UNIVERSITETET I BERGEN Programutval for lærarutdanning Det humanistiske fakultet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "UNIVERSITETET I BERGEN Programutval for lærarutdanning Det humanistiske fakultet"

Transkript

1 UNIVERSITETET I BERGEN Programutval for lærarutdanning Det humanistiske fakultet INNKALLING Møte i PROGRAMUTVALET FOR LÆRARUTDANNING onsdag 6. mars 2013, kl , Sydnesplassen 12/13 (same bygg som Infosenteret), seminarrom 217. Anne-Brit Fenner Heming Gujord Sven-Erik Grieg-Smith Tor Jan Ropeid Karine Onarheim Sofie Lindblom Hilde Hjertager Lund Sekretær: Silje Fjærestad Tollefsen I Godkjenning av innkalling og saksliste II Godkjenning av protokoll frå møtet 30. januar 2013 III Orienteringssaker 1. Møte i Programstyret 22. februar Møte i studiestyret 8.februar Årleg lærarutdanningskonferanse ved UiB Årsrapport frå koordinerande programsensor for adjunkt- og lektorutdanninga ved UiB (vedlegg) 5. Redigert semesterrapport (vedlegg) 6. Endringar i emneplanane for DIDA-emne i engelsk, tysk, italiensk, spansk og fransk (emneplanane er redigert med omsyn til innføring av årleg opptak til praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) og lagt inn i gjeldane mal for emneplanar - jf. S13/4 på møtet i PUHF Dei er òg vidareformidla til Det psykologiske fakultet, ) (vedlegg) 7. Tildeling av driftsmidlar til PUHF i PUHF har fått tildelt kr i driftsmidlar for 2013 (vedlegg) 8. Dimensjonering av opptak til PPU 2013/2014 og 2014/2015 (vedlegg) 9. Endringar i studieplanen for MAHF-LÆFR (Studieplanen for Integrert lektorutdanning med master i framandspråk (MAHF-LÆFR) er bl.a. endra i tråd med vedtaket fatta i PUHF 7 november 2012 (S12/37) (vedlegg). 10. Høyring - justering av læreplanar for engelsk, matematikk, naturfag, norsk og samfunnsfag (vedlegg) 11. Gjennomgang av emneplanar i samband med innføring av årleg opptak til P side 1 av 117

2 IV Saker S13/9 Tilbodsliste til partanarskulane S13/10 Reviderte emneplanar for praksis S13/11 Ungdomstrinnsatsinga 'Kompetanse for kvalitet' V EVENTUELT Anne-Brit Fenner Silje Fjærestad Tollefsen Side 2 av 117

3 UNIVERSITETET I BERGEN Institutt for fremmedspråk PROTOKOLL Møte i PROGRAMUTVALET FOR LÆRARUTDANNING onsdag 30. januar 2013, kl , seminarrom 326, HF-bygget. Til stades: Leiar Anne-Brit Fenner AHKR Sven-Erik Grieg-Smith IF Tor Jan Ropeid LLE Heming Gujord Frå administrasjonen Silje Anette Lindgren (sekretær) Meldt forfall: Studentrepresentant PPU Karine Onarheim Frå administrasjonen Ikkje møtt: Studentrepresentant IL Sofie Lindblom Hilde Hjertager Lund (observatør) I Godkjenning av innkalling og saksliste Innkallinga og sakslista blei godkjente utan merknader. II Godkjenning av protokoll frå møtet Protokollen blei godkjent utan merknader. III Orienteringssaker 1. Møte i Programstyret 24. januar 2013 Anne-Brit Fenner orienterte. Møtet i Programstyret 24. januar 2013 blei utsett til 30. januar I møtet blei det blant anna orientert om eit møte mellom visedekanar, leiar av Programstyret og studiesjefar om arbeidet med ny rammeplan og PPU (årleg opptak og deltidsstudium). Høyring, som gjeld justering av læreplanar. Programsensorrapport 2012 frå koordinerande programsensor blei utsett til neste møte. Saker på møtet i Programstyret: Sak 01/13 Reviderte emnebeskrivelser for praksis Sak 02/13 Implementering av nye rammeplanar for lærarutdanning 8-13 Sak 03/12 Implementering av årlig opptak på PPU høsten 2013 Sak 04/13 Presisering av praksisutvalgets mandat Dette er et UiB-internt notat som godkjennes elektronisk i ephorte Institutt for fremmedspråk Telefon Telefaks Postadresse Postboks Bergen Besøksadresse Sydnesplassen 7 Bergen Saksbehandler Hilde Elin Haaland-Kramer side 3 av 117

4 side 4 av 117 Leiar av PUHF, Anne-Brit Fenner, hadde nokre innspel til dei reviderte emneplanane for praksis (01/13) og fekk frist til 31. januar med å kome med merknader og ønska endringar. Sak 04/13 blei utsett til neste møte. 2. Brev frå Studiestyret til dekanatet om omlegging av BA-graden Anne-Brit Fenner orienterte. 3. Årleg lærarutdanningskonferanse ved UiB 2013 Heming Gujord orienterte. Frå HF vil Anne-Brit Fenner og ein noverande eller tidlegare fagkoordinator frå nordisk halde innlegg. I tillegg til nye rammeplanar, vil ein prøve å få plass til arbeid med ny studieplan for PPU. Frå og med hausten 2013 innfører ein årleg opptak til PPU ved UiB, og fristen for å justere studieplanen er 15. mars. 4. Implementering av nye rammeplanar for IL og PPU Anne-Brit Fenner og Silje Anette Lindgren orienterte. Programstyret går inn for å implementere ny rammeplan for integrert lektorutdanning frå hausten 2014, ikkje hausten 2013, slik Kunnskapsdepartementet foreslo i høyringsutkastet. Ny rammeplan for PPU skal derimot implementerast hausten 2013, og Programstyret vil setje ned ei arbeidsgruppe som skal lage eit utkast til ny studieplan for PPU. På møtet mellom visedekanar, leiar av Programstyret og studiesjefar 22. januar 2013, var det òg einigheit om denne planen for implementering. 5. Brev frå Det norske studiesenteret i Storbritannina, som gjeld ny rammeplan for IL (vedlegg) Silje Anette Lindgren orienterte. Administrativ koordinator for lærarutdanninga ved HF har motteke eit brev frå Det norske studiesenteret i Storbritannina, som gjeld ny rammeplan for integrert lektorutdanning. Studiesenteret har eit ønske om at ein i ny studieplan legg til rette for eit semester utan praksis både på bachelor- og masternivå. 6. Endringar i studieplanen for MAHF-LÆNO og i emneplanane for NODI101, ENGDI101, RELDI111 og HIDID111. Silje Anette Lindgren orienterte. Studieplanen for MAHF-LÆNO og emneplanane for NODI101, ENGDI101, RELDI111 og HIDID111 er endra i tråd med vedtaka fatta i PUHF 3. oktober 2012 (S12/29) og 7. november 2012 (S12/37). 7. Høyring justering av læreplanar for engelsk, matematikk, naturfag, norsk og samfunnsfag Anne-Brit Fenner orienterte. Høyring som gjeld justering av læreplanar for engelsk, matematikk, naturfag, norsk og samfunnsfag er sendt til institutta. Fristen for tilbakemelding til fakultetet er 18. februar Side 4 av 117

5 side 5 av 117 IV Saker S13/1 Høyring Forslag til forskriftsendringar lokalt gitt munnleg eksamen Vedtak: PUHF støttar forslag til endringar i forskrift til opplæringslova og til privatskolelova, som omhandlar munnleg eksamen i grunnskulen og i vidaregåande opplæring. S13/2 Møteplan for våren 2013 Vedtak: Møta i PUHF våren 2013 blir haldne på følgjande tidspunkt: Onsdag 6. mars kl Onsdag 10. april kl Onsdag 22. mai kl Onsdag 19. juni kl S13/3 Overslag over driftsutgifter for PUHF i 2013 PUHF hadde ingen merknader til overslaget over driftsutgifter. Vedtak: Overslaget over driftsutgiftene til PUHF i 2013 sendast til fakultetet for godkjenning. S13/4 Gjennomgang av emneplanar i samband med innføring av årleg opptak til PPU Det humanistiske fakultetet har fått tilsendt eit brev frå Det psykologiske fakultet, datert , som gjeld konsekvensar av årleg opptak til praktiskpedagogisk utdanning (PPU). Frå og med hausten 2013 blir det innført årleg opptak til PPU, og Det psykologiske fakultet ber om at emneplanane for fagdidaktiske emne som inngår i PPU blir redigerte, slik at dei samsvarar med årleg opptak. Fordi ein ved årleg opptak ikkje lenger kan garantere rekkjefølgja på praksisutplassering for studentane, kan ein ikkje knytte emneplanane direkte til skuleslag (ungdomsskule eller vidaregåande skule). Det humanistiske fakultet skal sende ut eit brev til institutta, der ein ber om at det blir teke ein gjennomgang av emneplanane i fagdidaktikk og at ein eventuelt endrar desse innan 15. mars. For at PUHF skal kunne kome med eventuelle korrigerande innspel før endringane blir vedtekne, ber ein om at redigerte emneplanar blir sendte over til PUHF før dei skal til behandling i UUI. Brevet til institutta blei sendt ut 31. januar Side 5 av 117

6 side 6 av 117 Vedtak: PUHF tek dette til etterretning. S13/5 Endringar i emneplanane for DIDAENG1 og DIDAENG2 Emneplanane for DIDAENG1 og DIDAENG2 som låg ved innkallinga til møtet i PUHF 30. januar 2013, var ikkje språkvaska. PUHF merka seg at dette er gjort. Vedtak: PUHF støttar endringane som er gjorte i emneplanane for DIDAENG1 og DIDAENG2. S13/6 Årsrapport frå programsensor for MAHF-LÆFR og MAHF-LÆNO PUHF er nøgde med årsrapporten frå programsensor, men har eit par merknader: Forkortinga LeP (s. 2) bør endrast til IL (s. 2). Ein ønskjer at det blir spesifisert kva for emne det blir vist til i avsnitt 6 på s. 3. Praksisbesøka på 7. og 8. semester fordeler seg slik: 1 i pedagogikk og 3 i fagdidaktikk (avsnitt 6 på s. 4). Vedtak: PUHF tek årsrapporten frå programsensor til etterretning, og vil ta han med seg inn i arbeidet med ny studieplan og nye emneplanar. S13/7 Semesterrapport for PUHF hausten 2012 PUHF hadde to merknader til semesterrapporten for hausten 2012: 1. I rapporten er det eit avsnitt som omhandlar nye stillingar innanfor fagdidaktikk (s. 15). Før rapporten blir sendt til Studiestyret og Programstyret, må ein undersøkje om det her òg skal inn ei stilling som fagdidaktikar i religionsvitskap. 2. Dei to erfaringsbasert studieprogramma (VID-MAUENG og VID- MAUNOR) bør nemnast under Aktuelle problemstillingar, då dei har innverknad på ressurssituasjonen totalt sett. Vedtak: PUHF godkjenner semesterrapporten med dei endringane som kom fram i møtet, og rapporten sendast over til Studiestyret og til Programstyret for adjunkt- og lektorutdanning. S13/8 Reviderte emneplanar for praksis Jf. orienteringssak 1, behandla Programstyret for adjunkt- og lektorutdanning dei reviderte emneplanane for praksis i møtet 30. januar 2013 (sak 01/13). Leiar av PUHF hadde nokre innspel til dei reviderte emneplanane, og fekk Side 6 av 117

7 side 7 av 117 frist til 31. januar med å kome med tilbakemelding. Vedtak: Leiar av PUHF sender ut emneplanar med merknader, slik at dei andre medlemmane kan kome med innspel før planane sendast til leiar av Programstyret. V EVENTUELT Det var ingen saker under eventuelt. Anne-Brit Fenner Silje Anette Lindgren Side 7 av 117

8 side 8 av 117 ÅRSRAPPORT FRA PROGRAMSENSOR Navn: Andreas Lund Professor, ILS, UiO Programsensor ved Fakultet: Det humanistiske fakultet (HF) Studieprogram/fagområde: Integrert lektorutdanning med master i fremmedspråk Integrert lektorutdanning med master i nordisk Oppnevnt for perioden: 1. september august 2014 Rapporten gjelder perioden: 1. november november 2012 Innledning Denne rapporten er skrevet under spesielle forhold. For det første ble det planlagte møtet mellom programsensorer og UiB/HF 6-7. juni avlyst pga streik. Et mulig utsatt møte lagt til høstsemesteret 2012 ble heller ikke avhold. Det skyldes flere forhold, dels at det nye programstyret for lektorutdanning ved UiB kom i gang først i september, men kanskje mer at høringen av og forberedelser til å innføre nye rammeplaner i lærerutdanningen gjør at mange forhold er i sterk bevegelse. Arbeid med nye emneplaner, studieplaner og praksisformer og forløp gjør at alle konsekvenser ikke er tydelige ennå og at arbeidet som programsensor får nye utfordringer når dette kommer på plass. Etter forslag fra lederen i programstyret blir derfor det neste møtet mellom programsensorer og UiB februar Foreliggende rapport har derfor et relativt tynt underlagsmateriale: samtaler med HF-ansatte og studenter under lærerutdanningskonferansen på Solstrand mars 2012, innkallinger, sakspapirer og protokoller fra møter i PUHF, samt noe korrespondanse og telefonsamtaler også med studenter i lektorprogrammet. Side 8 av 117

