FORSLAG TIL PLANPROGRAM

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FORSLAG TIL PLANPROGRAM"

Transkript

1 FORSLAG TIL PLANPROGRAM Til reguleringsplan for: Orkidéåsen - gnr. 10 / bnr. 202, 203 og 16, m.fl. Utarbeidet av: Tiltakshaver: Bo Klokt AS Forslagsstiller/konsulent: Grindaker AS Landskapsarkitekter Dato: (rev: ) Planprogram Side 1 av 8

2 Forord Med dette legges forslag til planprogram for reguleringsplan for Orkidéåsen i Nedre Eiker kommune, fram til politisk behandling. Planprogrammet er utarbeidet i henhold til Plan- og bygningslovens 4-1. Forslaget er utarbeidet av Grindaker AS, på vegne av Bo Klokt AS. Bo Klokt AS er oppdragsgiver og representerer grunneier til eiendommene 10/202, 10/203 og 10/16. Staten vegvesen region sør/buskerud fylkeskommune eier eiendommen øst for området, mens Nedre Eiker kommune eier friområde/friluftsområde mot vest. I hvilken grad disse eiendommene skal inngå i reguleringen må avklares tidlig i planarbeidet. Grindaker AS Landskapsarkitekter er forslagsstiller/planlegger for prosjektet. Planprogram Side 2 av 8

3 1. Innledning 1.1. Bakgrunn og formål for planarbeidet På vegne av Bo Klokt AS, vil Grindaker AS Landskapsarkitekter fremme forslag til regulering av Orkidéåsen, gnr. 10 / bnr. 202, 203 og 16, m.fl. Planforslaget vil ha til hensikt å legge til rette for utbygging av boliger; småhusbebyggelse og terrassert bebyggelse. Grunneier kjøpte de aktuelle tomtene i desember Bakgrunnen for kjøpet er at boligmarkedet i Nedre Eiker er i stor vekst, og tomten er å betrakte som attraktivt beliggende. Planutkastet forholder seg Regional planstrategi for Buskerud , men planutkastet samsvarer ikke med kommuneplan for Nedre Eiker (KPL). Planen utløser krav til planprogram, men ikke konsekvensutredning (se punkt 1.3 Planprogram) Ved evt. vedtak vil planens avvik fra KPL utløse behov for revisjon av denne Planområdet Planområdet ligger i en nordvestvendt skråning med utsikt over Mjøndalen. Området er i dag et ubebygd skogsområde. Planområdet som varsles er på ca. 100daa. Eiendom 10/202, 10/203 og 10/16, der det planlegges å tilrettelegge for utbygging, utgjør av dette ca. 39 daa. Planområdet er avsatt til boligformål og LNF i vedtatt kommuneplan for Deler av planområdet er regulert til friområde og friluftsområde i reguleringsplan MJ 11 Åsen, vedtatt Atkomst til boligområdet vil skje fra øst, over tomt eiet av Statens vegvesen/buskerud fylkeskommune. Det legges også opp til gangveiforbindelse fra planområdet til eksisterende boligfelt via friområde/friluftsområde i vest. Friområdet/friluftsområdet eies av Nedre Eiker kommune. I politisk forhåndsvurdering av planprogrammet ble det gjort klart at det ikke vil være tillatt med utbygging av boliger innenfor LNF-områdene i kommuneplanen før kommuneplanrulleringen i Planprogram Planutkastet er vurdert iht. Plan- og bygningslovens 4-1 Planprogram og tilhørende Forskrift om konsekvensutredninger (FOR , nr. 855). Planutkastet faller inn under forskriftens 3 punkt b, jfr. vedlegg II punkt 2, og har vært vurdert iht. samme forskrifts 4. Planutkastet vil kreve planprogram, men sammenfaller ikke med krav i forskriftens 4, og skal derfor ikke konsekvensutredes. Planprogrammet skal i henhold til Plan- og bygningslovens 4-1 gjøre rede for formålet med planarbeidet, planprosessen med frister og deltakere, opplegget for medvirkning (spesielt i forhold til grupper som antas å bli særlig berørt), hvilke alternativer som vil bli vurdert, samt behovet for utredninger. Forslag til planprogram sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn samtidig med varsling av planoppstart. Planprogrammet fastsettes av kommunestyret i Nedre Eiker kommune. På grunnlag av vedtatt planprogram vil Grindaker AS Landskapsarkitekter, på vegne av Bo Klokt AS, utarbeide reguleringsplan (detaljregulering) for Orkidéåsen. Planforslaget ventes ferdig utarbeidet og klart for politisk behandling i løpet av september Planprogram Side 3 av 8

