Oppstillingsplass for buss i Tønsberg

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Oppstillingsplass for buss i Tønsberg"

Transkript

1 Vestfold fylkeskommune Oppstillingsplass for buss i Tønsberg Rapport Mai Oppdragsnr.:

2 Rev. Dato: Beskrivelse Vurdering av alternativer for oppstillingsplass for biogassdrevne busser Utarbeidet Anette Olshausen Fagkontroll Elisabeth Flønes Pedersen Godkjent Anette Olshausen Dette dokumentet er utarbeidet av Norconsult AS som del av det oppdraget som dokumentet omhandler. Opphavsretten tilhører Norconsult. Dokumentet må bare benyttes til det formål som oppdragsavtalen beskriver, og må ikke kopieres eller gjøres tilgjengelig på annen måte eller i større utstrekning enn formålet tilsier. Norconsult AS Pb. 626, NO-1303 Sandvika Vestfjordgaten 4, NO-1338 Sandvika Side 2 av 46

3 Innhold 1 Innledning Bakgrunn og formål Metodikk/arbeidsprosess Aktuelle biogassleverandører 6 2 Sentrale problemstillinger ved etablering av bussoppstillingsplass for biogassbusser Kostnadsanslag på anlegg Finansierings og eieskapsmodeller Arealkrav til permanent og midlertidig anlegg 12 3 Mulige tomtevalg Innledning Vurdering av område for permanent anlegg Vurdering av område for midlertidig anlegg Helhetlig vurdering av tomtene 34 4 Videre strategi bussanlegg i Vestfold. -Hva gjøres andre steder? Oslo/Akershus (Ruter) Trondheim (AtB) Bergen (Skyss) Stavanger (Kolumbus) Østfold Konklusjoner og anbefalinger Side 3 av 46

4 Sammendrag Tønsberg kommune har gjennomført tomtesøk med tanke på etablering av en permanent tankings og oppstillingsanlegg for biogassbusser. Gulli-Nauen er det området som har pekt seg ut. Det er ikke mulig å stille et permanent anlegg til disposisjon på dette området til 1. juli neste år. Det har derfor vært sett på områder som kan fungere som oppstillingsplass i den første anbudsperioden (8+2 år). Noen av de områdene som er vurdert er: Korten Ås øst Åskollen Måkeveien Taranrød Barkåker Hvert område er vurdert utfra følgende punkter; Arealets egnethet, størrelse, topografi, grunnforhold Avstand til bussterminalen Plankrav Infrastruktur gass Trafikale forhold Sikkerhet knyttet til gass Potensielle konflikter i forhold til Kulturminner, Naturmangfold, Økonomisk og juridisk Samlet vurdering av alternativer: LOKASJON KORTEN BARKÅKER ÅS ØST ÅSKOLLEN KOMMENTARER Høy risiko og kostnad Godt egnet, god trafikkflyt Godt egnet, lavest pris, begrenset risiko Godt egnet, høy risiko/ usikkerhet Det er også innhentet erfaringer fra andre områder i landet som bruker biogassbusser. Plassering av bussoppstillingsplass er med på å påvirke kostnadsbilde. Det anbefales derfor at det utarbeides en strategi for bussanlegg for Vestfold. Denne må samkjøres med Strategi for kollektivpunkter i Vestfold Side 4 av 46

5 1 Innledning Denne rapporten gir en vurdering av ulike alternativer for plassering av bussanlegg med påfylling av biogassdrivstoff i forhold til de mest sentrale kriteriene for lokalisering. Det er gjort en vurdering av forslag til plassering av et permanent anlegg og flere midlertidige. Det tas forbehold om feil ved faktiske opplysninger, f.eks. vedrørende tomtealternativene I tillegg til vurdering av lokalisering av anlegg, er det gjort en studie av strategier for bussanlegg i Oslo/ Akershus, Trondheim, Bergen, Stavanger og Østfold. 1.1 BAKGRUNN OG FORMÅL Vestviken Kollektivtrafikk (VKT) har lyst ut anbud for busstransport i Tønsberg-regionen fra 1. juli Fylkestinget i Vestfold har i sak FT 97/14 «Melding Utlysing av anbud for kollektivtrafikken i Tønsberg-området» lagt følgende forutsetninger til grunn for anbudskonkurransen: 1. Fra og med foreliggende anbudsrunde skal minst 70 % av ruteproduksjonen i de ulike anbud i Vestfold baseres på biogass som drivstoff. 2. Fylkesrådmannen bes, sammen med VKT og Tønsberg kommune, sørge for at det blir etablert en fast oppstillingsplass som stilles til disposisjon og som muliggjør nattfylling av biodrivstoff, innen Det er en forutsetning at det fra oppstillingsplassen kan leveres biogass både direkte fra rør og på flak. 3. Det er et mål fra Fylkestinget at ovenstående, isolert sett, ikke skal svekke kollektivtilbudet. Vestviken kollektivtrafikk har lagt ut: Anbudskonkurranse 2016 Vestfold i Vedlegg 1 Oppdragsbeskrivelse kapitel 1.2 Utøvers lokalisering, og kjøp av varer og tjenester er det angitt: Utøver skal for egen regning ut fra den løsning han finner mest hensiktsmessig og konkurransedyktig, selv etablere eller inngå avtale med underleverandører for egne kontorlokaler, verksted- og vedlikeholdsfasiliteter, vaskehall, oppstillingsplasser, drivstoffleveranser og -tjenester, samt andre nødvendige driftsmidler. Vestfold fylkeskommune og Tønsberg kommune har planer om å etablere en oppstillingsplass for busser, med ferdigstillelse innen Tilrettelegging for lagring og fylling av biogass inngår i disse planene. Selskapet Grenland og Vestfold Biogass AS (Greve biogass) planlegger å kunne levere biogass til de biogassbussene som utøver vil benytte i denne kontrakten. Utøver plikter å vurdere tilbud også fra disse opp mot andre løsninger og tilbydere. Det ligger ingen forpliktelse til den transportøren som velges til å bruke de løsninger som Tønsberg kommune/ Vestfold fylkeskommune stiller til disposisjon Side 5 av 46

6 1.2 METODIKK/ARBEIDSPROSESS Det er etablert administrativ styringsgruppe som har bestått av følgende personer: Geir Viksand rådmann Tønsberg kommune Jan Ronald Eide. Kommunaldirektør Tønsberg kommune Erik Gundersen adm. direktør Vestviken kollektivtrafikk Egil Johansen, rådmann Vestfold fylkeskommune Sverre Høifødt, direktør Vestfold fylkeskommune Det er etablert en politisk referansegruppe som har bestått av følgende personer: Petter Berg, ordfører Tønsberg kommune Per Martin Aamodt, opposisjonsleder Tønsberg kommune Kåre Pettersen, H.utvalgsleder Vestfold fylkeskommune Liselotte Aune Lee, opposisjonsleder Vestfold fylkeskommune Det er etablert en arbeidsgruppe som har bestått av følgende personer: Rune Gjerden, Byingeniør, Tønsberg kommune Svenn T. Venjum, avdelingsleder utbygging Tønsberg kommune Arne Naas, transportkoordinator Vestviken kollektivtrafikk Lars Sandnes, driftsleder Vestfold, Vestviken kollektivtrafikk Siv Tørudbakken, samferdselssjef Vestfold fylkeskommune Trine Olsen Kvile, advokat HR-seksjonen, Vestfold fylkeskommune Trine Flagstad, rådgiver samferdsel, Vestfold fylkeskommune Rune Terje Hjertås, økonomisjef Vestfold fylkeskommune Åge Henriksen, rådgiver økonomi seksjonen Vestfold fylkeskommune Christian Thorsen Egeberg, eiendomssjef Vestfold fylkeskommune Norconsult, ved Anette Olshausen, har vært innleid som prosessleder Denne rapporten er et produkt av innspill fra arbeidsgruppa, styring fra den administrative styringsgruppen og diskusjoner med den politiske referansegruppen. 1.3 AKTUELLE BIOGASSLEVERANDØRER Aktuelle biogassleverandører er i utgangspunktet bedrifter som har finansiell kapasitet til å kjøpe biogassproduksjonen til produsenten og i tillegg kan transportere den til forbruker. Dette kan være biogassprodusenten selv, kraftselskaper med rørkapasitet eller logistikkselskaper som jobber innenfor gass segmentet. Av lokale bedrifter er Skagerak Naturgass kanskje den mest aktuelle. De driver allerede med logistikkløsninger for gass. I Oslo, Akershus og Østfold har AGA kjøpt produksjonen til de primære biogassprodusentene og er således hovedleverandør av biogass til samtlige forbrukere i området Side 6 av 46

7 På vestlandet er det lite bruk av biogass, men noe naturgass. Her har kraftselskaper som Sunnhordaland Kraftlag, Lyse og Sogn og Fjordane Energi stått for deler av gassleveransen til forbruker. I tillegg har Gasnor som produsent også stått for deler av leveransen til forbruker Side 7 av 46

8 2 Sentrale problemstillinger ved etablering av bussoppstillingsplass for biogassbusser 2.1 KOSTNADSANSLAG PÅ ANLEGG Gass Gass skal kunne leveres både gjennom rør og med en beholder som transporteres på lastebil (flak). Det er derfor naturlig å se på hvor dagens gassledning går. Det er Skagerak Naturgass som disponerer dette anlegget. Det finnes ingen andre leverandører som kan levere gass på rør. Se skissen under som viser trase for gassrørledning. Figur 1 Rørnett gass i Tønsberg Side 8 av 46

9 Et komplett fylleanlegg for biogass inkluderer følgende: 1. Tilkobling rørnett samt biogassflak 2. Hovedkompressorer 3. Boosterkompressorer 4. Bufferlager 5. Fyllelinje og tilkoblingspunkt for buss 6. Ventiler og instrumenter 7. Kontrollsystem 8. Prosessbygning 9. Strømforsyning fra nett 10. Utility systemer(eksempelvis spesifiseres det pneumatiske ventiler skal instrumentluft og instrumentluftkompressor inkluderes) 11. Installasjon og commissioning Og med forutsetningene i Tabell 1 vil investeringskostnaden knyttet til dette anlegget være i størrelsesorden millioner kroner Tabell 1 Forutsetninger for tankingsanlegg for gassbusser Beskrivelse Verdi Benevning Antall fyllepunkt 60 stk Drivstofftankkapasitet per buss 200 Nm3 Maks trykk drivstofftank 200 barg Maks operasjonstrykk bufferlager 250 barg Størrelse bufferlager 15 m 3 Antall fyllinger per døgn per buss 1 Fylletid 5 timer Kompressor kapasitet 700 Nm 3 /h Daglig forbruk totalt 5700 Nm 3 Antall tilkoblinger for hurtigfylling 4 stk Side 9 av 46

10 2.1.2 Antall tankingsstasjoner I forhold til tanking av gass må det sees mot vedtaket i fylkestinget minimum 70 % av ruteproduksjonen. Ruteproduksjonen i denne sammenhengen fordeler seg om lag til 90 % ordinære ruter og 10 % skoleruter. Fordelingen med antallet busser fordeler seg likevel om lag 50/50. Det vil, gitt dagens standard sortiment av gassbusser fra de aktuelle bussleverandører, bety at det er behov for om lag 50 parallelle fyllepunkter for å dekke over dagens ruteproduksjon. I Anbud 2016 «Kommersielle forhold» er det lagt insentiv om bruk av biogass utover 70 % av ruteproduksjonen. «Bruk av biogass 5.6 Dersom utøver kan dokumentere at mer enn 70% av antall rutekilometer på årsbasis er produsert med materiell som benytter biogass som drivstoff, godtgjøres utøver med NOK 2,00 pr rutekilometer for det antall rutekilometer som overstiger 70% kravet. Dette beløpet er ikke gjenstand for regulering» Det betyr at det kan være at operatør velger å benytte biogass utover 70 % av ruteproduksjonen som kan slå inn på antallet busser som benytter biodrivstoff. Det må derfor stilles åpent for at fyllingskapasiteten av gass må kanskje gjelde helt opp til 100 % av materiellet = +/- 90 busser. Når det skal anslås hvor mye kapasitet gass som skal legges til grunn er det i løpet av 365 dager til dels store svingninger i dagsproduksjonen. I dette ligger det at det er høyere produksjon en normal hverdag enn f. eks. i midten av juli Bussdrift En bussrute har et start punkt som bussen må kjøre til fra parkeringsplassen (oppstillingsplassen). Noen av rutene har startpunkt i bussrutens siste holdeplass (f.eks. i Holmestrand eller på Hvasser) andre starter i Tønsberg sentrum. Det er en fordel å legge bussoppstillingsplassene slik at det blir minst mulig kjøring før og etter rutekjøringen (posisjonskjøring).derfor har buss selskapene ofte flere oppstillingsplasser for bussene. Når det legges opp til å sentralisere oppstillingsplassen for gassbussene vil dette medføre en økning i posisjonskjøringen, og det blir behov for flere oppstillingsplasser. Forhold som påvirker posisjonskjøring: Behovet for posisjonskjøring er avhengig av avstanden mellom anlegg og hvor rutekjøringen starter. For eksempel vil avganger i rute 02 som starter i Horten få posisjonskjøring fra valgt anlegg til Horten. Med en antatt kostnad på 25 kr/km for posisjonskjøring kan det ut i fra en rutemodell og mulige lokaliseringer antas omfang av posisjonskjøring og merkostnader knyttet til kjøringen sammenlignet med dagens løsning. Se tabell. Valg av andre rutemodeller, faktisk km-kostnad og andre forhold vil påvirke omfang av posisjonskjøring og kostnader knyttet til dette Side 10 av 46

11 Tabell 2 Kostander knytte til posisjonskjøring «0-nivå» Dagens løsning Sentralisering av gassbusser i ett anlegg og økt posisjonskjøring Stensarmen Ås Gulli Taranrød Posisjonskjøring km/år Posisjonskjøring kostnad 25 kr/km Årskostnad økt posisjonskjøring (kr) , , , ,- Tabellen over viser kun eksempler, det tas forbehold om tallene, da dette kun er et anslag. Dette er kostnader som er beregnet ut fra enhetskostnader pr. kilometer og avstand mellom valgt bussanlegg og sted for innsett av buss i rute. Disse vurderingene ligger til operatørene. Sjåførbytte skjer i dag i hovedsak på Tønsberg rutebilstasjon. Fortsetter sjåførbytte på denne måten vil tomkjøringen fram og tilbake til selskapets anlegg være av betydning for driftsøkonomien. F. eks. nevnes det at Nettbuss hadde egen transport for sjåfører fra Kobbervikdalen til Bragernes her gikk det 2 minibusser i skytteltrafikk og 13 årsverk. Hoved utgangspunktet er at jo nærmere bussoppstillingsplassen ligger bussterminalen i Tønsberg jo bedre vil det være både med hensyn på posisjonskjøring og i forhold til sjåførbytte. Begge deler får konsekvenser både på økonomien og miljøet. 2.2 FINANSIERINGS OG EIERSKAPSMODELLER Flere eier/leie alternativer kan være aktuelle; VFK, VKT, Tønsberg kommune eller et samarbeid mellom en eller flere av de nevnte aktører. I følge reglement for folkevalgte 4 om hvem som har fullmakt til å beslutte kjøp eller leie av fast eiendom, er det fastsatt: 4. Kjøp/salg av fast eiendom Beslutning om kjøp/salg av fast eiendom vil normalt være beskrevet og definert gjennom vedtak av årsbudsjett. Slik beslutning gjennomføres av fylkesrådmannen forutsatt at budsjettrammer/budsjettmål ikke brytes. Dersom kjøp/salg ikke er vedtatt ved behandling av årsbudsjett/annet fylkestingsvedtak, eller at budsjettrammene/måla i budsjettet må endres for å realisere kjøp/salg, forelegges saken for fylkestinget. Innenfor vedtatt driftsbudsjett og innenfor vedtatte driftsrammer i økonomiplanen delegeres fylkesrådmannen myndighet til å inngå kortsiktige og langsiktige avtaler om leie/utleie av eiendom Side 11 av 46

12 2.3 AREALKRAV TIL PERMANENT OG MIDLERTIDIG ANLEGG Permanent anlegg BUSSDEPOT MED ADMINISTRASJONSBYGG, VERKSTED OG VASKEHALL Med utgangspunkt i et permanent anlegg har det vært sett på bussoppstillingsplass for 100 busser med mulighet for tanking fra rør(nattfylling) og tanking fra flak(hurtigfylling), samt parkering for ansatte (ca. 60 plasser). Bussdepot skal også omfatte administrasjonslokaler og verksted med vaskehall på til sammen 1562 m2. Arealbehovet er anslått til ca. 30 mål. Håheim Prosjekt AS er engasjert som konsulent og har tegnet ut forslag til utforming av anlegget. Kravspesifikasjon fra VKT/ Håheim prosjekt er lagt til grunn for denne konsekvensvurderingen. [1] Figur 2 Anlegg med oppstillingsplass for 100 busser Figur 3 Biogassanlegg i Lommedalen Side 12 av 46

13 2.3.2 Midlertidig anlegg For et midlertidig anlegg er det tatt utgangspunkt i at den skal kunne dekke behovet i denne anbudsperioden. Det er tatt utgangspunkt i: Tankingsanlegg for 70 busser Bussene er 15 meter Under vises noen prinsipielle løsninger for et slik anlegg Side 13 av 46

14 Figur 4 Prinsipper på mulig måter å stille opp bussene på Side 14 av 46

15 3 Mulige tomtevalg 3.1 INNLEDNING Tønsberg kommune har gjort en vurdering av 6 aktuelle områder for et permanent anlegg, og kommet fram til Gulli- Nauen som mest aktuelt. Dette området gjennomgås først. Deretter gjennomgås, på et svært overordnet nivå, en rekke alternative tomter som også vurderes i forhold til et anlegg som skal fungere i 8+ 2 år og med mindre krav til innhold enn i det opprinnelige permanente anlegget. 3.2 VURDERING AV OMRÅDE FOR PERMANENT ANLEGG Innledning Etter at Tønsberg kommune hadde gått gjennom aktuelle arealer rundt Tønsberg by endte det opp med et forslag fra Statoil og Skagerak naturgass, der Gulli (pkt.6 på kartet på neste side) var det som fikk best tilslutning hos reguleringsmyndighetene. Dette området ble derfor valgt og lagt inn som forslag i ny arealplan (D48) Gjennomgangen fokuserer på: Arealets egnethet, størrelse, topografi, grunnforhold Avstand til bussterminal Plankrav Trafikale forhold Sikkerhet knyttet til gass Potensielle konflikter i forhold til Kulturminner, Naturmangfold, Økonomisk og juridisk Side 15 av 46

16 Figur 5 Skisse som viser områder som ble vurdert i forbindelse med permanent anlegg Gulli -Nauen Området ligger ved avkjøringen fra E18 på Gulli. E18 er lagt på toppen av et smalt drag av raet. På det samme området er det anlagt en smal pendlerparkering og hvileplass for vogntog. Vest for denne går det en bolig veg som også fungerer som gang/ sykkelveg og skoleveg for elever ved skole på Barkåker. Fra den samme avkjøringen, går det også en kommunal veg sørover mot RV35 og mot Ås øst. Figur 6 Oversikt over tomteplassering Side 16 av 46

17 3.2.3 Arealets egnethet, størrelse, topografi, grunnforhold GRUNNFORHOLD Det aktuelle tomteområdet ved Olsen-Nauen ligger ifølge geologiske kart akkurat i overgangen mellom en «randmorene» og «sammenhengende dekke med stor mektighet». I dette området er det også lommer med «marin strandavsetning». Innhentet erfaring fra Nortura anleggene like sør for området viser det samme. Deler av bygningsmassen ved Nortura anlegget ligger på morene med god stabilitet, mens andre deler ligger til dels på ustabil grunn og er pelet til fjell. Før dette området underlegges en reguleringsprosess og videre vurdering anbefales det å gjennomføre detaljerte grunnundersøkelser. Dette både med tanke på oppføring av bygg og med tanke på nødvendig oppfylling av tomteområdet. Figur 7 Geologisk kart over område Deler av område ligger på «randmorene»(grønn), mens resten av området ligger på «sammenhengende dekke ofte med stor mektighet»(blå). Øst for området er det «marin strandavsetning»(mørk blå). Erfaring fra tilgrensende områder tilsier at det kan være behov for peling og varierende risiko for setninger. TOPOGRAFI Den aktuelle tomten faller fra toppen av raet mot vest ned mot et bekkedrag. Tomten har et fall på mellom 12 og 15 meter. Tomten har en langstrakt form i nord/ syd retning med en lengde på ca. 250 meter og en bredde på ca. 95 meter. Dette gir en stigning på 1/6 eller 17%. Tomten grenser inntil landbruksareal i aktiv bruk. Dette vil normalt betinge en buffersone på 15 meter mot landbruksarealet i hele tomtens lengde. Topografien betinger oppfylling og forstøtning av terrenget. Det antas at forstøtningsmur kan plasseres i buffersone. KONSEKVENSER Store kjøretøy har stor svingradius (buss har normalt 12,5 meter) og trenger god plass til manøvrering. Denne lokaliteten har et betydelig fall. Store kjøretøy og stigning er en utfordring, spesielt vinterstid. Bussene bør stå relativt plant under tanking. For å oppnå en hensiktsmessig utnyttelse av tomten bør bussoppstillingen etableres på 2 plan. Disse forstøttes med murer på ca. 5 meters høyde. Selve bussoppstillingen vil da skje i 4 rekker a 100 meter. Arealet mot syd benyttes til vegføring for å oppnå hensiktsmessig stigning. Verksted, vaskehall og administrasjon kan legges mot nord på Side 17 av 46

