Skogbrukets Kursinstitutt

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Skogbrukets Kursinstitutt"

Transkript

1 Årsberetning 2009

2 Skogbrukets Kursinstitutt Skogbrukets Kursinstitutt (SKI) ble stiftet 20. august 1958 etter initiativ av Det norske Skogselskap. Instituttet fikk sitt nåværende navn i 1965, og har forretningskontor på Biri i Gjøvik kommune. Formålet Skogbrukets Kursinstitutt er et interessentskap som har til formål å være et service- og kompetansesenter for næringsutvikling og forvaltning av skog- og andre arealressurser. Gjennom sin virksomhet skal SKI tilby næringsaktører og forvaltning markedstilpassede tjenester og produkter. Årsmøtet Årsmøtet er SKIs øverste organ og består av én representant for hvert medlem. Tillitsvalgte for årsmøtet er skogeier Grete Karine Bruce (ordfører) og forstkandidat Merete Larsmon (varaordfører). Styret Styret består av 7 medlemmer. Av disse er 5 valgt av årsmøtet. Ett medlem er oppnevnt av Landbruks- og matdepartementet (1) og ett medlem er valgt av de ansatte (2). Leder: Skogeier Mikael Løken til 2010 Nestleder: Skogeier Thomas Meinich til 2011 Styremedl.: Fylkesskogmester Trude Hagen Hansen til 2010 Adm. direktør Trygve Enger til 2010 Rådgiver Svein M. Søgnen til 2010 Direktør Arne Bardalen (1) til 2010 Senior prosjektleder Bjørn Helge Bjørnstad (2) til 2010 Varamedl.: 1. Skogeier Hans Olav Lahus til Adm. direktør Gudbrand Kvaal til 2010 Avdelingsdirektør Hildegunn Norheim, personlig varamedlem for Arne Bardalen Senior prosjektleder Eva Skagestad, personlig varamedlem for Bjørn Helge Bjørnstad Valgkomitéen Johan Christian Haugan (leder), Elisabeth Bjøre, Hanne Graaberg og Jens Nicolay Jenssen Medlemmene SKIs medlemmer er organisasjoner og institusjoner som har interesser knyttet til instituttets formål. Ved utgangen av 2009 hadde SKI 38 medlemmer. Medlemsorganisasjoner per : Allskog BA AT Skog BA Bergen og Hordaland Skogselskap Det norske Skogselskap Glommen Skog BA Havass Skog BA Helgeland Skogselskap Jenter i Skogbruket Mjøsen Skog BA Namdal Skogselskap Naturviterne Norges Skogeierforbund Norsk institutt for skog og landskap Norsk Virkesmåling NORSKOG Salten Skogselskap Skogbrand Skogbrukets Landsforening Skogselskapet i Aust-Agder Skogselskapet i Buskerud Skogselskapet i Hedmark Skogselskapet i Møre og Romsdal Skogselskapet i Oppland Skogselskapet i Oslo og Akershus Skogselskapet i Rogaland Skogselskapet i Trøndelag Skogselskapet i Vest-Agder Skogselskapet i Østfold Sogn og Fjordane Skogeigarlag BA Sogn og Fjordane Skogselskap Statskog SF Telemark Skogselskap Treforedlingsindustriens Bransjeforening Treindustrien Troms Skogselskap Universitetet for miljø- og biovitenskap Vestfold Skogselskap Viken Skog BA Foto: Stora Enso Foto på omslag: Trond Vidar Vedum, Bjørn Helge Bjørnstad, Jon Eivind Vollen 2

3 Årsmøtet 2009 Årsmøtet 2009 ble arrangert på Honne 26. mai Av de 38 medlemsorganisasjonene var 27 representert. Årsmøtet behandlet årsberetning, godkjente regnskapet for 2008 og gjennomførte valg. Grete Karine Bruce ble valgt som ordfører for to år. Thomas Meinich ble gjenvalgt for to nye år i styret. Mikael Løken og Thomas Meinich ble valgt som henholdsvis styreleder og nestleder for ett år. Mikael Løken presenterte styrets beretning, og gikk gjennom de viktigste områdene SKI har jobbet innenfor i Løken framhevet skogeieropplæringen, og var fornøyd med at antall kurs og deltakere holdes stabilt tross vanskelige tider i skogbruket. Han sa også at SKI har et godt samarbeid med en rekke organisasjoner i skogbruket, i de fleste tilfeller forankret i samarbeidsavtaler. Selv om de tradisjonelle fagområdene fortsatt har førsteprioritet, er det verdt å merke seg at SKI etter hvert får en større portefølje av prosjekter innenfor tilleggsnæringer basert på skog- og utmarksressursene. Internasjonalt arbeid kan også bli viktig for SKI i årene som kommer, og i 2009 har samarbeidsavtalen med Panasonic Japan gitt nye muligheter for Lære med skogen både innenfor og utenfor landets grenser. Styreleder takket for bidrag og gode tilbakemeldinger fra Landbruks- og matdepartementet, ikke minst i forbindelse med SKI sin 50-års markering ved forrige årsmøte. Det økonomiske resultatet i 2008 var på ingen måte tilfredsstillende, og styreleder varslet at det må tas nødvendige grep for å rette opp dette så fort som mulig. Jørn-R. Follum, Jon Eivind Vollen og Jon Pettersen orienterte om de viktigste prosjektene og den faglige virksomheten ved instituttet, og etter årsmøtet holdt seniorrådgiver Jon Olav Brunvatne fra Landbruks- og matdepartementet et foredrag om skogbrukets muligheter i klimasammenheng. Personale SKI har gjennom året hatt 23 ansatte, med ca. 15 årsverk knyttet til prosjektavdelingen. Administrasjonsavdelingen utgjør ca. 4 årsverk. Noen av disse ressursene er delt med Honne Hotell og Konferansesenter as. Torunn Riise sluttet 1. september etter 20 år på SKI. Jørn-Roar Follum sluttet 1. oktober etter 13,5 år på SKI. Heidi Eriksen er innvilget ett års permisjon fra 1. mai, og Gry Elisabeth Mikkelsen er innvilget 9 mnd studiepermisjon fra 1. september. I løpet av året er det ansatt to nye medarbeidere: Kjetil Finsrud ble fra 1. mai ansatt som webutvikler, og Andreas Ekern ble fra 1. oktober ansatt som økonomikonsulent. Utviklingen siste fem år for antall arrangementer og deltakere i SKIs regi, og antall studietimer og kursdeltakere for Aktivt Skogbruk-kurs. 3

4 Styrets beretning Skogbrukets Kursinstitutt (SKI) er en landsomfattende virksomhet som har forretningskontor på Biri i Gjøvik kommune. SKI har til formål å være et service- og kompetansesenter for næringsutvikling og forvaltning av skog- og andre arealressurser. I forbindelse med at SKI feiret sitt 50-års jubileum i 2008, understreket styret at endringsvilje og tilpasningsevne er nødvendig for at bedriften skal fortsette å utvikle både produkter, teknologi og metoder også i framtida. Dette betyr fortsatt satsing på digitale verktøy i kommunikasjon, informasjon og i utvikling av våre læringsarenaer, og styret er tilfreds med den måten SKI har svart på disse utfordringene i Det er også viktig at SKI raskt etablerer tilbud innenfor tema som er viktige for skogbruket til enhver tid, og i 2009 er rekruttering til skogbruket og skogens rolle i klimasammenheng gode eksempler. Videre mener styret det er nødvendig at SKI fortsatt evner å utnytte opparbeidet kompetanse og erfaring innenfor nye områder, slik som grønt reiseliv og internasjonalt arbeid. Dette vil gjøre institusjonen mer robust og konkurransedyktig i tida framover. Samarbeid Styret er fornøyd med at SKI søker aktivt samarbeid med både medlemsorganisasjoner og andre institusjoner, fortrinnsvis forankret i skriftlige avtaler. Eksisterende avtaler må følges opp med konkrete prosjekter så langt det er mulig, samtidig som man skal være åpne for å finne nye samarbeidspartnere med felles interessefelt. I 2009 har SKI inngått en ny avtale med Midt-Norsk Skogsenter på Mære, etter at det i et par år har vært et godt praktisk samarbeid mellom de to institusjonene innenfor det driftstekniske området. Initiativet til dette har i stor grad kommet gjennom prosjektet «Kystskogbruket», og styret er fornøyd med at SKI deltar aktivt i de prosessene som er satt i gang i denne sammenhengen. Samarbeidet med Innlandsfylkene fikk også en ny giv i 2009, særlig knyttet til oppfølging av strategi for skog- og tresektoren i Hedmark og Oppland. I 2009 er også samarbeidet med Bygdefolkets Studieforbund utvidet ved at SKIs direktør har gått inn i styret i BSF som representant for Norges Skogeierforbund. Dette gjør at SKI har direkte adgang til informasjon om de endringer som er bebudet innenfor voksenopplæringssystemet, og kan være med å påvirke utformingen av det framtidige systemet gjennom BSF. Foto: Kåre Haugaas Aktivt Skogbruk Styret er svært tilfreds med å registrere at kursaktiviteten i Aktivt Skogbruk holdes oppe til tross for de vanskelige tidene i skogbruket. Det er registrert kun en liten nedgang i antall tiltak i forhold til fjoråret (2,8 %), mens antall deltakere har økt med nesten 6 %. Det var imidlertid en fin økning i antall 7-dagers kurs, noe som skyldes en målrettet innsats mot utenlandsk arbeidskraft, særlig i Hedmark. Instruktørkorpset vedlikeholdes kontinuerlig gjennom kurs og annen oppfølging. I 2009 er det utdannet tre nye instruktører i taubaneteknikk, og 7 nye fikk grunnopplæring i foryngelsesteknikk. I tillegg til den faglige aktiviteten, har instruktørene en viktig oppgave som bindeledd mellom administrasjonen på Honne og skogbruksmiljøet rundt omkring i landet. Styret ønsker at denne ressursen i større grad skal tas i bruk til oppgaver ut over tradisjonelle kurs, og støtter de initiativ som er tatt blant annet overfor kystskogbruket i denne sammenheng. Andre kurs og arrangement Bredden og fleksibiliteten i fagstaben på SKI reflekteres godt i de kurs som gjennomføres både på Honne og i landet for øvrig. Kursene er ofte et resultat av tidligere utviklingsprosjekter, og blir gjennomført enten som egne tilbud eller som innleide bidrag på andre arrangementer. Aktiviteten på dette området i 2009 var noe høyere enn de senere årene (ca. 70 arrangement) og med ca deltakere. Blant annet hadde SKI ansvaret for faglig innhold og gjennomføring av skogdagen i forbindelse med Mjøsens 100-års jubileum, og tilbakemeldingene fra dette arrangementet var svært positive. De siste årene har SKI lagt ned betydelige ressurser i å utvikle tilbudet av fjernundervisningskurs over internett, og i 2009 ble dette kurstilbudet utvidet med tre nye tema. Antall kursdeltakere er fortsatt ikke tilfredsstillende, men 4

