Ç*4 Nore og Uvdal kommune

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Ç*4 Nore og Uvdal kommune"

Transkript

1 Ç*4 Nore og Uvdal kommune NUmEDAL mdoelalderoaen Møteinnkalling Saksnr: Utvalg: Hovedutvalg næring, miljø og kommunalteknikk Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: Tidspunkt: 09:00 Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn på sekretærens kontor. Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf , v/unni Wetlesen. Anser noen at de er inhabile i en sak, må det meldes fra om dette. Utvalget vil ta standpunkt til inhabffitetssporsmålet, jfr forvaltningsloven. Vararepresentanter møter etter nærmere melding. Nore og Uvdal kommune , Unni Wetlesen politisk sekretær

2 Sakskart: Utvalgs Sakstittel Lukket/åpent Saksnr: PS 45/13 PS 46/13 Behandling av klage på delegert vedtak nr. 207/13 Tillatelse til restaurering av steinbu ved Lågaros i Hardangervidda nasjonalpark Søknad om dispensasjon for bygging av ny veg og opprusting av eksisterende veg til hytteområde ved Åmottjern. Gnr.149, bnr. 4, fnr.26 og 53. PS 47/13 Søknad om dispensasjon for riving, flytting, ombygging og tilbygg på hytte i Høk området. Gnr. 5, bnr.3, fnr.72 PS 48/13 Søknad om oppføring av uthus på gnr 14 bnr 1 fnr 127 i Uvdal Alpinsenter PS 49/13 Sluttbehandling av reguleringsplan ID Hvaale II PS 50/13 Søknad om dispensasjon for etablering av vei til hytte på gnr. 114, bnr. 18 i Solheim Sameiget ved Tunhovdfjorden

3 Nore og Uvdal kommune Rødberg : Arkiv : 3/6 Saksmappe : 2012/355 Avd. : Næring, miljø og kommunalteknikk Saksbehandler : Tone Mejlgaard Behandling av klage på delegert vedtak nr. 207/13 Tillatelse til restaurering av steinbu ved Lågaros i Hardangervidda nasjonalpark Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg næring, miljø og kommunalteknikk /13 Saken gjelder: Behandling av klage på delegert vedtak nr. 207/13 av Tillatelse til restaurering av steinbu ved Lågaros i Hardangervidda nasjonalpark. Fakta: Nore og Uvdal kommune ga ved fagsjefens delegerte vedtak nr. 207/13 av tillatelse til restaurering og fasadeendring av steinbu ved Lågaros i Hardangervidda nasjonalpark. Vedtaket lyder som følger: Med hjemmel i Plan- og bygningsloven 20-2 gis tillatelse til restaurering ogfasadeendring av steinbu ved Lågros i Hardangervidda nasjonalpark Tillatelsen gjelder tegninger datert og situasjonsplan datert Denne tillatelse innebærer ingen avgjørelse av privatrettsligeforhold. [ ]. Byggetillatelsen ble gitt med en rekke vilkår, se delegert vedtak nr. 207/13. Tiltakshaver er Vilhelm Håvardsrud. Advokatfirmaet Haavind AS påklaget delegert vedtak nr. 207/13 i brev datert på vegne av sin klient Tone Tufto og Ole Edvard Antonsen. Klagen vurderes fremsatt innen klageffistens utløp. Klagens innhold, brev datert (ikke sitert): Kommunen har uriktig lagt til grunn at steinbua er i Håvardsruds eneeie. Steinbua er i sameie mellom Håvardsrud og Tufto.

4 Kommunen har lagt til grunn at Tufto har samtykket til at tiltaket settes i verk før eiendomsforholdene er endelig avklart. Tufto har uttalt seg positivt til restaurering av bua, men ikke at dette skal skje i regi av Håvardsrud alene. Tiltakshaver Håvardsrud har ikke de privatrettslige rettigheter søknaden forutsetter, jfr. plan- og bygningsloven 2 1-6, 2. punktum. Søknaden skal avvises. Det reageres på at kommunen ikke har søkt å avklare forholdet med Tufto før vedtak ble truffet. Kommunen har etter forvaltningsloven 17 plikt til å kontrollere opplysninger som legges fram av en part. Det er uheldig at kommunen har tatt utgangspunkt i søkers påstander uten å ta kontakt med den andre parten eller be om noen form for skriftlig bekreftelse. Det viser seg da også at opplysningene kommunen har bygd på er uriktige. Anmoder om at klagen gis oppsettende virkning, jfr. forvaltningsloven 42, slik at restaureringen ikke kan igangsettes før eiendomsretten er avklart. Alternativet er at Tufto begjærer midlertidig forføyning. Det vises for øvrig til klagen. I henhold til forvaltningslovens 33, tredje ledd, fikk tiltakshaver Håvardsrud i brev av varsel om mottatt klage, og anledning til å uttale seg til denne. Håvardsrud uttaler seg til klagen i brev av Uttalelsens innhold, brev av (ikke sitert): Oppfattet Tufto som beskrevet i kommentar til Tuftos nabomerknad. Skal inn i en prosess med avklaring på ulike forhold knyttet til Lågarosfisket. Det er usikkert hvor lang tid dette vil ta, og restaurering av bua var helt nødvendig. Restaureringen skal ikke vektlegges ved avklaring av eiendomsretten. Oppfatter også kommunens vedtak slik at det ikke tar stilling til eller avgjør de privatrettslige forhold knyttet til eiendomsretten til steinbua. Hadde samtale med Tufto etter merknaden på nabovarselet tidlig i mai. Jeg sendte Tufto også en e-post 12. mai med kopi av den dokumentasjon jeg hadde på bua. Denne er ikke besvart. Handlet i god tro da arbeidet på bua ble satt i gang en måned etter at kommunes vedtak ble mottatt. Det vises for øvrig til uttalelsen. Administrasjonen behandlet Advokatfirmaet Haavind AS sin anmodning om oppsettende virkning av vedtak nr. 207/13. Anmodningen ble ikke tatt til følge, jfr. forvaltningsloven 42. Beslutning om hvorvidt et vedtak skal gis oppsettende virkning er ikke et enkeltvedtak. I brev av fikk begge partene anledning til å fremlegge ytterligere dokumentasjon på eiendomsretten til den aktuelle steinbua. Tiltakhaver har fremlagt privatrettslig dokumentasjon. Ingen dokumentasjon på eierforholdet til steinbua er mottatt fra Tufto. Saksbehandlers vurdering: Klagen skal behandles etter plan- og bygningslovens 1-9, jfr. forvaltningslovens kapitel VI. Sentralt i vurderingen av om delegert vedtak nr. 207/13 skal opprettholdes er bestemmelsene i plan- og bygningsloven 2 1-6:

5 Med mindre annetfølger av loven her, skal bygningsmyndighetene ikke ta stilling til privatrettsligeforhold ved behandling av byggesøknader. Dersom detframstår som klartfor bygningsmyndighetene at tiltakshaver ikke har de privatrettslige rettigheter søknaden forutsetter, kan søknaden avvises. Eventuell tillatelse etter denne lov innebærer ingen avgjørelse av privatrettsligeforhold. Kommunen kan fastsettefristfor tiltakshaverfor supplering av søknaden. Det fremgår av klage datert at kommunen uriktig har lagt til grunn at steinbua er i Håvardsnids eneeie. Det hevdes også at kommunen har lagt til grunn at Tufto har samtykket til at tiltaket iverksettes før eiendomsforholdene er endelig avklart. I denne forbindelse påpekes det, som i delegert vedtak nr. 207/13, at administrasjonen ikke tok stilling til det privatrettslige forholdet ved vurdering av søknaden om tillatelse til restaurering og fasadeendring av steinbua. Dette innebefatter at administrasjonen verken har lagt til grunn at steinbua er i Håvardsruds eneeie eller at Tufto har samtykket til iverksetting av arbeidene før eiendomsforholdene er avklart. Klager mener at tiltakshaver ikke har de privatrettslige rettigheter søknaden forutsetter, jfr. plan- og bygningsloven 2 1-6, og at søknaden skal avvises. I denne sammenheng gjengis plan- og bygningsloven 21-6, andre punktum; Dersom detframstår som klartfor bygningsmyndighetene at tiltakshaver ikke har de privafrettslige rettigheter søknaden forutsetter, kan søknaden avvises. I henhold til Ot.prp.nr.45 ( ) kan avvisning være aktuelt derfor eksempel annen person dokumenterer overfor kommunen at han har hjemmel til den aktuelle eiendommen. Slik dokumentasjon er ikke fremlagt i denne sak. Et vilkårfor avvisning er atforholdetframstår som klart. Med «klart» menes at det må foreligge mer enn vanlig sannsynlighetsovervekt. I dette tilfellet vurderes det ikke å foreligge mer enn vanlig sannsynlighetsovervekt. Administrasjonen fant på bakgrunn av dette ikke rettslig grunnlag for å avvise søknaden. Dette er en vurdering administrasjonen fortsatt står for. Klager reagerer videre på at kommunen ikke har søkt å avklare forholdet med Tufto før vedtak ble truffet. Kommunen har etter forvaltningsloven 17 plikt til å kontrollere opplysninger som legges fram av en part. Plan- og bygningsloven 21-6, første punktum, Med mindre annetfølger av loven her, skal bygningsmyndighetene ikke ta stilling til privatrettsligeforhold ved behandling av byggesøknader presiserer imidlertid at utgangspunktet og hovedregelen er at bygningsmyndigheten ikke har noen generell plikt til å undersøke underliggende privatrettslige forhold før tillatelse til tiltak gis, jfr. Ot.prp.nr.45 ( ). Hovedoppgaven for bygningsmyndigheten ved avgjørelsen av søknader om tiltak er således å påse at tiltaket ikke strider mot bestemmelser gitt i eller i medhold av planog bygningsloven, jfr. Ot.prp.nr.45 ( ). Administrasjonen har i denne sak påsett at tiltaket ikke strider mot bestemmelser gitt i plan- og bygningsloven. Sett i lys av dette og plan- og bygningsloven 2 1-6, vurderes samtidig forvaltningslovens 17 å være oppfylt. Kommunen har i anledning klagesaken gitt begge partene mulighet til å fremlegge ytterligere dokumentasjon på eiendomsretten til den aktuelle steinbua. Tiltakhaver har fremlagt privatrettslig dokumentasjon. Kommunen har imidlertid ingen myndighet til å avgjøre eller konkludere på eierforholdet til steinbua ut fra mottatte dokumentasjon. Dokumentasjonen kan derfor ikke legges til grunn ved avgjørelse i klagesaken. Administrasjonen vurderer ikke delegert vedtak nr. 207/13 til å medføre saksbehandlingsfeil, og ingen av partene har fremlagt dokumentasjon som gjør eiendomsretten til den aktuelle steinbua klar for kommunen. På bakgrunn av plan- og bygningsloven 21-6 vurderes det derfor ikke å være grunnlag for å gi medhold i klage på delegert vedtak nr. 207/13 av fremmet av Advokatfirmaet Haavind AS i brev av

