Mat og Helse, første 30 studiepoeng

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Mat og Helse, første 30 studiepoeng"

Transkript

1 Mat og Helse, første 30 studiepoeng Innledning I den tverrdepartementale handlingsplanen for et bedre kosthold i befolkningen legges det vekt på å utjevne sosiale forskjeller i helse. Skolen er den eneste arena som når alle barn og unge, uansett kulturell bakgrunn og sosial tilhørighet. Større mangfold på matvaremarkedet stiller også større krav til kompetanse hos forbrukeren, for å gjøre bevisste valg rundt egen helse og eget miljø. Mat og måltid er viktig for den fysiske og psykiske helsen til mennesket og for det sosiale velværet. Kunnskap om mat og måltid som fremmer gode matvaner, kan føre til en reduksjon av helseforskjeller i befolkningen. Å lage mat til andre er uttrykk for omsorg, vennskap og gjestfrihet. Faget mat og helse er en viktig arena for samarbeid og utvikling av sosial kompetanse hos elevene. Praktisk skapende arbeid, der en legger vekt på ferdigheter, utprøving og kreativitet, er sentralt. Matvanene våre reflekterer både individuelle valg, kulturelle uttrykk og religiøse overbevisninger, og er på den måten en sentral del av identiteten vår. I et flerkulturelt samfunn er det viktig med kunnskap om norsk matkultur samt det å ha kunnskap om og respekt for mattradisjoner i andre kulturer. Den faglige kompetansen til lærere som underviser i mat og helse har betydning for elevenes læringsutbytte. Det er derfor nødvendig å styrke mat og helsefaget gjennom kompetanseheving av lærerne i faget. Dette vil oppnås gjennom undervisning i praktisk matlaging, råvarekunnskap, grunnleggende ernæringskunnskap, innføring i kostholdsrelaterte sykdommer og metoder for forebyggende og helsefremmende arbeid. Som praktisk fag skal opplæringen i mat og helse stimulere elevene til å lage mat og skape arbeidsglede og gode arbeidsvaner, samt å bli bevisste forbrukere. Opplæringen i faget skal medvirke til en bevisst og helsefremmende livsstil. Som skapende fag skal mat og helse gi rom for eksperimentering og utvikling av kritisk skjønn knyttet til mat og måltid. På den måten kan det inspirere elevene til å bruke kompetansen sin utenfor skolen og senere i livet. Studiet vil sikre et vekselspill mellom teoretisk kunnskap, praksiserfaring, faglig utvikling og didaktisk refleksjon. Fagdidaktisk tilnærming vil ha en sentral plass i studiet og viktige tema vil være mat og helsefagets legitimering, samt mål, innhold og struktur i gjeldende læreplan for grunnskolen. Studiet skal utvikle ferdigheter for undervisning av barn og unge med ulike forutsetninger. Studiet legger til rette for at lærerne skal nå de mål for fagområdet, som er nedfelt i skolens ulike planer. Studiet er delt inn i moduler bestående av sp. Modulene vil bli gjennomført i løpet av høsten 2009 og våren 2010, utenom ordinær semesterinndeling. Fra høsten 2010 vil nye sp bli tilbudt etter samme mønster. Ansvarlig institutt: Institutt for allmennlærerutdanning og spesialpedagogikk 1

2 Målgruppe: Målgruppe for studiet er lærere som underviser i mat og helse i grunnskolen med fullført allmennlærerutdanning. Studiet søker å gi lærere i mat og helse økte kunnskaper og bedre forutsetninger for å støtte barn og unges læring og utvikling i mat og helse, samt motivere og utfordre til et utvidet lokalt samarbeid omkring barn og unges kosthold og helse. Læringsmiljø, undervisning og læringsformer Studiet organiseres med 4 samlinger a 3 dager i løpet av to semester. Det vil legges til rette for kombinasjon av praktiske og teoretiske leksjoner under samlingene. I undervisningen vil det bli benyttet samlinger på UiS, og Måltidets hus i Stavanger. Det vil i det nettbaserte studiet legges til rette for bruk av podcast og videoopptak av forelesninger. Arbeidskravene vil også være knyttet til video og podcast av forelesningene som vil bli gjort tilgjengelig som materiale mellom samlingene. Det legges vekt på nettbasert studentsamarbeid mellom samlingene basert på individuelle praktiske og teoretiske oppgaver. Det er en forutsetning for studiet at studentene bruker IKT som arbeidsverktøy ved innlevering av skriftlige arbeider, til veiledning og drøfting samt ved innlevering av eksamensprosjekt. It`s learning vil bli brukt som nettverktøy. Emne 1 Mat i et læringsperspektiv Sept - nov studiepoeng Grunnleggende teknikker og matvarekunnskap Hygiene Mikroorganismer i mat Måltider og estetikk Matvaregruppene fisk, frukt og grønnsaker Læreplanarbeid Fagets historie og utvikling IKT Didaktiske komponenter i planlegging av faget Smak- barns utvikling av smaksopplevelser Emne 2 Ernæring og livsstil Nov 2009-februar studiepoeng Ernæringslære Ernæringspolitikk Vitaminer og mineraler Energiomsetningen Livsstilssykdommer Spiseforstyrrelser Barn og unges kosthold Atferdsrelatert kostholdsplanlegging Eksperimentell matlaging Matvaregruppen lyst kjøtt, egg og korn Emne 3 Forbruk og mattrygghet Mars- mai studiepoeng Tilsetningsstoffer i mat Kontaminanter i mat Genmodifisering av mat Næringsmiddelkontroll/ Mattilsynet Matallergier Hel- og halvfabrikata Naturen og nærmiljøet som ressurs for mat helse i skolen Sensorikk Måltidets hus Følgende pensumlitteratur er gjennomgående for hele studiet, og vil bli brukt som basis i tillegg til litteratur spesifisert under hvert emne. 2

3 Amland, A. G., Kongsten, L. G., Osa, H., & Aarum, A. O. (2007). Kokebok for alle: fra boller til burritos. Oslo: Sosial-og helsedirektoratet. Andersen, W., Karterudseter, E. (red). (2006) Cappelens nye kokebok. Cappelen, Oslo Ask A.M.S, Bjerketvedt, N.M., Jensen, I.L.F. (2006) Matlyst Mat og helse for ungdomstrinnet. Det Norske Samlaget. ISBN Ask A.M.S, Bjerketvedt, N.M., Jensen, I.L.F. (2006) Matlyst Ressursperm for læraren. Samlaget Fortin, F., Sunde, B. Ulshagen, T. (2000) Matvareguiden. Fortin, F. (redaksjonsledelse), Sunde, B. (oversettelse til norsk) ISBN , ib Hernes, S., Harman, B. (2000) Mat, kultur, helse: ressursbok for lærere. Fagbokforlaget. ISBN Korsnes, B. (2009) Mat og helse. Cappelen Akademiske Forlag. ISBN Kunnskapsdepartementet (2006) Kunnskapsløftet Læreplan i mat og helse. Hentet 18. mai 2009 fra denne nettsiden Mat på Data. Mattilsynet, Sosial og helsedirektoratet & Avdeling for ernæringsvitenskap (2008) Matvaretabellen. Oslo: Gyldendal Wilhelmsen, B.U., Korsnes, B., Woldstad, Å. (2001) Heimkunnskap for lærerutdanningen NKS Forlaget. ISBN Arbeidskrav gjeldende for hele studieåret: Hver student skal i løpet av gjennomført 30 studiepoeng (2009/2010) gi en muntlig presentasjon i plenum av en oppgave/ eller undervisningsopplegg relatert til de aktuelle emnene. Det legges vekt på faglig kunnskap, samt kreativ og fagdidaktisk god fremstillingsmåte. Presentasjonene vil bli lagt til fellessamlingene. Fordeling av tidspunkt utføres ved første samling. Evaluering: Det legges opp til evaluering av studiet etter hvert emne. Evalueringen vil foregå som en kombinasjon av samtale/diskusjon og skriftlige evalueringsskjema. Emne 1 Mat i et læringsperspektiv Læringsutbytte emne 1, 10 studiepoeng: Ved fullført studium skal studentene Beherske grunnleggende matlagingsteknikker og redskapsbruk og kunne anvende dette i egen undervisning og formidle det til elevene. Kunne legge til rette for og formidle hygienisk trygg og sikker matlaging Planlegge, gjennomføre og vurdere undervisning i Mat og helse i grunnskolen med matvaregruppene fisk, frukt og grønnsaker. Kjenne til og kritisk vurdere prosjektet Fiskesprell. Kunne gjøre rede for fagets historie og utvikling i skolen og kunne se faget mat og helse i et kulturperspektiv. Demonstrere og formidle estetiske verdier ved måltider og godt bordsete. 3

4 Anvende IKT i egen læring Innhold: Grunnleggende teknikker og matvarekunnskap Hygiene Mikroorganismer i mat Måltider og estetikk Matvaregruppene fisk, frukt og grønnsaker Læreplanarbeid Fagets historie og utvikling IKT som hjelpemiddel Didaktiske komponenter i planlegging av faget Smak; - barns utvikling av smaksopplevelser Arbeidskrav emne 1: For å bli vurdert må studenten ha Levert individuelt planlagt undervisningsopplegg basert på matvaregruppene fisk, frukt eller grønnsaker. Undervisningsopplegget skal være teoretisk forankret i den aktuelle litteratur og praktisk gjennomførbart i en reel undervisningssituasjon. Studentene skal kommentere en medstudents arbeid skriftlig på inntil 1 side basert på den aktuelle teori. Arbeidskravet graderes bestått/ ikke bestått. Sluttvurdering emne 1: Sluttvurdering gjøres på grunnlag av den individuelle oppgaven fra arbeidskravet. Den skal være bearbeidet og forbedret etter kommentar fra medstudent og egenevaluering fra gjennomført undervisningsopplegg. Oppgaven vurderes med bokstavkarakter A-F. Pensum: Bugge, A., & Døving, R. (2000). Det norske måltidsmønsteret: ideal og praksis. Lysaker: Statens institutt for forbruksforskning. (Utvalgte kap.) Bugge, A. (2006). Julens mat og måltider. Oslo: Statens institutt for forbruksforskning. Brunborg, L. A. (2007). Ungdom, sjømat og mental helse. Mat og helse i skolen (Årg. 1, nr 1).Finnes også elektronisk: Hentet 18.mai 2009, fra (Se under "Hva skjer på fagfeltet?") Eksportutvalget for fisk, Nasjonalt institutt for ernæring og sjømatforskning og helsedirektoratet. (2009) Fiskesprell- lærerveiledning for ungdomsskolen Fauskange, J., Mosvold, R., Reikerås, E. (2009) Å regne i alle fag. Universitetsforlaget Halvorsen, E.M. (2008) Didaktikk for grunnskolen. Fagbokforlaget 4

5 Holthe, A. (2004) Måltidet som sosial konstruksjon i heimkunnskapsfaget. I: G.O.Hole & T.T.T. Sudmann (Red.) Vitenskapsteoretiske refleksjoner: essaysamling (s ). Bergen: Høgskolen i Bergen, Avdeling for helse- og sosialfag. Hygieneforskriften (1997). Forskrift om næringsmiddelhygiene. Fastsatt av Sosial- og helsedepartementet 12. november 1997 med hjemmel lov av 19. desember 2003 nr. 124 om matproduksjon og mattrygghet mv. (matloven). Innli, K.E. (2006) Fra råvare til mat og drikke. (2. utg). Oslo: Yrkeslitteratur (kap1: s.47-52, 59-61, kap 6 til s. 277) Notaker, H. (2006). Mat og måltid. Oslo, Aschehough (Del 1 og 2) Repstad, K. Tallaksen, I.M. (2006) Variert undervisning mer læring. Lærerens metodebok. Fagbokforlaget Bergen. ISBN Selvåg, H.J. (2007) Mat og Helse på trinn. Hvordan gjør vi det? Mat og helse i skolen (1) 5

6 Emne 2 Ernæring og livsstil Læringsutbytte emne 2, 10 studiepoeng: Ved fullført studium skal studentene Redegjøre for og vurdere matvarenes innhold av næringsstoffer Kunne vurdere kritisk norsk ernæringspolitikk Ha forståelse av og kunne drøfte ernæringsmessig sammensetning i barn og unges kosthold i Norge i dag. Kunne redegjøre for matvaregruppene lyst kjøtt, korn og egg. Kunne registrere, beregne og vurdere næringsinnhold i ulike retter og måltider. Beherske grunnleggende baketekniske elementer og anvende dem i fagdidaktiske undervisningsopplegg i skolen. Kunne søke etter og finne relevante faglige/ vitenskapelige artikler i nasjonale og internasjonale databaser. Demonstrere kritisk bruk av kostholdsinformasjon fra ulike kilder. Innhold: Ernæringslære Ernæringspolitikk Vitaminer og mineraler Energiomsetningen Livsstilssykdommer Spiseforstyrrelser Barn og unges kosthold Atferdsrelatert kostholdsplanlegging Sensorikk Eksperimentell matlaging Matvaregruppen lyst kjøtt, egg og korn Arbeidskrav emne 2: Oppgaver i tilknytning til film om en Baker fra Bergen Videoen viser fremgangsmåte for baking av grove rundstykker (lyd, video, grunnoppskrift) Videoen kan brukes som grunnlag for videre arbeid som her er skissert: Ingrediensvalget: Hvilke kornslag skal jeg bruke, hvilke væske, hvilket fett, hvilket salt, hvilket hevemiddel? Hva er de ernæringsmessige fordelene av de ulike valgene? Hvordan har bruken av råvarer endret seg over tid i Norge? Hvor kommer ingrediensene fra og er det betydelig prisforskjeller? Det baketekniske: Hva betyr valg av ingredienser for bakekvalitet, smak og utseende. Hvilke endringer kan jeg gjøre for å få et annet produkt (ingredienser og utforming) Bruksområde: Hvor kan produktet brukes, hva kan det brukes sammen med, hvilke merkeregler gjelder for denne type produkt? I forbindelse med filmen skal det være mulig å gjøre stopp eller lignende som viser til spørsmål eller litteratur, som gir grunnlag for refleksjon. 6

7 1. Studenten skal bidra med minst et diskusjonsinnlegg og et svarinnlegg til en annen students diskusjonsinnlegg i den nettbaserte ressursen om baking. 2. Med utgangspunkt i filmen om grovbakst skal den enkelte student utvikle et undervisningsopplegg som innebærer eksperimentering eller kreativitet. 3. Studenten skal planlegge, gjennomføre og evaluere et undervisningsopplegg i egen klasse hvor hovedfokus er kompetansemål innenfor hovedområdet korn og baking. Sluttvurdering emne 2: Multiple choice basert på fakta som vurderes med gradert karakter A-F Innlevering av det skisserte og gjennomførte undervisningsopplegget skal vurderes til bestått/ ikke bestått. Pensum: Dahl, L. (2006). Fisk - ikke bare omega-3. Tidsskrift for Den norske lægeforening (Årg. 126, nr 3), s.309-[311]. Departementene. (2007). Oppskrift for et sunnere kosthold: handlingsplan for bedre kosthold i befolkningen ( ). Drevon, C. A., Bjørneboe, G.-E. A., & Blomhoff, R. (Red.). (2007). Mat og medisin: nordisk lærebok i generell og klinisk ernæring (5. utg.). Kristiansand: Høyskoleforl. (Kap. 28 og 34) Frost Andersen, L., & Nina, C. Ø. (2002). Ungkost -2000: Landsomfattende kostholdsundersøkelse blant elever i 4. - og 8. Klasse i Norge. Oslo: Institutt for ernæringsforskning, UIO. Genmodifisert mat (nettside Halvorsen, M., & Larsen, H. K. (2003). Mattilbud i skolen: Anbefalinger og oppskrifter. Oslo: Sosial- og helsedirektoratet. Helsedirektoratet (2009) Rapport: Utviklingen i norsk kosthold - kortversjon. IS 1657 Internkontrollforskriften for næringsmidler (1994). Forskrift om internkontroll for å oppfylle næringsmiddellovgivningen. Fastsatt av Landbruksdepartementet, Sosial- og helsedepartementet og Fiskeridepartementet 15. desember 1994 med hjemmel i lov av 17. juni 1932 nr. 6 om kvalitetskontroll med landbruksvarer m.v. og lov av 19. desember 2003 nr. 124 om matproduksjon og mattrygghet mv. (matloven). Jacobs, D. R., Jr., Meyer, H. E., & Solvoll, K. (2004). Inntak av fullkorn og kronisk sykdom. Tidsskrift for Den norske lægeforening, 124(10), Jensen, I. L. F., Fjær, M. (2007). Vurdering i faget mat og helse. Mat og helse i skolen 1, Kolset, S.O. (2003) Glykemisk indeks. Tidsskrift for Den norske lægeforening (Årg. 123, nr 22) s Finnes elektronisk Meltzer, H. M. (2004). Fra hypotese til kostråd - veier, snarveier og blindveier. Tidsskrift for Den norske lægeforening (Årg. 124, nr 9), s

8 Nes, M., Muller, H., Pedersen, J., Eeg-Larsen, N. (2006) Ernæringslære. 5. utg. Gyldendal Akademisk. ISBN Prøven, R. E. (2006). Hygiene og mikrobiologi. Oslo, Gyldendal Sosial- og helsedirektoratet (2005). Gradientutfordringen: Sosial- og helsedirektoratets handlingsplan mot sosiale ulikheter i helse. Sosial- og helsedirektoratet (2005) Rapport: Norske anbefalinger for ernæring og fysisk aktivitet. IS-1219 Thommessen, M. Arsky, G.H., Borchsenius, C. (2006) Takk for mat. Damm ISBN: Aarskog, D., & Bjerknes, R. (2004). Overvekt og fedme hos barn og unge. Pediatrisk endokrinologi, 18,

9 Emne 3 Forbruk og mattrygghet Læringsutbytte emne 3, 10 studiepoeng: Ved fullført studium skal studentene: Kunne videreformidle matens ernæringsmessige betydning i hjem/skolesammenheng (foreldremøter, eller andre samlinger der foreldre er spesielt tilstede) Beskrive sentrale trekk ved utviklingen i norsk kosthold Redegjøre og kritisk vurdere bruk av tilsetningsstoffer i mat Demonstrere en kreativ og faglig kritisk tilnærming til hel- og halvfabrikata Demonstrere og redegjøre for eksperimentell menyutvikling på bakgrunn av kunnskap tilegnet gjennom emne 1, 2 og 3. Innhold: Tilsetningsstoffer i mat Kontaminanter i mat Genmodifisering av mat Næringsmiddelkontroll/ Mattilsynet Matallergier Hel- og halvfabrikata Naturen og nærmiljøet som ressurs for mat og helse i skolen Sensorikk Måltidets hus Arbeidskrav emne 3: Det skal gjennom emnet utarbeides et fagdidaktisk undervisningsopplegg på grunnlag av faglig innhold og krav til læringsutbytte fra studiet. Det kan inneholde elementer fra de foregående emnene. Innholdet i det fagdidaktiske opplegget skal være teoretisk fundamentert og praktisk gjennomførbart etter de lokale rammebetingelser. Undervisningsopplegget skal være knyttet til hjem skole arena. Sluttvurdering emne 3: Studenten skal levere inn undervisningsopplegget for veiledning fra lærer. Opplegget skal deretter videreutvikles og gjennomføres. Oppgaven skal inneholde en to siders teoretisk fundamentert refleksjon rundt rollen som lærer i mat og helse. Sluttproduktet kan presenteres som skriftlig materiale, men det oppfordres til å benytte IKT eller andre relevante metoder. Presentasjonsform avtales med faglærer på forhånd. Vurderingen utføres på bakgrunn av faglig utvikling i henhold til kursets kompetansemål og oppgaven tilknyttet hjem skole samarbeid fra emne 3. Mappen vurderes med gradert karakter A-F. 9

10 Pensum: Almås, R., Nygård, B. (2003) Etiske spørsmål rundt genmodifisere jordbær. I: Jacobsen, E., Almås, R., Johnsen, J.P. (Red.). Den Politiserte maten. Oslo, Abstrakt forlag. Berg, E.W. (1997) Sensorisk analyse. Oslo: Universitetsforlaget (Kap. 3) Birch, L.L. (1999) Development of food preferences. Annual Review of Nutrition, 19:41-62 Birch, L.L., Fisher, J.O. (1998) Development of eating behaviors among children and adolescents. Pediatrics. 101: Ek, J., Hovdenak, N, Lundin, K.E.A. Hva du bør vite om cøliaki. Norsk Cøliakiforening (NCF) Hveem, M., Ledsaak,O. (1994): Kompendium i eksperimentell matlaging. (Kap 2) Høgskolen i Akershus Jonsson, I.M., Ekström, M.P., Gustafsson, I.-B (2005) Appetizing learning in Swedish comprehensive schools: an attempt to employ food and tasting in a new form of experimental education. International Journal of Consumer Studies, 29 (1); Statens råd for ernæring og fysisk aktivitet i samarbeid med Norges astma- og allergiforbund. Kostråd ved melkeallergi Thougaard, H., Varlund, V., Madsen, R.M. (2007) Mikrobiologi Fødevarer, Hygiejne, Genteknologi. Nyt teknisk forlag. ISBN Torjusen, H. (2004). Tillit til mat i det norske markedet: Hvordan oppfatter forbrukere trygg mat? : en kvalitativ metode. Oslo, Statens institutt for forbruksforskning. Utdelt litteratur og nettsteder Tilleggslitteratur: Bjønnes, E.L (1998) Glutenfri mat godt og sunt. Kolibri Forlag. ISBN Bjønnes, E.L (1999) Allergikokeboken. Kolibri Forlag. ISBN Hox, M., Motzfeldt, K., Aas, K. (1997) Melkefri mat godt og sunt. Kolibri Forlag. ISBN Vi gjør oppmerksom på at det under hvert emne kan bli endringer/revidering i pensumlitteraturen. Dette vil bli gjort i samråd med studentene, og under forutsetning av at studieleder godkjenner endringene. 1

Ernæring, forbruk og livsstil (5.-10. trinn)

Ernæring, forbruk og livsstil (5.-10. trinn) Ernæring, forbruk og livsstil (5.-10. trinn) Emnekode: GLU2090_1, Vekting: 15 studiepoeng Tilbys av: Det humanistiske fakultet, Institutt for grunnskolelærerutdanning, idrett og spesialpedagogikk Semester

Detaljer

Ernæring, livsstil og helse (1.-7. trinn)

Ernæring, livsstil og helse (1.-7. trinn) Emne GLU1090_1, BOKMÅL, 2013 HØST, versjon 31.mai.2013 13:47:46 Ernæring, livsstil og helse (1.-7. trinn) Emnekode: GLU1090_1, Vekting: 15 studiepoeng Tilbys av: Det humanistiske fakultet, Institutt for

Detaljer

Mat, livsstil og helse (5.-10. trinn)

Mat, livsstil og helse (5.-10. trinn) Emne GLU2090_1, BOKMÅL, 2014 HØST, versjon 31.mai.2015 23:42:15 Mat, livsstil og helse (5.-10. trinn) Emnekode: GLU2090_1, Vekting: 15 studiepoeng Tilbys av: Det humanistiske fakultet, Institutt for grunnskolelærerutdanning,

Detaljer

Mat, livsstil og helse (1.-7. trinn)

Mat, livsstil og helse (1.-7. trinn) Emne GLU1090_1, BOKMÅL, 2014 HØST, versjon 31.mai.2015 23:42:14 Mat, livsstil og helse (1.-7. trinn) Emnekode: GLU1090_1, Vekting: 15 studiepoeng Tilbys av: Det humanistiske fakultet, Institutt for grunnskolelærerutdanning,

Detaljer

Praktisk mat og kultur (1.-7. trinn)

Praktisk mat og kultur (1.-7. trinn) Praktisk mat og kultur (1.-7. trinn) Emnekode: GLU1091_1, Vekting: 15 studiepoeng Tilbys av: Det humanistiske fakultet, Institutt for grunnskolelærerutdanning, idrett og spesialpedagogikk Semester undervisningsstart

Detaljer

Praktisk mat og kultur

Praktisk mat og kultur Praktisk mat og kultur Emnekode: GLU2091_1, Vekting: 15 studiepoeng Tilbys av: Det humanistiske fakultet, Institutt for grunnskolelærerutdanning, idrett og spesialpedagogikk Semester undervisningsstart

Detaljer

Læreplan i mat og helse, samisk plan

Læreplan i mat og helse, samisk plan Læreplan i mat og helse, samisk plan Gjelder fra 01.08.2006 http://www.udir.no/kl06/mhe2-01 Formål Mat og måltider er viktig for fysisk, psykisk, og sosial velvære. Kunnskap om sammenhengen mellom matvaner,

Detaljer

Mat og helse, 30 stp, Levanger

Mat og helse, 30 stp, Levanger NO EN Mat og helse, 30 stp, Levanger Dette studiet er praktisk rettet, der det å lage mat inngår som en viktig del. Den teoretiske delen er viktig som grunnlag for det praktiske arbeidet og for fagets

Detaljer

UNIVERSITETET I STAVANGER Det humanistiske fakultet Institutt for allmennlærerutdanning og spesialpedagogikk

UNIVERSITETET I STAVANGER Det humanistiske fakultet Institutt for allmennlærerutdanning og spesialpedagogikk UNIVERSITETET I STAVANGER Det humanistiske fakultet Institutt for allmennlærerutdanning og spesialpedagogikk STUDIEPLAN FOR IKT i læring, Modul 1: Grunnleggende 15stp Behandlet i instituttrådet: Godkjent

Detaljer

Emneplan for digital kompetanse for lærere

Emneplan for digital kompetanse for lærere Emneplan for digital kompetanse for lærere Digital Skills for Teachers 30 studiepoeng Heltid: Studieprogramkode: DKLH Varighet: 1 semester Deltid: Studieprogramkode: DKL Varighet: 2 semester Godkjent av

Detaljer

Grunnleggende ferdigheter i faget:

Grunnleggende ferdigheter i faget: Lokal læreplan ved Froland skole «An apple a day keeps the doctor away.» Ved Froland skole bruker vi Kokeboka mi Fag: Mat og helse Trinn: Mål etter 7. trinn Tid: Kompetanse i faget og kompetansemål: Hovedområdene:

Detaljer

UNIVERSITETET I STAVANGER Det humanistiske fakultet Institutt for allmennlærerutdanning og spesialpedagogikk

UNIVERSITETET I STAVANGER Det humanistiske fakultet Institutt for allmennlærerutdanning og spesialpedagogikk UNIVERSITETET I STAVANGER Det humanistiske fakultet Institutt for allmennlærerutdanning og spesialpedagogikk STUDIEPLAN FOR IKT i læring, Modul 4: Lese- og skriverollen med web 2.0 15stp Behandlet i instituttrådet:

Detaljer

STUDIEPLAN KOST OG ERNÆRING Nhh

STUDIEPLAN KOST OG ERNÆRING Nhh 1 STUDIEPLAN KOST OG ERNÆRING Nhh Ernæringslæren er bygget opp med tre enheter som bygger på hverandre. Følgende kurs er utarbeidet ved Nhh: a - Kost og ernæring - grunnleggende prinsipper 15 studiepoeng

Detaljer

Mat - ett fett? 8. - 10. trinn 60 minutter

Mat - ett fett? 8. - 10. trinn 60 minutter Lærerveiledning Passer for: Varighet: Mat - ett fett? 8. - 10. trinn 60 minutter Mat - ett fett? er et program som skal gi elevene kunnskap om sunt kosthold og gjøre det enklere å velge de beste alternativene.

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Studieplan 2017/2018 Mat og helse 1 Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering Studiet er et profesjonsfaglig 30-studiepoengs studium i lærerutdanning. Det er organisert som ordinær campusutdanning

Detaljer

Emneplan for. Digital kunst, kultur og kommunikasjon (DIG) Digital Art, Culture and Communication. 15 studiepoeng Deltid

Emneplan for. Digital kunst, kultur og kommunikasjon (DIG) Digital Art, Culture and Communication. 15 studiepoeng Deltid Emneplan for Digital kunst, kultur og kommunikasjon (DIG) Digital Art, Culture and Communication 15 studiepoeng Deltid Godkjent av studieutvalget ved Høgskolen i Oslo 29. oktober 2007 Sist endret i studieutvalget

Detaljer

Studieplan for innføring i ernæring,

Studieplan for innføring i ernæring, Høgskolen i Oslo og Akershus Studieplan for innføring i ernæring, levevaner og helse (ERNO) 10 studiepoeng, deltid Introduction to Nutrition, Lifestyle and Health Godkjent av rektor ved Høgskolen i Akershus

Detaljer

STUDIEPLAN KOST OG ERNÆRING Nhh

STUDIEPLAN KOST OG ERNÆRING Nhh 1 STUDIEPLAN KOST OG ERNÆRING Nhh Ernæringslæren er bygget opp med tre enheter som bygger på hverandre. Følgende kurs er utarbeidet ved Nhh: a - Kost og ernæring - grunnleggende prinsipper 15 studiepoeng

Detaljer

Studiet i forming omfatter fire hovedemner. De fire hovedemnene kan igjen være inndelt i flere del emner.

Studiet i forming omfatter fire hovedemner. De fire hovedemnene kan igjen være inndelt i flere del emner. Forming Emnekode: BFD120_1, Vekting: 10 studiepoeng Semester undervisningsstart og varighet: Høst, 2 semestre Fagpersoner - Mari Anne Ellingsen Gryte (Faglærer) - Helena Line (Faglærer) - Laila Irene Lundervold

Detaljer

UNIVERSITETET I STAVANGER Det humanistiske fakultet Institutt for allmennlærerutdanning og spesialpedagogikk

UNIVERSITETET I STAVANGER Det humanistiske fakultet Institutt for allmennlærerutdanning og spesialpedagogikk UNIVERSITETET I STAVANGER Det humanistiske fakultet Institutt for allmennlærerutdanning og spesialpedagogikk STUDIEPLAN FOR IKT i læring, Modul 2: Den digitale skolen 15stp Behandlet i instituttrådet:

Detaljer

Emneplan for. Arkitektur kunst og håndverk (KHARK) Architecture Art and Design. 15 studiepoeng Deltid

Emneplan for. Arkitektur kunst og håndverk (KHARK) Architecture Art and Design. 15 studiepoeng Deltid Emneplan for Arkitektur kunst og håndverk (KHARK) Architecture Art and Design 15 studiepoeng Deltid Godkjent av høgskolestyret ved Høgskolen i Oslo 21. oktober 2010 Sist godkjent i studieutvalget ved TKD

Detaljer

Mat og helse Klasse:9. og 10. 2014/2015 Lærere: Hanne Marie Haagensen, Anniken Løvdal, Annette Kjøllesdal, Anne-Guro Tretteteig, Lena Veimoen

Mat og helse Klasse:9. og 10. 2014/2015 Lærere: Hanne Marie Haagensen, Anniken Løvdal, Annette Kjøllesdal, Anne-Guro Tretteteig, Lena Veimoen Akersveien 4, 0177 OSLO Tlf: 23 29 25 00 Årsplan Mat og helse Klasse:9. og 10. 2014/2015 Lærere: Hanne Marie Haagensen, Anniken Løvdal, Annette Kjøllesdal, Anne-Guro Tretteteig, Lena Veimoen Kompetansemål

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Norsk 2 for 5.-10. trinn Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering Studieplan 2017/2018 Studiet er videreutdanning på bachelornivå for lærere på 5. til 10. trinn. Det er organisert i to emner som et

Detaljer

Godt nok! om fett og sukker og sånt trinn 75 minutter

Godt nok! om fett og sukker og sånt trinn 75 minutter Lærerveiledning Passer for: Varighet: Godt nok! om fett og sukker og sånt. 8. - 10. trinn 75 minutter Godt nok! om fett og sukker og sånt er et program som skal gi elevene kunnskap om sunt kosthold og

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR MAT OG MÅLTIDER I SFO

RETNINGSLINJER FOR MAT OG MÅLTIDER I SFO 1 Innhold FORORD...3 1. GENERELT OM MAT OG DRIKKE...4 2. MÅLTIDER...5 2.1 Serveringsfrekvens...5 2.2 Måltidet skal være ramme for økt trivsel...5 2.3 Hygiene...6 2.4 Mat og måltider skal være en del av

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Norsk 1 for 5.-10. trinn Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering 1 / 9 Studieplan 2017/2018 Studiet er videreutdanning på bachelornivå for lærere på 5. til 10. trinn. Det er organisert i to emner

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 Engelsk 2 for 5.-10. trinn Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering Studieplan 2016/2017 Studiet er videreutdanning på bachelornivå for lærere. Det går over to semestre og består av to emner på 15

Detaljer

Matematikk 3 (5.-10. trinn)

Matematikk 3 (5.-10. trinn) Matematikk 3 (5.-10. trinn) Emnekode: GLU2211_1, Vekting: 15 studiepoeng Tilbys av: Det humanistiske fakultet, Institutt for grunnskolelærerutdanning, idrett og spesialpedagogikk Semester undervisningsstart

Detaljer

Studiepoeng: 30 Vedtatt av Avdelingsstyret i møte 16. juni 2008 (sak A13/08)

Studiepoeng: 30 Vedtatt av Avdelingsstyret i møte 16. juni 2008 (sak A13/08) HiST Avdeling for lærer- og tolkeutdanning Fag: Mat og helse 1 Kode: MH130 Studiepoeng: 30 Vedtatt: Vedtatt av Avdelingsstyret i møte 16. juni 2008 (sak A13/08) Fagplanens inndeling: 1. Nasjonal rammeplan

Detaljer

1KHD11PD Fagdidaktikk i kunst og håndverk

1KHD11PD Fagdidaktikk i kunst og håndverk 1KHD11PD Fagdidaktikk i kunst og håndverk Emnekode: 1KHD11PD Studiepoeng: 15 Språk Norsk Forkunnskaper Læringsutbytte Studiet er rettet inn mot undervisning innen Kunst og håndverk og Formgivingsfag på

Detaljer

2PEL Pedagogikk og elevkunnskap 3

2PEL Pedagogikk og elevkunnskap 3 2PEL5101-3 Pedagogikk og elevkunnskap 3 Emnekode: 2PEL5101-3 Studiepoeng: 15 Språk Norsk Krav til forkunnskaper Ingen spesielle krav Læringsutbytte Faget i lærerutdanningen Fagplan i pedagogikk og elevkunnskap

Detaljer

Mat og helse Klasse:9A og 9B 2015/2016 Lærere: Hanne Marie Haagensen, Anniken Løvdal, Lena Veimoen

Mat og helse Klasse:9A og 9B 2015/2016 Lærere: Hanne Marie Haagensen, Anniken Løvdal, Lena Veimoen Akersveien 4, 0177 OSLO Tlf: 23 29 25 00 Årsplan Mat og helse Klasse:9A og 9B 2015/2016 Lærere: Hanne Marie Haagensen, Anniken Løvdal, Lena Veimoen Kompetansemål Tidspunkt Tema/Innhold Lærestoff Arbeidsmåter

Detaljer

Musikk 1 - emne 2: Musikkopplæring på 1-7 trinn

Musikk 1 - emne 2: Musikkopplæring på 1-7 trinn Musikk 1 - emne 2: Musikkopplæring på 1-7 trinn Emnekode: GLU1071_1, Vekting: 15 studiepoeng Tilbys av: Det humanistiske fakultet, Institutt for grunnskolelærerutdanning, idrett og spesialpedagogikk Semester

Detaljer

Studiepoeng: 30 Vedtatt: Vedtatt av Avdelingsstyret i møte 20. april 2005 (sak A19/05)

Studiepoeng: 30 Vedtatt: Vedtatt av Avdelingsstyret i møte 20. april 2005 (sak A19/05) HiST Avdeling for lærer- og tolkeutdanning Fag: Mat og helse 1 Kode: MH130 Studiepoeng: 30 Vedtatt: Vedtatt av Avdelingsstyret i møte 20. april 2005 (sak A19/05) Fagplanens inndeling: 1. Nasjonal rammeplan

Detaljer

Matematikk 3 ( trinn)

Matematikk 3 ( trinn) Emne GLU2211_1, BOKMÅL, 2012 HØST, versjon 08.aug.2013 11:17:09 Matematikk 3 (5.-10. trinn) Emnekode: GLU2211_1, Vekting: 15 studiepoeng Tilbys av: Det humanistiske fakultet, Institutt for grunnskolelærerutdanning,

Detaljer

PED1002/1 Kunnskap, læring og pedagogisk arbeid. Formålet er oppnåelse av følgende kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse:

PED1002/1 Kunnskap, læring og pedagogisk arbeid. Formålet er oppnåelse av følgende kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse: PED1002/1 Kunnskap, læring og pedagogisk arbeid Emnekode: PED1002/1 Studiepoeng: 30 Språk Norsk (engelsk ved behov) Krav til forkunnskaper Ingen Læringsutbytte Formålet er oppnåelse av følgende kunnskaper,

Detaljer

Studieplan for. Årsstudium. Barneveileder i skolefritidsordningen

Studieplan for. Årsstudium. Barneveileder i skolefritidsordningen Studieplan for Årsstudium Barneveileder i skolefritidsordningen 60 studiepoeng Studieplanen er godkjent/revidert: 19.2.2010 Studiet er etablert av Høgskolestyret: 1.3.2010 Innholdsfortegnelse A. Overordnet

Detaljer

Årsplan Mat og helse Klasse:9A og 9B 2016/2017 Faglærer: Lena Veimoen

Årsplan Mat og helse Klasse:9A og 9B 2016/2017 Faglærer: Lena Veimoen Akersveien 4, 0177 OSLO Tlf: 23 29 25 00 Årsplan Mat og helse Klasse:9A og 9B 2016/2017 Faglærer: Lena Veimoen Kompetansemål Tidspunkt Tema/Innhold Lærestoff Arbeidsmåter Vurdering Mål for opplæringen

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 Engelsk 2 for 8.-13. trinn Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering Studieplan 2016/2017 Studiet er videreutdanning på bachelor nivå for lærere. Det går over to semestre og består av to emner på 15

Detaljer

UNIVERSITETET I STAVANGER Det humanistiske fakultet Institutt for allmennlærerutdanning og spesialpedagogikk

UNIVERSITETET I STAVANGER Det humanistiske fakultet Institutt for allmennlærerutdanning og spesialpedagogikk UNIVERSITETET I STAVANGER Det humanistiske fakultet Institutt for allmennlærerutdanning og spesialpedagogikk STUDIEPLAN FOR IKT i læring, Modul 3: Vurdering og dokumentasjon 15stp Behandlet i instituttrådet:

Detaljer

Studieplan Årsenhet i ernæring og helse (60 studiepoeng) Nettbasert gjennomføring

Studieplan Årsenhet i ernæring og helse (60 studiepoeng) Nettbasert gjennomføring Studieplan Årsenhet i ernæring og helse (60 studiepoeng) Nettbasert gjennomføring Godkjent i Undervisningsutvalget 05.11.12 (UUV-sak 21/12) Vedtatt i Høyskolekollegiet 11.01.2013 (HK-sak 04/13) Oppdatert

Detaljer

Visuell kommunikasjon kunst og håndverk (KHVIS)

Visuell kommunikasjon kunst og håndverk (KHVIS) Emneplan for Visuell kommunikasjon kunst og håndverk (KHVIS) Visual Communication Art and Design 15 studiepoeng Deltid Godkjent av høgskolestyret ved Høgskolen i Oslo 21. oktober 2010 Sist godkjent i studieutvalget

Detaljer

Fagplan for Mat og helse

Fagplan for Mat og helse Fagplan for Mat og helse Food and health subject curriculum 2014/15 60 studiepoeng Heltid Alta Vedtatt av instituttleder for pedagogiske og humanistiske fag januar 2013 1 Målgruppe og opptakskrav Målgruppen

Detaljer

Fagplan for fag mat og helse 1 i grunnskolelærerutdanningen 1.-7. trinn og 5.-10. trinn (30 studiepoeng)

Fagplan for fag mat og helse 1 i grunnskolelærerutdanningen 1.-7. trinn og 5.-10. trinn (30 studiepoeng) Fagplan for fag mat og helse 1 i grunnskolelærerutdanningen 1.-7. trinn og 5.-10. trinn (30 studiepoeng) Fagplanen bygger på forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanningene fastsatt av Kunnskapsdepartementet

Detaljer

Emneplan for. Trykk og digitale foto (FOTO) Print and Digital Photography. 15 studiepoeng Deltid

Emneplan for. Trykk og digitale foto (FOTO) Print and Digital Photography. 15 studiepoeng Deltid Emneplan for Trykk og digitale foto (FOTO) Print and Digital Photography 15 studiepoeng Deltid Godkjent av studieutvalget ved Høgskolen i Oslo 29. oktober 2007 Sist endret i studieutvalget ved TKD 23.

Detaljer

Spesialpedagogikk 1. 1 år deltid 30 studiepoeng Påbyggingsstudium/bachelorutdanning. Godkjent av avdelingsleder Dato: 29.06.

Spesialpedagogikk 1. 1 år deltid 30 studiepoeng Påbyggingsstudium/bachelorutdanning. Godkjent av avdelingsleder Dato: 29.06. Spesialpedagogikk 1 1 år deltid 30 studiepoeng Påbyggingsstudium/bachelorutdanning Godkjent av avdelingsleder Dato: 29.06.04 Endret av Dato: Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE...2 MÅLGRUPPE OG OPPTAKSKRAV...3

Detaljer

2. Målgruppe: Målgruppen er primært førskolelærere, men studiet kan også åpnes for andre ansatte i barnehager.

2. Målgruppe: Målgruppen er primært førskolelærere, men studiet kan også åpnes for andre ansatte i barnehager. IKT i Barnehagen Studiepoeng: 30 Undervisningssemestre: 3 Avsluttende eksamen: Mappevurdering og prosjektoppgave Fakultet: Det humanistiske fakultet Institutt: Institutt for førskolelærerutdanning Type

Detaljer

2PEL Pedagogikk og elevkunnskap 2

2PEL Pedagogikk og elevkunnskap 2 2PEL5101-2 Pedagogikk og elevkunnskap 2 Emnekode: 2PEL5101-2 Studiepoeng: 15 Semester Høst / Vår Språk Norsk Forkunnskaper Ingen spesielle krav Læringsutbytte Faget i lærerutdanningen Fagplan i pedagogikk

Detaljer

STUDIEPLAN FOR HØGSKOLEPEDAGOGIKK 15 STUDIEPOENG. Høgskolen i Gjøvik Høgskolen i Hedmark Høgskolen i Lillehammer

STUDIEPLAN FOR HØGSKOLEPEDAGOGIKK 15 STUDIEPOENG. Høgskolen i Gjøvik Høgskolen i Hedmark Høgskolen i Lillehammer STUDIEPLAN FOR HØGSKOLEPEDAGOGIKK 15 STUDIEPOENG 2011 Høgskolen i Gjøvik Høgskolen i Hedmark Høgskolen i Lillehammer 1. Bakgrunn Høgskolepedagogikk er et studium på 15 studiepoeng. Kvalitetsreformen krever

Detaljer

Studieplan 2015/2016

Studieplan 2015/2016 Norsk 2 for 5.-10. trinn Studiepoeng: 30 Studiets varighet, omfang og nivå Studieplan 2015/2016 Studiet er videreutdanning på 30 studiepoeng og kan inngå i en bachelorgrad. Studiet går over to semestre.

Detaljer

VIDEREUTDANNING INNEN PEDAGOGISK BRUK AV IKT. Klasseledelse med IKT. Vurdering for læring med IKT 2. Grunnleggende IKT i læring

VIDEREUTDANNING INNEN PEDAGOGISK BRUK AV IKT. Klasseledelse med IKT. Vurdering for læring med IKT 2. Grunnleggende IKT i læring VIDEREUTDANNING INNEN PEDAGOGISK BRUK AV IKT Klasseledelse med IKT 1 modul á 15 studiepoeng Vurdering for læring med IKT 2 1 modul á 15 studiepoeng Grunnleggende IKT i læring 1 modul á 15 studiepoeng Foto:

Detaljer

Grunnenhet i spesialpedagogikk 30 studiepoeng Deltid over 1 år

Grunnenhet i spesialpedagogikk 30 studiepoeng Deltid over 1 år Grunnenhet i spesialpedagogikk 30 studiepoeng Deltid over 1 år Grunnutdanning / bachelorutdanning Godkjent av avdelingsleder Dato: 17.06.04 Endret av Dato: Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE... 2

Detaljer

dmmh.no Fagplan Lek og læring i utemiljø Videreutdanning 30 sp

dmmh.no Fagplan Lek og læring i utemiljø Videreutdanning 30 sp dmmh.no Fagplan Lek og læring i utemiljø Videreutdanning 30 sp 2015-2016 Navn Nynorsk Lek og læring i utemiljø Lek og læring i utemiljø Engelsk Play and learning in outdoor environment Studiepoeng 30 Heltid/Deltid

Detaljer

2PT27 Pedagogikk. Emnekode: 2PT27. Studiepoeng: 30. Språk. Forkunnskaper. Læringsutbytte. Norsk

2PT27 Pedagogikk. Emnekode: 2PT27. Studiepoeng: 30. Språk. Forkunnskaper. Læringsutbytte. Norsk 2PT27 Pedagogikk Emnekode: 2PT27 Studiepoeng: 30 Språk Norsk Forkunnskaper Læringsutbytte Pedagogikkfaget er et danningsfag som skal bidra til at studentene mestrer utfordringene i yrket som lærer i grunnskolen.

Detaljer

Programplan for videreutdanning i fysioterapi for barn

Programplan for videreutdanning i fysioterapi for barn Programplan for videreutdanning i fysioterapi for barn Further Education in Physiotherapy for Children FYSBARN 30 studiepoeng Deltid Kull 2015 Fakultet for helsefag Institutt for fysioterapi Godkjent av

Detaljer

Barn og unges utvikling og oppvekstmiljø

Barn og unges utvikling og oppvekstmiljø Barn og unges utvikling og oppvekstmiljø Emnekode: BBA160_1, Vekting: 30 studiepoeng Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for sosialfag Semester undervisningsstart og varighet: Høst,

Detaljer

Studieplan 2014/2015

Studieplan 2014/2015 Sosialpedagogikk 2 Studiepoeng: 30 Studiets varighet, omfang og nivå Studieplan 2014/2015 Studiet er et deltidsstudium (30 studiepoeng) over to semestre (høst og vår). Samlinger og undervisning er lagt

Detaljer

Videreutdanning RFK Høsten 2010

Videreutdanning RFK Høsten 2010 Grunnlagstall Videreutdanning RFK Høsten 2010 Nyweb.no Kunnskap Om modulene Modul 1 Modulen IKT i læring, Modul 1: Grunnleggende inngår i et studietilbud sammensatt av fire separate moduler à 15 studiepoeng

Detaljer

Lesing, læring og vurdering

Lesing, læring og vurdering Lesing, læring og vurdering Studiepoeng: 15 Undervisningsstart: 4. september 2014 Undervisningssemester: 1 (tre samlinger samt nettbasert arbeid) Vurdering: Skriftlige oppgaver og muntlig eksamen Emnekode:

Detaljer

Musikk 1 - emne 2: Musikkopplæring på 5.-10. trinn

Musikk 1 - emne 2: Musikkopplæring på 5.-10. trinn Musikk 1 - emne 2: Musikkopplæring på 5.-10. trinn Emnekode: GLU2071_1, Vekting: 15 studiepoeng Tilbys av: Det humanistiske fakultet, Institutt for grunnskolelærerutdanning, idrett og spesialpedagogikk

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Studieplan 2017/2018 Lesing og skriving som grunnleggende ferdighet 1 for 5.-10. trinn Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering Studiet er videreutdanning på bachelornivå for lærere i grunnskolen.

Detaljer

2. FAGPLAN PEDAGOGIKK. Emnets navn: Pedagogikk. Mål og målområder

2. FAGPLAN PEDAGOGIKK. Emnets navn: Pedagogikk. Mål og målområder 2. FAGPLAN PEDAGOGIKK Emnets navn: Pedagogikk Kode heltid: 1PT23PH Kode deltid: 1PT23PD Studiepoeng: 30 Semester: Høst Innledning: Denne emnebeskrivelsen omfatter 30 studiepoeng pedagogikk på praktisk-pedagogisk

Detaljer

Sandefjordskolen. planlegge og lage trygg og. ernæringsmessig god mat, og forklare hvilke næringsstoffer matvarene inneholder

Sandefjordskolen. planlegge og lage trygg og. ernæringsmessig god mat, og forklare hvilke næringsstoffer matvarene inneholder Sandefjordskolen Periode 1: UKE 34-UKE 39 BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN FOR FORESATTE MAT OG HELSE 9.TRINN SKOLEÅR 2015-2016 planlegge og lage trygg og. ernæringsmessig god mat, og forklare hvilke næringsstoffer

Detaljer

Mat og helse- kjennetegn på måloppnåelse etter 10.trinn.

Mat og helse- kjennetegn på måloppnåelse etter 10.trinn. Mat og helse- kjennetegn på måloppnåelse etter 10.trinn. Det er viktig å merke seg at for å oppnå en høyere karakter, må kjennetegnene for de lavere karakterene allerede være oppnådd. Merk at dette kompetansemålet

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Studieplan 2017/2018 Lesing og skriving som grunnleggende ferdighet 1 for 5.-10. trinn Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering Studiet er videreutdanning på bachelornivå for lærere i grunnskolen.

Detaljer

Studieplan 2015/2016

Studieplan 2015/2016 Studieplan 2015/2016 Videreutdanning i diabetessykepleie Studiepoeng: 15 Studiets varighet, omfang og nivå Videreutdanning er et tilrettelagt deltidsstudium på 15 studiepoeng over to semestre. Innledning

Detaljer

Utdanning og samfunn - Undervisningskunnskap i matematikk

Utdanning og samfunn - Undervisningskunnskap i matematikk Utdanning og samfunn - Undervisningskunnskap i matematikk Emnekode: MUT300_1, Vekting: 15 studiepoeng Tilbys av: Det humanistiske fakultet, Institutt for grunnskolelærerutdanning, idrett og spesialpedagogikk

Detaljer

Pedagogisk arbeid på småskoletrinnet 2

Pedagogisk arbeid på småskoletrinnet 2 Pedagogisk arbeid på småskoletrinnet 2 1studieår på deltid 30 studiepoeng Godkjent av avdelingsleder Dato: 25.06.04 Endret av Dato: Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 MÅLGRUPPE OG OPPTAKSKRAV...

Detaljer

PEL 1. år (5. - 10. trinn); Lærerens tilrettelegging for elevenes læring og utvikling

PEL 1. år (5. - 10. trinn); Lærerens tilrettelegging for elevenes læring og utvikling Emne GLU2100_1, BOKMÅL, 2012 HØST, versjon 08.aug.2013 11:17:09 PEL 1. år (5. - 10. trinn); Lærerens tilrettelegging for elevenes læring og utvikling Emnekode: GLU2100_1, Vekting: 15 studiepoeng Tilbys

Detaljer

Andrespråkspedagogikk Kompetanse for kvalitet

Andrespråkspedagogikk Kompetanse for kvalitet Andrespråkspedagogikk Kompetanse for kvalitet A. Overordnet beskrivelse av studiet 1. Andrespråkspedagogikk 2. FS kode 3. 15 + 15 studiepoeng 4. Etablert 2012 5. Ikke relevant 6. Sist revidert 7. Innledning

Detaljer

Kroppsøving 2 ( trinn)

Kroppsøving 2 ( trinn) Kroppsøving 2 (5.- 10. trinn) Emnekode: GLU2061_1, Vekting: 30 studiepoeng Tilbys av: Det humanistiske fakultet, Institutt for grunnskolelærerutdanning, idrett og spesialpedagogikk Semester undervisningsstart

Detaljer

Mat og helse 1 med vekt på flerkulturelt arbeid

Mat og helse 1 med vekt på flerkulturelt arbeid HiST Avdeling for lærer- og tolkeutdanning Fag: Mat og helse 1 med vekt på flerkulturelt arbeid Kode: MH130D Studiepoeng: 30 Vedtatt: Vedtatt av Avdelingsstyret i møte 16. juni 2008 (sak A14/08) Fagplanens

Detaljer

PEL 1. år (5. - 10. trinn); Lærerens tilrettelegging for elevenes læring og utvikling

PEL 1. år (5. - 10. trinn); Lærerens tilrettelegging for elevenes læring og utvikling Emne GLU2100_1, BOKMÅL, 2014 HØST, versjon 31.mai.2015 23:42:15 PEL 1. år (5. - 10. trinn); Lærerens tilrettelegging for elevenes læring og utvikling Emnekode: GLU2100_1, Vekting: 15 studiepoeng Tilbys

Detaljer

Naturfag med miljølære

Naturfag med miljølære Naturfag med miljølære Emnekode: BFD230_1, Vekting: 10 studiepoeng Tilbys av: Det humanistiske fakultet, Institutt for barnehagelærerutdanning Semester undervisningsstart og varighet: Høst, 2 semestre

Detaljer

Høgskolen i Oslo og Akershus

Høgskolen i Oslo og Akershus Høgskolen i Oslo og Akershus Studieplan for folkehelsearbeid for tannhelsepersonell Health Promotion and Dental Care 15 studiepoeng/ects Studiet godkjent av rektor for Høgskolen i Akershus 9. november

Detaljer

Profesjonshøgskole n. Søknadsfrist

Profesjonshøgskole n. Søknadsfrist NO EN Ernæring Ernæringsstudiet gir en fordypning i grunnleggende matvarekunnskap og ernæringsfysiologi, samt i de vitenskapelige, sosiale, samfunnsmessige og helsemessige aspektene av ernæring. Studentene

Detaljer

Læreplan i institusjonskokkfaget Vg3 / opplæring i bedrift

Læreplan i institusjonskokkfaget Vg3 / opplæring i bedrift Læreplan i institusjonskokkfaget Vg3 / opplæring i bedrift Fastsatt som forskrift av Utdanningsdirektoratet 5. februar 2008 etter delegasjon i brev av 26. september 2005 fra Utdannings- og forskningsdepartementet

Detaljer

En satsning på ungdom og skolemat Linda Granlund, divisjonsdirektør Folkehelse Bergen, 7. april Foto: Lisa Westgaard / Tinagent

En satsning på ungdom og skolemat Linda Granlund, divisjonsdirektør Folkehelse Bergen, 7. april Foto: Lisa Westgaard / Tinagent En satsning på ungdom og skolemat Linda Granlund, divisjonsdirektør Folkehelse Bergen, 7. april 2016 Foto: Lisa Westgaard / Tinagent Mål for folkehelsearbeidet Regjeringens mål for folkehelsepolitikken:

Detaljer

Læringsutbytte (kunnskapsmål, ferdighetsmål og generell kompetanse):

Læringsutbytte (kunnskapsmål, ferdighetsmål og generell kompetanse): Studiets navn (norsk): PEDAGOGISK VEILEDNING Studiets nivå: Videreutdanning Studiepoeng: 30 Undervisningsspråk: Norsk Studiets varighet: Studiet består av to emner, hvert på 15 studiepoeng, og gjennomføres

Detaljer

NTNU KOMPiS Studieplan for Leseopplæring 1 Lese for å lære på ungdomstrinnet Studieåret 2015/2016

NTNU KOMPiS Studieplan for Leseopplæring 1 Lese for å lære på ungdomstrinnet Studieåret 2015/2016 NTNU KOMPiS Studieplan for Leseopplæring 1 Lese for å lære på ungdomstrinnet Studieåret 2015/2016 Profesjons- og yrkesmål Etter gjennomført studium vil studentene beherske et bredt repertoar av lese- og

Detaljer

Idrett og samfunn. Fagpersoner. Introduksjon. Læringsutbytte

Idrett og samfunn. Fagpersoner. Introduksjon. Læringsutbytte Idrett og samfunn Emnekode: IDR101_2, Vekting: 10 studiepoeng Tilbys av: Det humanistiske fakultet, Institutt for grunnskolelærerutdanning, idrett og spesialpedagogikk Semester undervisningsstart og varighet:

Detaljer

FISKESPRELL Gøy for barnehagen, godt for barna. Asbjørn Warvik Rørtveit Prosjektleder Fiskesprell, Eksportutvalget for fisk

FISKESPRELL Gøy for barnehagen, godt for barna. Asbjørn Warvik Rørtveit Prosjektleder Fiskesprell, Eksportutvalget for fisk FISKESPRELL Gøy for barnehagen, godt for barna Asbjørn Warvik Rørtveit Prosjektleder Fiskesprell, Eksportutvalget for fisk Bakgrunn for Fiskesprell Regjeringens Handlingsplan for bedre kosthold i befolkningen

Detaljer

Emneplan Kompetanse for kvalitet Engelsk /18. Høst 2017 emne 1 Tekst og skriftlig kommunikasjon

Emneplan Kompetanse for kvalitet Engelsk /18. Høst 2017 emne 1 Tekst og skriftlig kommunikasjon Emneplan Kompetanse for kvalitet Engelsk 1 2017/18 Høst 2017 emne 1 Tekst og skriftlig kommunikasjon Emnet er rettet mot lærere på 1.-7. trinn i grunnskolen som har færre enn 30 studiepoeng i engelsk.

