Oppstillingsplass for buss i Tønsberg

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Oppstillingsplass for buss i Tønsberg"

Transkript

1 Vestfold fylkeskommune Oppstillingsplass for buss i Tønsberg Rapport Mai Oppdragsnr.:

2 Rev. Dato: Beskrivelse Vurdering av alternativer for oppstillingsplass for biogassdrevne busser Utarbeidet Anette Olshausen Fagkontroll Elisabeth Flønes Pedersen Godkjent Anette Olshausen Dette dokumentet er utarbeidet av Norconsult AS som del av det oppdraget som dokumentet omhandler. Opphavsretten tilhører Norconsult. Dokumentet må bare benyttes til det formål som oppdragsavtalen beskriver, og må ikke kopieres eller gjøres tilgjengelig på annen måte eller i større utstrekning enn formålet tilsier. Norconsult AS Pb. 626, NO-1303 Sandvika Vestfjordgaten 4, NO-1338 Sandvika Side 2 av 46

3 Innhold 1 Innledning Bakgrunn og formål Metodikk/arbeidsprosess Aktuelle biogassleverandører 6 2 Sentrale problemstillinger ved etablering av bussoppstillingsplass for biogassbusser Kostnadsanslag på anlegg Finansierings og eieskapsmodeller Arealkrav til permanent og midlertidig anlegg 12 3 Mulige tomtevalg Innledning Vurdering av område for permanent anlegg Vurdering av område for midlertidig anlegg Helhetlig vurdering av tomtene 34 4 Videre strategi bussanlegg i Vestfold. -Hva gjøres andre steder? Oslo/Akershus (Ruter) Trondheim (AtB) Bergen (Skyss) Stavanger (Kolumbus) Østfold Konklusjoner og anbefalinger Side 3 av 46

4 Sammendrag Tønsberg kommune har gjennomført tomtesøk med tanke på etablering av en permanent tankings og oppstillingsanlegg for biogassbusser. Gulli-Nauen er det området som har pekt seg ut. Det er ikke mulig å stille et permanent anlegg til disposisjon på dette området til 1. juli neste år. Det har derfor vært sett på områder som kan fungere som oppstillingsplass i den første anbudsperioden (8+2 år). Noen av de områdene som er vurdert er: Korten Ås øst Åskollen Måkeveien Taranrød Barkåker Hvert område er vurdert utfra følgende punkter; Arealets egnethet, størrelse, topografi, grunnforhold Avstand til bussterminalen Plankrav Infrastruktur gass Trafikale forhold Sikkerhet knyttet til gass Potensielle konflikter i forhold til Kulturminner, Naturmangfold, Økonomisk og juridisk Samlet vurdering av alternativer: LOKASJON KORTEN BARKÅKER ÅS ØST ÅSKOLLEN KOMMENTARER Høy risiko og kostnad Godt egnet, god trafikkflyt Godt egnet, lavest pris, begrenset risiko Godt egnet, høy risiko/ usikkerhet Det er også innhentet erfaringer fra andre områder i landet som bruker biogassbusser. Plassering av bussoppstillingsplass er med på å påvirke kostnadsbilde. Det anbefales derfor at det utarbeides en strategi for bussanlegg for Vestfold. Denne må samkjøres med Strategi for kollektivpunkter i Vestfold Side 4 av 46

5 1 Innledning Denne rapporten gir en vurdering av ulike alternativer for plassering av bussanlegg med påfylling av biogassdrivstoff i forhold til de mest sentrale kriteriene for lokalisering. Det er gjort en vurdering av forslag til plassering av et permanent anlegg og flere midlertidige. Det tas forbehold om feil ved faktiske opplysninger, f.eks. vedrørende tomtealternativene I tillegg til vurdering av lokalisering av anlegg, er det gjort en studie av strategier for bussanlegg i Oslo/ Akershus, Trondheim, Bergen, Stavanger og Østfold. 1.1 BAKGRUNN OG FORMÅL Vestviken Kollektivtrafikk (VKT) har lyst ut anbud for busstransport i Tønsberg-regionen fra 1. juli Fylkestinget i Vestfold har i sak FT 97/14 «Melding Utlysing av anbud for kollektivtrafikken i Tønsberg-området» lagt følgende forutsetninger til grunn for anbudskonkurransen: 1. Fra og med foreliggende anbudsrunde skal minst 70 % av ruteproduksjonen i de ulike anbud i Vestfold baseres på biogass som drivstoff. 2. Fylkesrådmannen bes, sammen med VKT og Tønsberg kommune, sørge for at det blir etablert en fast oppstillingsplass som stilles til disposisjon og som muliggjør nattfylling av biodrivstoff, innen Det er en forutsetning at det fra oppstillingsplassen kan leveres biogass både direkte fra rør og på flak. 3. Det er et mål fra Fylkestinget at ovenstående, isolert sett, ikke skal svekke kollektivtilbudet. Vestviken kollektivtrafikk har lagt ut: Anbudskonkurranse 2016 Vestfold i Vedlegg 1 Oppdragsbeskrivelse kapitel 1.2 Utøvers lokalisering, og kjøp av varer og tjenester er det angitt: Utøver skal for egen regning ut fra den løsning han finner mest hensiktsmessig og konkurransedyktig, selv etablere eller inngå avtale med underleverandører for egne kontorlokaler, verksted- og vedlikeholdsfasiliteter, vaskehall, oppstillingsplasser, drivstoffleveranser og -tjenester, samt andre nødvendige driftsmidler. Vestfold fylkeskommune og Tønsberg kommune har planer om å etablere en oppstillingsplass for busser, med ferdigstillelse innen Tilrettelegging for lagring og fylling av biogass inngår i disse planene. Selskapet Grenland og Vestfold Biogass AS (Greve biogass) planlegger å kunne levere biogass til de biogassbussene som utøver vil benytte i denne kontrakten. Utøver plikter å vurdere tilbud også fra disse opp mot andre løsninger og tilbydere. Det ligger ingen forpliktelse til den transportøren som velges til å bruke de løsninger som Tønsberg kommune/ Vestfold fylkeskommune stiller til disposisjon Side 5 av 46

