Mat og Helse, første 30 studiepoeng

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Mat og Helse, første 30 studiepoeng"

Transkript

1 Mat og Helse, første 30 studiepoeng Innledning I den tverrdepartementale handlingsplanen for et bedre kosthold i befolkningen legges det vekt på å utjevne sosiale forskjeller i helse. Skolen er den eneste arena som når alle barn og unge, uansett kulturell bakgrunn og sosial tilhørighet. Større mangfold på matvaremarkedet stiller også større krav til kompetanse hos forbrukeren, for å gjøre bevisste valg rundt egen helse og eget miljø. Mat og måltid er viktig for den fysiske og psykiske helsen til mennesket og for det sosiale velværet. Kunnskap om mat og måltid som fremmer gode matvaner, kan føre til en reduksjon av helseforskjeller i befolkningen. Å lage mat til andre er uttrykk for omsorg, vennskap og gjestfrihet. Faget mat og helse er en viktig arena for samarbeid og utvikling av sosial kompetanse hos elevene. Praktisk skapende arbeid, der en legger vekt på ferdigheter, utprøving og kreativitet, er sentralt. Matvanene våre reflekterer både individuelle valg, kulturelle uttrykk og religiøse overbevisninger, og er på den måten en sentral del av identiteten vår. I et flerkulturelt samfunn er det viktig med kunnskap om norsk matkultur samt det å ha kunnskap om og respekt for mattradisjoner i andre kulturer. Den faglige kompetansen til lærere som underviser i mat og helse har betydning for elevenes læringsutbytte. Det er derfor nødvendig å styrke mat og helsefaget gjennom kompetanseheving av lærerne i faget. Dette vil oppnås gjennom undervisning i praktisk matlaging, råvarekunnskap, grunnleggende ernæringskunnskap, innføring i kostholdsrelaterte sykdommer og metoder for forebyggende og helsefremmende arbeid. Som praktisk fag skal opplæringen i mat og helse stimulere elevene til å lage mat og skape arbeidsglede og gode arbeidsvaner, samt å bli bevisste forbrukere. Opplæringen i faget skal medvirke til en bevisst og helsefremmende livsstil. Som skapende fag skal mat og helse gi rom for eksperimentering og utvikling av kritisk skjønn knyttet til mat og måltid. På den måten kan det inspirere elevene til å bruke kompetansen sin utenfor skolen og senere i livet. Studiet vil sikre et vekselspill mellom teoretisk kunnskap, praksiserfaring, faglig utvikling og didaktisk refleksjon. Fagdidaktisk tilnærming vil ha en sentral plass i studiet og viktige tema vil være mat og helsefagets legitimering, samt mål, innhold og struktur i gjeldende læreplan for grunnskolen. Studiet skal utvikle ferdigheter for undervisning av barn og unge med ulike forutsetninger. Studiet legger til rette for at lærerne skal nå de mål for fagområdet, som er nedfelt i skolens ulike planer. Studiet er delt inn i moduler bestående av sp. Modulene vil bli gjennomført i løpet av høsten 2009 og våren 2010, utenom ordinær semesterinndeling. Fra høsten 2010 vil nye sp bli tilbudt etter samme mønster. Ansvarlig institutt: Institutt for allmennlærerutdanning og spesialpedagogikk 1