5 styret mener at dette er en læringsarena for framtida som det er riktig å utvikle videre, og anbefaler at markedsføringen intensiveres. Det er et godt tegn at deltakere som har gjennomført slike kurs, er svært godt fornøyd med både innhold og metodikk. Prosjekter og andre oppdrag Styret setter pris på at SKI evner å utnytte sin kompetanse på flere områder enn de tradisjonelle skogbruksfaglige, i takt med den oppmerksomhet som næringa, myndighetene og samfunnet ellers har på slike områder. Prosjekter innen Grønn omsorg/inn på tunet, opplevelsesbasert reiseliv, fisketurisme og rekruttering til skogbruksnæringa er alle eksempler på dette. I forbindelse med kulturminneåret 2009 gjennomførte SKI flere tiltak for å sette fokus på kulturminner i skog. Blant annet ble det i samarbeid med Skog og landskap utviklet et kurs med tilhørende hefte for entreprenører og planleggere, og kulturminner var tema på en rekke skogdager og andre arrangementer. I løpet av året ble også nettkurset «Kulturminner og skogbruk» lansert, og styret mener det er viktig at skogbruket på denne måten viser ansvar for å ivareta vår kulturarv. I tillegg til utvikling av kurs og andre kompetansetiltak, tar SKI på seg prosjekter og andre oppdrag for å utnytte større deler av fagstabens kompetanse og kapasitet, og styret ser positivt på at slike muligheter utnyttes ytterligere. Et viktig element er å bruke den kompetansen som SKI gjennom den siste tiden har opparbeidet seg innen bruk av digital teknologi. SKI har i løpet av året styrket bemanningen innenfor dette området, og oppdragsmengden viser en klart positiv tendens. Skolerettet arbeid «Skoleskogen» utvikles kontinuerlig, og i 2009 ble www. energiveven.no omarbeidet og utvidet innenfor temaet skog og klima. I 2009 er det også utarbeidet et temahefte om «Teknikk og design i Skoleskogen». Statistikken viser at bruken av nettstedene under portalen Skoleskogen fortsatt øker, og antall besøk på var hele i Myndighetene lanserte i 2009 prosjektet «Den naturlige skolesekken», og styret er fornøyd med at Lære med skogen har fått plass i referansegruppa til dette prosjektet. Dette betyr at de ressursene som gjennom årene er lagt ned i oppbygging av «Skoleskogen» nå vil bli tilgjengelige i en større sammenheng. I samarbeid med Det norske Skogselskap og fylkesskogselskapene fortsatte arbeidet i rekrutteringsprosjektet Den nye trealderen i 2009, og prosjektet avsluttes i Det internasjonale engasjementet gjennom skolenettverket Learning about Forests (LEAF) og Foundation for Environmental Education (FEE) fortsatte i 2009, og gir stadig nye muligheter for aktivitet for SKI. Engasjementet førte i 2008 til en kontakt med Panasonic Japan, som gjennom et samarbeid med FEE ønsker å profilere sin miljøsatsing gjennom å sponse en internasjonal kampanje for skoleskogplanting. I 2009 ble utplanting av skogplanter i ca. 30 land finansiert over denne avtalen. I Norge ble det plantet trær ved 147 skoler, og dette var nesten dobbelt så mye som budsjettert. For 2010 er det skrevet ny avtale med Panasonic, med målsetting om en dobling av aktiviteten. Flere bedrifter viser interesse for å inngå lignende samarbeid, og styret er tilfreds med at engasjementet på dette området nå gir betydelige bidrag til økonomisk omsetning og resultat ved SKI. Foto: Bjørn Helge Bjørnstad Internasjonalt arbeid Gjennom arbeidet i Norwegian Forestry Group (NFG) var SKI i 2009 engasjert i et utviklingsprosjekt i Armenia. Prosjektet startet i 2007, men fikk først sent på høsten 2008 tilsagn om forlengelse. Det var også budsjettert med en oppfølging av prosjektet i Tadsjikistan, men søknaden til norske UD ble ikke avklart innenfor året. Styret ser det som en utfordring at det ikke er større forutsigbarhet og langsiktighet i disse prosjektene, men mener likevel at arbeidet med å etablere en internasjonal virksomhet skal 5

6 fortsette. På denne bakgrunn er det etablert nye kontakter og søkt flere internasjonale oppdrag i løpet av 2009, noe som forventes å gi uttelling i Utfordringer framover Styret mener at SKI må fortsette å utvikle tilbudet til de tradisjonelle målgruppene både når det gjelder faglig innhold og metodisk tilnærming. I tida som kommer vil stadig flere skogeiere få et mer distansert forhold til sin eiendom både faglig og geografisk, og disse skogeierne blir en viktig målgruppe for SKI framover. I denne sammenheng er det viktig at kontakten og samarbeidet med skogeierorganisasjonene utvikles videre, slik at SKI i enda sterkere grad framstår som skogbrukets naturlige førstevalg i etter- og videreutdanning av skogeiere, skogsarbeidere og funksjonærer. Samtidig må SKI fortsette å utvikle tilbud til nye målgrupper og innenfor nye tema. Dette er nødvendig for å kunne ha et arbeidsvolum og en økonomi som gir mulighet for å opprettholde nødvendig kompetanse også på kjerneområdene i framtida. Samtidig vil dette gi bedriften en mer robust finansiering, og dempe effekten av svingninger i tilgang på oppdrag fra de tradisjonelle målgruppene. Arbeidsmiljø, likestilling og økonomi Bedriften er tilknyttet ekstern bedriftshelsetjeneste. Det har ikke forekommet ulykker eller skader hos ansatte i forbindelse med arbeid i Arbeidsmiljøet anses for å være godt. Årets sykefravær er samlet 4,5 %, hvorav langtidsfravær (mer enn 16 dager) utgjør 3,2 %. Styret er tilfreds med at sykefraværet har gått betydelig ned, og mener det nå er på et meget akseptabelt nivå. Skogbrukets Kursinstitutts styre består av sju medlemmer, hvorav én kvinne. Av instituttets 21 ansatte ved årsskiftet var 6 kvinner. Aktivt Skogbruks instruktørkorps teller i dag totalt 54 instruktører, hvorav én kvinne. Virksomhetens aktiviteter medfører verken forurensing eller utslipp som kan være til skade for det ytre miljø. Selskapet har ingen FoU-virksomhet ut over en nødvendig faglig og metodisk utvikling av egne kurs og øvrige produkter. SKIs virksomhet er avhengig av gode samarbeidsforhold til en rekke instanser, organisasjoner og bedrifter innenfor og utenfor skogbruksnæringen. Landbruks- og matdepartementet er en betydelig bidragsyter til SKIs prosjektmidler. Styret merker seg gjennom dette tilskuddet den betydning departementet tillegger SKI som skogbrukets opplæringsog etterutdanningsinstitusjon. Voksenopplæringsmidler og prosjektmidler fra andre samarbeidspartnere utgjør viktige økonomiske bidrag til virksomheten. Styret ønsker å takke alle instituttets samarbeidspartnere og de ansatte for samarbeid og innsats i SKIs regnskap for 2009 viser en omsetning på kr , og et overskudd på kr Årets overskudd legges til annen egenkapital. Styret er meget tilfreds med at det økonomiske resultatet er betydelig bedret i forhold til 2008, og mener at regnskapet gir et rettvisende bilde av selskapets økonomiske stilling og at forutsetningen om fortsatt drift er til stede. Årsregnskapet for 2009 er satt opp under denne forutsetning. Biri, Mikael Løken Thomas Meinich Arne Bardalen Styreleder Nestleder Bjørn Helge Bjørnstad Trygve Enger Trude Hagen Hansen Svein M. Søgnen Sjur Haanshus adm.dir. 6

7 Resultatregnskap Prosjektinntekter Kursavgifter og materiell Andre driftsinntekter Sum driftsinntekter Voksenopplæringsmidler Sum driftstilskudd Sum driftsinntekter og tilskudd Note Kostnader kurs og prosjekter Lønnskostnad Note Kostnader lokaler Kontor og administrasjonskostnader Reiser, møter, markedsføring Avskrivning Note Innkommet på tidl. avskr. fordr. Note Tap på fordringer Note Sum driftskostnader Driftsresultat Finansinntekter Renteinntekter Verdiøkning markedsbaserte aksjer og andeler Andre finansinntekter Sum finansinntekter Finanskostnader Verdireduksjon markedsbaserte aksjer og andeler Annen rentekostnad Andre finanskostnader Sum finanskostnader Netto finansposter Årsresultat Disponering av årsresultatet Overført til annen egenkapital Sum disponeringer

8 Balanse EIENDELER EGENKAPITAL OG GJELD Anleggsmidler Varige driftsmidler Maskiner, inventar o.l Note Sum varige driftsmidler Finansielle anleggsmidler Aksjer i datterselskap Note Aksjer og andeler Note Sum finansielle anleggsmidler Sum anleggsmidler Omløpsmidler Fordringer Kundefordringer Andre kortsiktige fordringer Fordringer på konsernselskap Note Sum fordringer Markedsbaserte aksjer Note Sum investeringer Bankinnskudd, kontanter o.l Note Sum omløpsmidler Egenkapital Innskutt egenkapital Kapitalkonto Sum innskutt egenkapital Opptjent egenkapital Annen egenkapital Note Sum opptjent egenkapital Sum egenkapital Note Gjeld Langsiktig gjeld Annen langsiktig gjeld Note Sum langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld Leverandørgjeld Skyldige offentlige avgifter Annen kortsiktig gjeld Gjeld til datterselskap Note Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld Sum gjeld og egenkapital Sum eiendeler Biri, Mikael Løken Styreleder Thomas Meinich Nestleder Arne Bardalen Bjørn Helge Bjørnstad Trygve Enger Trude Hagen Hansen Svein M. Søgnen Sjur Haanshus adm. direktør 8

