SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Formannskapet har møte Torsdag 16. april 2009 kl i Formannskapssalen, Alta rådhus. Tilleggs - Saksliste

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Formannskapet har møte Torsdag 16. april 2009 kl. 10.00 i Formannskapssalen, Alta rådhus. Tilleggs - Saksliste"

Transkript

1 SAKSDOKUMENT Møteinnkalling Formannskapet har møte Torsdag 16. april 2009 kl i Formannskapssalen, Alta rådhus. Eventuelle forfall meldes til tlf Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Tilleggs - Saksliste Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 42/09 08/4745 FSK - KOM STANDARD ABONNEMENTSVILKÅR FOR VANN OG AVLØP 43/09 09/207 FSK - KOM GRAVEFORSKRIFT FOR VEIAREALER I ALTA KOMMUNE 44/09 09/263 FSK ENDRING AV TID FOR BETALINGSPARKERING Alta rådhus, politisk sekretariat, 06. april Geir Ove Bakken ordfører Torunn Gallavara sekretær Alta kommune ALTA Tlf

2 Sak 42/09 STANDARD ABONNEMENTSVILKÅR FOR VANN OG AVLØP Saksbehandler: Frank Lund Arkiv: M55 &50 Arkivsaksnr.: 08/4745 Saksnr.: Utvalg Møtedato 20/09 Hovedutvalg for drift og miljø /09 Formannskapet / Kommunestyret Innstilling: 1. Standard abonnementsvilkår for vann og avløp, administrative bestemmelser og tekniske bestemmelser, Kommuneforlaget 2008, vedtas som gjeldende i Alta kommune. 2. Rådmannen gis fullmakt til å gi dispensasjon fra abonnementsvilkårene når særlige grunner taler for det (jfr. pkt. 1.7 i de administrative bestemmelsene). 3. Abonnementsvilkårene trer i kraft på vedtakstidspunktet. 4. Fra samme dato oppheves tidligere leveringsvilkår/sanitærreglement.(normalreglement for sanitæranlegg, Kommunestyret -sak 35/93) Vedlegg: KS-Standard abonnementsvilkår for vann og avløp, Administrative bestemmelser. Kommuneforlaget Brev fra KS, datert Saksnr. 08/ Andre saksdok.: KS - Standard abonnementsvilkår for vann og avløp, Tekniske bestemmelser. Kommuneforlaget Side 2 av 11

3 Sak 42/09 Bakgrunn: Normalreglement for sanitæranlegg ble innført i Alta kommune i (Utarbeidet i regi av Kommunenes Sentralforbund (KS) og vedtatt av kommunestyret i sak 35/93). Kommuneforlaget har på vegne av KS nå laget reviderte abonnementsvilkår som kommunene anbefales å vedta. (Jfr. brev fra KS datert ). KS - Standard abonnementsvilkår for vann og avløp er utgitt av Kommuneforlaget på vegne av KS i 2008 og har to formål: - Fastsette hvilke vilkår kommunen, som eier av offentlig vann- og avløpsanlegg og leverandør av tjenestene, stiller for tilknytning og bruk av anleggene. - Stille krav til aktørene (rørleggere og entreprenører) for å sikre betryggende utførelse av private vann- og avløpsanlegg som tilknyttes offentlig nett. Standard abonnementsvilkår for vann og avløp. Standard abonnementsvilkår for vann og avløp består av 2 hefter, Administrative bestemmelser og Tekniske bestemmelser. Administrative bestemmelser tar for seg de juridiske og forvaltningsmessige forhold mellom kommunen, den enkelte abonnent og utførende rørlegger/entreprenør. Del 1 tar for seg hjemmel og virkeområde, definisjoner og overtredelse/håndhevelse. Del 2 omhandler rutiner ved søknad og godkjenning av tilknytning, mens del 3 beskriver plikter og ansvarsforhold når tilknytningen er etablert og i drift. Tekniske bestemmelser fastlegger krav til teknisk utførelse av private vann- og avløpsanlegg som tilknyttes offentlig nett. Bestemmelsene ivaretar og utfyller/konkretiserer kravene til sanitæranlegg og vann- og avløpsanlegg i plan- og bygningsloven med tilhørende teknisk forskrift. En slik konkretisering anses nødvendig for å ivareta kommunens interesser som eier av hovedanleggene for vann og avløp. Side 3 av 11