18 et mellomnivå for å kunne oppnå tilstrekkelige manøvreringsarealer på begge sider av bygningen. Parkering for ansatte kan skje på de restarealene hvor det er mulig å gjennomføre dette. Disse må planlegges nærmere. Det antas at oppfyllinger og forstøtningsmurer må peles eller fundamenteres særskilt. Dette vil være kostnadsdrivende i prosjektet. Tomtens beskaffenhet medfører også betydelige kostnader og arealer for å oppnå tilfredsstillende stigningsforhold på vegføringene. Figur 8 Oversiktsfoto over område Avstand til bussterminalen Grovt sagt er det slik at i forhold til bussdrift er et område bedre egnet jo nærmere det kommer Bussterminalen i Tønsberg. Den ligger i dag på Farmandstredet. Avstanden til Farmandstredet er omtrent 5 kilometer. Anslått kostnad til posisjonskjøring er anslått til 5,9 mill. kr. Figur 9 Avstanden til dagens bussterminal er omtrent 5 km Side 18 av 46

19 3.2.5 Plankrav Ny kommuneplan har avsatt arealet til fremtidig næringsvirksomhet. I følge er det plankrav for alle søknadspliktige tiltak. Ønsket bruk med oppstilling og biogassanlegg må anses som søknadspliktige tiltak etter 20-1 i pbl. Følgelig forutsetter tiltaket regulering. Tønsberg kommune har engasjert reguleringsarkitekt og varsler oppstart av planprogram/ reguleringsplan. Tønsberg kommune har bestilt kulturminne vurdering og eventuelt sjakting/ registrering fra Vestfold fylkeskommune. Tønsberg kommune bistår i eventuelle forhandlinger med grunneier om grunnerverv. Pr. dato er reguleringsarbeidet er satt på vent i påvente av vedtak i Fylkestinget 21. mai. Tønsberg kommune har satt opp en framdriftsplan for Gulli Nauen som er rask men mulig å gjennomføre. Den viser at anlegget tidligst kan stå klart mars 2017 Med dette som utgangspunkt er det ikke realistisk å få på plass et bussoppstillingsanlegg med oppstart 1. juli 2016 hvis området må reguleres. Dette har sin forklaring i at undersøkelser og utredninger som vil kunne bli avkrevd i forbindelse med planarbeidet, samt mulige funn i forbindelse med undersøkelser som gjøres underveis kan medføre at planprosessen tar lengre tid enn det minimum som det er lagt opp til. Figur 10 Framdriftsplan for permanent anlegg på Gulli - Nauen Trafikale forhold ADKOMST Tomteområdet har en gunstig beliggenhet ved eksisterende av- og påkjøring fra/ til E18 i begge retninger. Dette er samtidig hovedavkjøring mot Tønsberg og den adkomsten med lavest trafikkbelastning på tilførselsveiene i øst/ vegstrekning Side 19 av 46

20 GANG-, SYKKELVEG OG BOLIG VEG Det går boligvei / gårdsvei til flere boliger og gårder både øst og vest for tomteområdet. Denne veien ligger i dag mellom pendlerparkeringen og den tiltenkte tomten for bussoppstillingsanlegg. Den samme vegen fungerer som skoleveg for de barna som bor på denne siden av E18 og sogner til skole på Barkåker. Vegen er uten fortau eller egen gang/ sykkelbane. Dersom det besluttes å utrede dette tomtealternativet videre, må forholdene for myke trafikanter utredes nærmere og avbøtende tiltak vurderes alternativt at denne veien legges om slik at konflikter begrenses. Behovet for alternative løsninger vil forsterkes dersom det vurderes en energifyllestasjon i det samme området. Ved etablering på denne tomten vil det være overveiende sannsynlig at eksisterende bolig/ skoleveg må legges om. Kostnadene og konsekvensene ved en omlegging er ikke vurdert i foreliggende kalkyle. Figur 11 Eksisterende vegsystem Sikkerhet knyttet til gass AVSTAND TIL KRAFTLINJE Avstandskrav på 15m til vanlig 22kV distribusjonsnett vil enkelt kunne overholdes. Det ble under befaring ikke registrert kraftlinjer i umiddelbar nærhet av potensiell anleggsplassering. AVSTAND TIL BYGNINGSMASSE OG BRENNBART OPPLAG Avstandskrav på 25m til brennbar bygning vil enkelt kunne overholdes da nærmeste bygning er ca 100m unna tomten. Eventuelt eksisterende opplag av tømmer må vurderes flyttet. AVSTAND TIL OFFENTLIG VEI Avhengig av hvor man ønsker å plassere bufferlager kan man komme nærmere enn 15m krav til offentlig vei. Det må da vurderes å enten flytte anlegget vekk fra vei eller separeres med EI120 brannvegg. AVSTAND TIL NABOGRENSE Avhengig av hvor man ønsker å plassere bufferlager kan man komme nærmere enn 15m krav til nabogrense. Det må da vurderes å enten flytte anlegget vekk fra nabogrensen eller separeres med EI120 brannvegg. 2. OG 3. PARTS AKTIVITET Det er ikke registrert samhandlende aktiviteter i området som krever særskilt tiltak Side 20 av 46

21 GENERELL DRØFTING Sikkerhetsmessig er tomten på Gulli et godt alternativ. Den har god tilkomst og enkel rømning. Det er lite påvirkning fra 2. og 3. part. Utfordringen er at tomten er relativt liten størrelse i forhold til antall busser man ønsker å stille opp. Kjøremønster rundt gassanlegg må da vurderes særskilt Potensielle konflikter i forhold til Kulturminner, Naturmangfold, KULTURMINNER REGISTRERING AV KULTURMINNER Det er ikke foretatt kartlegging eller registrert kulturminner på den aktuelle tomten. Som kartet nedenfor viser, er det imidlertid registrert et betydelig antall kulturminner i områdene rundt den aktuelle lokaliteten. Flere av disse kulturminnene er fredede. Det ligger større område med fredede kulturminner på raet ved pendlerparkeringen og rett syd for lokaliteten. Det er også øvrige kulturminner i alle retninger rundt den aktuelle tomten. Sannsynligheten for at det kan finnes kulturminner også på den utpekte tomten er derfor stor. Det er kun en kulturminneregistrering som vil kunne fastslå et eventuelt omfang av dette.det er usikkert hvilke type kulturminner som eventuelt vil avdekkes og evt. behovet for mere omfattende undersøkelser. Det vil derved være både kostnadsmessig og fremdriftsmessig risiko knyttet til valg av denne lokaliteten. Figur 12 Grønne, oransje, blå og rød prikk viser kjente kulturminner. Rosa felt er fredede områder Side 21 av 46

22 NATURMANGFOLD REGISTRERING Det er ikke registrert sårbare naturtyper på den aktuelle tomten (Miljostatus.no). Det antas at det ikke er foretatt naturtype registreringer. Dette kan avklares gjennom kontakt med fylkesmannens miljøvernavdeling i forbindelse med en reguleringsprosess. Slik registrering anbefales vurdert gjennomført i forkant av en reguleringsprosess. Det er registrert viktige naturtyper og biologisk mangfold i tilgrensende områder. Det er registrert dyretråkk gjennom området. Området ansees å ha liten risiko for å finne sårbare naturtyper og arter. Det anbefales å gjennomføre en forenklet kartlegging før gjennomføring av en eventuell reguleringsprosess. Figur 13 Skraverte områder er registrerte naturtyper og eller artsmangfold Økonomiske og juridiske forhold KOSTNADSESTIMATER FORUTSETNINGER Til grunn for kostnadsestimatene legges kravspesifikasjon fra VKT og utredning fra Håheim prosjekt AS. Det er innhentet kalkyle fra tilsvarende bussdepot i Sør-Trøndelag fylkeskommune. For kalkylene er det også tatt utgangspunkt i Byggfakta sin kostnadsindeks for Vestfold og Kalkulasjonsnøkkelen fra Holte. Prosjektet har på dette stadiet betydelig usikkerhet. En rekke tema er ikke utredet eller vurdert. Kalkylen er derfor basert på en normalsituasjon. Kalkylen antas derfor å ha en usikkerhet på +/- 30% TOMTEKOSTNAD Det er ikke forhandlet pris på kjøp av tomt. Normalt vil en slik tom selges for ca kr/ m2 ferdig regulert. I dette tilfellet antas tomteprisen å ligge på 250 kr/ m2. Dette vil utgjøre omtrent kr. 7,5 millioner. Dokumentavgift vil da utgjøre ca.kr ,-. Reguleringskostnadene stipuleres til ca. kr Side 22 av 46