9 Noter til regnskapet Note 1 - Regnskapsprinsipper Årsregnskapet består av resultatregnskap, balanse og noteopplysninger og er avlagt i samsvar med regnskapslov og god regnskapsskikk i Norge for små selskaper gjeldende pr. 31. desember Årsregnskapet er basert på de grunnleggende prinsipper og klassifiseringen av eiendeler og gjeld følger regnskapslovens definisjoner. Ved anvendelse av regnskapsprinsipper og presentasjon av transaksjoner og andre forhold, legges det vekt på økonomiske realiteter, ikke bare juridisk form. Betingede tap som er sannsynlige og kvantifiserbare, kostnadsføres. Inntektsførings- og kostnadsføringstidspunkt sammenstilling Inntekt resultatføres som hovedregel når den er opptjent. Inntektsføring skjer følgelig normalt på leveringstidspunkt ved salg av varer og tjenester. Driftsinntektene er fratrukket rabatter, bonuser og fakturerte fraktkostnader. Utgifter sammenstilles med og kostnadsføres samtidig med de inntekter utgiftene kan henføres til. Utgifter som ikke kan henføres direkte til inntekter, kostnadsføres når de påløper. Varige driftsmidler Varige driftsmidler føres i balansen til anskaffelseskost, fratrukket akkumulerte av- og nedskrivninger. Alle leieavtaler kostnadsføres som vanlig leiekostnad, og klassifiseres som ordinær driftskostnad. Ordinære avskrivninger er beregnet lineært over driftsmidlenes økonomiske levetid med utgangspunkt i historisk kostpris. Finansielle eiendeler Markedsbaserte aksjer, obligasjoner og andre finansielle instrumenter klassifisert som omløpsmidler vurderes til virkelig verdi i tråd med regnskapslovens 5-8. Selskapets øvrige investeringer i aksjer og andeler er vurdert til anskaffelseskost. Disse investeringer nedskrives til virkelig verdi ved et verdifall som ikke forventes å være forbigående. Fordringer Fordringer er oppført til pålydende med fradrag for forventede tap. Pensjonsforpliktelser og pensjonskostnad Selskapet har pensjonsordninger som gir de ansatte rett til avtalte fremtidige pensjonsytelser, kalt ytelsesplaner. Årlig innbetaling til forsikringsselskapet, herunder årlig premie samt innbetaling til premiefondet kostnadsføres som pensjonskostnad. Pensjonskostnaden klassifiseres som ordinær driftskostnad og er presentert sammen med lønn og andre ytelser. Pensjonen tilfredsstiller kravene i lov om obligatorisk tjenestepensjon. Note 2 - Lønnskostnader, antall ansatte, godtgjørelser m.m. Lønnskostnader mm Lønninger Folketrygdavgift Pensjonskostnader Andre ytelser Lønnskostnader Antall årsverk i 2009: 20 I tillegg har instruktører i Aktivt Skogbruk utført til sammen 5 årsverk. Godtgjørelse ( i kroner ) Lønn adm. direktør Ytelse til pensjonsforpliktelse Andre ytelser Styrehonorar Revisor Kostnadsført honorar til revisor for 2009 utgjør kr for revisjon og kr for andre attestasjoner. Betinget pensjonsforpliktelse vedrørende administrende direktør Skogbrukets Kursinstitutt inngikk i 2003 en avtale med daværende administrende direktør om en betinget pensjonsytelse som ble revidert i Ved ansettelse av ny administrerende direktør i 2008, ble det inngått tilsvarende avtale om førtidspensjon fra år med 66 % av lønn. Den betingede forpliktelsen er pr beregnet å være kr Pensjonsforpliktelse ved periodens begynnelse Resultatført pensjonskostnad i perioden Balanseført pensjonsforpliktelse ved periodens slutt Pensjonskostnad Nåverdi av årets pensjonsopptjening Rentekostnad av pensjonsforpliktelsen Resultatført virkning av estimatavvik ( ) Netto pensjonskostnad Følgende økonomiske forutsetninger er lagt til grunn: Diskonteringsrente 4,40 Årlig lønnsvekst 4,25 Årlig økning i G 4,00 Årlig regulering av pensjoner 2,50 Som aktuarmessige forutsetninger for demografiske faktorer og avgang er lagt til grunn vanlig benyttede forutsetninger innen forsikring. Note 3 - Varige driftsmidler Inventar Inventar Anskaffelseskost Tilgang driftsmidler Avgang driftsmidler 0 0 Anskaffelseskost Akkumulerte avskrivninger Bokført verdi Årets avskrivning Økonomisk levetid Avskrivningsplan 3-10 år Lineær Note 4 - Aksjer og andeler i andre selskaper Anskaf- Balanseført- Eierandel felseskost verdi Anleggsmidler: Honne Konferansesenter AS 100 % Norwegian Forestry Group AS 16,7 % Skogbrukets Konferansesenter AS34,9 % Sum Note 5 - Mellomværende med selskap i samme konsern Andre fordringer Honne Hotell og Konferansesenter AS Annen kortsiktig gjeld Honne Hotell og Konferansesenter AS

10 Note 6 - Markedsbaserte aksjer og andeler Anskaffelses- Balanse- Markeds- Eierandel kost verdi verdi Omløpsmidler: DnB NOR Health Care 0 % DnB NOR Global 0 % DnB NOR Europa 0 % Sum Note 7 - Kontanter m.m Av likvide midler er kr bundet til skyldig skattetrekk og innsatt på egen bankkonto. Note 8 - Egenkapital Innskutt egenkap. Annen egenkap. Sum Egenkapital pr Årets resultat Egenkapital pr

11 Faglig virksomhet Aktivt Skogbruk I 2009 er det gjennomført 443 tiltak, med til sammen 4255 deltakere. Fordeling av faginnhold for de gjennomførte tiltak var (fjorårstall i parentes): 28 % (26 %) biologiske emner, 4% (7 %) økonomisk-administrative emner og 56 % (57 %) tekniske emner. For 12 % (10 %) av tiltakene har instruktørkompetansen vært benyttet til andre lokale skogbruksaktiviteter som skogdager, skogkvelder ol. Kvinnedeltakelsen på skogbrukstiltak i Aktivt Skogbruk i 2009 var i gjennomsnitt på ca. 18 %. Deltakelsen varierer for ulike kursvarigheter: 13 % for 4 timer, 11 % for 7,5 timer, 18 % for 10 timer, 9 % for 15 timer, 8 % for 52,5 timers kurs og på arrangement med bruk av innleid instruktør 30 %. For studieringer er kvinnedeltakelsen 8 %. Kvinneandelen på skogbrukstiltakene i Aktivt Skogbruk varierer også fra fylke til fylke (se figur 1). Antall Andre Økonomiske/administrative Biologiske Tekniske År Utviklingen av Aktivt Skogbruk-kurs de siste 10 år. Regionalt og lokalt nettverks- og kontaktarbeid Regionalt og lokalt arbeider instruktørene systematisk med å pleie kontakt mot skogbruksnæring og offentlig forvaltning. I tillegg har instruktørene kontakt med skoler og elever, og tilbyr opplæring som både en faglig del og som ledd i rekruttering av ungdom til skogbruksnæringen. Det gjennomføres også informasjonssamlinger og møter mellom regionale/lokale samarbeidsparter og instruktører. Kurskalenderen, som viser lokale kurstilbud, er forbedret og skal gjøre det lettere for kurssøkere å finne tilbudene. Instruktøropplæring I 2009 er det gjennomført følgende instruktørkurs: - Foryngelse grunnkurs (sju deltakere) - Taubane grunnkurs (tre deltakere) - Regionale instruktørkurs med ajourføring om miljøkunnskap, skogskjøtsel samt driftstekniske nyvinninger for nedtaking av trær under vanskelige forhold Fylkesvis oversikt over kvinneandel på Aktivt Skogbruk-tiltak i Kursutvikling og læremidler Utviklingsarbeidet har i 2009 vært innenfor: Revisjon av taubanemateriell Fjernundervisning «Din skog dine muligheter» og «Skogfond» Bruk av skogbruksplan Temabok Ungskogpleie Kystskogbruket og kompetanserettede tiltak 11

12 Nedenfor følger en kortfattet beskrivelse av de viktigste utviklingsprosjektene. Ungskogpleie Ny og fullstendig omarbeidet temabok i ungskogpleie ble tatt i bruk til skogkultursesongen Vi registrerer at boka har blitt godt mottatt hos målgruppene. Bruk av skogbruksplan Det er arbeidet med ajourføring og tilpassing av kurs om bruk av skogbruksplan. Kursene skal kunne benyttes som oppfølging etter at skogeiere får nye planer. Skogsdrift med taubane I tett samarbeid med prosjektet Kystskogbruket har det pågått revisjon av taubanemateriellet. Temaboken er utarbeidet i Fagstoffet er omfattende, med systematisk gjennomgang av aktuelt taubaneutstyr, planlegging, montering og drift av banene, sikkerhet og dokumentert opplæring. Layout og produksjon vil bli utført i «Kompetanseløft for skogbrukets arbeidskraft» Dette prosjektet ble bygget opp og søkt finansiert gjennom «Interreg», men søknaden førte ikke fram. Partene ønsket å gå videre med hovedelementene i et nasjonalt prosjekt, og første fase av prosjektet har gått ut på å revidere prosjektet til nye rammer, lage ny prosjektbeskrivelse samt sette sammen et nytt budsjett for prosjektet. Videre har vi startet opp planleggingen og konkretisering av hvordan prosjektet skal organiseres og på hvilken måte oppgavene kan løses. Midlene går inn i prosjektets totale budsjett som SKIs «startpenger» og andel for Prosjektet er nå fullfinansiert med en samlet ramme på 2,3 mill kr, og skal avsluttes Rekruttering Arbeidet i dette prosjektet har vært todelt. En av delene har vært SKIs engasjement i det nasjonale forprosjektet «Rekruttering til skogbruket i Norge.» Forprosjektet er i hovedsak finansiert av midler fra Skogtiltaksfondet, men krever også noe egeninnsats. Videre har vi også lagt ressurser i å samordne arbeidet nasjonalt og derfor deltatt i en styringsgruppe for prosjektet «Velg skog» i Hedmark. I den andre delen har vi etablert en kontakt med 4H Norge og Norges Bygdeungdomslag for å se på mulighetene for et samarbeid om kompetanse innenfor praktisk skogbruk. I løpet av året har særlig samarbeidet med 4H gitt gode resultater. Vi har lykkes med å implementere ASkurs som egne oppgavealternativ innenfor 4Hprosjektene planting, motorsag og ungskogpleie. Vi har også startet et faglig samarbeid i forbindelse med lederkurs i 4H. 12 Inn på Tunet aktivitetsområde I startet vi utviklingen av et demonstrasjons-/ aktivitetsområde for å vise hvordan skog og utmark kan tas i bruk som arena for Inn på tunet gjennom et prosjekt finansiert gjennom KIL. Vi ønsket å videreutvikle dette også i 2009, og i samarbeid med Høgskolen i Hedmark er det laget konkrete planer for utforming av aktivitetsområdet på Honne. Samarbeidet omfatter både fysisk tilrettelegging og etablering av kunnskapselementer ute i skogen. En god pedagogisk aktivitet i den sammenhengen er bygging, oppsetting og vedlikehold av fuglekasser. Det å følge fuglekassene og fuglenes aktivitet gjennom året er spennende oppgaver som samtidig kan bidra til økt motivasjon for å ferdes ute. I samarbeid med en gårdbruker som tilbyr Inn på tunet-tjenester og Høgskolen i Hedmark har vi startet etableringen av en sti med 30 fuglekasser. Denne vil bli ferdigstilt vinteren 2010, med overvåkingskamera i to kasser og tilhørende brosjyre som gir informasjon om fuglearter og teknisk tilpasning av kassene. Målet er at tilreisende grupper (Inn på Tunet-tilbydere, skoleklasser og andre) samt besøkende på Honne kan vandre rundt og oppleve fuglene på nært hold, samtidig som de selv vil få tips og inspirasjon til å etablere tilsvarende opplegg hjemme. I tilknytning til dette er det under utvikling en ornitologisk utstilling med tilhørende informasjonselementer inne på Honne. Foto: Jon Eivind Vollen «Din gård dine muligheter» Ideen bak dette prosjektet er å se på muligheten for å utvikle et kurs innen Aktivt Skogbruk med en målsetting om å gjøre grunneier i stand til /bevisstgjøre grunneier til å se de andre næringsmulighetene på eiendommen, fortrinnsvis i skog/utmark, utover tømmerstokken er brukt til å skaffe best mulig oversikt over eksisterende tilbud og til å forankre prosjektet i målgruppene. I denne fasen er det gjennomførte en workshop hvor nøkkelpersoner ble invitert til å delta med innspill og råd for hvordan et slikt kurs eventuelt bør vinkles.

