1. Konstituering. c) Valg av sekretær. f) Godkjenning av saksliste 2. Styrets årsberetning (Vedlegg 1)

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "1. Konstituering. c) Valg av sekretær. f) Godkjenning av saksliste 2. Styrets årsberetning (Vedlegg 1)"

Transkript

1 Tangen V Borettslag lnnkalling til ordinær generalforsamling fif. vedtektenes pkt.8.2. a) ordinær generalforsamling hordes 24. mars2ols kl. 19. i Auditoriet i Tangenten (ikke Samfunnshuset) Saksliste 1. Konstituering a) Opprop/registrering av andelseiere og fullmakter b) Valg av møteleder c) Valg av sekretær d) Valg av to andelseiere til å undertegne protokollen sammen med møtelederen e) Godkjenning av innkalling f) Godkjenning av saksliste 2. Styrets årsberetning (Vedlegg 1) 3. Regnskap for 2A14 med revisors beretning (Vedlegg 2) 4. Ansvarsfrihet for styret 5. Godtgjørelsetilstyret 6. Budsjett for 215 (Vedlegg 2 og 3) 7. Forslag fra Gerhard schaller vedrørende endring i vedtektene (Vedlegg 4) 8. Styrets forslag til Retningslinjer for godkjenning av tiltak vedrørende vedlikehold, ombygging, påbygging, fasadeendring, montering av antenner m.v., og annen endring av bygg, fasade og/eller tilhørende tomt (Vedlegg 5) 9. Div. forslag og spørsmålfra Hans Jørgen Hægh l (Vedlegg 6) 1. Forslag fra Harry sørensen og Asbjørn Mo om varmepumper (Vedlegg 7) 11. Forslag fra Tor lvar Bråten om postkassestativ (Vedlegg 8)

2 Styrets forslag til reviderte Regler vedrørende utleie av garasier (Vedlegg 9) Søknad om utbygging av loft, andel 7, Tangen terrasse 65 H21 (Vedlegg 1) StyreG innstilling: Søknaden innvilges. Tiltaket innebærer at angjeldende del av felies loft varig inkorporeres som del av andel 7. Husleien gis et kvadratmeterpåslag etter den til eåhver tio gletdenoe sats. Det inngås en avtale mellom borettslaget v/styret og andelseier om ansvår for ev. skade under og etter gjennomføring av tiltaket, HMS i byggeperioden, dekning av kostnader iforbindelse med lagets sluttkontroll, og ev. airåie forhold som styret mener bør avtalemessig reguleres når det gjelder det planlagte tiltaket. 14. Søknad om oppføring av tilbygg, andel4, Blomsterveien 18 F (Vedlegg 11) åtyretålnnstilling: Søknaden innvilges. Tilbygget inkorporeres som en varig del av andel 4. Tiltaket bårører ikke områder utenom den tomteteig som tradisjonelt tilligger andelen. Husleien gis et kvadratmeterpåslag etter den til enhver tid gjeldende sats. Det inngås en avtale måltom borettslaget vistyret og andelseier om ansvar for ev. skade und'er og etter gjennomføring av tiltaket, HMS i byggeperioden, dekning av kostnader i forbindelse med lagets sluttkontroll, og ev. andre forhold som styret mener bør avtalemessig reguleres når det gjelder det planlagte tiltaket. 15. Valg (Valgkomiteens innstilling vil foreligge før møtet) ål Vae av tre styremedlemmer for to år (etter Kvalø, Lange og Eliassen-Coker) c) Valg av fire varamedlemmer for ett år d) Valg av revisor e) Valg av to medlemmer av valgkomiteen Styret i Tangen V Borettslag Nesoddtangen, 1 1. mars 215 Vedlagt er fullmaktslipp for andelseiere som skal representeres av andre. - Fylles ut og leveres til sekretæren før møtet.

3 Vedlegg 1 Tangen V Borettslag Arsmelding for 214 Virksomhetens art Tangen V Borettslag er organisert etter de bestemmelser som følger av Lov om burettslag og har til formål å drive den eide eiendommen i samråd med og til beste for andelseierne. Selskapet ligger i Nesodden kommune og eier eiendommene gnr/bnr 2115,2t118 og på til sammen ca m2. Borettslaget er registrertiforetaksregisieret med nummer Det er 74 leiligheter og 2 næringslokaler i selskapet. Borettslaget har også frittstående garasjer på eiendommen, med 48 garasjeplasser til ufleie. Styrets sammensetning Styret har etter ordinær generalforsamling hatt følgende sammensetning: Styreleder: Olav Berstad Nestleder: Thale Kvalø Styremedlemmer: Erlend Lange, lda Eliassen-Coker og Are Jens Berg-Eriksen varamedlemmer: Kjetil Fless, Linda Falk, Karin widahl og Anders Tømmerås Selskapets styre m/varamedlemmer består i øyeblikket av fire kvinner og fem menn. Selskapet har ingen ansatte. Selskapet følger likestillingsloven og tilstreber likestilling ved valg av tillitsvalgte. Overdragelse av leiligheter To leiligheter har i 214 skiftet eiere: - Andel 9, Tangen terrasse 63 H21, til Ellen Rebecca Rees - Andel 1 1, Tangen terrasse 63 H12, til Gerhard Schaller og Sigrid L. E. Schaller. Bruksoverlating En leilighet er registrert bruksoverlatt pr Juridiske andelseiere lngen juridiske personer eier andeler i selskapet, Forretn i ngsførsel og revisjon Forretningsfører er Boligselskapet Usbl, postboks 313, 14 Ski Revisorer BDO, Postboks 174Vika,121 Oslo. Forsikring Selskapets eiendommer (hovedbygninger med eventuelle godkjente tilbygg, samt vaskeri og garasjer) er fullverdiforsikret i lf Skadeforsikring NUF. Avtalenummer er Sp Ved skadesaker skal henvendelse gjøres til styret. Privat innbo/eiendeler må forsikres ved egen polise. Det var i zam ingen forsikringssaker. Ytre miljø Styret er ikke kjent med at virksomheten påvirker det ytre miljøet på en måte som er i strid med lov eller offentlig forskrift. Laget tølger en forsiktig politikk når det gjelder fjerning eller begrensning av opprinnelig eller stedegen vegetasjon/trær.