6 1.2 METODIKK/ARBEIDSPROSESS Det er etablert administrativ styringsgruppe som har bestått av følgende personer: Geir Viksand rådmann Tønsberg kommune Jan Ronald Eide. Kommunaldirektør Tønsberg kommune Erik Gundersen adm. direktør Vestviken kollektivtrafikk Egil Johansen, rådmann Vestfold fylkeskommune Sverre Høifødt, direktør Vestfold fylkeskommune Det er etablert en politisk referansegruppe som har bestått av følgende personer: Petter Berg, ordfører Tønsberg kommune Per Martin Aamodt, opposisjonsleder Tønsberg kommune Kåre Pettersen, H.utvalgsleder Vestfold fylkeskommune Liselotte Aune Lee, opposisjonsleder Vestfold fylkeskommune Det er etablert en arbeidsgruppe som har bestått av følgende personer: Rune Gjerden, Byingeniør, Tønsberg kommune Svenn T. Venjum, avdelingsleder utbygging Tønsberg kommune Arne Naas, transportkoordinator Vestviken kollektivtrafikk Lars Sandnes, driftsleder Vestfold, Vestviken kollektivtrafikk Siv Tørudbakken, samferdselssjef Vestfold fylkeskommune Trine Olsen Kvile, advokat HR-seksjonen, Vestfold fylkeskommune Trine Flagstad, rådgiver samferdsel, Vestfold fylkeskommune Rune Terje Hjertås, økonomisjef Vestfold fylkeskommune Åge Henriksen, rådgiver økonomi seksjonen Vestfold fylkeskommune Christian Thorsen Egeberg, eiendomssjef Vestfold fylkeskommune Norconsult, ved Anette Olshausen, har vært innleid som prosessleder Denne rapporten er et produkt av innspill fra arbeidsgruppa, styring fra den administrative styringsgruppen og diskusjoner med den politiske referansegruppen. 1.3 AKTUELLE BIOGASSLEVERANDØRER Aktuelle biogassleverandører er i utgangspunktet bedrifter som har finansiell kapasitet til å kjøpe biogassproduksjonen til produsenten og i tillegg kan transportere den til forbruker. Dette kan være biogassprodusenten selv, kraftselskaper med rørkapasitet eller logistikkselskaper som jobber innenfor gass segmentet. Av lokale bedrifter er Skagerak Naturgass kanskje den mest aktuelle. De driver allerede med logistikkløsninger for gass. I Oslo, Akershus og Østfold har AGA kjøpt produksjonen til de primære biogassprodusentene og er således hovedleverandør av biogass til samtlige forbrukere i området Side 6 av 46

7 På vestlandet er det lite bruk av biogass, men noe naturgass. Her har kraftselskaper som Sunnhordaland Kraftlag, Lyse og Sogn og Fjordane Energi stått for deler av gassleveransen til forbruker. I tillegg har Gasnor som produsent også stått for deler av leveransen til forbruker Side 7 av 46

8 2 Sentrale problemstillinger ved etablering av bussoppstillingsplass for biogassbusser 2.1 KOSTNADSANSLAG PÅ ANLEGG Gass Gass skal kunne leveres både gjennom rør og med en beholder som transporteres på lastebil (flak). Det er derfor naturlig å se på hvor dagens gassledning går. Det er Skagerak Naturgass som disponerer dette anlegget. Det finnes ingen andre leverandører som kan levere gass på rør. Se skissen under som viser trase for gassrørledning. Figur 1 Rørnett gass i Tønsberg Side 8 av 46

9 Et komplett fylleanlegg for biogass inkluderer følgende: 1. Tilkobling rørnett samt biogassflak 2. Hovedkompressorer 3. Boosterkompressorer 4. Bufferlager 5. Fyllelinje og tilkoblingspunkt for buss 6. Ventiler og instrumenter 7. Kontrollsystem 8. Prosessbygning 9. Strømforsyning fra nett 10. Utility systemer(eksempelvis spesifiseres det pneumatiske ventiler skal instrumentluft og instrumentluftkompressor inkluderes) 11. Installasjon og commissioning Og med forutsetningene i Tabell 1 vil investeringskostnaden knyttet til dette anlegget være i størrelsesorden millioner kroner Tabell 1 Forutsetninger for tankingsanlegg for gassbusser Beskrivelse Verdi Benevning Antall fyllepunkt 60 stk Drivstofftankkapasitet per buss 200 Nm3 Maks trykk drivstofftank 200 barg Maks operasjonstrykk bufferlager 250 barg Størrelse bufferlager 15 m 3 Antall fyllinger per døgn per buss 1 Fylletid 5 timer Kompressor kapasitet 700 Nm 3 /h Daglig forbruk totalt 5700 Nm 3 Antall tilkoblinger for hurtigfylling 4 stk Side 9 av 46