13 På Workshopen deltok fagpersoner fra ulike miljøer, bla Bygdeforskning, fra offentlige veiledningsapparat, Norges Skogeierforbund, representanter for målgruppa (skogeier) samt konsulentselskap med relevant erfaring. Prosjektet fortsetter med kursutvikling i Lære med skogen Årets evaluering viser at 66 % av skolene bruker undervisningsprogrammet Lære med skogen. I løpet av skoleåret 2008/2009 rapporterer skolene at elever benyttet deler av Lære med skogen programmet. I tillegg har unike brukere benyttet seg av våre nettbaserte læremidler Omfanget av etterutdanningskurs for lærere er litt større enn sist år, mens antall elever på skoleskogdager er litt lavere. Evaluering 2009 viser at 26 % av skolene har hatt kontakt med Skogselskapets informasjonskonsulenter/ Lære med skogen-medarbeiderne i fylket. Evaluering 2009 viser at 33 % av skolene har benyttet seg av tilbudet om bistand fra skolens skogkontakt for praktiske aktiviteter som f eks skogplanting. For å nå enkeltlærere i østlandsregionen har vi i samarbeid med Skogselskapene og Norsk Skogmuseum deltatt på Østlandske lærerstevne. Vi har også vært støttespiller til Det norske Skogselskap ved skoleskogdagene i Oslo. Sammen med Det norske Skogselskap/Hedmark Skogselskap har vi deltatt i gjennomføring av skoleturuken ved Norsk Skogmuseum i juni. Skogselskapene gjennomfører en rekke skoleskogdager. Lære med skogen er representert i Forum for friluftsliv i skolen og bidrar aktivt i dette nettverket. I samarbeid med Aktivt Skogbruk og fylkesskogselskapene er det arrangert 10 bioenergidager med om lag 650 elever Vi så i undersøkelsen 2008 en økning i aktiviteten i bruk i klasse. Denne økningen kommer derimot ikke fram tydelig i årets evaluering! I tillegg til evalueringen fra skolene har vi statistikk for bruk av Lære med skogens nettbaserte læremidler og unike brukere. Dette er bruk som i vesentlig grad blir gjort av enkeltelever og skoleklasser. Statistikken viste at vi i løpet av 2009 hadde unike brukere mens vi i 2008 hadde unike brukere. Økningen i antall unike brukere fra 2008 ligger i en økning i aktiviteten på Skoleskogen og Kongleposten, mens temavevene hadde en liten reduksjon i antall unike brukere. Sider Besøk Unike brukere Kongleposten Energiveven Treveven Uteskoleveven Skoleskogen Sum Sum Sum Sum Bruk av Lære med skogens nettbaserte læremidler i Antall elever på skoleskogdager Det er gjennomført i alt 14 lærerkurs med 1256 deltagere. I tillegg kommer spikkekurs i tilknytning til Skogselskapets og Husflidslagets kampanje med 6 lærerkurs med175 deltagere. Den totale satsingen på lærerkurs i fylkene har igjen økt etter at den de foregående år ble blitt drastisk redusert. I samarbeid med Det norske Skogselskap har vi etablert prosjektet «Den nye Trealderen». Prosjektet er støttet av Innovasjon Norge og skal gå over 3 skoleår. Prosjektet setter hovedfokus på rekruttering og omdømmebygging i trebasert industri og retter seg primært mot ungdomsskolen. Prosjektet «Den nye Trealderen» hadde i 2009 sitt andre driftsår. I løpet av året har 3370 elever deltatt på 75 aktivitetsdager rundt i landet. I tillegg er det arrangert 4 lærerkurs. 13

14 Med økonomisk støtte fra Panasonic Japan gjennom det internasjonale skoleskogprogrammet Learning about Forests er det plantet trær med elever på 147 skoler rundt om i landet. Arbeidet er gjort sammen med opplæring knyttet til skogens rolle i en klimasammenheng. LMS har et nært samarbeid med de andre nordiske lands skogprosjekter overfor skoleverket. De nordiske prosjektene arbeider videre med tettere integrasjon i forhold til kurs og læremiddelutvikling. Vi ser dette som nødvendig for å bedre kvaliteten på vårt arbeid og spare kostnader ved utviklingsarbeid. Gjennom samarbeid med det europeiske nettverket arbeides det også med politikkutforming og erfaringsutveksling i Europa. I denne sammenheng har vi bidratt på et nettverksmøte i Sveits for diskusjon om hvordan skoleskogarbeidet kan integreres i EU sin skogpolitikk. De nordiske skoleprosjektene har tidligere tatt initiativ til å etablere et samarbeid med den europeiske miljølæreorganisasjonen Foundation for Environmental Education (FEE). Vi overtok som internasjonal koordinator fra for programmet Learning About Forests (LEAF). Det ble arrangert samling for alle koordinatorene i deltagerlandene i Danmark parallelt med klimatoppmøtet COP15. Her ble det også gjennomført skoleskogplanting sammen med UNEP og fredsprisvinner Wangari Mathai. Fra venstre: Danmarks miljøvernminister, Troels Lund Poulsen, Wangari Maathai og Bjørn Helge Bjørnstad - Learning About Forests. SKI-arrangementer og prosjekter SKI hadde i 2009 faglig og/eller teknisk ansvar for hele eller deler av i alt 70 arrangementer i form av seminarer, kurs, skogdager, samlinger mv. med ca deltakere. Dette er på nivået med gjennomsnittet for de siste fem år. Innen temaet utmark er det gjennomført kurs i jakt- og fiskeguiding, elgbeitetakseringskurs og kurs i viltforvaltning og jaktledelse. SKI har bidratt på 9 ulike Levende Skog-kurs, i hovedsak i samarbeid med Glommen Skog og Viken Skog. Det er også arrangert ett kurs om Levende Skog for Oslo kommuneskoger og Friluftsetaten i Oslo. SKI har også bidratt i skogeiersamvirkets Tid for skogkampanje, blant annet gjennom et større kursopplegg for Havass. Bygdebaserte opplevelser videreutvikling SKI har i 2009 videreutviklet kurskonseptet Bygdebaserte opplevelser, som ble utviklet i samarbeid med turoperatøren Din Tur. Bla. har kurset blitt tilrettelagt for fjernundervisning, samt videre testet i praksis. Visuelle læremidler vertskapsrollen I løpet av 2009 har SKI i nært samarbeid med Senter for livslang læring (SELL) ved Høgskolen i Lillehammer utarbeidet opplæringsfilmer til bruk i kurs med fokus på vertskapsrollen, guiderollen og turledelse. Filmene skal benyttes for å styrke og videreutvikle eksisterende kurs innen reiseliv og Inn på tunet, både på nett og tradisjonelle kurs med samlinger. Fisketurisme Gjennom et samarbeid med Norges Skogeierforbund og Norges Bondelags prosjekt «Fisketurisme Innland», har SKI gjennomført 3 kurs i fisketurisme i løpet av Hovedtemaene for kursene har vært: ressurskartlegging og produktutvikling, tilrettelegging av fasiliteter, vertskapsrollen, markedet for fisketurisme, markedsføring, fiskeguiding, utstyr, behandling av fangsten, fiskeforvaltning, organisering av fiske, lover og regler. Kvalitetssikring av Inn på tunet Norges Bondelag har siden 2008 jobbet med et stort prosjekt for utvikling av et eget kvalitetssikringssystem for Inn på tunet. Skogbrukets Kursinstitutt leder arbeidsgruppen som vurderer og beskriver kriterier knyttet til arbeidsoppgaver og aktiviteter i skog. Prosjektets arbeid vil bygge på det allerede etablerte systemet Kvalitetssikring i Landbruket (KSL). KSLsystemet har ikke tidligere omfattet skogbruk, og det er derfor viktig at dette arbeidet kommer med i Inn på tunet. SKIs fokus på sikkerhet og arbeidsmiljø gjennom mer enn 30 års arbeid med Aktivt Skogbruk ligger til grunn for engasjementet i dette arbeidet. Rekruttering Nasjonalt for prosjekt for rekruttering til skogbruket SKI har gjennom 2009 jobbet med innhenting og samstilling av undersøkelser og informasjon om problemstillinger rundt rekruttering. SKI har deltatt i styringsgruppen til 14