2 Målgruppe: Målgruppe for studiet er lærere som underviser i mat og helse i grunnskolen med fullført allmennlærerutdanning. Studiet søker å gi lærere i mat og helse økte kunnskaper og bedre forutsetninger for å støtte barn og unges læring og utvikling i mat og helse, samt motivere og utfordre til et utvidet lokalt samarbeid omkring barn og unges kosthold og helse. Læringsmiljø, undervisning og læringsformer Studiet organiseres med 4 samlinger a 3 dager i løpet av to semester. Det vil legges til rette for kombinasjon av praktiske og teoretiske leksjoner under samlingene. I undervisningen vil det bli benyttet samlinger på UiS, og Måltidets hus i Stavanger. Det vil i det nettbaserte studiet legges til rette for bruk av podcast og videoopptak av forelesninger. Arbeidskravene vil også være knyttet til video og podcast av forelesningene som vil bli gjort tilgjengelig som materiale mellom samlingene. Det legges vekt på nettbasert studentsamarbeid mellom samlingene basert på individuelle praktiske og teoretiske oppgaver. Det er en forutsetning for studiet at studentene bruker IKT som arbeidsverktøy ved innlevering av skriftlige arbeider, til veiledning og drøfting samt ved innlevering av eksamensprosjekt. It`s learning vil bli brukt som nettverktøy. Emne 1 Mat i et læringsperspektiv Sept - nov studiepoeng Grunnleggende teknikker og matvarekunnskap Hygiene Mikroorganismer i mat Måltider og estetikk Matvaregruppene fisk, frukt og grønnsaker Læreplanarbeid Fagets historie og utvikling IKT Didaktiske komponenter i planlegging av faget Smak- barns utvikling av smaksopplevelser Emne 2 Ernæring og livsstil Nov 2009-februar studiepoeng Ernæringslære Ernæringspolitikk Vitaminer og mineraler Energiomsetningen Livsstilssykdommer Spiseforstyrrelser Barn og unges kosthold Atferdsrelatert kostholdsplanlegging Eksperimentell matlaging Matvaregruppen lyst kjøtt, egg og korn Emne 3 Forbruk og mattrygghet Mars- mai studiepoeng Tilsetningsstoffer i mat Kontaminanter i mat Genmodifisering av mat Næringsmiddelkontroll/ Mattilsynet Matallergier Hel- og halvfabrikata Naturen og nærmiljøet som ressurs for mat helse i skolen Sensorikk Måltidets hus Følgende pensumlitteratur er gjennomgående for hele studiet, og vil bli brukt som basis i tillegg til litteratur spesifisert under hvert emne. 2

3 Amland, A. G., Kongsten, L. G., Osa, H., & Aarum, A. O. (2007). Kokebok for alle: fra boller til burritos. Oslo: Sosial-og helsedirektoratet. Andersen, W., Karterudseter, E. (red). (2006) Cappelens nye kokebok. Cappelen, Oslo Ask A.M.S, Bjerketvedt, N.M., Jensen, I.L.F. (2006) Matlyst Mat og helse for ungdomstrinnet. Det Norske Samlaget. ISBN Ask A.M.S, Bjerketvedt, N.M., Jensen, I.L.F. (2006) Matlyst Ressursperm for læraren. Samlaget Fortin, F., Sunde, B. Ulshagen, T. (2000) Matvareguiden. Fortin, F. (redaksjonsledelse), Sunde, B. (oversettelse til norsk) ISBN , ib Hernes, S., Harman, B. (2000) Mat, kultur, helse: ressursbok for lærere. Fagbokforlaget. ISBN Korsnes, B. (2009) Mat og helse. Cappelen Akademiske Forlag. ISBN Kunnskapsdepartementet (2006) Kunnskapsløftet Læreplan i mat og helse. Hentet 18. mai 2009 fra denne nettsiden Mat på Data. Mattilsynet, Sosial og helsedirektoratet & Avdeling for ernæringsvitenskap (2008) Matvaretabellen. Oslo: Gyldendal Wilhelmsen, B.U., Korsnes, B., Woldstad, Å. (2001) Heimkunnskap for lærerutdanningen NKS Forlaget. ISBN Arbeidskrav gjeldende for hele studieåret: Hver student skal i løpet av gjennomført 30 studiepoeng (2009/2010) gi en muntlig presentasjon i plenum av en oppgave/ eller undervisningsopplegg relatert til de aktuelle emnene. Det legges vekt på faglig kunnskap, samt kreativ og fagdidaktisk god fremstillingsmåte. Presentasjonene vil bli lagt til fellessamlingene. Fordeling av tidspunkt utføres ved første samling. Evaluering: Det legges opp til evaluering av studiet etter hvert emne. Evalueringen vil foregå som en kombinasjon av samtale/diskusjon og skriftlige evalueringsskjema. Emne 1 Mat i et læringsperspektiv Læringsutbytte emne 1, 10 studiepoeng: Ved fullført studium skal studentene Beherske grunnleggende matlagingsteknikker og redskapsbruk og kunne anvende dette i egen undervisning og formidle det til elevene. Kunne legge til rette for og formidle hygienisk trygg og sikker matlaging Planlegge, gjennomføre og vurdere undervisning i Mat og helse i grunnskolen med matvaregruppene fisk, frukt og grønnsaker. Kjenne til og kritisk vurdere prosjektet Fiskesprell. Kunne gjøre rede for fagets historie og utvikling i skolen og kunne se faget mat og helse i et kulturperspektiv. Demonstrere og formidle estetiske verdier ved måltider og godt bordsete. 3