4 2. Planprosess Oppstartsmøtet for regulering av Orkidéåsen ble holdt Planutkastet vil, etter Planog bygningslovens 4, kreve planprogram. Dette innebærer at det i forbindelse med varsel av oppstart av planarbeidet skal utarbeides et forslag til planprogram. Dette forslaget legges ut til høring samtidig med varsling av oppstart av planarbeidet. Nedre Eiker kommune er ansvarlig myndighet og fastlegger planprogrammet, mens Grindaker AS Landskapsarkitekter, på vegne av Bo Klokt AS, legger planprogrammet på høring og varsler oppstart av reguleringsplanleggingen. Etter at forslaget til planprogram har blitt lagt ut til høring, samt etter varsling av oppstart av planarbeid, blir neste fase i planprosessen utarbeidelse av forslag til reguleringsplan (detaljregulering) med reguleringsbestemmelser og planbeskrivelse. Alle vesentlige virkninger av planarbeidet vil bli redegjort for her. Planforslaget vil bli utarbeidet av Grindaker AS Landskapsarkitekter, på vegne av Bo Klokt AS, og bli forelagt hovedutvalg 1 i Nedre Eiker kommune for 1. gangsbehandling før utlegging til offentlig ettersyn Deltakere i planprosessen I tillegg til berørte grunneiere og naboer, varsels følgende instanser om planarbeidet: - Buskerud fylkeskommune - Fylkesmannen i Buskerud - Norges vassdrags- og energidirektorat, Region Sør - Statens vegvesen, Region sør - Søndre Buskerud Politidistrikt - Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap - Drammensregionens brannvesen IKS - Renovasjonsselskapet for Drammensregionen IKS - Glitrevannverket IKS (Vassdragsteknisk ansvarlig) - EB Nett AS - Mjøndalen Fjernvarme: BioEnergi AS - Tilsynet for små avløps-anlegg i Drammensregionen - Nettbuss Drammen AS - GET - Telenor - ROM eiendomsutvikling AS - Norges Handikapforbund (NHF), Oslofjord vest - Fortidsminneforeningen, Buskerud avdeling - Mjøndalen Handels- og Serviceforening - Nedre Eiker næringsråd - Syklistenes landsforening, Buskerud - Trygg Trafikk - Drammens og Oplands Turistforening - Naturvernforbundet i Buskerud - Norsk ornitologisk forening Planprogram Side 4 av 8

5 2.2. Fremdriftsplan for planprosessen Prosess Oppstartmøte (jfr i plan- og bygningsloven) (Forenklet planbeskrivelse leveres i forkant av oppstartsmøte) Tid Utarbeidelse av planprogram Januar 2013 Politisk forhåndsvurdering av planprogram i Hovedutvalg 1 April 2013 Varsling om oppstart av reguleringsplanarbeid ( 12-8) og Høring av forslag til planprogram ( 4-1) April 2013 Medvirkningsmøte for berørte naboer April 2013 Høringsfrist planprogram og varsling ( 12-9) 6 uker etter varsling, medio mai Utarbeidelse av oppdatert planprogram Mai 2013 Fastsettelse av planprogram ( 12-9) i kommunestyret Juni 2013 Innlevering av planskisse til planavklaring August 2013 Innlevering av planforslag til behandling September gangsbehandling ( 12-11) i Hovedutvalg 1 Innen 12 uker etter innlevering av fullstendig planforslag Offentlig ettersyn av planforslag ( 12-10) Min. 6 uker etter 1. gangsbehandling. 2. gangsbehandling ( 12-12) først i Hovedutvalg 1 og deretter innen 12 uker i kommunestyret Tidligst 6 uker etter 1. gangsbehandling Vedtatt reguleringsplan (kunngjøring med klageadgang) 1. kvartal 2014 Planprogram Side 5 av 8