15 rekrutteringsprosjektet «Velg skog» i Hedmark, og har jobbet aktivt for koordinering av rekrutteringsarbeidet nasjonalt. Prosjektet har også gjennomført en undersøkelse blant skogsmaskinentreprenører i Norge. Prosjektet vil sluttrapporteres sommeren Skogbrukets Arbeidskraft Skogbrukets arbeidskraft hovedprosjekt På grunn av omlegging av prosjektet fra interreg-prosjekt til nasjonalt prosjekt har gjennomføringen måttet utsettes. Siste oppjusterte søknad ble behandlet ved slutten av året og prosjektet er nå fullfinansiert. Utvikling av kurs og læremidler til bruk for ikke-skandinavisk sesongarbeidskraft I løpet av 2009 startet arbeidet med utvikling av læremidler og kursopplegg rettet mot ikke-skandinavisk arbeidskraft. Prosjektet skjer i samarbeid med SBSkog, AT-Skog, Midtnorsk Skogsenter og Skogplanter Østnorge. Prosjektet samarbeider også nært med ØK-prosjektet i Hedmark. Prosjektet fokuserer på ungskogpleie, planting og bruk av taubane/kabelkran. Målet med prosjektet er å finne fram til gode løsninger for opplæring for å oppnå høy kvalitet på arbeidet som utføres og øke fokus på sikkerhet og forhold rundt arbeidsmiljø. Prosjektet er i gang med oversettelser av kursmateriell til språkene engelsk, polsk, russisk og noe til litauisk. Næringsutvikling Skogbrukets Kursinstitutt (SKI) har blitt oppfordret til å se nærmere på muligheten for å utvikle et grunnleggende kurs om næringsmuligheter utover tømmerstokken. I 2009 har SKI derfor jobbet med å kartlegge hva som finnes fra før på dette området, samt vurdere avgrensninger av tema. Det ble i denne forbindelse gjennomført en workshop med nøkkelaktører innen dette området. Innspillene fra workshopen vil ligge til grunn for det videre arbeidet med kursutvikling. Målsettingen vil være å gjøre grunneier bevisst på og i stand til å se næringsmulighetene på eiendommen. Arbeidstittel for kurset er «Din gård, dine muligheter». Skogskjøtsel Ny temabok om ungskogpleie ble ferdigstilt. Boka er fullstendig omarbeidet i forhold til forrige utgave og har blitt godt mottatt. Hovedbudskapet er at ungskogpleie bør utføres tidlig, være tilpasset det aktuelle bestandet og at treantallet er avgjørende for utnyttelse av produksjonsmulighetene. Dette budskapet har også blitt formidlet på ulike fagdager rundt om i landet, i tillegg til instruktører i Aktivt Skogbruk. Boka er oppbygd slik at den tar for seg hele forløpet fra man begynner å tenke på ungskogpleie til arbeidet er utført og betalt. På denne bakgrunn er boka delt inn i kapitlene: Observere Vurdere Beslutte Gjennomføre. SKI har bistått Norsk institutt for skog og landskap med opprettelse av et forsøksfelt for lauvrydding, kappehøyder og treantall. Driftsteknikk Veg og taubane har preget den driftstekniske virksomheten på SKI i Samarbeidet med Midt-Norsk Skogsenter, Mære har initiert aktivitet knyttet mot Kystskogbruket. Forvalterkurs Veg er utviklet som et fagtilbud i vegplanlegging og forvaltning av landbruksveger i kommunene. Kurset er gjennomført i tre fylker og vil forsette i I Vegplanlegging Håndbok har vi samlet og bearbeidet fagstoffet knyttet til pensum på kurset Vegplanlegging. Ved å samle fagstoffet mellom to permer er det gjort tilgjengelig også for den som vil oppgradere sine kunnskaper på egen hånd. Bioenergi SKI arrangerte i samarbeid med Energigården og Arena Bioenergi en workshop for små og mellomstore biovarmeleverandører. Snaut 40 personer deltok. På nettkurset om bioenergi har det vært få deltagere. Det er synd, for vi mener dette er en rimelig, rask og enkel måte å tilegne seg kunnskap om bioenergi på, for eksempel for de som vurderer eget gardsanlegg. En medarbeider har vært utleid i ca. 50 % stilling til Oplandske Bioenergi AS. Foto: Eva Skagestad 15

16 Fagsamlingen «Økt tilgjengelighet til skogressursene i vegløst land» ble arrangert med FMLA i Hedmark som vertsfylke. Varmere klima og mer nedbør fører til økte kjøreskader etter skogsdrift. Forskningen viser at avrenning med utlekking av tungmetaller, særlig kvikksølv og sedimenter, påvirker livet selv i små vassdrag. «Problemet er ikke det man ser, men det man ikke ser». Kunnskapene, holdninger i bransjen og tiltak for å redusere konsekvensen av kjøreskadene ble belyst fra forskning og ved praktiske tiltak. Driftsteknikk for bæresvak mark ble presentert, men er vi villige til å ta den i bruk? SKI har medvirket på diverse arrangement med tema taubanedrift, vinterbilveg, vegvedlikehold og vedproduksjon. Vi har medvirket med revisjon av Normaler for landbruksveger med byggebeskrivelse, og er deltaker i prosjektgruppe om taubanemontering ved Norsk Institutt for skog og landskap. Instruktørkurs Skogsdrift med kabelkran Tre Aktivt Skogbruk-instruktører med tilknytning til taubanemiljøet er opplært til å gjennomføre Aktivt Skogbrukkurs og bistå entreprenører med opplæring av mannskap på taubanelagene. Dette er gjennomført i nært samarbeid med landsdelskonsulenten i taubane, Kystskogbruket. Temabok Skogsdrift med taubane Manus til temaboka er utarbeidet. Layout og trykking blir utført i Det skjer ikke hos oss... om skogbrann og skogbrannvern Skogbrann og skogbrannvern Heftet gir en enkel innføring med fokus på skogeiers ansvar og roller ved skogbrann og skogbrannvern. Landbruks- og matdepartementet har gitt økonomisk støtte til heftet som er utarbeidet av Skogbrukets Kursinstitutt i samarbeid med Norges Skogeierfor- bund, Norskog og Skogbrand. Viltforvaltning Næringsmessig utnyttelse av våre utmarksrelaterte muligheter i tillegg til virkesproduksjon blir tillagt stadig større vekt i distrikts- og næringspolitikken. Interessen i markedet er fortsatt god for våre viltrelaterte kurstilbud. I 2009 ble 7 kurs innen viltsektoren arrangert rundt om i landet med 270 kursdeltakere. Av konkrete arrangement kan nevnes et to-dagers kurs om Ettersøk av skadet hjortevilt. Bl. a. på grunnlag av erfaringene herfra, arbeider SKI nå med et standardisert kursopplegg og grundig bearbeidet dokumentasjon innen temaet. Etter seminaret Skogshøns og skogbruk ble det i 2009 i samarbeid med Norges Skogeierforbund utarbeidet en SKI-veileder i temaet. Mer kunnskap er nå under innsamling og et nytt nettsted er etablert for utlegging av fagstoff. Beitetilgangen danner grunnlaget for vår store elgstamme, og taksering av beitet vil gi svar på stammens størrelse i forhold til bærekraftig forvaltning. SKI arrangerer hvert år kurs i Elgbeitetaksering. For å skaffe oss solid faglig tyngde for kurs og materiellproduksjon, gjennomførte SKI i 2009 takstoppdrag for Elverum kommune. Et nettkurs i temaet er vurdert. For at hjortestammen skal kunne forvaltes mest mulig balansert, må en vite nivået på skadene den påfører skogbruket. SKI har derfor i 2009 utført en spørreundersøkelse blant kommunale skogansvarlige på Vestlandet. Forskriften som omhandler bl. a. jaktlagenes mulighet til egenerklæring ved salg av hjorteviltkjøtt, er nå vedtatt. SKI har, i samarbeid med Norges Skogeierforbund, engasjert seg i dette arbeidet og har levert til Mattilsynet et utkast til standard for feltkontroll og til opplæring av «kompetente jegere» i jaktlagene. Materiellproduksjonen er i gang. SKI deltok også i 2009 i De Nordiske Jakt- og Fiskedagene på Elverum på Skogbrukstunet sammen med 12 andre skogbruksorganisasjoner. Økonomi, planlegging, forvaltning Den største arbeidsoppgaven har vært å lage en nettversjon av skogfondskurset. Det har vært lagt vekt på å gjøre kurset levende og interaktivt ved hjelp av lyd og bilder. Arbeidet var ferdig ved årsskiftet 2009/2010 og kurset tilbys under navnet «Smart bruk av skogfond«. Kunnskapen om skogfond og bruken av det ser ut til å være alt for dårlig blant norske skogeiere, og SKI legger stor vekt på å kunne forbedre dette gjennom Aktivt Skogbruks-kurs med instruktør lokalt rundt i Norge, og nå dette nettkurset som burde kunne nå mange skogeiere. Det har også blitt arbeidet mye med økonomiske analyser i forbindelse med ny temabok i ungskogpleie og nytt og forbedret hjelpemateriell for instruktørene i Aktivt Skogbruk i fagtemaene foryngelse, ungskogpleie og tynning. I denne forbindelse har SKI hatt mye kontakt med Norsk institutt for skog og landskap og Institutt for naturforvaltning ved Universitetet for miljø- og biovitenskap om nye 16

17 tilvekstfunksjoner basert på enkelttredata og tilvekstmodeller utviklet på grunnlag av det. Hovedformålet er å kunne få enda mer sikre data som grunnlag for beregning av optimal tetthet ved foryngelse og ungskogpleie. Det ser ut til at de siste års plantinger er blitt alt for glisne og at det fremdeles er store mangler når det gjelder både å få gjort ungskogpleie og få gjort den tidlig nok. Både i instruktøropplæringen i Aktivt Skogbruk og i andre kurs og arrangementer som SKI er med i, blir det lagt stor vekt på å legge fram økonomiske argumenter for en bedre praksis. I prosjektet Økonomikurs for skogbruksfunksjonærer er det gjennomført 5 kurs i 2009, 4 i Rogaland, 1 i Vest-Agder og 1 i Sør-Trøndelag. I Rogaland ble det gjennomført ved at lokale funksjonærer deltok i et av i alt 4 skogfondskurs for juletredyrkere. Disse kursene ble arrangert på oppdrag fra Norsk Pyntegrønt med formål å gjøre juletredyrkerne bedre kjent med skogfondsordningen, og vi har fått tilbakemelding om en voldsom økning i bruken av skogfond etter kursene. SKI får stadig henvendelser fra funksjonærer og skogeiere som vil ha hjelp til faglig avklaring, særlig om skogfond, men også om andre skogøkonomiske tema, og vi får også tilbakemeldinger om at dette er viktig. Digitale læringsarenaer/ Internett I 2009 har instituttet utviklet og tatt i bruk nettkursene: Bygdebaserte opplevelser Kulturminner og skogbruk Smart bruk av skogfond. Nettstedet er utviklet på oppdrag for Norsk Skogmuseum og Norges vassdrags- og energidirektorat. Dette er en internettutstilling med fokus på flom, natur og kultur i norske vassdrag. Utstillingen er beregnet på skoleelever i klasse og veksler mellom informasjon i form av video, tekst, bilder og interaktive oppgaver. 6 vassdrag er ferdige i 200. Disse er Glomma, Gudbrandsdalslågen, Otra, Jostedøla, Gaula og Tana. Prosjektet fortsetter i 2010 med 4 nye vassdrag. I samarbeid med Det norske Skogselskap har Skogbrukets Kursinstitutt laget nettstedet Skogbrukets Klimakalkulator som finnes på Kalkulatoren viser hvilken betydning ressursene på en skogeiendom har mht. binding av CO 2 og hvordan ulike tiltak i skogbehandlingen påvirker dette resultatet. Utvikling av nye nettsider: Verdifulle Naturbaserte Opplevelser (http://www.veno.no) Energiveven (http://www.energiveven.no) Flommer (http://www.flommer.no) Skogbrukets Klimakalkulator (http://www.skogogklima.no/) Skytesimulator Honne (http://www.skytesim.no) Norsk Dyremat (http://www.norsk-dyremat.no) Ny struktur og layout for disse nettstedene: Willy Berg Grafisk (http://www.wbg.no) Norwegian Forestry Group Publikasjoner Bjørnstad, Bjørn H. Skoleskogplanting. Brosjyre 4 pp. Follum, Jørn-R., Johnsrud, Truls-E., Myklestad, Geir, Pettersen, Jon, Skagestad, Eva, Rindal, Tord K., Ungskogpleie. Temabok Aktivt Skogbruk 62 pp. Damhaug, Ole Chr. og Oudenstad, Helene B. Teknologi & design i skoleskogen. Hefte. 35 pp. Hårstad, Gunnar O., Søgnen, Svein M. SKI-veileder nr. 3: Skogshøns og skogbruk. Hefte 20 pp. Søgnen, Svein M. SKI-veileder nr. 4: Kantsoner i skog. Hefte 16 pp. Vollen, Jon Eivind. Det skjer ikke hos oss... om skogbrann og skogbrannvern. Hefte 12 pp. 17

