LOHØGDA-NYTT GENERALFORSAMLINGEN 2012

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "LOHØGDA-NYTT GENERALFORSAMLINGEN 2012"

Transkript

1 LOHØGDA-NYTT Organ for styret i Lohøgda borettslag Rundskriv nr 3/2012 GENERALFORSAMLINGEN 2012 Borettslaget avholdt sin ordinære generalforsamling den 5. juni i aulaen på Hellerud videregående skole. Foruten de obligatoriske årsmøtesakene skulle generalforsamlingen ta stilling til en rekke forslag. Frammøtet var brukbart, men heller ikke mer. Det møtte 126 andelseiere. Det hadde jo vært hyggelig om noen flere kunne avse et par timer hvert år for å delta på borettslagets generalforsamling. Ansvarlig: Styreleder Laila Bibow-Jensen El-Aqil 14. juni 2012 Selv om årsmeldingen inneholder en fyldig rapport om aktiviteten i 2011 ønsket styreleder å komme med ytterligere informasjon om spørsmål som ofte dukker opp. Nedenfor er gjengitt noen av hovedpunktene i talen. Et særdeles arbeidsomt år Året som har gått har vært et travelt år. Antall styresaker holder seg på et meget høyt nivå (339 saker i 2011) og belastningen på styremedlemmene er stor. Året har vært preget av stor møteaktivitet både på dagtid og kveldstid. Styreleder har mottatt og besvart hele 1500 e-poster. I tillegg kommer brev og telefonhenvendelser. At et borettslag aldri blir ferdig med å pusse opp, rehabilitere og fornye har vi fått merke til fulle. Mange ny andelseiere I løpet av det siste året har 58 leiligheter skiftet eier og de nye som var tilstede ble ønsket spesielt velkommen. Styreleder Laila el-aqil åpnet møtet, ønsket velkommen og ga en orientering om situasjonen i borettslaget. Høye priser på leilighetene Leilighetene i Lohøgda selges raskt unna og prisene når stadig nye høyder. Nylig ble en 3-roms leilighet solgt for 2,7 mill og prisen på en 1-roms passerte for første gang 2 mill. STYRETS KONTORTID POST TIL STYRET - BESTILLING AV SKILT TIL POSTKASSE OG RINGEKLOKKE Hjemmeside: Styret har kontortid 1. og 3. tirsdag i hver måned kl (unntatt juli og august) Post til styret bes lagt i styrets postkasse ved inngangen på gavlen i Kristins vei 39. Borettslagets e-postadresse er: Vaktmesternes e-postadresse er: Bestilling av skilt til postkasser og ringeklokker kan skje hos vaktmester i Erlends vei 62.

2 Vi bor i et attraktivt område. Uteområdene er flotte og med god plass mellom blokkene. Således er vi privilegerte, vi som bor her. Det vil ikke bli bygget lignende borettslag i Oslo. Vedlikeholdsplanen følges Styret følger aktivt opp tiltakene i vedlikeholdsplanen for de neste fem årene. Avsluttede prosjekter Ny oppgangsbelysning, nye garasjeporter og rehabilitering av vaktmesterlokalene er avsluttede prosjekter. Pågående prosjekter Oppussing av vaskeriene med utskifting av kjellervinduer er i gang. Det samme gjelder det store prosjektet med å få skiftet ut de eldste berederne. Prosjekter i neste halvår Flere oppgaver igangsettes til høsten, som drenering, brannsikring og oppdatering av det elektriske anlegget. Pålagte brannsikringstiltak vil bli gjennomført. Samtlige 34 hovedtavler i borettslaget vil bli oppgradert, slik at de tilfredsstiller dagens krav. Innholdet i de 27 sikringsskapene til vaskeriene vil bli skiftet ut. Til høsten vil det bli foretatt drenering rundt to av de mest utsatte blokkene. Vedlikeholdsetterslep Det høres kanskje mye ut på en gang, men borettslaget har et betydelig vedlikeholdsetterslep. Det å holde borettslaget i hevd, som det heter, er den viktigste oppgaven et styre har. Det er tilfredsstillende for oss i styret når prosjekter er ferdig og vi ser resultater. Sikkerhetsproblemer Ett annet problem er sikkerheten. Styreleder understreket viktigheten av å holde alle utgangsdører stengt og vinduene i vaskeriene stengt. Mange er skjødesløse. Det skaper forståelig nok utrygghet blant de eldre og det bør være i alles interesse å sikre beboerne og våre verdier. Hvis man oppdager at uvedkommende fester eller har opphold i vaskerier eller kjeller er vår oppfordring at beboerne tilkaller politiet. Det er ubehagelig, men en e-post til styret dagen etter gjør at vi ikke får tatt dem. Takk til styret og medspillere Til slutt takket hun styremedlemmene, som har utført sine arbeidsoppgaver på en god og ansvarsfull måte. Trond Eriksen En spesiell takk til Trond Eriksen, som hadde valgt å tre ut av styret etter 8 år. Trond fikk overrakt blomster og en hyggelig gave. Eili og Solveig Kveldens «Oscar» gikk til Velferdsutvalget ved Solveig og Eili. Det var for både kostyme og regi. I Lohøgda trenger ingen å føle seg ensom. På velferdsutvalgets turer og blir du blir kjent med mange hyggelige naboer.

