Rt (447-98) - UTV

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Rt (447-98) - UTV"

Transkript

1 Page 1 of 6 Rt (447-98) - UTV INSTANS: Høyesterett - Dom. DATO: PUBLISERT: Rt (447-98) - UTV STIKKORD: (INA-dommen) Skatterett. Fastsettelse av personinntekt. Spørsmål om gjennomskjæring. SAMMENDRAG: Et ektepar som eide alle aksjene i et selskap overdro 34% av aksjene til ektemannens bror etter pålydende. Ligningsmyndighetene fikk ikke medhold i at det her skulle foretas gjennomskjæring og fastsettes personinntekt under henvisning til skatteloven 58. Det ble lagt til grunn at aksjeoverdragelsen innebar reelle virkninger for aksjeerververen og som måtte være avgjørende overfor den skattebesparelsen som ble oppnådd. SAKSGANG: Gulating lagmannsrett LG A ( UTV ) - Høyesterett HR B, nr 350/1997. PARTER: INA Insurance Services AS (Advokat Dag Steinfeld) mot Staten v/ Finansdepartementet (Advokat Per Sandvik) FORFATTER: Aarbakke, Dolva, Gussgard, Bruzelius og Holmøy. Dommer Aarbakke: Saken gjelder spørsmålet om det skal fastsettes personinntekt for aktive aksjeeiere i et aksjeselskap i medhold av skatteloven 18. august 1911 nr sammenholdt med det alminnelige gjennomskjæringsprinsipp. Fra stiftelsen i april 1991 frem til november 1992 eide Helge Wergeland sammen med sin ektefelle Torill Wergeland samtlige aksjer i INA Insurance Services AS (heretter til dels INA). Aksjekapitalen var kroner fordelt på 100 aksjer, hver pålydende 500 kroner. Selskapets formål var forsikringsmegling, investering og virksomhet i forbindelse med dette. Faktisk drev selskapet forsikringsmegling innen maritim virksomhet. Helge Wergeland og Per Oddvar Nilsen var selskapets ansatte. Da det var bestemt at skatteloven 55 flg - om blant annet fastsettelse av personinntekt for aktive aksjeeiere i visse aksjeselskaper - skulle settes i kraft fra 1992, solgte Helge Wergeland 30 november aksjer til sin bror Birger Wergeland til pålydende, kroner. Før salget var selskapets vedtekter endret. De aksjene som skulle selges til Birger Wergeland, ble ved endringen gjort til Baksjer. For B-aksjene ble det bestemt at ved overdragelse til andre enn den aktuelle eiers ektefelle skulle eierne av A-aksjer ha løsningsrett, og løsningssummen skulle bestemmes ut fra siste års regnskap. For øvrig hadde A-aksjene og B-aksjene like rettigheter. I INAs næringsoppgave for 1992 til ligningsmyndighetene svarte selskapet nei på spørsmålet om det skulle fastsettes personinntekt i henhold til skatteloven 58. Dette ble lagt til grunn ved den ordinære ligningen, men i 1994 ble ligningen tatt opp til endring, og ved ligningsnemndas vedtak 18 april 1995 ble det fastsatt personinntekt for selskapet. I ligningsnemndas begrunnelse for endringen av ligningen heter det blant annet: "Ligningsnemnda kan bekrefte at det i utgangspunktet ikke er noe i veien for at man i et aksjeselskap endrer eierstrukturen, og derigjennom også oppnår en skattebesparelse i form av at selskapet faller utenom rekken av selskap der det skal beregnes personinntekt. Side 1780 Det er imidlertid et vilkår at endringen er formelt og reelt korrekt. Likeledes er det et vilkår at endringen ikke må være foretatt utelukkende eller i all hovedsak bare for å spare skatt, da det i så fall kan bli aktuelt for ligningsmyndighetene å ta stilling til om endringen i realiteten må bedømmes som en illojal tilpasning som strider mot skattereglenes formål, slik at det vil være grunnlag for å se bort fra endringen (aksjeoverdragelsen) rent ligningsmessig....

2 Page 2 of 6 Ligningsnemnda mener at den foreliggende sak synes å være et tilfelle der aksjeoverdragelsen til broren ikke synes å ha noe vektig selvstendig motiv utover det å spare skatt. Ligningsnemnda viser her både til den omsettelighetsbegrensning som foreligger på brorens B-aksjer, til den pris som er fastsatt, samt til det at det ikke er gitt noen selvstendig begrunnelse - utenom den skattemessige og den familiemessige - for at broren skulle få overta 34% av aksjene. Det fremgår at man ved fastsettelse av overdragelsessum valgte å se bort fra at selskapet ved siste regnskapsfastsettelse hadde en stor underbalanse. Ligningsnemnda kan forstå dette. Ettersom et regnskap forutsettes å være tilfredsstillende ajour til enhver tid, jfr. regnskapsloven 9 og 10, antar ligningsnemnda at selskapets ledelse pr. 30/11-92 må ha visst at resultatet i 1992 kom til å bli så bra at forrige års underskudd ville bli dekket, og antagelig også at resultatet ville gi grunnlag for en ikke ubetydelig fondsoppbygging. Men selskapet må på dette tidspunkt antakelig også ha vært på det rene med at det hadde store fremtidige inntjeningsmuligheter, som absolutt burde ha vært hensyntatt dersom man pr. 30/11-92 skulle ha fastsatt en realistisk verdi på aksjer. Som det er påpekt av ligningskontoret, var aksjenes matematiske verdi kr allerede 31/ Ligningsnemnda har også sett på etterfølgende års regnskap. Det viser seg at den matematiske verdi pr. 31/12-93 er kr 9304, og at det i tillegg er avsatt til utbytte kr pr. aksje. Dermed fremgår det at Birger Wergeland ved å kjøpe 34 aksjer for kr den 30. november 1992, har oppnådd å få utbetalt aksjeutbytte med kr i 1994, i tillegg til at porteføljen pr. 31/12-93 har en matematisk verdi på kr Dette utbytte og denne verdistigning - og det fremtidige potensiale - bygger på Helge Wergelands og andre ansattes kompetanse og arbeidsinnsats, og gjøres tilgjengelig for broren Birger mot et vederlag på kr 500 pr. aksje. Denne formidable underpris, sammen med omsettelighetsbegrensningen og det forhold at det ikke er opplyst noen vektige økonomiske aller næringsmessige årsaker ellers til aksjesalget, peker etter ligningsnemndas mening entydig i retning av at en her har å gjøre med en aksjeoverdragelse som ikke synes å ha noen reell begrunnelse utover det skattemessige motiv.... Etter dette legger ligningsnemnda til grunn at det må ses bort fra aksjeoverdragelsen til Birger Wergeland i relasjon til spørsmålet om det skal fastsettes personinntekt i selskapet for Slutning: Personinntekt for 1992 fastsettes til kr , og skal for det etterfølgende år, 1993, fordeles med kr på Helge Wergeland og kr på Torill Wergeland." Ligningsnemndas vedtak ble påklaget til overligningsnemnda, som etter det opplyste har stilt behandlingen av klagen i bero. INA tok nemlig 20 september 1995 ut stevning til Bergen byrett mot staten v/ Hordaland Side 1781 fylkesskattekontor, med påstand om opphevelse av ligningsnemndas vedtak for så vidt angår fastsettelsen av personinntekt og om anvisning for riktig ligning. Byretten avsa 19 juni 1996 dom med slik domsslutning: "1. Staten v/ Hordaland Fylkesskattekontor frifinnes. 2. Saksomkostninger tilkjennes ikke." Etter anke avsa Gulating lagmannsrett dom i saken 2 oktober 1997, med slik domsslutning: "1. Byrettens dom stadfestes. 2. I saksomkostninger for lagmannsretten betaler Ina Insurance AS kr 58955,- - kronerfemtiåttetusennihundreogfemtifem - til Staten v/ Hordaland fylkesskattekontor innen 2 - to - uker fra dommens forkynnelse." I sin begrunnelse uttalte lagmannsretten blant annet: "Det hersker uenighet mellom partene om det overhode kan anses å foreligge illojalitet hvor en skattyter foretar kvantitativ tilpasning til skattereglene; i dette tilfellet ved å "selge seg ned" til 66% for å unngå skatteloven 58.