18 Honne Hotell og Konferansesenter AS Honne Hotell og Konferansesenter AS er et heleid datterselskap av Skogbrukets Kursinstitutt og forestår den daglige driften av hotell- og konferanseanlegget på Honne på Biri. Selskapet oppnådde i 2009 en omsetning på kr noe som er en økning på 7,7 % fra Årsresultatet viser et overskudd på kr Bedriften utfører ca. 12 årsverk. Styret Styret består av Sjur Haanshus (leder), Gunhild Haugen Eikerol, Jan Arild Larsen og som ansattes representant Torill Bechmann-Pedersen. Resultatregnskap Salgsinntekter Driftskostnader Driftsresultat Resultat av finansposter Årsresultat Balanse Eiendeler Anleggsmidler Omløpsmidler Sum eiendeler Egenkapital og gjeld Innskutt egenkapital Opptjent egenkapital Sum egenkapital Kortsiktig gjeld Sum gjeld og egenkapital Fotos: Jon Eivind Vollen 18

19 Bioenergi på Honne I november 2009 ble det nye flisfyringsanlegget på Honne offisielt åpnet av statssekretær Ola Heggem i Landbruksog matdepartementet, og med dette har «Skogbrukets storstue» styrket sin grønne profil betraktelig. Fyringsanlegget eies og drives av Oplandske Bioenergi AS, og skal heretter sørge for oppvarming og varmt tappevann til Honne Hotell og Konferansesenter og kontorene til SKI, i alt 6000 m 2. Det gamle fyringsanlegget var basert på olje og elektrisitet, og dette tjener nå som backup og for å ta toppbelastninger. Det nye flisfyringsanlegget er installert i nybygd fyrhus på baksiden av auditoriet, og føyer seg fint inn i landskapet og til det eksisterende bygningsmiljøet. Energiforbruket er beregnet til kwh pr år, og en fliskjele med 220 kw effekt skal sørge for å dekke inntil 90 % av det årlige energibehovet. Det brukes kortreist flis fra en lokal leverandør, og det vil gå med ca. 25 lastebillass eller nær 1100 m 3 flis i året. Anlegget kostet ca. 2,6 mill kr, hvorav ENOVA bidrar med ca kr i investeringsstøtte. Fyrhuset sett fra stien. Foto: Eva Skagestad Flistømming. Foto: Tord Kr. Rindal 19

20 Honne, 2836 Biri tlf: faks: e-post:

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016 Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 758 269 7 206 763 Annen driftsinntekt 1 676 805 1 638 040 Offentlige tilskudd 8 284 278 8 483 399 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015 Resultatregnskap Note 2015 2014 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 206 763 7 423 275 Annen driftsinntekt 1 638 040 1 402 654 Offentlige tilskudd 8 483 399 8 226 270 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

ÅRSREGNSKAP. Stiftelsen YES Kilimanjaro Organisasjonsnummer:

ÅRSREGNSKAP. Stiftelsen YES Kilimanjaro Organisasjonsnummer: ÅRSREGNSKAP 2012 Organisasjonsnummer:997 147 170 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2012 2011 Annen driftsinntekt 1 198 643 33 700 Sum driftsinntekter 198 643 33 700 Lønnskostnader

Detaljer

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Resultatregnskap Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Driftskostnader Lønnskostnad 2 1 145 859 820 020 Annen driftskostnad 6 021 961 7 011 190 Sum driftskostnader 7 167 820 7 831 210

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014 Årsregnskap for 2014 Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekt Salgsinntekt 8 047 672 7 436 489 Annen driftsinntekt 5 2 522 451 2 467 219 Sum driftsinntekt 10 570 123 9 903 708 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

ÅRSREGNSKAP. Stiftelsen YES Kilimanjaro Organisasjonsnummer:

ÅRSREGNSKAP. Stiftelsen YES Kilimanjaro Organisasjonsnummer: ÅRSREGNSKAP 2013 Organisasjonsnummer: 997 147 170 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Annen driftsinntekt 1 206 901 198 643 Sum driftsinntekter 206 901 198 643 Lønnskostnad

Detaljer

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsrapport for 2010 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsberetning 2010 Byen Vår Gjøvik Adresse: Postboks 25, 2801 GJØVIK MVA Virksomhetens art Byen Vår Gjøvik er

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013 Årsregnskap for 2013 Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekt Driftsinntekter 7 436 489 9 887 025 Annen driftsinntekt 5 2 467 219 3 069 891 Sum driftsinntekt 9 903 708 12 956 916 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Tos Asvo As

Årsregnskap 2016 for Tos Asvo As Årsregnskap 2016 for Tos Asvo As Foretaksnr. 964707545 Utarbeidet av: Vekstra Nord-Øst SA Autorisert regnskapsførerselskap Landbrukets hus 2500 TYNSET Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG

Detaljer

STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015

STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015 STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015 Chilla, Inger Bruun, 2015 Årsregnskap for 2015 STAVANGER KUNSTFORENING 4009 STAVANGER Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår 2014 ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i

Detaljer

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Årsregnskap for 2012 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

Fargen tilpasses designet Resultatregnskap 01.01 31.12 Resultatregnskap 01.01 31.12 Resultatregnskap 01.01 31.12 Resultatregnskap Driftsinntekter 01.01 31.12 Tilskudd fra Jordbruksavtalen 52 940 000

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil i rapporten. ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården

Detaljer

Årsregnskap for Stiftelsen Halten N D M

Årsregnskap for Stiftelsen Halten N D M Årsregnskap 201 5 for Stiftelsen Halten N D M Organisasjonsnr. 971379650 Utarbeidet av: Åfjord Regnskapskontor AS Autorisert regnskapsførerselskap Øvre Årnes 6 7170 ÅFJORD Årsberetning 201 5 Virksomhetens

Detaljer

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader NOTER 2014 2013 Menighetsinntekter 6 356 498 6 227 379 Stats-/kommunetilskudd 854 865 790 822 Leieinntekter 434 124 169 079 Sum driftsinntekter 7 645

Detaljer

NITO Takst Service AS

NITO Takst Service AS NITO Takst Service AS Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER Serviceavgift 2 911 573 2 818 045 Kursinntekter 8 795 255 11 624 133 Andre driftsinntekter 8 371 386 7 365 452 Sum driftsinntekter

Detaljer

HØYSKOLEN FOR LEDELSE OG TEOLOGI AS 1368 STABEKK

HØYSKOLEN FOR LEDELSE OG TEOLOGI AS 1368 STABEKK Årsregnskap for 2016 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Semesteravgifter Offentlig tilskudd Gaveinntekter Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter

Detaljer

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692 ÅRSREGNSKAP 2014 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note

Detaljer

ÅRSREGNSKAP. Stiftelsen YES Kilimanjaro Organisasjonsnummer:

ÅRSREGNSKAP. Stiftelsen YES Kilimanjaro Organisasjonsnummer: ÅRSREGNSKAP 2014 Organisasjonsnummer: 997 147 170 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Annen driftsinntekt 1 429 595 206 901 Sum driftsinntekter 429 595 206 901 Lønnskostnad

Detaljer

Årsregnskap 2013. Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993)

Årsregnskap 2013. Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993) Årsregnskap 2013 Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993) Naturvernforbundet i Rogaland Organisasjonsnr.: 971 339 993 RESULTATREGNSKAP Note 2013 2012 Salgsinntekt 131 364 133 052 Offentlig

Detaljer

(org. nr. 971 339 993)

(org. nr. 971 339 993) Årsregnskap 2014 Naturvernforbundet I Rogaland (org. nr. 971 339 993) Organisasjonsnr.: 971 339 993 RESULTATREGNSKAP Note 2014 2013 Salgsinntekt 145 455 131 364 Offentlig støtte 1 194 521 1 008 085 Utleieinntekter

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Sparebankstiftelsen Halden. Foretaksnr. 997534484

Årsregnskap 2014 for. Sparebankstiftelsen Halden. Foretaksnr. 997534484 Årsregnskap 2014 for Sparebankstiftelsen Halden Foretaksnr. 997534484 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftskostnader Lønnskostnad 1 868 512 754 838 Avskrivning på varige

Detaljer

ÅRSREGNSKAP Rendalen Kommuneskoger KF 2485 RENDALEN. Utarbeidet av: Rendalen Regnskap SA 2485 RENDALEN

ÅRSREGNSKAP Rendalen Kommuneskoger KF 2485 RENDALEN. Utarbeidet av: Rendalen Regnskap SA 2485 RENDALEN ÅRSREGNSKAP 2012 Rendalen Kommuneskoger KF 2485 RENDALEN Utarbeidet av: Rendalen Regnskap SA 2485 RENDALEN Resultatregnskap Note Budsjett 2012 2012 2011 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap for 2013. Brunstad Kristelige Menighet Harstad 9402 Harstad

Årsregnskap for 2013. Brunstad Kristelige Menighet Harstad 9402 Harstad Årsregnskap for 2013 9402 Harstad Årsberetning 2013 1. Virksomhetens art og lokalisering er en kristelig forsamling med basis i Harstad kommune og er uadskillelig knyttet til Brunstad Kristelige Menighet

Detaljer

RESULTAT. Normisjon region Agder. Salgsinntekter 1 152 753 110 905

RESULTAT. Normisjon region Agder. Salgsinntekter 1 152 753 110 905 RESULTAT Normisjon region Agder Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Salgsinntekter 1 152 753 110 905 Gaver 1 3 174 540 2 942 761 Regioninntekter 1 1 651 550 1 697 253 Testamentariske gaver

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår 2013 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i rapporten. AS Landkredittgården

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Organisasjonsnr. 939745084 Utarbeidet av: Leksvik Regnskapskontor AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 23 7121 LEKSVIK Organisasjonsnr. 980491064 Resultatregnskap

Detaljer

Årsrapport Årsberetning 2016

Årsrapport Årsberetning 2016 Årsrapport 2016 Organisasjonsnr. 970 166 777 Innhold: Årsberetning Årsregnskap Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning 2016 Organisasjonsnr. 970 166 777 Virksomhetens art og hvor den drives har i 2016

Detaljer

Årsregnskap 2012 for Neskollen Velforening

Årsregnskap 2012 for Neskollen Velforening Årsregnskap 2012 for Neskollen Velforening Organisasjonsnr. 986408819 Utarbeidet av: Vorma Økonomi og Regnskap SA Autorisert regnskapsførerselskap Sparebankgården 2C 2150 ÅRNES Organisasjonsnr. 971455012

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ESAVE AS ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 Rognan Osveien 10A - 8250 Rognan Tlf. 756 00 200 e-post : firmapost@esave.no org.nr NO971231769MVA Foretaksregisteret Nittende driftsår 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

