Prosjektbeskrivelse. Midt-Troms inn i Samhandlingsreformen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Prosjektbeskrivelse. Midt-Troms inn i Samhandlingsreformen"

Transkript

1 Prosjektbeskrivelse Midt-Troms inn i Samhandlingsreformen

2 Innholdsfortegnelse: Innholdsfortegnelse: 2 1. Sammendrag 3 2. Bakgrunn 4 3. Mål og metode Hovedmål Delmål 5 4. Gjennomføring Oppgavespesifisering Hovedaktiviteter Fremdriftsplan 9 5. Organisering og finansiering Organisering Prosjekteier Styringsgruppe Prosjektansvarlig Prosjektledelse Prosjektgruppe Ressursgrupper Finansiering 11 2

3 1. Sammendrag Midt-Troms regionråd ønsker å videreføre satsingen rundt oppmerksomhet og fokusering på Samhandlingsreformen blant politikere og administrasjon, på medvirkning og innflytelse i fht sentrale og regionale prosesser og iverksette mange av de tiltakene som ble fremsatt som forslag til videre tiltak i prosjektet Midt-Troms i møte med Samhandlingsreformen. Derfor satses det nå på et implementeringsprosjekt med navn Midt-Troms inn i Samhandlingsreformen. Midt-Troms regionråd er initiativtaker og prosjekteier. Midt-Troms regionråd omfatter kommunene Bardu, Målselv, Sørreisa, Dyrøy, Tranøy, Torsken, Berg og Lenvik. Av praktiske årsaker står Tranøy kommune som søkerkommune på vegne av alle åtte. Dette fordi rådmannen i Tranøy per tiden er leder i Administrativt råd. Administrativt råd er sammensatt av rådmennene i Midt-Tromskommunene og fungerer som styringsgruppe for dette prosjektet. LØKTA, den interkommunale kvalitetsutviklingsenheten innen helse- og sosialtjenestene i Midt-Troms, er prosjektansvarlig. Tidsramme for det totale prosjektet er fra februar 2012 til desember Det søkes midler til finansiering av prosjektet i 2012 via Fylkesmannen i Troms, skjønnsmidlene, og KS, OU-midlene, samt at det beregnes en stor egeninnsats i form av deltagelse fra kommunene i Midt- Troms og fra LØKTA. 3

4 2. Bakgrunn Midt-Troms regionråd har siden høsten 2009 kjørt en satsing ved navn Midt-Troms i møte med samhandlingsreformen. Dette prosjektet har vært finansiert av fylkesmannens skjønnsmidler, kommunene selv og KS. Prosjektet har vært eid av Midt-Troms regionråd, og LØKTA har hatt ansvar for gjennomføringen. LØKTA er en interkommunal enhet for kvalitetsutvikling i helse- og sosialtjenesten i Midt-Troms, og eies av de samme åtte kommunene. Målet med dette prosjektet har vært å sette kommunene i Midt-Troms i stand til å ta lokale og regionale beslutninger som øker kommunenes evne til å møte de utfordringer som danner bakteppet for Samhandlingsreformen, herunder avklare muligheter for interkommunalt samarbeid mellom Midt- Troms kommunene på områder som berøres av reformen. Prosjektet har kjørt omfattende prosesser knyttet til politisk og administrativ oppmerksomhet rundt reformen, grunnleggende opplæring og konsekvensutredninger for alle åtte kommunestyrer og administrasjoner, felles temamøter i regionråd og Midt-Tromstinget, samt dialogmøter med aktuelle fagtjenester i alle kommuner. Det har også vært møter med brukerorganisasjoner og råd. Prosjektet har også gjennomgått og levert omfattende høringssvar på regjeringens forslag til virkemidler i form av nytt lovverk og nasjonal helse- og omsorgsplan, samt gitt innspill til de 5 utarbeidede samarbeidsavtalene mellom kommunene og det regionale helseforetaket. Fire arbeidsgrupper har kjørt prosesser i dette prosjektet: arbeidsgruppe Forebygging arbeidsgruppe Rekruttering, stabilisering og kompetansebygging arbeidsgruppe Intermediære senger arbeidsgruppe Lærings- og mestringstjenester. Deltagere i disse arbeidsgruppene har vært personer fra alle de 8 samarbeidskommunene som politikere, administrasjon, helsepersonell, tillitsvalgte og representanter fra brukerorganisasjoner. I tillegg har helseforetak, fylkesorganisasjoner og statlige etater deltatt. Disse arbeidsgruppene har levert grunnlaget for et felles, regionalt plan- og strategiarbeid. 4

5 3. Mål og metode 3.1. Hovedmål Prosjektet Midt-Troms inn i Samhandlingsreformen er en videreføring av overnevnte prosjekt, og har som hovedmål å sikre at kommunene gjør de nødvendige tiltak for å gå inn i Samhandlingsreformen med bakgrunn i det arbeidet som har vært gjort i prosjektet Midt-Troms i møte med Samhandlingsreformen Delmål For å nå hovedmålet i prosjektet, ønsker vi å utrede, etablere og gjennomføre disse tiltakene: 1. Sikre fortsatt lokalpolitisk og administrativ oppmerksomhet, fokus og debatt rundt Samhandlingsreformen i implementeringsåret Sikre at brukere av og ansatte i kommunetjenestene får informasjon og mulighet for deltagelse i prosessene som skjer i regionen. 2. Sikre regionens innflytelse og medvirkning i reformens prosess og retning. 3. Oppfølging av felles plan og strategiarbeid, på områdene forebygging, rekruttering og kompetansebygging og lærings- og mestringstjenester. Intermediære senger er fulgt opp i Midt-Troms av prosjekter rundt den interkommunale legevakta på Setermoen og ved DMS på Finnsnes. 4. Gjennomføring 4.1. Oppgavespesifisering Utgangspunktet for prosjektet Midt-Troms inn i Samhandlingsreformen er at det gjennomførte prosjektet Midt-Troms i møte med Samhandlingsreformen har vært vellykket og har gitt resultater i form av en aktiv og oppdatert region. Det har blitt et politisk fokus på forebygging og folkehelse, samt kommunale helse- og omsorgstjenester. Prosjektet har gjennom utredninger og bredt sammensatte arbeidsgrupper lagt grunnlaget for at viktige beslutninger som omfang og innretning på tjenestene, kan tas. I dette nye prosjektet ønsker vi å jobbe videre ut i fra hovedmål, delmål og ut fra den samme regionale aktivitetsmodellen: Politisk og administrativ oppmerksomhet og fokus Felles plan- og strategiarbeid Innflytelse og medvirkning 5

6 4.2. Hovedaktiviteter Hovedaktivitet 1 (HA1): Politisk og administrativ oppmerksomhet og fokus Erfaringen er at med en relativt omfangsrik reform som Samhandlingsreformen må sies å være, må det gis god, relevant og hyppig informasjon til politikere og administrasjon i kommunene. For at forebyggingsdelen av reformen skal gjennomføres, må det være et sterkt fokus på dette hos politikere, da det vil måtte gjennomsyre alle politiske områder, ikke bare helse. Det man også ser er at politiske beslutninger tatt høsten som gikk og i det kommende halvår, vil være viktig for at kommunene skal få et godt og fruktbart samarbeid videre for å følge opp Samhandlingsreformen. Sist høst kom det inn nye kommunepolitikere som trenger å få samme opplæring som de avtroppende kommunepolitikerne. Erfaringsmessig viser det seg at det krever tid før man klarer å ta konsekvensene av Samhandlingsreformen. Derfor vil det være viktig å lære opp nye politikere i hva Samhandlingsreformen skal være, og hva Midt-Troms har gjort så langt. Dette er et påbegynt arbeid i det forrige prosjektet, men vi ønsker å fortsette med dette også i dette prosjektet. Dette gjøres gjennom temamøter i alle åtte kommunestyrer, fellesmøter i Regionråd (ordførere), Administrativt Råd (rådmenn) og Midt-Tromsting (ordførere, deler av formannskapene). Det er spesielt viktig å ha fokus på kvalitet på tjenestene, samtidig som vi har effektiv ressursbruk og god økonomistyring. Derfor vil vi også under dette punktet legge inn møter med kommuneoverleger, økonomisjefer og virksomhets/-enhetsledere fra mange sektorer i.o.m. at det fokuseres på sektorovergripende satsing i folkehelsearbeidet. Vi legger også inn opplegg og rutiner for å informere og inkludere brukerne i denne hovedaktiviteten. Møter med brukerorganisasjoner blir viktig. Hovedaktivitet 2 (HA2): Innflytelse og medvirkning Midt-Troms-kommunene ønsker å være en aktiv part i utforming av sentrale og regionale dokumenter. Herunder blant annet felles gjennomgang av og høringssvar på forslag til forskrifter til ny helselovgivning (Fastlege/ Folkehelse/Rehabilitering/IKT) og Storstingsmeldingene om Kvalitet- og pasientsikkerhet og Helhetlig ruspolitikk, samt felles forberedelser til kommunenes forhandlinger og avtaleinngåelse ad de siste 7 tjenesteavtalene med helseforetaket, og revideringen av de 5 allerede inngåtte avtalene. Hovedaktivitet 3 (HA3): Felles plan- og strategiarbeid Selv om arbeidsgruppene har levert sine anbefalinger, så må disse følges opp. Innenfor forebygging må det sørges for at arbeidsgruppas rapport blir et verktøy som brukes i kommunene under planarbeidet. Den må tas inn i ulike fagnettverk i LØKTA (geriatri, psykisk utviklingshemmede, psykisk helse), samt stimulere til klokt interkommunale samarbeid. Innenfor området rekruttering/kompetansebygging/stabilisering må det skje gjennomtenkt kompetanseplanlegging i hver enkelt kommune. Løkta og regionrådet har en viktig rolle i forhold til å samordne disse behovene i Midt-Troms og kanalisere dem ut mot eksterne aktører, så som Fylkesmannen, studiesentrene, utdanningsinstitusjonene. Rekrutterings- og stabiliseringstiltakene vil vi jobbe videre med i de administrative og politiske organer. I forhold til etablering av intermediærsenger er det allerede to regionale prosjekt som arbeider med dette. Prosjektet vil bistå disse ved behov, samt arrangere samordningsmøter og delta i kontaktarbeidet mellom kommunene og helseforetaket. I forhold til lærings- og mestringstjenester, så skal det gjennomføres et prosjekt for å etablere en samordningsfunksjon i LØKTA. 6

