Bjørnar Eiendom AS Moveien 111, Sandefjord

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Bjørnar Eiendom AS Moveien 111, Sandefjord"

Transkript

1 Bjørnar Eiendom AS Moveien 111, Sandefjord TOTALENTREPRISE Spesiell beskrivelse Sanitær, varme og sprinkleranlegg

2 INNHOLDSFORTEGNELSE ANBUDSSKJEMA GENERELT Orientering Tilbudet Plassforhold Systemorientering vvs-anlegg Generelle felles bestemmelser Rigg og drift Bygningsmessige hjelpearbeider for VVS tekniske installasjoner Elektrisk utstyr Branntetting Utførelse, gjennomføring og ansvar for funksjoner og ytelser Anmeldelse og forhold til Plan- og bygningsloven Krav til renhet og rengjøring Forsikring og garantier Prøvedrift generelt Opplæring generelt ering (felles) Generelt Tegninger Beregninger Dimensjonerende forhold Lyd Inneklima Utførelse (felles) Merking (felles) Generelt Merking Praktisk utforming Kontroll og prøving (felles) Kvalitetssikring Tetthetsprøving Innregulering Lydmålinger Igangkjøring og innregulering av maskinelle komponenter og automatikkanlegg Etterkontroller Dokumentasjon (felles) Drifts- og vedlikeholdsinstruks, og overlevering SANITÆRANLEGG Generelt H:\800 Brukerområder\Ole-Roy\haukerød \4. Beskrivelse sanitær\spesiell beskrivelse sanitær.doc Side 2

3 311 Ledningsnett i grunnen Ledningsnett over grunnen Brannutstyr Armatur Utstyr Isolasjon Merking og instrumentering Prøving, innregulering og overlevering Riving inkl. miljøregnskap... Feil! Bokmerke er ikke definert. 2 BYGNINGSMESSIGE HJELPEARBEIDER VVS Riving inkl. miljøregnskap... Feil! Bokmerke er ikke definert. Sprinkling 20 H:\800 Brukerområder\Ole-Roy\haukerød \4. Beskrivelse sanitær\spesiell beskrivelse sanitær.doc Side 3

4 ANBUDSSKJEMA I samsvar med anbudsdokumentene og de opplysninger og forbehold som er gitt i medfølgende anbudsbrev, tilbyr undertegnede seg å utføre de komplette arbeider og ytelser vedrørende: til de priser som er oppført i anbudet og som samlet gir en sum på: kr... ekskl. mva. Prisen overføres til felles anbudsskjema for totalentreprisen Undertegnede forplikter seg til å utføre arbeidet i samarbeid med totalentreprenøren og etter den framdrift som er angitt i underlaget for totalentreprenøren: Undertegnede har/har ikke sentral godkjenning Øvrige opplysninger vedrørende anbudet er gitt i medfølgende anbudsbrev.... den Anbyder stempel Adresse Telefon H:\800 Brukerområder\Ole-Roy\haukerød \4. Beskrivelse sanitær\spesiell beskrivelse sanitær.doc Side 4

5 31 SANITÆRANLEGG.1 NÆRINGSAREALER 310 Generelle ytelser kr 311 Ledningsnett i grunnen 312 Ledningsnett over grunn 313 Brannutstyr, Sprinkling 314 Armatur 315 Utstyr 316 Isolasjon 317 Merking og instrumentering 318 Prøving, innregulering og overlevering 319 Riving Sum Sanitæranlegg, Næring: kr SANITÆRANLEGG.2 LEILIGHETER 310 Generelle ytelser kr 311 Ledningsnett i grunnen 312 Ledningsnett over grunn 313 Brannutstyr, Sprinkling 314 Armatur 315 Utstyr 316 Isolasjon 317 Merking og instrumentering 318 Prøving, innregulering og overlevering 319 Riving Sum Sanitæranlegg, Leiligheter: kr VARMESENTRAL Jordvarme dimensjonert for 60% av totale oppvarmingsbehov for næring og leiligheter inkl. forbruksvann leiligheter. Sum Varmesentral: kr VARMEANLEGG.1 NÆRINGSAREALER Komplett tilførsel varme/kjøl ventilasjon Berederanlegg forbruksvann Sum Varmeanlegg næring: kr H:\800 Brukerområder\Ole-Roy\haukerød \4. Beskrivelse sanitær\spesiell beskrivelse sanitær.doc Side 5

6 30 GENERELT 301 Orientering I henhold til de felles tilbuds- og kontraktsbestemmelsene for byggeprosjektet, denne rammebeskrivelsen med kravspesifikasjon, skal det leveres komplette rørleggerarbeider for prosjekt: Bjørnar Eiendom AS, Moveien 111 Det tilbudte anlegget skal oppfylle alle de krav som stilles i kontraktsdokumentene, og skal leveres som et komplett funksjonsdyktig anlegg inklusive prosjektering, og oppfylle krav i TEK Sanitær, varme og ventilasjonsanlegg Følgende omfang og seksjoner skal inngå: Varmesentral: Komplett m/jordvarme, varmepumpe og El.kjele iht Tek10 P-kjeller: Avvanning/sluk m/oljefelle, brannslukking (sprinkler) Dagligvare-butikk med lager og sos.rom: Vann - avløp - sluk - grunnventilasjon m/ kjøling varme brannslukking wc-dusj - garderober. Fast-food restaurant (Jafs): Vann - avløp - sluk - fettutskiller- grunnventilasjon m/ kjøling (Gjenbruk av eksisterende anlegg) varme - brannslukking wc-dusj - garderober. Når alle hovedtilførsler er ferdigstilt og lokalet ferdigstilt bygningsmessig, skal kjøkkenutstyr remonteres fra tidligere virksomhet i revet bygning. Dette arbeidet vil bli utført på regning etter nærmere avtale. Leiligheter: Komplett gulvvarmevarme - ventilasjon sanitær (TEK10) ering: Komplett prosjektering, dokumentasjon og anmeldelse inkl prosjektering av utvendig VA m/kontroll av utførelse og tverrfaglig grensesnitt Tilbudet Følgende dokumentasjon skal følge tilbudet: - Utfylt tilbudsskjema, med tilbudsbrev og firmaopplysninger for VVS-entreprenøren og de underleverandører denne har tenkt og benytte. - Referanser fra tilsvarende arbeider Plassforhold Det er VVS-entreprenøren ansvar å sørge for at de angitte størrelsene for tekniske rom og sjakter er tilstrekkelig. Priskonsekvensen for eventuell nødvendig økning av størrelsene skal inkluderes i det totale tilbudet. H:\800 Brukerområder\Ole-Roy\haukerød \4. Beskrivelse sanitær\spesiell beskrivelse sanitær.doc Side 6