Detaljer

Høgskolen i Oslo og Akershus

Høgskolen i Oslo og Akershus Høgskolen i Oslo og Akershus Studieplan for norsk som andrespråk 15 + 15 studiepoeng Godkjent av rektor ved Høgskolen i Akershus 10. september 2008 Revisjon godkjent av dekan 7. mai 2012 Fakultet for lærerutdanning

Detaljer

Matematikk 1 emne 1 ( trinn)

Matematikk 1 emne 1 ( trinn) Matematikk 1 emne 1 (1. - 7. trinn) Emnekode: GLU1110_1, Vekting: 15 studiepoeng Tilbys av: Det humanistiske fakultet, Institutt for grunnskolelærerutdanning, idrett og spesialpedagogikk Semester undervisningsstart

Detaljer

Programplan for studium i veiledning av helsefagstudenter

Programplan for studium i veiledning av helsefagstudenter Programplan for studium i veiledning av helsefagstudenter Undergraduate Course in Supervision of Health Care Students Deltidsstudium 20 studiepoeng Kull høst 2014 Institutt for fysioterapi Fakultet for

Detaljer

Videreutdanning RFK Høsten 2009

Videreutdanning RFK Høsten 2009 Grunnlagstall Videreutdanning RFK Høsten 2009 Nyweb.no Kunnskap Om modulene Modul 1 Modul 1: Grunnleggende inngår i et studietilbud sammensatt av fire separate moduler à 15 studiepoeng. Modulene har alle

Detaljer

2PEL171-2 Pedagogikk og elevkunnskap 2

2PEL171-2 Pedagogikk og elevkunnskap 2 2PEL171-2 Pedagogikk og elevkunnskap 2 Emnekode: 2PEL171-2 Studiepoeng: 15 Språk Norsk Forkunnskaper Ingen spesielle krav Læringsutbytte Faget i lærerutdanningen Fagplan i pedagogikk og elevkunnskap for

Detaljer

STUDIEPLAN SAMFUNNSFAG

STUDIEPLAN SAMFUNNSFAG STUDIEPLAN SAMFUNNSFAG 1 2017-2018 Modul 1 Faglig innhold i emnet: Lærerutdanningsfaget samfunnsfag kvalifiserer kandidaten til profesjonsrollen som samfunnsfaglærer for 5.-10.trinn. Dette fordrer bred

Detaljer

Grunnleggende ferdigheter i mat og helse

Grunnleggende ferdigheter i mat og helse 1 Faget mat og helse Faget mat og helse skal legge til grunn praktisk skapende arbeid hvor det vektlegges teoretiske og praktiske ferdigheter og utprøving, kreativitet (Kunnskapsdepartementet, 2006). Et

Detaljer

Emneplan for. Arkitektur og rom (ARKR) Architecture and Space. 15 studiepoeng Deltid

Emneplan for. Arkitektur og rom (ARKR) Architecture and Space. 15 studiepoeng Deltid Emneplan for Arkitektur og rom (ARKR) Architecture and Space 15 studiepoeng Deltid Godkjent av studieutvalget ved Høgskolen i Oslo 29. oktober 2007 Sist endret i studieutvalget ved TKD 23. mai 2012 Fakultet

Detaljer

Studieplan for. Regning som grunnleggende ferdighet

Studieplan for. Regning som grunnleggende ferdighet VERSJON 16.06.2014 Studieplan for Regning som grunnleggende ferdighet 30 studiepoeng Studieplanen er godkjent/revidert: 00.00.00 Studiet er etablert av Høgskolestyret: 00.00.00 A. Overordnet beskrivelse

Detaljer

1KDD21PH og 1KDD21PD Fagdidaktikk i religion og livssyn

1KDD21PH og 1KDD21PD Fagdidaktikk i religion og livssyn 1KDD21PH og 1KDD21PD Fagdidaktikk i religion og livssyn Emnekode: 1KDD21PH og 1KDD21PD Studiepoeng: 30 Språk Norsk Forkunnskaper Læringsutbytte Studiet skal gi studentene grunnlag for å undervise i KRL

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Engelsk 1 for 8.-13. trinn Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering 1 / 7 Studieplan 2017/2018 Studiet er videreutdanning på bachelornivå for lærere. Det går over to semestre og består av to emner

Detaljer

Barn og unges utvikling og oppvekstmiljø

Barn og unges utvikling og oppvekstmiljø Barn og unges utvikling og oppvekstmiljø Emnekode: BBA160_1, Vekting: 30 studiepoeng Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for sosialfag Semester undervisningsstart og varighet: Høst,

Detaljer

Inspirasjonsdag for lærere i faget mat og helse, Mære 18. 19. april 2013

Inspirasjonsdag for lærere i faget mat og helse, Mære 18. 19. april 2013 Inspirasjonsdag for lærere i faget mat og helse, Mære 18. 19. april 2013 Fra kompetansemål til læringsmål (Lokalt læreplanarbeid) Underveisvurdering 1 Fagets stilling og status «Kosefag» Skolekjøkken Heimkunnskap

Detaljer

Studieplan 2013/2014

Studieplan 2013/2014 Studieplan 2013/2014 Årsstudium i mat, ernæring og helse Studiepoeng: 60 Studiets varighet, omfang og nivå Studiet er en grunnutdanning på 60 studiepoeng som går på heltid med normert studietid på 1 år.

Detaljer

Det gjøres oppmerksom på at studieplanen er under revisjon. HØGSKOLEN I TROMSØ. Fagplan for MUSIKK I SKOLE 1 A Music in elementary school

Det gjøres oppmerksom på at studieplanen er under revisjon. HØGSKOLEN I TROMSØ. Fagplan for MUSIKK I SKOLE 1 A Music in elementary school HØGSKOLEN I TROMSØ Fagplan for MUSIKK I SKOLE 1 A Music in elementary school Gjeldende fra høsten 2008. 30 studiepoeng Planen bygger på bygger på Rammeplan for allmennlærerutdanningen fastsatt 03.04.03

Detaljer

Navn på studieprogram: Læringsledelse og vurdering. Antall studiepoeng på studieprogrammet: 30. Heltid eller deltid, mulighet for begge deler: Deltid

Navn på studieprogram: Læringsledelse og vurdering. Antall studiepoeng på studieprogrammet: 30. Heltid eller deltid, mulighet for begge deler: Deltid Navn på studieprogram: Læringsledelse og vurdering Antall studiepoeng på studieprogrammet: 30 Heltid eller deltid, mulighet for begge deler: Deltid Faglig innhold Generell beskrivelse av studiet: Studiet

Detaljer

Sandefjordskolen. LOKAL LÆREPLAN I MAT OG HELSE BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE 9. trinn (NB: avgangsfag)

Sandefjordskolen. LOKAL LÆREPLAN I MAT OG HELSE BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE 9. trinn (NB: avgangsfag) Sandefjordskolen LOKAL LÆREPLAN I MAT OG HELSE BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE. trinn (NB: avgangsfag) KOMPETANSEMÅL FRA LÆREPLANEN Eleven skal kunne LOKALE KJENNETEGN FOR MÅLOPPNÅELSE Eleven skal kunne -...

Detaljer