4 Anvende IKT i egen læring Innhold: Grunnleggende teknikker og matvarekunnskap Hygiene Mikroorganismer i mat Måltider og estetikk Matvaregruppene fisk, frukt og grønnsaker Læreplanarbeid Fagets historie og utvikling IKT som hjelpemiddel Didaktiske komponenter i planlegging av faget Smak; - barns utvikling av smaksopplevelser Arbeidskrav emne 1: For å bli vurdert må studenten ha Levert individuelt planlagt undervisningsopplegg basert på matvaregruppene fisk, frukt eller grønnsaker. Undervisningsopplegget skal være teoretisk forankret i den aktuelle litteratur og praktisk gjennomførbart i en reel undervisningssituasjon. Studentene skal kommentere en medstudents arbeid skriftlig på inntil 1 side basert på den aktuelle teori. Arbeidskravet graderes bestått/ ikke bestått. Sluttvurdering emne 1: Sluttvurdering gjøres på grunnlag av den individuelle oppgaven fra arbeidskravet. Den skal være bearbeidet og forbedret etter kommentar fra medstudent og egenevaluering fra gjennomført undervisningsopplegg. Oppgaven vurderes med bokstavkarakter A-F. Pensum: Bugge, A., & Døving, R. (2000). Det norske måltidsmønsteret: ideal og praksis. Lysaker: Statens institutt for forbruksforskning. (Utvalgte kap.) Bugge, A. (2006). Julens mat og måltider. Oslo: Statens institutt for forbruksforskning. Brunborg, L. A. (2007). Ungdom, sjømat og mental helse. Mat og helse i skolen (Årg. 1, nr 1).Finnes også elektronisk: Hentet 18.mai 2009, fra (Se under "Hva skjer på fagfeltet?") Eksportutvalget for fisk, Nasjonalt institutt for ernæring og sjømatforskning og helsedirektoratet. (2009) Fiskesprell- lærerveiledning for ungdomsskolen Fauskange, J., Mosvold, R., Reikerås, E. (2009) Å regne i alle fag. Universitetsforlaget Halvorsen, E.M. (2008) Didaktikk for grunnskolen. Fagbokforlaget 4

5 Holthe, A. (2004) Måltidet som sosial konstruksjon i heimkunnskapsfaget. I: G.O.Hole & T.T.T. Sudmann (Red.) Vitenskapsteoretiske refleksjoner: essaysamling (s ). Bergen: Høgskolen i Bergen, Avdeling for helse- og sosialfag. Hygieneforskriften (1997). Forskrift om næringsmiddelhygiene. Fastsatt av Sosial- og helsedepartementet 12. november 1997 med hjemmel lov av 19. desember 2003 nr. 124 om matproduksjon og mattrygghet mv. (matloven). Innli, K.E. (2006) Fra råvare til mat og drikke. (2. utg). Oslo: Yrkeslitteratur (kap1: s.47-52, 59-61, kap 6 til s. 277) Notaker, H. (2006). Mat og måltid. Oslo, Aschehough (Del 1 og 2) Repstad, K. Tallaksen, I.M. (2006) Variert undervisning mer læring. Lærerens metodebok. Fagbokforlaget Bergen. ISBN Selvåg, H.J. (2007) Mat og Helse på trinn. Hvordan gjør vi det? Mat og helse i skolen (1) 5

6 Emne 2 Ernæring og livsstil Læringsutbytte emne 2, 10 studiepoeng: Ved fullført studium skal studentene Redegjøre for og vurdere matvarenes innhold av næringsstoffer Kunne vurdere kritisk norsk ernæringspolitikk Ha forståelse av og kunne drøfte ernæringsmessig sammensetning i barn og unges kosthold i Norge i dag. Kunne redegjøre for matvaregruppene lyst kjøtt, korn og egg. Kunne registrere, beregne og vurdere næringsinnhold i ulike retter og måltider. Beherske grunnleggende baketekniske elementer og anvende dem i fagdidaktiske undervisningsopplegg i skolen. Kunne søke etter og finne relevante faglige/ vitenskapelige artikler i nasjonale og internasjonale databaser. Demonstrere kritisk bruk av kostholdsinformasjon fra ulike kilder. Innhold: Ernæringslære Ernæringspolitikk Vitaminer og mineraler Energiomsetningen Livsstilssykdommer Spiseforstyrrelser Barn og unges kosthold Atferdsrelatert kostholdsplanlegging Sensorikk Eksperimentell matlaging Matvaregruppen lyst kjøtt, egg og korn Arbeidskrav emne 2: Oppgaver i tilknytning til film om en Baker fra Bergen Videoen viser fremgangsmåte for baking av grove rundstykker (lyd, video, grunnoppskrift) Videoen kan brukes som grunnlag for videre arbeid som her er skissert: Ingrediensvalget: Hvilke kornslag skal jeg bruke, hvilke væske, hvilket fett, hvilket salt, hvilket hevemiddel? Hva er de ernæringsmessige fordelene av de ulike valgene? Hvordan har bruken av råvarer endret seg over tid i Norge? Hvor kommer ingrediensene fra og er det betydelig prisforskjeller? Det baketekniske: Hva betyr valg av ingredienser for bakekvalitet, smak og utseende. Hvilke endringer kan jeg gjøre for å få et annet produkt (ingredienser og utforming) Bruksområde: Hvor kan produktet brukes, hva kan det brukes sammen med, hvilke merkeregler gjelder for denne type produkt? I forbindelse med filmen skal det være mulig å gjøre stopp eller lignende som viser til spørsmål eller litteratur, som gir grunnlag for refleksjon. 6