3 Takken gikk også til vaktmesterne Lars, Terje og Ørjan, som gjør en fantastisk jobb. Hun takket også lagets sekretær Øyvind Larsen, som har bidratt med arbeid og god kompetanse rer tøyet ferdig, tørketørt og vi slipper å kjøpe nye sentrifuger til kr pr stk for så å kassere de etter kort tid. Det ble også vist til at de nye maskinene er langt mer stillegående enn dagens, og det er billigere å foreta et samlet innkjøp enn å kjøpe maskiner etter hvert som de stopper. Deretter fortsatte man med generalforsamlingen, som ble ledet av advokat Jan Erik Nielsen fra advokatfirmaet Haavind. Årsmelding og regnskap for 2010 Styrets årsmelding og årsregnskapet for 2011 ble gjennomgått og enstemmig godkjent. De spørsmål som kom ble besvart av styreleder. Revisor hadde heller ikke i år noen merknader til borettslagets årsregnskap, som var gjort opp med et årsresultat på - kr Årets underskudd ble dekket ved overføring fra opptjent egenkapital. Årets endring i de disponible midler var kr Lagets disponible midler pr utgjorde kr Styrehonoraret ble enstemmig fastsatt til kr Andre honorarer: Til fast møtende varamedlem ble bevilget kr Valgkomiteen og velferdsutvalget fikk hhv. kr og kr til intern fordeling. Forslagene Forslag fra styret om nye vaskemaskiner Fra styret forelå et forslag om å skifte ut lagets vaskemaskiner, som nå er 24 år gamle. Bakgrunnen for forslaget var mange klager over at maskinene vasket dårlig og at de til stadighet var til reparasjon. Vaktmesterne bruker mye tid til å reparere gamle maskiner og reservedeler er et stort problem. Nye maskiner har et langt lavere energiforbruk enn de gamle. Maskinene sentrifuge- Slik ser de nye maskinene ut Lånebehovet var beregnet til kr Med 20 års avdragstid og 5 % rente vil dette tilsvare kr 21 pr måned i økt leie. Styret ba om generalforsamlingens godkjennelse på utskifting og låneopptak. Forslaget ble vedtatt med 68 mot 48 stemmer. Maskinene er bestilt og blir utplassert i takt med rehabiliteringen av vaskeriene. Forslag fra styret om utskifting av entrèdører Styret foreslo at entrédørene i borettslaget skulle skiftes ut da de ikke tilfredsstiller

