Bærum på jakt etter innovative mat-løsninger

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Bærum på jakt etter innovative mat-løsninger"

Transkript

1 Nyhetsbrevet, OI-nyhetene og doffin.no er tjenester fra Difi (Direktoratet for forvaltning og IKT). OI-nyhetene publiseres daglig på nettstedet til Avdeling for offentlige anskaffelser i Difi. Nyhetsbrev nr. 21/2014 Fredag 6.juni 1. Bærum på jakt etter innovative mat-løsninger 2. Pasientformidling kan kreve regelunntak 3. Likevel greit å overprøve det faglige skjønnet? 4. Ny Difi-mal, innovasjon og strategi 5. Grensekryssende innkjøpssamarbeid er ok 6. Kompensasjon til tilbydere ved avbrutt konkurranse? 7. Ikkje nok med skriftlege prov i klagesaker? 8. Kvalitetsdokumentasjon viktigast i det offentlege Bærum på jakt etter innovative mat-løsninger Produktiviteten skal opp og pleie- og omsorgspersonell skal frigjøres slik at de kan konsentrere seg om kjerneoppgavene i Bærum kommunes hjemmebaserte tjenester. Derfor jakter kommunen nå på en innovativ og smart løsning for bestilling og innkjøp av dagligvarer, plukking og pakking av dagligvarer for brukere i denne tjenesten. Et samarbeid med NHO/KS Nasjonale program for leverandørutvikling er derfor innledet, og gjennom dialog med leverandørene skal det skaffes oversikt over hva markedet kan tilby. Det dreier seg om «Smart mat»-prosjektet. Også en betalingsløsning hører med i behovet. Distribusjon til brukerne utføres av kommunens egne enheter. Bærum storkjøkken leverer i dag middagsporsjoner til hjemmeboende kunder. Maten leveres av faste sjåfører og kundene får tilbud om at maten blir plassert i deres kjøleskap. I Bærum kommune er det flere og flere som har behov for pleie- og omsorgstjenester i hjemmet i årene som kommer. Samtidig kreves det produktivitetsforbedringer. Kommunen må ha nok kvalifisert personell for å utføre kjerneoppgavene innen pleie- og omsorgstjenestene. Bærum kommune må være proaktive for å sette organisasjonen i stand til å håndtere disse utfordringene. 1

2 Pilotprosjekt På bakgrunn av dette er det etablert et pilotprosjekt mellom Bærum kommune og NHO/KS Regionalt Program for leverandørutvikling Hovedstadsregionen. Prosjektet er kalt «Smart Mat Innovative løsninger i hjemmebaserte tjenester». En dialogkonferanse skal gjennomføres 13. juni, så følger en-til-en møter i slutten av august og kunngjøring av konkurranse i oktober med valg av leverandør før året er omme. Formålet med dialogkonferansen er å etablere tidlig dialog med markedet og presentere kommunens behov og utfordringer, informere markedet, og få markedets respons og tanker knyttet til behovet. På bakgrunn av denne dialogkonferansen vil kommunen invitere interesserte leverandører til å beskrive alternative løsninger på kommunens beskrevne behov og utfordringer ved et kortfattet skriftlig løsningsforslag på maks 1-3 sider. Dette skal gjøres på et overordnet og funksjonelt nivå. På en-til-en-møtene får de leverandørene som ønsker det, anledning til å presentere sine innsendte løsningsforslag. Målet for leverandørdialogen Målet med dialogen med markedet er å få best mulig kunnskap om mulighetsrommet og alternative løsninger. Ideer som kommer frem i denne prosessen, vil kunne bli brukt i utarbeidelse av en kravspesifikasjon. Valg av gjennomføringsmodell for konkurransen gjør kommunen i etterkant av dialogkonferansen. Hovedmålet er å frigjøre pleie- og omsorgspersonell til å utføre kjerneoppgaver i hjemmebaserte tjenester ved at det utvikles en smart og innovativ løsning for kommunens behov. Løsningen skal dekke brukernes individuelle behov i dag og i årene som kommer. Du finner omtale av Smart mat»-prosjektet her. Pasientformidling kan kreve regelunntak En serie med fylkesvise rammeavtaler er inngått for å sikre at pasienter får nødvendig behandling innen fastsatt frist, men det er noen «hull». Da må HELFO (Helseøkonomiforvaltningen), som skal formidle tilbud til pasienter, ty til unntak fra anskaffelsesregelverket: Når uforutsette omstendigheter gjør at en anskaffelse ikke kan utsettes i den tiden det tar å gjennomføre en konkurranse. Et mulighet er å bruke en leverandør som er på rammeavtale i nabofylket. Dette fremgår av et svar som helse- og omsorgsminister Bent Høie gav på et spørsmål fra stortingsrepresentant Johnny Ingebrigtsen (SV). Poenget hans var hvorfor Finnmarkspasienter forblir hos en privat leverandør når Finnmarkssykehuset ikke har fristbrudd. De regionale helseforetakene har plikt til å sørge for at befolkningen i helseregionen tilbys spesialisthelsetjenester. Pasienter har rett til å få nødvendig helsehjelp innen en individuelt fastsatt frist. HELFO har oppgaven med å formidle dersom helsetjenestene selv ikke finner tilbud innen fristen. - HELFO pasientformidling har i dag 14 rammeavtaler med leverandører som tilbyr psykisk helsevern eller rusbehandling, opplyste statsråd Høie. Det er lite forutsigbart for leverandøren om de får pasienter eller ikke. Imidlertid må de ha kapasitet tilgjengelig i 2

3 tilfelle det oppstår fristbrudd på den tjenesten de har forpliktet seg til å levere. Markedssituasjonen vil dermed kunne påvirke konkurransesituasjonen og dermed prisdannelsen. På enkelte områder kan det være svært utfordrende for HELFO pasientformidling å skaffe et subsidiært behandlingstilbud. Fylkesvise avtaler Eksisterende rammeavtaler trådte i kraft 1. januar 2012 og gjelder frem til 31. desember Det ble inngått avtaler fylkesvis innenfor de ulike diagnoser som blir behandlet ved poliklinisk psykisk helsevern. Rammeavtalene kan sies opp med en måneds varsel dersom det foreligger saklig grunn. Hvis en eller flere av disse rammeavtalene sies opp i avtaleperioden vil det normalt fortsatt kunne bli foretatt avrop ettersom det er inngått avtaler med flere leverandører per fylke. Når det gjelder Finnmark, opplyste statsråden at det ikke ble mottatt tilfredsstillende tilbud på poliklinisk behandling, og derfor ikke inngått en egen rammeavtale for Finnmark fylke. I januar 2012 mottok HELFO pasientformidling de første henvendelsene fra pasienter som opplevde fristbrudd innenfor psykisk helsevern ved Helse Finnmark HF. Selv om ingen rammeavtale forelå, var HELFO likevel forpliktet til å fremskaffe tilbud til fristbruddpasienter så raskt som mulig. Uforutsette omstendigheter - Selv om, understreket helse- og omsorgsministeren, HELFO som statlig virksomhet er underlagt regelverket for offentlige anskaffelser, har offentlige oppdragsgivere en adgang til å foreta anskaffelser uten å gjennomføre en anbudskonkurranse, for eksempel ved uforutsette omstendigheter som gjør at en anskaffelse ikke kan utsettes i den tiden det tar å gjennomføre en konkurranse. HELFO har i henhold til pasient- og brukerrettighetsloven plikt til å skaffe behandling uten opphold til pasienter som opplever fristbrudd. For å finne en tilfredsstillende behandling uten opphold for fristbruddpasientene fra Finnmark, ble de behandlingsinstitusjoner/behandlere som nettopp hadde inngått rammeavtaler med HELFO for nærliggende fylker, kontaktet, ifølge statsråden. Bare en av leverandørene kunne gi et behandlingstilbud til de aktuelle pasientene. Med utgangspunkt i den nylig inngåtte rammeavtalen med denne leverandøren ble det gjort avrop om direkte kjøp til den enkelte pasient. Svaret fra statsråd Høie finner du her. Likevel greit å overprøve det faglige skjønnet? Domstolene er likevel ikke så tilbakeholdende med å overprøve oppdragsgivers skjønn som tidligere uttalelser og KOFAs praksis skulle tilsi, og at det kanskje heller ikke er noen grunn til slik tilbakeholdenhet. Tesen fremsettes av dr.jur. Tor-Inge Harbo i en artikkel i siste utgave av Lov og Rett, der han stiller spørsmål rundt domstolenes rettslige overprøving av det innkjøpsfaglige skjønn. Det er partner Bjørg Ven i Advokatfirma Haavind AS som omtaler artikkelen til Harbo i siste utgave av nyhetsbrevet til Haavind. Ven var i mange år leder av Klagenemnda for offentlige anskaffelser (KOFA). 3