23 million. Grunnundersøkelser, kulturminneregistrering og biologiske undersøkelser stipuleres til ca. kr. 1 million. Totalt: kr. 10 mill. OPPFYLLING, VEI, PARKERINGSANLEGG, UTOMHUS Dette punktet er umulig å kostnadsberegne uten nærmere undersøkelser. Det anslås en kostnad for bearbeiding og masseskifting/ oppfylling/ forstøtning mv på ca. kr. 18 millioner. Det er ikke medtatt peling eller annen ekstraordinær fundamentering for forstøtning og bussoppstilling. Totalt: kr. 18 mill. VANN, AVLØP, EL-KRAFT Det ligger en 315 mm vannledning over tomten og en 315 mm avløpsledning. Kapasiteten på disse vann og avløpsledningene er ikke vurdert opp mot behovet ved etableringa av depot med administrasjon og vaskeanlegg. Vaskeanlegget antas å utløse et stort behov både for vann og avløp. I dette overslaget er kapasiteten antatt tilstrekkelig. Begge ledningene ligger imidlertid ca 25 meter inne på det aktuelle området og antas å komme i konflikt med forstøtning og fundamentering. Vannledningene antas derfor å måtte legges om. Kostnader for slik omlegging stipuleres til ca 1 million. Transformatorkapasiteten i området er ikke undersøkt. Det står en 400 volts transformatorkiosk på området. Kapasiteten antas tilstrekkelig. Det må påregnes et anleggsbidrag på ca ,-. Totalt: kr. 1,7 mill. VERKSTED, VASKEHALL OG ADMINISTRASJON En verkstedbygning med kontorer på ca m2 antas å kunne oppføres for en totalkostnad på kr/ m2. Dette utgjør da kr. 37,2 millioner inkl. mva. Nettokostnaden blir da kr. 30 millioner. Verksted og vaskeutstyr kommer i tillegg. Kostnader må sjekkes med aktuelle leverandører. Totalt: kr. 30 mill. Anslått kostnad for utstyr til verksted og vaskehall er kr. 8 mill. Kontorutstyr og øvrige innredning vil komme i tillegg. BUSSOPPSTILLING Selve bussoppstillingsplassen bør gjennomføres med støpt plate på mark og/ eller belegningsstein og enkle takoverbygg for montering av tankingsutstyr mv. Dette vurderes å kunne gjennomføres for 1300 kr/ m2. Nødvendig areal til slik oppstilling utgjør ca m2. Totalt:kr. 9 millioner. STASJONÆRT TANKINGSANLEGG FRA FLAK/ RØRLEDNING Håheim Prosjekt AS har utarbeidet skisseprosjekt for dette anlegget og innhentet kalkylepriser for tilsvarende anlegg. Disse er lagt til grunn her. Tallene tar utgangspunkt i et anlegg for 56 busser, mens spesifikasjon for dette prosjektet angir 100 busser. Kostnaden vurderes derfor øket med 20%. Stasjonært tankingsanlegg basert på fylling fra rør utgjør i deres kalkyle 40 millioner. Med faktor 1,2 gir dette en kostnad på kr. 48 millioner. I foreliggende anlegg er det også spesifisert mulighet for påfylling fra flak. Dette utgjør en merkostnad på kr. 10 millioner. Med faktor 1,2 gir det en kostnad på kr. 12 millioner. Fundamentering og grunnarbeider for gassanlegget vurderes til kr. 1 million Totalt:kr. 61 mill Side 23 av 46

24 TOTALE KOSTNADER Beregnede kostnader for prosjektet utgjør da kr. 138 millioner eks. mva. (kr. 172,5 mill. inkl. mva.) Sør Trøndelag har gjennomført tilsvarende prosjekt for 152 busser med en prosjektkostnad inkludert tomt på kr. 200 millioner inkl. mva. Tomten er på 30 mål med administrasjon og vaskehall på ca m 2. Det er ikke bussverksted på området. (Sør-Trøndelag FT 40/2011) Prosjektkostnadene har god korrelasjon og har sammenlignbare løsninger. EIERFORHOLD Området eies av Morten H Olsen-Nauen. Eier har skriftlig bekreftet overfor Tønsberg kommune at han er villig til å forhandle om salg eller bortfeste av de berørte arealer Side 24 av 46

Etablering av oppstillingsplass for buss i Tønsberg-området

Etablering av oppstillingsplass for buss i Tønsberg-området Arkivsak-dok. 201504028-12 Arkivkode --- Saksbehandler Trine Flagstad Saksgang Møtedato Sak nr Hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø (fra 19.05.2015 26.10.2011) Fylkesutvalget 21.05.2015 Fylkestinget

Detaljer

Innføring av gassbusser i Bergen. Driftssjef Bjarte Årvik, Skyss. Gardermoen, 9. november 2011

Innføring av gassbusser i Bergen. Driftssjef Bjarte Årvik, Skyss. Gardermoen, 9. november 2011 Innføring av gassbusser i Bergen Driftssjef Bjarte Årvik, Skyss Gardermoen, 9. november 2011 Disposisjon Om Skyss Bergen var først ute med naturgassbusser i større skala Skyss sin prosess knyttet til anskaffelse

Detaljer

Hybridbuss på el og biogass

Hybridbuss på el og biogass 27.03.2014 Hybridbuss på el og biogass Hybridbuss på el og biogass Oddmund Sylta, Direktør i Skyss Den Norske Gasskonferansen Stavanger, 27. mars 2014 Hordaland fylkeskommune Tredje største fylke i Norge

Detaljer

Biogass i Østfold PROSJEKTBESKRIVELSE

Biogass i Østfold PROSJEKTBESKRIVELSE Biogass i Østfold PROSJEKTBESKRIVELSE Beskrivelse av prosjektet Østfold fylkeskommune satser på biogass når nye avtaler om busstrafikk startet i Nedre Glomma 1. juli 2013. Avtalen er en viktig satsing

Detaljer

Erfaring med drift av gassbusser. Bjarte Årvik Driftssjef

Erfaring med drift av gassbusser. Bjarte Årvik Driftssjef Erfaring med drift av gassbusser. Bjarte Årvik Driftssjef Skyss sine kontrakter Skyss sine kontrakter: 11 anbudskontrakter med ca 800 busser 1 avtale med 6 trolleybusser 1 Bybanekontrakt 20Bybanevogner

Detaljer

Vedlegg 4. Anleggsbeskrivelsen. Bussanbud Stor-Trondheim

Vedlegg 4. Anleggsbeskrivelsen. Bussanbud Stor-Trondheim Vedlegg 4 Anleggsbeskrivelsen Bussanbud Stor-Trondheim 2019-2029 Innhold 1. Bussdepot til disposisjon i perioden august 2019 august 2029... 3 2. Avtaleforhold... 3 3. Bussdepot... 3 3.1. Sandmoen bussdepot

Detaljer

Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkesutvalget Fylkestinget

Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkesutvalget Fylkestinget 1 Saksframlegg Dato: Arkivref: 17.03.2016 2012/2361-10601/2016 / N11/&41 Saksbehandler: Ola Olsbu Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkesutvalget 05.04.2016 Fylkestinget 26.04.2016 KJØP AV MOLAND PARK BUSSANLEGG

Detaljer

Busstjenester Oslo vest 2011. Vedlegg 4 Anleggsbeskrivelse

Busstjenester Oslo vest 2011. Vedlegg 4 Anleggsbeskrivelse Busstjenester Oslo vest 2011 Vedlegg 4 Anleggsbeskrivelse versjon 1.0 1 Innholdsfortegnelse 1. Hvilerom og toaletter ------------------------------------------------------------------------ 2 2. Forutsetninger

Detaljer

Fylkesvegnettet: Tilskuddsordningen for trafikksikkerhet i kommunene forslag til nytt regelverk

Fylkesvegnettet: Tilskuddsordningen for trafikksikkerhet i kommunene forslag til nytt regelverk Arkivsak-dok. 201300377-5 Arkivkode ---/Q10 Saksbehandler Siv Tørudbakken Saksgang Møtedato Sak nr Hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø 16.04.2013 32/13 Fylkesvegnettet: Tilskuddsordningen for trafikksikkerhet

Detaljer

Anleggsbeskrivelsen for Konkurranse om rutenettet i Trondheim, Klæbu, Malvik og Melhus Vedlegg 4 Anleggsbeskrivelsen Versjon 2.4

Anleggsbeskrivelsen for Konkurranse om rutenettet i Trondheim, Klæbu, Malvik og Melhus Vedlegg 4 Anleggsbeskrivelsen Versjon 2.4 Anleggsbeskrivelsen for Konkurranse om rutenettet i Trondheim, Klæbu, Malvik og Melhus Anleggsbeskrivelsen Versjon 2.4 Konkurranse om rutenettet i Trondheim, Klæbu, Malvik og Melhus 2. Avtaleforhold 1.

Detaljer

Innspill fra Unibuss AS

Innspill fra Unibuss AS Innspill fra AS AKT s dialogmøte om bussanlegg 27.08.15 02.09.2015 Side 1 UNIBUSS AS Kjell Knarbakk, Viseadm. direktør Daglig leder Ekspress AS Daglig leder Tur AS 24.08.2015 Best sammen kundens førstevalg

Detaljer

Hedmark Trafikk FKF - kjøp av Hamar bussterminal i Åkersvika - godkjenning av låneopptak

Hedmark Trafikk FKF - kjøp av Hamar bussterminal i Åkersvika - godkjenning av låneopptak Saknr. 14/4977-1 Saksbehandler: Anders Paulsen Hedmark Trafikk FKF - kjøp av Hamar bussterminal i Åkersvika - godkjenning av låneopptak Innstilling til vedtak: Fylkesrådet legger saken fram for Fylkestinget

Detaljer

Biogass og vindkraft Grensekomiteen 12.2.13

Biogass og vindkraft Grensekomiteen 12.2.13 Biogass og vindkraft Grensekomiteen 12.2.13 Olav Moe (KrF) Leder samferdsel,- miljø og klimakomiteen Østfold Fylkeskommune Biogass - hva skjer på nasjonalt nivå? 2 Regjeringen vil: Bidra til utvikling

Detaljer

«Lavfossilbussene» i Østfold. Gardermoen, 5. november 2014 Olav Moe (KrF) Leder, samferdsel-, miljø- og klimakomiteen

«Lavfossilbussene» i Østfold. Gardermoen, 5. november 2014 Olav Moe (KrF) Leder, samferdsel-, miljø- og klimakomiteen «Lavfossilbussene» i Østfold Gardermoen, 5. november 2014 Olav Moe (KrF) Leder, samferdsel-, miljø- og klimakomiteen Det har skjedd en del på området 2 2. plass i «Årets lokale klimatiltak»2013 3 Noen

Detaljer

Vad händer i Trondheims kommun på biogasfronten?

Vad händer i Trondheims kommun på biogasfronten? Biogas seminar i Østersund 20.09.2010 Vad händer i Trondheims kommun på biogasfronten? Sjefsingeniør Knut Bakkejord noen fakta 170.000 innbyggere + 30.000 studenter Ca. 70.000 tonn husholdningsavfall,

Detaljer

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret. Tangen Næringsområde - Salg, makeskifte, leie av areal til Statoil ASA

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret. Tangen Næringsområde - Salg, makeskifte, leie av areal til Statoil ASA STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: 611 Arkivsaksnr: 2009/5224-1 Saksbehandler: Geir Aspenes Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret Tangen Næringsområde - Salg, makeskifte, leie av areal

Detaljer

Biogass i Vestfold Kurt Orre styreleder Greve Biogass AS. Sesjon 2 : Workshop biogass Sarpsborg 25. november 2014

Biogass i Vestfold Kurt Orre styreleder Greve Biogass AS. Sesjon 2 : Workshop biogass Sarpsborg 25. november 2014 Biogass i Vestfold Kurt Orre styreleder Greve Biogass AS Sesjon 2 : Workshop biogass Sarpsborg 25. november 2014 Historien i kortversjon August 2008: Ordførere og rådmenn på studietur til Trollhättan.