6 3. Offentlig informasjon og medvirkning 3.1. Høringer Regelverket om planprogram sikrer at man i kompliserte plansaker får en bred medvirkning i hele planprosessen. Gjennom høring av planprogrammet gis det anledning til å påvirke hvilke spørsmål som er viktige og bør utredes. På samme måte gis det anledning til innflytelse i den videre saksgang når reguleringsplanforslaget skal behandles politisk. Prosessen med offentlig informasjon og medvirkning tar utgangspunkt i tidsplanen for planarbeidet. Det vil bli muligheter for å gi innspill i saken gjennom høringsrunder. Følgende offentlige høringstidspunkter er forutsatt: - April/mai 2013: Høringsperiode for forslag til planprogram - Etter 1. gangsbehandling av planforslaget, Høsten 2013: Offentlig ettersyn av planforslaget Medvirkningsmøte for berørte naboer Det vil avholdes medvirkningsmøte for berørte naboer i mai Invitasjon vil følge brev med varsel om reguleringsoppstart. Hensikten med møtet blir å informere om planforslaget, samt å motta tilbakemeldinger og forslag fra berørte naboer, som kan tas inn i den videre planleggingen. 4. Vurdering av alternativer Flere alternativer for utbygging vil bli vurdert. I hovedsak vil alternativene dreie seg om atkomstforhold og boligtyper. Det vurderes også om en utbygging vil være økonomisk lønnsom. Et alternativ vil derfor være ingen utbygging. Alternativ 0: Ingen utbygging Området bygges ikke ut, og vil mest sannsynlig ikke tas i bruk på annen måte, da det i hovedsak er avsatt til utbyggingsformål i kommuneplanen. Området forblir skogsområde som i dag. Alternativ 1: Atkomst til boligområde fra sørøst FV36 Orkidehøgda Boligbebyggelsen får atkomst fra FV 36 Orkidehøgda. Det legges opp til en blanding eneboliger, rekkehus, kjedede eneboliger og terrassert blokkbebyggelse. Alternativene vurderes opp mot hverandre på bakgrunn av innhentet/innkommet informasjon. Andre alternativer for atkomst og type bebyggelse vil også bli vurdert ved behov. Planprogram Side 6 av 8

7 5. Behov for utredninger I oppstartsmøtet identifiserte kommunen de ulike temaene som skal belyses i planforslaget. I planbeskrivelsen som vil følge planforslaget, vil det bli gitt en beskrivelse av positive og negative konsekvenser av det konkrete planforslaget, samt forslag om nødvendige eller ønskelige avbøtende tiltak. Listen under gir en kort innføring i de ulike temaene som vil bli gjennomgått: 5.1. Arealbruk og utnyttelse Planområdet er i dag et ubebygd skogsområde som grenser til eksisterende boligområder mot vest. Det varslede planområdet er på ca. 100daa. Området der det planlegges å tilrettelegge for utbygging utgjør ca. 39 daa. Beliggenhet og tilgjengelighet, samt arealformål, utnyttelsesgrad, byggehøyder, type bebyggelse/boligsammensetting, felles og private utearealer, utbyggingsrekkefølge/gjennomføring, m.m. vil bli beskrevet i planbeskrivelsen Estetikk og stedsutvikling Planområdet ligger i en nordvestvendt skråning med utsikt mot Mjøndalen. Området er i dag et ubebygd skogsområde. Tenkt utbygging av området skal ta utgangspunkt i områdets topografi for å hindre unødvendige og skjemmende inngrep. For å sørge for at utbyggingen blir minst mulig synlig på avstand (god fjernvirkning), skal eksisterende vegetasjon bevares i størst mulig grad. Tiltakets nær- og fjernvirkning vil bli beskrevet og vurdert i planbeskrivelsen, gjennom perspektivskisser og terrengsnitt, og i illustrasjonsplanen Universell utforming Planområdet ligger i en bratt nordvestvendt skråning. De naturgitte forholdene tilsier at man vil kunne oppnå universell utforming for deler av boligene, men ikke for alle. Prinsippet om universell utforming vil bli lagt til grunn for planleggingen av området. Temaet vil bli beskrevet i planbeskrivelsen Verneinteresser Fylkeskommunen kan kreve kulturminneregistrering i ethvert planarbeid. Konsekvenser mht. verneinteresser vil bli kartlagt og vurdert i planbeskrivelsen Jordvern, landbruk og naturressurser Planutkastet berører natur- og friluftsinteresser. Deler av planområdet er regulert til friområde og friluftsområde i gjeldende reguleringsplan MJ 11 Åsen, vedtatt Tiltaket berører også eksisterende sti og bekkedrag i planområdet. Konsekvenser mht. natur- og friluftsinteresser vil bli kartlagt og vurdert i planbeskrivelsen. Det vil bli gjort en helhetlig vurdering av grøntstruktur og vurdering etter naturmangfoldslovens 8 til 12. Behov for hogstplan vil vurderes Miljøvernfaglige forhold Planen krever støyvurdering med kart. I tillegg skal alle områder under marin grense (ca. 200 moh.) vurderes mht. grunnforhold. Konklusjon av vurderingene føres inn i planbeskrivelsen, mens selve vurderingen leveres som vedlegg Beredskapsforhold/ ROS-analyse Plan- og bygningsloven krever ROS-analyse for alle planer. Konklusjonen føres inn i planbeskrivelsen, mens rapporten levers som vedlegg. Planområdet omfatter trolig fareområder/sårbare områder som er naturbaserte, slik som flom, ras/skred, kvikkleire, radon og drikkevann, samt infrastrukturbaserte, slik som trafikkstøy og trafikkfare. Planprogram Side 7 av 8

8 5.8. Barn og unges interesser I planleggingen av nye boligområder må barn og unges interesser vurderes. Hvordan krav i kommuneplanen mht. leke- og uteoppholdsarealer tilfredsstilles, vil bli beskrevet i planbeskrivelsen. Tilgang til idrettsanlegg, utfluktsområder, sikker skoleveg, turstier, m.m. kartlegges og vurderes i planbeskrivelsen. 5.9 Sosial infrastruktur Tilgang til offentlige tjenester som omsorgsboliger, skole og skolefritidsordning, barnehage, samt idretts- og kulturanlegg kartlegges og vurderes i planbeskrivelsen. Det er krav til dokumentert skole- og barnehagekapasitet Teknisk infrastruktur (utenom vei) Tilgang til teknisk infrastruktur slik som vannforsyning/slukkevann, avløpsforhold, overvannshåndtering, ledningsnett, kraftforsyning/fjernvarme, og renovasjon kartlegges og vurderes i planbeskrivelsen. Løsningene må særlig avklares med Kommunalteknikk Vei og trafikk Ny boligutbygging i planområdet vil ha atkomst i sørøst fra Fv 36 (Orkidéhøgda) og muligens fra privat vei (Blåveisbakken) i sørvest. Vei- og trafikkforhold, slik som standard på veier i og til/fra planområdet, atkomst/avkjørsler/kryss, undergang/bro for å sikre tilgang til marka, eierforhold, byggegrenser mot vei, gang- og sykkelveier, kollektivtilgang/avstand til holdeplass, trafikksikkerhet, snøopplag, samt parkering for sykkel og bil kartlegges og vurderes i planbeskrivelsen. Atkomst/tilkopling til overordnet vegnett; ny kryssløsning på Orkidéhøgda, med mulighet for videre tilkoling til E 134 skal hensyntas/utredes Juridiske og økonomiske vurderinger Eventuelle tinglyste heftelser, rettigheter, eller rekkefølgekrav/utbyggingsavtaler i allerede gjeldende planer i nærområdet vil bli gjort rede for i planbeskrivelsen. Det samme gjelder eventuelle konflikter mellom grunneiere i eller tilstøtende planområdet Ny boligbygging vil kunne gi Nedre Eiker kommune utgifter til drift og vedlikehold av f.eks. infrastruktur. Økonomiske konsekvenser av planforslaget vil bli gjort rede for i planbeskrivelsen Rikspolitiske retningslinjer (RPR) som særlig påvirker planen Det er tre rikspolitiske retningslinjer som særlig påvirker planen og som videre vil bli beskrevet nærmere i planbeskrivelsen: - Samordnet areal og transportplanlegging (T-5/93) - Om barn og planlegging (T-2/08) - Flaum og skredfare i arealplanar (NVE T-2/11) Planprogram Side 8 av 8

