BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer"

Transkript

1 BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer Fagnotat Til: Byrådsavdeling Byutvikling, klima og miljø Fra: Etat for byggesak og private planer Dato: Saksnr.: /63 Emnekode: ESARK 5120 Saksbeh.: HDNO Laksevåg, gnr 124, bnr 98 m.fl. Vestre Vadmyra-Lyngfaret barnehager. Arealplan-ID FORSLAG TIL DETALJREGULERING, FAGNOTAT 2. GANGS BEHANDLING Kort om planforslaget Rambøll AS fremmer på vegne av Bergen kommune, Etat for utbygging, planforslag for et område i Laksevåg bydel, ved Vestre Vadmyra i Loddefjord. Planområdet er ca. 25 daa, og består av eksisterende Vadmyra barnehage og Lyngefaret barnehage. Planområdet grenser mot vei, boligområder og friområder. Figur 1: T.v: Kartutklipp med omtrentlig markering av planområdet. T.h.: Planområdet sett fra sør mot nord. Bakgrunnen for planarbeidet Eksisterende Vadmyra barnehage er vurdert til å ha for liten kapasitet. I Plan for barnehageutbygging står det at Vadmyra barnehage skal utvides med 20 plasser, og det skal med bakgrunn i dette utredes løsning for en ny barnehage som skal erstatte eksisterende barnehage. Kort oppsummering av selve planforslaget Formålet med planarbeidet er å legge til rette for riving av eksisterende Vadmyra barnehage og etablering av ny permanent barnehage med tilhørende anlegg, vegtilkomst og friområde. Ny Vadmyra barnehage vil få økt kapasitet fra 39 til 63 barn. Utnyttelsesgraden er satt til 35 %-BRA for Vadmyra barnehage, og 20 %-BRA for Lyngfaret barnehage. Det legges til rette for etablering av egen tilkomstvei til barnehagene fra den kommunale vegen Vestre Vadmyra nord i planområdet. Side 1 av 11

2 Planforslaget tilrettelegger for totalt 22 parkeringsplasser. Nye Vadmyra barnehage planlegges med omtrent 2160 m 2 uteareal. Planforslaget åpner for en bedre organisering av eksisterende parkeringssituasjon for Vestre borettslag og Vadmyra borettslag ved at parkeringsfeltene deres adskilles, og ved at Vadmyra borettslag får ny innkjørsel til sitt parkeringsområde. Etablert turvei mellom Vestre Vadmyra og Hetleviksåsen opprettholdes omtrent som i dag, men forbedres gjennom bedre bredde, samt opparbeidelse av hvilelommer og rekkverk. For utfyllende opplysninger vises til vedleggene (materiale utarbeidet av forslagsstiller). Materialet er gjennomgått av fagetaten og anses som dekkende. Innkomne merknader og uttalelser ved offentlig ettersyn Planforslaget lå ute til offentlig ettersyn i tidsrommet Det kom inn 1 privat merknad og 8 uttalelser fra høringsinstanser. Merknadene og uttalelsene er oppsummert og kommentert av plankonsulenten i vedlegg D. Dette materialet er gjennomgått av fagetaten og vurderes som dekkende. I uttalelsene og merknadene blir det i hovedtrekk pekt på følgende: Vadmyra borettslag kan ikke være med på etablering av parkeringshus grunnet økonomi. VA-rammeplan må utdypes hva gjelder behov for fordrøyningsmagasin, og generelt angående overvannshåndtering. Etablering av trafikksikker varelevering og forhold som ivaretar lastebilsjåførenes arbeidsmiljø er viktig. Byantikvaren motsetter seg rivning av eksisterende Vadmyra barnehage grunnet spesielle arkitektoniske kvaliteter. Grønn etat etterlyser vurdering av naturmangfold etter naturmangfoldloven Statens vegvesen setter krav om at planområdet blir utvidet slik at krysset med fylkesvegen Vadmyraveien får en utforming i tråd med kravene i N100. Trafikketaten mener at regulering av parkeringshus (o_phu) avsatt til spesielle grupper (barnehage og borettslag) ikke støtter formålet som offentlig, og bør være privat/felles. Kjøreveg (o_kv2 og o_kv3) til parkeringsarealet og parkeringsplasser avsatt til ansatte (o_pp1 og o_pp2) bør reguleres til felles. Gangvegen SGG4-5 er i dag privat, og Trafikketaten mener denne bør gjøres offentlig for å få en sammenhengende gangveg mellom de to kommunale vegene Lyngfaret og Vestre Vadmyra. Det ble i tillegg foretatt en begrenset høring våren 2014 på bakgrunn av utvidelse av planområdet. Planområdet ble utvidet til å inkludere gangveg øst for barnehagene sørover til vegen «Lyngfaret» og krysset «Vestre Vadmyra/Vadmyraveien», med tilhørende forbindelse fra planområdet. Det kom ikke inn noen merknader. Endringer etter 1.gangs behandling/offentlig ettersyn Endringer som er foretatt etter 1.gangs behandling/offentlig ettersyn fremgår av vedlegg D. Alt planmateriell er oppdatert i henhold til endringene. Kort oppsummert innebærer endringene: Plangrensen er utvidet til å inkludere krysset mellom Vestre Vadmyra og Vadmyraveien, slik at krysset kan opparbeides i tråd med kravene i N100. Side 2 av 11

3 Forslagsstiller har avklart med Statens Vegvesen at det ikke skal knyttes rekkefølgekrav om opparbeiding av krysset i forbindelse med utbygging av reguleringsplanen. Hele den den eksisterende gangvegen øst for barnehagene (o_sgg04-05) er tatt med i planen, og planområdet utvides dermed sørover til vegen «Lyngfaret». Gangvegen går fra privat til offentlig eierform. Utnyttelsesgrad for Lyngfaret barnehage, o_bbh1, er redusert fra 25% til 20%. Utnyttelsesgrad for Vadmyra barnehage, o_bbh2, er økt fra 30 % til 35 %. Parkeringsløsning med felles parkeringshus, o_phu, for barnehagene og Vadmyra borettslag utgår. Antall parkeringsplasser for barnehagene reduseres fra 30 til 22. Det er lagt inn en ny snuhammer som åpner for varelevering ved Vadmyra barnehage Gangsti i vest, o_sgg01, opprettholdes hovedsakelig som den ligger i dag, men blir utbedret med hensyn til bredde, dekke, lys og hvilepunkt. Eget renovasjonsområde, f_bre2, for barnehagene er lagt inn i kartet. Fagetatens vurdering Fagetaten har vurdert alle aktuelle tema, men nedenfor følger kun kommentarer til de aktuelle hovedproblemstillingene i saken. For opplysninger om øvrige tema henvises til forslagstillers planbeskrivelse. Formål Dagens bruk av området er i strid med gjeldende reguleringsplaner (planid og ) ettersom området er regulert til boligbebyggelse med tilhørende grøntområder. Hensikten med planforslaget er å regulere til eksisterende bruk, barnehageformål. Planforslaget legger opp til at eksisterende Vadmyra barnehage på gnr. 124 bnr. 402 rives og erstattes av nytt barnehagebygg med tilhørende parkeringsanlegg, vegtilkomst og friområde. Fagetaten slutter seg til planforslagets formål. Vadmyra borettslag Vadmyra barnehage Lyngfaret barnehage Figur 2 Ortofoto over området sett fra sør mot nord Side 3 av 11

4 Tilkomst Hverken Vadmyra barnehage eller Lyngfaret barnehage har i dag egen tilkomstvei eller egne parkeringsplasser for bil. Det resulterer i at ansatte, foreldre og besøkende til barnehagene parkerer på parkeringsplasser tilhørende Vestre borettslag, Vadmyra borettslag og Coop prix. Planforslaget vil utbedre denne situasjonen ved å tilrettelegge for ny tilkomst til barnehagene samt egne parkeringsplasser. Ny tilkomstvei til barnehagene er foreslått etablert med avkjørsel fra den kommunale veien Vestre Vadmyra. Avkjørselen er lokalisert ved eksisterende gatekjøkken, og medfører at dette må rives. Den nye vegen, f_skv2, er planlagt med minimum 5,5 meters bredde. Adkomstvegen etableres i henhold til dagens krav til helning. Vegen skal driftes av barnehagene, og eies av Bergen kommune ved Etat for bygg og eiendom. Fagetaten er positiv til at planområdet får kjørbar tilkomst med egne parkeringsplasser, men vi ser samtidig at opparbeidelse av ny veg og parkeringsareal vil medføre etablering av en høy støttemur på 4-5 meter tett opptil den eksisterende gangvegen o_sgg04, hvor det i dag er naturlig vegetasjon. Fagetaten ønsker at det settes krav til materialbruken i denne muren, og vi har derfor foreslått at følgende bestemmelse legges til: I f_svt7 skal mur opparbeides med naturstein. Forslagsstiller har fulgt opp dette. Parkering Parkering har vært et viktig tema i plansaken. Som nevnt er situasjonen i dag at barnehagene ikke har egne parkeringsplasser, men benytter parkeringsområdet til de to tilgrensende borettslagene. Dette fører til mangel på biloppstillingsplasser i området. Ulike alternativer for parkering ved Vadmyra og Lyngfare barnehage har vært vurdert underveis i planprosessen. Ved første gangs behandling var det innregulert en løsning med parkering på to plan i et parkeringshus med plass til 76 biler. Det var lagt opp til sambruk av parkeringshuset for barnehagene og Vadmyra borettslag. Etter innspill fra Vadmyra borettslag ved offentlig ettersyn ble parkeringshuset tatt ut av planen. Ny løsning innebærer én parkeringsrekke nordøst for de to barnehagene, hvor plassene kun tilfaller BBH1-2. Figur 3 Illustrasjon av foreslått parkeringsløsning for barnehagene Side 4 av 11