Detaljer

Prosjekt i Grenland Bussdrift (og andre kjøretøy) på biogass? Presentasjon Vestfold Energiforum 21/9/2009 Hallgeir Kjeldal Prosjektleder

Prosjekt i Grenland Bussdrift (og andre kjøretøy) på biogass? Presentasjon Vestfold Energiforum 21/9/2009 Hallgeir Kjeldal Prosjektleder Prosjekt i Grenland Bussdrift (og andre kjøretøy) på biogass? Presentasjon Vestfold Energiforum 21/9/2009 Hallgeir Kjeldal Prosjektleder Hvorfor vi satt i gang? Østnorsk Gassenter startet arbeidet med

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE GODKJENNING AV MØTEBOK FRA MØTET 12.03.08

MØTEINNKALLING SAKSLISTE GODKJENNING AV MØTEBOK FRA MØTET 12.03.08 MØTEINNKALLING Utvalg: Møtested: Fast utvalg for plansaker Ekstraordinært møte Gran Rådhus, Møterom Granavollen Møtedato: 27.03.2008 Tid: 15.00 Eventuelt forfall meldes til Kommunetorget tlf. 61 33 84

Detaljer

NOTAT. Ordfører, referatsaker i formannskapet 17.04., HOK og HTM 18.04.2013, kommunestyret 02.05.2013 Fra

NOTAT. Ordfører, referatsaker i formannskapet 17.04., HOK og HTM 18.04.2013, kommunestyret 02.05.2013 Fra ÅS KOMMUNE NOTAT Til Ordfører, referatsaker i formannskapet 17.04., HOK og HTM 18.04.2013, kommunestyret 02.05.2013 Fra Rådmannen Dato 17.04.2013 Saksbehandler Arnt Øybekk og Roy Sypriansen Saken gjelder:

Detaljer

Busstjenester på Akershus vest 2009. Vedlegg 4. Anleggsbeskrivelse

Busstjenester på Akershus vest 2009. Vedlegg 4. Anleggsbeskrivelse Busstjenester på Akershus vest 2009 Vedlegg 4 Anleggsbeskrivelse versjon 1.0 side 1 av 5 Innholdsfortegnelse: Innholdsfortegnelse:... 2 1. Innledning... 2 2. Avtaleforhold... 2 3. Beskrivelse av hele bussanlegget

Detaljer

Advokatfirmaet Hjort v/ advokat Liv Aandal. Saken er behandlet av formannskapet 06.11.12 som i sak nr. 244/12 vedtok følgende:

Advokatfirmaet Hjort v/ advokat Liv Aandal. Saken er behandlet av formannskapet 06.11.12 som i sak nr. 244/12 vedtok følgende: Notat Til: Kopi: Fra: Ringerike kommune Kommunalsjef Knut E. Helland Advokatfirmaet Hjort v/ advokat Liv Aandal Dato: 27. november 2012 LEIEFORHOLD STORGATEN 11/13 1. Bakgrunn anbefaling Kommunen leier

Detaljer

Erfaringer fra Romerike-kontraktene. Per Nilsen

Erfaringer fra Romerike-kontraktene. Per Nilsen side 1 Erfaringer fra Romerike-kontraktene Per Nilsen 18.04.17 Nettbuss AS Inndelt i 9 regioner i Norge. Region Akershus/Oslo ansvar for Nettbuss sin produksjon i Akershus og Oslo. Regionen disponerer

Detaljer

Reguleringsplan for Ha07/Ha08

Reguleringsplan for Ha07/Ha08 Block Watne AS og Kruse Smith Eiendom AS Reguleringsplan for Ha07/Ha08 Mobilitetsplan 2014-02-07 Oppdragsnr.: 5131497 Rev. Dato: Beskrivelse Utarbeidet Fagkontroll Godkjent Dette dokumentet er utarbeidet

Detaljer

Den Magiske Fabrikken og veien fram. KS Bedrift Møteplassen, Fornebu 19. april 2016 Pål Smits, Adm. dir. Lindum AS

Den Magiske Fabrikken og veien fram. KS Bedrift Møteplassen, Fornebu 19. april 2016 Pål Smits, Adm. dir. Lindum AS Den Magiske Fabrikken og veien fram KS Bedrift Møteplassen, Fornebu 19. april 2016 Pål Smits, Adm. dir. Lindum AS Politisk bestemte mål Material- og ressursgjenvinning av avfall Reduksjon av klimafarlige

Detaljer

KUNNGJØRING BANE NOR SØKER AREAL FOR DEPONERING OG MELLOMLAGRING AV MASSER

KUNNGJØRING BANE NOR SØKER AREAL FOR DEPONERING OG MELLOMLAGRING AV MASSER KUNNGJØRING BANE NOR SØKER AREAL FOR DEPONERING OG MELLOMLAGRING AV MASSER 1. Formål I forbindelse med prosjektet «Nytt dobbeltspor Sandbukta-Moss-Såstad» (SMS) vil det være behov for permanent deponering

Detaljer

Biogass drivstoff (LBG) av primærslam fra settefiskanlegg Biokraft AS. AKVARENA Rica Hell 14. Mai 2013

Biogass drivstoff (LBG) av primærslam fra settefiskanlegg Biokraft AS. AKVARENA Rica Hell 14. Mai 2013 Biogass drivstoff (LBG) av primærslam fra settefiskanlegg Biokraft AS AKVARENA Rica Hell 14. Mai 2013 Biokraft AS Produksjon, markedsføring og salg av fornybar bio-olje og fornybart drivstoff (LBG/biogass)

Detaljer

Nytt biogassanlegg i Rådalen. Vedr. bruk av biogass som drivstoff for gassbusser i Bergen.

Nytt biogassanlegg i Rådalen. Vedr. bruk av biogass som drivstoff for gassbusser i Bergen. BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/vann- og avløpsetaten Fagnotat Saksnr.: 200608116-111 Emnekode: VAA-5442 Saksbeh: SOT Til: Seksjon byutvikling Kopi til: Fra: Vann- og avløpsetaten Dato: 30.

Detaljer

Busstjenester på Romerike. Vedlegg 4. Anleggsbeskrivelse

Busstjenester på Romerike. Vedlegg 4. Anleggsbeskrivelse Busstjenester på Romerike 2008 Vedlegg 4 Anleggsbeskrivelse versjon 1.2 side 1 av 6 Innholdsfortegnelse: Innholdsfortegnelse:... 2 1. Innledning... 2 2. Avtaleforhold... 2 3. Bussanlegget i Eidsvoll...

Detaljer

Vi startet vår virksomhet i 1925 med Selburuta i Trøndelag, men kan spore våre aner tilbake til den første bussruta i Norge på Møre i 1908

Vi startet vår virksomhet i 1925 med Selburuta i Trøndelag, men kan spore våre aner tilbake til den første bussruta i Norge på Møre i 1908 Nettbuss 2016 Vi startet vår virksomhet i 1925 med Selburuta i Trøndelag, men kan spore våre aner tilbake til den første bussruta i Norge på Møre i 1908 Nettbuss feiret sitt 90-års jubileum 9. november

Detaljer

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET TILLEGGSSAKLISTE

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET TILLEGGSSAKLISTE ALVDAL KOMMUNE Møtested: Alvdal kommunestyresal Møtedato: 25.04.2013 Tid: 13.00 MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET TILLEGGSSAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 26/13 11/1017 ISTANDSETTING AV LOKALER PÅ THORESTRØA

Detaljer

En presentasjon av AtB

En presentasjon av AtB En presentasjon av AtB Forretningsidé AtB skal levere effektive, attraktive og miljøvennlige kollektivtjenester i Sør-Trøndelag slik at mange velger å reise med oss! Vår visjon Når du ikke sykler eller

Detaljer

Kort om Tide. Et av landets største busselskaper. Representert i dialogkonferansen av. 5 oppdragsgivere i Norge. 2 oppdragsgivere i Danmark

Kort om Tide. Et av landets største busselskaper. Representert i dialogkonferansen av. 5 oppdragsgivere i Norge. 2 oppdragsgivere i Danmark 1 Kort om Tide Et av landets største busselskaper 5 oppdragsgivere i Norge Kolombus (Nord Rogaland) Skyss AtB (Trondheim) Møre og Romsdal - Fram (Nordmøre) Starter i disse dager ny kontrakt i Vestfold

Detaljer

STYREMØTE 15. desember 2014 Side 1 av 5. Nytt administrasjonsbygg på Kalnes

STYREMØTE 15. desember 2014 Side 1 av 5. Nytt administrasjonsbygg på Kalnes STYREMØTE 15. desember 2014 Side 1 av 5 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 14/07582 Nytt administrasjonsbygg på Kalnes Sammendrag: Det er gjennomført prosjektering inklusiv kalkyle for nytt administrasjonsbygg

Detaljer

VEFSN KOMMUNE KJØP SKJERVENGAN LEIR. Rådmannens forslag til vedtak: Alternativ 1

VEFSN KOMMUNE KJØP SKJERVENGAN LEIR. Rådmannens forslag til vedtak: Alternativ 1 VEFSN KOMMUNE Saksbehandler: Trond Kaggerud Tlf: 75 10 10 27 Arkiv: 611 Arkivsaksnr.: 12/1192-1 KJØP SKJERVENGAN LEIR Rådmannens forslag til vedtak: Alternativ 1 1. Vefsn kommune benytter seg av sin forkjøpsrett

Detaljer

Biogassbusser i Oslo og Akershus. Miljøkoordinator Johanna Stigsdotter, Ruter As Norsk Gassforum, 9. november 2011

Biogassbusser i Oslo og Akershus. Miljøkoordinator Johanna Stigsdotter, Ruter As Norsk Gassforum, 9. november 2011 Biogassbusser i Oslo og Akershus Miljøkoordinator Johanna Stigsdotter, Ruter As Norsk Gassforum, 9. november 2011 Ruter As Virksomhetsidé Ruter tilbyr attraktiv og miljøvennlig kollektivtransport og skaper

