STOKKE KOMMUNE Saksfremstilling

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "STOKKE KOMMUNE Saksfremstilling"

Transkript

1 STOKKE KOMMUNE Saksfremstilling Tilgangskode: Paragraf: Arkivsak nr 12/1590 Saksbehandler: Per Skaflem Detaljregulering av kommunalt friområde på Brunstad - Sluttbehandling Saksnr Utvalg Møtedato 25/2013 Hovedutvalg Plan og Miljø /2013 Kommunestyret Rådmannens innstilling: Reguleringsplan for kommunalt friområde på Brunstad bestående av plankart sist revidert , bestemmelser datert og planbeskrivelse datert vedtas i henhold til plan og bygningslovens Vedlegg: Reguleringsbestemmelser, datert doc Reguleringsplan friområder på Brunstad.pdf Planbeskrivelse revidert docx Vedlegg Svar på søknad om tilskudd til friluftstiltak 2013.pdf Dokumenter i saksmappen Tidligere behandling med tilhørende dokumenter Ros-analyse. Sammendrag I kommuneplanens arealdel er det kommunale friområdet på Brunstad avsatt til friområde på land, friluftsområde i sjø samt småbåthavn. Det samlede arealet utgjør ca. 60 da og ligger syd for Oslofjord Convention Center. Stokke kommune er eier, men området er statlig sikret. Over år har etablering av private tiltak i området ført til økt privatisering. Lokale hytteeiere har, i hovedsak med tinglyste rettigheter, anlagt brygger, et båtskur og et antall fortøyningsbøyer. Hensikten med planarbeidet er å tilrettelegge bedre for allmennhetens bruk. I reguleringsforslaget forutsettes at alle private anlegg fjernes og at det etableres en felles småbåthavn nord i området. Administrasjonen ønsker med planforslaget å regulere forholdet mellom allmennhetens interesser og private hensyn i området på en god måte. I forbindelse med reguleringen skal eksisterende areal for parkering oppgraderes. Det er utarbeidet en illustrasjonsplan for dette. Området er klarert med hensyn til kulturminner på land. Norsk maritimt Museum har vurdert kulturminner i sjø, men ikke funnet grunn til å foreta undersøkelser. Det er således ingen bindinger til arkeologiske funn hverken i sjø eller på land.

2 Det er registrert nasjonalt og lokalt viktige naturtyper innenfor sjøarealet reservert for småbåthavn. I planbestemmelsene fastslås det at eventuell risiko knyttet til naturtyper i sjø skal tas tilbørlig hensyn til ved planlegging og anleggelse av flytebrygger. Følgende justeringer har kommet til i saken etter 1. gangs behandling og høring: Renovasjonscontainere flyttes til parkeringsareal nord for veien (se reguleringsplankart). Atkomsten fra bom ved parkering og ned til strandsone får formål gangveg/gangareal og vil bli forbeholdt for gående og syklende og som nødvendig atkomst for kommunal drift. Gjennom statlige og fylkeskommunale retningslinjer legges det vekt på kommunale myndigheters oppgaver og ansvar for sikring av friluftsområder som er viktige for allmennheten. Retten til allmenn bruk er tungtveiende. Kommunen er pålagt å sørge for en differensiert forvaltning av strandsonen langs sjøen der bygging og landskapsinngrep skal unngås på arealer som har betydning for andre formål, som for eksempel friluftsliv. Innspillene i høringsfasen er i all hovedsak positive til planforslaget. Enkelte hytteeiere som har privat brygge stiller seg imidlertid negative til fjerning av private brygger. Det er imidlertid en klar forutsetning i planen at alle private brygger skal være fjernet før felles småbåtanlegg kan etableres. Det anbefales at planforslaget vedtas. Saksutredning Juridisk grunnlag Planforslaget foreslsås vedtatt i henhold til plan- og bygningslovens som en oppfølging av kommuneplanens arealdel, vedtatt Planen utløser lovmessig rett til fjerning av bryggeanlegg og øvrige private anlegg i området. Reguleringen fører ikke til behov for konsekvensutredning. Faktaopplysninger/ bakgrunn for saken I kommuneplanens arealdel er gjeldende område avsatt til friområde på land, friluftsområde i sjø og område til småbåthavn og parkering. Kommunen ønsket å ivareta allmennhetens interesser i området som oppfølging av kommuneplanens intensjoner. Forslag til detaljregulering av det kommunale friområdet på Brunstad ble lagt ut til offentlig ettersyn med frist for innspill I forbindelse med varselet ble det gjort rede for hensikten med planarbeidet og reguleringens formål. Bakgrunnen for planarbeidet er ønsket om å tilrettelegge for allmennheten samtidig som Brunstad Båtforening ønsker å anlegge en småbåthavn i området. Småbåthavnen skal både erstatte tinglyste rettigheter og gi plass for ytterligere båtplasser. Planarbeidet har derfor vært gjort i et samarbeid med båtforeningen. Både båttforeningen og Brunstad Vel har i egne møter gitt uttrykk for at planen som nå legges frem for sluttbehandling ivaretar det store flertall av hytteeieren på en god måte. Bårforeningen mener imidlertid at det kan være en utfordring å få gjennomført planen siden enkelte rettighetsghavere ikke vil fjerne sitt bryggeanlegg frivilling. Merknader/innspill i forbindelse med varselet er registrert og kommentert i saksframstillingen Beskrivelse av planområdet/eksisterende forhold: Landskap og terreng: Det totale arealet i sjø og på land utgjør til sammen ca. 60 dekar.

3 Området ligger syd for Oslofjord Convention Center. Selve landskapet heller mot strandsonen i øst som utgjør til dels fine badeplasser. Det går merket kyststi nord/syd gjennom området. Områdets nordre del innbefatter også et mindre areal landbruksjord. Grunnforhold: Det er ikke utarbeidet geoteknisk rapport for området da det ikke skal gjøres tiltak som vil ha større konsekvenser for masser i grunnen. I henhold til en geoteknis krapport utarbeidet i forbindelse med OCC sin utbygging består nærområdet av relativt fast grunn. Dersom det i framtiden skal søkes om tiltak i grunnen bør det imidlertid utføres en vurdering av områdets stabilitet. Atkomst og parkering: Området ligger sentralt med god tilgjengelighet for gående og syklende. Man ankommer fra FV 303 via Skjærsnesveien og videre inn på Brunstadveien. Det er etablert en parkeringsplass idet man ankommer området, men med begrenset kapasitet. Parkeringen brukes også av hytteeiere som ikke har egen parkering på sin eiendom. Bebyggelse og anlegg: Der atkomststien fra parkeringsplassen møter strandsonen og kyststien er det anlagt en mindre bygning for toaletter. Det åpnes for at anlegget kan utvides med inntil 6 kvm dersom det er behov for lokaliteter i forbindelse med bevoktning av småbåthavnen. Området for øvrig preges av 11 bryggekonstruksjoner, som er etablert spredt i hele strandsonens lengde. Det er også anlagt bøyer og andre fortøyningsanordninger i sjø. Disse benyttes av private hytteeiere som har eiendom nær sjøsiden, noe som gir strandsonen et privat preg. Arealbruk og eiendomsforhold: Områdets formål er vist i kommuneplanens arealdel. Hele området innenfor reguleringens grenser eies av kommunen. Kulturminner: Det er gjort undersøkelser vedrørende kulturminner på land og området er klarert. Norsk Maritimt Museum har vurdert kulturminner i sjø, men ikke funnet grunn til å foreta undersøkelser. Det er således ingen bindinger til arkeologiske funn. Grønnstruktur, naturmangfold: Området på land består av et mindre areal dyrka mark og naturlig vegetasjon, for det meste gress. I nord går en sti/turvei delvis gjennom busk- og trevegetasjon. I syd preges strandsonen av svaberg og trær, til dels nær vannkanten. I området for øvrig finnes en blanding av noe grov sandstrand og tiltalende svaberg som kommer opp i dagen. På direktoratet for naturforvaltnings nettside (naturbase) er det ikke registrert spesielle naturtyper på land. I strandsonens nordre del er det imidlertid registrert nasjonalt og lokalt viktig naturtyper i sjø som ålegressenger og bløtbunnsområder. Beskrivelse av planforslaget: Hensikten med planarbeidet er å bedre befolkningens tilgjengelighet i området. Gjennom statlige og fylkeskommunale retningslinjer legges det vekt på offentlige myndigheters oppgaver og ansvar for sikring av friluftsområder som er viktige for allmennheten. Retten til allmenn bruk er tungtveiende. Kommunen er pålagt å sørge for en differensiert forvaltning av strandsonen langs sjøen. Bygging og landskapsinngrep skal unngås på arealer som har betydning for andre formål. Det legges vekt på en langsiktig forvaltning av naturverdier som grunnlag for allment vern. Administrasjonen ser det som ønskelig å styrke en utvidet adgang til de naturkvaliteter som representerer opplevelse, rekreasjon og trivsel for befolkningen, i området som eies av Stokke kommune. Bebyggelse og anlegg: Private brygger og båtplasser i området forutsettes fjernet slik at strandsonen frigjøres til friområde/badeområde for allmennhetens benyttelse. Det kan

4 eventuelt tilrettelegges for badetrapp, stupebrett, fiskeplasser, badebøye og annet slik at områdets rekreasjonsverdi aktivt ivaretas. Det er lagt opp til at to av bryggene kan beholdes og omarbeides til offentlige badebrygger. En samlet småbåthavn anlegges i nord. En slik fortettet plassering vil gi flere båtplasser og komme det store flertall av hytteeiere til gode. Samtidig unngår man beslagleggelse av annet verdifullt areal for allmenn bruk. I den forbindelse ønsker Stokke kommune egnet samarbeid med Brunstad båtforening. Planen tillater totalt 70 båtplasser, noe som vil dekke behov for avvikling av tinglyste rettigheter (ca. 40 plasser) samt ca. 30 båtplasser for nye brukere. Det vil i tillegg til dette etableres 3 4 gjesteplasser i anlegget. Småbåthavnen anlegges som flytebrygger. I planbestemmelsene fastslås det at eventuell risiko knyttet til naturtyper i sjø skal tas tilbørlig hensyn til ved anleggelse av bryggene. Dette gjelder så vel gjennomføringsmetode som valg av løsning. Atkomst og parkering: Det legges til rette for oppgradering av parkeringsarealet med plass til et mindre renovasjonsanlegg/avfallsdeponi. Det er utarbeidet illustrasjonsplan for å sikre en stedstilpasset utforming. Parkeringen vil ha en kapasitet på 40 plasser, og kunne betjene brukere av småbåthavnen og tilreisende brukere av friområde, badeområde og kyststi. Det bør etableres skilting for å unngå langtidsparkering på plassen. Atkomst fra parkeringen som leder brukerne ned til strandsonen og småbåthavnen har reguleringsformålene gangveg/gangareal. Den vil således bli forbeholdt gående, syklende samt kommunens behov for drift av området. Det er satt av et smalt friområde for turvei sør for atkomsten, der gående kan ankomme strandsonen gjennom hyttebebyggelsen. Dette er den opprinnelige atkomsten til strandområdet. Turveg og kyststi: Det går i dag merket kyststi gjennom området, stien svinger av mot vest ved toalettanlegget. Merkingen vil etter planen videreføres på regulert turvei nordover fra toalettanlegg, og gjennom OCC sitt strandområde som leder videre rundt Olsåsen. Regulering og merking av eksisterende trasé vil således knytte friområdene på Brunstad til området rundt Olsåsen i et sammenhengende kyststinett. Egne detaljerte planer for opparbeidelse av friområder og kyststi rundt Olsåsen legges frem som egen sak i samme møterunde som saken som her er til behandling. Rekkefølgebestemmelser: Privat anlagte brygger forutsettes fjernet før småbåthavnen kan etableres. Parkeringsplassen forutsettes opparbeidet før småbåthavnen anlegges. Sammendrag av innspill etter 1. gangs behandling (administrasjonens merknader i kursiv). Haavind Advokatfirma ( ). Haavind har bistått kommunen i spørsmålet om fjerning av brygger. Direktoratet for Naturforvaltning har dekket alle kostnadene til advokatbistand. Haavind har i brev kommet med utdypende kommentarer med utgangspunkt i de spørsmål som er stilt fra båtforeningens side vedrørende eiendomsrettslige forhold, hevdsregler og regler om ekspropriasjon: Brygger og båtfester er ikke skilt ut som egne grunneiendommer, og utgjør bruksrett. Det kan være flere grunnlag for at rettigheter faller bort: at den løper ut på tid eller løper ut når en bestemt hendelse inntrer, som følge av frihevd, ny avtale eller som følge av ekspropriasjon mv. Haavind har tatt utgangspunkt i at kommunen gjør bruk av sin adgang til å ekspropriere rettigheter til gjennomføring av reguleringsplan. Andre bortfallsgrunner av rettigheter er ikke vurdert. Det påpekes at ekspropriasjon gjennomføres uavhengig av om