7 1. Studenten skal bidra med minst et diskusjonsinnlegg og et svarinnlegg til en annen students diskusjonsinnlegg i den nettbaserte ressursen om baking. 2. Med utgangspunkt i filmen om grovbakst skal den enkelte student utvikle et undervisningsopplegg som innebærer eksperimentering eller kreativitet. 3. Studenten skal planlegge, gjennomføre og evaluere et undervisningsopplegg i egen klasse hvor hovedfokus er kompetansemål innenfor hovedområdet korn og baking. Sluttvurdering emne 2: Multiple choice basert på fakta som vurderes med gradert karakter A-F Innlevering av det skisserte og gjennomførte undervisningsopplegget skal vurderes til bestått/ ikke bestått. Pensum: Dahl, L. (2006). Fisk - ikke bare omega-3. Tidsskrift for Den norske lægeforening (Årg. 126, nr 3), s.309-[311]. Departementene. (2007). Oppskrift for et sunnere kosthold: handlingsplan for bedre kosthold i befolkningen ( ). Drevon, C. A., Bjørneboe, G.-E. A., & Blomhoff, R. (Red.). (2007). Mat og medisin: nordisk lærebok i generell og klinisk ernæring (5. utg.). Kristiansand: Høyskoleforl. (Kap. 28 og 34) Frost Andersen, L., & Nina, C. Ø. (2002). Ungkost -2000: Landsomfattende kostholdsundersøkelse blant elever i 4. - og 8. Klasse i Norge. Oslo: Institutt for ernæringsforskning, UIO. Genmodifisert mat (nettside Halvorsen, M., & Larsen, H. K. (2003). Mattilbud i skolen: Anbefalinger og oppskrifter. Oslo: Sosial- og helsedirektoratet. Helsedirektoratet (2009) Rapport: Utviklingen i norsk kosthold - kortversjon. IS 1657 Internkontrollforskriften for næringsmidler (1994). Forskrift om internkontroll for å oppfylle næringsmiddellovgivningen. Fastsatt av Landbruksdepartementet, Sosial- og helsedepartementet og Fiskeridepartementet 15. desember 1994 med hjemmel i lov av 17. juni 1932 nr. 6 om kvalitetskontroll med landbruksvarer m.v. og lov av 19. desember 2003 nr. 124 om matproduksjon og mattrygghet mv. (matloven). Jacobs, D. R., Jr., Meyer, H. E., & Solvoll, K. (2004). Inntak av fullkorn og kronisk sykdom. Tidsskrift for Den norske lægeforening, 124(10), Jensen, I. L. F., Fjær, M. (2007). Vurdering i faget mat og helse. Mat og helse i skolen 1, Kolset, S.O. (2003) Glykemisk indeks. Tidsskrift for Den norske lægeforening (Årg. 123, nr 22) s Finnes elektronisk Meltzer, H. M. (2004). Fra hypotese til kostråd - veier, snarveier og blindveier. Tidsskrift for Den norske lægeforening (Årg. 124, nr 9), s

8 Nes, M., Muller, H., Pedersen, J., Eeg-Larsen, N. (2006) Ernæringslære. 5. utg. Gyldendal Akademisk. ISBN Prøven, R. E. (2006). Hygiene og mikrobiologi. Oslo, Gyldendal Sosial- og helsedirektoratet (2005). Gradientutfordringen: Sosial- og helsedirektoratets handlingsplan mot sosiale ulikheter i helse. Sosial- og helsedirektoratet (2005) Rapport: Norske anbefalinger for ernæring og fysisk aktivitet. IS-1219 Thommessen, M. Arsky, G.H., Borchsenius, C. (2006) Takk for mat. Damm ISBN: Aarskog, D., & Bjerknes, R. (2004). Overvekt og fedme hos barn og unge. Pediatrisk endokrinologi, 18,