4 Harbo, som for tiden er gjesteforsker ved UiO, underbygger sin tese ved å vise til en dom avsagt av Borgarting lagmannsrett den 9. januar 2012, LB (Isachsen Transport AS). Saken gjaldt krav om erstatning for positiv kontraktsinteresse fordi Isachsen mente at de skulle vært tildelt to kontrakter i Drammen om drift og vedlikehold av veinettet i en 5-års periode. Tildelingskriteriene var 50 % pris og 50 % kvalitet, og det var bare tvist om kommunens evaluering av kvalitet. Forskjellen mellom vinnende tilbud og Isachsen var kun 2 poeng for den ene kontrakten (hhv 81 mot 79 poeng) og 5 poeng for den andre kontrakten (81 mot 76). Medlemmer av evalueringsgruppen ble avhørt som vitner, og lagmannsretten går i dommen svært detaljert inn på deres skjønnsutøvelse. Er det så galt? Harbo mener ifølge Ven, at lagmannsretten i sine uttalelser om poengsummen i denne saken går lengre enn å overprøve hvorvidt rammene for skjønnet er korrekt, om skjønnet bygger på feil faktum, er usaklig eller uforsvarlig, slik den gjengse lære har vært. Han stiller spørsmål ved om dette egentlig er så galt. I saker om erstatning for den positive kontraktsinteresse må det sannsynliggjøres at den forbigåtte leverandør ville fått kontrakten dersom feilen ikke var begått. Det innebærer nødvendigvis at man må gå langt i å overprøve oppdragsgivers vurdering. Harbo mener at dommere ikke har mindre kompetanse i en slik vurdering enn i mange andre kompliserte tekniske og økonomiske spørsmål dommere ellers må ta stilling til. Han fastslår videre at det anskaffelsesrettslige skjønnet ikke er det samme som forvaltningens frie skjønn, som ikke skal kunne overprøves av domstolene. Det siste dreier seg jo om offentlig myndighetsutøvelse og respekt for maktfordelingsprinsippet, mens det i anskaffelsessakene dreier seg om kontraktsinngåelse mellom to likeverdige parter. Rettssikkerhetshensyn Harbos argument er at den skjønnsmessige vurdering oppdragsgiver foretar i disse sakene har så stor betydning for tildelingen og den etterfølgende utarbeidelse av kontrakt mellom partene, at rettssikkerhetshensyn tilsier en mulighet for overprøvelse av det anskaffelses-rettslige skjønnet av et uavhengig organ domstolene eller KOFA, skriver Ven, og fortsetter: - De motforestillinger som straks melder seg, stikkes imidlertid ikke under en stol, Han ser at dette standpunkt vil føre til et større antall klager, være prosessdrivende og øke kostnadene ved anskaffelsene. Dette står i kontrast til hensynet om å sikre mest mulig effektiv bruk av det offentliges midler. Artikkelen til partner Bjørg Ven i Advokatfirmaet Haavind kan leses i sin helhet her (side 4 i nyhetsbrevet) Se også KOFA sak 2012/185 4

5 Aktuelt i kortform om offentlige anskaffelser Ny Difi-mal, innovasjon og strategi Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) har utviklet mal for kvalifikasjonskrav ved høyrisikoanskaffelser, og Hovedorganisasjonen Virke klager på utformingen av en tjenesteutlysning i Stavanger. Arbeids- og sosialdepartementet inviteres med i innovasjonsprogram, og Asker kommune har hatt dialog med leverandørmarkedet i forbindelse med utforming av kravspesifikasjon knyttet til bygging av svømmehall. Helseforetakenes Innkjøpsservice (HINAS) har på sin side hatt strategimøte med 60 innkjøpere, i Danmark øker kommunene sin konkurranseutsetting, og i Sverige skjerper fagforbund i det offentlige sine medlemmers kunnskap om anskaffelsesprosesser. Kvalifikasjonskrav ved høyrisikoanskaffelser ny mal Difi har nå publisert formulerings- og dokumentasjonsforslag til kvalifikasjonskrav for sosialt ansvarlig produksjon av høyrisikovarer som kjøpes inn av norske offentlige virksomheter. Malen skal sikre at leverandøren er egnet til å etterleve de sosiale kontraktsvilkårene som regulerer at produksjonen skjer etter internasjonale konvensjoner om menneskerettigheter og arbeidsrett, i tillegg til produsentlandets arbeidsrett og arbeidslovgivning. Malen er utarbeidet av Difi i samarbeid med en referansegruppe med representanter fra offentlige virksomheter, leverandører og sivilsamfunn. Du finner malen her. Kritiserer tjenesteutlysning I et brev til Helse- og omsorgsdepartementet klager Hovedorganisasjonen Virke på en anbudsutlysning i regi av Stavanger kommune. Den gjelder kjøp av tjenester i forbindelse med brukerstyrt personlig assistanse (BPA). Virke mener at utlysningen undergraver ordningen. BPA etterspørres, heter det, men de vilkårene som settes, går på tvers av det som kjennetegner BPA. Kravene ligner mer på anbud om fastlagte helsetjenester som denne gruppen av mennesker også kan trenge, men som ikke har noe med BPA å gjøre. Dette vil kunne få dramatiske følge for brukere av tjenesten, mener Virke, og ber departementet ta forholdene opp med kommunen snarest. Invitasjon til innovasjons-samarbeid NHO/KS Nasjonalt program for leverandørutvikling inviterer Arbeids- og sosialdepartementet til å bidra i deres arbeid for produktivitetsgevinster ved en mer effektiv, innovativ og fremtidsrettet bruk av offentlige anskaffelser. I en e-post til departementet skriver programmet at deltakelsen enten kan være støtte til innsatsen eller deltakelse i arbeidet på arbeids- og velferdssiden. Programmet er i ferd med å avslutte et fem-årig program og arbeider i disse dager med en eventuelt utvidet satsing på en ny fem-årig periode. Erfaringene med metoden som er utviklet og praksis fra 40 pilotprosjekter ønskes videreført. Leverandørdialog om svømmehall Asker kommune holdt nylig dialogkonferanse i samarbeid med Nasjonalt program for leverandørutvikling. Kommunen skal bygge Holmen svømmehall og valgte å gå i dialog med markedet for å få mer kjennskap til markedet og få innspill på løsninger innenfor 5

6 renseteknologi, energiløsninger, basseng- og varme-/ventilasjonsløsninger. Det er første gang en oppdragsgiver/byggherre med svømmeanlegg henvender seg til markedet på en slik måte i forkant av konkurranseutlysningen, og det ble godt mottatt av leverandørene. Hele 26 leverandørbedrifter deltok på konferansen, og de representerte flere bransjer. Flere kommuner deltok også: Fosnes kommune fra Nord-Trøndelag, Røyken og Aurskog- Høland fra regionen. Veien videre for HINAS Over 60 innkjøpere var nylig samlet på Thon Hotel Arena på Lillestrøm. Deres oppgave var å bistå HINAS i å velge ut de hvilke anbudsområder som HINAS sammen med helseforetakene bør satse på i de to nærmeste årene. Bakgrunnen for samlingen var oppdragsdokumentet som HINAS har fått for 2014 og det kategoriarbeidet som er gjort av Helse Vest. Arbeidet videre vil nå bestå i å lage strategier for de forskjellige anbudspakkene og arbeidet med å berede grunnen for de utvalgte områdene. Dansk konkurranseutsetting øker Mer enn hver fjerde oppgave i danske kommuner ble konkurranseutsatt i 2013, viser en oversikt fra Kommunernes Landsforening. I 2013 konkurranseutsatte kommunene 25,9 prosent av deres oppgaver, mens det året før var 25,4. Omfanget av konkurranseutsettingen har økt hvert år siden kommunereformen i Danmark i 2007, heter det, da omfanget av konkurranseutsettingen var 22, 6 prosent. Økningen skjer i hovedsak på oppgaver som rengjøring i institusjoner, vedlikehold av veier og matproduksjon/-levering til eldre. Styrker medlemmenes kompetanse Forhandlingsrådet til offentlige ansatte i Sverige ønsker å styrke sine medlemmers kompetanse innenfor anskaffelsesspørsmål. I samarbeid med sine fjorten medlemsforbund har Offentliganställdas Förhandlingsråd (OFR) utviklet en faglig håndbok for bedre offentlige anskaffelser. Poenget er at arbeidet med offentlige anskaffelser representerer helt nye arbeidsoppgaver for lokale tillitsvalgte. Fagforbundenes uttalte vilje er at de ønsker å være med tidlig i anskaffelsesprosessen og til det kreves kunnskap. OFR er en faglig, oppdragsstyrt forhandlingsorganisasjon, og er den organisasjon som representerer flest medlemmer i det offentlige Sverige - drøyt medlemmer. Grensekryssende innkjøpssamarbeid er ok Gjeldende EU-regler og dermed nasjonale regler for offentlige anskaffelser hverken åpner eller stenger for et grensekryssende anskaffelsessamarbeid. Heller ikke er det praksis å hente fra EU-domstolen. Derimot åpner det nylig vedtatte EU-direktivet for offentlige anskaffelser for slike prosjekter, skriver Konkurrensverket i en granskingsrapport. Det er et norsk/svensk forsvarssamarbeid om kjøp av lastebiler som har vært under de svenske konkurransemyndighetenes lupe. Samarbeidet som sådant får 6