4 Sak 42/09 Høring/merknader: Et høringsutkast ble i februar 2008 sendt ut til en rekke offentlige instanser og private organisasjoner, og deres innspill er tatt hensyn til i de reviderte abonnementsvilkårene. Denne høringen skjedde i KS regi. Økonomiske konsekvenser: Revisjonen av abonnementsvilkårene fører ikke til økte kostnader for kommunen. Vurdering: Hjemmelgrunnlaget for abonnementsvilkårene Abonnementsvilkårene er bestemmelser kommunen gir i egenskap av eier av hovedanlegg og distribusjonsnett for vann og avløp, og er derfor å betrakte som leveringsbetingelser. Abonnementsvilkårene vil være en del av avtaleforholdet mellom kommunen og den enkelte vann- og/eller avløpsabonnent. I denne forbindelse vises til Norsk Vanns database VA-jus, hvor advokatfirma Haavind Vislie AS konkluderer med at kommunen har anledning til å fastsette vilkår for leveranse av vann- og avløpstjenester uten at abonnenten uttrykkelig har vedtatt disse. Abonnentene bør imidlertid gjøres oppmerksomme på at slike vilkår finnes, og hvor de er å få tak i. Noen av bestemmelsene er hjemlet i bl.a. plan- og bygningsloven og teknisk forskrift, men da fremstilt på en måte som er ment å utdype og konkretisere. Virkeområde Abonnementsvilkårene vil gjelde kun for de som er tilknyttet offentlige vann- og/eller avløpsanlegg. De vil ikke gjelde for de som er tilknyttet private anlegg. Vilkårene vil gjelde i sin helhet for alle framtidige abonnenter. Side 4 av 11

5 Sak 42/09 For eksisterende abonnenter gjelder de Administrative bestemmelsene fult ut med unntak av: - søknadsplikt for eksisterende anlegg der det ikke foretas vesentlige endringer - for nåværende bebyggelse gjelder ikke avstandskravet til VA-anlegg på 4 meter For eksisterende abonnenter vil de tekniske bestemmelser knyttet til oppføring av anlegg gjelde kun for følgende punkter: - Krav til overhøyde på 90 cm mellom topp kommunal ledning i tilknytningspunktet og laveste innvendige avløpsåpning (for eksempel kjellersluk). Hvis overhøyden er mindre enn 90 cm må det installeres sikring mot tilbakeslag. - Krav om tilbakeslagssikring for å hindre tilbakesug av forurenset væske via privat vannforsyningsledning til kommunalt ledningsnett. For disse to punktene har bestemmelsene tilbakevirkende kraft. De tekniske bestemmelsers krav knyttet til drift og vedlikehold av anleggene vil gjelde fullt ut så langt de passer. Kommunens ansvar for skader ved tilbakeslag og oversvømmelser. Med klimaendringer og hyppigere ekstremvær blir det mer aktuelt å fordele risiko og ansvar ved tilbakeslag og oversvømmelser på grunn av store vannmengder i avløpssystemet. Dette er tydeliggjort i de nye standard abonnementsvilkårene. I tråd med senere dommer, bl.a. i høyesterett, er det lagt opp til at kommunen fraskriver seg objektivt ansvar (ansvar uavhengig av skyld) i slike tilfeller, og kun erkjenner ansvar hvis det fra kommunens side er handlet uaktsomt eller med forsett. (Administrative bestemmelser pkt. 3.14) Andre vesentlige endringer Abonnementsvilkårene er i den nye reviderte utgaven mer presis og utdypende med klarlagte ansvarsforhold. Vilkårene er også samordnet med plan- og bygningslovens begrepsbruk, og samordnet med gjeldende forskrifter og normer. Beskyttelse mot nedbygging av kommunalt ledningsnett ivaretas bedre i den reviderte utgaven der grensen for oppføring av byggverk er økt fra 3 til 4 meter fra kommunalt vann- eller avløpsanlegg. Side 5 av 11