6 Nore og Uvdal kommune forutsetter at eventuelle arbeider på bua er utført i henhold til byggetillatelse med vilkår gitt i delegert vedtak nr. 207/13 av Rådmannens forslag til vedtak: Med hjemmel i plan- og bygningslovens 1-9, jfr. forvaltningslovens kapitel VI, tas ikke klage datert på delegert vedtak nr. 207/13 Tillatelse til restaurering av steinbu ved Lågaros i Hardangervidda nasjonalpark til følge. Det er ikke kommet nye opplysninger i saken som gjør det klart for kommunen at tiltakhaver ikke har de privatrettslige rettigheter søknaden forutsetter, og tiltaket vurderes å være i tråd med bestemmelser gitt i plan- og bygningsloven. Tillatelsen gitt i vedtak nr. 207/13 innebærer ingen avgjørelse av privatrettslige forhold, jfr. plan- og bygningsloven Saken sendes til Fylkesmannen i Buskerud for stadfesting. Vedlegg: Delegert vedtak nr. 207/13, datert Nabomerknad, datert Kommentar til nabomerknad, datert Klage, datert Uttalelse til klage, datert Saksdokumenter: Sakens øvrige dokumenter

7 NOREOGUVDALKOMMUNE Næring, miljø og kommunalteknikk Delegert vedtak Nr. 207/13 Vilheim Håvardsrud 3632 UVDAL Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: 2012/355-0 TME, 3/ Tillatelse til restaurering av steinbu ved Lågaros i Hardangervidda nasj onalpark Saken gjelder: Søknad om tillatelse til restaurering av steinbu ved Lågros i Hardangervidda nasjonalpark. Søknaden er datert og mottatt i kommunen Fakta: Det søkes om å rive og gjenoppføre steinbua. Videre søkes det om to fasadeendringer ved å mure opp en pipe i naturstein og sette inn et vindu over døra. Steinbua har et bruksareal (BRA) på 8,96 m2. Mønehøyden er 2,6 meter. Tegningen er datert Situasjonspian er datert Tomta inngår i område avsatt til LNF-område i kommuneplanens arealdel, godkjent Omsøkte tiltak er i tråd med arealformålet i kommuneplan. Tiltakshaver er Vilheim Håvardsrud. Det er sendt varsel til aktuelle naboer. Tone Tufto og Ole Edvard Antonsen har brev av kommet med merknad. Merknaden er av privatrettslig karakter, da de nevnte naboene bestrider at bua tilhører Håvardsrud. Dette på bakgrunn av at bua har vært brukt av familien Tufto siden tallet i forbindelse med næringsfiske. Tufto og Antonsen mener at eiendomsretten bør avklares før det igangsettes tiltak på den aktuelle steinbua. Håvardsrud kommenterer i brev av den innkomne nabomerknaden, hvor det fremkommer at bua tilhører Håvardsrud som eneeie. I følge Håvardsrud har Tufto samtykket til at restaureringen settes i gang før eiendomsretten er avklart. øvre Numedal Fjelistyre kan ikke se at omsøkte riving og gjenoppføring av steinbua er i strid med fjellovens 12, og har derfor ikke merknader til søknaden. Postadresse: Telefon: Telefax: E-post adresse 3630 RØDBERG postmottaknore-og-uvdal.kommune.no

8 Fylkesmannen i Buskerud har i vedtak av gitt tillatelse til å restaurere steinbua etter forskrift om vem for Hardangervidda nasjonalpark. Tillatelsen er gitt med visse vilkår, se kommunens vedtak nedenfor. Buskerud fylkeskommune vurderer det som positivt at steinbua settes i stand. Videre fremkommer det av fylkeskommunens uttalelse at istandsetting av steinbuer krever spesiell kunnskap, og at denne type fagfolk bør konsulteres. Fylkeskommunen ber om at tiltakshaver tar kontakt når arbeidet settes i gang, samt at arkeolog kontaktes i forkant av evt. gravearbeid. Saksbehandlers vurdering: Tiltaket er i samsvar med kommuneplanens arealdel. Utformingen av steinbua innehar, etter kommunens skjønn, gode visuelle kvaliteter både i seg selv og i forhold til dets funksjon og dets bygde og naturlige omgivelser og plassering, jfr. Pbl Tiltaket vurderes også å tilfredsstille kravene til god og lokal byggeskikk. Det ligger til rette for å gi tillatelse til omsøkte tiltak. Tone Tufto og Ole Edvard Antonsen bestrider at bua tilhører Håvardsrud. Dette er et rent privatrettslig forhold. I denne sammenheng henviser saksbehandler til 21-6 i plan- og bygningsloven; Med mindre annetfølger av loven her, skal bygningsmyndighetene ikke ta stilling tilprivatrettsilgeforhold ved behandling av byggesoknader. Dersom detframstår som klartfor bygningsmyndighetene at tiltakshaver ikke har de privatrettslige rettigheter søknaden forutsetter, kan søknaden avvises. Kommunen er ikke pliktet til å innhente dokumentasjon på at tiltakshaver har de privatrettslige rettigheter til eiendommen tiltaket omsøkes utført på. I denne sak fremstår det ikke som klart for kommunen at tiltakshaver ikke har de privatrettslige rettigheter søknaden forutsetter, og kommunen har ikke tatt stilling til det privatrettslige forholdet. Det fremgår videre av plan- og bygningsloven 21-6 at en eventuell tillatelse etter denne lov ikke innebcerer avgjørelse avprivatrettsligeforhold. Fagsjefens vedtak: Med hjemmel i Plan- og bygningsloven 20-2 gis tillatelse til restaurering og fasadeendring av steinbu ved Lågros i Hardangervidda nasjonalpark. Tillatelsen gjelder tegninger datert og situasjonspian datert Denne tillatelse innebærer ingen avgjørelse av privatrettslige forhold. Byggetillatelsen gis på følgende vilkår i samsvar med Fylkesmannen i Buskerud sitt vedtak av : Arbeidet og dokumentasjon av steinbua forut og under restaureringsarbeidet skal skje i nært samarbeid og etter nærmere avtale med Buskerud fylkeskommune, utviklingsavdelingen, som kulturminnemyndighet. Slik avtale skal framlegges for Fylkesmannen før arbeidet igangsettes. Restaureringen skal så langt det er mulig skje uten riving/nedtaking, og slik at et minimum av skadet materiale blir skiftet ut med materialer av tilsvarende kvalitet og håndverksmessig utføring. Behovet for og eventuelt omfanget av nødvendig nedtaking må konsulteres med og dokumenteres av kvalifisert fagpersonell, og i samråd med fylkeskommunen. Tilsvarende gjelder oppsetting med tørrmuring. Ytre mål på steinbua skal ikke fravike opprinnelige, eksisterende mål (oppmålt frontbredde på 5,55 meter, høyde 2,6 meter og lengde til morenerygg ca. 4,5 meter). Eksisterende fasade skal i størst mulig grad opprettholdes. Dør skal ha tilnærmet samme proporsj oner/størrelse som opprinnelig, eksisterende dør med bredde på 1,3 meter. Vindu over dør tillates forutsatt at dette er lite, i tre og laget på tradisjonell måte med innkittet glass. Det tillates installasjon av ildsted (pipe) i tråd med søknaden.

9 Innvendige arbeider (vegg og golv) må utføres slik at det ikke kommer i eller kan medføre framtidig konflikt med eller skade på steinmurene (veggene). Bruk av Lecamur tillates ikke. Før eventuelle inngrep i grunnen under steinbua skal fylkeskommunen ved utviklingsavdelingen kontaktes slik at de gis mulighet for å vurdere behov for arkeologiske undersøkelser. Dersom det under arbeidet framkommer automatisk fredete kulturminner må arbeidet straks opphøre og fylkeskommunen ved utviklingsavdelingen varsles. Arbeidene skal være avsluttet og området ryddet innen 1. oktober Etter avsluttet restaurering skal tiltakshaver rapportere Fylkesmannen om utført utvendig og innvendig arbeide med bildedokumentasjon, samt oversiktbilde av steinbua i landskapet. Byggetillatelsen gis på følgende øvrige vilkår: Endring av plassering eller møneretning kan ikke skje før det er innvilget tillatelse til dette. Arbeidene skal utføres i samsvar med byggetillatelsen og i samsvar med - Plan og bygningsloven m!tilhørende forskrifter. - Forurensningsloven mltilhørende forskrifter. - Annet regelverk, for eksempel jordloven, vegloven, brannloven, kulturminneloven m.v Reglene om minsteavstand til nabogrense, andre bygg, kraftledninger og lignende må overholdes. Dersom dette ikke gjøres, kan det føre til krav om omlegging eller evt. flytting/riving. Eksisterende busker og trær skal søkes bevart. I den grad det er mulig skal tomta opprettholde sin naturlige vegetasjonsform. Skjemmende skjæringer, fyllinger og henlegging av utgravde masser skal unngås. Avfall må behandles i henhold til gjeldende lover og regler. Bygningen må ikke tas i bruk før det er utstedt midlertidig brukstillatelse eller ferdigattest. Bygningen kan ikke tas i bruk til andre formål enn det som er gitt tillatelse til. Tillatelsen har en varighet på 3 år. miljø og kommunalteknikk Tone MejlgaaY Saksbehandler Opplysning om klageadgang: Vedtaket, eller vilkårene i vedtaket, kan påklages til Fylkesmannen i Buskerud innen 3 uker fra den dagen dette brevet kom fram til påført adressat, jfr. Plan- og bygningslovens 1-9 og kap.vi i Forvaltningsloven. Klagen skal sendes Nore og Uvdal kommune, 3630 Rødberg. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp. I klagen må det angis det vedtak det klages over, de endringer som ønskes, og de grunner som anføres for klagen.

10 Andre opplysninger: Alle gebyrer i forbindelse med byggesaksbehandlingen blir ettersendt tiltakshaver. o Det må påregnes at kommunen fører tilsyn, jfr. Plan- og bygningslovens Delegasjonshjemmel: Vedtaket er fattet av fagsjefen etter delegert myndighet, jfr. kommunestyresak nr. 63/09, vedtatt Kopi til Tone Tufto og Ole Edvard Antonsen, Voksenkoliveien 34, 0790 Oslo Fylkesmannen i Buskerud, Postboks 1604, 3007 Drammen Buskerud fylkeskommune, Postboks 3563, 3007 Drammen Statskog SF Att. Kristin Asdøl Midtmageli, Postboks 63 Sentrum, 7801 Namsos øvre Numedal Fjelistyre, Postboks 51, 3631 Rødberg

11 Vilheim Håvardsrud Nordre Nord Sønstebø 3632 UVDAL Oslo 2.mai 2013 Tone Tufto & Ole Edvard Antonsen Voksenkollveien Oslo og Uvdal kommune 1..NOre iottat: 03 MM 2Q13 Akivkode 3l.t2. ssrr:il:j. 5-7 Nabovarsel vedr restaurering av fiskebu/steinbu Lågaros Undertegnede har mottatt nabovarsel med tegninger/kart/fotos i forbindelse med restaurering av steinbua/fiskebua ute på pynten av neset ut i Bjornesfjorden ved Lågaros. Vi vil bestride at denne bua tilhører Håvardsrud da denne bua har vært brukt av Tufto familien siden tallet i forbindelse med næringsfiske. I senere år har det stort sett vært benyttet av Håvardsrud og de som leier fiske av han, mens det har vært lite aktivitet fra Tufto s side. Det foreligger imidlertid konkrete planer om å sette i gang næringsfiske igjen fra Tufto siden. Steinbua det søkes om er et felleseie for å drive fiske og hvor fisken bla ble oppbevart/lagret. Den var også tilholdssted for hesten ved dårlig vær inne på vidda i gamle dager. Eiendomsretten bør avklares før man går i gang med noen tiltak selv om undertegnede også ser det som nødvendig med restaurering av steinbua med tanke på lagring av fisk. Mvh Tone Tufto KoDi til Nore pg Uvdal kommune

12 LGc 7- C Vilhelm Håvardsrud 3632 Uvdal Mobil: / v /, / rc tinc vi dci Dato Kommentar ti nabomerknad. Tone Tufto og Ole Edvard Antonsen har kommet med en merknad som naboer til tiltaket, De besthder at bua tilhører oss som eneele, og hevder at den er et felleseie. Vi mener at bua tilhører oss som eneele og jeg legger ved en kopi av avskrift av et brev fra G.G. Sønstebø til Ole S. Bakke vedrørende denne bua, Vi er også opptatt av å avklare eiendomsretten. Jeg var i dag i kontakt med Tone Tufto i den anledning, og vi vil bruke jordskifteretten til denne eiendomsavklaringen med mer, i forbindelse med Lågarosfisket. Når dette arbeidet kan komme i gang er ikke avklart enda, men Tufto mente det ikke var nødvendig å vente på dette om vi ville sette i stand/restaurere fiskebua. Det bekreftet jeg at vi vil gjøre om og nr de nødvendige tillatelser foreligger. Det har ikke kommet inn andre merknader. Mvh I Vilhelm Håvardsrud Håvardsrud Rakørret I

13 av Håvardsrud. er rettidig. skal awises. SKSn T/1E Haavind KLAGE OVER NORE OG UVDAL KOMMUNES VEDTAK AV 5. JUNI TILLATELSE TIL RESTAURERING AV STEINBU gis tillatelse til restaurering av steinbu ved Lågaros i Hardangervidda nasjonalpark. På vegne av Tone Tufto og Ole Edvard Antonsen påklages dette vedtaket. Vår ref. Deres ref. Ansvallig advokat / Oslo, 2. juli 2013 Advokatfirmaet Haavlnd AS T: (+47) Bygdøy atlé 2 F: (+47) Pb 359 Sentrum Org. nr.: NO MVA NO Oløl Oslo påstander, uten å ta kontakt med den andre parten eller be om noen form for skriftlig 3630 Rødberg Nore og Uvdal kommune og UvJf kommune Videre har kommunen lagt til grunn at Tufto har samtykket til at tiltaket settes i verk før Det vises til Nore og Uvdal kommunes vedtak av 5. juni 2013, hvorved Vilheim Håvardsrud eiendomsforholdene er endelig avklart. Etter det som framgår av vedtaket skal kommunen Kommunen har uriktig lagt til grunn at steinbua er i Vilhelm Håvardsruds eneele. Steinbua er truffet. Kommunen har etter forvaltningsloven 17 plikt til å kontrollere opplysninger som i sameie mellom Håvardsrud og Tufto. Tiltakshaver Håvardsrud har ikke de privatrettslige rettigheter søknaden forutsetter, jfr. plan- og bygningsloven 21-6, 2. punktum. Søknaden Klagen er postlagt innen 3 uker etter at melding om vedtaket kom frem til Tone Tufto. Klagen ha fått opplyst av Håvardsrud at Tufto har gitt slik samtykke. Tufto har derimot uttalt seg søknaden godkjent. Det framstår som lite heldig at kommunen har tatt utgangspunkt i søkers positivt til Håvardsrud om restaurering av bua, men ikke at dette skal skje i regi ene og alene legges fram av en part. Det må ha framstått som klart for kommunen at det var i Håvardsruds interesse å framstille saken slik at Tufto uansett samtykket i tiltaket, for på denne måten å få Det reageres også på kommunen ikke har søkt å avkiare forholdet med Tufto før vedtak ble bekreftelse. Det viser seg da også at opplysningene kommunen har bygd på er uriktige.

14 Bør(o rud Advokatfirmaet Haavind AS Med vennlig hilsen for partene. Det anmodes videre at klagen gis oppsettende virkning, jfr. forvaltningsloven 42, slik at Advok t restaureringen ikke kan igangsettes før eiendomsretten til steinbua er avklart. Alternativet er b. krogsrudhaavind. no at Tufto begjærer midlertidig forføyning. Dette er en vesentlig mer kostnadskrevende prosess 2

15 Vedlegg: i stk. Mvh Sentrum 16 Dato: 1S.O Uvdal Nore og Uvdal kommune Nore og Uvdal kommune Næring, miljø og kommunalteknikk Jeg har mottatt varsel om klage på vedtak nr. 207/13 Tillatelse til restaurering av steinbu ved Lågaros i Hardangervidda nasjonalpark. Dette varselet er datert og kom i post v/tone Mejlgaard Lågaros i Hardangervidda nasjonalpark Rødberg Saknr. Mob1h Vilheim Håvardsrud Uttalelse vedr. klage på vedtak nr. 207/13 Tillatelse til restaurering av steinbu ved Vilhelm Håvardsrud r hadde som nevnt en samtale med Tone Tufto etter at jeg mottok merknaden på nabovarselet tidlig i mai. Jeg sendte henne i tillegg en epost 12. mai med kopi av den dokumentasjon jeg hadde på bua. Denne har ikke blitt besvart. Når jeg i tillegg ventet en Har dar g v ci Jeg oppfattet Tone Tufto som beskrevet i vedlegg til merknaden på nabovarselet og er til meg 6. juli Jeg har vært i fjellet en uke og fikk ikke åpnet post før i går 14. juli. tid dette vil ta og behovet for en restaurering av bua var helt nødvendig. Jeg uttrykte meg vedlegget med avklaring på ulike forhold knyttet til Lågarosfisket. Vi er usikre på hvor lang forundret over klagen som kommer på vedtaket. Vi skal inn i en prosess som nevnt i stilling til eller avgjør de privatrettslige forhold knyttet til eiendomsretten til steinbua. avklaring av eiendomsretten. Slik oppfatter jeg også kommunens vedtak, at det ikke tar Situasjonen er den at jeg denne uka har utført mye av de omsøkte arbeider på bua. Jeg klart i forhold til en jordskiftesak, at denne restaureringen ikke skulle vektlegges ved Antonsen der det søkes om å bygge nytt naust for redskap og til oppbevaring/foredling av fisk, I tillegg til riving og bygging av ny hytte ved Lågaros. arbeidet på bua. I tillegg til dette mottok jeg 1juni nabovarsel fra Tone Tufto og Ole Edvard måned etter å ha mottatt vedtaket fra kommunen handlet jeg i god tro og satte i gang med

16 i Nore og Uvdal kommune Rødberg : Arkiv : 149/4/26 Saksmappe : 2013/669 Avd. : Næring, miljø og kommunalteknikk Saksbehandler : Karl Huseby Søknad om dispensasjon for bygging av ny veg og opprusting av eksisterende veg til hytteområde ved Åmottjern. Gnr.149, bnr. 4, fnr. 26 og 53. Utvalg Motedato Utvalgssak Hovedutvalg næring, miljø og kommunalteknikk /13 Saken gjelder: I forbindelse med legging av el. kabeigrøft søkes det dispensasjon for opprusting av eksisterende stiltraktor veg frem til gnr. 149, bnr.4, fnr.53 og bygging av ny vei fram til gnr. 149, bnr.4 fnr. 26. Viser til søknad om dispensasjon og søknad om byggetillatelse datert og mottatt 24/ Fakta: Tiltaket ligger innenfor disposisjonspian for Åmottjern godkjent den 23/ av Fylkesmaimen i Buskerud og innenfor arealdelen av kommuneplan i område avsatt til fritidsbebyggelse. Vegen er ikke avmerket på disposisjonspiankartet og behandles derfor som dispensasjon fra disposisjonspianens planformål. Ny veg ligger nærmere vassdrag enn 100 m og behandles derfor etter kommuneplanens bestemmelser om byggegrense mot vassdrag. Tiltaket er 2-delt med opprusting av eksisterende sti/traktorveg på ca 230m og etablering av ny veg på ca. i 70m. Begge tiltakene ligger i hovedsak innenfor reguleringsplan i byggeområde for sportshytter. Grunneier har i fullmakt av 15/ gitt tillatelse til at Nore Energi kan søke om å bygge vei. Tiltakshaver og ansvarlig søker er: Nore Energi as