9 side 9 av 117 Denne rapporten har to temaer: For det første en oppfølging av fjorårets fokus på nettsider, siden disse er revidert siden den gang. For det andre et fokus på praksisformer. Dette vil bli enda mer aktuelt med innføring av nye rammeplaner, og bør få oppmerksomhet i programsensorenes arbeid i Inngang til IL ved HF via nettsider Fjorårets rapport konsentrerte seg bl.a. om se på HFs og den integrerte lærerutdanningens nettsider i et studentperspektiv. Det er gledelig å se at det har vært og pågår en god utvikling! Under fanene på hovedsiden (som for øvrig er både smakfull og ryddig) er det lett å finne Lærerutdanning på HF (nedtrekksmeny under Utdanning). Dette er logisk, og gjør også at utdanningen nå blir raskt synlig. Hvis man følger denne lenken, kommer det til venstre opp en oversiktlig side med kort informasjon og lenke til den samlede lærerutdanningen ved UiB, og til høyre fire overskrifter som henvender seg til både helt nye søkere og/eller studenter med erfaring fra programmet, samt lærere som søker videreutdanning. De videre nivåene i hierarkiet virker logisk oppbygd, har en fin veksling mellom informasjon og en dialogisk form med spørsmål man kan forvente mange studenter vil stille seg. Slik fungerer også nettsidene som svar på en OSS (Ofte stilte spørsmål). Jeg ser at nettsidene for hele lærerutdanningen ved UiB har et nyhetsfelt og der nyhetene har en positiv og rekrutterende form. Det bør vurderes om denne nyhetsstrømmen også kan ledes mot siden som heter Lærerutdanning ved HF, eller om man kan lage et tilsvarende tilbud. På meg virker det engasjerende og oppmuntrende. Jeg ser at sidene er under utvikling, men i sum er dette nå et nettsted som allerede henvender seg til studentene på en helt annen og positiv måte enn tidligere. Praksisaspekter Studenter Under lærerutdanningskonferansen på Solstrand kommenterte to studenter den integrerte lærerutdanningen og spesielt hvordan de opplevde praksis. Den ene studenten var i øyeblikket i 4. semester, den andre i 8. semester. En kort sammenfatning av presentasjonen følger: I dag er mesteparten av praksis fjerde året. Nå er det god tilpassing, men vanskelig å omstille seg fra praksis til arbeid med fagene. Mye tid går vekk til planlegging. Fordel med lang tids praksis er å bli kjent med elevene (etter fire uker) og få innblikk i skolens hverdag. Studentene kan likevel oppleve lav motivasjon i forhold til didaktikk og pedagogikk siden det kan gå lang tid i studieløpet «før man får bruk for det». Tidligere kobling (i studieløpet) bør prioriteres. (Studentene i 3. semester som jeg også har snakket med, er inne på noe av det samme, se nedenfor). Side 9 av 117

10 side 10 av 117 Valgmuligheter i studieløpet er allerede ganske snevre, rammeplanen kan forsterke dette og føre til ytterligere frafall. Løsningen ligger ikke i mer profesjonspreg, men i å beholde fagvalg og fordypning. Sterk faglighet betones. I en samtale med studenter på 3. semester kom følgende synspunkter frem: erfaringen fra praksis (observasjon) var god. Dette skyldtes i første rekke at studentene synes de hadde vært heldig med skolene. Skolene fulgte godt opp. Likevel savnet de progresjon også under skoleerfaring: å sitte dag etter dag bare å observere burde følges tettere opp av bestemte oppgaver eller utfordringer. Som en uttrykte det: «Nå sitter vi her på sjette dagen». Likevel mente de at skolene så på seg selv som lærerutdannere, og følte at dette bidro til å føle identitet som lærer Et ankepunkt var svak koordinering mellom HF og Psykologisk fakultet. Noen studenter hadde fått e-post kvelden før skoleerfaring med hvilken skole de skulle være på. Lignende koordineringsproblemer har vært nevnt av studenter tidligere. Her kan det virke som Praksisutvalget har en oppgave. Et annet ankepunkt gjaldt rekkefølgen på emner/elementer: først tar man fag 1, dernest fag 2, så er det utveksling der man går tilbake til fag1 for å skrive bacheloroppgaven. Det blir altså ett år etter at man har tatt fag1. Dette er vanskelige hensyn å balansere. Å starte med fag 2 kan neppe være noe alternativ. Da blir utfordringen å skape en form for kontinuitet mens man tar fag 2. Til slutt berørte studentene eksamensformen i PEDA111. Ifølge dem hadde hjemmeeksamen fungert godt i deres emne. I år var det skoleeksamen, og studentene savnet begrunnelse: «Ingen skjønner hvorfor». Her er kan sikkert informasjon og rasjonale gjøres mer eksplisitt. Ut fra innkalling til PUHF, ser jeg at det er studentrepresentasjon men vet ikke hvilken grad studentene gjør bruk av dette forumet. Dette kan være et verdifullt forum for å aktivere studentstemmene på en systematisk måte. Ut fra innleggene til og samtale med studenter kan det se ut som om HF i større grad bør tenke progresjon og tema for praksisperiodene. Det er mulig dette allerede gjøres, men at studentene ikke helt ser at det strukturerer praksisperiodene. Jeg er kjent med at det f.eks. på 3. semester er en uke skolebesøk og der det inngår en dag forberedelse og en dag etterarbeid på campus. Dette har et fagdidaktisk fokus. På HF gis ulike typer observasjonsoppgaver, og det kunne være interessant å se nærmere på både eksempler og hvordan studenter forholder seg til slike oppgaver. For øvrig er et tilbakevendende tema blant studentene at de ønsker bedre koordinering mellom HF og Psykologisk fakultet mht praksispreiodene. Ansatte I samtaler med ansatte (under lærerutdanningskonferansen) på HF fokuserte vi på praksis, men også andre temaer. I fortsettelsen er det dels et «kronologisk» prinsipp (trinn for trinn), dels et tematisk og med spørsmål som ble diskutert De kom bl.a. fram at det i 5. semester er mye av det samme opplegget som i 3. semester, men med fokus på pedagogikk. Her får man forsiktig undervisningserfaring, men det varierer Side 10 av 117

11 side 11 av 117 med hvem som er involvert. Det kan også være fagspesifikke og fagdidaktiske komponenter. Ansatte uttrykte behov for mer samarbeid her, det vanlige er ca 2 x 90 min. Jeg vil gjerne trekke fram Emnebeskrivelsen i 6. semester (i dette tilfelle for engelsk fagdidaktikk). Her er det et obligatorisk arbeidskrav som omtales slik: «For å kunne gå opp til eksamen må studentane ha lagt fram eit sjølvstendig arbeid der dei presenterar eit undervisningsopplegg og drøftar det i lys av fagdidaktisk teori.» Jeg mener dette er godt eksempel på en integrerende oppgåve, og der studenten utfordres på både design av læringsforløp og omgivelser, samt gjøre en forskningsforankring. Med dette som utgangspunkt, kan man kanskje tenke systematisk rundt lignende oppgavetyper på de forskjellige semestrene. I 7. semester har studentene langpraksis over 60 t (inkludert fag 2 i didaktikk) fordelt på 8 uker, og strukket for å unngå kollisjoner mellom fagforelesninger og egen undervisning. Skolene i ferd med å bli fleksible her. Dette samsvarer med det inntrykket studentene gir. Det oppstår likevel situasjoner med kollisjonsfare: skolene ser ikke klart nok at studentene trenger fagforelesninger. Studentene opplever dette som et dilemma. Fagdidaktikk unngår å legge undervisning i praksisperioder, men dermed blir det press på de andre periodene. Flytting av studieuker kan løse noe av dette, brukes som en slags "valuta". I 8. semester er det stort eksamenspress. Dette ble også understreket av Kari Smith under lærerutdanningskonferansen: Fagdidaktikk + disiplinfag + pedagogikkoppgave ord. Det er også en muntlig presentasjon. Oppgavene synes tett knyttet til aksjonsforskning. Akkurat på dette punktet er det ut som om det er nødvendig å rydde. Antall besøk i 7 og 8 semester fordeler seg slik: 1 fra ped og 3 fra fagdid. Oppfølging av langpraksis ivaretatt på PPU og LeP gjennom obligatoriske oppgaver, men ikke gjennom "undervisningsverksted". Dette drøftes også ved UiO, og man ser på hvordan f.eks aktiviteter som «mikroundervisning 1» kan utvikles til større case-oppgaver. Fra møtet i programutvalget for lærerutdanning 29/08/2012 heter det imidlertid at «ved ei tilfeldigheit blei det oppdaga at ein ny modell for praksisbesøka til pedagogane i den integrerte lektorutdanninga blei prøvd ut på praksisskulane ( ) Utprøvinga viste seg å ikkje vere diskutert i verken Praksisutvalet eller Programstyret». Her er det opplagt et behov for samordning og utviklingsarbeid med tanke på å komme fram til tjenlige praksisformer. Ikke minst når det i samme dokument heter at «I samtalene kom det fram at det er ein del fråfall på kull 2011( ) Det kan verke som om fråfallet i stor grad skuldast eit realitetssjokk; at forventningane studentane har til faget (profesjonsfaget) skil seg frå verkelegheita». Det imidlertid også viktig å peke på at det fortsatt er kollisjoner mellom studentenes praksisperioder og forelesninger ved UiB (se f. eks protokoll fra møte i PUHF 10/10/12). Veiledningshefte for praksis lages på Psykologisk fakultet, altså av pedagoger. Man bør undersøke i hvilken grad dette leses av studenter og fagdidaktikere. Er det progresjon her? Ser vi et bilde av tilfeldig praksis, eller er det klare progresjonstrekk og tematiske områder? At heftet skrives ved Psykologisk fakultet gjør at man stiller spørsmål om i hvilken grad det tar 1 Mikroundervisning ved UiO består i at blant en gruppe på 7-8 lærerstudenter forbereder hver enkelt en undervisningssekvens (7-8 min) der de andre har rollen som elever. Sekvensen tas opp på video, spilles av, og diskuteres. Studentene er svært fornøyd med denne formen for «verksted», og ivrer for mer og utvidet bruk. Side 11 av 117

12 side 12 av 117 opp i seg fagdidaktiske og faglige perspektiver, eller om det ligger en spenning nedfelt i veiledningsheftet. Lærerutdanningen ved UiB har i utgangspunktet en fordel: både fag og fagdidaktikk undervises på samme institutt, og man slipper de små og dyre MA-gruppene som man finner på f. eks ILS ved UiO. Men rekrutteringen er ujevn. Også UiB må vise at studentene ser seg tjent med en fagdidaktisk masteroppgave. Mange har allerede bestemt seg i 8. semester. Et viktig spørsmål er hvordan man tenker seg de frie 20 stp i ny rammeplan. Ved HF/UiB er det allerede etablert emnekode, men jeg ser ikke helt hvordan dette er tenkt innført. Det kan f.eks. være mulig å ta profesjonsfaglig emne med 10 stp og ta 10 stp fra fag 1, som en del institusjoner diskuterer. Da kan man ha en type fleksibel praksis som omfatter praksis i et skolefag (fordypning), eller praksisformer lagt til prosjekter («praksislab»), eller andre virksomheter ved skolen som ikke krever regelmessig oppmøte på dagtid. Hvis HF har virksomheter som har skolerelevans innenfor f.eks FOU, bør man se på dette som praksisvirksomhet. De nye rammeplanene tvinger lærerutdanningen til å tenke nytt og utradisjonelt om praksisformer. I protokoll fra møte i programutvalget for lærerutdanning (20/06/12) heter det også at «Ved MN er praksis og skuleerfaring tydegare integrert, for eksempel ved at skuleerfaringa blir trekt inn i eksamensarbeidet». Dette er et viktig punkt, og bør følges opp av HF. I protokoll fra møte i programutvalget for lærerutdanning 03/10/12 ser vi en spenning mellom fagmiljø (engelsk) og fagdidaktikere. Det tyder på at praksis bør diskuteres i begge miljø med tanke på å øke den «økologiske validiteten» av studiene, dvs at studiene oppfattes av studentene som å samsvare med de oppgavene de får utenfor campus. Praksisutvalget, oppfattes som konstruktivt forum. Likevel heter det at «forventningane til praksisskulane er sprikande» (protokoll for Programutvalet 17/04/12). Det er et problem at møtene med skolene ivaretas stort sett av pedagogene ved Psykologisk fakultet. Nye partnerskapsavtaler skal også ivareta en fagdidaktisk synsvinkel. Her er et viktig utviklingsperspektiv. Det samme gjelder Veiledningsutdanningen der ansvaret også ligger hos pedagogene. Det er bare én times fagdidaktisk veiledning. Her ligger følgelig også et utviklingspotensial. Avsluttende kommentarer: For programsensor ser det ut til at det viktigste i året/årene som kommer er å utnytte samlokaliseringen av fag og fagdidaktikk, se på hvordan praksis blir utviklet i lys av ny rammeplan og integrert i studier, og hvordan praksisutvalget kan fungere som en institusjon som leser de ulike elementer i lærerutdanningen «på tvers». Videre vil det være en oppgave å koble både forskning og utvikling til praksis, slik at praksis framstår som en av flere arenaer for framtidsrettet lærerutdanning. Oslo, 10. desember 2012 Andreas Lund Professor, ILS, UiO Side 12 av 117