6 Sak 42/09 Fordeler med felles abonnementsvilkår i kommune-norge: Dette gir flere fordeler for de ulike aktører innenfor området: - VA-sektoren vil stå fram som mer enhetlig med likelydende abonnementsbetingelser. Abonnenter og utførende firmaer (rørleggere og entreprenører) vil lettere kjenne seg igjen i de ulike kommuner, og bestemmelsene vil være lettere å forsvare. - Oppdaterte og likelydende abonnementsvilkår vil gi mer riktig kvalitet på de private tekniske installasjoner og på tjenestene generelt. - Mer rasjonell saksbehandling og utførelse, noe som bør gi rimeligere anlegg og tjenester. - Bedre muligheter for utveksling av kompetanse og erfaring mellom kommunene. Informasjon til abonnenter, rørleggere og entreprenører. Såfremt innstillingen vedtas vil det bli informert om nye abonnementsvilkår gjennom annonse i lokalpressen og gjennom kommunens hjemmeside. Det vil i tillegg bli opplyst at reviderte abonnementsvilkår er innført på giroblanketter for kommunale avgifter. Rettighetene til publikasjonen Standard abonnementsvilkår for vann og avløp eies av Kommuneforlaget, og kan kjøpes derfra eller i bok- og papirhandel. Abonnementsvilkårene vi også være tilgjengelig på Alta kommunes servicetorg for lesing på stedet. Administrasjonen vil også ta initiativ til en orientering om abonnementsvilkårene for rørleggere og entreprenører. Side 6 av 11

7 Sak 43/09 GRAVEFORSKRIFT FOR VEIAREALER I ALTA KOMMUNE Saksbehandler: Tom Jøran Olsen Arkiv: Q10 &00 Arkivsaksnr.: 09/207 Saksnr.: Utvalg Møtedato 5/09 Hovedutvalg for drift og miljø /09 Hovedutvalg for drift og miljø /09 Formannskapet / Kommunestyret Innstilling: 1. Graveforskrift for veiarealer i Alta kommune vedtas som en lokal forskrift i Alta kommune. Graveforskriften trer i kraft fra Vedlegg: - Graveforskrift for veiarealer i Alta kommune - Arbeidsrutiner vedlegg graveforskrift - Høringsuttalelse fra Alta kraftlag Andre saksdok ikke vedlagt: - Interne saksdokumenter Bakgrunn: Det behandles ca 700 gravemeldinger hvert år i Alta kommune, hvorav ca 600 av disse er i perioden Av disse er ca 300 graving i vei og sideareal. Alta kommune har problemer med at arbeid og graving i våre veier og sidearealer medfører forringelser og varige skader. Dette kan skyldes både dårlig arbeid og oppretting, eller ingen eller for sen oppretting etter avsluttet gravearbeid. Det har hendt at kommunen selv må ha forestått reparasjoner som følge av andre entreprenørers tidligere gravearbeid i vei. Det har også blitt mer vanlig at infrastruktur til strøm, telefon, fiber osv går i bakken noe som utløser mer graving generelt. På bakgrunn av dette har kommunalteknisk avdeling utarbeidet Graveforskrift for veiarealer i Alta kommune. Side 7 av 11