17 Vegen er prosjektert med 3,5 m bredde. Tiltakshaver fremmer følgende begrunnelse for dispensasjonen: Nore Energi As skal grave etjordkabelanlegg til hyttene gnr.149, bnr.4, fhr 26 og gnr. 149, bnr.4, frir.53. På grunn av mye fjell i dagen og for å minske inngrep i naturen ønskes det å anlegge strømkabelanlegget mest mulig i vei. Tiltaket gir bedre adkomst for de som bruker hyttene sine og dermed mer bruk av hyttene. Den nye veitraceen erstatter en eksisterende sti som er der i dag. Tiltaket ligger i Borgemarka ca 820 m.o.h. Tilstøtende areal består av skog i låg bonitet med omkringliggende spredt hyttebebyggelse og veger. Sør for omsøkte areal er det på økonomisk kartverk avmerket trace for høyspent. Området er undersøkt i DN sin naturbase og Artsdatabankens artskart. Søknad om dispensasjon er sendt til høring hos Fylkesmannen da tiltaket vurderes til å ha betydning for regionale interesser. Fylkesmannen uttaler i brev av 26/ Et slikt tiltak vil være uheldig for allmenne natur og friluftsinteresser i området og Fylkesmannen kan ikke anbefale at søknaden imøtekommes Det søkes ansvarsrett for: SØK: Nore Energi as, Sentrum 2, 3630 Rødberg PRO,UTF, t.t.kl. i Vei Hans Bekkseth, 3630 Rødberg Det søkes om lokal godkjenning av foretakene. Tiltaket er nabovarslet. Gjennomføringsplan er mottatt Saksbehandlers vurdering: Dispensasjonsspørsmålet behandles etter kapittel 19 i Plan- og bygningsloven. I henhold til 19-2 kan dispensasjon ikke gis dersom hensynene bak bestemmelsene det dispenseres fra eller hensynene i lovens formålsbestemmelse blir vesentlig tilsidesatt. I tillegg må fordelene ved å gi dispensasjon være klart større enn ulempene ved en samlet vurdering. I henhold til 19-2 skal statlige og regionale rammer og mål tillegges særlig vekt ved vurdering om det skal gis dispensasjon. Tiltaket ligger innenfor et regulert område til fritidsbebyggelse. Disposisjonspianen er av eldre dato og dagens behov for standard og adkomstmuligheter er endret i forhold til tidspunktet planen ble utarbeidet og godkjent. Område som helhet er bebygd med hytter og fremstår ikke som uberørt naturområde med særlige allmenne natur- og friluftsinteresser. Tiltaket utøves i forbindelse med legging av el.kabel som i utgangspunktet ikke er et søknadspliktig tiltak. El. kabelen ønskes lagt i vegtrace for å skåne terrenget mest mulig. Tiltaket ligger ca 40 m fra Åmottjern og vurderes til ikke å være til hinder for allmenne ferdselsinteresser langs vassdraget. Det er i en tidligere og tilsvarende sak i Roe området, innvilget dispensasjon for bygging av

18 veg. Av hensyn til likhetsprisnippet bør også dette tiltaket anbefales innvilget. Det er ikke registrert naturtyper eller arter i nær tilknytning til omsøkte område som er viktige for å opprettholde naturmangfoldet. Det er ikke påvist potensielle effekter på naturmangfold dersom dispensasjonen innvilges. Kravet om kunnskapsgrunnlaget i naturmangfoldloven 8 er oppfylt, og 9 føre-var-prinsippet tillegges derfor liten vekt. Siden det ikke er påvist potensielle effekter på naturmangfold, vurderes det ikke nødvendig å foreta vurderinger etter naturmangfoldlovens 11 og 12. Kombinasjon legging av El kabel og omsøkte tiltak kan etter en samlet vurdering anbefales. Hovedvekt for anbefalingen er at tiltaket ligger innenfor et regulert område, eldre disposisjonsplan og at tiltaket ikke er i konflikt med Naturmangfoldlovens interesser. Rådmannens forslag til vedtak: Med hjemmel i Plan- og bygningsloven 19-2 innvilges søknad om dispensasjon for opprusting av sti/traktorveg og bygging av ny veg til gnr. 149, bnr.4 fnr.53 og 26. Tiltaket vurderes til ikke å vesentlig tilsidesette formålsparagrafen i loven. Fordelene ved å kombinere et ikke søknadspliktig tiltak med et søknadstiltak, for å skåne terrenget, vurderes positivt og hensiktsmessig. Området er bebygd, har infrastruktur og er ikke i konflikt med Naturmangfoldlovens prinsipper. Med hjemmel i Plan- og bygningsloven 20-1 gis tillatelse til bygging av veg i tråd med søknad av 24/ til eiendommene gnr. 149, bnr.4, fnr. 53 og 26. I samsvar med søknadene gis følgende foretak ansvarsrett innenfor sine respektive fagområder: SØK: Nore Energi as, Sentrum 2, 3630 Rødberg PRO,UTF, t.t.kl.1 Vei Hans Bekkseth, 3630 Rødberg Det gis samtidig lokal godkjenning av foretakene, jfr. Forskrift om byggesak kap. 9. Byggetillatelsen gis på følgende vilkår: Arbeidene skal utføres i samsvar med byggetillatelsen og i samsvar med - Reguleringsplan og -bestemmelser for området. - Plan og bygningsloven mltilhørende forskrifter. - Forurensningsloven mjtilhørende forskrifter. Skjemmende skjæringer, fyllinger og henlegging av utgravde masser skal unngås. Avfall må behandles i henhold til gjeldende lover og regler. Vegen må ikke tas i bruk før det er utstedt midlertidig brukstillatelse eller ferdigattest. Tillatelsen har en varighet på 3 år.

19 Vedlegg: Søknad om dispensasjon datert 24/ Situasjonspian Fylkesmannens uttalelse av 4/ Saksdokumenter: Sakens øvrige dokumenter

20 Søknad om dispensasjon fra disposisjonspian for Åmottjern Deres ref: V.r ref: Johnny Hansen RØdberg den içg1wv Adresse Rankgiro Tif: SO 60 E.post Organisnsjonsnr 3630 RØDBERG Pax: MVA Vedlegg: fullmakt fra grunneier og planbestemmelser for området NoreEnergiAS Hilsen Johnny Hansen Den nye veitraseen er naturlig å erstatte en eksisterende sti som er der i dag. Begrunnelse for tiltaket er bedre ankomst for de som bruker hyttene sine. Standardheving og anleggsarbeidene/kostnadene med strømtilførselen med veibyggingen. dermed muligheten for mer bruk av hyttene. I tillegg Ønskes å kombinere Pga. mye fjell i dagen og for å minske inngrep i naturen Ønskes det å anlegge strømkabelanlegget (149/4 F26 og F53. Bakgrunn for søknaden er at Nore Energi AS skal grave etjordkabelanlegg til de to hytteeieme mest mulig i vei. Dette medfører bruk av gravemaskin langs stien/traktorveien og i terrenget mot Lars Dypvig. Viser til søknad om veibygging til to hytter ved Åmottjem. vei (se kart). Her er det søkt om oppgradering av ca 230 meter «sti» (traktorvei) til «vei», og ca 170 meter ny \JetQ.

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 29-33 Utvalg: Hovedutvalg næring, miljø og kommunalteknikk Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 27.06.2013 Tidspunkt: 09:00 11:00 Følgende medlemmer møtte:

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 7-9 Utvalg: Hovedutvalg næring, miljø og kommunalteknikk Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 06.02.2014 Tidspunkt: 09:00 11:00 Følgende medlemmer møtte:

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 14-17 Utvalg: Hovedutvalg næring, miljø og kommunalteknikk Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 11.04.2013 Tidspunkt: 09:00 11:10 Følgende medlemmer møtte:

Detaljer

83/7 - SØKNAD OM DISPENSASJON FRA PLANBESTEMMELSENES KRAV TIL MØNERETNING OG TAKFORM PÅ FRITIDSBEBYGGELSE

83/7 - SØKNAD OM DISPENSASJON FRA PLANBESTEMMELSENES KRAV TIL MØNERETNING OG TAKFORM PÅ FRITIDSBEBYGGELSE Denne saken er et enkeltvedtak etter bestemmelsene i Lov om behandlingsmåten i offentlig forvaltning (forvaltningsloven). Arkivsaksnr.: 13/1246-4 Arkivnr.: GNR 83/7 Saksbehandler: Byggesaksbehandler, Trine

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 1-7 Utvalg: Hovedutvalg næring, miljø og kommunalteknikk Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 15.01.2015 Tidspunkt: 09:00 11:30 Følgende medlemmer møtte:

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for bruksendring og ombygging av garasje til fritidsbolig på GB 47/4 og 47/9 - Åloveien 41

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for bruksendring og ombygging av garasje til fritidsbolig på GB 47/4 og 47/9 - Åloveien 41 Søgne kommune Arkiv: 47/4 Saksmappe: 2013/2373-4363/2014 Saksbehandler: Anne Marit Tønnesland Dato: 03.02.2014 Saksframlegg Søknad om dispensasjon for bruksendring og ombygging av garasje til fritidsbolig

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for reparasjon av eksisterende brygge - GB 24/56 - Amfenesveien 177

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for reparasjon av eksisterende brygge - GB 24/56 - Amfenesveien 177 Søgne kommune Arkiv: 24/56 Saksmappe: 2014/1343-23838/2014 Saksbehandler: Mette Erklev Dato: 14.08.2014 Saksframlegg Søknad om dispensasjon for reparasjon av eksisterende brygge - GB 24/56 - Amfenesveien

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Siv C. Westby Arkiv: GNR 108/2 Arkivsaksnr.: 12/286

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Siv C. Westby Arkiv: GNR 108/2 Arkivsaksnr.: 12/286 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Siv C. Westby Arkiv: GNR 108/2 Arkivsaksnr.: 12/286 SØKNAD OM DISPENSASJON TIL FASADEENDRING OG TILBYGG TIL HYTTE GNR 108/2 Rådmannens innstilling: Med hjemmel i plan- og bygningslovens

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 52-56 Utvalg: Hovedutvalg næring, miljø og kommunalteknikk Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 21.11.2013 Tidspunkt: 09:00 12:00 Følgende medlemmer møtte:

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens plankrav og pbl. 1-8 for fradeling av en parsell på GB 47/38 - Frøyslandsveien 56.