5 rettigheter er tatt i bruk eller ikke, men at dette har betydning for erstatningsfastettelsen. Rettigheter som ikke er tatt i bruk: Rettigheter som ikke er tatt i bruk før bindende arealplanvedtak er uten verdi, ut fra planens rettsvirkning. Det er arealplanens rettsvirkning som i seg selv er årsak til at rettigheten ikke kan realiseres. Rettigheter som er tatt i bruk, overflytting til nytt anlegg: For å gjennomføre planen må bruksrettigheter avvikles/overflyttes. Dersom rettighetshaver ikke godtar dette frivillig, vil ekspropriasjon være nødvendig for å få avviklet tinglyst rettighet. Ved erstatningsfastsettelse må det vurderes om brygger/båtfester hadde nødvendig offentligrettslige tillatelser. Dette vil måtte avgjøres konkret og vil i noen grad bero på skjønn. Dersom tiltaket på oppføringstidspunktet var søknadspliktig uten at det foreligger offentligrettslige tillatelser, må slik tillatelse omsøkes i ettertid. Det er regler på søknadstidspunktet som legges til grunn. Søknader i ettertid vil nyte svakt erstatningsrettslig vern. Parter som har tatt rettigheter i bruk, vil nyte et sterkt vern og skal få erstatning for tap av brygge/båtfesterett. Ny plass i småbåthavn skal hensyntas ved verdsettingen. Sammenheng mellom eierskap til bakenforliggende tomt og bryggerett: Båteierforeningen har tatt opp ønsket om en slik kobling. Haavind uttaler at dette kan reguleres i Båtforeningens vedtekter dersom det er ønskelig. Ved erstatningsfastsettelsen må verdien av tap vurderes opp mot verdien av det man får etter ekspropriasjon. Ekspropriasjon av bryggerett som fritt kan overdras uavhengig av eiendommen, vil ha betydning for erstatningsfastsettelsen. Inntrykket Haavind har er at de tinglyste rettighetene er realservitutter knyttet opp til bakenforliggende eiendom og omplassering vil sannsynligvis ikke innebære noen realitetsendring for disse rettighetene. Det tas til etterretning at parter som har tatt rettigheter i bruk, vil nyte et sterkere vern ved tap av brygge/båtfesterett og at ny plass i småbåthavn skal hensyntas ved verdsettingen. Administrasjonen tar ønsket om kobling mellom eiendom og bryggeplas og hvorvidt dette berører planforslaget, til orientering. Privatrettslige forhold avklares i forbindelse med gjennomføring av planen. Spørsmålet om ekspropiasjon vil bli aktualisert dersom ikke alle rettighetshaverne på frivillig basis godtar en overflytting av sin båt-/bryggerettighet til et felles småbåtanlegg. Elisabeth Barsett ( ), gnr./brnr. 9/25 EB vil på det sterkeste protestere mot forslaget å plassere søppelcontainere rett utenfor eksisterende hytter, grunnet mulig lukt og forurensning. EB mener også at søppelcontainere vil kreve mye plass, slik at nedkjørselen til to av hyttene blir delvis blokkert. Videre at kommunen ikke har gitt noen begrunnelse for dette forslaget. Søppelcontainere vil bli flyttet mot nord på parkeringsplassen, til den andre siden av veien. Karen Sofie Moe, Hans Petter Moe, Hilde Barsett, Ki Rokkan ( ), gnr./br.nr 9/16, gnr./br.nr 9/71, gnr./br.nr 9/18. Det uttrykkes sterk uenighet i forhold til planene om å plassere renovasjonsanlegget mellom private hytter, grunnet lukt og mulig søppel. Det foreslås større avstand til hytter, og plassering av containere nord på parkeringsplassen, eventuelt en sammenslåing av de to renovasjonsanleggene på Brunstad. Dette vil kunne lette arbeidet med renovasjonen og løse utfordringen det er å kombinere kyststi, parkering og søppelanlegg. Søppelcontainere vil bli flyttet mot nord på parkeringsplassen, til den andre siden av veien. Statens vegvesen ( ) Ingen merknader til forslaget. Norsk Maritimt Museum ( ) Faren for konflikt med kulturminner under vann ansees som liten. Ingen merknader. Før tiltak

6 som mudring eller fylling av masser i sjø må dette omsøkes som eget tiltak. Søknad om slikt tiltak i forbindelse med anleggelse av ny småbåthavn vil bli krevet. Pål Schreiner Mathiesen, Gro Astri Nissen Lie, ( ), gnr./brnr. 9/7, (Brunstadveien 199). PSM og GANL påpeker at familien har eid Brunstadveien 199 siden før krigen. I hele denne tiden har de hatt båtopplag delvis på privat, delvis på kommunal grunn, og ønsker å fortsette med dette. PSM henviser til tinglyst rett til brygge på nedsiden av eiendommen. Videre hevdes det at fjerning av bryggen vil føre til utvasking av masser i den nærliggende strandlinjen, og at forlengelsen av bryggen over år, skyldes ønsket om å unngå dette. En slik utvasking vil i tillegg føre til at friarealet på nedsiden av eiendommen vil minke. Det legges også vekt på at bryggen utgjør en naturlig del av eiendommen, og at bryggens alder (200 år) burde føre til vern. Fjerning av bryggen vil føre til verditap som eier vil kreve kompensasjon for, blant annet ved gratis båtplass i ny småbåthavn. PSM og GANL uttaler videre at allmennhetens behov for bading på stedet er overvurdert, grunnet grov sand/stein og blåskjell på sjøbunnen. Privatrettslige forhold knyttet til erstatningsfastsettelse ved tap av rettigheter, vil avklares i forbindelse med gjennomføring av planen. Administrasjonen kan ikke se at angivelig utvasking av masser vil påvirke allmenhetens tilgjengelighet i området eller på annen måte være i strid med reguleringsplanens formål. Administrasjonen mener det er viktig at alle de private bryggene fjernes før nytt småbåtanlegg etableres. Den aktuelle bryggen anses ikke å ha en historisk verdi som skulle tilsi vern. Miljørettet helsevern, Vestfold ( ) Det vises til tidligere uttalelse i forbindelse med varsel om oppstart av planarbeid. Ingen nye merknader. Tidligere merknader fra miljørettet helsevern er hensyntatt. Vestfold fylkeskommune ( ) Fylkeskommunen stiller seg positiv til at det kommunale friområdet Brunstad reguleres, slik at allmenhetens tilgjengelig i området økes. VFK uttaler at vurderingen etter KU-forskriftene 4 ikke er synliggjort av kommunen, men at det er konkludert med at konsekvensutredning ikke er nødvendig. Videre er VFK opptatt av at kyststiens sammenheng videre nordover formuleres sterkere. VFK ber også om at stranda og det nærmeste anlegget rundt, tilrettelegges for bevegelseshemmede, og at dette tas inn i reguleringsbestemmelsene. Da veien ned til sjøen skal benyttes til transport av båter, bør det også ifølge VFK vurderes en tilrettelegging for HC-parkering ved stranda. VFK hevder at det bør formuleres krav om undersøkelse av grunnforholdene i rekkefølgebestemmelsene, før eventuelle byggetiltak utføres. Dessuten påpekes at en utbyggingsavtale med fordel kan utformes parallelt med reguleringsplanen. Administrasjonens kommentar: Dersom det viser seg å være behov for eventuelle grunnundersøkelser vil dette bli gjort i forbindelse med gjennomføring av planen. Behovet for å sikre kyststiens sammenheng videre nordover formuleres sterkere er ivaretatt ved utarbeidelse av detaljplaner for utforming av kyststien og friområdene rundt Olsåsen. Dette vil gi et sammenhengende kyststitilbud. Atkomst fra parkeringsplassen ned til bryggene og strandsonen, vil bli forbeholdt gående og syklende og kommunens behov for drift. Kommunen vil søke å inngå nødvendig utbyggingsavtale i forbindelse med videre arbeid og gjennomføring av planen. Utbyggingsavtale er en forutsetning i reguleringsbestemmelsene. Det forutsettes at utsetting av båter ikke skal skje fra landsiden innenfor regulert friområde.

7 Arne Borgersen, gnr./bnr. 9/67, ( ) AB er kritisk til kommunens framgangsmåte i saken og hevder at dialogen har vært totalt fraværende. Videre at Brunstad stevnested har fått tillatelse til tiltak i strandsonen, noe som strider mot prinsippet likhet for loven. AB viser til uttalelse datert , og redegjørelse for sitt eierforhold og bryggerett. Det vises til advokat Moen Eriksteins vurdering av eierforholdet som realservitutt, samt tidligere påpekning av hevd som separat rettsgrunnlag. AB påpeker bryggens betydelige verdi for eiendommen i henhold til takst. AB forventer at kommunen kompenserer eventuelt tap, samt merkostnader for leie av to nye båtplasser. Privatrettslige forhold knyttet til erstatningsfastsettelse og vern ved tap av rettigheter, vil bli behandlet i forbindelse med gjennomføring av planen. Brunstad stevnested (OCC) er regulert med egne bestemmelser der vern/tilrettelegging av friområder for allmenheten inngår. I den forbindelse vil kyststien bli opprettholdt som et sammenhengende tilbud til allmenheten som vil knytte traséen gjennom kommunale friområder på Brunstad til traséen videre nordover forbi Olsåsen. Dialogen med grunneiere etc. har i tillegg til normal varsling og offentlig ettersyn, skjed via Brunstad Båtforening og Brunstad Vel. Brunstad Båtforening, ( ) BB ønsker at rekkefølgebestemmelsene endres slik at de eierne som aksepterer flytting til ny fellesbrygge kan fjernes først, før ny fellesbrygge etableres. Dernest bør kommunen begynne arbeidet med å omregulere eller fjerne resterende brygger, parallelt med etablering av den nye småbåthavnen. BB uttaler at det er urimelig å fjerne alle brygger før et nytt tilbud er på plass, videre at de bryggene som har et for sterkt rettsvern, må bli stående, dette uten at det er til hinder for den viktigste opprydningen i området. Båtforeningen mener også at parkeringsplassen langt overstiger det faktiske behovet, og ser seg ikke i stand til å bidra med midler til utvidet parkeringsareal. I tillegg foreslås at søppeldunkene plasseres der andre dunker står, lenger vest i skogkanten. Rekkefølgebestemmelsene med krav om fjerning av brygger før opprettelse av småbåthavn/fellesbrygge er etter administrasjonens mening viktig for å sikre at ikke bare enkelte brygger fjernes. Alle rettighetshaverne må ha de samme forutsetningene. Det kan dessuten bli vanskelig å gjennomføre fjerning uten frivillighet etter at småbåtanlegget er etablert. Det vil imidlertid bli lagt vekt på at fjerning av private brygger og opprettelsen av ny felles brygge skal skje så nær i tid som mulig. Administrasjonen er av den oppfatning at et sterkt rettsvern for private brygger på Brunstad kommunale friområde først og fremst er knyttet til bruksrett, og at det ved evt. ekspropriering av disse skal tas hensyn til verditap. Verdien av tap vurderes opp mot verdien av det man får etter ekspropriasjon. Kostnader til utvidet parkeringskapasitet må avklares i egen utbyggingsavtale med Brunstad båtforening. Søppelcontainere er i planforslaget flyttet inn på parkeringen i nord lenger unna hyttene.. Sigrun og Thor Dukefos, gnr./brnr. 9/1 9/48, Tenden advokatfirma, ( ) I uttalelsen fra advokaten påpekes SD og TD sine rettigheter i følge skjøte, som hefter på gbnr. 9/48. SD og TD vil sterkt motsette seg fjerning av deres brygge, nr. 10 i planen. Den har vært benyttet i mer enn 40 år, og fjerning vil redusere bruksverdien av hytten og verdien av eiendommen. Det påpekes at bryggen ikke ligger innenfor det arealet som er planlagt til småbåthavn og derfor ikke kan ha betydning for utbygging av felles bryggeanlegg. Videre bemerkes at området sør for bryggen er uten betydning og uegnet for allmennhetens ferdsel. Da SD og TD ikke har hindret noen å benytte seg av området, er det ikke gjenstand for privatisering. Det uttales for øvrig at kyststien gjennom dette arealet, ivaretar allmenhetens ferdsel på en tilstrekkelig måte. Videre anses gjeldende brygge ikke å være problemet, men etablering av småbåthavn lenger nord i området. Det bes om at bestemmelsen om fjerning av bryggen tas ut av planen. I motsatt fall vil det bli fremmet krav om betydelig erstatning, dette selv om det tilbys gratis båtplass i nytt anlegg.