7 «godkjent». Det var i 2008 at Försvarets materielverk (FMV) fikk den svenske regjeringens aksept for å innlede et samarbeid med norske FLO (Forsvarets logistikkorganisasjon) om å inngå en samarbeidsavtale med sikte på å kjøpe lastebiler for de to lands forsvar. Samarbeidsavtalen gikk ut på at FMV og FLO sammen skulle inngå en rammeavtale som begge kunne gjøre avrop på. FLO skulle stå for prosjektledelsen, og anbudskonkurransen skulle gjennomføres etter norsk lov. FMVs bidrag var teknisk personell. Gransking I november 2013 ble en avtale sluttet og noen dager senere innkom det en klage til det svenske klagedomstol-systemet. Klageren mente at FMV måtte gjennomføre en konkurranse etter svensk lov, mens FMV på sin side poengterte at det ikke var foretatt noen anskaffelse etter svensk regelverk i denne anledningen. Klagen ble deretter kalt tilbake og domstolen har avskrevet klagen uten å prøve den. Nå har imidlertid Konkurrensverket foretatt en gransking av FMVs handlemåte. Prøvingen omfatter ikke norske forhold, men om en svensk myndighet har gjennomført en handling som strider mot svensk lov eller berørte EU-rettslige bestemmelser eller ei. Spørsmålet er om det etter gjeldende regler er tillatt for offentlige oppdragsgivere å gjennomføre grenseoverskridende samarbeid slik som FLO og FMV gjorde. Konkurrensverket konstaterer at det ikke fins veiledning hverken i gjeldende EU-direktiv eller svensk lovgivning for et slikt samrbeid. Det foreligger ikke praksis fra EU-domstolen som kan tolkes som et forbud mot et slikt samarbeid. Derimot fins et slikt samarbeid omtalt i det nye direktivet for offentlige anskaffelser det som skal være på plass i den enkelte nasjons regelverk i løpet av Det nye direktivet I det nye direktivet åpnes det for muligheter til et slikt grensekryssende samarbeid. Det understrekes rett nok at et slikt samarbeid byr på store juridiske og praktiske utfordringer. Konkurrensverket slår fast at selv om det ikke står noe om slikt samarbeid i det gjeldende direktivet, kan ikke det hindre et slikt samarbeid. Forutsetningen må være at de grunnleggende prinsippene for offentlige anskaffelser ivaretas. At det gjelder et samarbeid med en myndighet i et ikke-medlemsland som er et EØS-land, er også akseptabelt, ifølge de svenske konkurransemyndighetene. Når det slikt samarbeid gjennomføres, er det viktig at prinsippet om innsyn legges til grunn. Det må være klart for alle mulige tilbydere hvilket av de to lands lovgivning som skal gjelde, likeledes forhold knyttet til selve konkurransen og hvilke sanksjonsregler som skal legges til grunn. Konkurrensverket kommer til at samarbeidet mellom FMV og FLO har levd opp til kravet om transparens. Likeledes er partenes ansvarsområde tydeliggjort. Ettersom et slikt samarbeid ennå ikke er gjeldende rett, påpeker Konkurrensverket at hvert slikt samarbeidsprosjekt må vurderes i hvert tilfelle. Selve gjennomføringen av anskaffelsen i et slikt samarbeid skal vurderes ut fra den nasjons regelverk som følges, heter det. Les Konkurrensverkets vurdering her. 7

8 Kompensasjon til tilbydere ved avbrutt konkurranse? Når en offentlig oppdragsgiver avbryter en anskaffelsesprosess, bør tilbyderne i konkurransen få anledning til å anlegge erstatningssøksmål mot oppdragsgiveren. Problemstillingen reises av to svenske advokater i en artikkel. Deres poeng er å styrke leverandørenes rett til kompensasjon i slike tilfeller. Spørsmålet er berettiget ettersom det i en slik situasjon faktisk er oppdragsgiveren som har påført leverandøren en unødig kostnad, skriver de to. Etter europeisk rettspraksis kan en offentlig oppdragsgiver avlyse en påbegynt anskaffelsesprosess. Det er opp til oppdragsgiveren selv å avgjøre, men det må foreligge saklige grunner, de grunnleggende EU-prinsippene må iakttas og det må ikke være basert på skjønn. Muligheten for å avlyse er ikke forbeholdt unntakssituasjoner eller der det foreligger tungtveiende grunner (EU-domstolen C-27/98 Fracasso og Leitschutz). I en artikkel på upphandling24.idg.se skriver advokatene Joakim Lavér og Therese Eriksson, Hannes Snellmann advokatbyrå, om retten til å avbryte anskaffelsesprosesser. De tar utgangspunkt i fire svenske dommer i perioden mars-april i år. De forsvarer oppdragsgiverens relativt store muligheter til å avlyse en påbegynt prosess. Det ville være forkastelig og fremfor alt feilaktig, heter det i artikkelen, å bruke ressurser og skattepenger til å påtvinge en oppdragsgiver å fullføre en anskaffelse som viser seg å være feil eller som ellers risikerer å skade konkurransen i markedet og de grunnleggende prinsippene i EU-retten. Hindrer tap av skattepenger Ved å tillate avlysning av en anskaffelsesprosess som ikke kan tilgodese de behov som den hadde til hensikt å oppfylle, kan det til og med hindres at skattepenger brukes til anskaffelser som har tapt sitt formål eller som ikke fører med seg de fordeler og den nytte som anskaffelsesretten faktisk er til for. Men, skriver de to, det bør overveies om ikke leverandørenes rett til kompensasjon for utarbeidet tilbud bør styrkes i forbindelse med at en oppdragsgiver avlyser en anskaffelsesprosess. Er det f.eks. rimelig at en leverandør skal behøve å stå for sine tilbudskostnader når en oppdragsgiver avlyser anskaffelsen på grunn av at han har benyttet feilaktig eller dårlig evalueringsmodell? Spørsmålet er berettiget ettersom det i en slik situasjon faktisk er oppdragsgiveren som har påført leverandøren en unødig kostnad. Sivilrettslig erstatningssøksmål? En ikke helt urimelig tanke, fremholder artikkelforfatterne, er det at det i en slik situasjon som beskrevet er og skal være anskaffelsesrettslig akseptabelt å avbryte anskaffelsen, men at leverandørene samtidig på sivilrettslig grunnlag kan anlegge erstatningssøksmål mot oppdragsgiveren på samme vilkår som det er mulig i rent sivilrettslige sammenhenger. Artikkelen med lenker til de omtalte svenske dommene finner du her. 8