13 side 13 av 117 Semesterrapport frå Programutvalet for lærarutdanning ved HF hausten 2011 Innhald Møtedatoar og sakslister Semesterrapport for vår Representasjon Nye representantar til PUHF Oppnemning av representant og vararepresentant til opptakskomiteen for eittårig PPU Representant i Studiestyret Representant til arrangementskomité årleg konferanse for lærarutdanninga Avslutning for studentar på PPU representant til komité Viktige saker hausten Studie- og emneplanar Nasjonal lektorkonferanse i Trondheim september Fagleg-pedagogisk dag 3. februar Organisering og prinsipp tilknytt praksis: førespurnad til Programstyret om resultat av arbeid Registrering av studentar som skal ut i skuleerfaring Brev frå Fagutvalet for integrert lektor- og adjunktutdanning om misnøye knytt til praksis, utveksling og vekting av pedagogikk i studiet Diskusjonsskisse for nytt opplegg for integrert lektorutdanning ved HF Tydeleggjering av informasjon knytt til studieveker Høyring om skikkethet i lærarutdanninga Side 13 av 117

14 side 14 av 117 Ny nasjonal rammeplan for integrert lektorutdanning, adjunktutdanning og PPU Årsrapport frå programsensor for MAHF-LÆFR og MAHF-LÆNO Utlyste fagdidaktikkstillingar Juleavslutning for tilsette knytte til lærarutdanninga ved UiB Situasjonen i dag forbetring og aktuelle problemstillingar Driftstildeling Organisering, informasjonsflyt og saksgang Aktuelle problemstillingar Møtedatoar og sakslister Møte hausten 2011: 15. september oktober november desember 2011 Sakslister for møta: 15. september 2011 S11/20 Representantar til Nasjonal lektorkonferanse i Trondheim september (vedtakssak) S11/21 Endring av emneplanar på VID-MAUENG (vedtakssak) S11/22 Fagleg-pedagogisk dag 3. februar 2012 S11/23 Organisering og prinsipp tilknytt praksis: førespurnad til Programstyret om resultat av arbeid (vedtakssak) S11/24 Møtedatoar i PUHF hausten 2011 (vedtakssak) V Eventuelt Oppnemning av representant og vararepresentant til opptakskomiteen for eittårig PPU Side 14 av 117

15 side 15 av oktober 2011 S11/25 Oppnemning av representant og vararepresentant til opptakskomiteen for eittårig PPU (vedtakssak) S11/26 Registrering av studentar som skal ut i skuleerfaring S11/27 Brev frå Fagutvalet for integrert lektor- og adjunktutdanning om misnøye knytt til praksis, utveksling og vekting av pedagogikk i studiet (vedtakssak) S11/28 Diskusjonsskisse for nytt opplegg for integrert lektorutdanning ved HF S11/29 Representant til arrangementskomité årleg konferanse for lærarutdanninga (vedtakssak) 14. november 2011 S11/30 Tydeleggjering av informasjon knytt til studieveker (vedtakssak) S11/31 Vedtak gjort på møtet i Programstyret 24. oktober 2011 som gjeld S28/11 Klagebrev frå studenter og innslag på student-tv vedrørende misnøye og problemer på lektorutdanningen på HF (vedtakssak) S11/32 Høyring om skikkethet i lærarutdanninga (vedtakssak) S11/33 Juleavslutning for tilsette knytte til lærarutdanninga ved UiB S11/34 Ny nasjonal rammeplan for integrert lektorutdanning, adjunktutdanning og PPU (vedtakssak) S11/35 Avslutning for studentar på PPU representant til komité 15. desember 2011 S11/36 Endring av studieplanen for MAHF-ENG (vedtakssak) S11/37 Semesterrapport frå PUHF våren 2011 S11/38 Årsrapport frå programsensor for MAHF-LÆFR og MAHF-LÆNO (vedtakssak) S11/39 Møteplan for våren 2012 (vedtakssak) Side 15 av 117

16 side 16 av 117 Semesterrapport for vår 2011 Etter mandatet for Programutvalet skal ein kvart semester levere rapport til Lærarutdanningsutvalet ved HF (LUHF). Etter at Lærarutdanningsutvalet blei nedlagt, leverast semesterrapporten no til Studiestyret ved HF. Semesterrapporten for våren 2011 blei utarbeidd av innsett leiar for utvalet, Heming Gujord. Hovudfokuset i semesterrapporten var saker som behandla våren 2011, vedtaka som var fatta og saker og tilhøve PUHF må følgje opp hausten Rapporten frå PUHF for våren 2011 blei behandla som vedtakssak på møtet i PUHF 15. desember Rapporten blei vedteken med dei justeringane som kom fram i møtet. Semesterrapporten for våren 2011 er sendt over til Det humanistiske fakultet. Representasjon Nye representantar til PUHF Etter eit semester som midlertidig leiar av PUHF, gjekk Heming Gujord (LLE) tilbake som ordinært medlem av PUHF. Tor Jan Ropeid frå Institutt for framandspråk gjekk inn som fast medlem av utvalet etter Åsta Haukås. Sven-Erik Grieg Smith har forskingstermin hausten 2011 og våren 2012, og Christian Sæle frå Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitskap blei oppnemnt som medlem av PUHF for perioden Ny studentrepresentant er Randi Ødegård. Oppnemning av representant og vararepresentant til opptakskomiteen for eittårig PPU Christian Sæle (AHKR) blei oppnemnt som representant for Det humanistiske fakultet i opptakskomiteen for eittårig PPU Endre Brunstad vil vere vara for Christian Sæle i opptakskomiteen. Representant i Studiestyret Heming Gujord blei midlertidig oppnemnt som representant i Studiestyret for våren Som leiar av PUHF, har Anne-Brit Fenner no teke over som representant i Studiestyret. Side 16 av 117

17 side 17 av 117 Representant til arrangementskomité årleg konferanse for lærarutdanninga Silje Anette Lindgren blei oppnemnt som representant for Det humanistiske fakultet i arrangementskomiteen for den årlege lærarutdanningskonferansen ved UiB. Avslutning for studentar på PPU representant til komité PUHF oppnemnde Anne-Brit Fenner som representant til komiteen som skulle planleggje avslutninga. Viktige saker hausten 2011 Studie- og emneplanar S11/21 Endring av emneplanar på VID-MAUENG (vedtakssak) På VID-MAUENG (Erfaringsbasert master i undervisning med fordjuping i engelsk) er det per i dag ikkje obligatorisk for studentane å møte til samlingane i emna ENGMAU641, ENGMAU642, ENGMAU643 og ENGMAU651. På VID-MAUNOR (Erfaringsbasert master i undervisning med fordjuping i norsk) er oppmøte til samlingane i tilsvarande emne eit obligatorisk arbeidskrav. Vedtak: Under føresetnad av at Utvalet for undervisning og internasjonalisering (UUI) ved IF godkjenner at samlingane på VID-MAUENG blir obligatoriske (som på LLE og MN), støttar PUHF dette. S11/36 Endring av studieplanen for MAHF-ENG (vedtakssak) Institutt for framandspråk vedtok i november 2011 endringar i studieplanen på masterprogram i engelsk (MAHF-ENG), som skal gjelde frå og med våren Det blei oppretta eit nytt emne på masternivå i engelsk, ENG310, Masteremne i engelskspråkleg litteratur/kultur V. Dette emnet kan inngå på masterdelen av MAHF- LÆFR, dersom det er ønskjeleg. Side 17 av 117

18 side 18 av 117 Vedtak: PUHF ønskjer at ENG310 skal kunne gå inn i masterdelen av MAHF-LÆFR. Nasjonal lektorkonferanse i Trondheim september Nasjonal lektorkonferanse blei halden i Trondheim september Her blei blant anna utvikling av den 5-årige lektorutdanninga som er forskingsbasert, integrert og praksisnær diskutert. Silje Anette Lindgren og Myriam Daniele Coco (IF) deltok på konferansen. Fagleg-pedagogisk dag 3. februar 2012 Fagleg-pedagogisk dag 2012 er sett til 3.februar. I brev til fakultetet, , ber SEVU (Senter for etter- og vidareutdanning) fagmiljøa ved UiB om å kome med forslag til tema for forelesingar og kurs på Fagleg-pedagogisk dag. SEVU legg vekt på at forelesingsrekkjer eller miniseminar innan eit fagområde har vore vellykka, og oppmodar fagmiljøa til å halde fram med å utvikle denne praksisen. Innspel til SEVU om vidareutvikling av Fagleg-pedagogisk dag er også ønskjeleg. Fagleg-pedagogisk dag rettar seg mot lærarar som underviser i ungdomsskulen og den vidaregåande skulen. Saka blei diskutert i PUHF i forhold til to punkt: 1) Saksgang: På grunn av uklar informasjonsflyt, vil PUHF be SEVU om å sende brev om Fagleg-pedagogisk dag til fakulteta. Fakulteta vidareformidlar då brevet ut til institutta. Ei eventuell ønskeliste frå Utdanningsforbundet i forhold til innhald må òg kome i forkant av at brevet blir sendt til fakulteta. 2) Innhald: Det er viktig å ta omsyn til mottakarane (viktige rekrutteringspersonar og framtidige studentar) ved val av fag og tema. Ein ønskjer å halde fast på fleksibiliteten mellom førelesingar og miniseminar, og vil spesielt oppmode fagdidaktikarar om å ta del i Fagleg-pedagogisk dag. Side 18 av 117

19 side 19 av 117 Organisering og prinsipp tilknytt praksis: førespurnad til Programstyret om resultat av arbeid PUHF gjorde i møte , sak 10/06, eit vedtak om å be Programstyret for adjunkt- og lektorutdanninga om å opprette eit hurtigarbeidande utval som skulle utarbeide faglege prinsipp for utplassering av studentar i praksis og organisering av praksis. Førespurnaden til Programstyret blei sendt 15.april Saka blei behandla på møte i Programstyret , sak 14/10, og på møte I etterkant av møtet blei det sendt ut eit brev frå Programstyret til PUHF, der det blei informert om vedtak gjort om at Praksisutvalet utarbeidde forslag innan januar Vedtak: PUHF sender førespurnad til Programstyret der resultatet av arbeidet til Praksisutvalet i denne saka blir etterlyst. Programstyret har ikkje svart på førespurnaden. Registrering av studentar som skal ut i skuleerfaring Studentar på integrert lektorutdanning med master i framandspråk eller nordisk skal ha skuleerfaring i 1., 3. og 5. semester. Fordi det ikkje er obligatoriske innleveringar før utplasseringa til skulane blir gjort, og fordi trekkfrist i emne ved HF først er 14 dagar før eksamen, opplever ein det som vanskeleg å få ei fullstendig oversikt over kven som skal ha skuleerfaring. Det er uheldig både med tanke på meirarbeid for praksiskonsulent og i forhold til skulane at listene ikkje stemmer. Rutinar for registrering av studentar som skal ha skuleerfaring er derfor ønskjeleg. Det blei foreslått at administrativ koordinator legg ut ei liste for påmelding på Mi side ei stund før praksiskonsulenten begynner utplasseringa. På den måten må studentane aktivt registrere seg for skuleerfaring. Det blir då svært viktig å informere om at studentar som ikkje står på listene for skulebesøk når dei blir lagt ut, men som Side 19 av 117

20 side 20 av 117 likevel skal ha skuleerfaring, straks etter å ha oppdaga dette melder ifrå til praksiskonsulenten. Brev frå Fagutvalet for integrert lektor- og adjunktutdanning om misnøye knytt til praksis, utveksling og vekting av pedagogikk i studiet Administrativ koordinator mottok brev frå Fagutvalet for integrert lektor- og adjunktutdanning, om misnøye knytt til 1) praksis, 2) utveksling og 3) vekting av pedagogikk i studiet. 1) I samband med praksisutplasseringa hausten 2011 har fleire studentar på integrert lektorutdanning med master i framandspråk eller nordisk opplevd kollisjonar mellom praksis og forelesingar. Nokon fekk òg, i første omgang, praksisplass på mellomtrinnet. 2) Studentane ved HF ønskjer at det blir etablert eit liknande utvekslingstilbod som ved MN, der studentar på integrert lektor- og adjunktutdanning får moglegheit til å ta praksisen i Sør-Afrika. Studentane ved HF opplever generelt systemet som firkanta når det gjeld utveksling. 3) Studentane reagerer på at det berre er mengda av studiepoeng i fag 1 og fag 2 som er redusert i forhold til vanleg master + PPU. Dei ønskjer ei jamnare fordeling, der pedagogikk og fagdidaktikk òg blir redusert med tanke på studiepoeng. PUHF ser alvorleg på at enkelte studentar i utgangspunktet mistar forelesingar ved UiB i praksisperioden. Det er ikkje haldbart. For å unngå kollisjonar mellom forelesingar og praksis, vil ein oppmode institutta om å leggje forelesingane i aktuelle emne til kl i den grad det lèt seg gjere, og at praksiskoordinator utplasserer studentane på integrert lektorutdanning før studentane på PPU. Administrativ koordinator vil ta kontakt med internasjonal koordinator for å gå gjennom det eksisterande utvekslingstilbodet på integrert lektorutdanning. I samband med det vil ein også sjå på moglegheita for å utarbeide ytterlegare avtalar Side 20 av 117

21 side 21 av 117 av den typen som studentar med engelsk og fransk som fag 1 har tilbod om. Praksis ved utanlandske universitet for studentar med master i språkfag er svært vanskeleg å få til avtalar om, både fordi skular i utlandet føretrekkjer at læraren som underviser i morsmålet til elevane, har språket som morsmål sjølv, og fordi utanlandske universitet har vanskar med å få plassert sine eigne studentar i praksis. Vedtak: PUHF vil svare Fagutvalet for integrert lektor- og adjunktutdanning på brevet. Ein vil også vidaresende brevet frå Fagutvalet til Det psykologiske fakultet og Programstyret for adjunkt- og lektorutdanning for behandling der. Punktet om vekting av pedagogikk i studiet ventar PUHF at Det psykologiske fakultet svarar meir utfyllande på. Programstyret drøfta saka på møte (S 28/11 Klagebrev fra studenter og innslag på student-tv vedrørende misnøye og problemer på lektorutdanningen på HF). Representantar frå Fagutvalet var også til stades etter invitasjon. Programstyret fatta følgjande vedtak i saka: Programstyret anbefaler at så langt det er mulig å legge lektorstudentenes forelesninger senere på dagen fra i praksisperiodene. Fagmiljøet (fagdidaktikk) deltar på praksismøte på praksisskolene en uke før praksis starter. Studentenes timeplaner sendes til skolene i god tid før utplassering. Det bør etterstrebes bedre kommunikasjon og planlegging på alle nivå. PUHF reagerte på at Programstyret pålegg fagdidaktikarar å delta på møte det ikkje finst ressursar til, særleg sidan vedtaket blei sendt til Fagutvalet og difor skaper forventningar hos studentane. I møte vedtok PUHF å be om at nytt vedtak i saka blei fatta. Følgjande brev blei sendt til Programstyret og Det psykologiske fakultet: Side 21 av 117

22 side 22 av 117 Det psykologiske fakultet Programstyret for lærerutdanning Programutvalget for lærerutdanning ved HF-fakultetet synes det er svært positivt at Programstyret har reagert så raskt på henvendelse fra studentene i Fagutvalget og invitert dem til å delta i diskusjonen om den Integrerte lektorutdanningen. Vi har også mottatt svarbrevet fra Det psykologiske fakultet ( ) angående samme sak. Vi har merket oss vedtaket gjort i Programstyret , og har noen reaksjoner på dette. En viktig del av studentenes klage gikk på arbeidsmengden knyttet til pedagogikk. Dette svarte vi raskt på med å henvise til nasjonal rammeplan som bestemmer studiepoengomfanget av pedagogikk og fagdidaktikk i studiet. Vi informerte også studentene om at Det psykologiske fakultet ville svare på skrivet fra Fagutvalget. I brevet fra fakultetet nevnes hvilke tiltak LU-PS foreslår, nemlig bedre informasjon i begynnelsen av studiet, men vi har foreløpig ikke sett svarbrevet til studentene som det vises til. Vedtaket i Programstyret knyttes ikke til pedagogikkfaget i det hele tatt. Når det gjelder pedagogikk, er studiepoeng og praksisomfang bestemt av Den nasjonale rammeplanen, men mengden undervisning og eksamensomfanget er det opp til den enkelte institusjon å bestemme. Eksamensformen og -omfanget i pedagogikk i 7. og 8. semester har vært diskutert flere ganger tidligere. Det hadde vært fint om LU-PS ville drøfte og foreslå at det ble gjort noen endringer på omfanget innenfor den studiepoengrammen som er fastsatt nasjonalt. Vedtaket i Programstyret, hvor ingen fagdidaktikere fra HF er representert, innebærer endringer både for faglærere og fagdidaktikere, men får tilsynelatende ingen konsekvenser for de andre involverte i studiet. Vi reagerer sterkt på at vedtaket i Programstyret pålegger fagdidaktikerne en rekke ekstra møter på skolene i forkant av praksis uten i det hele tatt å drøfte dette med PUHF før man fatter et slikt vedtak. Ressurssituasjonen på HF gjør at dette er umulig for oss. Fordi vedtaket er fattet for å imøtekomme studentenes klager, kommer vi også i et meget uheldig lys i forhold til studentene når vi må gå ut med at dette klarer vi ikke å følge opp. Selv om denne delen av vedtaket skulle være ment som en anbefaling, kan vi heller ikke akseptere det som en del av vedtaket. I vedtak på møte i PUHF 14. november 2011, henstiller vi derfor til Programstyret for lærerutdanning om at det fattes et nytt vedtak i denne saken: PUHF ber om at Programstyret for lærerutdanning endrer vedtaket i Sak 28/11, og at Det psykologiske fakultet sender Fagutvalget et nytt skriv. Vi ber også om å få oversendt kopi av brev til FIL fra LU-PS. Bergen For Programutvalget for lærerutdanning ved HF-fakultetet Anne-Brit Fenner (leder) Programstyret behandla saka, men avslo å fatte nytt vedtak. Side 22 av 117

23 side 23 av 117 Diskusjonsskisse for nytt opplegg for integrert lektorutdanning ved HF På bakgrunn av fråfallsrapporten og meldingar frå studentar og vitskaplege tilsette, har visedekan Jan Oldervoll utarbeidd ei skisse for nytt opplegg for integrert lektorutdanning ved HF. Skissa blei lagt fram på møtet i PUHF Følgjande problemstillingar knytte til skissa blei diskuterte: Om ein bør setje i gang ei omfattande omlegging av den integrerte lektorutdanninga før ein veit kva føringar den nasjonale rammeplanen som blir gjeldande frå hausten 2013, legg. Om det er tenleg og ønskeleg å redusere omfanget av masteroppgåva til 30 studiepoeng. HF har tidlegare stått sterkt på at masteroppgåva skal vere på 60 studiepoeng. Om det vil påverke søkjartal og fråfall viss studentane berre kan skrive masteroppgåve innanfor fagdidaktikk. Korleis ein skal løyse det i forhold til rettleiing dersom alle masteroppgåver skal vere fagdidaktiske. Om det er tenleg å samle PPU-delen av studiet på eitt år. Om eit obligatorisk seminar utan studiepoeng på bachelordelen av studiet kan ta vare på integreringa. Visedekan Jan Oldervoll inviterte òg fagdidaktikarar og fagkoordinatorar ved HF til møte 16. november 2011, for å diskutere ny modell for integrert lektorutdanning ved HF. I møtet blei det særleg lagt vekt på at ei eventuell omlegging av den integrerte lektorutdanninga og planlegginga av ei slik omlegging bør setjast på vent til ny nasjonal rammeplan for lektorutdanning, adjunktutdanning og PPU er vedteke. Ny nasjonal rammeplan, som er førande for lærarutdanninga, blir gjeldande frå hausten Vi viser elles til omtale av tilsvarande skisse frå Jan Oldervoll i Semesterrapport frå Programutvalet for lærarutdanning ved HF hausten 2010 (s.10-11), der fagdidaktikarane sitt syn på skissa kjem tydeleg fram. Side 23 av 117

24 side 24 av 117 Tydeleggjering av informasjon knytt til studieveker Enkelte fagmiljø ved HF opererer med studieveker. Dette er veker der det er lagt opp til at studentane skal studere på eiga hand, og det er då undervisningsfri i gitte emne. Ein del studentar verkar å ha oppfatta studievekene som feriar (haustferie og vinterferie), noko som skaper problem for dei fagmiljøa som er avhengige av å ha undervisning i desse vekene. Spesielt problematisk er det for forelesarar som er knytte til lærarutdanninga ved UiB. Nokre emne på dei integrerte lektorprogramma må ha intensive periodar med undervisning på grunn av skuleerfaring og praksis, og studievekene er ideelle i så måte. Vedtak: PUHF oppmodar fakultetet om å sende eit brev til institutta, der ein ber om at det blir tydeleggjort ovafor studentane at eventuelle studieveker ikkje er liketydig med hausteller vinterferie. Høyring om skikkethet i lærarutdanninga I august mottok PUHF Høyring om skikkethetsarbeid i UH-institusjonane. Det blei vist til to ulike rapportar: Rapport om skikkethetsarbeid for utdanninger underlagt forskrift for skikkethetsvurdering (utarbeidd av Nasjonalt råd for helse- og sosialfagutdanning i samarbeid med Nasjonalt råd for lærerutdanning i UHR) og Skikkethetsvurdering ved Det psykologiske fakultet rapport fra arbeidsgruppe (utarbeidd av Det psykologiske fakultet ved UiB). PUHF hadde ikkje moglegheit til å behandle rapporten frå UHR i møte innan fristen , men valde ved leiar å støtte rapporten frå arbeidsgruppa ved Det psykologiske fakultet. Saka blei derfor teke opp som orienteringssak på første møte (Jf. innkallinga til møtet 15. september 2011). Rapporten frå arbeidsgruppa ved Det psykologiske fakultet, med forslag til rutinar knytte til skikkethetsvurdering i lærarutdanninga, blei på nytt sendt på høyring til Side 24 av 117

25 side 25 av 117 fakulteta og lærarutdanningsutvala ved fakulteta med høyringsfrist 1. desember PUHF vedtok i møte 14. november 2011 at leiar skulle sende ei fråsegn til Det humanistiske fakultet, dersom PUHF hadde ytterlegare merknader til rapporten frå Det psykologiske fakultet. Denne fråsegna blei sendt : Det humanistiske fakultet Bergen Høringsuttalelse fra PUHF om skikkethet i lærerutdanningen Arbeidsgruppen ved Det psykologiske fakultet har skrevet en meget grundig rapport om skikkethetsvurdering i lærerutdanningen. Kommentarene fra IPED er likevel relevante. Programutvalget for lærerutdanning ved Det humanistiske fakultet gir sin støtte til rapporten, men ønsker at de kommentarene som IPED har tilføyd, blir inkludert. På vegne av PUHF Anne-Brit Fenner (leder) Ny nasjonal rammeplan for integrert lektorutdanning, adjunktutdanning og PPU Ny nasjonal rammeplan for integrert lektorutdanning, adjunktutdanning og PPU er under arbeid og skal etter planen gjelde frå hausten Informasjon om arbeidet Side 25 av 117

26 side 26 av 117 til Rammeplanutvalet for integrert lektorutdanning, adjunktutdanning og PPU (mandat, møteinnkallingar, referat og relevante lenkjer) er å finne her: Det er viktig at fagdidaktikarane ved HF i størt mogleg grad involverer seg i arbeidet med ny nasjonal rammeplan for integrert lektorutdanning, adjunktutdanning og PPU. PUHF vil oppmode alle til å lese rapporten frå UHR, En helhetlig tilnærming til lærerutdanning, som blir peika på som eit viktig innspel til Kunnskapsdepartementet og Rammeplanutvalet. Rapporten kan lastast ned frå denne sida: Både rapporten og MN-fakultetet sine kommentarar til rapporten har vore diskutert i PUHF. Vedtak: Det blir sendt informasjon til alle fagdidaktikarane ved HF om ny nasjonal rammeplan for integrert lektorutdanning, adjunktutdanning og PPU. Årsrapport frå programsensor for MAHF-LÆFR og MAHF-LÆNO Det humanistiske fakultet har motteke årsrapport, datert 1. november 2011, frå programsensor for integrert lektorutdanning med master i framandspråk og for integrert lektorutdanning med master i nordisk. Rapporten gjeld for perioden 1. september 2010 til 1. november Programsensor har i perioden prioritert følgjande område: nettsider, organisasjonsmodell, integrasjonsutvikling og praksis. I tillegg til ein grundig gjennomgang av nemnde område, har programsensor peika på kva han vil sjå nærare på i neste periode. Side 26 av 117

