1. Konstituering. c) Valg av sekretær. f) Godkjenning av saksliste 2. Styrets årsberetning (Vedlegg 1)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "1. Konstituering. c) Valg av sekretær. f) Godkjenning av saksliste 2. Styrets årsberetning (Vedlegg 1)"

Transkript

1 Tangen V Borettslag lnnkalling til ordinær generalforsamling fif. vedtektenes pkt.8.2. a) ordinær generalforsamling hordes 24. mars2ols kl. 19. i Auditoriet i Tangenten (ikke Samfunnshuset) Saksliste 1. Konstituering a) Opprop/registrering av andelseiere og fullmakter b) Valg av møteleder c) Valg av sekretær d) Valg av to andelseiere til å undertegne protokollen sammen med møtelederen e) Godkjenning av innkalling f) Godkjenning av saksliste 2. Styrets årsberetning (Vedlegg 1) 3. Regnskap for 2A14 med revisors beretning (Vedlegg 2) 4. Ansvarsfrihet for styret 5. Godtgjørelsetilstyret 6. Budsjett for 215 (Vedlegg 2 og 3) 7. Forslag fra Gerhard schaller vedrørende endring i vedtektene (Vedlegg 4) 8. Styrets forslag til Retningslinjer for godkjenning av tiltak vedrørende vedlikehold, ombygging, påbygging, fasadeendring, montering av antenner m.v., og annen endring av bygg, fasade og/eller tilhørende tomt (Vedlegg 5) 9. Div. forslag og spørsmålfra Hans Jørgen Hægh l (Vedlegg 6) 1. Forslag fra Harry sørensen og Asbjørn Mo om varmepumper (Vedlegg 7) 11. Forslag fra Tor lvar Bråten om postkassestativ (Vedlegg 8)

2 Styrets forslag til reviderte Regler vedrørende utleie av garasier (Vedlegg 9) Søknad om utbygging av loft, andel 7, Tangen terrasse 65 H21 (Vedlegg 1) StyreG innstilling: Søknaden innvilges. Tiltaket innebærer at angjeldende del av felies loft varig inkorporeres som del av andel 7. Husleien gis et kvadratmeterpåslag etter den til eåhver tio gletdenoe sats. Det inngås en avtale mellom borettslaget v/styret og andelseier om ansvår for ev. skade under og etter gjennomføring av tiltaket, HMS i byggeperioden, dekning av kostnader iforbindelse med lagets sluttkontroll, og ev. airåie forhold som styret mener bør avtalemessig reguleres når det gjelder det planlagte tiltaket. 14. Søknad om oppføring av tilbygg, andel4, Blomsterveien 18 F (Vedlegg 11) åtyretålnnstilling: Søknaden innvilges. Tilbygget inkorporeres som en varig del av andel 4. Tiltaket bårører ikke områder utenom den tomteteig som tradisjonelt tilligger andelen. Husleien gis et kvadratmeterpåslag etter den til enhver tid gjeldende sats. Det inngås en avtale måltom borettslaget vistyret og andelseier om ansvar for ev. skade und'er og etter gjennomføring av tiltaket, HMS i byggeperioden, dekning av kostnader i forbindelse med lagets sluttkontroll, og ev. andre forhold som styret mener bør avtalemessig reguleres når det gjelder det planlagte tiltaket. 15. Valg (Valgkomiteens innstilling vil foreligge før møtet) ål Vae av tre styremedlemmer for to år (etter Kvalø, Lange og Eliassen-Coker) c) Valg av fire varamedlemmer for ett år d) Valg av revisor e) Valg av to medlemmer av valgkomiteen Styret i Tangen V Borettslag Nesoddtangen, 1 1. mars 215 Vedlagt er fullmaktslipp for andelseiere som skal representeres av andre. - Fylles ut og leveres til sekretæren før møtet.

3 Vedlegg 1 Tangen V Borettslag Arsmelding for 214 Virksomhetens art Tangen V Borettslag er organisert etter de bestemmelser som følger av Lov om burettslag og har til formål å drive den eide eiendommen i samråd med og til beste for andelseierne. Selskapet ligger i Nesodden kommune og eier eiendommene gnr/bnr 2115,2t118 og på til sammen ca m2. Borettslaget er registrertiforetaksregisieret med nummer Det er 74 leiligheter og 2 næringslokaler i selskapet. Borettslaget har også frittstående garasjer på eiendommen, med 48 garasjeplasser til ufleie. Styrets sammensetning Styret har etter ordinær generalforsamling hatt følgende sammensetning: Styreleder: Olav Berstad Nestleder: Thale Kvalø Styremedlemmer: Erlend Lange, lda Eliassen-Coker og Are Jens Berg-Eriksen varamedlemmer: Kjetil Fless, Linda Falk, Karin widahl og Anders Tømmerås Selskapets styre m/varamedlemmer består i øyeblikket av fire kvinner og fem menn. Selskapet har ingen ansatte. Selskapet følger likestillingsloven og tilstreber likestilling ved valg av tillitsvalgte. Overdragelse av leiligheter To leiligheter har i 214 skiftet eiere: - Andel 9, Tangen terrasse 63 H21, til Ellen Rebecca Rees - Andel 1 1, Tangen terrasse 63 H12, til Gerhard Schaller og Sigrid L. E. Schaller. Bruksoverlating En leilighet er registrert bruksoverlatt pr Juridiske andelseiere lngen juridiske personer eier andeler i selskapet, Forretn i ngsførsel og revisjon Forretningsfører er Boligselskapet Usbl, postboks 313, 14 Ski Revisorer BDO, Postboks 174Vika,121 Oslo. Forsikring Selskapets eiendommer (hovedbygninger med eventuelle godkjente tilbygg, samt vaskeri og garasjer) er fullverdiforsikret i lf Skadeforsikring NUF. Avtalenummer er Sp Ved skadesaker skal henvendelse gjøres til styret. Privat innbo/eiendeler må forsikres ved egen polise. Det var i zam ingen forsikringssaker. Ytre miljø Styret er ikke kjent med at virksomheten påvirker det ytre miljøet på en måte som er i strid med lov eller offentlig forskrift. Laget tølger en forsiktig politikk når det gjelder fjerning eller begrensning av opprinnelig eller stedegen vegetasjon/trær.

4 HMS (helse, miliø og sikkerhet) Styret ivaretar arbeidet med helse, miljø og sikkerhet i samsvar med vedtatt internkontrollsystem, inkl. lovpålagte egenkontroller på rrsikoområder i boligselskapet og utarbeidelse av årlig HMS{iltaksptan. Alle brannslukkingsapparatene ble skiftet ut i 214. Styret har bl.a. oppsyn med forbruket av strøm ifellesområdene og lagets samlede forbruk av vann. Økonomi Lagets økonomi anses for å være god. Regnskap og budsjett er utarbeidet basert pa forutsetning om fortsatt drift. Arsregnskapet for 214 viser et overskudd på kr. 46 når nedbetaling (kr ) av lån er tatimed. Disponible midler utgjør ved utløpet av året kr Det har vært lavere ulegg til vedlikehold og investeringer enn budsjettert, grunnet forsinkelser i planlagt arbeid. Styret foreslår at overskuddet tillegges egenkapitalen. Det bekreftes at alle inntekter og utgifter selskapet har, er tatt med det framlagte årsregnskapet. Det har ikke inntrådt toinoto etter regnskapsårets slutt som påvirker resultat eller selskapets stilling. For øvrig vises til årsregnskapet for 214, med noter' Styrets arbeid Det ble i 214 holdt 7 styremøter. En lang rekke saker er blitt behandlet, herunder har styret: - Fulgt opp vedtak fra ordinær generalforsamling Arbeidet med forslag til ny <fasadepolitikk>' - Håndtert forliksklage vedrørende garasjen i Tangen terrasse 59 D. Styret avviste erstatningskrav p{kr. 144., hvoretter laget ble innstevnet for Nesodden forliksråd. Lagets motpart irakk imidlertid saken for forliksrådet, men kravet er ikke frafalt. Laget vilåventueli kunne bli innstevnet for Follo tingrett. Det har foreløpig påløpt utgifter på kr. 12.1g7,5 i denne runden. Lagets forsikring vil dekke utgifter til rettshjelp som overstiger en egenandel på kr o/o, oppad avgrenset til kr Gjennjmført tilitandskontroll av lagets bygninger. og noen uteområder i regi av firma Opnf og utarbeidelse av utkast til en flerårig vedlikeholdsplan. Godkjenning av rapport og oppfølgning i forhold til OPAK's forslag til tittaksplan vil starte i Alierede tør iiistandskontrollen ble det besluttet å rehabilitere oppgangene i firemannsboligene itangen terrasse 63 og 65, inkl. utskiftning av de elektriske anleggene i fjllesområdene (1oft, oppgang, kjeller). Likeledes er besluttet tilsvarende utskift-ning av elektriske anlegg ifellesområdene ifiremannsboligene i Blomsterveien 25 og Zt. Dette arbeidet er forsinket, bl.a. grunnet ny vurdering av rekkefølgen og omfanget av arbeidene i lys av tilstandskontrollen' - Besluttet utskifting av inntakssikringer og stigeledninger i alle bygg (flerårig prosjekt)' - Fulgt opp malingjsaken av 212. Styret vurderer det slik at problemet med blemmer funåamentalt bjre kan løses gjennom utskiftning av gamle panelbord som opprinnelig er behandlet med linoljeholdig maling. Det er imidlertid besluttet å teste feltvis utbedring etter malingiprodusentens anbefalinger (inkl. skraping av rammede felter, ny preparering av panel og overmaling). - Vurdert behoi for og gjennomført enkelte nye radonmålinger. Resultatene fra tidligere og nye målinger tilsier at det ikke er påkrevd med særlige tiltak i vårt borettslag. - fått.titting tillaker vedrørende påbygging og endringer, inkl. Blomsterveien 2 A (bekreftetlidligere gitt tillatels e fra 212, jf. krav om kommunal dispensasjon etter opphevelse ai reguteringsptanen for området), Tangen terrasse 65 H22 (utvidelse av'veranda, nefreftet tidiigere gitt tillatelse fra 29), Tangen terrasse 56 B (tillatelse gitt til oppføring av tilbygg)'

5 - Håndtert en sak om fukt i kjeller (ikke lagets ansvar, så lenge det f.eks. dreier seg om kjeller som er blitt omgjort til annen bruk enn forutsatt da bygget ble oppført), og ån sak om råteskade (ytre panel, lagets ansvar). - Etter henvendelse vurdert spørsmålet om etter-isolering av yttervegger er lagets ansvar (det følger av vedtektene at ny isolasjon eller liknende utbedring ikkelr lagets felles ansvar). - lnngått vintervedlikeholdsavtale for stikkveien inn fra Blomsterveien, som ikke lenger er gjenstand for kommunal brøyting/strøing. Samtidig har styret under observasjon spørsmålet om driften av utebelysning i områder som kommunen ikke lenger påtar seg ansvar for. - Håndtert enkelte klager fra naboer, blant annet vedrørende støyende lek og bruk av lekeapparat. - Vaskeriet. Det er igangsatt forprosjektering, ideskisse er bestilt fra arkitekt. - Etter klage har laget fått redusert den kommunale skatten på næringseiendom. - Oppdatert borettslagets hjemmeside på internett. Laget har også en egen side på Facebook. Styredokumenter lagres nå i økende grad elektronisk på en nettsky (Google Disk). Fakturaer attesteres elektronisk via forretningsførers (Usbl) internettløsning Portalen. - Gjennomgått eksisterende leieforhold vedr. garasjene. Enkelte nye kontrakter er inngått. Vurdert behov for justering av garasjereglene. Forvaltningen av garasjene ventes i sin helhet overført tilforretningsfører i 215. Det ble holdt felles dugnad i april. Styret sørget i mai også for leie av kontainere for kasting av husavfall, malingsrester, elektrisk og elektronisk utstyr m.v. Nesodden, 7.3,215 Styret i Tangen V Borettslag Styreleder il tj,,(f,s,,17) Thale Kvalø /" -..._,i-. Styremedlem U-e lda Eliassen-Coker Styremedlem

6 Årsregnsk ag 21 4 Tangen V Borettslag VedLe Disponible midler Regnskap 214 Regnskap 213 A. Disponible midler lra foregående årsregnskap B. Endring i disponible midler Årets resultat Kjøp / salg anleggsmidler OpptaUavdrag langsiktig gjeld Endringer i andre langsiktige poster B. Årets endring disponible midler C. Disponible midler Borettsiagets disponible midler er de økonomiske midlene som borettslaget har til rådighet. De defineres som omløpsmidler fratrukket kortsiktig gjeld

7 Resultatregnskap 214 Tangen V Borettslag Nole Regnskap 2414 Regnskap 21 3 Budsjett 214 Budsjeft 215 NNTEKT Salgsinntekt Leieinntekt lnnkrevd fel eskostnad Sum leieinntekt Annen inntekt Diverse inntekt Sum annen inntekt s Sum inntekt KOSTNAD Lønnskostnad Lønnskostnad Styrehonorar Av- og nedskrivning Driftskostnad Energikostnad Kostnad eiendom/lokale Kommu nale avgifter/renovasjon Verktøy, inventar og driftsmateriell Reparasjon og vedlikehold Revisjonshonorar Forretnlngsførerhonorar Annet honorar Kontorkostnad TV/bredbånd Kostnad trans.midl/arb. masuutslyr Forsikring Eiendomsskatt Annen kostnad o A B B BB O B Sum kostnad Driftsresultat FNANSPOSTEB Renteinntekt Rentekostnad B5B Netto linansposter Arsresultat Overført til/f ra annen egenkapital SUM OVERFøRNGER t

8 Bal*n** zgl4tangen V Bcrettslag Note m14 EENDELER Anleggsmidler Varige driftsmidler Tomter Bygninger Garasjer Andre driftsmidler Finansielle anleggsmidler 't Sum anleggsmidler Omløpsmidler Fordringer Restanse Jelleskostnader Kundefordringer Fordringer BBL Finans Andre kortsiktige f ordringer Forskuddsbetalte kostnader n Bankinnskudd og kontanter lnnestående bank Sum omløpsmidler SUM EENDELER

9 Balanse zam Tangen V Borettslag Note EGENKAPTALOG GJELD Egenkapital lnnskutt egenkapital Andelskapital Sum innskutt egenkapital Opptjent egenkapital Annen egenkapilal Sum opptjent egenkapital Sum egenkapital s Gjeld Avsetninger for forpliktelser Langsiktig gjeld Pantegjeld Borettsinnskudd Sum langsiktig gield Kortsiktig gjeld Forskuddsbetalt felleskostnad Leverandørgjeld Skyldig off. myndigheter Påløpne renter Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld zil235 SUM EGENKAPTAL OG G'ELD q Dato: Wpr.rc 2 Ol 16 \ / ',,. i t: J. 4'/' Erlend Lange Styrenledlem lda Neema Eliassen-Coker Slyremedlem 235 Ti v nr

10 Note - Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp. i samsvar med regnskapslovens bestemmelser, god regnskapsskikk og efier b.gqift om årsregnskap og årsberetning for borettslag Klassifisering og vurdering av balanseposter omløpsmidler og korlsiktig g,ield omfatter poster som forfaller til betaling innen ett år. Øvngepostef ef ktassifisert som anleggsmiddel/langsiktig gjeld. omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balansefrres l no'ninelt beløp på etableringstidspunktet. Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives ill ;irkelig verdl dersom verdifallet ilde brvenbs å være forbigående. Langsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspun[tet, Fordringer Kundefordringer og andre fordringer er oppløri i balansen til pålydende etter fradrag lor avsednirp til hrventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av individuelle vurderinger åv de enkelte fordriigene. Varige driftsmidler Varlge driftsmidler balanseføres og avskrives over driftsmidlets levetid dersom de har levetid over 3 år og har en kostpris som overstiger kr 5.'-. Avskrivningssats for bygninger er satt til null i henhold trl forskrift orn &"r"s,&"p og årsberetning for borettstag. Direkte vedlikehold av driftsmidler kostnadsføres øpende under driftskostnader, mens påkostninger eller forbedringer tillegges driftsmidler og avskrives ihht driftsmidlets ta/etid. Driftsinntekter Leieinntekter bokløres og inntektstøres i takt med opptjening. lnntektsføring ved salg av varer/tjenester skjer på leveringstidspunktet. Tjenester inntektsføres etter hvert som de opptjenes. Skattetrekk Ved lønnskjøring overføres skattetrekk til en felles skattetrekkskonlo i Usbl.

