73 Eiendom AS ble det i saksutredningen gitt uttrykk for ønske/vilje til å eie helt opp til 100 %. Det ble i 2011 gjennomført forhandlinger med Ringsaker kommune om kjøp av aksjer, men det ble ikke oppnådd enighet. I stedet fattet kommunestyret vedtak om salg av selskapet. Dette blant annet på bakgrunn av kommunestyrets vedtak i den såkalte læringssaken etter Briskebygranskningen. Begge eierne er nå innstilt på salg av selskapet når det rette/beste tilbudet foreligger. Eierne avventer foreløpig reguleringsplan for de næringsbygg som konsernet planlegger. I kommunestyrets vedtak ble det lagt føringer for at kommunen bør prøve å beholde eierskap i Vangsveien Parkering As da det her legges opp til en stor del parkering som er et viktig offentlig formål Konklusjon Selskapet er et næringsselskap og resultatet måles bedriftsøkonomisk. Hamar kommune har vedtatt salg av selskapet som dermed blir solgt når det rette tilbudet kommer. Hamar kommune vil forsøke å overta eierskapet i datterselskapet Vangsveien Parkering AS. Hamar kommune forventer at investeringen skal gi minst like god avkastning som alternativ investering. Vedtatt av kommunestyret 5. mars 2014 Side 23 av 68

24 2.5 Hedmark Kunnskapspark AS Organisasjonsnummer: Hamar kommunes eierandel: 9,6 %. Andre eiere: Hedmark fylkeskommune 34,4 %, SIVA 30,4 %, Kongsvinger kommune 5,3 %, Eidsiva Vekst AS 4,4 %, Gjensidige Forsikring, Sparebanken Hedmark, Hamar Media AS, Høgskolen i Hedmark og øvrige aksjonærer med mindre poster. Stiftelsesdato: Aksjekapital: Daglig leder: Frank Larsen Styrets leder: Anne Britt Ruderås Styremedlemmer: Jon Peder Johansen, Stine Beate Mølstad, Sverre Håvard Bjørnstad, Tove Kristin Gulbrandsen, Trond Sandberg Revisor: Deloitte AS Selskapets formålsparagraf Bidra til økt verdiskapning i Hedmark gjennom bistand til fasilitering, inkubasjon og innovasjonsledelse i nye og eksisterende bedrifter og i nettverk av bedrifter Organisasjon Hamar kommune ble medeier i selskapet i Selskapet har ikke eierandeler i andre selskaper. Selskapet har 11 ansatte. Virksomheten holder til i Bioteknologiens hus i Hamar Virksomhet Hedmark Kunnskapspark AS (HKP) er et fylkesdekkende innovasjonsselskap og skal som tilrettelegger og inspirator fornye Innlandet med kunnskapsbaserte vekstbedrifter. HKP har kontorer i Hamar og på Kongsvinger. Selskapet arbeider med idéer som kan gi nye vekstbedrifter eller økt vekst i eksisterende bedrifter. HKP engasjerer seg i virksomhet som har potensial for betydelig økonomisk vekst. Målet er å stimulere til økt næringsutvikling, innovasjon og forskning. Hedmark Kunnskapspark AS har virksomhetsområdene bedriftsinkubator, prosjektutvikling og klynge- og nettverksutvikling. HKP mener at mulighetene for utvikling av kunnskapsnæring i Hedmark er best innenfor tre strategiske satsingsområder med kunnskapsintensive tjenester som støttestrategi: Bioteknologi og bioøkonomi IKT og dataspill Mat og opplevelsesnæring HKP samarbeider med andre aktører om utvikling innen fornybar energi og tradisjonell industri. Nesten halvparten av bedriftsidéene hos HKP i 2012 var innen kunnskapsbasert tjenesteyting, og HKP har derfor hatt et ekstra fokus på denne type næringsutvikling. Vedtatt av kommunestyret 5. mars 2014 Side 24 av 68

25 2.5.4 Økonomi 15,0 10,0 Totalkapitalrentabilitet i % 5,0 Egenkapitalrentabilitet etter skatt i % ,0-5,0 12 mnd NIBOR (eff. rente, årsgjennomsnitt) Selskapet skal drive næringsutvikling. Formålet med eierskapet er ikke finansielt. Selskapets forrentning av kapitalen har de siste årene vært positiv og i 2011 på linje med NIBOR. Forrentning av kapitalen de tre siste år er brakt opp på et tilfredsstillende nivå. Regnskapet for de siste år viser en klar bedring i forhold til årene Driftinntektene for 2012 er økt til ca. 13,7 mill kr, med et positivt driftresultat på kr Selskapets egenkapital per er i underkant av 10,2 mill kr. Vedtatt av kommunestyret 5. mars 2014 Side 25 av 68

26 2.5.5 Vurdering av kommunens eierskap I tilknytning til selskapets kapitalutvidelse i 2006 gikk Hamar kommune inn som deleier i selskapet, jf. kommunestyresak nr. 0178/06. Bakgrunnen for kapitalutvidelsen var å sikre Kunnskapsparkens rolle som ledende aktør på nyskaping og næringsutvikling i Hedmark, strategisk forankring til Hamar kommune og Høgskolen i Hedmark, og å bidra til nye etableringer og arbeidsplasser. Formålet til Hedmark Kunnskapspark AS er i noen grad sammenfallende med formålet til Hamarregionen Utvikling, som pr. 1/ ble omorganisert til et vertskommunesamarbeid med Hamar kommune som vertskommune. Kommunen opplever at det pr. i dag er god kommunikasjon og et godt samarbeid mellom Hamarregionen Utvikling og Hedmark Kunnskapspark, og vi vil bidra til å avklare forventinger og rollefordeling ytterligere mellom disse to organisasjonene. Kommunens eierskap er per i dag næringspolitisk Konklusjon Hamar kommune opprettholder sitt eierskap i Kunnskapsparken Hedmark AS. Eierskapet er et næringspolitisk virkemiddel for innovasjon og næringsutvikling i regionen. Vedtatt av kommunestyret 5. mars 2014 Side 26 av 68

27 2.6 Hamar Gårdeierselskap AS Kommunens eierandel: Organisasjonsnummer: Stiftelsesdato: Aksjekapital: Daglig leder: Trond Bakke Styrets leder: Christian Alexander Vold Styremedlemmer: Sturla Beidel, Ann-Kristin Græsby, Erik Jacobsen, Per Olaf Børke, Per Steinar Skjølaas, Terje Kojedal Revisor: Hamar Revisjon AS Selskapets formålsparagraf Selskapet skal organisere, markedsføre og medvirke til utleie av næringslokaler i Hamar. Videre kan selskapet utføre forvaltning av eiernes sine eiendommer i Hamar ut i fra de fullmakter som gis selskapet fra hver enkelt eier Organisasjon For tiden 15 aksjeeiere inne, med innskutt kapital á 5.000,- til tegningskurs kr ,- pr aksje. Selskapet har ingen ansatte, og kjøper tjenester som daglig leder. Det er et formål å øke antall aksjonærer Virksomhet Se selskapets formålsparagraf. Selskapets 15 aksjonærer omfatter ca 50 % av publikumsskapende virksomhet på bakkeplan i sentrum. (Strandgata til Østregate - Jernbanen til Stortorget) Selskapet har en vedtatt forretningsplan som uttrykker et vidt arbeidsfelt og ønske om en struktur som gir gode muligheter for å styrke utleie av sentrumslokalene til handel og aktiviteter gjennom tilrettelegging for eksisterende og ny virksomhet. Målsetting innledningsvis er å markedsføre overfore etablerere, og legge til rette for nye virksomhet i eiernes lokaler. Over tid vil det være aktuelt å tilby andre forvaltningstjenester som eierne etterspør Økonomi Selskapet ble stiftet i 2012, men hadde ikke aktivitet i Det foreligger derfor ingen økonomiske nøkkeltall. Likviditeten i selskapet er god, og selskapet finansierer selv sin daglige drift gjennom serviceavgifter. Hver eier melder inn arealer med typisk publikumsskapende aktiviteter og betaler en serviceavgift ut i fra størrelse på de arealer som legges inn Vurdering av kommunens eierskap Hamar kommune har gjennom flere år samarbeidet med Hamar gårdeierforening med tanke på å få etablert et slikt selskap. Det har vært og er viktig for kommunen og hele Hamarsamfunnet at det er et livskraftig sentrum, og utviklingen av Hamar sentrum et av hovedmålene i gjeldene kommuneplan. Med dette utgangspunktet er Hamar Gårdeierselskap blitt et viktig selskap og en inspirasjonsaktør for samarbeid og utvikling i bykjernen. Vedtatt av kommunestyret 5. mars 2014 Side 27 av 68

28 2.6.6 Konklusjon Hamar Gårdeierselskap blitt et viktig selskap og en inspirasjonsaktør for samarbeid og utvikling i bykjernen. Hamar kommune vurderer det som viktig å videreføre samarbeidsprosessene for utvikling av gode lokaliteter og for etablering av attraktive næringsaktører i sentrum. Vedtatt av kommunestyret 5. mars 2014 Side 28 av 68

29 2.7 MjøsAnker AS Organisasjonsnummer: Hamar kommunes eierandel: 33,24 Andre eiere: Ringsaker kommune 29,67%, Stange kommune 17,03%, Hedmark fylkeskommune 13,64%, Løten kommune 6.43% Stiftelsesdato: Aksjekapital: NOK Daglig leder: Erik Tangen Styrets leder: Anne-Lise Bakken Styrets nestleder: Pål Sætre Styremedlemmer: Lovise Skaug, Anne-Lena Brustad Dragsten, Arve Kilen og Marianne Joløkken og Ann Kristin Bessessen som ansatte representanter Revisor: PriceWaterhouseCoopers AS Selskapets formålsparagraf Gi tilbud til yrkeshemmede, herunder investeringer i andre selskap Organisasjon: Virksomheten har 70 ordinært ansatte og 70 ansatte i varig tilrettelagt arbeid (VTA). Virksomheten fusjonerte i 2007 med Hamar ASVO AS og med Ankerløkken i Virksomheten skiftet samtidig navn fra Mjøssamvirket AS til MjøsAnker AS. Virksomheten har ikke datterselskaper eller eierandeler i tilknyttede selskap. Selskapet er lokalisert i Hamar Virksomhet: MjøsAnker AS sitt formål er å bistå mennesker med å komme i jobb. Virksomheten skal primært hjelpe folk tilbake i ordinære jobber ut fra egen arbeidsevne og helse, og hjelpe de som skal inn på arbeidsmarkedet for første gang. MjøsAnker AS skal også tilby arbeid i skjermede og tilrettelagte tiltak. Målet med virksomheten er å gjøre den enkelte deltaker bedre rustet mht til fremtidig arbeid, utdanning eller overgang til annet tiltak. Virksomheten leverer et bredt spekter av attføringstjenester og driver blant annet Kringla Bakeri, Rammeverksted og lysstøperi, Triangel café og butikken Oppe og Nede. MjøsAnker AS selger tjenester til Nav og er godkjent av Nav som tiltaksarrangør for tiltakene Avklaring, Varig tilrettelagt arbeid, Arbeidspraksis i skjermet virksomhet og Arbeid med bistand. Virksomheten har ca 250 brukere og avsluttet i fjor tilbud til ca 440 brukere. Vedtatt av kommunestyret 5. mars 2014 Side 29 av 68