8 Sak 43/09 Forskriften vil være et verktøy for lettere å kunne pålegge entreprenører til å rette opp etter seg når de har arbeidet/gravd i vei enn det vi har kunne gjort tidligere. Administrasjon har under utarbeidelsen av graveforskriften hentet erfaringer og fått veiledning fra andre kommuner som har og har hatt det samme problemet som vi opplever. Forskriften har vært til førstegangsbehandling som sak 05/09 i hovedutvalget for drift og miljø der de ba om at forskriften skulle legges ut til høring i en periode på 4 uker og at parter og interesserte skulle tilskrives direkte. Graveforskriftens innhold: Hensikten med forskriften er å sikre at kommunale veiarealer og anlegg ikke blir påført skader eller andre kvalitetsmessige forringelser ved arbeid i eller nær veiarealer. Forskriften vil som nevnt tidligere være et verktøy for å bedre kunne forvalte og drifte den veikapitalen vi i dag har i Alta kommune. Forskriften gir opplysninger om de krav som settes til den entreprenør som skal grave, hvor hovedessensen er at entreprenøren er ansvarlig for at forskriften følges og at arbeidet blir utført på en tilfredsstillende måte. Direkte konsekvenser for de som skal grave og arbeide i våre veiarealer er: - Det må stilles bankgaranti - Forskriften hjemler behandlingsgebyr på gravemeldinger - Alle som arbeider på vei må følge varsling og varslingsplaner i henhold til Statens vegvesen håndbok Entreprenør må kontakte veiholder før og etter gravearbeid for å avklare eventuell befaring. Virkeområdet for forskriften er for graving som har innvirkning på kommunale veiarealer. Den som har fått gravetillatelse er ansvarlig i 3 år etter endt graving for skader, setninger eller andre forhold som kan settes tilbake til entreprenøren utførelse. Det er lagt vekt på at arbeidet ikke skal medføre fare eller unødige ulemper for 3. part. Høring/merknader: Etter endt høringsfrist var det kommet inn ett innspill fra Alta kraftlag. Side 8 av 11

9 Sak 43/09 Punkt 1.11 graveforskriften står det at 3 år etter avsluttet arbeid kan veiholder kreve skader reparert som direkte tilskriver seg fra entreprenørens utførelse for entreprenørens regning. Hvem har bevisbyrden i en slik periode? Administrasjonen vil kommentere at vi i forbindelse med søknad om gravetillatelse registrerer hvem som har vært og arbeidet på de aktuelle stedene. Det vil normalt være den siste graveentreprenøren som står ansvarlig i 3år, men skaden skal kunne relateres til aktuelle entreprenør. Punkt 5.1 omtales behandlingsgebyr. Dette vil kunne bidra til at det unnlates å melde graving. Administrasjon kan ikke se at et gebyr for gravetillatelse vil bidra til at det blir mer ulovlig graving i vei og veiareal. Gebyret vil på lik linje som for øvrige gebyrer i Alta kommune være betaling for en tjeneste. Punkt 1.8 i heftet arbeidsrutiner kreves en dybde på 0,6m på samtlige kabler, rør og lignende som er plassert under asfalt og 0,9m overdekning utenfor vei. For Alta kraftlag sin del vil dette i praksis bety mindre kabel og mer luftlinjer. Administrasjonen vil kommentere at vi har i bestemmelsene sett på hva som brukes i andre kommune og hos Statens vegvesen. Økonomiske konsekvenser: Det har tidligere ikke vært behandlingsgebyr på gravemeldinger i veiarealer. Innføringen av graveforskriften vil ha en inntektsside da det er foreslått et behandlingsgebyr pr. utstedt gravemelding/veiparsell i kommunale veiarealer fra administrasjon. Gebyret er ment å dekke de faktiske utgiftene vi vil få med å følge opp gitte gravemeldinger i veiarealer. De økonomiske fordelene med å innføre graveforskriften vil vi se på sikt. Vi vil slippe å drive unødvendig vedlikehold på veier og at vi lettere vil klare å bevare veikapitalen i Alta kommune på dagens nivå. Administrasjon vil fremme egen sak om gebyrstørrelse. Informasjon og innføring av graveforskrift. Graveforskriften har vært ute til høring i en periode på 4 uker og parter og interesserte ble tilskrevet direkte. Administrasjonen vil når forskriften er vedtatt innkalle til et felles informasjonsmøte der vi vil informere om graveforskriftens innhold og hvordan den vil bli innført. Side 9 av 11

