BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer"

Transkript

1 BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer Fagnotat Til: Byrådsavdeling Byutvikling, klima og miljø Fra: Etat for byggesak og private planer Dato: Saksnr.: /63 Emnekode: ESARK 5120 Saksbeh.: HDNO Laksevåg, gnr 124, bnr 98 m.fl. Vestre Vadmyra-Lyngfaret barnehager. Arealplan-ID FORSLAG TIL DETALJREGULERING, FAGNOTAT 2. GANGS BEHANDLING Kort om planforslaget Rambøll AS fremmer på vegne av Bergen kommune, Etat for utbygging, planforslag for et område i Laksevåg bydel, ved Vestre Vadmyra i Loddefjord. Planområdet er ca. 25 daa, og består av eksisterende Vadmyra barnehage og Lyngefaret barnehage. Planområdet grenser mot vei, boligområder og friområder. Figur 1: T.v: Kartutklipp med omtrentlig markering av planområdet. T.h.: Planområdet sett fra sør mot nord. Bakgrunnen for planarbeidet Eksisterende Vadmyra barnehage er vurdert til å ha for liten kapasitet. I Plan for barnehageutbygging står det at Vadmyra barnehage skal utvides med 20 plasser, og det skal med bakgrunn i dette utredes løsning for en ny barnehage som skal erstatte eksisterende barnehage. Kort oppsummering av selve planforslaget Formålet med planarbeidet er å legge til rette for riving av eksisterende Vadmyra barnehage og etablering av ny permanent barnehage med tilhørende anlegg, vegtilkomst og friområde. Ny Vadmyra barnehage vil få økt kapasitet fra 39 til 63 barn. Utnyttelsesgraden er satt til 35 %-BRA for Vadmyra barnehage, og 20 %-BRA for Lyngfaret barnehage. Det legges til rette for etablering av egen tilkomstvei til barnehagene fra den kommunale vegen Vestre Vadmyra nord i planområdet. Side 1 av 11

2 Planforslaget tilrettelegger for totalt 22 parkeringsplasser. Nye Vadmyra barnehage planlegges med omtrent 2160 m 2 uteareal. Planforslaget åpner for en bedre organisering av eksisterende parkeringssituasjon for Vestre borettslag og Vadmyra borettslag ved at parkeringsfeltene deres adskilles, og ved at Vadmyra borettslag får ny innkjørsel til sitt parkeringsområde. Etablert turvei mellom Vestre Vadmyra og Hetleviksåsen opprettholdes omtrent som i dag, men forbedres gjennom bedre bredde, samt opparbeidelse av hvilelommer og rekkverk. For utfyllende opplysninger vises til vedleggene (materiale utarbeidet av forslagsstiller). Materialet er gjennomgått av fagetaten og anses som dekkende. Innkomne merknader og uttalelser ved offentlig ettersyn Planforslaget lå ute til offentlig ettersyn i tidsrommet Det kom inn 1 privat merknad og 8 uttalelser fra høringsinstanser. Merknadene og uttalelsene er oppsummert og kommentert av plankonsulenten i vedlegg D. Dette materialet er gjennomgått av fagetaten og vurderes som dekkende. I uttalelsene og merknadene blir det i hovedtrekk pekt på følgende: Vadmyra borettslag kan ikke være med på etablering av parkeringshus grunnet økonomi. VA-rammeplan må utdypes hva gjelder behov for fordrøyningsmagasin, og generelt angående overvannshåndtering. Etablering av trafikksikker varelevering og forhold som ivaretar lastebilsjåførenes arbeidsmiljø er viktig. Byantikvaren motsetter seg rivning av eksisterende Vadmyra barnehage grunnet spesielle arkitektoniske kvaliteter. Grønn etat etterlyser vurdering av naturmangfold etter naturmangfoldloven Statens vegvesen setter krav om at planområdet blir utvidet slik at krysset med fylkesvegen Vadmyraveien får en utforming i tråd med kravene i N100. Trafikketaten mener at regulering av parkeringshus (o_phu) avsatt til spesielle grupper (barnehage og borettslag) ikke støtter formålet som offentlig, og bør være privat/felles. Kjøreveg (o_kv2 og o_kv3) til parkeringsarealet og parkeringsplasser avsatt til ansatte (o_pp1 og o_pp2) bør reguleres til felles. Gangvegen SGG4-5 er i dag privat, og Trafikketaten mener denne bør gjøres offentlig for å få en sammenhengende gangveg mellom de to kommunale vegene Lyngfaret og Vestre Vadmyra. Det ble i tillegg foretatt en begrenset høring våren 2014 på bakgrunn av utvidelse av planområdet. Planområdet ble utvidet til å inkludere gangveg øst for barnehagene sørover til vegen «Lyngfaret» og krysset «Vestre Vadmyra/Vadmyraveien», med tilhørende forbindelse fra planområdet. Det kom ikke inn noen merknader. Endringer etter 1.gangs behandling/offentlig ettersyn Endringer som er foretatt etter 1.gangs behandling/offentlig ettersyn fremgår av vedlegg D. Alt planmateriell er oppdatert i henhold til endringene. Kort oppsummert innebærer endringene: Plangrensen er utvidet til å inkludere krysset mellom Vestre Vadmyra og Vadmyraveien, slik at krysset kan opparbeides i tråd med kravene i N100. Side 2 av 11

3 Forslagsstiller har avklart med Statens Vegvesen at det ikke skal knyttes rekkefølgekrav om opparbeiding av krysset i forbindelse med utbygging av reguleringsplanen. Hele den den eksisterende gangvegen øst for barnehagene (o_sgg04-05) er tatt med i planen, og planområdet utvides dermed sørover til vegen «Lyngfaret». Gangvegen går fra privat til offentlig eierform. Utnyttelsesgrad for Lyngfaret barnehage, o_bbh1, er redusert fra 25% til 20%. Utnyttelsesgrad for Vadmyra barnehage, o_bbh2, er økt fra 30 % til 35 %. Parkeringsløsning med felles parkeringshus, o_phu, for barnehagene og Vadmyra borettslag utgår. Antall parkeringsplasser for barnehagene reduseres fra 30 til 22. Det er lagt inn en ny snuhammer som åpner for varelevering ved Vadmyra barnehage Gangsti i vest, o_sgg01, opprettholdes hovedsakelig som den ligger i dag, men blir utbedret med hensyn til bredde, dekke, lys og hvilepunkt. Eget renovasjonsområde, f_bre2, for barnehagene er lagt inn i kartet. Fagetatens vurdering Fagetaten har vurdert alle aktuelle tema, men nedenfor følger kun kommentarer til de aktuelle hovedproblemstillingene i saken. For opplysninger om øvrige tema henvises til forslagstillers planbeskrivelse. Formål Dagens bruk av området er i strid med gjeldende reguleringsplaner (planid og ) ettersom området er regulert til boligbebyggelse med tilhørende grøntområder. Hensikten med planforslaget er å regulere til eksisterende bruk, barnehageformål. Planforslaget legger opp til at eksisterende Vadmyra barnehage på gnr. 124 bnr. 402 rives og erstattes av nytt barnehagebygg med tilhørende parkeringsanlegg, vegtilkomst og friområde. Fagetaten slutter seg til planforslagets formål. Vadmyra borettslag Vadmyra barnehage Lyngfaret barnehage Figur 2 Ortofoto over området sett fra sør mot nord Side 3 av 11

4 Tilkomst Hverken Vadmyra barnehage eller Lyngfaret barnehage har i dag egen tilkomstvei eller egne parkeringsplasser for bil. Det resulterer i at ansatte, foreldre og besøkende til barnehagene parkerer på parkeringsplasser tilhørende Vestre borettslag, Vadmyra borettslag og Coop prix. Planforslaget vil utbedre denne situasjonen ved å tilrettelegge for ny tilkomst til barnehagene samt egne parkeringsplasser. Ny tilkomstvei til barnehagene er foreslått etablert med avkjørsel fra den kommunale veien Vestre Vadmyra. Avkjørselen er lokalisert ved eksisterende gatekjøkken, og medfører at dette må rives. Den nye vegen, f_skv2, er planlagt med minimum 5,5 meters bredde. Adkomstvegen etableres i henhold til dagens krav til helning. Vegen skal driftes av barnehagene, og eies av Bergen kommune ved Etat for bygg og eiendom. Fagetaten er positiv til at planområdet får kjørbar tilkomst med egne parkeringsplasser, men vi ser samtidig at opparbeidelse av ny veg og parkeringsareal vil medføre etablering av en høy støttemur på 4-5 meter tett opptil den eksisterende gangvegen o_sgg04, hvor det i dag er naturlig vegetasjon. Fagetaten ønsker at det settes krav til materialbruken i denne muren, og vi har derfor foreslått at følgende bestemmelse legges til: I f_svt7 skal mur opparbeides med naturstein. Forslagsstiller har fulgt opp dette. Parkering Parkering har vært et viktig tema i plansaken. Som nevnt er situasjonen i dag at barnehagene ikke har egne parkeringsplasser, men benytter parkeringsområdet til de to tilgrensende borettslagene. Dette fører til mangel på biloppstillingsplasser i området. Ulike alternativer for parkering ved Vadmyra og Lyngfare barnehage har vært vurdert underveis i planprosessen. Ved første gangs behandling var det innregulert en løsning med parkering på to plan i et parkeringshus med plass til 76 biler. Det var lagt opp til sambruk av parkeringshuset for barnehagene og Vadmyra borettslag. Etter innspill fra Vadmyra borettslag ved offentlig ettersyn ble parkeringshuset tatt ut av planen. Ny løsning innebærer én parkeringsrekke nordøst for de to barnehagene, hvor plassene kun tilfaller BBH1-2. Figur 3 Illustrasjon av foreslått parkeringsløsning for barnehagene Side 4 av 11