7 Systemorientering vvs-anlegg 31 Sanitæranlegg Innvendig anlegg generelt Anlegget bygges opp med god og solid standard, basert på Normalreglementet for sanitæranlegg, Våtromsnormen og stedlige myndigheters krav. Ny ledningsføring skal i størst mulig grad føres skjult opp i vegger, eventuelt opp over himling, og legges ned i vegger. Alle skjulte rør monteres etter rør i rør prinsippet for å tilfredsstille våtromsnormen. 36 Luftbehandlingsanlegg Det skal leveres komplett balansert luftbehandlingsanlegg, med varmegjenvinning på minimum 80 % og integrert varmepumpe. Kjøling i næringsarealer. Anlegget leveres med komplett PC basert SD og automatikkanlegg. H:\800 Brukerområder\Ole-Roy\haukerød \4. Beskrivelse sanitær\spesiell beskrivelse sanitær.doc Side 7

8 302 Generelle felles bestemmelser Se også Bok 0 som gjelder for prosjektet Rigg og drift I generell post skal innkalkuleres alle nødvendige ytelser som VVS- entreprenøren trenger, og som ikke er inkludert hos totalentreprenøren. Det pålegger VVS- entreprenøren å koordinere disse ytelsene Bygningsmessige hjelpearbeider for VVS tekniske installasjoner For at hovedentreprenøren skal ha muligheter for å prise bygningsmessige hjelpearbeider for vvs er det utarbeidet en spesifikasjon som følger vedlagt. VVS- entreprenøren må kontrollere dette mot sin tilbudsløsning, og sørge for og definere de eventuelle tilleggsytelsene han trenger, og melde det til hovedentreprenøren. Disse ytelsene skal også være inklusive prosjektering Elektrisk utstyr VVS- entreprenøren skal utarbeide oversikt over sitt effektbehov til el- entreprenøren, og sørge for utarbeidelse av alle nødvendige skjemategninger for sine leveranser. Det forutsettes ny trafo etableres i området 400V (Plassering avklares med Sakagerak nett) Branntetting VVS- entreprenøren skal sørge for å medta all branntetting for sine arbeider, inkl. utarbeidelse av komplett branndokumentasjon, og sørge for at disse blir inkludert i totalentreprisen. All dokumentasjon overleveres totalentreprenøren i en slik form at det framstår enhetlig sammen med dokumentasjonen til de andre fagene Utførelse, gjennomføring og ansvar for funksjoner og ytelser All tekniske anlegg skal utføres i henhold Plan- og bygningsloven, lokale forskrifter og krav, samt gjeldende og anerkjente standarder for det enkelte fag. I denne forbindelsen henviser vi bl.a. til NS Entreprenøren er ansvarlig for å oppnå de krav til lyd og inneklima som er spesifisert i dette underlaget, Arbeidstilsynet veiledning nr. 444 Klima og luftkvalitet på arbeidsplassen. Entreprenøren skal omgående utbedre forholdene hvis de angitte krav og funksjoner ikke oppfylles, og står erstatningsansvarlig etter NS 3431 hvis ikke resultatet blir tilfredstillende Anmeldelse og forhold til Plan- og bygningsloven Entreprenøren skal sørge for å anmelde etter PBL av 2010 for korrekt tiltaksklasse, både for prosjektering og utførelse Krav til renhet og rengjøring Generelt Alle installasjoner og arbeider skal følge de overordnede planene for totalprosjektet. Entreprenøren skal uansett følge prinsipper for ren byggeprosess som angitt i RIF håndbok. VVS- entreprenørene har ansvaret for at prosjektet leveres med rengjorte tekniske rom og tekniske installasjoner. Ventilasjonsanlegg Ventilasjonskanaler skal transporteres, oppbevares og behandles i byggeprosessen på en slik måte at følgende generelle krav til renhet i innvendige deler i både kanaler og utstyr: H:\800 Brukerområder\Ole-Roy\haukerød \4. Beskrivelse sanitær\spesiell beskrivelse sanitær.doc Side 8

9 Støvdekkefaktor maks. 3 % målt etter retningslinjer fra Nordisk Rengjøringsprosjekt. Målt med Gel-tape analyse og BM Dustdetector Forsikring og garantier VVS-entreprenørene er forpliktet til å holde sine leveranser brannforsikret i byggetiden. For garantier i garantitiden gjelder de generelle bestemmelsene som for totalentreprisen Prøvedrift generelt Tekniske entrepriser skal gjennomgå en prøvedriftsperiode før overtakelse. Prøvedriftsperioden skal benyttes til utprøving og kontroll av tekniske anlegg under normale driftsforhold. Prøvedriftsperioden starter ved kontraktsmessig ferdigstillelse av anleggene. Det vil si etter ferdig byggreingjøring. Innestående for tekniske sideentrepriser frigis ikke før prøvedriftsperioden er avsluttet. Sikkerhetsstillelse, 10%, for anleggene trappes ikke ned før etter prøveperioden. Risikoen for kontraktsarbeidene ligger hos entreprenøren i prøvedriftsperioden. Hvis ikke annet er avtalt, er prøvedriftsperioden min. 3 mnd. Dersom anleggene ikke fungerer tilfredsstillende ved prøvedriftsperiodens utløp, forlenges perioden til anleggene er godkjent. Anleggene overtas ikke før etter prøvedriftsperiodens slutt. For øvrig vises til beskrivelse for tekniske anlegg." Opplæring generelt Entreprenøren skal inkludere opplæring av brukerens driftspersonell, og gjennomføre den med mannskap som kjenner anlegget. 303 ering (felles) Generelt VVS- entreprenøren er ansvarlig for alt nødvendig prosjekteringsarbeid, som skal koordineres med de andre fagene i totalentreprisen, og han har derfor det totale ansvar for prosjekteringen slik at tiltakshaverens angitte klima-, komfort- og funksjonskrav oppfylles. Prisen for prosjekteringsarbeidet skal inkluderes i vvs entreprisen. PS: VVS-entreprenøren skal prosjektere og anmelde komplett utvendig VA som utføres av grunnentreprenør. Denne inkluderer 3.parts kontroll av utførelsen. Installasjonene må ikke prosjekteres på en slik måte at de reduserer tiltakhaverens bruk av lokalene. Alle tegninger skal utføres på DAK, og leveres i hensiktmessig filformat som dwg eller dxf. Alt prosjekteringsmateriale skal være tilgjengelig for tiltakshaver. Tegninger skal oversendes tiltakshaver til orientering i god tid før de skal benyttes på byggeplassen. VVS- entreprenøren har det fulle ansvar for følgende: - dimensjonering etter forskrifter og prosjektets krav - ajourføring av underlaget etter endringer i bygningstekniske eller andre beslutninger i prosjektet, uavhengig om det kommer som følge av tilleggsbestillinger eller nødvendig justering - sørge for kontinuerlig prosjektgransking for at angitte prosjektkrav oppfylles Tegninger Det skal utarbeides alle nødvendige plan- og snitt-tegninger, som skal være i hensiktsmessig målestokk. Tekniske rom og sjakter skal tegnes i målestokk 1:50. Spesielle snitt skal tegnes der hvor det er behov p.g.a. koordinering med andre fag, og hvor ikke plantegninger er tilstrekkelig for å vise løsningen. VVS-fagene skal samles på det samme tegningssettet. H:\800 Brukerområder\Ole-Roy\haukerød \4. Beskrivelse sanitær\spesiell beskrivelse sanitær.doc Side 9

10 I prosjekteringsfasen skal det legges vekt på at det så tidlig som mulig utarbeides skisser for å løse føringsveier. I produksjonsfasen skal tegninger ligge foran framdriften på en slik måte at alle parter har nødvendig informasjon i tilstrekkelig tid. Tegningene skal tydelig vise minimum følgende informasjon: - Alle lednings- og kanaldimensjoner - Kapasiteter på luft, bunnledninger og overvann - Systemtegninger skal både ha nummersystem samt påført kapasiteter På byggeplassen skal til enhvertid siste reviderte tegning foreligge i nødvendig antall. Revisjoner sendes omgående med kopi til tiltakshaver Beregninger Alle installasjoner skal dokumenters med beregninger Dimensjonerende forhold Det tas utgangspunkt i stedets DUT = -20 o C Brukstid Næringsarealene brukstid regnes fra kl , mens leilighetsarealene har døgnkontinuerlig drift Lyd Alle de VVS- tekniske installasjonene skal oppfylle kravene i PBL av 2010 I tillegg skal verdier i NS 8175 Lydforhold i bygninger for aktuell bygningskategori legges til grunn, for klasse C. Det må tas spesielt hensyn til lydnivå fra utendørsplasserte installasjoner i forhold til omliggende boligbebyggelse. Målinger av lydtrykksnivået skal gjennomføres og dokumenteres av entreprenøren før overlevering, i h.h.t. NS Dokumentasjon skal være en del av prosjektets drift- og vedlikeholdsinstruks Inneklima Alle lokaler skal ventileres i h.h.t. byggeforskriftene og Arbeidsmiljølovens anvisning 444. Det pålegger entreprenøren å kontrollere dimensjoneringsgrunnlaget med tiltakshaver. 305 Utførelse (felles) For all faglig og kvalitativ utførelse gjelder spesifikasjoner og krav i NS 3421, samt leverandørens montasjeanvisninger H:\800 Brukerområder\Ole-Roy\haukerød \4. Beskrivelse sanitær\spesiell beskrivelse sanitær.doc Side 10

11 306 Merking (felles) Generelt Alle anleggskomponenter skal merkes. Anbyderen skal utarbeide forslag til dette, og koordinere/justere forslaget slik at det korresponderer med kommunens eventuelle retningslinjer for felles system for sine kommunale bygninger Merking Merker skal ha både nummer etter et gitt og entydig system, samtidig som komponenten skal beskrives i klartekst. Alle komponenter, installasjoner og utstyr osv. med betydning for funksjon og drift, skal merkes. Hvis det foreligger skjulte komponenter, skal disse også merkes ved luke, himling og lignende Praktisk utforming Merkeskilter på teknisk utstyr, termostater og lignende skal henge i kjede. Skiltene skal ha praktisk størrelse for å få lesbar tekst, og være hvite med gravert sort tekst, som for eksempel fet Arial. Skiltet skal fortelle hva komponenten er, og i tillegg ha opplysninger om kapasitet, temperaturer, trykk osv. Tilsvarende for hovedkomponenter som ventilasjonssystemer osv. Kanaler og rør skal merkes med system FLO-CODE med standard farger. Teksten skal være fet og sort. Forslag til merkesystemet skal framlegges for godkjenning. 307 Kontroll og prøving (felles) Kvalitetssikring VVS entreprenøren skal i henhold til PBL 1997 skal kunne framvise et tilfredsstillende system. Herunder skal det føres kontroll med både egne arbeider, og de utstyrsleveranser som ankommer byggeplassen. Konsekvensen av en komponent/utstyr som har blitt levert med skade, skal omgående meddeles tiltakshaver eller hans representant Tetthetsprøving Kanaler Entreprenøren skal utføre tetthetsprøving av både kanaler og utstyr, på en slik måte at det ferdige anlegget tilfredsstiller tetthetsklasse B. Prøver skal utføres etter spesifikasjon i NS 3421, med dokumentasjon etter NBI-anvisning i blad Rørledninger Alle rørledninger både under og over grunnen skal tetthetsprøves etter NS 3551, med framleggelse av protokoll Innregulering Før anlegget igangkjøres og innreguleres skal entreprenøren forsikre seg om at rengjøring er foretatt, og at det ikke er fare for tilsmussing. Luftbehandlingsanlegg skal innreguleres etter Fellesnordiske retningslinjer ved NBI-blad 16-1 og 16-2, med toleransekrav på 0 / +10%. H:\800 Brukerområder\Ole-Roy\haukerød \4. Beskrivelse sanitær\spesiell beskrivelse sanitær.doc Side 11

12 Alle innreguleringsspjeld skal låses etter innregulering, merkes og påføres tegning med målepunktnummer korresponderende med innreguleringsprotokoll. Innreguleringstegningene med protokoll skal inngå i prosjektet drifts- og vedlikeholdsinstruks fro de VVS-tekniske anleggene Lydmålinger Lydtrykksnivået i byggets oppholdssoner skal kontrolleres av entreprenøren før overlevering. Målingene skal gjennomføres og dokumenteres etter NS Det skal foretas lydmålinger på fasaden til de nabobygg som kan være utsatt, for å sikre at kravene i byggeforskriftene overholdes. Det skal føres protokoll over lydmålingene, som skal vedlegges prosjektets drifts- og vedlikeholdsinstruks Igangkjøring og innregulering av maskinelle komponenter og automatikkanlegg VVS-entreprenøren skal igangkjøre og innregulere og funksjonskontrollere alt maskinelt utstyr, samt tilhørende automatikksystemer. Det skal føres nødvendig protokoll for drifts- og vedlikeholdsinstruksen over ytelsene ved funksjonskontrollen. I forbindelse med arbeidet skal det føres protokoll etter NVEF s norm for overleveringsrutiner Etterkontroller Tiltakshaver vil foreta nødvendige etterkontroller i garantitiden, for å sikre at tilbudte og krevde ytelser overholdes. VVS-entreprenøren står ansvarlig for å oppfylle disse ytelsene. 308 Dokumentasjon (felles) Drifts- og vedlikeholdsinstruks, og overlevering Det skal utarbeides komplett drifts- og vedlikeholdsinstruks for prosjektet i min. 2 eksemplarer, og etter RIF s norm. Alle anlegg som inngår i leveransen skal omfattes. Sammen med instruksen skal følge alle protokoller fra innregulering, lydmålinger osv, og tegninger med påførte opplysninger om målepunkter som tidligere referert til under punkt 306. Tegninger Ved overlevering skal det være utarbeidet komplette som bygd tegninger hvor alle endringer og praktiske justeringer av utførelsen er korrigert inn. Instruksen skal inneholde ett sett av disse tegningen. I instruksen skal det også være innlagt diskett eller CD med siste tegninger i både opprinnelig (helst dwg- ) og dxf- filformat. VVS-anlegget skal foreligge på ett felles tegningsett. VVS-entreprenøren skal medregne nødvendig tid for å lære opp byggets driftspersonell og aktuelle brukere. Ved opplæringen skal driftinstruksen være tilgjengelig, og den skal gjennomgås. H:\800 Brukerområder\Ole-Roy\haukerød \4. Beskrivelse sanitær\spesiell beskrivelse sanitær.doc Side 12

13 31 SANITÆRANLEGG 310 Generelt Alle installasjoner skal utføres etter den lokale kommunes forskrifter, og Normalreglementet. Sanitæranlegget skal være komplett, og omfatte alle nødvendige installasjoner for det sanitærutstyr som framgår av totalentreprisens tegninger. Herunder alle varmt- og kaldtvannsledninger, alle avløpsledninger. Posten skal også prises med nødvendig prosjektering i h.h.t. kapittel Ledningsnett i grunnen Entreprisen skal medta alle bunnledninger for alt spillvann og all nødvendig takavvanning, samt tilførsel av forbruksvann. Området har kun kommunal vanntilførsel, men ikke ledningsnett for spillvann og overvann. Spillvann Tilkobles bestående ledningsnett for området. Kapasiteter og diemnsjoner avklares med Sandefjord kommune. Overvann ering komplett inkl. kommunalt krav til fordrøyning. Utførelsen gjelder bunnledninger 1m utenfor bygningskropp. Alle takvannledninger føres vertikalt i innvendige sjakter isolert. Vanninnlegg Det medregnes nytt vanninnlegg fra kommunal hovedledning i Moveien. Ledninger skal ikke forlegges under fundamentplater. Bunnledninger som skal ta i mot en nedløpsstamme i støpejern skal avsluttes med bend i tilsvarende materialkvalitet. Radonsikring Denne entreprenør tar med ø100 drensrør for radonsikring utført i h.h.t. anvisning fra Byggforsk. Det er antatt ca. 5 oppføringer til hette over tak som er medtatt hos ventilasjonsentreprenør. Denne entreprenør sørger for at alle gjennomføringer i eventuell radonsikringsfolie utført av hovedentreprenør blir sikret slik anvisningen fra byggforsk tilsier. 312 Ledningsnett over grunnen Det skal medregnes all nødvendig ledningsføring for: - Forbruksvann (kaldt og varmt) - Overvann (takavvanning) - Spillvann ( Unngå uttørking av vannlåser mht sluk)) - Brannsikring - Kondensavløp fra 2 stk luftbehandlingsaggregater. Alle til lokalt sluk og med flaskevannlås med kulelukking. Det skal benyttes ledningsføring etter Våtromsnormen og TEK10 for å sikre mot skade fra lekkasjer. Det skal benyttes skjult rørføring. Spillvann og overvann over grunnen legges av MA-rør. H:\800 Brukerområder\Ole-Roy\haukerød \4. Beskrivelse sanitær\spesiell beskrivelse sanitær.doc Side 13

14 Varmtvannsledninger skal utføres med isolert sirkulasjonsledning slik at anleggets varmtvannstemperatur oppnås etter max. 10 sekunders tapping. Ledningsføring er beregnet i horisontale sjakter under dekke næringsarealer og vertikale sjakter mellom leiligheter. Fordelingsskap plasseres fortrinnsvis i våtrom. Tekniske rom skal utføres med tilstrekkelig antall sluk i gulv slik at unødvendig renning på gulv unngås. Luftbehandlingsaggregater skal plasseres så høyt at det er plass til vannlås på nødvendige kondensavløp for kjølebatterier med min. lukke høyde på 150mm. Avløpsledninger og vannlås inkluderes i tilbudet. Ledningene skal ikke føres langt over gulv i gangsoner. 313 Brannutstyr Bygget skal utstyres med tilstrekkelig antall brannsposter for å dekke forskriftene. Brannskap Det er ønskelig at det i størst mulig grad benyttes brannskap for innfelling i vegg. Forslag til plassering forelegges for godkjenning. Av hensyn til beboere må brannskap plasseres beskyttet. Handapparater I den grad branntilsynet stiller krav, skal det medregnes nødvendig antall håndapparater, og uansett skal det plasseres ett apparat i hvert teknisk rom. Bolig-sprinkling iht. TEK Armatur Sanitærarmatur leveres som ettgrepsbatterier i god standard. På alle hoved- og fordelingskurser skal det monters kuleventiler for avstenging. På alt sanitærutstyr skal det være mulig å foreta reparasjon og pakningsbytte ved avstengning av det enkelte utstyr med Ballofixventiler, uten å måtte stenge ut andre deler av anlegget. Det medtas følgende utvendige frostfrie slangekraner: - 1 stk i nærhet av hovedinngang - 3 stk for plassering etter avtale 315 Utstyr Det skal leveres og monteres sanitærutstyr med plassering og for de funksjoner som er vist på medfølgende tegninger. I alle kjøkken skal det legges opp avløp til kjøkkenbenk. Det skal også medregnes nødvendig vann- og avløp for oppvaskmaskin. Sanitærporselen leveres vegghengt i standard hvit farge som Porsgrunn eller tilsvarende anerkjent fabrikat. Servanter leveres med tilstrekkelig størrelse for den tiltenkte bruk (PS: Kun næringsarealer). Servantene utstyres med ettgreps blandebatteri av anerkjent fabrikat, og forkrommet flaskevannlås. I leilghetene leverer og koobler rørlegger alle armaturer. (Baderomsinnredning annen lev.) HC toaletter leveres med nedfellbare veggstøtter og toalettrullholder. På samme måte leveres stor HC servant, med ettgreps blandebatteri med lang hendel og tut. Vannlås plasseres inne ved veggen. Alle klosetter skal være vegghengt med unntak HCWC. H:\800 Brukerområder\Ole-Roy\haukerød \4. Beskrivelse sanitær\spesiell beskrivelse sanitær.doc Side 14

15 I teknisk rom monteres tilstrekkelig antall sluk. Det leveres også rustfri utslagsvask med blandebatteri. I tillegg skal det monteres slangekran. Dette utstyret vises ikke på arkitektens tegninger, men skal allikevel medregnes. 316 Isolasjon Alle forbruksvannsledninger isoleres. Koblingsledning til brannskap behøver ikke isoleres. Eventuelle innvendig plasserte takvannsledninger skal også isoleres. Det skal benyttes isolasjonen som Glava med alufolie eller tilsvarende, med type for det enkelte medium etter leverandørens anvisninger. Isolasjonen på kaldt forbruksvann skal være komplett over hele installasjonen inkl. ventiler og koblinger. 317 Merking og instrumentering Det skal merkes som spesifisert under post Prøving, innregulering og overlevering Anleggene skal prøves, innreguleres og overleveres med drifts- og vedlikeholdsinstruks som spesifisert under postene 307 og 308 i både elektronisk og fast utgave i 3 kopier. Anlegget ferdigbefares innen to uker etter at entreprenøren har meldt anlegget ferdig. Hvis anlegget har vesentlige mangler ved ferdigbefaring, skal entreprenøren dekke utgiftene til ny befaring. H:\800 Brukerområder\Ole-Roy\haukerød \4. Beskrivelse sanitær\spesiell beskrivelse sanitær.doc Side 15

16 32 VARME GENERELT. Etterfølgende beskrivelse er bestemmende for ønsket funksjon. Videre detaljering og dimensjonering må utføres av leverandør. Denne plikter å gjøre byggherre oppmerksom på løsninger som kan ha driftsmessig eller økonomisk gevinst selv om dette fraviker konkurransegrunnlaget. Vedlagte levereanse-spek fra Bunnpris skal inngå for ca 2000m2 av næringsareal i 1. etg. I leiligheter skal det leveres komplett vannbårent varmeanlegg basert på gulvvarme med individuell regulering i alle rom. Varmeslyngene skal ligge på reflekterende og isolerende sjikt i dekkets øvre del for optimal regulering. Løsning samordnes med totalentreprenør. I baderom leveres elektrisk gulvvarme av elektroentreprenør. Næringsarealer skal forsynes med fjernvarme som fordeles via luftanlegg. Næringsarealer skal ha kjøling via ventilasjonsanlegget. Plassering av teknisk rom m/varmesentral er markert på plantegninger vedlagt. Det skal leveres Geovarme med brønner, varmepumpe og varmevekslere for å tilfredstille energiforsyningskrav i TEK10. Det må forutsettes ca 40m foringsrør pr. brønn. Anlegget skal også forsyne energi til sentral bereder med sirkulasjonsledning for forbruksvann til alle bolig-seksjoner. ( Ref. leveransespek. fra Bunnpris ) I næringsarealer leveres VV-tank a 200 ltr pr. Bruksenhet. Energimålere med mulighet for elektronisk avlesning i alle eier/brukerseksjoner. (40 leiligheter og 4 næringsenheter) for både forbruksvann og oppvarming. Systemet skal tilrettelegges for retur av overskuddvarme fra næringsarealer med Kjølebehov på varm årstid og evt. fra frys/kjølerom. Varmluftsport og ventilasjonsaggregat for næring skal energiforsynes med vannvarme. Vannbatteri levers av ventilasjonsentreprenør. Varmebatteri til ventilasjonsaggregater i leiligheter skal være elektriske. Rørlegger leverer komplett isolert ledningsnett, El-kjele, strupe og reguleringsventiler og diverse pumper. Elektriker leverer romtermostater og aktuatorer. (I leiligheter kan dette styres trådløst hvis anbyder finner dette hensiktsmessig og kvalitetsmessig forsvarlig). El-kjel: Elkjel skal dimensjoneres for å kunne dekke alt oppvarmingsbehov. Intern-automatikk for kjelens drift og sikring skal være komplett. Kobling skal være for spisslast og reserve. Komplett driftstermostat med automatikk skal være inkludert. Leveres med ferdige uttak til byggets SD anlegg. Utstyres med sikkerhetsventil og avløp til sluk. H:\800 Brukerområder\Ole-Roy\haukerød \4. Beskrivelse sanitær\spesiell beskrivelse sanitær.doc Side 16

17 Ekspandsjoskar skal leveres for varme -og kjøleanlegg: Luftutskillere; Hovedsystemet utstyres med luftutskillere. I alle fordelingsskap etableres manuelle lufteventiler. Påfyllingsstuss: Det skal medtaes påfyllingsstuss for varmeanlegget. Rørgjennomføringer: Ved alle rørgjennomføringer i vegger og dekker skal det monteres hylser med dekkrosett. Hylsen dytttes med elastisk steinull rundt røret. I branncelle-begrensende vegg benyttes klassifisert isolasjon fuget med brannbeskyttende masse. H:\800 Brukerområder\Ole-Roy\haukerød \4. Beskrivelse sanitær\spesiell beskrivelse sanitær.doc Side 17

18 H:\800 Brukerområder\Ole-Roy\haukerød \4. Beskrivelse sanitær\spesiell beskrivelse sanitær.doc Side 18

19 H:\800 Brukerområder\Ole-Roy\haukerød \4. Beskrivelse sanitær\spesiell beskrivelse sanitær.doc Side 19

20 33 BRANNSLOKKINGSANLEGG Alle næringsarealer, fellesarealer, svalganger og trappehus utstyres med sprinkleranlegg av våt type Leilighetsarealer utføres med boligsprinkling med skjulte hoder i den grad det er mulig. Strømningsvakter skal tilkobles brannsentral og SD-anlegg og gi indikasjon på hvilken kurs som er utløst. Sprinklerventil med tilbehør inkl. måleutstyr for vannmengde og trykk. Det etableres rustfri bufferkar under sprinklerventil for å ta imot nedtapping og prøvevannmengder. Uttappingsledning til sluk. Alt relevant sprinklerutstyr merkes iht. NS-En Omfang sprinkler ref. brannteknisk rapport vedlagt. Anbyder må avklare trykk og vannmengder i området. 2 BYGNINGSMESSIGE HJELPEARBEIDER VVS Totalentreprisen må inkludere alle nødvendige hjelpearbeider for vvs-anleggene, som: - all hulltaking i tre lettkonstruksjoner og betong - innkassinger - sjakter osv - eventuell bygningsmessige takoppbygg - graving for alle innvendige og utvendige grøfter, samt radonsikring - denne entreprenør medtar folie for radonsikring etter Byggforskanvisning hvis ikke annet er spesifisert annet sted. - graving for nytt vanninnlegg fra Moveien, sanering av eksisterende vanninnlegg på hovedledning - graving for nye spillvanns- og overvannsledninger med fordrøyning. (Ref. eksist. Fordrøyning på p- plass bygget ca 2002) VVS-entreprenøren må bistå totalentreprenøren med behov for sjakter og kontroll av størrelser på tekniske rom, samt meddele eventuelle spesielle behov til totalentreprenøren. Vedlegg: Kopi eksisterende avløpsanlegg SERVICE OG REKLAMASJONSTID: Det skal spesifiseres nødvendig kostnad til eventuell service-avtale for alle VVS-fag i reklamasjonstiden. Leilighetene er underlagt Bustad-oppføringsloven og reklamasjonstiden skal være 5 år for alle arbeider og hele byggeprosjektet. H:\800 Brukerområder\Ole-Roy\haukerød \4. Beskrivelse sanitær\spesiell beskrivelse sanitær.doc Side 20

VARDEVEIEN 41 ANBUD TOTALENTREPRISE

VARDEVEIEN 41 ANBUD TOTALENTREPRISE VARDEVEIEN 41 ANBUD TOTALENTREPRISE Byggherre: Sandefjord Kommunes Boligstiftelse v/usbl Prosjekt: Vardeveien 41 VVS installasjoner F2 2015-01-06 For anskaffelse Joott Fbell Fbell D1 2014-12-12 Tilbudsdokument

Detaljer

IKEA EIENDOM HOLDING AS Itech AS

IKEA EIENDOM HOLDING AS Itech AS Tiltakshaver Utarbeidet av Dato Rev. Dato : : : : IKEA EIENDOM HOLDING AS Itech AS 21. Februar 2013 1. Mars 2013 IKEA Eiendom Holding AS Side 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 310 Sanitærinstallasjoner, generelt....22

Detaljer

Funksjonsbeskrivelse elektro anlegg. IKEA Ringsaker

Funksjonsbeskrivelse elektro anlegg. IKEA Ringsaker Funksjonsbeskrivelse elektro anlegg IKEA Ringsaker Tiltakshaver: Utarbeidet av: IKEA EIENDOM HOLDING AS Itech AS Dato: 05. desember 2012 Rev. Dato: 01. mars 2013 IKEA Eiendom Holding ASSide 2 Innholdsfortegnelse

Detaljer

VARDEVEIEN 41 ANBUD TOTALENTREPRISE

VARDEVEIEN 41 ANBUD TOTALENTREPRISE VARDEVEIEN 41 ANBUD TOTALENTREPRISE F2 2015-01-05 For anskaffelse MoHan AnTyr MoHan D1 2014-12-12 For godkjennelse hos oppdragsgiver MoHan AnTyr MoHan Revisjon Dato Beskrivelse Utarbeidet Fagkontroll Godkjent

Detaljer

Tårnet barnehage. Elektro- og teletekniskeanlegg. Vikna kommune

Tårnet barnehage. Elektro- og teletekniskeanlegg. Vikna kommune Tårnet barnehage Elektro- og teletekniskeanlegg. Vikna kommune 15.10.2012 Side 00-1 01 TILBUDSINNBYDELSE På vegne av Vikna kommune innbyr vi Dem herved til å gi tilbud på: Elektro- og teletekniske anlegg

Detaljer

ANBUD BOK 0 Felles anbudsgrunnlag.

ANBUD BOK 0 Felles anbudsgrunnlag. Anbud Vadsø Helsesenter Omsorgssenteret. Vadsø Kommune. ANBUD BOK 0 Felles anbudsgrunnlag. Namsos Mai 2003 Y:\-2002\2002-04 - Vadsø, omsorgsboliger\3 BESKRIVELSER\VADSØ - Anbudsbok bok 0 Orginal.doc (02.10.02)

Detaljer

NORHEIMSUND NYE BARNESKULE

NORHEIMSUND NYE BARNESKULE 1 KVAM HERAD NORHEIMSUND NYE BARNESKULE NYBYGG, OMBYGGING OG UTOMHUSARBEID MAI 2011 Beskrivelse med masseberegning K 401 ELEKTRO Rådgivere: ARK - Og Arkitekter as RIB/ RIBr/ RIE/ RIM/ RIV - Cowi AS RIAKU

Detaljer

Edwin Ruud barnehage Eidsberg kommune

Edwin Ruud barnehage Eidsberg kommune Edwin Ruud barnehage 1 TILBUDSSAMMENDRAG Barnehage komplett inkl Fløy C Fløy C 10 Fellesytelser kr 40 Elkraft generelt kr 50 Tele og automatisering, generelt kr 60 Andre installasjoner, generelt kr 70

Detaljer

BYGGEHÅNDBOK FOR BÆRUM KOMMUNE

BYGGEHÅNDBOK FOR BÆRUM KOMMUNE i BYGGEHÅNDBOK FOR BÆRUM KOMMUNE Utgave 2005 m/revisjoner, oppdatert 2011 ii INNHOLDSFORTEGNELSE MÅL OG HENSIKT... iv HISTORIKK... iv OPPBYGGING, BRUK OG VEDLIKEHOLD... iv MÅLGRUPPE / BRUKERE... iv SPROSEDYRER....

Detaljer

Innhold. Dokument: BOK 0 Prosjektnavn: Trimveien 6 og Marselis' gate 24 Prosjektnr: 284 og 283 Byggherre: SiO Eiendom T-2 Prosjekt Asker AS

Innhold. Dokument: BOK 0 Prosjektnavn: Trimveien 6 og Marselis' gate 24 Prosjektnr: 284 og 283 Byggherre: SiO Eiendom T-2 Prosjekt Asker AS Innhold 0 Generelt... 3 0.1 Byggherre (BH) og byggesaken... 3 0.2 Byggherrens prosjektorganisasjon... 3 0.3 Entrepriseform... 5 1 Kontraktsbestemmelser... 5 1.1 Sikkerhetsstillelse:... 5 1.2 Evt. regulering

Detaljer

K 401 Sulitjelma skole

K 401 Sulitjelma skole VSO CONSULTING 0 K 401 Sulitjelma skole Nytt tilbygg og ombygging Elektro- og teletekniske anlegg. Fauske kommune 12.09.2011 BESKRIVELSE OG MENGDEFORTEGNELSE VSO CONSULTING BESKRIVELSE OG MENGDEFORTEGNELSE

Detaljer

EIDEBAKKEN SKOLE Lyngen kommune

EIDEBAKKEN SKOLE Lyngen kommune EIDEBAKKEN SKOLE Lyngen kommune FELLES TILBUDSGRUNNLAG / BOK 0 - (PA-BOK) - (HMS-Plan) - (Tekniske redegjørelser) Innholdsfortegnelse A. Tilbudsinnbydelse... 3 B. Prosjektet... 4 B1. Innledning... 4 B2.

Detaljer

Alta kommune. Finnmarkshallen - utvidelse. Skisseprosjekt

Alta kommune. Finnmarkshallen - utvidelse. Skisseprosjekt Alta kommune Finnmarkshallen - utvidelse Skisseprosjekt 26.05.2014 FINNMARKSHALLEN - UTVIDELSE 2 Innholdsfortegnelse 1. Sammendrag... 4 2. Byggherre og engasjerte rådgivere... 5 3. Om prosjektet... 6 3.1

Detaljer

FORPROSJEKT BESKRIVELSE

FORPROSJEKT BESKRIVELSE FORPROSJEKT BESKRIVELSE PROSJEKT PROSJEKTNR. SØRUM HELSEBYGG 12462 20 TITTEL DATO VVS - ANLEGG 06.04.2011 OPPDRAGSGIVER: Rev: Sørum kommune A Prosjektfase Forprosjekt Denne beskrivelsen omhandler VVS-tekniske

Detaljer

GRØTVEDT SKOLE REHABILITERING

GRØTVEDT SKOLE REHABILITERING FEB 2014 ASKIM KOMMUNE GRØTVEDT SKOLE REHABILITERING FORPROSJEKT REV-2 ADRESSE COWI AS Kobberslagerstredet 2 Kråkerøy Postboks 123 1601 Fredrikstad TLF +47 02694 WWW cowi.no FEB 2014 ASKIM KOMMUNE GRØTVEDT

Detaljer

Utredninger Barnehager

Utredninger Barnehager VERRAN KOMMUNE Utredninger Barnehager Alternativ A; Ved Malm skole Alternativ A1: Barnehage, 5 avdelinger Alternativ A2: Barnehage, 6 avd. inkl. avd. Malmlia Alternativ A3: Barnehage, 6 avd. nybygg 2013-10-14

Detaljer

1/56 INNHOLDSFORTEGNELSE TILBUDSINNBYDELSE OG TILBUDSBESTEMMELSER 2 - PRISSKJEMAER 11-25

1/56 INNHOLDSFORTEGNELSE TILBUDSINNBYDELSE OG TILBUDSBESTEMMELSER 2 - PRISSKJEMAER 11-25 1/56 INNHOLDSFORTEGNELSE SIDE KAP 0 TILBUDSINNBYDELSE OG TILBUDSBESTEMMELSER 2 - PRISSKJEMAER 11-25 KAP 1 ORIENTERING, GENERELLE KRAV OG RIGG/DRIFT 26 ROMFUNKSJONSBESKRIVELSE KAP 2 BYGNING 51 KAP 3 VVS

Detaljer

PA 3001 VVS-INSTALLASJONER

PA 3001 VVS-INSTALLASJONER PROSJEKTERINGSANVISNING PA 3001 VVS-INSTALLASJONER Side 1 av 14 INNHOLDSFORTEGNELSE 30 VVS-installasjoner - generelt... 3 30.1 Prosjektering... 3 30.2 Innregulering... 3 30.3 Krav til tekniske rom... 4

Detaljer

Sameiet Suhms gate 20 TILSTANDSVURDERING TRINN II FORPROSJEKT RØRANLEGG OG BADEROM

Sameiet Suhms gate 20 TILSTANDSVURDERING TRINN II FORPROSJEKT RØRANLEGG OG BADEROM 125384 Sameiet Suhms gate 20 TILSTANDSVURDERING TRINN II FORPROSJEKT RØRANLEGG OG BADEROM KF/feb. 2014 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING, BAKGRUNN... 3 2. TILSTANDSVURDERINGENS OMFANG... 4 3. KONKLUSJONER...

Detaljer

Forprosjekt ny barneskole i sambruk med Trøgstadhallen og ungdomsskolen

Forprosjekt ny barneskole i sambruk med Trøgstadhallen og ungdomsskolen Trøgstad kommune Forprosjekt ny barneskole i sambruk med Trøgstadhallen og ungdomsskolen Forprosjekt Beskrivelse av leveranse med Kalkyle og kalkylegrunnlag 2014-11-24 Oppdragsnr.: 5141874 J01 2014-11-24

Detaljer

SAMEIENE BLINDERNVEIEN 2 og 4 Rehabilitering av fasader

SAMEIENE BLINDERNVEIEN 2 og 4 Rehabilitering av fasader S. nr. 7191/92 SAMEIENE BLINDERNVEIEN 2 og 4 Rehabilitering av fasader TILBUDSMATERIALE FOR TOTALENTREPRISE utarbeidet av: oktober 2013 TILBUDSINNBYDELSE På vegne av Sameiene Blindernveien 2 og 4 inviterer

Detaljer

GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE

GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE Arkivsaknr: 2012/4822-35 Arkiv: 614 Saksbehandler: Gunn Andersen Dato: 17.01.2014 U.off.: offl. 23 Saksfremlegg Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 4/14 Kåfjord Formannskap

Detaljer

Beverveien borettslag

Beverveien borettslag Beverveien borettslag Forprosjekt rehabilitering av våtrom og utskifting av røranlegg 2013 BEVERVEIEN BORETTSLAG FORPROSJEKT FOR REHABILITERING AV VÅTROM Utført av: Usbl Teknisk avdeling v/ Trond Hagen

Detaljer

SUTALAUSE. Prospekt Situasjonskart Plantegninger Teknisk leveransebeskrivelse Utkast vedtekter Standard kontrakt STRAUMEHAGEN.

SUTALAUSE. Prospekt Situasjonskart Plantegninger Teknisk leveransebeskrivelse Utkast vedtekter Standard kontrakt STRAUMEHAGEN. STRAUMEHAGEN SUTALAUSE SUTALAUSE STRAUME HAGEN Prospekt Situasjonskart Plantegninger Teknisk leveransebeskrivelse Utkast vedtekter Standard kontrakt Salgsoppgave STRAUMEHAGEN Utbygger/selger Utbygger

Detaljer

Prosjektforslag Konseptfase for nytt tverrbygg (Beslutningspunkt B3) En del av plan for utvikling av eiendomsmassen ved Sunnaas sykehus HF

Prosjektforslag Konseptfase for nytt tverrbygg (Beslutningspunkt B3) En del av plan for utvikling av eiendomsmassen ved Sunnaas sykehus HF Prosjektforslag Konseptfase for nytt tverrbygg (Beslutningspunkt B) En del av plan for utvikling av eiendomsmassen ved Sunnaas sykehus HF Dato: 09.06.202 Prosjekteier: Adm.dir. Einar Magnus Strand Prosjektleder:

Detaljer

Vi har en hemmelighet vi vil dele med deg. 3

Vi har en hemmelighet vi vil dele med deg. 3 Vi har en hemmelighet vi vil dele med deg. 3 VELKOMMEN TIL DEN SKJULTE PERLEN Har du hørt om Bakkehellet? 4 Gled deg til du oppdager denne perlen av en beliggenhet, godt gjemt i bakkene mellom Lerkendal

Detaljer

Sandefjord Kommune 35 KJØLEANLEGG. 350 Orientering og systembeskrivelse

Sandefjord Kommune 35 KJØLEANLEGG. 350 Orientering og systembeskrivelse Kap. 3 VVS-installasjoner 35.1 35 KJØLEANLEGG 350 Orientering og systembeskrivelse Det skal benyttes sentral isvannsmaskin med tørrkjølere for kjøling av ventilasjonsluften. For dimensjonering av kjøling

Detaljer

Tekniske Forskrifter

Tekniske Forskrifter 1 Vesterålskraft Produksjon AS www.vesteralskraft.no TELEFON VAKT : 482 70 725 FJERNVARME Tekniske Forskrifter Gyldig fra 01.11.2010 2 Forord Vesterålskraft Produksjon AS, (VKP), stiftet 19. desember 1996,

Detaljer

0444 Sandaker borettslag. Rapport. Sandaker borettslag VEDELIKEHOLDSTILTAK PÅ VANNRØR

0444 Sandaker borettslag. Rapport. Sandaker borettslag VEDELIKEHOLDSTILTAK PÅ VANNRØR Rapport Sandaker borettslag VEDELIKEHOLDSTILTAK PÅ VANNRØR August 2014 Utskifting av vann- og avløpsrør, rehabilitering av bad side 1 1 INNLEDNING 2 1.1 FORMÅL/BAKGRUNN 2 1.2 PROSJEKTORGANISASJON 3 2 BEFARINGER

Detaljer

TOFTE SKOLE KRAVSPESIFIKASJON ARKITEKT

TOFTE SKOLE KRAVSPESIFIKASJON ARKITEKT Oppdragsgiver Hurum Kommune Rapporttype Ark Bygningsbeskrivelse 2014-11-14 Vedlegg 1.1 TOFTE SKOLE KRAVSPESIFIKASJON ARKITEKT KRAVSPESIFIKASJON ARKITEKT 3 (23) TOFTE SKOLE KRAVSPESIFIKASJON ARKITEKT Oppdragsnr.:

Detaljer