4 HMS (helse, miliø og sikkerhet) Styret ivaretar arbeidet med helse, miljø og sikkerhet i samsvar med vedtatt internkontrollsystem, inkl. lovpålagte egenkontroller på rrsikoområder i boligselskapet og utarbeidelse av årlig HMS{iltaksptan. Alle brannslukkingsapparatene ble skiftet ut i 214. Styret har bl.a. oppsyn med forbruket av strøm ifellesområdene og lagets samlede forbruk av vann. Økonomi Lagets økonomi anses for å være god. Regnskap og budsjett er utarbeidet basert pa forutsetning om fortsatt drift. Arsregnskapet for 214 viser et overskudd på kr. 46 når nedbetaling (kr ) av lån er tatimed. Disponible midler utgjør ved utløpet av året kr Det har vært lavere ulegg til vedlikehold og investeringer enn budsjettert, grunnet forsinkelser i planlagt arbeid. Styret foreslår at overskuddet tillegges egenkapitalen. Det bekreftes at alle inntekter og utgifter selskapet har, er tatt med det framlagte årsregnskapet. Det har ikke inntrådt toinoto etter regnskapsårets slutt som påvirker resultat eller selskapets stilling. For øvrig vises til årsregnskapet for 214, med noter' Styrets arbeid Det ble i 214 holdt 7 styremøter. En lang rekke saker er blitt behandlet, herunder har styret: - Fulgt opp vedtak fra ordinær generalforsamling Arbeidet med forslag til ny <fasadepolitikk>' - Håndtert forliksklage vedrørende garasjen i Tangen terrasse 59 D. Styret avviste erstatningskrav p{kr. 144., hvoretter laget ble innstevnet for Nesodden forliksråd. Lagets motpart irakk imidlertid saken for forliksrådet, men kravet er ikke frafalt. Laget vilåventueli kunne bli innstevnet for Follo tingrett. Det har foreløpig påløpt utgifter på kr. 12.1g7,5 i denne runden. Lagets forsikring vil dekke utgifter til rettshjelp som overstiger en egenandel på kr o/o, oppad avgrenset til kr Gjennjmført tilitandskontroll av lagets bygninger. og noen uteområder i regi av firma Opnf og utarbeidelse av utkast til en flerårig vedlikeholdsplan. Godkjenning av rapport og oppfølgning i forhold til OPAK's forslag til tittaksplan vil starte i Alierede tør iiistandskontrollen ble det besluttet å rehabilitere oppgangene i firemannsboligene itangen terrasse 63 og 65, inkl. utskiftning av de elektriske anleggene i fjllesområdene (1oft, oppgang, kjeller). Likeledes er besluttet tilsvarende utskift-ning av elektriske anlegg ifellesområdene ifiremannsboligene i Blomsterveien 25 og Zt. Dette arbeidet er forsinket, bl.a. grunnet ny vurdering av rekkefølgen og omfanget av arbeidene i lys av tilstandskontrollen' - Besluttet utskifting av inntakssikringer og stigeledninger i alle bygg (flerårig prosjekt)' - Fulgt opp malingjsaken av 212. Styret vurderer det slik at problemet med blemmer funåamentalt bjre kan løses gjennom utskiftning av gamle panelbord som opprinnelig er behandlet med linoljeholdig maling. Det er imidlertid besluttet å teste feltvis utbedring etter malingiprodusentens anbefalinger (inkl. skraping av rammede felter, ny preparering av panel og overmaling). - Vurdert behoi for og gjennomført enkelte nye radonmålinger. Resultatene fra tidligere og nye målinger tilsier at det ikke er påkrevd med særlige tiltak i vårt borettslag. - fått.titting tillaker vedrørende påbygging og endringer, inkl. Blomsterveien 2 A (bekreftetlidligere gitt tillatels e fra 212, jf. krav om kommunal dispensasjon etter opphevelse ai reguteringsptanen for området), Tangen terrasse 65 H22 (utvidelse av'veranda, nefreftet tidiigere gitt tillatelse fra 29), Tangen terrasse 56 B (tillatelse gitt til oppføring av tilbygg)'

5 - Håndtert en sak om fukt i kjeller (ikke lagets ansvar, så lenge det f.eks. dreier seg om kjeller som er blitt omgjort til annen bruk enn forutsatt da bygget ble oppført), og ån sak om råteskade (ytre panel, lagets ansvar). - Etter henvendelse vurdert spørsmålet om etter-isolering av yttervegger er lagets ansvar (det følger av vedtektene at ny isolasjon eller liknende utbedring ikkelr lagets felles ansvar). - lnngått vintervedlikeholdsavtale for stikkveien inn fra Blomsterveien, som ikke lenger er gjenstand for kommunal brøyting/strøing. Samtidig har styret under observasjon spørsmålet om driften av utebelysning i områder som kommunen ikke lenger påtar seg ansvar for. - Håndtert enkelte klager fra naboer, blant annet vedrørende støyende lek og bruk av lekeapparat. - Vaskeriet. Det er igangsatt forprosjektering, ideskisse er bestilt fra arkitekt. - Etter klage har laget fått redusert den kommunale skatten på næringseiendom. - Oppdatert borettslagets hjemmeside på internett. Laget har også en egen side på Facebook. Styredokumenter lagres nå i økende grad elektronisk på en nettsky (Google Disk). Fakturaer attesteres elektronisk via forretningsførers (Usbl) internettløsning Portalen. - Gjennomgått eksisterende leieforhold vedr. garasjene. Enkelte nye kontrakter er inngått. Vurdert behov for justering av garasjereglene. Forvaltningen av garasjene ventes i sin helhet overført tilforretningsfører i 215. Det ble holdt felles dugnad i april. Styret sørget i mai også for leie av kontainere for kasting av husavfall, malingsrester, elektrisk og elektronisk utstyr m.v. Nesodden, 7.3,215 Styret i Tangen V Borettslag Styreleder il tj,,(f,s,,17) Thale Kvalø /" -..._,i-. Styremedlem U-e lda Eliassen-Coker Styremedlem

6 Årsregnsk ag 21 4 Tangen V Borettslag VedLe Disponible midler Regnskap 214 Regnskap 213 A. Disponible midler lra foregående årsregnskap B. Endring i disponible midler Årets resultat Kjøp / salg anleggsmidler OpptaUavdrag langsiktig gjeld Endringer i andre langsiktige poster B. Årets endring disponible midler C. Disponible midler Borettsiagets disponible midler er de økonomiske midlene som borettslaget har til rådighet. De defineres som omløpsmidler fratrukket kortsiktig gjeld

7 Resultatregnskap 214 Tangen V Borettslag Nole Regnskap 2414 Regnskap 21 3 Budsjett 214 Budsjeft 215 NNTEKT Salgsinntekt Leieinntekt lnnkrevd fel eskostnad Sum leieinntekt Annen inntekt Diverse inntekt Sum annen inntekt s Sum inntekt KOSTNAD Lønnskostnad Lønnskostnad Styrehonorar Av- og nedskrivning Driftskostnad Energikostnad Kostnad eiendom/lokale Kommu nale avgifter/renovasjon Verktøy, inventar og driftsmateriell Reparasjon og vedlikehold Revisjonshonorar Forretnlngsførerhonorar Annet honorar Kontorkostnad TV/bredbånd Kostnad trans.midl/arb. masuutslyr Forsikring Eiendomsskatt Annen kostnad o A B B BB O B Sum kostnad Driftsresultat FNANSPOSTEB Renteinntekt Rentekostnad B5B Netto linansposter Arsresultat Overført til/f ra annen egenkapital SUM OVERFøRNGER t

8 Bal*n** zgl4tangen V Bcrettslag Note m14 EENDELER Anleggsmidler Varige driftsmidler Tomter Bygninger Garasjer Andre driftsmidler Finansielle anleggsmidler 't Sum anleggsmidler Omløpsmidler Fordringer Restanse Jelleskostnader Kundefordringer Fordringer BBL Finans Andre kortsiktige f ordringer Forskuddsbetalte kostnader n Bankinnskudd og kontanter lnnestående bank Sum omløpsmidler SUM EENDELER

9 Balanse zam Tangen V Borettslag Note EGENKAPTALOG GJELD Egenkapital lnnskutt egenkapital Andelskapital Sum innskutt egenkapital Opptjent egenkapital Annen egenkapilal Sum opptjent egenkapital Sum egenkapital s Gjeld Avsetninger for forpliktelser Langsiktig gjeld Pantegjeld Borettsinnskudd Sum langsiktig gield Kortsiktig gjeld Forskuddsbetalt felleskostnad Leverandørgjeld Skyldig off. myndigheter Påløpne renter Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld zil235 SUM EGENKAPTAL OG G'ELD q Dato: Wpr.rc 2 Ol 16 \ / ',,. i t: J. 4'/' Erlend Lange Styrenledlem lda Neema Eliassen-Coker Slyremedlem 235 Ti v nr

10 Note - Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp. i samsvar med regnskapslovens bestemmelser, god regnskapsskikk og efier b.gqift om årsregnskap og årsberetning for borettslag Klassifisering og vurdering av balanseposter omløpsmidler og korlsiktig g,ield omfatter poster som forfaller til betaling innen ett år. Øvngepostef ef ktassifisert som anleggsmiddel/langsiktig gjeld. omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balansefrres l no'ninelt beløp på etableringstidspunktet. Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives ill ;irkelig verdl dersom verdifallet ilde brvenbs å være forbigående. Langsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspun[tet, Fordringer Kundefordringer og andre fordringer er oppløri i balansen til pålydende etter fradrag lor avsednirp til hrventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av individuelle vurderinger åv de enkelte fordriigene. Varige driftsmidler Varlge driftsmidler balanseføres og avskrives over driftsmidlets levetid dersom de har levetid over 3 år og har en kostpris som overstiger kr 5.'-. Avskrivningssats for bygninger er satt til null i henhold trl forskrift orn &"r"s,&"p og årsberetning for borettstag. Direkte vedlikehold av driftsmidler kostnadsføres øpende under driftskostnader, mens påkostninger eller forbedringer tillegges driftsmidler og avskrives ihht driftsmidlets ta/etid. Driftsinntekter Leieinntekter bokløres og inntektstøres i takt med opptjening. lnntektsføring ved salg av varer/tjenester skjer på leveringstidspunktet. Tjenester inntektsføres etter hvert som de opptjenes. Skattetrekk Ved lønnskjøring overføres skattetrekk til en felles skattetrekkskonlo i Usbl.