3 Page 3 of 6 Ved bedømmelsen av dette spørsmålet må det legges betydelig vekt på lovens formål og det forhold at inntektene i selskapet baserte seg på den aktive aksjonæren, Helge Wergeland og hans kollegas kompetanse og arbeidsytelse, og nærmest intet annet. Lagmannsretten ser det slik at den transaksjonen som Helge Wergeland har foretatt er gjort for å spare skatt uten at transaksjonen objektivt sett har noen egenverdi. Helge Wergeland synes ikke å ha ment å tilgodese broren, men disposisjonen beror på en rent skattemessig vurdering, visstnok foretatt etter råd fra revisor. Aksjene er i realiteten nærmest "parkert" hos Birger Wergeland uten at det etter lagmannsrettens mening er gitt adekvat begrunnelse utover de skattemessige. Salget har skjedd til underpris. Av betydning for bedømmelsen er at det etter måten store utbyttet for 1993 ble utbetalt de øvrige 3 aksjonærer i mai 1994, men ikke til Birger Wergeland. Hans utbytte ble utbetalt 13 måneder senere, da rettssak var aktuell. Lagmannsretten anser det klart at etterfølgende forhold kan kaste lys over disposisjonens rimelighet.... Staten har ikke anført at det er tale om en proformasituasjon og lagmannsretten går derfor ikke nærmere inn på forhold som tyder på at det hele objektivt sett fremtrer som et arrangement...." INA har påanket lagmannsrettens dom til Høyesterett. Ankegrunner var feil i saksbehandlingen, bevisbedømmelsen og rettsanvendelsen. Saksbehandlingsanken er senere frafalt. I medhold av skattebetalingsloven 48 nr 4 har staten v/ Finansdepartementet overtatt stillingen som ankemotpart. Saken har for Høyesterett vært prosedert i sammenheng med ankesaker nr 389/1997 lnr 54/98 ( HR A) og nr 6/1998 lnr 73B/98 ( HR B). Til bruk for Høyesterett er fremlagt erklæringer fra den ankende part og tre vitner. Saken står i samme stilling som for lagmannsretten. Side 1782 Den ankende part, INA Insurance Services AS, har i hovedsak anført: Lagmannsretten har tatt feil i sin vurdering av den pris Birger Wergeland betalte for aksjene når det er lagt til grunn at salget skjedde til underpris. Før salget til Birger Wergeland tilbød Helge Wergeland B-aksjene i markedet, hvor det ikke var noen interesse. Etter råd fra revisor ble prisen fastsatt til pålydende som uttrykk for markedsverdien ved salget. Verdistigningen frem mot årsregnskapet skyldtes nye eller fornyete kontrakter. Under enhver omstendighet er det uten betydning for det skatterettslige spørsmål i saken om prisen var lav. Selv en eventuell gavetransaksjon måtte ha vært lagt til grunn. Videre har lagmannsretten tatt feil når det gjelder Helge Wergelands salgsmotiv. Et planlagt samarbeid med Birger Wergeland, som hadde et kontaktnett til landbasert virksomhet med forsikringsbehov, var av betydning. At samarbeidsplanene ikke har gitt seg praktiske utslag, skyldes etterfølgende forhold, som man må se bort fra. Den tilpasningen til skatteloven 58 som fant sted ved aksjeoverdragelsen, var i tråd med bestemmelsens ordlyd sammenholdt med identifikasjonsbestemmelsen i 59, og med uttalelser i lovforarbeidene så vel som uttalelser i forbindelse med at de lovgivende myndigheter i 1995 foretok en evaluering av deler av skattereformen Tilpasningen var ikke i strid med det gjennomskjæringsprinsipp som bygger på rettspraksis. Aksjeoverdragelsen hadde egenverdi i betydningen reelle positive og negative virkninger for Helge Wergeland og Birger Wergeland. Helge Wergeland ga ved salget fra seg eierinteressen i de 34 B- aksjene. At betalingen skjedde først etter en tid, er uten betydning. Birger Wergeland fikk straks vanlige organisatoriske og økonomiske rettigheter som aksjeeier, herunder rett til utbytte og eventuell gevinst. De organisatoriske rettigheter ga ham negativt flertall i generalforsamlingen, slik at han f eks kunne hindre endringer i vedtektene. Samtidig overtok han risikoen for tap på B-aksjene. Aaksjeeiernes rett til å løse B-aksjer til en beregnet løsningssum ved en eventuell overdragelse, er en helt vanlig rett i aksjeselskaper som dette. At utbyttet til Birger Wergeland for 1993 ikke ble utbetalt før det var gått 13 måneder, hadde sin grunn i risikoen for å tape skattesaken, noe som ville være en belastning for selskapet og som etter

4 Page 4 of 6 ligningsmyndighetenes praksis ville kunne gi grunnlag for å omgjøre salget av B-aksjene med virkning for ligningen. Under enhver omstendighet er det som skjedde i etterfølgende år uten betydning for bedømmelsen av situasjonen i Dette gjelder også det forhold at Birger Wergeland ved en feil overførte kjøpesummen for aksjene til selskapet i stedet for til Helge Wergeland, og det gjelder utviklingen i selskapets overskudd og aksjeverdien. INA Insurance Services AS har nedlagt denne påstand: "1. Ligningen for 1992 hva angår personinntekt oppheves, og riktig ligning anvises. 2. Ankende part tilkjennes fulle saksomkostninger for Bergen byrett, Gulating lagmannsrett og Norges Høyesterett, inkludert avsavnsrente for omkostninger for byrett og lagmannsrett fastsatt etter rettens skjønn, med lovens rente løpende fra 14 dager etter forkynnelse av Høyesteretts dom." Side 1783 Ankemotparten, staten v/ Finansdepartementet, henholder seg til lagmannsrettens resultat og begrunnelse, og har i hovedsak anført: Det bestrides ikke at tilpasning til skatteloven 58 langt på vei må aksepteres ved ligningen. Men tilpasningen i INA er utenfor grensene for det som må aksepteres. I denne sammenhengen må formålet med 58 - å få reell arbeidsinntekt frem til beskatning som personinntekt - tillegges betydning. At det er tale om en regel med "firkantete" kriterier, er ikke til hinder for dette. Det gjøres ikke gjeldende at aksjeoverdragelsen fra Helge Wergeland til Birger Wergeland er proforma, men grensen mellom proforma og illojal eller urimelig omgåelse er ikke skarp. I denne saken er det en rekke momenter som ville ha hatt betydning i en proformavurdering, men som også må tillegges betydning i en gjennomskjæringsvurdering. Siden det dreier seg om en transaksjon mellom nærstående, må det ha betydning at transaksjonen ikke ble gjort klar i sin form og i sitt innhold. Videre må det ha betydning at Birger Wergeland gjorde et usedvanlig godt kjøp; aksjene ga etter hvert et formidabelt utbytte og fikk en betydelig verdistigning, sett i forhold til investeringen. Dessuten ble Birger Wergelands aksjer gjort til en egen aksjeklasse, beheftet med en løsningsrett til fordel for i første rekke Helge Wergeland. Det må også ha betydning at Birger Wergeland ikke satt i selskapets styre, og at han overhodet var passiv i selskapets organisasjon. Han førte heller ikke aksjene opp i sin selvangivelse for 1992, samtidig som Helge Wergeland ikke førte fordringen på salgssum opp i sin selvangivelse. Aksjene ble betalt først på et senere tidspunkt. Det ble også gjort feil ved den senere betalingen av kjøpesummen, ved at pengene ble overført til selskapet. Utbyttet til Birger Wergeland for 1993 ble, i motsetning til utbyttet for de tre andre aksjeeierne, betalt først etter 13 måneder, da endringen av ligningen forelå og det var aktuelt med søksmål. Risikoen i forbindelse med skattesaken gir ingen god forklaring på utsettelsen, og særlig ikke på at utbyttet til Birger Wergeland ble behandlet på en annen måte enn utbyttet til de tre andre aksjeeierne. Staten v/ Finansdepartementet har nedlagt denne påstand: "1. Gulating lagmannsretts dom av stadfestes. 2. Staten v/ Finansdepartementet tilkjennes saksomkostninger for byretten og Høyesterett med lovens rente fra forfall." Jeg er kommet til et annet resultat enn lagmannsretten, idet jeg finner at endringen av ligningen av INA Insurance Services AS for 1992 må oppheves. Saken gjelder anvendelse av skatteloven 58 første ledd 1. punktum, som lyder: "For aksjonær som deltar aktivt i driften av aksjeselskap, og som alene eller sammen med andre aktive aksjonærer i selskapet eier minst to tredjedeler av aksjene i selskapet eller har krav på minst to tredjedeler av selskapets utbytte, fastsettes en personinntekt av selskapets inntekt." Innledningsvis bemerker jeg at det ved ligningen er lagt til grunn at aksjeoverdragelsen fra Helge Wergeland til Birger Wergeland ble gjennomført Side 1784