5 Planområdet ligger i parkeringssone P4 i KPA I henhold til dagens parkeringsnorm for barnehage kreves det 3-5 parkeringsplasser for bil og 1 sykkelparkeringsplass per. 10 barn. Det forventes til sammen 117 barn i Vadmyra og Lyngfaret barnehage hvilket gir et minstekrav på ca. 35 biloppstillingsplasser og sykkelplasser. Planforslaget tilrettelegger for totalt 22 bilparkeringsplasser til barnehagene. Parkeringsdekningen oppfyller ikke minstekravet i KPA, men har et avvik på ca. 13 parkeringsplasser. De 2 sørligste parkeringsplassene er tenkt reservert for henting/bringing av barn, mens de resterende 20 plassene skal benyttes både til henting/bringing samt som parkering for ansatte. Fagetaten mener de to parkeringsplassene i sør ikke er optimale. Plassene er trange og inneklemt mellom snuhammer for varelevering og barnehagens renovasjonsanlegg, BRE2. Vi ser samtidig at gode parkeringsløsninger er en utfordring å få til på tomten. Når foreslått antall parkeringsplasser i utgangspunktet er under minimumskravet, må fagetaten derfor likevel akseptere lokalisering av to parkeringsplasser her. Parkeringsnormen kan fravikes ved tungtveiende argumenter som eksempelvis god kollektivdekning. Forslagsstiller forutsetter at barnehagens sentrale lokalisering i forhold til omkringliggende borettslag gjør at mange vil kunne følge barna til barnehagen uten å benytte privatbil. Kollektivdekningen i området er nokså god, da barnehagene ligger i nær tilknytning (ca. 150 m) til flere bussholdeplasser. Fra Vadmyravegen, like ved Vadmyra borettslag, går stambuss nr. 6 som har rute mellom Lønborglien og Klasatjønnveien, med avgang ca. hvert 10 minutt morgen og ettermiddag. Mellom Hetlevikåsen, sørvest for planområdet, og Loddefjord terminal går buss nr. 41, med avgang ca. hvert 20 minutt. Loddefjord terminal ved Vestkanten kjøpesenter ligger ca. 500 meter øst for barnehagene, og her går buss nr. 5, 6, 20, 24, 41, 42, 43, 44 og 45. Fagetaten mener at nærheten til omkringliggende borettslag, nærheten til et senterområde samt nokså god kollektivdekning gir grunnlag for at et fravik fra parkeringsnormen kan aksepteres i denne saken. Sammenlignet med i dag, hvor det ikke er noen tilrettelagte parkeringsplasser for Lyngfaret og Vadmyra barnehage, gir 22 p-plasser tross alt en vesentlig forbedret situasjon for parkering og henting/bringing av barn til barnehagene. Parkeringsdekningen for sykkel skal oppfylle minstekravet til sykkeloppstillingsplasser i KPA Det er satt av plass til 12 parkeringsplasser for sykkel innenfor f_svg4, mellom de nordligste biloppstillingsplassene og snuhammeren ved Vadmyra barnehage. Forslagsstiller tilrettelegger også for mulig sykkelparkeringsplass under tak ved kjellerinngangen til nybygget. Planforslaget åpner for en bedre organisering av eksisterende parkeringssituasjon for Vestre borettslag (SPP1) og Vadmyra borettslag (SPP2) ved at parkeringsfeltene i større grad adskilles, og ved at Vadmyra borettslag får ny innkjørsel til sitt parkeringsområde via o_skv2. Forslagsstiller viser gjennom planforslaget hvordan opparbeiding og omorganisering av parkeringsarealet kan øke totalt antall parkeringsplasser med ca. 60 plasser. I dag er det en del grønne gressflekker innimellom parkeringsarealet (se figur 2). Fagetaten ser at foreslått parkeringsløsning vil medføre at mesteparten av disse grønne områdene vil erstattes av fast dekke, og mener gatemiljøet utenfor borettslaget blir forringet om resultatet av reguleringsplanen er store asfalterte parkeringsflater. Vi ønsker derfor at permeabelt dekke vurderes på disse parkeringsplassene. Dette er tatt inn reguleringsbestemmelsene under pkt. 6.7 og 6.8. Side 5 av 11

6 Varelevering Etter offentlig ettersyn er det tilrettelagt for mulig varelevering ved to lokasjoner. Det etableres to snuhammere, en ved Vadmyra barnehage i nord og en ved Lyngfaret barnehage lengre sør. Det er snuhammeren ved Lyngfaret barnehage som skal fungere som hovedområdet for varelevering, da det her tilrettelegges for personalområde, lager og heis. Gangadkomst til barnehagene er plassert utenfor snuområde for lastebil, og gjerder og porter etableres slik at det ikke oppfordres til å krysse plass avsatt til varelevering. Levrandørenes utviklings- og kompetansesenter (LUKS) uttaler i høringssvar datert at denne løsningen for varelevering vil kunne fungere på en forsvarlig måte. Trafikksikkerhet Tomtens beliggenhet og topografi gjør at tilstrekkelig areal til samferdselsformålet er en utfordring. Adkomstveg, parkeringsplasser og varelevering er planlagt innenfor et nokså smalt område nordøst for barnehagene. Fagetaten mener at så mye forskjellig aktivitet innenfor et såpass lite område fordrer at det er tydelig gangsoner som separerer myke trafikanter fra harde trafikanter. Det er regulert inn fortau (f_sf5-6) mellom parkeringsplassene og barnehagene. Dette sikrer at barna kan gå fra parkeringsplass til barnehagen uten å bevege seg ut i kjøreveien (f_skv2). Fartsgrensen på ny adkomstvei vil bli satt til 30 km/t, og fotgjengerfelt skal etableres i krysningspunkter, og langs parkeringsområder tilknyttet barnehagene. Vi ser at den foreliggende parkeringsløsningen ivaretar sikkerheten til myke trafikanter på en bedre måte enn det tidligere grepet med parkeringshus gjorde. Fagetaten mener at det endelige planforslaget sikrer trafikksikkerhet på en tilfredsstillende måte. Utnyttelsesgrad og byggehøyder Eksisterende Vadmyra barnehage har en mønehøyde på kote +37, mens planlagt ny barnehage (o_bbh2) er foreslått med maks mønehøyde kote +38. Utnyttingsgraden for ny barnehage er satt til 35%-BRA hvilket gir maksimal bygningsmasse på 1002 m 2. Dagens barnehage har en utnyttelsesgrad på 19%-BRA. Fagetaten har ingen innvendinger til foreslått utnyttelsesgrad eller høyder for o_bbh2. Slik vi vurderer det legger planforslaget opp til et moderat bygg med god terrengtilpasning, hvilket vi mener er et positivt grep i denne plansaken. Lyngfaret barnehage, o_bbh1, har i dag en mønehøyde på kote +41. Planforslaget åpner for en økning i mønehøyde til kote +44. Utnyttelsesgraden for Lyngfaret barnehage er satt til 20%-BRA, hvilket gir maksimal bygningsmasse på 876 m 2. Planforslaget åpner for en noe økt byggehøyde og utnyttelsesgrad sammenlignet med dagens situasjon for å gi mulighet til etablering av varmepumper, løfting av tak, etablering av uteboder/varemottak og lignende. Fagetaten ønsker ikke at reguleringsplanen skal åpne for at Lyngfaret barnehage kan bygges på med inntil tre meter, hvilket i praksis utgjør en hel etasje. Vi foreslår at byggehøyden beholdes på k+41 i plankart og bestemmelser, men at en gjennom reguleringsbestemmelsene åpner for at det kan gis to meter ekstra byggehøyde ved etablering av varmepumper, solcellepanel o.l. Forslagsstiller har fulgt opp vår anbefaling. Fjernvirkning Oppføring av nytt barnehagebygg og ny adkomstveg til barnehagene vil medføre at bygget blir noe mer eksponert enn tilfellet er i dag. Nybygget plasseres nærmere friområdet og gangveg i nordvest, og vil bli mer synlig herfra enn i dag. Omkringliggende borettslag vil ikke miste sollys eller utsikt som følge av utbyggingen. Side 6 av 11