9 Emne 3 Forbruk og mattrygghet Læringsutbytte emne 3, 10 studiepoeng: Ved fullført studium skal studentene: Kunne videreformidle matens ernæringsmessige betydning i hjem/skolesammenheng (foreldremøter, eller andre samlinger der foreldre er spesielt tilstede) Beskrive sentrale trekk ved utviklingen i norsk kosthold Redegjøre og kritisk vurdere bruk av tilsetningsstoffer i mat Demonstrere en kreativ og faglig kritisk tilnærming til hel- og halvfabrikata Demonstrere og redegjøre for eksperimentell menyutvikling på bakgrunn av kunnskap tilegnet gjennom emne 1, 2 og 3. Innhold: Tilsetningsstoffer i mat Kontaminanter i mat Genmodifisering av mat Næringsmiddelkontroll/ Mattilsynet Matallergier Hel- og halvfabrikata Naturen og nærmiljøet som ressurs for mat og helse i skolen Sensorikk Måltidets hus Arbeidskrav emne 3: Det skal gjennom emnet utarbeides et fagdidaktisk undervisningsopplegg på grunnlag av faglig innhold og krav til læringsutbytte fra studiet. Det kan inneholde elementer fra de foregående emnene. Innholdet i det fagdidaktiske opplegget skal være teoretisk fundamentert og praktisk gjennomførbart etter de lokale rammebetingelser. Undervisningsopplegget skal være knyttet til hjem skole arena. Sluttvurdering emne 3: Studenten skal levere inn undervisningsopplegget for veiledning fra lærer. Opplegget skal deretter videreutvikles og gjennomføres. Oppgaven skal inneholde en to siders teoretisk fundamentert refleksjon rundt rollen som lærer i mat og helse. Sluttproduktet kan presenteres som skriftlig materiale, men det oppfordres til å benytte IKT eller andre relevante metoder. Presentasjonsform avtales med faglærer på forhånd. Vurderingen utføres på bakgrunn av faglig utvikling i henhold til kursets kompetansemål og oppgaven tilknyttet hjem skole samarbeid fra emne 3. Mappen vurderes med gradert karakter A-F. 9

10 Pensum: Almås, R., Nygård, B. (2003) Etiske spørsmål rundt genmodifisere jordbær. I: Jacobsen, E., Almås, R., Johnsen, J.P. (Red.). Den Politiserte maten. Oslo, Abstrakt forlag. Berg, E.W. (1997) Sensorisk analyse. Oslo: Universitetsforlaget (Kap. 3) Birch, L.L. (1999) Development of food preferences. Annual Review of Nutrition, 19:41-62 Birch, L.L., Fisher, J.O. (1998) Development of eating behaviors among children and adolescents. Pediatrics. 101: Ek, J., Hovdenak, N, Lundin, K.E.A. Hva du bør vite om cøliaki. Norsk Cøliakiforening (NCF) Hveem, M., Ledsaak,O. (1994): Kompendium i eksperimentell matlaging. (Kap 2) Høgskolen i Akershus Jonsson, I.M., Ekström, M.P., Gustafsson, I.-B (2005) Appetizing learning in Swedish comprehensive schools: an attempt to employ food and tasting in a new form of experimental education. International Journal of Consumer Studies, 29 (1); Statens råd for ernæring og fysisk aktivitet i samarbeid med Norges astma- og allergiforbund. Kostråd ved melkeallergi Thougaard, H., Varlund, V., Madsen, R.M. (2007) Mikrobiologi Fødevarer, Hygiejne, Genteknologi. Nyt teknisk forlag. ISBN Torjusen, H. (2004). Tillit til mat i det norske markedet: Hvordan oppfatter forbrukere trygg mat? : en kvalitativ metode. Oslo, Statens institutt for forbruksforskning. Utdelt litteratur og nettsteder Tilleggslitteratur: Bjønnes, E.L (1998) Glutenfri mat godt og sunt. Kolibri Forlag. ISBN Bjønnes, E.L (1999) Allergikokeboken. Kolibri Forlag. ISBN Hox, M., Motzfeldt, K., Aas, K. (1997) Melkefri mat godt og sunt. Kolibri Forlag. ISBN Vi gjør oppmerksom på at det under hvert emne kan bli endringer/revidering i pensumlitteraturen. Dette vil bli gjort i samråd med studentene, og under forutsetning av at studieleder godkjenner endringene. 1