27 side 27 av 117 PUHF var godt fornøgde med årsrapporten for MAHF-LÆFR og MAHF-LÆNO frå programsensor Andreas Lund, men hadde nokre få forslag til endringar på grunn av mindre feil. Utlyste fagdidaktikkstillingar Hausten 2011 blei to fagdidaktikkstillingar utlyst, éi i engelsk og éi i norsk. I tillegg blei ei stipendiatstilling utlyst i engelsk fagdidaktikk. Fagdidaktikkstillinga i engelsk fekk ikkje kvalifiserte søkjarar i første omgang, og stillinga blei utlyst på nytt. Avgjerd er ikkje tatt i nokre av dei utlyste stillingane. I engelsk kan det bli aktuelt å tilsetje to stipendiatar i staden for ein førsteamanuensis og ein stipendiat. Juleavslutning for tilsette knytte til lærarutdanninga ved UiB I 2011 var det HF som skulle arrangere juleavslutninga for tilsette som er knytte til lærarutdanninga ved UiB. PUHF v/ Anne-Brit Fenner og Silje Anette Lindgren var ansvarlege for planlegging og gjennomføring. 25 deltakarar melde seg på avslutninga som blei halden 14. desember i administrasjonskantina i Christies gate 18. Situasjonen i dag forbetring og aktuelle problemstillingar Driftstildeling PUHF blei innvilga kr i generell driftstildeling frå HF etter søknad (jf. møte i PUHF , O-sak 2). Dette har gjort det mogleg å sende to delegatar frå HF til den nasjonale lektorkonferansen i Trondheim september 2011 (jf. s. 6). Tildelinga gjorde det óg mogleg for PUHF å arrangere juleavslutning for dei tilsette i lærarutdanninga på dei involverte fakulteta. Ansvaret og kostnader for dette årlege arrangementet går på omgang mellom programutvala på fakulteta. Side 27 av 117

28 side 28 av 117 Organisering, informasjonsflyt og saksgang Silje Anette Lindgren blei fast tilsett som ny administrativ koordinator for lærarutdanninga frå og med 8. august 2011, og har fungert som sekretær for PUHF. Stillinga er lokalisert til fakultetsadministrasjonen, og administrativ koordinator har ansvar for det samla engasjementet til HF i lærarutdanninga. I semesterrapporten frå vårsemesteret 2011 blei det uttrykt ei viss uro for at plasseringa skulle påverke kommunikasjonsflyten, i og med at koordinator var plassert vekk frå institutta og dei tilsette i lærarutdanninga. Erfaringar frå haustsemesteret tilseier at plasseringa ikkje har skapt problem; tvert imot fungerer plasseringa godt og påverkar informasjonsflyten inn mot fakultetet i positiv retning. I haustsemesteret har det vore visse problem i forhold til informasjon til og frå Programstyret. PUHF har ikkje alltid fått sakspapir til møta i Programstyret og ikkje nokre referat frå desse møta. Det har til tider gjort det vanskeleg å halde seg informert om kva saker Programstyret til ei kvar tid drøftar. Så lenge leiar av Programutvalet sat som medlem av Programstyret, var det lett å halde seg orientert og følgje opp saker. Spesielt to saker har tydeleggjort problemet med informasjonsflyt: S11/23 Organisering og prinsipp tilknytt praksis: førespurnad til Programstyret om resultat av arbeid (jf. s.7) og S11/27 Brev frå Fagutvalet for integrert lektor- og adjunktutdanning om misnøye knytt til praksis, utveksling og vekting av pedagogikk i studiet (jf. s. 8-10). Vedtaket i Programstyret om den siste saka kunne nok ha vore formulert annleis om HF-fakultetet hadde vore representert med ein fagdidaktikar. På den andre sida kan nokre saker ha blitt betre tekne i vare ved den representasjonen ein har i inneverande periode. Aktuelle problemstillingar Problema som Fagutvalet tek opp i brevet sitt (jf. s. 8-10), har ikkje blitt løyste. Kollisjonar mellom praksis og forelesingar på 300-nivå kan framleis oppstå, sjølv om problema minkar med betre informasjon til skulane. Her må varige løysingar framleis diskuterast. Side 28 av 117

U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Programutval for lærarutdanninga Det humanistiske fakultet

U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Programutval for lærarutdanninga Det humanistiske fakultet U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Programutval for lærarutdanninga Det humanistiske fakultet 7. november 2011 INNKALLING Møte i PROGRAMUTVALET FOR LÆRARUTDANNINGA måndag 14.november 2011, kl.10.15-12.00,

Detaljer

PROTOKOLL. Møte i PROGRAMUTVALET FOR LÆRARUTDANNINGA torsdag 15. desember 2011, kl , seminarrom 217, HF-bygget.

PROTOKOLL. Møte i PROGRAMUTVALET FOR LÆRARUTDANNINGA torsdag 15. desember 2011, kl , seminarrom 217, HF-bygget. U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Programutval for lærarutdanninga Det humanistiske fakultet PROTOKOLL 21.12.2011 Møte i PROGRAMUTVALET FOR LÆRARUTDANNINGA torsdag 15. desember 2011, kl. 12.15-14.00,

Detaljer

UNIVERSITETET I BERGEN Programutvalg for lærerutdanning Det humanistiske fakultet

UNIVERSITETET I BERGEN Programutvalg for lærerutdanning Det humanistiske fakultet UNIVERSITETET I BERGEN Programutvalg for lærerutdanning Det humanistiske fakultet 5.9.2014 INNKALLING Møte i PROGRAMUTVALGET FOR LÆRERUTDANNING onsdag 10. september 2014, kl.10.15-12.00, seminarrom 326,

Detaljer

U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Programutval for lærarutdanninga Det humanistiske fakultet

U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Programutval for lærarutdanninga Det humanistiske fakultet U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Programutval for lærarutdanninga Det humanistiske fakultet 3. oktober 2011 INNKALLING Møte i PROGRAMUTVALET FOR LÆRARUTDANNINGA måndag 10.oktober 2011, kl.12.15-14.00,

Detaljer

PROTOKOLL. Til stede: Leder Heming Gujord Ole-Jørgen Johannesen Tor Jan Ropeid Sven-Erik Grieg-Smith. Visedekan for undervisning. Fra administrasjonen

PROTOKOLL. Til stede: Leder Heming Gujord Ole-Jørgen Johannesen Tor Jan Ropeid Sven-Erik Grieg-Smith. Visedekan for undervisning. Fra administrasjonen U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Programutvalget for lærerutdanning Det humanistiske fakultet PROTOKOLL 09.05.2011 Møte i PROGRAMUTVALGET FOR LÆRERUTDANNING torsdag 5. mai 2011, kl 13.15-15, rom

Detaljer

10.10.2012 PROTOKOLL. Møte i PROGRAMUTVALET FOR LÆRARUTDANNING onsdag 3. oktober 2012, kl. 12.15-14.00, undervisningsrom 217, Sydnesplassen 12/13.

10.10.2012 PROTOKOLL. Møte i PROGRAMUTVALET FOR LÆRARUTDANNING onsdag 3. oktober 2012, kl. 12.15-14.00, undervisningsrom 217, Sydnesplassen 12/13. UNIVERSITETET I BERGEN Programutval for lærarutdanninga Det humanistiske fakultet PROTOKOLL 10.10.2012 Møte i PROGRAMUTVALET FOR LÆRARUTDANNING onsdag 3. oktober 2012, kl. 12.15-14.00, undervisningsrom

Detaljer

U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Programutval for lærarutdanninga Det humanistiske fakultet

U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Programutval for lærarutdanninga Det humanistiske fakultet U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Programutval for lærarutdanninga Det humanistiske fakultet 7. juni 2011 INNKALLING Møte i PROGRAMUTVALET FOR LÆRARUTDANNINGA torsdag 9. juni 2011, kl.13.15-15.00,

Detaljer

U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Programutval for lærarutdanning Det humanistiske fakultet

U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Programutval for lærarutdanning Det humanistiske fakultet 06.02.2014 INNKALLING Møte i PROGRAMUTVALET FOR LÆRARUTDANNING mandag 10.02. 2014, kl.10.15-12.00, seminarrom 326, HF-bygget Heming Gujord Marie Von der Lippe Myriam Coco Torodd Kinn Silje Klungland Hilde

Detaljer

UNIVERSITETET I BERGEN Programutvalget for lærerutdanning Det humanistiske fakultet

UNIVERSITETET I BERGEN Programutvalget for lærerutdanning Det humanistiske fakultet UNIVERSITETET I BERGEN Programutvalget for lærerutdanning Det humanistiske fakultet 19.11.10 INNKALLING Møte i PROGRAMUTVALGET FOR LÆRERUTDANNING tirsdag 30. november, kl 12.15-14.00, rom 326 HF-bygget,

Detaljer

PROTOKOLL. Tilstede: Leder Anne-Brit Fenner Torodd Kinn Tor Jan Ropeid (for Åsta Haukås) Studentrepresentant, IL. Fra administrasjonen

PROTOKOLL. Tilstede: Leder Anne-Brit Fenner Torodd Kinn Tor Jan Ropeid (for Åsta Haukås) Studentrepresentant, IL. Fra administrasjonen U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Programutvalget for lærerutdanning Det humanistiske fakultet PROTOKOLL 16.04.2010 Møte i PROGRAMUTVALGET FOR LÆRERUTDANNING torsdag 15.april, kl 10.15-12, rom 216,

Detaljer

UNIVERSITETET I BERGEN Programutval for lærarutdanning Det humanistiske fakultet

UNIVERSITETET I BERGEN Programutval for lærarutdanning Det humanistiske fakultet UNIVERSITETET I BERGEN Programutval for lærarutdanning Det humanistiske fakultet 10.4.2012 INNKALLING Møte i PROGRAMUTVALET FOR LÆRARUTDANNING tysdag 17. april 2012, kl.14.15-16.00, seminarrom 217, HF-bygget.

Detaljer

UNIVERSITETET I BERGEN Programutvalg for lærerutdanning Det humanistiske fakultet

UNIVERSITETET I BERGEN Programutvalg for lærerutdanning Det humanistiske fakultet UNIVERSITETET I BERGEN Programutvalg for lærerutdanning Det humanistiske fakultet 8.10.2014 INNKALLING Møte i PROGRAMUTVALGET FOR LÆRERUTDANNING tirsdag 14. oktober 2014, kl.10.15-12.00, seminarrom 326,

Detaljer

UNIVERSITETET I BERGEN Programutval for lærarutdanning Det humanistiske fakultet

UNIVERSITETET I BERGEN Programutval for lærarutdanning Det humanistiske fakultet UNIVERSITETET I BERGEN Programutval for lærarutdanning Det humanistiske fakultet 31.10.2012 INNKALLING Møte i PROGRAMUTVALET FOR LÆRARUTDANNING onsdag 7. november 2012, kl.10.15-12.00, seminarrom 217,

Detaljer

PROTOKOLL. Til stede: Leder Heming Gujord Ole-Jørgen Johannesen Tor Jan Ropeid Sven-Erik Grieg-Smith. Fra administrasjonen. Studentrepresentant, IL

PROTOKOLL. Til stede: Leder Heming Gujord Ole-Jørgen Johannesen Tor Jan Ropeid Sven-Erik Grieg-Smith. Fra administrasjonen. Studentrepresentant, IL U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Programutvalget for lærerutdanning Det humanistiske fakultet PROTOKOLL 11.04.2011 Møte i PROGRAMUTVALGET FOR LÆRERUTDANNING torsdag 7. april 2011, kl 10.15-12, rom

Detaljer

UNIVERSITETET I BERGEN Programutvalg for lærerutdanning Det humanistiske fakultet

UNIVERSITETET I BERGEN Programutvalg for lærerutdanning Det humanistiske fakultet UNIVERSITETET I BERGEN Programutvalg for lærerutdanning Det humanistiske fakultet 6.11.2014 INNKALLING Møte i PROGRAMUTVALGET FOR LÆRERUTDANNING torsdag 13. november 2014, kl.10.15-12.00, seminarrom 216,

Detaljer

PROTOKOLL. Tilstede: Leder Anne-Brit Fenner Torodd Kinn Tor Jan Ropeid (for Åsta Haukås) Sven-Erik Grieg-Smith. Studentrepresentant, IL

PROTOKOLL. Tilstede: Leder Anne-Brit Fenner Torodd Kinn Tor Jan Ropeid (for Åsta Haukås) Sven-Erik Grieg-Smith. Studentrepresentant, IL U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Programutvalget for lærerutdanning Det humanistiske fakultet PROTOKOLL 21.03.2010 Møte i PROGRAMUTVALGET FOR LÆRERUTDANNING torsdag 18.mars, kl.14.15-16.00, rom

Detaljer

UNIVERSITETET I BERGEN Programutval for lærarutdanning Det humanistiske fakultet

UNIVERSITETET I BERGEN Programutval for lærarutdanning Det humanistiske fakultet UNIVERSITETET I BERGEN Programutval for lærarutdanning Det humanistiske fakultet 7.5.2012 INNKALLING Møte i PROGRAMUTVALET FOR LÆRARUTDANNING måndag 14. mai 2012, kl.10.15-12.00, seminarrom 217, HF-bygget.