Områderegulering 0605_366 Kunnskapspark Ringerike 1Høgskolen i Buskerud

Områderegulering 0605_366 Kunnskapspark Ringerike 1Høgskolen i Buskerud Ringerike kommune Miljø og arealforvaltning Planprogram Områdereguleringsplan for Høgskolen i Buskerud avd. Hønefoss Områderegulering 0605_3666 Kunnskapspark Ringerike 1Høgskolen i Buskerud Revidert 16.11.2012

Detaljer

LILLEBAUG NÆRINGSOMRÅDE RYGGE KOMMUNE

LILLEBAUG NÆRINGSOMRÅDE RYGGE KOMMUNE GNR/BNR: 64/18 LILLEBAUG NÆRINGSOMRÅDE RYGGE KOMMUNE FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR KONSEKVENSUTREDNING REV: ETTER OFFENTLIG ETTERSYN 18.11.2014 LANDSKAPSARKITEKTENE BERG & DYRING AS Postboks 1032, 1510 Moss.

Detaljer

PLANFORSLAG FOR DETALJREGULERING Bjerkelivegen Vestre Strøm, del av gnr./bnr. 106/1 FORSLAG TIL PLANPROGRAM

PLANFORSLAG FOR DETALJREGULERING Bjerkelivegen Vestre Strøm, del av gnr./bnr. 106/1 FORSLAG TIL PLANPROGRAM blå arkitektur landskap ab PLANFORSLAG FOR DETALJREGULERING Bjerkelivegen Vestre Strøm, del av gnr./bnr. 106/1 FORSLAG TIL PLANPROGRAM Planprogrammet skal gjøre rede for formålet med planarbeidet, planprosessen

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Delegert 1.gangsbehandling - 55/152 - Detaljregulering - Røyken næringsområde, felt C

SAKSFREMLEGG. Delegert 1.gangsbehandling - 55/152 - Detaljregulering - Røyken næringsområde, felt C SAKSFREMLEGG Saksnummer: 12/2518 Delegert myndighet fra: Plan og bygningsloven Løpenummer: 18060/14 Arkivnummer: L12 Saksbehandler: Linn Tautra Grønseth Delegert 1.gangsbehandling - 55/152 - Detaljregulering

Detaljer

Detaljert reguleringsplan for Rortunet Røyken Kommune FORSLAG TIL PLANPROGRAM

Detaljert reguleringsplan for Rortunet Røyken Kommune FORSLAG TIL PLANPROGRAM Detaljert reguleringsplan for Rortunet Røyken Kommune FORSLAG TIL PLANPROGRAM Salto Eiendom AS Mai 2013 FORORD Forslag til planprogram er første fase i arbeidet med en detaljregulering for Rortunet. Tiltaket

Detaljer

RYGGSTRAEN AS REGULERINGSPLAN FJELLPRYDVEIEN 1 PLAN NR. 2012004 PLANBESKRIVELSE

RYGGSTRAEN AS REGULERINGSPLAN FJELLPRYDVEIEN 1 PLAN NR. 2012004 PLANBESKRIVELSE RYGGSTRAEN AS REGULERINGSPLAN FJELLPRYDVEIEN 1 PLAN NR. 2012004 PLANBESKRIVELSE 14. APRIL 2015 PROSJEKTINFORMASJON Prosjektets tittel: Detaljregulering Fjellprydveien 1 Dokument: Planbeskrivelse Oppdragsnummer:

Detaljer

Bilbyen Alta. PLANPROGRAM tilknyttet reguleringsplan for Altahøyden sør næringsområde 15.08.13. Atkomst til Bilbyen Alta fra nordvest

Bilbyen Alta. PLANPROGRAM tilknyttet reguleringsplan for Altahøyden sør næringsområde 15.08.13. Atkomst til Bilbyen Alta fra nordvest Atkomst til Bilbyen Alta fra nordvest PLANPROGRAM tilknyttet reguleringsplan for Altahøyden sør næringsområde 15.08.13 INNHOLD: Side: 1. INNLEDNING:... 7 1.1 TILTAKSHAVER OG RÅDGIVERE:... 7 1.2 BAKGRUNN...