Detaljer

Anleggsbeskrivelse Maura/Kopperudmoen Busstjenester Romeriksanbudet 2019

Anleggsbeskrivelse Maura/Kopperudmoen Busstjenester Romeriksanbudet 2019 Vedlegg 4 Versjon 0.5 24.05.2017 Anleggsbeskrivelse Maura/Kopperudmoen Busstjenester Romeriksanbudet 2019 INNHOLD INNHOLD... 1 1 INNLEDNING... 2 1.1 BUSSANLEGG... 2 1.2 HVILEROM OG TOALETTER... 2 2 BESKRIVELSE

Detaljer

Områderegulering for ny atkomst til Meekelva Djupdalen, vestre del

Områderegulering for ny atkomst til Meekelva Djupdalen, vestre del Områderegulering for ny atkomst til Meekelva Djupdalen, vestre del Plannummer: 201506 Planbeskrivelse Vedtatt i Molde kommunestyre sak 49/16, 19.5.2016 Innhold 1. Bakgrunn for planarbeid... 3 1.1 Hensikt

Detaljer

Lyses strategi for bruk av gass. Gasskonferansen i Bergen 2010

Lyses strategi for bruk av gass. Gasskonferansen i Bergen 2010 Lyses strategi for bruk av gass Gasskonferansen i Bergen 2010 Innhold 1. Lyse 2. Regional verdiskaping 3. Biogass 4. Transportsektoren 5. Fjernvarme 6. LNG Lyse eies av 16 kommuner i Sør-Rogaland Stavanger

Detaljer

Møteinnkalling. Planstyret - Flyplass Grøtnes. Utvalg: Møtested: Kvalsund rådhus, kommunestyresalen Dato: 21.06.2013 Tidspunkt: 08:00

Møteinnkalling. Planstyret - Flyplass Grøtnes. Utvalg: Møtested: Kvalsund rådhus, kommunestyresalen Dato: 21.06.2013 Tidspunkt: 08:00 Planstyret - Flyplass Grøtnes Utvalg: Møtested: Kvalsund rådhus, kommunestyresalen Dato: 21.06.2013 Tidspunkt: 08:00 Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på e-post politisk@hammerfest.kommune.no

Detaljer

REGULERINGSFORSLAG FOR HOLTET NYVEIEN 24

REGULERINGSFORSLAG FOR HOLTET NYVEIEN 24 REGULERINGSFORSLAG FOR HOLTET NYVEIEN 24 19.05.14 INNHOLD 1. GENERELT... 3 1.1 Formål med planarbeidet... 3 1.2 Beskrivelse... 3 1.3 Bilder... 3 1.4 Planområdets beliggenhet og størrelse... 4 1.5 Overordnede

Detaljer

Memo. Oppsummering - organisering av Hardangerbadet. Kvam Herad. Rådmann Arild Steine

Memo. Oppsummering - organisering av Hardangerbadet. Kvam Herad. Rådmann Arild Steine Memo Til: Kvam Herad Att: Rådmann Arild Steine Fra: Advokat Trine Lise Fromreide, advokat Morten Fotland og advokat Vidar Kleppe Saksansvarlig advokat: Advokat Vidar Kleppe Dato: 10. mars 2015 Oppsummering

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 167/16 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL FRA DEN

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 167/16 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL FRA DEN Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 12.01.2017 Tid: 17:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 32150000 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE 167/16 GODKJENNING

Detaljer

Pleie og omsorg Spørsmål knyttet til foreløpig prosjekt «helse- og omsorgssenter» og litt mer

Pleie og omsorg Spørsmål knyttet til foreløpig prosjekt «helse- og omsorgssenter» og litt mer Pleie og omsorg Spørsmål knyttet til foreløpig prosjekt «helse- og omsorgssenter» og litt mer Besøksadresse: Strandgata 52 Rådhuset, 8800 Sandnessjøen Tlf. 75 07 50 00 www.alstahaug.kommune.no Plan for

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune

Saksframlegg. Trondheim kommune Saksframlegg ORIENTERING OM EVENTUELL OVERTAKELSE AV EIENDOMSRETTEN TIL MESSEBYGGET PÅ LILLE GRÅKALLEN SAMT UTLEIE ELLER SAMBRUK MED MOT Arkivsaksnr.: 10/2743 ::: Sett inn innstillingen under denne linja

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 14/10 17.02.2010. Nessjordet Næringstomta. Avtale med Grande Eiendom as.

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 14/10 17.02.2010. Nessjordet Næringstomta. Avtale med Grande Eiendom as. Inderøy kommune Arkivsak. Nr.: 2008/1011-36 Saksbehandler: Jon Arve Hollekim Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 14/10 17.02.2010 Nessjordet Næringstomta. Avtale med Grande Eiendom as.

Detaljer

Dialogkonferanse Bussanbud 2015. 25.Mars 2014

Dialogkonferanse Bussanbud 2015. 25.Mars 2014 Dialogkonferanse Bussanbud 2015 25.Mars 2014 Generelle utfordringer Bussanbud i 2015 Nittedal ca 30 busser, ca 50 mill kr i årlig kontraktsverdi Sentrum ca 100 leddbusser og ca. 284 mill kr i årlig kontraktsverdi

Detaljer

Petedalsmyra/Sandslibanen Utleie av grusbane til parkering og anleggelse av kunstgress på Sandslibanen

Petedalsmyra/Sandslibanen Utleie av grusbane til parkering og anleggelse av kunstgress på Sandslibanen Dato: 6. april 2011 Byrådssak /11 Byrådet Petedalsmyra/Sandslibanen Utleie av grusbane til parkering og anleggelse av kunstgress på Sandslibanen LSEI SARK-6622-201105970-5 Hva saken gjelder: I forbindelse

Detaljer

Saksframlegg. STATUS OG VURDERING: INNSAMLING AV MATAVFALL OG PRODUKSJON AV BIOGASS Arkivsaksnr.: 08/43219

Saksframlegg. STATUS OG VURDERING: INNSAMLING AV MATAVFALL OG PRODUKSJON AV BIOGASS Arkivsaksnr.: 08/43219 Saksframlegg STATUS OG VURDERING: INNSAMLING AV MATAVFALL OG PRODUKSJON AV BIOGASS Arkivsaksnr.: 08/43219 ::: Sett inn innstillingen under denne linja Forslag til innstilling: Bystyret vedtar at det på

Detaljer

Kostnadsdrivere i kollektivtransporten - hovedrapport

Kostnadsdrivere i kollektivtransporten - hovedrapport Sammendrag: Kostnadsdrivere i kollektivtransporten - hovedrapport Det har aldri reist flere med kollektivtransport i Norge enn nå. Hvor mye fylkeskommunene må betale for kollektivtransport varierer både

Detaljer

Gassbuss i Trondheim. Presentasjon på konferansen, biogass som drivstoff i buss 5.11.2014 v/ Harald Hegle

Gassbuss i Trondheim. Presentasjon på konferansen, biogass som drivstoff i buss 5.11.2014 v/ Harald Hegle Gassbuss i Trondheim Presentasjon på konferansen, biogass som drivstoff i buss 5.11.2014 v/ Harald Hegle Utviklingen i Trondheimsregionen Nye anbud fra 2010 og 2011. Krav til miljø- og klimautslipp. Valget

Detaljer

Frogn kommune v/ hovedutvalg for miljø-, plan- og byggesaker postmottak@frogn.kommune.no. Drøbak 05.01.15

Frogn kommune v/ hovedutvalg for miljø-, plan- og byggesaker postmottak@frogn.kommune.no. Drøbak 05.01.15 1 Adresse: Seiersten Sentrum 2 1443 DRØBAK Frogn kommune v/ hovedutvalg for miljø-, plan- og byggesaker postmottak@frogn.kommune.no Telefon: 64 90 55 55 Mobiltlf.: 48 12 50 26 E-post: maria.danielsen@folloprosjekt.no

Detaljer

Oppdragsgiver har mottatt følgende spørsmål til anbudskonkurransen.

Oppdragsgiver har mottatt følgende spørsmål til anbudskonkurransen. Interessenter Anbudskonkurranse 2014 Vestfold Tønsberg, 30. august 2013 Svar på spørsmål brev 13 Anbudskonkurranse 2014 Vestfold Det vises til tilbudsinnbydelse om kontrakt for rutegående persontransport

Detaljer

Planprogram for områderegulering av Jåbekk Fengsel

Planprogram for områderegulering av Jåbekk Fengsel Mandal kommune Teknisk forvaltning MANDAL KOMMUNE Planprogram for områderegulering av Jåbekk Fengsel Forord Mandal kommune har igangsatt planarbeid med utarbeiding av områderegulering for Jåbekk fengsel.

Detaljer

Saksframlegg. Miljøkrav til busser i f.m. ny kontrakt med konsesjonær for bussdrift i Trondheim Arkivsaksnr.: 07/29769

Saksframlegg. Miljøkrav til busser i f.m. ny kontrakt med konsesjonær for bussdrift i Trondheim Arkivsaksnr.: 07/29769 Saksframlegg Miljøkrav til busser i f.m. ny kontrakt med konsesjonær for bussdrift i Trondheim Arkivsaksnr.: 07/29769 Forslag til vedtak/innstilling: 1. Formannskapet tar rapportene Utredning av mulighetene

Detaljer

Bussanlegg Kristiansand

Bussanlegg Kristiansand Bussanlegg Kristiansand Dialogkonferanse, 27.august 2015 Thomas Ruud Jensen, Markeds- og utviklingssjef, AKT Om kollektivtrafikken i Kristiansandsregionen 1500 avganger pr hverdag 35-40 tusen reiser pr

Detaljer

Utvalg for tekniske saker sak 2/09 Formannskapet sak 20/09

Utvalg for tekniske saker sak 2/09 Formannskapet sak 20/09 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Utvalg for tekniske saker 04.02.09 sak 2/09 Formannskapet 10.02.09 sak 20/09 Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 200801252 : O: : L81-111 : May Haukalid Jonassen Behandles av utvalg:

Detaljer

Biogasshybrid busser i Bergen

Biogasshybrid busser i Bergen Biogasshybrid busser i Bergen Demonstrasjonsprosjekter - miljøtiltak i praksis Nelson Rojas Prosjektleder Norsk Gassforum Oslo, 7. November 2013 HOG Energi HOG Energi fremmer viktige strategiske energisaker

Detaljer

Eiendommen 25/24 er for lengst opphørt som egen driftsenhet og våningshuset leies ut.