30 2.7.4 Økonomi Formålet med eierskapet er ikke finansielt og driften er avhengig av offentlig tilskudd. Selskapets forrentning av kapitalen har de siste årene vært positiv og høyere enn NIBOR. Selskapet har en svært god egenkapitalsituasjon. Det er vedtektsfestet at aksjer ikke gir rett til utbytte. Selskapets overskudd skal forbli i bedriften og disponeres til formål som styrker den fremtidige drift. Virksomheten mottar driftstilskudd fra Nav som et vesentlig bidrag for å finansiere virksomheten. Eierkommunene bidrar også med driftstilskudd (25% av tilskuddet, som er knyttet opp mot varig tilrettelagt arbeid.) Bedriften er avhengig av en viss inntjening og skal omsette varer og tjenester i det ordinære markedet. I 2012 utgjorde offentlige tilskudd 40,8 mill., mens salgsinntektene var 13,6 mill. Det fremgår av MjøsAnker AS sin strategiske plan for at selskapets inntekter består av 70 % driftstilskudd og 30% egeninntjening. Selskapets målsetting i perioden er å øke: egeninntjeningen til 40% resultatgraden med 0,5 % pr år Vedtatt av kommunestyret 5. mars 2014 Side 30 av 68

31 lavterskeltilbudene innen rus og psykiatri, drop-outs og minoritetsspråklige til 10 % av omsetningen Vurdering av kommunens eierskap: MjøsAnker AS er veldrevet arbeidsmarkedsbedrift. Kommunens eierskap er samfunnspolitisk motivert. For Hamar kommune er virksomheten et viktig virkemiddel for å få personer som har falt utenfor arbeidsmarkedet tilbake i jobb i det ordinære arbeidsmarkedet eller gjennom varig tilrettelagt arbeid. Kommunen er positiv til virksomhetens satsing på drop-outs. Økonomien i virksomheten er god Konklusjon MjøsAnker AS er et viktig virkemiddel for Hamar kommune for å få personer som har falt utenfor eller som ikke klarer å komme seg inn på arbeidsmarkedet i jobb. Kommunens eierskap opprettholdes som i dag. Vedtatt av kommunestyret 5. mars 2014 Side 31 av 68

32 2.8 Norsk Bane AS Organisasjonsnummer: Kommunens eierandel: Mindre enn 1 % Andre eiere: Vinje kommune (17,2 %), Suldal kommune (11,8 %), Sauda kommune (11,8 %), Odda kommune (5,9 %), m.fl. kommuner Stiftelsesdato: Aksjekapital: Daglig leder: Jørg Wember Westermann Styrets leder: Kjell Stundal Styrets nestleder: Wenche Karin Nistad Styremedlemmer: Bjørn Arild Gram, Einar Ingolf Velde, Gard Per Arne Folkvord, Laura Sofie Seltveit, Per Espen Fjeld, Stein Lier Hansen Revisor: Deloitte AS Selskapets formålsparagraf Planlegge, bygge og drive et høyfarts-banenett i Norge og gjennomføre de tiltak som synes nødvendige for å kunne oppnå dette. Høyfartsbanen over Haukeli er et nøkkelelement. Selskapet kan selge jernbanefaglig kompetanse Organisasjon Norsk Bane AS arbeider med utredning og prosjektering av høyhastighetstog i Norge. I tillegg til dette tilbyr selskapet planlegging og analyse av infrastruktur og driftsopplegg for jernbane og tilhørende transportsystemer Virksomhet Norsk Bane er lokalisert i Ålesund og har to ansatte; én daglig leder og en kommunikasjonsansvarlig. Vedtatt av kommunestyret 5. mars 2014 Side 32 av 68

33 2.8.4 Økonomi Norsk Bane AS Resultatregnskap Sum driftsinntekter Sum driftskostnader Driftsresultat Sum finansinntekter Sum finanskostnader Netto finans Årsresultat Balanseregnskap EIENDELER Sum anleggsmidler Sum omløpsmidler Sum eiendeler EGENKAPITAL Sum egenkapital GJELD Sum langsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld Sum egenkapital og gjeld Nøkkeltall Totalkapitalrentabilitet i % 13,9-28,6-81,4-90,6 Egenkapitalrentabilitet før skatt i % 24,9-40,8-95,7-105,7 Resultat av driften i % 4,2-13,7-77,7-441,4 Likviditetsgrad 1 1,5 1,8 2,3 10,5 Egenkapitalandel i % 48,2 69,7 70,4 91,8 12 mnd NIBOR (eff. rente, årsgjennomsnitt) 2,86 3,52 3,06 2,91 Selskapet har en egenkapital på 0,65 mill kroner Vurdering av kommunens eierskap Hamar kommune kjøpte seg inn som aksjonær i Norsk Bane for å få tilgang til en detaljert trasetegning for høyhastighetsbane som Deutche Bahn hadde laget på oppdrag fra Norsk Bane. Kommunen har også benyttet Norsk Bane som ekstern fagkompetanse på en konkret vurdering av trasealternativer (grovvurdering) gjennom Hamar. Vi fikk da et mindre utredningsarbeid til en meget gunstig pris. Ut over dette har kommunen hatt Norsk Banes fagfolk som dialogpartner i arbeidet med jernbane, selv om kontakten i det siste ikke har vært så stor. Vi ser på Norsk Bane som et positivt faglig korrektiv til Jernbaneverket, og de har bidratt til å sette søkelys på ambisjonsnivået for jernbanesatsingen i Norge, og har trolig vært medvirkende til at det i dag planlegges for høy hastighet (250 km/t) på InterCitystrekningene. Norsk Bane har et samfunnsperspektiv og et regionalt og nasjonalt perspektiv, ut over en ren jernbaneteknisk tilnærming, noe som ikke andre jernbanefaglige miljøer i Norge bidrar med i tilsvarende grad. Kommunens arealplanavdeling har et godt inntrykk av det faglige nivået til Norsk Bane og mener det vil være positivt om Norsk Bane kan opprettholdes som fagmiljø Konklusjon Hamar kommune opprettholder aksjeposten i selskapet. Vedtatt av kommunestyret 5. mars 2014 Side 33 av 68

34 2.9 Hamar Troll AS Hamar kommunes eierandel: Mindre enn 1 % Andre eiere: Ervod Production & Distribution AS (32,39 %), Tropical invest AS (12,32 %) Sjur Rakstad-Larsen (2,69 %) andre eiere inkl Hamar kommune (52.60%) Organisasjonsnummer: Stiftelsesdato: Aksjekapital: Daglig leder: Stig Werner Hansen Styrets leder: Mari Trønnblom Skjærstad Styremedlemmer: Sjur Rakstad-Larsen, Stig Werner Hansen Revisor: Hamar revisjon AS Selskapets formålsparagraf Investering i filmrettigheter knyttet til en 3D data-animert familiefilm for global distribusjon, samt enhver filmrelatert virksomhet, herunder filmproduksjon, rettighetsutvikling, distribusjon, og investering i selskaper knyttet til dette Organisasjon Selskapet har ingen ansatte. Selskapet er lokalisert i Hamar Virksomhet Selskapet er et investeringsselskap som sammen med utenlandske investorer står bak produksjonen av animasjonsfilmen Troll The Tale of a Tail. Filmen er en familiefilm rettet mot et internasjonalt marked. Selskapet har investert 11 millioner i prosjektet, som har et budsjett på ca 100 millioner kroner. Selskapet har 50 % av filmrettighetene i Norden og også 50 % av rettighetene til dvd, tv og andre produkter i kjølvannet av filmen. I tillegg vil Hamar Troll motta 5 % av alle netto inntekter på verdensbasis. Filmen er nå under produksjon i Canada i selskapet Sagatoon Productions Quebec. I følge de opprinnelige planene skulle filmen vært lansert i Prosjektet har på grunn av problemer med finansieringen blitt utsatt flere ganger og estimert ferdigstillelse er årsskiftet 2015/16. Vedtatt av kommunestyret 5. mars 2014 Side 34 av 68

35 2.9.4 Økonomi Hamar Troll AS Resultatregnskap Sum driftsinntekter Sum driftsutgifter Driftsresultat Sum finansinntekter Sum finansutgifter Netto finans Årsresultat Balanseregnskap EIENDELER Sum anleggsmidler Sum omløpsmidler *) Sum eiendeler EGENKAPITAL Sum egenkapital GJELD Sum langsiktig gjeld (inkl pensjonsforpl) Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld Sum egenkapital og gjeld Nøkkeltall Totalkapitalrentabilitet i % -0,9 0,2 0,6 Egenkapitalrentabilitet etter skatt i % -0,9 0,2 0,4 Resultat av driften i % av Driftsinntekter Likviditetsgrad 1 (Omløpsm/KG) 0,0 0,0 0,0 Egenkapitalandel i % 99,5 99,8 99,9 12 mnd NIBOR (eff. rente, årsgjennomsnitt) 2,86 3,86 4, ,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0-1,0-2,0 Totalkapitalrentabilitet i % Egenkapitalrentabilitet etter skatt i % 12 mnd NIBOR (eff. rente, årsgjennomsnitt) Hamar kommune tegnet i 2010 aksjer for kroner i forbindelse med en rettet emisjon Vurdering av kommunens eierskap Troll The Tale of a Tail er en animasjonsfilm basert på idè og manus med utspring i film- og tvproduksjonsmiljøet på Hamar, og da særlig. Prosjektet mottok i oppstartfasen støtte via Innovasjon Norge til utviklingen. Vedtatt av kommunestyret 5. mars 2014 Side 35 av 68