4 dagens krav til brannsikkerhet og støydemping. Dørutskiftingen ville beløpe seg til ca kr pr dør. Andelseiere som allerede hadde foretatt utskifting av døren ville fått tilbakebetalt den summen som ny dør vil koste. Andelseiere som allerede har oppgradert sitt skap, og kan fremlegge dokumentasjon på utført arbeid fra autorisert elektroinstallatør, vil få tilbakebetalt den summen, som en oppgradering vil koste borettslaget. Lånebehov et var beregnet til kr Med 30 års avdragstid og 5 % rente vil dette tilsvare kr 38 pr måned i økt leie. Styret ber om generalforsamlingens godkjennelse på utskifting og låneopptak. Forslaget ble vedtatt med 71 mot 37 stemmer. Om forslaget hadde blitt vedtatt ville det tilsvare en leieøkning på kr 48 pr måned. Forslaget ble forkastet 69 stemte mot og 39 for. Forslag fra styret om oppgradering av sikringsskap Som et ledd i å øke brannsikkerheten foreslo styret å oppgradere sikringsskapene, slik at de tilfredsstilte dagens forskriftskrav. Det ble mange avstemninger i løpet av kvelden. Her er vaktmester Terje i sving med opptellingen Forslag fra styret om endring av husordensreglene A) MØBLER OG LIGNENDE I FELLES- AREALENE Oppgraderingen vil beløpe seg til ca kr pr skap. Det nåværende antall kurser vil bli beholdt, likeledes størrelsen på hovedsikringene. De som ønsker det kan få utført tilleggsarbeider etter regning (flere kurser eller el-arbeider i egen leilighet). Styret foreslo å ta inn i husordensreglene at: «Det er ikke tillatt å oppbevare/lagre møbler og andre gjenstander i borettslagets fellesarealer. Dette blant annet av hensyn til brannfare. Hensatte møbler og lignende vil bli fjernet av borettslaget uten forutgående varsel. Dersom borettslaget er kjent med hvem som er eier av det hensatte, vil kostnadene forbundet med fjerningen bli belastet den enkelte. Kun stå sportsutstyr er tillatt.» Forslaget ble vedtatt mot 3 stemmer.

5 B) STORT SØPPEL Styret foreslo å ta inn i husordensreglene at: «Ved omfattende renovering av leiligheter er det beboers ansvar å foreta bortkjøring av storsøppel, som innredninger, mur- og betongrester, fliser og VVS utstyr mv. Spesialavfall som malingsspann, kjemikalier, bilbatterier ol må beboer selv levere på miljø- eller gjenbruksstasjon. Forslaget ble vedtatt mot 2 stemmer. C) FORBUD MOT TILKOBLING AV KJØKKENVIFTER OG AVTREKKS- VIFTER PÅ BAD Styret foreslo å ta inn følgende tillegg til husordensreglene: «Det er forbudt å koble kjøkkenvifter og avtrekksvifter på bad/wc til byggets ventilasjonskanal eller yttervegg». Vårt avtrekkssystem er basert på naturlig oppdrift. En tilkobling vil forstyrre dette og sende mat- og røyklukt inn i naboleilighetene. Forslaget ble vedtatt mot 2 stemmer. Forslag fra Lillian Hauglund om å ta opp igjen tidl. forslag om betalingsvaskeri Forslaget ble forkastet med 67 mot 48 stemmer. Valg av tillitsvalgte Som styreleder for 2 år ble Laila el Aqil gjenvalgt med akklamasjon. Som styremedlemmer for 2 år ble valgt Erik Martinsen (gj.v.) og Gjert Løfgren (ny). Styremedlemmene Synnøve Furulund og Solveig Nilsen sto ikke på valg, da de ble valgt for 2 år i fjor. Som varamedlemmer til styret (for 1 år) ble valgt: Roy Hansen (gjv.), Holger Rasmussen (ny), Berit Paulsen (gjv.) og Tor-Vidar Rauø (ny). Til valgkomite ble valgt: Eili Dahl Changezi, Roy Hansen og Arne Wiborg (alle gjenvalg). Som delegerte til OBOS generalforsamling ble valgt Laila el Aqil og Solveig Nilsen, med Erik Martinsen og Gjert Løfgren som vara. Solveig Nilsen og Eili Dahl Changezi ble gjenvalgt som velferdsutvalg. Generalforsamlingen ble hevet kl På konstituerende styremøte etter generalforsamlingen ble Erik Martinsen gjenvalgt som nestleder. PROTOKOLLEN FRA GENERALFORSAMLINGEN Borettslagsstyrene er ikke lenger pålagt å dele ut protokollen fra generalforsamlingen til beboerne. Den skal imidlertid være tilgjengelig for de som ønsker det. Ønsker du kopi av protokollen sender du e-post til styret, som vil legge et eks i din postkasse. Styret Leder: Laila el-aqil, Kristins vei 27. Nestleder: Erik Martinsen, Kristins vei 25. Styremedlemmer: Synøve Furulund, Erlends vei 4. Solveig Nilsen, Kristins vei 5. Gjert Løfgren Erlends vei 48. Varamedlemmer: Roy Hansen, Kristins vei 38. Holger Rasmussen, Erlends vei 46. Berit Paulsen, Erlends vei 48. Tor-Vidar Rauø, Kristins vei 3. BRØYTING Styret har inngått avtale med Gårdpass, dvs OBOS, om snøbrøyting i helgene. I avtalen ligger også inne feiing av grus om våren.