8 Administrasjonen er av den oppfatning at private brygger anlagt i det kommunale friområdet bør fjernes. Hensikten med planen er å sikre allmennhetens frie ferdsel i området som helhet. En småbåthavn nord i området vil frigjøre kommunalt eid areal i området for øvrig, slik at planformålene, friområde på land og badeområde i sjø kan oppfylles. En slik løsning vil også tilrettelegge for båtplass for flertallet av hytteeiere, samt andre som vil søke om plass. Under gjennomføring av planen, ved evt. ekspropriasjon, skal gjeldende rettigheter tas hensyn til ved vurdering av erstatningsfastettelsen. For øvrig er det slik at Dukefos nylig har revet sin gamle brygge og erstattet denne med en ny. Dette er gjort uten å søke tillatelse etter plan- og bygningsloven og uten å gjøre avtale med Stokke kommune som grunneier. På denne bakgrunn har kommunen som grunneier krevd bryggen fjernet. Ny brygge kan eventuelt ikke settes opp uten tillatelse fra grunneier og etter godkjenningsvedtak i henhold til plan- og bygningsloven. Ny brygge her vil imidlertid være klart i strid med planformålet. Turid Skaug, Grethe Nilsen, ( ) TS og GN bemerker at kostnad ikke er tatt med i planarbeidet. Videre påpekes det at tilgjengeligheten for allmennheten er god i området da denne ferdselen skjer nord i området, mens Strandsonen sør for brygge nr 9 er ganske utilgjengelig med fjell helt ned til vannkanten. TS og GS mener at eksisterende brygger ikke stenger for fri ferdsel, da kyststien går lenger opp fra vannkanten her. I tillegg stilles det spørsmål om kommunen har hjemmel for krav om fjerning av brygger, der det finnes tinglyste rettigheter. Det hevdes videre at allmennheten stenges ute fra bruk av kyststien i området til OCC, og at Stokke kommune bør praktisere fri ferdsel for alle i strandsonen. Gjeldende planforslag er i overenstemmelse med føringene som kommuneplanens arealdel gir. I henhold til plan- og bygningsloven 16 kan kommunestyret foreta ekspropriasjon til gjennomføring av reguleringsplan. Privatrettslige forhold knyttet til erstatningsfastsettelse ved tap av rettigheter må avklares ved gjennomføring av vedtatt plan.. Kyststien anses som et av flere vesentlige formål, som til sammen utgjør en helhetlig regulering av det kommunalt eide friområde på Brunstad. Det vil bli etablert kyststi videre nordover gjennom OCC sitt område, og rundt Olsåsen, for å tilrettelegge for et sammenhengende kyststitilbud for allmennheten. Louise Reinertsen gnr./brnr. 9/68, Simonsen VogtWiig advokatfirma ( ) SV påpeker at familien Reinertsen har eid eiendommen siden 50-tallet, med tinglyst veirett, rett til strandlinje og båtfeste siden To båtplasser var knyttet til eiendommen da den ble kjøpt. Det bemerkes at det er gjort en prisvurdering i 2007, der det fremkommer at eiendommens verdi vil nedjusteres med ved tap av brygge. Det stilles spørsmål om kommunen kan treffe reguleringstiltak som berører privatrettslige forhold i dette omfanget. Det vil bli krevet økonomisk kompensasjon ved sanering av brygge. Det påpekes videre at LR ikke er negativ til nytt bryggeanlegg, kun til pålegg om å fjerne egen brygge. I slikt tilfelle vil det bli krevet samme antall båtplasser som i dag, i det nye anlegget. Videre nevnes at OCC sin utbygging innebærer en tiltagende privatisering av strandsonen. Ved godkjenning av dette tiltaket samtidig som krav om fjerning av gamle brygger i det kommunale friområdet fremsettes, må de rettslige konsekvensene i forhold til i usaklig forskjellbehandling vurderes. Vedtatt reguleringsplan gir i seg selv hjemmel for å gjøre de tiltak som er nødvendige for å kunne gjennomføre planen. Vurdering av erstatning knyttet til antall båtplasser i det nye anlegget, vil bli en del av planens gjennomføring. Tap av bryggerett vil bli tatt hensyn til ved verdsetting av ny plass i småbåthavn. Verdien av tap vurderes opp mot verdien av det man får etter ekspropriasjon. Gjeldende planforslag er i overenstemmelse med føringene som

9 kommuneplanens arealdel gir. I henhold til plan- og bygningsloven 16 kan kommunestyret foreta ekspropriasjon til gjennomføring av reguleringsplan. Kyststien vil bli etablert som et sammenhengende kyststi tilbud for allmennheten, gjennom kommunalt eide friområder på Brunstad, videre nordover gjennom OCC sitt område og forbi Olsåsen. Tor Kristian Bredoch, gnr./br.nr 9/28, ( ) TKB ser positivt på kommunens ønske om å forvalte området best mulig, men kan ikke se at fjerning av bryggen gir allmennheten bedre tilgjengelighet til badeområdet. Beliggenheten til hver enkelt brygge må sees i sammenheng. Videre mener TKB at hans brygge ikke innebærer stengsel for allmennheten, og at hobbyfiskere bruker den flittig. En fjerning av bryggen vil innebære et anslått verditap på opp til kr , og TKB vil komme tilbake til erstatningskrav etter endelig vedtak. Han vil i tillegg kreve rett til kjøp av to plasser i det nye anlegget, som skal følge eiendommen ved evt. salg. Videre nevnes at tinglyst rett til avgiftsfri parkering følger eiendommen. Andre innspill er: Det nye bryggeanlegget bør dimensjoneres primært for lokale fastboende og hytteeiere. Brunstad båtforening må presentere budsjett for utbygging og drift. Kommunen bør også ta hensyn til forankringssystem og dimensjonering av den nye småbåthavnen. Det bør gjøres undersøkelser for å unngå negativ påvirkning på det marine liv. Videre bør det etableres barriere som forhindrer ulykker mellom badende og fritidsbåter, ved økt båttrafikk. Etter planvedtak og som en del av gjennomføring av planen vil det være en rekke privatrettslige forhold som må avklares. Disse privartettslige forholdene er ikke en del av selve planarbeidet. Spørsmålet som gjelder verditap etc. kan derfor ikke kommenteres her, men ny plass i felles småbåtanlegg vil ha betydning for eksisterende rettighets verdi. Det nye bryggeanlegget vil bli dimensjonert i tråd med planens intensjoner som er å regulere forholdet mellom allmennhetens interesser og private hensyn på en forsvarlig måte. Den naturlige løsning for småbåthavnen vil være flytebrygger. I forbindelse med gjennomføring av planen vil det bli inngått en utbyggingsavtale med båtforeningen der fordeling av kostnader til utbygging og drift inngår. Utformingen av bryggeanlegget skal ta tilbørlig hensyn til sikkerhet for badende knyttet til båttrafikk. Ki Rokkan, styret i Brunstad båtforening ( ) KR viser til Haavinds anbefaling om bruk av ekspropriasjon ved bortfallsgrunn for rettigheter, og mener det ikke går klart fram om dette også gjelder de som frivillig går over i det nye småbåtanlegget. Videre påpekes det at kommunen ikke tar hensyn til båtforeningens ønske og fundament for samarbeid kobling mellom rettighetsforhold til bakenforliggende tomt og bryggerett. KR påpeker at frivilligheten tufter på at rettigheter skal erstattes i den nye båthavnen. For de som frivillig fjerner sin brygge og går over i et nytt felles bryggeanlegg, vil ekspopriasjon ikke være aktuelt. Verdien av rettigheten er hensyntatt i bårforeningen vedtekter ved at de med rettighet får en lavere engangsavgift i nytt anlegg enn nye brukere. Dersom de tinglyste rettighetene er realservitutter knyttet opp til bakenforliggende eiendom vil omplassering i ny båthavn sannsynligvis ikke innebære noen realitetsendring for disse rettighetene. Pål Schreiner Mathiesen, Gro Astri-Nissen Lie, gnr./brnr. 9 og 7, Advokatfirma Wellies as ( ) Wellies påpeker at deres klienter (PSM og GAL) er eiere av privat brygge, som er lovlig etablert med bryggeret tinglyst i 1926 (kopi av tinglyst skjøte vedlagt innspillet). Videre uttales at en reguleringsplan ikke uten videre griper inn i lovlig etablerte tiltak, og at det ikke foreligger hjemmel for å fjerne bryggen annet enn gjennom ekspropriasjon. Wellies stiller seg undrende til saksutredningen, hvor man tilsynelatende legger opp til at planen i seg selv utløser rett til fjerning av berørte brygger. Videre hevder advokaten at et slikt rettslig

10 utgangspunkt ikke er korrekt og det anmodes at kommunen går i dialog med de berørte parter før planen vedtas, da deres rettigheter ikke er tilstrekkelig behandlet i saksutredningen. Gjeldende planforslag er i overenstemmelse med kommuneplanens arealdel. Administrasjonen er klar over at et planvedtak i seg selv ikke gir grunnlag for å fjerne brygger, men planvedtaket gir hjemmel til å foreta ekspropriasjon etter lovens 16 for gjennomføring av planen. Det er i tilfelle kommunestyret som har denne myndigheten. Administrasjonen er av den oppfatning at brygger og båtfester ikke er skilt ut som egne grunneiendommer, og således utgjør bruksrett. Videre at de rettighetshavere som lider tap i forbindelse med gjennomføring av reguleringsplanen, vil kunne kreve erstatning. Anette Krogenes, gnr./brnr. 9 20, 27 ( ) AK etterlyser tilbakemelding vedrørende privatrettslige forhold og hvordan de er tenkt sikret i forbindelse med nye brygger. AK har tinglyste rettigheter for to brygger siden 1955 og motsetter seg fjerning av disse. Videre hevder AK at bryggen er bevaringsverdig slik den er bygget. Ny flytebrygge vil bidra til et marinalignende preg og trekke preget av konferansesenter ytterligere sørover mot området for badende. I tillegg uttales at økt båttrafikk og biltrafikk som følge av småbåthavnens størrelse vil ødelegge for badende og beboere. AK påpeker at reguleringsplanen ikke sier noe om at båtplassene kun skal gjelde for lokale beboere og hyttefolk. AK synes ikke den nye småbåthavnen vil bli en god havn, grunnet forhold knyttet til vær og isforhold på stedet. Det pekes i innspillet også på begrensede parkeringsmuligheter i området, og foreslår å utvide havnekapasitet f. eks. ved Melsomvik. Privatrettslige forhold knyttet til erstatningsfastsettelse og vern ved tap av rettigheter, vil avklares i forbindelse med gjennomføring av planen. Hensikten med småbåthavnen er å frigjøre et større samlet areal til allmennhetens benyttelse forøvrig, på kommunalt eid friområde. Det nye bryggeanlegget og parkering søkes dimensjonert i tråd med planens intensjon, som er å regulere forholdet mellom allmennhetens interesser og private hensyn på en forsvarlig måte. Brunstad Vel, ( ) BV påpeker at reguleringsplanen vil ramme noen av medlemmene i Brunstad Vel som har private brygger innenfor området, og etterlyser en mer direkte dialog med kommunen i videre saksgang. Brunstad Vel er fornøyd med forslag til opprydning i strandsonen og tilrettelegging for allmennhetens ferdsel. De ser det som positivt at det opprettes felles brygge med større kapasitet. Videre nevnes det som positivt at enkelte brygger med kulturhistorisk preg blir bevart for å ivareta strand, bade- og fiskeområder. Det ønskes at området ikke blir for mye opparbeidet og at det kommunale jordet i nord, kan fungere som en buffersone mellom hyttefeltet og OCC. BV legger vekt på at murene til parkeringsplassen ikke må bli for framtredende i terrenget. Det henstilles for øvrig til kommunen at renovasjonsløsningen bør flyttes til den kommunale parkeringsplassen, da den kan oppleves som skjemmende og til bry for naboer. De rettighetshavere som lider tap i forbindelse med gjennomføring av reguleringsplanen, vil kunne kreve erstatning. Ved søknadsbehandling av tiltak for parkeringsplass, vil det bli lagt vekt på god terrengtilpasning. Illustrasjonen som viser murer etc. er ikke bindende, og det vil være fullt mulig å etablere en enklere og mer terrengtilpasset løsning forutsatt at antall parkeringsplasser oppretthldes. Søppelcontainere på parkeringsplassen flyttes til nord for veien. Fylkesmannen i Vestfold, ( ) Fylkesmannen uttaler at planen legger til rette for allmennhetens tilgjengelighet i det offentlige friområdet, ved fjerning av private brygger i strandsonen, tilretteleggelse for