11 Noter årsregnskap 214 Tangen V Borettslag Note 1 - lnnkrevde felleskostnader 214 2't3 36 lnnkrevde felleskostn. drift 365 Leie forretningslokaler 369 Leie parkering 369 Andre leieinntekter B Sum Note 2 - Andre driftsinntekter Fellesvaskeri 399 Andre driftsinntekter 3999 Andre inntekter n 6 2 B 195 Sum Note 3 - Lønnskostnader Arbeidsgiveravgift Arbeidsgiveravgift forrige forretni ngsfører Sum Personalkostnader omtatter lønns- og personalkostnader, samt arbeidsgiveravgift. Antall årsverk sysselsatt: Selskapet er ikke pliktig å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon. Note 4 - Styrehonorar 2't Honorar tillitsvalgte - fra lønnssystemet Styrehonorar forrige forretnin Sum v nt b

12 Noter årsregnskag 2fi Tangen V Borettslag Note 5 - Kostnad eiendom/ lokaler 639 Andre driftskostnader 6391 Snømåking, strøing 6392 Containerleie/tø mming n 'a 25,C z Note 6 - Kommunale avgifter 6329 Kommunale avgifter Sum?o ræ 3; s Note 7 - Verktøy, inventar og driftsmateriell 65 Verktøy og redskaper LJ Note 8 - Reparasjoner og vedlikehold 661 Vedlikehold bygg 663 Vedlikehold elektro 666 Vedlikehold felles antenne/kabet TV Vedlikehold parkeringsplasser og grøntanlegg 663 Egenandel forsikring 6692 Andre reparasjoner og vedlikehold Sum m < ARO c Styret mener at det gjennomførte vedlikeholdet er tilstrekkelig for å oppveie verdiforringelse av bygning. Note 9 - Revisjonshonorar Revisjonshonorar Sum Revisjonshonoraret er i sin helhet knyttet til revisjon Note 1 - Andre honorar 672 Juridisk honorar 673 Teknisk honorar s 796

13 Noter årsregnskap 214 Tangen V Borettslag Note 11 - Andre kostnader Fellesanangement 7719Mølet, div. styret Gener altorsaml i ng 777 Betalingskostnader 779 Andre kostnader 7795 Husleietap Sum tt Note 12 - Varige driftsmidler Anskaftelseskost pr, 1. 1 Årets tilgang : Arets avgang : Bygninger Garasjer Tomter lnventar Påkostninger Anskaffelseskost pr : Akkumulerte avskrivninger pr : Akkumulerte nedskrivninger pr.31.12,' Bokført 31.12: Anskaflelsesår : Antatt levetid i år U Borettslaget eier tomten. Note 13 - Andre kortsiktige fordringer Ompostering av gjeld 157 Andre kortsiktige fordringer 1577 Forskudd lønn Sum '89'l 235 nr.

14 Noter årsregnska g tl4tangen V Boretts$ Note 14 - Langsiktig gjeld Kreditor: Lånenummer: Lånetype: Opptaksår: Rentesats: Beregnet innfridd: Lånesaldo 1.1: Avdrag i perioden: Lånesaldo 31.12: Saldo 5 år frem i tid: DNB Bank ASA Annuitet % Langsiktig gjeld Antall andeler, andel gjeld og sum av fellesgjetd lån Ant. andeler Andel gjeld Sum lellesgjeld 58 2B Note 15 - Annen kortsiktig gjeld 245 Gjeld mellomregning 2912 Depositum 2937 P åløple energikostnader 299 Annen kortsiktig gjeld Sum Note 16 - Pantstillelser Bokført langsiktig gjeld lnnskuddskapital Boligselskapets pantesikrede gjeld Bokført verdi av pantsatt eiendom BoKørl verdi pr Borettslagets boklørte gjeld er sikret ved pant. Borettsinnskuddet er en del av borettslagets pantsikrede gjeld. Borettslagets eiendom er stillet som pantesikkerhet.

15 Noter årsregnskap2'.4 Tangen V Sorettslag Note 17 - Egenkapital Egenkapital per 1.1 Endringer Egenkapital per Egenkapital lnnskutt egenkapital Andelskapital Sum innskutt egenkapital Opptjent egenkapital Arets resultat Sum opptlent egenkapita! s Sum egenkapital Det er rettet erstatningskrav pålydende kr mot borettslaget fra tiitakshaver for oppføringen av garasjen i Tangen terrasse 61 D. Styret har avvist kravet. Laget ble innslevnet for Nesodden forliksråd, men motparten trakk saken der lør forhandlingene kom i gang. Kravet er formelt sett ikke frafalt og saken vil kunne bli gjenopptatt i høyere rettsinstans.

16 Vedlegg 3 Sak 6 - Budsjett for 215 L. Styret foreslår at generalforsamlingen fornyer fullmakten til styret til å belaste regnskapet med inntil kr. 4. til ombygging av det nedlagte vaskeriet til bruk og utleie som kontor, verksted el.l. Kostnadene dekkes av lagets disponible midler. 2. Styret forslår at generalforsamlingen fornyer fullmakten til styret til ekstraordinær nedbetaling av lån med inntil kr. 3., mot nedtrekk i de disponible midlene.

17 Vedlegg 4 Nesodden, A15 Til sfyret i Thngen V borettslag. Forslag til generalforsamlingen 2 5 Angående: Setniugen (styret kan med minst 2/3 fletajlav alle styrernedletrtmene, godtjenne eventuelle "ltrl'?ffi tr*:f;ximtf#f, :t-tt*',gin'"nro,-ro,*riss;;;#;;;;iseos Begrunnelse: Tolkningen av denne setningen gir et alt for stort spillerom for de interesser som vil påfuinge omgivelsene løsninger som for noen er uønsket. \9/".t o"qd {erlw Gerhard Schaller (Andel nr 1l)

18 Vedlegg 5 Utkast Tangen V Borettslag Retningslinjer for godkjenning av tiltak vedrørende vedlikehold, ombygging, påbygging, fasadeendring, montering av antenner m.v., og annen endring av bygg, fasade og/eller tilhørende tomteteig Generalforsamlingen i 214 ga styret i oppdrag å utarbeide forslag til retningslinjer for behandling av saker vedrørende vedlikehold, modernisering, oppføring av tilbygg, fasadeendring og andre tiltak i tilknytning til en andel. Spørsmålet om fasadepolitikken har vært til behandling på tidligere generalforsamlinger og en arbeidsgruppe la før generalforsamlingen i 214 fram sin innstilling, som imidlertid ikke ble vedtatt. lnnstillingen innebar bl^a. at vedtektenes pkt. 7.3 skulle endres. Borettslaget har lenge sett behov for en bredere gjennomgang av fasadepolitikken. Det er klart behov for styrkede regler/rutiner for godkjenning og oppfølgning av søknader/prosjekter på dette felt. Det gjelder bl.a. forholdet til offentlige krav, så som tiltak som er, eller ikke er, søknads- eller meldingspliktige i henhold til Ptan- og bygningsloven og Byggsakforskriften. Det er også annet offentlig regelverk som borettslaget må ta hensyn til, så som mht. helse-, miljø og sikkerhet, byggtekniske regler, samt måten oppgjør for leveranser eller tjenester skjer, herunder ved hjelp av etterprøvbare fakturaer og bekreftelser på kvalitet. Sannsynligvis påligger det borettslaget en viss kontrollplikt i forhold til gjennomføring av lagets gitte tillatelser. Dette har hittil ikke vært gjort i noen meningsfull utstrekning. Hvis slik styrekontroll skal gjøres til en del av lagets prosedyrer, vil det påløpe utgifter som det er urimelig at laget bærer som en felleskostnad. Tangen V Borettslag er ikke ment å være noe arkitektonisk verneobjekt. Laget er tjent med at en liberal politikk mht. tilbygg og annen utvikling og fornyelse videreføres. Nedenfor er retningslinjer for: r Tiltak som fritt kan gjenomføres; r Tiltak som skal meldes til styret; r Tiltak som er søknadspliktige til styret og som krever enten styrets eller generalforsamlingens godkjenning. Hensikten med retningslinjene er at de skal være lette å forstå, gi andelseierne forutsigbarhet, og samtidig redusere byråkrati og kostnader ved borettslagets administrasjon.