36 Formannskapet begrunnet kommunens deltakelse i selskapet med at Hamar kommune har i flere år vært opptatt av å utvikle spill og animasjonsmiljøet tilknyttet Høgskolen på Hamar. Dette miljøet er av det aller fremste i Norge, søkningen er særdeles god og flere bedrifter har blitt etablert av studenter ved studiet. Flere av bedriftene har vunnet priser og har økonomisk suksess. Videre er det et betydelig TV- og filmmiljø i Fabelaktiv og flere andre selskaper. Hamar har det største TV-miljøet i Norge utenfor Oslo og Bergen og flere av idemakerne har bakgrunn der. En suksess for Hamar Troll vil bety et skikkelig løft for hele TV, spill og animasjonsmiljøet på Hamar. Det er svært mange personer i filmmiljøet i Norge med bakgrunn fra Hamar og regionen (Asle Vatn, Stefan Faldbakken, Ketil Omberg, m. fl) og dette sammen med det miljøet som allerede er etablert i Hamar innebærer et stort potensial for Hamar som spill/tv og filmsenter. Eierskapet er næringspolitisk motivert og knyttet opp mot ønske om å videreutvikle Hamar som et spill/tv og filmsenter. Hamar kommunestyre har besluttet at kommunen som hovedregel ikke skal delta i selskaper som har næringsmessige formål eller delta som medeier i selskaper med private eiere. Hamar kommune vil som en følge av dette vurdere å selge seg ut av Hamar Troll AS, når tidspunktet er riktig for det. Formannskapet delegeres myndighet til å gjennomføre et eventuelt salg Konklusjon Hamar kommunestyre har besluttet at kommunen som hovedregel ikke skal delta i selskaper som har næringsmessige formål eller delta som medeier i selskaper med private eiere. Hamar kommune vil som en følge av dette vurdere å selge seg ut av Hamar Troll AS, når tidspunktet er riktig for det. Formannskapet delegeres myndighet til å gjennomføre et eventuelt salg. Vedtatt av kommunestyret 5. mars 2014 Side 36 av 68

37 2.10 AS Oplandske Dampskibsselskap Organisasjonsnummer: Kommunens eierandel: 1,6 % Andre eiere: Største eier er Gjøvik kommune med eierandel på 6,9 % Stiftelsesdato: Aksjekapital: Daglig leder: Styrets leder: Bjørn Blichfeldt Styremedlemmer: Finn Bergstrøm, Jan Håvar Korshavn, Riitta Helgestad, Knut Sandvold, Ole Anton Hoel, Øyvind Pedersen, Edel Hoelstad Revisor: Deloitte AS Selskapets formålsparagraf Dampskipsfart på Mjøsa, og alt som står i forbindelse med det Organisasjon Selskapet har én ansatt på fast basis. I løpet av seilingssesongen 2012 var det totalt 36 personer sysselsatt. Virksomheten har sitt hovedkontor på Gjøvik Virksomhet Selskapet er eier og er ansvarlig for driften av Skibladner på Mjøsa. Vedtatt av kommunestyret 5. mars 2014 Side 37 av 68

38 Økonomi Selskapet hadde underskudd på driften i 2012, og generelt svake nøkkeltall. Styret gjør også oppmerksom på at hele aksjekapitalen er tapt. Selskapets tiltak er å utsette noe av vedlikeholdet i 2013, samtidig som styret vil ha fokus på selskapets kostnadsside Vurdering av kommunens eierskap Dagens eierskap i AS Oplandske Dampskibsselskap har et historisk utgangspunkt. Driften av båten på Mjøsa er trolig et av de viktigste varemerker for regionen i turistsammenheng Konklusjon Kommunes eierskap i AS Oplandske Dampskibsselskap opprettholdes som i dag. Eierskapet har primært et kulturpolitisk formål. Det er ikke forventinger om utbytte. Vedtatt av kommunestyret 5. mars 2014 Side 38 av 68

39 2.11 Tekstilvask innlandet AS Organisasjonsnr.: Kommunens eierandel: under 1% Andre eiere: Sykehuset Innlandet HF (ca 90 %), Stange kommune, Ringsaker kommune, mfl Stiftelsesdato: (1959 selskapets info) Aksjekapital: kroner Daglig leder: Dag Jørgensen Styrets leder: Dag Jørgensen (ikke reg i br.reg) Styrets nestleder: Dag Georg Jørgensen Styremedlemmer: Trond Rønningen, Ole W. Carlsen, Jan Christian Eriksen ansattrepresentanter Gerd Bakkestuen og Rune Stor-Re Revisor: Lokal revisjon AS Selskapets formålsparagraf Tekstilutleie, tekstilvask, renseri og annen tekstilservice for selskapets eiere. Eventuell overskuddskapasitet kan utnyttes ved salg til andre Organisasjon Selskapet og selskapets virksomhet er lokalisert på Biri og har ca 50 ansatte. Selskapet har ikke datterselskaper eller eierandeler i tilknyttede selskap. Selskapet er et resultat av en fusjon i juni 2010 mellom tidligere Hedmark Vaskeri og tidligere Oppland Vaskeri Virksomhet Virksomheten driver tekstilutleie og vaskeridrift til helseinstitusjoner. Vedtatt av kommunestyret 5. mars 2014 Side 39 av 68

40 Økonomi ,0 0,0-20,0-40,0-60,0 Totalkapitalrentabilitet i % Egenkapitalrentabilitet etter skatt i % 12 mnd NIBOR (eff. rente, årsgjennomsnitt) Etter etablering av nytt vaskeri på Biri har selskapet hatt store utfordringer, og resultatet for 2012 viser et betydelig underskudd. Sykehuset Innlandet som den største eieren, har gått inn med ny egenkapital i Det er satt inn ny ledelse i selskapet. Resultatene i 2013 vil måtte bedres vesentlig for å sikre fortsatt drift. Hamar formannskap besluttet på samme tidspunkt at det ikke var aktuelt for kommunen å gå inn med ny kapital i selskapet. Det har ikke blitt utdelt utbytte etter 2008 (i Hedmark Vaskeri). Vedtatt av kommunestyret 5. mars 2014 Side 40 av 68

41 Vurdering av kommunens eierskap Kommunes eierskap er begrunnet med at vaskeriet skal dekke kommunens behov for tekstiler og vaskeritjenester til konkurransedyktige priser, og med god kvalitet og service. Hamar kommune kjøper tjenester av selskapet i egenregi. Selskapet har kun offentlige eiere, noe som er en forutsetning for at eierne skal kunne kjøpe tjenester av selskapet uten offentlig konkurranse. EØS-regelverket setter grenser for hvor stor andel av omsetningen et selskap som leverer tjenester i egenregi kan levere til andre enn sine eiere uten at anskaffelsesregelverket brytes for eiere som kjøper tjenester i egenregi. Selskapet balanserer i dag på denne grensen. Det innebærer at det er usikkert om selskapet vil være i en posisjon hvor det kan delta i konkurranse om å levere vaskeritjenester til Hamar kommune, dersom Hamar kommunen velger å selge seg ut av selskapet. Hamar kommune opprettholder sin eierandel i Tekstilvask Innlandet, så lenge vaskeriet er konkurransedyktige mht til pris og kvalitet. Kommunen vil vurdere salg av aksjene dersom kommunen av innkjøpsfaglige grunner ikke lenger finner det hensiktsmessig å kjøpe disse tjeneste i egenregi. Formannskapet gis fullmakt til å godkjenne et eventuelt salg av aksjer. Det er ikke aktuelt for Hamar kommune å gå inn med ny kapital i selskapet Konklusjon Tekstilvask Innlandet AS er leverandør av klær og vaskeritjenester til helseinstitusjoner i kommunen. Virksomheten drives på forretningsmessig grunnlag og resultatet måles bedriftsøkonomisk. Hamar kommune opprettholder sin eierandel i Tekstilvask Innlandet AS, så lenge vaskeriet er konkurransedyktige mht til pris og kvalitet. Kommunen vil vurdere salg av aksjene dersom kommunen av innkjøpsfaglige grunner ikke lenger finner det hensiktsmessig å kjøpe disse tjeneste i egenregi. Formannskapet gis fullmakt til å godkjenne et eventuelt salg av aksjer. Vedtatt av kommunestyret 5. mars 2014 Side 41 av 68