5 Planområdet ligger i parkeringssone P4 i KPA I henhold til dagens parkeringsnorm for barnehage kreves det 3-5 parkeringsplasser for bil og 1 sykkelparkeringsplass per. 10 barn. Det forventes til sammen 117 barn i Vadmyra og Lyngfaret barnehage hvilket gir et minstekrav på ca. 35 biloppstillingsplasser og sykkelplasser. Planforslaget tilrettelegger for totalt 22 bilparkeringsplasser til barnehagene. Parkeringsdekningen oppfyller ikke minstekravet i KPA, men har et avvik på ca. 13 parkeringsplasser. De 2 sørligste parkeringsplassene er tenkt reservert for henting/bringing av barn, mens de resterende 20 plassene skal benyttes både til henting/bringing samt som parkering for ansatte. Fagetaten mener de to parkeringsplassene i sør ikke er optimale. Plassene er trange og inneklemt mellom snuhammer for varelevering og barnehagens renovasjonsanlegg, BRE2. Vi ser samtidig at gode parkeringsløsninger er en utfordring å få til på tomten. Når foreslått antall parkeringsplasser i utgangspunktet er under minimumskravet, må fagetaten derfor likevel akseptere lokalisering av to parkeringsplasser her. Parkeringsnormen kan fravikes ved tungtveiende argumenter som eksempelvis god kollektivdekning. Forslagsstiller forutsetter at barnehagens sentrale lokalisering i forhold til omkringliggende borettslag gjør at mange vil kunne følge barna til barnehagen uten å benytte privatbil. Kollektivdekningen i området er nokså god, da barnehagene ligger i nær tilknytning (ca. 150 m) til flere bussholdeplasser. Fra Vadmyravegen, like ved Vadmyra borettslag, går stambuss nr. 6 som har rute mellom Lønborglien og Klasatjønnveien, med avgang ca. hvert 10 minutt morgen og ettermiddag. Mellom Hetlevikåsen, sørvest for planområdet, og Loddefjord terminal går buss nr. 41, med avgang ca. hvert 20 minutt. Loddefjord terminal ved Vestkanten kjøpesenter ligger ca. 500 meter øst for barnehagene, og her går buss nr. 5, 6, 20, 24, 41, 42, 43, 44 og 45. Fagetaten mener at nærheten til omkringliggende borettslag, nærheten til et senterområde samt nokså god kollektivdekning gir grunnlag for at et fravik fra parkeringsnormen kan aksepteres i denne saken. Sammenlignet med i dag, hvor det ikke er noen tilrettelagte parkeringsplasser for Lyngfaret og Vadmyra barnehage, gir 22 p-plasser tross alt en vesentlig forbedret situasjon for parkering og henting/bringing av barn til barnehagene. Parkeringsdekningen for sykkel skal oppfylle minstekravet til sykkeloppstillingsplasser i KPA Det er satt av plass til 12 parkeringsplasser for sykkel innenfor f_svg4, mellom de nordligste biloppstillingsplassene og snuhammeren ved Vadmyra barnehage. Forslagsstiller tilrettelegger også for mulig sykkelparkeringsplass under tak ved kjellerinngangen til nybygget. Planforslaget åpner for en bedre organisering av eksisterende parkeringssituasjon for Vestre borettslag (SPP1) og Vadmyra borettslag (SPP2) ved at parkeringsfeltene i større grad adskilles, og ved at Vadmyra borettslag får ny innkjørsel til sitt parkeringsområde via o_skv2. Forslagsstiller viser gjennom planforslaget hvordan opparbeiding og omorganisering av parkeringsarealet kan øke totalt antall parkeringsplasser med ca. 60 plasser. I dag er det en del grønne gressflekker innimellom parkeringsarealet (se figur 2). Fagetaten ser at foreslått parkeringsløsning vil medføre at mesteparten av disse grønne områdene vil erstattes av fast dekke, og mener gatemiljøet utenfor borettslaget blir forringet om resultatet av reguleringsplanen er store asfalterte parkeringsflater. Vi ønsker derfor at permeabelt dekke vurderes på disse parkeringsplassene. Dette er tatt inn reguleringsbestemmelsene under pkt. 6.7 og 6.8. Side 5 av 11

6 Varelevering Etter offentlig ettersyn er det tilrettelagt for mulig varelevering ved to lokasjoner. Det etableres to snuhammere, en ved Vadmyra barnehage i nord og en ved Lyngfaret barnehage lengre sør. Det er snuhammeren ved Lyngfaret barnehage som skal fungere som hovedområdet for varelevering, da det her tilrettelegges for personalområde, lager og heis. Gangadkomst til barnehagene er plassert utenfor snuområde for lastebil, og gjerder og porter etableres slik at det ikke oppfordres til å krysse plass avsatt til varelevering. Levrandørenes utviklings- og kompetansesenter (LUKS) uttaler i høringssvar datert at denne løsningen for varelevering vil kunne fungere på en forsvarlig måte. Trafikksikkerhet Tomtens beliggenhet og topografi gjør at tilstrekkelig areal til samferdselsformålet er en utfordring. Adkomstveg, parkeringsplasser og varelevering er planlagt innenfor et nokså smalt område nordøst for barnehagene. Fagetaten mener at så mye forskjellig aktivitet innenfor et såpass lite område fordrer at det er tydelig gangsoner som separerer myke trafikanter fra harde trafikanter. Det er regulert inn fortau (f_sf5-6) mellom parkeringsplassene og barnehagene. Dette sikrer at barna kan gå fra parkeringsplass til barnehagen uten å bevege seg ut i kjøreveien (f_skv2). Fartsgrensen på ny adkomstvei vil bli satt til 30 km/t, og fotgjengerfelt skal etableres i krysningspunkter, og langs parkeringsområder tilknyttet barnehagene. Vi ser at den foreliggende parkeringsløsningen ivaretar sikkerheten til myke trafikanter på en bedre måte enn det tidligere grepet med parkeringshus gjorde. Fagetaten mener at det endelige planforslaget sikrer trafikksikkerhet på en tilfredsstillende måte. Utnyttelsesgrad og byggehøyder Eksisterende Vadmyra barnehage har en mønehøyde på kote +37, mens planlagt ny barnehage (o_bbh2) er foreslått med maks mønehøyde kote +38. Utnyttingsgraden for ny barnehage er satt til 35%-BRA hvilket gir maksimal bygningsmasse på 1002 m 2. Dagens barnehage har en utnyttelsesgrad på 19%-BRA. Fagetaten har ingen innvendinger til foreslått utnyttelsesgrad eller høyder for o_bbh2. Slik vi vurderer det legger planforslaget opp til et moderat bygg med god terrengtilpasning, hvilket vi mener er et positivt grep i denne plansaken. Lyngfaret barnehage, o_bbh1, har i dag en mønehøyde på kote +41. Planforslaget åpner for en økning i mønehøyde til kote +44. Utnyttelsesgraden for Lyngfaret barnehage er satt til 20%-BRA, hvilket gir maksimal bygningsmasse på 876 m 2. Planforslaget åpner for en noe økt byggehøyde og utnyttelsesgrad sammenlignet med dagens situasjon for å gi mulighet til etablering av varmepumper, løfting av tak, etablering av uteboder/varemottak og lignende. Fagetaten ønsker ikke at reguleringsplanen skal åpne for at Lyngfaret barnehage kan bygges på med inntil tre meter, hvilket i praksis utgjør en hel etasje. Vi foreslår at byggehøyden beholdes på k+41 i plankart og bestemmelser, men at en gjennom reguleringsbestemmelsene åpner for at det kan gis to meter ekstra byggehøyde ved etablering av varmepumper, solcellepanel o.l. Forslagsstiller har fulgt opp vår anbefaling. Fjernvirkning Oppføring av nytt barnehagebygg og ny adkomstveg til barnehagene vil medføre at bygget blir noe mer eksponert enn tilfellet er i dag. Nybygget plasseres nærmere friområdet og gangveg i nordvest, og vil bli mer synlig herfra enn i dag. Omkringliggende borettslag vil ikke miste sollys eller utsikt som følge av utbyggingen. Side 6 av 11

7 Vadmyra barnehage Vadmyra borettslag Lyngfaret barnehage Figur 4 Illustrasjon som viser foreslått nytt barnehagebygg sett fra sørøst mot nordvest. Terrengtilpasning og massebalanse Barnehagetomten ligger på et på høydeplatå og har en helning mot øst. Høydeforskjeller krever en større omarbeiding av planområdet for å oppnå universelt utformede uteområder, tilfredsstillende adkomstvei, og opparbeidede parkeringsplasser. Enkle beregninger viser at tiltaket vil medføre overskuddsmasser på ca m 3. Disse skal fraktes til godkjent deponi. Opparbeiding av f_skv1 og parkeringsplasser, f_spp3-4 vil medføre inngrep i grøntarealet som i dag ligger mellom barnehagetomtene og parkeringsarealet til Vadmyra borettslag, slik snittet under illustrerer. Inngrepet vil medføre etablering av en ca. 4-5 meter høy mur mellom barnehagetomt og parkeringsarealet til Vadmyra borettslag. Fagetaten ser at denne muren vil kunne oppleves skjemmende for myke trafikanter som ferdes langs gangvegen o_sgg04 like på nedsiden av muren. Fagetaten er opptatt av at muren oppføres med god materialbruk, som omtalt under avsnittet om tilkomst. Figur 5 Snitt gjennom ny parkeringsplass for barnehagene. Eksisterende terreng er blåstiplet. Terrenginngrepet i grøntområdet vest for Vadmyra barnehage er mindre i planen som nå foreligger enn tilfellet var ved offentlig ettersyn, da forslagsstiller har valgt å beholde gangveg (o_sgg01) omtrent slik den ligger i terrenget i dag. Det er en viss terrengforskjell mellom parkeringsarealet tilhørende barnehagene og planert terreng foran nye Vadmyra barnehage. Ved offentlig ettersyn var terrengforskjellen løst med oppføring av støttemur og trapper mellom parkeringsareal og barnehagen. I foreliggende planforslag er denne løsningen forkastet, og forslagsstiller legger nå i stedet opp til at det Side 7 av 11