11 badeområde og merket kyststi. Det anses at planen og gjennomføringen av denne ikke vil være i strid med de nasjonale interesser som Fylkesmannen er satt til å ivareta, og har derfor ingen merknader til forslaget. Fylkesmannens uttalelse tas til orientering. Oslofjorden Friluftsråd ( ) OF anser det som positivt at planforslaget bidrar til flere samlende bryggeanlegg for båter. Dette bidrar til mindre nedbygging og privatisering av strandsonen og øker allmenhetens tilgjengelighet i området. Det påpekes at rekkefølgebestemmelsene er viktige for gjennomføringen av planen. Dette for å oppnå at eksisterende brygger kan fjernes, men også at småbåter ikke kan vinterlagres på stranda. Videre oppfordres det til å fokusere på hensyn til miljøvern, ved kildesortering, bunnstoffoppsamling, septikmottak med mer. OF mener dessuten at muligheten for etablering av en båtutsettingsplass for mindre båter, bør vurderes. OF stiller seg positiv til 5% gjesteplasser i ny småbåthavn, og ser frem til en opprydning i planområdet. I forbindelse med etablering av småbåthavn, evt. utvidelse av bygning for toalettanlegg eller andre opparbeidelser, vil det tas nødvendige miljøvernmessige hensyn. Tilretteleggelse for dagbesøkende i friområder på land og badeområde i sjø vil bli vurdert i forbindelse med gjennomføring av planen. Økonomiske konsekvenser Privatrettslige forhold knyttet til kommunens reguleringsforslag vil avklares i forbindelse med gjennomføring av planen. Det vil her være flere juridiske forhold som må avklares. Brunstad båtforening vil stå for drift og vedlikehold av småbåthavn etter vedtekter godkjent av Stokke kommune. Gjennomføring av tekniske anlegg vil bli avklart i egen utbyggingsavtale. Kostnader til detaljregulering er etter søknad finansiert med statlige midler kr ,-. Videre er det avtalt med båtforeningen at de skal dekke kostnader inntil kr ,- ut over dette. Selve planarbeidet vil derfor ikke føre til direkte kostnader for kommunen. Videre har Direktoratet for naturforvaltning etter søknad innvilget fri advokathjelp for en del juridiske avklaringer. I rådmannens forslag til økonomiplan er det avsatt midler til juridisk bistand for gjennomføring av planen. Opparbeidelse og drift av øvrige områder vil i all hovedsak være kommunens ansvar. Barn- og unges interesser Planforslaget søker å legge til rette for fritidsaktiviteter for barn og unge. Dette ved anleggelse av blant annet badetrapp, stupebrett, skiltet badebrygge o.a. for rekreasjon og lek. Miljøkonsekvenser Planbestemmelsene fastslår at eventuell risiko knyttet til naturtyper i sjø og bunnforhold skal tas tilbørlig hensyn til ved forankring av bryggene. Dette gjelder så vel gjennomføringsmetode som valg av løsning. HMS/Folkehelse

12 Planen legger til rette for økt bruk av friområdet og kyststien, noe som anses positivt for folkehelsen. Gjennomføring av planen I rekkefølgebestemmelsene står det: Krav i reguleringsbestemmelsene om fjerning av bryggekonstruksjoner skal oppfylles før felles småbåthavn etableres. Før småbåthavnen kan etableres må parkering være opparbeidet som vist i planen. Etter møte med Brunstad Båtforening og Brunstad vel, 15. mars 2013 kom det fram at disse stiller seg overveiende positiv til reguleringsplanen for kommunale friområder på Brunstad. I møtet uttalte representantene at det store flertall av hytteeiere synes det er en god plan. En samlet småbåthavn vil også kunne sikre bryggeplass til et stort antall hytteeiere som ikke har dette tilbudet i dag. I den forbindelse ble det fra Båtforeningens side påpekt at enkelte hytteeiere med eiendommer nær strandsonen, antagelig ikke ønsket å godta en slik løsning det legges opp til. Muligheten for at disse (anslagsvis 3-4 stykker av ca. 50 hytteeiere) ville motsette seg fjerning av brygger var etter det båtforeningen erfarte til stede, noe innkomne merknader bekrefter. Administrasjonene anser det imidlertid som viktig at alle de private bryggene fjernes før nytt småbåtanlegg etableres. Dette vil gi best sikkerhet for at planens intensjoner oppfylles. Dersom det vises seg at enkelte hytteeiere motsetter seg fjerning også i det videre arbeidet, mener administrasjonen at det her vil være naturlig å benytte de nødvendige tvangsmidlene som plan- og bygningsloven gir anledning til. Dette vil sikre at ikke noen få hytteeiere kan stanse en plan som er ønsket av det store flertall av de berørte parter i saken og som vil sikre allmennheten en bedre tilgjengelighet. Vurdering og konklusjon Administrasjonen mener at planforslaget som legges fram vil sikre en utvidet adgang til de naturkvaliteter friområdene på Brunstad representerer, og dermed bidra til rekreasjon og øket trivsel for befolkningen. Ved at private brygger og båtplasser fjernes frigjøres viktige områderessurser i overensstemmelse med intensjonene i kommuneplanens arealdel. En samlet småbåthavn i nord vil både tilgodese flere båtplasser og unngå beslagleggelse av annet verdifullt areal. I den forbindelse ønsker Stokke kommune som eier av området et egnet samarbeid med Brunstad båtforening. En estetisk og forskriftsmessig opparbeidelse av parkeringen vil åpne for utvidet atkomst til området. Dette for lokale hytteeiere så vel som dagbesøkende. Videre vil merking av turveiens nordre trasé gi sammenhengende kyststi gjennom hele området, dette som et ledd i en sammenhengende kyststiplan for hele Stokke kommune. Det store flertall hytteeiere på stedet er som medlemmer av Brunstad Vel positiv til planen, som tar sikte på å tilrettelegge kommunale friområder for allmennhetens bruk og trivsel. Fjerning av private brygger er et sentralt virkemiddel for at planen skal kunne iverksettes (Jfr. rekkefølgebestemmelsene 7). Dersom det viser seg at noen få hytteeiere stiller seg negative til tiltaket, vil dette kunne påvirke gjennomføringen av planen. Å fjerne noen brygger og ikke andre, vil være i strid med prinsippet om likebehandling og kunne føre til at planens intensjoner ikke kan ivaretas. Ved gjennomføring av planen anbefales derfor at de tvangsmidler som plan- og bygningsloven gir mulighet for benyttes dersom dette skulle bli nødvendig.

13 Det anbefales at planforslaget vedtas i henhold til plan- og bygningslovens Behandlinger og vedtak: Hovedutvalg Plan og Miljø Forslag fremmet i møtet: Endring: Planens rekkefølgebestemmelser endres slik at felles småbåtanlegg kan etableres selv om brygger der rettighetshaverne ikke frivillig godtar flytting er fjernet. Rådmannen bes forberede en sak om eksproriasjon av de rettigheter der rettighetshaver ikke frivillig godtar flytting av sin rettighet Behandling: Sigurd Vedvik - H fratrådt som inhabil. Alexander B. Hangaas - H tiltrådt møte. Rådmannens innstilling med endringer enstemmig tiltrådt (7-0) Hovedutvalg Plan og Miljøs vedtak: Reguleringsplan for kommunalt friområde på Brunstad bestående av plankart sist revidert , bestemmelser datert og planbeskrivelse datert vedtas i henhold til plan og bygningslovens Planens rekkefølgebestemmelser endres slik at felles småbåtanlegg kan etableres selv om brygger der rettighetshaverne ikke frivillig godtar flytting er fjernet. Rådmannen bes forberede en sak om eksproriasjon av de rettigheter der rettighetshaver ikke frivillig godtar flytting av sin rettighet. Kommunestyret Forslag fremmet i møtet: HPM's innstilling: Reguleringsplan for kommunalt friområde på Brunstad bestående av plankart sist revidert , bestemmelser datert og planbeskrivelse datert vedtas i henhold til plan og bygningslovens Planens rekkefølgebestemmelser endres slik at felles småbåtanlegg kan etableresselv om brygger der rettighetshaverne ikke frivillig godtar flytting er fjernet. Rådmannen bes forberede en sak om eksproriasjon av de rettigheter der rettighetshaver ikke frivillig godtar flytting av sin rettighet. Behandling: Representanten Sigurd Vedvik (H) erklærte seg inhabil og vek sete. Vararepresentanten

14 Alexander B. Hangaas (H) inntok sete. Votering: HPM's innstilling enstemmig vedtatt 27-1 (Ingar Eikbråten FRP). Representanten Sigurd Vedvik (H) gjeninntok sete. Kommunestyrets vedtak: Reguleringsplan for kommunalt friområde på Brunstad bestående av plankart sist revidert , bestemmelser datert og planbeskrivelse datert vedtas i henhold til plan og bygningslovens Planens rekkefølgebestemmelser endres slik at felles småbåtanlegg kan etableresselv om brygger der rettighetshaverne ikke frivillig godtar flytting er fjernet. Rådmannen bes forberede en sak om eksproriasjon av de rettigheter der rettighetshaver ikke frivillig godtar flytting av sin rettighet.

Tillegg - Møteinnkalling

Tillegg - Møteinnkalling 1 Tillegg - Møteinnkalling Møtested: Kommunestyresalen Dato: 06.05.2013 Tidspunkt: 18:00 Forfall meldes til møtesekretær på tlf. 33 29 50 00, eller e-post: postmottak@stokke.kommune.no Varamedlemmer møter

Detaljer

STOKKE KOMMUNE Saksfremstilling

STOKKE KOMMUNE Saksfremstilling STOKKE KOMMUNE Saksfremstilling Arkivsak nr 12/1590 Saksbehandler: Per Skaflem Detaljregulering for kommunalt friområde på Brunstad Saksnr Utvalg Møtedato 71/2012 Hovedutvalg Plan og Miljø 28.11.2012 Rådmannens

Detaljer

Stokke Kommune. Planbeskrivelse regulering Brunstad friområde. Utgave: 2 Dato: 22.03.2013 Sist revidert 08.04.13

Stokke Kommune. Planbeskrivelse regulering Brunstad friområde. Utgave: 2 Dato: 22.03.2013 Sist revidert 08.04.13 Stokke Kommune Planbeskrivelse regulering Brunstad friområde Utgave: 2 Dato: 22.03.2013 Sist revidert 08.04.13 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Stokke Kommune Rapporttittel: Planbeskrivelse Brunstad

Detaljer

SAMLET SAKSFREMSTILLING - NORDRE RAVNØ- REGULERING - SLUTTBEHANDLING

SAMLET SAKSFREMSTILLING - NORDRE RAVNØ- REGULERING - SLUTTBEHANDLING STOKKE KOMMUNE Arkivsaksnr.: 10/625 Arkiv: L12 Saksbehandler: Cecilie Fjeldvik SAMLET SAKSFREMSTILLING - NORDRE RAVNØ- REGULERING - SLUTTBEHANDLING Saksgang: Saksnummer Utvalg Møtedato 4/12 Hovedutvalg