42 2.12 Hedmark revisjon IKS Organisasjonsnummer: Kommunens eierandel: 17,9 % Andre eiere: Hedmark fylkeskommune (25,0%),Ringsaker kommune (18,3%), Stange kommune (11,4%), Løten kommune (4,1%), Elverum kommune (11,6%), Åmot kommune (3,3%), Stor-Elvdal kommune (2,1%), Trysil kommune (4,9%), Engerdal kommune (1,4%) Stiftelsesdato: Aksjekapital: Ubegrenset ansvar for deltakerne Daglig leder: Morten Alm Birkelid Styrets leder: Erik Arne Eriksen Styrets nestleder: Sveinung Løvholm Styremedlemmer: Jane Odden, Anita Austeng, Ellen. S. Enger Revisor: Glåmdal revisjon IKS (ny revisor må velges ifm fusjonen) Selskapets formålsparagraf Hedemarken revisjon IKS har som oppgave å utføre revisjon i kommuner i henhold til Lov om kommuner og fylkeskommuner av 25. september 1992, 60 og skal sikre de deltakende kommuner revisjon i egen regi. Hedemarken revisjon IKS skal på vegne av kommunestyret og kontrollutvalget sørge for den løpende kontroll med forvaltningen i kommuner i henhold til forskrift om revisjon og forskrift om kontrollutvalg. Arbeidsområdet er nærmere definert i forskrift om revisjon. Hedemarken revisjon IKS skal videre ha som formål å kunne tilby revisjons- og rådgivningstjenester ovenfor forskjellige virksomheter som kommuner er økonomisk involvert i, eller har øvrige interesser i. Selskapet kan også tilby sine tjenester til private selskaper med og uten revisjonsplikt. Alle eksterne oppdrag som ikke er en del av kommunens forvaltningsvirksomhet skal være selvfinansierende. Avtale om revisjon inngås mellom oppdragsgiverne og Hedemarken revisjon IKS ved daglig leder Organisasjon Selskapet består av tidligere Hedmarken Revisjon IKS og Østerdal Revisjon IKS, som ble fusjonert med virkning fra Fra kom Hedmark fylkeskommune inn på eiersiden. Hedmark Revisjon IKS har 17 ansatte. Virksomheten hadde tidligere kontorer i Hamar og Elverum, men ble fra 2009 samlokalisert på Løten. Virksomheten har eierinteresser i Revisor AS (49%). Denne virksomheten har til formål å utføre revisjon for andre oppdragsgivere som ikke er eiere. For ikke å komme i konflikt med egenregisbestemmelsene i anskaffelsesregelverket blir revisjonsoppdrag som utføres for andre enn eierne utført av Revisor AS. Resten av aksjene (51%) i Revisor AS eies av registrert revisor Reidun Vie, ansatt i Hedmark Revisjon IKS Virksomhet Hedmark revisjon IKS har arbeidet med en fusjon med Glåmdalen revisjon IKS. Begrunnelsen er at selskapet ønsker å etablere større og sterke fagmiljøer for å møte fremtidige utfordringer. Dette gjelder både i forhold til å dekke de oppdrag som kommer fra kommunene på en kvalitetsmessig best mulig måte og i forhold til rekruttering av nye medarbeidere. Representantskapene i begge selskapene har i september 2013 gått inn for sammenslåing av selskapene. Eierkommunene skal ferdigbehandle sammenslåing av selskapene innen utløpet av Prosessen vil bli gjennomført ved at Glåmdal Revisjon IKS fusjoneres inn i Hedmark Revisjon IKS. Hovedkontoret skal fortsatt ligge i Løten. Hamar kommunes eierandel i det fusjonerte selskapet vil iht anbefalt selskapsavtale være 14,0 %. Vedtatt av kommunestyret 5. mars 2014 Side 42 av 68

43 Selskapets formål er å utføre revisjon i kommuner i henhold til kommuneloven 78 og 79, samt på vegne av kommunestyret og kontrollutvalget i eierkommunene sørge for den løpende kontroll med forvaltningen. Selskapet skal kunne tilby revisjons- og veiledningstjenester overfor virksomheter som kommunen er økonomisk involvert i, eller har andre interesser i. Selskapet kan også tilby tjenester til private. Denne delen av virksomheten er skilt ut i et eget selskap for å unngå kryssubsidiering. Det fremkommer av årsberetningen for 2012 at selskapet har et våkent øye for de problemstillinger som knytter seg til EØS-regelverket, herunder anskaffelsesregelverket og egenregibestemmelsene, blant annet med hensyn til hvor stor del av omsetningen som kan skje til andre enn eierne. Tjenestene til kommunen leveres etter reglene om egenregi og til selvkost. Deltakerkommunene har forpliktet seg til å kjøpe revisjonstjenester av selskapet så lenge de er inne på eiersiden Økonomi Hedmark Revisjon IKS Resultatregnskap Sum driftsinntekter Sum driftsutgifter Driftsresultat Sum finansinntekter Sum finansutgifter Netto finans Motpost avskrivinger Netto Driftsresultat Bruk av avsetninger Avsetninger Regnskapsmessig mer-/mindreforbruk Balanseregnskap EIENDELER Sum anleggsmidler Sum omløpsmidler *) Sum eiendeler EGENKAPITAL Sum egenkapital GJELD Sum langsiktig gjeld (inkl pensjonsforpl) Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld Sum egenkapital og gjeld Nøkkeltall Totalkapitalrentabilitet i % -9,3 7,0-7,7-0,6 Egenkapitalrentabilitet etter skatt i % 69,5-61,9 55,2 8,1 Resultat av driften i % -13,5 8,5-10,9-1,5 Likviditetsgrad 1 1,2 2,4 1,8 2,5 Egenkapitalandel i % -17,8-8,6-14,7-13,1 12 mnd NIBOR (eff. rente, årsgjennomsnitt) 3,52 3,06 2,91 6,33 Vedtatt av kommunestyret 5. mars 2014 Side 43 av 68

44 De årlige driftsresultat må kunne svinge, men negative resultat i 2010 og 2012 har bidratt til negativ egenkapital i 2012 med 2,0 mill. Negativ egenkapital forklares også med at pensjonsforpliktelsene er om lag 5 mill. høyere enn pensjonsmidlene. Resultatene må bedres og egenkapital må bygges opp Vurdering av kommunens eierskap Kommunen står fritt med hensyn til om den ønsker å utføre revisjonstjenesten i egenregi eller konkurranseutsette tjenesten. Kommunen vurderer det slik at revisjonstjenestene bør utføres i egenregi slik at kommunens eierskap opprettholdes. Det er en forutsetning at selskapet leverer tjenester som er konkurransedyktig med hensyn til pris og kvalitet, og at selskapet kan dokumentere dette i form av tall fra benchmarking e.l. Kommunen har vært positiv til styrets arbeid i forhold til mulig fusjon/utvidelse. Det er en forutsetning at en slik utvidelse vil styrke selskapets kompetanse, være kostnadsbesparende og dermed styrke selskapets konkurransekraft. Spørsmålet om fusjon vil bli behandlet av kommunestyret i egen sak. Selskapet leverer tjenester etter avtale med kommunen. Det er kontrollutvalget som er delegert myndighet til å inngå og å følge opp avtalen. Det er viktig for kommunen at selskapet selv har et bevisst forhold til EØS- regelverket om konkurranse og egenregi Konklusjon Hedmark revisjon IKS leverer lovpålagte revisjonstjenester til kommunen. Hamar kommune ønsker å videreføre dagens eierskap for å opprettholde kjøp av disse tjenestene i egenregi. Det er en forutsetning av tjenestene som leveres er konkurransedyktige mht pris og kvalitet. Dette må kunne dokumenters i form av tall fra benchmarking e.l. Vedtatt av kommunestyret 5. mars 2014 Side 44 av 68

45 2.13 Hias IKS Organisasjonsnummer: Kommunens eierandel: 51 % Andre eiere: Stange kommune 24%, Løten kommune 8 %, Ringsaker kommune 17% Stiftelsesdato: Aksjekapital: ubegrenset ansvar for deltakerne Daglig leder: Morten Finborud Styrets leder: Harry Konterud Styrets nestleder: Arne Olav Loeng Styremedlemmer: Kjersti Hoff, Sven-Egil Holmsen, Mona Skaaden-Bjerke, Kari Skramstad og Roy Rindal Revisor: BDO Selskapets formål Å anlegge, eie og drive kommunalteknisk fellesanlegg for vann, avløp og renovasjon i de deltakende kommuner etter de til enhver tid gjeldende lover, forskrifter konsesjonsvilkår samt rammevilkår fastsatt av kommunene. Hias skal også forvalte og drive innsamlingsordningen for husholdingsavfall i de deltakende kommuner i henhold til avfallsplass og etter avtale med den enkelte kommune, for så vidt gjelder kvalitetskrav og omfang på tjenesten. Etter anmodning fra en eller flere av de deltakende kommuner kan selskapet utøve forvaltningsmyndighet og påta seg andre oppgaver som faller naturlig innenfor Hias sitt virksomhetsområde. Når dette fremmer selskapets kompetanse eller gir beregnede tekniske/økonomiske driftsfordeler i tilknytning til kjernevirksomheten kan Hias IKS, eller heleide datterselskaper av Hias IKS: tegne selskaper som er organisert i henhold til norsk aksjelovgivning alene eller i samarbeid med andre, opprette samarbeid eller IKS med andre kommuner eller IKS, og påta seg oppgaver for andre kommuner eller selskap. Tegning av selskaper eller nye IKS krever vedtak i representantskapet. Deltakelse i IKS skal i tillegg forkjennes av kommunestyret i den enkelte kommune. Selskapet skal innenfor eget virksomhetsområde vurdere rammebetingelser, trender og utviklingstrekk innenfor VAR-sektoren, og framlegge begrunnede forslag til endringer av Selskapsavtalen når situasjonen tilsier det Organisasjon Virksomheten har 86 ansatte. HIAS har eierskap i en rekke virksomheter, slik det fremgår av skissen på neste side: Hias Næring AS er et holdingselskap hvor Hias IKS har samlet sin skattepliktige og risikoutsatte virksomhet. Hias Drift AS driver utleie av bygg og maskiner til Hias IKS. Selskapet ble opprettet i forbindelse med etablering av plastsorteringsanlegg på Heggvin. Denne aktiviteten er avviklet. Hias Miljøpartner AS er i hovedsak et faktureringsselskap for risikoutsatt og/eller skattepliktig virksomhet som er utført av personale i Hias IKS. Selskapet har til formål å selge tjenester til eksterne, og derigjennom styrke Hias sin kompetanse innenfor VAR-sektoren. Driftsassistenten i Hedmark er største kunde. Vedtatt av kommunestyret 5. mars 2014 Side 45 av 68

46 Mjøsanlegget AS ligger på Lillehammer og behandler våtorganisk avfall fra husholdninger i Mjøsregionen. Østlandet Gjenvinning AS tilbyr renovasjonsløsninger til næringslivet i Hamar-regionen, basert på kildesortering. Selskapet er Franchisetaker for Retura, og opererer nasjonale avtaler for Norsk Gjenvinning i Hedmark og Oppland. Rekom AS driver med megling og salg av avfallsfraksjoner til gjenvinning av materialer eller bruk som brensel i energianlegg. Fredvang Eiendom AS utvikler eiendomsmassen på Fredvang (Vangsvn 143). Huser blant annet Hias` administrasjon og ledelse. Hias IKS 44,6% Mjøsanlegget AS 100% 100% Hias Næring AS 3,66% Rekom AS Hias Miljøpartner AS 100% 33,3% 35% Fredvang Eiendom AS Hias Drift AS Østlandet Gjenvinning AS (RETURA) Virksomhet Hias IKS er et interkommunalt vann, avløp og renovasjonsselskap som er dannet og eid av kommunene Hamar, Løten og Ringsaker. Selskapet er organisert som et interkommunalt selskap (IKS). Virksomheten har kontoradresse i Hamar, men driver anlegg og tekniske installasjoner i alle eierkommunene. Hias IKS leverer vann-, avløps- og renovasjonstjenester til eierkommunene. Tjenestene skal leveres til selvkost. Dette innebærer at Hias skal ha ansvar for å drive fellesanleggene og levere tilleggsoppgaver/tjenester etter avtale med kommunen. Forvaltningsmyndigheten etter forurensningsloven ivaretas av kommunen v/rådmannen. Rådmannen har i tillegg bestillerfunksjonen, samt ansvar for å følge opp avtaler som er inngått med Hias. Kommunen v/rådmannen er ansvarlig for de tjenestene som blir levert til den enkelte abonnent innenfor de rammer som fremgår av kommunestyrets føringer i kommuneplaner, økonomiplan og vedtatt budsjett. Det er inngått følgende avtaler mellom Hias IKS og Hamar kommune: Avtale om levering av drikkevann fra Hias til kommunen (2013). Vedtatt av kommunestyret 5. mars 2014 Side 46 av 68