10 Sak 43/09 Vurdering: Administrasjon har under utarbeidelsen av dokumentet valgt å utarbeide denne som en lokal forskrift etter anbefaling fra kommuneadvokaten. Dette for at vi som veieier/grunneier skal kunne forvalte denne etter forvaltningsloven. Administrasjonen anbefaler videre at Graveforskrift for veiarealer i Alta kommune vedtas. Side 10 av 11

11 Sak 44/09 ENDRING AV TID FOR BETALINGSPARKERING Saksbehandler: Lars-Ole Nygård Arkiv: Q50 Arkivsaksnr.: 09/263 Saksnr.: Utvalg Møtedato 22/09 Hovedutvalg for drift og miljø /09 Formannskapet Innstilling: Formannskapet vedtar at betalingsparkering endres slik. Man-fredag kl Lørdag-Søndag beholdes uendret. Bakgrunn: Nåværende parkeringstid på sentrum er som følger: Mandag-fredag kl Lørdag kl Søndag Gratis Butikkenes åpningstid er utvidet til mellom kl 2000 og 2200 på kvelden mandag til fredag. Dette har medført at det er mye trafikk og stort parkeringsbehov også etter kl Hensikten med å ha en offentlig parkeringsordning er at man får en regulering av parkeringen slik at man kan ivareta sikkerhet, fremkommelighet og miljø. Det har derfor oppstått et behov for regulering også etter kl Økonomiske konsekvenser: En slik omlegging vil gi økte parkeringsinntekter. Størrelsen på økningen vil man se når endringen i avgiftsparkeringen har vært i drift en tid. Vurdering: Ved å utvide tiden for avgiftsparkering vil vi avgiftsregulere fram til kl Dette vil føre til at vi får en mer ryddig parkeringssituasjon på sentrum. Slik det har utviklet seg nå står man med tilnærmet fulle offentlige parkeringsplasser fram til ca kl Det er således absolutt et reguleringsbehov. Det er viktig at parkeringsbildet blir balansert slik at bilene blir fordelt jevnt over tilgjengelige p-plasser. Endringen vil gi en bedre tilgjengelighet for brukerne ved at det alltid vil være ledige p-plasser. Side 11 av 11

Avtalevilkår for tilknytning til Nedre Eiker kommunes vannforsynings- og avløpsanlegg levering av vannforsynings- og avløpstjenester Kommentardel

Avtalevilkår for tilknytning til Nedre Eiker kommunes vannforsynings- og avløpsanlegg levering av vannforsynings- og avløpstjenester Kommentardel Avtalevilkår for - tilknytning til Nedre Eiker kommunes vannforsynings- og avløpsanlegg - levering av vannforsynings- og avløpstjenester Kommentardel Forelagt kommunestyret 14.12.05 Avtalevilkår for tilknytning

Detaljer

AKTUELLE JURIDISKE SPØRSMÅL V/ADV. GUTTORM JAKOBSEN, ADV. FIRMA HAAVIND.

AKTUELLE JURIDISKE SPØRSMÅL V/ADV. GUTTORM JAKOBSEN, ADV. FIRMA HAAVIND. AKTUELLE JURIDISKE SPØRSMÅL V/ADV. GUTTORM JAKOBSEN, ADV. FIRMA HAAVIND. - ADGANG TIL ANSVARSFRASKRIVELSE I STANDARD ABONNEMENTSVILKÅR FOR VANN- OG AVLØP. - SPØRSMÅL OM TILBAKEVIRKENDE KRAFT - KOMMUNENS

Detaljer

Forslag til revisjon av Signalloven

Forslag til revisjon av Signalloven Høringsutkast Forslag til revisjon av Signalloven Revisjon av lov nr. 1 av 9. juli 1923 om anbringelse av signaler og merker for målearbeider (Signalloven) 1. INNLEDNING...4 1.1 ARBEIDET MED FORSLAGET...

