Protokoll fra møte i fylkesting Møtested: Galleriet, Schweigaardsgt. 4, Oslo Fylkestingsalen Møtedato: Tid: 11:00 16:00

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Protokoll fra møte i fylkesting 17.03.2014 Møtested: Galleriet, Schweigaardsgt. 4, Oslo Fylkestingsalen Møtedato: 17.03.2014 Tid: 11:00 16:00"

Transkript

1 Møteprotokoll Protokoll fra møte i fylkesting Møtested: Galleriet, Schweigaardsgt. 4, Oslo Fylkestingsalen Møtedato: Tid: 11:00 16:00 1

2 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Anette M. Solli Leder H Lars Salvesen Nestleder KrF Tim Holmvik Medlem H Bente Stein Mathisen Medlem H Sebastian Næss Langaas Medlem H Gunnar Melgaard Medlem H Lise Hagen Rebbestad Medlem H Synnøve Kongsrud Medlem H Trine-Lise Østlund Blime Medlem H Dag Solbakken Medlem H Kirsti Birkeland (permisjon fra Medlem H kl. 1500) Vegard Ellingsen Medlem H Karin Adolfsen Medlem H Kåre Sagård Medlem H Jane Aambakk Medlem H Siri Hov Eggen Medlem Ap Rolf Lasse Lund Medlem Ap Siri Baastad Medlem Ap Tonje Brenna Medlem Ap Kjell Maartmann-Moe Medlem Ap Marija Tomac Medlem Ap Jens Petter Hagen Medlem Ap Torunn Skottevik Medlem Ap Mani Hussaini Medlem Ap Tove Irene Steen Medlem Ap Ole-Erik Yrvin Medlem Ap Vilde Lofthus Rooth Medlem Ap Jan Johan Sandal Medlem Ap Edvin Søvik Medlem Ap Vibeke Limi Medlem FrP Arne-Rune Gjelsvik Medlem FrP Katrine Behsert Medlem FrP Finn Terje Tønnessen Medlem FrP Knut Auke Medlem FrP Solveig Schytz Medlem V Inge Solli Medlem V Siri Engesæth Medlem V Ruth Solveig Birkeland Medlem SV Andreas Halse Medlem SV Morten Vollset Medlem Sp Varamedlemmer som møtte: Navn Møtte for Representerer Sissel Haukland Erik Adland Øyvind Rideng Terje Hegge H H 2

3 Inger-Marit Øymo Anette S. Øistad (fra kl. 1300) Jon Schøning Lie Torunn Skottevik H Ap Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Øyvind Rideng Medlem H Terje Hegge Medlem H Jon Schøning Lie Medlem H Fra administrasjonen møtte: Navn Stilling Tron Bamrud Fylkesrådmann Knut Sletta Fylkesdirektør Øyvind Michelsen Fylkesdirektør Kristin Felde Fylkesdirektør Alf Skaset Fylkesdirektør Thomas Tvedt Assisterende fylkesdirektør Marianne Brynildsen Kommunikasjonsdirektør Knut Thiblin Økonomisjef Geir Atle Mjeldheim Fylkesadvokat Unni Stenborg Utvalgssekretariatet Bjørg Barslund Utvalgssekretariatet Trude Remme Utvalgssekretariatet Ole Kjendlie Enhetsleder utvalgssekretariatet Innkallingen ble godkjent. Protokoll fra møtet 10. februar ble godkjent. 3

4 Saksliste Saksnr Tittel Saker til behandling 10/14 Akershusstatistikk 2/ Temahefte om folkehelse - påvirkningsfaktorer i folkehelsearbeidet 11/14 Gradering av områder med hensyn til kulturminner - oppfølging av FT-vedtak i sak 24/13 om rullering av handlingsprogram for kulturminner /14 Videre utvikling ved Akershus teater 13/14 Utredning av mulighetene for erstatte oppvarming ved hjelp av fossilt brensel med miljøvennlige alternativer på Kjelle videregående skole - 2. gangs behandling 14/14 Akershus fylkeskommune strategiske rolle - næringsutvikling 15/14 Ombud for elever og lærlinger - Årsmelding /14 Rapportering og oppfølging av vedtak fra fylkestinget 2. halvår /14 Søknad om fritak fra verv, Ansgar Heyerdahl-Simonsen (Sp) 18/14 KU-sak Oppfølging av felles (sams) veiadministrasjon 19/14 Hydrogenstrategi for Oslo og Akershus /14 Akershus fylkeskommunes arbeid for å fremme god folkehelse 21/14 Styringsdokument for mangfold - sluttbehandling - utsatt sak 1/14 22/14 Søknad om midler til utvikling og drift av Hynor Lillestrøm AS Interpellasjoner 3/14 Interpellasjon fra representanten Morten Vollset (Sp) om trafikksikkerhet på Romerike 4/14 Interpellasjon fra representanten Tonje Brenna (Ap) om reservasjonsadgang for leger - forslag til høringssvar 5/14 Interpellasjon fra representanten Ruth Solveig Birkeland (SV) om barn i institusjon 6/14 Interpellasjon fra representanten Andreas Halse (SV) om lærernes arbeidstidsordninger Spørsmål 2/14 Spørsmål fra representanten Siri Baastad (Ap) vedr. yrkesvalg og kjønn 3/14 Spørsmål fra representanten Torunn Skottevik (Ap) om gode driftsvilkår for frivilligheten 4/14 Spørsmål fra representanten Siri Hov Eggen (Ap) om spleiselag for Skibladner 4

5 Saker til behandling 10/14 Akershusstatistikk 2/ Temahefte om folkehelse - påvirkningsfaktorer i folkehelsearbeidet Fylkesutvalgets innstilling: Akershusstatistikk 1/2014 oversikt over noen faktorer som kan påvirke folkehelsen, tas til orientering. Representanten Jens-Petter Hagen (Ap) fremmet følgende tilleggsforslag: Statistikken for 2015 skal fokusere temaer som er vesentlige for regional utvikling, herunder befolkningsvekst, utvikling av boligforsyning, arbeidsplasser, kollektivandeler, pendling og andre temaer som kan belyse muligheter og utvikling for kommunene i Akershus. Votering: Fylkesutvalgets innstilling med Hagens tilleggsforslag ble enstemmig vedtatt. Vedtak: Akershusstatistikk 1/2014 oversikt over noen faktorer som kan påvirke folkehelsen, tas til orientering. Statistikken for 2015 skal fokusere temaer som er vesentlige for regional utvikling, herunder befolkningsvekst, utvikling av boligforsyning, arbeidsplasser, kollektivandeler, pendling og andre temaer som kan belyse muligheter og utvikling for kommunene i Akershus. 5