7 Vadmyra barnehage Vadmyra borettslag Lyngfaret barnehage Figur 4 Illustrasjon som viser foreslått nytt barnehagebygg sett fra sørøst mot nordvest. Terrengtilpasning og massebalanse Barnehagetomten ligger på et på høydeplatå og har en helning mot øst. Høydeforskjeller krever en større omarbeiding av planområdet for å oppnå universelt utformede uteområder, tilfredsstillende adkomstvei, og opparbeidede parkeringsplasser. Enkle beregninger viser at tiltaket vil medføre overskuddsmasser på ca m 3. Disse skal fraktes til godkjent deponi. Opparbeiding av f_skv1 og parkeringsplasser, f_spp3-4 vil medføre inngrep i grøntarealet som i dag ligger mellom barnehagetomtene og parkeringsarealet til Vadmyra borettslag, slik snittet under illustrerer. Inngrepet vil medføre etablering av en ca. 4-5 meter høy mur mellom barnehagetomt og parkeringsarealet til Vadmyra borettslag. Fagetaten ser at denne muren vil kunne oppleves skjemmende for myke trafikanter som ferdes langs gangvegen o_sgg04 like på nedsiden av muren. Fagetaten er opptatt av at muren oppføres med god materialbruk, som omtalt under avsnittet om tilkomst. Figur 5 Snitt gjennom ny parkeringsplass for barnehagene. Eksisterende terreng er blåstiplet. Terrenginngrepet i grøntområdet vest for Vadmyra barnehage er mindre i planen som nå foreligger enn tilfellet var ved offentlig ettersyn, da forslagsstiller har valgt å beholde gangveg (o_sgg01) omtrent slik den ligger i terrenget i dag. Det er en viss terrengforskjell mellom parkeringsarealet tilhørende barnehagene og planert terreng foran nye Vadmyra barnehage. Ved offentlig ettersyn var terrengforskjellen løst med oppføring av støttemur og trapper mellom parkeringsareal og barnehagen. I foreliggende planforslag er denne løsningen forkastet, og forslagsstiller legger nå i stedet opp til at det Side 7 av 11

8 etableres en grønn skråning mellom barnehagetomt o_bbh2 og fortauet f_sf5 (se figur 4). Dette vurderer fagetaten som et positivt grep, som sikrer bedre terrengbehandling samt at det gir en mer naturlig overgang mellom parkeringsplassen og barnehagen. Uteoppholdsareal for barnehage Fagetatens mulighet til å vurdere størrelsen på utearealet er begrenset, da antall barn i ny barnehage ikke er fastsatt enda. I planforslaget vises det til et veiledende antall på 63 barn for o_bbh2, og 2160 m 2 uteareal. Kunnskapsdepartementets Veileder for utforming av barnehagens utearealer (2006) operer med en retningsgivende arealnorm som tilsier at utearealet per barn over tre år bør være 24 kvadratmeter og 33 kvadratmeter for barn under tre år. I en normal situasjon der halvparten av barna er under tre år og halvparten er over tre år vil dette tilsi et krav på 1795,5 m 2 uteareal for en barnehage med 63 barn. Vadmyra barnehage legger opp til 2760 m 2 uteareal, hvilket er tilstrekkelig til å oppfylle arealkravet. Planforslaget setter gjennom bestemmelsene (vedlegg B) krav til at maksimalt antall barn i barnehagene skal justeres etter tilgjengelig uteoppholdsarealer, i henhold til Kunnskapsdepartementets arealnorm. Fagetaten vurderer det som tilstrekkelig. Utearealet plasseres hovedsakelig i sør, og har gode solforhold. Det skal tilrettelegges for oppholdssoner av ulik karakter som er tilpasset minst to ulike aldersgrupper. Planforslaget legger opp til at 75% av utearealet skal være planert og 25% skal ligge i terreng. Forslagsstiller foreslår at furuskogen ryddes og tilrettelegges som lekeareal med mulighet for integrerte lekeapparater. Fagetaten er positiv til dette. Den naturlige vegetasjonen må bevares på en slik måte at bruk vil fremme motoriske ferdigheter hos barn ihht. Bergen kommune sin Plan for barnehageutbygging Lyngfaret barnehage oppgis pr i dag å ha 2675 m2 utendørs oppholdsareal fordelt på 54 barn. I planforslaget er formål o_bbh m2. Bebygd areal er ca. 650 m2. Det forutsettes at nødvendig uteoppholdsareal kan dekkes av tomtens ubebygde areal, slik som i dag. Gangveger Ved offentlig ettersyn var den eksisterende gangvegen (o_sgg01-02) som går gjennom friområdet vest for Vadmyra barnehage foreslått lagt om for å bedre stigningen på denne, og for å gi rom til nytt barnehagebygg. I etterkant har forslagsstiller valgt å gå bort i fra en slik omlegging. Dette fordi løsningen ville føre til store terrenginngrep i friområdet uten at vegen ville få bedre stigningsforhold enn 1:10, og dermed heller ikke oppnår universell utforming. I foreliggende planforslag har forslagsstiller i stedet valgt å beholde gangvegen omtrent slik den ligger i dag, men vegen oppgraderes i form av breddeutvidelse, belysning, rekkverk, hvilelommer og benker. Stigningsforholdet vil forbli 1:6 på det bratteste partiet. Trafikketaten og Grønn etat er positive til den justerte løsningen for SGG Trafikketaten skal stå for av drift og vedlikehold av gangvegen SGG Figur 6 Illustrasjonene viser løsning for gangveg ved off. ettersyn t.v., og gjeldende forslag for gangveg t.h. Fagetaten er enig med forslagsstillers konklusjon i at det totalt sett er en bedre løsning å utbedre gangvegen der den ligger i dag, sett opp mot de terrenginngrep som en omlegging av vegen ville føre til. Et stigningsforhold på 1:6 er langt i Side 8 av 11

9 fra universelt utformet, men vi ser samtidig at planlagte hvilerepos og rekkverk vil gjøre vegen mer tilgjengelig enn den er i dag. Eksisterende gangveg (o_sgg04 og o_sgg05) mellom de kommunale vegene Vestre Vadmyra og Lyngfaret er i dag privateid. Denne vil overtas av Trafikketaten som følge av detaljreguleringen. Gangvegen blir regulert helt sør til krysset Lyngfaret med minimum 2,5 meters bredde, universell utforming og belysning etter håndbok V124. Byggegrense Nytt barnehagebygg (o_bbh2) foreslås oppført lengre nordvest mot friområdet enn hvor eksisterende Vadmyra barnehage ligger plassert i dag, og vil bli liggende nokså tett opp til gangveg o_sgg01. Byggegrensen for o_bbh2 mot o_sgg01 er lagt ca. 4 meter fra ytterkanten av gangvegen. Fagetaten har argumentert for at byggegrensen bør trekkes lengre bort fra vegen, i tråd med vist bygg i illustrasjonsplanen. Forslagsstiller viser til at det er ønskelig med en litt romslig byggegrense her for å ha rom til oppføring av eventuelle murer o.l. Fagetaten står fast på vår anbefaling om å trekke byggegrensen lengre inn, men mener at det gjennom reguleringsbestemmelsene kan åpnes for oppføring av enkle konstruksjoner, som innbefatter murer o.l. Støy Fagetaten viser til støyrapporten (vedlegg K) utarbeidet av Rambøll, datert , som konkluderer med at hele barnehageområdet vil ligge i hvit støysone, og ha Ldag 55dB eller lavere med støy fra fly og vegtrafikk. Rambøll mener bestemmelsene mht. støy i KPA tilfredsstilles. Rapporten viser en uendret situasjon frem mot Grønnstruktur/ Barn og unges interesser I skogsområdet som omgir barnehagene finnes det flere brukte tråkk og snarveger. Å bevare det grønne friområdet best mulig er således viktig for å ivareta både grønnstruktur, og barn og unges interesser, i planområdet. Planforslaget medfører små endringer i forhold til dagens situasjon. Det nye barnehagebygget vil komme noe nærmere friområdet i vest, og vil bli noe mer eksponert, men berører ikke skogens tilgjengelighet for barn og unge. Planforslaget innebærer ikke vesentlige inngrep i tilgrensende naturområder. Universell tilgjengelighet Det er universell tilkomst til barnehagene via fortauene f_sf5-6. Gangvegen gjennom friområdet (o_sgg01) er foreslått videreført omtrent som i dag, med et stigningsforhold på 1:6. Som nevnt over ble det vurdert å legge om gangvegen for å bedre tilgjengeligheten, men løsningen ble forkastet grunnet medførende terrenginngrep i grøntområdet. Gangvegen utbedres med hvilerepos og rekkverk, og gjøres således mer tilgjengelig enn i dag. Konklusjon Fagetaten slutter seg i hovedsak til hovedformålet barnehage og det planfaglige grepet i planforslaget. Fagetaten mener imidlertid at planforslaget må endres på følgende punkter for å være tilfredsstillende: Byggegrense langs o_sgg01, nordvest i felt BBH2, trekkes tilbake i tråd med vist nybygg på illustrasjonsplan. Det legges til en ny reguleringsbestemmelse som åpner for oppføring av enkle konstruksjoner utenfor byggegrensen her. Forslaget til reguleringsplan anbefales vedtatt med overnevnte endringer. Side 9 av 11

10 Anbefalt forslag fra fagetaten: I medhold av plan- og bygningslovens 12-12, jf. samme lovs 12-11, vedtas følgende forslag til detaljregulering: Laksevåg gnr 124 bnr 98 m.fl. Vestre Vadmyra Lyngfaret Barnehager Detaljregulering, Arealplan-ID , vist på plankart sist datert Tilhørende reguleringsbestemmelser datert/revidert Med følgende endringer: Byggegrense nordvest i felt o_bbh2 trekkes tilbake i plankartet, i tråd med vist nybygg i illustrasjonsplan. Følgende reguleringsbestemmelse legges til: Utenfor byggegrensen i nordvest tillates det oppført enkle konstruksjoner som murer o.l. ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER Petter Wiberg byggesakssjef Ulf Sæterdal seksjonsleder Side 10 av 11