47 Avtale om mottak og behandling av avløpsvann og slam fra kommunen til Hias (2013). Avtale om drift/vedlikehold av hovedvannledningssystemet (2009). Avtale for fjell og fritidsrenovasjon for en begrenset del av Vang allmenning Hias har inngått avtale med Eidsiva om levering av avfall til avfallsforbrenningsanlegg på Trehørningen og mottak av aske fra forbrenningsanlegget til deponering på Heggvin. Eierkommunene utgjør det vesentligste av kundegrunnlaget for selskapet og konsernet. I 2011 utgjorde eierkommunens andel av omsetning og kundefordringer henholdsvis 84 % og 86 % (K) 2009 (K) 2010 (K) 2011 (K) 2012(K) 10,0 8,0 6,0 4,0 2,0 0,0 Totalkapitalrentabilitet i % Egenkapitalrentabilitet etter skatt i % 12 mnd NIBOR (eff. rente, årsgjennomsnitt) Selskapet har meget god likviditet og egenkapitalsituasjonen vurderes som god. Vedtatt av kommunestyret 5. mars 2014 Side 47 av 68

Hva har vi av selskap vi eier eller er medeiere i.

Hva har vi av selskap vi eier eller er medeiere i. OVERSIKT OVERSIKT OVER OVER EIERSKAP EIERSKAP I I HAMAR HAMAR KOMMUNE KOMMUNE Pr. Pr. 1. 1. 2010 2010 Kommunestyret Kommunestyret Aksjeselskap 100% Aksjeselskap 100% Hamar Energi Holding AS Hamar Energi

Detaljer

Side 2. Sparebankstiftelsen Helgeland DELÅRSRAPPORT OG -REGNSKAP 30.09.14. BAKGRUNN OG FORMÅL

Side 2. Sparebankstiftelsen Helgeland DELÅRSRAPPORT OG -REGNSKAP 30.09.14. BAKGRUNN OG FORMÅL Sparebankstiftelsen Helgeland DELÅRSRAPPORT OG -REGNSKAP 30.09.14. BAKGRUNN OG FORMÅL Sparebankstiftelsen Helgeland ble etablert i desember 2010 ved at Helgeland Sparebank omgjorde en vesentlig del av

Detaljer

Side 2. Sparebankstiftelsen Helgeland DELÅRSRAPPORT OG -REGNSKAP 30.06.14.

Side 2. Sparebankstiftelsen Helgeland DELÅRSRAPPORT OG -REGNSKAP 30.06.14. Sparebankstiftelsen Helgeland DELÅRSRAPPORT OG -REGNSKAP 30.06.14. BAKGRUNN OG FORMÅL Sparebankstiftelsen Helgeland ble etablert i desember 2010 ved at Helgeland Sparebank omgjorde en vesentlig del av

Detaljer

Side 2. Sparebankstiftelsen Helgeland DELÅRSRAPPORT OG -REGNSKAP 31.03.14.

Side 2. Sparebankstiftelsen Helgeland DELÅRSRAPPORT OG -REGNSKAP 31.03.14. Sparebankstiftelsen Helgeland DELÅRSRAPPORT OG -REGNSKAP 31.03.14. BAKGRUNN OG FORMÅL Sparebankstiftelsen Helgeland ble etablert i desember 2010 ved at Helgeland Sparebank omgjorde en vesentlig del av

Detaljer

WINDER AS KVARTALSRAPPORT

WINDER AS KVARTALSRAPPORT WINDER AS KVARTALSRAPPORT OG REGNSKAP 1. KVARTAL 2011 KVARTALSRAPPORT FOR WINDER AS - 1. KVARTAL 2011 Selskapets formål er å forestå industriutvikling i form av aktivt eierskap. Selskapets hovedkontor

Detaljer

9. Økonomiske hovedtall for OBOS-konsernet

9. Økonomiske hovedtall for OBOS-konsernet 9. Økonomiske hovedtall for OBOS-konsernet 9.1 OBOS og OBOS konsern Det vises til årsrapporten for 2015 for nærmere omtale av resultatregnskap og balanse. Driftsinntektene økte med kr 3 159,7 mill. til

Detaljer

1. Hovedpunkter for kvartalet

1. Hovedpunkter for kvartalet [Skriv inn tekst] Mesta er Norges ledende entreprenørselskap innen drift og vedlikehold av vei og bane. Konsernet er organisert med selskapene Mesta AS (morselskap) og datterselskapene Mesta Eiendom AS,

Detaljer

Elektriker Gruppen AS Elektroentreprenører

Elektriker Gruppen AS Elektroentreprenører http:///skriv-ut/elektriker-gruppen-as/oslo/elektroentrepre... 1 av 8 13.08.13 12:23 Elektroentreprenører Besøksadresse: Oluf Onsums vei 9, 0680 Oslo http:///skriv-ut/elektriker-gruppen-as/oslo/elektroentrepre...

Detaljer

Side 2. Sparebankstiftelsen Helgeland. Regnskap per 31.12.2013

Side 2. Sparebankstiftelsen Helgeland. Regnskap per 31.12.2013 Sparebankstiftelsen Helgeland Regnskap per 31.12.2013 Sparebankstiftelsens virksomhet Sparebankstiftelsen Helgeland ble etablert i desember 2010. Formålet med etableringen av stiftelsen er; forvalte egenkapitalbevis

Detaljer

Resultatrapport 1. kvartal 2013

Resultatrapport 1. kvartal 2013 Resultatrapport 1. kvartal Namsos 23. mai 1 Hovedtrekk per 1. kvartal Samlede driftsinntekter for konsernet i 1. kvartal inkludert avhendet virksomhet (ambulanse) endte på kr 33,97 mill (kr 44,7 mill i

Detaljer

Saksfremlegg. Saksnr.: 09/4355-1 Arkiv: 202 Sakbeh.: Bjørn-Atle Hansen Sakstittel: NORDLYSBADET AS - UTVIDET FINANSIERING - GARANTISTILLELSE

Saksfremlegg. Saksnr.: 09/4355-1 Arkiv: 202 Sakbeh.: Bjørn-Atle Hansen Sakstittel: NORDLYSBADET AS - UTVIDET FINANSIERING - GARANTISTILLELSE Saksfremlegg Saksnr.: 09/4355-1 Arkiv: 202 Sakbeh.: Bjørn-Atle Hansen Sakstittel: NORDLYSBADET AS - UTVIDET FINANSIERING - GARANTISTILLELSE Planlagt behandling: Formannskapet Kommunestyret Innstilling:

Detaljer

FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2013

FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2013 FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2013 HOVEDPUNKTER 2013 DRIFTEN Konsernets driftsinntekter i 2013 utgjorde 733 millioner kroner mot 978 millioner kroner i 2012. Høyere inntektsrammer og høyere kraftpriser trekker

Detaljer

Vann Varme og Sanitær Gruppen AS

Vann Varme og Sanitær Gruppen AS http:///skriv-ut/vann-varme-og-sanitær-gruppen-as/oslo/-/... 1 av 8 13.08.13 12:24 Besøksadresse: Ravnåsveien 1, 1254 Oslo http:///skriv-ut/vann-varme-og-sanitær-gruppen-as/oslo/-/... 2 av 8 13.08.13 12:24

Detaljer

A.L. Konsernet A.L. Industrier ASA

A.L. Konsernet A.L. Industrier ASA Halvårsrapport 2006 A.L. Konsernet A.L. Industrier ASA Høydepunkter Sterk resultatfremgang for Alpharma Alpharma posisjonert som et Specialty Pharmaceutical Company Dean Mitchell ansatt som ny konsernsjef

Detaljer

Saknr. 48/11 Saksbeh. Paul Røland Jour.nr 10/6249 Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 17.10.2011

Saknr. 48/11 Saksbeh. Paul Røland Jour.nr 10/6249 Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 17.10.2011 DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING Saknr. 48/11 Saksbeh. Paul Røland Jour.nr 10/6249 Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 17.10.2011 48/11 SAK: AKSJONÆRAVTALE - PAPIRBREDDEN EIENDOM

Detaljer

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO 0581 OSLO Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2010 Årets basistilskudd Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekjøp Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

Innholdet i analysen. Oppgave. Ulike modeller

Innholdet i analysen. Oppgave. Ulike modeller Oversikt Trond Kristoffersen Finansregnskap Kontantstrømoppstilling (2) Direkte og indirekte metode Årsregnskapet består ifølge regnskapsloven 3-2 av: Resultatregnskap Balanse Kontantstrømoppstilling Små

Detaljer

Stort byutviklingspotensial i et regionalt perspektiv. Ca 1000 dekar, ca 2,5 km langt Bjørvika (ca 1,0 mill kvm) Fjordbyen, (minimum 1,2 mill kvm)

Stort byutviklingspotensial i et regionalt perspektiv. Ca 1000 dekar, ca 2,5 km langt Bjørvika (ca 1,0 mill kvm) Fjordbyen, (minimum 1,2 mill kvm) Eiermøte 16.04.2015 Agenda Arealet Tidslinjen Regnskapstall, balanse og nøkkelopplysninger Aksjonæravtale, utkast til mandat Forhold til Lovverket Fjordbyen, fremdrift og planstrategi Forhold eier/selskap