Detaljer

Kommunedelplan for Kystsonen

Kommunedelplan for Kystsonen SAKSFREMLEGG Kommunedelplan for Kystsonen Saksnummer: 15/258 Saksbehandler: Ingeborg Fønstelien Organ: Formannskapet Møtedato: Saken avgjøres av: Formannskapet ::: Sett inn innstillingen under denne linja

Detaljer

STOKKE KOMMUNE Saksfremstilling

STOKKE KOMMUNE Saksfremstilling STOKKE KOMMUNE Saksfremstilling Tilgangskode: Paragraf: Arkivsak nr 12/2002 Saksbehandler: Cecilie Fjeldvik Storås skiarena - Detaljregulering - Sluttbehandling Saksnr Utvalg Møtedato 88/2014 Hovedutvalg

Detaljer

Sluttbehandling av detaljreguleringsplan for Lysthushaugen Sør Skjerstad

Sluttbehandling av detaljreguleringsplan for Lysthushaugen Sør Skjerstad Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 11.02.2013 9998/2013 2012/2268 L12 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/13 Komite for plan, næring og miljø 07.03.2013 13/29 Bystyret 21.03.2013 Sluttbehandling

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Jonny Iversen Arkiv: GBNR 54/99 Arkivsaksnr.: 10/1521 Dato: 13.10.2011

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Jonny Iversen Arkiv: GBNR 54/99 Arkivsaksnr.: 10/1521 Dato: 13.10.2011 HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Jonny Iversen Arkiv: GBNR 54/99 Arkivsaksnr.: 10/1521 Dato: 13.10.2011 BEHANDLING SØKNAD OM DISPENSASJON REGULERINGSPLAN BÅTHÅJEN Rådmannens innstilling: 1. Formannskapet

Detaljer

Saksgang Saksnr Møtedato Teknisk utvalg 15/102 27.08.2015. Reguleringsplan for Eikvåg, gnr 2 bnr 61 og 194 - Nytt offentlig ettersyn

Saksgang Saksnr Møtedato Teknisk utvalg 15/102 27.08.2015. Reguleringsplan for Eikvåg, gnr 2 bnr 61 og 194 - Nytt offentlig ettersyn FARSUND KOMMUNE Arkivsaknr: 2011/908 Arkivkode: L12 Saksbehandler: Just Quale Saksgang Saksnr Møtedato Teknisk utvalg 15/102 27.08.2015 Reguleringsplan for Eikvåg, gnr 2 bnr 61 og 194 - Nytt offentlig

Detaljer

RENNESØY KOMMUNE Kultur og samfunn

RENNESØY KOMMUNE Kultur og samfunn RENNESØY KOMMUNE Kultur og samfunn Saknr. Arkivkode 12/161-30 PLID 2012002 DETALJREGULERING FOR SOKN KAI, PLANID: 2012002 PLANBESKRIVELSE Utarbeidet av Rennesøy kommune Innstilling til 1. gangs behandling:

Detaljer

Kommunestyret Møtedato: 25.06.2015 Saksbehandler: Geir Magne Sund. 53/15 Kommunestyret 25.06.2015 86/15 Formannskapet 18.06.2015

Kommunestyret Møtedato: 25.06.2015 Saksbehandler: Geir Magne Sund. 53/15 Kommunestyret 25.06.2015 86/15 Formannskapet 18.06.2015 Detaljregulering for Hallset B 1.1, Trøbakken Kommunestyret Møtedato: 25.06.2015 Saksbehandler: Geir Magne Sund Utvalgssaksnr. Utvalg Møtedato 53/15 Kommunestyret 25.06.2015 86/15 Formannskapet 18.06.2015

Detaljer

Hurum kommune Arkiv: L12 Saksmappe: 2013/1442 Saksbehandler: Hiwa Suleyman Dato: 19.12.2014

Hurum kommune Arkiv: L12 Saksmappe: 2013/1442 Saksbehandler: Hiwa Suleyman Dato: 19.12.2014 Hurum kommune Arkiv: L12 Saksmappe: 2013/1442 Saksbehandler: Hiwa Suleyman Dato: 19.12.2014 A-sak. Reguleringsplan for småbåthavn - Tofte Strand - annengangs behandling Saksnr Utvalg Møtedato 2/15 Planutvalget

Detaljer

Drangedal kommune. Saksgang Møtedato Saknr 1 Stedsutviklingkomite 24.09.2013 17/13 2 Kommunestyret 24.10.2013 60/13

Drangedal kommune. Saksgang Møtedato Saknr 1 Stedsutviklingkomite 24.09.2013 17/13 2 Kommunestyret 24.10.2013 60/13 SAKSUTSKRIFT Drangedal kommune Arkivsak-dok. 12/01128-32 Arkivkode. 44/2 Saksbehandler Mona Stenberg Straume Saksgang Møtedato Saknr 1 Stedsutviklingkomite 24.09.2013 17/13 2 Kommunestyret 24.10.2013 60/13

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2012005 12/259-16 Dato: 17.02.2014

SAKSFRAMLEGG. Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2012005 12/259-16 Dato: 17.02.2014 RENNESØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2012005 12/259-16 Dato: 17.02.2014 DETALJREGULERING FOR FELT B7B PÅ SKORPEFJELL PLANID 2012005 - FØRSTE GANGS BEHANDLING Vedlegg: 1.

Detaljer

Særutskrift. Reguleringsplan for Ulvåmoen massetak - 2. gangs behandling / sluttbehandling

Særutskrift. Reguleringsplan for Ulvåmoen massetak - 2. gangs behandling / sluttbehandling Engerdal kommune Saksmappe: 2014/472-3738/2015 Saksbehandler: Markus Pettersen Særutskrift Reguleringsplan for Ulvåmoen massetak - 2. gangs behandling / sluttbehandling Saksgang: Utvalssaksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

Saksframlegg. Mindre endring av reguleringsplanen for Kiltangen hyttetun, plan ID 19940616.

Saksframlegg. Mindre endring av reguleringsplanen for Kiltangen hyttetun, plan ID 19940616. Søgne kommune Arkiv: L12 Saksmappe: 2014/2263-4414/2015 Saksbehandler: Vibeke Wold Sunde Dato: 05.02.2015 Saksframlegg Mindre endring av reguleringsplanen for Kiltangen hyttetun, plan ID 19940616. Utv.saksnr

Detaljer

Behandles av: Møtedato: Utv. Saksnr: Planutvalget 03.02.2015 006/15 Bystyret 11.02.2015 003/15

Behandles av: Møtedato: Utv. Saksnr: Planutvalget 03.02.2015 006/15 Bystyret 11.02.2015 003/15 Behandles av: Møtedato: Utv. Saksnr: Planutvalget 03.02.2015 006/15 Bystyret 11.02.2015 003/15 Arkivnr: K2 - L13 Saksbehandler: Mariann Skei Fossheim Dok.dato: 21.01.2015 Arkivsaksnr.: 14/1528-15 Tittel:

Detaljer

REGULERINGSPLAN BUHAUGEN VEST - BEHANDLING AV ENDRET PLAN ETTER HØRING

REGULERINGSPLAN BUHAUGEN VEST - BEHANDLING AV ENDRET PLAN ETTER HØRING RINGEBU KOMMUNE Vår referanse 08/2243-369 L12 Vår saksbehandler: Gunhild Haugum, tlf. 61 28 30 63 REGULERINGSPLAN BUHAUGEN VEST - BEHANDLING AV ENDRET PLAN ETTER HØRING Utvalg Utv.saksnr. Møtedato Utvalg

Detaljer

Reguleringsplan for Dyåvåg brygge - behandling etter offentlig høring

Reguleringsplan for Dyåvåg brygge - behandling etter offentlig høring Tvedestrand kommune Saksframlegg Arkivsak: 2008/551-39 Arkiv: L12 Saksbeh: Svein Olav Dale Dato: 30.10.2009 Utv.saksnr Utvalg Planutvalg Møtedato Reguleringsplan for Dyåvåg brygge - behandling etter offentlig

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato. 2.gangs behandling - reguleringsplan Engsetåsen boligfelt

Utvalg Utvalgssak Møtedato. 2.gangs behandling - reguleringsplan Engsetåsen boligfelt Selbu kommune Arkivkode: 1664/131/058 Arkivsaksnr: 2015/924-26 Saksbehandler: Tormod Hagerup Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Det faste utvalg for plansaker Kommunestyret 2.gangs behandling - reguleringsplan

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for oppføring av gangvei på GB 11/9 - Langenesveien 502

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for oppføring av gangvei på GB 11/9 - Langenesveien 502 Søgne kommune Arkiv: 11/9 Saksmappe: 2015/987-34938/2015 Saksbehandler: Anne Marit Tønnesland Dato: 18.09.2015 Saksframlegg Søknad om dispensasjon for oppføring av gangvei på GB 11/9 - Langenesveien 502

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Arkivkode: Arkivsaknr.: Dato: Helge Koll-Frafjord PLID 1144201402 14/253-41 03.06.2015

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Arkivkode: Arkivsaknr.: Dato: Helge Koll-Frafjord PLID 1144201402 14/253-41 03.06.2015 Kvitsøy kommune SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Arkivkode: Arkivsaknr.: Dato: Helge Koll-Frafjord PLID 1144201402 14/253-41 03.06.2015 2. GANGSBEHANDLING DETALJREGULERINGSPLAN FOR BINHOLMEN/NÅLEPUTA, PLANID

Detaljer

JEVNAKER KOMMUNE SÆRUTSKRIFT

JEVNAKER KOMMUNE SÆRUTSKRIFT Side 1 av 6 JEVNAKER KOMMUNE SÆRUTSKRIFT R.f. SAKSGANG: Utvalg Møtedato: Utvalgsaksnr Eldrerådet Møtedato 07.10.2013 25/13 Kommunalt Møtedato Råd for Funksjonshemmede 04.10.2013 26/13 Formannskap Møtedato

Detaljer

Rolf Anders Braseth REGULERINGSPLAN BRASETHBUKTA CAMPING OG HYTTEOMRÅDE, ØVRE KVAM. PLANBESKRIVELSE

Rolf Anders Braseth REGULERINGSPLAN BRASETHBUKTA CAMPING OG HYTTEOMRÅDE, ØVRE KVAM. PLANBESKRIVELSE Rolf Anders Braseth REGULERINGSPLAN BRASETHBUKTA CAMPING OG HYTTEOMRÅDE, ØVRE KVAM. PLANBESKRIVELSE Steinkjer 16.04.2013 PLANBESKRIVELSE... 3 1 Intensjon / bakgrunn... 3 2 Planstatus... 3 3 Beskrivelse

Detaljer

RISØR KOMMUNE Enhet for plan- og byggesak

RISØR KOMMUNE Enhet for plan- og byggesak RISØR KOMMUNE Enhet for plan- og byggesak Kalstadheia Vel Kalstadheia 18 4990 SØNDELED Melding om vedtak Att: Frode Ausland Vår ref: Deres ref: Arkiv: 53/49 Dato: 2014/669 /AHJO Løpenr.: 7465/2015 29.04.2015

Detaljer

Hurum kommune Arkiv: L12 Saksmappe: 2012/2840 Saksbehandler: Hiwa Suleyman Dato: 07.07.2014

Hurum kommune Arkiv: L12 Saksmappe: 2012/2840 Saksbehandler: Hiwa Suleyman Dato: 07.07.2014 Hurum kommune Arkiv: L12 Saksmappe: 2012/2840 Saksbehandler: Hiwa Suleyman Dato: 07.07.2014 A-sak. Førstegangsbehandling av reguleringsplan for "Engstua". Gnr.54 Bnr.11 og 26. Offentlig ettersyn Saksnr

Detaljer

Forslag til reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass.

Forslag til reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass. Fosnes kommune Plan og utvikling Forslag til reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass. I medhold av plan- og bygningslovens 12-10 og 12-11 vedtok Fosnes formannskap 25.06.14 å legge forslag

Detaljer

Saksframlegg. Førstegangsbehandling - detaljregulering for Nordre Kalsnes - Plan ID

Saksframlegg. Førstegangsbehandling - detaljregulering for Nordre Kalsnes - Plan ID Søgne kommune Arkiv: L12 Saksmappe: 2011/172-32781/2016 Saksbehandler: Vibeke Wold Sunde Dato: 10.11.2016 Saksframlegg Førstegangsbehandling - detaljregulering for Nordre Kalsnes - Plan ID 201108 Utv.saksnr

Detaljer

Planbeskrivelse for reguleringsplanene for båtorden ved Mathiaskilen, Breivannstorget og Kariåsen - alle ved Breivannet i Lardal kommune

Planbeskrivelse for reguleringsplanene for båtorden ved Mathiaskilen, Breivannstorget og Kariåsen - alle ved Breivannet i Lardal kommune - alle ved Breivannet i Lardal kommune PLANBESKRIVELSE FOR REGULERINGSPLANENE: BÅTORDEN VED MATHIASKILEN, BÅTORDEN VED BREIVANNSTORGET, BÅTORDEN VED KARIÅSEN PÅ FRITZØE SKOGERS EIENDOM VED BREIVANN I LARDAL

Detaljer

Nord-Aurdal kommune Utvalgssak

Nord-Aurdal kommune Utvalgssak Nord-Aurdal kommune Utvalgssak JournalID: 07/1847 Behandlet av Møtedato Saksnr. Saksbehandler Planutvalget 15.03.2007 042/07 steeir Kommunestyret 29.03.2007 018/07 steeir Reguleringsplan for Storstøllie

Detaljer

Utvalg: Møtedato: Utvalgssak: Kommunestyret 29.04.2015 43/15

Utvalg: Møtedato: Utvalgssak: Kommunestyret 29.04.2015 43/15 SAKSFREMSTILLING Utvalg: Møtedato: Utvalgssak: Kommunestyret 29.04.2015 43/15 Avgjøres av: Sektor: Samfunn- og miljøsektoren Arkivsaknr.: Arkivkode: Saksbeh.: Heidi Sten-Halvorsen 2014/3119 - L80 14 Detaljreguleringsplan

Detaljer

Møteinnkalling STOKKE KOMMUNE KOMMUNESTYRET. Møtested: Kommunestyresalen Dato: 06.05.2013 Tidspunkt: 18:00

Møteinnkalling STOKKE KOMMUNE KOMMUNESTYRET. Møtested: Kommunestyresalen Dato: 06.05.2013 Tidspunkt: 18:00 1 STOKKE KOMMUNE KOMMUNESTYRET Møteinnkalling Møtested: Kommunestyresalen Dato: 06.05.2013 Tidspunkt: 18:00 Forfall meldes til møtesekretær på tlf. 33 29 50 00, eller e-post: postmottak@stokke.kommune.no

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 6 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 13/916 SAMLET SAKSFRAMSTILLING - FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR RAVEIEN 439 - GBNR 34/11 M FL - SLUTTBEHANDLING Saksbehandler: Dag Yttri Arkiv: L13 611 Saksnr.:

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2012 003 12/162-21 Dato: 22.01.2013

SAKSFRAMLEGG. Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2012 003 12/162-21 Dato: 22.01.2013 RENNESØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2012 003 12/162-21 Dato: 22.01.2013 DETALJREGULERING FOR DEL AV LAUGHAMMAREN, ASKJE PLANID: 2012 003 INNSTILLING TIL 2. GANGS BEHANDLING

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2011007 10/411-35 Dato: 20.04.2012

SAKSFRAMLEGG. Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2011007 10/411-35 Dato: 20.04.2012 RENNESØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2011007 10/411-35 Dato: 20.04.2012 DETALJREGULERING FOR HYTTEPARKERING VED ØVRE HEDLEVIKVEIEN PLID 2011007, INNSTILLING TIL 2. GANGS

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Planlagt behandling: Planutvalget 08.10.14. Administrasjonens innstilling:

SAKSFREMLEGG. Planlagt behandling: Planutvalget 08.10.14. Administrasjonens innstilling: SAKSFREMLEGG Saksnr.: 05/923-90 Arkiv: PLNID 20050008 Sakbeh.: Renate Mienna Olsen Sakstittel: VEDTAK AV DETALJREGULERING FOR BOLLOSETER HYTTEFELT - OMRÅDE UNTATT RETTSVIRKNING Planlagt behandling: Planutvalget

Detaljer

Samlet saksfremstilling Arkivsak 3974/14 1006/44 m.fl DETALJPLAN - E6 JAGTØYEN - STORLER

Samlet saksfremstilling Arkivsak 3974/14 1006/44 m.fl DETALJPLAN - E6 JAGTØYEN - STORLER Samlet saksfremstilling Arkivsak 3974/14 1006/44 m.fl DETALJPLAN - E6 JAGTØYEN - STORLER Saksansvarlig Kjersti Dalen Stæhli Utvalg Møtedato Politisk saksnummer Formannskapet 14.04.2015 PS 60/15 Formannskapet

Detaljer

DETALJREGULERINGSPLAN FOR GANG- OG SYKKELVEG MELLOM HAUERSETER OG NORDKISA - 1. GANGS BEHANDLING

DETALJREGULERINGSPLAN FOR GANG- OG SYKKELVEG MELLOM HAUERSETER OG NORDKISA - 1. GANGS BEHANDLING ULLENSAKER Kommune SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 172/15 Hovedutvalg for overordnet planlegging 31.08.2015 DETALJREGULERINGSPLAN FOR GANG- OG SYKKELVEG MELLOM HAUERSETER OG NORDKISA - 1. GANGS

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Sturla Skancke Arkiv: PLA 263 Arkivsaksnr.: 10/4272-9 Saken skal sluttbehandles av: Planutvalget

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Sturla Skancke Arkiv: PLA 263 Arkivsaksnr.: 10/4272-9 Saken skal sluttbehandles av: Planutvalget SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Sturla Skancke Arkiv: PLA 263 Arkivsaksnr.: 10/4272-9 Saken skal sluttbehandles av: Planutvalget REGULERINGSPLAN FOR GATA - BUTIKK OG BOLIGER Rådmannens innstilling: I medhold

Detaljer

FORSLAG TIL PLANPROGRAM Områderegulering for del av Hankøsundet, Fredrikstad kommune

FORSLAG TIL PLANPROGRAM Områderegulering for del av Hankøsundet, Fredrikstad kommune FORSLAG TIL PLANPROGRAM Områderegulering for del av Hankøsundet, Fredrikstad kommune Dato: 01.07.2010 Sist revidert: 1.0. Innledning Hankøsundområdet har store naturgitte kvaliteter og er et svært attraktivt

Detaljer

Mosseveien 63-65 (Seut Brygge) Sentrum Forslag til reguleringsplan - høring og offentlig ettersyn Forslagstiller: Arkitektene AS

Mosseveien 63-65 (Seut Brygge) Sentrum Forslag til reguleringsplan - høring og offentlig ettersyn Forslagstiller: Arkitektene AS FREDRIKSTAD KOMMUNE Saksnr.: 2007/13268 Dokumentnr.: 31 Løpenr.: 12143/2010 Klassering: Mosseveien 63-65 Saksbehandler: Petter Stordahl Møtebok Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Planutvalget 18.02.2010

Detaljer

Til behandling i: Saksnr Utvalg Møtedato 67/2014 Planutvalget 28.10.2014

Til behandling i: Saksnr Utvalg Møtedato 67/2014 Planutvalget 28.10.2014 Lier kommune SAKSFREMLEGG Sak nr. Saksmappe nr: 2013/1458 Arkiv: L12/05 Saksbehandler: Gunhild Løken Dragsund Til behandling i: Saksnr Utvalg Møtedato 67/2014 Planutvalget 28.10.2014 Førstegangsbehandling

Detaljer

Detaljregulering for B2, Lillebostad på Bolsøya, plannr. 201335

Detaljregulering for B2, Lillebostad på Bolsøya, plannr. 201335 Molde kommune Rådmannen Arkiv: 201335 Saksmappe: 2013/4528-22 Saksbehandler: Björn Gregull Dato: 15.07.2015 Saksframlegg Detaljregulering for B2, Lillebostad på Bolsøya, plannr. 201335 Utvalgssaksnr Utvalg

Detaljer

MINDRE REGULERINGSENDRING - NESØYA, NORD-VEST

MINDRE REGULERINGSENDRING - NESØYA, NORD-VEST Side 1 av 5 NOTODDEN KOMMUNE SAMLET SAKSFRAMSTILLING Saksnr. Utvalg Møtedato 42/12 Teknisk utvalg 05.09.2012 / Teknisk utvalg Saksbehandler: Harald Sandvik Arkivkode: PLAN 320 Arkivsaksnr: 12/781 MINDRE

Detaljer

Utvalg: Møtedato: Utvalgssak: Teknisk utvalg 28.06.2011 128/11

Utvalg: Møtedato: Utvalgssak: Teknisk utvalg 28.06.2011 128/11 SAKSFREMSTILLING Utvalg: Møtedato: Utvalgssak: Teknisk utvalg 28.06.2011 128/11 Avgjøres av: Sektor: Forvaltningstjenesten Arkivsaknr.: Arkivkode: Saksbeh.: Håkon Eugen Gustavsen 2010/192-35 L12 NY 1.GANGSBEHANDLING

Detaljer

STRAND KOMMUNE Møtebok

STRAND KOMMUNE Møtebok STRAND KOMMUNE Møtebok SAKSGANG Saksnr. Utvalg Dato 086/10 Forvaltningsutvalget 21.10.2010 Arkivkode Saksbehandler Arkivsak/j.post Mole Skubbavika Jan Leland 10/259 Idse 10/13547 PRIVAT REGULERINGPLANFORSLAG

Detaljer

Saksutskrift. R-290 - Detaljreguleringsplan for g/s-vei for del av Grimsrudveien

Saksutskrift. R-290 - Detaljreguleringsplan for g/s-vei for del av Grimsrudveien Saksutskrift R-290 - Detaljreguleringsplan for g/s-vei for del av Grimsrudveien Saksbehandler: Kristine Sand Saksnr.: 14/04098-13 Behandlingsrekkefølge Møtedato 2 Hovedutvalg for teknikk og miljø 27/15

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Siv C. Westby Arkiv: BOKS REG.PLAN Arkivsaksnr.: 12/106

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Siv C. Westby Arkiv: BOKS REG.PLAN Arkivsaksnr.: 12/106 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Siv C. Westby Arkiv: BOKS REG.PLAN Arkivsaksnr.: 12/106 2. GANGS BEHANDLING - REGULERINGSPLAN FOR HYTTETOMTER GNR 95 BNR 12 Rådmannens innstilling: 1. Forslag til reguleringsplan

Detaljer

Saksframlegg. Evje og Hornnes kommune

Saksframlegg. Evje og Hornnes kommune Evje og Hornnes kommune Arkiv: 50/6 Saksmappe: :2011/554-5 Saksbehandler: :JHO Dato: 29.12.2011 Saksframlegg Evje og Hornnes kommune Utv.saksnr Utvalg Møtedato PS 6/12 Plan- og Bygningsrådet 27.01.12 Detaljreguleringsplan

Detaljer

Første gangs behandling, detaljreguleringsplan for sykkel- og gangsti fra Vemestad bru i Kvås til Kvås barneskole - planid 2014 04.

Første gangs behandling, detaljreguleringsplan for sykkel- og gangsti fra Vemestad bru i Kvås til Kvås barneskole - planid 2014 04. Arkiv: L12 Saksmappe: 2014/553-7033/2015 Saksbehandler: Stein Erik Watne Dato: 24.04.2015 Første gangs behandling, detaljreguleringsplan for sykkel- og gangsti fra Vemestad bru i Kvås til Kvås barneskole

Detaljer

Utvalg: Møtedato: Utvalgssak: Teknisk utvalg 18.08.2015 190/15 Kommunestyret 18.08.2015 97/15

Utvalg: Møtedato: Utvalgssak: Teknisk utvalg 18.08.2015 190/15 Kommunestyret 18.08.2015 97/15 SAKSFREMSTILLING Utvalg: Møtedato: Utvalgssak: Teknisk utvalg 18.08.2015 190/15 Kommunestyret 18.08.2015 97/15 Avgjøres av: Sektor: Samfunn- og miljøsektoren Arkivsaknr.: Arkivkode: Saksbeh.: Heidi Sten-Halvorsen

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 6 Arkivsak: 14/1300-8 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Reguleringsplan for Lønnerhagen 1.gangsbehandling Saksbehandler: Siw Gjøsund Arkiv: MNR M 226 Saksnr.: Utvalg Møtedato 145/14 Plan- og miljøutvalget

Detaljer

RENNESØY KOMMUNE vedlegg 4 Kultur og samfunn

RENNESØY KOMMUNE vedlegg 4 Kultur og samfunn RENNESØY KOMMUNE vedlegg 4 Kultur og samfunn Saknr. Arkivkode Dato 12/162-10 PLID 2012 003 01.06.2012 DETALJREGULERING FOR DEL AV LAUGHAMMAREN, ASKJE PLANID: 2012 003 PLANBESKRIVELSE Utarbeidet av Rennesøy

Detaljer

Bygg-, oppmålings- og reguleringsavdelingen. Varsel om oppstart og høring av forslag til planprogram for ny kommunedelplan for snøscooterløyper

Bygg-, oppmålings- og reguleringsavdelingen. Varsel om oppstart og høring av forslag til planprogram for ny kommunedelplan for snøscooterløyper Trysil kommune Bygg-, oppmålings- og reguleringsavdelingen Adresseliste datert 10.03.2014 Vår ref. 2013/4220-5650/2014 Deres ref. Arkiv K01 Saksbehandler Erik Johan Hildrum Direkte telefon 47 47 29 73

Detaljer

Reguleringsplanforslag for Motteberget, 2.gangs behandling

Reguleringsplanforslag for Motteberget, 2.gangs behandling ARENDAL KOMMUNE Vår saksbehandler Håkon Hasslan, tlf Saksgang: Saksfremlegg Referanse: 2012/1699 / 27 Ordningsverdi: 09062012-7 Pol. saksnr. Politisk utvalg Møtedato Kommuneplanutvalget Bystyret Reguleringsplanforslag

Detaljer

Til behandling i: Saksnr Utvalg Møtedato 33/2015 Planutvalget 05.05.2015 35/2015 Kommunestyret 19.05.2015

Til behandling i: Saksnr Utvalg Møtedato 33/2015 Planutvalget 05.05.2015 35/2015 Kommunestyret 19.05.2015 Lier kommune SAKSFREMLEGG Sak nr. Saksmappe nr: 2013/1782 Arkiv: Saksbehandler: Gunhild Løken Dragsund Til behandling i: Saksnr Utvalg Møtedato 33/2015 Planutvalget 05.05.2015 35/2015 Kommunestyret 19.05.2015

Detaljer

PLANBESKRIVELSE Kvisvik hyttefelt.

PLANBESKRIVELSE Kvisvik hyttefelt. PLANBESKRIVELSE Kvisvik hyttefelt. Dato for siste revisjon av plankartet: 18.03.13, 19.9.2013 Dato for siste revisjon av planbeskrivelse: 18.03.2013. 1. Bakgrunn / intensjon I tråd med den generelle samfunnsutviklingen,

Detaljer

Nesodden kommune. Saksfremlegg. Rådmannen. Detaljplan Tre Eker - 2.gangs behandling

Nesodden kommune. Saksfremlegg. Rådmannen. Detaljplan Tre Eker - 2.gangs behandling Nesodden kommune Rådmannen Saksfremlegg Dato: 12.05.2015 Vår ref: 12/2369-53 - 15/9319 Arkivkode: L12, 01/0455, 01/0470, 20120172,, Saksbeh.: Daniel Blikset Utvalg Møtedato Saksnr. Teknikk-, miljø- og

Detaljer

SAKEN GJELDER: MINDRE ENDRING AV REGULERINGSPLAN FOR BUVIKA BRYGGE, BYGGETRINN 1

SAKEN GJELDER: MINDRE ENDRING AV REGULERINGSPLAN FOR BUVIKA BRYGGE, BYGGETRINN 1 Skaun kommune Arkivkode: L13 &21 Arkivsaksnr.: 15/1623 Saksbehandler: Olav Kvarme Saksnummer Utvalg Møtedato 63/15 Plan og miljøutvalget 18.08.2015 SAKEN GJELDER: MINDRE ENDRING AV REGULERINGSPLAN FOR

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: L12 07/489-66 Dato: 22.01.2013

SAKSFRAMLEGG. Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: L12 07/489-66 Dato: 22.01.2013 RENNESØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: L12 07/489-66 Dato: 22.01.2013 REGULERINGSPLAN FOR GNR. 45/11 - SOKN - PLANID: 2007 008 NY FØRSTE GANGS BEHANDLING Vedlegg: 1. Oversiktskart

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Arkivkode: Arkivsaknr.: Dato: Helge Koll-Frafjord PLID 2013001 14/163-19 02.10.2014

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Arkivkode: Arkivsaknr.: Dato: Helge Koll-Frafjord PLID 2013001 14/163-19 02.10.2014 Kvitsøy kommune SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Arkivkode: Arkivsaknr.: Dato: Helge Koll-Frafjord PLID 2013001 14/163-19 02.10.2014 2. GANGSBEHANDLING - PLAN 11442013001 REGULERINGSPLAN (DETALJREGULERING)

Detaljer

Planbeskrivelse for detaljplan på Langvika hyttefelt gnr. 127, bnr. 32 i Steigen kommune

Planbeskrivelse for detaljplan på Langvika hyttefelt gnr. 127, bnr. 32 i Steigen kommune Planbeskrivelse for detaljplan på Langvika hyttefelt gnr. 127, bnr. 32 i Steigen kommune Side 1 av 5 Planbeskrivelse for detaljplan for Langvika hyttefelt gnr. 127, bnr. 32 i Steigen Kommune Dato: 26.04.2012

Detaljer

RENNESØY KOMMUNE Kultur og samfunn

RENNESØY KOMMUNE Kultur og samfunn RENNESØY KOMMUNE Kultur og samfunn vedlegg 4 Saknr. Arkivkode 12/162-20 PLID 2012 003 DETALJREGULERING FOR DEL AV LAUGHAMMAREN, ASKJE PLANID: 2012 003 PLANBESKRIVELSE Utarbeidet av Rennesøy kommune Datert:

Detaljer

Reguleringsplan for Gamle Riksvei 127, Shelltomta, - ny 2.gangs behandling etter (PBL1985) 27-2, pkt. 2

Reguleringsplan for Gamle Riksvei 127, Shelltomta, - ny 2.gangs behandling etter (PBL1985) 27-2, pkt. 2 NEDRE EIKER KOMMUNE Samfunnsutvikling Saksbehandler: Tove Hardangen L.nr.: 14496/2010 Arkivnr.: 20060008/L12 Saksnr.: 2008/822 Utvalgssak Reguleringsplan for Gamle Riksvei 127, Shelltomta, - ny 2.gangs

Detaljer

DETALJREGULERING FELLES BRYGGE USKEN, PLAN 2009123

DETALJREGULERING FELLES BRYGGE USKEN, PLAN 2009123 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbehandler Kst. arealplansjef : 200908257 : O: : L12-96 : Øyvind Bjørke : Lars Olav Tjeldflaat Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr Utvalg for byutvikling,

Detaljer

MELDING OM VEDTAK. Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: «REF» 2011/239-14 Roger Andersen, 74 39 33 13 L12 31.01.2012

MELDING OM VEDTAK. Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: «REF» 2011/239-14 Roger Andersen, 74 39 33 13 L12 31.01.2012 VIKNA KOMMUNE Vikna kommune «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» «POSTNR» «POSTSTED» «KONTAKT» MELDING OM VEDTAK Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: «REF» 2011/239-14 Roger Andersen, 74 39 33 13 L12 31.01.2012

Detaljer

REGULERINGSPLAN. EIENDOMMENE GNR./BNR. 4/1 OG 1/4 m.fl. ORKANGER ORKDAL KOMMUNE

REGULERINGSPLAN. EIENDOMMENE GNR./BNR. 4/1 OG 1/4 m.fl. ORKANGER ORKDAL KOMMUNE REGULERINGSPLAN EIENDOMMENE GNR./BNR. 4/1 OG 1/4 m.fl. ORKANGER ORKDAL KOMMUNE Planbeskrivelse Planområdet Området som ønskes regulert ligger i lia nedenfor Joplassen boligfelt på Orkanger. Terrenget er

Detaljer

STJØRDAL KOMMUNE. Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan 15/16 10.02.2016 Kommunestyret 13/16 18.02.2016

STJØRDAL KOMMUNE. Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan 15/16 10.02.2016 Kommunestyret 13/16 18.02.2016 STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: 1-244 A Arkivsaksnr: 2014/7448-30 Saksbehandler: Gry Holm Kvernrød Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan 15/16 10.02.2016 Kommunestyret 13/16 18.02.2016 1-244A Detaljplan

Detaljer

DETALJREGULERING RUSTEHEI

DETALJREGULERING RUSTEHEI DETALJREGULERING RUSTEHEI Froland kommune FORSLAG TIL PLANPROGRAM Forslagstiller: Ivan Strandli Utgave 1: 8. Mai 2012 Innhold 1. FORKLARING... 3 Planprogram... 3 Planbeskrivelse og konsekvensutredning...

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 13/558-22 SAMLET SAKSFRAMSTILLING REGULERING FOR MONTESSORISKOLE - DEL AV HEDMARKSTOPPEN - SLUTTBEHANDLING Saksbehandler: Ingvill Sveen Arkiv: PLN 073000 Saksnr.: Utvalg Møtedato 112/14 FORMANNSKAPET

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 16/15 23.02.2015 Kommunestyret 16/15 23.02.2015

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 16/15 23.02.2015 Kommunestyret 16/15 23.02.2015 Side 1 av 6 sider Meråker kommune Arkiv: 2014001 Arkivsaksnr: 2014/1018-15 Saksbehandler: Bård Øyvind Solberg Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 16/15 23.02.2015 Kommunestyret 16/15 23.02.2015

Detaljer

Byggesak, kart og oppmåling Namsos

Byggesak, kart og oppmåling Namsos Namsos kommune Byggesak, kart og oppmåling Namsos Jostein E. Landsem Stjernav. 9 7790MALM Melding om vedtak Vår ref: 2012/3623-18 Deres ref Saksbehandler Kjeld Erik Sandbakken97169371 Dato 16.01.2014 1.

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 5 Arkivsak: 08/4953-24 SAMLET SAKSFRAMSTILLING REGULERINGSPLAN FOR KVARTAL 53OUSTAD - WHITE HOUSE Saksbehandler: Elise Bringslid Arkiv: L12 Saksnr.: Utvalg Møtedato 28/10 HAMAR FORMANNSKAP 03.03.2010

Detaljer

1. GANGSBEHANDLING - PLAN BAKARVÅGEN MARINA

1. GANGSBEHANDLING - PLAN BAKARVÅGEN MARINA 1. GANGSBEHANDLING - PLAN 353 - BAKARVÅGEN MARINA Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for teknikk og miljø Saksbehandler: Ole Kristian Dalehaug Arkivsaknr.: 2013/4659-5 RÅDMANNENS INNSTILLING:

Detaljer

Detaljert reguleringsplan for del av Åssiden idrettsanlegg Drammen kommune. Gnr 117 del av bnr 6016 samt 956 og 957

Detaljert reguleringsplan for del av Åssiden idrettsanlegg Drammen kommune. Gnr 117 del av bnr 6016 samt 956 og 957 2011-01-28 Detaljert reguleringsplan for del av Åssiden idrettsanlegg Drammen kommune. Gnr 117 del av bnr 6016 samt 956 og 957 PLANBESKRIVELSE 1.0 INNLEDNING 1.1. OPPDRAGSGIVER Planen fremmes av Drammen

Detaljer

Saksgang Saksnr Møtedato Teknisk utvalg 13/123 24.10.2013 Kommunestyret 13/87 12.11.2013

Saksgang Saksnr Møtedato Teknisk utvalg 13/123 24.10.2013 Kommunestyret 13/87 12.11.2013 FARSUND KOMMUNE Arkivsaknr: 2008/1613 Arkivkode: L12 Saksbehandler: Kjersti Skiple Verdal Saksgang Saksnr Møtedato Teknisk utvalg 13/123 24.10.2013 Kommunestyret 13/87 12.11.2013 Reguleringsplan for Mosvold

Detaljer

Saksframlegg. Evje og Hornnes kommune

Saksframlegg. Evje og Hornnes kommune Evje og Hornnes kommune Arkiv: L12 Saksmappe: 2013/183-10 Saksbehandler: STL Dato: 06.12.2013 Saksframlegg Evje og Hornnes kommune Utv.saksnr Utvalg Møtedato 103/13 Plan- og Bygningsrådet 12.12.2013 1.gangsbehandling-

Detaljer

Behandles av: Utvalg Møtedato Utvalgssaksnr. Planutvalget 20.08.2015 Kommunestyret 27.08.2015

Behandles av: Utvalg Møtedato Utvalgssaksnr. Planutvalget 20.08.2015 Kommunestyret 27.08.2015 Saksdokument Saksmappenr: 2015/881 Saksbehandler: Geir Kåre Bendiksen Arkivkode: L12 Behandles av: Utvalg Møtedato Utvalgssaksnr. Planutvalget 20.08.2015 Kommunestyret 27.08.2015 FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Leirfjord kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen, kommunehuset, Leland Møtedato: 29.01.