6 11/14 Gradering av områder med hensyn til kulturminner - oppfølging av FT-vedtak i sak 24/13 om rullering av handlingsprogram for kulturminner Hovedutvalg for kultur, frivillighet og folkehelses innstilling: 1. Fylkesrådmannen bes utrede en modell for kartlegging og verdivurdering av både automatisk fredede og nyere tids kulturminner, med utgangspunkt i definerte vekstområder som kommer frem gjennom plansamarbeidet. Høy gradering tilsvarer sterkere vern, mens lavere gradering gir større rom for vekst og utvikling. 2. Fremdrift tilpasses fremdriften i plansamarbeidet. Midler til et slikt prosjekt må avklares i forbindelse med ØP, der rolleavklaring overfor kommunene samt økonomisk ansvar tydeliggjøres. Hovedutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt. Votering: Vedtak: 1. Fylkesrådmannen bes utrede en modell for kartlegging og verdivurdering av både automatisk fredede og nyere tids kulturminner, med utgangspunkt i definerte vekstområder som kommer frem gjennom plansamarbeidet. Høy gradering tilsvarer sterkere vern, mens lavere gradering gir større rom for vekst og utvikling. 2. Fremdrift tilpasses fremdriften i plansamarbeidet. Midler til et slikt prosjekt må avklares i forbindelse med ØP, der rolleavklaring overfor kommunene samt økonomisk ansvar tydeliggjøres. 6

7 12/14 Videre utvikling ved Akershus teater Fylkesutvalgets innstilling Saken sendes fylkestinget uten realitetsvotering. Representantene Lise Hagen Rebbestad (H) og Jan Sandal (Ap) ble erklært inhabile av fylkestinget etter kommunelovens 39, 3. ledd. Representanten Vibeke Limi (FrP) fremmet følgende omforente forslag på vegne av H, FrP, Ap, V, SV, Sp og KrF: 1. Redegjørelsen for status i arbeidet med utvikling av Akershus teater tas til orientering. 2. I tråd med fylkesrådmannens budsjettforslag for 2014, tilføres Den kulturelle skolesekken 1,6 mill. kr for å rette opp akkumulert ubalanse mellom etablert aktivtetsnivå og budsjettramme. 3. Det legges frem en egen sak med fullstendig gjennomgang av drift og økonomi i Den kulturelle skolesekken i juni I denne saken skal det også redegjøres for det økonomiske bidraget inn i ordningen fra kommunene, der forutsetningen er at kommunenes bidrag øker og at særlig verkstedstilbudet godtgjøres fra kommunene, gjennom en helt annen brøk enn dagens. 4. Det er ønskelig med et tettere samarbeid mellom fylkeskommunen og Akershus teater både knyttet til Den kulturelle skolesekken og teaterets strategiske utvikling. Dette kan ivaretas gjennom en revidering av avtalen mellom partene Akershus fylkeskommune v/kultur.akershus og Akershus teater. 5. Fylkestinget forventer et nytt fremstøt overfor regjeringen og kulturministeren om Akershus teaters rolle som regionteater. Fylkestinget ønsker ny sak om Akershus teater etter en slik avklaring. Votering: Fellesforslaget fremmet av Limi ble enstemmig vedtatt. Vedtak: 1. Redegjørelsen for status i arbeidet med utvikling av Akershus teater tas til orientering. 2. I tråd med fylkesrådmannens budsjettforslag for 2014, tilføres Den kulturelle skolesekken 1,6 mill. kr for å rette opp akkumulert ubalanse mellom etablert aktivtetsnivå og budsjettramme. 3. Det legges frem en egen sak med fullstendig gjennomgang av drift og økonomi i Den kulturelle skolesekken i juni I denne saken skal det også redegjøres for det økonomiske bidraget inn i ordningen fra kommunene, der forutsetningen er at kommunenes bidrag øker og at særlig verkstedstilbudet godtgjøres fra kommunene, gjennom en helt annen brøk enn dagens. 7

8 4. Det er ønskelig med et tettere samarbeid mellom fylkeskommunen og Akershus teater både knyttet til Den kulturelle skolesekken og teaterets strategiske utvikling. Dette kan ivaretas gjennom en revidering av avtalen mellom partene Akershus fylkeskommune v/kultur.akershus og Akershus teater. 5. Fylkestinget forventer et nytt fremstøt overfor regjeringen og kulturministeren om Akershus teaters rolle som regionteater. Fylkestinget ønsker ny sak om Akershus teater etter en slik avklaring. 8

9 13/14 Utredning av mulighetene for erstatte oppvarming ved hjelp av fossilt brensel med miljøvennlige alternativer på Kjelle videregående skole - 2. gangs behandling Fylkesutvalgets innstilling: 1. AFK eiendom FKF gjennomfører alternativ A, med bioenergi som energigiver, hvor det etableres en løsning med nærvarmeledninger til de mest energitunge bygningene sentralt på området. 2. Eiendomsforetaket legger fram for fylkestinget en sak om hvordan oljefyrer skal erstattes med fornybare energikilder i de tre oljefyrte bygningene som ikke omfattes av alternativ A. 3. For øvrig tas saken til orientering. Votering: Fylkesutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt. Vedtak: 1. AFK eiendom FKF gjennomfører alternativ A, med bioenergi som energigiver, hvor det etableres en løsning med nærvarmeledninger til de mest energitunge bygningene sentralt på området. 2. Eiendomsforetaket legger fram for fylkestinget en sak om hvordan oljefyrer skal erstattes med fornybare energikilder i de tre oljefyrte bygningene som ikke omfattes av alternativ A. 3. For øvrig tas saken til orientering. 9

10 14/14 Akershus fylkeskommune strategiske rolle - næringsutvikling Hovedutvalg for plan, næring og miljøs innstilling: 1. Fylkestinget slutter seg til fylkesrådmannens vurderinger av Akershus fylkeskommunes strategiske rolle innen næringsutvikling. 2. Fylkestinget vil understreke betydningen av et sterkere og mer operativt samspill med kunnskapsmiljøene, næringsliv, kommunene, fylket og staten, og en mer effektiv ressursutnyttelse i arbeidet med næringsutvikling. 3. Fylkestinget gir sin tilslutning til at det tas initiativ til at det etableres en felles partnerskapsarena for Oslo og Akershus på det næringspolitiske området. Fylkestinget ber om at det legges frem sak for fylkesutvalget hvor oppgaver, rolle og sammensetting av partnerskapsarenaen klargjøres. Votering: Hovedutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt. Vedtak: 1. Fylkestinget slutter seg til fylkesrådmannens vurderinger av Akershus fylkeskommunes strategiske rolle innen næringsutvikling. 2. Fylkestinget vil understreke betydningen av et sterkere og mer operativt samspill med kunnskapsmiljøene, næringsliv, kommunene, fylket og staten, og en mer effektiv ressursutnyttelse i arbeidet med næringsutvikling. 3. Fylkestinget gir sin tilslutning til at det tas initiativ til at det etableres en felles partnerskapsarena for Oslo og Akershus på det næringspolitiske området. Fylkestinget ber om at det legges frem sak for fylkesutvalget hvor oppgaver, rolle og sammensetting av partnerskapsarenaen klargjøres. 10

11 15/14 Ombud for elever og lærlinger - Årsmelding 2013 Hovedutvalg for utdanning og kompetanses innstilling: Årsmelding fra ombudet for elever og lærlinger i Akershus tas til orientering. Fylkestinget vil særlig påpeke viktigheten av å følge opp fylkeskommunens nulltoleranse for mobbing. Representanten Mani Hussaini (Ap) gjenopptok Halses og Tomacs forslag fra hovedutvalg for utdanning og kompetanse: Hovedutvalg for utdanning og kompetanse ber administrasjonen ha et fortsa Hovedutvalg for utdanning og kompetanse ber fylkeskommunen utarbeide rutiner for å anmelde utilfredsstillende arbeidsmiljø til Arbeidstilsynet. Hovedut opp mot behandlingen av økonomiplanen for 2014/2015. Administrasjonen oppfordres til å kartlegge behov for informasjon og veiledning hos de voksne elevene i videregående skole. Representanten Andreas Halse (SV) fremmet følgende tilleggsforslag: Fylkestinget ber administrasjonen i samarbeid med elev- og lærlingeombudet vurderer behovet for og effektene av å opprette en egen stilling som lærlingeombud i fylket. I forbindelse med budsjettbehandlingen vinteren 2014/15 fremmes det en sak for hovedutvalget for utdanning og kompetanse basert på anbefalingen fra administrasjonen i samråd med elev- og lærlingeombudet. Representanten Gunnar Melgaard (H) foreslo å oversende Halses tilleggsforslag til administrasjonen uten realitetsvotering og fikk tilslutning til dette. Votering: 1. Hovedutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt. 2. Hussainis gjenopptatte forslag fikk 17 stemmer (Ap, SV + Sp) og falt. Vedtak: Årsmelding fra ombudet for elever og lærlinger i Akershus tas til orientering. Fylkestinget vil særlig påpeke viktigheten av å følge opp fylkeskommunens nulltoleranse for mobbing. 11

12 Oversendelsesforslag Fylkestinget ber administrasjonen i samarbeid med elev- og lærlingeombudet vurderer behovet for og effektene av å opprette en egen stilling som lærlingeombud i fylket. I forbindelse med budsjettbehandlingen vinteren 2014/15 fremmes det en sak for hovedutvalget for utdanning og kompetanse basert på anbefalingen fra administrasjonen i samråd med elev- og lærlingeombudet. 12

13 16/14 Rapportering og oppfølging av vedtak fra fylkestinget 2. halvår 2013 Fylkesutvalgets innstilling: Rapport for oppfølging av vedtak, fra fylkestinget 2. halvår 2013 tas til orientering. Votering: Fylkesutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt. Vedtak: Rapport for oppfølging av vedtak, fra fylkestinget 2. halvår 2013 tas til orientering. 13

14 17/14 Søknad om fritak fra verv, Ansgar Heyerdahl-Simonsen (Sp) Fylkesutvalgets innstilling: Fylkestinget innvilger Ansgar Heyerdahl-Simonsen (Sp) permisjon fra vervet som varamedlem for Akershus fylkeskommunale pensjonskasse etter kommuneloven Fylkestinget velger nytt personlig varamedlem for Sverre Myrli (Ap) for resterende fylkestingsperiode: Martin Johnsbråten (Sp) Votering: Fylkesutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt. Vedtak: Fylkestinget innvilger Ansgar Heyerdahl-Simonsen (Sp) permisjon fra vervet som varamedlem for Akershus fylkeskommunale pensjonskasse etter kommuneloven Fylkestinget velger nytt personlig varamedlem for Sverre Myrli (Ap) for resterende fylkestingsperiode: Martin Johnsbråten (Sp) 14

15 18/14 KU-sak Oppfølging av felles (sams) veiadministrasjon Kontrollutvalgets innstilling 1. Fylkestinget ber kontrollutvalget om innen 1-2 år å bestille en oppfølgingskontroll av status for felles veiadministrasjon. 2. For øvrig tar fylkestinget rapporten til orientering. Votering: Kontrollutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt. Vedtak: 1. Fylkestinget ber kontrollutvalget om innen 1-2 år å bestille en oppfølgingskontroll av status for felles veiadministrasjon. 2. For øvrig tar fylkestinget rapporten til orientering. 15

16 19/14 Hydrogenstrategi for Oslo og Akershus Fylkesutvalgets innstilling: 1. Fylkestinget vedtar Hydrogenstrategi for tidlig innfasing av hydrogenbasert transport i Oslo og Akershus, under forutsetning av tilsvarende vedtak i Oslo kommune. Fylkesrådmannen kommer tilbake med informasjon om vedtaket i Oslo kommune straks det foreligger. 2. Stasjonsnettet opprettholdes og forsterkes, og det arbeides for å få langsiktige avtaler med private aktører som er villige til å ta ansvaret for å bygge ut, drifte og vedlikeholde stasjonene, integrert i dagens nettverk av bensinstasjoner. Formålet er rask markedsutvikling og tidligst mulig avvikling av fylkeskommunens engasjement. 3. Oslo og Akershus utarbeider en plan for profilering, markedskommunikasjon og påvirkning, og har tett dialog med bilprodusenter, for å bidra til at regionen får tilbud om hydrogenbiler fra Det arbeides med relevante aktører for å få deler av bussflåten og taxiflåten i de to fylkene over på hydrogen. 5. Det legges frem et toårig tiltaksprogram for behandling i Oslo og Akershus, innen september 2014, etter drøftinger med berørte aktører. 6. Oslo og Akershus arbeider politisk og administrativt på internasjonale, nasjonale og regionale arenaer for å få andre offentlige myndigheter til å satse på hydrogen. En vurdering av statens videre satsing legges frem i forbindelse med tiltaksprogrammet. 7. Det fremlegges en første rullering av strategien i Ved rulleringen legges det også frem et klimaregnskap for gjennomførte oppgaver og oppnådde resultater. 8. Fylkesrådmannen gis fullmakt til å foreta redaksjonelle endringer av strategien, og utforme en mer kortfattet versjon også på engelsk, egnet for profilering. 9. Under forutsetning av at strategien vedtas foretas en vurdering av innkjøp av en hydrogenbil til fylkeskommunal tjenestebruk. Det legges frem en sak første halvår Representanten Rolf Lasse Lund (Ap) fremmet følgende forslag til nytt punkt etter nåværende punkt 1: 2. Det sendes en henvendelse til Samferdselsdepartementet og Klima- og miljøverndepartementet om aktiv statlig deltakelse og økonomisk bidrag til Hydrogenstrategien. Videre gjenopptok Lund følgende fremsatte forslag fra fylkesutvalget: Nytt punkt (plassert mellom innstillingens punkt 2 og 3) : Investering i infrastruktur for hydrogen er en irreversibel beslutning med få alternative anvendelsesområder. Per dags dato kan ingen garantere en fremtid hvor hydrogen utgjør en 16

17 betydelig andel av energimiksen som brukes til transport. Samtidig er det i dag en større markedsdynamikk når det gjelder el-biler enn bare for noen få år siden. Dette nødvendiggjør en løpende vurdering av fylkeskommunens engasjement i hydrogen både når det gjelder risiko, økonomi og miljøgevinst. Samt tillegg til innstillingens punkt 5: Fyl R AS valget mellom hydrogen og el-kjøretøyer. Representanten Solveig Schytz (V) fremmet følgende forslag, tillegg punkt 4 på vegne av H, FrP, V + KrF: Det tas sikte på å utvide Ruters Hydrogenbussprosjekt. Votering: 1. Fylkesutvalgets innstilling med Lunds forslag til nytt punkt 2, samt fellesforslaget fra H, FrP, V + KrF ble enstemmig vedtatt. 2. Lunds gjenopptatte forslag fra fylkesutvalget fikk 17 stemmer (Ap, SV + Sp) og falt. Vedtak: 1. Fylkestinget vedtar Hydrogenstrategi for tidlig innfasing av hydrogenbasert transport i Oslo og Akershus, under forutsetning av tilsvarende vedtak i Oslo kommune. Fylkesrådmannen kommer tilbake med informasjon om vedtaket i Oslo kommune straks det foreligger. 2. Det sendes en henvendelse til Samferdselsdepartementet og Klima- og miljøverndepartementet om aktiv statlig deltakelse og økonomisk bidrag til Hydrogenstrategien. 3. Stasjonsnettet opprettholdes og forsterkes, og det arbeides for å få langsiktige avtaler med private aktører som er villige til å ta ansvaret for å bygge ut, drifte og vedlikeholde stasjonene, integrert i dagens nettverk av bensinstasjoner. Formålet er rask markedsutvikling og tidligst mulig avvikling av fylkeskommunens engasjement. 4. Oslo og Akershus utarbeider en plan for profilering, markedskommunikasjon og påvirkning, og har tett dialog med bilprodusenter, for å bidra til at regionen får tilbud om hydrogenbiler fra Det arbeides med relevante aktører for å få deler av bussflåten og taxiflåten i de to fylkene over på hydrogen. Det tas sikte på å utvide Ruters Hydrogenbussprosjekt. 6. Det legges frem et toårig tiltaksprogram for behandling i Oslo og Akershus, innen september 2014, etter drøftinger med berørte aktører. 7. Oslo og Akershus arbeider politisk og administrativt på internasjonale, nasjonale og regionale arenaer for å få andre offentlige myndigheter til å satse på hydrogen. En vurdering av statens videre satsing legges frem i forbindelse med tiltaksprogrammet. 17

18 8. Det fremlegges en første rullering av strategien i Ved rulleringen legges det også frem et klimaregnskap for gjennomførte oppgaver og oppnådde resultater. 9. Fylkesrådmannen gis fullmakt til å foreta redaksjonelle endringer av strategien, og utforme en mer kortfattet versjon også på engelsk, egnet for profilering. 10. Under forutsetning av at strategien vedtas foretas en vurdering av innkjøp av en hydrogenbil til fylkeskommunal tjenestebruk. Det legges frem en sak første halvår

19 20/14 Akershus fylkeskommunes arbeid for å fremme god folkehelse Fylkesutvalgets innstilling: Redegjørelsen om fylkeskommunens arbeid for å fremme god folkehelse i Akershus tas til orientering. Det er viktig å stimulere til helsefremmende tiltak for en aktiv og sunn alderdom bl.a. gjennom samarbeid med lag, foreninger, frivillig-sentraler og liknende. Fylkesutvalget støtter at en spisser folkehelsearbeidet mot kommuner som har de største utfordringene. Votering: Fylkesutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt. Vedtak: Redegjørelsen om fylkeskommunens arbeid for å fremme god folkehelse i Akershus tas til orientering. Det er viktig å stimulere til helsefremmende tiltak for en aktiv og sunn alderdom bl.a. gjennom samarbeid med lag, foreninger, frivillig-sentraler og liknende. Fylkesutvalget støtter at en spisser folkehelsearbeidet mot kommuner som har de største utfordringene. 19

20 21/14 Styringsdokument for mangfold - sluttbehandling - utsatt sak 1/14 Fylkesutvalgets vedtak: Saken oversendes fylkestinget. Representanten Tonje Brenna (Ap) gjenopptok tilleggsforslag fra fylkesutvalget: Innledning: dokumentet skifter navn til «styringsdokument for inkludering» Med inkludering menes de verdier, tanker, tiltak og virkemidler som benyttes for å få en samfunnsutvikling med aktiv deltakelse fra alle, uansett etnisk bakgrunn og den kunnskap og forståelse innvandrere må ha om norsk samfunn. Og den innsikt og kompetanse vi sammen har om ulike kulturer og hverandre. Dette styringsdokumentet avgrenses til å gjelde fylkeskommunens oppgaver knyttet til tjenesteproduksjon og regional utvikling. Rammene for integreringspolitikken bestemmes til stor grad nasjonalt, og kommunene er viktige premissleverandører for grunnskole, bolig og frivillige kulturtilbud. Styringsdokument for inkludering legger føringer for fylkeskommunens videre arbeid med utvikling av virkemidler og tiltak. Styringsdokumentet rulleres en gang i valgperioden slik at fylkestinget har god kjennskap til arbeidet og virkemidlene. 1. Fylkeskommunen som arbeidsgiver 1.1. Det innføres en innkallingsplikt ved ansettelser i fylkeskommunen, som betyr at minst en kvalifisert søker med minoritetsbakgrunn skal kalles inn til intervju Fylkeskommunen må i større grad speile befolkningen, og framstå som en attraktiv arbeidsgiver for alle gjennom alle sine virksomheter. Kvotering vurderes som virkemiddel der det anses som nødvendig Det er mer effektivt å lære norsk gjennom arbeid enn gjennom forberedende kurs. Fylkeskommunen skal ved behov tilby ekstra norskopplæring for ansatte ved den enkelte arbeidsplass. 2. Utdanning og kompetanse 2.1. Enkelte grupper er mer utsatt når det kommer til frafall i skolen, enn andre. Disse skillene følger blant annet etnisitet. Akershus fylkeskommune skal sette inn målrettede og effektive tiltak rettet spesielt mot gutter med minoritetsbakgrunn som står i fare for å droppe ut av den videregående skolen Voksenopplæring er et viktig virkemiddel for å lære seg språk og dermed komme i arbeid. Informasjon om voksenopplæringstilbudet i Akershus må spres til flere enn i dag og flere må rekrutteres som elever Etablere kontakt med IMDI for å jobbe tettere med utfordringer og muligheter knyttet 20

21 spesielt til kommuner med stor befolkningsvekst med tanke på bosetting og integrering av nyankomne innvandrere Vurdere behovet for et eget språkopplæringstilbud for arbeidsinnvandrere etablert i vår region som tar sikte på å bo og arbeide i Norge i mer enn 6 måneder Styrke fylkeskommunens arbeid med realkompetansevurdering av utenlandsk skole- og fagutdanning 2.6. Samarbeide med Høgskolen i Oslo og Akershus om en rekrutteringskampanje for å få flere med flerkulturell bakgrunn til lærer -og rådgiveryrkene, og øke den flerkulturelle kompetansen i lærerutdanningen, rådgiverutdanningen og blant andre yrkesgrupper i skolen Vurdere behovet for flere lærere i morsmål der det er stor andel minoritetsspråklige elever, med mål om at alle elever lærer norsk både skriftlig og muntlig Tilby leksehjelp også for elever i videregående skole i Akershus. 3. Plan, næring og miljø Sørge for at Innovasjon Norge tilbyr informasjon om etablering av næringsvirksomhet på flere språk 3.2. I samarbeid med Innovasjon Norge ha fokus på nyetablerere og grundere med ulik etnisk bakgrunn 3.3. Ta initiativ ovenfor kommunene i Akershus til å starte et nettverk som har som mål å bistå kommunene i smidige prosesser med bosetting av flyktninger og informasjons - og erfaringsutveksling om dette. 4. Samferdsel 4.1. Sammen med Ruter tilby reiseinformasjon og billettvalg på flere språk Sammen med Ruter påse at sjåfører ansatt i anbudsselskaper, får tilstrekkelig norskopplæring til å kunne gjøre seg forstått av sine reisende. 5. Kultur, folkehelse og frivillighet 5.1. Sørge for at informasjon om kulturtilbud er tilgjengelig på flere språk Sørge for at partnerskap for folkehelse har fokus på helsearbeid og veiledning for innvandrere Bidra til tettere samarbeid mellom Akershus Universitetssykehus og kommuner i Akershus med stor andel minoritetsbefolkning med fokus på helse og kosthold Ha samspill og dialog med innvandrerorganisasjoner om utfordringer innvandrere møter i hverdagen og legge til rette møteplasser for erfaringsutveksling dem imellom Invitere og stimulere med tilskudd frivillige organisasjoner til aktiviteter og møteplasser som særlig inkluderer minoritetsungdom. 21

22 5.6. Legge til rette forebyggende tiltak som forhindrer isolasjon og marginalisering av den enkelte og grupper i minoritetsbefolkning I samarbeid med forskningsmiljøer ved NMBU og Ahus innen område folkehelse sette fokus på forskning i forebyggende psykisk helsevern blant minoritetsbefolkning. Fylkesordfører Anette Solli (H) foreslo å oversende punkt 3.1, avsnitt 4 og punkt 5.1 i Brennas forslag administrasjonen uten realitetsvotering og fikk tilslutning til dette. Fylkesordfører Anette Solli (H) la til grunn hovedutvalgenes innspill til saken til voteringen: Styringsdokument for mangfold vedtas. Votering: 1. Sollis forslag ble enstemmig vedtatt. 2. Brennas forslag til innledning fikk 17 stemmer (Ap, SV + Sp) og falt. 3. Brennas punkter 1.1, 1.3, 3.2, 5.3, 5.4, 5.6 og 5.7 ble vedtatt med 38 mot 5 stemmer (FrP). 4. Brennas punkt 1.2, avsnitt 2, punktene 3.3, 5.2 og 5.5 fikk 21 stemmer (Ap, V, SV, KrF og Sp) og falt. Vedtak: Styringsdokument for mangfold vedtas med følgende punkter: Fylkeskommunen som arbeidsgiver 1.1. Det innføres en innkallingsplikt ved ansettelser i fylkeskommunen, som betyr at minst en kvalifisert søker med minoritetsbakgrunn skal kalles inn til intervju. 1.2 Det er mer effektivt å lære norsk gjennom arbeid enn gjennom forberedende kurs. Fylkeskommunen skal ved behov tilby ekstra norskopplæring for ansatte ved den enkelte arbeidsplass. 2. Plan, næring og miljø I samarbeid med Innovasjon Norge ha fokus på nyetablerere og grundere med ulik etnisk bakgrunn 3. Kultur, folkehelse og frivillighet 3.1. Bidra til tettere samarbeid mellom Akershus Universitetssykehus og kommuner i Akershus med stor andel minoritetsbefolkning med fokus på helse og kosthold Ha samspill og dialog med innvandrerorganisasjoner om utfordringer innvandrere møter i hverdagen og legge til rette møteplasser for erfaringsutveksling dem imellom Legge til rette forebyggende tiltak som forhindrer isolasjon og marginalisering av den enkelte og grupper i minoritetsbefolkning. 22

23 3.4. I samarbeid med forskningsmiljøer ved NMBU, Høgskolen i Oslo og Akershus og Ahus innen område folkehelse sette fokus på forskning i forebyggende psykisk helsevern bland minoritetsbefolkning. Oversendelsesforslag Sørge for at Innovasjon Norge tilbyr informasjon om etablering av næringsvirksomhet på flere språk. Sammen med Ruter tilby reiseinformasjon og billettvalg på flere språk. Sammen med Ruter påse at sjåfører ansatt i anbudsselskaper, får tilstrekkelig norskopplæring til å kunne gjøre seg forstått av sine reisende. Sørge for at informasjon om kulturtilbud er tilgjengelig på flere språk. 23

24 22/14 Søknad om midler til utvikling og drift av Hynor Lillestrøm AS Fylkesutvalgets innstilling: Saken oversendes fylkestinget. Representanten Ruth Solveig Birkeland (SV) gjenopptok fylkesrådmannens innstilling punkt 1: Hovedutvalget bevilger Hydrogen Lillestrøm AS et tilskudd på inntil 1,8 mill. kr til drift av teknologisenteret. Tilskuddet kan maksimalt dekke 50% av driftskostnadene i Videre gjenopptok Birkeland (SV) Sævareids endringsforslag til innstillingens punkt 2 fra hovedutvalg for plan, næring og miljø: Det kan ikke påregnes varig finansiering av testsenteret. Representanten Solveig Schytz (V) fremmet følgende forslag på vegne av H, Frp, V, KrF: 1. Fylkesutvalget bevilger Hydrogen Lillestrøm AS et tilskudd på inntil 1,8 mill kr. i 2014, 1 mill kr. i 2015 og i Tilskuddet skal gå til drift av teknologisenterer, og skal maksimalt dekke 50% av driftskostnadene for de respektive årene. 2. Det kan ikke påregnes finansiering fra AFKs side utover dette. 3. Bevilgningen dekkes over budsjettpost , klima og miljøsatsmidler. Votering: Ved alternativ votering mellom fylkesrådmannens opprinnelige innstilling punkt 1 og punkt 1 i fellesforslaget fra H, FrP, V + KrF ble fellesforslaget vedtatt med 41 mot 2 stemmer (SV). Birkelands gjenopptatte forslag fikk 2 stemmer (SV) og falt. Fellesforslagets punkt 2 ble vedtatt med 26 mot 17 stemmer (Ap, SV + Sp). Fellesforslagets punkt 3 ble enstemmig vedtatt. Vedtak: 1. Fylkesutvalget bevilger Hydrogen Lillestrøm AS et tilskudd på inntil 1,8 mill kr. i 2014, 1 mill kr. i 2015 og i Tilskuddet skal gå til drift av teknologisenterer, og skal maksimalt dekke 50% av driftskostnadene for de respektive årene. 2. Det kan ikke påregnes finansiering fra AFKs side utover dette. 3. Bevilgningen dekkes over budsjettpost , klima og miljøsatsmidler. 24

Protokoll fra møte i Fylkesting 12.05.2014 Møtested: Galleriet, Schweigaardsgt. 4, Oslo Fylkestingsalen Møtedato: 12.05.2014 Tid: 11:00 17:55

Protokoll fra møte i Fylkesting 12.05.2014 Møtested: Galleriet, Schweigaardsgt. 4, Oslo Fylkestingsalen Møtedato: 12.05.2014 Tid: 11:00 17:55 Møteprotokoll Protokoll fra møte i Fylkesting 12.05.2014 Møtested: Galleriet, Schweigaardsgt. 4, Oslo Fylkestingsalen Møtedato: 12.05.2014 Tid: 11:00 17:55 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Protokoll fra møte i Fylkesting 17.06.2013 Møtested: Schweigaards gate 4, Oslo fylkestingssalen Møtedato: 17.06.2013 Tid: 11:00 15:50

Protokoll fra møte i Fylkesting 17.06.2013 Møtested: Schweigaards gate 4, Oslo fylkestingssalen Møtedato: 17.06.2013 Tid: 11:00 15:50 Møteprotokoll Protokoll fra møte i Fylkesting 17.06.2013 Møtested: Schweigaards gate 4, Oslo fylkestingssalen Møtedato: 17.06.2013 Tid: 11:00 15:50 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Protokoll fra møte i Fylkesutvalg 25.11.2013 Møtested: Schweigaards gate 4, Oslo, Galleriet Fylkestingssalen Møtedato: 25.11.

Protokoll fra møte i Fylkesutvalg 25.11.2013 Møtested: Schweigaards gate 4, Oslo, Galleriet Fylkestingssalen Møtedato: 25.11. Møteprotokoll Protokoll fra møte i Fylkesutvalg 25.11.2013 Møtested: Schweigaards gate 4, Oslo, Galleriet Fylkestingssalen Møtedato: 25.11.2013 Tid: 15:00 - Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Sakskart 2 til møte i fylkestinget 12.05.2014 med innstillinger og innspill fra andre utvalg

Sakskart 2 til møte i fylkestinget 12.05.2014 med innstillinger og innspill fra andre utvalg Møteinnkalling Sakskart 2 til møte i fylkestinget 12.05.2014 med innstillinger og innspill fra andre utvalg Møtested Galleriet, Schweigaardsgt. 4, Oslo Møterom Fylkestingssalen Møtedato 12.05.14 Tid 11:00

Detaljer

Protokoll fra møte i Fylkesutvalg 08.12.2014 Møtested: Galleriet, Schweigaardsgt. 4, Oslo Fylkestingsalen Møtedato: 08.12.2014 Tid: 15:00 17:25

Protokoll fra møte i Fylkesutvalg 08.12.2014 Møtested: Galleriet, Schweigaardsgt. 4, Oslo Fylkestingsalen Møtedato: 08.12.2014 Tid: 15:00 17:25 Møteprotokoll Protokoll fra møte i Fylkesutvalg 08.12.2014 Møtested: Galleriet, Schweigaardsgt. 4, Oslo Fylkestingsalen Møtedato: 08.12.2014 Tid: 15:00 17:25 1 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Protokoll fra møte i Fylkesutvalg 13.10.2014 Møtested: Galleriet, Schweigaardsgt. 4, Oslo Fylkestingsalen Møtedato: 13.10.2014 Tid: 15:00 16:20

Protokoll fra møte i Fylkesutvalg 13.10.2014 Møtested: Galleriet, Schweigaardsgt. 4, Oslo Fylkestingsalen Møtedato: 13.10.2014 Tid: 15:00 16:20 Møteprotokoll Protokoll fra møte i Fylkesutvalg 13.10.2014 Møtested: Galleriet, Schweigaardsgt. 4, Oslo Fylkestingsalen Møtedato: 13.10.2014 Tid: 15:00 16:20 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Sakskart 2 til møte i fylkestinget 17.06.2013

Sakskart 2 til møte i fylkestinget 17.06.2013 1 Møteinnkalling Sakskart 2 til møte i fylkestinget 17.06.2013 Med innstillinger og innspill fra andre utvalg Møtested: Schweigaards gate 4, Oslo Møterom: Fylkestingssalen Møtedato: 17. juni 2013 Tid:

Detaljer

Sakskart til møte i Eldrerådet 27.01.2014 Møtested Schweigaards gate 4, Oslo Møterom 212 Møtedato 27.01.2014 Tid 10:15

Sakskart til møte i Eldrerådet 27.01.2014 Møtested Schweigaards gate 4, Oslo Møterom 212 Møtedato 27.01.2014 Tid 10:15 Møteinnkalling Sakskart til møte i Eldrerådet 27.01.2014 Møtested Schweigaards gate 4, Oslo Møterom 212 Møtedato 27.01.2014 Tid 10:15 Saksliste Saksnr Tittel Saker til behandling 1/14 Godkjenning av protokoll

Detaljer

Protokoll fra møte i Fylkesutvalg 10.11.2014 Møtested: Galleriet, Schweigaardsgt. 4, Oslo Fylkestingsalen Møtedato: 10.11.2014 Tid: 15:00 17:00

Protokoll fra møte i Fylkesutvalg 10.11.2014 Møtested: Galleriet, Schweigaardsgt. 4, Oslo Fylkestingsalen Møtedato: 10.11.2014 Tid: 15:00 17:00 Møteprotokoll Protokoll fra møte i Fylkesutvalg 10.11.2014 Møtested: Galleriet, Schweigaardsgt. 4, Oslo Fylkestingsalen Møtedato: 10.11.2014 Tid: 15:00 17:00 1 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Sakskart til møte i Hovedutvalg for samferdsel 05.11.2014

Sakskart til møte i Hovedutvalg for samferdsel 05.11.2014 Møteinnkalling Sakskart til møte i Hovedutvalg for samferdsel 05.11.2014 Møtested Schweigaards gate 4, Oslo Møterom Fylkestingssal Vest Møtedato 05.11.2014 Tid 14:00 Program Kl. 11.00 12.00 Kl. 12.00 14.00

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET Aurskog-Høland kommune TID: 15.06.2015 kl. 18:00 STED: KOMMUNESTYRESALEN MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET Eventuelle forfall meldes til politisk sekretariat fortrinnsvis på mail til rune.holter@ahk.no

Detaljer

Ombudet for elever og lærlinger ÅRSMELDING 2012

Ombudet for elever og lærlinger ÅRSMELDING 2012 Ombudet for elever og lærlinger ÅRSMELDING 2012 Innhold 1. Innledning 4 2. Ombudsordningen 5 2.1 Bakgrunn 5 2.2 Ombudets plassering 5 2.3 Økonomi 5 3. Informasjonsarbeid 6 3.1 Utadrettet informasjonsarbeid

Detaljer

Sakskart til møte i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse 05.11.2013

Sakskart til møte i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse 05.11.2013 Møteinnkalling Sakskart til møte i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse 05.11.2013 Møtested Schweigaardsgt. 4, Oslo, Galleriet Fylkestingssalen Møtedato 05.11.2013 Tid 15:00 1 2 Saksliste Saksnr Tittel

Detaljer

Sakskart til møte i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse 10.03.2015

Sakskart til møte i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse 10.03.2015 Møteinnkalling Sakskart til møte i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse 10.03.2015 Møtested Veiledningssenteret Romerike, Alexander Kiellands gate 2B, 2000 Lillestrøm Møtedato 10.03.2015 Tid 15:00 Program

Detaljer

Protokoll fra møte i Fylkesutvalg 14.10.2013 Møtested: Schweigaards gate 4, Oslo, Galleriet Fylkestingssalen Møtedato: 14.10.2013 Tid: 15:00 17:00

Protokoll fra møte i Fylkesutvalg 14.10.2013 Møtested: Schweigaards gate 4, Oslo, Galleriet Fylkestingssalen Møtedato: 14.10.2013 Tid: 15:00 17:00 Møteprotokoll Protokoll fra møte i Fylkesutvalg 14.10.2013 Møtested: Schweigaards gate 4, Oslo, Galleriet Fylkestingssalen Møtedato: 14.10.2013 Tid: 15:00 17:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon

Detaljer

MANGFOLD OG MULIGHETER

MANGFOLD OG MULIGHETER MANGFOLD OG MULIGHETER Integreringspolitisk dokument vedtatt av landsmøtet 10.04.11 IKKE KORREKTURLEST 1 Innholdsfortegnelse Forord... 4 Mulighetenes samfunn... 4 Plikter og rettigheter... 5 Tydelig samfunnsfundament...

Detaljer

Sakskart til møte i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse 23.04.2013

Sakskart til møte i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse 23.04.2013 Møteinnkalling Sakskart til møte i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse 23.04.2013 Møtested Schweigaardsgt. 4, Oslo, Galleriet Fylkestingssalen Møtedato 23.04.2013 Tid 15:00 Saksliste Saksnr Tittel

Detaljer

Sakskart til møte i fylkesutvalget 16.03.2015 Møtested Galleriet, Schweigaardsgt. 4 Fylkestingssalen Møtedato 16.03.2015 Tid 15:00

Sakskart til møte i fylkesutvalget 16.03.2015 Møtested Galleriet, Schweigaardsgt. 4 Fylkestingssalen Møtedato 16.03.2015 Tid 15:00 Møteinnkalling Sakskart til møte i fylkesutvalget 16.03.2015 Møtested Galleriet, Schweigaardsgt. 4 Fylkestingssalen Møtedato 16.03.2015 Tid 15:00 1 Saksliste Saksnr Tittel Politiske saker 31/15 Nesodden

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMUNE

SØR-VARANGER KOMMUNE SØR-VARANGER KOMMUNE BARNEHAGEPLAN FOR SØR-VARANGER KOMMUNE 2008-2012 Grensesprengende barnehager i en grensesprengende kommune Vedtatt i kommunestyret 22.04.08, sak 018/08 Handlingsplanen rulleres hvert

Detaljer

Sakskart til møte i Koordineringsutvalget 14.01.2013 Møtested Galleriet fylkestingsal Øst Møtedato 14.01.2013 Tid 09:00

Sakskart til møte i Koordineringsutvalget 14.01.2013 Møtested Galleriet fylkestingsal Øst Møtedato 14.01.2013 Tid 09:00 Møteinnkalling Sakskart til møte i Koordineringsutvalget 14.01.2013 Møtested Galleriet fylkestingsal Øst Møtedato 14.01.2013 Tid 09:00 Saksliste Saksnr 1/13 2/13 3/13 4/13 5/13 6/13 7/13 8/13 Tittel Notater

Detaljer

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd Møteinnkalling Utvalg/styre/råd : Møte i kontrollutvalget Klæbu kommune Møtedato/tid : Torsdag 18. februar 2010 kl 16.00 Møtested/lokaler : Klæbu rådhus, møterom 241 Arkivsak : 046/2010 Deltagere KLÆBU

Detaljer

Sakskart til møte i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse 09.09.2014

Sakskart til møte i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse 09.09.2014 Møteinnkalling Sakskart til møte i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse 09.09.2014 Møtested Hvam vgs., Hvamsalléen 30, 2165 Hvam Møtedato 09.09.2014 Tid 15:00 Program på Hvam vgs 11:30-12:00 lunsj og

Detaljer

Sakskart til møte i Yrkesopplæringsnemnda 03.06.2013 Møtested Schweigaardsgt. 4, Oslo, Galleriet Fylkestingssalen Møtedato 03.06.

Sakskart til møte i Yrkesopplæringsnemnda 03.06.2013 Møtested Schweigaardsgt. 4, Oslo, Galleriet Fylkestingssalen Møtedato 03.06. Møteinnkalling Sakskart til møte i Yrkesopplæringsnemnda 03.06.2013 Møtested Schweigaardsgt. 4, Oslo, Galleriet Fylkestingssalen Møtedato 03.06.2013 Tid 13:00 Saksliste Saksnr Tittel Saker til behandling

Detaljer

Kontrollutvalget MØTEINNKALLING

Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 22.05.2008 kl. 10:00 Møtested: Andre opplysninger: SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Saker til behandling SAKLISTE 24/2008 Godkjenning av møtebok 2 25/2008 Referatsaker

Detaljer

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Klæbu kommune MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Møtested: Klæbu rådhus - kommunestyresalen Møtedato: 25.03.2010 Tid: 16.00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

Sakskart til møte i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse 03.12.2013

Sakskart til møte i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse 03.12.2013 Møteinnkalling Sakskart til møte i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse 03.12.2013 Møtested Schweigaardsgt. 4, Oslo, Galleriet Fylkestingssalen Møtedato 03.12.2013 Tid 15:00 1 2 Saksliste Saksnr Tittel

Detaljer

Strategisk plan - videregående opplæring for voksne 2014-2016

Strategisk plan - videregående opplæring for voksne 2014-2016 Journalpost.: 13/36748 FYLKESTINGSSAK Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 111/13 Fylkestinget 02.12.2013 Strategisk plan - videregående opplæring for voksne 2014-2016 Sammendrag Hensikten med denne saken

Detaljer

Møteinnkalling Opplæring, kultur og helsekomiteen

Møteinnkalling Opplæring, kultur og helsekomiteen Møteinnkalling Opplæring, kultur og helsekomiteen Møtested: Mysen videregående skole. Tidspunkt: 20.04.2010 kl. 10:00 Eventuelle forfall meldes til Nina Johansen, telefon 69 11 74 02 eller nina.johansen@ostfoldfk.no

Detaljer

Sakskart til møte i Hovedutvalg for plan, næring og miljø 11.03.2015

Sakskart til møte i Hovedutvalg for plan, næring og miljø 11.03.2015 Møteinnkalling Sakskart til møte i Hovedutvalg for plan, næring og miljø 11.03.2015 Møtested Nesoddparken, Løeshagaveien 49, 1450 Nesoddtangen Møtedato 11.03.2015 Tid 14:00 Se program s. 2 1 Saksliste

Detaljer

Sakskart til møte i Administrasjonsutvalget 24.04.2013

Sakskart til møte i Administrasjonsutvalget 24.04.2013 Møteinnkalling Sakskart til møte i Administrasjonsutvalget 24.04.2013 Møtested Schweigaardsgt. 4, Oslo, Galleriet Fylkestingssalen Møtedato 24.04.2013 Tid 09:00 Side1 Side2 Saksliste Saksnr Tittel Saker

Detaljer