Detaljer

GENERALFORSAMLING. Storebrand Privat Investor ASA 26. MARS 2015

GENERALFORSAMLING. Storebrand Privat Investor ASA 26. MARS 2015 GENERALFORSAMLING Storebrand Privat Investor ASA 26. MARS 2015 AGENDA 1. Åpning av generalforsamlingen og opptegnelse av fremmøtte aksjonærer 2. Valg av møteleder 3. Godkjennelse av innkallingen 4. Valg

Detaljer

GARANTISTILLELSE FLERBRUKSHALLEN AS

GARANTISTILLELSE FLERBRUKSHALLEN AS GARANTISTILLELSE FLERBRUKSHALLEN AS Arkivsaksnr.: 14/2881 Arkiv: 256 Saksnr.: Utvalg Møtedato 148/14 Formannskapet 16.09.2014 / Kommunestyret Forslag til vedtak: 1. Ringerike kommune garanterer med selvskyldnergaranti

Detaljer

Akershus Energi Konsern

Akershus Energi Konsern Akershus Energi Konsern Kvartalsrapport 1. kvartal 2016 Kvartalsrapport 1. kvartal 2016 Akershus Energi Konsern 1 Akershus Energi AS er morselskap i Akershus Energi konsernet. Samtlige aksjer eies av Akershus

Detaljer

AVA - AVANTOR - RESULTAT PR 3. KVARTAL 2000 - BØRS/PRESSEMELDING

AVA - AVANTOR - RESULTAT PR 3. KVARTAL 2000 - BØRS/PRESSEMELDING AVA - AVANTOR - RESULTAT PR 3. KVARTAL 2000 - BØRS/PRESSEMELDING Etterspørselen etter nye lokaler i Nydalen er fortsatt svært god og ledigheten er minimal. Avantor tar derfor sikte på å gjennomføre en

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 953 323 141 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: FRØSETH AS Forretningsadresse: Ravlovegen 144 7657 VERDAL

Detaljer

NKF-dagene; Rådmann i Drammen kommune; Nils Fredrik Wisløff

NKF-dagene; Rådmann i Drammen kommune; Nils Fredrik Wisløff NKF-dagene; Rådmann i Drammen kommune; Nils Fredrik Wisløff Drammen kommune, ulike roller Drammen kommune skal være en profesjonell forvalter og bestiller Drammen kommune skal være en profesjonell utfører

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Formannskapet 26.02.2014 Kommunestyret

SAKSFRAMLEGG. Formannskapet 26.02.2014 Kommunestyret SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Alf Thode Skog Arkiv: 256 Arkivsaksnr.: 14/331 Saksnr.: Utvalg Møtedato Formannskapet 26.02.2014 Kommunestyret RAKKESTADHALLENE AS KOMMUNAL GARANTI FOR LÅN Rådmannens forslag

Detaljer

Årsregnskap Otta Biovarme AS

Årsregnskap Otta Biovarme AS Årsrapport og regnskap for Otta Biovarme AS 2006 Årsregnskap Otta Biovarme AS RESULTATREGNSKAP (21.12.2005-31.12.2006) (Beløp i hele 1.000 kroner) DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER DRIFTSINNTEKTER Andre

Detaljer

LUNNER KOMMUNES DELTAKELSE I UTBYGGING AV NÆRINGSTOMTER OG ERVERV AV NÆRINGSAREALER PÅ HARESTUA

LUNNER KOMMUNES DELTAKELSE I UTBYGGING AV NÆRINGSTOMTER OG ERVERV AV NÆRINGSAREALER PÅ HARESTUA Arkivsaksnr.: 12/1832-3 Arkivnr.: Saksbehandler: Prosjektleder, Dæhlen Ole LUNNER KOMMUNES DELTAKELSE I UTBYGGING AV NÆRINGSTOMTER OG ERVERV AV NÆRINGSAREALER PÅ HARESTUA Hjemmel: Rådmannens innstilling:

Detaljer

Styrket resultat for Storebrand-konsernet i 1. halvår 2000

Styrket resultat for Storebrand-konsernet i 1. halvår 2000 Styrket resultat for Storebrand-konsernet i 1. halvår 2000 Driftsresultatet økte med 886 mill. kroner til 4.209 mill. kroner i forhold til samme periode i fjor Konsernresultatet er styrket med 109 mill.

Detaljer

1. Hovedpunkter for kvartalet

1. Hovedpunkter for kvartalet UTKAST Mesta-konsernet er et av Norges største entreprenørselskap innen bygging, drift og vedlikehold av vei. Konsernet er organisert i datterselskapene; Mesta Drift AS med datterselskaper, Mesta Entreprenør

Detaljer

Akershus Energi Konsern

Akershus Energi Konsern Akershus Energi Konsern Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 1 Akershus Energi AS er morselskap i Akershus Energi konsernet. Samtlige aksjer eies av Akershus fylkeskommune. Konsernselskapenes virksomhet er

Detaljer

Kvartalsregnskap 1. kvartal 2010

Kvartalsregnskap 1. kvartal 2010 Kvartalsregnskap 1. kvartal 21 et 1. kvartal 21 Hovedtrekk finansiell informasjon: NOK millioner 1. kv 21 1. kv 29 31.12.29 Driftsinntekter 846 785 3 467 EBITDA 18 199 592 EBIT 37 134 286 Resultat før

Detaljer

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader NOTER 2014 2013 Menighetsinntekter 6 356 498 6 227 379 Stats-/kommunetilskudd 854 865 790 822 Leieinntekter 434 124 169 079 Sum driftsinntekter 7 645

Detaljer

Side 2. Sparebankstiftelsen Helgeland. Regnskap første halvår og 2. kvartal 2013. BAKGRUNN OG FORMÅL

Side 2. Sparebankstiftelsen Helgeland. Regnskap første halvår og 2. kvartal 2013. BAKGRUNN OG FORMÅL Sparebankstiftelsen Helgeland Regnskap første halvår og 2. kvartal 2013. BAKGRUNN OG FORMÅL Sparebankstiftelsen Helgeland ble etablert i desember 2010 ved at Helgeland Sparebank omgjorde en vesentlig del

Detaljer

Akershus Energi Konsern

Akershus Energi Konsern Akershus Energi Konsern Kvartalsrapport 1.kvartal 2015 Kvartalsrapport 1. kvartal 2015 Akershus Energi Konsern 1 Akershus Energi AS er morselskap i Akershus Energi konsernet. Samtlige aksjer eies av Akershus

Detaljer

PIPEREP AS. Innhold. Full firmarapport 11.07.2014. Forretningsadresse Myrvangvegen 10, 2040 KLØFTA Organisasjonsnr 912185141 MVA

PIPEREP AS. Innhold. Full firmarapport 11.07.2014. Forretningsadresse Myrvangvegen 10, 2040 KLØFTA Organisasjonsnr 912185141 MVA Full firmarapport 11.07.2014 PIPEREP AS Forretningsadresse Myrvangvegen 10, 2040 KLØFTA Organisasjonsnr 912185141 MVA Status Aktivt Innhold 1. Firmainformasjon 2. Roller og nettverk 3. Regnskapstall 4.

Detaljer

Vedtekter. for. Eidsiva Energi AS

Vedtekter. for. Eidsiva Energi AS Vedtekter for Eidsiva Energi AS Med vedtatte endringer i generalforsamling 12. januar 2015 1 Selskapets navn Selskapets navn er Eidsiva Energi AS. Selskapets virksomhet skal være: 2 Selskapets formål a)

Detaljer

HAVILA ARIEL ASA. Rapport Q1 2011

HAVILA ARIEL ASA. Rapport Q1 2011 HAVILA ARIEL ASA Rapport Q1 2011 Selskapets portefølge: ConocoPhillips Statens Strålevern Subsea 7 Rolls Royce Høgskolen i Hedmark Havila Mars Havila Mercury Fanafjord Rapport Q1 2011 Hendelser Q1 2011

Detaljer

årsrapport 2014 ÅRSREGNSKAP 2014

årsrapport 2014 ÅRSREGNSKAP 2014 ÅRSREGNSKAP Årsregnskap 51 RESULTATREGNSKAP, RESULTAT PR. AKSJE OG TOTALRESULTAT Resultatregnskapet presenterer inntekter og kostnader for de selskapene som konsolideres i konsernet, og måler periodens

Detaljer

Kvartalsrapport 2011. 1. kvartal. Tilstede i lokalmiljøet

Kvartalsrapport 2011. 1. kvartal. Tilstede i lokalmiljøet Kvartalsrapport 2011 1. kvartal Tilstede i lokalmiljøet 1. kvartalsrapport 2011 Kommentarene med tall knytter seg til morbanken, dersom annet ikke er nevnt. BANKEN I FØRSTE KVARTAL 2011 Banken har i første

Detaljer

Årsregnskap 2011 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920

Årsregnskap 2011 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920 Årsregnskap 2011 for Drammen Tennisklubb Org.nummer: 992694920 Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 079 997 1 462 602 Annen driftsinntekt 0

Detaljer

Rapport 1. kvartal 2012. BN Boligkreditt AS

Rapport 1. kvartal 2012. BN Boligkreditt AS Rapport 1. kvartal 2012 BN Boligkreditt AS BN Boligkreditt AS 1. kvartal 2012 Styrets beretning Oppsummering for 1. kvartal 2012 Resultat etter skatt i 1. kvartal 2012 ble 7 millioner kroner mot 6 millioner

Detaljer

Rapport for 1. kvartal 2011

Rapport for 1. kvartal 2011 Rapport for 1. kvartal 2011 Konsern Utvikling i resultat og finansiell stilling Oversikt Konsernet (eksklusiv MetaTech) hadde i 1. kvartal 2011 et overskudd før skatt på 10,8 MNOK. Grunnlaget for det gode

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 14/331 RAKKESTADHALLENE AS - KOMMUNAL GARANTI FOR LÅN Saksbehandler: Alf Thode Skog Arkiv: 256 Saksnr.: Utvalg Møtedato 11/14 Formannskapet 26.02.2014 10/14 Kommunestyret

Detaljer

Kvartalsrapport 1/99. Styrets rapport per 1. kvartal 1999

Kvartalsrapport 1/99. Styrets rapport per 1. kvartal 1999 Kvartalsrapport 1/99 Styrets rapport per 1. kvartal 1999 Resultatregnskap Konsernet (Beløp i NOK mill.) 1999 1998* 1997 1998 1997 Driftsinntekt 811,8 576,3 576,0 3.027,3 2.377,5 Avskrivning 27,9 18,7 17,6

Detaljer

Proff? Forvalt har konsesjon til å utgi kredittinformasjon og er distributør av verdiøkt informasjon fra blant annet Brønnøysundregistrene.