10 2.1.2 Antall tankingsstasjoner I forhold til tanking av gass må det sees mot vedtaket i fylkestinget minimum 70 % av ruteproduksjonen. Ruteproduksjonen i denne sammenhengen fordeler seg om lag til 90 % ordinære ruter og 10 % skoleruter. Fordelingen med antallet busser fordeler seg likevel om lag 50/50. Det vil, gitt dagens standard sortiment av gassbusser fra de aktuelle bussleverandører, bety at det er behov for om lag 50 parallelle fyllepunkter for å dekke over dagens ruteproduksjon. I Anbud 2016 «Kommersielle forhold» er det lagt insentiv om bruk av biogass utover 70 % av ruteproduksjonen. «Bruk av biogass 5.6 Dersom utøver kan dokumentere at mer enn 70% av antall rutekilometer på årsbasis er produsert med materiell som benytter biogass som drivstoff, godtgjøres utøver med NOK 2,00 pr rutekilometer for det antall rutekilometer som overstiger 70% kravet. Dette beløpet er ikke gjenstand for regulering» Det betyr at det kan være at operatør velger å benytte biogass utover 70 % av ruteproduksjonen som kan slå inn på antallet busser som benytter biodrivstoff. Det må derfor stilles åpent for at fyllingskapasiteten av gass må kanskje gjelde helt opp til 100 % av materiellet = +/- 90 busser. Når det skal anslås hvor mye kapasitet gass som skal legges til grunn er det i løpet av 365 dager til dels store svingninger i dagsproduksjonen. I dette ligger det at det er høyere produksjon en normal hverdag enn f. eks. i midten av juli Bussdrift En bussrute har et start punkt som bussen må kjøre til fra parkeringsplassen (oppstillingsplassen). Noen av rutene har startpunkt i bussrutens siste holdeplass (f.eks. i Holmestrand eller på Hvasser) andre starter i Tønsberg sentrum. Det er en fordel å legge bussoppstillingsplassene slik at det blir minst mulig kjøring før og etter rutekjøringen (posisjonskjøring).derfor har buss selskapene ofte flere oppstillingsplasser for bussene. Når det legges opp til å sentralisere oppstillingsplassen for gassbussene vil dette medføre en økning i posisjonskjøringen, og det blir behov for flere oppstillingsplasser. Forhold som påvirker posisjonskjøring: Behovet for posisjonskjøring er avhengig av avstanden mellom anlegg og hvor rutekjøringen starter. For eksempel vil avganger i rute 02 som starter i Horten få posisjonskjøring fra valgt anlegg til Horten. Med en antatt kostnad på 25 kr/km for posisjonskjøring kan det ut i fra en rutemodell og mulige lokaliseringer antas omfang av posisjonskjøring og merkostnader knyttet til kjøringen sammenlignet med dagens løsning. Se tabell. Valg av andre rutemodeller, faktisk km-kostnad og andre forhold vil påvirke omfang av posisjonskjøring og kostnader knyttet til dette Side 10 av 46

11 Tabell 2 Kostander knytte til posisjonskjøring «0-nivå» Dagens løsning Sentralisering av gassbusser i ett anlegg og økt posisjonskjøring Stensarmen Ås Gulli Taranrød Posisjonskjøring km/år Posisjonskjøring kostnad 25 kr/km Årskostnad økt posisjonskjøring (kr) , , , ,- Tabellen over viser kun eksempler, det tas forbehold om tallene, da dette kun er et anslag. Dette er kostnader som er beregnet ut fra enhetskostnader pr. kilometer og avstand mellom valgt bussanlegg og sted for innsett av buss i rute. Disse vurderingene ligger til operatørene. Sjåførbytte skjer i dag i hovedsak på Tønsberg rutebilstasjon. Fortsetter sjåførbytte på denne måten vil tomkjøringen fram og tilbake til selskapets anlegg være av betydning for driftsøkonomien. F. eks. nevnes det at Nettbuss hadde egen transport for sjåfører fra Kobbervikdalen til Bragernes her gikk det 2 minibusser i skytteltrafikk og 13 årsverk. Hoved utgangspunktet er at jo nærmere bussoppstillingsplassen ligger bussterminalen i Tønsberg jo bedre vil det være både med hensyn på posisjonskjøring og i forhold til sjåførbytte. Begge deler får konsekvenser både på økonomien og miljøet. 2.2 FINANSIERINGS OG EIERSKAPSMODELLER Flere eier/leie alternativer kan være aktuelle; VFK, VKT, Tønsberg kommune eller et samarbeid mellom en eller flere av de nevnte aktører. I følge reglement for folkevalgte 4 om hvem som har fullmakt til å beslutte kjøp eller leie av fast eiendom, er det fastsatt: 4. Kjøp/salg av fast eiendom Beslutning om kjøp/salg av fast eiendom vil normalt være beskrevet og definert gjennom vedtak av årsbudsjett. Slik beslutning gjennomføres av fylkesrådmannen forutsatt at budsjettrammer/budsjettmål ikke brytes. Dersom kjøp/salg ikke er vedtatt ved behandling av årsbudsjett/annet fylkestingsvedtak, eller at budsjettrammene/måla i budsjettet må endres for å realisere kjøp/salg, forelegges saken for fylkestinget. Innenfor vedtatt driftsbudsjett og innenfor vedtatte driftsrammer i økonomiplanen delegeres fylkesrådmannen myndighet til å inngå kortsiktige og langsiktige avtaler om leie/utleie av eiendom Side 11 av 46

12 2.3 AREALKRAV TIL PERMANENT OG MIDLERTIDIG ANLEGG Permanent anlegg BUSSDEPOT MED ADMINISTRASJONSBYGG, VERKSTED OG VASKEHALL Med utgangspunkt i et permanent anlegg har det vært sett på bussoppstillingsplass for 100 busser med mulighet for tanking fra rør(nattfylling) og tanking fra flak(hurtigfylling), samt parkering for ansatte (ca. 60 plasser). Bussdepot skal også omfatte administrasjonslokaler og verksted med vaskehall på til sammen 1562 m2. Arealbehovet er anslått til ca. 30 mål. Håheim Prosjekt AS er engasjert som konsulent og har tegnet ut forslag til utforming av anlegget. Kravspesifikasjon fra VKT/ Håheim prosjekt er lagt til grunn for denne konsekvensvurderingen. [1] Figur 2 Anlegg med oppstillingsplass for 100 busser Figur 3 Biogassanlegg i Lommedalen Side 12 av 46

13 2.3.2 Midlertidig anlegg For et midlertidig anlegg er det tatt utgangspunkt i at den skal kunne dekke behovet i denne anbudsperioden. Det er tatt utgangspunkt i: Tankingsanlegg for 70 busser Bussene er 15 meter Under vises noen prinsipielle løsninger for et slik anlegg Side 13 av 46