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens plankrav og pbl. 1-8 for fradeling av en parsell på GB 47/38 - Frøyslandsveien 56. Søgne kommune Arkiv: 47/38 Saksmappe: 2015/41-4550/2015 Saksbehandler: Øystein Sørensen Dato: 04.02.2015 Saksframlegg Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens plankrav og pbl. 1-8 for fradeling av en

Detaljer

Nore og Uvdal kommune

Nore og Uvdal kommune Nore og Uvdal kommune Rødberg Arkiv Saksmappe Avd. Saksbehandler 08.09.2014 L12 2013/813 Næring, miljø og kommunalteknikk Grete Blørstad SÆRUTSKRWT Sluttbehandling. Endring av reguleringsplan ID 1999820

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Utvalget var på befaring samme dag, til Breiset, Borgegrend og Rustrud i Uvdal

HOVEDUTSKRIFT. Utvalget var på befaring samme dag, til Breiset, Borgegrend og Rustrud i Uvdal Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 64-77 Utvalg: Hovedutvalg næring, miljø og kommunalteknikk Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 22.09.2011 Tidspunkt: 14:00 17:40 Utvalget var på befaring

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 42-46 Utvalg: Hovedutvalg næring, miljø og kommunalteknikk Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 25.09.2014 Tidspunkt: 09:00 11:00 Følgende medlemmer møtte:

Detaljer

Saksbehandler: Sigrid Moseid Øverland Deres ref.: 06.11.2014 Vår dato: 24.02.2015 Tlf.: 38 17 62 35 Vår ref.: 2014/5776 Arkivkode: 423.

Saksbehandler: Sigrid Moseid Øverland Deres ref.: 06.11.2014 Vår dato: 24.02.2015 Tlf.: 38 17 62 35 Vår ref.: 2014/5776 Arkivkode: 423. Fylkesmannen Samfunnsavdelingen i Vest-Agder Saksbehandler: Sigrid Moseid Øverland Deres ref.: 06.11.2014 Vår dato: 24.02.2015 Tlf.: 38 17 62 35 Vår ref.: 2014/5776 Arkivkode: 423.1 Søgne kommune Postboks

Detaljer

Hemsedal kommune - Gbnr 76/64, 76/65 og 76/66 - Hemsedal Ski Lodge AS - klage på vedtak om midlertidig forbud mot tiltak

Hemsedal kommune - Gbnr 76/64, 76/65 og 76/66 - Hemsedal Ski Lodge AS - klage på vedtak om midlertidig forbud mot tiltak Vår dato: 14.08.2013 Vår referanse: 2013/2961 Arkivnr.: 423.1 Deres referanse: Saksbehandler: Else Høstmælingen Hemsedal kommune Innvalgstelefon: 32 26 66 62 3560 HEMSEDAL Hemsedal kommune - Gbnr 76/64,

Detaljer

Porsanger kommune. Planutvalget. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 23.05.2013 Tid: 09:00

Porsanger kommune. Planutvalget. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 23.05.2013 Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteinnkalling Planutvalget Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 23.05.2013 Tid: 09:00 Forfall meldes til offentlig servicekontor på telefon 78 46 00 00, eller pr

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 33-41 Utvalg: Hovedutvalg næring, miljø og kommunalteknikk Møtested: Møterom 2, Rødberg Dato: 21.08.2014 Tidspunkt: 09:00 12:15 Følgende medlemmer møtte: Lars

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon fra kommuneplanen og pbl. 1-8 - GB 20/544 - Krossnes

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon fra kommuneplanen og pbl. 1-8 - GB 20/544 - Krossnes Søgne kommune Arkiv: 20/544 Saksmappe: 2014/2487-30976/2014 Saksbehandler: Øystein Sørensen Dato: 28.09.2014 Saksframlegg Søknad om dispensasjon fra kommuneplanen og pbl. 1-8 - GB 20/544 - Krossnes Utv.saksnr

Detaljer

SØKNAD OM DISPENSASJON FOR TILBYGG AV FRITIDSBOLIG ETTER FLYTTING AV ANNEKS, STORE SUNDSVANN. GNR. 73 BNR. 140 - SUNDBO

SØKNAD OM DISPENSASJON FOR TILBYGG AV FRITIDSBOLIG ETTER FLYTTING AV ANNEKS, STORE SUNDSVANN. GNR. 73 BNR. 140 - SUNDBO RØMSKOG KOMMUNE Økonomi Møteinnkalling Utvalg: PLANUTVALGET Møtested: Rømskog kommunehus Møtedato: 19.06.2014 Tidspunkt: 19:00 Forfall meldes på tlf 69 859177 eller e-post postmottak@romskog.kommune.no

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 15 20 Utvalg: Hovedutvalg næring, miljø og kommunalteknikk Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 09.04.2015 Tidspunkt: 09:00 11:00 Følgende medlemmer møtte:

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon fra reguleringsplanen for bruksendring fra sjøbu til kombinert bruk - GB 13/12 - Langenesveien 360

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon fra reguleringsplanen for bruksendring fra sjøbu til kombinert bruk - GB 13/12 - Langenesveien 360 Søgne kommune Arkiv: 13/12 Saksmappe: 2015/1195-21363/2015 Saksbehandler: Øystein Sørensen Dato: 01.06.2015 Saksframlegg Søknad om dispensasjon fra reguleringsplanen for bruksendring fra sjøbu til kombinert

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for deling av eiendom, samt oppføring av hytte, lysthus og sjøbod - GB 26/65 - Okse

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for deling av eiendom, samt oppføring av hytte, lysthus og sjøbod - GB 26/65 - Okse Søgne kommune Arkiv: 26/65 Saksmappe: 2012/1563-30926/2012 Saksbehandler: Mette Erklev Dato: 02.10.2012 Saksframlegg Søknad om dispensasjon for deling av eiendom, samt oppføring av hytte, lysthus og sjøbod

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for tilbygg til hytte - GB 25/127 - Sørvest Borøya

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for tilbygg til hytte - GB 25/127 - Sørvest Borøya Søgne kommune Arkiv: 25/127 Saksmappe: 2015/1053-20656/2015 Saksbehandler: Mette Erklev Dato: 26.05.2015 Saksframlegg Søknad om dispensasjon for tilbygg til hytte - GB 25/127 - Sørvest Borøya Utv.saksnr

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 22-25 Utvalg: Hovedutvalg næring, miljø og kommunalteknikk Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 05.06.2014 Tidspunkt: 09:00 11:00 Følgende medlemmer møtte:

Detaljer

Porsanger kommune. Planutvalget. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Telefonmøte/e-postmøte Dato: 11.07.2012 Tid: 09:00

Porsanger kommune. Planutvalget. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Telefonmøte/e-postmøte Dato: 11.07.2012 Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteinnkalling Planutvalget Utvalg: Møtested: Telefonmøte/e-postmøte Dato: 11.07.2012 Tid: 09:00 Forfall meldes til utvalgssekretær som sørger for innkalling av varamedlemmer. Varamedlemmer

Detaljer

84/59 -DISPENSASJON - GARASJE BYGGET UTEN TILLATELSE OG I STRID MED PLAN

84/59 -DISPENSASJON - GARASJE BYGGET UTEN TILLATELSE OG I STRID MED PLAN Denne saken er et enkeltvedtak etter bestemmelsene i Lov om behandlingsmåten i offentlig forvaltning (forvaltningsloven). Arkivsaksnr.: 11/1338-10 Arkivnr.: GNR 84/59 Saksbehandler: Byggesaksbehandler,

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 26-32 Utvalg: Hovedutvalg næring, miljø og kommunalteknikk Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 19.06.2014 Tidspunkt: 09:00 17:00 Utvalget hadde befaring

Detaljer

SAKSPROTOKOLL - 16/166 - PLASSVEGEN, ÅKRA - NYBYGG GARASJE - KLAGEBEHANDLING

SAKSPROTOKOLL - 16/166 - PLASSVEGEN, ÅKRA - NYBYGG GARASJE - KLAGEBEHANDLING SAKSPROTOKOLL - 16/166 - PLASSVEGEN, ÅKRA - NYBYGG GARASJE - KLAGEBEHANDLING Hovedutvalg teknisk behandlet saken den 05.06.2014, saksnr. 104/14 Behandling: Klyve (FrP) foreslo: Saken utsettes for befaring.

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for oppføring av gangvei på GB 11/9 - Langenesveien 502

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for oppføring av gangvei på GB 11/9 - Langenesveien 502 Søgne kommune Arkiv: 11/9 Saksmappe: 2015/987-34938/2015 Saksbehandler: Anne Marit Tønnesland Dato: 18.09.2015 Saksframlegg Søknad om dispensasjon for oppføring av gangvei på GB 11/9 - Langenesveien 502

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon - deling av eiendom - GB 38/139 - Lastadveien

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon - deling av eiendom - GB 38/139 - Lastadveien Søgne kommune Arkiv: 38/139 Saksmappe: 2015/1081-1684/2016 Saksbehandler: Mette Erklev Dato: 14.01.2016 Saksframlegg Søknad om dispensasjon - deling av eiendom - GB 38/139 - Lastadveien Utv.saksnr Utvalg

Detaljer

D - SAK 1063/2009 - AVSLAG PÅ SØKNAD OM RAMMETILLATELSE - VARSEL OM PÅLEGG OG TVANGSMULKT.