Detaljer

Årsregnskap Nordnorsk Kunstnersenter

Årsregnskap Nordnorsk Kunstnersenter Årsregnskap 2016 Nordnorsk Kunstnersenter Org.nr.:970 918 256 Styrets årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Nordnorsk Kunstnersenter Driftsinntekter og driftskostnader

Detaljer

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932 Årsregnskap 2013 Org.nr.:971 496 932 Resultatregnskap Note Driftsinntekter 2013 og driftskostnader 2012 Salgsinntekt 8 652 895 8 289 731 Sum driftsinntekter 8 652 895 8 289 731 Lønnskostnad 5, 6 7 006

Detaljer

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Årsregnskap for 2014 for Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Organisasjonsnr. 979 965 311 Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: A Fossan Regnskap AS Lundhøgda 17 7089 HEIMDAL

Detaljer

Årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for Ungt Entreprenørskap I Sogn Og Fjordane

Årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for Ungt Entreprenørskap I Sogn Og Fjordane Årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for Ungt Entreprenørskap I Sogn Og Fjordane 2016 * Styrets beretning * Resultatregnskap * Balanse * Noter til regnskapet * Revisors beretning Utarbeidet

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr. 897153912

Årsregnskap 2013 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr. 897153912 Årsregnskap 2013 for Sparebankstiftelsen SMN Foretaksnr. 897153912 Årsberetning 2013 Styrets årsberetning 2013 Virksomhetens art Stiftelsens hovedformål er å forvalte de egenkapitalbevis som stiftelsen

Detaljer

Resultatregnskap. Kvik Halden Fotballklubb. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Kvik Halden Fotballklubb. Driftsinntekter og driftskostnader Regnskap 2014 Resultatregnskap Kvik Halden Fotballklubb Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salgsinntekt 4 517 109 4 932 079 Annen driftsinntekt 2 194 218 2 116 665 Sum driftsinntekter 6

Detaljer

Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening

Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 940 702 704 RESULTATREGNSKAP POLYTEKNISK FORENING DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2016 2015 Medlemskontingent

Detaljer

Resultatregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV

Resultatregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV Årsregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Byåsen Idrettslag. Foretaksnr

Årsregnskap 2014 for. Byåsen Idrettslag. Foretaksnr Årsregnskap 2014 for Byåsen Idrettslag Foretaksnr. 935 602 300 Årsberetning 2014 Virksomhetens art Byåsen Idrettslag er et breddeidrettslag i Trondheim Kommune som har tilbud innen mange forskjellige idrettsgrener.

Detaljer

Resultatregnskap. Fri - Foreningen For Kjønns- og Seksualitetsmangfold. Bergen og Hordaland

Resultatregnskap. Fri - Foreningen For Kjønns- og Seksualitetsmangfold. Bergen og Hordaland Resultatregnskap Fri - Foreningen For Kjønns- og Seksualitetsmangfold Driftsinntekter og driftskostnader Bergen og Hordaland Note 2016 2015 Annen driftsinntekt 4 1 500 908 1 603 483 Sum driftsinntekter

Detaljer

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2016 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter Salgsinntekt 924 982 1 222 621 Driftskostnader Varekostnad 343 194 677 071 Lønnskostnad

Detaljer

ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING Solstua Barnehage AS. Organisasjonsnr. NO

ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING Solstua Barnehage AS. Organisasjonsnr. NO ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING 2016 Solstua Barnehage AS Solstua Barnehage AS Resultatregnskap 01.01. - 31.12. Note 2016 2015 Driftsinntekter Foreldrebetaling 1 667 819 603 120 Kommunale driftstilskudd 1

Detaljer

Årsregnskap 2015 for. Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks. Foretaksnr

Årsregnskap 2015 for. Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks. Foretaksnr Årsregnskap 2015 for Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks Foretaksnr. 914525861 Resultatregnskap Note 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 217 729 0 Annen driftsinntekt 5 256

Detaljer

Arsregnskapfor2016 ARKIVFORBUNDET AZETS. Org.nr Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning

Arsregnskapfor2016 ARKIVFORBUNDET AZETS. Org.nr Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning Arsregnskapfor2016 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Azets Insight AS AZETS Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt

Detaljer

Knutshø Villreinområde 2008. Årsberetning 2008

Knutshø Villreinområde 2008. Årsberetning 2008 Årsberetning 2008 Virksomhetens art Knutshø villreinområde forvalter villreinstammen i Knutshøområdet. Villreinområdet ligger i Folldal, Oppdal, Tynset, Rennebu og Alvdal kommuner. Rettvisende oversikt

Detaljer

Årsregnskap for 2016 ARKIVFORBUNDET. Org.nr Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning

Årsregnskap for 2016 ARKIVFORBUNDET. Org.nr Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning Årsregnskap for 2016 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Azets Insight AS Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt Annen

Detaljer

SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012

SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 Årsregnskap 2014 SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 INNTEKTER Salgsinntekter Annen driftsinntekt Salgsinntekter med mva 0 5 050 0 Salgsinntekter

Detaljer

Midt Regnskapslag BA. Resultatregnskap

Midt Regnskapslag BA. Resultatregnskap Resultatregnskap Note 2010 2009 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 3 117 753 3 308 288 Annen driftsinntekt 50 0 Sum driftsinntekter 3 117 804 3 308 288 Driftskostnader Varekostnad

Detaljer

Tromsø kunstforening. Org.nr: 970424067. Årsrapport for 2014. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Tromsø kunstforening. Org.nr: 970424067. Årsrapport for 2014. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 6 3 727 442 3 511 056 Annen driftsinntekt 398 595 489 225 Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap 2010 for Stiftelsen Halten N D M Utarbeidet av:

Årsregnskap 2010 for Stiftelsen Halten N D M Utarbeidet av: Årsregnskap 2010 for Stiftelsen Halten N D M Utarbeidet av: Åfjord Regnskapskontor AS Autorisert regnskapsførerselskap Øvre Årnes 6 7170 ÅFJORD Regnskapsførernummer 975855635 Årsberetning 2010 Virksomhetens

Detaljer

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER Årsregnskap for 2013 7713 STEINKJER Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

STIFTELSEN SANDEFJORD MENIGHETSPLEIE OG KIRKESENTER

STIFTELSEN SANDEFJORD MENIGHETSPLEIE OG KIRKESENTER Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter Salgsinntekt 2 10 570 803 10 483 001 Annen driftsinntekt

Detaljer

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 5 330 506 5 968 939 Annen driftsinntekt

Detaljer

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HARSTAD 9402 HARSTAD

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HARSTAD 9402 HARSTAD Årsregnskap for 2016 9402 HARSTAD Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Avskrivning på driftsmidler og immaterielle eiendeler

Detaljer

Årsregnskap 2015 Næringsforeningen i Drammensregionen Chamber of Commerce Org nr

Årsregnskap 2015 Næringsforeningen i Drammensregionen Chamber of Commerce Org nr Årsregnskap 2015 Næringsforeningen i Drammensregionen Org nr 970 540 636 RESULTATREGNSKAP Note 2015 2014 Kontingenter 3 334 175 3 072 137 Administrasjonsinntekter 1 362 710 1 372 148 Andre driftsinntekter

Detaljer

Driftsinntekter og -kostnader Note

Driftsinntekter og -kostnader Note Resultatregnskap Driftsinntekter og -kostnader Note 2015 2014 Driftsinntekter Sponsorinntekter 1 415 096 2 125 200 Kiosk og automater 2 314 618 2 222 851 Driftstilskudd Fjell Kommune 81 400 86 985 Grasrotmidler

Detaljer

Årsregnskap. Høysand Vann- og Avløpslag Sa. Org.nr.:

Årsregnskap. Høysand Vann- og Avløpslag Sa. Org.nr.: Årsregnskap 2015 Høysand Vann- og Avløpslag Sa Org.nr.:992 506 032 RESULTATREGNSKAP HØYSAND VANN- OG AVLØPSLAG SA DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2015 2014 Salgsinntekt 217 000 301 500 Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap 2016 for. Hitra Næringsforening. Foretaksnr

Årsregnskap 2016 for. Hitra Næringsforening. Foretaksnr Årsregnskap 2016 for Hitra Næringsforening Foretaksnr. 979187548 Årsberetning 2016 Virksomhetens art Selskapet driver som interesseforening for næringslivet i Hitra Kommune. Utvikling i resultat og stilling

Detaljer

Årsoppgjør 2007 for. NHF Region Nord. Foretaksnr

Årsoppgjør 2007 for. NHF Region Nord. Foretaksnr Årsoppgjør 2007 for NHF Region Nord Foretaksnr. 973078380 Resultatregnskap Note 2007 2006 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 860 113 2 542 976 Annen driftsinntekt 833 728

Detaljer

Årsregnskap. Bergen Rideklubb. Org.nr

Årsregnskap. Bergen Rideklubb. Org.nr Årsregnskap 2016 Org.nr. 970 007 849 Resultatregnskap Note 2016 2015 Medlemsinntekter 3 320 093 3 403 932 Aktivitetsinntekter 1 651 510 1 245 389 Andre inntekter 1 728 825 1 867 303 Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap for 2016 UNGT ENTREPRENØRSKAP FINNMARK. Org.nr Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning

Årsregnskap for 2016 UNGT ENTREPRENØRSKAP FINNMARK. Org.nr Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning Årsregnskap for 2016 Org.nr. 985 798 877 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Azets Insight AS Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt Annen

Detaljer

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010 ÅRSBERETNING 2010 Virksomhetens art og hvor den drives Tessta Connect AS leverer varer, kompetanse og tjenester innenfor området kabel-tv, parabol, digitalt bakkenettverk og TV-overvåkning. Selskapet har

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Sameiet Vormsund Brygge

Årsregnskap 2014 for Sameiet Vormsund Brygge Årsregnskap 2014 for Sameiet Vormsund Brygge Organisasjonsnr. 999243258 Utarbeidet av: Fenstad Regnskapskontor AS Autorisert regnskapsførerselskap Droggetoppen 2 2150 ÅRNES Resultatregnskap Note 2014 2013

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr

Årsregnskap 2014 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr Årsregnskap 2014 for Sparebankstiftelsen SMN Foretaksnr. 897153912 Årsberetning 2014 Virksomhetens art Stiftelsens hovedformål er å forvalte de egenkapitalbevis som stiftelsen ble tilført ved opprettelsen

Detaljer

Årsregnskap 2015 for ORKLADAL NÆRINGSFORENING. Organisasjonsnr

Årsregnskap 2015 for ORKLADAL NÆRINGSFORENING. Organisasjonsnr Årsregnskap 2015 for ORKLADAL NÆRINGSFORENING Organisasjonsnr. 984574568 Resultatregnskap Note 2015 2014 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 268 204 1 367 329 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap for 2014 VINDHARPEN BARNEHAGE SA 5237 RÅDAL