9 Ikkje nok med skriftlege prov i klagesaker? I dei svenske domstolane som drøftar klagemål om offentlege innkjøp er det skriftleg dokumentasjon som gjeld, nett slik som i KOFA her heime. Ein dom i ein domstol i grannelandet har gjort at advokatar har reist spørsmålet om det er naudsynt med større innslag av munnlege tingingar i klagemål-domstolane. Det gjeld når ein klagar kjem med påstandar som treng høg grad av prov frå til dømes tekniske ekspertar. Då krev domstolen at klagaren klart må syne at oppdragsgjevaren har teke feil eller teke utanforliggande omsyn. Det er to av advokatane i Hannes Snellman, Andes Johansson og Erik Gadman, som kommenterer domsavgjerda i Upphandling24. Saka gjaldt ein svensk kommune som skulle kjøpe digitale trafikkskilt. Ei rekkje tekniske krav til produkta vart stilte. Leverandøren som kom på fjerdeplass i tevlinga, klaga kontraktstildelinga inn for dosmtolen. Etter det han meinte hadde alle dei tre føre han på lista alvorlege feil i tilboda sine, mellom anna var det «skal»-krav som ikkje var fylde, det var ikkje rett referansar og det var tekniske krav som ikkje var fylde. Då første steget i klagesystemet i Sverige, förvaltningsrätten, ikkje gav klagaren medhald, klaga han vidare til kammarrätten. Heller ikkje her fekk han rett, og no ligg saka i Högsta förvaltningsdomstolen (mål nr ). Grunngjevinga Grunngjevinga som kammarrätten gav då klagaren ikkje fekk medhald, har interessert dei to advokatane. Når det gjeld tekniske krav, heiter det, må ein leverandør «klart» syne at oppdragsgjevaren har teke feil i vurderinga av tilbodet eller teke omsyn som ikkje høyrer med. Spørsmål som geld påstandar som det etter sin natur ikkje er mogeleg å vurdere truverde av utan teknisk eller annen særleg sakkunne, er det leverandøren som har ansvaret for ved sakkunnige prov eller på annan måte å styrkje påstandane sine. Advokatane er samde i at dette må vere ein hovudregel, men dei strekar under at det kan vere vanskeleg for ein leverandør å sikre gode nok prov. I nokre tilfelle kan det då godt vere føremålstenleg å plasere provbøra på oppdragsgjevaren, skriv dei, men ikkje i denne saka. Domstolen legg provbøra på leverandøren, og advokatane tolkar bruken av «klart» slik at det gjeld styrkjen i provet, ikkje at ansvaret ligg hos leverandøren i staden for hos oppdragsgjevaren. Det er leverandøren, klagaren, som må sjå til å styrkje sine prov gjennom bruk av sakkunnige eller på annan måte. Understrekinga tolkast som ei melding til leverandøren om når det er særskilt viktig å kome med prov. Vanskeleg Dette gjeld, skriv advokatane, spørsmål som er av ein slik karakter at vanlege menneske skal kunne avgjere truverdet og kva slags påstandar som høyrer heime i den kategorien. Det er, meiner dei, vanskeleg å ha noka meining på førehand om når det er naudsynt på kome med sakkunnige i slike saker, og kva som skal til for å styrkje ein påstand. Det kan reisast spørsmål om ein påstand som det vert kravd særskilt sakkunnskap for å kunne avgjere truverde verkeleg krev ein annan form for prov enn andre påstandard eller om det snarare er krav om argumentasjon, presentasjon og retorikk som gjer at desse skil seg får andre påstandar. I Sverige er ein förvaltingsprosess som slike klagemål er, kjennteikna med skriftlege prov. Munnlege tingingar høyrer sjeldan med. Med bakgrunn i denne trafikkskilt-saka reiser advokatane spørsmålet om det er naudsynt med fleire innslag av munnlege 9

10 tingingar i klagemål om offentlege innkjøp enn kva som gjeld i dag for at domstolen skal kunne høyre sakkunnige og vurdere kompetansen og truverde deira. Vurderingane til dei to advokatane finn du her. Kvalitetsdokumentasjon viktigast i det offentlege Offentlege innkjøpssjefar legg meir vekt på kvalitetsdokumentasjon enn kollegaene i det private når dei gjer tenestekjøp. Det går fram av ei dansk undersøking. Men det er vanskeleg å gjennomskode om tenesteverksemdene verkeleg lever opp til dei kvalitetskrava som vert stilte, heiter det, og i begge leirane ønskjer dei seg ei særskilt kvalitetsmerking for tenestebransjen. Undersøkinga er gjort av Operate A/S på vegner av Servicebranchens Arbejdsgivere i oktober-november førre året. Det var synspunkt på kvalitet i private og offentlege innkjøp som foreininga var oppteken av. 326 innkjøpssjefar i det private og 88 i det offentlege er med i undersøkinga. Resultata av undersøkinga tyder på at åtte av ti private og offentlege innkjøpssjefar er svært samde eller samde i at dei til vanleg har tillit til tenesteytarar. Men 55 prosent av dei private og 40 prosent av dei offentlege seier at det óg er dei i bransjen dei ikkje kan ha tillit til. Dei skuldast melom anna at kvar sjette har høyrt om andre som har dårlege røynsler ved kjøp av slike ytingar. Seie opp ein avtale Om lag kvar åttande innkjøpssjef har opplevd å måtte seie opp ein avtale med ein leverandør av tenesteytingar på grunn av problem. Hos det offentlege gjeld det oftast svart arbeid (13 pst.), ulovgleg arbeidskraft (13 pst.) og dårleg danskkunnskapar (6 prosent). Sistnemnde er den vanlegaste grunnen til at private seier opp tenesteytarar, går det fram av undersøkinga. 43 prosent av dei private og offentlege innkjøparane er samde i at pris og kvalitet skal telje like mykje ved kjøp av tenestetytingar. For 30 prosent er kvalitet viktigare og for 27 prosent pris. Gode referansar er eit av dei viktigaste kvalitetskriterium for både dei private og dei offentlege innkjøparane. Offentlege innkjøparar vektar dokumentasjon særleg høgt 47 prosent. Det gjeld dokumentasjon i form av undersøkingar som syner nøgde brukarar. Dei legg like eins vekt på at leverandøren lever opp til ILO-konvensjon nr 94, dvs at medarbeidarane har arbeidsvilkår etter gjeldande danske avtalar iarbeidslivet. 41 prosent av dei offentlege innkjøparane legg vekt på det. Dokumentasjon i det private Også private legg vekt på dokumentasjon i samband med kvalitet 39 prosent, men førehandskunnskap om leverandøren er viktigare for desse enn for dei offentlege innkjøparane. 10

11 Det er både tidkrevjande og vanskeleg å kjøpe tenesteytingar, sier både dei private og dei offetlege innkjøparane. 94 prosent av innkjøparane i det offentlege har ein skriftleg innkjøpspolitikk dei nyttar når dei kjøper, og oftast nyttar dei open tilbodstevling (58 prosent), og avgrensa tevling med førehandskvalifikasjon ( 28 prosent). Berre 20 prosent avd ei private har ein innkjøpspolitikk å støtte seg til. Det er vanskeleg og tidkrevjande å få rede på den kvaliteten som tenesteytarane verkeleg har å tilby. Meir enn sju av ti seier at det tek tid å sjå om tenesteverksemdene lever opp til kvalitetskrava på arbeidsplassen og 55 prosent finn det mykje krevjande å gjennomskode dette. Åtte av ti innkjøpssjefar meiner det er ein god ide å innføre ei felles kvalitetsmerking for denne bransjen. Undersøkinga finn du her. 11

BÆRUM KOMMUNE SMART MAT! Innovative løsninger i hjemmebaserte tjenester. Pilotprosjekt i Regionalt program for leverandørutvikling Hovedstadsregionen

BÆRUM KOMMUNE SMART MAT! Innovative løsninger i hjemmebaserte tjenester. Pilotprosjekt i Regionalt program for leverandørutvikling Hovedstadsregionen BÆRUM KOMMUNE SMART MAT! Innovative løsninger i hjemmebaserte tjenester Pilotprosjekt i Regionalt program for leverandørutvikling Hovedstadsregionen 1. Bakgrunn I Bærum kommune er det flere og flere som

Detaljer

Drammen kommune Isachsen entreprenør AS

Drammen kommune Isachsen entreprenør AS Drammen kommune Isachsen entreprenør AS Vurdering av spørsmålet om anke Advokat Brynjulf Næss 1 Innholdet i presentasjonen 1. Bakgrunnen for saken 2. De rettslige spørsmålene 3. Tingrettens dom 4. Lagmannsrettens

Detaljer

Stol på deg selv!! KOFA har ikke alltid rett. Av advokat Esther Lindalen R. Garder (esther@gille.no)

Stol på deg selv!! KOFA har ikke alltid rett. Av advokat Esther Lindalen R. Garder (esther@gille.no) Stol på deg selv!! KOFA har ikke alltid rett Av advokat Esther Lindalen R. Garder (esther@gille.no) Jeg gir i økende grad råd til klienter i saker der KOFA har kommet med uttalelser partene er sterkt uenige

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede gjennomførte en ett trinns konkurranse med forhandling om rammeavtale for anskaffelse av hotelltjenester. Klagenemnda fant at tildelingskriteriet "Dekningsområde

Detaljer

Lov og forskrift. Loen 18.11.2009. Oddvin Ylvisaker

Lov og forskrift. Loen 18.11.2009. Oddvin Ylvisaker Innkjøpsregelverket Lov og forskrift Loen 18.11.2009 Oddvin Ylvisaker Regelverket Direktiv frå EU Lov 16 juli 1999 nr 69 Forskrift 7 april 2006 nr 402 Kva er spesielt? Anskaffelsesregelverket regulerer