8 etableres en grønn skråning mellom barnehagetomt o_bbh2 og fortauet f_sf5 (se figur 4). Dette vurderer fagetaten som et positivt grep, som sikrer bedre terrengbehandling samt at det gir en mer naturlig overgang mellom parkeringsplassen og barnehagen. Uteoppholdsareal for barnehage Fagetatens mulighet til å vurdere størrelsen på utearealet er begrenset, da antall barn i ny barnehage ikke er fastsatt enda. I planforslaget vises det til et veiledende antall på 63 barn for o_bbh2, og 2160 m 2 uteareal. Kunnskapsdepartementets Veileder for utforming av barnehagens utearealer (2006) operer med en retningsgivende arealnorm som tilsier at utearealet per barn over tre år bør være 24 kvadratmeter og 33 kvadratmeter for barn under tre år. I en normal situasjon der halvparten av barna er under tre år og halvparten er over tre år vil dette tilsi et krav på 1795,5 m 2 uteareal for en barnehage med 63 barn. Vadmyra barnehage legger opp til 2760 m 2 uteareal, hvilket er tilstrekkelig til å oppfylle arealkravet. Planforslaget setter gjennom bestemmelsene (vedlegg B) krav til at maksimalt antall barn i barnehagene skal justeres etter tilgjengelig uteoppholdsarealer, i henhold til Kunnskapsdepartementets arealnorm. Fagetaten vurderer det som tilstrekkelig. Utearealet plasseres hovedsakelig i sør, og har gode solforhold. Det skal tilrettelegges for oppholdssoner av ulik karakter som er tilpasset minst to ulike aldersgrupper. Planforslaget legger opp til at 75% av utearealet skal være planert og 25% skal ligge i terreng. Forslagsstiller foreslår at furuskogen ryddes og tilrettelegges som lekeareal med mulighet for integrerte lekeapparater. Fagetaten er positiv til dette. Den naturlige vegetasjonen må bevares på en slik måte at bruk vil fremme motoriske ferdigheter hos barn ihht. Bergen kommune sin Plan for barnehageutbygging Lyngfaret barnehage oppgis pr i dag å ha 2675 m2 utendørs oppholdsareal fordelt på 54 barn. I planforslaget er formål o_bbh m2. Bebygd areal er ca. 650 m2. Det forutsettes at nødvendig uteoppholdsareal kan dekkes av tomtens ubebygde areal, slik som i dag. Gangveger Ved offentlig ettersyn var den eksisterende gangvegen (o_sgg01-02) som går gjennom friområdet vest for Vadmyra barnehage foreslått lagt om for å bedre stigningen på denne, og for å gi rom til nytt barnehagebygg. I etterkant har forslagsstiller valgt å gå bort i fra en slik omlegging. Dette fordi løsningen ville føre til store terrenginngrep i friområdet uten at vegen ville få bedre stigningsforhold enn 1:10, og dermed heller ikke oppnår universell utforming. I foreliggende planforslag har forslagsstiller i stedet valgt å beholde gangvegen omtrent slik den ligger i dag, men vegen oppgraderes i form av breddeutvidelse, belysning, rekkverk, hvilelommer og benker. Stigningsforholdet vil forbli 1:6 på det bratteste partiet. Trafikketaten og Grønn etat er positive til den justerte løsningen for SGG Trafikketaten skal stå for av drift og vedlikehold av gangvegen SGG Figur 6 Illustrasjonene viser løsning for gangveg ved off. ettersyn t.v., og gjeldende forslag for gangveg t.h. Fagetaten er enig med forslagsstillers konklusjon i at det totalt sett er en bedre løsning å utbedre gangvegen der den ligger i dag, sett opp mot de terrenginngrep som en omlegging av vegen ville føre til. Et stigningsforhold på 1:6 er langt i Side 8 av 11

9 fra universelt utformet, men vi ser samtidig at planlagte hvilerepos og rekkverk vil gjøre vegen mer tilgjengelig enn den er i dag. Eksisterende gangveg (o_sgg04 og o_sgg05) mellom de kommunale vegene Vestre Vadmyra og Lyngfaret er i dag privateid. Denne vil overtas av Trafikketaten som følge av detaljreguleringen. Gangvegen blir regulert helt sør til krysset Lyngfaret med minimum 2,5 meters bredde, universell utforming og belysning etter håndbok V124. Byggegrense Nytt barnehagebygg (o_bbh2) foreslås oppført lengre nordvest mot friområdet enn hvor eksisterende Vadmyra barnehage ligger plassert i dag, og vil bli liggende nokså tett opp til gangveg o_sgg01. Byggegrensen for o_bbh2 mot o_sgg01 er lagt ca. 4 meter fra ytterkanten av gangvegen. Fagetaten har argumentert for at byggegrensen bør trekkes lengre bort fra vegen, i tråd med vist bygg i illustrasjonsplanen. Forslagsstiller viser til at det er ønskelig med en litt romslig byggegrense her for å ha rom til oppføring av eventuelle murer o.l. Fagetaten står fast på vår anbefaling om å trekke byggegrensen lengre inn, men mener at det gjennom reguleringsbestemmelsene kan åpnes for oppføring av enkle konstruksjoner, som innbefatter murer o.l. Støy Fagetaten viser til støyrapporten (vedlegg K) utarbeidet av Rambøll, datert , som konkluderer med at hele barnehageområdet vil ligge i hvit støysone, og ha Ldag 55dB eller lavere med støy fra fly og vegtrafikk. Rambøll mener bestemmelsene mht. støy i KPA tilfredsstilles. Rapporten viser en uendret situasjon frem mot Grønnstruktur/ Barn og unges interesser I skogsområdet som omgir barnehagene finnes det flere brukte tråkk og snarveger. Å bevare det grønne friområdet best mulig er således viktig for å ivareta både grønnstruktur, og barn og unges interesser, i planområdet. Planforslaget medfører små endringer i forhold til dagens situasjon. Det nye barnehagebygget vil komme noe nærmere friområdet i vest, og vil bli noe mer eksponert, men berører ikke skogens tilgjengelighet for barn og unge. Planforslaget innebærer ikke vesentlige inngrep i tilgrensende naturområder. Universell tilgjengelighet Det er universell tilkomst til barnehagene via fortauene f_sf5-6. Gangvegen gjennom friområdet (o_sgg01) er foreslått videreført omtrent som i dag, med et stigningsforhold på 1:6. Som nevnt over ble det vurdert å legge om gangvegen for å bedre tilgjengeligheten, men løsningen ble forkastet grunnet medførende terrenginngrep i grøntområdet. Gangvegen utbedres med hvilerepos og rekkverk, og gjøres således mer tilgjengelig enn i dag. Konklusjon Fagetaten slutter seg i hovedsak til hovedformålet barnehage og det planfaglige grepet i planforslaget. Fagetaten mener imidlertid at planforslaget må endres på følgende punkter for å være tilfredsstillende: Byggegrense langs o_sgg01, nordvest i felt BBH2, trekkes tilbake i tråd med vist nybygg på illustrasjonsplan. Det legges til en ny reguleringsbestemmelse som åpner for oppføring av enkle konstruksjoner utenfor byggegrensen her. Forslaget til reguleringsplan anbefales vedtatt med overnevnte endringer. Side 9 av 11

10 Anbefalt forslag fra fagetaten: I medhold av plan- og bygningslovens 12-12, jf. samme lovs 12-11, vedtas følgende forslag til detaljregulering: Laksevåg gnr 124 bnr 98 m.fl. Vestre Vadmyra Lyngfaret Barnehager Detaljregulering, Arealplan-ID , vist på plankart sist datert Tilhørende reguleringsbestemmelser datert/revidert Med følgende endringer: Byggegrense nordvest i felt o_bbh2 trekkes tilbake i plankartet, i tråd med vist nybygg i illustrasjonsplan. Følgende reguleringsbestemmelse legges til: Utenfor byggegrensen i nordvest tillates det oppført enkle konstruksjoner som murer o.l. ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER Petter Wiberg byggesakssjef Ulf Sæterdal seksjonsleder Side 10 av 11

11 Vedlegg: A. Plankart datert , dok.nr. 63, fil 17. B. Reguleringsbestemmelser, datert , dok.nr. 63, fil 3. C. Forslagsstillers planbeskrivelse, datert , dok.nr. 63, fil 4. D. Merknadskommentarer og oppsummering av endringer, datert , dok.nr. 63, fil 5. E. Illustrasjonsplan datert , dok.nr. 63, fil 6 F. Snitt datert dok.nr. 63, fil 6 G. Fjernvirkning og Volumskisser, datert , dok.nr. 63, fil 6 H. Sol/skygge illustrasjoner eksisterende situasjon, datert , dok.nr. 63, fil 9 I. Sol/skygge illustrasjoner ny situasjon del 1, datert , dok.nr. 63, fil 10 J. Sol/skygge illustrasjoner ny situasjon del 2, datert , dok.nr 63, fil 11 K. Støyrapport, datert , dok.nr. 63, fil 12 Fullstendig dokumentoversikt og saksgang, se snr Side 11 av 11

Laksevåg, gnr 124, bnr 98 m.fl. Vestre Vadmyra-Lyngfaret barnehager. Arealplan-ID 63080000, 2. gangs behandling av reguleringsplan

Laksevåg, gnr 124, bnr 98 m.fl. Vestre Vadmyra-Lyngfaret barnehager. Arealplan-ID 63080000, 2. gangs behandling av reguleringsplan Byrådssak 176/15 Laksevåg, gnr 124, bnr 98 m.fl. Vestre Vadmyra-Lyngfaret barnehager. Arealplan-ID 63080000, 2. gangs behandling av reguleringsplan MASR ESARK-5120-201301595-97 Hva saken gjelder: Rambøll

Detaljer

Bergen kommune. Laksevåg Gnr.124 Bnr. 98 m.fl., Vestre Vadmyra - Lyngfaret Barnehager Nasjonal arealplan-id 1201_ 63080000. BESTEMMELSER (pbl 12-7)

Bergen kommune. Laksevåg Gnr.124 Bnr. 98 m.fl., Vestre Vadmyra - Lyngfaret Barnehager Nasjonal arealplan-id 1201_ 63080000. BESTEMMELSER (pbl 12-7) Reguleringsplan, detaljregulering for: jf. plan- og bygningslovens (pbl) kap.12 Bergen kommune. Laksevåg Gnr.124 Bnr. 98 m.fl., Vestre Vadmyra - Lyngfaret Barnehager Nasjonal arealplan-id 1201_ 63080000

Detaljer

REGULERINGSFORSLAG TIL OFFENTLIG ETTERSYN

REGULERINGSFORSLAG TIL OFFENTLIG ETTERSYN REGULERINGSFORSLAG TIL OFFENTLIG ETTERSYN Saksnr.: 201301595/31 Emnekode: ESARK 5120 Saksbeh.: LTNI Dato: 28.1.2014 LAKSEVÅG GNR 124 BNR 402 M.FL. VESTRE VADMYRA 2 D LODDEFJORD LYNGFARET BARNEHAGER. PLANNUMMER

Detaljer

Fagnotat. BERGEN KOMMUNE Byutvikling/Etat for byggesak og private planer. Saksnr.: /47 Emnekode: ESARK 5121

Fagnotat. BERGEN KOMMUNE Byutvikling/Etat for byggesak og private planer. Saksnr.: /47 Emnekode: ESARK 5121 BERGEN KOMMUNE Byutvikling/Etat for byggesak og private planer Fagnotat Til: Byrådsavdeling Byutvikling, klima og miljø Fra: Etat for byggesak og private planer Dato: 23.11.2015 Saksnr.: 201502897/47 Emnekode:

Detaljer

Laksevåg, gnr. 124, bnr. 402 m. fl. Loddefjord. Vestre Vadmyra 2D Lyngfaret barnehager. BESTEMMELSER (pbl 12-7)

Laksevåg, gnr. 124, bnr. 402 m. fl. Loddefjord. Vestre Vadmyra 2D Lyngfaret barnehager. BESTEMMELSER (pbl 12-7) BERGEN KOMMUNE Reguleringsplan, detaljregulering for: jf. plan- og bygningslovens (pbl) kap.12 Laksevåg, gnr. 124, bnr. 402 m. fl. Loddefjord. Vestre Vadmyra 2D Lyngfaret barnehager Saksnummer 201301595

Detaljer

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer. Saksnr.: 200914439/30

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer. Saksnr.: 200914439/30 BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer Fagnotat Til: Byrådsavdeling Byutvikling, klima og miljø Fra: Etat for byggesak og private planer Dato: 30.06.2010 Saksnr.:

Detaljer

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer Fagnotat REGULERINGSFORSLAG TIL Saksnr.: 201318412/13 OFFENTLIG ETTERSYN Emnekode: ESARK 5120 Saksbeh.: HILK Dato: 16.02.2015

Detaljer

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer Fagnotat Til: Byrådsavdeling Byutvikling, klima og miljø Fra: Etat for byggesak og private planer Dato: 24.01.2014 Saksnr.:

Detaljer

8100100 Ytrebygda Søreide, gnr 37, bnr 1 og 4 mfl. Haukeland Gartneri. 8100200 Ytrebygda, gnr. 37 bnr. 1, Haukeland Gartneri, Bjørkhaugen boligområde.

8100100 Ytrebygda Søreide, gnr 37, bnr 1 og 4 mfl. Haukeland Gartneri. 8100200 Ytrebygda, gnr. 37 bnr. 1, Haukeland Gartneri, Bjørkhaugen boligområde. Planbeskrivelse for mindre endring 8100100 Ytrebygda Søreide, gnr 37, bnr 1 og 4 mfl. Haukeland Gartneri 8100200 Ytrebygda, gnr. 37 bnr. 1, Haukeland Gartneri, Bjørkhaugen boligområde. 29.04.2015 Saksnr.

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR BARNEHAGE PÅ COCHEPLASSEN

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR BARNEHAGE PÅ COCHEPLASSEN REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR BARNEHAGE PÅ COCHEPLASSEN Revidert 03.01.2011 i henhold til vedtak sak 299/10, Teknisk komité den 06.12.2010. Reg.best. revidert: 11.08.2010, 18,11.2010,

Detaljer

Time Kommune. Beskrivelse av endringsforslag. Utgave: 1 Dato: [Revisjonsdato]

Time Kommune. Beskrivelse av endringsforslag. Utgave: 1 Dato: [Revisjonsdato] Beskrivelse av endringsforslag Utgave: 1 Dato: [Revisjonsdato] Beskrivelse av endringsforslag 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: Beskrivelse av endringsforslag Utgave/dato: 1 / [Revisjonsdato]

Detaljer

Åsane, Gnr 188 og bnr 492 mfl., Myrdal idrettspark. Plan-ID Reguleringsplan med konsekvensutredning. Fastsetting av planprogram.

Åsane, Gnr 188 og bnr 492 mfl., Myrdal idrettspark. Plan-ID Reguleringsplan med konsekvensutredning. Fastsetting av planprogram. BERGEN KOMMUNE Byutvikling/Etat for byggesak og private planer Fagnotat Til: Byrådsavdeling for byutvikling Fra: Etat for byggesak og private planer Dato: 17.12.2015 Saksnr.: 201511171/24 Emnekode: ESARK

Detaljer

Saken behandles i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering:

Saken behandles i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Saksfremlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE ARKIVNR. JOURNALNR. DATO HHAV-09/8608-4 PLN 2316 45581/09 27.08.2009 Saken behandles i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Eldrerådet 73/09 08.09.2009

Detaljer

BERGEN KOMMUNE Byggesak og bydeler/etat for byggesak og private planer. Saksnr.: 200701896/43

BERGEN KOMMUNE Byggesak og bydeler/etat for byggesak og private planer. Saksnr.: 200701896/43 BERGEN KOMMUNE Byggesak og bydeler/etat for byggesak og private planer Fagnotat Til: Byrådsavdeling for byggesak og bydeler Fra: Etat for byggesak og private planer Dato: 28.11.2008 Saksnr.: 200701896/43

Detaljer

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, næring og klima/etat for byggesak og private planer. Saksnr.: 200708084/47

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, næring og klima/etat for byggesak og private planer. Saksnr.: 200708084/47 BERGEN KOMMUNE Byutvikling, næring og klima/etat for byggesak og private planer Fagnotat Til: Byrådsavd. for byutvikling, næring og klima Fra: Etat for byggesak og private planer Dato: 05.03.2010 Saksnr.:

Detaljer

Byrådssak 1296 /14 ESARK-5120-201312516-29

Byrådssak 1296 /14 ESARK-5120-201312516-29 Byrådssak 1296 /14 Arna gnr. 299 bnr. 25, gnr. 300 bnr. 23 og gnr. 301 bnr. 200. Arnadalsflaten Næring. Arealplan- ID 63340000. Reguleringsplan med konsekvensutredning. Fastsetting av planprogram. ASRO

Detaljer

BESTEMMELSER Detaljreguleringsplan for boligfelt på Bogafjell, Kjempeholen 5 PLAN 2013 127

BESTEMMELSER Detaljreguleringsplan for boligfelt på Bogafjell, Kjempeholen 5 PLAN 2013 127 BESTEMMELSER Detaljreguleringsplan for boligfelt på Bogafjell, Kjempeholen 5 PLAN 2013 127 2 1 FORMÅL Formålet med planen er å legge til rette for oppføring av rekkehusbebyggelse med tilhørende anlegg

Detaljer

Hamreheia områderegulering Bestemmelser. Plan nr. 1407

Hamreheia områderegulering Bestemmelser. Plan nr. 1407 Hamreheia områderegulering Bestemmelser. Plan nr. 1407 Dato: 12.8.2014 / 02.02.2015 Denne planen erstatter reguleringsplan for Hamreheia, planid 29, stadfestet 24.10.1951, og for Hamreheia nord, planid

Detaljer

FORSLAG TIL DETALJ REGULERING FOR ØYVIND LAMBES VEI 20-22. Dato for kommunestyrets egengodkjenning:

FORSLAG TIL DETALJ REGULERING FOR ØYVIND LAMBES VEI 20-22. Dato for kommunestyrets egengodkjenning: Alstahaug kommune FORSLAG TIL DETALJ REGULERING FOR ØYVIND LAMBES VEI 20-22 Nasjonal planid: 20120040 Dato for kommunestyrets egengodkjenning: Revisjon: sign sign REGULERINGSBESTEMMELSER: Planområdet er

Detaljer

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer Fagnotat REGULERINGSFORSLAG TIL Saksnr.: 201322539/41 OFFENTLIG ETTERSYN Emnekode: ESARK 5121 Saksbeh.: HDNO Dato: 30.03.2015

Detaljer

DETALJREGULERINGSPLAN

DETALJREGULERINGSPLAN DETALJREGULERINGSPLAN TRÆDAL Gnr 20 Bnr 49, Froland verk Froland kommune PLANBESKRIVELSE Utsikt fra området Plankartets dato: 12.05.2011 Sist revidert: 06.09.2011 Innledning Strandli Bygg og Eiendom har

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER

REGULERINGSBESTEMMELSER REGULERINGSBESTEMMELSER TIL LOSJEVEGEN 3 OMFATTER 92/24, 92/56, 92/27, 1742/1, 92/45 PLANID 2014007 Planen er vedtatt i Kommunestyret 16.6.15 som sak 46/15 Innenfor reguleringsgrensene er området regulert

Detaljer

Plan-nr. 20120034: Detaljregulering av Skansen Kjøpesenter, fase 2, gnr/bnr 38/51 m.fl.

Plan-nr. 20120034: Detaljregulering av Skansen Kjøpesenter, fase 2, gnr/bnr 38/51 m.fl. Plan-nr. 20120034: Detaljregulering av Skansen Kjøpesenter, fase 2, gnr/bnr 38/51 m.fl. REGULERINGSBESTEMMELSER Kommunens arkivsaksnummer: 12/1218 Planforslag er datert: 12.11.2012 Dato for siste revisjon

Detaljer

Plan: Reguleringsplan for Langmyrvegen 19b - næringseiendom

Plan: Reguleringsplan for Langmyrvegen 19b - næringseiendom Plan ID 201401 Plan: Reguleringsplan for Langmyrvegen 19b - næringseiendom PLANBESTEMMELSER Plan dato 16.10.2014 Dato sist rev.: 20.03.2015 Dato vedtak: 21.05.2015 I henhold til 12-5 og 12-6 i Plan- og

Detaljer

MINDRE REGULERINGSENDRING FOR NORDLIJORDET BOLIGOMRÅDE REGULERINGSBESTEMMELSER

MINDRE REGULERINGSENDRING FOR NORDLIJORDET BOLIGOMRÅDE REGULERINGSBESTEMMELSER MINDRE REGULERINGSENDRING FOR NORDLIJORDET BOLIGOMRÅDE REGULERINGSBESTEMMELSER Plankartet er datert: 26.08.2011 Bestemmelsene er datert: 26.08.2011, rev. 24.11.2011 1 REGULERINGSFORMÅL Området reguleres

Detaljer

FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR DEL AV GLOMEN

FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR DEL AV GLOMEN FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR DEL AV GLOMEN PLANBESKRIVELSE INNHOLD 1.0 PLANBESKRIVELSE 3 1.1 Bakgrunn 3 1.2 Eksisterende forhold 3 1.2.1 Gjeldende reguleringsplan 3 1.2.2 Beskrivelse av nåværende situasjon

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR FLUGSRUD SKOG, GALTERUD SKOG OG SØRE ÅL SKOLE ENDRING SOM ANGÅR FELT B13, B14 OG B15 I FLUGSRUD SKOG REGULERINGSBESTEMMELSER

REGULERINGSPLAN FOR FLUGSRUD SKOG, GALTERUD SKOG OG SØRE ÅL SKOLE ENDRING SOM ANGÅR FELT B13, B14 OG B15 I FLUGSRUD SKOG REGULERINGSBESTEMMELSER Plan-ID 2013P152E07 REGULERINGSPLAN FOR FLUGSRUD SKOG, GALTERUD SKOG OG SØRE ÅL SKOLE ENDRING SOM ANGÅR FELT B13, B14 OG B15 I FLUGSRUD SKOG REGULERINGSBESTEMMELSER Reguleringsbestemmelsene er sist revidert:

Detaljer

Endringer lagt inn i planen etter offentlig ettersyn:

Endringer lagt inn i planen etter offentlig ettersyn: Endringer lagt inn i planen etter offentlig ettersyn: Etter offentlig ettersyn har det på bakgrunn av innkomne merknader, og på bakgrunn av at det er blitt oppdaget feil og mangler, gjort en del endringer

Detaljer

ULLENSAKER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR: Områderegulering for Holmsletta, gnr og bnr 116/24 m.fl. Vedtatt av Ullensaker kommunestyre den

ULLENSAKER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR: Områderegulering for Holmsletta, gnr og bnr 116/24 m.fl. Vedtatt av Ullensaker kommunestyre den ULLENSAKER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR: Områderegulering for Holmsletta, gnr og bnr 116/24 m.fl. Vedtatt av Ullensaker kommunestyre den Ordfører Områdeplan er datert 28.09.2011 Reguleringsbestemmelsene

Detaljer

Ullensaker kommune Regulering

Ullensaker kommune Regulering Ullensaker kommune Regulering SAKSFRAMLEGG Utv.saksnr Utvalg Møtedato Hovedutvalg for overordnet planlegging 22.09.2014 1. GANGS BEHANDLING DETALJREGULERINGSPLAN FOR BORGEN B4 GNR/BNR 48/118 m.fl. RÅDMANNENS

Detaljer

BERGEN KOMMUNE Bystyrets kontor

BERGEN KOMMUNE Bystyrets kontor BERGEN KOMMUNE Bystyrets kontor Saknr 11-15 Emnekode 5121 Arkivsak 200913927 Til Byrådsavdeling for byutvikling, klima og miljø Ytrebygda gnr 34, bnr 2, 53, 140 m.fl. Søreide / Dolviken. Reguleringsplan

Detaljer

Søknad om mindre endring av detaljreguleringsplan for Ålgårdsheia, gnr 7 bnr 47, Ålgård.

Søknad om mindre endring av detaljreguleringsplan for Ålgårdsheia, gnr 7 bnr 47, Ålgård. Øvre Banegate 28, 4014 Stavanger +4751537490 www.stavark.no post@stavark.no NO 976 855 612 MVA Gjesdal kommune- plan Dato: 12.01.2015 Vårt prosj.nr.: 848.14 Deres ref.: Søknad om mindre endring av detaljreguleringsplan

Detaljer

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for plan og geodata. Saksnr.: /55. Fra: Etat for plan og geodata Dato:

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for plan og geodata. Saksnr.: /55. Fra: Etat for plan og geodata Dato: BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for plan og geodata Notat Til: Fra: Etat for plan og geodata Dato: 29.12.2011 Saksnr.: 200904068/55 Emnekode: BBY 5120 Saksbeh.: SKAG Kopi til: Åsane, del

Detaljer

Hovjordet - Låven Gnr. 37 bnr. 9, 396

Hovjordet - Låven Gnr. 37 bnr. 9, 396 NEDRE EIKER KOMMUNE Løpenr.: 37600/2015 Saksnr.: 2011/ 2983 Bestemmelser til reguleringsplan for: Hovjordet - Låven Gnr. 37 bnr. 9, 396 Plan ID: 20110009 Dato: 16.09.2015 Reguleringsplan vedtatt: 18.11.15

Detaljer

Forslag til reguleringsplan for Liebakk - 1.gangsbehandling

Forslag til reguleringsplan for Liebakk - 1.gangsbehandling NEDRE EIKER KOMMUNE Samfunnsutvikling Saksbehandler: Maria Bryksina L.nr.: 25468/2016 Arkivnr.: 20110003/L12 Saksnr.: 2011/1092 Utvalgssak Forslag til reguleringsplan for Liebakk - 1.gangsbehandling Utvalg

Detaljer

Planbeskrivelse for Reguleringsplan for Drevsjø barnehage PlanID: 2014 0200

Planbeskrivelse for Reguleringsplan for Drevsjø barnehage PlanID: 2014 0200 Planbeskrivelse for Reguleringsplan for Drevsjø barnehage PlanID: 2014 0200 Revidert 04.07.2014 Planbeskrivelse reguleringsplan for Drevsjø barnehage Side 1 1. Bakgrunn Hensikten med planarbeidet er å

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR DETALJREGULERINGSPLAN ÅRNES NÆRINGSPARK Gnr/bnr. 167/57, 293, 339, 348 og 351. Plannummer: 023611023 Saksnummer:

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR DETALJREGULERINGSPLAN ÅRNES NÆRINGSPARK Gnr/bnr. 167/57, 293, 339, 348 og 351. Plannummer: 023611023 Saksnummer: REGULERINGSBESTEMMELSER FOR DETALJREGULERINGSPLAN ÅRNES NÆRINGSPARK Gnr/bnr. 167/57, 293, 339, 348 og 351 Plannummer: 023611023 Saksnummer: Dato sist revidert: 22.06.2015 1 AVGRENSNING Det regulerte området

Detaljer

Avsender Hovedpunkt i merknad / uttalelse Forslagsstillers kommentar Endringer Kart Best. Tas til følge. Ikke tatt til følge.

Avsender Hovedpunkt i merknad / uttalelse Forslagsstillers kommentar Endringer Kart Best. Tas til følge. Ikke tatt til følge. MERKNADSSKJEMA - FORSLAGSSTILLERS KOMMENTARER TIL MERKNADER, UTTALELSER OG FAGNOTAT - OFFENTLIG ETTERSYN Side1 Plannavn Åsane, gnr. 209 bnr. 492 Blådalen Arealplan-ID Saksnummer 201208902-61 Utarbeidet

Detaljer

Til behandling i: Saksnr Utvalg Møtedato 67/2014 Planutvalget 28.10.2014

Til behandling i: Saksnr Utvalg Møtedato 67/2014 Planutvalget 28.10.2014 Lier kommune SAKSFREMLEGG Sak nr. Saksmappe nr: 2013/1458 Arkiv: L12/05 Saksbehandler: Gunhild Løken Dragsund Til behandling i: Saksnr Utvalg Møtedato 67/2014 Planutvalget 28.10.2014 Førstegangsbehandling

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER DETALJREGULERING FOR KROKEN

REGULERINGSBESTEMMELSER DETALJREGULERING FOR KROKEN REGULERINGSBESTEMMELSER DETALJREGULERING FOR KROKEN Dato for siste revisjon av planbestemmelsene: 20.08.14 Dato for siste revisjon av planen: 18.07.14 Dato for kommunestyrets vedtak om egengodkjenning:

Detaljer

146/15 Utval for tekniske saker og næring 22.10.2015. Plan 1036-3 - Reguleringssak - Privat forslag til detaljregulering for Rosk, felt U og V,

146/15 Utval for tekniske saker og næring 22.10.2015. Plan 1036-3 - Reguleringssak - Privat forslag til detaljregulering for Rosk, felt U og V, Hå kommune Saksnummer Utval Vedtaksdato 146/15 Utval for tekniske saker og næring 22.10.2015 Saksbehandlar: Harald Grande Sak - journalpost: 13/2286-15/26700 Plan 1036-3 - Reguleringssak - Privat forslag

Detaljer

Planbestemmelser 5018 - Norheim næringspark del 4

Planbestemmelser 5018 - Norheim næringspark del 4 Planbestemmelser 5018 - Norheim næringspark del 4 Arkivsak: 09/2016 Arkivkode: PLANR 5018 Sakstittel: DETALJREGULERING FOR NORHEIM NÆRINGSPARK DEL IV - DEL AV 148/947 MFL Godkjent i Karmøy kommunestyre

Detaljer

xbergen KOMMUNE Byutvikling/Etat for plan og geodata Fagnotat

xbergen KOMMUNE Byutvikling/Etat for plan og geodata Fagnotat xbergen KOMMUNE Byutvikling/Etat for plan og geodata Fagnotat Saksnr.: 201409694/33 Emnekode: ESARK 5120 Saksbeh.: HALZ 15.08.2016 Ytrebygda gnr 39 bnr 10 m.fl. Solåsen/Steinsvik, boliger m.m. Detaljregulering.