14 Figur 4 Prinsipper på mulig måter å stille opp bussene på Side 14 av 46

15 3 Mulige tomtevalg 3.1 INNLEDNING Tønsberg kommune har gjort en vurdering av 6 aktuelle områder for et permanent anlegg, og kommet fram til Gulli- Nauen som mest aktuelt. Dette området gjennomgås først. Deretter gjennomgås, på et svært overordnet nivå, en rekke alternative tomter som også vurderes i forhold til et anlegg som skal fungere i 8+ 2 år og med mindre krav til innhold enn i det opprinnelige permanente anlegget. 3.2 VURDERING AV OMRÅDE FOR PERMANENT ANLEGG Innledning Etter at Tønsberg kommune hadde gått gjennom aktuelle arealer rundt Tønsberg by endte det opp med et forslag fra Statoil og Skagerak naturgass, der Gulli (pkt.6 på kartet på neste side) var det som fikk best tilslutning hos reguleringsmyndighetene. Dette området ble derfor valgt og lagt inn som forslag i ny arealplan (D48) Gjennomgangen fokuserer på: Arealets egnethet, størrelse, topografi, grunnforhold Avstand til bussterminal Plankrav Trafikale forhold Sikkerhet knyttet til gass Potensielle konflikter i forhold til Kulturminner, Naturmangfold, Økonomisk og juridisk Side 15 av 46

16 Figur 5 Skisse som viser områder som ble vurdert i forbindelse med permanent anlegg Gulli -Nauen Området ligger ved avkjøringen fra E18 på Gulli. E18 er lagt på toppen av et smalt drag av raet. På det samme området er det anlagt en smal pendlerparkering og hvileplass for vogntog. Vest for denne går det en bolig veg som også fungerer som gang/ sykkelveg og skoleveg for elever ved skole på Barkåker. Fra den samme avkjøringen, går det også en kommunal veg sørover mot RV35 og mot Ås øst. Figur 6 Oversikt over tomteplassering Side 16 av 46

17 3.2.3 Arealets egnethet, størrelse, topografi, grunnforhold GRUNNFORHOLD Det aktuelle tomteområdet ved Olsen-Nauen ligger ifølge geologiske kart akkurat i overgangen mellom en «randmorene» og «sammenhengende dekke med stor mektighet». I dette området er det også lommer med «marin strandavsetning». Innhentet erfaring fra Nortura anleggene like sør for området viser det samme. Deler av bygningsmassen ved Nortura anlegget ligger på morene med god stabilitet, mens andre deler ligger til dels på ustabil grunn og er pelet til fjell. Før dette området underlegges en reguleringsprosess og videre vurdering anbefales det å gjennomføre detaljerte grunnundersøkelser. Dette både med tanke på oppføring av bygg og med tanke på nødvendig oppfylling av tomteområdet. Figur 7 Geologisk kart over område Deler av område ligger på «randmorene»(grønn), mens resten av området ligger på «sammenhengende dekke ofte med stor mektighet»(blå). Øst for området er det «marin strandavsetning»(mørk blå). Erfaring fra tilgrensende områder tilsier at det kan være behov for peling og varierende risiko for setninger. TOPOGRAFI Den aktuelle tomten faller fra toppen av raet mot vest ned mot et bekkedrag. Tomten har et fall på mellom 12 og 15 meter. Tomten har en langstrakt form i nord/ syd retning med en lengde på ca. 250 meter og en bredde på ca. 95 meter. Dette gir en stigning på 1/6 eller 17%. Tomten grenser inntil landbruksareal i aktiv bruk. Dette vil normalt betinge en buffersone på 15 meter mot landbruksarealet i hele tomtens lengde. Topografien betinger oppfylling og forstøtning av terrenget. Det antas at forstøtningsmur kan plasseres i buffersone. KONSEKVENSER Store kjøretøy har stor svingradius (buss har normalt 12,5 meter) og trenger god plass til manøvrering. Denne lokaliteten har et betydelig fall. Store kjøretøy og stigning er en utfordring, spesielt vinterstid. Bussene bør stå relativt plant under tanking. For å oppnå en hensiktsmessig utnyttelse av tomten bør bussoppstillingen etableres på 2 plan. Disse forstøttes med murer på ca. 5 meters høyde. Selve bussoppstillingen vil da skje i 4 rekker a 100 meter. Arealet mot syd benyttes til vegføring for å oppnå hensiktsmessig stigning. Verksted, vaskehall og administrasjon kan legges mot nord på Side 17 av 46

18 et mellomnivå for å kunne oppnå tilstrekkelige manøvreringsarealer på begge sider av bygningen. Parkering for ansatte kan skje på de restarealene hvor det er mulig å gjennomføre dette. Disse må planlegges nærmere. Det antas at oppfyllinger og forstøtningsmurer må peles eller fundamenteres særskilt. Dette vil være kostnadsdrivende i prosjektet. Tomtens beskaffenhet medfører også betydelige kostnader og arealer for å oppnå tilfredsstillende stigningsforhold på vegføringene. Figur 8 Oversiktsfoto over område Avstand til bussterminalen Grovt sagt er det slik at i forhold til bussdrift er et område bedre egnet jo nærmere det kommer Bussterminalen i Tønsberg. Den ligger i dag på Farmandstredet. Avstanden til Farmandstredet er omtrent 5 kilometer. Anslått kostnad til posisjonskjøring er anslått til 5,9 mill. kr. Figur 9 Avstanden til dagens bussterminal er omtrent 5 km Side 18 av 46