Detaljer

Prosjekt Tryggere hverdag

Prosjekt Tryggere hverdag Prosjekt Tryggere hverdag Responssentertjenester og trygghetsskapende produkter Notat som grunnlag for dialogprosess med leverandører fram mot utarbeidelse av kravspesifikasjon Målgruppe: Leverandører

Detaljer

Offentlige anskaffelser innenfor helseleverandørsektoren

Offentlige anskaffelser innenfor helseleverandørsektoren Offentlige anskaffelser innenfor helseleverandørsektoren Regelverket om offentlige anskaffelser er av vesentlig betydning for leverandører innen helsesektoren, ettersom det offentlige er en sentral kunde

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede gjennomførte en konkurranse med forhandling i ett trinn for inngåelse av rammeavtaler om vaskeritjenester. Klagenemnda fant at innklagede hadde brutt

Detaljer

Hva gjør kommunene feil i innkjøpsprosessen hva bør kontrollutvalgene fokusere på? 3. februar 2011

Hva gjør kommunene feil i innkjøpsprosessen hva bør kontrollutvalgene fokusere på? 3. februar 2011 Hva gjør kommunene feil i innkjøpsprosessen hva bør kontrollutvalgene fokusere på? 3. februar 2011 Erlend Pedersen Fungerende sekretariatsleder i KOFA 1 Presentasjon av foredraget 1. Innledning. 2. Hvorfor

Detaljer

Utfordringer ved gjennomføring av anbudskonkurranse klager og konflikter. Avfallsdagene 2012 Tone Gulliksen, advokat i Maskinentreprenørenes forbund

Utfordringer ved gjennomføring av anbudskonkurranse klager og konflikter. Avfallsdagene 2012 Tone Gulliksen, advokat i Maskinentreprenørenes forbund Utfordringer ved gjennomføring av anbudskonkurranse klager og konflikter Avfallsdagene 2012 Tone Gulliksen, advokat i Maskinentreprenørenes forbund Maskinentreprenørens forbund Stiftet 1948 En frittstående

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Saken gjelder: Tildelingsevaluering. Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse for inngåelse av en rammeavtale for rådgivende ingeniørtjenester og landskapsarkitekttjenester.

Detaljer

Hvorfor dialog med markedet?

Hvorfor dialog med markedet? Dialog med markedet Hvorfor dialog med markedet? Hvorfor dialog med markedet? Vet du hva markedet kan tilby? Vet markedet hva du trenger? Utfordringer For sjelden dialog med markedet Mange bruker samme

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Saken gjelder: Tildelingsevaluering. De generelle kravene i 5. Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse for inngåelse av en rammeavtale for prosjektering

Detaljer

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Klagenemnda for offentlige anskaffelser Ressursklinikken AS Storgata 25b 2000 LILLESTRØM Deres referanse Vår referanse Dato 2010/139 25.06.2010 Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Det vises til

Detaljer

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Klagenemnda for offentlige anskaffelser TNS Gallup AS Postboks 240 Sentrum 0103 OSLO Norge Deres referanse Vår referanse Dato: 2011/0185-7 15.02.2013 Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Det vises

Detaljer

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Klagenemnda for offentlige anskaffelser Kluge Advokatfirma DA Att: Advokat Steinulf Tungesvik Postboks 394 Sentrum 5805 Bergen Deres referanse Vår referanse Dato 2011/103 11.07.2011 Avvisning av klage

Detaljer

Blir du lurt? Unngå anbodssamarbeid ved innkjøp

Blir du lurt? Unngå anbodssamarbeid ved innkjøp Blir du lurt? Unngå anbodssamarbeid ved innkjøp Anbodssamarbeid er blant dei alvorlegaste formene for økonomisk kriminalitet. Anbodssamarbeid inneber at konkurrentar samarbeider om prisar og vilkår før

Detaljer

TILLEGGSOPPLYSNINGER (NR 3) NY TELEFONILØSNING TIL FINNMARK FYLKESKOMMUNE

TILLEGGSOPPLYSNINGER (NR 3) NY TELEFONILØSNING TIL FINNMARK FYLKESKOMMUNE TILLEGGSOPPLYSNINGER (NR 3) NY TELEFONILØSNING TIL FINNMARK FYLKESKOMMUNE Finnmark fylkeskommune har mottatt følgende spørsmål til anbudet: 1) Oppfølgingsspørsmål til svaret i punkt 1 i dokumentet tilleggsopplysninger

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klager har deltatt i en konkurranse med forhandling i ett trinn om inngåelse av rammeavtale for jobbsøkerkurs. Klagenemnda fant at innklagede hadde brutt forskriften

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0190/04 04/01688 KONKURRANSEUTSETJING AV MATFORSYNING TIL OMSORGSSEKTOREN

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0190/04 04/01688 KONKURRANSEUTSETJING AV MATFORSYNING TIL OMSORGSSEKTOREN Os kommune Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Luranetunet Møtedato: 26.10.2004 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING Tillegg SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0190/04 04/01688 KONKURRANSEUTSETJING AV MATFORSYNING

Detaljer

Innovasjons- og anskaffelsesprosesser i Bærum kommune. Kristin Standal 12. Mars 2015

Innovasjons- og anskaffelsesprosesser i Bærum kommune. Kristin Standal 12. Mars 2015 Innovasjons- og anskaffelsesprosesser i Bærum kommune Kristin Standal 12. Mars 2015 Bakgrunn Innovasjon og anskaffelse Eksemplifisert ved Smart Mat Anskaffelse av sykesignalanlegg Trygg i eget hjem - Trygghetspakken

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2008. 2. Nærare om nemnda Klagenemnda har åtte medlemer. Frå 1. januar 2008 var følgjande personar medlem i nemnda:

ÅRSRAPPORT 2008. 2. Nærare om nemnda Klagenemnda har åtte medlemer. Frå 1. januar 2008 var følgjande personar medlem i nemnda: ÅRSRAPPORT 2008 1. Miljøinformasjonslova og klagenemnda for miljøinformasjon Miljøinformasjonslova 1 tok til å gjelde 1. januar 2004. Lova gjev alle rett til å få miljøinformasjon om tilhøve ved offentlege

Detaljer

STYRESAK FORSLAG TIL VEDTAK. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK:

STYRESAK FORSLAG TIL VEDTAK. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK: STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Vest RHF DATO: 06.10.2014 SAKSHANDSAMAR: Ingvill Skogseth SAKA GJELD: Høyring - Stønad til helsetenester mottatt i eit anna EØS-land- Gjennomføring av pasientrettighetsdirektivet

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Direktoratet for forvaltning og IKT. Finn Arnesen, Marianne Dragsten og Jakob Wahl

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Direktoratet for forvaltning og IKT. Finn Arnesen, Marianne Dragsten og Jakob Wahl Klagenemnda for offentlige anskaffelser Saken gjelder: Evaluerings- eller prismodell og de generelle kravene i 5 Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse for inngåelse av kontrakt om utvikling

Detaljer

Kjøpe riktig eller gjøre riktige innkjøp.

Kjøpe riktig eller gjøre riktige innkjøp. Medisinsk teknisk forening symposium 2010 Kjøpe riktig eller gjøre riktige innkjøp. vurdert i lys av lov og forskrift om offentlige anskaffelser og regelverkets intensjoner. Anne Chr. Røthe, juridisk rådgiver

Detaljer

Praktiske råd om hva du bør legge vekt på ved utarbeidelse av anbud. Advokat Carsten Anker Presentasjon LFH 27. september 2013

Praktiske råd om hva du bør legge vekt på ved utarbeidelse av anbud. Advokat Carsten Anker Presentasjon LFH 27. september 2013 Praktiske råd om hva du bør legge vekt på ved utarbeidelse av anbud Advokat Carsten Anker Presentasjon LFH 27. september 2013 Innledning dagens tema Tre ting man bør tenke på ved utforming av tilbud: Ikke

Detaljer

Varmedistribusjon i passivhus-skolebygg i Oslo

Varmedistribusjon i passivhus-skolebygg i Oslo Varmedistribusjon i passivhus-skolebygg i Oslo Invitasjon til innovasjonskonkurranse Undervisningsbygg Oslo KF inviterer i samarbeid med Nasjonalt program for leverandørutvikling til innovasjonskonkurranse

Detaljer

Fagdag for offentlige anskaffelser

Fagdag for offentlige anskaffelser Fagdag for offentlige anskaffelser 23.05.2017 Sanksjonsapparatet når man er misfornøyd: Midlertidig forføyning og erstatning Advokat Trine Lise Fromreide Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig www.svw.no Tema

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Saken gjaldt hvorvidt innklagede hadde foretatt ulovlig direkte anskaffelse av bygge- og anleggstjenester og om det skulle ilegges gebyr. Klagenemnda fant at innklagede

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse for inngåelse av rammeavtale om vikartjenester innen helsesektoren. Klagenemnda kom til at innklagede ikke hadde

Detaljer

Hvordan gjennomføre dialog med markedet? Marit Holter-Sørensen Difi

Hvordan gjennomføre dialog med markedet? Marit Holter-Sørensen Difi Hvordan gjennomføre dialog med markedet? Marit Holter-Sørensen Difi Hvorfor dialog med markedet? Vet du hva markedet kan tilby? Vet markedet hva du trenger? Hva er status? Lite dialog Mange bruker samme

Detaljer

Haavind Nyhetsbrev 03/2014 Offentlige anskaffelser

Haavind Nyhetsbrev 03/2014 Offentlige anskaffelser Haavind Nyhetsbrev 03/2014 Offentlige anskaffelser Prejudisiell uttalelse fra EU-domstolen vedrørende intensjonskunngjøring og sanksjonen uten virkning EU-domstolen avga 11. september 2014 uttalelse i

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Norsk institutt for by- og regionforskning (NIBR), Norsk Institutt for

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Norsk institutt for by- og regionforskning (NIBR), Norsk Institutt for Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemndas avgjørelse 26. mai 2003 i sak 2003/19 Klager: Norsk institutt for by- og regionforskning (NIBR), Norsk Institutt for naturforskning, og Norsk senter

Detaljer

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Klagenemnda for offentlige anskaffelser Stangeland & Co advokatfirma Veverigata 1 4514 MANDAL Norge Deres referanse Vår referanse Dato: 2013/0077-8 02.10.2014 Avvisning av klage på offentlig anskaffelse

Detaljer

Forberedende markedsundersøkelser. Beatrice D Hennyng og Kristine Vigander, KS Advokatene

Forberedende markedsundersøkelser. Beatrice D Hennyng og Kristine Vigander, KS Advokatene Forberedende markedsundersøkelser Beatrice D Hennyng og Kristine Vigander, KS Advokatene Disposisjon 1. Forberedende markedsundersøkelse 2. Rettslige rammer 3. Hvordan gjennomføre dialog 4. Når oppstår

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klager har deltatt i en konkurranse med forhandling i ett trinn for inngåelse av rammeavtale for kurs beregnet på langtidsledige, mottakere av sosialhjelp og personer

Detaljer

Internkurs i offentlige anskaffelser okt. 2015

Internkurs i offentlige anskaffelser okt. 2015 Internkurs i offentlige anskaffelser okt. 2015 Anskaffelsesprosessen FORBEREDELSES- FASEN BEHOVSVERIFIKASJON MARKEDSUNDERSØKELSE GJENNOMFØRINGS FASEN KONKURRANSEBETINGELSER KONTRAKTSTILDELING OPPFØLGINGS-

Detaljer

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Klagenemnda for offentlige anskaffelser Mottaker Namsskoganbygg AS Namsskoganveien 10 7890 NAMSSKOGAN Birgit Johansen Deres ref.: Vår ref.: 2016/0108-8 Saksbehandler: Sunniva Mariero Leknes Dato: 07.02.2017

Detaljer

Offentlige anskaffelser 11 Håndhevelse av anskaffelsesregelverket

Offentlige anskaffelser 11 Håndhevelse av anskaffelsesregelverket Dosent Ingun Sletnes Offentlige anskaffelser 11 Håndhevelse av anskaffelsesregelverket Administrasjon og ledelse og organisasjon og forvaltning Håndhevingsregler Dagens regelverk ble innført i 2012 og

Detaljer

Fremtidsrettet og moderne varslings- og kommunikasjonsløsninger i omsorgsboliger.

Fremtidsrettet og moderne varslings- og kommunikasjonsløsninger i omsorgsboliger. Fremtidsrettet og moderne varslings- og kommunikasjonsløsninger i omsorgsboliger. Notat som grunnlag for dialogprosess med potensielle leverandører frem mot utarbeidelse av kravspesifikasjon. Målgruppe:

Detaljer

Offentlige anskaffelser - frivillig innleveringsoppgave

Offentlige anskaffelser - frivillig innleveringsoppgave Offentlige anskaffelser - frivillig innleveringsoppgave Lov om offentlige anskaffelser (heretter kalt LOA) og Forskrift om offentlige anskaffelser (heretter kalt FOA) kommer til anvendelse i denne saken.

Detaljer

Advokatfullmektig Ingeborg Randers- Pehrson har lang og omfattende erfaring

Advokatfullmektig Ingeborg Randers- Pehrson har lang og omfattende erfaring AnskaffelseXperten har utvidet Den 20. august 2015 utvidet Advokatfirmaet AnskaffelseXperten AS med å ansette en advokatfullmektig. I dag arbeider både advokat Marianne H. Dragsten og advokatfullmektig

Detaljer

Per Helge Tomren Offentlege anskaffelser reglar, typiske feil mm

Per Helge Tomren Offentlege anskaffelser reglar, typiske feil mm Per Helge Tomren Offentlege anskaffelser reglar, typiske feil mm Innledning Kven handlar det om Stat, fylkeskommuner og kommuner Offentligrettslige organ Regelverk Lov om offentlige anskaffelser (LOA kom

Detaljer

I denne besvarelsen vil jeg ta stilling til de rettslige problemstillingene i Storevik kommunes anskaffelse av renholdstjenester for Solvik sykehjem.

I denne besvarelsen vil jeg ta stilling til de rettslige problemstillingene i Storevik kommunes anskaffelse av renholdstjenester for Solvik sykehjem. Min eksamensbesvarelse I denne besvarelsen vil jeg ta stilling til de rettslige problemstillingene i Storevik kommunes anskaffelse av renholdstjenester for Solvik sykehjem. 1. Gjelder anskaffelsesregelverket

Detaljer

Strategiplan for Apoteka Vest HF

Strategiplan for Apoteka Vest HF Strategiplan for Apoteka Vest HF 2009 2015 Versjon 0.91 03.09.2008 Strategiplan for Apotekene Vest HF 2009 2015 Side 1 Innleiing Det har vore nokre spennande år for Apoteka Vest HF sida reforma av helseføretaka

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede gjennomførte en konkurranse med forhandling i ett trinn om utskifting av fasadefelt med nye ytterdører for Hennummarka skole og Liertun sykehjem. Klagenemnda

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Ulovlig direkte anskaffelse, avlysning, karenstid

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Ulovlig direkte anskaffelse, avlysning, karenstid Klagenemnda for offentlige anskaffelser Saken gjelder: Ulovlig direkte anskaffelse, avlysning, karenstid Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse for inngåelse av rammeavtale om tømming og spyling

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse for inngåelse av rammeavtale(r) for kjøp av bøker og media til folkebibliotekene i seks kommuner. Klagenemnda fant

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Saken gjelder: De generelle kravene i 5 Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse for anskaffelse av telefoniløsning. Klagenemnda gav klager medhold i at

Detaljer

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Klagenemnda for offentlige anskaffelser Porsanger Rør AS Nedre Smørstad Postboks 93 9711 Lakselv Deres referanse Vår referanse Dato Terje Pedersen 2010/20 28. april 2010 Avvisning av klage på offentlig

Detaljer

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Klagenemnda for offentlige anskaffelser Orange Helse AS Fabrikkgaten 5 5059 BERGEN Norge Deres referanse Vår referanse Dato: 2011/0316-8 04.07.2013 Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Det vises

Detaljer

"Smarte" miljøvennlige anskaffelser -

Smarte miljøvennlige anskaffelser - Foto: Jo Michael "Smarte" miljøvennlige anskaffelser - Med fokus på Innovasjon Storsamling for Framtidens byer 23.4.2012, Tore André Sines Nasjonalt program for leverandørutvikling Agenda Om Programmet

Detaljer

Inspirert? Hvordan gjennomføre en innovativ anskaffelse?