D - SAK 1063/2009 - AVSLAG PÅ SØKNAD OM RAMMETILLATELSE - VARSEL OM PÅLEGG OG TVANGSMULKT. Byggesaksutvalget 09.06.10 sak 23/10 vedlegg 4 Bygg-Engros AS Opstadveien 10 4330 ÅLGÅRD Byggesak Sandnes, 01.10.2009 Deres ref.: Vår ref : 200807111-2 Saksbehandler: Odd Reidar Gausel Arkivkode : O: :

Detaljer

Deres ref. Vår ref. Saksbehandler Dato 13/00385-19 Daniel Eggereide 21.05.2015

Deres ref. Vår ref. Saksbehandler Dato 13/00385-19 Daniel Eggereide 21.05.2015 Frogn kommune Enhet for samfunnsutvikling - Bygg Drøbak Arkitektkontor AS Tamburbakken 17 G 1440 DRØBAK Deres ref. Vår ref. Saksbehandler Dato 13/00385-19 Daniel Eggereide 21.05.2015 Tillatelse til tiltak

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 32-37 Utvalg: Hovedutvalg næring, miljø og kommunalteknikk Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 20.08.2015 Tidspunkt: 09:00 10:45 Følgende medlemmer møtte:

Detaljer

Deres ref. Vår ref. Saksbehandler Dato 13/00338-20 Lilian Olsson 23.01.2015

Deres ref. Vår ref. Saksbehandler Dato 13/00338-20 Lilian Olsson 23.01.2015 Frogn kommune Enhet for samfunnsutvikling - Bygg Sigvartsen DESIGN Nordtvetveien 21 0983 OSLO Deres ref. Vår ref. Saksbehandler Dato 13/00338-20 Lilian Olsson 23.01.2015 Avslag søknad om dispensasjon fra

Detaljer

Saksframlegg. Utsatt behandling: Søknad om dispensasjon - rive eksisterende bod og lekehytte - samt nytt tilbygg - GB 12/29 - Vragevigheia 25

Saksframlegg. Utsatt behandling: Søknad om dispensasjon - rive eksisterende bod og lekehytte - samt nytt tilbygg - GB 12/29 - Vragevigheia 25 Søgne kommune Arkiv: 12/29 Saksmappe: 2014/1187-26334/2014 Saksbehandler: Mette Erklev Dato: 22.08.2014 Saksframlegg Utsatt behandling: Søknad om dispensasjon - rive eksisterende bod og lekehytte - samt

Detaljer

MØTEINNKALLING DEL 2

MØTEINNKALLING DEL 2 Frogn kommune Hovedutvalget for miljø, plan- og byggesaker Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse, aksept og

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tryggve Solfjell Arkiv: GNR 11/14 Arkivsaksnr.: 11/315 SØKNAD OM DISPANSASJON FRA AREALPLAN - NY BEHANDLING 11/14

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tryggve Solfjell Arkiv: GNR 11/14 Arkivsaksnr.: 11/315 SØKNAD OM DISPANSASJON FRA AREALPLAN - NY BEHANDLING 11/14 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Tryggve Solfjell Arkiv: GNR 11/14 Arkivsaksnr.: 11/315 SØKNAD OM DISPANSASJON FRA AREALPLAN - NY BEHANDLING 11/14 Rådmannens innstilling: Formannskapet avslår klage datert 6.5.2013,

Detaljer

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Kjell Hedgard Hugaas Arkiv: GBNR 078/012 Arkivsaksnr.: 12/225-6 Klageadgang: Ja

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Kjell Hedgard Hugaas Arkiv: GBNR 078/012 Arkivsaksnr.: 12/225-6 Klageadgang: Ja LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Kjell Hedgard Hugaas Arkiv: GBNR 078/012 Arkivsaksnr.: 12/225-6 Klageadgang: Ja GBNR 078/012 - BOLIG - DISPENSASJONSSØKNAD Rådmannens innstilling: ::: &&&

Detaljer

Deres ref. Vår ref. Arkivnr. Dato 12/380-31 GNR 54/66 03.06.2013 ANEL

Deres ref. Vår ref. Arkivnr. Dato 12/380-31 GNR 54/66 03.06.2013 ANEL LUNNER KOMMUNE Hedalm Anebyhus AS Linjevegen 31 2344 ILSENG Deres ref. Vår ref. Arkivnr. Dato 12/380-31 GNR 54/66 03.06.2013 ANEL Dette vedtaket er fattet med hjemmel i kommunestyrets delegasjonsvedtak

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Fast utvalg for plansaker Dok. offentlig: X Ja Nei. Hjemmel:

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Fast utvalg for plansaker Dok. offentlig: X Ja Nei. Hjemmel: IKKE RØR LINJA Saksbehandler: Einar B. Sund SAKSFRAMLEGG Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Fast utvalg for plansaker Dok. offentlig: X Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig X Ja Nei. Hjemmel: Komm.l

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon fra byggegrense i plan, for oppføring av bolig og garasje på GB 37/307 - Tømmervigodden 2B

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon fra byggegrense i plan, for oppføring av bolig og garasje på GB 37/307 - Tømmervigodden 2B Søgne kommune Arkiv: 37/307 Saksmappe: 2014/1601-37406/2014 Saksbehandler: Anne Marit Tønnesland Dato: 17.11.2014 Saksframlegg Søknad om dispensasjon fra byggegrense i plan, for oppføring av bolig og garasje

Detaljer

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer Fagnotat Saksnr.: 201010677/10 Saksbeh.: STSY Emnekode: EBYGG-5210 Til: Byrådsavdeling for byutvikling, klima og miljø Kopi

Detaljer

RAMMETILLATELSE FOR DELER AV TILTAKET Svar på søknad om rammetillatelse for tiltak etter plan- og bygningsloven 93 og 95 a nr 1

RAMMETILLATELSE FOR DELER AV TILTAKET Svar på søknad om rammetillatelse for tiltak etter plan- og bygningsloven 93 og 95 a nr 1 ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER SEKSJON FOR BYGGESAK Allehelgens gate 5 Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 63 10 Telefaks 55 56 63 33 postmottak.byggesak@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no

Detaljer

I N N K A L L I N G. til. møte i Det faste planutvalget

I N N K A L L I N G. til. møte i Det faste planutvalget I N N K A L L I N G til møte i Det faste planutvalget Det innkalles til møte i Det faste planutvalget torsdag 5. september 2013 kl. 19.00 på Kommunehuset. SAK NR. 13/13 SAK NR 13/163 SAK NR. 13/260 REFERATER

Detaljer

RISØR KOMMUNE Enhet for plan- og byggesak

RISØR KOMMUNE Enhet for plan- og byggesak RISØR KOMMUNE Enhet for plan- og byggesak Arkivsak: 2013/578-10 Arkiv: 3/101 Saksbeh: Martin Dahlen Krogstad Dato: 26.08.2013 Klage: Fasadeendring på hytte og oppføring av anneks Sted: Åkvåg gnr. 3 bnr.

Detaljer

116/5/50 - KLAGE PÅ AVSLAG OM DISPENSASJON RE-OPPFØRING AV UTHUS SKJERVA, KALT TOMT 50

116/5/50 - KLAGE PÅ AVSLAG OM DISPENSASJON RE-OPPFØRING AV UTHUS SKJERVA, KALT TOMT 50 Denne saken er et enkeltvedtak etter bestemmelsene i Lov om behandlingsmåten i offentlig forvaltning (forvaltningsloven). Arkivsaksnr.: 14/2099-11 Arkivnr.: GNR 116/5 Saksbehandler: byggesaksbehandler,

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Det ble kommentert at sakslisten var kommet representantene sent i hende.

HOVEDUTSKRIFT. Det ble kommentert at sakslisten var kommet representantene sent i hende. Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 39-44 Utvalg: Hovedutvalg næring, miljø og kommunalteknikk Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 26.09.2013 Tidspunkt: 09:00 12:00 Følgende medlemmer møtte:

Detaljer

INFORMASJON TIL TILTAKSHAVER OG SØKER 10. juni 2015

INFORMASJON TIL TILTAKSHAVER OG SØKER 10. juni 2015 Hva er en dispensasjon? En dispensasjon er et vedtak som innebærer at det gis et unntak fra bestemmelser gitt i eller i medhold av plan- og bygningsloven (pbl). Dispensasjon vil si at kommunen gir noen

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for tilbygg til bod - GB 37/115 - Kalsneset

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for tilbygg til bod - GB 37/115 - Kalsneset Søgne kommune Arkiv: 37/115 Saksmappe: 2014/3256-2728/2015 Saksbehandler: Mette Erklev Dato: 21.01.2015 Saksframlegg Søknad om dispensasjon for tilbygg til bod - GB 37/115 - Kalsneset Utv.saksnr Utvalg

Detaljer

Vestby kommune Tillatelse til tiltak (1-trinn)

Vestby kommune Tillatelse til tiltak (1-trinn) Vestby kommune Tillatelse til tiltak (1-trinn) Enkeltvedtak etter plan- og bygningsloven 93. Utvalg Dato Plan- og miljøutvalget 14.11.2008 Arkivkode Saksnummer Saksbehandler Klageadgang GNR 136/47 08/1877

Detaljer

Saksframlegg Søknad m dispensasjon fra reguleringsplan for oppføring av garasje på GB 20/525 Snr. 2 - Ytre Åros 32 B

Saksframlegg Søknad m dispensasjon fra reguleringsplan for oppføring av garasje på GB 20/525 Snr. 2 - Ytre Åros 32 B Søgne kommune Arkiv: 20/525 Saksmappe: 2013/2614-37908/2014 Saksbehandler: André Aarflot Dato: 19.11.2014 Saksframlegg Søknad m dispensasjon fra reguleringsplan for oppføring av garasje på GB 20/525 Snr.

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr Utvalg for byutvikling 24.08.11 81/11

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr Utvalg for byutvikling 24.08.11 81/11 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbehandler Kst. arealplansjef : 201103591 : O: 110-120 : Alf Gyland : Lars Olav Tjeldflaat Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr Utvalg for byutvikling

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 21-25 Utvalg: Hovedutvalg næring, miljø og kommunalteknikk Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 04.06.2015 Tidspunkt: 09:00 11:40 Følgende medlemmer møtte:

Detaljer

TILLEGGSLISTE FOR FORMANNSKAPET

TILLEGGSLISTE FOR FORMANNSKAPET Aurskog-Høland kommune TID: 22.04.2013 kl. 10:00 STED: FORMANNSKAPSSALEN TILLEGGSLISTE FOR FORMANNSKAPET Eventuelle forfall meldes til politisk sekretariat på telefon 63 85 25 17. Varamedlemmer møter kun

Detaljer

Dato: 11.07.2014 Vår ref (saksnr): 201406190-9. Svar på søknad om tillatelse for tiltak etter plan- og bygningslovens Vilkår for igangsetting.