5 Page 5 of 6 i Videre er det lagt til grunn at aksjeoverdragelsen var en reell transaksjon, ikke en proformatransaksjon. Om skatteloven 58 generelt viser jeg til førstvoterendes bemerkninger i saken staten v/ Finansdepartementet mot Essem consulting AS og Svein Milch, lnr 73B/1998, sak 6/1998 ( HR B). Spørsmålet ved ligningen av INA var utelukkende om Helge Wergelands aksjeeier- og utbytterettsposisjon i 1992 representerer en slik omgåelse av skatteloven 58 første ledd som kan settes til side ved ligningen. Jeg skyter i denne sammenhengen inn at Birger Wergeland ikke tilhører den kretsen av nærstående som etter skatteloven 59 uten videre skal identifiseres med Helge Wergeland. Det er således det alminnelige gjennomskjæringsprinsipp, slik dette er utviklet i rettspraksis, som er avgjørende i saken. Også om gjennomskjæringsprinsippets betydning i forbindelse med skatteloven 58 viser jeg til førstvoterendes bemerkninger i saken staten v/ Finansdepartementet mot Essem consulting AS og Svein Milch, lnr 73B/1998, sak 6/1998 ( HR B). Svaret på spørsmålet om gjennomskjæring må bero på en vurdering av de to brødrenes aksjeeier- og utbytteposisjoner sett i sammenheng. Den skattebesparelse for de aktive aksjeeiere - i første rekke Helge Wergeland - som følger av at det i tilfelle ikke skal fastsettes personinntekt for selskapet, må sees i sammenheng med de øvrige virkninger av aksjeoverdragelsen. Jeg tar utgangspunkt i at A-aksjene og B-aksjene i INA i all hovedsak er likeberettiget rent aksjerettslig. Den eneste forskjellen mellom aksjeklassene er den løsningsretten til fordel for i første rekke Helge Wergeland - som eier av A-aksjer - som etter vedtektene hviler på Baksjene, og som aktualiseres ved eventuelt salg fra Birger Wergeland til andre enn ektefelle. Helge Wergeland kan imidlertid ikke i kraft av denne løsningsretten frata Birger Wergeland B-aksjene så lenge denne ikke selv vil selge B-aksjene. Den løsningsretten det her er tale om, er av et helt vanlig slag, jf aksjeloven , og kan i en helhetsvurdering ikke tillegges betydning for spørsmålet om gjennomskjæring. En vesentlig virkning av aksjeoverdragelsen er at Helge Wergeland ga avkall på retten til det utbytte som faller på B-aksjene. Utbyttet på Baksjene vil etter omstendighetene kunne overstige den skattebesparelsen de aktive aksjonærene oppnår ved å unngå fastsettelse av personinntekt, som for 1992 ville utgjøre 21,7 prosent av personinntekten. En slik tilpasning av skattebesparelse og rett til utbytte synes å være en tilpasning som i utgangspunktet må aksepteres, jf uttalelser i lovforarbeidene, særlig i Ot.prp.nr.35 ( ) side 252. Jeg viser også til uttalelse fra flertallet i Stortingets finanskomité i Innst.O.nr.72 ( ) side 167 i forbindelse med de lovgivende myndigheters evalu ering i 1995 av deler av skattereformen 1992: "Fleirtalet meiner... at gjennomskjering som følgje av omorganisering av eigarskapen ikkje kan nyttast når skattytar tilpassar seg skattereglane gjennom å selja ut delar av aksjane i bedrifta si så lenge dette fører til faktisk overføring av utbytterettar og andre rettar som følgjer av eigardelen." Jeg påpeker her at endringen av ligningen av INA for 1992 ikke bygger på at de penger som tilfaller Birger Wergeland som utbytte, på noen måte - direkte eller indirekte - skal føres tilbake til Helge Wergeland. Endringen av ligningen bygger heller ikke på at Helge Wergeland Side 1785 har utøvet andre rettigheter eller beføyelser som knytter seg til B-aksjene. Staten har pekt på at Birger Wergeland spilte en passiv rolle i selskapets organisasjon, særlig at han ikke var valgt som styremedlem. Passivitet som nevnt kan etter min mening ikke tillegges betydning. Deltakelse i generalforsamlingen er alltid en frivillig sak, og valg av styremedlemmer avgjøres av flertallet av aksjene. Selv om det ofte er naturlig at eieren av en så stor aksjepost som Birger Wergeland eier tildeles en styreplass, er også dette en frivillig sak. Noen ligningsmessige konsekvenser kan iallfall ikke trekkes av Birger Wergelands passive stilling når det gjelder ledelsen av selskapet. Heller ikke kan eierforholdet - slik lagmannsretten har lagt til grunn - underkjennes ut fra formålet med reglene om fastsettelse av personinntekt for visse aksjeselskaper. Formålet er at de spesielle skatter på personinntekt - toppskatt og trygdeavgift - skal treffe reell arbeidsinntekt, jf Ot.prp.nr.35 ( ) side 249 og førstvoterendes bemerkninger i saken staten v/

6 Page 6 of 6 Finansdepartementet mot Essem consulting AS og Svein Milch, lnr 73B/1998, sak nr 6/1998 ( HR B). Når skatteloven 58 første ledd er utformet slik den er - som en rettsteknisk skarpt avgrenset regel på det som her er det mest vesentlige punkt - synes det klart at skattene på personinntekt ikke i alle tilfelle kan treffe helt riktig ut fra formålet. Dette kan imidlertid ikke rettes på ved gjennomskjæring, slik ligningsnemndas vedtak og lagmannsrettens dom synes å gå ut på. Staten har i en sammenfatning anført at det i saken er en rekke omstendigheter som er uvanlige og som samlet sett tyder på at det må foreligge en underliggende avtale eller forståelse om eierforholdet til B-aksjene i INA. Dette er langt på vei et spørsmål om saksforhold. Endringen av ligningen bygger ikke på et slikt saksforhold, og domstolenes kompetanse er begrenset til å prøve gyldigheten av den ligning som foreligger. Den ankende part har nedlagt påstand om anvisning for ny ligning, jf skattebetalingsloven 48 nr 6. Endringen av ligningen av INA for 1992 er imidlertid begrenset til det ene spørsmål saken gjelder. Det er ikke behov for retningslinjer for ny ligning når endringen av ligningen oppheves og det ikke er aktuelt med ny endringsligning. Anken har ført frem, og saken har ikke budt på tvil. Staten må derfor erstatte motpartens saksomkostninger for alle instanser, jf tvistemålsloven 180 annet ledd jf 172 første ledd. Den ankende parts omkostningsoppgave viser et samlet beløp på kroner. Av dette er kroner utlegg. I tillegg til de oppgitte omkostninger krever den ankende part et skjønnsmessig fastsatt beløp for avsavn av erstatning av saksomkostninger for byretten og lagmannsretten. Jeg finner at nødvendige omkostninger tillagt den nevnte avsavnsgodtgjørelse bør settes til kroner. Jeg stemmer for denne dom: 1. Vedtaket om endring av INA Insurance Services AS' ligning for 1992 oppheves. 2. I saksomkostninger for byretten, lagmannsretten og Høyesterett betaler staten v/ Finansdepartementet til INA Insurance Services AS tohundreog åttitusen - kroner med tillegg av 12 - tolv - Side 1786 prosent årlig rente fra forkynnelsen av Høyesteretts dom. Oppfyllelsesfristen er 2 - to - uker fra forkynnelsen av denne dom. Dommer Dolva: Jeg er i det vesentlige og i resultatet enig med førstvoterende. Dommer Gussgard: Likeså. Dommer Bruzelius: Likeså. Dommer Holmøy: Likeså. Etter stemmegivningen avsa Høyesterett denne dom: 1. Vedtaket om endring av INA Insurance Services AS' ligning for 1992 oppheves. 2. I saksomkostninger for byretten, lagmannsretten og Høyesterett betaler staten v/ Finansdepartementet til INA Insurance Services AS tohundreog åttitusen - kroner med tillegg av 12 - tolv - prosent årlig rente fra forkynnelsen av Høyesteretts dom. Oppfyllelsesfristen er 2 - to - uker fra forkynnelsen av denne dom.

Rt-1994-912 (283-94) - UTV-1994-645

Rt-1994-912 (283-94) - UTV-1994-645 Page 1 of 5 Rt-1994-912 (283-94) - UTV-1994-645 INSTANS: Høyesterett - Dom. DATO: 1994-07-01 PUBLISERT: Rt-1994-912 (283-94) - UTV-1994-645 STIKKORD: Skatterett. Utbyttebeskatning. Gjennomskjæring. SAMMENDRAG:

Detaljer

Rt-1999-1347 (332-99) - UTV-1999-1571

Rt-1999-1347 (332-99) - UTV-1999-1571 Page 1 of 6 Rt-1999-1347 (332-99) - UTV-1999-1571 INSTANS: Høyesterett - Dom. DATO: 1999-09-23 PUBLISERT: Rt-1999-1347 (332-99) - UTV-1999-1571 STIKKORD: Skatterett. Utbyttebeskatning. Gjennomskjæring.

Detaljer

Rt (446-98) - UTV

Rt (446-98) - UTV Page 1 of 7 Rt-1998-1771 (446-98) - UTV-1998-1276 INSTANS: Høyesterett - Dom. DATO: 1998-11-19 PUBLISERT: Rt-1998-1771 (446-98) - UTV-1998-1276 STIKKORD: (Essemdommen) Skatterett. Fastsettelse av personinntekt

Detaljer

Rt-1997-779 (207-97) - UTV-1997-738

Rt-1997-779 (207-97) - UTV-1997-738 Page 1 of 6 Rt-1997-779 (207-97) - UTV-1997-738 INSTANS: Høyesterett - Dom. DATO: 1997-05-06 PUBLISERT: Rt-1997-779 (207-97) - UTV-1997-738 STIKKORD: Skatterett. Endring. Periodisering av gevinst ved overdragelse

Detaljer

Rt ( ) - UTV

Rt ( ) - UTV Page 1 of 8 Rt-2001-170 (41-2001) - UTV-2001-405 INSTANS: Høyesterett - Dom. DATO: 2001-01-31 PUBLISERT: Rt-2001-170 (41-2001) - UTV-2001-405 STIKKORD: Skatterett. Selskapsrett. Ligning. Aksjeselskap.

Detaljer

HR-2001-00035 - Rt-2002-56 (13-2002) - UTV-2002-365

HR-2001-00035 - Rt-2002-56 (13-2002) - UTV-2002-365 Page 1 of 7 HR-2001-00035 - Rt-2002-56 (13-2002) - UTV-2002-365 INSTANS: Høyesterett - Dom DATO: 2002-01-18 PUBLISERT: HR-2001-00035 - Rt-2002-56 (13-2002) - UTV-2002-365 STIKKORD: Skatterett. Selskapsrett.

Detaljer

HR-2001-01556a - Rt-2003-82 - UTV-2003-235

HR-2001-01556a - Rt-2003-82 - UTV-2003-235 Page 1 of 9 HR-2001-01556a - Rt-2003-82 - UTV-2003-235 INSTANS: Høyesterett - Dom. DATO: 2003-01-23 PUBLISERT: HR-2001-01556a - Rt-2003-82 - UTV-2003-235 STIKKORD: Skatterett. Aksjer. SAMMENDRAG: Saken

Detaljer

Rt-1990-1265 (419-90) - UTV-1991-221

Rt-1990-1265 (419-90) - UTV-1991-221 Page 1 of 5 Rt-1990-1265 (419-90) - UTV-1991-221 INSTANS: Høyesterett - dom DATO: 1990-12-19 PUBLISERT: Rt-1990-1265 (419-90) - UTV-1991-221 STIKKORD: Skatterett. Aksjeskatteloven av 19. juni 1969 nr.

Detaljer

HR-2002-00879a - Rt-2003-293 - UTV-2003-497

HR-2002-00879a - Rt-2003-293 - UTV-2003-497 Page 1 of 8 HR-2002-00879a - Rt-2003-293 - UTV-2003-497 INSTANS: Høyesterett - Dom. DATO: 2003-03-04 PUBLISERT: HR-2002-00879a - Rt-2003-293 - UTV-2003-497 STIKKORD: Skatterett. Selskapsrett. Skattefradrag.

Detaljer

Rt-1993-1268 (467-93) - UTV-1993-1365

Rt-1993-1268 (467-93) - UTV-1993-1365 Page 1 of 5 Rt-1993-1268 (467-93) - UTV-1993-1365 INSTANS: Høyesterett - Dom. DATO: 1993-10-30 PUBLISERT: Rt-1993-1268 (467-93) - UTV-1993-1365 STIKKORD: Skatterett. Tomtesalgsgevinst. SAMMENDRAG: - Spørsmål

Detaljer

Rt-1983-979 (223-83) - UTV-1983-646

Rt-1983-979 (223-83) - UTV-1983-646 Page 1 of 5 Rt-1983-979 (223-83) - UTV-1983-646 INSTANS: Høyesterett - dom DATO: 1983-09-16 PUBLISERT: Rt-1983-979 (223-83) - UTV-1983-646 STIKKORD: (Fossdommen) Skatterett - spørsmål om fradrag for avskrivning

Detaljer

HR-2000-44-B - Rt-2000-1360 (322-2000)

HR-2000-44-B - Rt-2000-1360 (322-2000) Page 1 of 5 HR-2000-44-B - Rt-2000-1360 (322-2000) INSTANS: Høyesterett - Dom. DATO: 2000-08-31 DOKNR/PUBLISERT: HR-2000-44-B - Rt-2000-1360 (322-2000) STIKKORD: Panterett. Salgspant. SAMMENDRAG: Tinglyst

Detaljer

Rt-1992-236 (59-92) - UTV-1992-1103

Rt-1992-236 (59-92) - UTV-1992-1103 Page 1 of 5 Rt-1992-236 (59-92) - UTV-1992-1103 INSTANS: Høyesterett - Dom. DATO: 1992-02-22 PUBLISERT: Rt-1992-236 (59-92) - UTV-1992-1103 STIKKORD: Selskapsrett. Skatterett. Foreldelse. SAMMENDRAG: Et

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2012/208), straffesak, anke over kjennelse, S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2012/208), straffesak, anke over kjennelse, S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 28. juni 2012 avsa Høyesterett kjennelse i HR-2012-01332-A, (sak nr. 2012/208), straffesak, anke over kjennelse, A AS (advokat Anders Brosveet) mot Den offentlige påtalemyndighet

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 5. desember 2016 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Tønder, Falch og Bergh i DOM:

NORGES HØYESTERETT. Den 5. desember 2016 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Tønder, Falch og Bergh i DOM: NORGES HØYESTERETT Den 5. desember 2016 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Tønder, Falch og Bergh i HR-2016-2480-U, (sak nr. 2016/2089), sivil sak, anke over dom: Jon Eilif Orrem

Detaljer

Rt (13-91) - UTV

Rt (13-91) - UTV Page 1 of 5 Rt-1991-34 (13-91) - UTV-1991-159 INSTANS: Høyesterett - dom DATO: 1991-01-22 PUBLISERT: Rt-1991-34 (13-91) - UTV-1991-159 STIKKORD: Skatterett. Spørsmål om skatteplikt i Norge. SAMMENDRAG:

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 22. juli 2014 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Endresen, Normann og Kallerud i

NORGES HØYESTERETT. Den 22. juli 2014 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Endresen, Normann og Kallerud i NORGES HØYESTERETT Den 22. juli 2014 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Endresen, Normann og Kallerud i HR-2014-01530-U, (sak nr. 2014/1193), sivil sak, anke over kjennelse: A B (advokat

Detaljer

Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 29/11. Avgitt 12.12.2011

Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 29/11. Avgitt 12.12.2011 Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 29/11. Avgitt 12.12.2011 Fisjon med etterfølgende rettet emisjon, spørsmål om ulovfestet gjennomskjæring (ulovfestet rett) Saken gjelder spørsmålet

Detaljer

Rt-1995-872 (256-95) - UTV-1995-915

Rt-1995-872 (256-95) - UTV-1995-915 Page 1 of 5 Rt-1995-872 (256-95) - UTV-1995-915 INSTANS: Høyesterett - Dom. DATO: 1995-05-19 PUBLISERT: Rt-1995-872 (256-95) - UTV-1995-915 STIKKORD: Skatterett. SAMMENDRAG: Skattepliktig aksjesalgsgevinst

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2012/1386), straffesak, anke over dom, (advokat John Christian Elden) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2012/1386), straffesak, anke over dom, (advokat John Christian Elden) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 28. januar 2013 avsa Høyesterett dom i HR-2013-00191-A, (sak nr. 2012/1386), straffesak, anke over dom, A (advokat John Christian Elden) mot Den offentlige påtalemyndighet Bistandsadvokat

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2011/832), sivil sak, anke over dom, (advokat John Christian Elden) (advokat Olav Dybsjord til prøve)

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2011/832), sivil sak, anke over dom, (advokat John Christian Elden) (advokat Olav Dybsjord til prøve) NORGES HØYESTERETT Den 17. november 2011 avsa Høyesterett dom i HR-2011-02146-A, (sak nr. 2011/832), sivil sak, anke over dom, A (advokat John Christian Elden) mot B (advokat Olav Dybsjord til prøve) S

Detaljer

HR-2005-01717-A - Rt-2005-1421 - UTV-2005-1253

HR-2005-01717-A - Rt-2005-1421 - UTV-2005-1253 Page 1 of 6 HR-2005-01717-A - Rt-2005-1421 - UTV-2005-1253 INSTANS: Norges Høyesterett - Dom. DATO: 2005-11-02 PUBLISERT: HR-2005-01717-A - Rt-2005-1421 - UTV-2005-1253 STIKKORD: Skatterett. Fusjon. Rederibeskatning.