19 3.2.5 Plankrav Ny kommuneplan har avsatt arealet til fremtidig næringsvirksomhet. I følge er det plankrav for alle søknadspliktige tiltak. Ønsket bruk med oppstilling og biogassanlegg må anses som søknadspliktige tiltak etter 20-1 i pbl. Følgelig forutsetter tiltaket regulering. Tønsberg kommune har engasjert reguleringsarkitekt og varsler oppstart av planprogram/ reguleringsplan. Tønsberg kommune har bestilt kulturminne vurdering og eventuelt sjakting/ registrering fra Vestfold fylkeskommune. Tønsberg kommune bistår i eventuelle forhandlinger med grunneier om grunnerverv. Pr. dato er reguleringsarbeidet er satt på vent i påvente av vedtak i Fylkestinget 21. mai. Tønsberg kommune har satt opp en framdriftsplan for Gulli Nauen som er rask men mulig å gjennomføre. Den viser at anlegget tidligst kan stå klart mars 2017 Med dette som utgangspunkt er det ikke realistisk å få på plass et bussoppstillingsanlegg med oppstart 1. juli 2016 hvis området må reguleres. Dette har sin forklaring i at undersøkelser og utredninger som vil kunne bli avkrevd i forbindelse med planarbeidet, samt mulige funn i forbindelse med undersøkelser som gjøres underveis kan medføre at planprosessen tar lengre tid enn det minimum som det er lagt opp til. Figur 10 Framdriftsplan for permanent anlegg på Gulli - Nauen Trafikale forhold ADKOMST Tomteområdet har en gunstig beliggenhet ved eksisterende av- og påkjøring fra/ til E18 i begge retninger. Dette er samtidig hovedavkjøring mot Tønsberg og den adkomsten med lavest trafikkbelastning på tilførselsveiene i øst/ vegstrekning Side 19 av 46

20 GANG-, SYKKELVEG OG BOLIG VEG Det går boligvei / gårdsvei til flere boliger og gårder både øst og vest for tomteområdet. Denne veien ligger i dag mellom pendlerparkeringen og den tiltenkte tomten for bussoppstillingsanlegg. Den samme vegen fungerer som skoleveg for de barna som bor på denne siden av E18 og sogner til skole på Barkåker. Vegen er uten fortau eller egen gang/ sykkelbane. Dersom det besluttes å utrede dette tomtealternativet videre, må forholdene for myke trafikanter utredes nærmere og avbøtende tiltak vurderes alternativt at denne veien legges om slik at konflikter begrenses. Behovet for alternative løsninger vil forsterkes dersom det vurderes en energifyllestasjon i det samme området. Ved etablering på denne tomten vil det være overveiende sannsynlig at eksisterende bolig/ skoleveg må legges om. Kostnadene og konsekvensene ved en omlegging er ikke vurdert i foreliggende kalkyle. Figur 11 Eksisterende vegsystem Sikkerhet knyttet til gass AVSTAND TIL KRAFTLINJE Avstandskrav på 15m til vanlig 22kV distribusjonsnett vil enkelt kunne overholdes. Det ble under befaring ikke registrert kraftlinjer i umiddelbar nærhet av potensiell anleggsplassering. AVSTAND TIL BYGNINGSMASSE OG BRENNBART OPPLAG Avstandskrav på 25m til brennbar bygning vil enkelt kunne overholdes da nærmeste bygning er ca 100m unna tomten. Eventuelt eksisterende opplag av tømmer må vurderes flyttet. AVSTAND TIL OFFENTLIG VEI Avhengig av hvor man ønsker å plassere bufferlager kan man komme nærmere enn 15m krav til offentlig vei. Det må da vurderes å enten flytte anlegget vekk fra vei eller separeres med EI120 brannvegg. AVSTAND TIL NABOGRENSE Avhengig av hvor man ønsker å plassere bufferlager kan man komme nærmere enn 15m krav til nabogrense. Det må da vurderes å enten flytte anlegget vekk fra nabogrensen eller separeres med EI120 brannvegg. 2. OG 3. PARTS AKTIVITET Det er ikke registrert samhandlende aktiviteter i området som krever særskilt tiltak Side 20 av 46

21 GENERELL DRØFTING Sikkerhetsmessig er tomten på Gulli et godt alternativ. Den har god tilkomst og enkel rømning. Det er lite påvirkning fra 2. og 3. part. Utfordringen er at tomten er relativt liten størrelse i forhold til antall busser man ønsker å stille opp. Kjøremønster rundt gassanlegg må da vurderes særskilt Potensielle konflikter i forhold til Kulturminner, Naturmangfold, KULTURMINNER REGISTRERING AV KULTURMINNER Det er ikke foretatt kartlegging eller registrert kulturminner på den aktuelle tomten. Som kartet nedenfor viser, er det imidlertid registrert et betydelig antall kulturminner i områdene rundt den aktuelle lokaliteten. Flere av disse kulturminnene er fredede. Det ligger større område med fredede kulturminner på raet ved pendlerparkeringen og rett syd for lokaliteten. Det er også øvrige kulturminner i alle retninger rundt den aktuelle tomten. Sannsynligheten for at det kan finnes kulturminner også på den utpekte tomten er derfor stor. Det er kun en kulturminneregistrering som vil kunne fastslå et eventuelt omfang av dette.det er usikkert hvilke type kulturminner som eventuelt vil avdekkes og evt. behovet for mere omfattende undersøkelser. Det vil derved være både kostnadsmessig og fremdriftsmessig risiko knyttet til valg av denne lokaliteten. Figur 12 Grønne, oransje, blå og rød prikk viser kjente kulturminner. Rosa felt er fredede områder Side 21 av 46