Dato: 11.07.2014 Vår ref (saksnr): 201406190-9. Svar på søknad om tillatelse for tiltak etter plan- og bygningslovens Vilkår for igangsetting. Oslo kommune Plan- og bygningsetaten Bockelie Bygg AS Forneburingen 11 1367 SNARØYA Dato: 11.07.2014 Vår ref (saksnr): 201406190-9 Oppgis amid ved henvendelse Deres ref: Saksbeh: Bjørn Wikan Arkivkode:

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for tilbygg, levegg, terrasse og bod - GB 51/25 - Holmen 51

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for tilbygg, levegg, terrasse og bod - GB 51/25 - Holmen 51 Søgne kommune Arkiv: 51/25 Saksmappe: 2014/3597-14048/2015 Saksbehandler: Mette Erklev Dato: 09.04.2015 Saksframlegg Søknad om dispensasjon for tilbygg, levegg, terrasse og bod - GB 51/25 - Holmen 51 Utv.saksnr

Detaljer

Innherred samkommune Plan-, byggesak-, oppmåling- og miljøenheten

Innherred samkommune Plan-, byggesak-, oppmåling- og miljøenheten Innherred samkommune Plan-, byggesak-, oppmåling- og miljøenheten Karl G Gaare Sildråpeveien 40 C 7048 TRONDHEIM Deres ref: Vår ref: FLUDEM 2014/4329 Dato: 27.03.2015 Sakstype: Delegert byggesak Eiendom:

Detaljer

GNR.87/107 - HVALSMOVEIEN 10 - UTLEIEBOLIGER

GNR.87/107 - HVALSMOVEIEN 10 - UTLEIEBOLIGER GNR.87/107 - HVALSMOVEIEN 10 - UTLEIEBOLIGER Arkivsaksnr.: 13/688 Arkiv: BYG 87/107 Saksnr.: Utvalg Møtedato 57/13 Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning 22.04.2013 Forslag til vedtak: Hovedkomiteen

Detaljer

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 223/12 Plan- og miljøutvalget 10.10.2012

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 223/12 Plan- og miljøutvalget 10.10.2012 Søgne kommune Arkiv: 47/11 Saksmappe: 2012/2433-27616/2012 Saksbehandler: Øystein Sørensen Dato: 05.09.2012 Saksframlegg Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens krav om reguleringsplan for riving av

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 78-90 Utvalg: Hovedutvalg næring, miljø og kommunalteknikk Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 24.11.2011 Tidspunkt: 14:00 19:15 * Orientering om rådmannens

Detaljer

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, næring og klima/etat for byggesak og private planer

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, næring og klima/etat for byggesak og private planer BERGEN KOMMUNE Byutvikling, næring og klima/etat for byggesak og private planer Fagnotat Saksnr.: 200917089/11 Saksbeh.: STSY Emnekode: NYBY-5210 Til: Byrådsavdeling for byutvikling, næring og klima Kopi

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for oppføring av tilbygg til bolig på GB 30/79 - Ausvigheia 1

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for oppføring av tilbygg til bolig på GB 30/79 - Ausvigheia 1 Søgne kommune Arkiv: 30/79 Saksmappe: 2013/2818-30101/2014 Saksbehandler: Anne Marit Tønnesland Dato: 22.09.2014 Saksframlegg Søknad om dispensasjon for oppføring av tilbygg til bolig på GB 30/79 - Ausvigheia

Detaljer

Vurdering av dispensasjon for økt utnyttelsesgrad - Redskapsbod på GB 31/36 - Neslandsheia 9

Vurdering av dispensasjon for økt utnyttelsesgrad - Redskapsbod på GB 31/36 - Neslandsheia 9 AREALENHETEN Plan- og miljøutvalget Deres ref: Vår ref: Saksbehandler: Arkivkode: Dato: 2014/1311 - Anne Marit Tønnesland 31/36 04.11.2014 35761/2014 Vurdering av dispensasjon for økt utnyttelsesgrad -

Detaljer

GNR.78/77 - KAPELLVEIEN 45 - GRAVFELT

GNR.78/77 - KAPELLVEIEN 45 - GRAVFELT GNR.78/77 - KAPELLVEIEN 45 - GRAVFELT Arkivsaksnr.: 12/4531 Arkiv: BYG 78/77 Saksnr.: Utvalg Møtedato 58/13 Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning 22.04.2013 Forslag til vedtak: Hovedkomiteen for

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon fra reguleringsplan for oppføring av garasje på GB 20/525 Snr. 1- Ytre Åros 32 A

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon fra reguleringsplan for oppføring av garasje på GB 20/525 Snr. 1- Ytre Åros 32 A Søgne kommune Arkiv: 20/525 Saksmappe: 2013/2613-37903/2014 Saksbehandler: André Aarflot Dato: 19.11.2014 Saksframlegg Søknad om dispensasjon fra reguleringsplan for oppføring av garasje på GB 20/525 Snr.

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon - forestående søknad om deling GB 23/440 - Kjeøya

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon - forestående søknad om deling GB 23/440 - Kjeøya Søgne kommune Arkiv: 23/440 Saksmappe: 2013/3103-8886/2014 Saksbehandler: Jan Inghard Thorsen Dato: 05.03.2014 Saksframlegg Søknad om dispensasjon - forestående søknad om deling GB 23/440 - Kjeøya Utv.saksnr

Detaljer

109/112 - Søknad om dispensasjon for garasjestørrelse om møneretning på tak. Klageadgang: Plan- og bygningsloven 1-9, jfr. Forvaltningslovens kap VI

109/112 - Søknad om dispensasjon for garasjestørrelse om møneretning på tak. Klageadgang: Plan- og bygningsloven 1-9, jfr. Forvaltningslovens kap VI Denne saken er et enkeltvedtak etter bestemmelsene i Lov om behandlingsmåten i offentlig forvaltning (forvaltningsloven). Arkivsaksnr.: 14/873-8 Arkivnr.: GNR 109/112 Saksbehandler: byggesaksbehandler,

Detaljer

AVSLAG PÅ SØKNAD Svar på søknad om tillatelse for tiltak etter plan- og bygningslovens (pbl) kap 20.

AVSLAG PÅ SØKNAD Svar på søknad om tillatelse for tiltak etter plan- og bygningslovens (pbl) kap 20. ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER SEKSJON FOR BYGGESAK Allehelgens gate 5 Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 63 10 Telefaks 55 56 63 33 postmottak.byggesak@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no

Detaljer

ENDRING AV TILLATELSE ARONSKOGEN 7 MED DISPENSASJON Vedtaket er gjort etter delegasjon jfr. kommunestyrets vedtak dat. 26.04.2011

ENDRING AV TILLATELSE ARONSKOGEN 7 MED DISPENSASJON Vedtaket er gjort etter delegasjon jfr. kommunestyrets vedtak dat. 26.04.2011 Drift- og utbyggingssektoren Oppmåling og byggesak Byggtec Entreprenør Myggveien 6 9514 ALTA Deres ref: Jørn H. Hanssen Vår ref Arkivkode Sak/Saksb Dato 23786/13 GNR/B 32/524 13/107-44/ATBA ALTA, 06.01.2014

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 74-76 Utvalg: Hovedutvalg Næring, miljø og kom.tek Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 29.10.2009 Tidspunkt: 13.00 16.00 Følgende medlemmer møtte: Lars

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for plassering av husvogn til korttidsutleie - Røsstad Camping - GB 47/2 - Røsstad

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for plassering av husvogn til korttidsutleie - Røsstad Camping - GB 47/2 - Røsstad Søgne kommune Arkiv: 47/2 Saksmappe: 2013/3675-5235/2014 Saksbehandler: Jan Inghard Thorsen Dato: 07.02.2014 Saksframlegg Søknad om dispensasjon for plassering av husvogn til korttidsutleie - Røsstad Camping

Detaljer

AVSLAG PÅ SØKNAD OM FRADELING AV EIENDOM Svar på søknad om tillatelse for tiltak etter plan- og bygningslovens (pbl) kap. 20.

AVSLAG PÅ SØKNAD OM FRADELING AV EIENDOM Svar på søknad om tillatelse for tiltak etter plan- og bygningslovens (pbl) kap. 20. ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER SEKSJON FOR OPPMÅLING Allehelgens gate 5 Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 63 10 Telefaks 55 56 63 33 Oppmaling@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no Forum

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for riving av hytte og oppføring av ny - GB 24/11 - Amfenesveien 108

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for riving av hytte og oppføring av ny - GB 24/11 - Amfenesveien 108 Søgne kommune Arkiv: 24/11 Saksmappe: 2015/1461-21372/2015 Saksbehandler: Mette Erklev Dato: 01.06.2015 Saksframlegg Søknad om dispensasjon for riving av hytte og oppføring av ny - GB 24/11 - Amfenesveien

Detaljer

Klage på avslag - tilbygg til hytte, Godøy, Saltstraumen

Klage på avslag - tilbygg til hytte, Godøy, Saltstraumen Byggesakskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 05.11.2009 62103/2009 2009/4870 76/38 Saksnummer Utvalg Møtedato 09/152 Planutvalget 24.11.2009 Klage på avslag - tilbygg til hytte, Godøy,

Detaljer

Innkalling for Planutvalget. Informasjon fra teknisk om administrativ og politisk behandling av plan- og byggesaker. Saksliste

Innkalling for Planutvalget. Informasjon fra teknisk om administrativ og politisk behandling av plan- og byggesaker. Saksliste Birkenes kommune Innkalling for Planutvalget Møtedato: Onsdag 28.10.2015 Møtested: Kommunehuset, møterom Himmelsyna Møtetid: 15:00-16:00 Informasjon fra teknisk om administrativ og politisk behandling

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Pensjonisthuset Møtedato: 21.08.2008 Tid: Kl. 18.00

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Pensjonisthuset Møtedato: 21.08.2008 Tid: Kl. 18.00 Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Pensjonisthuset Møtedato: 21.08.2008 Tid: Kl. 18.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78985304/316 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING Tillegg SAKSLISTE

Detaljer

RAMMETILLATELSE TIL DELING AV EIENDOM Svar på søknad om tillatelse til deling etter plan- og bygningslovens 93 h

RAMMETILLATELSE TIL DELING AV EIENDOM Svar på søknad om tillatelse til deling etter plan- og bygningslovens 93 h Alvheim og Hansen Advokatfirma Strandkaien 16, 5013 BERGEN Deres ref. Deres brev av Vår ref. Emnekode Dato 200904727/12 BBY 5351 08.09.2009 BYSAKBEH RAMMETILLATELSE TIL DELING AV EIENDOM Svar på søknad

Detaljer

Vestby kommune RAMMETILLATELSE

Vestby kommune RAMMETILLATELSE Vestby kommune RAMMETILLATELSE Enkeltvedtak etter plan- og bygningsloven 20-1. Utvalg Dato Plan- og miljøutvalget 10.02.2012 Arkivkode Saksnummer Saksbehandler Klageadgang GNR 54/29 11/1825-9 Ragne Borgen

Detaljer

26 JAN, 2012. Fylkesmannen i Nord-Trøndelag

26 JAN, 2012. Fylkesmannen i Nord-Trøndelag Fylkesmannen i Nord-Trøndelag Saksbehandler: Trine Wold Johnsen Tlf. direkte: 74 16 80 38 E-post: tjo@fmnt.no Deres ref.: Vår dato: 24.01.2012 Vår ref.: 2011/5410 Arkivnr: 423.1 Jorunn Lesund Martin Stokkens

Detaljer

AVSLAG PÅ SØKNAD Svar på søknad om tillatelse for tiltak etter plan- og bygningslovens (pbl) kap 20.