Proff? Forvalt har konsesjon til å utgi kredittinformasjon og er distributør av verdiøkt informasjon fra blant annet Brønnøysundregistrene. Full firmarapport 08.10.2013 PIPEREP AS Forretningsadresse Myrvangvegen 10, 2040 KLØFTA Organisasjonsnr 996707695 MVA Status Aktivt Innhold 1. Firmainformasjon 2. Roller og nettverk 3. Regnskapstall 4.

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 1. kvartal 2006. Positiv resultatutvikling for HSD-konsernet. Resultatregnskap

Kvartalsrapport pr. 1. kvartal 2006. Positiv resultatutvikling for HSD-konsernet. Resultatregnskap Positiv resultatutvikling for HSD-konsernet. HSD sitt resultat før skatt var i første kvartal positivt med NOK 9,0 mill. mot NOK 5,5 mill. i første kvartal 2005. Netto salgsgevinster utgjorde henholdsvis

Detaljer

1. Hovedpunkter for kvartalet

1. Hovedpunkter for kvartalet [Skriv inn tekst] Mesta er Norges ledende entreprenørselskap innen drift og vedlikehold av vei og bane. Etter endring av selskapsstrukturen gjennom fusjoner i 4. kvartal 2012 og salg av Mesta Verksted

Detaljer

AA God kredittverdighet

AA God kredittverdighet Totalrapport BJØRNSTAD SERVICEPARTNER AS 998594782 16.jun.2014 Firmainformasjon BJØRNSTAD SERVICEPARTNER AS Orgnr.: 998594782 Juridisk adresse: D-U-N-S: 345043809 Besøksadresse: Telefon: 90603306 Postadresse:

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 18.11.2014 079/14 Kommunestyret 26.11.2014 071/14

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 18.11.2014 079/14 Kommunestyret 26.11.2014 071/14 Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: SaksbehandlerD ato: FE-614, TI-&30 10/939 14/7525 Stian Skjærvik 13.11.2014 Service-/næringsbygg - avklaring eierskapsløsning Utvalg Møtedato Saksnummer

Detaljer

VICTORIA EIENDOM FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2015

VICTORIA EIENDOM FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2015 VICTORIA EIENDOM FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2015 2015 var et meget godt år for Victoria Eiendom. Victoria Eiendoms resultat før skatt ble kr 1.141 mill., mot kr 514 mill. i 2014. Verdijustert egenkapital er

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Verdal Boligselskap AS - Vurdering av muligheter for bruk av selskapet til utvikling av Verdal kommunes eiendomsmasse Saksbehandler: E-post: Tlf.: Rudolf Holmvik rudolf.holmvik@verdal.kommune.no

Detaljer

2014 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning

2014 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning 2014 Årsberetning Virksomhetens art og lokalisering Selskapet ble stiftet 25.07.2011. Selskapet holder til i lokaler i Beddingen 10 i Trondheim Kommune. Selskapets virksomhet består av å investere i, eie,

Detaljer

FORETAKSANALYSE. Energia AS

FORETAKSANALYSE. Energia AS 19-11-215 ENERGIA AS STORGATA 112 PB 265 391 PORSGRUNN Norge MALTE ROGNE FORETAKSANALYSE Energia AS Karenslyst Allé 8b, 278 Oslo. Telefon 815 55 454 Fax 22 46 53 9 www.experian.no kundesenter@no.experian.com

Detaljer

Kvartalsrapport 2. kvartal 2007

Kvartalsrapport 2. kvartal 2007 Kvartalsrapport 2. kvartal 2007 Detaljhandelen i Skandinavia utvikler seg fortsatt positivt, og Steen & Strøm sentrene har i 2. kvartal økt butikkomsetningen med 4,9 %. Steen & Strøm har i samme periode

Detaljer

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692 ÅRSREGNSKAP 2014 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note

Detaljer

1. kvartalsrapport 2008

1. kvartalsrapport 2008 1. kvartalsrapport 2008 Banken der du treffer mennesker 1. kvartalsrapport 2008 Kommentarene med tall knytter seg til morbanken. RESULTAT Resultat av ordinær drift etter skatt utgjør et underskudd på 6,6

Detaljer

Positiv resultatutvikling for Tide- konsernet.

Positiv resultatutvikling for Tide- konsernet. Positiv resultatutvikling for Tide- konsernet. Finansielle forhold Regnskap Tide sitt resultat før skatt gav et overskudd i første kvartal på MNOK 32,9 mot MNOK 9,0 i første kvartal 2006. Netto salgsgevinster

Detaljer

2013 Eierstrategi Verrut

2013 Eierstrategi Verrut 2013 Eierstrategi Verrut Samfunnsansvar Kommunalt eide selskaper er opprettet for å ivareta et samfunnsansvar og for å levere grunnleggende tjenester til innbyggerne. Eierstyring fra Verran kommunes side

Detaljer

TV 2 KONSERN Årsregnskap 2002

TV 2 KONSERN Årsregnskap 2002 NOTAT Til : Pressemelding/ Aksjonærene i TV 2 Gruppen as Kopi til : Fra : Adm. Direktør/Sjefredaktør Kåre Valebrokk Dato : Sperrefrist torsdag 13. februar, 2003 (kl 16.00) Emne : Årsregnskap 2002 for TV

Detaljer

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932 Årsregnskap 2013 Org.nr.:971 496 932 Resultatregnskap Note Driftsinntekter 2013 og driftskostnader 2012 Salgsinntekt 8 652 895 8 289 731 Sum driftsinntekter 8 652 895 8 289 731 Lønnskostnad 5, 6 7 006

Detaljer

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2014 1

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2014 1 SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2014 1 HALVÅRSRAPPORT Styrets redegjørelse første halvår 2014 Skagerak Energi RESULTAT KONSERN Konsernregnskapet er avlagt i tråd med IFRS. Driftsresultatet for Skagerakkonsernet

Detaljer

HATTFJELLDAL KOMMUNES EIERSTRATEGI OVERFOR HAG VEKST AS 24.06.2015.

HATTFJELLDAL KOMMUNES EIERSTRATEGI OVERFOR HAG VEKST AS 24.06.2015. HATTFJELLDAL KOMMUNES EIERSTRATEGI OVERFOR HAG VEKST AS 24.06.2015. 1 1. Innledning... 2 2. Hattfjelldal Kommune skal være en aktiv eier... 3 3. Hattfjelldal Kommune skal være en tydelig eier... 4 4. Hattfjelldal

Detaljer

Årsberetning 2014. Comicopia AS

Årsberetning 2014. Comicopia AS Årsberetning 2014 Virksomhetens art og hvor den drives bedriver fremstilling og salg av produkter og tjenester som fremmer tegneseriemediet i Norge, først og fremst gjennom drift av tegneserienettstedet

Detaljer

Delårsregnskap 2. kvartal 2010

Delårsregnskap 2. kvartal 2010 Delårsregnskap 2. kvartal 2010 Delårsrapport 2. kvartal 2010 Regnskapsprinsipper Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i regnskapet for 2009. Delårsregnskapet er ikke revidert. Forvaltningskapital

Detaljer

REGNSKAPSRAPPORT. Admin Medastud. Økonomirapport Admin Mediastud - Pr. September 2010. Utarbeidet av: Stein Lysfjord

REGNSKAPSRAPPORT. Admin Medastud. Økonomirapport Admin Mediastud - Pr. September 2010. Utarbeidet av: Stein Lysfjord REGNSKAPSRAPPORT Utarbeidet av: Stein Lysfjord Utskrift fra Sticos rapport Copyright Sticos AS 10.11.2010 Tall fra regnskapet Omsetningstall: INN JAN FEB MAR APR MAI JUN JUL AUG SEP OKT NOV DES Akkumulert

Detaljer

2011 2010 Note Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER

2011 2010 Note Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER Resultatregnskap 2011 (1. januar - 31. desember) DRIFTSINNTEKTER 130 3 431 19 Gevinst på investering i verdipapirer 19 130 3 431 2 255 20 903 Verdiregulering aksjer 2 255 20 903 513 1 614 Utbytte 513 1

Detaljer

Kvartalsrapport for 2. kvartal 2010

Kvartalsrapport for 2. kvartal 2010 Kvartalsrapport for 2. kvartal 2010 Delårsrapport 2. kvartal 2010 Regnskapsprinsipper Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i regnskapet for 2009. Delårsregnskapet er ikke revidert. Forvaltningskapital

Detaljer

Delårsregnskap 1. kvartal 2010

Delårsregnskap 1. kvartal 2010 Delårsregnskap 1. kvartal 2010 Delårsrapport 1. kvartal 2010 Regnskapsprinsipper Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i regnskapet for 2009. Delårsregnskapet er ikke revidert. Forvaltningskapital

Detaljer

WINDER AS KVARTALSRAPPORT

WINDER AS KVARTALSRAPPORT WINDER AS KVARTALSRAPPORT OG REGNSKAP 4. KVARTAL 2009 KVARTALSRAPPORT FOR WINDER AS - 4. KVARTAL 2009 / FORELØPIG ÅRSRESULTAT Selskapets formål er å forestå industriutvikling i form av aktivt eierskap

Detaljer

Regnskap 1. kvartal 2012

Regnskap 1. kvartal 2012 Regnskap 1. kvartal 2012 Kort presentasjon av Eiendomskreditt Etablert i 1997 Eiendomskreditt fikk konsesjon som kredittforetak 17.4.1998. Selskapet eies av 85 sparebanker og 2 ansatte. Formål Eiendomskreditts

Detaljer

https://go.direktmedia.no/purehelpwebshop/report/default.asp... Kreditt-limit (1000): 70 Aktuell hendelse:

https://go.direktmedia.no/purehelpwebshop/report/default.asp... Kreditt-limit (1000): 70 Aktuell hendelse: D&B Totalrapport Organisasjonsnummer 990507570 Dunsnummer 566677626 Firmanavn NOVICON AS Gateadresse Gate Postnr - Poststed Postboksadresse Postboks Postnr - Poststed Reppevegen 90 D 7054 - Ranheim 7481