Eiendommen 25/24 er for lengst opphørt som egen driftsenhet og våningshuset leies ut. 1 DETALJREGULERINGSPLAN FOR SKEIME NEDRE GNR. 25, BNR. 24, FARSUND KOMMUNE PLANBESKRIVELSE Dato 8.4.2014 1 BAKGRUNN Grunneier av gnr. 25, bnr. 24, Axel Nesheim, ga i 2011 Asplan Viak i oppdrag å utarbeide

Detaljer

Godtgjørelsen for Konkurranse om rutenettet i Trondheim, Klæbu, Malvik og Melhus Vedlegg 5 Godtgjørelse Versjon 2.5

Godtgjørelsen for Konkurranse om rutenettet i Trondheim, Klæbu, Malvik og Melhus Vedlegg 5 Godtgjørelse Versjon 2.5 Godtgjørelsen for Konkurranse om rutenettet i Trondheim, Klæbu, Malvik og Melhus Godtgjørelse Versjon 2.5 Konkurranse om rutenettet i Trondheim, Klæbu, Malvik og Melhus 1 Generelt... 3 2 Godtgjørelse for

Detaljer

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite kultur, næring og miljø Komite plan Formannskapet Kommunestyret

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite kultur, næring og miljø Komite plan Formannskapet Kommunestyret STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: 611 Arkivsaksnr: 2010/223-7 Saksbehandler: Ottar Bjerkås Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite kultur, næring og miljø Komite plan Formannskapet Kommunestyret Tangen næringsområde

Detaljer

AVTALEKNYTTETTIL REGULERINGAV «MALENAAUNET»

AVTALEKNYTTETTIL REGULERINGAV «MALENAAUNET» j.. m. _ "L I : l =:2i.f ans:.f ~f..._.._..._...,.n_._...» AVTALEKNYTTETTIL REGULERINGAV «MALENAAUNET» Del A: Områderegulering/ Vann- og avløpsplan 1. Avtaleparter Parter i avtalen er: 1. Rissa kommune

Detaljer

Elbuss pilotprosjekt i Oppland

Elbuss pilotprosjekt i Oppland KLIMASATS STØTTE TIL KLIMASATSING I KOMMUNENE 2016 Organisasjonsnummer: 961382335 Foretaksnavn: Oppland fylkeskommune Opplandstrafikk Navn: Geir Arne Nordengen Kontonummer: 20000950018 Adresse: Postnr.:

Detaljer

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer PLANKRAV TOLKNING AV KOMMUNEPLANEN PKT 1

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer PLANKRAV TOLKNING AV KOMMUNEPLANEN PKT 1 BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer Notat Utarbeidet av Bjørn Bertelsen Dato: 22.07.2014 Saksnr.: 201422078/1 Emnekode: EBYGG - 5210 PLANKRAV TOLKNING AV KOMMUNEPLANEN

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG FOR NY TANNKLINIKK I LILLESAND

KONKURRANSEGRUNNLAG FOR NY TANNKLINIKK I LILLESAND 1 Saksframlegg Dato: Arkivref: 22.09.2016 2015/4174-32586/2016 / G40 Saksbehandler: Bent Sørensen Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkesutvalget KONKURRANSEGRUNNLAG FOR NY TANNKLINIKK I LILLESAND 1. FORSLAG TIL

Detaljer

AGDER KOLLEKTIVTRAFIKK AS. Siv Elisabeth Wiken, administrerende direktør, Agder Kollektivtrafikk AS Kristiansand,

AGDER KOLLEKTIVTRAFIKK AS. Siv Elisabeth Wiken, administrerende direktør, Agder Kollektivtrafikk AS Kristiansand, AGDER KOLLEKTIVTRAFIKK AS Siv Elisabeth Wiken, administrerende direktør, Agder Kollektivtrafikk AS Kristiansand, 8.3.2017 Visjon Visjonen er formulert slik: «Det skal være enkelt og attraktivt å reise

Detaljer

Hurum kommune Arkiv: 612. D-sak. Framtidig samlokalisering av administrative funksjoner - oppfølging av kommunestyrets vedtak sak 103/07

Hurum kommune Arkiv: 612. D-sak. Framtidig samlokalisering av administrative funksjoner - oppfølging av kommunestyrets vedtak sak 103/07 Hurum kommune Arkiv: 612 Saksmappe: 2006/1425 Saksbehandler: Reidun Mizda Dato: 09.01.2008 D-sak. Framtidig samlokalisering av administrative funksjoner - oppfølging av kommunestyrets vedtak sak 103/07

Detaljer

Vedlegg 3 Økonomiske betingelser

Vedlegg 3 Økonomiske betingelser Rutetransport Østerdalen 2015 Vedlegg 3 Økonomiske betingelser 14.03.2014 Innhold 1 GENERELT... 3 2 GRUNNLAG FOR GODTGJØRELSEN... 3 2.1 Generelt... 3 2.2 Antall rutekilometer... 3 2.3 Antall kjøretøy -

Detaljer

Sak 24/12. Sakstittel: MELDINGER - FORMANNSKAPET 06.09.2012

Sak 24/12. Sakstittel: MELDINGER - FORMANNSKAPET 06.09.2012 Side 2 Sak 24/12 Sakstittel: MELDINGER - FORMANNSKAPET 06.09.2012 BEHANDLING: Enhetsleder Elisabeth Høyem og h.adv. John Olav Engelsen orienterte om de ulike sakene som angår Saltnessand. Nye meldinger:

Detaljer

Flere folk - Mer og bedre kollektivtransport. Miljøkoordinator Johanna Stigsdotter, Ruter As Oslo SmartCity, 12.10.2011

Flere folk - Mer og bedre kollektivtransport. Miljøkoordinator Johanna Stigsdotter, Ruter As Oslo SmartCity, 12.10.2011 Flere folk - Mer og bedre kollektivtransport Miljøkoordinator Johanna Stigsdotter, Ruter As Oslo SmartCity, 12.10.2011 Ruter As Virksomhetsidé Ruter tilbyr attraktiv og miljøvennlig kollektivtransport

Detaljer

Anleggsbeskrivelse Eidsvoll og Årnes Busstjenester Romeriksanbudet 2019

Anleggsbeskrivelse Eidsvoll og Årnes Busstjenester Romeriksanbudet 2019 Vedlegg 4 Versjon 0.5 24.05.2017 Anleggsbeskrivelse Eidsvoll og Årnes Busstjenester Romeriksanbudet 2019 INNHOLD INNHOLD... 1 1 INNLEDNING... 2 1.1 BUSSANLEGG... 2 1.2 HVILEROM OG TOALETTER... 2 2 BESKRIVELSE

Detaljer

Forprosjekt Kollektivknutepunkt i Elverum bakgrunn og oppdragsbeskrivelse

Forprosjekt Kollektivknutepunkt i Elverum bakgrunn og oppdragsbeskrivelse Vedlegg 1: Forprosjekt Kollektivknutepunkt i Elverum bakgrunn og oppdragsbeskrivelse Bakgrunn og problemstilling Elverum kommune arbeider for tiden med flere større planoppgaver for Elverum sentrum. Dette

Detaljer

NYE LEANGEN. Presentasjon fra Styringsgruppa Trondheimsregionen 1. mars 2013

NYE LEANGEN. Presentasjon fra Styringsgruppa Trondheimsregionen 1. mars 2013 NYE LEANGEN Presentasjon fra Styringsgruppa Trondheimsregionen 1. mars 2013 Muligheter Leangen Forventet at arealplan 2012 2024 vedtas i april / mai 2013 Fannrem Orkdal Vollmarka Melhus Vassfjellet Klæbu

Detaljer

OMREGULERING NEXANS I. Detaljregulering PLANBESKRIVELSE

OMREGULERING NEXANS I. Detaljregulering PLANBESKRIVELSE OMREGULERING NEXANS I Detaljregulering PLANBESKRIVELSE Halden Arkitektkontor, 15. desember 2011 INNHOLD 1.0 BAKGRUNN.. s. 3 2.0 OVERORDNET PLANSTATUS.. s. 3 3.0 REGULERINGSSTATUS.. s. 4 4.0 PLANFORSLAGET

Detaljer

Saksbehandler: Tove Steingildra Arkiv: 611 A10 Arkivsaksnr.: 15/764. Formannskapet 09.03.2015

Saksbehandler: Tove Steingildra Arkiv: 611 A10 Arkivsaksnr.: 15/764. Formannskapet 09.03.2015 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Tove Steingildra Arkiv: 611 A10 Arkivsaksnr.: 15/764 Sign: Dato: Utvalg: Formannskapet 09.03.2015 TOMTEVALG - NY BARNEHAGE Rådmannens forslag til vedtak: 1. Formannskapet viser

Detaljer

Kommentarer til FASTLANDSFORBINDELSE FV385 TIL VASSØY FINANSIERINGSANALYSE

Kommentarer til FASTLANDSFORBINDELSE FV385 TIL VASSØY FINANSIERINGSANALYSE 1 av 6 Vassøy Bru-komité c/o Neri Askland Regeberget 3 4076 Vassøy Til: Stavanger Formannskap Stavanger 1. Mars 2015 Kommunalstyret for byutvikling (KBU) i Stavanger Postboks 8001 4068 Stavanger Kopi:

Detaljer

SLIPP BUSSEN FRAM! Dialogmøte om neste kontrakt for Kristiansandsområdet. 31.mai 2016

SLIPP BUSSEN FRAM! Dialogmøte om neste kontrakt for Kristiansandsområdet. 31.mai 2016 SLIPP BUSSEN FRAM! Dialogmøte om neste kontrakt for Kristiansandsområdet 31.mai 2016 Agenda 31.5.2016 (kl 10-15) Innledning Formålet med dialogmøtet Presentasjon av deltakere Presentasjon fra AKT Innlegg

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg teknisk, miljø og naturforvaltning Hovedutvalg oppvekst og kultur Formannskapet

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg teknisk, miljø og naturforvaltning Hovedutvalg oppvekst og kultur Formannskapet SAKSFRAMLEGG Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg teknisk, miljø og naturforvaltning Hovedutvalg oppvekst og kultur Formannskapet Arkivsaksnr: 2015/2466 Klassering: 611 Saksbehandler: Per Morten

Detaljer

PLANBESKRIVELSE Utvidelse av industriområde Pipelife Norge AS Surnadal

PLANBESKRIVELSE Utvidelse av industriområde Pipelife Norge AS Surnadal PLANBESKRIVELSE Utvidelse av industriområde Pipelife Norge AS Surnadal 11.12.2012 Innhold 1. Nøkkelopplysninger... 3 2. Bakgrunn for planarbeidet... 4 3. Beskrivelse av planområdet... 6 4. Beskrivelse

Detaljer

Biogass Ren naturkraft

Biogass Ren naturkraft Biogass Ren naturkraft John Melby AGA AS Page 1 Avfall blir ressurs! Inn Avløpsslam Matavfall Slakteriavfall Gjødsel Vekstavfall Ut Biogass Biogjødsel Page 2 Mindset Page 3 Distribusjonsformer for Biogass

Detaljer

Finansiering og utbygging av tiltak på fylkesveg Presterødbakken/kryss/gs veg

Finansiering og utbygging av tiltak på fylkesveg Presterødbakken/kryss/gs veg Arkivsak-dok. 201605245-1 Arkivkode ---/Q10 Saksbehandler Siv Tørudbakken Saksgang Møtedato Sak nr Hovedutvalg for samferdsel og areal 07.06.2016 49/16 Fylkestinget 2015-2019 16.06.2016 43/16 Finansiering

Detaljer

Etablering av GreVe Biogass AS Politisk behandling i Vesar-kommunene og Grenlandskommunene

Etablering av GreVe Biogass AS Politisk behandling i Vesar-kommunene og Grenlandskommunene Etablering av GreVe Biogass AS Politisk behandling i Vesar-kommunene og Grenlandskommunene Horten kommune 20 04 13 KST 020/13 Vedtak: oppdatert pr 04 06 13 1 Kommunestyret ser positivt på muligheten for

Detaljer

Vestfold fylkeskommune folkevalgtprogrammet 28-29. oktober 2015. Vestfold Kollektivtrafikk AS (VKT) Erik H. Gundersen adm. dir.