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE Del 3. Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Frogn kommune Kommunestyret

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE Del 3. Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Frogn kommune Kommunestyret Frogn kommune Kommunestyret Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse, aksept og respekt for hverandres roller

Detaljer

KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya herredshus 27.01.2011 10.00. Møteinnkalling

KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya herredshus 27.01.2011 10.00. Møteinnkalling FRØYA KOMMUNE KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya herredshus 27.01.2011 10.00 Møteinnkalling Saksliste Medlemmene innkalles herved til overnevnte møte. Forfall må straks meldes

Detaljer

Setesdal Revisjonsdistrikt IKS

Setesdal Revisjonsdistrikt IKS Selskapskontroll Rapport Evjemoen Næringspark AS En kontroll av forvaltningen og utøvelsen av eierinteressene September 2010 Evje og Hornnes kommune Innholdsfortegnelse 1. Sammendrag...4 2. Innledning...6

Detaljer

Del 1: ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER. Del 2: UTFYLLENDE BESTEMMELSER. Sanitærreglement for Bergen kommune. (Rev. jan. 2013)

Del 1: ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER. Del 2: UTFYLLENDE BESTEMMELSER. Sanitærreglement for Bergen kommune. (Rev. jan. 2013) Del 1: ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER Del 2: UTFYLLENDE BESTEMMELSER (Rev. jan. 2013) 1 Forord Sanitærreglementet er utarbeidet for å ivareta det gjensidige ansvarsforholdet mellom kommunen og den enkelte

Detaljer

Orientering. Møteinnkalling. Hovedutvalg for miljø og tekniske tjenester. Møtested: Hagelin Dato: 22.05.2014 Tidspunkt: 13:00

Orientering. Møteinnkalling. Hovedutvalg for miljø og tekniske tjenester. Møtested: Hagelin Dato: 22.05.2014 Tidspunkt: 13:00 Møteinnkalling Utvalg: Hovedutvalg for miljø og tekniske tjenester Møtested: Hagelin Dato: 22.05.2014 Tidspunkt: 13:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 7.1 57 40 60 / 930 52 149 eller på e-post

Detaljer

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Administrasjonsutvalget har møte. den 25.03.2014 kl. 09:00. i møterom Formannskapssalen

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Administrasjonsutvalget har møte. den 25.03.2014 kl. 09:00. i møterom Formannskapssalen SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING Administrasjonsutvalget har møte den 25.03.2014 kl. 09:00 i møterom Formannskapssalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78 45 51 96 eller Epost: postps@alta.kommune.no Varamedlemmer

Detaljer

Levanger kommune Møteinnkalling

Levanger kommune Møteinnkalling Levanger kommune Møteinnkalling Utvalg: Levanger kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Levanger Rådhus Dato: 30.08.2006 Tid: 17:00 Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

MØTEINNKALLING UTVALG FOR NÆRING, MILJØ OG SAMFERDSEL

MØTEINNKALLING UTVALG FOR NÆRING, MILJØ OG SAMFERDSEL Klæbu kommune MØTEINNKALLING UTVALG FOR NÆRING, MILJØ OG SAMFERDSEL Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 23.06.2010 Tid: 17.00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse,

Detaljer

TOMTESALG KALLERUDLIA 9

TOMTESALG KALLERUDLIA 9 TOMTESALG KALLERUDLIA 9 Gjøvik kommune Innlandet Revisjon IKS Rapport 4-2013 2013-514/ALJ/BH Innlandet Revisjon IKS Side 2 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 3 SAMMENDRAG... 4 1. INNLEDNING...