Detaljer

Rt-1997-1602 (436-97) - UTV-1997-1137

Rt-1997-1602 (436-97) - UTV-1997-1137 Page 1 of 5 Rt-1997-1602 (436-97) - UTV-1997-1137 INSTANS: Høyesterett - Dom. DATO: 1997-10-16 PUBLISERT: Rt-1997-1602 (436-97) - UTV-1997-1137 STIKKORD: Skatterett. Ideelle organisasjoners skatteplikt

Detaljer

HR-2001-00819 - Rt-2002-798 (168-2002) - UTV-2002-968

HR-2001-00819 - Rt-2002-798 (168-2002) - UTV-2002-968 Page 1 of 8 HR-2001-00819 - Rt-2002-798 (168-2002) - UTV-2002-968 INSTANS: Høyesterett - Dom. DATO: 2002-06-14 PUBLISERT: HR-2001-00819 - Rt-2002-798 (168-2002) - UTV-2002-968 STIKKORD: Skatterett. Selskapsrett.

Detaljer

Rt-1990-958 (339-90) - UTV-1990-1084

Rt-1990-958 (339-90) - UTV-1990-1084 Page 1 of 6 Rt-1990-958 (339-90) - UTV-1990-1084 INSTANS: Høyesterett - dom DATO: 1990-10-10 PUBLISERT: Rt-1990-958 (339-90) - UTV-1990-1084 STIKKORD: Skatterett. Skatteloven 42 første ledd, 43 annet ledd

Detaljer

Rt-1998-1425 (366-98) - UTV-1999-477

Rt-1998-1425 (366-98) - UTV-1999-477 Page 1 of 6 Rt-1998-1425 (366-98) - UTV-1999-477 INSTANS: Høyesterett - Dom. DATO: 1998-09-30 PUBLISERT: Rt-1998-1425 (366-98) - UTV-1999-477 STIKKORD: Skatterett. Fradrag for tap ved nedskrivning av aksjekapitalen

Detaljer

Norges Høyesterett - HR-2015-538-A

Norges Høyesterett - HR-2015-538-A Norges Høyesterett - Instans Dato 2015-03-05 Publisert Stikkord Sammendrag Saksgang Parter Forfatter Norges Høyesterett - Dom. Skatterett. Sakskostnader. To selskaper hadde i egen interesse dekket sakskostnadene

Detaljer

HR-2002-00648 - Rt-2002-1322 (291-2002)

HR-2002-00648 - Rt-2002-1322 (291-2002) Page 1 of 9 HR-2002-00648 - Rt-2002-1322 (291-2002) INSTANS: Høyesterett - Dom. DATO: 2002-10-24 PUBLISERT: HR-2002-00648 - Rt-2002-1322 (291-2002) STIKKORD: Skatterett. Arveavgift. Tidspunkt for verdifastsettelse

Detaljer

A (advokat Lars Holo) mot B (advokat Arne R Stray). Holmøy, Philipson og Schei.

A (advokat Lars Holo) mot B (advokat Arne R Stray). Holmøy, Philipson og Schei. Rt-1988-708 (211-88) INSTANS: DATO: 1988-06-22 Høyesteretts kjæremålsutvalg DOKNR/PUBLISERT: Rt-1988-708 (211-88) STIKKORD: SAMMENDRAG: Familierett. Tvangsfullbyrdelse. Gjennomføring av en samværsordning

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2011-01754-A, (sak nr. 2011/736), straffesak, anke over beslutning, S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR-2011-01754-A, (sak nr. 2011/736), straffesak, anke over beslutning, S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 21. september 2011 avsa Høyesterett kjennelse i HR-2011-01754-A, (sak nr. 2011/736), straffesak, anke over beslutning, Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Håvard Skallerud)

Detaljer

HR-2005-00181-A - UTV-2005-257 - Rt-2005-86

HR-2005-00181-A - UTV-2005-257 - Rt-2005-86 Page 1 of 7 HR-2005-00181-A - UTV-2005-257 - Rt-2005-86 INSTANS: Norges Høyesterett - Dom. DATO: 2005-02-02 PUBLISERT: HR-2005-00181-A - UTV-2005-257 - Rt-2005-86 STIKKORD: Skatterett. Selskapsrett. Fisjon.

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2009-02145-A, (sak nr. 2009/789), sivil sak, anke over dom, S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR-2009-02145-A, (sak nr. 2009/789), sivil sak, anke over dom, S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 12. november 2009 avsa Høyesterett dom i HR-2009-02145-A, (sak nr. 2009/789), sivil sak, anke over dom, Staten v/sentralskattekontoret for utenlandssaker (advokat Morten Søvik) mot

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 16. september 2011 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Matningsdal, Webster og Noer i

NORGES HØYESTERETT. Den 16. september 2011 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Matningsdal, Webster og Noer i NORGES HØYESTERETT Den 16. september 2011 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Matningsdal, Webster og Noer i HR-2011-01735-U, (sak nr. 2011/1354), sivil sak, anke over kjennelse: Arild

Detaljer

Tvangsfullbyrdelse. Utleggstrekk i lønn

Tvangsfullbyrdelse. Utleggstrekk i lønn Tvangsfullbyrdelse. Utleggstrekk i lønn Utskriftsdato: 5.12.2017 12:26:55 Status: Gjeldende Dato: 12.12.2006 Nummer: HR-2006-2086-U Utgiver: Høyesterett Dokumenttype: Kjennelse Innholdsfortegnelse Tvangsfullbyrdelse.

Detaljer

Rt-2001-282 (64-2001) - UTV-2001-429

Rt-2001-282 (64-2001) - UTV-2001-429 Page 1 of 7 Rt-2001-282 (64-2001) - UTV-2001-429 INSTANS: Høyesterett - Dom. DATO: 2001-02-23 PUBLISERT: Rt-2001-282 (64-2001) - UTV-2001-429 STIKKORD: Skatterett. Ligning. Aksjeoverdragelse. SAMMENDRAG:

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 1. mars 2013 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Skoghøy, Øie og Normann i. (advokat Janne Larsen)

NORGES HØYESTERETT. Den 1. mars 2013 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Skoghøy, Øie og Normann i. (advokat Janne Larsen) NORGES HØYESTERETT Den 1. mars 2013 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Skoghøy, Øie og Normann i HR-2013-00475-U, (sak nr. 2013/250), sivil sak, anke over kjennelse: A (advokat Janne

Detaljer

Rt-1993-700 (243-93) - UTV-1993-1091

Rt-1993-700 (243-93) - UTV-1993-1091 Page 1 of 6 Rt-1993-700 (243-93) - UTV-1993-1091 INSTANS: Høyesterett - Dom. DATO: 1993-06-14 PUBLISERT: Rt-1993-700 (243-93) - UTV-1993-1091 STIKKORD: Skatterett. Aksjer i næring - tap på driftslån og

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 13. mai 2011 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Tjomsland, Skoghøy og Bårdsen i

NORGES HØYESTERETT. Den 13. mai 2011 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Tjomsland, Skoghøy og Bårdsen i NORGES HØYESTERETT Den 13. mai 2011 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Tjomsland, Skoghøy og Bårdsen i HR-2011-00979-U, (sak nr. 2011/739), sivil sak, anke over kjennelse: Bergen

Detaljer

Rt-1982-1330 (337-82)

Rt-1982-1330 (337-82) Page 1 of 5 Rt-1982-1330 (337-82) INSTANS: Høyesterett - dom DATO: 1982-10-01 PUBLISERT: Rt-1982-1330 (337-82) STIKKORD: Skatterett. SAMMENDRAG: A hadde utbetalt sin hustru et utløsningsbeløp idet han

Detaljer

Rt-1982-789 (175-82) <noscript>ncit: 12:09</noscript>

Rt-1982-789 (175-82) <noscript>ncit: 12:09</noscript> Page 1 of 6 Rt-1982-789 (175-82) INSTANS: Høyesterett - dom DATO: 1982-05-07 PUBLISERT: Rt-1982-789 (175-82) STIKKORD: Skattesak. SAMMENDRAG: A overdro ved «gavekjøpekontrakt» en fast eiendom til et skattefritt

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2007/1825), straffesak, anke, (advokat John Christian Elden) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2007/1825), straffesak, anke, (advokat John Christian Elden) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 1. april 2008 avsa Høyesterett kjennelse i HR-2008-00581-A, (sak nr. 2007/1825), straffesak, anke, A (advokat Erik Keiserud) mot B (advokat John Christian Elden) S T E M M E G I

Detaljer

Rt-1990-59 (15-90) http://websir.lovdata.no/cgi-lex/wiftmrens?0/lex/avg/hrsiv/rt1990-0059-00016b.html. Side 60

Rt-1990-59 (15-90) http://websir.lovdata.no/cgi-lex/wiftmrens?0/lex/avg/hrsiv/rt1990-0059-00016b.html. Side 60 Page 1 of 6 Rt-1990-59 (15-90) INSTANS: Høyesterett - dom DATO: 1990-01-19 DOKNR/PUBLISERT: Rt-1990-59 (15-90) STIKKORD: (Myra Båt) Entrepriserett. Panterett. Konkurs. Tingsrett. SAMMENDRAG: En entreprenør

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2011-01294-A, (sak nr. 2011/264), sivil sak, anke over kjennelse, (advokat Pål Behrens) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR-2011-01294-A, (sak nr. 2011/264), sivil sak, anke over kjennelse, (advokat Pål Behrens) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 29. juni 2011 avsa Høyesterett kjennelse i HR-2011-01294-A, (sak nr. 2011/264), sivil sak, anke over kjennelse, A (advokat Pål Behrens) mot Gjensidige Forsikring ASA (advokat Lars

Detaljer

Rt-1993-173 (55-93) - UTV-1993-270

Rt-1993-173 (55-93) - UTV-1993-270 Page 1 of 7 Rt-1993-173 (55-93) - UTV-1993-270 INSTANS: Høyesterett - Dom. DATO: 1993-02-24 PUBLISERT: Rt-1993-173 (55-93) - UTV-1993-270 STIKKORD: Skatterett. Avskrivninger og fremføring av gevinst. SAMMENDRAG:

Detaljer

HR-2004-01989-A - UTV-2005-6 - Rt-2004-1860

HR-2004-01989-A - UTV-2005-6 - Rt-2004-1860 Page 1 of 8 HR-2004-01989-A - UTV-2005-6 - Rt-2004-1860 INSTANS: Norges Høyesterett - Dom. DATO: 2004-12-02 PUBLISERT: HR-2004-01989-A - UTV-2005-6 - Rt-2004-1860 STIKKORD: Skatterett. Negativ personinntekt.

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. (advokat Hans Olav Hemnes til prøve) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. (advokat Hans Olav Hemnes til prøve) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 1. april 2008 avsa Høyesterett dom i HR-2008-00580-A, (sak nr. 2007/1413), sivil sak, anke, Staten v/skatt Midt-Norge (Regjeringsadvokaten v/advokat Christian Lund) mot Odd Habberstad

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 14. oktober 2011 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Stabel, Falkanger og Normann i

NORGES HØYESTERETT. Den 14. oktober 2011 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Stabel, Falkanger og Normann i NORGES HØYESTERETT Den 14. oktober 2011 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Stabel, Falkanger og Normann i HR-2011-01941-U, (sak nr. 2011/1570), sivil sak, anke over kjennelse: Dagfinn

Detaljer

Rt-1973-87 <noscript>ncit: 4:03</noscript>

Rt-1973-87 <noscript>ncit: 4:03</noscript> Page 1 of 6 Rt-1973-87 INSTANS: Høyesterett - dom DATO: 1973-01-27 PUBLISERT: Rt-1973-87 STIKKORD: Byskatteloven 46 annet ledd «selgende gruppe». SAMMENDRAG: Et aksjeselskap hadde solgt en større aksjepost

Detaljer

NORGES HØYESTERETT S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 23. mars 2017 avsa Høyesterett dom i HR-2017-627-A, (sak nr. 2016/2186), sivil sak, anke over dom, Staten v/skatt øst (Regjeringsadvokaten v/advokat Nils Sture Nilsson mot Raise

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. (advokat Mette Yvonne Larsen) (advokat Nils Arild Istad til prøve) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. (advokat Mette Yvonne Larsen) (advokat Nils Arild Istad til prøve) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 23. februar 2012 avsa Høyesterett dom i HR-2012-00405-A, (sak nr. 2012/32), sivil sak, anke over dom, A (advokat Mette Yvonne Larsen) mot B (advokat Nils Arild Istad til prøve) S

Detaljer

Rt-1977-566 <noscript>ncit: 4:02</noscript> skattepliktig etter aksjegevinstbeskatningsloven av 10. desember 1971 1.

Rt-1977-566 <noscript>ncit: 4:02</noscript> skattepliktig etter aksjegevinstbeskatningsloven av 10. desember 1971 1. Page 1 of 5 Rt-1977-566 INSTANS: Høyesterett - dom DATO: 1977-06-04 PUBLISERT: Rt-1977-566 STIKKORD: Skatterett. SAMMENDRAG: Gevinst ved salg av tildelingsbevis foretatt før den konstituerende generalforsamling

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 24. oktober 2012 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Tjomsland, Indreberg og Normann i

NORGES HØYESTERETT. Den 24. oktober 2012 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Tjomsland, Indreberg og Normann i NORGES HØYESTERETT Den 24. oktober 2012 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Tjomsland, Indreberg og Normann i HR-2012-02013-U, (sak nr. 2012/1569), sivil sak, anke over kjennelse:

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 19. mai 2011 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Øie, Endresen og Matheson i

NORGES HØYESTERETT. Den 19. mai 2011 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Øie, Endresen og Matheson i NORGES HØYESTERETT Den 19. mai 2011 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Øie, Endresen og Matheson i HR-2011-01014-U, (sak nr. 2011/629), sivil sak, anke over kjennelse: Hadeland Montasje

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 6. november 2014 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Tjomsland, Matningsdal og Bergsjø i

NORGES HØYESTERETT. Den 6. november 2014 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Tjomsland, Matningsdal og Bergsjø i NORGES HØYESTERETT Den 6. november 2014 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Tjomsland, Matningsdal og Bergsjø i HR-2014-02165-U, (sak nr. 2014/1729), sivil sak, anke over kjennelse:

Detaljer

Endring av aksjeklasser og tilbakebetaling av innbetalt kapital (Skatteloven 10-31, jf. 9-2 og 10-11)

Endring av aksjeklasser og tilbakebetaling av innbetalt kapital (Skatteloven 10-31, jf. 9-2 og 10-11) Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 24/13 Avgitt 05.11.2013 Endring av aksjeklasser og tilbakebetaling av innbetalt kapital (Skatteloven 10-31, jf. 9-2 og 10-11) Skattyter hadde 50 A-

Detaljer

Rt-1992-1379 (501-92) - UTV-1993-3

Rt-1992-1379 (501-92) - UTV-1993-3 Page 1 of 6 Rt-1992-1379 (501-92) - UTV-1993-3 INSTANS: Høyesterett - Dom. DATO: 1992-11-04 PUBLISERT: Rt-1992-1379 (501-92) - UTV-1993-3 STIKKORD: (Dynpac) Skatterett. Sivilprosess. SAMMENDRAG: Et selskap

Detaljer

Utøvelse av forkjøpsrett etter aksjeloven ved salg av aksjer

Utøvelse av forkjøpsrett etter aksjeloven ved salg av aksjer Side 1 av 6 NTS 2014-1 Utøvelse av forkjøpsrett etter aksjeloven ved salg av aksjer Kilde: Bøker, utgivelser og tidsskrifter > Tidsskrifter > Nordisk tidsskrift for Selskabsret - NTS Gyldendal Rettsdata

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 19. mars 2013 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av justitiarius Schei og dommerne Øie og Normann i

NORGES HØYESTERETT. Den 19. mars 2013 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av justitiarius Schei og dommerne Øie og Normann i NORGES HØYESTERETT Den 19. mars 2013 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av justitiarius Schei og dommerne Øie og Normann i HR-2013-00567-U, (sak nr. 2013/254), sivil sak, anke over kjennelse:

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2010-02199-A, (sak nr. 2010/1201), sivil sak, anke over dom, S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR-2010-02199-A, (sak nr. 2010/1201), sivil sak, anke over dom, S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 22. desember 2010 avsa Høyesterett dom i HR-2010-02199-A, (sak nr. 2010/1201), sivil sak, anke over dom, Aase Gunvor Haugseggen Brevik Tangen (advokat Helge Aarseth) mot Ragnhild

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 17. desember 2013 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Tjomsland, Falkanger og Normann i

NORGES HØYESTERETT. Den 17. desember 2013 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Tjomsland, Falkanger og Normann i NORGES HØYESTERETT Den 17. desember 2013 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Tjomsland, Falkanger og Normann i HR-2013-02613-U, (sak nr. 2013/1975), sivil sak, anke over kjennelse:

Detaljer

HR-1997-40-B Rt-1997-877

HR-1997-40-B Rt-1997-877 HR-1997-40-B Rt-1997-877 INSTANS: Høyesterett Dom. DATO: 1997-05-28 DOKNR/PUBLISERT: HR-1997-40-B Rt-1997-877 STIKKORD: (Tolgadommen) Sosialrett. Omsorgslønn. Forvaltningsrett. SAMMENDRAG: Foreldrene til

Detaljer

Rt-1993-480 (196-93) - UTV-1993-263

Rt-1993-480 (196-93) - UTV-1993-263 Page 1 of 5 Rt-1993-480 (196-93) - UTV-1993-263 INSTANS: Høyesterett - Dom. DATO: 1993-02-10 PUBLISERT: Rt-1993-480 (196-93) - UTV-1993-263 STIKKORD: Skatterett. Tomtegevinst, jfr. skatteloven 43 fjerde

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 9. februar 2011 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Matningsdal, Bårdsen og Normann i

NORGES HØYESTERETT. Den 9. februar 2011 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Matningsdal, Bårdsen og Normann i NORGES HØYESTERETT Den 9. februar 2011 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Matningsdal, Bårdsen og Normann i HR-2011-00291-U, (sak nr. 2011/129), sivil sak, anke over kjennelse: Prosjekt

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 10. mai 2011 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Øie, Endresen og Matheson i

NORGES HØYESTERETT. Den 10. mai 2011 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Øie, Endresen og Matheson i NORGES HØYESTERETT Den 10. mai 2011 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Øie, Endresen og Matheson i HR-2011-00945-U, (sak nr. 2011/619), sivil sak, anke over kjennelse: Abderrazek

Detaljer

HR A - Rt UTV

HR A - Rt UTV Page 1 of 7 HR-2005-00670-A - Rt-2005-577 - UTV-2005-595 INSTANS: Norges Høyesterett - Dom. DATO: 2005-04-28 PUBLISERT: HR-2005-00670-A - Rt-2005-577 - UTV-2005-595 STIKKORD: Skatterett. Saldoavskrivninger.

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2008/964), sivil sak, anke over kjennelse, S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2008/964), sivil sak, anke over kjennelse, S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 17. desember 2008 avsa Høyesterett kjennelse i HR-2008-02161-A, (sak nr. 2008/964), sivil sak, anke over kjennelse, Trygve Tamburstuen (advokat Søren L. Lous til prøve) mot Børge

Detaljer

Rt-1990-1143 (387-90) - UTV-1991-143

Rt-1990-1143 (387-90) - UTV-1991-143 Page 1 of 7 Rt-1990-1143 (387-90) - UTV-1991-143 INSTANS: Høyesterett - dom DATO: 1990-11-28 PUBLISERT: Rt-1990-1143 (387-90) - UTV-1991-143 STIKKORD: Skatterett. SAMMENDRAG: Et norsk oljeselskap fikk

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2015-01864-A, (sak nr. 2015/569), sivil sak, anke over dom, S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR-2015-01864-A, (sak nr. 2015/569), sivil sak, anke over dom, S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 14. september 2015 avsa Høyesterett dom i HR-2015-01864-A, (sak nr. 2015/569), sivil sak, anke over dom, Atle Øyvind Gunnheim Barlaup (advokat Andreas Bullen til prøve) mot Staten

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2011/1861), sivil sak, anke over dom, (advokat Toralv Follestad til prøve) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2011/1861), sivil sak, anke over dom, (advokat Toralv Follestad til prøve) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 25. juni 2012 avsa Høyesterett dom i HR-2012-01296-A, (sak nr. 2011/1861), sivil sak, anke over dom, A (advokat Toralv Follestad til prøve) mot Staten v/skatt Øst (advokat Per Sandvik)

Detaljer

HR U Rt

HR U Rt HR-2011-2062-U Rt-2011-1424 INSTANS: DATO: 2011-11-07 Norges Høyesteretts ankeutvalg Kjennelse. DOKNR/PUBLISERT: HR-2011-2062-U Rt-2011-1424 STIKKORD: SAMMENDRAG: Ekspropriasjon. Anken gjaldt spørsmålet

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 17. september 2014 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av justitiarius Schei og dommerne Endresen og Bårdsen i

NORGES HØYESTERETT. Den 17. september 2014 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av justitiarius Schei og dommerne Endresen og Bårdsen i NORGES HØYESTERETT Den 17. september 2014 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av justitiarius Schei og dommerne Endresen og Bårdsen i HR-2014-01845-U, (sak nr. 2014/1508), straffesak, anke over

Detaljer

HR-2002-01474a - UTV-2003-811 - Rt-2003-504

HR-2002-01474a - UTV-2003-811 - Rt-2003-504 Page 1 of 7 HR-2002-01474a - UTV-2003-811 - Rt-2003-504 INSTANS: Høyesterett - Dom. DATO: 2003-04-29 PUBLISERT: HR-2002-01474a - UTV-2003-811 - Rt-2003-504 STIKKORD: Skatterett. Patent. Arbeidsforhold.

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2013-00279-A, (sak nr. 2012/1484), straffesak, anke over dom, S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR-2013-00279-A, (sak nr. 2012/1484), straffesak, anke over dom, S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 5. februar 2013 avsa Høyesterett dom i HR-2013-00279-A, (sak nr. 2012/1484), straffesak, anke over dom, Odd Olaf Nerdrum (advokat Pål Berg) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2015-01008-A, (sak nr. 2014/1968), sivil sak, anke over dom, S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR-2015-01008-A, (sak nr. 2014/1968), sivil sak, anke over dom, S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 8. mai 2015 avsa Høyesterett dom i HR-2015-01008-A, (sak nr. 2014/1968), sivil sak, anke over dom, GE Healthcare AS (advokat Ståle R. Kristiansen) mot Staten v/sentralskattekontoret

Detaljer

Rt-1995-1674 (532-95) - UTV-1995-1141

Rt-1995-1674 (532-95) - UTV-1995-1141 Page 1 of 7 Rt-1995-1674 (532-95) - UTV-1995-1141 INSTANS: Høyesterett - Dom. DATO: 1995-11-10 PUBLISERT: Rt-1995-1674 (532-95) - UTV-1995-1141 STIKKORD: Skatterett. Selskapsrett. Inngangsverdi for tingsinnskudd.

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 19. september 2016 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Stabel, Tønder og Bergh i

NORGES HØYESTERETT. Den 19. september 2016 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Stabel, Tønder og Bergh i NORGES HØYESTERETT Den 19. september 2016 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Stabel, Tønder og Bergh i HR-2016-01975-U, (sak nr. 2016/1729), sivil sak, anke over kjennelse: A (advokat

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 18. november 2013 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Gjølstad, Skoghøy og Øie i

NORGES HØYESTERETT. Den 18. november 2013 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Gjølstad, Skoghøy og Øie i NORGES HØYESTERETT Den 18. november 2013 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Gjølstad, Skoghøy og Øie i HR-2013-02419-U, (sak nr. 2013/2093), sivil sak, anke over kjennelse: A AS A

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2011-01740-A, (sak nr. 2011/205), sivil sak, anke over dom, (advokat Jostein Grosås til prøve)

NORGES HØYESTERETT. HR-2011-01740-A, (sak nr. 2011/205), sivil sak, anke over dom, (advokat Jostein Grosås til prøve) NORGES HØYESTERETT Den 19. september 2011 avsa Høyesterett dom i HR-2011-01740-A, (sak nr. 2011/205), sivil sak, anke over dom, A (advokat Jostein Grosås til prøve) mot B (advokat Anders Flatabø til prøve)

Detaljer

Rt-1989-296 (68-89) <noscript>ncit: 4:04</noscript> Skatterett. Selskapsrett. Stille deltakers rett til skattemessig fradrag og avsetning.

Rt-1989-296 (68-89) <noscript>ncit: 4:04</noscript> Skatterett. Selskapsrett. Stille deltakers rett til skattemessig fradrag og avsetning. Page 1 of 8 Rt-1989-296 (68-89) INSTANS: Høyesterett - dom DATO: 1989-03-15 PUBLISERT: Rt-1989-296 (68-89) STIKKORD: Skatterett. Selskapsrett. Stille deltakers rett til skattemessig fradrag og avsetning.

Detaljer

Rt-1988-7 (3-88) <noscript>ncit: 41:14</noscript>

Rt-1988-7 (3-88) <noscript>ncit: 41:14</noscript> Page 1 of 6 Rt-1988-7 (3-88) INSTANS: Høyesterett - dom DATO: 1988-01-08 PUBLISERT: Rt-1988-7 (3-88) STIKKORD: Erstatningsrett. SAMMENDRAG: En eiendomsmegler som formidlet salg av en fast eiendom, hadde

Detaljer

Rt-1976-302 <noscript>ncit: 21:08</noscript>

Rt-1976-302 <noscript>ncit: 21:08</noscript> Page 1 of 9 Rt-1976-302 INSTANS: Høyesterett - dom DATO: 1976-03-19 PUBLISERT: Rt-1976-302 STIKKORD: Skattesak. SAMMENDRAG: Aksjonærene i holdingselskapet A solgte i 1970 alle sine aksjer til aksjeselskapet

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2016/2259), sivil sak, anke over dom, C (advokat Johan G. Bernander til prøve)

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2016/2259), sivil sak, anke over dom, C (advokat Johan G. Bernander til prøve) NORGES HØYESTERETT Den 31. mai 2017 avsa Høyesterett dom i HR-2017-1073-A, (sak nr. 2016/2259), sivil sak, anke over dom, A B Protector Forsikring ASA (advokat Jarl R. Henstein) mot C D (advokat Johan

Detaljer

Rt-1963-944. <noscript>ncit: 4:03</noscript>

Rt-1963-944. <noscript>ncit: 4:03</noscript> Page 1 of 6 Rt-1963-944. INSTANS: Høyesterett - dom DATO: 1963-09-24 PUBLISERT: Rt-1963-944. STIKKORD: (Skattetakst) Den skattepliktige formue. SAMMENDRAG: I Oslo hvor skattetakstene legges til grunn også

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 9. august 2013 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Gjølstad, Matningsdal og Bull i DOM:

NORGES HØYESTERETT. Den 9. august 2013 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Gjølstad, Matningsdal og Bull i DOM: NORGES HØYESTERETT Den 9. august 2013 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Gjølstad, Matningsdal og Bull i HR-2013-01663-U, (sak nr. 2013/1162), sivil sak, anke over dom: Skien Papirindustri

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 19. januar 2012 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Indreberg, Webster og Bull i

NORGES HØYESTERETT. Den 19. januar 2012 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Indreberg, Webster og Bull i NORGES HØYESTERETT Den 19. januar 2012 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Indreberg, Webster og Bull i HR-2012-00143-U, (sak nr. 2011/1859), sivil sak, anke over kjennelse: A B (advokat

Detaljer

OSLO TINGRETT -----DOM --- -- Avsagt: Saksnr.: Dommer: Saken gjelder: mot

OSLO TINGRETT -----DOM --- -- Avsagt: Saksnr.: Dommer: Saken gjelder: mot OSLO TINGRETT -----DOM --- -- Avsagt: Saksnr.: 18.11.2011 i Oslo tingrett 11-162476TVI-OTIR/07 Dommer: Dommerfullmektig Bård Skeie Hagen Saken gjelder: Kontrollavgift Erik Halfdan Vasquez Pedersen mot

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2012-00274-A, (sak nr. 2011/1427), sivil sak, anke over kjennelse, S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR-2012-00274-A, (sak nr. 2011/1427), sivil sak, anke over kjennelse, S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 2. februar 2012 avsa Høyesterett kjennelse i HR-2012-00274-A, (sak nr. 2011/1427), sivil sak, anke over kjennelse, Höegh Eiendom AS (advokat Einar Harboe) mot Staten v/skatt øst

Detaljer

HR-2007-01592-A - Rt-2007-1274

HR-2007-01592-A - Rt-2007-1274 Page 1 of 7 HR-2007-01592-A - Rt-2007-1274 INSTANS: Norges Høyesterett - Dom. DATO: 2007-09-21 PUBLISERT: HR-2007-01592-A - Rt-2007-1274 STIKKORD: Obligasjonsrett. Kjøpsrett. Heving. SAMMENDRAG: Saken

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2014-01293-A, (sak nr. 2014/598), sivil sak, anke over dom, A AS (advokat Tone Lillestøl til prøve)

NORGES HØYESTERETT. HR-2014-01293-A, (sak nr. 2014/598), sivil sak, anke over dom, A AS (advokat Tone Lillestøl til prøve) NORGES HØYESTERETT Den 18. juni 2014 avsa Høyesterett dom i HR-2014-01293-A, (sak nr. 2014/598), sivil sak, anke over dom, A AS B (advokat Tone Lillestøl til prøve) mot Staten v/skatt Midt-Norge (advokat

Detaljer

HR-2005-01682-A - UTV-2005-1185 - Rt-2005-1356

HR-2005-01682-A - UTV-2005-1185 - Rt-2005-1356 Page 1 of 9 HR-2005-01682-A - UTV-2005-1185 - Rt-2005-1356 INSTANS: Norges Høyesterett - Dom. DATO: 2005-10-26 PUBLISERT: HR-2005-01682-A - UTV-2005-1185 - Rt-2005-1356 STIKKORD: Skatterett. Kredittfradrag.

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2015/1675), straffesak, anke over dom, (advokat Arne Gunnar Aas)

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2015/1675), straffesak, anke over dom, (advokat Arne Gunnar Aas) NORGES HØYESTERETT Den 9. februar 2016 avsa Høyesterett dom i HR-2016-00301-A, (sak nr. 2015/1675), straffesak, anke over dom, A (advokat Arne Gunnar Aas) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat

Detaljer

NORGES HØYESTERETT S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 25. juni 2008 avsa Høyesterett dom i HR-2008-01136-A, (sak nr. 2007/1873), sivil sak, anke, Egil Kristoffersen & Sønner AS (advokat Arvid Dahm) mot Marine Harvest Norway AS (advokat

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2009/1001), sivil sak, anke over beslutning, A (advokat Bendik Falch-Koslung til prøve)

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2009/1001), sivil sak, anke over beslutning, A (advokat Bendik Falch-Koslung til prøve) NORGES HØYESTERETT Den 4. mars 2010 avsa Høyesterett kjennelse i HR-2010-00405-A, (sak nr. 2009/1001), sivil sak, anke over beslutning, A B (advokat Bendik Falch-Koslung til prøve) mot X kommune (advokat

Detaljer

Innsenders fremstilling av faktum og jus

Innsenders fremstilling av faktum og jus Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 28 /11. Avgitt 8.12.2011 Spørsmål om ulovfestet gjennomskjæring kommer til anvendelse på fusjon med etterfølgende nedbetaling av gjeld (skatteloven

Detaljer

Rt-1997-1580 (433-97) - UTV-1997-1123

Rt-1997-1580 (433-97) - UTV-1997-1123 Page 1 of 8 Rt-1997-1580 (433-97) - UTV-1997-1123 INSTANS: Høyesterett - Dom. DATO: 1997-10-09 PUBLISERT: Rt-1997-1580 (433-97) - UTV-1997-1123 STIKKORD: (Zenithdommen) Skatterett. Aksjesalg. Skatterettens

Detaljer

_:,gl~i~13!#) ~ tfaug 2014 NORD-TROMS TINGRETT MOTTATT. 06.08.2014 i Nord-Troms tingrett, Avsagt: 14-072088TVA-NHER. Sak nr.:

_:,gl~i~13!#) ~ tfaug 2014 NORD-TROMS TINGRETT MOTTATT. 06.08.2014 i Nord-Troms tingrett, Avsagt: 14-072088TVA-NHER. Sak nr.: MOTTATT tfaug 2014 NORD-TROMS TINGRETT _:,gl~i~13!#) ~ Avsagt: Sak nr.: Dommer: Saken gjelder: 06.08.2014 i Nord-Troms tingrett, 14-072088TVA-NHER Tingrettsdommer Morten Berg Klage i sak vedrørende besittelsestakeise

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2015/1577), straffesak, anke over kjennelse, (advokat Victoria Holmen) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2015/1577), straffesak, anke over kjennelse, (advokat Victoria Holmen) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 18. desember 2015 avsa Høyesterett kjennelse i HR-2015-02532-A, (sak nr. 2015/1577), straffesak, anke over kjennelse, A (advokat Victoria Holmen) mot Den offentlige påtalemyndighet

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2016-00378-A, (sak nr. 2015/1444), sivil sak, anke over dom, (advokat Kristoffer Wibe Koch til prøve)

NORGES HØYESTERETT. HR-2016-00378-A, (sak nr. 2015/1444), sivil sak, anke over dom, (advokat Kristoffer Wibe Koch til prøve) NORGES HØYESTERETT Den 17. februar 2016 avsa Høyesterett dom i HR-2016-00378-A, (sak nr. 2015/1444), sivil sak, anke over dom, Repstad Anlegg AS (advokat Are Hunskaar) mot Arendal kommune (advokat Kristoffer

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 23. november 2011 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Skoghøy, Tønder og Noer i

NORGES HØYESTERETT. Den 23. november 2011 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Skoghøy, Tønder og Noer i NORGES HØYESTERETT Den 23. november 2011 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Skoghøy, Tønder og Noer i HR-2011-02175-U, (sak nr. 2011/1850), sivil sak, anke over kjennelse: Frank Johansen

Detaljer