Detaljer

PROTOKOLL. Tilstede: Leder Anne-Brit Fenner Heming Gujord Åsta Haukås Sven-Erik Grieg-Smith. Fra administrasjonen. Studentrepresentant, IL

PROTOKOLL. Tilstede: Leder Anne-Brit Fenner Heming Gujord Åsta Haukås Sven-Erik Grieg-Smith. Fra administrasjonen. Studentrepresentant, IL U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Programutvalget for lærerutdanning Det humanistiske fakultet PROTOKOLL 07.12.2010 Møte i PROGRAMUTVALGET FOR LÆRERUTDANNING tirsdag 30.november 2010, kl 12.15-14,

Detaljer

U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Det humanistiske fakultet Programutvalet for lærarutdanning

U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Det humanistiske fakultet Programutvalet for lærarutdanning U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Det humanistiske fakultet Programutvalet for lærarutdanning 24.august 2009 INNKALLING Møte i PROGRAMUTVALET FOR LÆRARUTDANNING mandag 31.08.09, kl 1015-1200, rom

Detaljer

U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Programutvalet for lærarutdanning Det humanistiske fakultet

U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Programutvalet for lærarutdanning Det humanistiske fakultet U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Programutvalet for lærarutdanning Det humanistiske fakultet 12.03.10 INNKALLING Møte i PROGRAMUTVALGET FOR LÆRERUTDANNING torsdag 18.mars, kl 14.15-16.00, rom 372,

Detaljer

Tittel: Studieplan for nytt studieprogram Lektorutdanning med master i historie eller religionsvitenskap

Tittel: Studieplan for nytt studieprogram Lektorutdanning med master i historie eller religionsvitenskap Styre: Studiestyret ved Det humanistiske fakultet Sak: 14/15 Møte: 25.09. 2015 Tittel: Studieplan for nytt studieprogram Lektorutdanning med master i historie eller religionsvitenskap Dokumenter i saken

Detaljer

U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Programutvalget for lærarutdanning Det humanistiske fakultet

U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Programutvalget for lærarutdanning Det humanistiske fakultet U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Programutvalget for lærarutdanning Det humanistiske fakultet 24.01.2011 INNKALLING Møte i PROGRAMUTVALGET FOR LÆRERUTDANNING torsdag 3. februar 2011, kl.13.15-15,

Detaljer

II Godkjenning av referat fra møtet Ingen merknader. Godkjent.

II Godkjenning av referat fra møtet Ingen merknader. Godkjent. Programstyret for lærerutdanning Universitetet i Bergen Referat fra møte 11.06.09 Til stede: Fra sekretariatet: Forfall: I Kari Smith, Odd Inge Steen, Målfrid Hatteland, Tom Klepaker, Endre Brunstad, Rune

Detaljer

U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Det humanistiske fakultet Lærarutdanningsutvalet ved HF

U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Det humanistiske fakultet Lærarutdanningsutvalet ved HF U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Det humanistiske fakultet Lærarutdanningsutvalet ved HF Bergen, 26.05.2009 PROTOKOLL frå møte i Lærarutdanningsutvalet, tysdag 19.05.2009, kl. 13.00 15.00, rom 435,

Detaljer

UNIVERSITETET I BERGEN Programutval for lærarutdanning Det humanistiske fakultet

UNIVERSITETET I BERGEN Programutval for lærarutdanning Det humanistiske fakultet UNIVERSITETET I BERGEN Programutval for lærarutdanning Det humanistiske fakultet 24.1.2013 INNKALLING Møte i PROGRAMUTVALET FOR LÆRARUTDANNING onsdag 30. januar 2013, kl.12.15-14.00, seminarrom 326, HF-bygget.

Detaljer

Modellar for lektorutdanning ved UiB

Modellar for lektorutdanning ved UiB Endre Brunstad Modellar for lektorutdanning ved UiB 27.05.2013 (Til programstyremøtet 16.05.2013) Denne modelloversikta (per 14. mai 2013) er utprøvande og er meint som hjelp til arbeidet med å utvikle

Detaljer

Vidareutdanning ved Det humanistiske fakultet, Universitetet i Bergen

Vidareutdanning ved Det humanistiske fakultet, Universitetet i Bergen Vidareutdanning ved Det humanistiske fakultet, Universitetet i Bergen Årsstudium Det humanistiske fakultet (HF) tilbyr årsstudium i engelsk fransk tysk spansk språk og latinamerikastudium nordisk norsk

Detaljer

UNIVERSITETET I BERGEN Programutval for lærarutdanning Det humanistiske fakultet

UNIVERSITETET I BERGEN Programutval for lærarutdanning Det humanistiske fakultet 21.10.2013 INNKALLING Møte i PROGRAMUTVALET FOR LÆRARUTDANNING mandag 25. november 2013, kl.10.15-12.00, seminarrom 217, HF-bygget. Heming Gujord Marie Von der Lippe Myriam Coco Torodd Kinn Silje Klungland

Detaljer

UNIVERSITETET I BERGEN Programutval for lærarutdanning Det humanistiske fakultet

UNIVERSITETET I BERGEN Programutval for lærarutdanning Det humanistiske fakultet UNIVERSITETET I BERGEN Programutval for lærarutdanning Det humanistiske fakultet 22.8.2012 INNKALLING Møte i PROGRAMUTVALET FOR LÆRARUTDANNING onsdag 29. august 2012, kl.10.15-12.00, seminarrom 216, HF-bygget.

Detaljer

Ny rammeplan for ei.årig PPU og integrert lektor- utdanning

Ny rammeplan for ei.årig PPU og integrert lektor- utdanning Ny rammeplan for ei.årig PPU og integrert lektor- utdanning Endre Brunstad UiB, H- 2012 Bakgrunn for nye rammeplanar Poli?sk bes?lling Manglar nasjonal rammeplan for integrert lektorutdanning Generelle

Detaljer

Protokoll fra møte programrådet for lektorutdanningen Møte

Protokoll fra møte programrådet for lektorutdanningen Møte Programrådet for lektorutdanningen Til medlemmene i programrådet for lektorutdanningen Protokoll fra møte programrådet for lektorutdanningen Møte 3 2017 Tidspunkt: 30. mars 2017, Kl. 10.00 12.00 Møtested:

Detaljer

Kari Smith, Anne-Brit Fenner, Runar Ile, Målfrid Hatteland, Svein Rognaldsen (vara for Odd Inge Steen),

Kari Smith, Anne-Brit Fenner, Runar Ile, Målfrid Hatteland, Svein Rognaldsen (vara for Odd Inge Steen), Programstyret for lærerutdanning Universitetet i Bergen Forslag til referat fra møte 22.03.10 Til stede: Observatør Fra sekretariatet: Forfall: Kari Smith, Anne-Brit Fenner, Runar Ile, Målfrid Hatteland,

Detaljer

PROTOKOLL. Visedekan for undervisning. Fra administrasjonen. Studentrepresentant, IL. Fra administrasjonen

PROTOKOLL. Visedekan for undervisning. Fra administrasjonen. Studentrepresentant, IL. Fra administrasjonen U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Programutvalget for lærerutdanning Det humanistiske fakultet PROTOKOLL 10.03.2011 Møte i PROGRAMUTVALGET FOR LÆRERUTDANNING torsdag 3. mars 2011, kl 13.15-15, rom

Detaljer

U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Programutvalet for lærarutdanning Det humanistiske fakultet

U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Programutvalet for lærarutdanning Det humanistiske fakultet U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Programutvalet for lærarutdanning Det humanistiske fakultet 09.09.10 INNKALLING Møte i PROGRAMUTVALGET FOR LÆRERUTDANNING onsdag 22.september 2010, kl 12.15-14.00,

Detaljer

Marianne Eskeland (studiekonsulent) møtte for Ranveig Lote (studieleder).

Marianne Eskeland (studiekonsulent) møtte for Ranveig Lote (studieleder). Referat fra mote Utvalg for undervisning og internasjonalisering. Institutt for lingvistisiske, litterære og estetiske studier Tid: Mandag 15. juni kl. 13.15-14.30 Sted: Rom 435, HF-bygget Til stede: Thorsteinn

Detaljer

PROGRAMSENSORRAPPORT FOR BACHELOR OG MASTER-PROGRAMMENE I PEDAGOGIKK VED UIB

PROGRAMSENSORRAPPORT FOR BACHELOR OG MASTER-PROGRAMMENE I PEDAGOGIKK VED UIB Unn-Doris K. Bæck UiT Norges arktiske universitet Februar 2017 PROGRAMSENSORRAPPORT FOR BACHELOR OG MASTER-PROGRAMMENE I PEDAGOGIKK VED UIB INNLEDNING Dette dokumentet utgjør min første programsensorrapport

Detaljer

Utdanningsmelding for 2010, lærerutdanningsutvalget ved MN-fakultetet

Utdanningsmelding for 2010, lærerutdanningsutvalget ved MN-fakultetet Utdanningsmelding for 2010, lærerutdanningsutvalget ved MN-fakultetet Innledning MN-fakultetet har i sin nye strategiplan (2011-15) skrevet følgende om lærerutdanning: 2.2.3 Fakultetet vil utdanne flere

Detaljer

Universitetsstyret Universitetet i Bergen. Reviderte retningslinjer for tverrfakultære program

Universitetsstyret Universitetet i Bergen. Reviderte retningslinjer for tverrfakultære program Universitetsstyret Universitetet i Bergen Arkivkode: Styresak: 55 Sak nr.: 2012/4881 Møte: 27.09.2012 Reviderte retningslinjer for tverrfakultære program Bakgrunn Universitetsstyret ble orientert om utdanningsutvalgets

Detaljer

Politisk plattform for lektorutdanning trinn

Politisk plattform for lektorutdanning trinn Politisk plattform for lektorutdanning 8.-13. trinn Lektorutdanning for 8.-13. trinn skal utdanne autonome lærere som har kunnskap om barn, ungdom og unge voksnes læring og utvikling. Lærere med lektorutdanning

Detaljer

Utdanningsmelding Det humanistiske fakultet Universitetet i Bergen

Utdanningsmelding Det humanistiske fakultet Universitetet i Bergen Utdanningsmelding 2012 Det humanistiske fakultet Universitetet i Bergen Forslag til Fakultetsstyret 19.03.2013 Oppfølging av prioriteringer omtalt i utdanningsmeldingen for 2011 Det nasjonale kvalifikasjonsrammeverket

Detaljer

Studiestyret ved Det humanistiske fakultet

Studiestyret ved Det humanistiske fakultet U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N PROTOKOLL Studiestyret ved Det humanistiske fakultet Tidspunkt: 19.04.2017 kl. 12.15 14.00 Sted: HF-bygget, rom 400 Til stede: Claus Huitfeldt, Ole Hjortland, Pär

Detaljer

Innkalling og saksliste ble godkjent med noen endringer på rekkefølge av sakene. Ingen saker ble meldt inn til eventuelt.

Innkalling og saksliste ble godkjent med noen endringer på rekkefølge av sakene. Ingen saker ble meldt inn til eventuelt. Referat fra møtet 29.-30. september Tilstede: Hans-Kristian Hernes, Tine A. Hestbek, Jorunn Dahl Nordgård, Kristine Evjen, Geir Salvesen, Inger Margrethe Tallaksen, Rolf Mikkelsen, Kevin Johansen, Marianne

Detaljer

Barnehagelærarutdanning med vekt på Kunst, kultur og kreativitet 180 studiepoeng

Barnehagelærarutdanning med vekt på Kunst, kultur og kreativitet 180 studiepoeng Høgskolen i Bergen Bachelorstudium: Barnehagelærarutdanning med vekt på Kunst, kultur og kreativitet 180 studiepoeng Innleiing Barnehagelærarutdanning er ei treårig forskningsbasert, profesjonsretta og

Detaljer

Lektorprogram i norsk for trinn 8-13 06.03.2014 HØGSKOLEN I BUSKERUD OG VESTFOLD PROFESJONSHØGSKOLEN 1

Lektorprogram i norsk for trinn 8-13 06.03.2014 HØGSKOLEN I BUSKERUD OG VESTFOLD PROFESJONSHØGSKOLEN 1 Lektorprogram i norsk for trinn 8-13 06.03.2014 HØGSKOLEN I BUSKERUD OG VESTFOLD PROFESJONSHØGSKOLEN 1 Rundskriv F-06-13 bemerker følgende om krav til lektorutdanningen for trinn 8-13: For at utdanningen

Detaljer

Politisk plattform for lektorutdanning trinn

Politisk plattform for lektorutdanning trinn 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Politisk plattform for lektorutdanning 8.-13. trinn Lektorutdanning for 8.-13. trinn skal utdanne autonome lærere som har kunnskap om barn, ungdom og unge voksnes læring og utvikling.

Detaljer

2 Protokoll fra forrige programstyremøte (28. august 2015) ble godkjent.

2 Protokoll fra forrige programstyremøte (28. august 2015) ble godkjent. U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Institutt for fremmedspråk (IF) Protokoll programstyre for engelsk Dato: 11. november 2015 Tilstede på møtet: Zeljka Svrljuga (programstyreleder, hovedkoordinator),

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Framlegg til endring av vedtekter for ungdommens kommunestyre (UKS)

SAKSDOKUMENT. Framlegg til endring av vedtekter for ungdommens kommunestyre (UKS) Fjell kommune Arkiv: Saksmappe: 2012/1597-12483/2013 Sakshandsamar: Unni Rygg Dato: 04.06.2013 SAKSDOKUMENT Utvalsaksnr Utval Møtedato 30/13 Ungdommens kommunestyre 11.06.2013 72/13 Kommunestyret 20.06.2013

Detaljer

engelskfagets legitimering og eigenart sentrale styringsdokument for skolefaget språklæring omgrepet kommunikativ kompetanse

engelskfagets legitimering og eigenart sentrale styringsdokument for skolefaget språklæring omgrepet kommunikativ kompetanse Vedlegg 6 Emnekode ENGDI101 Namn på emnet, nynorsk Fagdidaktikk i engelsk for integrert lektorutdanning Namn på emnet, bokmål Fagdidaktikk i engelsk for integrert lektorutdanning Course Title, English

Detaljer

Referat fra møte Utval for undervisning og internasjonalisering (UUI)

Referat fra møte Utval for undervisning og internasjonalisering (UUI) Universitetet i Bergen Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studium (LLE) Referat fra møte Utval for undervisning og internasjonalisering (UUI) Tid: 8.2.2016, kl. 13.15-15.00 Stad: rom 435,

Detaljer

U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Programutval for lærarutdanning Det humanistiske fakultet

U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Programutval for lærarutdanning Det humanistiske fakultet U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Programutval for lærarutdanning Det humanistiske fakultet 1.3.2012 INNKALLING Møte i PROGRAMUTVALET FOR LÆRARUTDANNING torsdag 8. mars 2012, kl.14.15-16.00, seminarrom

Detaljer

Studiestyret ved Det humanistiske fakultet

Studiestyret ved Det humanistiske fakultet U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N MØTEINNKALLING Studiestyret ved Det humanistiske fakultet Tidspunkt: 07.09.16, kl. 12.15-14.00 Sted: Seminarrom L, Sydneshaugen skole. Innkalling er sendt til: Claus

Detaljer

Pedagogstudentene i Utdanningsforbundets høringsuttalelser om forslag til forskrift om rammeplaner for lærerutdanning trinn 8-13.

Pedagogstudentene i Utdanningsforbundets høringsuttalelser om forslag til forskrift om rammeplaner for lærerutdanning trinn 8-13. Til: Kunnskapsdepartementet Fra: Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet Deres ref. 12/3854 Oslo: 29.11.2012 Pedagogstudentene i Utdanningsforbundets høringsuttalelser om forslag til forskrift om rammeplaner

Detaljer

Det utdanningsvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo

Det utdanningsvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo Det utdanningsvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo Dato: 2.1.2014 Vår ref.: 2013/1825 LINESL Referat fra møte i studieutvalget ved UV-fakultetet Mandag 2.12.13 kl 12.15-15, fakultetsstyrerommet

Detaljer

1 Forskrifta og Kunnskapsdepartementet sine merknader til forskrifta er formulerte i

1 Forskrifta og Kunnskapsdepartementet sine merknader til forskrifta er formulerte i Notat Til: Utdanningsutvalet ved UiB Frå: Programstyret for lektorutdanning ved UiB v/programstyreleiar Endre Brunstad Møte: 25.03.2014 Sak: Implementering av ny rammeplan for lektorutdanninga 8 13 ved

Detaljer

Forfall: Randi Koppen, Arne Jonas Reiersen (studentrepresentant)

Forfall: Randi Koppen, Arne Jonas Reiersen (studentrepresentant) Protokoll programstyre for engelsk Dato: 20. januar 2016 Tilstede på møtet: Zeljka Svrljuga (programstyreleder, hovedkoordinator), Dagmar Haumann (fagkoordinator for lingvistikk og didaktikk), Bente Hannisdal,

Detaljer

!"#$%&!'!!(!)'*+,! *-&!!(!*),!!!".$

!#$%&!'!!(!)'*+,! *-&!!(!*),!!!.$ !!"#$%&!'!!(!)'*+,! *-&!!(!*),!!!".$ /# 0!-"'$)1!'!"'!!!$ 2*!,3*,!!434*, '!#!!!!!!434'! " "#$%&'() "*$%&+ 0443#,04 0443'*!#04 0443'*!#04 ('!#!!#4! , - & ".$%& /( 0,1%2,1 "3$%&4 5+67518/5+67518/ "$%&4 9975+69975+675

Detaljer

EVALUERING PRAKTISK-PEDAGOGISK UTDANNING (PPU) UNIVERSITETET I BERGEN 2014/2015

EVALUERING PRAKTISK-PEDAGOGISK UTDANNING (PPU) UNIVERSITETET I BERGEN 2014/2015 EVALUERING PRAKTISK-PEDAGOGISK UTDANNING (PPU) UNIVERSITETET I BERGEN 2014/2015 4.MAI 2015 Inndeling - Bakgrunn - Del 1: Didaktikk - Del 2: Pedagogikk - Del 3: Praksis - Del 4: Studiet generelt - oppsummering

Detaljer

Studiestyret ved Det humanistiske fakultet

Studiestyret ved Det humanistiske fakultet U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N MØTEINNKALLING Studiestyret ved Det humanistiske fakultet Tidspunkt: 23.08.17, kl. 12.15-14.00 Sted: Nygårdsgaten 6, møterom 6143 (resepsjonen) Innkalling er sendt

Detaljer

Revisjon av retningslinjer for protokollkomiteen i Kyrkjemøtet

Revisjon av retningslinjer for protokollkomiteen i Kyrkjemøtet DEN NORSKE KYRKJA KM 5.1/06 Kyrkjemøtet Saksorientering Revisjon av retningslinjer for protokollkomiteen i Kyrkjemøtet Samandrag Mandatet og retningslinjene for protokollkomiteen vart vedtekne av høvesvis

Detaljer

Samarbeidsavtale - lektorprogrammet Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

Samarbeidsavtale - lektorprogrammet Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Samarbeidsavtale - lektorprogrammet Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet I Partnerskap: Følgende institutt har inngått en avtale om drift av det tverrfaglige programmet Lektorprogram i naturvitenskap

Detaljer

HF2018 Prosjekt studieprogramportefølje Allmøte

HF2018 Prosjekt studieprogramportefølje Allmøte U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Det humanistiske fakultet HF2018 Prosjekt studieprogramportefølje Allmøte 13.06.2016 TO GRUNNLEGGENDE SPØRSMÅL HVORFOR? - Nødvendig prosess eller et politisk valg?

Detaljer

Integrert lektorutdanning (ILU) Praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) for allmennfag

Integrert lektorutdanning (ILU) Praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) for allmennfag Integrert lektorutdanning (ILU) Praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) for allmennfag Hans-Kristian Hernes, leder Rammeplanutvalg I Oslo 14. februar 2012 Sentrale premisser for nye lærerutdanninger Skolenes

Detaljer

Studieplanendringer for studieåret 2013/14 og mindre studieplanendringer for våren 2013

Studieplanendringer for studieåret 2013/14 og mindre studieplanendringer for våren 2013 UNIVERSITETET I BERGEN Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Kjemisk institutt Geofysisk institutt Institutt for biologi Matematisk institutt Institutt for informatikk Institutt for geovitenskap

Detaljer

07/16 Godkjenning av møtereferat fra 20. januar 2016 Møtereferatet fra programstyremøtet 20. januar ble godkjent uten videre merknader.

07/16 Godkjenning av møtereferat fra 20. januar 2016 Møtereferatet fra programstyremøtet 20. januar ble godkjent uten videre merknader. Møtereferat, programstyremøte i italiensk Dato: 16. november 2016 Tilstede på møtet: Reidar Magne Veland (fagkoordinator), Camilla Erichsen Skalle, Marco Gargiulo og Hanne Svanholm Misje (sekretær) 06/16

Detaljer

06 Politisk plattform for lektorutdanning

06 Politisk plattform for lektorutdanning 06 Politisk plattform for lektorutdanning 8.-13. Sak: LM 06/17 Møtedato: 27.-30. april Saksansvarlig: Silje Marie Bentzen Sted: Sundvolden 1 2 3 4 5 Landsstyret vedtok i 2011 et politisk dokument om lærerutdanning

Detaljer

MØTEREFERAT/-PROTOKOLL

MØTEREFERAT/-PROTOKOLL Institutt for lærerutdanning og pedagogikk Arkivref: 2013/373 IHJ024 Dato: 11.10.2013 MØTEREFERAT/-PROTOKOLL Utvalg/møte i: Møteleder/referent: Instituttstyret ved Institutt for lærerutdanning og pedagogikk

Detaljer

ÅRSRAPPORT FRA PROGRAMSENSOR

ÅRSRAPPORT FRA PROGRAMSENSOR ÅRSRAPPORT FRA PROGRAMSENSOR Navn: Andreas Lund Professor, ILS, UiO Programsensor ved Fakultet: Det humanistiske fakultet (HF) Studieprogram/fagområde: Integrert lektorutdanning med master i fremmedspråk

Detaljer

Referat- styringsgruppen for lektorutdanningen, møte nummer

Referat- styringsgruppen for lektorutdanningen, møte nummer Styringsgruppen for lektorutdanningen Referat- styringsgruppen for lektorutdanningen, møte nummer 3 2017 Tidspunkt: 12. juni 2017, kl. 14.00-16.30 Møtested: Glasshuset mellom Langesgt. 1 og 3 Til stede:

Detaljer

Velkommen Praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) og Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling (ILS) Ae Ran Aamodt, studieleder PPU

Velkommen Praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) og Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling (ILS) Ae Ran Aamodt, studieleder PPU Velkommen Praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) og Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling (ILS) Ae Ran Aamodt, studieleder PPU PPU V10-H10 Semesterruten Litt praktisk informasjon Fagdidaktiske fag

Detaljer

UNIVERSITETET I BERGEN Programutval for lærarutdanning Det humanistiske fakultet

UNIVERSITETET I BERGEN Programutval for lærarutdanning Det humanistiske fakultet UNIVERSITETET I BERGEN Programutval for lærarutdanning Det humanistiske fakultet 5.12.2012 INNKALLING Møte i PROGRAMUTVALET FOR LÆRARUTDANNING onsdag 12. desember 2012, kl.10.15-12.00, seminarrom 217,

Detaljer

Innkalling til Programrådsmøte tirsdag 7. juni 2016 kl rom 494

Innkalling til Programrådsmøte tirsdag 7. juni 2016 kl rom 494 Det utdanningsvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo Notat Dato: 20.5.2016 Saksnr..: 2016/2981 Innkalling til Programrådsmøte tirsdag 7. juni 2016 kl. 14.15 16.00 rom 494 Referat fra 15.mars ble

Detaljer

De sentrale komponentene i partnerskapet

De sentrale komponentene i partnerskapet De sentrale komponentene i partnerskapet Realfagsdidaktikknettverk bestående av realfagslærerne på skolene og fagdidaktikerne ved MN-fakultetet Mentorordning som utgangspunkt for skoleerfaring og praksis

Detaljer

Institutt for lærerutdanning og skoleforskning Det utdanningsvitenskapelige fakultet

Institutt for lærerutdanning og skoleforskning Det utdanningsvitenskapelige fakultet Institutt for lærerutdanning og skoleforskning Det utdanningsvitenskapelige fakultet Notat Til: Lektorprogrammets programråd Referat frå programrådsmøte 18. mai 2015 Til stede: Rolf Arve Haugstvedt, Trond

Detaljer

REGLAR FOR BACHELOR- OG MASTEROPPGÅVA DET TEKNISK-NATURVITSKAPLEGE FAKULTET

REGLAR FOR BACHELOR- OG MASTEROPPGÅVA DET TEKNISK-NATURVITSKAPLEGE FAKULTET REGLAR FOR BACHELOR- OG MASTEROPPGÅVA DET TEKNISK-NATURVITSKAPLEGE FAKULTET INNLEIING Dette skrivet gir reglane for utføring av bachelor- og masteroppgåva. Reglane er fastsette av fakultetet og gir rammene

Detaljer

Dette notatet baserer seg på dei oppdaterte tala frå dei tre siste åra. Vi ønskjer å trekke fram følgjande:

Dette notatet baserer seg på dei oppdaterte tala frå dei tre siste åra. Vi ønskjer å trekke fram følgjande: Elevanes val av framandspråk i vidaregåande skule Nasjonalt senter for framandspråk i opplæringa - Notat 6/216 Utdanningsdirektoratet har publisert fagvala til elevar i vidaregåande skule for skuleåret

Detaljer

Mål/Innhald I samsvar med gjeldande Rammeplan for Praktisk-pedagogisk utdanning skal studentane gjennom programmet utvikla:

Mål/Innhald I samsvar med gjeldande Rammeplan for Praktisk-pedagogisk utdanning skal studentane gjennom programmet utvikla: 1 Praktisk-pedagogisk utdanning i utøvande musikk (60 stp) Programmet Praktisk-pedagogisk utdanning i utøvande musikk kvalifiserer for arbeid som musikkpedagog på mellom- og ungdomstrinnet i grunnskulen,

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I FORSKNINGS- OG FORMIDLINGSUTVALGET

INNKALLING TIL MØTE I FORSKNINGS- OG FORMIDLINGSUTVALGET INNKALLING TIL MØTE I FORSKNINGS- OG FORMIDLINGSUTVALGET ONSDAG 14.6.2017 kl. 12.15 14.00 Stad: Rom 326 HF-bygget Innkalt: Anne Beate Maurseth (leiar), Helge Sandøy, Henning Laugerud, Christine Hamm, Anders

Detaljer

FORSKRIFT OM GRADAR Fastsett av styret ved KHiB den 25.06.03 med heimel i Uhl. 46.2. 1

FORSKRIFT OM GRADAR Fastsett av styret ved KHiB den 25.06.03 med heimel i Uhl. 46.2. 1 1 FORSKRIFT OM GRADAR Fastsett av styret ved KHiB den 25.06.03 med heimel i Uhl. 46.2. 1 1. OMFANG Denne forskrifta gjeld for dei studieprogramma som institusjonen vedtek å opprette. 2. DEFINISJONAR 2.1.

Detaljer

Fagfornyelsen - andre runde innspill til kjernelementer i skolefagene

Fagfornyelsen - andre runde innspill til kjernelementer i skolefagene Fagfornyelsen - andre runde innspill til kjernelementer i skolefagene Uttalelse - Utdanningsforbundet Status: Innsendt av: Innsenders e-post: Innsendt til Utdanningsdirektoratet Innsendt og bekreftet av

Detaljer

ÅRSRAPPORT FRA PROGRAMSENSOR

ÅRSRAPPORT FRA PROGRAMSENSOR ÅRSRAPPORT FRA PROGRAMSENSOR Navn: Andreas Lund Professor, Studiedekan ved UV, UiO Programsensor ved Fakultet: Det humanistiske fakultet (HF) Studieprogram/fagområde: Integrert lektorutdanning med master

Detaljer

UNIVERSITETET I BERGEN Programutval for lærarutdanning Det humanistiske fakultet

UNIVERSITETET I BERGEN Programutval for lærarutdanning Det humanistiske fakultet UNIVERSITETET I BERGEN Programutval for lærarutdanning Det humanistiske fakultet 14.6.2012 INNKALLING Møte i PROGRAMUTVALET FOR LÆRARUTDANNING onsdag 20. juni 2012, kl.14.15-16.00, seminarrom 217, HF-bygget.

Detaljer

SMÅ STUDIEPLANENDRINGER HØST PLANER FOR, OG ØNSKER OM STØRRE ENDRINGER I STUDIEPROGRAM

SMÅ STUDIEPLANENDRINGER HØST PLANER FOR, OG ØNSKER OM STØRRE ENDRINGER I STUDIEPROGRAM Studiestyresak: 16/1 Saksnr.: 2015/9880 Møte: 17. mars 2016 SMÅ STUDIEPLANENDRINGER HØST 2016. PLANER FOR, OG ØNSKER OM STØRRE ENDRINGER I STUDIEPROGRAM Fakultetsadministrasjonen sendte ut brev 25. januar

Detaljer

Pedagogstudentene i Utdanningsforbundets høringsuttalelse om forslag til forskrift om rammeplan for barnehagelærerutdanning

Pedagogstudentene i Utdanningsforbundets høringsuttalelse om forslag til forskrift om rammeplan for barnehagelærerutdanning Til: Kunnskapsdepartementet Fra: Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet Deres ref. 201004428-/JMB Oslo: 11.04.12 Pedagogstudentene i Utdanningsforbundets høringsuttalelse om forslag til forskrift om rammeplan

Detaljer

STUDIEPLAN. Bachelorgradsprogram i pedagogikk. 180 studiepoeng. Studiested: Tromsø

STUDIEPLAN. Bachelorgradsprogram i pedagogikk. 180 studiepoeng. Studiested: Tromsø STUDIEPLAN Bachelorgradsprogram i pedagogikk 180 studiepoeng Studiested: Tromsø Studieplanen er godkjent av styret ved Fakultet for humaniora, samfunnsfag og lærerutdanning den . 2 Navn på

Detaljer

Grunnskolelærerutdanning 1.-7.trinn, 5-årig master

Grunnskolelærerutdanning 1.-7.trinn, 5-årig master Grunnskolelærerutdanning 1.-7.trinn, 5-årig master Studiet har ukentlige studieaktiviteter på campus ved studiested Bodø. Pedagogikk og elevkunnskap, Norsk og Matematikk er obligatoriske fag, mens studentene

Detaljer

Samordna opptak 2017: Talet på studentar som vel framandspråk aukar for andre året på rad.

Samordna opptak 2017: Talet på studentar som vel framandspråk aukar for andre året på rad. Samordna opptak 217: Talet på studentar som vel framandspråk aukar for andre året på rad. Nasjonalt senter for framandspråk i opplæringa - Notat 4/217 Samordna opptak har publisert søknadstala for studieåret

Detaljer

NOLI211, NOLI311 og NOLI212, NOLI312, endring i obligatorisk aktivitet NOLI211, NOLI311, NOLI212, NOLI312.

NOLI211, NOLI311 og NOLI212, NOLI312, endring i obligatorisk aktivitet NOLI211, NOLI311, NOLI212, NOLI312. UUI-sak 11/12 Vedlegg NOLI211, NOLI311 og NOLI212, NOLI312, endring i obligatorisk aktivitet Emneplanar for NOLI211, NOLI311, NOLI212, NOLI312. Saksomtale: NOLI211 har felles undervisning og vurdering

Detaljer

MØTEPROTOKOLL Læringsmiljøutvalet

MØTEPROTOKOLL Læringsmiljøutvalet MØTEPROTOKOLL Læringsmiljøutvalet Møtedato: 22.04.2016 kl. 13:15 Møtestad: Møterom SR 307 Arkivsak: 15/01198 Møtt : Lisa Storheim Kalvø Leif Roar Strand Marit Holstad Aarsæther Ingunn Elisabeth Teigen

Detaljer

Knut Vesterdal: representant mellombels tilsett. Møte i styret for Program for lærarutdanning. Møtestad:

Knut Vesterdal: representant mellombels tilsett. Møte i styret for Program for lærarutdanning. Møtestad: 1 av 6 Samfunnsvitskap og teknologileiing Program for lærarutdanning Vedtaksprotokoll Til stades: Forfall: Per Ramberg: leiar Arve Hepsø: nestleiar med ansvar for utdanning Sigmund Grimstad: kontorsjef

Detaljer

Studiestyret ved Det humanistiske fakultet

Studiestyret ved Det humanistiske fakultet U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N MØTEINNKALLING Studiestyret ved Det humanistiske fakultet Tidspunkt: 05.10.16, kl. 12.15-14.00 Sted: «Resepsjonen», rom 6143, Nygårdsgaten 5, 6. etg. Innkalling

Detaljer

I forkant av møtet, og etter avslutning av møtet, vart det gjennomført opplæring i bruk av ipad.

I forkant av møtet, og etter avslutning av møtet, vart det gjennomført opplæring i bruk av ipad. Kvinnheerrad kommunee MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalet Dato: 31.05.12 Kl.: 10.00 13.00 Stad: Kommunestyresalen Saknr.: 20/12 27/12 MØTELEIAR Sølvi Ulvenes (H) DESSE MØTTE Frøydis Fjellhaugen (Ap) Are Traavik

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Studieutvalget Møtested: A7002, Gimlemoen Dato: 24.03.2011 Tidspunkt: 12:30-15:30. Følgende faste medlemmer møtte:

Møteprotokoll. Utvalg: Studieutvalget Møtested: A7002, Gimlemoen Dato: 24.03.2011 Tidspunkt: 12:30-15:30. Følgende faste medlemmer møtte: Møteprotokoll Utvalg: Studieutvalget Møtested: A7002, Gimlemoen Dato: 24.03.2011 Tidspunkt: 12:30-15:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Marit Aamodt Nielsen Leder Inger Johanne Håland Knutson

Detaljer

Fusjonsprogrammet for Høgskulen på Vestlandet

Fusjonsprogrammet for Høgskulen på Vestlandet Sak Leiing og fagleg organisering (16/05229) delprosjekt i hovudprosjekt 2 Fagleg og administrativ organisering Dato utsendt på høyring 21.11.16 Høyringsfrist 9.12.16 Send høyringsinnspel til Bakgrunn

Detaljer

UNIVERSITETET I BERGEN Programutvalg for lærerutdanning Det humanistiske fakultet

UNIVERSITETET I BERGEN Programutvalg for lærerutdanning Det humanistiske fakultet UNIVERSITETET I BERGEN Programutvalg for lærerutdanning Det humanistiske fakultet 3.6.2014 INNKALLING Møte i PROGRAMUTVALGET FOR LÆRERUTDANNING tirsdag 10. juni 2014, kl.10.15-12.00, seminarrom 326, HF-bygget.

Detaljer

Realfagspartnerskap mellom skoler i Bergen og Mat Nat UiB

Realfagspartnerskap mellom skoler i Bergen og Mat Nat UiB Realfagspartnerskap mellom skoler i Bergen og Mat Nat UiB Christoph Kirfel/Marianne Jensen/Tom Klepaker Samling på Voss 1. / 2. desember 2011 Program 2. desember 2011 Voss 09.10 Innledning Realfagspartnerskap

Detaljer

REFERAT FRÅ MØTE I FFU FREDAG KL

REFERAT FRÅ MØTE I FFU FREDAG KL REFERAT FRÅ MØTE I FFU FREDAG 18.10.2013 KL. 13.15 15.30 Til stades: Tor Trolie (leiar), Torodd Kinn (for Helge Sandøy), Daniel Apollon (for Jill Walker Rettberg), Kjersti Aarstein, Marte Nordanger og

Detaljer

Grunnskolelærerutdanning trinn, 5-årig master

Grunnskolelærerutdanning trinn, 5-årig master NO EN Grunnskolelærerutdanning 5.-10.trinn, 5-årig master Dette mastergradsstudiet har ukentlige studieaktiviteter på campus ved studiested Bodø. Pedagogikk og elevkunnskap er et obligatorisk fag, mens

Detaljer

P.R.O.F.F. Plan for Rekruttering og Oppfølging av Frivillige medarbeidarar i Fjell kyrkjelyd

P.R.O.F.F. Plan for Rekruttering og Oppfølging av Frivillige medarbeidarar i Fjell kyrkjelyd P.R.O.F.F. Plan for Rekruttering og Oppfølging av Frivillige medarbeidarar i Fjell kyrkjelyd VISJON I arbeidet for og med dei medarbeidarane i Fjell sokn har vi utarbeida ein visjon: I Fjell sokn vil vi

Detaljer

Praktisk-pedagogisk utdanning (PPU)

Praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) Praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) PPU gir undervisningskompetanse. Avhengig av faglig utdanning gjelder undervisningskompetansen for mellom- og ungdomstrinnet i grunnskolen og/eller videregående opplæring

Detaljer

STUDIEPLAN Praktisk-pedagogisk utdanning trinn 8-13

STUDIEPLAN Praktisk-pedagogisk utdanning trinn 8-13 STUDIEPLAN Praktisk-pedagogisk utdanning trinn 8-13 60 studiepoeng Studieplanen er godkjent av styret ved Fakultet for humaniora, samfunnsfag og lærerutdanning den 16.12.2016 2 Navn på studieprogram Bokmål:

Detaljer