Installatørhåndbok NIBE F1345. Bergvarmepumpe IHB NO

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Installatørhåndbok NIBE F1345. Bergvarmepumpe IHB NO 1314-3 231294"

Transkript

1 Installatørhåndbok Bergvarmepumpe LEK IHB NO

2

3 Innhold 1 Viktig informasjon 2 Sikkerhetsinformasjon 2 2 Leveranse og håndtering 6 Transport 6 Plassering 7 Medfølgende komponenter 7 Demontering av luker 7 3 Varmepumpens konstruksjon 8 Generelt 8 El-bokser 10 Kjøledel 11 4 Rørtilkoplinger 13 Generelt 13 Mål og rørtilkoplinger 14 Kuldebærerside 15 Varmebærerside 17 Varmtvannsberedere 17 Installeringsalternativ 18 5 El-tilkoplinger 21 Generelt 21 Tilkoplinger 22 Tilkoplingsmuligheter 25 Tilkopling av tilbehør 30 6 Igangkjøring og justering 31 Forberedelser 31 Påfylling og lufting 31 Startguide 32 Etterjustering og lufting 33 7 Ekstrautstyr 38 8 Tekniske opplysninger 40 Mål og oppstillingskoordinater 40 Tekniske data 41 Koplingsskjema, 3x400 V 24 kw 44 Koplingsskjema, 3x400 V 30 kw 54 Koplingsskjema, 3x400 V 40 og 60 kw 64 Stikkord 74 Innhold 1

4 1 Viktig informasjon Sikkerhetsinformasjon Denne håndboken beskriver installasjons- og servicemomenter som skal utføres av fagperson. Dette produktet skal ikke brukes av personer med fysisk eller psykisk funksjonshemming eller manglende erfaring og kunnskap, med mindre en person med ansvar for deres sikkerhet fører tilsyn med dem eller instruerer dem. I henhold til lavspenningsdirektiv 2006/95/EG LVD. Produktet er også laget for anvendelse av opplærte brukere i butikker, hotell, lett industri, i landbruk og lignende miljø. I henhold til maskindirektiv 2006/42/EG. Det skal føres tilsyn med barn for å sikre at de ikke leker med produktet. Dette er en originalhåndbok. Oversettelser må godkjennes av Nibe. Med forbehold om konstruksjonsendringer. NIBE Symboler OBS! Dette symbolet betyr fare for maskin eller menneske. HUSK! Ved dette symbolet finnes viktig informasjon om hva du bør tenke på ved tilsyn på anlegget. TIPS! Ved dette symbolet får du tips om enklere vedlikehold av produktet. Merking F1345 er CE-merket og oppfyller IP21. CE-merkingen innebærer at NIBE garanterer at produktet oppfyller alle gjeldende bestemmelser i henhold til aktuelle EU-direktiver. CE-merket er obligatorisk for de fleste produkter som selges innen EU, uansett hvor de er produsert. IP21 innebærer at produktet er sikret mot at gjenstander med en diameter som er større enn eller lik 12,5 mm, kan trenge inn og forårsake skade, samt at det er beskyttet mot loddrett fallende vanndråper. Sikkerhetsforskrifter Advarsel Installer systemet helt i samsvar med denne installasjonshåndboken. Feil utført installasjon kan medføre sprenging, personskade, vannlekkasje, lekkasje fra kuldemediet, elektrisk støt og brann. Ta hensyn til måleverdiene ved inngrep i kjølesystemet, når service utføres i små rom, slik at grensen for kuldemediets densitet ikke overskrides. Ta kontakt med en ekspert angående tolking av måleverdiene. Hvis kuldemediedensiteten overskrider grensen, kan det oppstå oksygenmangel ved en eventuell lekkasje, og det kan forårsake alvorlige ulykker. Benytt originalt ekstrautstyr og angitte komponenter for installasjonen. Hvis det benyttes andre deler enn dem vi har angitt, kan det oppstå vannlekkasje, elektrisk støt, brann og personskade, fordi aggregatet kanskje ikke fungerer som det skal. Sørg for god ventilasjon i arbeidsområdet - lekkasje fra kuldemediet kan forekomme under servicearbeidet. Hvis kuldemediet kommer i kontakt med åpen flamme, dannes det giftig gass. Installer aggregatet på et sted med god bæreevne. Et uegnet installasjonssted kan medføre at aggregatet faller ned og forårsaker materielle skader og personskader. Installasjon uten god bæreevne kan også skape vibrasjoner og støy. Installer aggregatet stabilt, slik at det tåler jordskjelv og vind av orkan styrke. Et uegnet installasjonssted kan medføre at aggregatet faller ned og forårsaker materielle skader og personskader. Den elektriske installasjonen skal utføres av kvalifisert elektriker, og systemet skal tilkoples som separat krets. Strømforsyning med utilstrekkelig kapasitet og mangelfull funksjon kan forårsake elektrisk støt og brann. Benytt kablene som er angitt for den elektriske tilkoplingen, trekk kablene skikkelig til i plintene og trekkavlast dem på riktig måte for ikke å overbelaster plintene. Løse tilkoplinger eller kabelfester kan forårsake unormal varmeutvikling eller brann. Kontroller, etter fullført installasjon eller service, at kuldemedium i gassform ikke lekker ut fra systemet. Hvis kuldemediegass lekker ut i huset og kommer i kontakt med en aerotemper, en ovn eller annen varm overflate, oppstår det giftig gass. Benytt rørtype og verktøy som er angitt for kuldemediet. Bruk av eksisterende deler for annet kuldemedium kan medføre havari og alvorlig ulykke på grunn av sprenging av prosesskretsen. Slå av kompressoren før kuldemediekretsen brytes/åpnes. Hvis kuldemediekretsen brytes/åpnes mens kompressoren er i gang, kan det komme luft inn i prosesskretsen. Dette kan gi unormalt høyt trykk i prosesskretsen og kan medføre sprenging og personskade. Slå av strømtilførselen ved service eller inspeksjon. Hvis strømtilførselen ikke slås av, er det fare for elektrisk støt og for skader på grunn av roterende vifte. Kjør ikke aggregatet med panelet eller beskyttelsen fjernet. Berøring av roterende utstyr, varme flater eller høyspenningsførende del kan medføre personskade på grunn av fasthekting, brannskade eller elektrisk støt. Slå av strømmen før elektrisk arbeid påbegynnes. Unnlatelse av å slå av strømmen kan medføre elektrisk støt, skade på utstyret og feil funksjon. Forsiktighet Utfør de elektriske installasjonene med omhu. Jordlederen må ikke koples til gassledning, vannledning, lynavleder eller telefonledningens jordleder. Feil jording kan føre både til feil i aggregatet og til elektrisk støt som følge av kortslutning. Benytt hovedbryter med tilstrekkelig bryteevne. 2 Kapitel 1 Viktig informasjon

5 Hvis bryteren ikke har tilstrekkelige bryteevne, kan det oppstå driftsforstyrrelser og brann. Benytt aldri noe annet enn en sikring med riktig utløsningsstrøm på de stedene det skal benyttes sikring. Tilkopling av aggregatet med kobbertråd eller annen metalltråd kan forårsake aggregathavari og brann. Kabler skal legges slik at de ikke kan skades av metallkanter eller klemmes av paneler. Feil installasjon kan føre til elektrisk støt, generering av varme og brann. Aggregatet må ikke installeres i nærheten av steder der det kan forekomme lekkasje av brannfarlig gass. Hvis det samler seg lekkende gass rundt aggregatet, kan det oppstå brann. Installer ikke aggregatet der det er risiko for dannelse eller ansamling av korrosiv gass (for eksempel svovelsyreholdig gass) eller brannfarlig gass eller damp (for eksempel tynnerog petroleumsdamp), eller der det håndteres flyktige brennbare stoff. Korrosiv gass kan forårsake korrosjon på varmeveksleren, brudd i plastdetaljer osv., og brannfarlig gass eller damp kan forårsake brann. Ikke bruk aggregatet til spesialoppgaver som oppbevaring av næringsmidler, kjøling av presisjonsinstrumenter, frysekonservering av dyr, planter eller kunst. En slik bruk kan skade gjenstandene. Systemet må ikke installeres og brukes i nærheten av utstyr som genererer elektromagnetiske vekselfelt eller høyfrekvente overtoner. Utstyr som vekselretter, reservekraftverk, medisinsk høyfrekventutstyr og telekommunikasjonsutstyr, kan påvirke luftkondisjoneringsaggregatet og forårsake driftsforstyrrelser og havari. Aggregatet kan også forstyrre medisinsk utstyr og telekommunikasjonsutstyr, slik at det fungerer feil eller ikke i det hele tatt. Vær forsiktig når du løfter aggregatet for hånd. Hvis aggregatet veier mer enn 20 kg, skal det bæres av to personer. Bruk vernehansker for å redusere faren for skjæreskader. Avfallsbehandle emballasjematerialet på riktig måte. Gjenværende emballasjemateriale kan forårsake personskade, fordi det kan inngå spiker og tre i emballasjen. Ikke berør knappene med våte hender. Det kan medføre elektrisk støt. Kuldemedierør må ikke berøres med bare hender når systemet er i drift. Under drift blir rørene enten svært varme eller svært kalde, avhengig av driftsmåte. Dette kan forårsake brannskader eller kuldeskader. Ikke slå av strømtilførselen umiddelbart etter at driften er stoppet. Vent i minst 5 minutter, ellers kan det oppstå vannlekkasje eller havari. Ikke styr systemet med hovedbryteren. Dette kan forårsake brannskader eller vannlekkasje. Viften kan dessuten starte uventet, slik at det er fare for personskade. Serienummer Serienummeret finner du lengst nede til høyre på frontluken og i info-menyen (meny 3.1). HUSK! Oppgi alltid produktets serienummer (14 tall) når du varsler om en feil. Landsspesifikk informasjon Installatørhåndboken Denne installatørhåndboken skal legges igjen hos kunden. Spesielt for aggregat beregnet for R410A - Ikke benytte andre kuldemedietyper enn R410A. R410A medfører at trykket blir rundt 1,6 ganger så høyt som med konvensjonelle kuldemedier. - Påfyllingskopling på aggregat beregnet for R410A har avvikende størrelse, dette for å hindre at systemet fylles med feil kuldemedium ved en feil. - Benytt ikke ladeflasker. Slike flasker endrer kuldemediets sammensetning, slik at systemets ytelse forringes. - Ved påfylling av kuldemedium skal kuldemediet alltid komme ut av flasken i flytende form. Kapitel 1 Viktig informasjon 3

6 Installasjonskontroll Ifølge gjeldende regler må varmeanlegget gjennom en installasjonskontroll før det tas i bruk. Kontrollen kan bare utføres av en person med nødvendig kompetanse. Fyll også ut siden for informasjon om anleggsdata i driftshåndboken. Beskrivelse Merknad Signatur Dato Kuldebærer (side 15) Tilbakeslagsventiler System gjennomspylt System luftet Frostbeskyttelsesvæske Nivå-/ekspansjonskar Smussfilter Sikkerhetsventil Avstengningsventiler Sirkulasjonspumper innstilt Varmebærer (side 17) Tilbakeslagsventiler System gjennomspylt System utluftet Ekspansjonskar Smussfilter Sikkerhetsventil Avstengningsventiler Sirkulasjonspumper innstilt El (side 21) Sikringer varmepumpe Sikringer eiendom Uteføler Romføler Strømføler Sikkerhetsbryter Jordfeilbryter Reléutgang for reservestilling 4 Kapitel 1 Viktig informasjon

7 Kontaktinformasjon AT KNV Energietechnik GmbH, Gahberggasse 11, 4861 Schörfling Tel: +43 (0) Fax: +43 (0) CH NIBE Wärmetechnik AG, Winterthurerstrasse 710, CH-8247 Flurlingen Tel: (52) Fax: (52) CZ Druzstevni zavody Drazice s.r.o, Drazice 69, CZ Benatky nad Jizerou Tel: Fax: DE NIBE Systemtechnik GmbH, Am Reiherpfahl 3, Celle Tel: 05141/ Fax: 05141/ DK Vølund Varmeteknik A/S, Member of the Nibe Group, Brogårdsvej 7, 6920 Videbæk Tel: Fax: FI NIBE Energy Systems OY, Juurakkotie 3, Vantaa Puh: Fax: FR AIT France, 10 rue des Moines, Haguenau Tel : Fax : GB NIBE Energy Systems Ltd, 3C Broom Business Park, Bridge Way, Chesterfield S41 9QG Tel: Fax: NL NIBE Energietechniek B.V., Postbus 2, NL-4797 ZG WILLEMSTAD (NB) Tel: Fax: NO ABK AS, Brobekkveien 80, 0582 Oslo, Postadresse: Postboks 64 Vollebekk, 0516 Oslo Tel. sentralbord: PL NIBE-BIAWAR Sp. z o. o. Aleja Jana Pawła II 57, BIAŁYSTOK Tel: Fax: RU "EVAN" 17, per. Boynovskiy, Nizhny Novgorod Tel./fax SE NIBE AB Sweden, Box 14, Hannabadsvägen 5, SE Markaryd Tel: +46-(0) Fax: +46-(0) For land som ikke nevnes i denne listen, kontakt NIBE Sverige eller kontroller for mer informasjon. Kapitel 1 Viktig informasjon 5

8 0 R 0 R 2 Leveranse og håndtering Transport F1345 skal transporteres og oppbevares stående og tørt. Ved transport i bygningen kan varmepumpen imidlertid helles forsiktig 45 bakover. OBS! Varmepumpen er baktung. Hvis kjølemodulene trekkes ut og transporteres stående, kan F1345 transporteres liggende på rygg. 1 OBS! Sørg for at varmepumpen ikke kan falle over ende under transport. 2 TIPS! For enklere transport i bygningen kan sideplatene demonteres. Løft fra gaten til oppstillingssted Hvis underlaget tillater det, er det enklest å bruke en sekketralle til å kjøre F1345 frem til oppstillingsstedet. OBS! Tyngdepunktet er forskjøvet til den ene siden (se trykk på emballasje). LEK Hvis F1345 må transporteres over mykt underlag, f.eks. en gressplen, anbefaler vi en kranbil som kan løfte den til oppstillingsstedet. Når F1345 løftes med kran, fordeles lasten i henhold til instruksjoner på emballasjen. Hvis kranbil ikke kan brukes, kan man transportere F1345 med en sekketralle. F1345 skal tas fra den siden som er tyngst (se trykk på emballasjen hvor tyngdepunktet er plassert ) og man må være to personer for å få opp F1345. Løft fra pall til endelig plassering Før løftet demonteres emballasjen sammen med lastsikringen mot pallen, samt front- og sideplater. Før løft skal også varmepumpen deles ved at kjølemodulene trekkes ut av skapet. Se servicekapittelet i driftshåndboken for instruksjoner om hvordan delingen foregår. Bær varmepumpen i glideskinnene på den øvre kjølemodulen, bruk vernehansker. OBS! Varmepumpen må ikke flyttes når kun den nedre kjølemodulen er trukket ut. Er ikke varmepumpen fastmontert, skal den øvre kjølemodulen alltid fjernes før den nedre trekkes ut. Avhending Ved avhending fraktes produktet bort i omvendt rekkefølge. 6 Kapitel 2 Leveranse og håndtering

9 Plassering Plasser F1345 på et fast underlag som tåler tyngden, helst betonggulv eller betongfundament. Bruk de justerbare føttene på produktet til å få en vannrett og stabil plassering mm Medfølgende komponenter Se separat liste over vedlagte komponenter. Plassering Medfølgende utstyr er plassert i emballasjen oppå varmepumpen. Demontering av luker Frontluke 2 Stedet der F1345 plasseres, skal være utstyrt med avløp. Plasser ryggsiden mot yttervegg i et rom som ikke er lydfølsomt, for å eliminere forstyrrelser. Hvis det ikke er mulig, skal vegg mot soverom eller annet lydfølsomt rom unngås. Uansett plassering skal vegg mot lydfølsomt rom lydisoleres. Rørtrekking skal utføres uten klemring i innvervegg som sove- eller oppholdsrom. Installasjonsplass La det være en klaring på 800 mm foran produktet. Til åpning av sidelukene kreves en klaring på ca. 50 mm på hver side. Det er imidlertid ikke nødvendig å åpne lukene ved service, all service påf1345 kan utføres fra forsiden. La det være en klaring mellom varmepumpen og veggen bak (samt for eventuell legging av tilførselskabel og rør) for å redusere risikoen for forplantning av eventuelle vibrasjoner. LEK LEK 1. Løsne skruene i underkant av frontluken. 2. Løft luken utover i underkant og opp. Sideluker 1 LEK LEK LEK (50) (50) Sidelukene kan tas av for å lette installasjonen. 1. Løsne skruene i over- og underkant. 2. Vri luken litt utover. 3. Før luken bakover og litt til siden. 4. Dra luken til siden. 5. Dra luken forover. *En normalinstallasjon trenger mm (valgfri side) til koblingsutstyr, f.eks. nivåkar, ventiler og el-utstyr. Kapitel 2 Leveranse og håndtering 7

10 3 Varmepumpens konstruksjon Generelt LEK LEK 8 Kapitel 3 Varmepumpens konstruksjon

11 Rørtilkoplinger XL 1 Tilkopling, varmebærer tur XL 2 Tilkopling, varmebærer retur XL 6 Tilkopling, kuldebærer inn XL 7 Tilkopling, kuldebærer ut VVS-komponenter EP 14 Kjølemodul EP 15 Kjølemodul Føler osv. BT 1 Uteføler El-komponenter AA 2 Grunnkort AA 3 Inngangskort AA 4 Displayenhet AA4-XJ3 USB-uttak (ingen funksjon) AA4-XJ4 Serviceuttak (ingen funksjon) AA 7 Ekstra relékort AA 26 Grunnkort 2 FC 1 Automatsikring K1 Reservestillingsrelé K2 Relé, ekstern sirkulasjonspumpe (kun 40 og 60 kw) K3 Relé, ekstern sirkulasjonspumpe (kun 40 og 60 kw) K4 Relé, ekstern sirkulasjonspumpe (kun 40 og 60 kw) K5 Relé (kun 24 og 30 kw) X1 Koplingsplint, innkommende elektrisk strømforsyning X2 Koplingsplint, vekselventil, ekstern kuldebærerpumpe (kun 40 og 60 kw) og ekstern styrespenning (ved tariffstyring) X3 Koplingsplint, trinnstyrt tilleggsvarme X4 Koplingsplint, reservestillingsrelé X5 Koplingsplint, summeralarm X6 Koplingsplint, kommunikasjon, føler og programvarestyrte innganger X7 Koplingsplint, styresignal ekstern kuldebærerpumpe (kun 40 og 60 kw) X8 Koplingsplint XJ 1 Kontaktenhet, elektrisk mating til kompressor, kjølemodul EP14 XJ 2 Kontaktenhet, elektrisk mating til kompressor, kjølemodul EP15 XJ 3 Kontaktenhet, kjølemodul EP14 XJ 4 Kontaktenhet, kuldebærerpumpe, kjølemodul EP14 (kun 24 og 30 kw) XJ 5 Kontaktenhet, varmebærerpumpe, kjølemodul EP14 XJ 6 Kontaktenhet, kjølemodul EP15 XJ 7 XJ 8 XJ 9 XJ 10 SF 1 Kontaktenhet, kuldebærerpumpe, kjølemodul EP15 (kun 24 og 30 kw) Kontaktenhet, varmebærerpumpe, kjølemodul EP15 Kontaktenhet, kjølemodul EP15 Kontaktenhet, kjølemodul EP14 Strømbryter Øvrig PF 1 Typeskilt PF 2 Typeskilt kjøledel PF 3 Serienummerskilt UB 1 Kabelgjennomføring, innkommende strøm UB 2 Kabelgjennomføring, kraft UB 3 Kabelgjennomføring, signal Betegnelser i komponentplassering iht. standard IEC og Kapitel 3 Varmepumpens konstruksjon 9

12 El-bokser F kw, 3 x 400 V LEK F kw, 3 x 400 V LEK F og 60 kw, 3 x 400 V LEK El-komponenter AA 10 Mykstartskort FC 2 Motorvernbryter QA 10 Kontaktor, kompressor QA 11 Kontaktor, kompressor Betegnelser i komponentplassering iht. standard IEC og Kapitel 3 Varmepumpens konstruksjon

13 Kjøledel F og 30 kw, 3 x 400 V F og 60 kw, 3 x 400 V LEK LEK LEK LEK LEK LEK Kapitel 3 Varmepumpens konstruksjon 11

14 Rørtilkoplinger XL 20 Servicetilkopling, høytrykk XL 21 Servicetilkopling, lavtrykk VVS-komponenter GP 1 Varmebærerpumpe GP 2 Kuldebærerpumpe QM 1 Avtapping, klimasystem QM 2 Avtapping, kuldebærersystem Føler osv. BP 1 Høytrykkspressostat BP 2 Lavtrykkspressostat BP 8 Føler, lavtrykk BT 3 Temperaturføler, varmebærer retur BT 10 Temperaturføler, kuldebærer inn BT 11 Temperaturføler, kuldebærer ut BT 12 Temperaturføler, kondensator turledning BT 14 Temperaturføler, hetgass BT 15 Temperaturføler, væskeledning BT 17 Temperaturføler, sugegass BT 29 Temperaturføler, kompressor El-komponenter AA 100 Koplingskort EB 10 Kompressorvarmer X 401 Skjøtekontakt, kompressor og motormodul Kjølekomponenter EP 1 Fordamper EP 2 Kondensator GQ 10 Kompressor HS 1 Tørkefilter QN 1 Ekspansjonsventil Betegnelser i komponentplassering iht. standard IEC og Kapitel 3 Varmepumpens konstruksjon

15 4 Rørtilkoplinger Generelt Rørinstallasjonen skal utføres i henhold til gjeldende regler. F1345 kan arbeide med en returtemperatur på opptil ca. 58 C og en utgående temperatur fra varmepumpen på 65 C. F1345 er ikke utstyrt med interne avstengingsventiler, men disse bør monteres for å lette eventuell framtidig service. OBS! Rørsystemet skal være gjennomspylt før varmepumpen tilkoples, slik at ikke forurensninger skader inngående komponenter. Systemprinsipp F1345 består av to varmepumpemoduler, sirkulasjonspumper samt styresystem med mulighet for eventuell tilleggsvarme. F1345 koples henholdsvis til kuldebærerog varmebærerkretsen. I varmepumpens fordamper avgir kuldebærervæsken (frostbeskyttet væske, f.eks. etanol eller glykol blandet med vann) energien sin til kuldemediet, som fordampes for så å komprimeres i kompressoren. Kuldemediet, som nå har fått høyere temperatur, føres inn i kondensatoren der det avgir energi til varmebærerkretsen og ved behov til eventuelt installert varmtvannsbereder. Hvis det er større behov for varme/varmtvann enn det kompressorene klarer, er det mulig å kople til ekstern tilleggsvarme. OBS! Lodding rett på varmepumpens rør skal ikke forekomme, pga. interne følere. Klemringskopling eller presskopling bør brukes. Symbolnøkkel Symbol Betydning Lufteventil Avstengingsventil Tilbakeslagsventil Shunt-/vekselventil EP 14 EP 15 Kjølemodul Kjølemodul Sikkerhetsventil Temperaturføler XL 1 XL 2 XL 6 Tilkopling, varmebærer tur Tilkopling, varmebærer retur Tilkopling, kuldebærer inn Ekspansjonskar XL 7 Tilkopling, kuldebærer ut P Manometer Sirkulasjonspumpe Smussfilter Hjelperelé Kompressor Varmeveksler Kapitel 4 Rørtilkoplinger 13

16 Mål og rørtilkoplinger Rørdimensjoner Tilkopling (XL1) Varmebærer tur, utvendig gjenge (XL2) Varmebærer retur, utvendig gjenge (XL6) Kuldebærer inn, utvendig gjenge (XL7) Kuldebærer ut, utvendig gjenge G2" G2" G2" G2" 14 Kapitel 4 Rørtilkoplinger

17 Kuldebærerside Kollektor Type 24 kw 30 kw 40 kw 60 kw Jordvarme, anbefalt kollektorlengde (m) 3x350-4x400 3x450-4x450 4x500-6x500 6x450-8x450 Bergvarme, anbefalt aktiv boredybde (m) 2x180-3x180 3x150-5x150 4x170-5x200 6x150-8x180 Gjelder ved PEM-slange 40x2,4 PN 6,3. Dette er grove eksempelverdier. Ved installasjon skal det gjøres korrekte beregninger i henhold til lokale forhold. HUSK! Lengden til kollektorslangen varierer avhengig av fjell-/jordforholdene, klimasonen og klimasystemet (radiatorer alternativt gulvvarme). Maks lengde per slynge for kollektoren bør ikke oversige 500 m. Kollektorene skal alltid parallellkoples med mulighet for justering av volumstrømmen på respektive slynge. Slangeføringsdybden ved jordvarme fastsettes i henhold til lokale forhold, og avstanden mellom slangene skal være minst 1 m. Ved flere borehull fastsettes avstanden mellom hullene i henhold til lokale forhold. Pass på at kollektorslangen har en konstant stigning mot varmepumpen, slik at luftlommer unngås. Hvis det ikke er mulig, skal de høyeste punktene utstyres med avluftingsmuligheter. Fordi temperaturen til kuldebærersystemet kan komme under 0 C, må det frostbeskyttes ned til -15 C. Som rettledende verdi for volumberegning benyttes 1 liter ferdigblandet kuldebærervæske per meter kollektorslange (gjelder ved PEM-slange 40x2,4 PN 6,3). Tilkopling av kuldebærerside Rørene koples til på baksiden av varmepumpen. Isoler samtlige kuldebærerledninger inne mot kondens. OBS! Kondensdråper fra ekspansjonskaret kan forekomme. Plasser derfor karet slik at øvrig utstyr ikke skades. HUSK! Ved behov bør du installere lufteventiler i kuldebærersystemet. Merk kuldebærersystemet med benyttet frostbeskyttelsesmiddel. Monter vedlagte sikkerhetsventil ved ekspansjonskaret som på illustrasjonen. Spillvannsrøret fra sikkerhetsventilen skal legges sluttende i hele sin lengde for å unngå vannsekker, og det må ligge frostfritt. Monter avstengingsventiler så nær varmepumpen som mulig, slik at volumstrømmen til individuelle kjølemoduler kan stenges av. Ekstra sikkerhetsventiler mellom smussfilter og avstengingsventiler (som på illustrasjonen) er nødvendig. Monter medfølgende smussfilter på innkommende ledning. Monter medfølgende tilbakeslagsventiler på utgående ledning. Ved tilkopling til åpent grunnvannssystem skal det på grunn av risiko for smuss og frost i fordamperen, benyttes en mellomliggende frostbeskyttet krets. Dette krever en ekstra varmeveksler. P HUSK! Siden temperaturen på kuldebærersystemet varierer avhengig av varmekilde, skal meny "kuldebærer, alarminnst." stilles inn til egnet verdi. Kapitel 4 Rørtilkoplinger 15

18 Tilkopling av ekstern kuldebærerpumpe (kun 40 og 60 kw) Monter kuldebærerpumpen (GP16) i henhold til sirkulasjonspumpens håndbok ved tilkoplingen for innkommende kuldebærer (EP14-XL6) og (EP15-XL6) mellom varmepumpen og avstengingsventilen (se bilde). Kuldebærerpumpen er ikke vedlagt i enkelte land, se forpakningslisten. Trykkekspansjonskar Kuldebærerkretsen skal utstyres med trykkekspansjonskar. Trykksett kuldebærersiden til minst 0,05 MPa (0,5 bar). Dimensjoner trykkekspansjonskaret i henhold til følgende diagram for å unngå eventuelle driftsforstyrrelser. Diagrammene dekker temperaturområdet fra -10 C til +20 C ved fortrykket 0,05 MPa (0,5 bar) og sikkerhetsventilens åpningstrykk 0,3 MPa (3,0 bar). Etanol, 28 % (volumprosent) Ved installasjon med etanol (28 %, volumprosent) som kuldebærervæske skal trykkekspansjonskaret dimensjoneres i henhold til følgende diagram OBS! Kondensisoler kuldebærerpumpen (ikke dekk til dreneringshullet) Etylenglykol, 40 % (volumprosent) Ved installasjon med etylenglykol (40 %, volumprosent) som kuldebærervæske skal trykkekspansjonskaret dimensjoneres i henhold til følgende diagram Kapitel 4 Rørtilkoplinger

19 Varmebærerside Tilkopling av klimasystem Et klimasystem er et system som regulerer innekomforten ved hjelp av styresystemet i F1345 og f.eks. radiatorer, gulvvarme/-kjøling, viftekonvektorer etc. Rørene koples til på baksiden av varmepumpen. Monter nødvendig sikkerhetsutstyr samt avstengingsventiler (monteres så nær varmepumpen som mulig, slik at volumstrømmen til individuelle kjølemoduler kan stenges av). Monter medfølgende smussfilter på innkommende ledning. Sikkerhetsventilen skal ha et åpningstrykk på maks. 0,6 MPa (6,0 bar) og monteres på varmebærer retur. Spillvannsrør fra sikkerhetsventilen skal legges sluttende i hele sin lengde for å unngå vannsekker, og det må ligge frostfritt. Ved tilkopling til system med termostater i alle radiatorer (slynger), monteres enten overstrømningsventil eller en rekke termostater demonteres, slik at tilstrekkelig volumstrøm garanteres. Monter medfølgende tilbakeslagsventiler på utgående ledning. Varmtvannsberedere Tilkopling av varmtvannsbereder Eventuelt installert varmtvannsbereder skal utstyres med nødvendig ventilutstyr. Blandeventil er nødvendig hvis innstillingen endres slik at temperaturen kan overstige 60 C. Innstillinger for varmtvann gjøres i meny Sikkerhetsventilen skal ha maks. åpningstrykk i henhold til varmtvannsberederens håndbok og monteres på inngående tappevannsledning. Spillvannsrøret fra sikkerhetsventilen skal legges sluttende i hele sin lengde for å unngå vannsekker, og det må ligge frostfritt. HUSK! Varmtvannsproduksjon aktiveres i startguiden eller i meny 5.2. HUSK! Varmepumpen/systemet er bygd opp slik at varmtvannsproduksjon kan skje med både én og flere kjølemoduler. Det innebærer imidlertid forskjellige rør- og el-installasjoner. HUSK! Ved behov bør du installere lufteventiler i klimasystemet. HUSK! Varmepumpen er bygd opp slik at varmeproduksjon kan skje med både én og to kjølemoduler. Det innebærer imidlertid forskjellige rørog el-installasjoner. Fast kondensering Hvis F1345 skal arbeide med fast kondensering, må du kople til ekstern turledningsgiver (BT25) ifølge beskrivelse på side 24. Du må dessuten gjøre følgende menyinnstillinger. Meny Menyinnstilling (lokale variasjoner kan være nødvendig) min. turledningstemp. Ønsket temperatur i tanken maks. turledningstemp. Ønsket temperatur i tanken driftsstilling varmebærerpumpe intermittent driftsstilling manuelt Kapitel 4 Rørtilkoplinger 17

20 18 Installeringsalternativ F1345 kan koples på flere ulike måter, og noen av disse vises nedenfor. Mer om alternativene finnes på samt i respektive monteringsanvisning for benyttet ekstrautstyr. Se side 38 for liste over ekstrautstyr som kan brukes til F1345. Forklaring CL11 Bassengsystem AA5 Tilbehørskort BT51 Temperaturføler, basseng EP5 Veksler, basseng GP9 Sirkulasjonspumpe, basseng HQ41 Smussfilter, basseng QN19 Vekselventil, basseng RN42 Trimventil EB1 Ekstern tilleggsvarme CM5 Ekspansjonskar lukket EB1 Eksternt el-tilskudd FL10 Sikkerhetsventil, varmebærerside QM42 - QM43Avstengingsventil, varmebærerside RN11 Trimventil EB100 Varmepumpesystem (Master) BT1 Temperaturføler, ute BT6 Temperaturføler, varmtvannsoppvarming BT25 Temperaturføler, varmebærer tur, Ekstern BT71 Temperaturføler, varmebærer retur, Ekstern EB100 Varmepumpe, F1345 EP14 Kjølemodul A EP15 Kjølemodul B FL11 - FL12 Sikkerhetsventil, kuldebærerside FL13 - FL14 Sikkerhetsventil, varmebærerside HQ12 - HQ15 Smussfilter QM50 - QM53Avstengingsventil, kuldebærerside QM54 - QM57Avstengingsventil, varmebærerside QN10 Vekselventil, varme/varmtvann RM10 - RM13 Tilbakeslagsventil EB101 Varmepumpesystem (Slave 1) EB101 Varmepumpe, F1345 EP14 Kjølemodul A EP15 Kjølemodul B FL11 - FL12 Sikkerhetsventil, kuldebærerside FL13 - FL14 Sikkerhetsventil, varmebærerside HQ12 - HQ15 Smussfilter QM50 - QM53Avstengingsventil, kuldebærerside QM54 - QM57Avstengingsventil, varmebærerside RM10 - RM13 Tilbakeslagsventil EM1 Ekstern tilleggsvarme AA5 Tilbehørskort BT52 Temperaturføler, kjele CM5 Ekspansjonskar lukket EM1 Gasskjele Kapitel 4 Rørtilkoplinger FL10 KA1 QN11 EP21 AA5 BT2 BT3 GP20 QN25 Øvrig AA5 BP6 BT70 CP10, CP11 CM1 CM3 EB2 EB10 EP12 FL2 FL3 FQ1 GP10 GP11 KA1 QM11 QM20 QM21 QM33 Sikkerhetsventil, varmebærerside Hjelperelé, ekstern tilleggsvarme Shuntventil, tilleggsvarme Klimasystem 2 Tilbehørskort Temperaturføler, varmebærer tur Temperaturføler, varmebærer retur Sirkulasjonspumpe Shuntventil Tilbehørskort Manometer, kuldebærerside Temperaturføler, varmtvann tur Akkumulatortank med varmtvannsslynge Ekspansjonskar lukket, varmebærerside Ekspansjonskar lukket, kuldebærerside El-patron Varmtvannsberedere Kollektor, kuldebærerside Sikkerhetsventil, varmebærerside Sikkerhetsventil, kuldebærer Blandingsventil, varmtvann Sirkulasjonspumpe, varmebærer ekstern Sirkulasjonspumpe, varmtvannssirkulasjon Hjelperelé, el-patron Påfyllingsventil, varmebærerside Lufteventil, varmebærerside Lufteventil, kuldebærerside Avstengingsventil, kuldebærer tur Avstengingsventil, kuldebærer retur QM34 RM42 - RM43 Tilbakeslagsventil RN41, RN60 - RN63 XD1 XL27 - XL28 Trimventil Koplingsboks Tilkopling, påfylling kuldebærer Betegnelser iht. standard IEC og

Installatørhåndbok NIBE F1145. Bergvarmepumpe IHB NO 1350-2 231693 LEK

Installatørhåndbok NIBE F1145. Bergvarmepumpe IHB NO 1350-2 231693 LEK Installatørhåndbok Bergvarmepumpe LEK IHB NO 1350-2 231693 En detaljert forklaring av knappenes funksjoner finner du på side 32. Hvordan du blar mellom menyer og gjør ulike innstillinger beskrives på side

Detaljer

Installatørhåndbok NIBE F1245. Bergvarmepumpe IHB NO 1350-2 231631

Installatørhåndbok NIBE F1245. Bergvarmepumpe IHB NO 1350-2 231631 Installatørhåndbok Bergvarmepumpe LEK IHB NO 1350-2 231631 En detaljert forklaring av knappenes funksjoner finner du på side 35. Hvordan du blar mellom menyer og gjør ulike innstillinger beskrives på side

Detaljer

Installatørhåndbok NIBE F1155. Bergvarmepumpe IHB NO 1335-1 231717 LEK

Installatørhåndbok NIBE F1155. Bergvarmepumpe IHB NO 1335-1 231717 LEK Installatørhåndbok Bergvarmepumpe LEK IHB NO 1335-1 231717 En detaljert forklaring av knappenes funksjoner finner du på side 28. Hvordan du blar mellom menyer og gjør ulike innstillinger beskrives på side

Detaljer

Installatørhåndbok NIBE VVM 320. Innemodul IHB NO 1452-3 231340

Installatørhåndbok NIBE VVM 320. Innemodul IHB NO 1452-3 231340 Installatørhåndbok Innemodul APH IHB NO 1452-3 231340 En detaljert forklaring av knappenes funksjoner finner du på side 33. Hvordan du blar mellom menyer og gjør ulike innstillinger beskrives på side side

Detaljer

Installatørhåndbok NIBE VVM 500

Installatørhåndbok NIBE VVM 500 Installatørhåndbok Innemodul APH IHB NO 1524-6 431230 Hurtigguide Navigering OK-knapp (bekreft/velg) Tilbakeknapp (tilbake/angre/avslutte) Betjeningsratt (flytte/øke/redusere) En detaljert forklaring av

Detaljer

Installatørhåndbok SMO 20. Styremodul IHB NO 1325-2 231746 LEK

Installatørhåndbok SMO 20. Styremodul IHB NO 1325-2 231746 LEK Installatørhåndbok Styremodul IHB NO 1325-2 231746 En detaljert forklaring av knappenes funksjoner finner du på side 23. Hvordan du blar mellom menyer og gjør ulike innstillinger beskrives på side side

Detaljer

Brukerhåndbok NIBE SMO 05

Brukerhåndbok NIBE SMO 05 LEK Brukerhåndbok Ekstrautstyr LEK UHB NO 1146-1 031895 En detaljert forklaring av knappenes funksjoner finner du på side 10. Hvordan du blar mellom menyer og gjør ulike innstillinger beskrives på side

Detaljer

Brukerhåndbok NIBE F1155

Brukerhåndbok NIBE F1155 Brukerhåndbok Bergvarmepumpe LEK UHB NO 1423-2 231716 En detaljert forklaring av knappenes funksjoner finner du på side 11. Hvordan du blar mellom menyer og gjør ulike innstillinger beskrives på side side

Detaljer

Brukerhåndbok NIBE F1155

Brukerhåndbok NIBE F1155 Brukerhåndbok Bergvarmepumpe LEK UHB NO 1335-1 231716 En detaljert forklaring av knappenes funksjoner finner du på side 11. Hvordan du blar mellom menyer og gjør ulike innstillinger beskrives på side side

Detaljer

MONTERINGS- OG VEDLIKEHOLDSANVISNING 331198 NIBE SPLIT ACVM 270-EM, AMS 10

MONTERINGS- OG VEDLIKEHOLDSANVISNING 331198 NIBE SPLIT ACVM 270-EM, AMS 10 MOS NO 1452-1 MONTERINGS- OG VEDLIKEHOLDSANVISNING 331198 ACVM 270-EM, AMS 10 2 1 7 5 3 6 4 AMS 10-8 K LE LE K LE K AMS 10-12 Innhold Til huseieren Generelt Anleggsdata Informasjon om anlegget Produktinformasjon

Detaljer

Brukerhåndbok NIBE F1145

Brukerhåndbok NIBE F1145 Brukerhåndbok Bergvarmepumpe LEK AHB NO 1018-1 031656 En detaljert forklaring av knappenes funksjoner finner du på side 11. Hvordan du blar mellom menyer og gjør ulike innstillinger beskrives på side side

Detaljer

Brukerhåndbok NIBE VVM 310. Innemodul UHB NO 1524-5 231174

Brukerhåndbok NIBE VVM 310. Innemodul UHB NO 1524-5 231174 Brukerhåndbok Innemodul APH UHB NO 1524-5 231174 Hurtigguide Navigering OK-knapp (bekreft/velg) Tilbakeknapp (tilbake/angre/avslutte) Betjeningsratt (flytte/øke/redusere) En detaljert forklaring av knappenes

Detaljer

Brukerhåndbok NIBE VVM 500

Brukerhåndbok NIBE VVM 500 Brukerhåndbok Innemodul APH UHB NO 1338-2 431247 En detaljert forklaring av knappenes funksjoner finner du på side 11. Hvordan du blar mellom menyer og gjør ulike innstillinger beskrives på side side 15.

Detaljer

Brukerhåndbok NIBE VVM 500. Innemodul UHB NO 1524-4 431247 APH

Brukerhåndbok NIBE VVM 500. Innemodul UHB NO 1524-4 431247 APH Brukerhåndbok Innemodul APH UHB NO 1524-4 431247 Hurtigguide Navigering OK-knapp (bekreft/velg) Tilbakeknapp (tilbake/angre/avslutte) Betjeningsratt (flytte/øke/redusere) En detaljert forklaring av knappenes

Detaljer

Brukerhåndbok NIBE F110

Brukerhåndbok NIBE F110 Brukerhåndbok Varmtvannspumpe LEK UHB NO 1434-1 331150 En detaljert forklaring av knappenes funksjoner finner du på side 10. Hvordan du blar mellom menyer og gjør ulike innstillinger beskrives på side

Detaljer

Brukerhåndbok NIBE SMO 20

Brukerhåndbok NIBE SMO 20 Brukerhåndbok Styremodul LEK UHB NO 1442-3 231747 Hurtigguide Navigering OK-knapp (bekreft/velg) Tilbakeknapp (tilbake/angre/avslutte) Betjeningsratt (flytte/øke/redusere) En detaljert forklaring av knappenes

Detaljer

MONTERINGS- OG VEDLIKEHOLDSANVISNING. 331161 ELK 15 3x230 V

MONTERINGS- OG VEDLIKEHOLDSANVISNING. 331161 ELK 15 3x230 V LEK MOS NO 1435-1 MONTERINGS- OG VEDLIKEHOLDSANVISNING 331161 3x230 V Innhold Til huseieren Plassering 6 Generelt Systembeskrivelse Virkemåte Komponenter Systemprinsipp 3 3 3 Rørinstallasjon Sirkulasjonspumpe

Detaljer

MONTERING, BRUK OG VEDLIKEHOLD FIGHTER 310P MOS NO 0538-1 511335. 3 x 230 V og 3 x 400 V FIGHTER 310P. Fighter 310P LEK

MONTERING, BRUK OG VEDLIKEHOLD FIGHTER 310P MOS NO 0538-1 511335. 3 x 230 V og 3 x 400 V FIGHTER 310P. Fighter 310P LEK MOS NO 058-55 R MONTERING, BRUK OG VEDLIKEHOLD x 0 V og x 400 V Fighter 0P LEK Fighter 0P Fighter 0P Fighter 0P Fighter 0P LEK LEK 5 4 LEK LEK Generelt Produktinformasjon... Opplysninger om installasjonen...

Detaljer

CTC Eco Heat Varmepumpe med varmtvannsberedning Funksjon - Drift og Vedlikehold

CTC Eco Heat Varmepumpe med varmtvannsberedning Funksjon - Drift og Vedlikehold CTC Eco Heat Varmepumpe med varmtvannsberedning Funksjon - Drift og Vedlikehold WWW.ctcferrofil.no Aug. 05 CTC Ferrofil A/S forbeholder seg retten til når som helst å kunne modifisere produktet eller

Detaljer

Air condition Varmepumpe. www.klimawebsiden.no

Air condition Varmepumpe. www.klimawebsiden.no www.klimawebsiden.no Air condition Varmepumpe Hovedkontor Oslo: Avdeling Bergen: Avdeling Drammen: Avdeling Trondheim: Ole Deviksvei 18 Conr. Mohrs vei 9C Søren Lemmichsgt. 1 Haakon VII gt. 19B Tlf.: 23

Detaljer

Varmepumpe EHP 6-11 LW/M EHP 6-17 LW. Veiledning i montering, igangkjøring og vedlikehold. 6 720 644 547 2010/07 no

Varmepumpe EHP 6-11 LW/M EHP 6-17 LW. Veiledning i montering, igangkjøring og vedlikehold. 6 720 644 547 2010/07 no Varmepumpe EHP 6-11 LW/M EHP 6-17 LW Veiledning i montering, igangkjøring og vedlikehold 6 720 644 547 2010/07 no Håndbok varmepumpe EHP 6-11 LW/M. 6-17 LW BOSCH TERMOTEKNIK Artikkelnummer: 6 720 644 547

Detaljer

NIBE F2300. Kraftig som en viking. NIBE F2300. Ny og effektiv scrollkompressor som opererer ved temperaturer ned til -25 C.

NIBE F2300. Kraftig som en viking. NIBE F2300. Ny og effektiv scrollkompressor som opererer ved temperaturer ned til -25 C. NIBE F2300 luft/vannvarmepumpe Kraftig som en viking. Ny og effektiv scrollkompressor som opererer ved temperaturer ned til -25 C. Kompressoren benytter EVI-teknologi, som innebærer økt ytelse i både varmt

Detaljer

FDV-DOKUMENTASJON. NOBB 471 97 761 NRF 880 08 82 CTC EcoHeat 408 230V

FDV-DOKUMENTASJON. NOBB 471 97 761 NRF 880 08 82 CTC EcoHeat 408 230V CTC FerroFil AS, 2150 Årnes www.ctc.no FDV-DOKUMENTASJON NOBB 471 97 761 NRF 880 08 82 230V Varegr. 3016200 Varmepumpe væske -vann Du har nettopp kjøpt en CTC EcoHeat 400, som vi håper du vil bli svært

Detaljer

CTC EcoZenith i250. Systemtank. Funksjon - Drift - Vedlikehold

CTC EcoZenith i250. Systemtank. Funksjon - Drift - Vedlikehold i250 Systemtank Funksjon - Drift - Vedlikehold www.ctc.no Sept. 2014 CTC Ferrofil A/S forbeholder seg retten til når som helst å kunne modifisere produktet eller deler av det, uten forutgående eller

Detaljer

CTC Eco Air Varmepumpe Luft / Vann Funksjon - Drift og Vedlikehold

CTC Eco Air Varmepumpe Luft / Vann Funksjon - Drift og Vedlikehold CTC Eco Air Varmepumpe Luft / Vann Funksjon - Drift og Vedlikehold CE 0461/EF 1051/5255 www.ctc.no Okt. - 06 CTC Ferrofil A/S forbeholder seg retten til når som helst å kunne modifisere produktet eller

Detaljer

VEDLIKEHOLDSVEILEDNING

VEDLIKEHOLDSVEILEDNING VEDLIKEHOLDSVEILEDNING Diplomat Optimum G2, Diplomat, Comfort, Diplomat Duo, Atria, Atria Duo Du kan navigere deg gjennom mikroprosessormenyene ved hjelp av: Slik øker eller reduserer du innstilte verdier:

Detaljer

161 504 31-1 2015-04-28. Providing sustainable energy solutions worldwide. Installasjons- og vedlikeholdsanvisning CTC EcoZenith i550 Pro

161 504 31-1 2015-04-28. Providing sustainable energy solutions worldwide. Installasjons- og vedlikeholdsanvisning CTC EcoZenith i550 Pro 161 504 31-1 2015-04-28 Providing sustainable energy solutions worldwide Installasjons- og vedlikeholdsanvisning Installasjons- og vedlikeholdsanvisning 161 504 31-1 2015-04-28 Generell informasjon Innholdsfortegnelse

Detaljer

Installasjons- og vedlikeholdsanvisning CTC EcoHeat 400. Modell 406 I 408 I 410 I 412. Providing sustainable energy solutions worldwide

Installasjons- og vedlikeholdsanvisning CTC EcoHeat 400. Modell 406 I 408 I 410 I 412. Providing sustainable energy solutions worldwide 161 504 30-1 2015-05-27 Providing sustainable energy solutions worldwide Installasjons- og vedlikeholdsanvisning CTC EcoHeat 400 Modell 406 I 408 I 410 I 412 Demontering kjølemodul 1. Løsne kjølemodulens

Detaljer

INSTRUKSJONS- OG SERVICEBOK SVERIGE NORGE DANMARK FINLAND UK

INSTRUKSJONS- OG SERVICEBOK SVERIGE NORGE DANMARK FINLAND UK INSTRUKSJONS- OG SERVICEBOK SVERIGE NORGE DANMARK FINLAND UK NORGE INNHOLDSFORTEGNELSE FORBEREDELSER Når du skal av gårde første gang 4 Sjekkliste før avreise 4 Lasting 4 Kopling til bil 4 Under kjøring

Detaljer

For huseieren. CTC EcoZenith I550. Multitank. Funksjon - Drift - Vedlikehold. www.ctc.no

For huseieren. CTC EcoZenith I550. Multitank. Funksjon - Drift - Vedlikehold. www.ctc.no For huseieren CTC EcoZenith I550 Multitank Funksjon - Drift - Vedlikehold www.ctc.no Juni 2012 CTC Ferrofil AS Hovedkontor: Runnibakken 7 2150 Årnes Tlf.: 6390 4000 Fax.:6390 4001 www.ctc.no firmapost@ctc.no

Detaljer