Årsregnskap for 2014 VINDHARPEN BARNEHAGE SA 5237 RÅDAL Årsregnskap for 2014 5237 RÅDAL Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Utarbeidet av: Paradis Regnskap AS Sandbrekkeveien 18 5231 PARADIS Utarbeidet med: Org.nr. 999054463 Total Arsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Årsregnskap 2015 for Fosnaheim Barnehagelag SA

Årsregnskap 2015 for Fosnaheim Barnehagelag SA Årsregnskap 2015 for Fosnaheim Barnehagelag SA Foretaksnr. 971487305 Utarbeidet av: SpareBank 1 SMN Regnskap AS Autorisert regnskapsførerselskap Kremmergården 7100 RISSA Årsberetning 2015 Virksomhetens

Detaljer

A/L Dalen Vannverk RESULTATREGNSKAP

A/L Dalen Vannverk RESULTATREGNSKAP RESULTATREGNSKAP Noter 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 910 716 1 761 505 Sum driftsinntekter 1 910 716 1 761 505 Driftskostnader Varekostnad 80 097 86 974 Lønnskostnad

Detaljer

Follo Fotballklubb Resultatregnskap

Follo Fotballklubb Resultatregnskap Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2016 2015 Driftsinntekter 4 6 012 826 10 896 928 Andre inntekter 218 260 558 682 Sum inntekter 6 231 086 11 455 610 Varekostnad 5 372 112 432 455

Detaljer

Årsregnskap 2011 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920

Årsregnskap 2011 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920 Årsregnskap 2011 for Drammen Tennisklubb Org.nummer: 992694920 Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 079 997 1 462 602 Annen driftsinntekt 0

Detaljer

FORENINGEN FOR HELE BYGGENÆRINGEN ÅRSREGNSKAP 2011. Side nr. Dokument Dato 1 buildingsmart Norge Årsregnskap 2011 22.02.2012

FORENINGEN FOR HELE BYGGENÆRINGEN ÅRSREGNSKAP 2011. Side nr. Dokument Dato 1 buildingsmart Norge Årsregnskap 2011 22.02.2012 GE GE FORENINGEN FOR HELE BYGGENÆRINGEN ÅRSREGNSKAP 2011 1 buildingsmart Norge Årsregnskap 2011 22.02.2012 Virksomhetens art Medlemsforeningens virke består i å bidra til bæredyktig bygd miljø ved å utvikle

Detaljer

Resultatregnskap. Frivillighet Norge

Resultatregnskap. Frivillighet Norge Resultatregnskap Note 2007 2006 Salgsinntekter 2 7.400 42.000 Andre driftsinntekter 2 3.610.900 2.255.800 Sum driftsinntekter 2 3.618.300 2.297.800 Lønnskostnad 3,6 1.627.842 829.958 Avskrivning varige

Detaljer

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG Resultatregnskap for 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat Annen renteinntekt Sum finansinntekter Annen rentekostnad Sum finanskostnader

Detaljer

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HØNEFOSS 3513 HØNEFOSS

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HØNEFOSS 3513 HØNEFOSS Årsregnskap for 2015 3513 HØNEFOSS Innhold Resultatregnskap Balanse Årsberetning Resultatregnskap for 2015 Note 2015 2014 Driftsinntekter Andre inntekter Sum driftsinntekter Avskrivning på driftsmidler

Detaljer

NIDELV IDRETTSLAG 7434 TRONDHEIM

NIDELV IDRETTSLAG 7434 TRONDHEIM Årsregnskap for 2015 7434 TRONDHEIM Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Utarbeidet av: Proff Regnskap AS Postboks 5427 7442 Trondheim Org.nr. 957777953 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

RESULTAT. Normisjon Region Østfold. Note 2014 2013 Driftsinntekter og driftskostnader SUM DRIFTSINNTEKTER 8 699 271 8 416 952

RESULTAT. Normisjon Region Østfold. Note 2014 2013 Driftsinntekter og driftskostnader SUM DRIFTSINNTEKTER 8 699 271 8 416 952 RESULTAT Normisjon Region Østfold Note 2014 2013 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekter 3 579 640 2 855 594 Gaver 3 918 794 4 712 576 Messer, basarer og lotteri 44 360 59 423 Tilskudd 548 798

Detaljer

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920 Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb Org.nummer: 992694920 Resultatregnskap Note 2009 2008 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 777 706 529 893 Sum driftsinntekter 777 706

Detaljer

Årsregnskap 2016 for. IF Kilkameratene. Foretaksnr

Årsregnskap 2016 for. IF Kilkameratene. Foretaksnr Årsregnskap 2016 for IF Kilkameratene Foretaksnr. 983335802 Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 698 392 807 589 Annen driftsinntekt 1 132 169

Detaljer

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 1 077 236 782 306 Driftskostnader Varekostnad 598 753

Detaljer

Leangbukten Båtforenings AL Årsregnskap Noter. Note 1 Regnskapsprinsipper

Leangbukten Båtforenings AL Årsregnskap Noter. Note 1 Regnskapsprinsipper Leangbukten Båtforenings AL Årsregnskap 2012 Noter Note 1 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. Hovedregel for vurdering og klassifisering

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Kongsberg Næringsforum SA. Org. nummer:

Årsregnskap 2016 for Kongsberg Næringsforum SA. Org. nummer: Årsregnskap 2016 for Kongsberg Næringsforum SA Org. nummer: 958893000 Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 6 575 297 7 354 316 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.:

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.: Årsregnskap 2013 Regenics As Org.nr.:982 277 086 17.6.2014( Regenics As RESULTATREGNSKAP 01.01. - 31.12. Note 2013 2012 Salgsinntekt 42 610 110 017 Annen driftsinntekt 2 2 180 371 1 784 001 Sum driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap. Seniornett Norge

Årsregnskap. Seniornett Norge Årsregnskap Seniornett Norge 2016 REGNSKAP FOR SENIORNETT NORGE 2016 SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2016 31.12.2015 31.12.2014 INNTEKTER Salgsinntekter Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsoppgjør 2006 for. NHF Region Nord-Norge. Foretaksnr

Årsoppgjør 2006 for. NHF Region Nord-Norge. Foretaksnr Årsoppgjør 2006 for NHF Region Nord-Norge Foretaksnr. 973078380 Resultatregnskap Note 2006 2005 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 542 976 2 443 645 Annen driftsinntekt 760

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening

Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening Foretaksnr. 976431618 Utarbeidet av: Optimal Regnskap AS Autorisert regnskapsførerselskap Orkdalsveien 67 7300 ORKANGER Regnskapsførernummer 986464492 Årsberetning

Detaljer

Rådgivning Om Spiseforstyrrelser. Årsrapport for 2013. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Rådgivning Om Spiseforstyrrelser. Årsrapport for 2013. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2013 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekter Tilskudd og salgsinntekter 6 3936229 3958956 Annen

Detaljer

Årsregnskap 2015 for Framtiden i våre hender

Årsregnskap 2015 for Framtiden i våre hender Årsregnskap 2015 for Framtiden i våre hender Årsregnskap 2015 Note 2015 2014 Budsjett 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Medlemsinntekter 9 577 700 8 251 321 9 196 000 Annonsesalg,

Detaljer

Vaadan Vann og avløp SA ÅRSOPPGJØR 2015 * STYRETS BERETNING * RESULTATREGNSKAP * BALANSE * NOTER TIL REGNSKAPET

Vaadan Vann og avløp SA ÅRSOPPGJØR 2015 * STYRETS BERETNING * RESULTATREGNSKAP * BALANSE * NOTER TIL REGNSKAPET Vaadan Vann og avløp SA ÅRSOPPGJØR 2015 * STYRETS BERETNING * RESULTATREGNSKAP * BALANSE * NOTER TIL REGNSKAPET RESULTATREGNSKAP VAADAN VANN OG AVLØP SA DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2015 2014

Detaljer

Årsoppgjør 2015 for HOBØL VANNVERK BA

Årsoppgjør 2015 for HOBØL VANNVERK BA Årsoppgjør 2015 for HOBØL VANNVERK BA Resultatregnskap Note 2015 2014 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 4 914 863 4 526 333 Sum driftsinntekter 4 914 863 4 526 333 Driftskostnader

Detaljer

Journalisten BA Årsberetning for 2001

Journalisten BA Årsberetning for 2001 Journalisten BA Årsberetning for 2001 Bedriften produserer Journalisten på papir og nett og er lokalisert i Torggt 5 i Oslo. Forutsetningen om fortsatt drift er tilstede og er lagt til grunn for årsregnskapet.

Detaljer

RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2015 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF

RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2015 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2015 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF Noter 2015 2014 Inntekter Leieinntekter 17 088 451 12 893 864 Andre driftsinntekter 12 411 274 634 186 968 177 Gevinst ved avgang driftsmidler

Detaljer

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO Årsregnskap for 2014 0185 OSLO Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Christiania Regnskapskontor AS Postboks 375 0102 OSLO Org.nr. 984868650 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør

Detaljer

Årsregnskap 2015 Studentkulturhuset i Bergen AS

Årsregnskap 2015 Studentkulturhuset i Bergen AS Årsregnskap 2015 Studentkulturhuset i Bergen AS Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 973 199 986 RESULTATREGNSKAP STUDENTKULTURHUSET I BERGEN AS DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note

Detaljer

Skogbrukets Kursinstitutt

Skogbrukets Kursinstitutt Årsberetning 2010 Skogbrukets Kursinstitutt Skogbrukets Kursinstitutt (SKI) ble stiftet 20. august 1958 etter initiativ fra Det norske Skogselskap. Instituttet fikk sitt nåværende navn i 1965, og har forretningskontor

Detaljer

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE Årsregnskap for 2014 3475 SÆTRE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Økonomisenteret AS Spikkestadveien 90 3440 RØYKEN Org.nr. 979850212 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Årsregnskap 2015 for ÅRVIKBRUKET EIENDOM AS

Årsregnskap 2015 for ÅRVIKBRUKET EIENDOM AS Årsregnskap 2015 for ÅRVIKBRUKET EIENDOM AS Organisasjonsnr. 889340932 Utarbeidet av: H. SOLHEIM AS Autorisert regnskapsførerselskap STRANDVEIEN 40 A 9180 SKJERVØY Foretaksregisteret 945988924 Årsberetning

Detaljer

JOURNALISTEN BA ÅRSBERETNING FOR 2002

JOURNALISTEN BA ÅRSBERETNING FOR 2002 BA ÅRSBERETNING FOR 2002 Bedriften produserer Journalisten på nett og papir og er lokalisert i Torggt 5 i Oslo. Forutsetningen om fortsatt drift er til stede og er lagt til grunn for årsregnskapet. Arbeidsmiljøet

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Kongsberg Næringsforum SA. Org. nummer:

Årsregnskap 2016 for Kongsberg Næringsforum SA. Org. nummer: Årsregnskap 2016 for Kongsberg Næringsforum SA Org. nummer: 958893000 Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 6 575 297 7 354 316 Annen driftsinntekt

Detaljer

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2013 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekter Salgsinntekt 957 306 507 715 Driftskostnader Varekostnad 604 434

Detaljer