19 A) Tiltak som fritt kan gjennomføres - Alle indre arbeider og fornyelse, inkl. maling og annen oppgradering av vegger, tak, golv, dører, fornying av isolasjon mm., inklusive også slike tiltak som er mååepliktige iht. lagets vedtekter (endring i eller av elektriske anlegg, ildsteder, vann og avløp). - - Endring av rominndeling så lenge ikke bærende konstruksjoner berøres ([rever - godkjenning). - Oppgradering av kjeller eller loft så lenge dette ikke krever offenflig godkjenning eller berører fellesområder. - Montering av parabolantenner og mindre antenner på fasade eller tak. - Montering av markiser og tilsvarende solskjerming (ikke pergola). - Montering av utebelysning (frittstående eller på vegg) så lenge ikke lyskjeglen i vesentlig grad treffer områder utenfor egen tomteteig og/eller er til sjenanse for andre. - Maling for egen kostnad av fasade/vinduer tilhørende egen andel. (Maling av øvrige andeler bekostes av borettslaget i en farge som flertallet av andelseierne-i byggetbestemmer). - lnstallasjon av varmepumper som tilfredsstiller offentlige krav, inkl. mht. støy (monteres frittstående, eller på grunnmur, ikke trevegg). - Bygging av platting/verandalterrasse inntil 3 m2 grunnflate og høyde inntil 5 cm over opprinnelig bakkenivå. - Oppsetting av redskapsskjul/lekestue inntil 6 m2 og 2 m høyde minst 1 m fra hovedbygg. - Oppsetting av levegg opp til 1,7 m over opprinnelig bakkenivå. - Oppgradering/utskiftning av ytterdører og dører ut til balkong eller terrasse. - Oppgradering/utskiftning av vinduer til samme type (dimensjon) som de opp1nnelige tofags, eller enfags. - Terrengendring, planering av terreng, etablering av trapper, steinlegginger og gangveier ikke over 5 cm over opprinnelig bakkenivå. - Planting, oppsetting av hekker og gjerder inntil 1,7A m høyde. Fjerning av hekker og gjerder. - Oppgradering av trapp eller annen adkomst til bolig som ikke berører selve inngangspartiet. - Planting og felling av ikke-ville trær på egen tomt. B) Tiltak som skal meldes til styret - Endring/oppgradering i og av elektriske anlegg, inkl. modernisering av sikringsskap, endring/oppgradering av ildsteder og våtrom. Endring av bruksrom. (t noen tilfeller skal slike endringer også meldes til offenflig myndighet). - Oppsetting av solfangere (varme) eller solceller (strøm) på tak eller fasade. Det må dokumenteres at montasje (og eventuell oppkopling til felles rørsystem eller elektrisk anlegg) er forskriftsmessig utført. - Oppsetting av reklameplakater, symboler og propaganda for bestemte politiske partier, livssyn, ideologier eller annet som kan oppfattes som tilkjennegivelse av en bestemt holdning. Tilsvarende gjelder <utsmykningd av vinduer, gardiner og annet med samme formå1.

20 C) Tiltak som er søknadspliktige til styret og som krever enten styrets eller generalforsamlingens god kjen nin g - Ombygging, påbygging, utvidelse og etablering av tilbygg i enhver form av/på egen andel, herunder endring av inngangsparti. - Endringer i bærende konstruksjoner eller fundamentale endringer vedr. strøm, avløp, vann inn/ut av andelen. - Forstørrelse, innsetting eller flerning av vinduer og ytterdører. - Etablering av garasjer, carporter i enhver form. - Bygging etler endring av terrasser over 3 m2 eller balkonger, inkl. enhver form for innbygging av terrasser eller balkonger, herunder etablering av pergola eller liknende konstruksjoner. - Etablering av redskapsboder, lekestuer etter liknende små bygg som overstiger 6 m2 eller som skal plasseres nærmere enn 1 m fra hovedbygg. - Oppsetting av gjerder på terrasser, inngjerding av plattinger og plener etc. med høyde over 1,7 m over opprinnelig bakkenivå. - Felling av alle trær av artene gran, furu, bjørk, or, rogn, eik som er over 3 m høye. (Disse regnes som ville trær og en del av opprinnelig vegetasjon og artsmangfold som bør bevares, så lenge de ikke utgjør noen fare eller er til vesentlig sjenanse). En andelseier som ønsker å gjennomføre tiltak eller foreta ombygging el.l. som omfattes av dette punktet må legge fram for borettslaget v/styret en søknad med beskrivelse, eventuelt inkl. tekniske tegninger av tiltaket. Tegningene må være påført alle vesentlige mål. Videre må søknaden ledsages av en bekreftelse fra alle andelseierne i søkerens rekke/tomannsbolig/firemannsbolig, samt alle naboer i tilstøtende bygg som har sikt til det som skal utføres, om at disse har sett tegningene og er kjent med planene og muligheten for å melde innvendinger til styret innen en bestemt tidsfrist (ikke under tre uker). Dersom minst to av andelseierne har innsigelser må saken legges fram for generalforsamling, selv om styret skulle mene at imøtekommelse av søknaden faller inn under begrepet <vanlig forvaltning og vedlikehold> etter lov og vedtekter. saker som ikke kan oppfaftes som vanlig forvaltning og vedlikehold, jf. pkt. 7.3 b) i borettslagets vedtekterl, skal det gjennomløres generalforsamling. Omsøkte tiltak må vedtas med minst 2l3flerlall.l øvrige saker hvor borettslagets godkjenning kreves og som ikke går ut over vanlig forvaltning og vedlikehold, er det tilstrekkelig at styret fatter vedtak med minst 213 av styrets medlemmer. t V"dt"kt"nes pkt.7.3 b) første ledd lyder: Styret kan ikke uten at generalforsamlingen har gitt samtykke med minst to tredjedels flertall, fatte vedtak om: r ombygging, påbygging eller andre endringer av bebyggelsen eller tomten som etter forholdene i laget går ut over vanlig forvaltning og vedlikehold. Hittil gjennomførte ombygginger/påbygginger innebærer at det foreligger etablerte rammer for forvaltningsmessig håndtering av slike saker i laget. Styret kan med minst 2/3 flerlall av alle styremedlemmene, godkjenne eventuelle framtidige søknader om ombygging/påbygging innenfor foreliggende arealmessige og utføringsmessige rammer. Søknader som gjelder ombygging/påbygging som går ut over etablerte rammer i laget skal godkjennes av generalforsamlingen, jf. Borettslagslovens

21 t Borettslagets godkjenning skal utformes skriftlig, sammen med henvisninger, presiseringer eller forutsetninger som enten generalforsamlingen eller styret anser som passende. Det omfatter bl.a. offentligrettslige krav, f.eks. til kommunal godkjenning, sikkerhet på bygge- og anleggsarbeidsplasser og eventuelt innhenting av <HMSerklæring fra innleid firma>. Tiltakshaver skal kunne dokumentere at innleide firmaer, håndverkere o.a. som har vært engasjert har betalt offentlig pålagte skatter og avgifter, og tilsvarende at det er betalt skatt og avgift for anskaffede materialer. Styret skal enten på egen hånd eller ved hjelp av innleid ekspertise kontrollere at tiltaket l, er gjennomført etter forutsetningene. Kostnaden ved dette skal dekkes av tiltakshaver og skriftlig avtales på forhånd som del av borettslagets samtykke. Disse retningslinjene berører ikke forholdet til offentlige krav. Uansett om tiltaket er søknads- eller meldepliktig til styret eller ikke, påligger det tiltakshaver å undersøke om offentlige krav foreligger. slike tilfeller skal tiltakshaver på egen hånd melde tiltak til kommunale myndigheter og innhente nødvendig tillatelse. Borettslaget skal ikke stå ansvarlig for eventuelle unnlatelser iforhold til offentlige bestemmelser. Ved tvil om hvilke borettslagsregler som gjelder for et ev. påtenkt tiltak, bør styret konsulteres på forhånd. Det fremmer godt naboskap om også tiltak som ikke er søknadspliktige varsles til berørte naboer på forhånd. Styret kan med hjemmel i vedtektenes art. 5 kreve at tiltak som eventuelt er gjennomført i strid med disse retningslinjene skal reverseres for tiltakshavers regning og risiko og at bygg eller tomteteig skal tilbakeføres til den tilstand deuden var tfør tiltaket ble påbegynt. Hvis det oppstår konflikt eller tolkningsstrid mellom disse retningslinjer og lagets vedtekter, har vedtektene forrang. Over vedtektene står som vanlig norsk lov og offentlige forskrifter. Vedtatt av generalforsamlingen itangen V Borettslag den

2 Styrets innstilling til de saker som skal behandles på sameiets ordinære sameiermøte den Sak 1: Konstituering Innstilling til de respekti

2 Styrets innstilling til de saker som skal behandles på sameiets ordinære sameiermøte den Sak 1: Konstituering Innstilling til de respekti 1 Det innkalles til ordinært sameiermøte i Lindeberglia Boligsameie Tid og sted: Tirsdag 14.4.215 kl 17. vaskeriet i Furuset sameie. Saksliste 1. Konstituering 1.1. Valg av møteleder 1.2. Valg av sekretær

Detaljer

Resultatregnskap 212 Sameiet Lørenplatået Note Regnskap 212 Regnskap 211 Budsjett 212 Budsjett 213 INNTEKTER Salgsinntekter Leieinntekter Innkrevde felleskostnader 1 4 44 516 4 15 152 4 349 4 716 8 Sum

Detaljer

Styrets innstilling til de saker som skal behandles på ordinær generalforsamling den 19.april Konstituering Innstilling til de respektive poste

Styrets innstilling til de saker som skal behandles på ordinær generalforsamling den 19.april Konstituering Innstilling til de respektive poste 1 Det innkalles til ordinær generalforsamling i Borettslaget Platous gate 9 Tid og sted: Tirsdag 19. april 16 kl: 17:3 Sted: Usbl, Arbeidersamfunnets plass 1, Oslo Saksliste 1. Konstituering 1.1. Valg

Detaljer

Årsregnskap 2015 Universitetstjenestemennenes borettslag

Årsregnskap 2015 Universitetstjenestemennenes borettslag Årsregnskap 25 Universitetstjenestemennenes borettslag Disponible midler Regnskap 25 Regnskap 24 A. Disponible midler fra foregående årsregnskap 3 929 945 2 74 338 B. Endring i disponible midler Årets

Detaljer

Årsregnskap 2016 Borettslaget Trondheimsveien 5

Årsregnskap 2016 Borettslaget Trondheimsveien 5 Årsregnskap 6 Borettslaget Trondheimsveien 5 Disponible midler Regnskap 6 Regnskap 5 A. Disponible midler fra foregående årsregnskap 4 37 8 B. Endring i disponible midler Årets resultat 756 84 3 57 Tilbakeføring

Detaljer

463 Jardin Foya Blanca BA

463 Jardin Foya Blanca BA 463 Jardin Foya Blanca BA Årsregn skap 463 Jardin Foya Blanca BA Inntekter Note Budsjett 2012 Innbetalt fellesutgifter 3 545 950 4 539 569 3 807 400 Tillegg fellesutgifter 462 461 529 700 540 000 Innbetalt

Detaljer

Årsregnskap for 2014 VINDHARPEN BARNEHAGE SA 5237 RÅDAL

Årsregnskap for 2014 VINDHARPEN BARNEHAGE SA 5237 RÅDAL Årsregnskap for 2014 5237 RÅDAL Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Utarbeidet av: Paradis Regnskap AS Sandbrekkeveien 18 5231 PARADIS Utarbeidet med: Org.nr. 999054463 Total Arsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Draugen Park Borettslag. Årsregnskap 2011

Draugen Park Borettslag. Årsregnskap 2011 Draugen Park Borettslag Årsregnskap 011 7 Note 0 - Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser, forskrift om årsregnskap og årsberetning i borettslag og god

Detaljer

2 Styrets innstilling til de saker som skal behandles på sameiets ordinære sameiermøte den 3. april 214. Sak 1: Konstituering Innstilling til de respe

2 Styrets innstilling til de saker som skal behandles på sameiets ordinære sameiermøte den 3. april 214. Sak 1: Konstituering Innstilling til de respe 1 Sameiet Sofiesgate 12 Det innkalles til ordinært sameiermøte i sameiet Sofiesgate 12. Tid og sted: Torsdag 3. april 214 kl 18: i Sofiesgate 12. Saksliste 1. Konstituering 1.1 Valg av møteleder 1.2 Valg

Detaljer

Årsregnskap 2014 Borettslaget Parkgata 14

Årsregnskap 2014 Borettslaget Parkgata 14 Borettslaget Parkgata 14 v/ styreleder Jarle Andersen E-post: jarland@online.no Tromsø, 13.3.215. Vår ref.: JB Deres ref.: Utkast til årsregnskap for 214 Vedlagt følger årsregnskap for Borettslaget Parkgata

Detaljer

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Årsregnskap for 2012 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

LØVLIA BOLIGSAMEIE 2008 FJERDINGBY

LØVLIA BOLIGSAMEIE 2008 FJERDINGBY Årsregnskap for 2014 2008 FJERDINGBY Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Aconte Økonomi Sundgata 1 2080 Eidsvoll Org.nr. 986998055 Utarbeidet med: Total

Detaljer

Årsrapport Årsberetning 2016

Årsrapport Årsberetning 2016 Årsrapport 2016 Organisasjonsnr. 970 166 777 Innhold: Årsberetning Årsregnskap Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning 2016 Organisasjonsnr. 970 166 777 Virksomhetens art og hvor den drives har i 2016

Detaljer

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Resultatregnskap Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Driftskostnader Lønnskostnad 2 1 145 859 820 020 Annen driftskostnad 6 021 961 7 011 190 Sum driftskostnader 7 167 820 7 831 210

Detaljer

2 Styrets innstilling til de saker som skal behandles på ordinær generalforsamling den 18. mai Konstituering Innstilling til de respektive pos

2 Styrets innstilling til de saker som skal behandles på ordinær generalforsamling den 18. mai Konstituering Innstilling til de respektive pos 1 Det innkalles til ordinær generalforsamling i Spoven Borettslag Tid og sted: Torsdag 18. mai 217 kl. 18. på Rustad skole. Saksliste 1. Konstituering 1.1. Valg av møteleder 1.2. Valg av sekretær 1.3.

Detaljer

STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015

STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015 STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015 Chilla, Inger Bruun, 2015 Årsregnskap for 2015 STAVANGER KUNSTFORENING 4009 STAVANGER Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet

Detaljer

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Årsregnskap for 2014 for Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Organisasjonsnr. 979 965 311 Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: A Fossan Regnskap AS Lundhøgda 17 7089 HEIMDAL

Detaljer

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932 Årsregnskap 2013 Org.nr.:971 496 932 Resultatregnskap Note Driftsinntekter 2013 og driftskostnader 2012 Salgsinntekt 8 652 895 8 289 731 Sum driftsinntekter 8 652 895 8 289 731 Lønnskostnad 5, 6 7 006

Detaljer

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO Årsregnskap for 2014 0185 OSLO Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Christiania Regnskapskontor AS Postboks 375 0102 OSLO Org.nr. 984868650 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør

Detaljer

NIDELV IDRETTSLAG 7434 TRONDHEIM

NIDELV IDRETTSLAG 7434 TRONDHEIM Årsregnskap for 2015 7434 TRONDHEIM Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Utarbeidet av: Proff Regnskap AS Postboks 5427 7442 Trondheim Org.nr. 957777953 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2

SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2 SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2 1 INNKALLING TIL ÅRSMØTE DEL 2 Medlemmene i Skjeberg Golfklubb innkalles herved til årsmøte del 2 Torsdag 29 mars 2012 kl. 19:00 på klubbhuset,

Detaljer

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE Årsregnskap for 2014 3475 SÆTRE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Økonomisenteret AS Spikkestadveien 90 3440 RØYKEN Org.nr. 979850212 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Arsregnskapfor2016 ARKIVFORBUNDET AZETS. Org.nr Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning

Arsregnskapfor2016 ARKIVFORBUNDET AZETS. Org.nr Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning Arsregnskapfor2016 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Azets Insight AS AZETS Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt

Detaljer

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM Årsregnskap for 2014 1712 GRÅLUM Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2014 Note 2014 2013 Serviceavgift Andre inntekter Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

Resultatregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV

Resultatregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV Årsregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap

Detaljer

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 5 330 506 5 968 939 Annen driftsinntekt

Detaljer

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM Årsregnskap for 2013 1712 GRÅLUM Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Salgsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

Årsregnskap for 2016 ARKIVFORBUNDET. Org.nr Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning

Årsregnskap for 2016 ARKIVFORBUNDET. Org.nr Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning Årsregnskap for 2016 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Azets Insight AS Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt Annen

Detaljer

Spesifisert resultatregnskap 2015 Universitetstjenestemennenes borettslag

Spesifisert resultatregnskap 2015 Universitetstjenestemennenes borettslag Spesifisert resultatregnskap 215 Universitetstjenestemennenes borettslag 215 214 215 216 INNTEKT Leieinntekt 36 Innkrevde felleskostn. drift 5 149 914 4 671 426 5 24 5 434 362 Innkrevde felleskostn. kapital

Detaljer

HØYSKOLEN FOR LEDELSE OG TEOLOGI AS 1368 STABEKK

HØYSKOLEN FOR LEDELSE OG TEOLOGI AS 1368 STABEKK Årsregnskap for 2016 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Semesteravgifter Offentlig tilskudd Gaveinntekter Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter

Detaljer

6185 PUDDEFJORDEN BORETTSLAG

6185 PUDDEFJORDEN BORETTSLAG 6185 PUDDEFJORDEN BORETTSLAG INFORMASJON OM ÅRSREGNSKAPET Borettslagets årsregnskap er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak, samt forskrift om årsregnskap og årsberetning

Detaljer

Nesodden Tennisklubb

Nesodden Tennisklubb Årsregnskap for 2014 Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: OpusCapita Regnskap AS Rosenkrantzgt. 16-18, Postboks 1095 Sentrum 0104 OSLO Org.nr. 879906792 Utarbeidet med: Total

Detaljer

Årsregnskap. Jardin Foya Blanca BA. org nr 981 343 905

Årsregnskap. Jardin Foya Blanca BA. org nr 981 343 905 Årsregnskap 2007 Jardin Foya Blanca BA org nr 981 343 905 Resultatregnskap Note 2007 2006 Leieinntekter 3 541 984 2 669 221 Annen drifsinntekt - 246 969 Sum driftsinntekter 3 541 984 2 916 190 Lønnskostnader

Detaljer

Årsregnskap 2012 - Resultat

Årsregnskap 2012 - Resultat Årsregnskap 212 - Resultat Note Regnskap 212 Regnskap 211 Budsjett 212 Budsjett 213 Inntekter Felleskostnader, uspesifiserte 1 692 112 692 112 692 14 78 14 Felleskostnader, spesifiserte 2 3 96 3 96 31

Detaljer

STIFTELSEN SANDEFJORD MENIGHETSPLEIE OG KIRKESENTER

STIFTELSEN SANDEFJORD MENIGHETSPLEIE OG KIRKESENTER Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter Salgsinntekt 2 10 570 803 10 483 001 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap 2013 - Resultat

Årsregnskap 2013 - Resultat Årsregnskap 3 - Resultat Note Regnskap 3 Regnskap Budsjett 3 Budsjett Inntekter Felleskostnader, uspesifiserte 89 6 53 796 98 983 57 Felleskostnader, spesifiserte 8 5 883 6 799 5 799 5 Sum felleskostnader

Detaljer

Årsregnskap Skjeberg Golfklubb. Hevingen 1740 Borgenhaugen Org.nr Innhold:

Årsregnskap Skjeberg Golfklubb. Hevingen 1740 Borgenhaugen Org.nr Innhold: Årsregnskap 2016 Hevingen 1740 Borgenhaugen Org.nr. 863 937 922 Innhold: o Resultatregnskap o Balanse o Noter o Styreberetning o Revisjonsberetning Regnskapsfører Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015

Detaljer

Årsregnskap 3 - Resultat Note Regnskap 3 Regnskap Budsjett 3 Budsjett 4 Inntekter Felleskostnader, uspesifiserte 983 75 3 8 878 965 49 98 6 Felleskostnader, spesifiserte 74 735 84 59 685 685 Sum felleskostnader

Detaljer

Årsoppgjør 2007 for. NHF Region Nord. Foretaksnr

Årsoppgjør 2007 for. NHF Region Nord. Foretaksnr Årsoppgjør 2007 for NHF Region Nord Foretaksnr. 973078380 Resultatregnskap Note 2007 2006 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 860 113 2 542 976 Annen driftsinntekt 833 728

Detaljer

Boligsameiet Smestad Hovedgård ÅRSMØTE 2014 Innkalling Årsberetning - Årsregnskap

Boligsameiet Smestad Hovedgård ÅRSMØTE 2014 Innkalling Årsberetning - Årsregnskap Boligsameiet Smestad Hovedgård ÅRSMØTE 24 Innkalling Årsberetning - Årsregnskap Tid: Sted: Mandag 28. april kl.7:3 Smestad sykehjem REGISTRERINGSBLANKETT FOR SAMEIERMØTET Fyll ut og lever denne blanketten

Detaljer

Årsregnskap Resultat

Årsregnskap Resultat Årsregnskap - Resultat Note Budsjett Budsjett 2009 Inntekter Felleskostnader, uspesifiserte Felleskostnader, spesifiserte Fellesk. lån med individuell nedbetaling Felleskostnader særfordelte lån felleskostnader

Detaljer

Årsregnskap. Høysand Vann- og Avløpslag Sa. Org.nr.:

Årsregnskap. Høysand Vann- og Avløpslag Sa. Org.nr.: Årsregnskap 2015 Høysand Vann- og Avløpslag Sa Org.nr.:992 506 032 RESULTATREGNSKAP HØYSAND VANN- OG AVLØPSLAG SA DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2015 2014 Salgsinntekt 217 000 301 500 Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap. Sameiet Nylandshagen

Årsregnskap. Sameiet Nylandshagen Årsregnskap Sameiet Nylandshagen 2013 Resultatregnskap Budsjett Regnskap Regnskap Note Innteker og kostnader 2013 2013 2012 Felleskostnader 1 162 610 1 163 522 1 216 785 Leieinntekter 60 600 58 800 60

Detaljer

den 22. april 2016 Spoven Borettslag Styret

den 22. april 2016 Spoven Borettslag Styret Det innkalles til ordinær generalforsamling i Spoven Borettslag Tid og sted: Onsdag 18. mai 216 kl. 17.3 på Rustad skole. Saksliste 1. Konstituering 1.1. Valg av møteleder 1.2. Valg av sekretær 1.3. Valg

Detaljer

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER Årsregnskap for 2013 7713 STEINKJER Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

Salangen Næringsforening. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Salangen Næringsforening. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2014 Salangen Næringsforening Adresse: Strandveien 6 A, 9350 SJØVEGAN Org.nr: 981185714 MVA Virksomhetens

Detaljer

Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening

Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 940 702 704 RESULTATREGNSKAP POLYTEKNISK FORENING DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2016 2015 Medlemskontingent

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016 Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 758 269 7 206 763 Annen driftsinntekt 1 676 805 1 638 040 Offentlige tilskudd 8 284 278 8 483 399 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HØNEFOSS 3513 HØNEFOSS

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HØNEFOSS 3513 HØNEFOSS Årsregnskap for 2015 3513 HØNEFOSS Innhold Resultatregnskap Balanse Årsberetning Resultatregnskap for 2015 Note 2015 2014 Driftsinntekter Andre inntekter Sum driftsinntekter Avskrivning på driftsmidler

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I INNKALLING TIL ÅRSMØTE I Sameiet Nordviken B5 A/B Det innkalles med dette til ordinært årsmøte i Sameiet Nordviken B5 A/B Sted: Martodden Barnehage, Kvitbekkgata 29, Hamar. Tid: Onsdag 22.04.15 kl. 18.00

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015 Resultatregnskap Note 2015 2014 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 206 763 7 423 275 Annen driftsinntekt 1 638 040 1 402 654 Offentlige tilskudd 8 483 399 8 226 270 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

1404 - SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE RESULTATREGNSKAP

1404 - SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE RESULTATREGNSKAP 1404 - SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE RESULTATREGNSKAP Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note 2014 2013 2014 2015 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 21 058 596 20 704 596 21 058 940 21 414 000 Innbetalinger

Detaljer

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader NOTER 2014 2013 Menighetsinntekter 6 356 498 6 227 379 Stats-/kommunetilskudd 854 865 790 822 Leieinntekter 434 124 169 079 Sum driftsinntekter 7 645

Detaljer

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsrapport for 2010 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsberetning 2010 Byen Vår Gjøvik Adresse: Postboks 25, 2801 GJØVIK MVA Virksomhetens art Byen Vår Gjøvik er

Detaljer

Årsregnskap Borettslaget «navn» Jacob Aallsgt 29. Org.nr Org.nr xxx xxx xxx. Utarbeidet av OBF Regnskapsbyrå AS

Årsregnskap Borettslaget «navn» Jacob Aallsgt 29. Org.nr Org.nr xxx xxx xxx. Utarbeidet av OBF Regnskapsbyrå AS Årsregnskap Årsregnskap 2014 Borettslaget «navn» Jacob Aallsgt 29 Org.nr 932 098 458 Org.nr xxx xxx xxx Utarbeidet av OBF sbyrå AS Årsregnskap - Resultat 2 Inntekter Note Felleskostnader og inntekter 1

Detaljer

Årsoppgjør 2006 for. NHF Region Nord-Norge. Foretaksnr

Årsoppgjør 2006 for. NHF Region Nord-Norge. Foretaksnr Årsoppgjør 2006 for NHF Region Nord-Norge Foretaksnr. 973078380 Resultatregnskap Note 2006 2005 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 542 976 2 443 645 Annen driftsinntekt 760

Detaljer

Vaadan Vann og avløp SA ÅRSOPPGJØR 2015 * STYRETS BERETNING * RESULTATREGNSKAP * BALANSE * NOTER TIL REGNSKAPET

Vaadan Vann og avløp SA ÅRSOPPGJØR 2015 * STYRETS BERETNING * RESULTATREGNSKAP * BALANSE * NOTER TIL REGNSKAPET Vaadan Vann og avløp SA ÅRSOPPGJØR 2015 * STYRETS BERETNING * RESULTATREGNSKAP * BALANSE * NOTER TIL REGNSKAPET RESULTATREGNSKAP VAADAN VANN OG AVLØP SA DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2015 2014

Detaljer

Årsregnskap 2013 - Resultat

Årsregnskap 2013 - Resultat Årsregnskap 213 - Resultat Note Regnskap 213 Regnskap 212 Budsjett 213 Budsjett 214 Inntekter Felleskostnader, uspesifiserte 1 78 144 692 112 78 14 714 497 Felleskostnader, spesifiserte 2 51 144 3 96 85

Detaljer

Årsregnskap 2012. Resultat. Regnskap 2012

Årsregnskap 2012. Resultat. Regnskap 2012 0233 Smiberget Borettslag Årsregnskap 2012 Resultat Regnskap 2012 Regnskap 2011 Budsjett 2012 Budsjett 2013 Note Driftsinntekter: Innkrevde felleskostnader 2 18 152 522 17 507 609 18 118 000 19 059 000

Detaljer

Årsregnskap Borettslaget «navn» Jacob Aallsgt 29. Org.nr 932 098 458 Org.nr xxx xxx xxx. Utarbeidet av OBF Regnskapsbyrå AS

Årsregnskap Borettslaget «navn» Jacob Aallsgt 29. Org.nr 932 098 458 Org.nr xxx xxx xxx. Utarbeidet av OBF Regnskapsbyrå AS Årsregnskap Årsregnskap Borettslaget «navn» Jacob Aallsgt 29 Org.nr 932 098 458 Org.nr xxx xxx xxx Utarbeidet av OBF sbyrå AS Årsregnskap - Resultat 2 Årsregnskap - Resultat 157 Borettslaget Jacob Aallsgt

Detaljer

Årsregnskap. Brunstad Kristelige Menighet. Stord

Årsregnskap. Brunstad Kristelige Menighet. Stord Årsregnskap Brunstad Kristelige Menighet Stord 2015 Årsberetning for Brunstad Kristelige Menighet Stord 2015 Virksomhetens art og hvor den drives BKM Stord er en allmennyttig forening som arbeider med

Detaljer

BORETTSLAGET GEITMYRSVN 31 INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2016

BORETTSLAGET GEITMYRSVN 31 INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2016 BORETTSLAGET GEITMYRSVN 31 INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING Generalforsamling i Borettslaget Geitmyrsvn 31 avholdes onsdag 8. juni kl. 18:00 hos OBF. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A Valg

Detaljer

SOLNØR GAARD GOLFBANE AS 6260 SKODJE

SOLNØR GAARD GOLFBANE AS 6260 SKODJE Årsregnskap for 2016 6260 SKODJE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Økonomiservice AS Postboks 68 6249 ØRSKOG Org.nr. 971126507 Utarbeidet med: Total

Detaljer

Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening

Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening Styrets årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 971 432 098 Årsberetning 2016 Trondhjems kunstforening Adresse: Bispegata 9 A, 7012

Detaljer

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG Resultatregnskap for 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat Annen renteinntekt Sum finansinntekter Annen rentekostnad Sum finanskostnader

Detaljer

Resultatregnskap KOLSÅSTOPPEN BOLIGSAMEIE, 2009

Resultatregnskap KOLSÅSTOPPEN BOLIGSAMEIE, 2009 Resultatregnskap KOLSÅSTOPPEN BOLIGSAMEIE, 29 Note 29-12 28-12 29 21 Inntekter Felleskostnader 1 Annen driftsinntekt 2 2 6 412 12 6 2 476 56 7 75 2 6 482 2 6 482 driftsinntekter 2 613 12 2 483 635 2 6

Detaljer

Årsoppgjør 2013 for. Ibestad Vassverk SA. Foretaksnr. 954225267

Årsoppgjør 2013 for. Ibestad Vassverk SA. Foretaksnr. 954225267 Årsoppgjør 2013 for Ibestad Vassverk SA Foretaksnr. 954225267 Resultatregnskap Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 988 995 1 707 703 Annen driftsinntekt 51

Detaljer

1404 - SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE RESULTATREGNSKAP

1404 - SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE RESULTATREGNSKAP 1404 - SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE RESULTATREGNSKAP Note Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett 2008 2007 2008 2009 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 11 193 579 11 071 968 11 071 968 11 071 968 Vedlikehold

Detaljer

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2013 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekter Salgsinntekt 957 306 507 715 Driftskostnader Varekostnad 604 434

Detaljer

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692 ÅRSREGNSKAP 2014 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note

Detaljer

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 1 077 236 782 306 Driftskostnader Varekostnad 598 753

Detaljer

Årsregnskap. Holmen Idrettsforening. Organisasjonsnummer:

Årsregnskap. Holmen Idrettsforening. Organisasjonsnummer: Årsregnskap 2016 Organisasjonsnummer: 971568518 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2016 2015 Annen driftsinntekt 2 12 048 880 12 427 272 Sum driftsinntekter 12 048 880 12 427 272

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Kongsberg Næringsforum SA. Org. nummer:

Årsregnskap 2016 for Kongsberg Næringsforum SA. Org. nummer: Årsregnskap 2016 for Kongsberg Næringsforum SA Org. nummer: 958893000 Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 6 575 297 7 354 316 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året Årsregnskap Arendal og Engseth vann og avløp SA Året 2014 Resultatregnskap Arendal Og Engseth Vann- Og Avløpslag SA Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salgsinntekt 163 962 182 900 Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året Årsregnskap Arendal og Engseth vann og avløp SA Året 2016 Resultatregnskap Arendal og Engseth VA SA Driftsinntekter og driftskostnader Note 2016 2015 Salgsinntekt 144 201 135 657 Sum driftsinntekter 144

Detaljer

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2016 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter Salgsinntekt 924 982 1 222 621 Driftskostnader Varekostnad 343 194 677 071 Lønnskostnad

Detaljer

Ishockeyklubben Stavanger 4009 Stavanger

Ishockeyklubben Stavanger 4009 Stavanger Årsregnskap for 2016 4009 Stavanger Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap for 2013

Årsregnskap for 2013 Årsregnskap for 2013 Skjeberg Golfklubb Hevingen 1740 Borgenhaugen Org. nr. 863 937 922 mva. Innhold: - Resultatregnskap - Balanse - Noter - Årsberetning - Revisjonsberetning Produsent: Medlemsinntekter

Detaljer

Årsregnskap Resultat

Årsregnskap Resultat Årsregnskap 29 - Resultat Note Regnskap 29 Regnskap 28 Budsjett 29 Budsjett 21 Inntekter Felleskostnader, uspesifiserte 1 Felleskostnader, spesifiserte 2 Fellesk. lån med individuell nedbetaling Felleskostnader

Detaljer

SAMEIENE SKEIBO VELFORENING. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

SAMEIENE SKEIBO VELFORENING. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2013 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekter Salgsinntekt 2 322 959 307 264 Driftskostnader Lønnskostnad

Detaljer

Årsregnskap 2015 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr

Årsregnskap 2015 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr Årsregnskap 2015 for Sunnfjord Golfklubb Foretaksnr. 980518043 Resultatregnskap Note 2015 2014 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 403 935 1 342 682 Sum driftsinntekter 1

Detaljer

Follo Fotballklubb Resultatregnskap

Follo Fotballklubb Resultatregnskap Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2016 2015 Driftsinntekter 4 6 012 826 10 896 928 Andre inntekter 218 260 558 682 Sum inntekter 6 231 086 11 455 610 Varekostnad 5 372 112 432 455

Detaljer

BAPTISTENES TEOLOGISKE SEMINAR 1368 STABEKK

BAPTISTENES TEOLOGISKE SEMINAR 1368 STABEKK Årsregnskap for 2013 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.:

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.: Årsregnskap 2013 Regenics As Org.nr.:982 277 086 17.6.2014( Regenics As RESULTATREGNSKAP 01.01. - 31.12. Note 2013 2012 Salgsinntekt 42 610 110 017 Annen driftsinntekt 2 2 180 371 1 784 001 Sum driftsinntekt

Detaljer

BKM EIKER Årsregnskap for BKM Eiker

BKM EIKER Årsregnskap for BKM Eiker 2015 BKM EIKER 2015 Årsregnskap for BKM Eiker 1 INNHOLDSFORTEGNELSE Styrets årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Revisors beretning 3 5 6 8 11 2 STYRETS ÅRSBERETNING Virksomhetens

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår 2014 ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Kongsberg Næringsforum SA. Org. nummer:

Årsregnskap 2016 for Kongsberg Næringsforum SA. Org. nummer: Årsregnskap 2016 for Kongsberg Næringsforum SA Org. nummer: 958893000 Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 6 575 297 7 354 316 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for Ungt Entreprenørskap I Sogn Og Fjordane

Årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for Ungt Entreprenørskap I Sogn Og Fjordane Årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for Ungt Entreprenørskap I Sogn Og Fjordane 2016 * Styrets beretning * Resultatregnskap * Balanse * Noter til regnskapet * Revisors beretning Utarbeidet

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil i rapporten. ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Organisasjonsnr. 939745084 Utarbeidet av: Leksvik Regnskapskontor AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 23 7121 LEKSVIK Organisasjonsnr. 980491064 Resultatregnskap

Detaljer

Resultatregnskap. Frivillighet Norge

Resultatregnskap. Frivillighet Norge Resultatregnskap Note 2007 2006 Salgsinntekter 2 7.400 42.000 Andre driftsinntekter 2 3.610.900 2.255.800 Sum driftsinntekter 2 3.618.300 2.297.800 Lønnskostnad 3,6 1.627.842 829.958 Avskrivning varige

Detaljer

Årsregnskap. Stabekk Tennisklubb. Org.nr.:

Årsregnskap. Stabekk Tennisklubb. Org.nr.: Årsregnskap 2016 Stabekk Tennisklubb Org.nr.:971 259 949 Årsberetning 2016 for Stabekk Tennisklubb VIRKSOMHETENS ART Stabekk Tennisklubb er en forening med 1076 medlemmer som tilbyr en rekke tennisrelaterte

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014 Årsregnskap for 2014 Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekt Salgsinntekt 8 047 672 7 436 489 Annen driftsinntekt 5 2 522 451 2 467 219 Sum driftsinntekt 10 570 123 9 903 708 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012

SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 Årsregnskap 2014 SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 INNTEKTER Salgsinntekter Annen driftsinntekt Salgsinntekter med mva 0 5 050 0 Salgsinntekter

Detaljer

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO 0581 OSLO Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2010 Årets basistilskudd Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekjøp Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Tos Asvo As

Årsregnskap 2016 for Tos Asvo As Årsregnskap 2016 for Tos Asvo As Foretaksnr. 964707545 Utarbeidet av: Vekstra Nord-Øst SA Autorisert regnskapsførerselskap Landbrukets hus 2500 TYNSET Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG

Detaljer

NITO Takst Service AS

NITO Takst Service AS NITO Takst Service AS Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER Serviceavgift 2 911 573 2 818 045 Kursinntekter 8 795 255 11 624 133 Andre driftsinntekter 8 371 386 7 365 452 Sum driftsinntekter

Detaljer

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Aktivitetsinntekt 293 969 175 191 Annen driftsinntekt 0 22 200 Offentlig tilskudd 5 55 577 38 418 Sum driftsinntekter 349 546 235 809

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ESAVE AS ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 Rognan Osveien 10A - 8250 Rognan Tlf. 756 00 200 e-post : firmapost@esave.no org.nr NO971231769MVA Foretaksregisteret Nittende driftsår 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

Detaljer

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HALLINGDAL 3570 ÅL

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HALLINGDAL 3570 ÅL Årsregnskap for 2016 3570 ÅL Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Annen driftskostnad Sum driftskostnader

Detaljer