11 Noter årsregnskap 214 Tangen V Borettslag Note 1 - lnnkrevde felleskostnader 214 2't3 36 lnnkrevde felleskostn. drift 365 Leie forretningslokaler 369 Leie parkering 369 Andre leieinntekter B Sum Note 2 - Andre driftsinntekter Fellesvaskeri 399 Andre driftsinntekter 3999 Andre inntekter n 6 2 B 195 Sum Note 3 - Lønnskostnader Arbeidsgiveravgift Arbeidsgiveravgift forrige forretni ngsfører Sum Personalkostnader omtatter lønns- og personalkostnader, samt arbeidsgiveravgift. Antall årsverk sysselsatt: Selskapet er ikke pliktig å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon. Note 4 - Styrehonorar 2't Honorar tillitsvalgte - fra lønnssystemet Styrehonorar forrige forretnin Sum v nt b

12 Noter årsregnskag 2fi Tangen V Borettslag Note 5 - Kostnad eiendom/ lokaler 639 Andre driftskostnader 6391 Snømåking, strøing 6392 Containerleie/tø mming n 'a 25,C z Note 6 - Kommunale avgifter 6329 Kommunale avgifter Sum?o ræ 3; s Note 7 - Verktøy, inventar og driftsmateriell 65 Verktøy og redskaper LJ Note 8 - Reparasjoner og vedlikehold 661 Vedlikehold bygg 663 Vedlikehold elektro 666 Vedlikehold felles antenne/kabet TV Vedlikehold parkeringsplasser og grøntanlegg 663 Egenandel forsikring 6692 Andre reparasjoner og vedlikehold Sum m < ARO c Styret mener at det gjennomførte vedlikeholdet er tilstrekkelig for å oppveie verdiforringelse av bygning. Note 9 - Revisjonshonorar Revisjonshonorar Sum Revisjonshonoraret er i sin helhet knyttet til revisjon Note 1 - Andre honorar 672 Juridisk honorar 673 Teknisk honorar s 796

13 Noter årsregnskap 214 Tangen V Borettslag Note 11 - Andre kostnader Fellesanangement 7719Mølet, div. styret Gener altorsaml i ng 777 Betalingskostnader 779 Andre kostnader 7795 Husleietap Sum tt Note 12 - Varige driftsmidler Anskaftelseskost pr, 1. 1 Årets tilgang : Arets avgang : Bygninger Garasjer Tomter lnventar Påkostninger Anskaffelseskost pr : Akkumulerte avskrivninger pr : Akkumulerte nedskrivninger pr.31.12,' Bokført 31.12: Anskaflelsesår : Antatt levetid i år U Borettslaget eier tomten. Note 13 - Andre kortsiktige fordringer Ompostering av gjeld 157 Andre kortsiktige fordringer 1577 Forskudd lønn Sum '89'l 235 nr.

14 Noter årsregnska g tl4tangen V Boretts$ Note 14 - Langsiktig gjeld Kreditor: Lånenummer: Lånetype: Opptaksår: Rentesats: Beregnet innfridd: Lånesaldo 1.1: Avdrag i perioden: Lånesaldo 31.12: Saldo 5 år frem i tid: DNB Bank ASA Annuitet % Langsiktig gjeld Antall andeler, andel gjeld og sum av fellesgjetd lån Ant. andeler Andel gjeld Sum lellesgjeld 58 2B Note 15 - Annen kortsiktig gjeld 245 Gjeld mellomregning 2912 Depositum 2937 P åløple energikostnader 299 Annen kortsiktig gjeld Sum Note 16 - Pantstillelser Bokført langsiktig gjeld lnnskuddskapital Boligselskapets pantesikrede gjeld Bokført verdi av pantsatt eiendom BoKørl verdi pr Borettslagets boklørte gjeld er sikret ved pant. Borettsinnskuddet er en del av borettslagets pantsikrede gjeld. Borettslagets eiendom er stillet som pantesikkerhet.

15 Noter årsregnskap2'.4 Tangen V Sorettslag Note 17 - Egenkapital Egenkapital per 1.1 Endringer Egenkapital per Egenkapital lnnskutt egenkapital Andelskapital Sum innskutt egenkapital Opptjent egenkapital Arets resultat Sum opptlent egenkapita! s Sum egenkapital Det er rettet erstatningskrav pålydende kr mot borettslaget fra tiitakshaver for oppføringen av garasjen i Tangen terrasse 61 D. Styret har avvist kravet. Laget ble innslevnet for Nesodden forliksråd, men motparten trakk saken der lør forhandlingene kom i gang. Kravet er formelt sett ikke frafalt og saken vil kunne bli gjenopptatt i høyere rettsinstans.

16 Vedlegg 3 Sak 6 - Budsjett for 215 L. Styret foreslår at generalforsamlingen fornyer fullmakten til styret til å belaste regnskapet med inntil kr. 4. til ombygging av det nedlagte vaskeriet til bruk og utleie som kontor, verksted el.l. Kostnadene dekkes av lagets disponible midler. 2. Styret forslår at generalforsamlingen fornyer fullmakten til styret til ekstraordinær nedbetaling av lån med inntil kr. 3., mot nedtrekk i de disponible midlene.

17 Vedlegg 4 Nesodden, A15 Til sfyret i Thngen V borettslag. Forslag til generalforsamlingen 2 5 Angående: Setniugen (styret kan med minst 2/3 fletajlav alle styrernedletrtmene, godtjenne eventuelle "ltrl'?ffi tr*:f;ximtf#f, :t-tt*',gin'"nro,-ro,*riss;;;#;;;;iseos Begrunnelse: Tolkningen av denne setningen gir et alt for stort spillerom for de interesser som vil påfuinge omgivelsene løsninger som for noen er uønsket. \9/".t o"qd {erlw Gerhard Schaller (Andel nr 1l)

18 Vedlegg 5 Utkast Tangen V Borettslag Retningslinjer for godkjenning av tiltak vedrørende vedlikehold, ombygging, påbygging, fasadeendring, montering av antenner m.v., og annen endring av bygg, fasade og/eller tilhørende tomteteig Generalforsamlingen i 214 ga styret i oppdrag å utarbeide forslag til retningslinjer for behandling av saker vedrørende vedlikehold, modernisering, oppføring av tilbygg, fasadeendring og andre tiltak i tilknytning til en andel. Spørsmålet om fasadepolitikken har vært til behandling på tidligere generalforsamlinger og en arbeidsgruppe la før generalforsamlingen i 214 fram sin innstilling, som imidlertid ikke ble vedtatt. lnnstillingen innebar bl^a. at vedtektenes pkt. 7.3 skulle endres. Borettslaget har lenge sett behov for en bredere gjennomgang av fasadepolitikken. Det er klart behov for styrkede regler/rutiner for godkjenning og oppfølgning av søknader/prosjekter på dette felt. Det gjelder bl.a. forholdet til offentlige krav, så som tiltak som er, eller ikke er, søknads- eller meldingspliktige i henhold til Ptan- og bygningsloven og Byggsakforskriften. Det er også annet offentlig regelverk som borettslaget må ta hensyn til, så som mht. helse-, miljø og sikkerhet, byggtekniske regler, samt måten oppgjør for leveranser eller tjenester skjer, herunder ved hjelp av etterprøvbare fakturaer og bekreftelser på kvalitet. Sannsynligvis påligger det borettslaget en viss kontrollplikt i forhold til gjennomføring av lagets gitte tillatelser. Dette har hittil ikke vært gjort i noen meningsfull utstrekning. Hvis slik styrekontroll skal gjøres til en del av lagets prosedyrer, vil det påløpe utgifter som det er urimelig at laget bærer som en felleskostnad. Tangen V Borettslag er ikke ment å være noe arkitektonisk verneobjekt. Laget er tjent med at en liberal politikk mht. tilbygg og annen utvikling og fornyelse videreføres. Nedenfor er retningslinjer for: r Tiltak som fritt kan gjenomføres; r Tiltak som skal meldes til styret; r Tiltak som er søknadspliktige til styret og som krever enten styrets eller generalforsamlingens godkjenning. Hensikten med retningslinjene er at de skal være lette å forstå, gi andelseierne forutsigbarhet, og samtidig redusere byråkrati og kostnader ved borettslagets administrasjon.

19 A) Tiltak som fritt kan gjennomføres - Alle indre arbeider og fornyelse, inkl. maling og annen oppgradering av vegger, tak, golv, dører, fornying av isolasjon mm., inklusive også slike tiltak som er mååepliktige iht. lagets vedtekter (endring i eller av elektriske anlegg, ildsteder, vann og avløp). - - Endring av rominndeling så lenge ikke bærende konstruksjoner berøres ([rever - godkjenning). - Oppgradering av kjeller eller loft så lenge dette ikke krever offenflig godkjenning eller berører fellesområder. - Montering av parabolantenner og mindre antenner på fasade eller tak. - Montering av markiser og tilsvarende solskjerming (ikke pergola). - Montering av utebelysning (frittstående eller på vegg) så lenge ikke lyskjeglen i vesentlig grad treffer områder utenfor egen tomteteig og/eller er til sjenanse for andre. - Maling for egen kostnad av fasade/vinduer tilhørende egen andel. (Maling av øvrige andeler bekostes av borettslaget i en farge som flertallet av andelseierne-i byggetbestemmer). - lnstallasjon av varmepumper som tilfredsstiller offentlige krav, inkl. mht. støy (monteres frittstående, eller på grunnmur, ikke trevegg). - Bygging av platting/verandalterrasse inntil 3 m2 grunnflate og høyde inntil 5 cm over opprinnelig bakkenivå. - Oppsetting av redskapsskjul/lekestue inntil 6 m2 og 2 m høyde minst 1 m fra hovedbygg. - Oppsetting av levegg opp til 1,7 m over opprinnelig bakkenivå. - Oppgradering/utskiftning av ytterdører og dører ut til balkong eller terrasse. - Oppgradering/utskiftning av vinduer til samme type (dimensjon) som de opp1nnelige tofags, eller enfags. - Terrengendring, planering av terreng, etablering av trapper, steinlegginger og gangveier ikke over 5 cm over opprinnelig bakkenivå. - Planting, oppsetting av hekker og gjerder inntil 1,7A m høyde. Fjerning av hekker og gjerder. - Oppgradering av trapp eller annen adkomst til bolig som ikke berører selve inngangspartiet. - Planting og felling av ikke-ville trær på egen tomt. B) Tiltak som skal meldes til styret - Endring/oppgradering i og av elektriske anlegg, inkl. modernisering av sikringsskap, endring/oppgradering av ildsteder og våtrom. Endring av bruksrom. (t noen tilfeller skal slike endringer også meldes til offenflig myndighet). - Oppsetting av solfangere (varme) eller solceller (strøm) på tak eller fasade. Det må dokumenteres at montasje (og eventuell oppkopling til felles rørsystem eller elektrisk anlegg) er forskriftsmessig utført. - Oppsetting av reklameplakater, symboler og propaganda for bestemte politiske partier, livssyn, ideologier eller annet som kan oppfattes som tilkjennegivelse av en bestemt holdning. Tilsvarende gjelder <utsmykningd av vinduer, gardiner og annet med samme formå1.

20 C) Tiltak som er søknadspliktige til styret og som krever enten styrets eller generalforsamlingens god kjen nin g - Ombygging, påbygging, utvidelse og etablering av tilbygg i enhver form av/på egen andel, herunder endring av inngangsparti. - Endringer i bærende konstruksjoner eller fundamentale endringer vedr. strøm, avløp, vann inn/ut av andelen. - Forstørrelse, innsetting eller flerning av vinduer og ytterdører. - Etablering av garasjer, carporter i enhver form. - Bygging etler endring av terrasser over 3 m2 eller balkonger, inkl. enhver form for innbygging av terrasser eller balkonger, herunder etablering av pergola eller liknende konstruksjoner. - Etablering av redskapsboder, lekestuer etter liknende små bygg som overstiger 6 m2 eller som skal plasseres nærmere enn 1 m fra hovedbygg. - Oppsetting av gjerder på terrasser, inngjerding av plattinger og plener etc. med høyde over 1,7 m over opprinnelig bakkenivå. - Felling av alle trær av artene gran, furu, bjørk, or, rogn, eik som er over 3 m høye. (Disse regnes som ville trær og en del av opprinnelig vegetasjon og artsmangfold som bør bevares, så lenge de ikke utgjør noen fare eller er til vesentlig sjenanse). En andelseier som ønsker å gjennomføre tiltak eller foreta ombygging el.l. som omfattes av dette punktet må legge fram for borettslaget v/styret en søknad med beskrivelse, eventuelt inkl. tekniske tegninger av tiltaket. Tegningene må være påført alle vesentlige mål. Videre må søknaden ledsages av en bekreftelse fra alle andelseierne i søkerens rekke/tomannsbolig/firemannsbolig, samt alle naboer i tilstøtende bygg som har sikt til det som skal utføres, om at disse har sett tegningene og er kjent med planene og muligheten for å melde innvendinger til styret innen en bestemt tidsfrist (ikke under tre uker). Dersom minst to av andelseierne har innsigelser må saken legges fram for generalforsamling, selv om styret skulle mene at imøtekommelse av søknaden faller inn under begrepet <vanlig forvaltning og vedlikehold> etter lov og vedtekter. saker som ikke kan oppfaftes som vanlig forvaltning og vedlikehold, jf. pkt. 7.3 b) i borettslagets vedtekterl, skal det gjennomløres generalforsamling. Omsøkte tiltak må vedtas med minst 2l3flerlall.l øvrige saker hvor borettslagets godkjenning kreves og som ikke går ut over vanlig forvaltning og vedlikehold, er det tilstrekkelig at styret fatter vedtak med minst 213 av styrets medlemmer. t V"dt"kt"nes pkt.7.3 b) første ledd lyder: Styret kan ikke uten at generalforsamlingen har gitt samtykke med minst to tredjedels flertall, fatte vedtak om: r ombygging, påbygging eller andre endringer av bebyggelsen eller tomten som etter forholdene i laget går ut over vanlig forvaltning og vedlikehold. Hittil gjennomførte ombygginger/påbygginger innebærer at det foreligger etablerte rammer for forvaltningsmessig håndtering av slike saker i laget. Styret kan med minst 2/3 flerlall av alle styremedlemmene, godkjenne eventuelle framtidige søknader om ombygging/påbygging innenfor foreliggende arealmessige og utføringsmessige rammer. Søknader som gjelder ombygging/påbygging som går ut over etablerte rammer i laget skal godkjennes av generalforsamlingen, jf. Borettslagslovens

21 t Borettslagets godkjenning skal utformes skriftlig, sammen med henvisninger, presiseringer eller forutsetninger som enten generalforsamlingen eller styret anser som passende. Det omfatter bl.a. offentligrettslige krav, f.eks. til kommunal godkjenning, sikkerhet på bygge- og anleggsarbeidsplasser og eventuelt innhenting av <HMSerklæring fra innleid firma>. Tiltakshaver skal kunne dokumentere at innleide firmaer, håndverkere o.a. som har vært engasjert har betalt offentlig pålagte skatter og avgifter, og tilsvarende at det er betalt skatt og avgift for anskaffede materialer. Styret skal enten på egen hånd eller ved hjelp av innleid ekspertise kontrollere at tiltaket l, er gjennomført etter forutsetningene. Kostnaden ved dette skal dekkes av tiltakshaver og skriftlig avtales på forhånd som del av borettslagets samtykke. Disse retningslinjene berører ikke forholdet til offentlige krav. Uansett om tiltaket er søknads- eller meldepliktig til styret eller ikke, påligger det tiltakshaver å undersøke om offentlige krav foreligger. slike tilfeller skal tiltakshaver på egen hånd melde tiltak til kommunale myndigheter og innhente nødvendig tillatelse. Borettslaget skal ikke stå ansvarlig for eventuelle unnlatelser iforhold til offentlige bestemmelser. Ved tvil om hvilke borettslagsregler som gjelder for et ev. påtenkt tiltak, bør styret konsulteres på forhånd. Det fremmer godt naboskap om også tiltak som ikke er søknadspliktige varsles til berørte naboer på forhånd. Styret kan med hjemmel i vedtektenes art. 5 kreve at tiltak som eventuelt er gjennomført i strid med disse retningslinjene skal reverseres for tiltakshavers regning og risiko og at bygg eller tomteteig skal tilbakeføres til den tilstand deuden var tfør tiltaket ble påbegynt. Hvis det oppstår konflikt eller tolkningsstrid mellom disse retningslinjer og lagets vedtekter, har vedtektene forrang. Over vedtektene står som vanlig norsk lov og offentlige forskrifter. Vedtatt av generalforsamlingen itangen V Borettslag den

Zot't. 1. Konstituering. c) Valg av sekretær. e) Godkjenning av innkalling 0 Godkjenning av saksliste. 2. Styrets årsberetning (Vedlegg 1)

Zot't. 1. Konstituering. c) Valg av sekretær. e) Godkjenning av innkalling 0 Godkjenning av saksliste. 2. Styrets årsberetning (Vedlegg 1) Zot't Tangen V Borettslag lnnkalling til generalforsamling Ordinaer generalforsamling holdes tirsdag, 29. aprilzam kl. 19. i Samfunnshuset på Tangen Saksliste 1. Konstituering a) Registrering av andelseiere

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. - Årsregnskap 2011 og budsjett 2012 SIDE 11 14. - Noter til årsregnskap 2011 SIDE 15 22

INNHOLDSFORTEGNELSE. - Årsregnskap 2011 og budsjett 2012 SIDE 11 14. - Noter til årsregnskap 2011 SIDE 15 22 BORETTSLAGET ROSENHOFF KVARTAL III INNHOLDSFORTEGNELSE SAKSLISTE GENERALFORSAMLINGEN DEN 8. APRIL 22 SIDE 3 ÅRSMELDING FRA STYRET FOR 2 SIDE 4 8 REVISJONSBERETNING SIDE 9 ÅRSREGNSKAP FOR 2 MED NOTER /

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE SAKSLISTE GENERALFORSAMLINGEN DEN 27. MAI 2010 SIDE 1 2 ÅRSMELDING FRA STYRET FOR 2009 SIDE 3 4 REVISJONSBERETNING SIDE 5

INNHOLDSFORTEGNELSE SAKSLISTE GENERALFORSAMLINGEN DEN 27. MAI 2010 SIDE 1 2 ÅRSMELDING FRA STYRET FOR 2009 SIDE 3 4 REVISJONSBERETNING SIDE 5 SPOVEN BORETTSLAG INNHOLDSFORTEGNELSE SAKSLISTE GENERALFORSAMLINGEN DEN 27. MAI 2010 SIDE 1 2 ÅRSMELDING FRA STYRET FOR 2009 SIDE 3 4 REVISJONSBERETNING SIDE 5 ÅRSREGNSKAP FOR 2009 MED NOTER / BUDSJETT

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE SAKSLISTE GENERALFORSAMLINGEN DEN 8. JUNI 2010 SIDE 1 3 ÅRSMELDING FRA STYRET FOR 2009 SIDE 4 7 REVISJONSBERETNING SIDE 8

INNHOLDSFORTEGNELSE SAKSLISTE GENERALFORSAMLINGEN DEN 8. JUNI 2010 SIDE 1 3 ÅRSMELDING FRA STYRET FOR 2009 SIDE 4 7 REVISJONSBERETNING SIDE 8 BORETTSLAGET HEIMDAL II INNHOLDSFORTEGNELSE SAKSLISTE GENERALFORSAMLINGEN DEN 8. JUNI 2010 SIDE 1 3 ÅRSMELDING FRA STYRET FOR 2009 SIDE 4 7 REVISJONSBERETNING SIDE 8 ÅRSREGNSKAP FOR 2009 MED NOTER / BUDSJETT

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. - Årsregnskap 2011 og budsjett 2012 SIDE 11 14. - Noter til årsregnskap 2011 SIDE 15 21

INNHOLDSFORTEGNELSE. - Årsregnskap 2011 og budsjett 2012 SIDE 11 14. - Noter til årsregnskap 2011 SIDE 15 21 SPOVEN BORETTSLAG INNHOLDSFORTEGNELSE SAKSLISTE GENERALFORSAMLINGEN DEN 15. MAI 212 SIDE 1 6 ÅRSMELDING FRA STYRET FOR 211 SIDE 7 8 REVISJONSBERETNING SIDE 9 1 ÅRSREGNSKAP FOR 211 MED NOTER / BUDSJETT

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE SAKSLISTE SAMEIERMØTET DEN 29. APRIL 2010 SIDE 1 3 ÅRSMELDING FRA STYRET FOR 2009 SIDE 4 10 REVISJONSBERETNING SIDE 11

INNHOLDSFORTEGNELSE SAKSLISTE SAMEIERMØTET DEN 29. APRIL 2010 SIDE 1 3 ÅRSMELDING FRA STYRET FOR 2009 SIDE 4 10 REVISJONSBERETNING SIDE 11 JESPERUD BOLIGSAMEIE INNHOLDSFORTEGNELSE SAKSLISTE SAMEIERMØTET DEN 29. APRIL 2010 SIDE 1 3 ÅRSMELDING FRA STYRET FOR 2009 SIDE 4 10 REVISJONSBERETNING SIDE 11 STYRETS ØKONOMISKE REDEGJØRELSE 2010 SIDE

Detaljer

Til andelseierne i Skogssletta Borettslag

Til andelseierne i Skogssletta Borettslag 1 Skogssletta Borettslag Til andelseierne i Skogssletta Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE SAKSLISTE GENERALFORSAMLINGEN DEN 27. MAI 2010 SIDE 1 3 ÅRSMELDING FRA STYRET FOR 2009 SIDE 4 10 REVISJONSBERETNING SIDE 11

INNHOLDSFORTEGNELSE SAKSLISTE GENERALFORSAMLINGEN DEN 27. MAI 2010 SIDE 1 3 ÅRSMELDING FRA STYRET FOR 2009 SIDE 4 10 REVISJONSBERETNING SIDE 11 TVERRBAKKEN BORETTSLAG INNHOLDSFORTEGNELSE SAKSLISTE GENERALFORSAMLINGEN DEN 27. MAI 2010 SIDE 1 3 ÅRSMELDING FRA STYRET FOR 2009 SIDE 4 10 REVISJONSBERETNING SIDE 11 ÅRSREGNSKAP FOR 2009 MED NOTER / BUDSJETT

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE SAKSLISTE GENERALFORSAMLINGEN DEN 25. MAI 2011 SIDE 1 4 ÅRSMELDING FRA STYRET FOR 2010 SIDE 5 12 REVISJONSBERETNING SIDE 13 14

INNHOLDSFORTEGNELSE SAKSLISTE GENERALFORSAMLINGEN DEN 25. MAI 2011 SIDE 1 4 ÅRSMELDING FRA STYRET FOR 2010 SIDE 5 12 REVISJONSBERETNING SIDE 13 14 TVERRBAKKEN BORETTSLAG INNHOLDSFORTEGNELSE SAKSLISTE GENERALFORSAMLINGEN DEN 25. MAI 2011 SIDE 1 4 ÅRSMELDING FRA STYRET FOR 2010 SIDE 5 12 REVISJONSBERETNING SIDE 13 14 ÅRSREGNSKAP FOR 2010 MED NOTER

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. - Årsregnskap 2011 og budsjett 2012 SIDE 15 18. - Noter til årsregnskap 2011 SIDE 19 26

INNHOLDSFORTEGNELSE. - Årsregnskap 2011 og budsjett 2012 SIDE 15 18. - Noter til årsregnskap 2011 SIDE 19 26 TVERRBAKKEN BORETTSLAG INNHOLDSFORTEGNELSE SAKSLISTE GENERALFORSAMLINGEN DEN 24. MAI 2012 SIDE 1 4 ÅRSMELDING FRA STYRET FOR 2011 SIDE 5 12 REVISJONSBERETNING SIDE 13 14 ÅRSREGNSKAP FOR 2011 MED NOTER

Detaljer

Til andelseierne i Åsly B/L

Til andelseierne i Åsly B/L 1 Åsly B/L Til andelseierne i Åsly B/L Velkommen til generalforsamling torsdag 22. mai 2014 kl. 19.00 i musikkrommet på Grindbakken skole Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap

Detaljer

Til andelseierne i Heimdalsgata 4 borettslag

Til andelseierne i Heimdalsgata 4 borettslag 1 Heimdalsgata 4 borettslag Til andelseierne i Heimdalsgata 4 borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser

Detaljer

Til andelseierne i Sankthansfjellet Borettslag

Til andelseierne i Sankthansfjellet Borettslag 1 Sankthansfjellet Borettslag Til andelseierne i Sankthansfjellet Borettslag Velkommen til årets ordinære generalforsamling! Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret

Detaljer

Til andelseierne i Løren Borettslag. Velkommen til generalforsamling.

Til andelseierne i Løren Borettslag. Velkommen til generalforsamling. 1 Løren Borettslag Til andelseierne i Løren Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye igjennom heftet

Detaljer

Til andelseierne i Haugerudhagan Borettslag. Velkommen til generalforsamling.

Til andelseierne i Haugerudhagan Borettslag. Velkommen til generalforsamling. 1 Haugerudhagan Borettslag Til andelseierne i Haugerudhagan Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye

Detaljer

Til beboerne i Etterstad Nord Borettslag

Til beboerne i Etterstad Nord Borettslag 1 Etterstad Nord Borettslag Til beboerne i Etterstad Nord Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling Tirsdag, 4. juni 2013 kl. 18.00 på Etterstad Videregående skole, inngang fra gården. Innkallingen

Detaljer

Til andelseierne i Pilestredet Park 11-13 Brl

Til andelseierne i Pilestredet Park 11-13 Brl 1 Pilestredet Park 11-13 Brl Til andelseierne i Pilestredet Park 11-13 Brl Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser

Detaljer

Til andelseierne i Blåfjellet Borettslag

Til andelseierne i Blåfjellet Borettslag 1 Blåfjellet Borettslag Til andelseierne i Blåfjellet Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom

Detaljer

Til andelseierne i Tåsen Borettslag

Til andelseierne i Tåsen Borettslag 1 Tåsen Borettslag Til andelseierne i Tåsen Borettslag Velkommen til generalforsamlingen 2014 Denne innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. I tillegg finner du bakerst

Detaljer

Til andelseierne i Sankthansfjellet Borettslag

Til andelseierne i Sankthansfjellet Borettslag 1 Sankthansfjellet Borettslag Til andelseierne i Sankthansfjellet Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser

Detaljer

Til andelseierne i Bogerud Borettslag

Til andelseierne i Bogerud Borettslag 1 Bogerud Borettslag Til andelseierne i Bogerud Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom heftet

Detaljer

Til andelseierne i Etterstad Sør Borettslag

Til andelseierne i Etterstad Sør Borettslag 1 Etterstad Sør Borettslag Til andelseierne i Etterstad Sør Borettslag Velkommen til generalforsamling onsdag 29. april 2015 kl. 18.00 i Auditoriet, Etterstad Videregående skole. Innkallingen inneholder

Detaljer

Til andelseierne i Nordre Fjeldstad Borettslag

Til andelseierne i Nordre Fjeldstad Borettslag 1 Nordre Fjeldstad Borettslag Til andelseierne i Nordre Fjeldstad Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser

Detaljer

Til beboerne i Østmarka Borettslag

Til beboerne i Østmarka Borettslag 1 Østmarka Borettslag Til beboerne i Østmarka Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper du leser nøye

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE SAKSLISTE GENERALFORSAMLINGEN DEN 7. APRIL 2010 SIDE 1 2 ÅRSMELDING FRA STYRET FOR 2009 SIDE 3 4 REVISJONSBERETNING SIDE 5

INNHOLDSFORTEGNELSE SAKSLISTE GENERALFORSAMLINGEN DEN 7. APRIL 2010 SIDE 1 2 ÅRSMELDING FRA STYRET FOR 2009 SIDE 3 4 REVISJONSBERETNING SIDE 5 ÅSENENGA BORETTSLAG INNHOLDSFORTEGNELSE SAKSLISTE GENERALFORSAMLINGEN DEN 7. APRIL 2010 SIDE 1 2 ÅRSMELDING FRA STYRET FOR 2009 SIDE 3 4 REVISJONSBERETNING SIDE 5 ÅRSREGNSKAP FOR 2009 MED NOTER / BUDSJETT

Detaljer

Til andelseierne i Hallagerbakken borettslag

Til andelseierne i Hallagerbakken borettslag Til andelseierne i Hallagerbakken borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser nøye igjennom heftet og viser

Detaljer

Til beboerne i Borettslaget Maridalsveien 64

Til beboerne i Borettslaget Maridalsveien 64 1 Borettslaget Maridalsveien 64 Til beboerne i Borettslaget Maridalsveien 64 Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. Styret

Detaljer

Innkalling 2007 Innkalling

Innkalling 2007 Innkalling Innkalling 2007 Innkalling 2004 til ordinært sameiermø6e Forretningsfører: til ordinær generalforsamling Ta vare på heftet! Åpningstider Besøksadresse Postadresse Telefon E-post Internett Mandag - fredag

Detaljer

Til beboerne i Hammergården Borettslag

Til beboerne i Hammergården Borettslag 1 Hammergården Borettslag Til beboerne i Hammergården Borettslag Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper

Detaljer

Til andelseierne i Tåsen Borettslag

Til andelseierne i Tåsen Borettslag 1 Tåsen Borettslag Til andelseierne i Tåsen Borettslag Velkommen til generalforsamlingen 2015. Denne innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. I tillegg finner du bakerst

Detaljer