7 Hovedaktivitet 3 kan deles inn i flere underaktiviteter eller prosjekter: HA 3 a: Kurs i innhenting og tolking av statistikkmateriale og kurs i bruken av Veileder for kompetanseplanlegging i kommunale helse- og omsorgstjenesten: I forbindelse med innføring av Samhandlingsreformen erfarer LØKTA at det er behov for opplæring og fokus på ulike typer statistikkopplæring: I forhold til bearbeiding av data knyttet til folkehelse og kommunalt forbruk av spesialisthelsetjenester er det mange kilder som kommunene kan benytte. LØKTAs erfaring er at mange i kommuneorganisasjonen har liten kunnskap knytta til å få henta ut disse dataene, bearbeidet dem og tolket dem. Skal Samhandlingsreformen virke som intensjonene, må flere i kommunene ha fokus på hva som er dagens status gjennom å bruke aktivt de sentralt utviklede datakildene som folkehelseprofiler, KOSTRA osv. Skal dette lykkes, må det gis opplæring, og da opplæring knytta til bakkepersonell som ledende helsesøster, kommunelege, fagledere osv. LØKTAs erfaring er at det heller ikke er tilstrekkelig bare å vise de ulike nettsidene, det bør også henge ved ei opplæring av grunnleggende Excel kunnskaper, samt opplæring i hvordan dataene skal tolkes og mulige feilkilder. I forhold til utvikling av kompetanseplaner i kommunene vil hensikten med kurset være å styrke kunnskapen til kommunene om hvordan man kan lage en kompetanseplan for helse- og omsorgstjenestene ved hjelp av verktøyet Veileder for kommunal kompetanseplanlegging i helse- og omsorgstjenestene, Fylkesmannen i Troms Målet etter gjennomgått kurs er at kommunene skal ha et godt utgangspunkt for å utarbeide eller revidere kompetanseplan for helse- og omsorgstjenestene med fokus på styrking av kompetansen, rekruttering og kvalitet i tjenestetilbudet. Kurset henvender seg mot ledere innenfor helse og omsorgstjenesten, personalsjefer og eventuelt kommunalsjef/rådmann. Alle som gjør strategiske vurderinger angående rekruttering og kompetanseutvikling i helse og omsorgstjenesten bør delta fra en kommune. Rekruttering og kompetanseutvikling er også viktig for å lykkes med Samhandlingsreformen. Når alle kompetanseplanene er ferdig utviklet, vil disse bli brukt for å lage ei samla bestilling overfor aktuelle høgskoler/universitet/kompetansemiljø. Dette leder oss til: HA 3 b: Utvikle samarbeidsavtaler mellom Midt-Troms regionråd og kompetanseaktører som UIT, høgskolen i Finnmark og Harstad, samt Troms fylkeskommune Jobbe for å få på plass samarbeidsavtaler mellom kompetanseleverandører og regionen som et felles grunnlag, for å kunne få gode utdanningstilbud og praksis- og lærlingplasser til felles nytte, er vesentlig i denne hovedaktiviteten. HA 3 c: Samarbeidsprosjekt mellom kompetanseaktører, for å utvikle og tilrettelegge for det man trenger av kompetansebygging Opprettelse av ei formell gruppe fra de aktuelle kompetanseleverandører i regi av LØKTA, som skal tilrettelegge for kompetansebygging ut i fra de innmeldte behovene i de 8 oppdaterte kompetanseplanene fra kommunene i regionen. HA 3 d: Kompetanseheving og erfaringsutveksling i Nettverk Psykisk helse Midt-Troms (PH) og Nettverk Psykisk utviklingshemming Midt-Troms(PU): I begge disse nettverkene skal det avholdes kompetansesamlinger og forelesninger via videokonferanser ad temaet barn og unge, rus og psykisk helse. Disse nettverksarrangementene bidrar til styrket kompetanse på fagfeltet, samt styrket samhandling 7

8 på tvers av enheter, kommuner og med spesialisthelsetjenesten, da ansatte og ledere fra dette fagnivået også blir bedt med. HA 3 e: Kompetanseheving og erfaringsutveksling i Geriatrinettverket Midt-Troms: I dette nettverket skal det avholdes kompetansesamlinger og forelesninger via videokonferanser ad temaer som skal påvirke til bedret alderdom for Midt-Troms. Disse nettverksarrangementene bidrar til styrket kompetanse på fagfeltet geriatri med fokus på fallforebygging, ernæring og demensomsorg (Demensomsorgens ABC), samt styrket samhandling på tvers av enheter, kommuner og med spesialisthelsetjenesten, da ansatte og ledere fra dette fagnivået også blir bedt med. HA 3 f: Kompetanseheving og erfaringsutveksling i Sa-Do kompetansenettverk Midt-Troms: I dette nettverket skal det avholdes kompetansesamlinger og kurs ad temaer som skal påvirke til kvalitetsstyrking av saksbehandlingen og dokumentasjonen i helse- og omsorgstjenestene i Midt-Troms. Nye helselover fordrer opplæring i fht bl.a. vederlagsberegning og innsikt i hva er nødvendig helsehjelp er. De tidligere lagde vedtaksmalene i Sa-Do må revideres i fht nye lover. IKT-satsingen må fremheves. Dette er nytt av året, og vi ønsker å jobbe aktivt for å få kvalitetssikret bruken av IKT innen helse- og omsorg mest mulig. Egen koordinator i nettverket i 20 % stilling er finansiert via LØKTA sitt eget driftsbudsjett. Budsjettet for Løkta er blitt høynet for dette formålet; d.v.s. at kommunene går inn for denne satsinga. Men vi trenger midler for å kunne drive tiltakene på kompetansearenaene. Derfor er dette et viktig punkt i denne prosjektsøknaden. HA 3 g: Arrangere konferanse for kommunene i Midt-Troms om folkehelse og friluftsliv 5. og 6. juni 2012 arrangerer Midt-Troms regionråd og interkommunale enheter en Midt- Troms konferanse med fokus på folkehelse og friluftsliv. Målsetting med konferansen: Øke forståelsen for viktigheten av arbeidet med folkehelse (inkl. helsefremmende) og friluftsliv i kommunene. Friluftsliv som viktig verktøy. Konkretisere med gode eksempler. Målgruppe: Ordførere og rådmenn og politikere/ kommunestyrene, folkehelsekoordinatorer, skole-/ barnehageledelse og andre i fra denne sektoren, kommuneplanleggere, helse- og omsorgstjenesten i kommunene, kommuneoverlege, fysio, ergo, helsesøster, Friluftsrådet og frivillige lag og foreninger. Denne konferansen er et spleiselag mellom de nevnte 3 interkommunale enhetene og regionrådet. Samtlige enheter søker støtte til gjennomføring av konferansen fra ulike finansieringskilder. LØKTA søker fra skjønnsmidlene og OU-midlene. HA 3 h: Lærings- og mestringstjenestesamordning (LMS): Det skal utarbeides en plan for en samordningskoordinator vedrørende lærings- og mestringstjenester i Midt-Troms. Denne koordinatoren skal samordne i fht LMS-tjenester i Midt-Troms. Det skal ikke drives LMS-tjenester, men legges til rette for at det kan drives slike tilbud om pasient- og pårørendeopplæring i kommunene og interkommunalt etter standard metode. Det er også viktig at kontakten opprettet i det forrige prosjektet med det Regionale helseforetakets LMS, Nasjonalt LMS og andre kommuner i RHF`s virkeområde videreføres og utvikles. Denne koordinatoren har LØKTA fått ressurser til via sitt 8