22 NATURMANGFOLD REGISTRERING Det er ikke registrert sårbare naturtyper på den aktuelle tomten (Miljostatus.no). Det antas at det ikke er foretatt naturtype registreringer. Dette kan avklares gjennom kontakt med fylkesmannens miljøvernavdeling i forbindelse med en reguleringsprosess. Slik registrering anbefales vurdert gjennomført i forkant av en reguleringsprosess. Det er registrert viktige naturtyper og biologisk mangfold i tilgrensende områder. Det er registrert dyretråkk gjennom området. Området ansees å ha liten risiko for å finne sårbare naturtyper og arter. Det anbefales å gjennomføre en forenklet kartlegging før gjennomføring av en eventuell reguleringsprosess. Figur 13 Skraverte områder er registrerte naturtyper og eller artsmangfold Økonomiske og juridiske forhold KOSTNADSESTIMATER FORUTSETNINGER Til grunn for kostnadsestimatene legges kravspesifikasjon fra VKT og utredning fra Håheim prosjekt AS. Det er innhentet kalkyle fra tilsvarende bussdepot i Sør-Trøndelag fylkeskommune. For kalkylene er det også tatt utgangspunkt i Byggfakta sin kostnadsindeks for Vestfold og Kalkulasjonsnøkkelen fra Holte. Prosjektet har på dette stadiet betydelig usikkerhet. En rekke tema er ikke utredet eller vurdert. Kalkylen er derfor basert på en normalsituasjon. Kalkylen antas derfor å ha en usikkerhet på +/- 30% TOMTEKOSTNAD Det er ikke forhandlet pris på kjøp av tomt. Normalt vil en slik tom selges for ca kr/ m2 ferdig regulert. I dette tilfellet antas tomteprisen å ligge på 250 kr/ m2. Dette vil utgjøre omtrent kr. 7,5 millioner. Dokumentavgift vil da utgjøre ca.kr ,-. Reguleringskostnadene stipuleres til ca. kr Side 22 av 46

23 million. Grunnundersøkelser, kulturminneregistrering og biologiske undersøkelser stipuleres til ca. kr. 1 million. Totalt: kr. 10 mill. OPPFYLLING, VEI, PARKERINGSANLEGG, UTOMHUS Dette punktet er umulig å kostnadsberegne uten nærmere undersøkelser. Det anslås en kostnad for bearbeiding og masseskifting/ oppfylling/ forstøtning mv på ca. kr. 18 millioner. Det er ikke medtatt peling eller annen ekstraordinær fundamentering for forstøtning og bussoppstilling. Totalt: kr. 18 mill. VANN, AVLØP, EL-KRAFT Det ligger en 315 mm vannledning over tomten og en 315 mm avløpsledning. Kapasiteten på disse vann og avløpsledningene er ikke vurdert opp mot behovet ved etableringa av depot med administrasjon og vaskeanlegg. Vaskeanlegget antas å utløse et stort behov både for vann og avløp. I dette overslaget er kapasiteten antatt tilstrekkelig. Begge ledningene ligger imidlertid ca 25 meter inne på det aktuelle området og antas å komme i konflikt med forstøtning og fundamentering. Vannledningene antas derfor å måtte legges om. Kostnader for slik omlegging stipuleres til ca 1 million. Transformatorkapasiteten i området er ikke undersøkt. Det står en 400 volts transformatorkiosk på området. Kapasiteten antas tilstrekkelig. Det må påregnes et anleggsbidrag på ca ,-. Totalt: kr. 1,7 mill. VERKSTED, VASKEHALL OG ADMINISTRASJON En verkstedbygning med kontorer på ca m2 antas å kunne oppføres for en totalkostnad på kr/ m2. Dette utgjør da kr. 37,2 millioner inkl. mva. Nettokostnaden blir da kr. 30 millioner. Verksted og vaskeutstyr kommer i tillegg. Kostnader må sjekkes med aktuelle leverandører. Totalt: kr. 30 mill. Anslått kostnad for utstyr til verksted og vaskehall er kr. 8 mill. Kontorutstyr og øvrige innredning vil komme i tillegg. BUSSOPPSTILLING Selve bussoppstillingsplassen bør gjennomføres med støpt plate på mark og/ eller belegningsstein og enkle takoverbygg for montering av tankingsutstyr mv. Dette vurderes å kunne gjennomføres for 1300 kr/ m2. Nødvendig areal til slik oppstilling utgjør ca m2. Totalt:kr. 9 millioner. STASJONÆRT TANKINGSANLEGG FRA FLAK/ RØRLEDNING Håheim Prosjekt AS har utarbeidet skisseprosjekt for dette anlegget og innhentet kalkylepriser for tilsvarende anlegg. Disse er lagt til grunn her. Tallene tar utgangspunkt i et anlegg for 56 busser, mens spesifikasjon for dette prosjektet angir 100 busser. Kostnaden vurderes derfor øket med 20%. Stasjonært tankingsanlegg basert på fylling fra rør utgjør i deres kalkyle 40 millioner. Med faktor 1,2 gir dette en kostnad på kr. 48 millioner. I foreliggende anlegg er det også spesifisert mulighet for påfylling fra flak. Dette utgjør en merkostnad på kr. 10 millioner. Med faktor 1,2 gir det en kostnad på kr. 12 millioner. Fundamentering og grunnarbeider for gassanlegget vurderes til kr. 1 million Totalt:kr. 61 mill Side 23 av 46

24 TOTALE KOSTNADER Beregnede kostnader for prosjektet utgjør da kr. 138 millioner eks. mva. (kr. 172,5 mill. inkl. mva.) Sør Trøndelag har gjennomført tilsvarende prosjekt for 152 busser med en prosjektkostnad inkludert tomt på kr. 200 millioner inkl. mva. Tomten er på 30 mål med administrasjon og vaskehall på ca m 2. Det er ikke bussverksted på området. (Sør-Trøndelag FT 40/2011) Prosjektkostnadene har god korrelasjon og har sammenlignbare løsninger. EIERFORHOLD Området eies av Morten H Olsen-Nauen. Eier har skriftlig bekreftet overfor Tønsberg kommune at han er villig til å forhandle om salg eller bortfeste av de berørte arealer Side 24 av 46

Etablering av oppstillingsplass for buss i Tønsberg-området

Etablering av oppstillingsplass for buss i Tønsberg-området Arkivsak-dok. 201504028-12 Arkivkode --- Saksbehandler Trine Flagstad Saksgang Møtedato Sak nr Hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø (fra 19.05.2015 26.10.2011) Fylkesutvalget 21.05.2015 Fylkestinget

Detaljer

Strategi for bussanlegg

Strategi for bussanlegg Ruterrapport 2012:5 Versjon 2.0 1.10.2012 Strategi for bussanlegg og skisser til organisering av øvrig buss- og båtinfrastruktur Ruter# 2 Strategi for bussanlegg og skisser til organisering av øvrig buss-

Detaljer

. Utarbeidet for Agder kollektivtrafikk Desember 2014. ALTERNATIVE DRIVSTOFFER TIL BUSSENE I AGDER

. Utarbeidet for Agder kollektivtrafikk Desember 2014. ALTERNATIVE DRIVSTOFFER TIL BUSSENE I AGDER . Utarbeidet for Agder kollektivtrafikk Desember 2014. ALTERNATIVE DRIVSTOFFER TIL BUSSENE I AGDER KUNDE Agder Kollektivtrafikk AS KONTAKTPERSON Thomas Ruud Jensen TEMA SELSKAP FORFATTERE Analyse av innovasjoner

Detaljer

Evaluering av Vestviken kollektivtrafikk AS. Utarbeidet på oppdrag for Vestfold fylkeskommune

Evaluering av Vestviken kollektivtrafikk AS. Utarbeidet på oppdrag for Vestfold fylkeskommune Evaluering av Vestviken kollektivtrafikk AS Utarbeidet på oppdrag for Vestfold fylkeskommune Oslo, 21. mai 2013 FORORD Denne rapporten er utarbeidet av Analyse & Strategi på oppdrag for Vestfold fylkeskommune

Detaljer

INVITASJON: Program: KLIMA- OG MILJØVENNLIGE BUSSER. Rapport om drivstoffteknologi med fokus på løsninger fra 2018

INVITASJON: Program: KLIMA- OG MILJØVENNLIGE BUSSER. Rapport om drivstoffteknologi med fokus på løsninger fra 2018 INVITASJON: KLIMA- OG MILJØVENNLIGE BUSSER Program: Rapport om drivstoffteknologi med fokus på løsninger fra 2018 Trondheim, 31.10.2014 2014 Klima- og miljøvennlige busser Sør-Trøndelag fylkeskommune i

Detaljer

Næringsareal i Trondheim kommune tilrettelegging, kjøp og salg

Næringsareal i Trondheim kommune tilrettelegging, kjøp og salg Rapport 01/2009 F Næringsareal i Trondheim kommune tilrettelegging, kjøp og salg Februar 2009 Publikasjoner fra Trondheim kommunerevisjon: F = Forvaltningsrevisjon R=Regnskapsrevisjon, N=Notat, G=Granskning

Detaljer

MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET Klæbu kommune MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET Møtested: Klæbu Rådhus - formannskapssalen Møtedato: 10.12.2009 Tid: kl. 12.00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

Sluttbehandling - detaljregulering for City Nord, Stormyra

Sluttbehandling - detaljregulering for City Nord, Stormyra Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 17.02.2014 9160/2014 2013/4097 L12 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/12 Komite for plan, næring og miljø 06.03.2014 14/41 Bystyret 27.03.2014 Sluttbehandling

Detaljer

KOFA - Klagenemnda for offentlige anskaffelser

KOFA - Klagenemnda for offentlige anskaffelser 2009/16 Innklaget virksomhet: Klager: NAV Buskerud, Saksnummer: 2009/16 Saksbehandler: Vedtak: Avgjort av: Saksdokument: Saken gjelder: Nemndas kommentar: Dato saken ble registrert inn: Type sak: Status:

Detaljer

MØTEINNKALLING 52/15 GODKJENNING AV PROTOKOLL - MØTE I FORMANNSKAPET DEN 07.05.2015... 3 53/15 BUDSJETT 2015: TERTIALRAPPORT 30.04.15...

MØTEINNKALLING 52/15 GODKJENNING AV PROTOKOLL - MØTE I FORMANNSKAPET DEN 07.05.2015... 3 53/15 BUDSJETT 2015: TERTIALRAPPORT 30.04.15... Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 10.06.2015 Tid: 09:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 32 15 00 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE 52/15

Detaljer

FORNUFTIG BRUK AV KONSULENTTJENESTER?

FORNUFTIG BRUK AV KONSULENTTJENESTER? NEDRE ROMERIKE DISTRIKTSREVISJON REVISJONSRAPPORT FORNUFTIG BRUK AV KONSULENTTJENESTER? SKEDSMO KOMMUNE Januar 2005 Utført av Nina Neset FORNUFTIG BRUK AV KONSULENTTJENESTER? INNHOLD SAMMENDRAG, SAMLET

Detaljer

Rogaland Revisjon IKS

Rogaland Revisjon IKS Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget, andre folkevalgte, tomteselskapet og administrasjonen i kommunen. Rapporten er et offentlig dokument og skal være tilgjengelig også for media og andre interesserte.

Detaljer

Ruterrapport 2014:4. Ruters miljøstrategi 2014 2020

Ruterrapport 2014:4. Ruters miljøstrategi 2014 2020 Ruterrapport 2014:4 Ruters miljøstrategi 2014 2020 Layout: Truls Lange, Civitas Forsidefoto: CatchLight Fotostudio AS August 2014 2 Innhold Innhold 3 1 Dette dokumentet 5 2 Rammer og forankring 6 3 Å ta

Detaljer

Sakskart til møte i Hovedutvalg for samferdsel 8.10.2014

Sakskart til møte i Hovedutvalg for samferdsel 8.10.2014 Møteinnkalling Sakskart til møte i Hovedutvalg for samferdsel 8.10.2014 Møtested: Eidsvoll kommune, Rådhusgata 1, 2080 Eidsvoll Møterom: Kommunestyresalen Møtedato 08.10.2014 Tid 14:00 Program for hovedutvalg

Detaljer

STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT

STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT KOMMUNALE VIRKEMIDLER FOR Å STIMULERE TIL VANNBÅREN OPPVARMING RAPPORT FOR STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT OLAV ISACHSEN ESPEN LINDBØL JARLE EDLER i samarbeid med. PROSJEKT NR. 02/045 21.01.03 KANENERGI

Detaljer

Fra avfall til ressurs en mulighetsanalyse for biogassproduksjon i Vestfold

Fra avfall til ressurs en mulighetsanalyse for biogassproduksjon i Vestfold 12-kommunesamarbeidet i Vestfold (12k) Fra avfall til ressurs en mulighetsanalyse for biogassproduksjon i Vestfold 12K-samarbeidet ønsket å utrede muligheten for å produsere biogass i Vestfold, basert

Detaljer

Vedlegg 1 - Bruk av OPS i Norge

Vedlegg 1 - Bruk av OPS i Norge 1 Transportsektoren... 1 1.1 Veg... 1 1.2 Jernbane... 4 2 Forsvarssektoren... 5 3 Sykehussektoren... 7 3.1 Sykehusbygg... 7 3.2 Parkeringshus... 7 4 Kriminalomsorg... 8 5 Kommunal sektor... 8 5.1 Skole...

Detaljer

Det gode innkjøp. - En veileder til beste praksis

Det gode innkjøp. - En veileder til beste praksis Det gode innkjøp - En veileder til beste praksis Innholdsfortegnelse Forord 03 1. Stortingsmelding nr. 36 «Det gode innkjøp» 04 2. Hvordan gjøre gode innkjøp 06 Forarbeidsfasen 06 Markedsfasen 07 Kjøpsfasen

Detaljer

Overhalla kommunestyre

Overhalla kommunestyre Møteinnkalling Utvalg: Overhalla kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Adm.bygg Dato: 21.10.2013 Tidspunkt: 12:00 De faste medlemmeneinnkalles med dette til møtet. Den som har gyldig forfall, eller

Detaljer

Konvertering av områder for fritidshus til boligformål

Konvertering av områder for fritidshus til boligformål Konvertering av områder for fritidshus til boligformål Sluttrapport Oppdragsnr.: 140448 Oppdragsgiver: Frogn kommune Oppdragsgivers repr.: Kjersti Aune Oppdragsleder Rambøll: Lars Syrstad Medarbeidere:

Detaljer

Forstudie: AREALPLAN, KART OG OPPMÅLING

Forstudie: AREALPLAN, KART OG OPPMÅLING Forstudie: AREALPLAN, KART OG OPPMÅLING Rapport, 15.8.2010 Sida 1 Innhold: Side: 1.0 Innledning 3 2.0 Rammer for kommunenes arbeid med plan, kart og oppmåling 5 3.0 Arealplanlegging status, utvikling og

Detaljer

Bruk av konsulenter, advokater og prosjektstillinger

Bruk av konsulenter, advokater og prosjektstillinger Forvaltningsrevisjon Bruk av konsulenter, advokater og prosjektstillinger Rapport Januar 2014 FORORD Forvaltningsrevisjon er en pålagt oppgave i henhold til kommunelovens 77 nr 4. Formålet med forvaltningsrevisjon

Detaljer

ØSTFOLDPAKKE FASE 2 I FREDRIKSTAD FINANSIERING

ØSTFOLDPAKKE FASE 2 I FREDRIKSTAD FINANSIERING ØSTFOLDPAKKE FASE 2 I FREDRIKSTAD FINANSIERING KORRIGERT VERSJON Østfoldpakke fase 2 i Fredrikstad - finansiering April 2007 Korrigert versjon 2 Sammendrag Investeringskostnader Investeringskostnadene

Detaljer

Statusrapport Klima- og energistrategi 2009-2012

Statusrapport Klima- og energistrategi 2009-2012 Statusrapport Klima- og energistrategi 2009-2012 Melhus er en mangfoldig kommune der det skal være mulig å være modig Innholdsfortegnelse 1 Sammendrag... 4 2 Organisering av arbeidet... 6 3 Bakgrunn...

Detaljer

Handlingsprogram samferdsel 2015-18. Med budsjett 2015

Handlingsprogram samferdsel 2015-18. Med budsjett 2015 Handlingsprogram samferdsel 2015-18 Med budsjett 2015 Innhold 1 Sammendrag... 4 2 Innledning... 5 3 Målsetninger og føringer for infrastruktur... 6 4 Fylkesvegnettet... 7 4.1 Status... 7 4.1.1 Omfang...

Detaljer

Organisasjonsform for planlegging og drift av kollektivtrafikken i Hedmark og Oppland

Organisasjonsform for planlegging og drift av kollektivtrafikken i Hedmark og Oppland Organisasjonsform for planlegging og drift av kollektivtrafikken i Hedmark og Oppland Vista Analyse AS, november 2009 www.vista-analyse.no Forord Fylkestinget i Hedmark vedtok i sitt møte 19.06.2009 å

Detaljer

www.visitdrobak.no / Åsmund Lindal Kommunestyremelding om pendling Frogn kommune, vedtatt

www.visitdrobak.no / Åsmund Lindal Kommunestyremelding om pendling Frogn kommune, vedtatt www.visitdrobak.no / Åsmund Lindal Kommunestyremelding om pendling Frogn kommune, vedtatt 1 Innholdsfortegnelse 1. Hvorfor kommunestyremelding om pendling?...3 1.1 Hva sier oppdraget?...3 1.2 Hva sier

Detaljer

Inderøy kommune. Plan for bredbånd 2015-2017

Inderøy kommune. Plan for bredbånd 2015-2017 1 Inderøy kommune Plan for bredbånd 2015-2017 2 Innholdsfortegnelse 1. Innledning 2. Sammendrag 3. Status utbygd kapasitet og infrastruktur 4. Statlig, regional og kommunal bredbåndspolitikk 5. Tekniske

Detaljer

Overhalla kommunestyre

Overhalla kommunestyre Møteinnkalling Utvalg: Overhalla kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Adm.bygg Dato: 24.11.2014 Tidspunkt: 12:00 De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har gyldig forfall, eller

Detaljer

MØTEINNKALLING Kommunestyret

MØTEINNKALLING Kommunestyret Klæbu kommune MØTEINNKALLING Kommunestyret Møtested: Klæbu rådhus, kommunestyresalen Møtedato: 26.03.2015 Tid: 16:00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer