Nybygg økonomiske incentiver og kontraktsregulering som stimulerer miljøvennlig bygging og drift

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Nybygg økonomiske incentiver og kontraktsregulering som stimulerer miljøvennlig bygging og drift"

Transkript

1 GRØNNE LEIEAVTALER: Nybygg økonomiske incentiver og kontraktsregulering som stimulerer miljøvennlig bygging og drift Reforhandling av løpende leieavtaler for å styrke miljøfokus Erling Timm, partner og advokat Advokatfirmaet Haavind AS Sverre Landmark, markedsdirektør Aspelin Ramm Eiendom AS

2 Innledning Kort om Haavind Kort om Aspelin Ramm Eiendom: Verdigrunnlag Relevante prosjekter Vulkan inkl Bellona NMD 2 Advokatfirmaet Haavind AS

3 Om Aspelin Ramm Aspelin Ramm er en solid og ansvarlig eiendomsutvikler som vektlegger at bygg skal utgjøre verdifulle elementer i landskap og bybilde. Vår solide erfaring med komplekse prosjekter har blant annet gitt oss muligheten til å delta i utforming av Tjuvholmen i Oslo og Union Brygge i Drammen.

4 I vårt arbeid viser vi respekt for hverandre, for beboere/brukere, for naboer, omgivelsene og for samfunn og miljø for øvrig. Vi legger vekt på god arkitektur, bestandige og gode materialer og på løsninger som tilfredsstiller fremtidens krav. Våre bygninger og deres omgivelser skal være tilgjengelige for alle. Vi skal skape begeistring og stimulere til gode opplevelser, og vi skal motarbeide visuell forsøpling og annen negativ utnyttelse av fast eiendom.

5 ALNA Senter ADRESSE Strømsveien 245 BELIGGENHET Alnabru, Oslo EIERANDEL 100% EIENDOMSTYPE Handel AREAL BYGG kvm AREAL TOMT 70 da BESKRIVELSE Oslos store Power Center, et bransjesenter med store butikker innen hus, hjem og fritid. Utvikles stadig. Cityprisen i 2003.

6 Nye NMD -bygget ADRESSE Alf Bjerckes vei 28 BELIGGENHET Alna, Oslo EIERANDEL 50 % EIENDOMSTYPE Næring AREAL BYGG AREAL TOMT kvm 8,5 da BESKRIVELSE På Alna Nord har vi under oppføring Oslos flotteste kombinasjonsbygg, som ferdigstilles våren 2011 for Norsk Medisinaldepot. Tomt med plass for ytterligere ett bygg på ca kvm. Eies sammen med ROM Eiendom AS. Solgt høsten 2010 for levering 2011.

7 Vulkan ADRESSE Maridalsveien 17 BELIGGENHET Grünerløkka EIERANDEL 100% EIENDOMSTYPE Bolig, hotell kultur og næring AREAL BYGG 55000kvm AREAL TOMT 16 da BESKRIVELSE Annerledes tanker krever annerledes rom :En smeltedigel og møteplass for kultur og næringsliv. Nasjonal Scene for Dans og Einar Granums Kunstfagskole er allerede på plass. Fabrikken i august 2010, i tillegg etableres Norges første mathall og matkultursenter her og vi har bygget et energiklasse A bygg for Bellona. Westerdals School of Communication vil være på plass til skolestart Hoteller til Scandic og ITAS/NAV høsten 2011.

8 Rosenholm Campus ADRESSE Rosenholmveien 25 BELIGGENHET Oppegård EIERANDEL 100% EIENDOMSTYPE Næring/kontor AREAL BYGG AREAL TOMT kvm 141 da BESKRIVELSE Representativt kontorkompleks med høy kvalitet.vi har store ambisjoner for bygget og området rundt - Rosenholm Campus skal være et førsteklasses kontorkompleks, basert på flott arkitektur, god design og kvalitetsmaterialer. Tomten har et betydelig utviklingspotensial.

9 Innledning forts. Overordnet om temaet herunder; hva er en grønn leieavtale Målet: Redusere utslipp Styre aktørenes adferd i retning av en mer miljøvennlig ressursbruk Bygging av næringseiendom Kvalitetsheving på eksisterende eiendommer Drift og bruk Arbeid i markedet Norsk Eiendom m.fl Konkret om arbeidet med ARE 9 Advokatfirmaet Haavind AS

10 Hvorfor grønne leieavtaler: Miljøhensyn og samfunnsansvar: Tilstrebe reduksjon av forbruk, utslipp og miljøpåvirkning Betydelig potensial for energibesparelser i norske næringseiendommer Nybygg representerer en liten andel av norsk næringseiendom vs eksisterende bygg. Nybygg er gjenstand for offentlige krav Eksisterende bygg er ikke gjenstand for offentlige krav krav om forbedring må komme fra markedet De største besparelsene må tas i eksisterende bygg 10 Advokatfirmaet Haavind AS

11 Hvorfor grønne leieavtaler forts.: Markedets krav Markedet etterspør grønne bygg trend Tilpasning og utvikling nødvendig for å være attraktiv, og opprettholde leienivåer/verdier Posisjonering: For utleier For leietaker 11 Advokatfirmaet Haavind AS

12 Hvorfor grønne leieavtaler forts.: Økonomi: Vi kan forvente strengere energikrav til eksisterende bygg Energi vil bli dyrere energieffektive bygg er fremtiden - flere grunner: Varige verdier Bedre omsettelighet Høyere verdi Lavere driftskost gir høyere leie 12 Advokatfirmaet Haavind AS

13 Utfordringen - Jus Det norske kontraktsregimet stimulerer ikke til gjennomføring av grønne tiltak Gårdeier må bekoste utskiftninger og standardheving Leietaker dekker energiforbruk i eiendommen Leietaker får gevinsten ved evn. besparelse. Intet incitament for utleier til å foreta miljøtiltak Husleieloven gir leietaker total rådighet i leietiden Utleiers tilgang til leieobjektet i leietiden er begrenset 13 Advokatfirmaet Haavind AS

14 Utfordringen Jus forts. Kontraktene i utstrakt grad på linje med loven: Begrenset rett til endringer av leieobjektet Ulemper ved gjennomføring må kompenseres Begrenset rett til endringer medfører behov for endringsavtaler Særlig store problemer i flerbrukerbygg Kurant å forhandle med en stor leietaker vanskeligere med en sammensatt masse. Endringer krever enighet Enten i form av enighet om enkelttiltak, eller Endringsavtaler 14 Advokatfirmaet Haavind AS

15 Utfordringen - Marked Mange vil ha grønne bygg ikke alle vil betale for det En av utfordringene knytter seg til søkemeglernes standardskjemaer, objektene sammenlignes med fokus på: Leiepris pr kvm. Fellesarealpåslag Felleskostnad pr kvm Energi i leieobjektet kommer i tillegg - og blir hva det blir 15 Advokatfirmaet Haavind AS

16 Utfordringen Marked forts. Noen tiltak er lønnsomme de kan regnes hjem Uproblematiske alle vil spare penger! Noen tiltak kan ikke forsvares økonomisk de hjelper kun miljøet Hvor interessert i miljøet er du egentlig? Vil du betale for det? 16 Advokatfirmaet Haavind AS

17 Særlig om Nybygg hvordan gjøre et bygg grønt : Utleier står fritt til å tilby det produktet han ønsker i markedet Partene kan sammen bli enige om en grønn kravspesifikasjon Minimumskrav som utleier skal møte Utfordring: Leieobjektet ikke ferdig prosjektert ved kontraktsinngåelse potensialet for bygget er ukjent 17 Advokatfirmaet Haavind AS

18 Særlig om Nybygg hvordan gjøre et nytt bygg grønnere? Hva kan gjøres hvordan finne forbedringspotensialet? Utleier videreutvikler produktet etter kontraktsinngåelse Hvordan overbevise leietakeren om endringer etter at kontrakten er inngått? Hvordan finansiere tiltakene? Investeringsleie vs. eierkost Garantere driftskost/felleskost? 18 Advokatfirmaet Haavind AS

19 Hvordan har ARE arbeidet? Hvordan adresseres temaet overfor leietaker? Tiltak Økonomi/finansiering Hvilke tiltak har man gjennomført? Hvordan er finansiering løst? 19 Advokatfirmaet Haavind AS

20 Særlig om nye leieavtaler oppgradering av eksisterende bygg: Partene kan sammen bli enige om en grønn kravspesifikasjon Omforent handlingsplan for løpende oppgradering av eiendommen Kan underlegges vilkår: Offentlig støtte, Tilslutning fra tilstrekkelig antall leietakere Kostnader til tiltaket belastes leietaker over leien etter avtalt mekanisme På basis av faktisk kost LCC-modell/levetidsbetraktninger 20 Advokatfirmaet Haavind AS

21 Særlig om nye leieavtaler oppgradering av eksisterende bygg forts.: Utleier har en plikt til løpende å utrede forbedringspotensialet: Mulighetene presenteres for leietaker(ne), for eventuell godkjenning Ved godkjenning finansieres tiltaket over leien etter en fastsatt modell: LCC levetidsbetraktninger Fastsatt kapitaliseringsrente Utleier sikres uansett rett til å gjennomføre tiltaket for egen regning Besparelsene tilfaller leietaker 21 Advokatfirmaet Haavind AS

22 Reforhandling av løpende leieavtaler for å styrke miljøfokus Situasjonen: Et flerbrukerbygg sammensatt leietakermasse Stort potensial for miljørelaterte forbedringer Ønske om å styrke/løfte miljøprofilen Tradisjonelle leieavtaler Unntak all energi leveres av utleier, og fordeles etter areal Utleier underlagt alle normale restriksjoner: Ikke noe økonomisk incentiv Ikke (nødvendigvis) tilstrekkelig tilkomst for gjennomføring Nødvendig med en endringsavtale 22 Advokatfirmaet Haavind AS

23 Hva slags tiltak/handlinger kan gjennomføres?: Partenes adferd og bruk av eiendommen/leieobjektet Kildesortering Reduksjon av forbruk (vann, energi etc) Bygningsmessige tiltak Utskifting av lyskilde, bruk av lysstyring Behovsstyring ventilasjon, varmegjenvinning, varmepumpe Utskifting vinduer Tette bygget, sprekker, glassflater mv., Generelt - Prioritering av miljøvennlige løsninger, materialer etc. Svanen 23 Advokatfirmaet Haavind AS

24 Hva slags tiltak/handlinger kan gjennomføres?: Toveis ikke bare leietaker som skal forpliktes/pålegges plikter. Også utleier må akseptere plikter/risiko 24 Advokatfirmaet Haavind AS

25 Hvordan kan Utleier få leietakers medvirkning? Alt. 1 Konkrete forhandlinger knyttet til konkrete tiltak Partene inngår en særlig avtale tilknyttet hvert enkelt tiltak Alt. 2 Det inngås generelle avtaler basert på konkret godkjenning av hvert enkelt tiltak: Utleier utreder løpende muligheter, og innhenter leietakernes eventuelle samtykke til gjennomføring Alt. 3 Utleier gis rett ( fullmakt ) til å gjennomføre tiltak for leietakers kostnad innenfor visse rammer: 25 Advokatfirmaet Haavind AS

26 Utleiers rett til å utføre miljøtiltak Kan utleier gis rett til å gjennomføre tiltak for leietakers regning? I hvilken utstrekning tør leietaker forplikte seg til en grønn utvikling av leieobjektet? Hvilke rammer skal settes for utleiers rett? I hvilken utstrekning skal utleier være forpliktet til å arbeide med relevante tiltak? 26 Advokatfirmaet Haavind AS

27 Utleiers rett til å utføre miljøtiltak forts. Avtalerettslig fullt mulig kommersielt vanskelig: Hvis tiltaket medfører netto besparelser for leietaker win-win Hvis leietaker får merkost vrient 27 Advokatfirmaet Haavind AS

28 Utleiers rett til å utføre miljøtiltak forts. Vilkår for å belaste leietaker: Tiltaket og kostnaden må gi en miljøgevinst være et miljøtiltak Tiltaket må medføre en besparelse for leietakeren/være kostnadsnøytralt Beregning av leietillegg/finansiering: Kun merkost knyttet til miljøtiltaket som kan kreves finansiert av leietaker. Ordinære eierkostnader skal ikke belastes leietakerne. Leietillegg/felleskosttillegg en funksjon av: Tiltakets faktiske kostnad Fradrag for evn. offentlig støtte Administrasjonspåslag? Nedbetalingstid Kapitaliseringsrente 28 Advokatfirmaet Haavind AS

29 Utleiers rett til å utføre miljøtiltak forts. Uansett: Sikre rett for utleier til gjennomføring mot dekning av eventuell merkost nøytralitet Herunder også sikring av tilkomst rett til gjennomføring av arbeider 29 Advokatfirmaet Haavind AS

30 Hvordan få dette til? Tillit mellom partene Transparens Forutsigbart og kontrollerbart avtaleverk Åpen-bok-investering Anerkjente metoder og prosedyrer objektive størrelser Nedbetalingstid LCC analyse (Life Cycle Cost) Byggforsk levetidsbetrakt. el. tilsvarende) Økonomisk nøytralt Likt eller bedre for leietaker Beregning av kostnadsbesparelses 30 Advokatfirmaet Haavind AS

31 Erling M. Timm Partner, advokat T: M: E: Sverre Landmark Markedsdirektør Aspelin Ramm Eiendom AS M: E: 31 Advokatfirmaet Haavind AS

Miljørapport Lavere energiforbruk Miljøriktige materialer Miljøvennlig transport

Miljørapport Lavere energiforbruk Miljøriktige materialer Miljøvennlig transport Miljørapport Lavere energiforbruk Miljøriktige materialer Miljøvennlig transport 2013-2014 Innhold Ansvarlig utgiver Aspelin Ramm Eiendom AS Maridalsveien 13E Postboks 389 Sentrum 0102 Oslo Telefon: 22

Detaljer

Miljørapport Lavere energiforbruk n Miljøriktige materialer n Miljøvennlig transport

Miljørapport Lavere energiforbruk n Miljøriktige materialer n Miljøvennlig transport Miljørapport Lavere energiforbruk n Miljøriktige materialer n Miljøvennlig transport 2012 2013 Innhold Ansvarlig utgiver Aspelin Ramm Eiendom AS Maridalsveien 13E Postboks 389 Sentrum 0102 Oslo Telefon:

Detaljer

Markedsgrunnlag for miljøbygg i Norge

Markedsgrunnlag for miljøbygg i Norge NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Fakultet for arkitektur og billedkunst Institutt for byggekunst, prosjektering og forvaltning Masteroppgave Kenneth Bye Markedsgrunnlag for miljøbygg

Detaljer

Innhold. 3 Hovedtall. 3 Årsberetning. 11 Resultatregnskap konsern. 12 Balanse konsern. 14 Kontantstrømoppstilling konsern

Innhold. 3 Hovedtall. 3 Årsberetning. 11 Resultatregnskap konsern. 12 Balanse konsern. 14 Kontantstrømoppstilling konsern Årsrapport 2013 Innhold 3 Hovedtall 3 Årsberetning 11 Resultatregnskap konsern 12 Balanse konsern 14 Kontantstrømoppstilling konsern 15 Resultatregnskap morselskap 16 Balanse morselskap 18 Kontantstrømoppstilling

Detaljer

VEILEDER OM HUSLEIEORDNINGER.

VEILEDER OM HUSLEIEORDNINGER. VEILEDER OM HUSLEIEORDNINGER. Veileder utarbeidet av Norsk Kommunalteknisk Forening (NKF) Forum for Offentlige Bygg og Eiendommer FOBE for Kommunal- og regionaldepartementet Porsgrunn 2. juli 2008 Denne

Detaljer

Miljørapport. byutvikling med omtanke LAVERE ENERGIFORBRUK Miljøvennlig transport

Miljørapport. byutvikling med omtanke LAVERE ENERGIFORBRUK Miljøvennlig transport Miljørapport byutvikling med omtanke LAVERE ENERGIFORBRUK Miljøvennlig transport per juli 2015 Innhold 3 Leder: En verden i forvandling 4 Aspelin Ramms miljøprogram: Vår miljøpolitikk Mål Våre leverandørkrav

Detaljer

LOKALER TIL SALGS LOKALER TIL LEIE

LOKALER TIL SALGS LOKALER TIL LEIE 1 LOKALER TIL SALGS LOKALER TIL LEIE Nr. 1 Februar 2013 Luramyveien 75-79 Løkkeveien 10 Østervåg 6 Vigdelsvegen 700 KONTOR LAGER VERKSTED FORRETNING TENDENSER I MARKEDET 2 Innhold: Stavanger sentrum: Østervåg

Detaljer

12 Balanse konsern. 14 Kontantstrømoppstilling konsern. 16 Balanse morselskap. 18 Kontantstrømoppstilling morselskap. 19 Regnskapsprinsipper

12 Balanse konsern. 14 Kontantstrømoppstilling konsern. 16 Balanse morselskap. 18 Kontantstrømoppstilling morselskap. 19 Regnskapsprinsipper Årsrapport 2011 Innhold 2 Innhold 3 Hovedtall 3 Årsberetning 11 Resultatregnskap konsern 12 Balanse konsern 14 Kontantstrømoppstilling konsern 15 Resultatregnskap morselskap 16 Balanse morselskap 18 Kontantstrømoppstilling

Detaljer

11 Resultatregnskap konsern. 12 Balanse konsern. 14 Kontantstrømoppstilling konsern. 15 Resultatregnskap morselskap. 16 Balanse morselskap

11 Resultatregnskap konsern. 12 Balanse konsern. 14 Kontantstrømoppstilling konsern. 15 Resultatregnskap morselskap. 16 Balanse morselskap Årsrapport 2012 Innhold 2 Innhold 3 Hovedtall 3 Årsberetning 11 Resultatregnskap konsern 12 Balanse konsern 14 Kontantstrømoppstilling konsern 15 Resultatregnskap morselskap 16 Balanse morselskap 18 Kontantstrømoppstilling

Detaljer

BASALERAPPORTEN 2. HALVÅR 2011

BASALERAPPORTEN 2. HALVÅR 2011 BASALERAPPORTEN 2. HALVÅR 2011 TEMA: MARKEDSLEIE LEDER Svein Erik Nordbotten Adm. direktør Basale AS Basale AS er et tverrfaglig kompetansehus med hovedfokus på å levere forvaltnings- og rådgivningstjenester

Detaljer

Update. Forhandling av leiekontrakter side 4. «Deres hus og hoteller brenner» side 33

Update. Forhandling av leiekontrakter side 4. «Deres hus og hoteller brenner» side 33 Update Update 2 2012 Næringseiendom Forhandling av leiekontrakter side 4 «Deres hus og hoteller brenner» side 33 MVA og justering enkelte tema av stor betydning for utleiere side 35 update 2 2012 Næringseiendom

Detaljer

Miljørapport 2011 2012. mindre energiforbruk n Mer kildesortering n Mindre vannsløsing n Grønnere transport

Miljørapport 2011 2012. mindre energiforbruk n Mer kildesortering n Mindre vannsløsing n Grønnere transport Miljørapport 2011 2012 mindre energiforbruk n Mer kildesortering n Mindre vannsløsing n Grønnere transport Innhold Ansvarlig utgiver Aspelin Ramm Eiendom AS Dronningens gate 3 Postboks 389 Sentrum 0102

Detaljer

Tips og råd for leie av. næringslokaler. Generelle tips og juridiske råd

Tips og råd for leie av. næringslokaler. Generelle tips og juridiske råd Oslo kommune Næringsetaten Servicekontoret for næringslivet Hvordan skal du orientere deg i markedet? Hva skal du legge vekt på ved et leieforhold? Hvilke rettigheter har du som leietaker? Hvordan skal

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 01.11.2011 137/11

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 01.11.2011 137/11 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 201104584 : E: L71 &70 : K.Rasmussen, prosjektgruppen m.fl Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 01.11.2011 137/11 Bystyret

Detaljer

Energibruk i bygg rammer, krav og muligheter. En serie med faktahefter fra Norsk Teknologi Hefte nr 8

Energibruk i bygg rammer, krav og muligheter. En serie med faktahefter fra Norsk Teknologi Hefte nr 8 Energibruk i bygg rammer, krav og muligheter En serie med faktahefter fra Norsk Teknologi Hefte nr 8 Forord Bygninger står for nær 40% av energibruken i Norge. Erfaringer og statistikk viser at norske

Detaljer

Ekstraordinær generalforsamling Det innkalles med dette til ekstraordinær generalforsamling i Tekna Oslo avdeling

Ekstraordinær generalforsamling Det innkalles med dette til ekstraordinær generalforsamling i Tekna Oslo avdeling Ekstraordinær generalforsamling Det innkalles med dette til ekstraordinær generalforsamling i Tekna Oslo avdeling Tirsdag 28. februar 2012 kl 1800 i Ingeniørenes Hus Kronprinsensgate 17, Oslo En gruppe

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON. Forvaltning av utleieboliger ORKDAL KOMMUNE

FORVALTNINGSREVISJON. Forvaltning av utleieboliger ORKDAL KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJON Forvaltning av utleieboliger ORKDAL KOMMUNE SEPTEMBER 2012 - UTLEIEBOLIGER - 2 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Orkdal kommunes kontrollutvalg i perioden

Detaljer

Offentlig-privat samarbeid (OPS)

Offentlig-privat samarbeid (OPS) Offentlig-privat samarbeid (OPS) SYSTEMATISK Alternativt verktøy HELSE-, for å MILJØ- løse viktige OG SIKKERHETSARBEID samfunnsoppgaver (revidert 2014) 2 Forord Offentlig privat samarbeid OPS Samfunnet

Detaljer

Driftsmodell for Det Nye Torget Bergen kommune

Driftsmodell for Det Nye Torget Bergen kommune PwC Bergen Advisory Assurance - Tax Driftsmodell for Det Nye Torget Bergen kommune 04. mars 2010 Illustrasjonsbilde fra forprosjekt Postboks 3984 NO-5835 Bergen Telephone: +47 95 26 00 00 Bergen kommune

Detaljer

UTARBEIDET AV MULTICONSULT AS FOSS & CO NÆRINGSMEGLING AS. Verdivurdering. for Vestre Viken HF

UTARBEIDET AV MULTICONSULT AS FOSS & CO NÆRINGSMEGLING AS. Verdivurdering. for Vestre Viken HF UTARBEIDET AV MULTICONSULT AS FOSS & CO NÆRINGSMEGLING AS Verdivurdering for Vestre Viken HF 07.11.2012 Innholdsfortegnelse 1 Sammendrag... 5 1.1. Innledning... 5 1.2. Mandat... 5 1.3. Gjennomføring...

Detaljer

Potensial- og barrierestudie

Potensial- og barrierestudie Energieffektivisering i norske bygg Potensial- og barrierestudie Energieffektivisering i norske bygg enova rapport 2012:01 201 Drivkraften for fremtidens energiløsninger Innhold Rapporten bringer frem

Detaljer

Høye krav til energieffektivisering hva gjør vi med eksisterende bygninger?

Høye krav til energieffektivisering hva gjør vi med eksisterende bygninger? Høye krav til energieffektivisering hva gjør vi med eksisterende bygninger? Problemstilling Totalt er ca 3.8 millioner bygninger registrert i Matrikkelen. Ifølge Enovas byggstatistikk for 2007 var det

Detaljer

Baltic GPP. Seminarfakta. www.balticgpp.eu

Baltic GPP. Seminarfakta. www.balticgpp.eu Baltic GPP Seminarfakta Dette faktadokumentet er en del av seminarmateriellet for opplæring av kursholdere og offentlige innkjøpere innenfor prosjektet Baltic GPP. Her finner du faktaene og innholdet som

Detaljer

BASALERAPPORTEN TEMA: FELLESKOSTNADER OG EIERKOSTNADER

BASALERAPPORTEN TEMA: FELLESKOSTNADER OG EIERKOSTNADER BASALERAPPORTEN 1. HALVÅR 2015 TEMA: FELLESKOSTNADER OG EIERKOSTNADER LEDER Hilmar Auran Adm. direktør OBOS Basale AS Basale er et tverrfaglig kompetansehus med hovedfokus på leveranse av forvaltnings-

Detaljer

Til: Tekna Oslo avdelings generalforsamling 28.2.2012. Tekna Oslo avdelings styre. Dato: 13.2.2012

Til: Tekna Oslo avdelings generalforsamling 28.2.2012. Tekna Oslo avdelings styre. Dato: 13.2.2012 Til: Tekna Oslo avdelings generalforsamling 28.2.2012 Fra: Tekna Oslo avdelings styre Dato: 13.2.2012 Sak: Redegjørelse for salget av aksjer i Ingeniørenes Hus 1. Innledning og bakgrunn Etter å ha behandlet

Detaljer

Energieffektivisering i norske bygg. Barrierestudien. En barrierestudie utført av Miljøstiftelsen Bellona og Siemens AS

Energieffektivisering i norske bygg. Barrierestudien. En barrierestudie utført av Miljøstiftelsen Bellona og Siemens AS Energieffektivisering i norske bygg Barrierestudien En barrierestudie utført av Miljøstiftelsen Bellona og Siemens AS s Innhold Kapittel 1 Oppsummering 3 Om rapporten 4 Forord 5 Metode 6 Kapittel 2 Veien

Detaljer

STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT

STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT KOMMUNALE VIRKEMIDLER FOR Å STIMULERE TIL VANNBÅREN OPPVARMING RAPPORT FOR STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT OLAV ISACHSEN ESPEN LINDBØL JARLE EDLER i samarbeid med. PROSJEKT NR. 02/045 21.01.03 KANENERGI

Detaljer

Boligsosial handlingsplan 2009 2014

Boligsosial handlingsplan 2009 2014 1 Boligsosial handlingsplan 2009 2014 Boligsosial handlingsplan 2009 2014 Side 2 Innholdsfortegnelse: Sammendrag 3 1. Innledning 5 1.1. Hva er boligsosial handlingsplan 5 1.2. Relevant lovverk 6 1.3. Statlige

Detaljer

Leie-før-eie En modell for å øke eierpotensialet blant lavinntektsgrupper

Leie-før-eie En modell for å øke eierpotensialet blant lavinntektsgrupper HB 7.G.1 Leie-før-eie En modell for å øke eierpotensialet blant lavinntektsgrupper Leie Eie Forfattet av: Katja Johannessen, Maja Flåto, Ane Hem og Edle Holt Alle skal bo godt og trygt Innhold Side Forord

Detaljer