Vestfold fylkeskommune folkevalgtprogrammet 28-29. oktober 2015. Vestfold Kollektivtrafikk AS (VKT) Erik H. Gundersen adm. dir. Vestfold fylkeskommune folkevalgtprogrammet 28-29. oktober 2015 Vestfold Kollektivtrafikk AS (VKT) Erik H. Gundersen adm. dir. VKT er fylkeskommunens administrasjonsselskap for kollektivtransport og skoleskyss

Detaljer

ECOPRO AS. v/tore Fløan

ECOPRO AS. v/tore Fløan ECOPRO AS v/tore Fløan Nøkkelinformasjon Fabrikken har vært i ordinær drift siden 2008 Fabrikkinvestering ca kr200mill Modulær fabrikk utvidelse kan gjøres med marginale kostnader Drift 24/365 av 8 faste

Detaljer

Arealinnspill til kommuneplan for Hurum kommune 2014 2025. SS1 - Kongsdelmarka sør. Utarbeidet av. Forslagstillers. Dato: 06.02.14.

Arealinnspill til kommuneplan for Hurum kommune 2014 2025. SS1 - Kongsdelmarka sør. Utarbeidet av. Forslagstillers. Dato: 06.02.14. Arealinnspill til kommuneplan for Hurum kommune 2014 2025 SS1 - Kongsdelmarka sør Utarbeidet av Tiltakshaver: Orica Norway AS Forslagsstiller/Konsulent: Norconsult AS Dato: 06.02.14 Forslagstillers logo

Detaljer

Vedlegg 4. Versjon 1.1 25.09.2015. Anleggsbeskrivelse. Busstjenester Nittedal 2015

Vedlegg 4. Versjon 1.1 25.09.2015. Anleggsbeskrivelse. Busstjenester Nittedal 2015 Vedlegg 4 Versjon 1.1 25.09.2015 Anleggsbeskrivelse Busstjenester Nittedal 2015 INNHOLD INNHOLD... 1 1 INNLEDNING... 2 2 MULIGE TILPASNINGER AV KJUL BUSSANLEGG... 2 3 HVILEROM OG TOALETTER... 3 4 FORUTSETNINGER...

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato møte: 26. september 2013 Saksbehandler: Vedlegg: Viseadm. direktør medisin, helsefag og utvikling Ingen SAK 51/2013: OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS SINE FUNKSJONER VED

Detaljer

Saksbehandler: Arne Egge Saksnr.: 16/

Saksbehandler: Arne Egge Saksnr.: 16/ Sjøskogen skole - Redegjørelse modulløsning Saksbehandler: Arne Egge Saksnr.: 16/00143-18 Behandlingsrekkefølge Møtedato Plan- og byggekomiteen 15.02.2017 Rådmannens innstilling: 1. Plan og byggekomiteen

Detaljer

Fyllestasjon for biometan i Nes, Akershus

Fyllestasjon for biometan i Nes, Akershus KLIMASATS STØTTE TIL KLIMASATSING I KOMMUNENE 2017 Organisasjonsnummer: 938679088 Foretaksnavn: Nes kommune Navn: Olaf Dønnum Kontonummer: 86014162811 Adresse: Rådhusgata 2 Postnr.: 2150 Årnes Mobiltelefon:

Detaljer

ASPERHOLEN BARNEHAGE, VURDERING AV ALTERNATIVER. Bakgrunn for saken: Saksopplysninger: Arkivsak-dok. 18-15. Sandnes Eiendomsselskap KF 02.03.

ASPERHOLEN BARNEHAGE, VURDERING AV ALTERNATIVER. Bakgrunn for saken: Saksopplysninger: Arkivsak-dok. 18-15. Sandnes Eiendomsselskap KF 02.03. Arkivsak-dok. 18-15 Saksbehandler: Torbjørn Sterri Behandles av: Møtedato: Sandnes Eiendomsselskap KF 02.03.2015 ASPERHOLEN BARNEHAGE, VURDERING AV ALTERNATIVER Bakgrunn for saken: I styresak 09 15 ble

Detaljer

PLANBESKRIVELSE REGULERINGSPLAN FOR MYRAN II, DEL AV EIENDOMMEN, 10/20 I NORE OG UVDAL KOMMUNE.

PLANBESKRIVELSE REGULERINGSPLAN FOR MYRAN II, DEL AV EIENDOMMEN, 10/20 I NORE OG UVDAL KOMMUNE. PLANBESKRIVELSE REGULERINGSPLAN FOR MYRAN II, DEL AV EIENDOMMEN, 10/20 I NORE OG UVDAL KOMMUNE. INNHOLD: 1. Bakgrunn. 2. Planprosessen. 3. Planstatus og rammebetingelser. 4. Beskrivelse av Planområdet,

Detaljer

Det vil gjøres korrigering/presisering i kravspesifikasjonen for dette.

Det vil gjøres korrigering/presisering i kravspesifikasjonen for dette. ANSKAFFELSE AV TERMISK ENERGI TIL NYE DEICHMANSKE HOVEDBIBLIOTEK OG NYTT MUNCH-MUSEUM I foreliggende dokument følger spørsmål og svar nr. 2-10 pr. 16.08.2016. Dessuten følger det informasjon om ytterligere

Detaljer

UTBYGGINGSAVTALE STUBBENGMOEN, FORELØPIGE DRØFTINGER

UTBYGGINGSAVTALE STUBBENGMOEN, FORELØPIGE DRØFTINGER Arkivsaksnr.: 13/706-7 Arkivnr.: Saksbehandler: Rådgiver politikk og samfunn, Anne Grønvold UTBYGGINGSAVTALE STUBBENGMOEN, FORELØPIGE DRØFTINGER Hjemmel: Plan- og bygningsloven Rådmannens innstilling:

Detaljer

Foreløpig vurdering av alternative traseer for bussvei fra Kvadrat til Sandnes sentrum

Foreløpig vurdering av alternative traseer for bussvei fra Kvadrat til Sandnes sentrum SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak-dok. 13/05213-4 Saksbehandler Håkon Auglend Behandles av Møtedato Kommuneplankomiteen 27.01.2014 Foreløpig vurdering av alternative traseer for bussvei fra Kvadrat

Detaljer

Ørsvika høgdebasseng TILBUD. SUNNDAL KOMMUNE Kommunalteknisk tjeneste INNHOLDSOVERSIKT :

Ørsvika høgdebasseng TILBUD. SUNNDAL KOMMUNE Kommunalteknisk tjeneste INNHOLDSOVERSIKT : SUNNDAL KOMMUNE Kommunalteknisk tjeneste TILBUD Ørsvika høgdebasseng INNHOLDSOVEIKT : 1) Tegningsliste 2) Tilbudsdokumentene 3) Orientering om arbeidene 4) Kontraktsbestemmelser 5) Alminnelige bestemmelser

Detaljer

Brannteknisk oppgradering og renovering av Bjørnebekk asylmottak. Saksbehandler: Emil Schmidt Saksnr.: 16/

Brannteknisk oppgradering og renovering av Bjørnebekk asylmottak. Saksbehandler: Emil Schmidt Saksnr.: 16/ Ås kommune Brannteknisk oppgradering og renovering av Bjørnebekk asylmottak Saksbehandler: Emil Schmidt Saksnr.: 16/00468-1 Behandlingsrekkefølge Møtedato Rådmannens innstilling: 1. Vedlagt mulighetsstudie

Detaljer

Forurenset grunn: Innledende studie

Forurenset grunn: Innledende studie Askim kommune Forurenset grunn: Innledende studie Områderegulering for to områder i Askim sentrum 2013-06-10 Oppdragsnr.: 5122124/5122123 02 10.6.2013 Revidert med ny planområdeavgrensning LiBoh Tosto

Detaljer

Uttalelse til forslag til handlingsprogram (23) for Miljøpakke for transport i Trondheim

Uttalelse til forslag til handlingsprogram (23) for Miljøpakke for transport i Trondheim Arkiv: K21 Arkivsaksnr: 2014/4043-2 Saksbehandler: Rolf Brovold Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Uttalelse til forslag til handlingsprogram 2015-18 (23) for Miljøpakke for transport

Detaljer

DAGENS PLANSITUASJON/INNSPILL:

DAGENS PLANSITUASJON/INNSPILL: GNR/BNR 100/1, 3 og 14 H1 «Huken øst» NÅVÆRENDE FORMÅL: LNF-område ØNSKET FORMÅL: Bolig Arealstørrelse: Ca. 138 daa DAGENS PLANSITUASJON/INNSPILL: Det aktuelle arealet er en del av et større areal på 350

Detaljer

INFRASTRUKTURTILTAK KNYTTET TIL ETABLERING AV HOTELL PÅ BISLINGEN. FORELØPIGE DRØFTINGER.

INFRASTRUKTURTILTAK KNYTTET TIL ETABLERING AV HOTELL PÅ BISLINGEN. FORELØPIGE DRØFTINGER. Arkivsaksnr.: 11/444-8 Arkivnr.: L80 &01 Saksbehandler: Rådgiver politikk og samfunn, Anne Grønvold INFRASTRUKTURTILTAK KNYTTET TIL ETABLERING AV HOTELL PÅ BISLINGEN. FORELØPIGE DRØFTINGER. Hjemmel: Plan-

Detaljer