Detaljer

WINDER AS KVARTALSRAPPORT

WINDER AS KVARTALSRAPPORT WINDER AS KVARTALSRAPPORT OG REGNSKAP 3. KVARTAL 2011 KVARTALSRAPPORT FOR WINDER AS - 3. KVARTAL 2011 Selskapets formål er å forestå industriutvikling i form av aktivt eierskap. Selskapets hovedkontor

Detaljer

PRESSEMELDING. Hovedtrekk 1999

PRESSEMELDING. Hovedtrekk 1999 PRESSEMELDING Hovedtrekk 1999 Historisk resultat fra solid bankdrift 598 mill. kroner i resultat før skatt SpareBank 1 SR-Bank er distriktets bank for sparing 12% vekst i private innskudd (1,1 mrd. kroner)

Detaljer

Velkommen til KSI! av attføringsarbeidet i 2013: Daglig leder har ordet

Velkommen til KSI! av attføringsarbeidet i 2013: Daglig leder har ordet KSI årsmelding 2013 Velkommen til KSI! Økonomisk hadde bedriften en omsetning for 2013 på ca. 18 mill. og overskuddet for året ble ca. 1,1 mill. noe vi er svært fornøyd med. Flere detaljer omkring avdelinger,

Detaljer

AA God kredittverdighet

AA God kredittverdighet Totalrapport BJØRNSTAD SERVICEPARTNER AS 998594782 24.jul.2015 Firmainformasjon BJØRNSTAD SERVICEPARTNER AS Orgnr.: 998594782 Juridisk adresse: D-U-N-S: 345043809 Besøksadresse: Telefon: 90603306 Postadresse:

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2011 - GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2011 - GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2011 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 991 295 046 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: MERSEY AS Forretningsadresse: Knudsmyr 19 4625 FLEKKERØY

Detaljer

Årsregnskap. CONSENSUM AS Org.nr. 990 663 114MVA

Årsregnskap. CONSENSUM AS Org.nr. 990 663 114MVA Årsregnskap 2012 CONSENSUM AS Org.nr. 990 663 114MVA Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2012 2011 Salgsinntekter 6 000 000 0 Annen driftsinntekt 5 757 274 1 728 611 Sum driftsinntekter

Detaljer

16/15 Regnskap T1 og prognose 2015

16/15 Regnskap T1 og prognose 2015 SANDNES TOMTESELSKAP KF RESULTATREGNSKAP 30.04.2015 Regnskap Budsjett Regnskap Noter 30.04.2015 2015 2014 Driftsinntekt Salgsinntekter 1 56 759 614 264 006 289 198 708 213 Annen driftsinntekt 1 216 320

Detaljer

Finansiell delårsrapport for 1. kvartal 2006

Finansiell delårsrapport for 1. kvartal 2006 Finansiell delårsrapport for 1. kvartal 2006 Konsernet Avinor omfatter morselskapet Avinor AS og datterselskapene Oslo Lufthavn AS, Oslo Lufthavn Eiendom AS, Avinors Parkeringsanlegg AS, Flesland Eiendom

Detaljer

Åroppgjør for 2011 TROMS ORIENTERINGSKRETS 9310 SØRREISA

Åroppgjør for 2011 TROMS ORIENTERINGSKRETS 9310 SØRREISA Åroppgjør for 2011 9310 SØRREISA Resultatregnskap for 2011 Note Salgsinntekt Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekostnad Lønnskostnad Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat Annen

Detaljer

Årsregnskap 2004 for Levanger Fritidspark AS Utarbeidet av:

Årsregnskap 2004 for Levanger Fritidspark AS Utarbeidet av: Årsregnskap 2004 for Levanger Fritidspark AS Utarbeidet av: Økonomiservice AS Autorisert regnskapsførerselskap Åsvn 13 7620 Skogn Registreringsnummer i Regnskapsførerregisteret: 31077 Resultatregnskap

Detaljer

FORELØPIG REGNSKAP 2015

FORELØPIG REGNSKAP 2015 FORELØPIG REGNSKAP 2015 Styret i Sparebanken Narvik har behandlet foreløpig regnskap for 2015. Fullstendig regnskap vil foreligge etter beslutning i bankens forstanderskap 14.03.2016 og vil offentliggjøres

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 29.03.2011 41/11

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 29.03.2011 41/11 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 200801721 : E: U64 : Nina Othilie Høiland Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 29.03.2011 41/11 DRIFTSTILSKUDD LYSEFJORDEN

Detaljer

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2010

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2010 Kvartalsrapport 1. kvartal 2010 SSTTYYRREETTSS KKOOMMEENNTTAARR TTI IILL KKVVAARRTTAALLSSRREEGGNNSSKKAAPPEETT PPRR 3311...0033...22001100 RESULTATREGNSKAP Resultat av ordinær drift før skatt etter 1. kvartal

Detaljer

Rapport for 4. kvartal 2010

Rapport for 4. kvartal 2010 Rapport for 4. kvartal 20 Konsern Utvikling i resultat og finansiell stilling Oversikt Konsernet (eksklusiv MetaTech) hadde i 4. kvartal 20 et overskudd før skatt på,3 MNOK. Grunnlaget for det gode resultatet

Detaljer

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010 ÅRSBERETNING 2010 Virksomhetens art og hvor den drives Tessta Connect AS leverer varer, kompetanse og tjenester innenfor området kabel-tv, parabol, digitalt bakkenettverk og TV-overvåkning. Selskapet har

Detaljer

AAA Høyeste kredittverdighet

AAA Høyeste kredittverdighet Utvidet rapport ÅRVOLL BYGG AS 989794302 27.mai.2013 Firmainformasjon ÅRVOLL BYGG AS Orgnr.: 989794302 D-U-N-S: 548542278 Telefon: 22655100 Hjemmeside: www.aarvollbygg.no Epostadresse: kontakt@aarvollbygg.no

Detaljer

OTC-/pressemelding 9. mars 2015

OTC-/pressemelding 9. mars 2015 OTC-/pressemelding 9. mars 2015 Vekst for Torghatten ASA i 2014 Konsernet Torghatten hadde i 2014 en betydelig større omsetning enn 2013. Dette har sammenheng med at kjøpet av Widerøe Flyveselskap AS ble

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 997 858 476 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: INVESTORGRUPPEN AS Forretningsadresse: Skuteviksboder

Detaljer

Kvartalsrapport 4. kvartal 2008

Kvartalsrapport 4. kvartal 2008 Kvartalsrapport 4. kvartal 2008 Tide-konsernet pr. 4. kvartal 2008 Tide hadde en omsetning i fjerde kvartal 2008 på 874 millioner kroner sammenlignet med en omsetning på 787 millioner kroner i fjerde kvartal

Detaljer

Rapport for 3. kvartal 2001

Rapport for 3. kvartal 2001 01 3. kvartal Rapport for 3. kvartal 2001 Etter et svakt andre kvartal har utviklingen for Expert Eilag ASA vært positiv i tredje kvartal. Både for kvartalet og for årets ni første måneder samlet er konsernets

Detaljer

Akershus Energi Konsern

Akershus Energi Konsern Akershus Energi Konsern Kvartalsrapport 1.kvartal 2014 Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 Akershus Energi Konsern 1 Akershus Energi AS er morselskap i Akershus Energi konsernet. Samtlige aksjer eies av Akershus

Detaljer

Eierstrategi for Lindum AS. Godkjent av Drammen bystyre 18.12.2012

Eierstrategi for Lindum AS. Godkjent av Drammen bystyre 18.12.2012 Eierstrategi for Lindum AS Godkjent av Drammen bystyre 18.12.2012 1 Innledning Drammen kommune eier 100 % av Lindum AS («Lindum»), et selskap med virksomhet i en rekke ulike områder innenfor avfallsbransjen.

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr. 897153912

Årsregnskap 2013 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr. 897153912 Årsregnskap 2013 for Sparebankstiftelsen SMN Foretaksnr. 897153912 Årsberetning 2013 Styrets årsberetning 2013 Virksomhetens art Stiftelsens hovedformål er å forvalte de egenkapitalbevis som stiftelsen

Detaljer

Delårsregnskap 1. kvartal 2008

Delårsregnskap 1. kvartal 2008 Delårsregnskap 1. kvartal 2008 Delårsrapport 1.kvartal 2008 Regnskapsprinsipp Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i regnskapet for 2007. Delårsregnskapet er ikke revidert. Resultatet. Kvinesdal

Detaljer

GAUSDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET SAKNR: 12/018 SELSKAPSKONTROLL I EIDSIVA ENERGI AS SKAL BEHANDLES / ER BEHANDLET I:

GAUSDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET SAKNR: 12/018 SELSKAPSKONTROLL I EIDSIVA ENERGI AS SKAL BEHANDLES / ER BEHANDLET I: 1 GAUSDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET SAKNR: 12/018 SELSKAPSKONTROLL I EIDSIVA ENERGI AS SKAL BEHANDLES / ER BEHANDLET I: UTVALG SAK NR. M.DATO SAKSBEHANDLER KONTROLLUTVALGET 12/018 15.03.12 Kjell Arne Sveum

Detaljer

Delårsrapport 1. kvartal

Delårsrapport 1. kvartal Delårsrapport 1. kvartal 2013 Totens Sparebank Boligkreditt AS 1. Kvartalsrapport 2013 Innledning Utlån til kunder er blitt redusert med 40 MNOK hittil i år, og totale utlån til kunder er per 31.3 på 1.584

Detaljer

Rapport for 3. kvartal 2010

Rapport for 3. kvartal 2010 Rapport for 3. kvartal 20 Konsern Utvikling i resultat og finansiell stilling Oversikt Konsernet (eksklusiv MetaTech) hadde i 3. kvartal 20 et overskudd før skatt på 9,3 MNOK. Grunnlaget for det gode resultatet

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Sparebankstiftelsen Halden. Foretaksnr. 997534484

Årsregnskap 2014 for. Sparebankstiftelsen Halden. Foretaksnr. 997534484 Årsregnskap 2014 for Sparebankstiftelsen Halden Foretaksnr. 997534484 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftskostnader Lønnskostnad 1 868 512 754 838 Avskrivning på varige

Detaljer

Kommunalt næringsfond:

Kommunalt næringsfond: Kommunalt næringsfond: Målet med det kommunale næringsfondet er å synliggjøre kommunens støtte til næringsutvikling og nyskaping. Næringsfondet skal i hovedsak benyttes til næringsutvikling i forhold til

Detaljer