Detaljer

Detaljert reguleringsplan for boligområde Vestadbakken gbnr 58/20 m.fl., Trysil kommune

Detaljert reguleringsplan for boligområde Vestadbakken gbnr 58/20 m.fl., Trysil kommune Detaljert reguleringsplan for boligområde Vestadbakken gbnr 58/20 m.fl., Trysil kommune Bakgrunn Planforslaget fremmes av Trysilhus Nordøst AS. Planbeskrivelse Hensikten med planen Hensikten er å lage

Detaljer

PLANBESKRIVELSE. Forslagstiller: HOLMSBU EIENDOM AS. Forslaget utarbeidet av:

PLANBESKRIVELSE. Forslagstiller: HOLMSBU EIENDOM AS. Forslaget utarbeidet av: FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR HOLMSBU HAGE Gnr/Bnr 24/9 HURUM kommune. Dato: 13.12.2011, rev. 08.10.12, rev. 30.05.13 PLANBESKRIVELSE Forslagstiller: HOLMSBU EIENDOM AS Forslaget utarbeidet av: 1 INNHOLDSFORTEGNELSE:

Detaljer

Planbeskrivelse til. Reguleringsplan for skole- og idrettsområde Geilo. i Hol kommune

Planbeskrivelse til. Reguleringsplan for skole- og idrettsområde Geilo. i Hol kommune Planbeskrivelse til Reguleringsplan for skole- og idrettsområde Geilo i Hol kommune 21. mai 2012 Innhold 1. Forord... 4 2. Bakgrunn... 5 3. Mål og forutsetninger... 6 4. Eksisterende situasjon... 7 4.1

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR VIKERSUND BAD

REGULERINGSPLAN FOR VIKERSUND BAD ADRESSE COWI AS Kongens Gate 12 3611 Kongsberg TLF +47 02694 WWW cowi.no JANUAR 2015 VIKERSUND BAD REGULERINGSPLAN FOR VIKERSUND BAD PLAN-ID: 2013007 VEDLEGG: 1. ANNONSE, OPPSTARTSVARSEL OG ADRESSELISTE

Detaljer

Sluttbehandling av detaljreguleringsplan for del av Valle

Sluttbehandling av detaljreguleringsplan for del av Valle Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 22.05.2012 31529/2012 2010/3605 L12 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/82 Komite for plan, næring og miljø 22.11.2012 Bystyret 13.12.2012 Sluttbehandling

Detaljer

Planbeskrivelse. Områdereguleringsplan for del av Svebergmarka boligområde. Revisjon av etappe 3 og 4. Datert 16.10. 2013, revidert 9.3. 2015.

Planbeskrivelse. Områdereguleringsplan for del av Svebergmarka boligområde. Revisjon av etappe 3 og 4. Datert 16.10. 2013, revidert 9.3. 2015. Planbeskrivelse Områdereguleringsplan for del av Svebergmarka boligområde. Revisjon av etappe 3 og 4. Forslagsstiller: Konsulent: Datert 16.10. 2013, revidert 9.3. 2015. Innhold 1. Bakgrunn 5 Hensikt med

Detaljer

MØTEINNKALLING del 1 Hovedutvalget for miljø-, plan- og byggesaker

MØTEINNKALLING del 1 Hovedutvalget for miljø-, plan- og byggesaker MØTEINNKALLING del 1 Møtetid: 24.08.2015 kl. 16:30 Møtested: Rådhuset, møterom Fraunar Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet, eller møtet lukkes. Møtedokumenter

Detaljer

FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR

FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR DEL AV HAREBAKKEN SENTER 8. april 2015 FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR DEL AV HAREBAKKEN SENTER ARENDAL KOMMUNE TILTAKSHAVER: PLANLEGGER: O.G. OTTERSLAND EIENDOM AS STÆRK & CO AS 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. BAKGRUNN

Detaljer

Detaljreguleringsplan for del av gnr 4 bnr 224 og 91 Rafneskåsa på Herre

Detaljreguleringsplan for del av gnr 4 bnr 224 og 91 Rafneskåsa på Herre Detaljreguleringsplan for del av gnr 4 bnr 224 og 91 Rafneskåsa på Herre PLANBESKRIVELSE UTARBEIDET AV ASPLAN VIAK FOR APLAND OG HEIBØ AS 7.MAI 2015 1.BAKGRUNN Arbeidet med reguleringsplanen er gjennomført