Detaljer

Bergen kommune Etat for byggesak og private planer Postboks 7700 5020 BERGEN. Os, den 08.04.2014 REVIDERT 20.11.2014

Bergen kommune Etat for byggesak og private planer Postboks 7700 5020 BERGEN. Os, den 08.04.2014 REVIDERT 20.11.2014 Bergen kommune Etat for byggesak og private planer Postboks 7700 5020 BERGEN Os, den 08.04.2014 REVIDERT 20.11.2014 Søknad om mindre endring av del av planid. 19520000 Saksnummer 201413159 Bergen kommune

Detaljer

Reguleringsplan for Gjøla boligfelt, andre gangs behandling

Reguleringsplan for Gjøla boligfelt, andre gangs behandling Orkdal kommune Plan og forvaltning Saksframlegg Side 1 av 7 Saksbehandler Ingvill Kanestrøm Dato 07.01.2014 Arkivreferanse 2012/7368-25 Saksgang Saknsnr Utvalg Møtedato 1/14 Hovedutvalg forvaltning 15.01.2014

Detaljer

Saksframlegg. Evje og Hornnes kommune

Saksframlegg. Evje og Hornnes kommune Evje og Hornnes kommune Arkiv: L12 Saksmappe: 2013/183-10 Saksbehandler: STL Dato: 06.12.2013 Saksframlegg Evje og Hornnes kommune Utv.saksnr Utvalg Møtedato 103/13 Plan- og Bygningsrådet 12.12.2013 1.gangsbehandling-

Detaljer

Behandles av: Møtedato: Utv. Saksnr: Planutvalget 03.02.2015 006/15 Bystyret 11.02.2015 003/15

Behandles av: Møtedato: Utv. Saksnr: Planutvalget 03.02.2015 006/15 Bystyret 11.02.2015 003/15 Behandles av: Møtedato: Utv. Saksnr: Planutvalget 03.02.2015 006/15 Bystyret 11.02.2015 003/15 Arkivnr: K2 - L13 Saksbehandler: Mariann Skei Fossheim Dok.dato: 21.01.2015 Arkivsaksnr.: 14/1528-15 Tittel:

Detaljer

Planbeskrivelse til detaljregulering for gnr. 47 bnr. 327 m/fl., Eigersund kommune

Planbeskrivelse til detaljregulering for gnr. 47 bnr. 327 m/fl., Eigersund kommune Planbeskrivelse til detaljregulering for gnr. 47 bnr. 327 m/fl., Eigersund kommune SAKEN GJELDER Prosjektil Areal AS fremmer på vegne av Eivind Omdal, detaljregulering for gnr. 47 bnr. 327 m/fl., Eigersund

Detaljer

Forslag til reguleringsbestemmelser for reguleringsplan: Harakollen B0-B3 og B9-B15 Gnr/ Bnr 104/5, 103/38, 103/220, 103/154

Forslag til reguleringsbestemmelser for reguleringsplan: Harakollen B0-B3 og B9-B15 Gnr/ Bnr 104/5, 103/38, 103/220, 103/154 Forslag til reguleringsbestemmelser for reguleringsplan: Harakollen B0-B3 og B9-B15 Gnr/ Bnr 104/5, 103/38, 103/220, 103/154 1 PLANENS FORMÅL Reguleringsplanen skal legge til rette for utbygging av byggeområdene

Detaljer

Bestemmelser og retningslinjer

Bestemmelser og retningslinjer og retningslinjer Planens navn Detaljregulering for Thomasbakkveien 5 og 9, boligblokker/næring Arkivsak 12/3787 Planid 20120014 Vedtatt Innsending Forslag ved Offentlig ettersyn, 03.07.15 Sluttbehandling

Detaljer

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer Fagnotat Saksnr.: 200810778/64 Saksbeh.: ANWE Emnekode: ESARK-5120 Til: Byrådsavd. for byutvikling, klima og miljø Kopi til:

Detaljer

Saksframlegg. Offentlig ettersyn - detaljregulering for del av Konvalldalen

Saksframlegg. Offentlig ettersyn - detaljregulering for del av Konvalldalen Søgne kommune Arkiv: L12 Saksmappe: 2012/2715-4026/2015 Saksbehandler: Daniel Holm Dato: 23.02.2015 Saksframlegg Offentlig ettersyn - detaljregulering for del av Konvalldalen Utv.saksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

Generelt. Planformål. 2 Reguleringsplanen omfatter følgende reguleringsformål:

Generelt. Planformål. 2 Reguleringsplanen omfatter følgende reguleringsformål: Generelt Detaljreguleringsplan for Elvebredden, Faret Kvinesdal kommune Planbestemmelser Plankart 1 og 2 datert: 06.04.10 PLAN ID 1037 2009014 Rev. etter kommunestyrets vedtak 24.06.10 1 Det planlagte

Detaljer

Bergen kommune Reguleringsbestemmelser for plannr. 600900000 (pbl 12-7) Planens intensjon. 1 FELLESBESTEMMELSER (pbl 12-7 )

Bergen kommune Reguleringsbestemmelser for plannr. 600900000 (pbl 12-7) Planens intensjon. 1 FELLESBESTEMMELSER (pbl 12-7 ) Bergen kommune Reguleringsbestemmelser for plannr. 600900000 (pbl 12-7) Åsane, Gnr. 202, bnr 6 m.fl. Åsane nærings- og motorsportområde Hovedformål: Næring og idrett (pbl 12.5 nr. 1) Saksnr 200609491 Datert/revidert:

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR BOLIGOMRÅDE PÅ HOMLEGARDSHEIA, HEREFOSS, BIRKENES KOMMUNE REVIDERT PLANBESKRIVELSE OG REVIDERTE REGULERINGSBESTEMMELSER

REGULERINGSPLAN FOR BOLIGOMRÅDE PÅ HOMLEGARDSHEIA, HEREFOSS, BIRKENES KOMMUNE REVIDERT PLANBESKRIVELSE OG REVIDERTE REGULERINGSBESTEMMELSER REGULERINGSPLAN FOR BOLIGOMRÅDE PÅ HOMLEGARDSHEIA, HEREFOSS, BIRKENES KOMMUNE REVIDERT PLANBESKRIVELSE OG REVIDERTE REGULERINGSBESTEMMELSER REVIDERT FORSLAG Reguleringsplanen for boligområdet på Homlegardsheia,

Detaljer

Reguleringsbestemmelser for S-d Straumsfjellet Panorama Gnr. 35, bnr. 388, 389, 391, 417. PlanID 20070065

Reguleringsbestemmelser for S-d Straumsfjellet Panorama Gnr. 35, bnr. 388, 389, 391, 417. PlanID 20070065 Fjell kommune Reguleringsbestemmelser for S-d Straumsfjellet Panorama Gnr. 35, bnr. 388, 389, 391, 417. PlanID 20070065 Saksnr.: 07/3846 Vedtatt: xx.xx.xx Siste revisjon: 06.12.10 1 FELLES BESTEMMELSER

Detaljer

DETALJREGULERING «REINSHOLM VEST» REGULERINGSBESTEMMELSER

DETALJREGULERING «REINSHOLM VEST» REGULERINGSBESTEMMELSER DETALJREGULERING «REINSHOLM VEST» REGULERINGSBESTEMMELSER Reguleringsplankart datert: 21.01.2013 Reguleringsbestemmelser datert: 21.01.2013 1 1 AVGRENSNING Det regulerte området er på planen vist med reguleringsgrense.

Detaljer

2 FORMÅL MED REGULERINGSPLANEN Området reguleres til følgende formål:

2 FORMÅL MED REGULERINGSPLANEN Området reguleres til følgende formål: Reguleringsbestemmelser Områderegulering for del av Sandnes Nasjonal planid: 182020130046 Dato for siste revisjon av bestemmelsene: 15.08.14 Dato for kommunestyrets egengodkjenning: 18.09.14 1 AVGRENSING

Detaljer

DETALJREGULERING «REINSHOLM SØR»

DETALJREGULERING «REINSHOLM SØR» DETALJREGULERING «REINSHOLM SØR» REGULERINGSBESTEMMELSER Reguleringsplankart datert: 15.01.2015 Reguleringsbestemmelser datert: 15.01.2015 Siste revisjon av reguleringsplan: Siste revisjon av reguleringsbestemmelsene:

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER PLAN NR. 1735 DETALJREGULERINGSPLAN FOR DELFELT VII, STRANDKANTEN

REGULERINGSBESTEMMELSER PLAN NR. 1735 DETALJREGULERINGSPLAN FOR DELFELT VII, STRANDKANTEN Tromsø kommune REGULERINGSBESTEMMELSER PLAN NR. 1735 DETALJREGULERINGSPLAN FOR DELFELT VII, STRANDKANTEN Dato:... 12.04.11 Dato for siste revisjon:... Dato for kommunestyrets vedtak/egengodkjenning:...

Detaljer

Tatt til informasjon

Tatt til informasjon Side1 MERKNADSSKJEMA - FORSLAGSSTILLERS KOMMENTARER TIL MERKNADER OG UTTALELSER - 2. gangs behandling Plannavn Haukedalen 40 Arealplan-ID ID 4350000 Saksnummer 201005438 Utarbeidet av Ingeniør Bjarne Møster

Detaljer

Underlia i Vestfossen Øvre Eiker Kommune

Underlia i Vestfossen Øvre Eiker Kommune REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR Gnr 30 /Bnr 23, 30,104 og 112. Underlia i Vestfossen Øvre Eiker Kommune Dato for siste revisjon av plankartet: 11.04.2014 Dato for siste revisjon av bestemmelsene:

Detaljer

Reguleringsplan for Storåsen ID

Reguleringsplan for Storåsen ID REGULERINGSBESTEMMELSER 2016 Reguleringsplan for Storåsen ID 201601 Oppstart av planarbeid 29.06.15 Planforslag levert: 08.03.16 1.gangs politisk behandling: 18.03.16 Offentlig høring: 29.03.16 09.05.16

Detaljer

Bergenhus, gnr. 161 bnr. 15 mfl., Haukelandsbakken, Reguleringsplan

Bergenhus, gnr. 161 bnr. 15 mfl., Haukelandsbakken, Reguleringsplan Byrådssak 61/16 Bergenhus, gnr. 161 bnr. 15 mfl., Haukelandsbakken, Reguleringsplan TONB ESARK-5122-201322560-51 Hva saken gjelder: Origo Arkitektgruppe AS fremmer på vegne av Helse Bergen HF planforslag

Detaljer

BERGEN KOMMUNE Bystyrets kontor

BERGEN KOMMUNE Bystyrets kontor BERGEN KOMMUNE Bystyrets kontor Saknr 39-13 Emnekode 5120 Arkivsak 201018091 Til Byrådsavdeling for byutvikling, klima og miljø Årstad, Gnr. 159, Bnr. 11 m.fl., Kronstadparken, felt N2, PlanID 61850000

Detaljer

FORSLAGSSTILLERS PLANBESKRIVELSE Datert:24.06.2013

FORSLAGSSTILLERS PLANBESKRIVELSE Datert:24.06.2013 FORSLAGSSTILLERS PLANBESKRIVELSE Datert:24.06.2013 Gjeldende regleringsplan: PlanID 4240007 Ytrebygda, Kokstadflaten del av gnr 111, bnr 96 Kontorbygg Forslag til endring BERGEN KOMMUNE Ytrebygda, gnr.

Detaljer

REGULERINGSENDRING FOR LÅNAMARKA, DETALJREGULERING, GNR 52 BNR 35 M.FL., STRANDA KOMMUNE PLANBESKRIVELSE

REGULERINGSENDRING FOR LÅNAMARKA, DETALJREGULERING, GNR 52 BNR 35 M.FL., STRANDA KOMMUNE PLANBESKRIVELSE REGULERINGSENDRING FOR LÅNAMARKA, DETALJREGULERING, GNR 52 BNR 35 M.FL., STRANDA KOMMUNE PLANBESKRIVELSE - 1 - REGULERINGSENDRING FOR LÅNAMARKA, DETALJREGULERING, GNR 52 BNR 35 M.FL., STRANDA KOMMUNE PLANBESKRIVELSE

Detaljer

PLAN 0472.00: DETALJREGULERING FOR OMRÅDET MELLOM JUVELVEGEN OG TOPASVEGEN. Saksgang: Utval Saksnummer Møtedato Lokal utvikling 032/15 21.04.

PLAN 0472.00: DETALJREGULERING FOR OMRÅDET MELLOM JUVELVEGEN OG TOPASVEGEN. Saksgang: Utval Saksnummer Møtedato Lokal utvikling 032/15 21.04. Arkiv: PlanID - 0472, K2 - L12 Vår ref: 14/2347-6 Journalpostid: 15/8135 Saksbeh.: Ubbo Busboom PLAN 0472.00: DETALJREGULERING FOR OMRÅDET MELLOM JUVELVEGEN OG TOPASVEGEN Saksgang: Utval Saksnummer Møtedato

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER DETALJREGULERING FOR MYRTEIGEN BARNEHAGE

REGULERINGSBESTEMMELSER DETALJREGULERING FOR MYRTEIGEN BARNEHAGE Mandal kommune Teknisk forvaltning REGULERINGSBESTEMMELSER DETALJREGULERING FOR MYRTEIGEN BARNEHAGE Plan ID: 201510 Vedtatt i bystyret: 11.10.16 1. GENERELLE BESTEMMELSER Planen inneholder følgende formål

Detaljer

PLANBESTEMMELSER til områderegulering for. Søbbesva

PLANBESTEMMELSER til områderegulering for. Søbbesva PLANBESTEMMELSER til områderegulering for Søbbesva SAKSBEHANDLING ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN Dato Sign. Oppstartsmøte 09.07.2014 R.H.B. Kunngjøring om igangsatt planlegging 26.07.2014 R.H.B. 1.gangs

Detaljer

Detaljregulering for Fjeldset Handel - 2.gangsbehandling/sluttbehandling

Detaljregulering for Fjeldset Handel - 2.gangsbehandling/sluttbehandling JournalpostID 12/2739 Sakspapir Vår saksbehandler: Charlotte Norstrøm Sektor for teknikk og miljø Detaljregulering for Fjeldset Handel - 2.gangsbehandling/sluttbehandling Utvalg Saksnummer Møtedato Formannskapet

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR HAMREMSÅSEN - SPARBU. REGULERINGSBESTEMMELSER.

REGULERINGSPLAN FOR HAMREMSÅSEN - SPARBU. REGULERINGSBESTEMMELSER. Dato: 12.08.2010 Saksnr/Løpenr: 2010/572-20291/2010 Klassering: L12 REGULERINGSPLAN FOR HAMREMSÅSEN - SPARBU. REGULERINGSBESTEMMELSER. Planen er datert 17.12.09. Saksbehandling: 1.gang i Formannskapet

Detaljer

BERGEN KOMMUNE Bystyrets kontor

BERGEN KOMMUNE Bystyrets kontor BERGEN KOMMUNE Bystyrets kontor Saknr 78-15 Emnekode 5120 Arkivsak 201102115 Til Byrådsavdeling for byutvikling, klima og miljø Fana, gnr. 12, bnr. 72, 204, Eikåsen 1. Reguleringsplan, plan-id 62230000.

Detaljer

Reguleringsbestemmelser

Reguleringsbestemmelser Plan-ID: 2015p229 Detaljreguleringsplan for Langbakken 60 med gang- og sykkelveg i Langbakkens øvre del Endring for del av reguleringsplanene for områdene: Åretta Messenlivegen (057) og Høstmælingen Aagaardvegen

Detaljer

Plan 1135 - Reguleringssak - Privat forslag til detaljreguleringsplan for Bjorlanstunet

Plan 1135 - Reguleringssak - Privat forslag til detaljreguleringsplan for Bjorlanstunet Hå kommune Saksnummer Utval Vedtaksdato 046/14 Utval for tekniske saker og næring 08.04.2014 Saksbehandlar: Harald Grande Sak - journalpost: 11/2210-14/9948 Plan 1135 - Reguleringssak - Privat forslag

Detaljer

Detaljert reguleringsplan for del av Åssiden idrettsanlegg Drammen kommune. Gnr 117 del av bnr 6016 samt 956 og 957

Detaljert reguleringsplan for del av Åssiden idrettsanlegg Drammen kommune. Gnr 117 del av bnr 6016 samt 956 og 957 2011-01-28 Detaljert reguleringsplan for del av Åssiden idrettsanlegg Drammen kommune. Gnr 117 del av bnr 6016 samt 956 og 957 PLANBESKRIVELSE 1.0 INNLEDNING 1.1. OPPDRAGSGIVER Planen fremmes av Drammen

Detaljer

Hausebergveien 11, 98/275 - detaljregulering. Offentlig ettersyn

Hausebergveien 11, 98/275 - detaljregulering. Offentlig ettersyn PLAN- OG BYGNINGSETATEN KRISTIANSAND KOMMUNE Dato: 09.08.2011 Saksnr.: 200608140-10 Arkivkode O: PLAN: 1005 Saksbehandler: Margrete Havstad Saksgang Møtedato Byutviklingsstyret 25.08.2011 Hausebergveien

Detaljer

REVIDERT REGULERINGSPLAN FOR TONLIA

REVIDERT REGULERINGSPLAN FOR TONLIA REVIDERT REGULERINGSPLAN FOR TONLIA REGULERINGSBESTEMMELSER I medhold av plan- og bygningslovens 27-2 har Nordre Land kommunestyre i sak 9/08 vedtatt denne reguleringsplanen med tilhørende bestemmelser.

Detaljer

KLAGE PÅ AVSLAG PÅ SØKNAD OM MINDRE VESENTLIG REGULERINGSENDRING AV 05.01.07. TILTAKSHAVER: NYRÅ AS, V/JOSTEIN BROSVIK OG TORE-JACOB RAA

KLAGE PÅ AVSLAG PÅ SØKNAD OM MINDRE VESENTLIG REGULERINGSENDRING AV 05.01.07. TILTAKSHAVER: NYRÅ AS, V/JOSTEIN BROSVIK OG TORE-JACOB RAA Komite for miljø og byutvikling Bergen kommune Etat for byggesak og private planer Postboks 7700 5020 BERGEN KLAGE PÅ AVSLAG PÅ SØKNAD OM MINDRE VESENTLIG REGULERINGSENDRING AV 05.01.07. TILTAKSHAVER:

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR KONGSLI GRAN KOMMUNE Nordbohus HLV AS

REGULERINGSPLAN FOR KONGSLI GRAN KOMMUNE Nordbohus HLV AS REGULERINGSPLAN FOR KONGSLI GRAN KOMMUNE Nordbohus HLV AS Cowi AS Hønefoss, 30042008 PLANOMTALE Prosess og medvirkning Planarbeidet ble varslet 050707 Varsel ble sendt offentlige myndigheter, berørte eiendommer

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2011007 10/411-35 Dato: 20.04.2012

SAKSFRAMLEGG. Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2011007 10/411-35 Dato: 20.04.2012 RENNESØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2011007 10/411-35 Dato: 20.04.2012 DETALJREGULERING FOR HYTTEPARKERING VED ØVRE HEDLEVIKVEIEN PLID 2011007, INNSTILLING TIL 2. GANGS

Detaljer

Utv.saksnr Utvalg Møtedato 29/13 Hovedutvalg for overordnet planlegging 25.02.2013 SLUTTBEHANDLING - DETALJREGULERING FOR BORGEN BARNEHAGE

Utv.saksnr Utvalg Møtedato 29/13 Hovedutvalg for overordnet planlegging 25.02.2013 SLUTTBEHANDLING - DETALJREGULERING FOR BORGEN BARNEHAGE Ullensaker kommune Regulering SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 29/13 Hovedutvalg for overordnet planlegging 25.02.2013 SLUTTBEHANDLING - DETALJREGULERING FOR BORGEN BARNEHAGE Vedtak Med henvisning

Detaljer

DETALJREGULERING FOR RINGSTADVEGEN 11

DETALJREGULERING FOR RINGSTADVEGEN 11 DETALJREGULERING FOR RINGSTADVEGEN 11 REGULERINGSBESTEMMELSER Reguleringsbestemmelsene datert: 19.05.2015 Tilhørende plankart datert 19.05.2015 Vedtatt av kommunestyret: 24.09.2015 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

Detaljregulering for Lagård bolig fortetting av eiendom 45/19 m.fl. (Plan nr: 1101 19660002_01) detaljregulering

Detaljregulering for Lagård bolig fortetting av eiendom 45/19 m.fl. (Plan nr: 1101 19660002_01) detaljregulering Eigersund kommune REGULERINGSBESTEMMELSER for Detaljregulering for Lagård bolig fortetting av eiendom 45/19 m.fl. (Plan nr: 1101 19660002_01) detaljregulering Bestemmelsene er datert: 31.7.2014 Dato for

Detaljer

BESTEMMELSER TIL Reguleringsplan for Nordre del av Vangli. Saksbeh.: Per Johansen Arkivsaknr.: 10/1956. Sist revidert:

BESTEMMELSER TIL Reguleringsplan for Nordre del av Vangli. Saksbeh.: Per Johansen Arkivsaknr.: 10/1956. Sist revidert: HAMAR KOMMUNE BESTEMMELSER TIL Reguleringsplan for Nordre del av Vangli Arkivopplysinger: Saksbeh.: Per Johansen Arkivsaknr.: 10/1956 Opplysninger om bestemmelsene: Datert: 10.05.10 Sist revidert: Opplysninger

Detaljer

PLAN : DETALJREGULERING FOR OFFENTLIG FORMÅL NORD FOR STEMMEN, KVERNALAND

PLAN : DETALJREGULERING FOR OFFENTLIG FORMÅL NORD FOR STEMMEN, KVERNALAND Arkiv: PlanID - 0410.01, K2 - L12 Vår ref: 16/963-6 Journalpostid: 16/14655 Saksbeh.: Henrik Iversen PLAN 0410.01: DETALJREGULERING FOR OFFENTLIG FORMÅL NORD FOR STEMMEN, KVERNALAND Saksgang: Utval Saksnummer

Detaljer

PLANBESKRIVELSE LAKSEVÅG GNR.124 BNR. 98 M.FL., VESTRE VADMYRA -LYNGFARET BARNEHAGER

PLANBESKRIVELSE LAKSEVÅG GNR.124 BNR. 98 M.FL., VESTRE VADMYRA -LYNGFARET BARNEHAGER Oppdragsgiver Bergen kommune, Byrådsavd. for finans, eiendom og eierskap, Etat for utbygging Rapporttype Planbeskrivelse 2013-09-04 Rev. 2015-03-26 PLANBESKRIVELSE LAKSEVÅG GNR.124 BNR. 98 M.FL., VESTRE

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2012005 12/259-16 Dato: 17.02.2014

SAKSFRAMLEGG. Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2012005 12/259-16 Dato: 17.02.2014 RENNESØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2012005 12/259-16 Dato: 17.02.2014 DETALJREGULERING FOR FELT B7B PÅ SKORPEFJELL PLANID 2012005 - FØRSTE GANGS BEHANDLING Vedlegg: 1.

Detaljer

Detaljreguleringsplan - Gamleveien 4 - Ny 1. gangs behandling

Detaljreguleringsplan - Gamleveien 4 - Ny 1. gangs behandling Sokndal kommune Saksbehandlar -Plan- og miljørådgiver- Greta Benediktsdottir ArkivsakID: 12/1081 Arkivkode: FA - L12 Saksnummer Utvalg Dato 036/15 Hovedutvalg for Landbruk miljø og teknikk 17.06.2015 Detaljreguleringsplan

Detaljer

Planbestemmelser for detaljregulering av Finsland barnehage, bedehus og boligfelt i Songdalen kommune

Planbestemmelser for detaljregulering av Finsland barnehage, bedehus og boligfelt i Songdalen kommune Planbestemmelser for detaljregulering av Finsland barnehage, bedehus og boligfelt i Songdalen kommune Plan nr. 2011-10 Datert: 08.07.11. Sist revidert: 19.10.11. 1. Bebyggelse og anlegg (pbl. 12-5, pkt.

Detaljer

Utvalg: Møtedato: Utvalgssak: Kommunestyret 29.04.2015 43/15

Utvalg: Møtedato: Utvalgssak: Kommunestyret 29.04.2015 43/15 SAKSFREMSTILLING Utvalg: Møtedato: Utvalgssak: Kommunestyret 29.04.2015 43/15 Avgjøres av: Sektor: Samfunn- og miljøsektoren Arkivsaknr.: Arkivkode: Saksbeh.: Heidi Sten-Halvorsen 2014/3119 - L80 14 Detaljreguleringsplan

Detaljer

BESTEMMELSER 0605_328 Detaljregulering for Mosselia

BESTEMMELSER 0605_328 Detaljregulering for Mosselia RINGERIKE KOMMUNE MILJØ- OG AREALFORVALTNING, AREAL- OG BYPLANKONTORET BESTEMMELSER 0605_328 Detaljregulering for Mosselia Utarbeidet av Sivilingeniør Bjørn Leifsen As Bearbeidet av Ringerike kommune,

Detaljer

Reguleringsbestemmelser for Toksåsen Froland kommune Plan nr. NNN

Reguleringsbestemmelser for Toksåsen Froland kommune Plan nr. NNN Reguleringsbestemmelser for Toksåsen Froland kommune Plan nr. NNN 1 Generelt 1.1.1 Disse bestemmelser gjelder for det regulerte området som er vist med reguleringsgrensen på plankartet. 2 Reguleringsformål

Detaljer

Planbeskrivelse for detaljregulering for Øvre Eikrem BK1 og BK2

Planbeskrivelse for detaljregulering for Øvre Eikrem BK1 og BK2 Planbeskrivelse for detaljregulering for Øvre Eikrem BK1 og BK2 1. Bakgrunn 1.1 Hensikten med planen Det er for Øvre Eikrem vedtatt en områdeplan som er grunnlag for utarbeiding av detaljregulering for

Detaljer

SAKEN GJELDER: 2. GANGS BEHANDLING - DETALJREGULERING BOLIGPROSJEKT PÅ BUVIKA BRYGGE GNR/BNR. 2/86 M.FL.

SAKEN GJELDER: 2. GANGS BEHANDLING - DETALJREGULERING BOLIGPROSJEKT PÅ BUVIKA BRYGGE GNR/BNR. 2/86 M.FL. Side 1 Skaun kommune Arkivkode: L13 Arkivsaksnr.: 13/505 Saksbehandler: Ingebjørg Stavheim Saksnummer Utvalg Møtedato 4/15 Plan og miljøutvalget 13.01.2015 2/15 Kommunestyret 29.01.2015 SAKEN GJELDER:

Detaljer

Årølia Vest BK 2-2 PLANBESTEMMELSER. Plannummer: Vedtatt i Molde kommunestyre sak 48/16,

Årølia Vest BK 2-2 PLANBESTEMMELSER. Plannummer: Vedtatt i Molde kommunestyre sak 48/16, Årølia Vest BK 2-2 Plannummer: PLANBESTEMMELSER Vedtatt i Molde kommunestyre sak 48/16, 19.05. 2016 Sist revidert 17.11.2015 1 Felles bestemmelser Fellesbestemmelser gjelder for hele planområdet dersom

Detaljer

Varsling om oppstart av mindre reguleringsendring/detaljregulering for Espira Sånum barnehage, Mandal kommune.

Varsling om oppstart av mindre reguleringsendring/detaljregulering for Espira Sånum barnehage, Mandal kommune. 16.05.2015 2015.150/RAS Varsling om oppstart av mindre reguleringsendring/detaljregulering for Espira Sånum barnehage, Mandal kommune. I medhold av plan- og bygningsloven 12-8 varsles det på vegne av Espira

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR SOLSTAD VEST

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR SOLSTAD VEST REGULERINGSBESTEMMELSER FOR SOLSTAD VEST Dato 21.01.15 Planid: Solstad Vest, gbnr. 4044/535, 4046/123 og 4044/691 Plantype: Detaljert reguleringsplan Revisjoner Dato Saksnr. Merk. Ikraft dato Saksnr Godkjent

Detaljer

Vedlegg 4.1 til Endringsnotat detaljreguleringsplan for Hurdalssjøen økologiske landsby Boligtun 2 til 5

Vedlegg 4.1 til Endringsnotat detaljreguleringsplan for Hurdalssjøen økologiske landsby Boligtun 2 til 5 10.11.15 Oppsummering av og kommentar til høringsuttalelser ifm offentlig ettersyn av: Detaljreguleringsplan for Hurdalssjøen økologiske landsby Boligtun 2 til 5, Hurdal kommune. Dette dokumentet er et

Detaljer

MINDRE ENDRING AV REGULERINGSPLAN - FJELLBO FORRETNINGSOMRÅDE

MINDRE ENDRING AV REGULERINGSPLAN - FJELLBO FORRETNINGSOMRÅDE Arkivsak-dok. 15/00232-6 Saksbehandler Mette Kleppe Saksgang Miljø- og utviklingsutvalget Møtedato MINDRE ENDRING AV REGULERINGSPLAN - FJELLBO FORRETNINGSOMRÅDE Rådmannens innstilling: Med hjemmel i plan-

Detaljer