AVSLAG PÅ SØKNAD Svar på søknad om tillatelse for tiltak etter plan- og bygningslovens (pbl) kap 20. ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER SEKSJON FOR BYGGESAK Allehelgens gate 5 Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 63 10 Telefaks 55 56 63 33 postmottak.byggesak@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no

Detaljer

AVSLAG PÅ SØKNAD OM RAMMETILLATELSE Svar på søknad om tillatelse for tiltak etter plan- og bygningslovens 93.

AVSLAG PÅ SØKNAD OM RAMMETILLATELSE Svar på søknad om tillatelse for tiltak etter plan- og bygningslovens 93. ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER SEKSJON FOR KUNDESENTER Allehelgens gate 5 Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 63 10 Telefaks 55 56 63 33 postmottak.byggesak@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no

Detaljer

Møteinnkalling. Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 00. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Møteinnkalling. Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 00. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. HARSTAD KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Bygdeutvalget Møtedato: 08.01.2015 Møtested: Bjarkøy gamle rådhus Formannskapssalen Tidspunkt: 08:00 Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 00. Varamedlemmer

Detaljer

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. Saksnr: 57 58/12 Utvalg: Motorferdselutvalget Møtested: Epost Dato: 11.12.2012 Tidspunkt: politisk sekretær

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. Saksnr: 57 58/12 Utvalg: Motorferdselutvalget Møtested: Epost Dato: 11.12.2012 Tidspunkt: politisk sekretær Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 57 58/12 Utvalg: Motorferdselutvalget Møtested: Epost Dato: 11.12.2012 Tidspunkt: Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn på sekretærens kontor. Eventuelt

Detaljer

Oslo kommune Plan- og bygningsetaten

Oslo kommune Plan- og bygningsetaten Oslo kommune Plan- og bygningsetaten Nils Haugrud Sivilarkitekt Øvre Slottsgate 12 0157 OSLO nhaugrud@online.no Dato: 23072010 Deres ref: Vår ref (saksnr): 201005328-6 Oppgis alltid ved henvendelse Saksbeh:

Detaljer

Innherred samkommune Plan-, byggesak-, oppmåling- og miljøenheten

Innherred samkommune Plan-, byggesak-, oppmåling- og miljøenheten Innherred samkommune Plan-, byggesak-, oppmåling- og miljøenheten Øystein Rognes Gamle Kongevei 57 7043 TRONDHEIM Deres ref: Vår ref: AUDSLA 2014/2464 Dato: 11.02.2015 Søknad om oppføring av veranda og

Detaljer

GBNR. 21/304 - BEHANDLING AV KLAGE PÅ TILLATELSE

GBNR. 21/304 - BEHANDLING AV KLAGE PÅ TILLATELSE GBNR. 21/304 - BEHANDLING AV KLAGE PÅ TILLATELSE Sakstittel: Gbnr 21/304 - Flytebrygge Tiltakshaver: Leif Inge Christensen Befaring: Nei Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for teknikk og miljø

Detaljer

Porsanger kommune. Planutvalget. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 25.06.2014 Tid: 18:00

Porsanger kommune. Planutvalget. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 25.06.2014 Tid: 18:00 Porsanger kommune Møteinnkalling Planutvalget Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 25.06.2014 Tid: 18:00 Forfall meldes til offentlig servicekontor på telefon 78 46 00 00, eller pr

Detaljer

99/89 KLAGE PÅ VEDTAK 38/12 AV 29.3.2012 I FORMANNSKAPET VEDTAK OM ILEGGELSE AV OVERTREDELSESGEBYR

99/89 KLAGE PÅ VEDTAK 38/12 AV 29.3.2012 I FORMANNSKAPET VEDTAK OM ILEGGELSE AV OVERTREDELSESGEBYR Arkivsaksnr.: 11/76-24 Arkivnr.: GNR 99/89 Saksbehandler: Byggesaksbehandler, Anne Elisabeth Låveg 99/89 KLAGE PÅ VEDTAK 38/12 AV 29.3.2012 I FORMANNSKAPET VEDTAK OM ILEGGELSE AV OVERTREDELSESGEBYR Hjemmel:

Detaljer

Samlet saksframstilling

Samlet saksframstilling Samlet saksframstilling Arkivsak: 13/3423-8 Arknr.: GNR 107/32 Saksbehandler: Ellen Flatøy BEHANDLING: SAKNR. DATO Plan og byggesaksutvalget 22/14 27.05.2014 Kommunestyret 51/14 18.06.2014 SØKNAD OM DISPENSASJON

Detaljer

Behandles av: Møtedato Utvalgssaksnr Byggesaksutvalget 07.05.08 22/08

Behandles av: Møtedato Utvalgssaksnr Byggesaksutvalget 07.05.08 22/08 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 200100873 : O: : 39-542 : Kristin Totland Behandles av: Møtedato Utvalgssaksnr Byggesaksutvalget 07.05.08 22/08 KLAGE PÅ VEDTAK I SAK 7/08 PÅLEGG

Detaljer

Vedtatt dato: 05.08.2014 Saksnummer: 405/14

Vedtatt dato: 05.08.2014 Saksnummer: 405/14 Drift- og utbyggingssektoren Oppmåling og byggesak Byggtec Entreprenør Myggveien 6 9514 ALTA Deres ref: Jørn H. Hanssen Vår ref Arkivkode Sak/Saksb Dato 14979/14 GNR/B 32/524 13/107-58/ATBA ALTA, 05.08.2014

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for riving av eksisterende hytte og oppføring av ny - GB 17/299 - Indre Hellersøy

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for riving av eksisterende hytte og oppføring av ny - GB 17/299 - Indre Hellersøy Søgne kommune Arkiv: 17/299 Saksmappe: 2012/2623-16769/2014 Saksbehandler: Mette Erklev Dato: 16.05.2014 Saksframlegg Søknad om dispensasjon for riving av eksisterende hytte og oppføring av ny - GB 17/299

Detaljer

Møteinnkalling. Kommunestyresalen, Rødberg

Møteinnkalling. Kommunestyresalen, Rødberg Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 49 52 Utvalg: Møtested: Kommunestyret Dato: 31.08.2009 Tidspunkt: 13:00 TEMAMØTE Kommunestyresalen, Rødberg 10.30 12.45 Kommunestyret kalles inn til temamøte.

Detaljer

MELDING OM VEDTAK. Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: «REF» 2013/489-9 Roger Andersen, 74 39 33 13 71/5 23.09.2013

MELDING OM VEDTAK. Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: «REF» 2013/489-9 Roger Andersen, 74 39 33 13 71/5 23.09.2013 VIKNA KOMMUNE Rådmann «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» «POSTNR» «POSTSTED» «KONTAKT» MELDING OM VEDTAK Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: «REF» 2013/489-9 Roger Andersen, 74 39 33 13 71/5 23.09.2013

Detaljer

99/89 OVERTREDELSESGEBYR ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN 32-8 FRITIDSBEBYGGELSE HVOR BRUKSAREAL IKKE ER I TRÅD MED REGULERINGSPLAN

99/89 OVERTREDELSESGEBYR ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN 32-8 FRITIDSBEBYGGELSE HVOR BRUKSAREAL IKKE ER I TRÅD MED REGULERINGSPLAN Denne saken er et enkeltvedtak etter bestemmelsene i Lov om behandlingsmåten i offentlig forvaltning (forvaltningsloven). Arkivsaksnr.: 11/76-17 Arkivnr.: GNR 99/89 Saksbehandler: Byggesaksbehandler, Anne

Detaljer

Klage på deler av vedtak uthus og levegg, Mosti, Soløyvannet

Klage på deler av vedtak uthus og levegg, Mosti, Soløyvannet Byggesakskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 06.09.2010 48804/2010 2010/2970 49/40 Saksnummer Utvalg Møtedato 10/80 Planutvalget 05.10.2010 Klage på deler av vedtak uthus og levegg, Mosti,

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Jonny Iversen Arkiv: GBNR 54/99 Arkivsaksnr.: 10/1521 Dato: 13.10.2011

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Jonny Iversen Arkiv: GBNR 54/99 Arkivsaksnr.: 10/1521 Dato: 13.10.2011 HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Jonny Iversen Arkiv: GBNR 54/99 Arkivsaksnr.: 10/1521 Dato: 13.10.2011 BEHANDLING SØKNAD OM DISPENSASJON REGULERINGSPLAN BÅTHÅJEN Rådmannens innstilling: 1. Formannskapet

Detaljer

Saksnr/arkivkode Deres ref: Saksbehandler Dato 2012/2366-5/168/261 RAMMETILLATELSE

Saksnr/arkivkode Deres ref: Saksbehandler Dato 2012/2366-5/168/261 RAMMETILLATELSE NES KOMMUNE Kommunal Forvaltning Tegn_3 AS Lilleakerveien 8 0216 OSLO Att. Ida Nilsen Saksnr/arkivkode Deres ref: Saksbehandler Dato 2012/2366-5/168/261 Tone Britt Bjørnstad Sjulsen 31.03.2014 8 PU-boliger,

Detaljer

Tilleggsinnkalling for Planutvalget

Tilleggsinnkalling for Planutvalget Birkenes kommune Tilleggsinnkalling for Planutvalget Møtedato: 27.08.2014 Møtested: Kommunehuset, møterom Himmelsyna Møtetid: 15:00-16:00 Saksliste Saksnr Tittel 032/14 Søknad om dispensasjon fra kommuneplanen

Detaljer