Detaljer

Forslag til: Planprogram for områdereguleringsplan for Vikhammer sentrum. Malvik kommune: åpen - nyskapende - samhandlende

Forslag til: Planprogram for områdereguleringsplan for Vikhammer sentrum. Malvik kommune: åpen - nyskapende - samhandlende Forslag til: Planprogram for områdereguleringsplan for Vikhammer sentrum Malvik kommune: åpen - nyskapende - samhandlende Navn på plan og tiltaket: PLANID 201505 Områdereguleringsplan for Vikhammer sentrum

Detaljer

Lutvannsveien 60, Lutvann leir. Detaljregulering med konsekvensutredning Forslag til planprogram til offentlig ettersyn

Lutvannsveien 60, Lutvann leir. Detaljregulering med konsekvensutredning Forslag til planprogram til offentlig ettersyn Lutvannsveien 60, Lutvann leir. Detaljregulering med konsekvensutredning Forslag til planprogram til offentlig ettersyn Fagkyndig konsulent er Hjellnes Consult AS på vegne av forslagsstiller Forsvarsbygg.

Detaljer

RINGERIKE KOMMUNE PLANPROGRAM FOR REVISJON AV KOMMUNEPLAN TIL PERIODEN 2013-2025. Forslag datert 28.05.13

RINGERIKE KOMMUNE PLANPROGRAM FOR REVISJON AV KOMMUNEPLAN TIL PERIODEN 2013-2025. Forslag datert 28.05.13 RINGERIKE KOMMUNE PLANPROGRAM FOR REVISJON AV KOMMUNEPLAN TIL PERIODEN 2013-2025 Forslag datert 28.05.13 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING 3 1.1 Bakgrunn 3 1.2 Avgrensning av planen 3 1.3 Dagens situasjon

Detaljer

0605_397 DETALJREGULERINGPLAN HØNEN GÅRD GNR 86/521 - GNR 86/798 OPPSTART OG FORSLAG TIL PLANPROGRAM

0605_397 DETALJREGULERINGPLAN HØNEN GÅRD GNR 86/521 - GNR 86/798 OPPSTART OG FORSLAG TIL PLANPROGRAM 0605_397 DETALJREGULERINGPLAN HØNEN GÅRD GNR 86/521 - GNR 86/798 OPPSTART OG FORSLAG TIL PLANPROGRAM Arkivsaksnr.: 14/357 Arkiv: L12 Saksnr.: Utvalg Møtedato 95/14 Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning

Detaljer

PLANBESKRIVELSE. Reguleringsplan for Sagvegen 13 Molde kommune

PLANBESKRIVELSE. Reguleringsplan for Sagvegen 13 Molde kommune Reguleringsplan for Sagvegen 13 Molde kommune 1. GRUNNLAG OG FORUTSETNINGER... 4 1.1 Bakgrunn og formål... 4 1.2 Planprosess og medvirkning... 4 1.3 Planstatus og rammebetingelser... 6 1.4 Beskrivelse

Detaljer

FORSLAG TIL PLANPROGRAM

FORSLAG TIL PLANPROGRAM FORSLAG TIL PLANPROGRAM HØRING OG OFFENTLIG ETTERSYN REGULERINGSPLAN FOR RJUKAN NÆRINGSPARK / RJUKAN TECHNOLOGY CENTER - TINN KOMMUNE Dato: Forslagsstiller: Reguleringsarkitekt: 20.01.2011 Rjukan Technology

Detaljer

PLANSKISSE. Forslagstiller: LINDEVEIEN INVEST AS. Forslaget utarbeidet av: FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR

PLANSKISSE. Forslagstiller: LINDEVEIEN INVEST AS. Forslaget utarbeidet av: FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR MØLLENHOFVEIEN 23 Krokstadelva Gnr/Bnr 40/14 med flere. NEDRE EIKER kommune. Dato: 27.06.11 PLANSKISSE Forslagstiller: LINDEVEIEN INVEST AS Forslaget utarbeidet av: INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

FOR NAUST PÅ KVALNES GNR/BNR

FOR NAUST PÅ KVALNES GNR/BNR PLANBESKRIVELSE FOR DETALJREGULERINGSPLAN FOR SMÅBÅTANLEGG OG NAUST PÅ ØVRE KVALNES GNR/BNR 202/4 OG 202/14 PLAN ID 937 Utarbeidet Unikus AS, Terminalveien 10. Bodø Dato 22. 03. 2013. Innhold 1 Sammendrag

Detaljer

KOMMUNEPLANENS AREALDEL. PLANPROGRAM for revisjon. Fastsatt av kommunestyret sak 14/53 den 18.6.14. Oppdal det gode liv i ei attraktiv fjellbygd

KOMMUNEPLANENS AREALDEL. PLANPROGRAM for revisjon. Fastsatt av kommunestyret sak 14/53 den 18.6.14. Oppdal det gode liv i ei attraktiv fjellbygd KOMMUNEPLANENS AREALDEL PLANPROGRAM for revisjon Oppdal det gode liv i ei attraktiv fjellbygd Fastsatt av kommunestyret sak 14/53 den 18.6.14 Oppdragsnavn: Oppdragsgiver: Kommuneplanens arealdel, Planprogram

Detaljer

Tiltakshaver er Vangsveien Prosjekt AS. Planprogrammet er utarbeidet av Dark Arkitekter AS.

Tiltakshaver er Vangsveien Prosjekt AS. Planprogrammet er utarbeidet av Dark Arkitekter AS. Forslag til planprogram Detaljplan for Kvartal 121, Hamar Anne Diesens Torg Utarbeidet av DARK Arkitekter AS på vegne av tiltakshaver, Vangsveien Prosjekt AS Oslo/ /Hamar 23.04.2012 INNHOLD 1 INNLEDNIG...

Detaljer

Nøtterøy kommune. Møteinnkalling for Kommuneplanutvalget. Møtedato: 17.04.2013 Møtested: Kommunestyresalen Møtetid: Kl. 12:00

Nøtterøy kommune. Møteinnkalling for Kommuneplanutvalget. Møtedato: 17.04.2013 Møtested: Kommunestyresalen Møtetid: Kl. 12:00 Nøtterøy kommune Møteinnkalling for Kommuneplanutvalget Møtedato: 17.04.2013 Møtested: Kommunestyresalen Møtetid: Kl. 12:00 Forfall meldes til politisk sekretariat. Varamedlemmer møter bare etter nærmere

Detaljer

KART MED PLANGRENSE. Detaljregulering for næringsbebyggelse på Gbnr 24/24 m.fl. Sviland - Plan 2014104. Målestokk 1: 3000

KART MED PLANGRENSE. Detaljregulering for næringsbebyggelse på Gbnr 24/24 m.fl. Sviland - Plan 2014104. Målestokk 1: 3000 Y 316800 Y 316500 X 6526500 X 6526200 KART MED PLANGRENSE Detaljregulering for næringsbebyggelse på Gbnr 24/24 m.fl. Sviland - Plan 2014104 Målestokk 1: 3000 PLANSJEFEN I SANDNES 12.02.2014 NORD OVERSIKTSKART

Detaljer

PLANBESKRIVELSE DETALJREGULERINGSPLAN SOLEIKNUTEN, SIRDAL KOMMUNE PLANID: 2014002

PLANBESKRIVELSE DETALJREGULERINGSPLAN SOLEIKNUTEN, SIRDAL KOMMUNE PLANID: 2014002 PLANBESKRIVELSE DETALJREGULERINGSPLAN SOLEIKNUTEN, SIRDAL KOMMUNE PLANID: 2014002 1 1 SAMMENDRAG 4 2 BAKGRUNN 4 2.1 HENSIKT MED PLANFORSLAGET 4 3 PLANPROSESS 4 3.1 REFERAT OPPSTARTSMØTE 4 3.1.1 Avgrensing

Detaljer

Forslag til Planprogram Billagstomta Rjukan

Forslag til Planprogram Billagstomta Rjukan 2013 Forslag til Planprogram Billagstomta Rjukan SØNDERGAARD RICKFELT AS 12.06.2013 Innhold 1.0 Innledning... 3 2.0 Bakgrunn for saken... 3 3.0 Planområdets fysiske forutsetninger.... 4 4.0 Plansituasjon...

Detaljer