BORGARTING LAGMANNSRETT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "BORGARTING LAGMANNSRETT"

Transkript

1 BORGARTING LAGMANNSRETT -----DOM OG KJENNELSE Avsagt: Saksnr.: Dommere: i Borgarting lagmannsrett, ASD-BORG/01 Konstituert lagmann Espen Bergh Konstituert lagdommer Cecilie Østensen Noss Tilkalt dommer, sorenskriver Trond Våpenstad Ankende part Ole Christian Schrøder Advokat Morten Steenstrup Ankende part Anne Sophie Aarheim Advokat Harald Støren Kobbe Ankende part Ruth Schrøder Advokat Morten Steenstrup Ankemotpart Werg AS Advokat Fred Arne Gade Ankemotpart Wilfred Rohde Garder Advokat Kåre Idar Moljord Ingen begrensninger i adgangen til offentlig gjengivelse

2 Saken gjelder spørsmål om gyldighet av tre avtaler som medførte overføring av 2/3 av aksjene i selskapene OSH AS (opprinnelig Ole Schrøder Holding AS) og Anco Enterprises AS (Anco) fra Ole Christian Schrøder og Anne Aarheim til Werg AS, et selskap eiet av Wilfred Rohde Garder. Ole Christian Schrøder og Anne Aarheim har krevet aksjene tilbake, subsidiært er det krevet at aksjene tilbakeføres til Ruth Schrøder. Hun er deres mor og enke etter Ole Schrøder. Ruth Schrøder har lagt ned tilsvarende påstand. Det er fremsatt krav om tilbakeføring av kontantutbytte og av en eiendom. Det er også krevet midlertidig forføyning. Sakens bakgrunn: Ole Schrøder, født 1919, var gift med Ruth Schrøder, også født i Sammen har de fire barn: Anne, Cathrine (Trine), Elisabeth (Beth) og Ole Christian. Gjennom sitt yrkesaktive liv drev Ole Schrøder et familierederi med i hovedsak shippingaktiviteter. De senere år ble shippingaktiviteten trappet ned, til fordel for blant annet investering i eiendom. Virksomheten har vært drevet gjennom flere selskaper, som samlet betegnes OSCOgruppen. Flere av barna har vært involvert i driften av selskapene. I perioden var datteren Trine daglig leder og styreleder. Hun hadde på dette tidspunkt fått overført 98% av aksjene fra sin far. Ole Schrøder hadde selv de stemmeberettigede aksjene og styreplass. Da Trine fratrådte som daglig leder og styreleder, ble aksjene tilbakeført til Ole Schrøder mot vederlag. I januar 2005 inngikk Ole Schrøder en avtale med datteren Beths ektemann, Morten Mo, om at Mo skulle overta aksjer som innebar kontroll over selskapet OSCO AS (opprinnelig Ole Schrøder & Co. AS). Mo hadde på dette tidspunkt bistått OSCO som konsulent. Schrøder beholdt selskapet A.O. Andersen & Co. AS, som delvis skulle finansieres av OSCO. Etter relativt kort tid oppsto det en sterk uenighet mellom Ole Schrøder og Morten Mo om ulike forretningsmessige forhold. Ole Schrøder ønsket aksjene tilbake, og det ble i juni/juli 2005 inngått en tilbakeføringsavtale. De nærmere økonomiske forhold rundt avtalen er partene i denne saken uenige om. I september 2005 overdro Ole Schrøder aksjene i sine selskaper til sin mangeårige advokatforbindelse, Hallvard Nygaard. Fra selskapene Nygaard overtok skulle det betales en årlig pensjon mv. til Ole og Ruth Schrøder. Han forpliktet seg til å fratre som partner i advokatfirmaet Grette slik at han kunne etablere seg i OSHs lokaler i Hovfaret 4. Nygaard skulle være styreleder i selskapene, men Ole Schrøder forbeholdt seg en rett til styreplass. I avtalen var det inntatt en klausul om tilbakekjøpsrett for Ole Schrøder ASD-BORG/01

3 Det oppsto høsten 2006 uenighet mellom Ole Schrøder og Nygaard om driften av selskapene. Ole Schrøder benyttet i november 2006 tilbakekjøpsklausulen og fikk aksjene mot betaling av en økonomisk kompensasjon til Nygaard. Tilbakekjøpet ble i hovedsak finansiert gjennom opptak av lån med sikkerhet i Ole og Ruth Schrøders private bolig i Hyllveien 1. Ole Schrøder besluttet noe senere å tilby barna Ole Christian Schrøder og Anne Aarheim 2/3 av aksjene i selskapene OSH og Anco. Ole Christian Schrøder hadde tidligere arbeidet i OSCO-gruppen ved flere anledninger. Han var i perioden Vice President of Finance i OSCO Shipping AS, i perioden var han Managing Director, og i Senior Vice President and General Manager i OSCO Tanker Services. I 1995 flyttet han til USA, hvor han fortsatte å arbeide innen shipping. De siste fire årene har han vært Director/General Manager i selskapet Torm USA LLC. Anne Aarheim hadde i alle år hatt et nært forhold til sine foreldre, og det synes uomstridt at hun fikk tilbud om aksjer som følge av den bistand hun har ytt foreldrene gjennom en årrekke. Anne Aarheim har i mange år vært bosatt i Bergen. Også administrerende direktør i OSH, Per Engen, ble tilbudt 1/3 av aksjene. Det ble etter hvert besluttet at dette skulle skje gjennom en arvepakt, som tillegg til Ruth og Ole Schrøders testament. Arvepakten ble undertegnet av Ruth Schrøder og Ole Schrøder 24. november Ved avtale av 27. november 2006 ble 2/3 av aksjene gitt Ole Christian Schrøder og Anne Aarheim. Avtalen mellom Ole Schrøder på den ene side og Ole Christian Schrøder og Anne Aarheim på den andre siden lød som følger: AVTALE mellom Ole Schrøder (heretter benevnt OS ) og Ole Christian Schrøder og Anne Aarheim som solidarisk ansvarlige (heretter i fellesskap benevnt Mottagerne ) og Ruth Schrøder som samtykkende part (heretter benevnt RS) På bakgrunn av at OS under en avtale med Hallvard Nygaard datert 9. november 2006 om Endring/kansellering av avtale av 8. september 2005 mellom Ole Schrøder og Hallvard Nygaard har overtatt for omforent vederlag 999 aksjer i OSH AS og 19 aksjer i Anco Enterprises AS, er det på denne dag inngått slik avtale mellom OS og Mottagerne om vederlagsfri overdragelse av 666 aksjer i OSH AS og 14 aksjer i Anco Enterprises AS fra OS til Mottagerene ASD-BORG/01

4 1. Aksjene i OSH AS skal fordeles på følgende måte: Ole Christian Schrøder skal bli eier av 333 aksjer i OSH AS. Anne Aarheim skal bli eier av 333 aksjer i OSH AS. 2. Aksjene i Anco Enterprises skal fordeles på følgende måte: Ole Christian Schrøder skal bli eier av 7 aksjer i Anco Enterprises AS. Anne Aarheim skal bli eier av 7 aksjer i Anco Enterprises AS. 3. OS skal påse at aksjeoverdragelsene nevnt i pkt. 1 og pkt. 2 ovenfor blir effektive og får rettsvern ved innføring i OSH AS og Anco Enterprises AS respektive aksjeeierbøker. 4. Så lenge OS er i live skal styresammensetningen i OSH AS og datterselskaper være som følger: Styrene i OSH AS, Lonni AS, Anco Enterprises AS, Ocean Invest AS, A.O. Andersen & Co. AS, Osco Business Development AS, Anco Development AS, Hovfaret 4 ANS og Osco AS skal bestå av OS som styrets leder, Per Engen som styremedlem og Ole Christian Schrøder som varamedlem. Styret i Fjellbygdtiltak AS skal bestå av Anders Aarheim som styrets leder, Anne Aarheim som styremedlem og OS som styremedlem. 5. Mottagerne er forpliktet til å påse at Osco AS eller et annet datterselskap av OSH AS tilstår følgende rettigheter til OS og RS så lenge en av dem er i live: En samlet årlig pensjon på NOK 2 mill. som kan tas ut etter eget ønske. Dagens kontorfasiliteter, sekretærtjeneste, sjåførtjenester m.v. Dagens øvrige tjenestetilbud som OS og RS nyter godt av. Fremtidige tillegg i dagens tjenestetilbud tilpasset eventuelle helsemessige endringer hos OS eller RS, slik at dagens levesett fullt ut opprettholdes. 6. Denne avtale trer i kraft straks den er undertegnet av partene. 7. Avtalen er satt opp i 4 - fire - eksemplarer, ett til hver av partene. Avtalen er undertegnet av Ole Schrøder, Ole Christian Schrøder, Anne Aarheim og Ruth Schrøder. Den 29. november 2006 ble Ole Schrøder operert for kreft i hjernen. Deler av kreftsvulsten lot seg ikke fjerne, og han ble derfor satt på lindrende strålebehandling i januar og februar I slutten av januar 2007 ble Ole Christian Schrøder og Anne Aarheim oppringt av advokat Wilfred Rohde Garder, som opplyste at Ole Schrøder ønsket aksjene tilbake. Wilfred Rohde Garder var hyttenabo av Ole og Ruth Schrøder. Han hadde blant annet forhandlet med Ole Schrøder i kraft av å være leder av den lokale båtforeningen, som hadde båtplasser der Ole Schrøder var grunneier. Vinteren 2006 hadde det vært kontakt mellom ASD-BORG/01

5 Wilfred Rohde Garder og Ole Schrøder om mulig juridisk bistand til private formål. Wilfred Rohde Garder var på det tidspunkt partner i advokatfirmaet Haavind Vislie AS. Henvendelsen fra Wilfred Rohde Garder ledet til et familiemøte 9. februar 2007, hvor Ole og Ruth Schrøder, Ole Christian Schrøder, Anne Aarheim, Anders Aarheim (Anne Aarheims ektefelle), Per Engen og Wilfred Rohde Garder var til stede. Etter hva som er beskrevet som en opphetet diskusjon, undertegnet Anne Aarheim og Ole Christian Schrøder slike likelydende avtaler: AVTALE om innløsning av aksjer Mellom Anne Aarheim [Ole Christian Schrøder] og OSH AS og Anco Enterprises AS, begge v/styrets formann Ole Schrøder, er det i dag inngått slik avtale om innløsning av aksjer: Anne Aarheim [Ole Christian Schrøder] innløser sine aksjer i OSH AS (totalt 333 aksjer) og Anco Enterprises AS (totalt 7 aksjer) mot en betaling på NOK ,-. Gjennomføringen av innløsningen skjer etter aksjelovens regler. Den 15. februar 2007 inngikk Ole Schrøder og Wilfred Rohde Garder avtale om overdragelse av de samme aksjene til Wilfred Rohde Garder. Ruth Schrøder ga som ektefelle sitt samtykke i skriftlig påtegning. Som vitner opptrådte to sekretærer i advokatfirmaet Haavind Vislie AS. Avtalen hadde slikt innhold: AVTALE om overdragelse av aksjer Ole Schrøder og Wilfred Rohde Garder har i dag avtalt følgende: Ole Schrøder overfører ved denne avtale med endelig virkning full eiendomsrett og alle rettigheter til to tredjedeler av sine aksjer i OSH AS og Anco Enterprises AS til Wilfred Rohde Garder. Den siste tredjedelen av aksjene beholdes av Ole Schrøder, men er lovet Per Engen i arvepakt. Denne avtale kan kreves omgjort til en arvepakt av Wilfred Rohde Garder for å oppnå en bedre skattemessig tilpasning. [signaturer] Som ektefelle samtykker jeg til overdragelsen: ASD-BORG/01

6 [signatur] Undertegnede, for anledningen spesielt tilkalte vitner som var tilstede sammen, erklærer herved at Ruth og Ole Schrøder i vårt nærvær har undertegnet denne avtale og at de har erkjent at dette var deres vilje. Vi erklærer dessuten at de begge var ved full sans og samling. Etter deres ønske og i deres nærvær har vi undertegnet denne bevitnelsen. [signaturer] En annen avtale samme dag mellom Ole Schrøder og Wilfred Rohde Garder hadde følgende innhold: AVTALE På bakgrunn av at Wilfred Rohde Garder (WRG) har ervervet to tredjedeler av Ole Schrøder s aksjer i OSH AS og Anco Enterprises AS, er det mellom Ole Schrøder (OS) og WRG inngått slik avtale: 1. Med virkning fra avtalens undertegning skal WRG overta som styreformann i OSH AS samt datterselskapene. WRG forplikter seg å tre ut av advokatfirmaet Haavind Vislie og skal melde uttreden fra advokatfirmaet Haavind Vislie. 2. OSH AS eller et av datterselskapene er forpliktet til å tilstå OS/RS (Ruth Schrøder) en samlet årlig pensjon på opp til NOK 2 mill., som de kan ta ut etter eget ønske. Pensjonen kommer i tillegg til andre etablerte ordninger som OS/RS har i dag, slik som kontor, sekretær mv. OS og RS skal for øvrig beholde et tjenestetilbud basert på dagens opplegg, samt at tilbudet tilpasses eventuelle helsemessige endringer slik dagens levesett kan opprettholdes. 3. OSH AS og datterselskapene skal drives videre mest mulig slik Ole Schrøder har drevet disse, og skal tilstrebe kvalitet og høy standard, også for de ansatte. 4. For styrevervene mottar WRG et honorar på til sammen fordelt på de aktuelle selskapene. For dette honoraret skal WRG løpende ivareta selskapenes interesser som styreformann. Beløpet skal oppreguleres med 5% pr år. Honoraret betales månedlig. 5. For annet kvalifisert juridisk arbeid for selskapene skal WRG kunne fakturere med kr pr time + mva, men minimum kr pr. år. Dette beløpet oppjusteres med 5% pr år. 6. WRG etablerer kontor i Hovfaret 4 og han trer inn som partner i Advokatfirmaet Rohde Garder. OSH AS besørger/bekoster de nødvendige kontorfasiliteter for WRG, herunder telefon og data. For resten av advokatfirmaet skal det betales leie etter inngått avtale. WRG kan benytte kontor, møterom og øvrige fasiliteter til annen advokatvirksomhet uten særskilt vederlag. 7. Denne avtalen trer i kraft straks den er undertegnet av partene. 8. Avtalen er satt opp i 2 eksemplarer, ett til hver av partene ASD-BORG/01

7 Denne avtalen er undertegnet av Ole Schrøder og Wilfred Rohde Garder, og også av Ruth Schrøder. Et tredje avtaledokument datert 15. februar 2007 lød slik: Erklæring Per Engen, f xxxxx erklærer med dette at han er inneforstått med og aksepterer at de aksjene som omhandles i testament og arvepakt av 24. november 2006 utgjør en tredjedel av aksjene som Ole Schrøder har i OSH AS og Anco Enterprises. Dette dokumentet er undertegnet av Ruth Schrøder, Ole Schrøder og Per Engen. Dokumentet inneholdt også en vitnepåtegning med bekreftelse av Per Engens underskrift, undertegnet av de samme to sekretærene i Haavind Vislie AS. I avtalen av 9. februar 2007 om tilbakelevering av aksjene til Ole Schrøder fra Ole Christian Schrøder og Anne Aarheim var det fastsatt at dette skulle skje gjennom en innløsning av aksjene. Den 2. mars 2007 ble det i stedet avtalt at aksjene skulle overdras fra Ole Christian Schrøder og Anne Aarheim til et selskap under stiftelse. Partene i saken er uenige om bakgrunnen for denne endringen av de opprinnelige avtalene. Wilfred Rohde Garder utferdiget likelydende dokumenter betegnet sluttseddel bekreftelse til Ole Christian Schrøder og Anne Aarheim: SLUTTSEDDEL BEKREFTELSE Med dette bekreftes salg av aksjer i OSH AS og Anco Enterprises AS som følger: SELGER: KJØPER: Anne Aarheim [Ole Christian Schrøder] Nystiftet aksjeselskap under stiftelse SALGETS GJENSTAND: PRIS: NOK ,- 333 aksjer i OSH AS (org.nr ) og 7 aksjer i Anco Enterprises AS (org.nr ). Salget og eierskiftet fant sted 2. mars Pr. samme dato ble eierskiftet registrert i selskapenes aksjeeierbøker. OPPGJØR: Snarest. Antatt oppgjørstidspunkt er ca. en uke etter overdragelsen Oslo, 2. mars 2007 Wilfred Rohde Garder ASD-BORG/01

8 Det nystiftede selskapet som aksjene ble overført til, var Werg AS. Dette selskapet var og er i sin helhet eid av Wilfred Rohde Garder. Ole Schrøder døde 23. juni Utover sommeren og høsten 2007 ble det av familiemedlemmer reist spørsmål om hvem som var eier av aksjene i OSH og Anco. Det er omstridt i saken når de ble kjent med at aksjene var eiet av Wilfred Rohde Garders selskap, Werg AS. Ved brev av 30. november 2007 til Wilfred Rohde Garder ga advokat Morten Steenstrup på vegne Ole Christian Schrøder og Anne Aarheim uttrykk for at de mente han og hans selskaper urettmessig hadde tilegnet seg aksjene i OSH og Anco. Dette ble avvist av Wilfred Rohde Garder i brev 5. desember I februar 2008 ble Wilfred Rohde Garder innklaget av Ole Christian Schrøder til Advokatforeningens disiplinærutvalg for brudd på god advokatskikk. Klagen ble avvist som for sent fremsatt. Etter klage til Disiplinærnemnden fra Ole Christian Schrøder ble saken tatt til behandling. I vedtak fra Disiplinærnemnden 11. desember 2008 ble Wilfred Rohde Garder ilagt en advarsel for brudd på god advokatskikk. Fra Disiplinærnemndens vedtak hitsettes: Disiplinærnemnden finner det utvilsomt klanderverdig av advokaten å unnlate å informere, eller overfor sin klient insistere på at det ble gitt informasjon til klager og hans søster om det som ble avtalt mellom han selv og klienten Slik informasjon var helt naturlig i den foreliggende situasjon og særlig siden klager kun motstrebende hadde gått med på farens krav om tilbakeføring. Det er, ut fra det som er opplyst, sannsynlig at klager ikke ville akseptert henstillingen fra faren dersom han hadde visst at advokaten var adressat for aksjene. Denne informasjonen var derfor av vital karakter i saksforholdet. Det er usannsynlig at advokaten ikke innså dette. Det blir da også uten betydning at avtalen mellom faren og advokaten, slik det er opplyst, først ble inngått en uke etter at klageren aksepterte tilbakeføringen. Informasjonen var fortsatt viktig og aksjetilbakeføringen hadde på dette tidspunkt ikke funnet sted. En naturlig forventning til en advokat i en slik situasjon er at han informerer. Ved å holde tilbake denne informasjonen, eller unnlate overfor sin klient å insistere på at den gis, har advokaten forbrutt seg mot Regler for god advokatskikk punkt siste ledd annet punktum. Videre har advokaten tatt imot klientens tilbud om å overta de aksjene advokaten hjalp sin klient med å få tilbakeført fra sine barn. Den nærmere verdien på aksjene tar Disiplinærnemnden som nevnt ikke stilling til, heller ikke om advokaten reelt sett skulle betale noe for aksjene, eller om kjøpesummen skulle belastes de aktuelle selskaper. Muligheten for at det lå et betydelig gaveelement i transaksjonen måtte imidlertid være nærliggende. Regnskapene for selskapene viser verdier og inntekter som langt overstiger den avtalte kjøpesummen. Det sentrale for Disiplinærnemnden er, uansett dette, at advokaten aksepterte dette tilbudet og gjennomførte transaksjonen ASD-BORG/01

9 både ved å utforme den avtalen som deretter inngås og foreta den videre praktiske gjennomføringen. Det innhentes ikke noen faglige råd fra utenforstående, verken hva angår verdsettelsen av aksjene eller hva angår avtalen og dens gjennomføring. Advokaten anbefalte heller ikke sin klient å søke slik bistand. En advokat som kommer i en situasjon hvor han får egne økonomiske interesser i et saksforhold han er engasjert i som advokat plikter å trekke seg som advokat i alle sider ved saksforholdet hvor disse interesser kommer inn. Advokatens opptreden i denne forbindelse bryter med de grunnleggende prinsipper som gjelder for advokaters uavhengighet, slik disse kommer til uttrykk i Regler for god advokatskikk, punkt 2.1, særlig punkt og punkt første ledd. Advokaten har overtrådt sentrale advokatetiske regler og hans opptreden, samlet sett, i denne saken er så graverende at Disiplinærnemnden finner å måtte reagere med en advarsel. Beslutningen er enstemmig. Ved vedtak av Advokatforeningens hovedstyre 29. august 2009, dvs. etter tingrettens behandling av denne saken, ble Wilfred Rohde Garder ekskludert fra Den Norske Advokatforening. Vedtaket ble fattet med 8 mot 2 stemmer. Fra vedtaket hitsettes: Hovedstyret har foretatt følgende vurderinger: I denne saken er overtredelsen vurdert som meget alvorlig fordi advokatens opptreden innebærer et brudd på en kjernebestemmelse i de etiske regler og det gjelder en stor transaksjon. I en slik situasjon har advokaten en skjerpet aktsomhetsplikt for å påse at uavhengighetskravene blir ivaretatt. - Manglende fratreden: Hovedstyret legger avgjørende vekt på at advokaten ikke fratrådte oppdraget da han ble tilbudt aksjene. Fratreden skulle ha funnet sted uavhengig av klientens samtykke og uavhengig av om klienten var villig til å engasjere en ny advokat. Advokatens overordnete plikt er å fremme rett og hindre urett. Faren for at advokater ikke opptrer i samsvar med sin overordnete plikt er vesentlig større dersom de har personlige interesser av økonomisk eller annen art i sakens utfall. Etter at advokaten inngikk avtalen med sin klient om overføring av verdier til seg selv, oppsto det en betydelig risiko for at hans rådgivning ville la seg påvirke av denne avtalen, og at han ikke lenger ville kunne fungere med den nødvendige objektivitet, nøkternhet og profesjonelle distanse til saken. At han ikke fratrådte som advokat, men tvert imot fortsatte sitt arbeid overfor klienten og også fortsatte å representere klienten overfor familiemedlemmer, innebærer etter Advokatforeningens oppfatning graverende brudd på kravet til uavhengighet. Advokaten skulle ha trådt ut av advokatrollen og avsluttet oppdraget fra det tidspunkt det ble aktuelt å inngå avtale med egen klient. Etter hovedstyrets syn, er det klart at advokatoppdraget de facto fortsatte etter at advokaten hadde inngått avtale med sin ASD-BORG/01

10 klient om overføring av verdier til seg. Hovedstyret tar ikke stilling til i hvilken grad den manglende fratreden har påvirket det videre hendelsesforløp. Advokaten har i utførelsen av oppdraget satt seg i en stilling hvor det har skjedd en sammenblanding av roller slik at han ikke lenger var uavhengig i utførelsen av oppdraget. Advokatens rolleblanding er et pliktbrudd overfor foreningen, som er egnet til å kunne sette ham selv og advokatstanden i vanry. - Transaksjonens karakter: Advokatforeningen legger videre vekt på at dette er en sakstype der advokaters uavhengighet er spesielt viktig. Det dreier seg om en betydelig transaksjon. Den underliggende saken gjelder overføring av store verdier mellom familiemedlemmer. Når en slik sak utvikler seg dit at det kan bli aktuelt at verdier skal overføres til advokaten, er det særlig viktig at advokaten fratrer oppdraget. Risikoen for mistanke og beskyldninger om illegitime motiver og opptreden hos advokaten er i et slikt tilfelle særlig stor. Når advokaten ikke tar de nødvendige forholdsregler for å sikre en åpen og ryddig prosess, er dette svært uheldig både for advokaten selv og advokatstanden. Hovedstyret tar ikke stilling til det materielle innhold i tvisten som ble behandlet for retten. Hovedstyret tar heller ikke standpunkt til hvor stort gaveelement det var i disposisjonen. Det avgjørende er at advokaten fikk vesentlige egeninteresser i saken. - Klientens situasjon Klientens alder, helse- og livssituasjon gjør også at det stilles særlige krav til advokatens uavhengighet. - Informasjonsplikten Etter disiplinærnemndens vedtak er advokaten dømt for ikke å ha overholdt informasjonsplikten i Regler for god advokatskikk punkt Hovedstyret finner at dette er etisk brudd som i denne saken i seg selv ikke kan begrunne eksklusjon. Samlet vurderes situasjonen slik at den burde påkalle betydelig grad av aktsomhet. Under slike omstendigheter er det uakseptabelt at advokaten setter seg i en situasjon der advokaten kan mistenkes for å blande egne økonomiske interesser i oppdraget. Bruddet på de etiske regler anses å være vesentlig. Advokaten ekskluderes fra Advokatforeningen. Wilfred Rohde Garder har søkt å få omgjort både Disiplinærnemndens og Advokatforeningens vedtak. Den 11. mars 2009 tok Ole Christian Schrøder, Anne Aarheim og Ruth Schrøder ut stevning og begjæring om midlertidig forføyning mot Wilfred Rohde Garder og Werg AS. Det ble påstått tilbakeføring av aksjene og tilbakeføring av kontantutbytte og en eiendom ASD-BORG/01

11 Wilfred Rohde Garder og Werg AS innga tilsvar med påstand om frifinnelse. Oslo tingrett avsa 12. august 2009 dom med slik domsslutning: 1. Wilfred Rohde Garder frifinnes. 2. Werg AS frifinnes. 3. Ole Christian Schrøder, Anne Aarheim og Ruth Schrøder betaler som solidarisk forpliktede saksomkostninger til Wilfred Rohde Garder og Werg AS innen 14 fjorten- dager med firemillioner og trettitusen etthundre kroner. For nærmere detaljer vedrørende saksforholdet vises til tingrettens dom og lagmannsrettens bemerkninger nedenfor. Ole Christian Schrøder, Anne Sophie Aarheim og Ruth Schrøder anket dommen til Borgarting lagmannsrett. Ankeforhandling ble holdt januar 2011 i Borgarting lagmannsretts hus. Partene møtte sammen med sine prosessfullmektiger og avga forklaring. Det ble avhørt 18 vitner og 4 sakkyndige vitner. Om bevisføringen for øvrig vises til rettsboken. Ole Christian Schrøder, Anne Aarheim og Ruth Schrøder har i hovedtrekk anført: Tingrettens bevisbedømmelse og rettsanvendelse er uriktig. Overdragelsene av aksjer fra Ole Christian Schrøder og Anne Aarheim til Ole Schrøder 9. februar 2007 er ugyldige, jf. avtaleloven 28, 29, 33 og 36. For Anne Aarheims del påberopes også avtaleloven 31, idet hun var sterkt avhengig av sine foreldre. Under møtet den 9. februar var Ole Schrøder sterkt oppbrakt og irrasjonell. Han var klar over og spilte på det forhold at barna alltid gjorde som han sa. Forhandlinger fremsto som nytteløst, og i lys av hans sykdomstilstand fant de å måtte gi etter for hans krav om tilbakelevering av aksjene. Advokat Wilfred Rohde Garders møteledelse bidro til å øke presset, spesielt gjaldt dette hans avsluttende merknader om at Ole Christian Schrøder og Anne Aarheim nå måtte etterkomme Ole Schrøders ønske. Ole Schrøder begrunnet kravet om tilbakeføring av aksjene med at han måtte ha kontroll over selskapene. Det er åpenbart at aksjene ikke ville vært tilbakelevert dersom Ole Christian Schrøder og Anne Aarheim hadde vært klar over at disse ville bli overtatt av Wilfred Rohde Garder, slik det kan synes som advokaten har hatt en plan om ASD-BORG/01

12 Forut for møtet 9. februar hadde Wilfred Rohde Garder opplyst at det var arbeidet med å revidere arvepakten som var årsaken til at Ole Schrøder ville ha aksjene tilbake. Dette var imidlertid avklart med Ole Schrøder på forhånd, og kan ikke forklare hans reaksjon. For Anne Aarheims del bemerkes at hun ikke tok del i dette, og det er derfor uforståelig hvorfor faren skulle være irritert på henne. I tiden etter 9. februar hindret Wilfred Rohde Garder og Per Engen kontakt mellom Anne Aarheim, Ole Christian Schrøder og foreldrene. All kontakt ble opplyst å skulle gå via Wilfred Rohde Garder slik at foreldrene ikke ble uroet. Barna ble videre truet med at de ville bli gjort arveløse dersom de fulgte opp saken. Avtalen som ble inngått 15. februar 2007 mellom Ole Schrøder og Wilfred Rohde Garder er ugyldig, idet Ole Schrøder var så svekket at han ikke var i stand til å forplikte seg. Wilfred Rohde Garder var gjort kjent med Ole Schrøders tilstand. Videre er avtalen ugyldig etter avtaleloven 31, 33 og 36. Det anføres særskilt at Ole Schrøder fikk en dårligere avtale enn han hadde hatt med Hallvard Nygaard. Avtalen er ugyldig som dødsdisposisjon grunnet manglende habilitet hos de to vitnene som har undertegnet. De var begge ansatt i Advokatfirmaet Haavind Vislie AS hvor Wilfred Rohde Garder var partner. Også avtalene 2. mars 2007 om overdragelse av aksjer er ugyldige, på samme grunnlag som de øvrige avtaler. Som følge av det press som var utøvet, var det ikke aktuelt å bestride avtalene av 9. februar Avtalene ville ikke vært inngått dersom Ole Christian Schrøder og Anne Aarheim hadde visst at Wilfred Rohde Garder hadde overtatt deres fars aksjer, og at selskapet de overdro til, var eiet av Wilfred Rohde Garder. Videre var Wilfred Rohde Garder på dette tidspunkt klar over at innløsningsavtalen av 9. februar ikke kunne gjennomføres grunnet selskapsrettslige regler. Han utøvet derfor et utidig press for å få omgjort denne avtalen til et salg av aksjer. Ruth Schrøder har anført at hun vinteren 2006/2007 var svært sliten som følge av mannens alvorlige sykdom. Hun har aldri tatt del i sin manns forretningsmessige forhold. Ruth Schrøder skrev under på alle dokumenter hun ble bedt om å signere, uten å forstå betydningen av disse. Hun er overbevist om at hennes mann ikke mente å overføre familieformuen til Wilfred Rohde Garder. Per Engen, Wilfred Rohde Garder og hans ektefelle Esther Lindalen Rohde Garder har øvet et utilbørlig press mot Ruth Schrøder i sakens anledning. Wilfred Rohde Garders fremstilling av faktum stemmer ikke med de skriftlige bevis i saken. I alle sammenhenger er det han som må bære bevisbyrden og bevisføringsplikten som følge av sin faglige bakgrunn og tette kontakt med Ole Schrøder ASD-BORG/01

13 Adgangen til å kreve avtalene kjent ugyldige har ikke gått tapt ved passivitet. Wilfred Rohde Garder opplyste aldri om at han hadde overtatt aksjene. Heller ikke Ruth eller Ole Schrøder opplyste om dette. Årsaken til at man først undersøkte eierforholdene høsten 2007 var hensynet til Ole og Ruth Schrøder, det press som var utøvet og frykten for å miste enhver kontakt med familien. Den mistanke Anne Aarheim hadde i månedsskiftet februar/mars 2007, kunne ikke undersøkes nærmere uten å ødelegge familieforholdene. Ole Christian Schrøder var ikke kjent med Anne Aarheims kontakt med advokat om dette. Ettersom avtalene er ugyldige, må det foretas et restitusjonsoppgjør. Prinsipalt anføres det at aksjene og det utbytte som er utbetalt, må tilbakeføres til Ole Christian Schrøder og Anne Aarheim, subsidiært til Ruth Schrøder. Dette følger av alminnelige obligasjonsrettslige prinsipper. Det kreves avsavnsrente fra vedtakstidspunktet idet utbetalingstidspunktet ikke er kjent for de ankende parter. Dersom retten finner at verdier hentet ut av OSH og Anco ikke kan tilbakeføres til de ankende parter, må tilbakeføring skje til selskapene. Disposisjonene er gjort av en majoritetsaksjonær som ikke hadde lovlig tilkomst til aksjene. Det anføres videre at ankemotpartene er erstatningsrettslig ansvarlige etter aksjeloven og det ulovfestede culpaansvar for medvirkning til utbetaling av ulovlig utbytte. Også eiendommen Gustav Vigelands vei 15 må inngå i restitusjonsoppgjøret. Salg av eiendommen skjedde til underpris og må anses som ulovlig utbytte som skal tilbakeføres til selskapet. Kravet kan fremsettes av de rettmessige aksjonærene. Dersom krav om tilbakeføring ikke fører frem, må ankemotpartene erstatte selskapene tapet mellom markedspris og den underpris eiendommen ble tatt ut til. Wilfred Rohde Garder har et medvirkeransvar, og kravet er derfor også rettet mot ham. Det er videre behov for midlertidig forføyning. Vilkårene må anses oppfylt dersom hovedsøksmålet fører frem, idet dette bygger på at Wilfred Rohde Garder har opptrådt i strid med avtalerettslige regler. Videre dekkes kostnadene til advokater i denne saken gjennom uttak fra selskapene. Ole Christian Schrøder og Ruth Schrøder har nedlagt slik påstand: I I hovedsaken: Prinsipalt: 1. Wilfred Rohde Garder og Werg AS dømmes til å tilbakeføre 334 aksjer i OSH AS og 7 aksjer i Anco Enterprises AS til Ole Christian Schrøder innen 2 uker fra forkynnelsen av dommen ASD-BORG/01

14 2. Wilfred Rohde Garder og Werg AS dømmes til innen 2 uker fra forkynnelsen av dommen å betale til Ole Christian Schrøder et beløp tilsvarende; a) utbytte mottatt fra OSH AS for år 2007 med kr med tillegg av 5% avsavnsrente regnet fra vedtakstidspunktet 29. juni 2007 til domstidspunktet; b) ekstraordinært utbytte mottatt fra OSH AS for år 2007 med kr med tillegg av 5% avsavnsrente regnet fra vedtakstidspunktet 12. september 2007 til domstidspunktet; c) ekstraordinært utbytte mottatt fra OSH AS for år 2009 med kr med tillegg av 5% avsavnsrente regnet fra vedtakstidspunktet 18. august 2009 til domstidspunktet; med tillegg av lovens morarente fra forfall til betaling skjer. Subsidiært: Wilfred Rohde Garder og Werg AS dømmes til innen 2 uker fra forkynnelsen av dommen å tilbakeføre til OSH AS og Anco Enterprises AS kr med tillegg av 5% avsavnsrente regnet fra vedtakstidspunktene for utbytteutbetalingene til domstidspunktet med tillegg av lovens morarente fra forfall til betaling skjer. 3. Wilfred Rohde Garder og Werg AS dømmes til innen 2 uker fra forkynnelsen av dommen å tilbakeskjøte Gustav Vigelandsvei nr 15 (gnr 3, bnr 332) til Osco AS mot tilbakebetaling av kr til advokat Wilfred Rohde Garder. Subsidiært: Subsidiært: Wilfred Rohde Garder og Werg AS dømmes til innen 2 uker fra forkynnelsen av dommen å betale erstatning til Ole Christian Schrøder fastsatt etter rettens skjønn med tillegg av lovens morarente fra forfall til betaling skjer. 1. Wilfred Rohde Garder og Werg AS dømmes til å tilbakeføre 667 aksjer i OSH AS og 14 aksjer i Anco Enterprises AS til Ruth Schrøder innen 2 uker fra forkynnelse av dommen. 2. Wilfred Rohde Garder og Werg AS dømmes til innen 2 uker fra forkynnelsen av dommen å betale til Ruth Schrøder et beløp tilsvarende; a) utbytte mottatt fra OSH AS for år 2007 kr kroner med tillegg av 5% avsavnsrente regnet fra vedtakstidspunktet 29. juni 2007 til domstidspunktet; b) ekstraordinært utbytte mottatt fra OSH AS for år 2007 med kr med tillegg av 5% avsavnsrente regnet fra vedtakstidspunktet 12. september 2007 til domstidspunktet; c) ekstraordinært utbytte mottatt fra OSH AS for år 2009 med kr med tillegg av 5% avsavnsrente regnet fra vedtakstidspunktet 18. august 2009 til domstidspunktet; ASD-BORG/01

15 med tillegg av lovens morarente fra forfall til betaling skjer. Subsidiært: Wilfred Rohde Garder og Werg AS dømmes til innen 2 uker fra forkynnelsen av dommen å tilbakeføre til OSH AS og Anco Enterprises AS kr med tillegg av 5% avsavnsrente regnet fra vedtakstidspunktene for utbyttebetalingene til domstidspunktet med tillegg av lovens morarente fra forfall til betaling skjer. 3. Wilfred Rohde Garder og Werg AS dømmes til innen 2 uker fra forkynnelsen av dommen å tilbakeskjøte Gustav Vigelandsvei 15 (gnr 3, bnr 332) til Osco AS mot tilbakebetaling av kr til advokat Wilfred Rohde Garder. Subsidiært: Wilfred Rohde Garder og Werg AS dømmes til innen 2 uker fra forkynnelsen av dommen å betale erstatning til Ruth Schrøder fastsatt etter rettens skjønn med tillegg av lovens morarente fra forfall til betaling skjer. II I saken om midlertidig forføyning: 1. Wilfred Rohde Garder og Werg AS forbys å disponere over aksjene i OSH AS og Anco Enterprises AS som tidligere er overført fra Ole Christian Schrøder. 2. Wilfred Rohde Garder og Werg AS forbys å foreta enhver form for handlinger som kan innebære at det tas midler/verdier ut av OSH AS og Anco Enterprises AS eller andre selskaper i konsernet. III Felles for påstand I II Ole Christian Schrøder og Ruth Schrøder tilkjennes sakens omkostninger for tingretten og lagmannsretten. Anne Aarheim har nedlagt slik påstand: 1. Wilfred Rohde Garder og Werg AS dømmes til å tilbakeføre 333 aksjer i OSH AS og 7 aksjer i Anco Enterprises AS til Anne Aarheim innen 2 uker fra forkynnelsen av dommen. 2. Wilfred Rohde Garder og Werg AS dømmes til innen 2 uker fra forkynnelsen av dommen å betale til Anne Aarheim erstatning for: a) utbytte mottatt fra OSH AS for år 2007 med kr med tillegg av 5% avsavnsrente regnet fra vedtakstidspunktet 29. juni 2007 til domstidspunktet; ASD-BORG/01

16 b) ekstraordinært utbytte mottatt fra OSH AS for år 2007 med kr med tillegg av 5% avsavnsrente regnet fra vedtakstidspunktet 12. september 2007 til domstidspunktet; c) ekstraordinært utbytte mottatt fra OSH AS for år 2009 med kr med tillegg av 5% avsavnsrente regnet fra vedtakstidspunktet 18. august 2009 til domstidspunktet; samt med tillegg av lovens morarente fra forfall til betaling skjer av det samlede beløp. 3. Wilfred Rohde Garder og Werg AS dømmes til innen 2 uker fra forkynnelsen av dommen å tilbakeskjøte Gustav Vigelandsvei nr. 15, gnr. 3, bnr. 332 i Oslo til Osco AS mot tilbakebetaling av 8 MNOK til advokat Wilfred Rohde Garder. Subsidiært i forhold til pkt 2: Wilfred Rohde Garder og Werg AS dømmes til innen 2 uker fra forkynnelsen av dommen å tilbakeføre kr med tillegg av 5% avsavnsrente regnet fra vedtakstidspunktene for utbyttebetalingene til domstidspunktet samt med lovens morarente fra forfall til betaling skjer til OSH AS og Anco Enterprises AS. Subsidiært i forhold til pkt 3: Wilfred Rohde Garder og Werg AS dømmes til innen 2 uker fra forkynnelsen av dommen å betale erstatning til Anne Aarheim fastsatt etter rettens skjønn. 2. Anne Aarheim tilkjennes sakens omkostninger for tingretten og lagmannsretten. I saken om midlertidig forføyning: 1. Wilfred Rohde Garder og Werg AS forbys å disponere over de 333 aksjer i OSH AS og 7 aksjer i Anco Enterprises AS som omfattes av pkt 1 i påstanden i hovedsøksmålet. 2. Anne Aarheim tilkjennes sakens omkostninger for tingretten og for lagmannsretten. Wilfred Rohde Garder og Werg AS har i hovedtrekk anført: Tingrettens dom er grundig og korrekt, og ankene må forkastes. Ole Schrøder krevet aksjene som var gitt i gave til Ole Christian Schrøder og Anne Aarheim, tilbake etter ca 2 ½ måned. De mottok da i stedet tre millioner kroner hver. Den etterfølgende overdragelsen til Wilfred Rohde Garder, mot visse forpliktelser, var en aktiv ASD-BORG/01

17 og villet handling fra Ole og Ruth Schrøders side. I forbindelse med overdragelsen betalte Wilfred Rohde Garders selskap beløpene på tre millioner kroner til Ole Christian Schrøder og Anne Aarheim. Årsaken til at Wilfred Rohde Garder fikk seg overdratt aksjene var et ønske fra Ole Schrøder om at Wilfred Rohde Garder, sammen med Per Engen, skulle videreføre selskapene i hans ånd. Videre sikret avtalen ham og Ruth Schrøder en årlig pensjon og visse servicetjenester. Ole Schrøder var fysisk svekket, men hadde full rettslig handlevne da avtalene ble inngått. Det foreligger ikke andre forhold som medfører ugyldighet etter avtaleloven eller etter læren om bristende forutsetninger. En avtale som ikke kan kjenne ugyldig etter disse reglene, kan heller ikke kjennes ugyldig etter en samlet vurdering. Bevisbyrdereglene er for øvrig kun snudd i avtaleloven 30. Eventuelt brudd på reglene om god advokatskikk er uten betydning ved spørsmålet om en avtales gyldighet. Eksempelvis er reglene om fratreden gitt for å verne klienten. Ole Christian Schrøder og Anne Aarheim kan således ikke påberope seg disse, og heller ikke bevisbyrderegler basert på advokatopptreden. Det er de ankende parter som har bevisbyrden, både for så vidt gjelder helsetilstand, kausalitet og omstendigheter rundt avtaleinngåelse og eventuelle bristende forutsetninger. Dersom et belastende faktum skal legges til grunn, kreves sterk sannsynlighetsovervekt. De avtaler som er inngått, er å anse som livsdisposisjoner, men oppfyller også de formelle krav til dødsdisposisjoner. Det foreligger ingen mangler ved habiliteten til vitnene. De forhold som påberopes av de ankende parter, er oppkonstruert. De ankende parter har videre tilbakeholdt informasjon, jf. tvisteloven 21-4, og på en utilbørlig måte benyttet media i saken. Både Ole Christian Schrøder og Anne Aarheim, samt enkelte av de ankende parters vitner, har forklart seg annerledes i tingretten enn for lagmannsretten. Videre har de ankende parter lagt saken noe annerledes opp for lagmannsretten. Nye bevis for lagmannsretten, herunder forklaringer og dokumenter fra advokater som har vært inne i saken, understøtter imidlertid Wilfred Rohde Garders forklaring. Forut for avtalen 9. februar hadde Ole Christian Schrøder og Anne Aarheim, gjennom sin ektemann Anders Aarheim, foretatt ulike disposisjoner som grep inn i Per Engens posisjon som daglig leder for selskapene, og i arvepakten som var opprettet til fordel for Per Engen. Dette var i strid med Ole Schrøders ønsker, og bakgrunnen for at Ole Christian Schrøder og Anne Aarheim måtte gi aksjene fra seg. Det må hensyntas at aksjene var en gave slik at terskelen for tilbakeføring er lavere enn ved gjensidig bebyrdende transaksjoner. Både Ole Christian Schrøder og Anne Aarheim forsto eller burde ha forstått at Ole Schrøder ville kunne overføre aksjene til andre. Dersom de ikke ønsket å levere aksjene ASD-BORG/01

18 tilbake, kunne de unngått dette på flere ulike måter. I stedet inngikk de avtalene uten forbehold, idet de ville etterkomme foreldrenes ønske uavhengig av eventuelt senere eierskap. På dette tidspunkt var det ikke klart at Wilfred Rohde Garder skulle overta selskapet, og han har heller aldri hatt noen planer om dette. Han deltok på møtet kun som Ole Schrøders advokat, og var således ikke forpliktet til å foreslå en minnelig løsning. Avtalen som ble inngått med Wilfred Rohde Garder den 15. februar, var rasjonell og gjennomtenkt. Også Per Engen var til stede ved avtaleinngåelsen, og støttet denne. Ole Christian Schrøder og Anne Aarheim forsto eller burde ha forstått at det var Wilfred Rohde Garders selskap som overtok aksjene 2. mars Alle relevante omstendigheter rundt de avtaler som er inngått, har vært kjent. De var begge bistått av kyndige advokater, og det fremkommer av notater og korrespondanse med advokat Irene Søreide at Anne og Anders Aarheim forsto at Wilfred Rohde Garder skulle overta både som styreleder og aksjeeier. Også Ole Christian Schrøder hadde denne kunnskapen, idet Ruth Schrøder hadde fortalt ham det. Inngåelsen av avtalene 2. mars 2007 må anses som en ratihabisjon av februaravtalen. For så vidt gjelder Ruth Schrøder anføres at hun fullt ut forsto rekkevidden av de disposisjoner som ble foretatt, og hun medvirket aktivt til disse. Hun er derfor rettslig bundet av de inngått avtaler. Videre har hun i tiden etter avtaleinngåelsen mottatt betydelige årlige ytelser fra selskapet. Barna har tidligere fraskrevet seg all videre arv, og har ingen indirekte interesse i at aksjene tilbakeføres til Ruth Schrøder. De ankende parter har alle tapt eventuelle krav ved samtykke, passivitet og for sen reklamasjon. Ole Christian Schrøder fremsatte krav om tilbakeføring åtte måneder etter avtaleinngåelsen, mens Ruth Schrøder og Anne Aarheim først fremsatte kravet i stevning 24 måneder etter. De har bevisst ventet til Ole Schrøder var død, og til Ruth Schrøder var bearbeidet. Krav om tilbakeføring av aksjer, utbytte og eiendommen i Gustav Vigelands vei kan ikke føre frem. Det er ikke mulig å foreta et fullt restitusjonsoppgjør. Situasjonen ved avtaleinngåelsen kan ikke gjenopprettes, og Wilfred Rohde Garder kan ikke gå tilbake til sitt tidligere advokatfirma. Videre vil en tilbakeføring være i strid med Ole Schrøders uttrykkelige ønske. Han ønsket Wilfred Rohde Garder inn i selskapene, og ville unngå at disse ble en del av hans dødsbo. Utbetaling av utbytte har skjedd i henhold til aksjelovens regler, og til rett aksjonær etter aksjeboken. Et krav om tilbakeføring av utbytte etter aksjelovens regler, er et selskapskrav som ikke kan gjøres gjeldende av aksjonærene. De utbytteutdelende selskapene har ikke lidt noe tap. Eventuelt tap må tilsvare verdifall på aksjene. Det er heller ikke utvist erstatningsbetingede adferd etter aksjeloven eller på ulovfestet grunnlag ASD-BORG/01

19 Eiendommen Gustav Vigelands vei 15 ble solgt til markedspris. Transaksjonen er godkjent av revisor. Selskapene som eiendommen kreves tilbakeført til, er ikke part i saken, og det er heller ikke medeieren, Esther Lindalen Rohde Garder. Det er ikke påvist uaktsomhet. Det er ikke grunnlag for en midlertidig forføyning om hovedkravet skulle føre frem. Det er ikke påvist forhold som skulle tilsi at det forelå sikringsgrunn. Wilfred Rohde Garder og Werg AS har nedlagt slik påstand: I hovedsaken: 1. Anken forkastes. 2. De ankende parter dømmes in solidum til å erstatte Wilfred Rohde Garder og Werg AS sakens omkostninger. I midlertidig forføyning: 1. Begjæringen tas ikke til følge. 2. De ankende parter dømmes in solidum til å erstatte Wilfred Rohde Garder og Werg AS sakens omkostninger. Lagmannsretten bemerker innledningsvis at saken nå er bedre opplyst enn hva tilfellet var under behandlingen i tingretten. Det er fremlagt en rekke nye dokumenter og flere vitner har forklart seg, herunder om forhold som krevet fritak for taushetsplikt. Fritak for taushetsplikt er for lagmannsretten gitt i større utstrekning enn for tingretten. Saken gjelder gyldigheten av avtaler om overføring av aksjer i selskapene OSH og Anco, som gjennom årene i hovedsak har vært heleiet av Ole Schrøder. Ole Schrøder arbeidet store deler av sitt liv innen shipping, men valgte etter hvert å konsentrere seg om investering i næringseiendom. Han var frem til det siste svært opptatt av forretningsdrift. Basert på forklaringene for retten ønsket han åpenbart at selskapene skulle drives videre og stå som en bauta over hans livsverk etter at han var gått bort. Ole Schrøders helsetilstand Ole Schrøders helsetilstand ved inngåelsen av avtalene av 9. februar, 15. februar og 2. mars 2007 har stått sentralt i saken. Lagmannsretten finner det derfor hensiktsmessig å behandle dette særskilt. Det fremgår av legejournaler fra Ole Schrøders fastlege at han høsten 2006 var plaget av svimmelhet, var uvel og svært trett. Han ble i slutten av november diagnostisert med glioblastom multiforme, en raskt voksende kreftsvulst i hjernen som fører til økt trykk og ASD-BORG/01

20 kan føre til skade på hjerne- og nervevev. Den 29. november ble han operert, men det viste seg ikke mulig å fjerne hele svulsten. Han ble derfor satt på lindrende strålebehandling i januar. Av journalen fra Ullevål sykehus fremgår det at han tidlig i januar ble informert om at han ikke ville kunne bli frisk igjen. I journalnotat skrevet 7. januar 2007 fra dr. Jon B. Reitan fremgår det at Ole Schrøder på dette tidspunkt virket intellektuelt oppegående, men at han nok burde trappe ned sin forretningsvirksomhet. For lagmannsretten har dr. Reitan forklart at journalnotatet er noe upresist, idet karakteristikken virket intellektuelt oppegående var basert på opplysninger fra pasienten og hans kone. Denne presiseringen samsvarer med hva som fremgår av en nedtegnet telefonsamtale mellom dr. Reitan og de ankende parters advokatforbindelse 1. april Det fremgår her at dr. Reitan ved konsultasjonen var i tvil om Ole Schrøder forsto at han ville dø av sykdommen, og at han var i tvil om Ole Schrøder var intellektuelt oppegående. I nytt journalnotat skrevet 28. januar 2007 fra dr. Reitan heter det: [p]asienten er forholdsvis urealistisk hva gjelder sin situasjon og antakelig også sin funksjonsevne i forretningssammenheng. Han har imidlertid vært ganske trett og har derfor av den grunn ikke deltatt så mye i arbeidet som tidligere. Pasientens kone og datter er tilstede ved us. og nikker med hodet når jeg foreslår at pasienten bør trekke seg noe mer tilbake fra forretningsdriften. Av senere journalnotater vises særlig til notat av 8. februar 2007 hvor det fremgår at Ole Schrøder som følge av nedtrapping av medisiner var svimmel og i litt dårlig form, og til notater av 12. og 13. februar hvor det fremgår at han følte seg dårlig, uvel, svimmel og hadde vondt i hodet. Videre fremgår det at han var bekymret for rederiet og arveoppgjør. Av journalnotat 16. februar fremgår det at han var sliten, men hadde vært en tur på kontoret og hatt et møte. Journalnotater fra mars viser at Ole Schrøder var trett, svimmel og kvalm, samt at kona synes han blir verre for hver dag. De sakkyndige vitnene for retten, professor dr. med Leif Gjerstad og professor dr. med. Tryggve Lundar var begge enige om at diagnosen glioblastom i den alder Ole Schrøder var i [er] en svært alvorlig sykdom hvor resultatet langt på vei er gitt i form av rask progresjon i løpet av forholdsvis kort tid, jf. Lundars sakkyndige rapport 5. mai De var også enige om at svulsten og hevelsen rundt, medikamentene han fikk og [d]en generelle tilstanden pasienten befant seg i med kunnskap om alvorlig sykdom og fysiske og psykiske plager sannsynligvis ville påvirke mentale funksjoner, jf. Gjerstads sakkyndige rapport 15. juni Lundar påpekte at det ut fra fastlegens journal ikke er noe som tyder på at Ole Schrøder ikke forsto konsekvensene av sine handlinger. I hvilken grad hans mentale funksjoner faktisk var påvirket måtte etter begges oppfatning vurderes ut fra at hvorvidt hans handlinger fremsto som rasjonelle. Både Ole Christian Schrøder og Anne Aarheim har forklart at faren ble betydelig svekket både fysisk og mentalt utover vinteren Anne Aarheim, som hadde svært nær kontakt ASD-BORG/01

NORGES HØYESTERETT. Den 5. desember 2016 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Tønder, Falch og Bergh i DOM:

NORGES HØYESTERETT. Den 5. desember 2016 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Tønder, Falch og Bergh i DOM: NORGES HØYESTERETT Den 5. desember 2016 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Tønder, Falch og Bergh i HR-2016-2480-U, (sak nr. 2016/2089), sivil sak, anke over dom: Jon Eilif Orrem

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 22. juli 2014 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Endresen, Normann og Kallerud i

NORGES HØYESTERETT. Den 22. juli 2014 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Endresen, Normann og Kallerud i NORGES HØYESTERETT Den 22. juli 2014 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Endresen, Normann og Kallerud i HR-2014-01530-U, (sak nr. 2014/1193), sivil sak, anke over kjennelse: A B (advokat

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 26. mars 2015 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Stabel, Endresen og Matheson i

NORGES HØYESTERETT. Den 26. mars 2015 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Stabel, Endresen og Matheson i NORGES HØYESTERETT Den 26. mars 2015 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Stabel, Endresen og Matheson i HR-2015-00682-U, (sak nr. 2015/95), straffesak, anke over dom: I. A (advokat

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 17. desember 2013 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Tjomsland, Falkanger og Normann i

NORGES HØYESTERETT. Den 17. desember 2013 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Tjomsland, Falkanger og Normann i NORGES HØYESTERETT Den 17. desember 2013 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Tjomsland, Falkanger og Normann i HR-2013-02613-U, (sak nr. 2013/1975), sivil sak, anke over kjennelse:

Detaljer

Borgarting lagmannsrett

Borgarting lagmannsrett Borgarting lagmannsrett INSTANS: Borgarting lagmannsrett - Kjennelse DATO: 2008-04-03 PUBLISERT: LB-2008-37979 STIKKORD: Advarsel på internett mot selskap, ikke sikringsgrunn. SAMMENDRAG: På en hjemmeside

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2011/832), sivil sak, anke over dom, (advokat John Christian Elden) (advokat Olav Dybsjord til prøve)

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2011/832), sivil sak, anke over dom, (advokat John Christian Elden) (advokat Olav Dybsjord til prøve) NORGES HØYESTERETT Den 17. november 2011 avsa Høyesterett dom i HR-2011-02146-A, (sak nr. 2011/832), sivil sak, anke over dom, A (advokat John Christian Elden) mot B (advokat Olav Dybsjord til prøve) S

Detaljer

NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918 ETISK RÅD

NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918 ETISK RÅD NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918 ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 1999/15 Klager: A Innklaget: DnB Markets Postboks 1171 Sentrum 0107

Detaljer

BORGARTING LAGMANNSRETT

BORGARTING LAGMANNSRETT BORGARTING LAGMANNSRETT Avsagt: 02.12.2009 Saksnr.: Dommere: 09-1 72806ASK-BORG104 Lagdommer Lagdommer Lagdommer Petter Chr. Sogn Jargen F. Brunsvig Espen Bergh Ankende part Anne-Karina Hyggen Amland Ankernotpart

Detaljer

OSLO TINGRETT -----DOM --- -- Avsagt: Saksnr.: Dommer: Saken gjelder: mot

OSLO TINGRETT -----DOM --- -- Avsagt: Saksnr.: Dommer: Saken gjelder: mot OSLO TINGRETT -----DOM --- -- Avsagt: Saksnr.: 18.11.2011 i Oslo tingrett 11-162476TVI-OTIR/07 Dommer: Dommerfullmektig Bård Skeie Hagen Saken gjelder: Kontrollavgift Erik Halfdan Vasquez Pedersen mot

Detaljer

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2013/4

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2013/4 ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2013/4 Klager: X Innklaget: DNB Markets Postboks 1600 0021 Oslo Saken gjelder: Klage på at DNB Markets megler angivelig skal ha gitt misvisende opplysninger/unnlatt å gi

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 10. mars 2011 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Matningsdal, Bårdsen og Matheson i

NORGES HØYESTERETT. Den 10. mars 2011 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Matningsdal, Bårdsen og Matheson i NORGES HØYESTERETT Den 10. mars 2011 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Matningsdal, Bårdsen og Matheson i HR-2011-00504-U, (sak nr. 2011/173), sivil sak, anke over kjennelse: I.

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 30. august 2017 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Indreberg, Webster og Berglund i

NORGES HØYESTERETT. Den 30. august 2017 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Indreberg, Webster og Berglund i NORGES HØYESTERETT Den 30. august 2017 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Indreberg, Webster og Berglund i HR-2017-1653-U, (sak nr. 2017/858) og (sak nr. 2017/1464), sivil sak, anke

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2012/208), straffesak, anke over kjennelse, S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2012/208), straffesak, anke over kjennelse, S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 28. juni 2012 avsa Høyesterett kjennelse i HR-2012-01332-A, (sak nr. 2012/208), straffesak, anke over kjennelse, A AS (advokat Anders Brosveet) mot Den offentlige påtalemyndighet

Detaljer

Tilsynsutvalget for dommere har i møte den 1. november 2017 truffet vedtak i

Tilsynsutvalget for dommere har i møte den 1. november 2017 truffet vedtak i Tilsynsutvalget for dommere har i møte den 1. november 2017 truffet vedtak i Sak nr: 17-080 (arkivnr: 17/939) Saken gjelder: Utvalgsmedlemmer: Klage fra advokat A på lagdommerne B, C og D ved X lagmannsrett.

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 1. mars 2013 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Skoghøy, Øie og Normann i. (advokat Janne Larsen)

NORGES HØYESTERETT. Den 1. mars 2013 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Skoghøy, Øie og Normann i. (advokat Janne Larsen) NORGES HØYESTERETT Den 1. mars 2013 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Skoghøy, Øie og Normann i HR-2013-00475-U, (sak nr. 2013/250), sivil sak, anke over kjennelse: A (advokat Janne

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 16. april 2012 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Stabel, Indreberg og Bull i

NORGES HØYESTERETT. Den 16. april 2012 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Stabel, Indreberg og Bull i NORGES HØYESTERETT Den 16. april 2012 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Stabel, Indreberg og Bull i HR-2012-00752-U, (sak nr. 2012/575), sivil sak, anke over kjennelse: A (advokat

Detaljer

Tilsynsutvalget for dommere har i møte den 26. april 2017 truffet vedtak i. Klage fra A på tingrettsdommer B ved X tingrett

Tilsynsutvalget for dommere har i møte den 26. april 2017 truffet vedtak i. Klage fra A på tingrettsdommer B ved X tingrett Tilsynsutvalget for dommere har i møte den 26. april 2017 truffet vedtak i Sak nr: 16-118 (arkivnr: 16/1596) Saken gjelder: Utvalgsmedlemmer: Klage fra A på tingrettsdommer B ved X tingrett Unni Sandbukt

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 9. august 2013 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Gjølstad, Matningsdal og Bull i DOM:

NORGES HØYESTERETT. Den 9. august 2013 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Gjølstad, Matningsdal og Bull i DOM: NORGES HØYESTERETT Den 9. august 2013 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Gjølstad, Matningsdal og Bull i HR-2013-01663-U, (sak nr. 2013/1162), sivil sak, anke over dom: Skien Papirindustri

Detaljer

NOREGS HØGSTERETT. Den 16. august 2011 vart det av Høgsteretts ankeutval med dommarane Gjølstad, Matningsdal og Utgård i

NOREGS HØGSTERETT. Den 16. august 2011 vart det av Høgsteretts ankeutval med dommarane Gjølstad, Matningsdal og Utgård i NOREGS HØGSTERETT Den 16. august 2011 vart det av Høgsteretts ankeutval med dommarane Gjølstad, Matningsdal og Utgård i HR-2011-01550-U, (sak nr. 2011/974), sivil sak, anke over orskurd: I. Wilfred Rohde

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 19. september 2016 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Stabel, Tønder og Bergh i

NORGES HØYESTERETT. Den 19. september 2016 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Stabel, Tønder og Bergh i NORGES HØYESTERETT Den 19. september 2016 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Stabel, Tønder og Bergh i HR-2016-01975-U, (sak nr. 2016/1729), sivil sak, anke over kjennelse: A (advokat

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 24. oktober 2012 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Tjomsland, Indreberg og Normann i

NORGES HØYESTERETT. Den 24. oktober 2012 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Tjomsland, Indreberg og Normann i NORGES HØYESTERETT Den 24. oktober 2012 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Tjomsland, Indreberg og Normann i HR-2012-02013-U, (sak nr. 2012/1569), sivil sak, anke over kjennelse:

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 19. mars 2013 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av justitiarius Schei og dommerne Øie og Normann i

NORGES HØYESTERETT. Den 19. mars 2013 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av justitiarius Schei og dommerne Øie og Normann i NORGES HØYESTERETT Den 19. mars 2013 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av justitiarius Schei og dommerne Øie og Normann i HR-2013-00567-U, (sak nr. 2013/254), sivil sak, anke over kjennelse:

Detaljer

Forsikringsklagenemnda Skade

Forsikringsklagenemnda Skade Forsikringsklagenemnda Skade Uttalelse FKN-2010-324 4.10.2010 If Skadeforsikring AS Rettshjelp Tvist om overformynderiets vedtak om overføring av eiendom sammenheng med arv? Sikrede fikk overført en fritidseiendom

Detaljer

BORGARTING LAGMANNSRETT

BORGARTING LAGMANNSRETT BORGARTING LAGMANNSRETT DOM Avsagt: Saksnr.: 11.03.2016 i Borgarting lagmannsrett 15-078051ASD-BORG/01 Dommere: Lagdommer Lagdommer Konst. tingrettsdommer Håvard Holm Tonje Vang Geir Sunde Haugland Ankende

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 19. januar 2012 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Indreberg, Webster og Bull i

NORGES HØYESTERETT. Den 19. januar 2012 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Indreberg, Webster og Bull i NORGES HØYESTERETT Den 19. januar 2012 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Indreberg, Webster og Bull i HR-2012-00143-U, (sak nr. 2011/1859), sivil sak, anke over kjennelse: A B (advokat

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 4. januar 2012 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Tjomsland, Webster og Bull i

NORGES HØYESTERETT. Den 4. januar 2012 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Tjomsland, Webster og Bull i NORGES HØYESTERETT Den 4. januar 2012 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Tjomsland, Webster og Bull i HR-2012-00031-U, (sak nr. 2011/1890), sivil sak, anke over kjennelse: Stiftelsen

Detaljer

RETTSBOK. for VOLDGIFTSRETTEN. Ar 2002 den 11.januar ble rett holdt i Karmsund tingretts lokaler, Haugesund.

RETTSBOK. for VOLDGIFTSRETTEN. Ar 2002 den 11.januar ble rett holdt i Karmsund tingretts lokaler, Haugesund. RETTSBOK for VOLDGIFTSRETTEN Ar 2002 den 11.januar ble rett holdt i Karmsund tingretts lokaler, Haugesund. Rettens medlemmer: Sorenskriver Bjørn Solbakken, formann Lege Johs Vatne Lege Norvald Lundetræ

Detaljer

OSLO TINGRETT DOM. 07.02.2012 i Oslo tingrett, 11-187261TVI-OTIR/01. Dommer: Dommerfullmektig Christian Backe. mot

OSLO TINGRETT DOM. 07.02.2012 i Oslo tingrett, 11-187261TVI-OTIR/01. Dommer: Dommerfullmektig Christian Backe. mot OSLO TINGRETT DOM Avsagt: Saksnr.: 07.02.2012 i Oslo tingrett, 11-187261TVI-OTIR/01 Dommer: Dommerfullmektig Christian Backe Saken gjelder: Tvist om fakturaer Abcenergy AS Advokat Knut Rein Carlsen mot

Detaljer

Kjøpekontrakt næringseiendom - egenregi

Kjøpekontrakt næringseiendom - egenregi KJØPEKONTRAKT Mellom Selger: Sunnaas Sykehus HF Org.nr: 883 971 752 heretter kalt Selger og Kjøper: Askim Kommune Org.nr: 840 894 312 heretter kalt Kjøper er i dag inngått følgende avtale: 1. SALGSOBJEKTET

Detaljer

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2007/8. Klager: Keiser Wilhelmsgt 29/ Oslo. Utførelse av ordre i Sevan Marine ASA

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2007/8. Klager: Keiser Wilhelmsgt 29/ Oslo. Utførelse av ordre i Sevan Marine ASA ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2007/8 Klager: X Innklaget: Sparebanken Møre Keiser Wilhelmsgt 29/33 0107 Oslo Saken gjelder: Utførelse av ordre i Sevan Marine ASA Etisk Råd er satt med følgende medlemmer:

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2007/1825), straffesak, anke, (advokat John Christian Elden) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2007/1825), straffesak, anke, (advokat John Christian Elden) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 1. april 2008 avsa Høyesterett kjennelse i HR-2008-00581-A, (sak nr. 2007/1825), straffesak, anke, A (advokat Erik Keiserud) mot B (advokat John Christian Elden) S T E M M E G I

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 30. oktober 2012 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Skoghøy, Bull og Bergsjø i

NORGES HØYESTERETT. Den 30. oktober 2012 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Skoghøy, Bull og Bergsjø i NORGES HØYESTERETT Den 30. oktober 2012 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Skoghøy, Bull og Bergsjø i HR-2012-02033-U, (sak nr. 2012/1743), sivil sak, anke over kjennelse: A (advokat

Detaljer

SLUTTSEDDEL. Drammen kommune (org. nr ) og Ticon Eiendom AS (org. nr )

SLUTTSEDDEL. Drammen kommune (org. nr ) og Ticon Eiendom AS (org. nr ) SLUTTSEDDEL Kjøperne: Drammen kommune (org. nr 939 214 895) og Ticon Eiendom AS (org. nr 987 238 674) Selger: Ticon Utvikling AS (org. nr 993 229 970) Selskap: Antall aksjer: Marienlyst Utvikling AS (org.

Detaljer

Utøvelse av forkjøpsrett etter aksjeloven ved salg av aksjer

Utøvelse av forkjøpsrett etter aksjeloven ved salg av aksjer Side 1 av 6 NTS 2014-1 Utøvelse av forkjøpsrett etter aksjeloven ved salg av aksjer Kilde: Bøker, utgivelser og tidsskrifter > Tidsskrifter > Nordisk tidsskrift for Selskabsret - NTS Gyldendal Rettsdata

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 23. november 2011 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Skoghøy, Tønder og Noer i

NORGES HØYESTERETT. Den 23. november 2011 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Skoghøy, Tønder og Noer i NORGES HØYESTERETT Den 23. november 2011 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Skoghøy, Tønder og Noer i HR-2011-02175-U, (sak nr. 2011/1850), sivil sak, anke over kjennelse: Frank Johansen

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 25. januar 2013 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Stabel, Bårdsen og Bergsjø i

NORGES HØYESTERETT. Den 25. januar 2013 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Stabel, Bårdsen og Bergsjø i NORGES HØYESTERETT Den 25. januar 2013 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Stabel, Bårdsen og Bergsjø i HR-2013-00158-U, (sak nr. 2012/1072), sivil sak, anke over dom: Stangeskovene

Detaljer

Tilsynsutvalget for dommere har i møte den 1. november 2017 truffet vedtak i. Klage fra A på tingrettsdommer B ved X tingrett

Tilsynsutvalget for dommere har i møte den 1. november 2017 truffet vedtak i. Klage fra A på tingrettsdommer B ved X tingrett Tilsynsutvalget for dommere har i møte den 1. november 2017 truffet vedtak i Sak nr: 17-089 (arkivnr: 17/1046) Saken gjelder: Utvalgsmedlemmer: Klage fra A på tingrettsdommer B ved X tingrett Unni Sandbukt

Detaljer

FROSTATING LAGMANNSRETT

FROSTATING LAGMANNSRETT FROSTATING LAGMANNSRETT KJENNELSE Avsagt: Saksnr.: 18.08.2015 i Frostating Iagmannsrett 15-O61394ASK-FROS Dommere: Lagdommer Lagdommer Lagdommer Sverre Erik Jebens Knut Røstum Roger Faanes Sandhaug AS

Detaljer

TILSYNSUTVALGET. Tilsynsutvalget for dommere har i møte den 12. september 2012 truffet vedtak i

TILSYNSUTVALGET. Tilsynsutvalget for dommere har i møte den 12. september 2012 truffet vedtak i TILSYNSUTVALGET FOR DOMMERE Tilsynsutvalget for dommere har i møte den 12. september 2012 truffet vedtak i Sak nr: 31/12 (arkivnr: 201200423-13) Saken gjelder: Utvalgsmedlemmer: Klage fra A på tingrettsdommer

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2011-01294-A, (sak nr. 2011/264), sivil sak, anke over kjennelse, (advokat Pål Behrens) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR-2011-01294-A, (sak nr. 2011/264), sivil sak, anke over kjennelse, (advokat Pål Behrens) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 29. juni 2011 avsa Høyesterett kjennelse i HR-2011-01294-A, (sak nr. 2011/264), sivil sak, anke over kjennelse, A (advokat Pål Behrens) mot Gjensidige Forsikring ASA (advokat Lars

Detaljer

Tilsynsutvalget for dommere har i møte den 10. desember 2015 truffet vedtak i

Tilsynsutvalget for dommere har i møte den 10. desember 2015 truffet vedtak i Tilsynsutvalget for dommere har i møte den 10. desember 2015 truffet vedtak i Sak nr: 15-073 (arkivnr: 15/1044) Saken gjelder: Utvalgsmedlemmer: Klage fra A på dommerfullmektig B ved X tingrett. Unni Sandbukt

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 19. mai 2011 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Øie, Endresen og Matheson i

NORGES HØYESTERETT. Den 19. mai 2011 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Øie, Endresen og Matheson i NORGES HØYESTERETT Den 19. mai 2011 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Øie, Endresen og Matheson i HR-2011-01014-U, (sak nr. 2011/629), sivil sak, anke over kjennelse: Hadeland Montasje

Detaljer

Tilsynsutvalget for dommere har i møte den 7. september 2017 truffet vedtak i

Tilsynsutvalget for dommere har i møte den 7. september 2017 truffet vedtak i Tilsynsutvalget for dommere har i møte den 7. september 2017 truffet vedtak i Sak nr: 17-054 (arkivnr: 17/696) Saken gjelder: Utvalgsmedlemmer: Klage fra A og B på tingrettsdommer C ved X tingrett Unni

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2013/1572), straffesak, anke over dom, I. (advokat John Christian Elden)

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2013/1572), straffesak, anke over dom, I. (advokat John Christian Elden) NORGES HØYESTERETT Den 28. januar 2014 avsa Høyesterett dom i HR-2014-00197-A, (sak nr. 2013/1572), straffesak, anke over dom, I. A (advokat John Christian Elden) mot Den offentlige påtalemyndighet II.

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 18. november 2013 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Gjølstad, Skoghøy og Øie i

NORGES HØYESTERETT. Den 18. november 2013 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Gjølstad, Skoghøy og Øie i NORGES HØYESTERETT Den 18. november 2013 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Gjølstad, Skoghøy og Øie i HR-2013-02419-U, (sak nr. 2013/2093), sivil sak, anke over kjennelse: A AS A

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2015-01232-A, (sak nr. 2014/2280), sivil sak, anke over dom, (advokat Øyvind Vidhammer) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR-2015-01232-A, (sak nr. 2014/2280), sivil sak, anke over dom, (advokat Øyvind Vidhammer) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 11. juni 2015 avsa Høyesterett dom i HR-2015-01232-A, (sak nr. 2014/2280), sivil sak, anke over dom, A (advokat Øyvind Vidhammer) mot If Skadeforsikring NUF (advokat Truls Nygård)

Detaljer

@ Avsagt: Tirsdag 18.12.2012 Saksnr.: 12-191101ENE-BBYR/O4 Dommer: Dommerfullmektig Anders Hoff m/alm. fullmakt

@ Avsagt: Tirsdag 18.12.2012 Saksnr.: 12-191101ENE-BBYR/O4 Dommer: Dommerfullmektig Anders Hoff m/alm. fullmakt BERGEN TINGRETT @ Avsagt: Tirsdag 18.12.2012 Saksnr.: 12-191101ENE-BBYR/O4 Dommer: Dommerfullmektig Anders Hoff m/alm. fullmakt Saken gjelder: Begjæring om bevissikring Konkurransetilsynet mot Telenor

Detaljer

Tilsynsutvalget for dommere har i møte den 7. september 2016 truffet vedtak i. Klage fra A på dommerfullmektig B ved X tingrett

Tilsynsutvalget for dommere har i møte den 7. september 2016 truffet vedtak i. Klage fra A på dommerfullmektig B ved X tingrett Tilsynsutvalget for dommere har i møte den 7. september 2016 truffet vedtak i Sak nr: 16-049 (arkivnr: 16/661) Saken gjelder: Utvalgsmedlemmer: Klage fra A på dommerfullmektig B ved X tingrett Unni Sandbukt

Detaljer

TILSYNSUTVALGET. Tilsynsutvalget for dommere har i møte den 10. september 2014 truffet vedtak i

TILSYNSUTVALGET. Tilsynsutvalget for dommere har i møte den 10. september 2014 truffet vedtak i TILSYNSUTVALGET FOR DOMMERE Tilsynsutvalget for dommere har i møte den 10. september 2014 truffet vedtak i Sak nr: 14-037 (arkivnr. 201400257 14/188-1) og 14-065 (arkivnr. 201400386 14/190-1) Saken gjelder:

Detaljer

Tilsynsutvalget for dommere har i møte den 24. april 2008 truffet vedtak i

Tilsynsutvalget for dommere har i møte den 24. april 2008 truffet vedtak i TILSYNSUTVALGET FOR DOMMERE Tilsynsutvalget for dommere har i møte den 24. april 2008 truffet vedtak i Sak nr: 128/07 (arkivnr: 200701034-10) Saken gjelder: Utvalgsmedlemmer: Klage fra A på dommerfullmektig

Detaljer

Behandlingsregler for Advokatforeningens disiplinærutvalg

Behandlingsregler for Advokatforeningens disiplinærutvalg Behandlingsregler for Advokatforeningens disiplinærutvalg Regler for Advokatforeningens regionale disiplinærutvalgs organisasjon og virksomhet - herunder behandlingsregler for disiplinærsaker og salærsaker.

Detaljer

TILSYNSUTVALGET. Tilsynsutvalget for dommere har i møte den 31. januar 3013 truffet vedtak i

TILSYNSUTVALGET. Tilsynsutvalget for dommere har i møte den 31. januar 3013 truffet vedtak i TILSYNSUTVALGET FOR DOMMERE Tilsynsutvalget for dommere har i møte den 31. januar 3013 truffet vedtak i Sak nr: 97/12 (arkivnr: 201200863-11) Saken gjelder: Utvalgsmedlemmer: Klage fra advokat A på vegne

Detaljer

Tilsynsutvalget for dommere har i møte den 5. desember 2017 truffet vedtak i. Klage fra A på tingrettsdommer B ved X tingrett

Tilsynsutvalget for dommere har i møte den 5. desember 2017 truffet vedtak i. Klage fra A på tingrettsdommer B ved X tingrett Tilsynsutvalget for dommere har i møte den 5. desember 2017 truffet vedtak i Sak nr: 17-113 (arkivnr: 17/1375) Saken gjelder: Utvalgsmedlemmer: Klage fra A på tingrettsdommer B ved X tingrett Unni Sandbukt

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 13. mai 2011 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Tjomsland, Skoghøy og Bårdsen i

NORGES HØYESTERETT. Den 13. mai 2011 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Tjomsland, Skoghøy og Bårdsen i NORGES HØYESTERETT Den 13. mai 2011 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Tjomsland, Skoghøy og Bårdsen i HR-2011-00979-U, (sak nr. 2011/739), sivil sak, anke over kjennelse: Bergen

Detaljer

Retningslinjer for rettens behandling av saker etter barneloven om hvem av foreldrene barnet skal bo sammen med, samvær, med mer

Retningslinjer for rettens behandling av saker etter barneloven om hvem av foreldrene barnet skal bo sammen med, samvær, med mer Skal ligge på intranett/internett Nedre Romerike tingrett 3. mars 2014 Retningslinjer for rettens behandling av saker etter barneloven om hvem av foreldrene barnet skal bo sammen med, samvær, med mer Orientering

Detaljer

AS ble begjært konkurs av Kemneren i Oslo, og selskapene ble tatt under konkursbehandling i perioden 27. juli til 22. august 2005.

AS ble begjært konkurs av Kemneren i Oslo, og selskapene ble tatt under konkursbehandling i perioden 27. juli til 22. august 2005. NORGES HØYESTERETT Den 30. juni 2011 avsa Høyesterett dom i HR-2011-01322-A, (sak nr. 2011/172), sivil sak, anke over dom, Mads Jacobsen (advokat Peter Simonsen) mot Staten v/kemneren i Oslo (Kommuneadvokaten

Detaljer

Forsikringsklagenemnda Skade

Forsikringsklagenemnda Skade Forsikringsklagenemnda Skade Uttalelse FKN-2009-331 11.11.2009 Gjensidige Forsikring Rettshjelp Rettshjelputbetaling med befriende virkning direkte til advokat. Advokaten fikk utbetalt kr 40.175 fra selskapet

Detaljer

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 5525 14.2.2005 ACE EIERSKIFTE

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 5525 14.2.2005 ACE EIERSKIFTE FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 5525 14.2.2005 ACE EIERSKIFTE Dobbeltforsikring når utgifter er dekket under villa og eierskifte? FAL 6-3 og 4-14. Sikrede (selger) ble saksøkt av kjøper etter overdragelsen

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 1. desember 2015 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Skoghøy, Indreberg og Bårdsen i

NORGES HØYESTERETT. Den 1. desember 2015 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Skoghøy, Indreberg og Bårdsen i NORGES HØYESTERETT Den 1. desember 2015 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Skoghøy, Indreberg og Bårdsen i HR-2015-02400-U, (sak nr. 2015/1948), sivil sak, anke over kjennelse: Staten

Detaljer

Norges Høyesteretts ankeutvalg - Kjennelse. Sivilprosess. Ankenektelse. Arbeidsrett. Avvisning. Søksmålsfrist. Arbeidsmiljøloven 17-4.

Norges Høyesteretts ankeutvalg - Kjennelse. Sivilprosess. Ankenektelse. Arbeidsrett. Avvisning. Søksmålsfrist. Arbeidsmiljøloven 17-4. HR-2011-1612-U INSTANS: Norges Høyesteretts ankeutvalg - Kjennelse. DATO: 2011-08-26 KUNNGJORT: 2011-09-02 DOKNR/PUBLISERT: STIKKORD: SAMMENDRAG: SAKSGANG: PARTER: FORFATTER: HR-2011-1612-U Sivilprosess.

Detaljer

TRYGDERETTEN. Denne ankesaken ble avgjort den 7. januar 2011 i Trygderettens lokaler i Oslo.

TRYGDERETTEN. Denne ankesaken ble avgjort den 7. januar 2011 i Trygderettens lokaler i Oslo. TRYGDERETTEN Denne ankesaken ble avgjort den 7. januar 2011 i Trygderettens lokaler i Oslo. Rettens sammensetning: 1. Ole Tønseth, juridisk kyndig rettsmedlem, rettens administrator 2. Olav Vik, juridisk

Detaljer

Tilsynsutvalget for dommere har i møte den 31. mars 2016 truffet vedtak i. Klage fra A på dommerfullmektig B ved X tingrett

Tilsynsutvalget for dommere har i møte den 31. mars 2016 truffet vedtak i. Klage fra A på dommerfullmektig B ved X tingrett Tilsynsutvalget for dommere har i møte den 31. mars 2016 truffet vedtak i Sak nr: 15-073 (arkivnr: 15/1044) Saken gjelder: Utvalgsmedlemmer: Klage fra A på dommerfullmektig B ved X tingrett Unni Sandbukt

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2009-00748-A, (sak nr. 2008/1996), straffesak, anke over dom, (advokat Gunnar K. Hagen) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR-2009-00748-A, (sak nr. 2008/1996), straffesak, anke over dom, (advokat Gunnar K. Hagen) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 2. april 2009 avsa Høyesterett dom i HR-2009-00748-A, (sak nr. 2008/1996), straffesak, anke over dom, A (advokat Gunnar K. Hagen) mot Den offentlige påtalemyndighet (førstestatsadvokat

Detaljer

OSLO TINGRETT -----DOM --- -- Avsagt: 22.09.2009 i Oslo tingrett, Saksnr.: 09-085260TVI-OTIR/01. Dommer: Saken gjelder: avgjørelse

OSLO TINGRETT -----DOM --- -- Avsagt: 22.09.2009 i Oslo tingrett, Saksnr.: 09-085260TVI-OTIR/01. Dommer: Saken gjelder: avgjørelse OSLO TINGRETT -----DOM --- -- Avsagt: Saksnr.: Dommer: 22.09.2009 i Oslo tingrett, 09-085260TVI-OTIR/01 Tingrettsdommer Ingmar Nestor Nilsen Saken gjelder: Klage på Likestillings- og diskrimineringsnemndas

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2016-01052-A, (sak nr. 2015/2246), sivil sak, anke over kjennelse,

NORGES HØYESTERETT. HR-2016-01052-A, (sak nr. 2015/2246), sivil sak, anke over kjennelse, NORGES HØYESTERETT Den 18. mai 2016 avsa Høyesterett kjennelse i HR-2016-01052-A, (sak nr. 2015/2246), sivil sak, anke over kjennelse, Staten v/arbeids- og velferdsdirektoratet (Regjeringsadvokaten v/advokat

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 9. februar 2011 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Matningsdal, Bårdsen og Normann i

NORGES HØYESTERETT. Den 9. februar 2011 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Matningsdal, Bårdsen og Normann i NORGES HØYESTERETT Den 9. februar 2011 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Matningsdal, Bårdsen og Normann i HR-2011-00291-U, (sak nr. 2011/129), sivil sak, anke over kjennelse: Prosjekt

Detaljer

Tilsynsutvalget for dommere har i møte den 9. september 2015 truffet vedtak i

Tilsynsutvalget for dommere har i møte den 9. september 2015 truffet vedtak i Tilsynsutvalget for dommere har i møte den 9. september 2015 truffet vedtak i Sak nr: 15-025 (arkivnr: 15/447) Saken gjelder: Utvalgsmedlemmer: Klage fra A på lagdommer B, lagdommer C og kst. lagdommer

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 12. juli 2016 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Matningsdal, Skoghøy og Bergsjø i

NORGES HØYESTERETT. Den 12. juli 2016 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Matningsdal, Skoghøy og Bergsjø i NORGES HØYESTERETT Den 12. juli 2016 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Matningsdal, Skoghøy og Bergsjø i HR-2016-01587-U, (sak nr. 2016/1266), sivil sak, anke over kjennelse: I.

Detaljer

Kvinne ble diskriminert på grunn av graviditet da arbeidsgiver ikke ønsket å inngå skriftlig arbeidskontrakt og arbeidsforholdet opphørte

Kvinne ble diskriminert på grunn av graviditet da arbeidsgiver ikke ønsket å inngå skriftlig arbeidskontrakt og arbeidsforholdet opphørte Kvinne ble diskriminert på grunn av graviditet da arbeidsgiver ikke ønsket å inngå skriftlig arbeidskontrakt og arbeidsforholdet opphørte En kvinne mente seg diskriminert på grunn av graviditet da arbeidsgiver

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2008/964), sivil sak, anke over kjennelse, S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2008/964), sivil sak, anke over kjennelse, S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 17. desember 2008 avsa Høyesterett kjennelse i HR-2008-02161-A, (sak nr. 2008/964), sivil sak, anke over kjennelse, Trygve Tamburstuen (advokat Søren L. Lous til prøve) mot Børge

Detaljer

JURIDISK NØKKELINFORMASJON FOR AKSJONÆRER I HAFSLUND ASA

JURIDISK NØKKELINFORMASJON FOR AKSJONÆRER I HAFSLUND ASA JURIDISK NØKKELINFORMASJON FOR AKSJONÆRER I HAFSLUND ASA Nedenfor følger et sammendrag av enkelte norske juridiske problemstillinger i tilknytning til eie av aksjer i Hafslund ASA (nedenfor betegnet som

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2011-01740-A, (sak nr. 2011/205), sivil sak, anke over dom, (advokat Jostein Grosås til prøve)

NORGES HØYESTERETT. HR-2011-01740-A, (sak nr. 2011/205), sivil sak, anke over dom, (advokat Jostein Grosås til prøve) NORGES HØYESTERETT Den 19. september 2011 avsa Høyesterett dom i HR-2011-01740-A, (sak nr. 2011/205), sivil sak, anke over dom, A (advokat Jostein Grosås til prøve) mot B (advokat Anders Flatabø til prøve)

Detaljer

2009-053 Realkausjon tvungen gjeldsordning ugyldighet?

2009-053 Realkausjon tvungen gjeldsordning ugyldighet? 2009-053 Realkausjon tvungen gjeldsordning ugyldighet? Klager hadde flere lån i banken. Lånene var sikret i bl.a. en eiendom som var eid av klagers far. Etter farens død var eiendommen overtatt av klager.

Detaljer

Tilsynsutvalget for dommere har i møte den 15. juni truffet vedtak i

Tilsynsutvalget for dommere har i møte den 15. juni truffet vedtak i TILSYNSUTVALGET FOR DOMMERE Tilsynsutvalget for dommere har i møte den 15. juni truffet vedtak i Sak nr: 32/11 (arkivnr: 201100224-22) Saken gjelder: Utvalgsmedlemmer: Klage fra Domstoladministrasjonen

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2008-01841-A, (sak nr. 2008/1096), straffesak, anke over dom, (advokat Kjetil Krokeide) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR-2008-01841-A, (sak nr. 2008/1096), straffesak, anke over dom, (advokat Kjetil Krokeide) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 23. oktober 2008 avsa Høyesterett dom i HR-2008-01841-A, (sak nr. 2008/1096), straffesak, anke over dom, Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Per Egil Volledal) mot A (advokat

Detaljer

STEVNING TIL KONGSBERG TINGRETT

STEVNING TIL KONGSBERG TINGRETT Arne Trondrud 3630 Rødberg Kongsberg tingrett Rødberg 19. januar 2010 Postboks 454 3604 Kongsberg STEVNING TIL KONGSBERG TINGRETT Saksnummer : F2009-093317 Nore og Uvdal forliksråd Saksøker Prosessfullmektig

Detaljer

HAUGALAND TINGRETT DBO-HAUG. Tingrettsdommer Svein Åge Skålnes. Avgjørelse av spørsmål om habilitet

HAUGALAND TINGRETT DBO-HAUG. Tingrettsdommer Svein Åge Skålnes. Avgjørelse av spørsmål om habilitet HAUGALAND TINGRETT KJENNELSE Avsagt: 12. oktober 2009 Bo nr.: 93-019233DBO-HAUG Dommer: Tingrettsdommer Svein Åge Skålnes Saken gjelder: Avgjørelse av spørsmål om habilitet John Fostenes Knutsen Dommeren

Detaljer

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2009/12

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2009/12 ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2009/12 Klager: X Innklaget: Orkla Finans Kapitalforvaltning AS Postboks 1724 Vika 0121 Oslo Saken gjelder: Klagen retter seg mot den rådgivningen som ble utført av Orkla

Detaljer

NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918

NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918 NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918 AVGJØRELSE FRA NORGES FONDSMEGLERFORBUNDs ETISKE RÅD SAK NR. 1997/32 Klager: A Innklaget: Fearnley

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 12. januar 2015 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Gjølstad, Utgård og Indreberg i

NORGES HØYESTERETT. Den 12. januar 2015 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Gjølstad, Utgård og Indreberg i NORGES HØYESTERETT Den 12. januar 2015 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Gjølstad, Utgård og Indreberg i HR-2015-00067-U, (sak nr. 2014/1941), sivil sak, anke over kjennelse: A (advokat

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 23. desember 2014 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Tønder, Endresen og Bull i

NORGES HØYESTERETT. Den 23. desember 2014 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Tønder, Endresen og Bull i NORGES HØYESTERETT Den 23. desember 2014 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Tønder, Endresen og Bull i HR-2014-02513-U, (sak nr. 2014/2015), straffesak, anke over kjennelse: Byggmester

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2009/1001), sivil sak, anke over beslutning, A (advokat Bendik Falch-Koslung til prøve)

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2009/1001), sivil sak, anke over beslutning, A (advokat Bendik Falch-Koslung til prøve) NORGES HØYESTERETT Den 4. mars 2010 avsa Høyesterett kjennelse i HR-2010-00405-A, (sak nr. 2009/1001), sivil sak, anke over beslutning, A B (advokat Bendik Falch-Koslung til prøve) mot X kommune (advokat

Detaljer

HÅLOGALAND LAGMANNSRETT

HÅLOGALAND LAGMANNSRETT HÅLOGALAND LAGMANNSRETT BESLUTNING OG KJENNELSE Avsagt: 21.09.2017 Saksnr.: Dommere: 17-124909ASD-HALO Lagdommer Lagmann Lagdommer Henriette Nazarian Dag Nafstad Synnøve Nordnes Ankende part Ankemotpart

Detaljer

TILSYNSUTVALGET. Tilsynsutvalget for dommere har i møte den 12. september 2012 truffet vedtak i

TILSYNSUTVALGET. Tilsynsutvalget for dommere har i møte den 12. september 2012 truffet vedtak i TILSYNSUTVALGET FOR DOMMERE Tilsynsutvalget for dommere har i møte den 12. september 2012 truffet vedtak i Sak nr: 25/12 (arkivnr: 201200400-12) Saken gjelder: Utvalgsmedlemmer: Klage fra A på tingrettsdommer

Detaljer

2010-067 Påstand om manglende frarådning ved låneopptak prioritetsvikelse med borett

2010-067 Påstand om manglende frarådning ved låneopptak prioritetsvikelse med borett 2010-067 Påstand om manglende frarådning ved låneopptak prioritetsvikelse med borett Klager hevdet at hun burde ha vært frarådet å ta opp lån på kr 2.337.000,- sammen med sin daværende ektefelle i juni

Detaljer

BORGARTING LAGMANNSRETT

BORGARTING LAGMANNSRETT BORGARTING LAGMANNSRETT KJENNELSE Avsagt: 26.04.2012 Saksnr.: Dommere: 12-063457SAK-BORG/04 Carl August Heilmann Anne Ellen Fossum Anne Magnus Ankende parter fornærmede i straffesak mot Anders Behring

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 24. mars 2014 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Tjomsland, Skoghøy og Kallerud i

NORGES HØYESTERETT. Den 24. mars 2014 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Tjomsland, Skoghøy og Kallerud i NORGES HØYESTERETT Den 24. mars 2014 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Tjomsland, Skoghøy og Kallerud i HR-2014-00590-U, (sak nr. 2014/388), sivil sak, anke over kjennelse: A (advokat

Detaljer

JUR111 1 Arve- og familierett

JUR111 1 Arve- og familierett JUR111 1 Arve- og familierett Oppgaver Oppgavetype Vurdering 1 JUR111, generell info Dokument Automatisk poengsum 2 JUR111, oppgave 1 Skriveoppgave Manuell poengsum 3 JUR111, oppgave 2 Skriveoppgave Manuell

Detaljer

7 viktige regler om reklamasjon ved boligkjøp

7 viktige regler om reklamasjon ved boligkjøp 7 viktige regler om reklamasjon ved boligkjøp Det kan oppstilles 7 viktige regler for reklamasjon på mangel, ved kjøp av brukt bolig. Av advokat Trond Wåland trond@advokatsylte.no Noen regler er viktigere

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2012/1386), straffesak, anke over dom, (advokat John Christian Elden) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2012/1386), straffesak, anke over dom, (advokat John Christian Elden) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 28. januar 2013 avsa Høyesterett dom i HR-2013-00191-A, (sak nr. 2012/1386), straffesak, anke over dom, A (advokat John Christian Elden) mot Den offentlige påtalemyndighet Bistandsadvokat

Detaljer

Eksternt kontokjøp oppgjort over nettbank anvendelsesområdet for krkjl. 8 spm om bankens opplysningsplikt

Eksternt kontokjøp oppgjort over nettbank anvendelsesområdet for krkjl. 8 spm om bankens opplysningsplikt Bankklagenemndas uttalelse 2010-133 Eksternt kontokjøp oppgjort over nettbank anvendelsesområdet for krkjl. 8 spm om bankens opplysningsplikt Klager hadde betalt en reise til Thailand med et reiseselskap

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 6. november 2014 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Tjomsland, Matningsdal og Bergsjø i

NORGES HØYESTERETT. Den 6. november 2014 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Tjomsland, Matningsdal og Bergsjø i NORGES HØYESTERETT Den 6. november 2014 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Tjomsland, Matningsdal og Bergsjø i HR-2014-02165-U, (sak nr. 2014/1729), sivil sak, anke over kjennelse:

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2015-00539-A, (sak nr. 2014/1734), straffesak, anke over dom, I. (advokat John Christian Elden) II. (advokat Halvard Helle)

NORGES HØYESTERETT. HR-2015-00539-A, (sak nr. 2014/1734), straffesak, anke over dom, I. (advokat John Christian Elden) II. (advokat Halvard Helle) NORGES HØYESTERETT Den 5. mars 2015 avsa Høyesterett dom i HR-2015-00539-A, (sak nr. 2014/1734), straffesak, anke over dom, I. A (advokat John Christian Elden) mot Den offentlige påtalemyndighet II. B

Detaljer

S T E V N I N G TIL. Saksøkere: 1. Scan Booking Tor Tenden, Libakkfaret 2 A, 1184 Oslo 11. 2. Tenden Elektronikk A/S, Sverresgt 4, Oslo 6.

S T E V N I N G TIL. Saksøkere: 1. Scan Booking Tor Tenden, Libakkfaret 2 A, 1184 Oslo 11. 2. Tenden Elektronikk A/S, Sverresgt 4, Oslo 6. S T E V N I N G TIL O S L O B Y R E T T Saksøkere: 1. Scan Booking Tor Tenden, Libakkfaret 2 A, 1184 Oslo 11. 2. Tenden Elektronikk A/S, Sverresgt 4, Oslo 6. Prosessfullmektig: Adv. Knud Try, Torggt. 5,

Detaljer

TILSYNSUTVALGET. Tilsynsutvalget for dommere har i møte den 10. september 2014 truffet vedtak i. Klage fra A på sorenskriver B ved X tingrett

TILSYNSUTVALGET. Tilsynsutvalget for dommere har i møte den 10. september 2014 truffet vedtak i. Klage fra A på sorenskriver B ved X tingrett TILSYNSUTVALGET FOR DOMMERE Tilsynsutvalget for dommere har i møte den 10. september 2014 truffet vedtak i Sak nr: 14-032 (arkivnr: 201400245 14/177-1) Saken gjelder: Utvalgsmedlemmer: Klage fra A på sorenskriver

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 9. juni 2011 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Stabel, Bårdsen og Falkanger i

NORGES HØYESTERETT. Den 9. juni 2011 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Stabel, Bårdsen og Falkanger i NORGES HØYESTERETT Den 9. juni 2011 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Stabel, Bårdsen og Falkanger i HR-2011-01169-U, (sak nr. 2011/753), sivil sak, anke over kjennelse: A (advokat

Detaljer

Klag straks om du finner feil ved boligen. Publisert :11

Klag straks om du finner feil ved boligen. Publisert :11 Klag straks om du finner feil ved boligen Publisert 2014-02-14 13:11 Arkivfoto: DU BØR KLAGE STRAKS OM DU AVDEKKER FEIL OG MANGLER Boligen bør gjennomgås grundig etter overtakelsen, og det bør reklameres

Detaljer

SSTEENSTRUP STORDRANGE

SSTEENSTRUP STORDRANGE SSTEENSTRUP STORDRANGE ANKE TIL NORGES HØYESTERETT Oslo, 15. mars 2012 Vår ref.: 1479055.1-117351 Ansvarlig advokat: Morten Steenstrup Sak nr.: 11-188091ASK-GULA/AVD2 Ankende part: John Fostenes Knutsen

Detaljer

Unni Sandbukt (leder) Bjørn Eirik Hansen (vara) Jeppe Normann Svein J. Magnussen Turid Ellingsen

Unni Sandbukt (leder) Bjørn Eirik Hansen (vara) Jeppe Normann Svein J. Magnussen Turid Ellingsen Tilsynsutvalget for dommere har den 22. juni 2016 truffet vedtak i Sak nr: 16-017 (arkivnr: 16/276) Saken gjelder: Utvalgsmedlemmer: Klage fra A og B på konstituert sorenskriver C ved X tingrett. Unni

Detaljer

Tilsynsutvalget for dommere har i møte den 7. september 2016 truffet vedtak i. Klage fra A på tingrettsdommer B ved X tingrett

Tilsynsutvalget for dommere har i møte den 7. september 2016 truffet vedtak i. Klage fra A på tingrettsdommer B ved X tingrett Tilsynsutvalget for dommere har i møte den 7. september 2016 truffet vedtak i Sak nr: 16-043 (arkivnr: 16/605) Saken gjelder: Utvalgsmedlemmer: Klage fra A på tingrettsdommer B ved X tingrett Unni Sandbukt

Detaljer