Inspirert? Hvordan gjennomføre en innovativ anskaffelse? Inspirert? Hvordan gjennomføre en innovativ anskaffelse? Cecilie Møller Endresen, prosjektleder 28. mars 2017 Formål Øke innovasjonseffekten av offentlige anskaffelser Programansvarlig NHO KS Difi Ledende

Detaljer

INNKJØPSFORUM. Nyhetsbrev nr. 31. 31. august 2015

INNKJØPSFORUM. Nyhetsbrev nr. 31. 31. august 2015 INNKJØPSFORUM Nyhetsbrev nr. 31 31. august 2015 hetsbrev nr. 3 Det faglige hjørnet: Terskelverdien ved løpende kontrakter må beregnes enten ved mest mulig forsvarlige anslag eller historiske data. Hva

Detaljer

KURS I OFFENTLIGE ANSKAFFELSER VINTER 2010

KURS I OFFENTLIGE ANSKAFFELSER VINTER 2010 KURS I OFFENTLIGE ANSKAFFELSER VINTER 2010 www.offentligeanskaffelser.no www.innkjøpsforum.no KURSOVERSIKT kjøp Internasjonale KR, kjøp Internasjonale Alle kurs: Bygg- og anleggsanskaffelser Bygg- og anleggsanskaffelser

Detaljer

KOFA - Klagenemnda for offentlige anskaffelser

KOFA - Klagenemnda for offentlige anskaffelser 2009/115 Innklaget virksomhet: Klager: Saksnummer: 2009/115 Saksbehandler: Vedtak: Avgjort av: Saksdokument: Saken gjelder: Nemndas kommentar: Dato saken ble registrert inn: Type sak: Status: Hvilken anskaffelse

Detaljer

Effektive anskaffelsesprosesser. Asker kulturhus 11.desember Byrådssekretær Anita Skjøstad, Byrådsavdeling for finans

Effektive anskaffelsesprosesser. Asker kulturhus 11.desember Byrådssekretær Anita Skjøstad, Byrådsavdeling for finans Oslo kommune Byrådsavdeling for finans Effektive anskaffelsesprosesser Asker kulturhus 11.desember 2014 Byrådssekretær Anita Skjøstad, Byrådsavdeling for finans Oslo vokser Fra 645 000 innbyggere til over

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda ila Helse Stavanger HF et gebyr på 400 000 kroner for ulovlig direkte anskaffelse av transport og service/reparasjon av utstyr til hjemmebehandling.

Detaljer

Fagkveld om anbud og anskaffelsesloven

Fagkveld om anbud og anskaffelsesloven Inn på tunet Akershus SA Fagkveld om anbud og anskaffelsesloven Hvam videregående skole 10.04.2012 Daglig leder, Tor Kjærstad Agenda Informasjon om Øvre Romerike Innkjøpssamarbeid Lov og forskrift om offentlige

Detaljer

Invitasjon til dialogprosess i forbindelse med utforming av løsninger for ny rammeavtale for telefonitjenester til Fylke-Nord-samarbeidet

Invitasjon til dialogprosess i forbindelse med utforming av løsninger for ny rammeavtale for telefonitjenester til Fylke-Nord-samarbeidet Invitasjon til dialogprosess i forbindelse med utforming av løsninger for ny rammeavtale for telefonitjenester til Fylke-Nord-samarbeidet Fylkeskommunene Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag, Nord-Trøndelag,

Detaljer

Deres ref Vår ref Ansvarlig advokat Dato Esther Lindalen R. Garder Oslo, 2. september 2015

Deres ref Vår ref Ansvarlig advokat Dato Esther Lindalen R. Garder Oslo, 2. september 2015 Skanska Norge AS v/trygve Schiøll Innkjøpsservice Advokatfirma AS Nyveien 19 8200 Fauske Besøksadresse Oslo: Akersgaten 8, 0158 Oslo Tlf.: +(47) 93 40 12 11 Dette brevet er kun sendt på e-post til: trygve.schioll@skanska.no

Detaljer

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Klagenemnda for offentlige anskaffelser Røyseth Maskin AS Eikelia 6817 NAUSTDAL Norge Deres referanse Vår referanse Dato: 2014/0023-9 27.11.2014 Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Klagenemndas

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse for rammeavtaler på konsulenttjenester, og satte 'forbehold" som et tildelingskriterium. Klagenemnda kom til at

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede har gjennomført en åpen anbudskonkurranse vedrørende anskaffelse av vikartjenester for helse- og omsorgssektoren. Klagenemnda fant at innklagede hadde

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Gro Amdal, Tone Kleven, Jakob Wahl

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Gro Amdal, Tone Kleven, Jakob Wahl Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse for kjøp av konsulenttjenester. Klagenemnda fant at innklagede ikke hadde brutt regelverket ved å avvise tilbudet

Detaljer

Hvordan gjennomføre dialog med markedet. Beatrice Dankertsen Hennyng, KS Advokatene

Hvordan gjennomføre dialog med markedet. Beatrice Dankertsen Hennyng, KS Advokatene Hvordan gjennomføre dialog med markedet Beatrice Dankertsen Hennyng, KS Advokatene Disposisjon 1. Forberedende markedsundersøkelse 2. Rettslige rammer 3. Hvordan gjennomføre dialog 4. Konsekvenser av regelstridig

Detaljer

Varmedistribusjon i passivhus-skolebygg i Oslo

Varmedistribusjon i passivhus-skolebygg i Oslo Varmedistribusjon i passivhus-skolebygg i Oslo Invitasjon til dialogkonferanse Undervisningsbygg Oslo KF inviterer i samarbeid med Nasjonalt program for leverandørutvikling til dialogkonferanse i Oslo

Detaljer

Innkjøp av rådgjevingstenester. Sivilingeniør Tobias Dahle

Innkjøp av rådgjevingstenester. Sivilingeniør Tobias Dahle Innkjøp av rådgjevingstenester nye Nordfjordeid vassverk Omfang av prosjektet VA delen detaljprosjektering og konkurransegrunnlag for: Etablering av ny vasskjelde med djupvassutslepp i Hornindalsvatnet

Detaljer

Strategiplan for Apoteka Vest HF

Strategiplan for Apoteka Vest HF Strategiplan for Apoteka Vest HF 2009 2015 Versjon 0.7 29.05.2008 Strategiplan for Apotekene Vest HF 2009 2015 Side 1 Innleiing Det har vore nokre spennande år for Apoteka Vest HF sida reforma av helseføretaka

Detaljer

«If i had asked people what they wanted, they would have said faster horses»

«If i had asked people what they wanted, they would have said faster horses» «If i had asked people what they wanted, they would have said faster horses» 1 Hvor kan vi samhandle smartere? Skisse forprosjekt Prosjektering Konkurranse Leveranse Grov skisse på en anskaffelsesprosess

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Saken gjelder: Tildelingsevaluering, De generelle kravene i 5 Innklagede kunngjorde en åpen anbudskonkurranse vedrørende prosjektering og bygging av kommunale flyktningeboliger

Detaljer

DIGITAL KOMMUNIKASJON SOM HOVUDREGEL - ENDRINGAR I FORVALTNINGSLOVA - HØYRING

DIGITAL KOMMUNIKASJON SOM HOVUDREGEL - ENDRINGAR I FORVALTNINGSLOVA - HØYRING HORDALAND FYLKESKOMMUNE Organisasjonsavdelinga Arkivsak 201208498-2 Arkivnr. 000.T00 Saksh. Dyrnes, Hanne Camilla Saksgang Møtedato Fylkesutvalet 06.12.2012 DIGITAL KOMMUNIKASJON SOM HOVUDREGEL - ENDRINGAR

Detaljer

Det må være en operativ rådgiverfunksjon. innovative offentlige anskaffelser Smarte anskaffelser av velferdsteknologi

Det må være en operativ rådgiverfunksjon. innovative offentlige anskaffelser Smarte anskaffelser av velferdsteknologi Det må være en operativ rådgiverfunksjon for å lykkes med Læringsnettverk å implementere innovative offentlige anskaffelser Smarte anskaffelser av velferdsteknologi Steinkjer 11. juni 2015 1 Fra utprøving

Detaljer

Fremme innovasjon og innovative løsninger i spesialisthelsetjenesten gjennom offentlige anskaffelser

Fremme innovasjon og innovative løsninger i spesialisthelsetjenesten gjennom offentlige anskaffelser Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Fremme innovasjon og innovative løsninger

Detaljer

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Klagenemnda for offentlige anskaffelser Semco AS Att. Gunnar Pedersen Postboks 29 1324 LYSAKER Deres referanse Vår referanse Dato 2009/91 13.11.2009 Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Det vises

Detaljer

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Klagenemnda for offentlige anskaffelser Reinertsen AS v/ advokat Frode Henning Antonsen Advokatfirmaet Steenstrup Stordrange DA Postboks 1234 Pirsenteret 7492 Trondheim Deres referanse Vår referanse Dato

Detaljer

Klagenemndas avgjørelse 8. mai 2006 i sak 2005/296. Kåre Hagen Byggelederfirma AS

Klagenemndas avgjørelse 8. mai 2006 i sak 2005/296. Kåre Hagen Byggelederfirma AS Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse for byggeledelse. Totalentreprenør var valgt etter en forutgående konkurranse. Innklagedes konsulent i totalentreprisekonkurransen var tilbyder i konkurransen

Detaljer

Invitasjon til dialogkonferanse Nytt IKT-verktøy for Justervesenet.