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Leirfjord kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen, kommunehuset, Leland Møtedato: 29.01. Leirfjord kommune MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen, kommunehuset, Leland Møtedato: 29.01.2013 Tid: 0900 Det innkalles med dette til møte i Leirfjord formannskap. Innkallingen

Detaljer

Saksframlegg. Mindre endringer av reguleringsplan for gnr. 16 bnr. 1 m.fl. (Kossevigheia) og bebyggelsesplan for felt B3

Saksframlegg. Mindre endringer av reguleringsplan for gnr. 16 bnr. 1 m.fl. (Kossevigheia) og bebyggelsesplan for felt B3 Søgne kommune Arkiv: 16/1 Saksmappe: 2013/3526-8735/2014 Saksbehandler: Daniel Holm Dato: 12.08.2014 Saksframlegg Mindre endringer av reguleringsplan for gnr. 16 bnr. 1 m.fl. (Kossevigheia) og bebyggelsesplan

Detaljer

Detaljreguleringsplan for Strandaplassen - Offentlig ettersyn

Detaljreguleringsplan for Strandaplassen - Offentlig ettersyn Arkivsak. Nr.: 2013/1416-3 Saksbehandler: Pål Gauteplass Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg Natur 56/13 26.08.2013 Detaljreguleringsplan for Strandaplassen - Offentlig ettersyn Rådmannens

Detaljer

Reguleringsplan for Trollhullet, Steinberg - Fastsettelse av planprogram

Reguleringsplan for Trollhullet, Steinberg - Fastsettelse av planprogram NEDRE EIKER KOMMUNE Samfunnsutvikling Saksbehandler: Tove Hardangen L.nr.: 14805/2011 Arkivnr.: 20070007/L12 Saksnr.: 2008/766 Utvalgssak Reguleringsplan for Trollhullet, Steinberg - Fastsettelse av planprogram

Detaljer

STOKKE KOMMUNE Hovedutvalg Plan og Miljø

STOKKE KOMMUNE Hovedutvalg Plan og Miljø STOKKE KOMMUNE Hovedutvalg Plan og Miljø Møteprotokoll Møtested: Kommunestyresalen Dato: 17.04.2013 Tidspunkt: 15:00-20:30 Medlemmer: Jan Helge Kaiser - H Ingar Eikbråten - Frp Anne-Grethe K. Lie - Krf

Detaljer

LINDESNES KOMMUNE Teknisk etat. Detaljreguleringsplan for del av Høyland hyttefelt, gnr/bnr 158/2, 3, 4-2.gangsbehandling

LINDESNES KOMMUNE Teknisk etat. Detaljreguleringsplan for del av Høyland hyttefelt, gnr/bnr 158/2, 3, 4-2.gangsbehandling LINDESNES KOMMUNE Teknisk etat SAKSMAPPE: 2015/144 ARKIVKODE: LØPENR.: SAKSBEHANDLER: Sign. 1346/2016 Cathrine Bordvik UTVALG: DATO: SAKSNR: Teknisk utvalg 08.03.2016 22/16 Kommunestyret 17.03.2016 15/16

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: KLAGE - PLAN 2126 - REGULERINGSPLAN FOR BUØY ØST - HUNDVÅG BYDEL

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: KLAGE - PLAN 2126 - REGULERINGSPLAN FOR BUØY ØST - HUNDVÅG BYDEL Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO MLN-05/12111-155 57697/15 04.06.2015 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Kommunalstyret for byutvikling / 18.06.2015

Detaljer

Arkivkode: PLAN 1620201601

Arkivkode: PLAN 1620201601 1 av 5 FRØYA KOMMUNE Samlet saksframstilling Saksbehandler: Stian Aspaas Haugen Arkivkode: PLAN 1620201601 Arkivsaksnr: 16/1314 Gradering: Behandling: 77/16 Hovedutvalg for forvaltning 16.06.2016 / Hovedutvalg

Detaljer

Kvænangen kommune. Saksfremlegg. Reguleringsplan for Kjækan småbåthavn og hyttefelt, gnr. 31 bnr 11-2. gangs behandling

Kvænangen kommune. Saksfremlegg. Reguleringsplan for Kjækan småbåthavn og hyttefelt, gnr. 31 bnr 11-2. gangs behandling Kvænangen kommune Arkivsaknr: 2009/5047-17 Arkiv: L12 Saksbehandler: Bernt Mathiassen Dato: 03.11.2009 Saksfremlegg Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 2009/49 Kvænangen Formannskap 11.11.2009 2009/46 Kvænangen

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR GANG- OG SYKKELVEG LANGS FV 2, STREKNINGEN RØMÅSBOMMEN TIL GRÅTEN, SJUSJØEN - SLUTTBEHANDLING

REGULERINGSPLAN FOR GANG- OG SYKKELVEG LANGS FV 2, STREKNINGEN RØMÅSBOMMEN TIL GRÅTEN, SJUSJØEN - SLUTTBEHANDLING RINGSAKER KOMMUNE REGULERINGSPLAN FOR GANG- OG SYKKELVEG LANGS FV 2, STREKNINGEN RØMÅSBOMMEN TIL GRÅTEN, SJUSJØEN - SLUTTBEHANDLING Sluttbehandles i: Kommunestyret ArkivsakID: JournalpostID: Arkiv: Saksbehandler:

Detaljer

1 Om Kommuneplanens arealdel

1 Om Kommuneplanens arealdel 1 Om Kommuneplanens arealdel 1. 1 Planens dokumenter Kommuneplanens arealdel 2013-2022 består av tre dokumenter. Figuren beskriver hvordan de virker og sammenhengen mellom dem. Planbeskrivelse Plankart

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Geir Magne Sund, Ole Folland Arkiv: A11 &42 Arkivsaksnr-dok.nr: 09/183-3

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Geir Magne Sund, Ole Folland Arkiv: A11 &42 Arkivsaksnr-dok.nr: 09/183-3 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Geir Magne Sund, Ole Folland Arkiv: A11 &42 Arkivsaksnr-dok.nr: 09/183-3 SØKNAD OM ETABLERING AV PRIVAT BARNEHAGE I LAUVÅSEN Rådmannens innstilling: Alternativ 1: 1. Formannskapet

Detaljer

Nelvika bolig og hyttefelt. Reguleringsplan for del av gnr. 7 bnr. 1 og 32 i Smøla kommune

Nelvika bolig og hyttefelt. Reguleringsplan for del av gnr. 7 bnr. 1 og 32 i Smøla kommune Nelvika bolig og hyttefelt Reguleringsplan for del av gnr. 7 bnr. 1 og 32 i Smøla kommune 1. Forord...3 2. Grunnlag og målsetting for planarbeidet...4 2.1 Merknader etter varsel om oppstart...4 2.2 Planer

Detaljer

Reguleringsplan for Kullevikskotta, gnr 83 bnr 55 ved Breisand i Bamble

Reguleringsplan for Kullevikskotta, gnr 83 bnr 55 ved Breisand i Bamble Reguleringsplan for Kullevikskotta, gnr 83 bnr 55 ved Breisand i Bamble Planbeskrivelse Øyvind Amundsgård 02.03.2016 1 1 Bakgrunn Arbeidet med reguleringsplanen er gjennomført av tiltakshaver. Hensikten

Detaljer

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Rolf Inge Martnes Arkiv: GBNR 101/023 Arkivsaksnr.: 12/1033-4 Klageadgang: Ja

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Rolf Inge Martnes Arkiv: GBNR 101/023 Arkivsaksnr.: 12/1033-4 Klageadgang: Ja LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Rolf Inge Martnes Arkiv: GBNR 101/023 Arkivsaksnr.: 12/1033-4 Klageadgang: Ja GBNR 101/023 - SØKNAD OM UTSKILLELSE AV TOMT TIL BÅTHUS/NAUST Rådmannens innstilling:

Detaljer

Innsigelse til kommunedelplan for kystsonen i Spind - Farsund kommune

Innsigelse til kommunedelplan for kystsonen i Spind - Farsund kommune Statsråden Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder Postboks 788 Stoa 4809 ARENDAL Deres ref Vår ref Dato 2008/4257 15/4200-11 20.05.2016 Innsigelse til kommunedelplan for kystsonen i Spind - Farsund kommune

Detaljer

Merknadsbehandling og egengodkjenning av reguleringsplan og VAplan for Vikan Nord B14, gnr 92 bnr 1 mfl.

Merknadsbehandling og egengodkjenning av reguleringsplan og VAplan for Vikan Nord B14, gnr 92 bnr 1 mfl. HITRA KOMMUNE Teknisk sektor Arkiv: 0092/0001 Saksmappe: 2014/2672-25 Saksbehandler: Marit Aune Dato: 31.08.2015 Merknadsbehandling og egengodkjenning av reguleringsplan og VAplan for Vikan Nord B14, gnr

Detaljer

ARHO/2013/1375-16/504.005.05. Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato Bygningsråd 14/127 17.11.2014

ARHO/2013/1375-16/504.005.05. Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato Bygningsråd 14/127 17.11.2014 Vår saksbehandler Arild Hoel OPPDAL KOMMUNE Særutskrift Dok 21 Referanse ARHO/2013/1375-16/504.005.05 Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato Bygningsråd 14/127 17.11.2014 Detaljreguleringsplan for Aunevegen

Detaljer

Planbeskrivelse. Reguleringsplan for Gnr.31 Bnr. 2 og 22 samt 23,32,33,36,38,39,40,44,45,55 og 56 Kjækan Kvænangen Kommune

Planbeskrivelse. Reguleringsplan for Gnr.31 Bnr. 2 og 22 samt 23,32,33,36,38,39,40,44,45,55 og 56 Kjækan Kvænangen Kommune Planbeskrivelse Planens navn Reguleringsplan for Gnr.31 Bnr. 2 og 22 samt 23,32,33,36,38,39,40,44,45,55 og 56 Kjækan Kvænangen Kommune Dato 18. 12. 2008 Arkivsak 09/8752 Planid 201002 Vedtatt Forslag ved

Detaljer

Saksprotokoll. Vedtaket kan påklages innen 3 uker etter at planen er offentlig kunngjort i avisene. En eventuell klage sendes til kommunen.

Saksprotokoll. Vedtaket kan påklages innen 3 uker etter at planen er offentlig kunngjort i avisene. En eventuell klage sendes til kommunen. Saksprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 07.05.2015 Sak: 33/15 Resultat: Innstilling vedtatt Arkivsak: 14/374 Tittel: SAKSPROTOKOLL - DETALJREGULERING AV GOAVIKA SMÅBÅTHAVN - PLANID 2014002. 2. GANGS

Detaljer

Detaljregulering for del av eksisterende plan for Hafsund, gnr. 85, bnr. 3, m.fl. Planbeskrivelse

Detaljregulering for del av eksisterende plan for Hafsund, gnr. 85, bnr. 3, m.fl. Planbeskrivelse Detaljregulering for del av eksisterende plan for Hafsund, gnr. 85, bnr. 3, m.fl. Planbeskrivelse 1. Bakgrunn Reguleringsplanen har til hensikt å tilrettelegge for etablering av 2 nye boligtomter, i planen

Detaljer

Samlet saksfremstilling Arkivsak 1766/14 92/56, 92/24 DETALJPLAN - LOSJEVEGEN 3

Samlet saksfremstilling Arkivsak 1766/14 92/56, 92/24 DETALJPLAN - LOSJEVEGEN 3 Samlet saksfremstilling Arkivsak 1766/14 92/56, 92/24 DETALJPLAN - LOSJEVEGEN 3 Saksansvarlig Kjersti Dalen Stæhli Utvalg Møtedato Politisk saksnummer Formannskapet 27.05.2014 PS 45/14 Formannskapet 24.06.2014

Detaljer