9 driftbudsjett, men finansiering av selve utviklingen og etableringen av denne samordningen søkes det midler til i denne prosjektsøknaden Fremdriftsplan HA 1 HA 2 HA 3a HA 3b HA 3c HA 3d HA 3e HA 3f HA 3g HA 3h juni 1. okt 31.des 1.mars 1.juni 1.okt 31.des 5. Organisering og finansiering 5.1. Organisering Prosjekteier Midt-Troms regionråd er prosjekteierne og oppdragsgiver for prosjektet. Det består av ordførere fra kommunene Bardu, Berg, Målselv, Dyrøy, Sørreisa, Tranøy, Torsken og Lenvik. Prosjektet er forankret gjennom vedtak i Administrativt råd og Midt-Tromstinget november Styringsgruppe Administrativt råd er styringsgruppe. Styringsgruppa er overordna ansvarlig for prosjektets måloppnåelse og resultater, og tar beslutninger om avgjørende veivalg underveis i prosjektet. Styringsgruppa rapporterer til Oppdragsgiver og eier Midt-Troms regionråd Prosjektansvarlig Oppdragsgiver har gitt LØKTA ansvar for å gjennomføre prosjektet. Prosjektansvarlig for prosjektet er daglig leder i LØKTA, Heidi Gløtta Kristiansen. Prosjektansvarlig skal sørge for at prosjektet 9

10 gjennomføres etter Styringsgruppas føringer. Prosjektansvarlig rapporterer til Styringsgruppa og er bindeleddet mellom Styringsgruppa og prosjektledelsen Prosjektledelse LØKTA må leie inn prosjektledelse og vil med det første utarbeide konkurransegrunnlag og utlyse prosjektet. Prosjektledelsen skal lede prosjektgruppa og har i samarbeid med prosjektgruppa ansvar for prosjektets operative framdrift, koordinering, gjennomføring av nødvendige utredninger og vurderinger, som skal legge til rette for beslutning. Prosjektleder rapporterer til Prosjektansvarlig Prosjektgruppe Skal bistå prosjektleder i gjennomføringen av prosjektet. Prosjektgruppa skal medvirke til utvikling av prosjektleveranser som analyser og drøftinger og nødvendige delprosjektgrupper kan defineres/etableres ved behov. Prosjektgruppa foreslås å settes sammen av 2 rådmenn, 3 personer med faglig bakgrunn (som kommuneoverlege, helsesøster, representant fra pleie og omsorg), 1 tillitsvalgt og brukerrepresentant samt prosjektleder og prosjektansvarlig Ressursgrupper Det opprettes en ressursgruppe for lærings- og mestringssamordningen. For en del av andre tiltakene under kompetanseheving, bruker vi ressursgruppene i de aktuelle fagnettverkene. For folkehelsekonferansen er det nedsatt en egen programkomitè som består av en representant fra Folkehelsekoordinatorene, leder av Midt-Troms Friluftsråd, daglig leder av Midt-Troms regionråd, daglig leder av Pedagogisk senter (ytre) og daglig leder av LØKTA. 10

11 5.2. Finansiering Vi søker om eksterne midler til finansieringen av prosjektet fra 2 kilder; Fylkesmannen i Troms, skjønnsmidler og KS, OU-midler. I tillegg skal prosjektet med alle sine satsinger gjennomføres med egeninnsats fra LØKTA og kommunene i Midt-Troms Kostnader totalt Prosjektledelse MVA prosjektledelse reiseutgifter prosjektledelse Nettverkssamlinger, konferanser, møter og seminarer deltagelse, lokal og regional aktivitet reiseutgifter, prosjektgruppe og samarbeidspartnere distribusjon og informasjon utenfor regionen sum Finansiering totalt Midler fra kommunene gjennom LØKTA egeninnsats LØKTA, arbeidstimer egeninnsats kommuner og samarb.partn., arbeidstimer egeninnsats kommuner og samarb.partn., reiseutgifter tilskuddsmidler fra Fylkesmannen (omsøkt for 2012) momskompensasjon tilskuddsmidler fra KS (omsøkt for 2012) sum Finnsnes, Heidi Gløtta Kristiansen daglig leder Løkta Herbjørg Valvåg daglig leder Midt-Troms regionråd 11

L S: S : H i H sto t ri r kk

L S: S : H i H sto t ri r kk Fagnettverk for læring og mestring: UNN og tilhørende kommuner Koordinator for læring og mestring Cathrine Kristoffersen, Ergoterapeut, Rehabiliteringstjenesten, Tromsø kommune Bodø 16 oktober 2014 Tromsø

Detaljer

Strategi 2012-2015. Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Aust-Agder

Strategi 2012-2015. Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Aust-Agder Strategi 2012-2015 Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Aust-Agder 1 Innholdsfortegnelse Historikk... 3 Mandat og målsetting... 3 Organisering... 4 Fag- og samarbeidsrådet... 4 Referansegruppen...

Detaljer

Nord-Norge og Helse Nord RHF

Nord-Norge og Helse Nord RHF Møtedato: 14. desember 2011 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Oddvar Larsen, 75 51 29 00 Dato: 2.12.2011 Styresak 151-2011 Samarbeidsavtale mellom kommunene i Nord-Norge og Helse Nord RHF Bakgrunn og sammendrag Helse

Detaljer

Ole G. Koch, Hanne Fredriksen, Jørn Lindbøl, Paul Dahlø Nina Frantzen, Hans Peder Pedersen Malene Åsali Jenssen, Ragnar Svendsen, Odd Arne Andreassen

Ole G. Koch, Hanne Fredriksen, Jørn Lindbøl, Paul Dahlø Nina Frantzen, Hans Peder Pedersen Malene Åsali Jenssen, Ragnar Svendsen, Odd Arne Andreassen Telefon + 47 911 82 304 herbjorg.valvag@midt-troms.no Postboks 46, 9305 Finnsnes Org. nr. 979 624 646 www.midt-troms.no Referat fra møte i Midt-Tromstinget Dato: 15.11.2011 Tid: Mandag 14. november kl.

Detaljer

36/11 MIDT-TROMS I MØTE MED SAMHANDLINGSREFORMEN STATUS OG VEGEN VIDERE

36/11 MIDT-TROMS I MØTE MED SAMHANDLINGSREFORMEN STATUS OG VEGEN VIDERE Telefon + 47 911 82 304 herbjorg.valvag@midt-troms.no Postboks 46, 9305 Finnsnes Org. nr. 979 624 646 www.midt-troms.no Vår ref.: RR-2011-08-29 Dato: 29.08.2011 Referat fra møte i Midt-Troms regionråd

Detaljer

Prosjekt «Kompetanseheving og rekruttering av fagfolk med riktig kompetanse i kommunene i Fjellregionen»

Prosjekt «Kompetanseheving og rekruttering av fagfolk med riktig kompetanse i kommunene i Fjellregionen» Prosjekt «Kompetanseheving og rekruttering av fagfolk med riktig kompetanse i kommunene i Fjellregionen» BAKGRUNN De åtte kommunene i Fjellregionen (Holtålen, Røros, Os, Tolga, Tynset, Alvdal, Folldal

Detaljer

Arkivnr. Saksnr. 2010/ Utvalg Utvalgssak Møtedato Kommunestyret Saksbehandler: Målfrid Bogen

Arkivnr. Saksnr. 2010/ Utvalg Utvalgssak Møtedato Kommunestyret Saksbehandler: Målfrid Bogen Saksframlegg Arkivnr. Saksnr. 2010/2919-1 Utvalg Utvalgssak Møtedato Kommunestyret Saksbehandler: Målfrid Bogen Interkommunalt samarbeid og samhandlingsreformen Dokumenter i saken: 1 S Interkommunalt samarbeid

Detaljer

Kommunereform Troms - organisering

Kommunereform Troms - organisering Kommunereform Troms - organisering Prosjekteier Fylkesmannen i Troms Styringsgruppe fylkesmannen Prosjektkoordinator Fylkesleder KS Troms Regiondirektør KS Nord-Norge Leder av Rådmannsutvalget Fylkesmannens

Detaljer

Samhandlingsreformen; Implementering psykisk helse. NSH; Nasjonal konferanse om psykisk helse Oslo 17. oktober 2011 Prosjektdirektør Tor Åm

Samhandlingsreformen; Implementering psykisk helse. NSH; Nasjonal konferanse om psykisk helse Oslo 17. oktober 2011 Prosjektdirektør Tor Åm Samhandlingsreformen; Implementering psykisk helse NSH; Nasjonal konferanse om psykisk helse Oslo 17. oktober 2011 Prosjektdirektør Tor Åm Reformer for kvalitet og bærekraft Opptrappingsplan psykisk helse

Detaljer

Vår referanse Arkivkode Sted Dato 07/ G73 DRAMMEN

Vår referanse Arkivkode Sted Dato 07/ G73 DRAMMEN Notat Til : Bystyrekomite for helse, sosial og omsorg Fra : Rådmannen Kopi : Vår referanse Arkivkode Sted Dato 07/10209-7 G73 DRAMMEN 21.11.2007 SAMORDNET HELSE OG OMSORGSPLANLEGGING Innledning Alt planarbeid

Detaljer

Samhandlingsreformen Roger Rasmussen Planlegger helse og omsorg Harstad kommune. Samhandlingsreformen! Sammen for et friskere Norge

Samhandlingsreformen Roger Rasmussen Planlegger helse og omsorg Harstad kommune. Samhandlingsreformen! Sammen for et friskere Norge Samhandlingsreformen Roger Rasmussen Planlegger helse og omsorg Harstad kommune Samhandlingsreformen! Sammen for et friskere Norge 1 Samhandlingsreformen Samfunnsreform Ikke bare en helsereform Alle sektorer

Detaljer

PLANPROGRAM HELSE OG OMSORGSPLAN

PLANPROGRAM HELSE OG OMSORGSPLAN Langsiktig samordnet planlegging og tilstrekkelig kunnskap om utviklingstrekk som påvirker tjenestebehovet, er viktig for å opprettholde og utvikle en trygg og god helse-omsorgstjeneste. Helse og omsorgsplan

Detaljer

Lærings- og mestringssentrenes fagnettverk i Helse Nord. LMS Fagnettverk Nord

Lærings- og mestringssentrenes fagnettverk i Helse Nord. LMS Fagnettverk Nord Lærings- og mestringssentrenes fagnettverk i Helse Nord LMS Fagnettverk Nord Årsrapport 2014 1 Årsmelding 2014 Et lærings- og mestringssenter (LMS) er en møteplass i sykehuset for helsepersonell, erfarne

Detaljer

SAMARBEID MELLOM GAUSDAL KOMMUNE OG SYKEHUSET INNLANDET HF SAMHANDLINGSREFORMEN... Sett inn saksopplysninger under denne linja

SAMARBEID MELLOM GAUSDAL KOMMUNE OG SYKEHUSET INNLANDET HF SAMHANDLINGSREFORMEN... Sett inn saksopplysninger under denne linja Ark.: 026 Lnr.: 4272/12 Arkivsaksnr.: 12/5-14 Saksbehandler: Linda Svendsrud SAMARBEID MELLOM GAUSDAL KOMMUNE OG SYKEHUSET INNLANDET HF SAMHANDLINGSREFORMEN... Sett inn saksopplysninger under denne linja

Detaljer

PROSJEKTPLAN for folkehelseprosjekt - Liv og lyst i lys og mørke

PROSJEKTPLAN for folkehelseprosjekt - Liv og lyst i lys og mørke PROSJEKTPLAN for folkehelse - Liv og lyst i lys og mørke 1. MÅL OG RAMMER 1.1 Bakgrunn Folkehelse er summen av helse til enkeltindividene i en befolkning. Folkehelsearbeid har som mål å bedre helse og

Detaljer

SAMHANDLINGSREFORMEN - IGANGSETTING AV FORPROSJEKT INTERKOMMUNALT SAMARBEID (IS)

SAMHANDLINGSREFORMEN - IGANGSETTING AV FORPROSJEKT INTERKOMMUNALT SAMARBEID (IS) Arkivsaksnr.: 10/2138-3 Arkivnr.: 100 Saksbehandler: Rådgiver Pleie,omsorg og helse, Tove Smeby Vassjø SAMHANDLINGSREFORMEN - IGANGSETTING AV FORPROSJEKT INTERKOMMUNALT SAMARBEID (IS) Hjemmel: Rådmannens

Detaljer

Samhandling i Øst-Finnmark

Samhandling i Øst-Finnmark Berlevåg kommune Båtsfjord kommune Deanu gielda Samhandling i Øst-Finnmark Beskrivelse av et fellesprosjekt for å møte samhandlingsreformens utfordringer Sør-Varanger kommune Januar 2011 Unjárgga gielda

Detaljer

REFERAT FRA MØTE I REGIONRÅDET

REFERAT FRA MØTE I REGIONRÅDET REFERAT FRA MØTE I REGIONRÅDET Dato: 20.01.15 Vår ref: RR-protokoll-2015-01-20 Tid: Tirsdag 20. januar kl. 12.30-15.00 Sted: Kunnskapsparken, Finnsnes, møterom 221 Til stede: Ordførere: Rådmenn: Sekretariat:

Detaljer

Elektroniske samhandlingsredskap for fysiske fagnettverk erfaringer fra 10 kommunesamarbeid i Midt-Troms

Elektroniske samhandlingsredskap for fysiske fagnettverk erfaringer fra 10 kommunesamarbeid i Midt-Troms Elektroniske samhandlingsredskap for fysiske fagnettverk erfaringer fra 10 kommunesamarbeid i Midt-Troms Eventyrlige muligheter! Tromsø 25-26.sept 2006. Linda Lien Midt-Troms fakta 10 kommuner 33 000 innbyggere

Detaljer

Lokalmedisinsk senter Harstad kommune. Mandat forstudie

Lokalmedisinsk senter Harstad kommune. Mandat forstudie P R O S J E K T Lokalmedisinsk senter Harstad kommune. Mandat forstudie Innhold INNLEDNING... 4 FORMÅL... 4 MANDAT... 5 RAMMEBETINGELSER... 6 Side 2 Vedlegg Notat til Universitetssykehuset Nord-Norge.

Detaljer

Friskliv og mestring i en større sammenheng

Friskliv og mestring i en større sammenheng Fagnettverk friskliv og mestring 17.06.14 Friskliv og mestring i en større sammenheng Foto: Carl-Erik Eriksson De neste 20 min. skal handle om: Veien fram til i dag Hva skjer som er viktig for oss? Lovpålagte

Detaljer

36/11 MIDT-TROMS I MØTE MED SAMHANDLINGSREFORMEN STATUS OG VEGEN VIDERE

36/11 MIDT-TROMS I MØTE MED SAMHANDLINGSREFORMEN STATUS OG VEGEN VIDERE Ordførerne og rådmennene i Bardu, Berg, Dyrøy, Lenvik, Målselv Sørreisa, Torsken og Tranøy Ordføreren i Midt-Tromstinget Avisene i regionen og NRK Telefon + 47 911 82 304 herbjorg.valvag@midt-troms.no

Detaljer

Nye Altamodellen - strategiprosjekt Prosjektnavn Nye Altamodellen - Strategiprosjektet

Nye Altamodellen - strategiprosjekt Prosjektnavn Nye Altamodellen - Strategiprosjektet Nye Altamodellen - strategiprosjekt Prosjektnavn Nye Altamodellen - Strategiprosjektet Bakgrunn Altamodellen består i å organisere kommunale og spesialisthelsetjenester i et felles bygg der viktige målsettinger

Detaljer

Modell for samarbeid mellom arbeidslivet i periferien og studenter ved UiT Norges Arktiske Universitet

Modell for samarbeid mellom arbeidslivet i periferien og studenter ved UiT Norges Arktiske Universitet Alle foto: KASAVI Modell for samarbeid mellom arbeidslivet i periferien og studenter ved UiT Norges Arktiske Universitet Et pilotprosjekt i regi av Profilgruppa og Senter for karriere og arbeidsliv (UiT)

Detaljer

REVIDERT PROSJEKTPLAN

REVIDERT PROSJEKTPLAN PROSJEKTNAVN OG LOGO: REVIDERT PROSJEKTPLAN («SiV-prosjektet», del 2 og 3) Utarbeidet av Ole J. Gustavsen, prosjektleder, jan./feb. 2012 Godkjent i Rådmannsutvalget(RU) 13. februar 2012 Vedtatt i Arbeidsutvalget(AU)

Detaljer

Referat fra møte i Midt-Troms regionråd

Referat fra møte i Midt-Troms regionråd Telefon + 47 911 82 304 herbjorg.valvag@midt-troms.no Postboks 46, 9305 Finnsnes Org. nr. 979 624 646 www.midt-troms.no Vår ref.: RR-2011-12-12 Dato: 12.12.2011 Referat fra møte i Midt-Troms regionråd

Detaljer

Samhandlingsreformen

Samhandlingsreformen Samhandlingsreformen Avtaler mellom kommuner og helseforetak Helsefakultetets utdanningskonferanse 17. april 2012 Bjørn Engum, Senterleder NST/ bjorn.engum@unn.no Samhandlingsreformen Lagt fram for Stortinget

Detaljer

Saksgang: Utvalgssaksnummer Utvalg Kommunestyret Godkjenne tjenesteavtaler mellom Balsfjord kommune og UNN

Saksgang: Utvalgssaksnummer Utvalg Kommunestyret Godkjenne tjenesteavtaler mellom Balsfjord kommune og UNN Balsfjord kommune Vår saksbehandler Karin Friborg Berger, tlf 77722050 Saksframlegg Dato Referanse 09.08.2012 2012/1009-8412/2012 Arkivkode: H00 Saksgang: Utvalgssaksnummer Utvalg Møtedato Kommunestyret

Detaljer

Evaluering av funksjonen Regional koordinator for sektor helse og omsorg Fosen

Evaluering av funksjonen Regional koordinator for sektor helse og omsorg Fosen Evaluering av funksjonen Regional koordinator for sektor helse og omsorg Fosen Lederforum Helse- og omsorg Fosen er av Fosen Regionråd ved Rådmannsgruppen bedt om å evaluere funksjonen regional koordinator.

Detaljer

Sjumilssteget - analyse. Prosjektplan

Sjumilssteget - analyse. Prosjektplan Sjumilssteget - analyse Prosjektplan 1 Innhold 1 Bakgrunn for arbeidet... 3 2 Mandat... 3 3 Mål med Sjumilssteget... 3 4 Målgruppe... 3 5 Organisering og involverte... 3 6 Suksessfaktorer... 4 7 Om Sjumilssteget...

Detaljer

Hvordan jobbes det med IP i Steinkjer kommune. Eva Heggstad Aas og Grethe Iren Hansen Aarsund

Hvordan jobbes det med IP i Steinkjer kommune. Eva Heggstad Aas og Grethe Iren Hansen Aarsund Hvordan jobbes det med IP i Steinkjer kommune Eva Heggstad Aas og Grethe Iren Hansen Aarsund Styringsdokumenter Forskrift om habilitering og rehabilitering 7, 1-4 ledd Koordinerende enhet som redskap for

Detaljer

Mandat. Strategisk utviklingsplan Nordlandssykehuset HF

Mandat. Strategisk utviklingsplan Nordlandssykehuset HF Mandat Strategisk utviklingsplan Nordlandssykehuset HF 2017-2030 Versjon Utarbeidet av Godkjent av Dato 0.1 Nytt dokument GMV & JTH PMS og BS 26.10.16 0.5 Revidert dokument GMV & JTH 03.01.17 0.8 Revidert

Detaljer

Disposisjon. Føringer og lovgrunnlag koordinering på tjenestenivå. Nasjonale krav og føringer 05.10.2011

Disposisjon. Føringer og lovgrunnlag koordinering på tjenestenivå. Nasjonale krav og føringer 05.10.2011 Disposisjon Føringer og lovgrunnlag koordinering på tjenestenivå Audhild Høyem Regional koordinerende enhet for habilitering og rehabilitering 6.10.2011 Overordnede krav og føringer. Hvor er koordinerende

Detaljer

Omsorg 2020 som en helhetlig og integrert plan i kommunene hvor finner Omsorg 2020 sin plass i kommuneplanens samfunnsdel?

Omsorg 2020 som en helhetlig og integrert plan i kommunene hvor finner Omsorg 2020 sin plass i kommuneplanens samfunnsdel? Omsorg 2020 som en helhetlig og integrert plan i kommunene hvor finner Omsorg 2020 sin plass i kommuneplanens samfunnsdel? Helse- og omsorgskonferansen 2. og 3. november 2016 Anders Aasheim Seniorrådgiver

Detaljer

Prosjektansvarlig: Kjartan Tosterud

Prosjektansvarlig: Kjartan Tosterud PROSJEKT I GJØVIKREGIONEN PROSJEKT SAMHANDLINGSREFORMEN I GJØVIKREGIONEN ORGANISASJONSKART B EIER Sykehuset Innlandet repr ved Divisjonsdir. Gjøvik Prosjekteier Rådmennene i Gjøvikregionen Styringsgruppe:

Detaljer

Opptrappingsplan for habilitering og rehabilitering

Opptrappingsplan for habilitering og rehabilitering Opptrappingsplan for habilitering og rehabilitering 2017-2019 Bente E. Moe, avdelingsdirektør Helse og omsorgskonferansen I Hordaland 11.mai 2017 Regjeringen vil skape pasientens helsetjeneste «Habilitering

Detaljer

Samhandling i praksis

Samhandling i praksis Samhandling i praksis Inspirasjon mot 2015 Utviklingssentrene roller, organisering og oppgaver Kathrine Cappelen University of Agder Telemark University College Aftenposten 04.11.2010 «Før lå pasientene

Detaljer

Nye Altamodellen - fagprosjekt Prosjektnavn Nye Altamodellen - fagprosjektdelen

Nye Altamodellen - fagprosjekt Prosjektnavn Nye Altamodellen - fagprosjektdelen Nye Altamodellen - fagprosjekt Prosjektnavn Nye Altamodellen - fagprosjektdelen Bakgrunn Altamodellen består i å organisere kommunale og spesialisthelsetjenester i et felles bygg der viktige målsettinger

Detaljer

Samarbeidsavtalene om folkehelsearbeid

Samarbeidsavtalene om folkehelsearbeid Samarbeidsavtalene om folkehelsearbeid Bakgrunn Nordland fylkeskommune starter høsten 0 prosessen med å revidere samarbeidsavtalene med kommunene om folkehelsearbeidet. I den anledning gjennomførte Folkehelseavdelingen

Detaljer

Planprogram. Oppvekstplan

Planprogram. Oppvekstplan Planprogram Oppvekstplan 2017-2029 Innhold 1. Bakgrunn for planarbeidet 2. Formål 3. Føringer for planarbeidet 4. Organisering av planarbeidet 5. Planprosess og medvirkning 6. Framdrift 7. Visjon 8. Fokusområder

Detaljer

Samarbeidsavtale om behandlingsforløp for habilitering

Samarbeidsavtale om behandlingsforløp for habilitering Delavtale nr. 2b Samarbeidsavtale om behandlingsforløp for habilitering Retningslinjer for samarbeid i tilknytning til innleggelse, utskrivning, habilitering, rehabilitering og lærings- og mestringstilbud

Detaljer

Videre arbeid med Pleie- og omsorgsplan Trygghet og livskvalitet, oppnevning av styringsgruppe

Videre arbeid med Pleie- og omsorgsplan Trygghet og livskvalitet, oppnevning av styringsgruppe Saksframlegg Arkivnr. Saksnr. 2010/1489-4 Utvalg Utvalgssak Møtedato Eldres råd Utvalg for helse og omsorg Formannskapet Kommunestyret Saksbehandler: Målfrid Bogen Videre arbeid med Pleie- og omsorgsplan

Detaljer

Prosjektplan. Vadsø-modellen Tidlig innsats for barn og unge 0-18 år. Januar januar Vedtatt av styringsgruppa..

Prosjektplan. Vadsø-modellen Tidlig innsats for barn og unge 0-18 år. Januar januar Vedtatt av styringsgruppa.. Prosjektplan Vadsø-modellen Tidlig innsats for barn og unge 0-18 år Januar 2017- januar 2018 Vedtatt av styringsgruppa.. 1 Innhold Bakgrunn... 3 Prosjektmål... 3 Målgruppe... 4 Prosjektorganisering...

Detaljer

Kommunene. Trondheim Melhus Klæbu Malvik Midtre Gauldal

Kommunene. Trondheim Melhus Klæbu Malvik Midtre Gauldal Kommunene Trondheim Melhus Klæbu Malvik Midtre Gauldal Kommunene forts Flere av kommunene har gode erfaringer med samarbeid gjennom flere år. Bygger videre på dette Ikke alle kommuner er med på alt - Ulike

Detaljer

Saksbehandler: Toril Løberg Arkiv: 030 Arkivsaksnr.: 10/ Dato:

Saksbehandler: Toril Løberg Arkiv: 030 Arkivsaksnr.: 10/ Dato: SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Toril Løberg Arkiv: 030 Arkivsaksnr.: 10/12175-2 Dato: 22.03.2011 UTVIKLINGSPROGRAM FOR HELSE-, SOSIAL OG OMSORGSTJENESTENE " SKAP GODE DAGER " - UTVIKLING GJENNOM KUNNSKAP

Detaljer

Samhandlingsreformen - Godkjenning av tjenesteavtaler mellom Kongsvinger kommune og Sykehuset Innlandet HF

Samhandlingsreformen - Godkjenning av tjenesteavtaler mellom Kongsvinger kommune og Sykehuset Innlandet HF KONGSVINGER KOMMUNE SKAL BEHANDLES I Utvalg Møtedato Saksnr Saksbehandler Komité for helse- og omsorg 14.06.2012 058/12 AAN Kommunestyret 28.06.2012 096/12 AAN Saksansv.: Marianne Birkeland Arkiv:K2-F00

Detaljer

Nytt fra Fylkesmannen

Nytt fra Fylkesmannen Nytt fra Fylkesmannen Langesund 05.04.17 Rådgiver Janne Wikheim Aas Fylkesmannen i 1 Diverse informasjon om : Opptrappingsplan rehabilitering og habilitering Tilskudd frist 17.04.17 Fagdag 1. juni - rehabilitering

Detaljer

«Med grep om samhandling» -interkommunalt planarbeid om rehabilitering i Troms kommunene Bardu/Målselv/Lavangen/Salangen

«Med grep om samhandling» -interkommunalt planarbeid om rehabilitering i Troms kommunene Bardu/Målselv/Lavangen/Salangen «Med grep om samhandling» -interkommunalt planarbeid om rehabilitering i Troms kommunene Bardu/Målselv/Lavangen/Salangen Omsorg i Plan 27 august 2014 Radisson Blu Tromsø, Hege Hammer Bech, Prosjektleder

Detaljer

Helhetlig tjenestetilbud

Helhetlig tjenestetilbud Helhetlig tjenestetilbud BAKGRUNN I kontrollutvalgets møte den 15.2.2017, sak 3/17, ble det vedtatt å bestille en forvaltningsrevisjon av kommunens arbeid med å gi et helhetlig tjenestetilbud til innbyggerne.

Detaljer

Ordførerne og rådmennene i Bardu, Berg, Dyrøy, Lenvik, Målselv Sørreisa, Torsken og Tranøy Ordføreren i Midt-Tromstinget Avisene i regionen og NRK

Ordførerne og rådmennene i Bardu, Berg, Dyrøy, Lenvik, Målselv Sørreisa, Torsken og Tranøy Ordføreren i Midt-Tromstinget Avisene i regionen og NRK Ordførerne og rådmennene i Bardu, Berg, Dyrøy, Lenvik, Målselv Sørreisa, Torsken og Tranøy Ordføreren i Midt-Tromstinget Avisene i regionen og NRK Dato: 15.01.15 Deres ref: Vår ref: RR-innkalling-2015-01-20

Detaljer

Saksbehandler: Toril Løberg Arkivsaksnr.: 13/516-1 Dato:

Saksbehandler: Toril Løberg Arkivsaksnr.: 13/516-1 Dato: SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Toril Løberg Arkiv: Arkivsaksnr.: 13/516-1 Dato: 07.01.2013 OMRÅDEPLAN FOR HABILITERING, VESTRE VIKEN HELSEOMRÅDE HØRINGSSVAR FRA DRAMMEN KOMMUNE INNSTILLING TIL BYSTYREKOMITE

Detaljer

Helsetjenester for eldre

Helsetjenester for eldre Helsetjenester for eldre Plan for samhandling mellom spesialist- og kommunehelsetjenesten Raymond Dokmo, medisinskfaglig rådgiver, Helse Nord RHF Innledning Befolkningsframskriving Innledning Målgruppe

Detaljer

Skjema for halvårsrapportering i Tønsberg kommune Formalia

Skjema for halvårsrapportering i Tønsberg kommune Formalia Skjema for halvårsrapportering i Tønsberg kommune 19.12.2014 1. Formalia Kommunens navn: Tønsberg kommune Programleder: Sten F. Gurrik Programstart: April 2014 Rapporteringsdato: 19.12.2014 Behandlet i

Detaljer

Presentasjon helse- og omsorgskomité

Presentasjon helse- og omsorgskomité Presentasjon helse- og omsorgskomité 12.04.12 Risør for gjestfrihet, nyskapning og mangfold Omsorgsplan 2010-2020 Risør kommune Risør for gjestfrihet, nyskapning og mangfold Forventninger til planen Omsorgsplan

Detaljer

Vedtatt av/i: xx.xx.xxx

Vedtatt av/i: xx.xx.xxx Sør-Varanger kommune Vedtatt av/i: xx.xx.xxx Forslag oppstart planprogram for 2018 - Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet. Innhold 1. Innledning og bakgrunn...3 2. Planbehov... 4 2.1 Målsettinger...

Detaljer

Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. Møteinnkalling Utvalg: Eldres råd Møtested:, Midtre Gauldal rådhus Dato: 23.08.2010 Tidspunkt: 10:30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 72 40 30 00. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Detaljer

Midt-Troms regionråd

Midt-Troms regionråd Midt-Troms regionråd Bardu Berg Dyrøy Lenvik Målselv Sørreisa Torsken Tranøy Dato: 22.03.2011 Deres ref: Vår ref: RR-2011-03-21-RRprotokoll Protokoll fra møte i Midt-Troms regionråd Tid: Mandag 21. mars

Detaljer

Prosjektplan for forprosjekt. Felles avfallshåndtering i Kongsbergregionen

Prosjektplan for forprosjekt. Felles avfallshåndtering i Kongsbergregionen Prosjektplan for forprosjekt Felles avfallshåndtering i Kongsbergregionen Innhold Innledning...3 Bakgrunn...3 Mål og hovedaktiviteter...4 3.1 Overordnet målsetting...4 Delmål...4 Rammer...6 Fremdriftsplan...6

Detaljer

Disposisjon. Føringer og lovgrunnlag koordinering på tjenestenivå 28.10.2011. Nasjonale krav og føringer

Disposisjon. Føringer og lovgrunnlag koordinering på tjenestenivå 28.10.2011. Nasjonale krav og føringer Disposisjon Føringer og lovgrunnlag koordinering på tjenestenivå Audhild Høyem Regional koordinerende enhet for habilitering og rehabilitering 27.10.2011 Overordnede krav og føringer. Hvor er koordinerende

Detaljer

Samhandlingsreformen målsetting og virkemidler

Samhandlingsreformen målsetting og virkemidler Samhandlingsreformen målsetting og virkemidler Petter Øgar, Helse i utvikling11, Oslo 28. oktober 2011 Samhandlingsreformens forståelse og utfordringsbilde Uro for helse- og omsorgstjenestens bærekraft:

Detaljer

12/12 FLYRUTER OVER BARDUFOSS TILBUDET I DAG -STØTTE TIL DRIFTSSELSKAP (utsatt sak)

12/12 FLYRUTER OVER BARDUFOSS TILBUDET I DAG -STØTTE TIL DRIFTSSELSKAP (utsatt sak) Vår ref.: RR-2012-03-19 Dato: 19.03.2012 Telefon + 47 911 82 304 herbjorg.valvag@midt-troms.no Postboks 46, 9305 Finnsnes Org. nr. 979 624 646 www.midt-troms.no PROTOKOLL FRA MØTE MIDT-TROMS REGIONRÅD

Detaljer

Sak til regionrådet Alta, 8. April 2010

Sak til regionrådet Alta, 8. April 2010 Sak til regionrådet Alta, 8. April 2010 Sak 07/10 Nasjonalt meldingsløft- FUNNKe Finnmark - Forprosjekt Forslag til vedtak: 1. VFR er positiv til at en nå kartlegger mulighetene for å bruke IKT i helse-

Detaljer

Kommunedelplan for helse og omsorg - handlingsdel. Rådmannens forslag FS FS KS

Kommunedelplan for helse og omsorg - handlingsdel. Rådmannens forslag FS FS KS 2018-2021 Forord Overordna mål for denne planen: Fra passiv mottaker til aktiv deltaker Handlingsdelen til kommunedelplanen beskriver strategier og tiltak som skal gjennomføres de 4 påfølgende årene. Kommunedelplan

Detaljer

Adri Vermeer. Spesialist i almenmedisin Overlege Områdegeriatrisk tjeneste fra -93. Områdegeriatrisk tjeneste Midt-Troms 1

Adri Vermeer. Spesialist i almenmedisin Overlege Områdegeriatrisk tjeneste fra -93. Områdegeriatrisk tjeneste Midt-Troms 1 Adri Vermeer Spesialist i almenmedisin Overlege Områdegeriatrisk tjeneste fra -93 Områdegeriatrisk tjeneste Midt-Troms 1 Områdegeriatrisk tjeneste Midt-Troms 2 + Akutt, Spesial. + Syke hus - Med. Etterbehandling

Detaljer

Samhandlingsreformen Inger Marethe Egeland. Helsenettverk Lister

Samhandlingsreformen Inger Marethe Egeland. Helsenettverk Lister Samhandlingsreformen 13.10.2011 Inger Marethe Egeland Utfordringsbildet Vi lever lengre og med flere kroniske lidelser Kols Diabetes Demens Psykiske lidelser Overvekt Mangel på kvalifisert arbeidskraft

Detaljer

Sunndal kommune ved oppvekst- og omsorgsutvalget avgir slik høringsuttale til høringsdokumentet "Forslag til ny folkehelselov":

Sunndal kommune ved oppvekst- og omsorgsutvalget avgir slik høringsuttale til høringsdokumentet Forslag til ny folkehelselov: Sunndal kommune Arkiv: 113 Arkivsaksnr: 2009/988-13 Saksbehandler: Kari Thesen Korsnes Saksframlegg Utval Oppvekst- og omsorgsutvalget Utval ssak Møtedato Forslag til ny folkehelselov - høringsuttale Rådmannens

Detaljer

Status for Samhandlingsreformen og vegen videre.. Åpning Valdres lokalmedisinske senter Fagernes 16. januar 2015

Status for Samhandlingsreformen og vegen videre.. Åpning Valdres lokalmedisinske senter Fagernes 16. januar 2015 Status for Samhandlingsreformen og vegen videre.. Åpning Valdres lokalmedisinske senter Fagernes 16. januar 2015 Tor Åm Prosjektdirektør, Samhandlingsdirektør, St. Olavs hospital Velferdsstaten under press;

Detaljer

Planprogram. for Kommunedelplan for helse og omsorg i Lindesnes kommune Endelig versjon vedtatt av Lindesnes Kommunestyre

Planprogram. for Kommunedelplan for helse og omsorg i Lindesnes kommune Endelig versjon vedtatt av Lindesnes Kommunestyre Planprogram for Kommunedelplan for helse og omsorg i Lindesnes kommune 2015 2026 Endelig versjon vedtatt av Lindesnes Kommunestyre 19.06.14 1 Innhold OM PLANARBEIDET... 2 MÅL FOR PLANARBEIDET... 3 FOKUSOMRÅDER

Detaljer

PROGRAM FOR SAMARBEIDET

PROGRAM FOR SAMARBEIDET PROGRAM FOR SAMARBEIDET mellom Inderøy, Verran og Steinkjer for 2. halvår 2006 og 2007 Program for INVEST samarbeidet i 2006 og 2007 Side 1 av 5 INVEST er et samarbeidsprosjekt mellom kommunene Inderøy,

Detaljer

Helsedirektoratets rolle

Helsedirektoratets rolle Nasjonale føringer og suksesskriterier for gode koordinerende enheter for habilitering og rehabilitering Konferanser høsten 2010 avdelingsdirektør Bente Moe og seniorrådgiver Sigrunn Gjønnes Avd minoritetshelse

Detaljer

Prosjektgruppa har 8 faste deltakere fra ulike avdelinger hos FM og FK, i tillegg til prosjektleder. Gruppa har hatt 7 møter i 2010.

Prosjektgruppa har 8 faste deltakere fra ulike avdelinger hos FM og FK, i tillegg til prosjektleder. Gruppa har hatt 7 møter i 2010. Universell utforming som regional utfordring Pilotfylket Nord- Trøndelag Årsrapport 2010 1. K1: Nasjonalt utviklingsprosjekt i fylkeskommuner og kommuner At Nord- Trøndelag er et pilotfylke for universell

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 6 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 14/617 Kommunereformen i Østfold Saksbehandler: Espen Jaavall Arkiv: 034 &23 Saksnr.: Utvalg Møtedato PS 31/14 Formannskapet 25.09.2014 PS 55/14 Kommunestyret

Detaljer

Idrettens kompetansesenter Innlandet (IKI) - fordeling av midler for 2014

Idrettens kompetansesenter Innlandet (IKI) - fordeling av midler for 2014 Saknr. 14/1006-2 Saksbehandler: Randi Langøigjelten Idrettens kompetansesenter Innlandet (IKI) - fordeling av midler for 2014 Innstilling til vedtak: Midlene som er avsatt til Idrettens kompetansesenter

Detaljer

Tjenesteavtale 6. Kunnskapsoverføring, informasjonsutveksling, faglige nettverk og hospitering

Tjenesteavtale 6. Kunnskapsoverføring, informasjonsutveksling, faglige nettverk og hospitering Tjenesteavtale 6. Kunnskapsoverføring, informasjonsutveksling, faglige nettverk og hospitering Bakgrunn I utgangspunktet var det opprettet to arbeidsutvalg for tjenesteavtale 6 Etter at vi hadde et felles

Detaljer

30.01. 2014. Strategiplan

30.01. 2014. Strategiplan Kristiansand kommune Songdalen kommune 30.01. 2014 Strategiplan Historikk I 2000 søkte Songdalen kommune, og ble utnevnt til å delta i det nasjonale Undervisningssykehjemsprosjektet via Universitetet i

Detaljer

Finansiering Kommuner Helsedirektoratet Fylkesmannen. Prosjekt FYRTÅRN Psykisk helse og rus Samhandlingsmodeller På tvers

Finansiering Kommuner Helsedirektoratet Fylkesmannen. Prosjekt FYRTÅRN Psykisk helse og rus Samhandlingsmodeller På tvers 1 Finansiering Kommuner Helsedirektoratet Fylkesmannen Prosjekt FYRTÅRN Psykisk helse og rus Samhandlingsmodeller På tvers MÅL Møte innføringen av nye kommunale oppgaver og plikter innen psykisk helse

Detaljer

Prosjekt. Sykefravær i avdeling for bistand og omsorg. Prosjekt knyttet til sykefravær i avdeling for bistand og omsorg

Prosjekt. Sykefravær i avdeling for bistand og omsorg. Prosjekt knyttet til sykefravær i avdeling for bistand og omsorg Prosjekt Sykefravær i avdeling for bistand og omsorg Prosjekt knyttet til sykefravær i avdeling for bistand og omsorg Skisse til forprosjekt Mandat: Utarbeide en prosjektplan for forebygging av sykefravær

Detaljer

Samhandling kommune spesialisthelsetjeneste; Hva viser evalueringene etter 4 år?

Samhandling kommune spesialisthelsetjeneste; Hva viser evalueringene etter 4 år? Samhandling kommune spesialisthelsetjeneste; Hva viser evalueringene etter 4 år? Helseledersamling 9-10/6 2016 Ørland Kysthotell Samhandlingsdirektør Tor Åm St. Olavs Hospital HF Mål og følge-evaluering

Detaljer

Vertskommunesamarbeid (Ref #1318427381972)

Vertskommunesamarbeid (Ref #1318427381972) Vertskommunesamarbeid (Ref #1318427381972) Søknadssum: 800000 Kategori: Samarbeid Varighet: Toårig Opplysninger om søker Organisasjonsnavn / nr Lenvik folkebibliotek / 939807314 Rådhusveien 8 9306 FINNSNES

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 1. februar 2018 SAK NR UTARBEIDELSE AV REGIONAL UTVIKLINGSPLAN 2035 FOR HELSE SØR-ØST

Styret Helse Sør-Øst RHF 1. februar 2018 SAK NR UTARBEIDELSE AV REGIONAL UTVIKLINGSPLAN 2035 FOR HELSE SØR-ØST Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 1. februar 2018 SAK NR 009-2018 UTARBEIDELSE AV REGIONAL UTVIKLINGSPLAN 2035 FOR HELSE SØR-ØST Forslag til vedtak: 1. Helse Sør-Øst RHF skal

Detaljer

Pilotprosjektet. Samhandling innen helse og omsorgstjenester

Pilotprosjektet. Samhandling innen helse og omsorgstjenester Pilotprosjektet Samhandling innen helse og omsorgstjenester 13.09.2010 1 Samhandlingsreformen. Utviklingen i antall eldre og forventet økt behov for helse og omsorgstjenester. Ønske om å utnytte ressursene

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I MIDT-TROMS REGIONRÅD

INNKALLING TIL MØTE I MIDT-TROMS REGIONRÅD Telefon + 47 901 36 676 lse@midt-troms.no Postboks 602, 9305 FINNSNES Org. nr. 979 624 646 Ordførerne og rådmennene i Bardu, Berg, Dyrøy, Lenvik, Målselv Sørreisa, Torsken og Tranøy Ordføreren i Midt-Tromstinget

Detaljer

Fagsamling Prosjektleder Marit E. Ness

Fagsamling Prosjektleder Marit E. Ness Fagsamling 28.10.15 Prosjektleder Marit E. Ness Stipendiat Susanne Hagen fra Høgskolen i Buskerud og Vestfold har forsket på folkehelsearbeidet i norske kommuner. Hennes funn viser til at den viktigste

Detaljer

SAMARBEIDSAVTALE MELLOM LUNNER KOMMUNE OG SYKEHUSET INNLANDET HF

SAMARBEIDSAVTALE MELLOM LUNNER KOMMUNE OG SYKEHUSET INNLANDET HF Arkivsaksnr.: 09/1726-16 Arkivnr.: 100 Saksbehandler: Kommunalsjef, Frode Holst SAMARBEIDSAVTALE MELLOM LUNNER KOMMUNE OG SYKEHUSET INNLANDET HF Hjemmel: Rådmannens innstilling: 1. Kommunestyret godkjenner

Detaljer

SAMMENSATTE LIDELSER KREVER GOD SAMHANDLING

SAMMENSATTE LIDELSER KREVER GOD SAMHANDLING Lokale helsetjenester Psykiatri, rus og somatikk i Bindal og Ytre Namdal SAMMENSATTE LIDELSER KREVER GOD SAMHANDLING Samhandlingskoordinator Reidun Gutvik Korssjøen Temadag Tilskudd og innovasjon innen

Detaljer

Protokoll regionrådet 6. juni, Bardu

Protokoll regionrådet 6. juni, Bardu Protokoll regionrådet 6. juni, Bardu PROTOKOLL FRA MØTE I MIDT-TROMS REGIONRÅD 06.06.16 Tid: Mandag 6. Juni kl. 10.00-1615 Sted: Kommunestyresalen, Bardu kommune, Setermoen Ordførere: Geir-Inge Sivertsen

Detaljer

Delavtale f) mellom Xx kommune og Sykehuset i Vestfold Helseforetak (SiV HF)

Delavtale f) mellom Xx kommune og Sykehuset i Vestfold Helseforetak (SiV HF) Logo Xx kommune Delavtale f) mellom Xx kommune og Sykehuset i Vestfold Helseforetak (SiV HF) Retningslinjer for samarbeid i tilknytning til habilitering, rehabilitering og lærings- og mestringstilbud for

Detaljer

Prosjektskisse. Midt-Troms. «Flere skadefrie og aktive leveår som senior»

Prosjektskisse. Midt-Troms. «Flere skadefrie og aktive leveår som senior» Prosjektskisse Midt-Troms «Flere skadefrie og aktive leveår som senior» Et utviklingsprosjekt for reduksjon av ulykkesskader blant eldre Med støtte fra Troms fylkeskommune og Helse Nord RHF I regi av Midt-Troms

Detaljer

KOMMUNENE I NORD-NORGE OG HELSE NORD RHF

KOMMUNENE I NORD-NORGE OG HELSE NORD RHF Saksbehandler: Kristian I. Fanghol, tlf. 75 51 29 36 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 9.9.2009 200900192-3 305 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: STYRESAK 77-2009

Detaljer

: BYSTYREKOMITÉEN FOR HELSE, SOSIAL OG OMSORG. Vår referanse Arkivkode Sted Dato 11/ DRAMMEN

: BYSTYREKOMITÉEN FOR HELSE, SOSIAL OG OMSORG. Vår referanse Arkivkode Sted Dato 11/ DRAMMEN Notat Til : BYSTYREKOMITÉEN FOR HELSE, SOSIAL OG OMSORG Fra : RÅDMANNEN Kopi : Vår referanse Arkivkode Sted Dato 11/5324-12 031 DRAMMEN 11.05.2012 SAMHANDLINGSREFORMEN I DRAMMENSREGIONEN - SLUTTRAPPORT

Detaljer

Vår referanse Arkivkode Sted Dato 13/874-3 G00 DRAMMEN

Vår referanse Arkivkode Sted Dato 13/874-3 G00 DRAMMEN Notat Til : Bystyrekomiteen helse, sosial og omsorg. Fra : Helse- og sosialdirektør Kopi : Vår referanse Arkivkode Sted Dato 13/874-3 G00 DRAMMEN 19.09.2013 HELSE, SOSIAL OG OMSORGSPLAN DRAMMEN KOMMUNE

Detaljer

PROSJEKTRAPPORT. Kompetanseheving og opplæring i pasientrettighetsloven kapitel 4A PROSJEKTNAVN. Wenche Sagvold Kluken PROSJEKTLEDER. Verdal

PROSJEKTRAPPORT. Kompetanseheving og opplæring i pasientrettighetsloven kapitel 4A PROSJEKTNAVN. Wenche Sagvold Kluken PROSJEKTLEDER. Verdal PROSJEKTRAPPORT Kompetanseheving og opplæring i pasientrettighetsloven kapitel 4A PROSJEKTNAVN Wenche Sagvold Kluken PROSJEKTLEDER wenche.sagvold.kluken@verdal.kommune.no 74048200 e-post telefon Verdal

Detaljer

Veileder for kommunale frisklivssentraler og veileder for habilitering, rehabilitering, individuell plan og koordinator.

Veileder for kommunale frisklivssentraler og veileder for habilitering, rehabilitering, individuell plan og koordinator. Veileder for kommunale frisklivssentraler og veileder for habilitering, rehabilitering, individuell plan og koordinator. Inger Merete Skarpaas og Sigrunn Gjønnes, Helsedirektoratet Trondheim, 25.april

Detaljer

Samhandling for et friskere Norge

Samhandling for et friskere Norge Samhandling for et friskere Norge Jan Tvedt Seniorrådgiver Helsedirektoratet Samhandlingsreformen konsekvenser for psykisk helsefeltet 1 Samhandlingsreformen skal bidra til å forebygge mer behandle tidligere

Detaljer

Jevnaker kommune PLANPROGRAM FOR SAMFUNNSDELEN AV KOMMUNEPLAN FOR JEVNAKER KOMMUNE VEDTATT

Jevnaker kommune PLANPROGRAM FOR SAMFUNNSDELEN AV KOMMUNEPLAN FOR JEVNAKER KOMMUNE VEDTATT Jevnaker kommune PLANPROGRAM FOR SAMFUNNSDELEN AV KOMMUNEPLAN FOR JEVNAKER KOMMUNE 2013-2023 VEDTATT 23.05.2013 Hans Tollef Solberg 26.02.2013 Innhold 1. Innledning... 2 1.1 Kommuneplan... 2 1.1 Formål

Detaljer

Hva gjør Helsedirektoratet for å sikre utsatte barns rett til helsehjelp?

Hva gjør Helsedirektoratet for å sikre utsatte barns rett til helsehjelp? Hva gjør Helsedirektoratet for å sikre utsatte barns rett til helsehjelp? Asyl- og flyktingbarn, barnevernsbarn og funksjonshemmede barn Avd. direktør Jon-Torgeir Lunke avd. allmennhelsetjenester Forum

Detaljer

Tjenesteavtale nr 1. mellom. Målselv kommune. Universitetssykehuset Nord Norge HF

Tjenesteavtale nr 1. mellom. Målselv kommune. Universitetssykehuset Nord Norge HF UNIVERSITETSSYKEHUSET NORD-NORGE DAVV1 NONGCA UN:VERSI1F H TABUOHCCE VIFSSU "IMÅLSELV KOMMUNE Tjenesteavtale nr 1 mellom Målselv kommune og Universitetssykehuset Nord Norge HF Om Enighet mellom kommunen

Detaljer

Mandat for prosjekt gjensidig kompetanseoverføring mellom SSHF og kommunehelsetjenesten på Agder Bakgrunn

Mandat for prosjekt gjensidig kompetanseoverføring mellom SSHF og kommunehelsetjenesten på Agder Bakgrunn Mandat for prosjekt gjensidig kompetanseoverføring mellom SSHF og kommunehelsetjenesten på Agder Bakgrunn Samhandlingsreformen Delavtale 6 gjeldende fra 01.07.2012 Delavtale 7, gjeldende fra 01.07.2012

Detaljer

Samhandlingsreformen; Betydning for habiliteringsog rehabiliteringsfeltet?

Samhandlingsreformen; Betydning for habiliteringsog rehabiliteringsfeltet? Samhandlingsreformen; Betydning for habiliteringsog rehabiliteringsfeltet? Regional ReHabiliteringskonferanse 2011 Lillestrøm 26. oktober 2011 Prosjektdirektør Tor Åm Stortingsbehandling våren 2010; St.meld

Detaljer

Møtebok. Saksbehandler: Hege Walør Fagertun Arkiv: 000 Arkivsaksnr.: 14/

Møtebok. Saksbehandler: Hege Walør Fagertun Arkiv: 000 Arkivsaksnr.: 14/ Møtebok Saksbehandler: Hege Walør Fagertun Arkiv: 000 Arkivsaksnr.: 14/1055-33 Kommunestruktur Innstilling: Organisering og gjennomføring av utredning knyttet til kommunereformen i Bardu kommune gjøres

Detaljer