11 Vedlegg: A. Plankart datert , dok.nr. 63, fil 17. B. Reguleringsbestemmelser, datert , dok.nr. 63, fil 3. C. Forslagsstillers planbeskrivelse, datert , dok.nr. 63, fil 4. D. Merknadskommentarer og oppsummering av endringer, datert , dok.nr. 63, fil 5. E. Illustrasjonsplan datert , dok.nr. 63, fil 6 F. Snitt datert dok.nr. 63, fil 6 G. Fjernvirkning og Volumskisser, datert , dok.nr. 63, fil 6 H. Sol/skygge illustrasjoner eksisterende situasjon, datert , dok.nr. 63, fil 9 I. Sol/skygge illustrasjoner ny situasjon del 1, datert , dok.nr. 63, fil 10 J. Sol/skygge illustrasjoner ny situasjon del 2, datert , dok.nr 63, fil 11 K. Støyrapport, datert , dok.nr. 63, fil 12 Fullstendig dokumentoversikt og saksgang, se snr Side 11 av 11

Laksevåg, gnr 124, bnr 98 m.fl. Vestre Vadmyra-Lyngfaret barnehager. Arealplan-ID 63080000, 2. gangs behandling av reguleringsplan

Laksevåg, gnr 124, bnr 98 m.fl. Vestre Vadmyra-Lyngfaret barnehager. Arealplan-ID 63080000, 2. gangs behandling av reguleringsplan Byrådssak 176/15 Laksevåg, gnr 124, bnr 98 m.fl. Vestre Vadmyra-Lyngfaret barnehager. Arealplan-ID 63080000, 2. gangs behandling av reguleringsplan MASR ESARK-5120-201301595-97 Hva saken gjelder: Rambøll

Detaljer

Fana, Gnr 40, Bnr 180, Nedre Smøråsvegen, Reguleringsplan. Arealplan-ID FAGNOTAT 2. GANGS BEHANDLING

Fana, Gnr 40, Bnr 180, Nedre Smøråsvegen, Reguleringsplan. Arealplan-ID FAGNOTAT 2. GANGS BEHANDLING BERGEN KOMMUNE Byutvikling/Etat for byggesak og private planer Fagnotat Til: Byrådsavdeling for byutvikling Fra: Etat for byggesak og private planer Dato: 16.03.2016 Saksnr.: 201417985/49 Emnekode: ESARK

Detaljer

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer Fagnotat Til: Byrådsavdeling for byutvikling, klima og miljø Fra: Etat for byggesak og private planer Dato: 30.12.2013 Saksnr.:

Detaljer

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer. Saksnr.: /44

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer. Saksnr.: /44 BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer Fagnotat Til: Byrådsavdeling Byutvikling, klima og miljø Fra: Etat for byggesak og private planer Dato: 29.06.2011 Saksnr.:

Detaljer

REGULERINGSFORSLAG TIL OFFENTLIG ETTERSYN

REGULERINGSFORSLAG TIL OFFENTLIG ETTERSYN REGULERINGSFORSLAG TIL OFFENTLIG ETTERSYN Saksnr.: 201214729/13 Emnekode: ESARK 5121 Saksbeh.: HILK Dato: 05.11.2013 FANA, GNR. 12, BNR. 316 M.FL., FANTOFTVEGEN/ÅSBAKKEN. ArealplanID 62780000 FORSLAG TIL

Detaljer

Bergen kommune. Laksevåg Gnr.124 Bnr. 98 m.fl., Vestre Vadmyra - Lyngfaret Barnehager Nasjonal arealplan-id 1201_ 63080000. BESTEMMELSER (pbl 12-7)

Bergen kommune. Laksevåg Gnr.124 Bnr. 98 m.fl., Vestre Vadmyra - Lyngfaret Barnehager Nasjonal arealplan-id 1201_ 63080000. BESTEMMELSER (pbl 12-7) Reguleringsplan, detaljregulering for: jf. plan- og bygningslovens (pbl) kap.12 Bergen kommune. Laksevåg Gnr.124 Bnr. 98 m.fl., Vestre Vadmyra - Lyngfaret Barnehager Nasjonal arealplan-id 1201_ 63080000

Detaljer

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer Fagnotat

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer Fagnotat BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer Fagnotat Til: Byrådsavdeling for byutvikling, klima og miljø Fra: Etat for byggesak og private planer Dato: 21.03.2014 Saksnr.:

Detaljer

REGULERINGSFORSLAG TIL OFFENTLIG ETTERSYN

REGULERINGSFORSLAG TIL OFFENTLIG ETTERSYN REGULERINGSFORSLAG TIL OFFENTLIG ETTERSYN Saksnr.: 201301595/31 Emnekode: ESARK 5120 Saksbeh.: LTNI Dato: 28.1.2014 LAKSEVÅG GNR 124 BNR 402 M.FL. VESTRE VADMYRA 2 D LODDEFJORD LYNGFARET BARNEHAGER. PLANNUMMER

Detaljer

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer Fagnotat Til: Byrådsavdeling Byutvikling, klima og miljø Fra: Etat for byggesak og private planer Dato: 19.04.2013 Saksnr.:

Detaljer

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer Fagnotat Til: Byrådsavdeling for byutvikling, klima og miljø Fra: Etat for byggesak og private planer Dato: 18.07.2014 Saksnr.:

Detaljer

Fagnotat. BERGEN KOMMUNE Byutvikling/Etat for byggesak og private planer. Saksnr.: /22 Emnekode: ESARK 5120

Fagnotat. BERGEN KOMMUNE Byutvikling/Etat for byggesak og private planer. Saksnr.: /22 Emnekode: ESARK 5120 BERGEN KOMMUNE Byutvikling/Etat for byggesak og private planer Fagnotat Til: Byrådsavdeling Byutvikling, klima og miljø Fra: Etat for byggesak og private planer Dato: 08.02.2016 Saksnr.: 201512019/22 Emnekode:

Detaljer

REGULERINGSFORSLAG TIL OFFENTLIG ETTERSYN

REGULERINGSFORSLAG TIL OFFENTLIG ETTERSYN REGULERINGSFORSLAG TIL OFFENTLIG ETTERSYN Saksnr.: 201101801/31 Emnekode: ESARK 5123 Saksbeh.: HILK Dato: 13.08.2013 FANA, GNR. 13, BNR. 54, 68 M.FL., NY-PARADIS/PARADIS, FELT KB4, DETALJPLAN. PLANNUMMER

Detaljer

REGULERINGSFORSLAG TIL OFFENTLIG ETTERSYN

REGULERINGSFORSLAG TIL OFFENTLIG ETTERSYN REGULERINGSFORSLAG TIL OFFENTLIG ETTERSYN Saksnr.: 200714881/7 Emnekode: BBY 5121 Saksbeh.: EMRA Dato: 24. 04.2009 Åsane, gnr. 207, bnr. 210, Liakroken 26 E, Reguleringsendring. Plannummer 3690300 Forslag

Detaljer

Åsane, Gnr. 209, Bnr. 184, m.fl. Tertnes videregående skole. Arealplan-ID FAGNOTAT MINDRE REGULERINGSENDRING.

Åsane, Gnr. 209, Bnr. 184, m.fl. Tertnes videregående skole. Arealplan-ID FAGNOTAT MINDRE REGULERINGSENDRING. BERGEN KOMMUNE Byutvikling/Plan- og bygningsetaten Fagnotat Til: Byrådsavdeling for byutvikling Fra: Byplanavdelingen Dato: 18.10.2016 Saksnr.: 201533198/77 Emnekode: ESARK 5120 Saksbeh.: ARBO Åsane, Gnr.

Detaljer

Fagnotat. BERGEN KOMMUNE Byutvikling/Etat for byggesak og private planer. Saksnr.: /47 Emnekode: ESARK 5121

Fagnotat. BERGEN KOMMUNE Byutvikling/Etat for byggesak og private planer. Saksnr.: /47 Emnekode: ESARK 5121 BERGEN KOMMUNE Byutvikling/Etat for byggesak og private planer Fagnotat Til: Byrådsavdeling Byutvikling, klima og miljø Fra: Etat for byggesak og private planer Dato: 23.11.2015 Saksnr.: 201502897/47 Emnekode:

Detaljer

Byrådssak 56/15. Laksevåg, gnr. 123, bnr. 344, Olsvik barnehage, Detaljreguleringsplan. Arealplan-ID gangs behandling

Byrådssak 56/15. Laksevåg, gnr. 123, bnr. 344, Olsvik barnehage, Detaljreguleringsplan. Arealplan-ID gangs behandling Byrådssak 56/15 Laksevåg, gnr. 123, bnr. 344, Olsvik barnehage, Detaljreguleringsplan. Arealplan-ID 3320101. 2. gangs behandling ASRO ESARK-5121-200908950-67 Hva saken gjelder: Opus AS fremmer på vegne

Detaljer

Laksevåg, gnr. 124, bnr. 402 m. fl. Loddefjord. Vestre Vadmyra 2D Lyngfaret barnehager. BESTEMMELSER (pbl 12-7)

Laksevåg, gnr. 124, bnr. 402 m. fl. Loddefjord. Vestre Vadmyra 2D Lyngfaret barnehager. BESTEMMELSER (pbl 12-7) BERGEN KOMMUNE Reguleringsplan, detaljregulering for: jf. plan- og bygningslovens (pbl) kap.12 Laksevåg, gnr. 124, bnr. 402 m. fl. Loddefjord. Vestre Vadmyra 2D Lyngfaret barnehager Saksnummer 201301595

Detaljer

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer Fagnotat Til: Byrådsavdeling Byutvikling, klima og miljø Fra: Etat for byggesak og private planer Dato: 04.06.2014 Saksnr.:

Detaljer

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer Fagnotat REGULERINGSFORSLAG TIL Saksnr.: 201632158/44 OFFENTLIG ETTERSYN Emnekode: ESARK 5121 Saksbeh.: ARBO Dato: 14.08.2017

Detaljer

REGULERINGSFORSLAG TIL OFFENTLIG ETTERSYN

REGULERINGSFORSLAG TIL OFFENTLIG ETTERSYN REGULERINGSFORSLAG TIL OFFENTLIG ETTERSYN Saksnr.: 200909087/12 Emnekode: BBY 5121 Saksbeh.: ANSV Dato: 08.04.2011 FANA, GNR. 13, BNR. 808, STORETVEIT BARNEHAGE, REGULERINGSPLAN. PLANNUMMER 61400000 FORSLAG

Detaljer

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer. Saksnr.: 200914439/30

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer. Saksnr.: 200914439/30 BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer Fagnotat Til: Byrådsavdeling Byutvikling, klima og miljø Fra: Etat for byggesak og private planer Dato: 30.06.2010 Saksnr.:

Detaljer

REGULERINGSFORSLAG TIL OFFENTLIG ETTERSYN

REGULERINGSFORSLAG TIL OFFENTLIG ETTERSYN REGULERINGSFORSLAG TIL OFFENTLIG ETTERSYN Saksnr.: 201019062/15 Emnekode: BBY 5121 Saksbeh.: THHE Dato: 02.11.2012 LAKSEVÅG, GNR. 151, BNR. 196 M.FL., LAKSEVÅG INDUSTRIHUS. REGULERINGSENDRING. PLANNUMMER

Detaljer

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer Fagnotat Til: Byrådsavdelingen Fra: Etat for byggesak og private planer Dato: 10.09.2013 Saksnr.: 201216813/37 Emnekode: ESARK

Detaljer

Figur 1: Ortofoto med planavgrensning

Figur 1: Ortofoto med planavgrensning BERGEN KOMMUNE Byutvikling/Plan- og bygningsetaten Fagnotat REGULERINGSFORSLAG TIL Saksnr.: 201611467/19 OFFENTLIG ETTERSYN Emnekode: ESARK 5120 Saksbeh.: IMKA Dato: 01.08.2017 Laksevåg Gnr 149 Bnr 1135

Detaljer

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer Fagnotat REGULERINGSFORSLAG TIL Saksnr.: 201318412/13 OFFENTLIG ETTERSYN Emnekode: ESARK 5120 Saksbeh.: HILK Dato: 16.02.2015

Detaljer

Byrådssak 275 /16 302/16

Byrådssak 275 /16 302/16 Byrådssak 275 /16 302/16 Åsane, gnr. 191, bnr. 19, 20 mfl., Heiane 25. Arealplan-ID 62920000. Planforslaget fremmes ikke. ASRO ESARK-5120-201211326-91 Hva saken gjelder: Forum Arkitekter AS og Ard arealplan

Detaljer

Fagnotat. BERGEN KOMMUNE Byutvikling/Etat for byggesak og private planer

Fagnotat. BERGEN KOMMUNE Byutvikling/Etat for byggesak og private planer BERGEN KOMMUNE Byutvikling/Etat for byggesak og private planer Fagnotat REGULERINGSFORSLAG TIL Saksnr.: 201605257/14 OFFENTLIG ETTERSYN Emnekode: ESARK 5121 Saksbeh.: STBE Dato: 15.2.2016 Fyllingsdalen,

Detaljer

Fagnotat. BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer. Saksnr.: /8 Emnekode: ESARK 5122

Fagnotat. BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer. Saksnr.: /8 Emnekode: ESARK 5122 BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer Fagnotat Til: Byrådsavdeling Byutvikling, klima og miljø Fra: Etat for byggesak og private planer Dato: 06.06.2014 Saksnr.:

Detaljer

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer Fagnotat Til: Byrådsavdeling Byutvikling, klima og miljø Fra: Etat for byggesak og private planer Dato: 24.01.2014 Saksnr.:

Detaljer

REGULERINGSFORSLAG TIL OFFENTLIG ETTERSYN

REGULERINGSFORSLAG TIL OFFENTLIG ETTERSYN REGULERINGSFORSLAG TIL OFFENTLIG ETTERSYN Saksnr.: 201105720/14 Emnekode: BBY 5121 Saksbeh.: TRES Dato: 01.02.2012 YTREBYGDA, GNR. 121, BNR. 445, NORDÅSGRENDA, REGULERINGSENDRING. PLANNUMMER 62120000 FORSLAG

Detaljer

Laksevåg, gnr. 149 bnr m.fl., Lyngbøveien, Arealplan-ID Forslag til detaljregulering, offentlig ettersyn.

Laksevåg, gnr. 149 bnr m.fl., Lyngbøveien, Arealplan-ID Forslag til detaljregulering, offentlig ettersyn. BERGEN KOMMUNE Byutvikling/Plan- og bygningsetaten Fagnotat REGULERINGSFORSLAG TIL Saksnr.: 201516982/32 OFFENTLIG ETTERSYN Emnekode: ESARK 5120 Saksbeh.: HEIS Dato: 18.10.2016 Laksevåg, gnr. 149 bnr.

Detaljer

8100100 Ytrebygda Søreide, gnr 37, bnr 1 og 4 mfl. Haukeland Gartneri. 8100200 Ytrebygda, gnr. 37 bnr. 1, Haukeland Gartneri, Bjørkhaugen boligområde.

8100100 Ytrebygda Søreide, gnr 37, bnr 1 og 4 mfl. Haukeland Gartneri. 8100200 Ytrebygda, gnr. 37 bnr. 1, Haukeland Gartneri, Bjørkhaugen boligområde. Planbeskrivelse for mindre endring 8100100 Ytrebygda Søreide, gnr 37, bnr 1 og 4 mfl. Haukeland Gartneri 8100200 Ytrebygda, gnr. 37 bnr. 1, Haukeland Gartneri, Bjørkhaugen boligområde. 29.04.2015 Saksnr.

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR BARNEHAGE PÅ COCHEPLASSEN

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR BARNEHAGE PÅ COCHEPLASSEN REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR BARNEHAGE PÅ COCHEPLASSEN Revidert 03.01.2011 i henhold til vedtak sak 299/10, Teknisk komité den 06.12.2010. Reg.best. revidert: 11.08.2010, 18,11.2010,

Detaljer

Fagnotat Saksnr.: /61

Fagnotat Saksnr.: /61 BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer Til: Byrådsavd. Byutvikling, klima og miljø Fra: Etat for byggesak og private planer Dato: 22.02.2011 Fagnotat Saksnr.: 200513627/61

Detaljer

NOTAT - ENDRINGER I PLANFORSLAG ETTER OFFENTLIG ETTERSYN

NOTAT - ENDRINGER I PLANFORSLAG ETTER OFFENTLIG ETTERSYN Oppdragsgiver: TT Eiendomsutvikling AS Oppdrag: 513761 Endring og utvidelse av reg.plan Hatlestad-Valle 3.188.00.00 Del: Dato: 2012-02-21 Skrevet av: Karianne Eriksen/Torhild Wiklund Kvalitetskontroll:

Detaljer

BERGEN KOMMUNE Byggesak og bydeler/etat for byggesak og private planer Fagnotat

BERGEN KOMMUNE Byggesak og bydeler/etat for byggesak og private planer Fagnotat BERGEN KOMMUNE Byggesak og bydeler/etat for byggesak og private planer Fagnotat Til: Byrådsavdeling for byggesak og bydeler Fra: Etat for byggesak og private planer Dato: 17.03.2009 Saksnr.: 200608220/25

Detaljer

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer Fagnotat Til: Byrådsavdeling Byutvikling, klima og miljø Fra: Etat for byggesak og private planer Dato: 10.12.2014 Saksnr.:

Detaljer

Sweco Norge AS fremmer på vegne av Helse Bergen et planforslag for et område på Nordås ved Kilden senter i Ytrebygda bydel.

Sweco Norge AS fremmer på vegne av Helse Bergen et planforslag for et område på Nordås ved Kilden senter i Ytrebygda bydel. BERGEN KOMMUNE Byutvikling/Etat for byggesak og private planer Fagnotat REGULERINGSFORSLAG TIL Saksnr.: 201428797/21 OFFENTLIG ETTERSYN Emnekode: ESARK 5120 Saksbeh.: STIL Dato: 22.09.2016 Ytrebygda, Gnr.121,

Detaljer

Laksevåg, gnr 129 bnr 522 Håkonshella boliger felt B11A, Mindre endring av reguleringsplan, Plan-ID

Laksevåg, gnr 129 bnr 522 Håkonshella boliger felt B11A, Mindre endring av reguleringsplan, Plan-ID Byrådssak 1379 /16 Laksevåg, gnr 129 bnr 522 Håkonshella boliger felt B11A, Mindre endring av reguleringsplan, Plan-ID 16050003 TONB ESARK-5122-201405547-95 Hva saken gjelder: Dig Plan AS fremmer på vegne

Detaljer

Åsane, Gnr. 209, Bnr. 184, m.fl. Tertnes videregående skole. Arealplan-ID Mindre reguleringsendring

Åsane, Gnr. 209, Bnr. 184, m.fl. Tertnes videregående skole. Arealplan-ID Mindre reguleringsendring Byrådssak 1369 /16 Åsane, Gnr. 209, Bnr. 184, m.fl. Tertnes videregående skole. Arealplan-ID 6960016 Mindre reguleringsendring ASRO ESARK-5120-201533198-83 Hva saken gjelder: Asplan Viak AS fremmer på

Detaljer

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer Fagnotat REGULERINGSFORSLAG TIL Saksnr.: 201421730/27 OFFENTLIG ETTERSYN Emnekode: ESARK 5120 Saksbeh.: MAYH Dato: 15.9.2015

Detaljer

REGULERINGSFORSLAG TIL OFFENTLIG ETTERSYN

REGULERINGSFORSLAG TIL OFFENTLIG ETTERSYN REGULERINGSFORSLAG TIL OFFENTLIG ETTERSYN Saksnr.: 201209102/17 Emnekode: ESARK 5120 Saksbeh.: HAGE Dato: 06.09.2013 YTREBYGDA GNR 35 BNR 32 SØREIDNESET 94 REGULERINGSPLAN. PLANNUMMER 62770000 FORSLAG

Detaljer

PLANBESTEMMELSER (pbl 12-7)

PLANBESTEMMELSER (pbl 12-7) Reguleringsplan, detaljregulering for: jf. plan- og bygningslovens (pbl) kap.12 Bergen kommune. Årstad, gnr. 159 bnr. 419 m.fl. Leaparken Nasjonal arealplan-id 1201_64260000 Saksnummer 201421730 Siste

Detaljer

Fagnotat. BERGEN KOMMUNE Byutvikling/Etat for byggesak og private planer. Saksnr.: /30

Fagnotat. BERGEN KOMMUNE Byutvikling/Etat for byggesak og private planer. Saksnr.: /30 BERGEN KOMMUNE Byutvikling/Etat for byggesak og private planer Fagnotat Til: Byrådsavdeling for byutvikling Fra: Etat for byggesak og private planer Dato: 30.12.2015 Saksnr.: 201316458/30 Emnekode: ESARK

Detaljer

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer Fagnotat REGULERINGSFORSLAG TIL Saksnr.: 201211326/33 OFFENTLIG ETTERSYN Emnekode: ESARK 5120 Saksbeh.: ULSA Dato: 05.01.2015

Detaljer

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer Fagnotat REGULERINGSFORSLAG TIL Saksnr.: 201212973/36 OFFENTLIG ETTERSYN Emnekode: ESARK 5120 Saksbeh.: HAFO Dato: 16.12.2015

Detaljer

Åsane, Gnr 188 og bnr 492 mfl., Myrdal idrettspark. Plan-ID Reguleringsplan med konsekvensutredning. Fastsetting av planprogram.

Åsane, Gnr 188 og bnr 492 mfl., Myrdal idrettspark. Plan-ID Reguleringsplan med konsekvensutredning. Fastsetting av planprogram. BERGEN KOMMUNE Byutvikling/Etat for byggesak og private planer Fagnotat Til: Byrådsavdeling for byutvikling Fra: Etat for byggesak og private planer Dato: 17.12.2015 Saksnr.: 201511171/24 Emnekode: ESARK

Detaljer

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer Fagnotat REGULERINGSFORSLAG TIL Saksnr.: 201400874/15 OFFENTLIG ETTERSYN Emnekode: ESARK 5120 Saksbeh.: HILK Dato: 04.09.15

Detaljer

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, næring og klima/etat for byggesak og private planer. Saksnr.: /2. Saksbeh.:

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, næring og klima/etat for byggesak og private planer. Saksnr.: /2. Saksbeh.: BERGEN KOMMUNE Byutvikling, næring og klima/etat for byggesak og private planer Fagnotat Saksnr.: 200918788/2 Til: Byrådsavdeling for byutvikling, næring og klima Fra: Etat for byggesak og private planer

Detaljer

Time Kommune. Beskrivelse av endringsforslag. Utgave: 1 Dato: [Revisjonsdato]

Time Kommune. Beskrivelse av endringsforslag. Utgave: 1 Dato: [Revisjonsdato] Beskrivelse av endringsforslag Utgave: 1 Dato: [Revisjonsdato] Beskrivelse av endringsforslag 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: Beskrivelse av endringsforslag Utgave/dato: 1 / [Revisjonsdato]

Detaljer

Ytrebygda, Gnr. 35, Bnr. 3 m.fl. Ormhaugen, Reguleringsplan Areal-ID Tilleggsinnstilling etter meklingsmøte basert på KMBY-sak

Ytrebygda, Gnr. 35, Bnr. 3 m.fl. Ormhaugen, Reguleringsplan Areal-ID Tilleggsinnstilling etter meklingsmøte basert på KMBY-sak Byrådssak 199/17 Ytrebygda, Gnr. 35, Bnr. 3 m.fl. Ormhaugen, Reguleringsplan Areal-ID 62320000. Tilleggsinnstilling etter meklingsmøte basert på KMBY-sak 354-15 MASR ESARK-5120-201101881-190 Hva saken

Detaljer

Saken behandles i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering:

Saken behandles i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Saksfremlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE ARKIVNR. JOURNALNR. DATO HHAV-09/8608-4 PLN 2316 45581/09 27.08.2009 Saken behandles i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Eldrerådet 73/09 08.09.2009

Detaljer

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer Fagnotat Til: Byrådsavdeling byutvikling, klima og miljø Fra: Etat for byggesak og private planer Dato: 02.07.2013 Saksnr.:

Detaljer

Fana, Gnr. 40, bnr. 378, Stølsflaten, Reguleringsplan Arealplan-ID FORSLAG TIL DETALJREGULERING, OFFENTLIG ETTERSYN

Fana, Gnr. 40, bnr. 378, Stølsflaten, Reguleringsplan Arealplan-ID FORSLAG TIL DETALJREGULERING, OFFENTLIG ETTERSYN BERGEN KOMMUNE Byutvikling/Plan- og bygningsetaten Fagnotat REGULERINGSFORSLAG TIL Saksnr.: 201533973/32 OFFENTLIG ETTERSYN Emnekode: ESARK 5120 Saksbeh.: STIL Dato: 17.02.2017 Fana, Gnr. 40, bnr. 378,

Detaljer

Avsender Hovedpunkt i merknad / uttalelse Forslagsstillers kommentar Endringer Kart Best.

Avsender Hovedpunkt i merknad / uttalelse Forslagsstillers kommentar Endringer Kart Best. MERKNADSSKJEMA - FORSLAGSSTILLERS KOMMENTARER TIL MERKNADER, UTTALELSER OG FAGNOTAT - OFFENTLIG ETTERSYN Side Plannavn Årstad, gnr., bnr. 0, mfl., Sletten. Barnehage Arealplan-ID 20-30000 Saksnummer 202250

Detaljer

TILLEGGSNOTAT TIL PLANBESKRIVELSE JUSTERT PLAN ETTER OFFENTLIG ETTERSYN, DATERT

TILLEGGSNOTAT TIL PLANBESKRIVELSE JUSTERT PLAN ETTER OFFENTLIG ETTERSYN, DATERT REGULERINGSPLAN FOR SLETTEBAKKEN SØR, PLANNR. 10520600 TILLEGGSNOTAT TIL PLANBESKRIVELSE JUSTERT PLAN ETTER OFFENTLIG ETTERSYN, DATERT 23.12.2009 Forslag til reguleringsplan for Slettebakken Sør, datert

Detaljer

Deres ref. Deres brev av: Vår ref. Emnekode Dato /94 ESARK HHBJ

Deres ref. Deres brev av: Vår ref. Emnekode Dato /94 ESARK HHBJ ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER SEKSJON FOR PRIVATE PLANER Allehelgens gate 5 Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 63 10 Telefaks 53 03 15 89 postmottak.planavdelingen@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no

Detaljer

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer Fagnotat Saksnr.: 201314895/7 Saksbeh.: STIH Emnekode: EBYGG-5351 Til: Byrådsavd. for byutvikling, klima og miljø Kopi til:

Detaljer

PLANBESTEMMELSER(pbl 12-7)

PLANBESTEMMELSER(pbl 12-7) Reguleringsplan, detaljregulering for: jf. plan- og bygningslovens (pbl) kap.12 Bergen kommune. Årstad, gnr. 160, bnr. 180 mfl., SLETTEN. BARNEHAGE. Nasjonal arealplan-id 1201_63690000 Saksnummer 201221950

Detaljer

REGULERINGSFORSLAG TIL OFFENTLIG ETTERSYN

REGULERINGSFORSLAG TIL OFFENTLIG ETTERSYN REGULERINGSFORSLAG TIL OFFENTLIG ETTERSYN Saksnr.: 200708989/12 Emnekode: BBY 5120 Saksbeh.: EMRA Dato: 05.03.2009 ARNA, GNR. 292, BNR. 19, UNNELANDSVEGEN, REGULERINGSPLAN. PLANNUMMER 19560000 FORSLAG

Detaljer

Åsane Gnr 188 Bnr 4, 9 m. fl., Myrdalsveien, Boliger, idrettsanlegg m. m. PRINSIPPSAK. Nytt boligfelt. Vestlandshallen

Åsane Gnr 188 Bnr 4, 9 m. fl., Myrdalsveien, Boliger, idrettsanlegg m. m. PRINSIPPSAK. Nytt boligfelt. Vestlandshallen BERGEN KOMMUNE Byutvikling/Etat for byggesak og private planer Fagnotat Saksnr.: Emnekode: Saksbeh.: Til: Fra: Dato: 201518402/12 ESARK 5120 MOAS Byrådsavdeling Byutvikling Etat for byggesak og private

Detaljer

BERGEN KOMMUNE Byggesak og bydeler/etat for byggesak og private planer. Saksnr.: 200701896/43

BERGEN KOMMUNE Byggesak og bydeler/etat for byggesak og private planer. Saksnr.: 200701896/43 BERGEN KOMMUNE Byggesak og bydeler/etat for byggesak og private planer Fagnotat Til: Byrådsavdeling for byggesak og bydeler Fra: Etat for byggesak og private planer Dato: 28.11.2008 Saksnr.: 200701896/43

Detaljer

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer Fagnotat Til: Byrådsavdeling for byutvikling, klima og miljø Fra: Etat for byggesak og private planer Dato: 14.11.2012 Saksnr.:

Detaljer

Figur 1 Aktuell tomt markert på oversiktskart t.v. Planområdet markert på ortofoto t.h.

Figur 1 Aktuell tomt markert på oversiktskart t.v. Planområdet markert på ortofoto t.h. BERGEN KOMMUNE Byutvikling/Plan- og bygningsetaten Fagnotat REGULERINGSFORSLAG TIL Saksnr.: 201525636/53 OFFENTLIG ETTERSYN Emnekode: ESARK 5120 Saksbeh.: HDNO Dato: 01.08.2017 Åsane, Gnr 182 Bnr 184,

Detaljer

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer Fagnotat REGULERINGSFORSLAG TIL Saksnr.: 201323275/34 OFFENTLIG ETTERSYN Emnekode: ESARK 5120 Saksbeh.: HDNO Dato: 30.07.2015

Detaljer

Ytrebygda, Gnr. 119, Bnr. 3, 35, Rå/ del av Fana stadion, Reguleringsplan. Arealplan-ID

Ytrebygda, Gnr. 119, Bnr. 3, 35, Rå/ del av Fana stadion, Reguleringsplan. Arealplan-ID BERGEN KOMMUNE Byutvikling/Etat for byggesak og private planer Fagnotat Til: Byrådsavdeling for byutvikling Fra: Etat for byggesak og private planer Dato: 12.04.2016 Saksnr.: 201400874/43 Emnekode: ESARK

Detaljer

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, næring og klima/etat for byggesak og private planer. Saksnr.: 200708084/47

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, næring og klima/etat for byggesak og private planer. Saksnr.: 200708084/47 BERGEN KOMMUNE Byutvikling, næring og klima/etat for byggesak og private planer Fagnotat Til: Byrådsavd. for byutvikling, næring og klima Fra: Etat for byggesak og private planer Dato: 05.03.2010 Saksnr.:

Detaljer

Byrådssak 1296 /14 ESARK-5120-201312516-29

Byrådssak 1296 /14 ESARK-5120-201312516-29 Byrådssak 1296 /14 Arna gnr. 299 bnr. 25, gnr. 300 bnr. 23 og gnr. 301 bnr. 200. Arnadalsflaten Næring. Arealplan- ID 63340000. Reguleringsplan med konsekvensutredning. Fastsetting av planprogram. ASRO

Detaljer

PLANBESTEMMELSER (pbl 12-7)

PLANBESTEMMELSER (pbl 12-7) Reguleringsplan, detaljregulering for: jf. plan- og bygningslovens (pbl) kap.12 Årstad, gnr. 162 bnr. 75 mfl. VILLA FREDHEIM Nasjonal arealplan-id 1201_65210000 Saksnummer 201619435 Siste revisjonsdato

Detaljer

Fana, Gnr. 40, Bnr. 8, m. fl, Skjoldvegen boligtun, reguleringsplan 2. gangs behandling

Fana, Gnr. 40, Bnr. 8, m. fl, Skjoldvegen boligtun, reguleringsplan 2. gangs behandling Byrådssak 166/15 Fana, Gnr. 40, Bnr. 8, m. fl, Skjoldvegen boligtun, reguleringsplan 2. gangs behandling TONB ESARK-5120-201216136-65 Hva saken gjelder: Weglo Design Plan & Landskap AS i samarbeid med

Detaljer

Planbestemmelser 398 STANGELANDSGT. - GNR. 58/222

Planbestemmelser 398 STANGELANDSGT. - GNR. 58/222 Planbestemmelser 398 STANGELANDSGT. - GNR. 58/222 Arkivsak: 09/2943 Arkivkode: PLANR 398 Sakstittel: DETALJREGULERING FOR SEVERIN LARSENS VEG 2-58/222 Godkjent i Karmøy kommunestyre 17.09.2013. Disse reguleringsbestemmelsene

Detaljer

BESTEMMELSER (pbl 12-7)

BESTEMMELSER (pbl 12-7) (Kommunevåpen legges inn her etter planvedtak) Reguleringsplan, detaljregulering for: jf. plan- og bygningslovens (pbl) kap.12 Bergen kommune, Fyllingsdalen, gnr. 25 bnr. 197 mfl. Øvre Fyllingsveien Nasjonal

Detaljer

REGULERINGSFORSLAG TIL OFFENTLIG ETTERSYN

REGULERINGSFORSLAG TIL OFFENTLIG ETTERSYN REGULERINGSFORSLAG TIL OFFENTLIG ETTERSYN Saksnr.: 201204315/14 Emnekode: ESARK 5122 Saksbeh.: HEIS Dato: 14.12.2012 LAKSEVÅG GNR 129 BNR 2 M. FL. HÅKONSHELLA. DETALJREGULERING. PLANNUMMER 62520000 FORSLAG

Detaljer

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/ Etat for byggesak og private planer. Saksnr.: /6

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/ Etat for byggesak og private planer. Saksnr.: /6 BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/ Etat for byggesak og private planer Fagnotat Til: Byrådsavdeling for byutvikling, klima og miljø Fra: Etat for byggesak og private planer Dato: 27.04.2011 Saksnr.:

Detaljer

Hamreheia områderegulering Bestemmelser. Plan nr. 1407

Hamreheia områderegulering Bestemmelser. Plan nr. 1407 Hamreheia områderegulering Bestemmelser. Plan nr. 1407 Dato: 12.8.2014 / 02.02.2015 Denne planen erstatter reguleringsplan for Hamreheia, planid 29, stadfestet 24.10.1951, og for Hamreheia nord, planid

Detaljer

REGULERINGSFORSLAG TIL OFFENTLIG ETTERSYN

REGULERINGSFORSLAG TIL OFFENTLIG ETTERSYN REGULERINGSFORSLAG TIL OFFENTLIG ETTERSYN Saksnr.: 201117808/19 Emnekode: ESARK 5120 Saksbeh.: TRES Dato: 21.12.2012 YTREBYGDA, GNR. 38, BNR. 3, 133, 190, SØVIKA SMÅBÅTANLEGG, REGULERINGSPLAN. PLANNUMMER

Detaljer

ÅRSTAD, GNR. 159 BNR. 396 MFL. FALSENS VEI. AREALPLAN-ID FORSLAG TIL DETALJREGULERING.

ÅRSTAD, GNR. 159 BNR. 396 MFL. FALSENS VEI. AREALPLAN-ID FORSLAG TIL DETALJREGULERING. BERGEN KOMMUNE Byutvikling/Plan- og bygningsetaten Fagnotat REGULERINGSFORSLAG TIL Saksnr.: 201533931/30 OFFENTLIG ETTERSYN Emnekode: ESARK 5120 Saksbeh.: HAFO Dato: 23.11.2016 ÅRSTAD, GNR. 159 BNR. 396

Detaljer

Planbeskrivelse. Mindre endring: Råholtbråtan gnr/bnr 95/6 Plan ID Flyfoto av eksisterende barnehage og omgivelser

Planbeskrivelse. Mindre endring: Råholtbråtan gnr/bnr 95/6 Plan ID Flyfoto av eksisterende barnehage og omgivelser Mindre endring: Råholtbråtan gnr/bnr 95/6 Plan ID023729500 Planbeskrivelse Dato: 15.02.2017. Revidert 20.04.17 Arkitektkontoret GASA AS Flyfoto av eksisterende barnehage og omgivelser Planbeskrivelse Gnr

Detaljer

DETALJREGULERING FURUBRINKEN GNR/BNR 81/41-1.GANGSBEHANDLING

DETALJREGULERING FURUBRINKEN GNR/BNR 81/41-1.GANGSBEHANDLING ULLENSAKER Kommune SAKSFRAMLEGG Utv.saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet 28.03.2017 DETALJREGULERING FURUBRINKEN GNR/BNR 81/41-1.GANGSBEHANDLING RÅDMANNENS INNSTILLING Med hjemmel i plan og bygningslovens

Detaljer

FORSLAG TIL DETALJ REGULERING FOR ØYVIND LAMBES VEI 20-22. Dato for kommunestyrets egengodkjenning:

FORSLAG TIL DETALJ REGULERING FOR ØYVIND LAMBES VEI 20-22. Dato for kommunestyrets egengodkjenning: Alstahaug kommune FORSLAG TIL DETALJ REGULERING FOR ØYVIND LAMBES VEI 20-22 Nasjonal planid: 20120040 Dato for kommunestyrets egengodkjenning: Revisjon: sign sign REGULERINGSBESTEMMELSER: Planområdet er

Detaljer

Fagnotat. BERGEN KOMMUNE Byutvikling/Etat for byggesak og private planer. Saksnr.: /11 Emnekode: ESARK 5122

Fagnotat. BERGEN KOMMUNE Byutvikling/Etat for byggesak og private planer. Saksnr.: /11 Emnekode: ESARK 5122 BERGEN KOMMUNE Byutvikling/Etat for byggesak og private planer Fagnotat Til: Byrådsavdeling for Byutvikling Fra: Etat for byggesak og private planer Dato: 15.12.2015 Saksnr.: 201520509/11 Emnekode: ESARK

Detaljer

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer Fagnotat Til: Byrådsavdeling for byutvikling, klima og miljø Fra: Etat for byggesak og private planer Dato: 29.04.2013 Saksnr.:

Detaljer

PLANBESKRIVELSE MINDRE ENDRING DETALJREGULERING BOLIGFELT KULSTAD/VUKKUSLETTA

PLANBESKRIVELSE MINDRE ENDRING DETALJREGULERING BOLIGFELT KULSTAD/VUKKUSLETTA i PLANBESKRIVELSE MINDRE ENDRING DETALJREGULERING BOLIGFELT KULSTAD/VUKKUSLETTA VERDAL KOMMUNE Forslagsstiller: Norgeshus Kvernmo Dato 22.08.2017 Utarbeidet av: 1. BAKGRUNN Norgeshus AS fremmer på vegne

Detaljer

Ytrebygda Gnr 36 Bnr 6 Ruskeneshaugen Reguleringsplan Arealplan-ID FORSLAG TIL DETALJREGULERING, OFFENTLIG ETTERSYN

Ytrebygda Gnr 36 Bnr 6 Ruskeneshaugen Reguleringsplan Arealplan-ID FORSLAG TIL DETALJREGULERING, OFFENTLIG ETTERSYN BERGEN KOMMUNE Byutvikling/Etat for byggesak og private planer Fagnotat REGULERINGSFORSLAG TIL Saksnr.: 201504551/24 OFFENTLIG ETTERSYN Emnekode: ESARK 5120 Saksbeh.: TRES Dato: 03.02.2016 Ytrebygda Gnr

Detaljer

Laksevåg, gnr. 130, bnr. 34, Alvøen/Ellingshaugen, boliger. Arealplan-ID Forslag til detaljregulering, offentlig ettersyn

Laksevåg, gnr. 130, bnr. 34, Alvøen/Ellingshaugen, boliger. Arealplan-ID Forslag til detaljregulering, offentlig ettersyn BERGEN KOMMUNE Byutvikling/Plan- og bygningsetaten Fagnotat REGULERINGSFORSLAG TIL Saksnr.: 201501527/26 OFFENTLIG ETTERSYN Emnekode: ESARK 5121 Saksbeh.: HEIS Dato: 13.12.2016 Laksevåg, gnr. 130, bnr.

Detaljer

REGULERINGSFORSLAG TIL OFFENTLIG ETTERSYN

REGULERINGSFORSLAG TIL OFFENTLIG ETTERSYN REGULERINGSFORSLAG TIL OFFENTLIG ETTERSYN Saksnr.: 201017606/11 Emnekode: BBY 5120 Saksbeh.: LSKJ Dato: 23.11.2011 FANA, GNR. 96, BNR. 78, JONSOKHAUGEN BOLIGOMRÅDE, REGULERINGSPLAN. PLANNUMMER 61790000

Detaljer

PLAN : DETALJREGULERING FOR FORTETTING I GAMLE ÅSLANDSVEGEN 22, KVERNALAND

PLAN : DETALJREGULERING FOR FORTETTING I GAMLE ÅSLANDSVEGEN 22, KVERNALAND Akiv: PLNR-1121.0441, K2-L12 Vår ref.: 12/424-8 Journalpostid: 12/16551 Saksbeh.: Ingvild Kristine Wathne Røst PLAN 0441.00: DETALJREGULERING FOR FORTETTING I GAMLE ÅSLANDSVEGEN 22, KVERNALAND Saksgang:

Detaljer

BESTEMMELSER Detaljreguleringsplan for boligfelt på Bogafjell, Kjempeholen 5 PLAN 2013 127

BESTEMMELSER Detaljreguleringsplan for boligfelt på Bogafjell, Kjempeholen 5 PLAN 2013 127 BESTEMMELSER Detaljreguleringsplan for boligfelt på Bogafjell, Kjempeholen 5 PLAN 2013 127 2 1 FORMÅL Formålet med planen er å legge til rette for oppføring av rekkehusbebyggelse med tilhørende anlegg

Detaljer

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer Fagnotat Til: Byrådsavdeling Byutvikling, klima og miljø Fra: Etat for byggesak og private planer Dato: 21.04.2013 Saksnr.:

Detaljer

Byrådsavdeling for byutvikling, klima og miljø Etat for plan og geodata. Dato: 29.november 2011

Byrådsavdeling for byutvikling, klima og miljø Etat for plan og geodata. Dato: 29.november 2011 BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/plan og geodata Til: Fra: Byrådsavdeling for byutvikling, klima og miljø Etat for plan og geodata Fagnotat Saksnr.: 200913527-44 Emnekode: BBY-5121 Saksbeh: MAGO

Detaljer

Plan: Detaljplan for Solbakken gartneri, Fuglset

Plan: Detaljplan for Solbakken gartneri, Fuglset PLANBESTEMMELSER Plan dato 24.9.2014 Dato sist rev.: 7.10.2014 Dato vedtak: 13.11.2014 1 Planens begrensning Disse reguleringsbestemmelser gjelder innenfor det området som er vist i planen med reguleringsgrense

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 6 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 12/4566-38 (37+36+35+34+33+31) SAMLET SAKSFRAMSTILLING - FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR VARDEVEIEN 41, GNR 115/62 OG 116/2 - SLUTTBEHANDLING Saksbehandler:

Detaljer

REGULERINGSFORSLAG TIL OFFENTLIG ETTERSYN

REGULERINGSFORSLAG TIL OFFENTLIG ETTERSYN REGULERINGSFORSLAG TIL OFFENTLIG ETTERSYN Saksnr.: 200818019/21 Emnekode: BBY 5121 Saksbeh.: KAKN Dato: 15.12.2011 LAKSEVÅG, GNR. 129, BNR. 1, 4, 625, MYREN, FORSLAG TIL REGULERINGSENDRING. DETALJPLAN.

Detaljer

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer Fagnotat

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer Fagnotat BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer Fagnotat Til: Byrådsavdeling Byutvikling, klima og miljø Fra: Etat for byggesak og private planer Dato: 19.08.2014 Saksnr.:

Detaljer

MINDRE REGULERINGSENDRING FOR NORDLIJORDET BOLIGOMRÅDE REGULERINGSBESTEMMELSER

MINDRE REGULERINGSENDRING FOR NORDLIJORDET BOLIGOMRÅDE REGULERINGSBESTEMMELSER MINDRE REGULERINGSENDRING FOR NORDLIJORDET BOLIGOMRÅDE REGULERINGSBESTEMMELSER Plankartet er datert: 26.08.2011 Bestemmelsene er datert: 26.08.2011, rev. 24.11.2011 1 REGULERINGSFORMÅL Området reguleres

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR DETALJREGULERINGSPLAN ÅRNES NÆRINGSPARK Gnr/bnr. 167/57, 293, 339, 348 og 351. Plannummer: 023611023 Saksnummer:

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR DETALJREGULERINGSPLAN ÅRNES NÆRINGSPARK Gnr/bnr. 167/57, 293, 339, 348 og 351. Plannummer: 023611023 Saksnummer: REGULERINGSBESTEMMELSER FOR DETALJREGULERINGSPLAN ÅRNES NÆRINGSPARK Gnr/bnr. 167/57, 293, 339, 348 og 351 Plannummer: 023611023 Saksnummer: Dato sist revidert: 22.06.2015 1 AVGRENSNING Det regulerte området

Detaljer

DETALJREGULERINGSPLAN

DETALJREGULERINGSPLAN DETALJREGULERINGSPLAN TRÆDAL Gnr 20 Bnr 49, Froland verk Froland kommune PLANBESKRIVELSE Utsikt fra området Plankartets dato: 12.05.2011 Sist revidert: 06.09.2011 Innledning Strandli Bygg og Eiendom har

Detaljer

BESTEMMELSER (pbl 12-7)

BESTEMMELSER (pbl 12-7) Reguleringsplan, detaljregulering for: jf. plan- og bygningslovens (pbl) kap.12 Åsane, gnr. 187, bnr. 1. Haukedalen 40. Nasjonal arealplan-id 1201_61980000 Saksnummer 201005438 Siste revisjonsdato bestemmelser

Detaljer

FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR DEL AV GLOMEN

FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR DEL AV GLOMEN FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR DEL AV GLOMEN PLANBESKRIVELSE INNHOLD 1.0 PLANBESKRIVELSE 3 1.1 Bakgrunn 3 1.2 Eksisterende forhold 3 1.2.1 Gjeldende reguleringsplan 3 1.2.2 Beskrivelse av nåværende situasjon

Detaljer

SLUTTBEHANDLING - DETALJREGULERING B2 GYSTADMYRA DELFELT B.2.2

SLUTTBEHANDLING - DETALJREGULERING B2 GYSTADMYRA DELFELT B.2.2 ULLENSAKER Kommune SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 68/17 Formannskapet 28.03.2017 12/17 Kommunestyret 04.04.2017 SLUTTBEHANDLING - DETALJREGULERING B2 GYSTADMYRA DELFELT B.2.2 Vedtak Med hjemmel

Detaljer