6 OBOS REPRESENTANTSKAP Borettslagets styreleder Laila el Aqil ble på OBOS generalforsamling i mai valgt inn som medlem av representantskapet. VÆR PÅ VAKT BARNEPARKEN Den nedlagte barneparken mellom Erlends vei og Kristins vei så i våres «helt for jævlig ut». På baksiden av skuret lå knust glass, flasker, en dobbeltmadrass, masse søppel og hele veggen var tagget ned. Så har det skjedd igjen. Et eldre ektepar i borettslaget fikk besøk av 2 utenlandske damer. De utga seg for å være fra hjemmetjenesten. Ekteparet ble robbet for smykker og penger. Politiet har vært der, men da var jo damene forsvunnet for lengst. Vær på vakt - ikke slipp inn noen dere ikke er sikre på. VI TRODDE DET BARE KUNNE SKJE PÅ FILM Mandag morgen 26. mars ringte flere beboere til styreleder Laila el Aqil. Et stort og friskt furutre utenfor Erlends vei var sagd ned og lå på plenen. Styret hadde ikke bestilt felling av trær og saken var i noen minutter et mysterium. Da styreleder etter kort tid ankom stedet, viste det seg at det var Oslo kommune, som skulle felle et dødt furutre på kommunal grunn. Oppdraget var gitt til ISS, som hadde fått utlevert kart av kommunen der treet var tydelig avmerket. Det var bare den haken ved det at ISS hadde holdt kartet opp/ned, og da kan jo mye rart skje. På oppklaringsmøtet i Oslo kommune neste dag var det noen flaue trefellere som stod skolerett. Det hjalp jo lite. Treet var jo felt. Kommunen ryddet opp og plantet nytt tre, men synd var det. LOHØGDAS HJEMMESIDE Borettslagets hjemmeside er lagt ut på nettet. Siden inneholder en mengde stoff. Du kan gå inn på: Slik så det ut ved barneparken Etter påtrykk fra styret ble det omsider ryddet. Vi har bedt Omsorgsbygg om å rive huset, men sier de har ikke penger. Omsorgsbygg har ikke mindre enn 200 slike nedlagte/forlatte bygninger rundt om i Oslo. PRØV Å FINNE UT TING SELV Lagets styreleder i er full jobb. Borettslagsarbeidet må derfor skje på kveldstid og i helgene. I løpet av året mottar hun 1500 e-poster, mange brev og et stort antall telefoner. Mange henvendelser kunne vært unngått dersom vedkommende hadde fulgt med i Lohøgda-Nytt og lest årsmeldingen. Dette er ikke ment som et ringeforbud, men er en henstilling til alle om å prøve å finne ut av ting selv, før man tar kontakt. Se på klokka før du ringer, unngå sen kveldstid og helgene. Det beste er om du benytter e-post. Du vil få raskt svar. Det merkelige er at noen har bodd i borettslaget i 10-talls år uten å ha hatt behov for kontakt med styret, mens andre ringer og skriver til stadighet.