Invitasjon til dialogkonferanse Nytt IKT-verktøy for Justervesenet. Invitasjon til dialogkonferanse Nytt IKT-verktøy for Justervesenet. Invitasjon Justervesenet skal anskaffe et nytt IKT-system for håndtering av etatens tilsyn og tjenester. Det nye systemet skal fase ut

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse vedrørende prosjektering av en barnehage. Klagenemnda fant at innklagede ikke hadde brutt regelverket om offentlige

Detaljer

(2) I kunngjøringen pkt. III. 2.1.3 fremgikk det blant annet følgende om kvalifikasjonskrav:

(2) I kunngjøringen pkt. III. 2.1.3 fremgikk det blant annet følgende om kvalifikasjonskrav: Innklagede hadde kunngjort en konkurranse med forhandling vedrørende anskaffelse av et boligforvaltningssystem. To leverandører som ikke var kvalifisert, ble likevel invitert til forhandlinger, og kontrakt

Detaljer

Invitasjon til dialogprosess i forbindelse med ungdomsprosjektet i regi av Nord-Trøndelag fylkeskommune

Invitasjon til dialogprosess i forbindelse med ungdomsprosjektet i regi av Nord-Trøndelag fylkeskommune Invitasjon til dialogprosess i forbindelse med ungdomsprosjektet i regi av Nord-Trøndelag fylkeskommune Nord-Trøndelag fylkeskommune inviterer interesserte leverandører til en dialogprosess i forbindelse

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Dokumentasjonskrav, tildelingsevaluering

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Dokumentasjonskrav, tildelingsevaluering Klagenemnda for offentlige anskaffelser Saken gjelder: Dokumentasjonskrav, tildelingsevaluering Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse for å inngå rammeavtale om vedlikehold av forbrenningsovner.

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse om byggherreombud for ny Borge ungdomsskole. Klagenemnda kom til at innklagede hadde brutt forskriften 13-2 (2)

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Kommunene Asker, Bærum, Hurum, Lier, Nedre Eiker, Røyken og Øvre Eiker

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Kommunene Asker, Bærum, Hurum, Lier, Nedre Eiker, Røyken og Øvre Eiker Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemndas avgjørelse 30. april 2003 i sak 2003/30 Klager: Innklaget: Lek & Trivsel AS, Dika AS, Lek & Sikkerhet AS Kommunene Asker, Bærum, Hurum, Lier, Nedre

Detaljer

(2) Vangen Elektriske AS (heretter kalt klager) ble som én av fem leverandører tilsendt konkurransegrunnlag.

(2) Vangen Elektriske AS (heretter kalt klager) ble som én av fem leverandører tilsendt konkurransegrunnlag. Innklagede oppga at anskaffelsen ville følge NS 3400. Klagenemnda fant at denne angivelsen var i strid med lovens 5. Klagenemnda fant videre at det ikke kunne stilles krav om befaring, at kriteriet velrenommert/dyktig

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Avlysning. Ulovlig direkte anskaffelse.

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Avlysning. Ulovlig direkte anskaffelse. Klagenemnda for offentlige anskaffelser Saken gjelder: Avlysning. Ulovlig direkte anskaffelse. Innklagede kunngjorde en konkurranse med forhandling i ett trinn for anskaffelse av rammeavtale om leie av

Detaljer

KOFA-2013-31. Klagenemnda for offentlige anskaffelser DATO: 2013-05-13 DOKNR/PUBLISERT: KOFA-2013-31

KOFA-2013-31. Klagenemnda for offentlige anskaffelser DATO: 2013-05-13 DOKNR/PUBLISERT: KOFA-2013-31 KOFA-2013-31 INSTANS: DATO: 2013-05-13 DOKNR/PUBLISERT: KOFA-2013-31 STIKKORD: SAMMENDRAG: SAKSGANG: Sak nr 2013/31. PARTER: FORFATTER: Klagenemnda for offentlige anskaffelser Tildelingsevaluering, evalueringsmodeller.

Detaljer

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Klagenemnda for offentlige anskaffelser Enit Nord AS Stormyrveien 10 8008 Bodø Deres referanse Vår referanse Dato 2010/161 09.07.2010 Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Det vises til Deres klage

Detaljer

Nye Kirkenes sykehus. Nasjonalt program for leverandørutvikling. Dialogkonferanse, Tromsø 31. mars Foto: Jo Michael

Nye Kirkenes sykehus. Nasjonalt program for leverandørutvikling. Dialogkonferanse, Tromsø 31. mars Foto: Jo Michael Foto: Jo Michael Nye Kirkenes sykehus Dialogkonferanse, Tromsø 31. mars 2014 Nasjonalt program for leverandørutvikling Nasjonale utfordringer krever nye løsninger Offentlige anskaffelser må utnyttes på

Detaljer

EVALUERING AV FORSØK MED ANONYME PRØVER 2013

EVALUERING AV FORSØK MED ANONYME PRØVER 2013 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 200903324-51 Arkivnr. 520 Saksh. Farestveit, Linda Saksgang Møtedato Opplærings- og helseutvalet 17.09.2013 EVALUERING AV FORSØK MED ANONYME PRØVER

Detaljer

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Klagenemnda for offentlige anskaffelser KLUGE Advokatfirma DA Att: Advokat Ingjerd Lende Fausk Postboks 277 4066 Stavanger Deres referanse Vår referanse Dato 2011/279 24.11.2011 Avvisning av klage på offentlig

Detaljer

I lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa er det gjort følgende endringer (endringene er markert med kursiv):

I lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa er det gjort følgende endringer (endringene er markert med kursiv): VEDLEGG 1 I lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa er det gjort følgende endringer (endringene er markert med kursiv): 2-12 tredje ledd skal lyde: For private grunnskolar

Detaljer

KOFA - Klagenemnda for offentlige anskaffelser

KOFA - Klagenemnda for offentlige anskaffelser 2007/138 Innklaget virksomhet: Klager: Fræna kommune, Sunde Interiør AS Saksnummer: 2007/138 Saksbehandler: Vedtak: Avgjort av: Saksdokument: Saken gjelder: Nemndas kommentar: Dato saken ble registrert

Detaljer

Om leverandørdialog og samspill i offentlige anskaffelser

Om leverandørdialog og samspill i offentlige anskaffelser Om leverandørdialog og samspill i offentlige anskaffelser Dialogkonferanse Lokaliseringsløsninger i kommunal helse- og omsorgstjeneste, Trondheim 19. mars 2015 Smartere innkjøp. Sørge for bedre og mer

Detaljer

Klagenemnda foroffentlige anskaffelser

Klagenemnda foroffentlige anskaffelser Klagenemnda foroffentlige anskaffelser Innkiagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse om totalentreprise for bygging av idrettshall. Vedståelsesfristen for det eneste anbudetsom ikke ble avvist, bleforlenget

Detaljer

ÅRSSTUDIET I OFFENTLIGE ANSKAFFELSER

ÅRSSTUDIET I OFFENTLIGE ANSKAFFELSER ÅRSSTUDIET I OFFENTLIGE ANSKAFFELSER Høgskolen i Molde tar opp nye studenter til årsstudiet i offentlige anskaffelser våren 2015. Studiet er dimensjonert for å kunne fullføres parallelt med en alminnelig

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse for anskaffelse av inkontinensprodukter. Klager anførte at innklagede hadde brutt regelverket ved sin organisering

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Saken gjelder: Volumtall. De generelle kravene i loven 5. Innklagede gjennomførte en konkurranse om kjøp av verktøy, verkstedsutstyr, verneutstyr og arbeidsklær

Detaljer

KOFA - Klagenemnda for offentlige anskaffelser

KOFA - Klagenemnda for offentlige anskaffelser 2009/74 Innklaget virksomhet: Klager: Statsbygg, Saksnummer: 2009/74 Saksbehandler: Vedtak: Avgjort av: Saksdokument: Saken gjelder: Nemndas kommentar: Dato saken ble registrert inn: Type sak: Status:

Detaljer

«Gode innkjøp gode leveranser to sider av samme sak?»

«Gode innkjøp gode leveranser to sider av samme sak?» «Gode innkjøp gode leveranser to sider av samme sak?» Trond Dahl Hansen Adm. direktør LFH Bransjeorganisasjonen for helse- og velferdsteknologi Dette er LFH Bransjeorganisasjonen for helse- og velferdsteknologi

Detaljer