Detaljer

BÆRUM KOMMUNES KUNSTSAMLING

BÆRUM KOMMUNES KUNSTSAMLING BÆRUM KOMMUNES KUNSTSAMLING Forvaltningsrevisjon Gjennomført mai september 2001 Morten Mjølsnes fagansvarlig for forvaltningsrevisjon Aglaia Toften revisor Bærum kommunerevisjon, Pb. 62, 1300 Sandvika

Detaljer

REFERANSE ARKIVNR. JOURNALNR. DATO HBE-10/4089-1 K23 &18 21710/10 11.04.2010. Saken behandles i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering:

REFERANSE ARKIVNR. JOURNALNR. DATO HBE-10/4089-1 K23 &18 21710/10 11.04.2010. Saken behandles i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Saksfremlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE ARKIVNR. JOURNALNR. DATO HBE-10/4089-1 K23 &18 21710/10 11.04.2010 Saken behandles i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Kommunalstyret for miljø og utbygging

Detaljer

Møteinnkalling. Det legges ved notat fra kommuneplanlegger Grete Blørstad: Numedalsbanen Rødbergs stasjonsområde avklaringer.

Møteinnkalling. Det legges ved notat fra kommuneplanlegger Grete Blørstad: Numedalsbanen Rødbergs stasjonsområde avklaringer. Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 7-16 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 06.02.2012 Tidspunkt: 13:00 Det legges ved notat fra kommuneplanlegger Grete Blørstad: Numedalsbanen

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for å plassere renseanlegg i område avsatt til friluftsområde - GB 25/186 - Borøya

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for å plassere renseanlegg i område avsatt til friluftsområde - GB 25/186 - Borøya Søgne kommune Arkiv: 25/186 Saksmappe: 2014/247-38647/2014 Saksbehandler: Jan Inghard Thorsen Dato: 26.11.2014 Saksframlegg Søknad om dispensasjon for å plassere renseanlegg i område avsatt til friluftsområde

Detaljer

Ole Willy Sandbekk - leder William Norset - nestleder Astrid O. Nesland Gerd Annexstad Tom Brunsell

Ole Willy Sandbekk - leder William Norset - nestleder Astrid O. Nesland Gerd Annexstad Tom Brunsell Kontrollutvalgets medlemmer Ordfører Revisor Kopi av innkallingen sendes: Kopi av innkallingen sendes: Ole Willy Sandbekk - leder William Norset - nestleder Astrid O. Nesland Gerd Annexstad Tom Brunsell

Detaljer

Spydeberg kommune MØTEINNKALLING. Formannskapet SAKLISTE: Møtedato: 17.09.2013 EKSTRAORDINÆRT Møtested: Formannskapssalen Møtetid: Kl.

Spydeberg kommune MØTEINNKALLING. Formannskapet SAKLISTE: Møtedato: 17.09.2013 EKSTRAORDINÆRT Møtested: Formannskapssalen Møtetid: Kl. Spydeberg kommune MØTEINNKALLING Formannskapet Møtedato: 17.09.2013 EKSTRAORDINÆRT Møtested: Formannskapssalen Møtetid: Kl. 17:00 Eventuelle forfall meldes til tlf. 69 83 35 40. Varamedlemmer møter etter

Detaljer

Skjerstad kommunedelsutvalg

Skjerstad kommunedelsutvalg Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Skjerstad kommunedelsutvalg Breivik samfunnshus, Dato: 08.10.2012 Tidspunkt: 10:00 Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt sekretær for Skjerstad kommunedelsutvalg,

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Hansnes Kro og Overnatting Møtedato: 13.06.

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Hansnes Kro og Overnatting Møtedato: 13.06. Karlsøy kommune Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Hansnes Kro og Overnatting Møtedato: 13.06.2003 Tid: 0900 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING Tillegg

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 18/08 06/272 2. GANGS BEHANDLING - REGULERINGSPLAN VALSET, DELER AV EIENDOMMEN 7/1 (KJELL VALSETH)

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 18/08 06/272 2. GANGS BEHANDLING - REGULERINGSPLAN VALSET, DELER AV EIENDOMMEN 7/1 (KJELL VALSETH) Agdenes kommune Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Rådhuset Møtedato: 12.03.2008 Tid: kl. 13.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Orientering HAMOS v/

Detaljer

Selskapskontroll fra A til Å ( Praktisk veileder )

Selskapskontroll fra A til Å ( Praktisk veileder ) Selskapskontroll fra A til Å ( Praktisk veileder ) Utarbeidet av arbeidsgruppa for selskapskontroll, 3. mai 2010 og behandlet i NKRFs styre 11. mai 2010. (Det er foretatt noen mindre justeringer og presiseringer

Detaljer

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Klæbu kommune MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Møtested: Klæbu rådhus - kommunestyresalen Møtedato: 25.03.2010 Tid: 16.00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

Muntlig orientering og drøfting av narkotikasituasjonen

Muntlig orientering og drøfting av narkotikasituasjonen Formannskapet Utvalg: Møtested: Musikkrommet 2. etg., Gjenreisningsmuseet. Dato: 28.10.2010 Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på e-post svanhild.moen@hammerfest.kommune.no

Detaljer

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Klæbu kommune

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Klæbu kommune Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Klæbu kommune Arkivsak: 15/13 Møtedato/tid: 05.03.2015, kl. 16:00 Møtested: Rådhuset, møterom 241 Møtedeltakere: Jomar Aftret, leder Johan L. Borgen, nestleder Bjørn

Detaljer

: Ordføreren Rådmannen Kontrollutvalgets varamedlemmer Revisjon Midt-Norge IKS v/oppdragsansvarlig revisor

: Ordføreren Rådmannen Kontrollutvalgets varamedlemmer Revisjon Midt-Norge IKS v/oppdragsansvarlig revisor MELDAL KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg/styre/råd : Møte i kontrollutvalget i Meldal kommune Møtedato/tid : Onsdag 15. februar 2006, kl 08.30. Møtested/lokaler : Rådhuset i Meldal, Møterom 1. Deltagere :

Detaljer

Møteinnkalling. Halden kommune. Råd for funksjonshemmede. Utvalg: Møtested: Dato: 25.11.2014 Tidspunkt: 13:30. Halden rådhus, Kommunestyresalen

Møteinnkalling. Halden kommune. Råd for funksjonshemmede. Utvalg: Møtested: Dato: 25.11.2014 Tidspunkt: 13:30. Halden rådhus, Kommunestyresalen Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 25.11.2014 Tidspunkt: 13:30 Råd for funksjonshemmede Halden rådhus, Kommunestyresalen Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45 00 eller

Detaljer

Oslo kommune Byrådet. B rådssak 21/12. Byrådet bemerker

Oslo kommune Byrådet. B rådssak 21/12. Byrådet bemerker Oslo kommune Byrådet B rådssak 21/12 HØRINGSUTTALELSE FRA OSLO KOMMUNE - FORSLAG TIL ENDRINGER I BYGGESAKSFORSKRIFTEN. NYTT KAP. 20 OM ADGANG TIL Å GI PÅLEGG OM UTBEDRING AV BEVARINGSVERDIGE BYGNINGER

Detaljer

Ole Willy Sandbekk - leder William Norset - nestleder Astrid O. Nesland Gerd Annexstad Tom Brunsell

Ole Willy Sandbekk - leder William Norset - nestleder Astrid O. Nesland Gerd Annexstad Tom Brunsell Kontrollutvalgets medlemmer Ordfører Revisor Kopi av innkallingen sendes: Kopi av innkallingen sendes: Ole Willy Sandbekk - leder William Norset - nestleder Astrid O. Nesland Gerd Annexstad Tom Brunsell

Detaljer

MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET Klæbu kommune MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET Møtested: Klæbu Rådhus - formannskapssalen Møtedato: 12.11.2009 Tid: kl. 12.00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer