MØTEINNKALLING. Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhuset, formannskapssalen Møtedato: Tid: kl

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEINNKALLING. Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhuset, formannskapssalen Møtedato: 13.04.05 Tid: kl. 09.00"

Transkript

1 MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhuset, formannskapssalen Møtedato: Tid: kl Kl Orientering fra sykehus innlandet - prosjekt Eventuelt forfall meldes til telefon Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE Saksnr. Journalnr. Side Tittel 0042/05 03/01439 STANGE MEIERIBOLAG - SALG AV AKSJER /05 03/03224 ENDRINGER I VEDTEKTER FOR DE KOMMUNALE BARNEHAGENE 0044/05 04/00304 PROSJEKT JØNSBERG 4H-GÅRD 0045/05 04/02728 NY FYLKESPLAN FOR HEDMARK (16) 0046/05 04/03065 SØKNAD OM LANDING MED SJØFLY PÅ HARASJØEN OG RASEN KLAGE FRA NATURVERNFORBUNDET I HEDMARK PÅ KOMMUNESTYRETS VEDTAK I SAK 0004/ /05 04/04612 SØKNAD OM ENDRET UTSLIPPSTILLATELSE FOR NAMMO RAUFOSS AS 0048/05 UTGÅR 0049/05 05/00523 INTEGRASJON AV LANDBRUKSFORVALTNINGEN I HAMAR, LØTEN, RINGSAKER OG STANGE

2 0050/05 05/00553 AVTALE OM UTBYGGING AV BREIDABLIKK GNR.9 BNR /05 05/00554 AVTALE OM UTBYGGING AV BERGER BOLIGFELT 0052/05 05/00621 FELLES SANITÆRREGLEMENT FOR HAMARREGIONEN 0053/05 05/00622 FELLES RENOVASJONSFORSKRIFT FOR HAMAR, LØTEN, STANGE OG RINGSAKER 0054/05 05/00623 RENOVASJON AV FRITIDSEIENDOMMER 0055/05 05/00649 HUSBANKEN - LÅNEOPPTAK 0056/05 05/00950 SAMARBEID OM KOMMUNALTEKNISKE TJENESTER - ÅRSRAPPORT 0057/05 05/01179 ETABLERING AV INTERKOMMUNALT SAMARBEID HALØST IT ETTER KOMMUNELOVENS 27 MELLOM HAMAR, LØTEN OG STANGE FOR SÅ VIDT GJELDER IKT-DRIFT INTERKOMMUNALT IKT-SAMARBEID 0058/05 05/01209 OMLEGGING AV DRIFT NYBOVEIEN /05 05/00151 Unntatt offentlighet 5 STANGEPRISEN /05 05/01047 ENDRING AV VEDTEKTER FOR KOMMUNALE SFO. 0061/05 05/01225 REFERATSAKER Stange, den Jan Tyriberget ordfører

3 STANGE MEIERIBOLAG - SALG AV AKSJER Saksbehandler: Lise-Mette Lund Arkivsak: 03/ /05 Arkiv: 255 Saken skal sluttbehandles av: Formannskapet Saksnr.: Utvalg Møtedato 0042/05 Formannskapet Rådmannens innstilling: Kommunens aksjer i Stange Meieribolag legges ut for salg. Ordføreren gis myndighet til å gjennomføre salget. Stange, den Erik Heldal Haugerud rådmann

4 SAKSOPPLYSNINGER Bakgrunn: Stange kommune eier i dag 48 aksjer i Stange Meieribolag. Det totale antall aksjer er Det vises til selskapets årsberetning for 2004 når det gjelder selskapets økonomiske status. Vurdering: Det ble på generalforsamlingen framlagt forslag om utbetaling av utbytte på kr. 741 pr. aksje, det vil si totalt kr For Stange kommunes del vil det si et evt. utbytte på kr Det er videre forslag om å forhøye aksjekapitalen slik at hver nåværende eier gis rett til å tegne 4 nye aksjer a kr Det er etter rådmannens oppfatning ikke noe behov for Stange kommune å sitte som eier av aksjer i Meieribolaget, med mindre Stange kommune ønsker å gå inn som en aktiv eier. Kommunen er interessert i erverv av deler av eiendommen til skoleformål. Forhandlinger om dette er allerede i gang. Rådmannen vil anbefale at kommunens aksjer selges og at ordføreren gis myndighet til å gjennomføre salget. Vedlegg: Utrykt vedlegg : Årsberetning 2004

5 ENDRINGER I VEDTEKTER FOR DE KOMMUNALE BARNEHAGENE Saksbehandler: Inger Tove Kulseth Arkivsak: 03/ /05 Arkiv: A1 &00 Saken skal sluttbehandles av: Kommunestyret Saksnr.: Utvalg Møtedato 0043/05 Formannskapet Rådmannens innstilling: 1. Kommunestyret godkjenner forslag til endringer i Vedtekter for de kommunale barnehagene i Stange. 2. Vedtektene gjøres gjeldende fra og med 1.mai Stange, den Erik Heldal Haugerud rådmann Knut Bryhni Leder for barnehager

6 SAKSOPPLYSNINGER Sammendrag: Ny barnehageplan ble vedtatt av Stange kommunestyre På bakgrunn av ny barnehageplan må vedtektene for de kommunale barnehagene endres. Forslag til ny Barnehagelov har vært ute på høring med høringsfrist Ny barnehagelov vil bli vedtatt våren Vedtektene må også tilpasses ny Barnehagelov. Forslag til endringer har vært ute på høring til Samarbeidsutvalgene i barnehagene og tillitsvalgte i Fagforbundet og Utdanningsforbundet med høringsfrist Endringene som foreslås er: 1.2 Innhold Teksten er endret i forhold til høringsforslag til ny barnehagelov Opptakskriterier = endret. Opptakskriteriene er forenklet og tilpasset høringsforslag til ny Barnehagelov 13. Med tilnærmet full barnehagedekning er det ikke nødvendig med så detaljerte opptakskriterier som det er pr. i dag. Det er ønskelig å forholde seg til det som er lovpålagt i forhold til ny barnehagelov samt å gi barn siste året før skolestart plass i egen skolekrets dersom det er ønskelig. Jfr. Barnehageplan pkt Alder = strøket. Dagens vedtekter krever at barnet skal ha fylt 1 år før det året det søkes om plass. Dagens tidskontoordning medfører at foreldre kan gå ut i arbeidslivet før barnet er fylt 1 år. Full barnehagedekning tilsier også at barnehager som er tilrettelagt for å ta inn barn fra 0 år bør gjøre det. Jfr. Barnehageplanen pkt Permisjon. Ved tilnærmet full barnehagedekning skal det ikke lengre være nødvendig å søke om hel eller delvis permisjon fra barnehageplass et helt barnehageår. Full barnehagedekning kan medføre at det vil være noe ledig kapasitet som gjør at en kan tilby øking av barnehageplass relativt raskt. Erfaringsmessig er det svært få som søker om permisjon helt eller delvis for et barnehageår. 4.1 Rutiner for brukerbetaling. Teksten er endret i forhold til ny Barnehagelov 15. Fra er det innført nasjonale normer for søskenmoderasjon for både private og kommunale barnehager. 5.1 Oppsigelsesfrist Det er ønskelig at oppsigelsesfristen også gjelder delvis oppsigelse av plass. Oppsigelsesfristen gjelder også delvis oppsigelse av plass tilføyes Flytting = strøket. I opptakskriterier 3.2 pkt 1. står det at barn bosatt i Stange kommune prioriteres.

7 Ved tilnærmet full barnehagedekning vil barn også lettere kunne tilbys plass i sin hjemkommune. 7.2 Barnehageåret = endret. Det er ønskelig at barnehageåret starter 1.august. Dette fordi oppstart av nye barn fra ca. 16.august medfører at inntak av nye barn kan dra ut til starten av september. Det er også ønske fra SFO at 1.klassingene starter i SFO 1.august. Det bør være samordning av oppstart av nytt SFO år og barnehageår. Jfr. Barnehageplan pkt Ferier - endret De kommunale banrehagene har åpent hele sommeren. De siste årene har 2 og 2 barnehager samarbeidet mht ferieavvikling. Ordningen har fungert rimelig bra men utvidelse av ferieåret for de ansatte gjør at barnehagene har et sterkt ønske om å kunne ha feriestengt 2 uker i juli. Dette er også sett i sammenheng med at det er få barn i barnehagen i juli. Tilbakemeldinger fra brukerne tilsier at stenging 2 uker i juli er akseptabelt. Jfr. Barnehageplanen pkt Samarbeidsutvalg, 2. avsnitt sammensetning = endret. Teksten er endret og tilpasset høringsforslag til ny Barnehagelov Helsekontroll = endret. Teksten er endret og tilpasset høringsforslag til ny barnehagelov 25. Det har kommet frem få kommentarer/synspunkter på endring av vedtektene fra høringsinstansene. Stort sett positive tilbakemeldinger på endringene. Det påpekes spesielt at det er positivt at Stange kommune vil beholde 6 Leke- og oppholdsareal. Vedlegg: Utrykt vedlegg: 10 høringsuttalelser.

8 PROSJEKT JØNSBERG 4H-GÅRD Saksbehandler: Lise-Mette Lund Arkivsak: 04/ /05 Arkiv: A40 &40 Saken skal sluttbehandles av: Formannskapet Saksnr.: Utvalg Møtedato 0044/05 Formannskapet Rådmannens innstilling: Stange kommune avslår søknad om fortsatt støtte til prosjekt Jønsberg 4 H gård et vindu mot landbruket for allmenheten. Stange, den Erik Heldal Haugerud rådmann

9 SAKSOPPLYSNINGER Bakgrunn: Stange kommune bevilget i 2004 et engangsbeløp på kr til oppstart av prosjektet Jønsberg 4H gård et vindu mot landbruket for allmennheten. Regionrådet bevilget tisvarende sum. Styringsgruppa har nå sendt søknad til Stange kommune hvor de ber om videre økonomisk støtte for skoleåret 2005/2006 på kr ( se vedlegg ) Forprosjektet er avsluttet og Jønsberg er åpnet som 4GH gård. Evalueringen av forprosjektet har vist at Jønsberg 4 H gård er en levedyktig og framtidsrettet ide som skolen ønsker å videreutvikle gjennom hovedprosjektet som varer til juni Vedlagte plan for skoleåret 2004 / 2005 viser stor aktivitet og utadrettet virksomhet. Vurdering: I formannskapssak 04/ ble det presisert at bevilgningen i 2004 på kr var et engangsbeløp til støtte til oppstart av prosjektet. Formannskapet påpekte at det ikke kunne forventes ytterligere bidrag til prosjektet fra Stange kommune. Det er ikke satt av midler til prosjektet i kommunens budsjett. Kommunens økonomiske situasjon og uløste utfordringer gir for tiden ikke rom for denne type bevilgninger. Vedlegg: Søknad m/ aktivitetsplan for 04/05

10 NY FYLKESPLAN FOR HEDMARK (16) Saksbehandler: Jørn A. Haugen Arkivsak: 04/ /05 Arkiv: 12 &13 Saken skal sluttbehandles av: Formannskapet Saksnr.: Utvalg Møtedato 0045/05 Formannskapet Rådmannens innstilling: Stange formannskap slutter seg til forslaget til Fylkesplan for Hedmark Retningslinjer for regionalt og kommunalt plan- og utviklingsarbeid, med forslag til endringer slik det går fram av rådmannens saksframlegg. Stange, den Erik Heldal Haugerud rådmann Jørn A. Haugen

11 SAKSOPPLYSNINGER Bakgrunn: Fylkesrådet i Hedmark har i møte vedtatt å sende forslag til Retningslinjer for regionalt og kommunalt plan- og utviklingsarbeid ut på høring med høringsfrist Retningslinjene er deretter tenkt innarbeidet i Fylkesplan for Hedmark (16) gjennom vedtak i fylkestinget våren Formålet med slike regionale retningslinjer er å: - styrke samordningen mellom regional og kommunal planlegging - legge til rette for verdiskaping, næringsutvikling, god kommunikasjon, gode boliger og bomiljøer, og gode oppvekst- og levekår og fremme folkehelse og samfunnssikkerhet - sikre vern av verdifulle landskap og natur- og kulturmiljøer og sikre naturgrunnlaget for framtidige generasjoner - ivareta hensynet til estetikk og god byggeskikk. Forslaget til retningslinjer er tematisert og omhandler følgende temaer: - planlegging og forvaltning av Hedmarks store naturområder - kulturmiljøer og kulturminner - planlegging og utbygging i og langs vassdrag - samordnet miljø-, areal og transportplanlegging - senterstruktur, by- og stedsutvikling. Forslaget til retningslinjer følger vedlagt. Vurdering: Rådmannen har vurdert det framlagte forslag til retningslinjer, og finner at disse i det alt vesentlige dekker viktige hensyn som skal ivaretas i den overordnede kommunale og regionale planleggingen, og derigjennom legge føringer for detaljplanleggingen i de tilfeller de passer for den aktuelle situasjonen. Rådmannen er videre av den oppfatningen at de vesentlige forholdene som er omtalt i de foreslåtte retningslinjene er omhandlet og ivaretatt i forslaget til kommuneplan som nylig er framlagt til behandling i Stange kommune. En har derfor ingen vesentlige anførsler til de retningslinjene som er foreslått, men vil peke på noen mindre forhold som en anbefaler vurdert i den videre prosessen: - I forslaget til retningslinjer for planlegging og utbygging i og langs vann og vassdrag er det i kulepunkt 8 foreslått både et tema og en ordlyd som ikke synes å høre hjemme i forhold til hovedtemaet. Innholdet i dette kulepunktet er for øvrig ivaretatt under hovedtemaet samordnet miljø-, areal- og transportplanlegging, retningslinjer for miljøhensyn, og bør derfor utgå fra hovedteamet vann og vassdrag. - I forslaget til retningslinjer for planlegging og forvaltning av de store naturområdene i fylket brukes begrepene bruk og vern i forhold til bosetting og næringsutøvelse contra vern av områdene. Det bør med fordel også finnes formuleringer som ivaretar interessene knyttet til tilrettelegging for friluftsliv og naturopplevelser. - I forslaget til retningslinjer for by- og stedsutvikling er det pekt på nødvendigheten av bred mobilisering av lokale krefter med aktiv deltakelse fra næringsliv og befolkningen, særlig kvinner og ungdom. Det er overhodet ingen grunn til å diskutere

12 viktigheten av bred mobilisering av lokale krefter som det er påpekt. Vår erfaring er imidlertid slik at det ikke er noen spesiell grunn til å etterlyse kvinners deltakelse spesielt i forhold til lokale og aktuelle planprosesser. Derimot er ungdom i alt for stor grad fraværende. Her ligger det en stor utfordring i å gjøre planprosessene attraktive og meningsfylte for denne gruppen. Vedlegg: Fylkesplan for Hedmark (16). Retningslinjer for regionalt og kommunalt plan- og utviklingsarbeid. Høringsutkast

13 SØKNAD OM LANDING MED SJØFLY PÅ HARASJØEN OG RASEN KLAGE FRA NATURVERNFORBUNDET I HEDMARK PÅ KOMMUNESTYRETS VEDTAK I SAK 0004/05 Saksbehandler: Leif Skar Arkivsak: 04/ /05 Arkiv: K01 Saken skal sluttbehandles av: Kommunestyret Saksnr.: Utvalg Møtedato 0046/05 Formannskapet Rådmannens innstilling: Kommunestyret opprettholder vedtak datert for sak 0004/05. I tråd med forvaltningslovens regler oversendes saken til Fylkesmannen i Hedmark som klageinstans. Stange, den Erik Heldal Haugerud Rådmann Jørn A. Haugen

14 SAKSOPPLYSNINGER Sammendrag /vurdering: Søknad om landing med sjøfly på Rasensjøen og Harasjøen er behandlet av formannskapet og i kommunestyret Rådmannens innstilling og vedtak i formannskap og kommunestyret er likelydende. Etter sluttbehandling i kommunestyret har Naturvernforbundet i Hedmark påklaget vedtaket med hjemmel i forvaltningsloven. Kommunestyrets vedtak er et enkeltvedtak i henhold til forvaltningsloven og kan påklages. Naturvernforbundet vurderes å være klageinstans. Vedtakene og saksbehandlingen er kvalitetssikret internt og det er ikke avdekket saksbehandlingsfeil og lokal skjønnsutøvelse vurderes å være innenfor lovverkets rammer og inntensjoner. Natur og friluftsinteressene er nøye vurdert og det er ikke funnet store konfliktpunkter for Rasensjøen. Harasjøen er imidlertid avvist som landingssted fordi konfliktnivået for lokalt friluftsliv er vurdert å være for stort. Klagen har ikke ført til vesentlig ny informasjon og det anbefales at kommunestyrets vedtaket i sak 0004/05 opprettholdes. Om vedtaket opprettholdes vil saken bli oversendt Fylkesmannen i Hedmark, miljøvernavdelingen, som klageinstans. Vedlegg: *Kommunestyrets vedtak i sak 0004/05 datert *Klage fra naturvernforbundet datert

15 SØKNAD OM ENDRET UTSLIPPSTILLATELSE FOR NAMMO RAUFOSS AS Saksbehandler: Leif Skar Arkivsak: 04/ /05 Arkiv: K23 &13 Saken skal sluttbehandles av: Formannskapet Saksnr.: Utvalg Møtedato 0047/05 Formannskapet Rådmannens innstilling: Med henvisning til søknad fra Nammo Raufoss AS, datert om utslippstillatelse i forbindelse med videre drift av skytefelt på Fjellhaug og Sft sin anmodning om uttalelse datert avgir Stange kommune følgende uttalelse: Fortsatt drift av Fjellhaug skytefelt er fullstendig feil med tanke på de signaleffekter dette gir til befolkningen rundt Mjøsa. I ei tid med stor fokus på forurensningssituasjonen, utvikling av Mjøsa som fiskevann og arena for allment friluftsliv kan ikke dette forsvares. Av hensyn til vannkvaliteten og sterke lokale, regionale og nasjonale friluftsinteressene vil Stange kommune fraråde SFT å gi Nammo Raufoss AS utslippstillatelse. Stange kommune ber om at Sft bidrar til at det oppnås en avtale så snart som mulig mellom forsvaret og Nammo Raufoss slik at fremtidig skyteaktivitet skjer innenfor Regionfelt Østlandet. Stange, den Erik Heldal Haugerud rådmann Jørn A. Haugen

16 SAKSOPPLYSNINGER Sammendrag: Søknaden gjelder endring av utslippstillatelse for Nammo Raufoss AS til også skulle omfatte skytefeltet fra Fjellhaug med nedslagsfelt for granater utover Mjøsa mot Helgøya og Stangelandet. Mjøsområdet innenfor Stange kommune sine grenser er særlig sterkt berørt. Viser i denne sammenheng til vedlagte kart. Søknaden omfatter et begrenset antall skudd pr. år, ca stk, men med aktivitet hele året, 2 3 dager i året pr. uke. Aktiviteten har pågått siden begynnelsen på 60 tallet. Det har vært betydelig fokus på Mjøsas vannkvalitet de siste årene både i forbindelse med ammunisjonsdumping og organiske miljøgifter. Undersøkelser utført av NIVA i konkluderer med at aktiviteten ikke utgjør stor fare for vannkvaliteten i Mjøsa. Årlig tilført avfall vil være i form av kilo stål og kilo aluminium i Mjøsas sentralområde. Forurensningsfaren knyttet til bruk av sporlys er imidlertid ikke klarlagt. Mjøsa vurderes å ha betydelig og økende verdi for utøvelse av friluftsliv og turisme. Det er aktive seil og båtforeninger rundt Mjøsa som benytter det aktuelle nedslagfeltet. Det er etablert havner for fritidsbåter i Lillehammer, Biri, Moelv, Gjøvik, Kapp, Brumunddal, Nes, Hamar og Stange. Det registreres også økende interesse for utbygging av hyttet i nærheten av Mjøsa, også i Stange. Viser i denne sammenheng til pågående kommuneplanrevisjon. Videre er profilering av Mjøsa i turistsammenheng styrket. Big Lakes prosjektet,der Mjøsa inngår, er støttet av EU midler. Turistkontorene rundt Mjøsa og Mjøsa Strandeierforening samarbeider i denne sammenheng for å etablere fisketurisme i Mjøsa. Fylkesmannen i Hedmark og Oppland, Vassdragsforbundet for Mjøsa og tilløpselver og Østre Toten kommune retter oppmerksomheten særlig mot de negative effektene fortsatt skyting vil ha for de sterke friluftsinteressene knytter til Mjøsa og ber om at skytingen opphører så snart som praktisk mulig. Bakgrunn: Nammo Raufoss har i brev datert søkt SFT om tillatelse til videre drift av skytefeltet på Fjellhaug. Nammo Raufoss AS har et eget skytefelt på Bradalsmyra i Vestre Toten kommune hvor det meste av aktivitetene innen testing og utvikling foregår. På Bradalsmyra er det en rekke begrensninger i forhold til skyteavstander og teknologi. Dette gjør at Nammo Raufoss AS søker om videre drift på Fjellhaug i Østre Toten kommune. Aktiviteten på Fjellhaug har gått drastisk ned de siste åra grunnet en omlegging i produktspekteret. Dette gjør at det kun er behov for å teste opp til 40 mm granater, men i hovedsak 30 mm. Regionfelt Østlandet ved Rena kan være et alternativ, men vil ikke være tilgjengelig for Nammo Raufoss hele året.

17 Vurdering: NIVA konkluderer med at forurensningsfaren er liten, men det kan ikke utelukkes en viss påvirkning. Det arbeides målrettet for å styrke Mjøsas posisjon som fiskevann i internasjonal sammenheng. Fritidsfisketilbudet er betydelig og det er i dag gratis å fiske for lokalbefolkningen og for besøkende. For Stange kommune er derfor de viktigste innvendinger knyttet til friluftsinteressene. Særlig konfliktområde lokalt er Gillundstranda med eksisterende hyttefelt og badeaktivitet. I Stange er det fremmet nye ønsker om utlegging av hytteområder som grenser mot Mjøsa. Om disse område vil bli godkjent vil nedslagfeltet være rett utenfor disse ønskede hyttefeltene. Dette tilsier at skyteaktiviteten og nedslagsfelt innenfor kommunens grenser trolig vil bli stadig mer konfliktfylt. Med økt båtliv og annet friluftsliv nær og i nedslagsfeltet vil faren for ulykker bli økenede. Det skal mye til at alle som ferdes i Mjøsa med båt får med seg når skyting foregår selv om dette kunngjøres i media. Av dokumentene ser en at forsvarets skytefelt på Hjerkinn har vært benyttet av Nammo Raufoss når egen virksomhet har tillatt dette. Det antydes at det har vært kontakt med forsvaret om bruk av Regionfelt Østlandet, men at dette ikke kan erstatte fjellhaug. Regionfeltet Østlandet ble etablert blant annet for å erstatte skytefelt Hjerkinn, men også for å dekke forsvarets økte behov for skyte og øvingsfelt. Det bør derfor tilstrebes at Nammo Raufoss dekker sitt behov for skyteaktivitet gjennomføres ved Regionfelt Østlandet. Vedlegg: 1. Brev fra SFT til Stange kommune, datert Anmodning om uttalelse til søknad om utslippstillatelse, Nammo Raufoss. 2. Brev fra Nammo Raufoss til SFT, datert : Informasjon angående virksomheten på Fjellhaug skytefelt og eventuelt søknad om utslippstillatelse i forbindelse med videre drift 3. Kart Utrykte vedlegg: 1. Søknad om konsesjon for erverv av eiendommen gnr 3 bnr 19- Fjellhaug standplass. 2. Sikkerhetsinstruks for Fjellhaug standplass. 3.Kunngjøring fra SFT. 4.Uttalelse fra Fylkesmannen i Hedmark ved miljøvernavdelingen, datert

18 INTEGRASJON AV LANDBRUKSFORVALTNINGEN I HAMAR, LØTEN, RINGSAKER OG STANGE Saksbehandler: Eli Grøntoft Gjerdrum Arkivsak: 05/ /05 Arkiv: 026 V0 &10 Saken skal sluttbehandles av: Formannskapet Saksnr.: Utvalg Møtedato 0049/05 Formannskapet Rådmannens innstilling: Formannskapet godkjenner at det arbeides videre med et felles regionalt landbrukskontor tilknyttet et landbrukssenter på Blæstad. I det videre arbeidet må det utredes delegasjonsreglement, vedtekter, avtaler mv. som bl.a. omfatter kostnadsfordelingsprinsipper. Det må også synliggjøres kostnader vedrørende flytting og etablering av et slikt senter. Stange, den Erik Heldal Haugerud rådmann

19 SAKSOPPLYSNINGER Sammendrag: Regionrådet for Hamar-regionen har gjennomført et prosjekt vedrørende integrasjon av landbruksforvaltningen i de fire kommunene i regionen. Prosjektet vurderer fordeler og ulemper med dagens organisering og ved en eventuell integrasjon av to eller flere av landbrukskontorene. Det legges til grunn at en integrasjon skal innbefatte en fellesskapsløsningn med privat veiledningstjeneste i landbruket. Prosjektrapporten konkluderer med å anbefale en integrasjon som i første omgang går ut på å ha en felles ledelse men to kompetansesentra ett i Ringsaker som en fortsettelse av dagens kontor på Rudshøgda, og ett felles kontor for Stange, Hamar og Løten. Forslaget innebærer også etablering av en regional landbruksnemnd. Bakgrunn: Regionrådet for Hamar-regionen har gjennomført et prosjekt vedrørende integrasjon av landbruksforvaltningen i de fire kommunene i regionen. Man ønsket å få utredet ulike alternativer for økt integrasjon samt hvordan samarbeidet med den private veiledningstjenesten kunne ivaretas på best mulig måte. Dagen organisering Landbrukskontoert er i dag en selvstendig seksjon i Service-, informasjon- og forvaltningsavdlingen (SIF). Seksjonen ledes av jordbrukssjef. Stange har ikke egen landbruksnemnd. Alle landbrukssaker som skal til politisk behandling går direkte til Formannskapet. Alle saker som ikke er prinsippielle er delegert til jordbrukssjef. Prosjekt Integrasjon av landbruksforvaltningen i Hamar, Løten, Ringsaker og Stange KPMG AS fikk oppdraget med prosjektgjennomføringen og manager Jan Tharaldsen har vært prosjektleder. Prosjektets mål og organisering er beskrevet i prosjektrapporten. Samarbeidsrådet i landbruksforvaltningen har vært prosjektgruppe og har deltatt i drøftingene undervegs. Rapporten ble behandlet i prosjektgruppa 1.november 2004 og deretter sendt fra Regionrådet på høring i faglagene og i kommunene i regionen. Det som vurderes i rapporten er svake og sterke sider ved dagens organisering samt en vurdering av fordeler og ulemper ved sammenslåing av tre eller fire landbrukskontor i samarbeid med privat veiledningstjeneste. Fordeler og ulemper ved dagens organisering og med økt integrasjon er oppsummert slik: Fordeler med dagens organisering oppsummeres slik: Kompetanse landbrukskontorene opplever å ha god breddekompetanse, godt og kjent fagmiljø for brukere av tjenestene, god kvalitet i saksbehandlingen og god utnyttelse av eksisterende kompetanse. Lokalkunnskap god lokalkunnskap om brukere av tjenestene, samt struktur og mangfold innenfor næringen Nærhet lett tilgjengelighet for brukere med hensyn til adkomst og tilgjengelighet til kontorer Effektivitet effektiv drift av kontorene, god utnyttelse av eksisterende infrastruktur, IKT og fellestjenester

20 Ulemper med dagens organisering oppsummeres slik: Ressurssituasjonen meget stram økonomi, der det oppleves avsatt for lite midler kompetanseutvikling og etterutdanning, der størstedelen av utgiftene er lønn - som medfører for lite midler til øvrig drift. I tillegg oppleves kontorene å være små - sårbare og personavhengige Kompetanse manglende spisskompetanse og rådgivningskompetanse Samarbeid ikke godt nok samarbeid med øvrige samarbeidspartnere i regionen, ikke godt nok samarbeid med næringssjefer i kommunene, mangler fellesarenaer hvor alle fagmiljøer møtes og manglede samordning av aktiviteter Regional tenking manglende strategier, fokus og aktiviteter Effektivitet og drift nærhet til kommuneadministrasjonene (gjelder Løten og Ringsaker), manglende tid og trening til saksbehandling, dobbeltarbeid / lite samordning, uklare rolle- og oppgavefordelinger og manglende samordning av rutiner Fordeler med økt integrasjon oppsummeres slik: Kompetanse økt kompetanse generelt, økt spisskompetanse innenfor enkelte fagområder og rådgivning, bedre utnytting av samlet kompetanse i regionen, mer attraktive fagmiljø med hensyn til videreutvikling av kompetanse og rekruttering. Regionalt fokus likebehandling mellom kommunene, større gjennom-slagskraft og tyngde i forbindelse med felles satsningsområder og gjennomføring av større prosjekter, felles regional myndighet / beslutningssystemer, regional samordning og koordinering av strategier og ressurser Ressursutnytting bedre styring, økt inntjening og mer betalte tjenester, effektivisering, rasjonalisering og samordning av ressurser, felles beslutningssystemer og rutiner, større enhet og mindre sårbarhet Ulemper med økt integrasjon oppsummeres slik: Ressurssituasjonen reduserte økonomiske rammer, posisjonering av og konkurranse om ressurser, nedbemanning, lettere å gjemme seg i en større organisasjon Kontakt med kommuneadministrasjonen større avstand og mindre kontakt med administrative ledere og virksomhetene (samarbeidspartnere) i kommunene Politisk selvstyre lokaldemokrati inkl. beslutningssystemer, samordning av landbrukspolitikk vanskelig, regional prioritering og lokal nedprioritering, uklare politiske styringssignaler Lokalkunnskap økt integrasjon kan føre til mindre lokalkunnskap Prosjektgruppa anbefaler at det på lang sikt arbeides mot opprettelse av ett felles landbrukskontor/kompetansesenter for landbruk i Hamar-regionen. I første omgang anbefaler man imidlertid en organisering som går ut på å ha en felles ledelse men to kompetansesentra ett i Ringsaker som en fortsettelse av dagens kontor på Rudshøgda, og ett felles kontor for Stange, Hamar og Løten. Forslaget innebærer også etablering av en regional landbruksnemnd. Uttalelser fra høringsinstanser Faglagene i Stange har gitt felles uttalelse gjennom Stange Landbruksråd. Uttalelsen er entydig positiv til den forslåtte løsningen og det begrunnes med at antall driftsenheter går ned samtidig som det er krav til høg faglig standard på veiledning og forvaltning. Man mener det er vesentlig at offentlig og privat veiledningstjeneste samles under ett tak. Man er også positiv til regional landbruksnemnd forutsatt at de enkelte kommunale nemnder gir fra seg sin myndighet.

21 Planavdelingen v/plansjef Jørn Haugen gir en uttalelse som vurderer hvilke konsekvenser alternative løsninger/lokaliseringer av landbruksforvaltningen vil ha for planavdelingen og dens arbeidsoppgaver. Han gjør også noen bemerkninger utover denne rammen. Fra uttalelsen siteres følgende utdrag: Rapportens analyse av kvantitative effekter ved de forskjellige modellene gir for så vidt en redegjørelse for beregningsgrunnlaget som legges til grunn. Det er imidlertid ikke gjort noen analyse/vurdering av hvorvidt forutsetningene er sannsynlige når en velger å legge de gunstigste parametrene fra hvert av kontorene i dag til grunn for en felles løsning. Det er heller ikke klart om gevinstpotensialet har tatt høyde for eventuelle kostnader ved etablering av nytt/nye kontorer utenfor dagens bygningsmasse, og om det eventuelt er beregnet alternativ verdi av ledige lokaler. Dette vil i alle fall ha budsjettmessige konsekvenser. Det er heller ikke helt tydelig Planavdelingen har i dag et nært samarbeid med landbrukskontoret på flere områder. Kommunens utforming av arealplaner, både kommuneplanens arealdel og reguleringsplaner, skjer i nært samarbeid og dialog med landbrukskontoret. Tilsvarende er det et nært samarbeid innenfor mange miljøoppgaver. Planavdelingen vil derfor oppleve en eventuell flytting av landbrukskontoret ut av rådhuset som en svekkelse av det faglige miljøet som en til daglig er en del av, og som påvirker oppgaveløsningen. God tilgang til lokalkunnskap er også et element i dette. Gode tekniske og elektroniske kommunikasjonssystemer vil kunne avbøte noe på dette problemet, men det vil aldri kunne erstatte fullt ut den daglige og direkte dialogen. Jeg vil videre peke på som det også er gjort i rapporten viktigheten av et nært samarbeid mellom landbrukskontoret/landbruksnæringen og næringssamarbeidet for øvrig i regionen. Det bør derfor tenkes helhetlig når man nå er i en situasjon hvor både næringssamarbeidet generelt og landbrukskontorenes organisering er på dagsorden samtidig. Det har ikke kommet noen uttalelser fra de fagorganisasjoner som er berørt gjennom medlemmer ansatt på landbrukskontoret. Når det gjelder reaksjoner for øvrig i regionen, så kan det kort oppsummeres til at faglagene i Ringsaker ønsker å opprettholde dagens ordning for Ringsaker sin del. Faglagene i Løten og Hamar ønsker en løsning som omfatter bare Løten, Hamar og Stange. Begrunnelsen som går igjen er at man ønsker å styrke kompetansen til de ansatte og samle veiledningstilbudene til gårdbrukerne. Lokalisering Rapporten gir en drøfting av ulike kriterier for lokalisering, men har ikke konkludert med noen anbefalt løsning. Drøftingene gir imidlertid en pekepinn i retning av at Stange vil kunne være et naturlig sted å etablere et regionalt kontor for Løten, Hamar og Stange. Høgskolen i Hedmark har utredet muligheten for å etablere et landbrukssenter ved Blæstad. I to ulike brev til kommunene i regionen datert og beskrives dette. De har vært i kontakt med mange ulike aktører i landbruket som veiledningstjeneste, regnskapskontor, forsøksring, maskinfirma og forskningsinstitusjoner. Dette er institusjoner med både regional og nasjonal tilknytning. De ønsker at et regionalt landbrukskontor blir lagt til dette landbrukssenteret på Blæstad. I februar ble det gjort vedtak i høgskolestyret om at undervisning i landbruksteknikk og økologisk landbruk utover grunnkurset, fortsatt skal skje

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Halsa kommunestyre 49/ Standard abonnementsvilkår for vann- og avløpsanlegg i Halsa kommune

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Halsa kommunestyre 49/ Standard abonnementsvilkår for vann- og avløpsanlegg i Halsa kommune Halsa kommune Arkiv: 231 Arkivsaksnr: 2008/1150-8 Saksbehandler: Lars Wiik Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Halsa kommunestyre 49/12 23.08.2012 Standard abonnementsvilkår for vann- og avløpsanlegg

Detaljer

Saksprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtedato: Arkivsak: 11/ /11 Arkiv: 143 M03 Sak: 116/11

Saksprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtedato: Arkivsak: 11/ /11 Arkiv: 143 M03 Sak: 116/11 Saksprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtedato: 09.11.2011 Arkivsak: 11/5145-3 - 32182/11 Arkiv: 143 M03 Sak: 116/11 FELLES KOMMUEDELPLAN FOR VANN OG AVLØP 2014-2023 FOR KOMMUNENE HAMAR, LØTEN, RINGSAKER

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 25/11 08/769 REVIDERING AV TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR AGDENES KOMMUNE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 25/11 08/769 REVIDERING AV TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR AGDENES KOMMUNE Agdenes kommune MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: 13.04.2011 Tid: Kl. 12.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Saksnr.

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE GODKJENNING AV MØTEBOK FRA MØTET 12.03.08

MØTEINNKALLING SAKSLISTE GODKJENNING AV MØTEBOK FRA MØTET 12.03.08 MØTEINNKALLING Utvalg: Møtested: Fast utvalg for plansaker Ekstraordinært møte Gran Rådhus, Møterom Granavollen Møtedato: 27.03.2008 Tid: 15.00 Eventuelt forfall meldes til Kommunetorget tlf. 61 33 84

Detaljer

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Eldrerådet Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne Komite Levekår Formannskapet Kommunestyret

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Eldrerådet Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne Komite Levekår Formannskapet Kommunestyret STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: G21 Arkivsaksnr: 2012/1306-1 Saksbehandler: Trine Nesheim Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Eldrerådet Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne Komite Levekår Formannskapet

Detaljer

Felles landbrukskontor for Frogn, Nesodden, Oppegård, Ski, Vestby og Ås - Ny samarbeidsavtale. Saksbehandler: Trine Christensen Saksnr.

Felles landbrukskontor for Frogn, Nesodden, Oppegård, Ski, Vestby og Ås - Ny samarbeidsavtale. Saksbehandler: Trine Christensen Saksnr. Ås kommune Felles landbrukskontor for Frogn, Nesodden, Oppegård, Ski, Vestby og Ås - Ny samarbeidsavtale Saksbehandler: Trine Christensen Saksnr.: 14/00472-2 Behandlingsrekkefølge Møtedato Hovedutvalg

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato. Vertskommuneavtale for interkommunalt samarbeid om Værnesregionen DMS

Utvalg Utvalgssak Møtedato. Vertskommuneavtale for interkommunalt samarbeid om Værnesregionen DMS TYDAL KOMMUNE Arkiv: F00 Arkivsaksnr: 2012/21-35 Saksbehandler: Ragnhild Wesche Kvål Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for helse, oppvekst og kultur Formannskapet Kommunestyret Vertskommuneavtale

Detaljer

SAKSFREMLEGG REVIDERING AV AVTALE - FELLES LANDBRUKSKONTOR

SAKSFREMLEGG REVIDERING AV AVTALE - FELLES LANDBRUKSKONTOR Behandles i: Formannskapet REVIDERING AV AVTALE - FELLES LANDBRUKSKONTOR Dokumenter Dato Trykt vedlegg til 1 Gjeldende avtale om interkommunalt landbrukskontor for Vestby, Ski, Ås, Frogn, Nesodden og Oppegård

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 1 Arkivsak: 08/2752 SAMLET SAKSFRAMSTILLING BEBYGGELSESPLAN FOR NORSK TIPPING - SLUTTBEHANDLING Saksbehandler: Per Johansen Arkiv: Saksnr.: Utvalg Møtedato 213/08 HAMAR FORMANNSKAP 04.06.2008

Detaljer

VEDTEKTER/ OPPHOLDSTID - BARNEHAGENE I AGDENES

VEDTEKTER/ OPPHOLDSTID - BARNEHAGENE I AGDENES Agdenes kommune MØTEINNKALLING Utvalg: HOVEDUTVALG OPPVEKST OG LEVEKÅR Møtested: Rådhuset Møtedato: 24.01.2012 Tid: Kl.10.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Geir Magne Sund, Ole Folland Arkiv: A11 &42 Arkivsaksnr-dok.nr: 09/183-3

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Geir Magne Sund, Ole Folland Arkiv: A11 &42 Arkivsaksnr-dok.nr: 09/183-3 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Geir Magne Sund, Ole Folland Arkiv: A11 &42 Arkivsaksnr-dok.nr: 09/183-3 SØKNAD OM ETABLERING AV PRIVAT BARNEHAGE I LAUVÅSEN Rådmannens innstilling: Alternativ 1: 1. Formannskapet

Detaljer

Porsanger kommune. Planutvalget. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: Tid: 09:00

Porsanger kommune. Planutvalget. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteinnkalling Planutvalget Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 26.04.2012 Tid: 09:00 Forfall meldes til offentlig servicekontor på telefon 78 46 00 00 eller e-post

Detaljer

SØKNAD OM DISPENSASJON FOR BYGGING AV HYTTE I LNF OMRÅDE GNR 9 BNR

SØKNAD OM DISPENSASJON FOR BYGGING AV HYTTE I LNF OMRÅDE GNR 9 BNR Skånland kommune MØTEINNKALLING Utvalg: DET FASTE UTVALG FOR PLANSAKER Møtested: Møterom 201 Møtedato: 12.11.2013 Tid: 08:30 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77089510 Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

Nord-Odal kommune Eiendom og samfunn

Nord-Odal kommune Eiendom og samfunn Nord-Odal kommune Eiendom og samfunn Fylkesmannen i Hedmark Postboks 4034 2306 HAMAR Vår ref. Deres ref. Dato: 15/2733/FA - L12/RJO/ 05.04.2016 Mindre endring av reguleringsplan Sandvik. Vedtak Formannskapet

Detaljer

Saksframlegg KOMMUNEDELPLAN LANDBRUK FOR LILLEHAMMER-REGIONEN

Saksframlegg KOMMUNEDELPLAN LANDBRUK FOR LILLEHAMMER-REGIONEN Saksframlegg Ark.: V00 Lnr.: 7145/14 Arkivsaksnr.: 12/769-48 Saksbehandler: Øystein Jorde KOMMUNEDELPLAN LANDBRUK FOR LILLEHAMMER-REGIONEN Vedlegg: Kommunedelplan landbruk for Lillehammer-regionen med

Detaljer

MØTEINNKALLING TILLEGG SAKSLISTE 11/15 13/911 FELLES BARNEVERNTJENESTE I SØNDRE LAND OG NORDRE LAND. Hov, 6.februar 2015. Terje Odden Ordfører

MØTEINNKALLING TILLEGG SAKSLISTE 11/15 13/911 FELLES BARNEVERNTJENESTE I SØNDRE LAND OG NORDRE LAND. Hov, 6.februar 2015. Terje Odden Ordfører SØNDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING Side 1 Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Møtedato: 16.02.2015 Tid: 17:00 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt forfall

Detaljer

NY ORGANISERING AV REGIONRÅDSARBEIDET I HAMARREGIONEN - NYE VEDTEKTER OG VALG AV REPRESENTANTER

NY ORGANISERING AV REGIONRÅDSARBEIDET I HAMARREGIONEN - NYE VEDTEKTER OG VALG AV REPRESENTANTER Saknr. 11/6983-4 Ark.nr. 000 Saksbehandler: Bjarne H. Christiansen NY ORGANISERING AV REGIONRÅDSARBEIDET I HAMARREGIONEN - NYE VEDTEKTER OG VALG AV REPRESENTANTER Fylkesrådets innstilling til vedtak: :::

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Pensjonisthuset Møtedato: 21.08.2008 Tid: Kl. 18.00

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Pensjonisthuset Møtedato: 21.08.2008 Tid: Kl. 18.00 Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Pensjonisthuset Møtedato: 21.08.2008 Tid: Kl. 18.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78985304/316 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING Tillegg SAKSLISTE

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: Steigen formannskap Møtested: Rådhuset, Leinesfjord Møtedato: 17.06.2008 Tid: Kl.09:00-11:00

MØTEINNKALLING. Utvalg: Steigen formannskap Møtested: Rådhuset, Leinesfjord Møtedato: 17.06.2008 Tid: Kl.09:00-11:00 Sak 50/08 MØTEINNKALLING Utvalg: Steigen formannskap Møtested: Rådhuset, Leinesfjord : 17.06.2008 Tid: Kl.09:00-11:00 Eventuelle forfall, samt forfallsgrunn bes meldt snarest til sentralbordet, tlf. 757

Detaljer

Saksprotokoll. Utvalg: Formannskapet som det faste planutvalg Møtedato: 21.06.2006 Arkivsak: 05/03437-014719/06 Arkiv: PLA 202 Sak: 0030/06

Saksprotokoll. Utvalg: Formannskapet som det faste planutvalg Møtedato: 21.06.2006 Arkivsak: 05/03437-014719/06 Arkiv: PLA 202 Sak: 0030/06 Saksprotokoll Utvalg: Formannskapet som det faste planutvalg Møtedato: 21.06.2006 Arkivsak: 05/03437-014719/06 Arkiv: PLA 202 Sak: 0030/06 REGULERINGSPLAN FOR GNR. 9 BNR. 21 (BREIDABLIKK) Behandling: Rådmannens

Detaljer

Utkast til ny selskapsavtale mellom Midtre-Namdal Avfallsselskap IKS og kommunen, og forslag til ny forskrift for husholdningsavfall

Utkast til ny selskapsavtale mellom Midtre-Namdal Avfallsselskap IKS og kommunen, og forslag til ny forskrift for husholdningsavfall Fosnes kommune Fosnes plan og utvikling Saksmappe: 2015/2209-1 Saksbehandler: Knut Skreddernes Saksframlegg Utkast til ny selskapsavtale mellom Midtre-Namdal Avfallsselskap IKS og kommunen, og forslag

Detaljer

Gnr 60 bnr 1 - Haugerud Gård - Søknad om deling - Dispensasjon - Klage på avslag. Saksbehandler: Eva Merete Lunde Saksnr.

Gnr 60 bnr 1 - Haugerud Gård - Søknad om deling - Dispensasjon - Klage på avslag. Saksbehandler: Eva Merete Lunde Saksnr. Gnr 60 bnr 1 - Haugerud Gård - Søknad om deling - Dispensasjon - Klage på avslag Saksbehandler: Eva Merete Lunde Saksnr.: 16/01113-13 Behandlingsrekkefølge Møtedato Hovedutvalg for teknikk og miljø 16.02.2017

Detaljer

Saksframlegg. Evje og Hornnes kommune

Saksframlegg. Evje og Hornnes kommune Evje og Hornnes kommune Arkiv: 18/1 Saksmappe: :2009/278-20 Saksbehandler: :STL Dato: 04.04.2011 Saksframlegg Evje og Hornnes kommune Utv.saksnr Utvalg Møtedato 26/11 Plan- og Bygningsrådet 12.05.2011

Detaljer

1.gangs behandling, Forslag til reguleringsplan, Sandvika hytteområde, RP049. Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap 23/

1.gangs behandling, Forslag til reguleringsplan, Sandvika hytteområde, RP049. Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap 23/ Fosnes kommune Fosnes teknisk avdeling Saksmappe: 2015/9151-9 Saksbehandler: Knut Skreddernes Saksframlegg 1.gangs behandling, Forslag til reguleringsplan, Sandvika hytteområde, RP049. Utvalg Utvalgssak

Detaljer

Weenbo Gruppen AS - klage på vedtak om dispensasjon og rammetillatelse - gnr. 33 bnr. 764

Weenbo Gruppen AS - klage på vedtak om dispensasjon og rammetillatelse - gnr. 33 bnr. 764 Trysil kommune Saksframlegg Dato: 12.01.2017 Referanse: 4775/2017 Arkiv: 33/764 Vår saksbehandler: Bjørn Helge Kristiansen Weenbo Gruppen AS - klage på vedtak om dispensasjon og rammetillatelse - gnr.

Detaljer

SAKSLISTE - Tilleggssaker

SAKSLISTE - Tilleggssaker MØTEINNKALLING Utvalg: Møtested: Formannskapet Gran rådhus, møterom Granavollen Møtedato: 16.04.2009 Tid: 09.30 (Saker merket med * skal behandles av kommunestyret.) SAKSLISTE - Tilleggssaker Saksnr. Tittel

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE NR 16. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel

MØTEINNKALLING SAKSLISTE NR 16. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel RINGERIKE KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET EKSTRAORDINÆRT MØTE Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 17.12.2009 Tid: 13.00 Forfall meldes til sekretariatet, tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING. Saksbehandler: Bård Sødal Grasbekk

SAMLET SAKSFRAMSTILLING. Saksbehandler: Bård Sødal Grasbekk Side 1 av 5 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 13/3496-38 DETALJREGULERING FOR HØYDEBASSENG HAMAR NORD Saksbehandler: Bård Sødal Grasbekk Arkiv: M14 Saksnr.: Utvalg Møtedato 160/16 FORMANNSKAPET 20.04.2016

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAMLET SAKSFRAMSTILLING UTV.SAKSNR. UTVALG MØTEDATO 60/06 Formannskapet 26.09.2006 47/06 Kommunestyret 30.10.2006 Arkivsaksnr.: 06/1633 Arkivkode: L80 &00 Saksbehandler: Magne Thomassen LOVREGULERING UTBYGGINGSAVTALER

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Solhuset, Slitu Møtedato: 10.01.2012 Tid: Kl. 15:30 Det serveres en enkel middag før møtestart.

MØTEINNKALLING. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Solhuset, Slitu Møtedato: 10.01.2012 Tid: Kl. 15:30 Det serveres en enkel middag før møtestart. MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Solhuset, Slitu Møtedato: 10.01.2012 Tid: Kl. 15:30 Det serveres en enkel middag før møtestart. Eventuelt forfall meldes til tlf. 69 82 44 00 Varamedlemmer

Detaljer

Det gode liv ved Mjøsa

Det gode liv ved Mjøsa Det gode liv ved Mjøsa Sigrid J. Langsjøvold 4.12.2014 Bakgrunn Big Lakes II -prosjektet: videreføre og styrke allerede etablert nettverk Strandsone-seminar i april 2006 konkluderte med at det er behov

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utvalg: Formannskapet Møtedato: 13.10.2004 Tid: kl. 09.00 Avsluttet: 12.45

MØTEPROTOKOLL. Utvalg: Formannskapet Møtedato: 13.10.2004 Tid: kl. 09.00 Avsluttet: 12.45 MØTEPROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtedato: 13.10.2004 Tid: kl. 09.00 Avsluttet: 12.45 Tilstede på møtet Medlemmer: Gunn Fjæstad AP Bjarne H. Christiansen Marianne Pedersen Nils A. Røhne Aud Karin Furulund

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 167/16 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL FRA DEN

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 167/16 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL FRA DEN Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 12.01.2017 Tid: 17:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 32150000 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE 167/16 GODKJENNING

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET. Møtested: Klæbu kommune - kommunestyresalen Møtedato: 25.10.2012 Tid: 16:00 Slutt: 20.00

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET. Møtested: Klæbu kommune - kommunestyresalen Møtedato: 25.10.2012 Tid: 16:00 Slutt: 20.00 Klæbu kommune MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET Møtested: Klæbu kommune - kommunestyresalen Møtedato: 25.10.2012 Tid: 16:00 Slutt: 20.00 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Av 23 medlemmer

Detaljer

Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: SAKER TIL BEHANDLING:

Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: SAKER TIL BEHANDLING: LUNNER KOMMUNE MØTEBOK Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: Utviklingsutvalget Kommunestyresalen 07.04.2011 SAKER TIL BEHANDLING: Sak 9/11 Sak 10/11 Referater utviklingsutvalget 2011 67/723 Klage på vedtak

Detaljer

MØTEINNKALLING TILLEGG SAKSLISTE 206/12 12/1177 KLAGE - PÅLEGG OM TILKNYTNING TIL KOMMUNALT VANN GNR 13/BNR 37 - FLUBERGVEGEN 1040

MØTEINNKALLING TILLEGG SAKSLISTE 206/12 12/1177 KLAGE - PÅLEGG OM TILKNYTNING TIL KOMMUNALT VANN GNR 13/BNR 37 - FLUBERGVEGEN 1040 Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Møtedato: 12.09.2012 Tid: Kl. 09.30 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt forfall

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Formannskapet har møte Torsdag 16. april 2009 kl. 10.00 i Formannskapssalen, Alta rådhus. Tilleggs - Saksliste

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Formannskapet har møte Torsdag 16. april 2009 kl. 10.00 i Formannskapssalen, Alta rådhus. Tilleggs - Saksliste SAKSDOKUMENT Møteinnkalling Formannskapet har møte Torsdag 16. april 2009 kl. 10.00 i Formannskapssalen, Alta rådhus. Eventuelle forfall meldes til tlf. 78455193. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. 0092/05 05/00389 Unntatt offentlighet SKJENKEBEVILGNING

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. 0092/05 05/00389 Unntatt offentlighet SKJENKEBEVILGNING Geir A. Iversen Bjørnar Hågensen Elisabeth S. Mikalsen Eva D. Husby Målfrid Hansen for Roy Mienna Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset i Breivikbotn Møtedato: 10.10.2005 Tid: Kl. 12.00 Eventuelt forfall

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tore Westin Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 13/419

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tore Westin Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 13/419 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Tore Westin Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 13/419 NY REVISJONSORDNING FOR DØNNA KOMMUNE. Kontrollutvalgets innstilling: 1. Dønna kommune ønsker å inngå i en ny revisjonsordning slik

Detaljer

GLÅMDAL INTERKOMMUNALE RENOVASJONSSELSKAP IKS RENOVASJONSFORSKRIFT

GLÅMDAL INTERKOMMUNALE RENOVASJONSSELSKAP IKS RENOVASJONSFORSKRIFT GLÅMDAL INTERKOMMUNALE RENOVASJONSSELSKAP IKS RENOVASJONSFORSKRIFT Renovasjonsforskrift for kommunene Eidskog, Kongsvinger, Sør-Odal og Nord-Odal Eidskog: 9. juni 2011 Kongsvinger: 23. juni 2011 Nord-Odal:

Detaljer

Hurum kommune Arkiv: 034 Saksmappe: 2015/2746 Saksbehandler: Sverre Wittrup Dato:

Hurum kommune Arkiv: 034 Saksmappe: 2015/2746 Saksbehandler: Sverre Wittrup Dato: Hurum kommune Arkiv: 034 Saksmappe: 2015/2746 Saksbehandler: Sverre Wittrup Dato: 05.10.2016 A-sak. Kommunal planstrategi 2015-19 med tilhørende forslag om å rullere Kommuneplanens arealdel og å oppheve

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller e-post: seko@gamvik.kommune.no Varamedlemmer innkalles særskilt ved forfall.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller e-post: seko@gamvik.kommune.no Varamedlemmer innkalles særskilt ved forfall. Gamvik kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Samfunnshuset, Restauranten Møtedato: 13.03.2013 Tid: 11:00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller e-post: seko@gamvik.kommune.no

Detaljer

Arkivsaksnr.: 05/

Arkivsaksnr.: 05/ Arkivsaksnr.: 05/00244-001 Arkivnr.: Saksbehandler: Rådmann, Tore Molstad Andresen FELLES SKATTEOPPKREVER FOR HADELAND Rådmannens innstilling: 1. Felles skatteoppkreverfunksjon for Gran, Jevnaker og Lunner

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utvalg: Formannskapet Møtedato: 08.02.2006 Tid: 09.00 Avsluttet: 13.00

MØTEPROTOKOLL. Utvalg: Formannskapet Møtedato: 08.02.2006 Tid: 09.00 Avsluttet: 13.00 MØTEPROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtedato: 08.02.2006 Tid: 09.00 Avsluttet: 13.00 Tilstede på møtet Medlemmer: Jan Tyriberget, Gunn R. Fjæstad Bjarne H. Christiansen Marianne Pedersen Nils A. Røhne

Detaljer

SVAR PÅ HØRING - REGIONAL PLANSTRATEGI - FYLKESKOMMUNEN

SVAR PÅ HØRING - REGIONAL PLANSTRATEGI - FYLKESKOMMUNEN MØTEINNKALLING Utvalg: RÅD FOR MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE Møtested: Møterom Havnås Møtedato: 10.09.2012 Tid: 15.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 41 53 70 75 Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tryggve Solfjell Arkiv: GNR 11/14 Arkivsaksnr.: 11/315

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tryggve Solfjell Arkiv: GNR 11/14 Arkivsaksnr.: 11/315 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Tryggve Solfjell Arkiv: GNR 11/14 Arkivsaksnr.: 11/315 SØKNAD OM DISPANSASJON FRA AREALPLAN - NY BEHANDLING GNR/BNR 11/14. Rådmannens innstilling: Formannskapet avslår klage

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 80/ Kommunestyret 85/

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 80/ Kommunestyret 85/ 1 Meråker kommune Arkiv: 140 Arkivsaksnr: 2012/604-2 Saksbehandler: Bård Øyvind Solberg Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 80/12 06.09.2012 Kommunestyret 85/12 01.10.2012 Forslag til utarbeidelse

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Faks 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Faks 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk. SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Faks 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no SAKSFRAMLEGG Sak til politisk behandling Saksbehandler: Bernt Kvamme

Detaljer

Ny plan- og bygningslov - politisk organisering og endring av delegasjonsreglementet.

Ny plan- og bygningslov - politisk organisering og endring av delegasjonsreglementet. Namdalseid kommune Saksmappe: 2009/2585-5 Saksbehandler: Kjell Einvik Saksframlegg Ny plan- og bygningslov - politisk organisering og endring av delegasjonsreglementet. Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid

Detaljer

PLANUTVALG Saknr Tittel:

PLANUTVALG Saknr Tittel: LEKA KOMMUNE SÆRUTSKRIFT Saksgang: Utvalg: Møtedato: PLANUTVALG 05.10.10 Saknr Tittel: 19/10 Søknad om dispensasjon fra forbudet mot bygging i 100 m sonen og fra kommuneplanens arealdel gnr 5 brn1 Votering:

Detaljer

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite Levekår Formannskapet Kommunestyret

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite Levekår Formannskapet Kommunestyret STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: F47 Arkivsaksnr: 2012/499-1 Saksbehandler: Kari Lindseth Øfsti Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite Levekår Formannskapet Kommunestyret Revidert avtale for interkommunalt

Detaljer

ENEBAKK KOMMUNE MØTEINNKALLING. Utvalg for teknikk og miljø

ENEBAKK KOMMUNE MØTEINNKALLING. Utvalg for teknikk og miljø 1 ENEBAKK KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg for teknikk og miljø Møtested: Formannskapssalen Dato: 06.09.2007 Tid: 19:00 Medlemmer som ikke kan møte på grunn av lovlig forfall må omgående melde fra til INTERNE

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON

MØTEINNKALLING SAKLISTE GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEINNKALLING Utvalg: Hovedutvalg skole, oppvekst- og kultur Møtested: Gratangen rådhus Møtedato: 04.12.2013 Tid: 09:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 02

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Agdenes kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: 10.09.2014 Tid: 10:30 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no Varamedlemmer

Detaljer

Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Gunnar Leren

Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Gunnar Leren MARKER KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Plan- og miljøutvalget Møtested: Marker Rådhus Møtedato: 27.01.2015 Tidspunkt: 18:30 Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Gunnar Leren Nestleder Finn Labråten Roger

Detaljer

MØTEINNKALLING Formannskapet

MØTEINNKALLING Formannskapet Klæbu kommune MØTEINNKALLING Formannskapet Møtested: Klæbu rådhus, formannskapssalen Møtedato: 12.03.2015 Tid: 09:00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

Etnedal kommune. Kommuneplanens arealdel Behandlet av Møtedato Saksnr. Kommunestyret /17

Etnedal kommune. Kommuneplanens arealdel Behandlet av Møtedato Saksnr. Kommunestyret /17 Etnedal kommune Behandlet av Møtedato Saksnr. Kommunestyret 14.09.2017 071/17 Mappe JournalID ArkivID Saksbehandler 17/530 17/4036 142, 20170130, L10 Rolf Erik Poppe Kommuneplanens arealdel 2018-2028 Vedlegg:

Detaljer

MØTEINNKALLING Vestby kontrollutvalg

MØTEINNKALLING Vestby kontrollutvalg MØTEINNKALLING Vestby kontrollutvalg Møtetid: 27.01.2016 kl. 17:00 Møtested: Formannskapssalen i Vestby rådhus Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet. Møtedokumenter

Detaljer

Dispensasjon i forbindelse med oppføring av bolighus på område B1 i reguleringsplanen for del av området mellom Rønvikveien og Jernbanen

Dispensasjon i forbindelse med oppføring av bolighus på område B1 i reguleringsplanen for del av området mellom Rønvikveien og Jernbanen Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 02.02.2010 6288/2010 2010/501 L12 Saksnummer Utvalg Møtedato 10/14 Planutvalget 23.02.2010 Dispensasjon i forbindelse med oppføring av bolighus

Detaljer

Porsanger kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Planutvalget Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: Tid: 09:00

Porsanger kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Planutvalget Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteinnkalling Utvalg: Planutvalget Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 19.01.2012 Tid: 09:00 Forfall meldes til offentlig servicekontor på telefon 78 46 00 00 eller e-post

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf Fax E-post:

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf Fax E-post: SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no MØTEINNKALLING Utvalg: Utvalg for plan og samferdsel Møtedato: 19.12.2011

Detaljer

FROSTA KOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling. DATO: Onsdag 30. april 2014 TID: Kl. 09:00 STED: Frosta kommunehus Møterom A

FROSTA KOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling. DATO: Onsdag 30. april 2014 TID: Kl. 09:00 STED: Frosta kommunehus Møterom A FROSTA KOMMUNE Kontrollutvalget Møteinnkalling DATO: Onsdag 30. april 2014 TID: Kl. 09:00 STED: Frosta kommunehus Møterom A Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig forfall,

Detaljer

RISØR KOMMUNE Enhet for plan- og byggesak

RISØR KOMMUNE Enhet for plan- og byggesak RISØR KOMMUNE Enhet for plan- og byggesak Arkivsak: 2013/664-8 Arkiv: 2/67 Saksbeh: Camilla Trondsen Dato: 26.08.2013 Klage Hytte: Ny hytte Sted: Nipekilen gnr. 2 bnr. 67 Søker: Lie Øyen Arkitekter AS

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET TYNSET KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 02.04.2009 Tid: Kl. 09.00 NAV Arbeidslivssenter v/ingrid Storrøsæter og Kari Grotdal Brænd informerer om sykefravær og de

Detaljer

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAP Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 24.06.2014 Tid: Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Karlsøy offentlige servicekontor Møtedato: 17.11.2005 Tid: 09.

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Karlsøy offentlige servicekontor Møtedato: 17.11.2005 Tid: 09. Karlsøy kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Karlsøy offentlige servicekontor Møtedato: 17.11.2005 Tid: 09.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 777 46 000 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING

Detaljer

1 Om Kommuneplanens arealdel

1 Om Kommuneplanens arealdel 1 Om Kommuneplanens arealdel 1. 1 Planens dokumenter Kommuneplanens arealdel 2013-2022 består av tre dokumenter. Figuren beskriver hvordan de virker og sammenhengen mellom dem. Planbeskrivelse Plankart

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Ibestad kommune. Formannskap. Møtested: Kommunestyresalen, Hamnvik Møtedato: 10.06.2010 Tid: Kl 09.00 15.30. Til stede på møtet

MØTEPROTOKOLL. Ibestad kommune. Formannskap. Møtested: Kommunestyresalen, Hamnvik Møtedato: 10.06.2010 Tid: Kl 09.00 15.30. Til stede på møtet Ibestad kommune MØTEPROTOKOLL Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Hamnvik Møtedato: 10.06.2010 Tid: Kl 09.00 15.30 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Marit Johansen Erik Roll Eidar

Detaljer

MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: Kl Fylkesmannen informerer om kommunereformen

MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: Kl Fylkesmannen informerer om kommunereformen TYNSET KOMMUNE MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 03.12.2015 Tid: Kl. 15.00 Fylkesmannen informerer om kommunereformen TILLEGGSSAKLISTE Saksnr. Tittel 143/15 DISPENSASJON

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Enhetsleder TLM Arkiv: 611 Arkivsaksnr.: 16/4382-3

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Enhetsleder TLM Arkiv: 611 Arkivsaksnr.: 16/4382-3 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Enhetsleder TLM Arkiv: 611 Arkivsaksnr.: 16/4382-3 INDUSTRIVEIEN 5 HEMNE AS - ERVERV AV AREAL Ferdigbehandles i: Kommunestyret Saksdokumenter: 16/4382-1 Søknad om erverv av

Detaljer

Reglement for hovedutvalg

Reglement for hovedutvalg Reglement for hovedutvalg Reglementet inneholder bestemmelser om valg, sammensetning, utvalgenes arbeidsområde og møter. Hjemmel: Kommunelovens 8. nr. 1 og 2. Vedtatt dato: 12.03.2002 Vedtaksorgan: Kongsberg

Detaljer

%%%Trykk F11 for å plassere markøren der du skal begynne å skrive%%% SAKSFRAMLEGG

%%%Trykk F11 for å plassere markøren der du skal begynne å skrive%%% SAKSFRAMLEGG %%%Trykk F11 for å plassere markøren der du skal begynne å skrive%%% SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Jørn A. Haugen Arkiv: V61 &13 Arkivsaksnr.: 09/5713-3 Saken skal sluttbehandles av: Formannskapet HØRING

Detaljer

GRUE KOMMUNE. Møtebok. Utvalg: Formannskapet Møtested: Grue rådhus, formannskapssalen Dato: Mandag 02.11.2009 Tidspunkt: Kl. 13.00 17.

GRUE KOMMUNE. Møtebok. Utvalg: Formannskapet Møtested: Grue rådhus, formannskapssalen Dato: Mandag 02.11.2009 Tidspunkt: Kl. 13.00 17. GRUE KOMMUNE Møtebok Utvalg: Formannskapet Møtested: Grue rådhus, formannskapssalen Dato: Mandag 02.11.2009 Tidspunkt: Kl. 13.00 17.15 Følgende medlemmer møtte: Herdis Bragelien Odd Holen Kaja Sillerud

Detaljer

Søknad om dispensasjon for oppføring av fritidsbolig - gbnr 155/18

Søknad om dispensasjon for oppføring av fritidsbolig - gbnr 155/18 Saksframlegg Arkivnr. 142 Saksnr. 2014/2800-5 Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for næring, plan og miljø 16.02.2015 Saksbehandler: Håvard Kvernmo Søknad om dispensasjon for oppføring av fritidsbolig -

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 5 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 13/748 KYSTPLAN - HELGELAND Saksbehandler: Jonny Iversen Arkiv: RNR KP-KYST- 2014 Saksnr.: Utvalg Møtedato 74/13 Formannskap 11.06.2013 9/13 Kommunestyret

Detaljer

GRUE KOMMUNE. Møtebok. Utvalg: Formannskapet Møtested: Grue rådhus, formannskapssalen Dato: Mandag 06.06.2011 Tidspunkt: Kl. 17.00 18.

GRUE KOMMUNE. Møtebok. Utvalg: Formannskapet Møtested: Grue rådhus, formannskapssalen Dato: Mandag 06.06.2011 Tidspunkt: Kl. 17.00 18. GRUE KOMMUNE Møtebok Utvalg: Formannskapet Møtested: Grue rådhus, formannskapssalen Dato: Mandag 06.06.2011 Tidspunkt: Kl. 17.00 18.50 Følgende medlemmer møtte: Herdis Bragelien Odd Holen Roman Drazkowski

Detaljer

Protokoll møte i politisk styringsgruppe INVEST

Protokoll møte i politisk styringsgruppe INVEST Protokoll møte i politisk styringsgruppe Møtedato: 10.02.2009 Møtested: Steinkjer rådhus, møterom Hilmar Aleksandersen i 3.etg. Tidspunkt: Kl. 13.00 Deltakere: Ole Tronstad, Bjørn Arild Gram, Frank Christiansen

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato

Utvalg Utvalgssak Møtedato TYDAL KOMMUNE Arkiv: 192/001 Arkivsaksnr: 2012/381-36 Saksbehandler: Knut Selboe Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for areal, miljø og teknikk 21/13 24.04.2013 Utvalg for areal, miljø og teknikk

Detaljer

Varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale eller innkalling.

Varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale eller innkalling. FLATANGER KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 18.02.2015 Møtetid: Kl. 10.00 Møtested: Møterom II, Flatanger Rådhus De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig forfall,

Detaljer

VENNESLA KOMMUNE. Plan- og økonomiutvalget. Dato: 18.03.2014 kl. 9:00 Sted: Ordførers kontor Arkivsak: 14/00034 Arkivkode: 033

VENNESLA KOMMUNE. Plan- og økonomiutvalget. Dato: 18.03.2014 kl. 9:00 Sted: Ordførers kontor Arkivsak: 14/00034 Arkivkode: 033 VENNESLA KOMMUNE Plan- og økonomiutvalget Dato: 18.03.2014 kl. 9:00 Sted: Ordførers kontor Arkivsak: 14/00034 Arkivkode: 033 Mulige forfall meldes snarest til forfall@vennesla.kommune.no eller til Hilde

Detaljer

KLAGE PÅ KOMMUNENS VEDTAK OM DISPENSASJON FOR Å BEBYGGE EIENDOMMEN GNR/BNR 16/59 I HØSTDALEN

KLAGE PÅ KOMMUNENS VEDTAK OM DISPENSASJON FOR Å BEBYGGE EIENDOMMEN GNR/BNR 16/59 I HØSTDALEN ALVDAL KOMMUNE Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 22.06.2017 Tid: 08:15-09:00 MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 34/17 16/1334 KLAGE PÅ KOMMUNENS VEDTAK OM DISPENSASJON

Detaljer

Deres ref.: Deres brev av : Vår ref.: (Oppgis ved svar) Dato: 05/ /A10 &

Deres ref.: Deres brev av : Vår ref.: (Oppgis ved svar) Dato: 05/ /A10 & SANDEFJORD KOMMUNE Skole- og barnehageetaten Seksjon: Saksbehandler: Direkte innv.: Barnehage Ulf Pedersen 33416677 lav l Det kongelige barne- og familiedepartement Postboks 8036 Dep BARNE- OG FAMILIEDEP.

Detaljer

Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Møtet er lukket, jfr. kommunelovens 77 nr. 8.

Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Møtet er lukket, jfr. kommunelovens 77 nr. 8. FROSTA KOMMUNE Kontrollutvalget Møteinnkalling DATO: Torsdag 26. mai 2011 TID: Kl. 09:00 STED: Frosta rådhus - Kommunestyresalen NB! MERK TID Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har

Detaljer

Klage på avslag søknad om bruksendring av fritidsbolig til helårsbolig på eiendom gnr. 124 bnr. 104 i Kråkåsen, Kjerringøy, Odd Arne Vindvik

Klage på avslag søknad om bruksendring av fritidsbolig til helårsbolig på eiendom gnr. 124 bnr. 104 i Kråkåsen, Kjerringøy, Odd Arne Vindvik Byggesakskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 01.12.2009 66824/2009 2009/4351 124/104 Saksnummer Utvalg Møtedato 09/26 Delegert kommunaldirektøren Teknisk avdeling 09/162 Planutvalget 15.12.2009

Detaljer

Svein-Arne Myrvold Kontrollsekretær Telefon / E-post:

Svein-Arne Myrvold Kontrollsekretær Telefon / E-post: Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: Torsdag 12. april 2012 Møtetid: Kl. 0900 Møtested: Namsos Samfunnshus, møterom Lyon De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig forfall,

Detaljer

Vår ref. Arkivkode Deres ref. Dato 13/303-26/IDL S

Vår ref. Arkivkode Deres ref. Dato 13/303-26/IDL S Oppeid, 8294 Hamarøy t: 75 76 50 00 f: 75 76 51 39 w: www.hamaroy.kommune.no org: 970 542 507 Norges vassdrags- og energidirektorat Postboks 5091 Majorstuen 0301 OSLO Vår ref. Arkivkode Deres ref. Dato

Detaljer

Saksbehandler: Arne Hvidsten Arkiv: 064 Arkivsaksnr.: 05/ Dato: * ETABLERING AV FELLES IKT-TJENESTE FOR DRAMMEN, RØYKEN, SANDE OG SVELVIK

Saksbehandler: Arne Hvidsten Arkiv: 064 Arkivsaksnr.: 05/ Dato: * ETABLERING AV FELLES IKT-TJENESTE FOR DRAMMEN, RØYKEN, SANDE OG SVELVIK SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Arne Hvidsten Arkiv: 064 Arkivsaksnr.: 05/02314-004 Dato: * ETABLERING AV FELLES IKT-TJENESTE FOR DRAMMEN, RØYKEN, SANDE OG SVELVIK INNSTILLING TIL: Formannskapet/Bystyret Administrasjonens

Detaljer

KOMMUNEPLANENS AREALDEL, GODKJENNING ETTER BEGRENSET HØRING

KOMMUNEPLANENS AREALDEL, GODKJENNING ETTER BEGRENSET HØRING LUND KOMMUNE Arkiv FE-142 Sak 09/1044 Saksbehandler Øystein Brennsæter Dato 24.11.2015 Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 071/15 Kommunestyret 03.12.2015 KOMMUNEPLANENS AREALDEL, GODKJENNING ETTER BEGRENSET

Detaljer

Saksbehandler: Tove Steingildra Arkiv: 611 A10 Arkivsaksnr.: 15/764. Formannskapet 09.03.2015

Saksbehandler: Tove Steingildra Arkiv: 611 A10 Arkivsaksnr.: 15/764. Formannskapet 09.03.2015 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Tove Steingildra Arkiv: 611 A10 Arkivsaksnr.: 15/764 Sign: Dato: Utvalg: Formannskapet 09.03.2015 TOMTEVALG - NY BARNEHAGE Rådmannens forslag til vedtak: 1. Formannskapet viser

Detaljer

Særutskrift. Reguleringsplan for Ulvåmoen massetak - 2. gangs behandling / sluttbehandling

Særutskrift. Reguleringsplan for Ulvåmoen massetak - 2. gangs behandling / sluttbehandling Engerdal kommune Saksmappe: 2014/472-3738/2015 Saksbehandler: Markus Pettersen Særutskrift Reguleringsplan for Ulvåmoen massetak - 2. gangs behandling / sluttbehandling Saksgang: Utvalssaksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN NATTEN OG TVERRLIE - 3. GANGS BEHANDLING

KOMMUNEDELPLAN NATTEN OG TVERRLIE - 3. GANGS BEHANDLING Arkivsak-dok. 14/01081-108 Saksbehandler Torunn Bekkeseth Saksgang Kommuneplanutvalget Kommunestyret KOMMUNEDELPLAN NATTEN OG TVERRLIE - 3. GANGS BEHANDLING Saken avgjøres av: Kommunestyret Vedlegg: Plankart

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Utvalg: ADMINISTRASJONSUTVALGET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 10.04.2013 Tid: 09.00

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Utvalg: ADMINISTRASJONSUTVALGET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 10.04.2013 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING Utvalg: ADMINISTRASJONSUTVALGET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 10.04.2013 Tid: 09.00 Eventuelt forfall meldes snarest. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE Saksnr.

Detaljer

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Røst rådhus kommunestyresalen. Dato: Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Røst rådhus kommunestyresalen. Dato: Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 29.08.2017 Tidspunkt: 09:00 Røst rådhus kommunestyresalen Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt så tidlig at varamedlem kan innkalles med

Detaljer

Status i kommunene hvordan løses oppgaven i dag?

Status i kommunene hvordan løses oppgaven i dag? Status i kommunene hvordan løses oppgaven i dag? Fagseminar myndighetsutøvelse GVD 9. okt 2014 DEL 1 REGELVERK HVA GJELDER? Plan- og bygningsloven Forurensningsforskriften Avtalevilkårene Selvkostregelverket

Detaljer

Møteinnkalling Utvalg: Plan- og bygningsrådet Møtested: Dato: Tidspunkt:

Møteinnkalling Utvalg: Plan- og bygningsrådet Møtested: Dato: Tidspunkt: Møteinnkalling Utvalg: Plan- og bygningsrådet Møtested: Grip Dato: 24.06.2010 Tidspunkt: 09:30 Møtet avholdes på Grip. Oppmøte på Piren. Båten går kl. 09.30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf.

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tryggve Solfjell Arkiv: GNR 11/14 Arkivsaksnr.: 11/315 SØKNAD OM DISPANSASJON FRA AREALPLAN - NY BEHANDLING 11/14

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tryggve Solfjell Arkiv: GNR 11/14 Arkivsaksnr.: 11/315 SØKNAD OM DISPANSASJON FRA AREALPLAN - NY BEHANDLING 11/14 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Tryggve Solfjell Arkiv: GNR 11/14 Arkivsaksnr.: 11/315 SØKNAD OM DISPANSASJON FRA AREALPLAN - NY BEHANDLING 11/14 Rådmannens innstilling: Formannskapet avslår klage datert 6.5.2013,

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet /10 Kommunestyret /10

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet /10 Kommunestyret /10 Horten kommune Vår ref. 10/6602 09/5285-31 / FE-142, REGP- 99002 Saksbehandler: Tore Rolf Lund Kommuneplanens arealdel 2011-2022 Vedtak av planprogram Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 15.03.2010

Detaljer

KONGSVINGER KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAP SAKSLISTE. ARVE BONES Ordfører/sign

KONGSVINGER KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAP SAKSLISTE. ARVE BONES Ordfører/sign MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAP Møtedato: 02.02.2010 Møtested: Rådhuset, Lille festsal Møtetid: Kl. 16:30 Eventuelle forfall meldes til tlf. 62 80 80 13. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale ORIENTERINGSSAK:

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk. SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no MØTEINNKALLING Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 30.01.2013 Møtested:

Detaljer

116/5/50 - KLAGE PÅ AVSLAG OM DISPENSASJON RE-OPPFØRING AV UTHUS SKJERVA, KALT TOMT 50

116/5/50 - KLAGE PÅ AVSLAG OM DISPENSASJON RE-OPPFØRING AV UTHUS SKJERVA, KALT TOMT 50 Denne saken er et enkeltvedtak etter bestemmelsene i Lov om behandlingsmåten i offentlig forvaltning (forvaltningsloven). Arkivsaksnr.: 14/2099-11 Arkivnr.: GNR 116/5 Saksbehandler: byggesaksbehandler,

Detaljer