7 REKORD IGJEN En 3-roms leilighet i borettslaget ble nylig solgt for 2,7 mill. Det vil ikke forbause oss om 3 mill passeres i løpet av året. Hyggelig vil noen si, men terskelen for å komme seg inn på boligmarkedet for unge mennesker blir stadig høyere. OPPUSSINGEN AV VASKERIENE I GANG Malermester Karl Tore Mikalsen AS er godt i gang med oppussingen av vaskeriene. Det tas 3 vaskerier av gangen og vi startet i Kristins vei 39. Firmaet har lagt til grunn at de klarer å ferdigstille tre vaskerier i løpet av 9 dager arbeidsdager. Planen er at alt skal være ferdig i løpet av september. Beboerne vil bli varslet av vaktmesterne på forhånd slik at de kan ta sine forholdsregler. I tillegg til å sparkle og male vaskeriet vil det bli foretatt enkelte gulvreparasjoner. Dører og blandebatterier vil bli skiftet ut. Det samme gjelder vinduene. I tillegg kommer diverse arbeider i sikringsskapene. Skadet isolasjon rundt vannrør i vaskeriene vil også bli skiftet/utbedret. VELKOMMEN SOM NY NABO Tidligere har vi tatt inn i avisen navn, adresse og leilighetsnummer på alle nye andelseiere. Vi har nå valgt å ta dette stoffet ut. I april og mai godkjente styret 12 nye andelseiere. Vi ønsker dere velkommen til borettslaget og håper og tror dere vil finne dere til rette og trives hos oss. Nyinnflyttede får ett eksemplar av lagets jubileumsbok og siste årsmelding. I borettslagets husorden finnes råd og veiledning om forholdene i vårt borettslag. Ta en kikk på husordensreglene før du setter i gang med reparasjonsarbeider. Der finner du noen regler om når naboene setter pris på at det ikke bankes og bores. Det er viktig å merke seg at støyende arbeider ikke finner sted fra kl dager før helligdager og fram til første arbeidsdag kl Husordensreglene finner du bak i årsmeldingen. Bestilling av nødvendige nye nøkler gjøres til vaktmesterkontoret. Vaktmester fyller ut betalingsgiro. Ved kvittering på innbetalt giro blir nøkler deretter utlevert. NAVNESKILT ER GRATIS Alle kostnader til navneskilt på postkasser og ringetablå dekkes av borettslaget. Skilt kan bestilles hos vaktmester eller hos styret, som også vil stå for monteringen. Ikke monter ringetablåskilt selv. Det oppstår ofte skader under forsøkene på å få navneskiltet på plass. Her trengs et spesialverktøy, som kun vaktmesterne har. BRANNSIKRINGSTILTAK Fra OBOS prosjekt har styret mottatt tilbud på prosjektadministrasjon i forbindelse med brannsikringstiltak. Det gjelder: - Utskifting av 27 dører til vaskeriene. - Utskifting av 34 dører til hovedtavlerom. - Branntetting av rør og kablegjennomføringer. - Dører i fellesareal. VASKERIENE FORSØPLES I vaskeriene er det en tiltagende forsøpling. Flere og flere forlater vaskeriet uten først å ha ryddet og vasket etter seg. Det må det bli en slutt på. Resultatet blir jo ellers at noen få vasker for de andre. Styret håper det blir unødvendig å investere i registreringsutstyr for å få slutt på dette.

8 STORT AVFALL UNDER TRAPPA Enkelte synes plassen under trappa er et egnet sted for plassering av stort søppel. Igjen er det slik at det blir vaktmestere eller naboer som må fjerne skrotet ditt. Å benytte hodet er fortsatt både lovlig og gratis. NOTISER - Felleskostnadene øker, som tidligere varslet, med 10 % fra 1.september. - Det vil bli kjøpt inn nye vaskebaljer med understell og trillehåndtak til vaskeriene. VANNSKADER I Erlends vei 44 var det lekkasje fra overliggende bad ned til kjølerommet. Skaden er utbedret. I Erlends vei 22 har det oppstått betydelige lekkasjeskader fra gammelt blandebatteri. Skaden er utbedret. I Kristins vei 15 oppsto skader i forbindelse med tett sluk. Vannet rant ned til etasjen under via himling. Årsaken er utbedret. Skadeomfang undersøkes. VAKTMESTERKONTORET Vaktmesterkontoret ligger i Erlends vei 62, inngang fra gavlsiden. Beskjeder til vaktmesterne kan legges i postkassen samme sted. Vaktmesterne kan treffes på telefon mellom kl Vaktmesternes e-postadresse er: DU KAN OGSÅ BENYTTE E-POST Vi gjør oppmerksom på at henvendelser til styret også kan skje ved å benytte e-post. Borettslagets e-postadresse er: En utro høne er avslørt MØTEPLAN - KONTORTID Siste styremøte før ferien er 20. juni. Møteplanen for 2. halvår vil bli tatt inn i neste nummer av Lohøgda-Nytt. Styret har kontordag 1. og 3. tirsdag i hver måned, kl Unntatt juli og august. Innkommet post behandles hele tiden fortløpende. KJØPE SELGE BYTTE MISTET - FUNNET BARNEPASS - LITT AV HVERT Prøv en gratis annonse i Lohøgda-Nytt STYRET ØNSKER ALLE PÅ LOHØGDA EN RIKTIG GOD SOMMER

LOHØGDA-NYTT. Rundskriv nr 2/2012. 1. april 2012

LOHØGDA-NYTT. Rundskriv nr 2/2012. 1. april 2012 LOHØGDA-NYTT Organ for styret i Lohøgda borettslag Rundskriv nr 2/2012 VEDLIKEHOLDSPLANEN GODT INFORMASJONSMØTE Den 29. februar inviterte styret beboerne til informasjonsmøte om vedlikeholdsplanen. OBOS

Detaljer

LOHØGDA-NYTT KLART JA TIL DYREHOLD

LOHØGDA-NYTT KLART JA TIL DYREHOLD LOHØGDA-NYTT Organ for styret i Lohøgda borettslag Rundskriv nr 4/2013 EKSTRAORD. GENERALFORSAMLING JA TIL DYREHOLD OG AVFALLSBRØNNER Den ekstraordinære generalforsamlingen 11. september i Haugerud kirke

Detaljer

LOHØGDA-NYTT GJENGER I KJELLERE INFORMASJONSMØTE OM VEDLIKEHOLDSPLANEN

LOHØGDA-NYTT GJENGER I KJELLERE INFORMASJONSMØTE OM VEDLIKEHOLDSPLANEN LOHØGDA-NYTT Organ for styret i Lohøgda borettslag Rundskriv nr 1/2012 INFORMASJONSMØTE OM VEDLIKEHOLDSPLANEN OPAS (OBOS Prosjekt AS) har foretatt en grundig gjennomgang av borettslaget og utarbeidet en

Detaljer

Nummer 1/2012 1. februar 2012

Nummer 1/2012 1. februar 2012 Organ for styret i Ammerudenga borettslag Ansvarlig: Styreleder Ragnar Kjenes Nummer 1/2012 1. februar 2012 GENERALFORSAMLINGEN 2012 Borettslagets generalforsamling avholdes onsdag den 9. mai, kl 19.00

Detaljer

GENERALFORSAMLINGEN 2015

GENERALFORSAMLINGEN 2015 Organ for styret i Ammerudenga borettslag Ansvarlig: Styreleder Ragnar Kjenes Nummer 1-15 årgang 18. februar 2015 GENERALFORSAMLINGEN 2015 Borettslagets generalforsamling avholdes mandag 11. mai, kl. 19.00

Detaljer

Til beboerne i Teisenløkka Borettslag

Til beboerne i Teisenløkka Borettslag 1 Teisenløkka Borettslag Til beboerne i Teisenløkka Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper du leser

Detaljer

Jeg takker for et godt samarbeid i 2006 og benytter denne anledningen til å ønske alle en riktig god vår og sommer!

Jeg takker for et godt samarbeid i 2006 og benytter denne anledningen til å ønske alle en riktig god vår og sommer! Kjære nabo! Våren er i anmarsj som ugjenkallelig betyr at en styreperiode er over for denne gang. Vi har hatt ett år med både små og store gjøremål. Mange nye beboere har kommet til som vi håper trives

Detaljer

Til andelseierne i Ammerudkollen Borettslag

Til andelseierne i Ammerudkollen Borettslag 1 Ammerudkollen Borettslag Til andelseierne i Ammerudkollen Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye

Detaljer

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. 1 Sloreåsen Borettslag Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen du holder i hånden inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned mye arbeid

Detaljer

Innkalling til ordinært sameiermøte 2013

Innkalling til ordinært sameiermøte 2013 2 Sletteløkka Boligsameie Innkalling til ordinært sameiermøte 2013 Ordinært sameiermøte i Sletteløkka Boligsameie avholdes onsdag 10.04.2013 kl. 18:30 i Veitvet Eldresenter. Til behandling foreligger:

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007. Styret har lagt mye arbeid i å gjøre årsberetningen og regnskapet

Detaljer

Organ for styret i Ammerudenga borettslag Ansvarlig: Styreleder Ragnar Kjenes Nummer 4-14 årgang 18. september 2014

Organ for styret i Ammerudenga borettslag Ansvarlig: Styreleder Ragnar Kjenes Nummer 4-14 årgang 18. september 2014 Organ for styret i Ammerudenga borettslag Ansvarlig: Styreleder Ragnar Kjenes Nummer 4-14 årgang 18. september 2014 UTEARBEIDENE HAR GÅTT SOM PÅ SKINNER I august har det blitt utført en rekke utendørs

Detaljer

Til beboerne i Rognerud Borettslag

Til beboerne i Rognerud Borettslag 1 Rognerud Borettslag Til beboerne i Rognerud Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper du leser nøye

Detaljer

LINDA. Komprimatorbil. Åpning av treningspark Taklekkasje i 57. Generalforsamling. Avis for Lindebergskogen borettslag Nr 2/2011

LINDA. Komprimatorbil. Åpning av treningspark Taklekkasje i 57. Generalforsamling. Avis for Lindebergskogen borettslag Nr 2/2011 LINDA Avis for Lindebergskogen borettslag Nr /0 Komprimatorbil Generalforsamling Åpning av treningspark Taklekkasje i Innhold Leder... Spurvehauk i borettslaget igjen... Nytt fra styreleder... Dugnad...

Detaljer

Innkalling til generalforsamling

Innkalling til generalforsamling 1 Manglerudvangen Borettslag Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen du holder i hånden inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned

Detaljer

Vi arbeider kontinuerlig med vedlikehold av grøntarealet. Ny rammeavtale er laget med gartner Din Hage. Det er også utarbeidet en treplan.

Vi arbeider kontinuerlig med vedlikehold av grøntarealet. Ny rammeavtale er laget med gartner Din Hage. Det er også utarbeidet en treplan. Kjære nabo! Før sommeren i 2012 var vi ferdige med oppussing av oppgangene innvendig. Et prosjekt som har stor visuell betydning og gir et godt førsteinntrykk av oppgangene. Dette har omfattet skifte av

Detaljer

Innkalling til ordinært sameiermøte 2011

Innkalling til ordinært sameiermøte 2011 1 Sletteløkka Boligsameie Innkalling til ordinært sameiermøte 2011 Ordinært sameiermøte i Sletteløkka Boligsameie, avholdes onsdag 30.03.2011, kl. 18:00 i bowlinglokalene i Veitvet senter, inngang fra

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2004.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2004. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2004. Styret har lagt mye arbeid i å gjøre årsberetningen og regnskapet

Detaljer

De som ikke har anledning til å møte, kan gi skriftlig fullmakt til stedfortreder. Fullmaktsskjema følger vedlagt.

De som ikke har anledning til å møte, kan gi skriftlig fullmakt til stedfortreder. Fullmaktsskjema følger vedlagt. Årsberetning 2000 Innkalling til ordinær generalforsamling Det innkalles med dette til ordinær generalforsamling i A/L Ekromskogen Huseierlag onsdag 25. april 2001, kl. 1900 på Ekrom skole Dagsorden Sak

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2004.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2004. 1 351 Haugerud Borettslag Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2004. Styret har lagt mye arbeid i å gjøre

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2010.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2010. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2010. Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling i Rabben borettslag

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2006.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2006. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2006. Styret har lagt mye arbeid i å gjøre årsberetningen og regnskapet

Detaljer

Til andelseierne i Sloreåsen Borettslag

Til andelseierne i Sloreåsen Borettslag 1 Besøk også våre nettsider http://sloreasen.borettslag.net Til andelseierne i Sloreåsen Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013.

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008. Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling 19. mai 2009

Detaljer

AS TØYENPARKEN BOLIGSELSKAP

AS TØYENPARKEN BOLIGSELSKAP ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2014 AS TØYENPARKEN BOLIGSELSKAP Innkalling Årsberetning Regnskap Budsjett Revisjons beretning Innkomne forslag Valg AS TØYENPARKEN BOLIGSELSKAP Ta vare på dette heftet, du kan

Detaljer

Til andelseierne i Rognerud Borettslag

Til andelseierne i Rognerud Borettslag 1 Rognerud Borettslag Til andelseierne i Rognerud Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye igjennom

Detaljer

Til beboerne i Plogveien Borettslag!

Til beboerne i Plogveien Borettslag! 1 Plogveien Borettslag Til beboerne i Plogveien Borettslag! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper du leser

Detaljer

Ringvegen Borettslag Postboks 9617, Saupstad 7478 Trondheim. Dalatunet 8. telefon 72 59 22 00. post@ringvegen.no. www.ringvegen.no

Ringvegen Borettslag Postboks 9617, Saupstad 7478 Trondheim. Dalatunet 8. telefon 72 59 22 00. post@ringvegen.no. www.ringvegen.no Borettslagets postadresse: Ringvegen Borettslag Postboks 9617, Saupstad 7478 Trondheim Borettslagets besøksadresse: Dalatunet 8 Kontor telefon 72 59 22 00 E-post: post@ringvegen.no Hjemmeside: www.ringvegen.no

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008. Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling Onsdag 20.05.2009

Detaljer

Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007.

Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007. Styret har lagt mye arbeid i å gjøre årsberetningen og regnskapet

Detaljer