Retningslinjer. IS-1484 Retningslinjer for mat og måltider i barnehagen

Retningslinjer. IS-1484 Retningslinjer for mat og måltider i barnehagen Retningslinjer IS-1484 Retningslinjer for mat og måltider i barnehagen Heftets tittel: Retningslinjer for mat og måltider i barnehagen Utgitt: 08/2007 Bestillingsnummer: IS-1484 Utgitt av: Sosial- og helsedirektoratet

Detaljer

Nasjonale retningslinjer for lektorutdanning for trinn 8-13

Nasjonale retningslinjer for lektorutdanning for trinn 8-13 Nasjonale retningslinjer for lektorutdanning for trinn 8-13 Innhold DEL I Felles nasjonale retningslinjer for trinn 8-13... 3 1 Innledning... 3 2 Å være lærer... 4 3 Fra rammeplan til programplan... 4

Detaljer

Nasjonale retningslinjer for 3-a rige faglærerutdanninger i praktiske og estetiske fag

Nasjonale retningslinjer for 3-a rige faglærerutdanninger i praktiske og estetiske fag Nasjonale retningslinjer for 3-a rige faglærerutdanninger i praktiske og estetiske fag Innholdsfortegnelse Del 1 Felles retningslinjer for lærerutdanning trinn 8-13... 3 1 Innledning... 3 2 Å være lærer...

Detaljer

Revidering av bachelorgradsstudium i ernæring og bachelorgradsstudium i medisin

Revidering av bachelorgradsstudium i ernæring og bachelorgradsstudium i medisin Revidering av bachelorgradsstudium i ernæring og bachelorgradsstudium i medisin Endelig vurdering av studier ved Atlantis Medisinske Høgskole Juli 2013 Institusjon: Atlantis Medisinske Høgskole Studietilbud:

Detaljer

To stjerner og et ønske

To stjerner og et ønske To stjerner og et ønske Hvordan bruke vurdering for læring i skolen i praksis Hilde Dalen Bacheloroppgave APA-dokument ved avdeling for lærerutdanning og naturvitenskap Grunnskolelærerutdanning 1.-7. trinn

Detaljer

Plan for samarbeid og sammenheng mellom barnehage og skole i bergen kommune

Plan for samarbeid og sammenheng mellom barnehage og skole i bergen kommune Plan for samarbeid og sammenheng mellom barnehage og skole i bergen kommune 1 Innhold Om denne planen 3 Del 1. Grunnlaget for samarbeid og sammenheng 4 Samarbeid, sammenheng og overgang 4 Samarbeidet mellom

Detaljer

Læreplanverket for Kunnskapsløftet

Læreplanverket for Kunnskapsløftet Læreplanverket for Kunnskapsløftet Prinsipper for opplæringen Prinsipper for opplæringen sammenfatter og utdyper bestemmelser i opplæringsloven, forskrift til loven, herunder læreplanverket for opplæringen,

Detaljer

Barn med særskilte behov. Høyskolen Campus Kristiania - Ernst G. Mortensens Stiftelse v/ NKS Nettstudier Januar 2014

Barn med særskilte behov. Høyskolen Campus Kristiania - Ernst G. Mortensens Stiftelse v/ NKS Nettstudier Januar 2014 Barn med særskilte behov Høyskolen Campus Kristiania - Ernst G. Mortensens Stiftelse v/ NKS Nettstudier Januar 2014 Utdanningssted: Utdanningstilbud: NKS Nettstudier Barn med særskilte behov Dato for vedtak:

Detaljer

God, bedre, best! Kvalitetsplan for skole 2011 2015

God, bedre, best! Kvalitetsplan for skole 2011 2015 God, bedre, best! Kvalitetsplan for skole 2011 2015 God, bedre, best! Kvalitetsplan for skole 2011 2015 Innhold Forord...7 Innledning...8 Fokusområder og skolenes planer... 10 Læringsplakaten...11 Lesing,

Detaljer

Grunnskolelærerutdanning for 5.-10. trinn

Grunnskolelærerutdanning for 5.-10. trinn PROGRAMPLAN for Kull 2012 med EMNEPLANER for første til tredje studieår Bachelornivå 240 stp HiBu Høgskolen i Buskerud Postboks 235 3603 Kongsberg Tlf.: 32206400 Faks.: 32206410 e-post: info.drammen@hibu.no

Detaljer

St.meld. nr. 11 (2008 2009) Læreren Rollen og utdanningen

St.meld. nr. 11 (2008 2009) Læreren Rollen og utdanningen St.meld. nr. 11 (2008 2009) Læreren Rollen og utdanningen Innhold Del I Departementets vurderinger og forslag til tiltak............... 7 1 Lærer for framtiden........... 9 1.1 Regjeringen satser på læreren....

Detaljer

RAMMEPLAN FOR SYKEPLEIERUTDANNING

RAMMEPLAN FOR SYKEPLEIERUTDANNING RAMMEPLAN FOR SYKEPLEIERUTDANNING Fastsatt 25. januar 2008 av Kunnskapsdepartementet Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING... 3 2. FELLES INNHOLDSDEL... 3 2.1 FORMÅL... 3 2.2 MÅL... 3 2.3 INNHOLD... 4 3. UTDANNINGSSPESIFIKK

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR ARBEID MED LÆREPLANER FOR FAG

RETNINGSLINJER FOR ARBEID MED LÆREPLANER FOR FAG RETNINGSLINJER FOR ARBEID MED LÆREPLANER FOR FAG Basert på St.meld. nr. 30 (2003-2004) - Kultur for læring, Inst. S. Nr. 268 (2003-2004): Innstilling fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen om Kultur

Detaljer

Mat - ett fett? 8. - 10. trinn 60 minutter

Mat - ett fett? 8. - 10. trinn 60 minutter Lærerveiledning Passer for: Varighet: Mat - ett fett? 8. - 10. trinn 60 minutter Mat - ett fett? er et program som skal gi elevene kunnskap om sunt kosthold og gjøre det enklere å velge de beste alternativene.

Detaljer

Ett år med arbeidslivsfaget

Ett år med arbeidslivsfaget Ett år med arbeidslivsfaget Læreres og elevers erfaringer med arbeidslivsfaget på 8. trinn Anders Bakken, Marianne Dæhlen, Hedda Haakestad, Mira Aaboen Sletten & Ingrid Smette Rapport nr 1/12 NOva Norsk

Detaljer

Edith Husby. «Hvis det ikke er noe som foregår, så blir det som å sovne på post»

Edith Husby. «Hvis det ikke er noe som foregår, så blir det som å sovne på post» Edith Husby «Hvis det ikke er noe som foregår, så blir det som å sovne på post» Om ledelse av implementeringa av utviklingsarbeidet «Plan for lesing som grunnleggende ferdighet i alle fag» i grunnskolen

Detaljer

Monitor skole 2013 Om digital kompetanse og erfaringer med bruk av IKT i skolen

Monitor skole 2013 Om digital kompetanse og erfaringer med bruk av IKT i skolen Monitor skole 2013 Om digital kompetanse og erfaringer med bruk av IKT i skolen Ove Edvard Hatlevik Gunstein Egeberg Gréta Björk Guðmundsdóttir Marit Loftsgarden Massimo Loi Monitor skole 2013 Om digital

Detaljer

«noe av det mest spennende pedagogikkfaget har å by på»*

«noe av det mest spennende pedagogikkfaget har å by på»* Side 1 av 33 «noe av det mest spennende pedagogikkfaget har å by på»* Sluttevaluering av fjerdeårsstudiet Lærerarbeid i fellesskolen mangfold og elevforutsetninger Thomas Eri, Marita Gundersen, Mette Helleve,

Detaljer

Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring. Sammen om språk. Språkløftet og Utviklingsprosjektet

Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring. Sammen om språk. Språkløftet og Utviklingsprosjektet Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring Sammen om språk Erfaringer fra prosjektene Språkløftet og Utviklingsprosjektet Forsidefoto: Marte Garmann forord Språk og språkutvikling er et viktig satsningsområde

Detaljer

Meld. St. 20. På rett vei. Kvalitet og mangfold i fellesskolen. (2012 2013) Melding til Stortinget

Meld. St. 20. På rett vei. Kvalitet og mangfold i fellesskolen. (2012 2013) Melding til Stortinget Meld. St. 20 (2012 2013) Melding til Stortinget Kvalitet og mangfold i fellesskolen Kunnskap gir muligheter Skolen er en felles møteplass der alle barn og unge skal få kunnskap og utvikle sine ferdigheter,

Detaljer

FORORD. I flertallsregjeringens politiske plattform framheves følgende verdigrunnlag:

FORORD. I flertallsregjeringens politiske plattform framheves følgende verdigrunnlag: FORORD I flertallsregjeringens politiske plattform framheves følgende verdigrunnlag: Norge er mulighetenes samfunn. Vi har store naturressurser og uberørt natur. Vi har lange demokratiske tradisjoner.

Detaljer

1. Bærekraftig utvikling og utdanningens rolle

1. Bærekraftig utvikling og utdanningens rolle Forord Dette dokumentet viser Utdanningsdirektoratets innsats for utdanning for bærekraftig utvikling i grunnopplæringen. Hensikten er å klargjøre mål, prioriteringer og enkelte tiltak som skal gjelde

Detaljer

Redaktører: Trine Fossland, Kirsti Rye Ramberg og Eva Gjerdrum Ulike forståelser av kvalitet i norsk, fleksibel høyere utdanning

Redaktører: Trine Fossland, Kirsti Rye Ramberg og Eva Gjerdrum Ulike forståelser av kvalitet i norsk, fleksibel høyere utdanning Redaktører: Trine Fossland, Kirsti Rye Ramberg og Eva Gjerdrum Ulike forståelser av kvalitet i norsk, fleksibel høyere utdanning - teknologi og læring på og utenfor campus Norgesuniversitetets skriftserie

Detaljer

Veiledning til bruk av materiellet Tema 8

Veiledning til bruk av materiellet Tema 8 Veiledning til bruk av materiellet Tema 8 Fleksibel og målrettet bruk av etterutdanningsmateriellet for fag- og yrkesopplæringen Systematisk opplæring av framtidas fagarbeidere Utgitt av Utdanningsdirektoratet

Detaljer

Kunnskap for en felles framtid

Kunnskap for en felles framtid Kunnskap for en felles framtid Revidert strategi for utdanning for bærekraftig utvikling 2012-2015 1 Forord Bærekraftig utvikling handler om vår felles framtid her på jorda, om hvilken tilstand kloden

Detaljer

Om vernepleieryrket. 24 Om vernepleieryrket vernepleieryrket

Om vernepleieryrket. 24 Om vernepleieryrket vernepleieryrket Foto: Mike Kemp Gettyimages Layout: LO Media Trykk: Aktuell 11/2008 Utarbeidet av seksjonsrådet for vernepleiere i Fellesorganisasjonen (FO) Postboks 4693, Sofienberg, 0506 Oslo. Besøksadresse: Mariboesgate

Detaljer

Ikke en dag uten en linje Skriving og minoritetsspråklige studenter i høyere utdanning

Ikke en dag uten en linje Skriving og minoritetsspråklige studenter i høyere utdanning Ikke en dag uten en linje Skriving og minoritetsspråklige studenter i høyere utdanning Kari Mari Jonsmoen Abstract: Nulla dies sina linea Writing in higher education, the experiences of students with Norwegian

Detaljer

Mellom to skoler. En empirisk studie av overgangen fra barnetrinn til ungdomstrinn. Hanne O. Fauske

Mellom to skoler. En empirisk studie av overgangen fra barnetrinn til ungdomstrinn. Hanne O. Fauske Mellom to skoler En empirisk studie av overgangen fra barnetrinn til ungdomstrinn Hanne O. Fauske Master i skoleledelse NTNU 2014 «Den nære sammenhengen forskningen har vist mellom ferdigheter fra barnetrinnet,

Detaljer

IS-1978. Støttemateriell Rusmiddelforebyggende arbeid i skolen forslag til læringsaktiviteter

IS-1978. Støttemateriell Rusmiddelforebyggende arbeid i skolen forslag til læringsaktiviteter IS-1978 Støttemateriell Rusmiddelforebyggende arbeid i skolen forslag til læringsaktiviteter INNHOLD FORORD... 3 1. INNLEDNING... 5 1.1. Begrepsavklaringer... 7 1.2. Skolen som arena for forebyggende arbeid...

Detaljer

Kommunenes helsefremmende og forebyggende arbeid i helsestasjons- og skolehelsetjenesten.

Kommunenes helsefremmende og forebyggende arbeid i helsestasjons- og skolehelsetjenesten. Veileder IS-1154 Kommunenes helsefremmende og forebyggende arbeid i helsestasjons- og skolehelsetjenesten. Veileder til forskrift av 3.april 2003 nr. 450 Heftets tittel: Kommunenes helsefremmende og forebyggende

Detaljer