VIRKSOMHETEN TIL UTVIKLINGSFONDET FOR SKOGBRUKET I 2003

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "VIRKSOMHETEN TIL UTVIKLINGSFONDET FOR SKOGBRUKET I 2003"

Transkript

1 VIRKSOMHETEN TIL UTVIKLINGSFONDET FOR SKOGBRUKET I 2003 Opprettelse av fondet Utviklingsfondet for skogbruket ble opprettet ved kgl. res. av Bakgrunnen for opprettelsen av fondet var at man kunne få opphevet en meget arbeidskrevende ordning med refusjon for bensinavgift ved bruk av motorsag i skogbruket. Etter avtale mellom Finansdepartementet og Skogbrukets Arbeidsgiverforening fra september 1976 skulle skogbruket ha kompensasjon for dette ved en statsbevilgning til utviklingstiltak. Fondets vedtekter I 2002 ble det arbeidet med å endre fondets vedtekter. Landbruksdepartementet fastsatte i samråd med styret nye vedtekter med virkning fra Styret Landbruksdepartementet har oppnevnt følgende styre for perioden Styremedlemmer: Varamedlemmer: Jens Risvand (leder) Gerd Bente Jakobsen Lars Henrik Sundby Knut Berg Arne Rørå Erling Bergsaker Åse Marie Bue Berit Sanness Kjersti Kinderås Trude Hagen Hansen Fondsforvaltning I år 2003 er fondet forvaltet av Statens landbruksforvaltning med Norges Bank som forvaltningsbank. Regnskapet er ført av Statens landbruksforvaltning. Norges forskningsråd har forestått den praktiske økonomiforvaltning av Utviklingsfondets prosjektportefølje. På bakgrunn av prosjektregnskapet blir det sendt refusjonskrav til fondsforvalteren. Statsbevilgninger til fondet Med unntak av 1990, da bevilgningen var 0,8 millioner kroner, har bevilgningen i perioden vært i størrelsesorden 2,8-3,3 millioner kroner. For år 2003 var bevilgningen over kap.1142, post 51 på kr Fondets kapital og avkastning Renteavkastningen av fondets kapital var i kroner og de samlede inntekter tilført fondet kroner. Fondets bokførte kapital per var kroner. En statsobligasjon pålydende kroner ble innløst. Innløsningsbeløpet kr plassert i Norges Bank i Statens konsernkontoordning. Fondets disponible kapital (kapital fratrukket gjeld til Forskningsrådet, samt bevilgede, ikke utbetalte tilskudd og tilsagn) var per ca. 3,6 millioner kroner. Bevilgningen for 2004 på kroner inngår ikke i dette beløpet. Sekretariatsfunksjonen Sekretariatet for Utviklingsfondet er lagt til Norges forskningsråd. Sekretær for Utviklingsfondet er rådgiver Olav Gislerud. Forskningsrådets godtgjørelse for sekretariatholdet er 3,7 % av det beløp som årlig tilføres Utviklingsfondet for skogbruket over 1

2 Landbruksdepartementets budsjett. Administrasjonsgodtgjørelsen er for 2003 belastet regnskapet med kroner. Utbetalinger i året De samlede utbetalinger i 2003 var kroner; herav utgjorde utgifter vedrørende fondsstyrets møter kroner og øvrige driftsutgifter kroner. Styrets virksomhet Styret har holdt tre møter i 2003 og behandlet 29 saker. På møtet 15. oktober var hovedtemaet vurdering av skisser til forskningsprosjekter. Styrets bevilgninger 26 søknader med et samlet omsøkt beløp på ca.15 millioner kroner ble behandlet. Det ble gitt tilskudd på i alt 4,768 millioner kroner til 16 nye prosjekter, herav to utenlandsstipend. Forut for søknadsbehandlingen ble en del av søknadene også vurdert på skissestadiet. I alt ble 30 skisser med et samlet søknadsomfang på ca. 12 millioner kroner vurdert, herav ble 13 skisser med et samlet omfang på ca. 6 millioner kroner anbefalt bearbeidet videre til fullstendige søknader. I forhold til foregående år var det flere søknader og skisser; samlet søknadsbeløp var ca 25 % høyere. Prosjektbevilgningene foretatt i 2003 fordeler seg slik: Bevilgning Prosjektnr. Ansvarlig inst. Prosjekttittel 1000 kr Skogforsk Utenlandsstipend, Peder Gjerdrum Glommen Skogeierforening KONTUS Ivar Samset Bokprosjekt "Storm gjennom skogene" Norskog Miljøhensyn en evalueringa av Levende Skogstandarden som grunnlag for skogsertifisering Mjøsen Skogeierforening Optimal utnyttelse av stammedata Skogbrukets Landsforening Revisjon og utgivelse av heftet Riktig og sikker hogst NLH, Naturforvaltning Kvantifisering, prioritering og lokalisering av arealer egnet for selektive hogster Skogforsk Studieopphold for stipendiat Vegard Gundersen ved University of Wisconsin - Madison Skogforsk Skogsmaskinenes viktigste kostnadsfaktorer og potensialet for å redusere disse Skogforsk Norsk sitkagran som råstoff for masse/papirproduksjon - Undersøkelse av sentrale virkesegenskaper NLH, Naturforvaltning Bestemmelse av trærnes dimensjonsfordeling i skogbestand ved en praktisk metode for skogtaksering basert på laser-scanning fra fly Skogbrukets Landsforening Arbeidskraft i framtidens skogbruk NLH, Naturforvaltning Oppgradering av dataprogram for Verdiberegning av skogbestand via Internett NORSKOG Næringsvirksomhet i forbindelse med verneområder - muligheter og hindringer Pyntegrøntringen Utvikling av plantemateriale med fjelledelgran (Abies lasiocarpa) til produksjon av juletrær Skogforsk Foryngelse av skog i Trøndelag - muligheter og begrensninger 50 2

3 SUM 4768 Fordelt etter kontraktspartner fordeler de nye bevilgningene foretatt i 2001, 2002 og 2003 seg slik: Kontraktspartner År Skogforsk NLH Andre Sum I kontraktspartnerkategorien Andre var det i brukerstyrte prosjekter med et samlet beløp på 2,1 millioner kroner. Fordelt etter formål fordeler de nye bevilgningene seg slik (1000 kroner og prosent): År Forskningsprosjekter og utstyr % % % Utviklingsprosjekter % % % Informasjon og opplæring % % % Stipend % % % Sum % % % I den angitte fordeling mellom forskningsprosjekter og Uviklingsprosjekter inngår noe skjønn. Avsluttede prosjekter Følgende prosjekter er avsluttet i år 2003 med godkjent sluttrapport: Skogforsk Belastninger av nakke og skulder ved betjening av skogsmaskiner Skogforsk Støtte til kjøp av FT-IR spektroskop Skogforsk Svartorens vekst og klimatilpasning Skogforsk Utnyttelse av furukjerneved til miljøprodukter Norskog Landskapsøkologi i praktisk skogforvaltning Skogforsk Råteutvikling i gran etter såring ved tynninger og lukkede foryngelseshogster Skogforsk Bruksområder for granfrø fra frøplantasjer NLH, Skogfag Eksempler på skogetablering tilpasset Levende Skogs standarder NLH Skogfag Kvistegenskaper i furu Skogforsk Spredning av sibirsk edelgranlus til juletre-og klippegrøntplantasjer på Vestlandet og Sørlandet 3

4 Helgeland Skogselskap Strategisk plan for skogfrøforsyning, planteforedling og genbevaring Glommen Skogeierforening Forstudie av mulig sammenheng mellom mikronæringsstoffer og råte i granskog Tinius Olsens skole Verdiøkning ved å ta i bruk høgteknologi i opplæringen Skogforsk Populasjonsstudier av granbarkbillen; stipend til videregående studier i USA Løvenskiold Vækerø Skogbehandling og biologisk mangfold: Forvaltning av storfugl NLH, Institutt for skogfag Skadeinsekter på juletrær Skogforsk Nye inntektsmuligheter fra skogeiendommer NIJOS Tilrettelegge kunnskap om vegetasjon og miljøer i skog NLH, Skogfag Tester av diameter- og høydefordelingsfunksjoner Ivar Samset Bokprosjekt Storm gjennom skogene Internettadresse Utviklingsfondet for skogbruket har internettadresse Oslo, 2. mars 2004 Jens Risvand Åse Marie Bue Kjersti Kinderås Arne Rørå Lars Henrik Sundby Olav Gislerud Fondets sekretær 4

5 I:\Innovasjon\BF\OG\Utviklingsfondet\Årsberetninger\UTVIKLINGSFONDETS VIRKSOMHET 2003.doc 5

VIRKSOMHETEN TIL UTVIKLINGSFONDET FOR SKOGBRUKET I 2006

VIRKSOMHETEN TIL UTVIKLINGSFONDET FOR SKOGBRUKET I 2006 VIRKSOMHETEN TIL UTVIKLINGSFONDET FOR SKOGBRUKET I 2006 Opprettelse av fondet Utviklingsfondet for skogbruket ble opprettet ved Kgl. res. av 25.02.77. Bakgrunnen for opprettelsen av Fondet var at man kunne

Detaljer

VIRKSOMHETEN TIL UTVIKLINGSFONDET FOR SKOGBRUKET I 2007

VIRKSOMHETEN TIL UTVIKLINGSFONDET FOR SKOGBRUKET I 2007 VIRKSOMHETEN TIL UTVIKLINGSFONDET FOR SKOGBRUKET I 2007 Opprettelse av fondet Utviklingsfondet for skogbruket ble opprettet ved Kgl. res. av 25.02.77. Bakgrunnen for opprettelsen av Fondet var at man kunne

Detaljer

VIRKSOMHETEN TIL UTVIKLINGSFONDET FOR SKOGBRUKET I 2004

VIRKSOMHETEN TIL UTVIKLINGSFONDET FOR SKOGBRUKET I 2004 VIRKSOMHETEN TIL UTVIKLINGSFONDET FOR SKOGBRUKET I 2004 Opprettelse av fondet Utviklingsfondet for skogbruket ble opprettet ved Kgl. res. av 25.02.77. Bakgrunnen for opprettelsen av Fondet var at man kunne

Detaljer

VIRKSOMHETEN TIL UTVIKLINGSFONDET FOR SKOGBRUKET I 2005

VIRKSOMHETEN TIL UTVIKLINGSFONDET FOR SKOGBRUKET I 2005 VIRKSOMHETEN TIL UTVIKLINGSFONDET FOR SKOGBRUKET I 2005 Opprettelse av fondet Utviklingsfondet for skogbruket ble opprettet ved Kgl. res. av 25.02.77. Bakgrunnen for opprettelsen av Fondet var at man kunne

Detaljer

Årsmelding 2011 Utviklingsfondet for skogbruket

Årsmelding 2011 Utviklingsfondet for skogbruket Årsmelding 2011 Utviklingsfondet for skogbruket Rapport: Utviklingsfondet for skogbruket. Årsmelding 2011. Avdeling: Seksjon: Areal og ressurs (ARA) Skog og kulturlandskap (SSK) Dato: 08.03.12 Sekretær:

Detaljer

Årsmelding 2013 Utviklingsfondet for skogbruket

Årsmelding 2013 Utviklingsfondet for skogbruket Årsmelding 2013 Utviklingsfondet for skogbruket Rapport: Utviklingsfondet for skogbruket. Årsmelding 2013. Avdeling: Seksjon: Areal og ressurs (ARA) Skog og kulturlandskap (SSK) Dato: 04.03.14 Sekretær:

Detaljer

P R O T O K O L L. til styremøte (1/2012) i. Statens landbruksforvaltning, Stortingsgt. 28, 0161 Oslo. Møterom: Grupperommet

P R O T O K O L L. til styremøte (1/2012) i. Statens landbruksforvaltning, Stortingsgt. 28, 0161 Oslo. Møterom: Grupperommet Styremøte 1/2012 P R O T O K O L L til styremøte (1/2012) i U T V IK LINGSFONDET FOR S K OGBRUKET Dato: Torsdag 8. mars 2012, kl 1000-1500 Sted: Statens landbruksforvaltning, Stortingsgt. 28, 0161 Oslo.

Detaljer

Utviklingsfondet for skogbruket

Utviklingsfondet for skogbruket Utviklingsfondet for skogbruket - alle innvilgede prosjekt fra 2000 Prosjekt Belastninger av nakke og skulder ved betjening av skogsmaskiner NISK 2000-2001 63 000 Biologisk baserte metoder og impregneringsmidler

Detaljer

Utviklingsfondet for skogbruket

Utviklingsfondet for skogbruket Utviklingsfondet for skogbruket - alle innvilgede prosjekt fra 2000 Prosjekt Belastninger av nakke og skulder ved betjening av skogsmaskiner NISK 2000-2001 63 000 Biologisk baserte metoder og impregneringsmidler

Detaljer

Utviklingsfondet for skogbruket

Utviklingsfondet for skogbruket Utviklingsfondet for skogbruket - alle innvilgede prosjekt fra 2000 Prosjekt Belastninger av nakke og skulder ved betjening av skogsmaskiner NISK 2000-2001 63 000 Biologisk baserte metoder og impregneringsmidler

Detaljer

UTVIKLINGSFONDET FOR SKOGBRUKET

UTVIKLINGSFONDET FOR SKOGBRUKET UTVIKLINGSFONDET FOR SKOGBRUKET P R O T O K O L L til styremøte (1/2015) Dato: Torsdag 5. mars 2014, kl 1000-1500 Sted: Landbruksdirektoratet, Stortingsgt. 28, Oslo Saksliste: Sak 1/2015 Godkjenning av

Detaljer

Årsberetning. Skogtiltaksfondets virksomhet i 2015

Årsberetning. Skogtiltaksfondets virksomhet i 2015 SKOGTILTAKSFONDET Årsberetning 2015 Årsberetning Skogtiltaksfondets virksomhet i 2015 Skognæringen tok i 2000 initiativet til å revitalisere Skogtiltaksfondet for å øke næringens evne til å stille med

Detaljer

Utviklingsfondet for skogbruket

Utviklingsfondet for skogbruket Utviklingsfondet for skogbruket - alle innvilgede prosjekt fra 2000 Prosjekt Ansvarlig Periode Beløp Belastninger av nakke og skulder ved betjening av skogsmaskiner NISK 2000-2001 63 000 Biologisk baserte

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2016 UTVIKLINGSFONDET FOR SKOGBRUKET

ÅRSRAPPORT 2016 UTVIKLINGSFONDET FOR SKOGBRUKET ÅRSRAPPORT 2016 UTVIKLINGSFONDET FOR SKOGBRUKET UTVIKLINGSFONDET FOR SKOGBRUKET ÅRSRAPPORT 2016 Innhold I. Styrets beretning... 2 II. Introduksjon til virksomheten og hovedtall... 4 III. Årets aktiviteter

Detaljer

Strategi for skogplanteforedling

Strategi for skogplanteforedling Strategi for skogplanteforedling 2010 2040 Strategiprosessen Grundig prosess med workshop og høring, men som har tatt tid! Svært positive tilbakemeldinger fra skognæring og skogforvaltning Skogbruket ønsker

Detaljer

P R O T O K O L L. for styremøte (2/2012) i

P R O T O K O L L. for styremøte (2/2012) i Styremøte 2/2012 R O T O K O L L for styremøte (2/2012) i U T V IK LINGSFONDET FOR S K OGBRUKET Styret var samlet fra kl 0900-1000. Fra kl 1000-1400 presenterte søkerne årets prosjektskisser. Fra kl 1400-1630

Detaljer

P R O T O K O L L. styremøte (2/2015)

P R O T O K O L L. styremøte (2/2015) UTVIKLINGSFONDET FOR SKOGBRUKET P R O T O K O L L styremøte (2/2015) Dato: Torsdag 15. oktober 2015, kl 1000 1500 Sted: Landbruksdirektoratet, Stortingsgt. 28, 0161 Oslo. Møterom: Kursrommet Tilstede på

Detaljer

Til: Miljøverndepartementet, Direktoratet for naturforvaltning, Statens landbruksforvaltning fylkesmennene og fylkeslandbruksstyrene

Til: Miljøverndepartementet, Direktoratet for naturforvaltning, Statens landbruksforvaltning fylkesmennene og fylkeslandbruksstyrene Rundskriv Nr. M-8/2002 Dato: 12.12 2002 Til: Miljøverndepartementet, Direktoratet for naturforvaltning, Statens landbruksforvaltning fylkesmennene og fylkeslandbruksstyrene JORDFONDET NYE RETNINGSLINJER

Detaljer

P R O T O K O L L. til styremøte (2/2014) i

P R O T O K O L L. til styremøte (2/2014) i Landbruksdirektoratet Side: 1 av 6 R O T O K O L L til styremøte (2/2014) i U T V IK LINGSFONDET FOR S K OGBRUKET Dato: Torsdag 16. oktober 2014, kl 1000-1500 Sted: Landbruksdirektoratet, Stortingsgt.

Detaljer

Årsberetning. Skogtiltaksfondets virksomhet i 2004

Årsberetning. Skogtiltaksfondets virksomhet i 2004 SKOGTILTAKSFONDET Årsberetning Skogtiltaksfondets virksomhet i 2004 Skogtiltaksfondet virker med hjemmel i Lov om avgift på skogsvirke til fremme av fellestiltak i skogbruket av 9. november 1956. Nye vedtekter

Detaljer

INSTRUKS FOR VIRKSOMHETS- OG ØKONOMISTYRINGEN I SVALBARDS MILJØVERNFOND

INSTRUKS FOR VIRKSOMHETS- OG ØKONOMISTYRINGEN I SVALBARDS MILJØVERNFOND INSTRUKS FOR VIRKSOMHETS- OG ØKONOMISTYRINGEN I SVALBARDS MILJØVERNFOND Instruksen er fastsatt av Miljøverndepartementet i medhold av 3 i Reglement for økonomistyring i staten og trer i kraft 3. februar

Detaljer

VEDTEKTER FOR NÆRINGSFONDET LEBESBY KOMMUNE

VEDTEKTER FOR NÆRINGSFONDET LEBESBY KOMMUNE VEDTEKTER FOR NÆRINGSFONDET LEBESBY KOMMUNE VEDTEKTER FOR NÆRINGSFONDET I LEBESBY KOMMUNE Vedtatt i Lebesby kommunestyre den 14.desember 2007 sak 83/07 Endret i Lebesby Kommunestyre den 06.05.2008, saksnr

Detaljer

P R O T O K O L L. til styremøte (2/2016)

P R O T O K O L L. til styremøte (2/2016) UTVIKLINGSFONDET FOR SKOGBRUKET P R O T O K O L L til styremøte (2/2016) Dato: Torsdag 13. oktober 2016, kl 1000-1500 Sted: Landbruksdirektoratet, Stortingsgt. 28, 0161 Oslo. Møterom: Kursrommet Tilstede

Detaljer

Naturmangfoldloven og landbruket - utenlandske treslag. NordGen Skog, Konferanse Uppsala 6. oktober 2010 Avd.dir Ivar Ekanger, LMD

Naturmangfoldloven og landbruket - utenlandske treslag. NordGen Skog, Konferanse Uppsala 6. oktober 2010 Avd.dir Ivar Ekanger, LMD Naturmangfoldloven og landbruket - utenlandske treslag NordGen Skog, Konferanse Uppsala 6. oktober 2010 Avd.dir Ivar Ekanger, LMD Naturmangfoldloven Biomangfoldlovutvalget la fram NOU 2004: 28 Forslag

Detaljer

INSTRUKS FOR VIRKSOMHETS- OG ØKONOMISTYRINGEN I SVALBARDS MILJØVERNFOND

INSTRUKS FOR VIRKSOMHETS- OG ØKONOMISTYRINGEN I SVALBARDS MILJØVERNFOND INSTRUKS FOR VIRKSOMHETS- OG ØKONOMISTYRINGEN I SVALBARDS MILJØVERNFOND Instruksen er fastsatt av Klima- og miljødepartementet i medhold av 3 i Reglement for økonomistyring i staten og trer i kraft 15.

Detaljer

Styret for forskningsmidler over jordbruksavtalen RETNINGSLINJER FOR STYRETS ARBEID

Styret for forskningsmidler over jordbruksavtalen RETNINGSLINJER FOR STYRETS ARBEID Styret for forskningsmidler over jordbruksavtalen RETNINGSLINJER FOR STYRETS ARBEID Fastsatt av Styret 27.06.03 1 Styret for forskningsmidler over jordbruksavtalen RETNINGSLINJER FOR STYRETS ARBEID Fastsatt

Detaljer

Den hellige TRE-enighet Samarbeidsformer i norsk skogforskning

Den hellige TRE-enighet Samarbeidsformer i norsk skogforskning Den hellige TRE-enighet Samarbeidsformer i norsk skogforskning Mandat Utvalget skal vurdere samarbeidsformer i skogforskningen med Skogforsk som utgangspunktet for ulike løsninger. Sammensetning John Høsteland

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2016 SENTRALT INNTRUKNE RENTEMIDLER. Fotograf: Trond Lohre, Det norske Skogselskap

ÅRSRAPPORT 2016 SENTRALT INNTRUKNE RENTEMIDLER. Fotograf: Trond Lohre, Det norske Skogselskap ÅRSRAPPORT 2016 SENTRALT INNTRUKNE RENTEMIDLER Fotograf: Trond Lohre, Det norske Skogselskap Sentralt inntrukne (nasjonale) rentemidler Årsrapport 2016 I Leders beretning Skogeiere skal sette av midler

Detaljer

Regionale forskningsfond. Årsregnskap 2014

Regionale forskningsfond. Årsregnskap 2014 Regionale forskningsfond Årsregnskap 2014 1 Regionale forskningsfond Oppstilling av bevilgningsrapportering for 2014 Beholdninger rapportert i likvidrapport Note Regnskap 2014 Inngående saldo på oppgjørskonto

Detaljer

Årsregnskap for Konverteringsfondet for 2015 Ledelseskommentar

Årsregnskap for Konverteringsfondet for 2015 Ledelseskommentar Årsregnskap for Konverteringsfondet for 2015 Ledelseskommentar Formål Konverteringsfondet i Lånekassen ble opprettet 1. november 2002. Kunnskapsdepartementet har forvaltningsansvaret for fondet, og forvaltningen

Detaljer

Årsregnskap for Konverteringsfondet 2016 Ledelseskommentarer

Årsregnskap for Konverteringsfondet 2016 Ledelseskommentarer Årsregnskap for Konverteringsfondet 2016 Ledelseskommentarer Formål Konverteringsfondet i Lånekassen ble opprettet 1. november 2002. Kunnskapsdepartementet har forvaltningsansvaret for fondet, og forvaltningen

Detaljer

Utvalg: Styret for Aust-Agder utviklings- og kompetansefond Møtested: Vegår, Fylkeshuset Dato: 31.10.2014 Tid: 12:00

Utvalg: Styret for Aust-Agder utviklings- og kompetansefond Møtested: Vegår, Fylkeshuset Dato: 31.10.2014 Tid: 12:00 Møteinnkalling Utvalg: Styret for Aust-Agder utviklings- og kompetansefond Møtested: Vegår, Fylkeshuset Dato: 31.10.2014 Tid: 12:00 Innkallingen er sendt til: Navn Atle Svendal Terje Stalleland Linda Jenssen

Detaljer

TILTAKSPAKKE SKJÅNES - RETNINGSLINJER FOR BEHANDLING ETC

TILTAKSPAKKE SKJÅNES - RETNINGSLINJER FOR BEHANDLING ETC Gamvik kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset, restauranten Møtedato: 15.10.07 Tid: 10.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer innkalles særskilt ved forfall. MØTEINNKALLING Tillegg

Detaljer

P R O T O K O L L. fra styremøte (2/2013) i

P R O T O K O L L. fra styremøte (2/2013) i Styremøte 2/2013 R O T O K O L L fra styremøte (2/2013) i U T V IK LINGSFONDET FOR S K OGBRUKET Dato: Torsdag 17. oktober 2013, kl 1000-1500 Sted: Statens landbruksforvaltning, Stortingsgt. 28, 0161 Oslo.

Detaljer

Styret for forskningsmidler over jordbruksavtalen (Avtalestyret) RETNINGSLINJER FOR STYRETS ARBEID

Styret for forskningsmidler over jordbruksavtalen (Avtalestyret) RETNINGSLINJER FOR STYRETS ARBEID Styret for forskningsmidler over jordbruksavtalen (Avtalestyret) RETNINGSLINJER FOR STYRETS ARBEID Fastsatt av Landbruks- og matdepartementet med virkning fra 01.01.2005 1 Styret for forskningsmidler over

Detaljer

Utvalg: Styret for Aust-Agder utviklings- og kompetansefond Møtested: Vegår, Fylkeshuset Dato: 07.02.2014 Tid: 12:00. Medlem. Daglig leder Rådgiver

Utvalg: Styret for Aust-Agder utviklings- og kompetansefond Møtested: Vegår, Fylkeshuset Dato: 07.02.2014 Tid: 12:00. Medlem. Daglig leder Rådgiver Møteprotokoll Utvalg: Styret for Aust-Agder utviklings- og kompetansefond Møtested: Vegår, Fylkeshuset Dato: 07.02.2014 Tid: 12:00 Faste medlemmer som møtte: Funksjon Atle Svendal Leder Terje Stalleland

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Åfjord formannskap Møtested: Åfjord rådhus Kommunestyresalen Møtedato: Tid: 09:00

Møteinnkalling. Utvalg: Åfjord formannskap Møtested: Åfjord rådhus Kommunestyresalen Møtedato: Tid: 09:00 Møteinnkalling Utvalg: Åfjord formannskap Møtested: Åfjord rådhus Kommunestyresalen Møtedato: 15.02.2017 Tid: 09:00 Forfall meldes til utvalgssekretær Solgunn Barsleth som sørger for innkalling av varamedlemmer.

Detaljer

Reviderte Retningslinjer for. Regionalt partnerskapsfond i Østfold

Reviderte Retningslinjer for. Regionalt partnerskapsfond i Østfold Reviderte Retningslinjer for Regionalt partnerskapsfond i Østfold 2013-2016 Regionalt partnerskapsfond ble opprettet av Østfold fylkeskommune etter vedtak i fylkestinget 05.12.2012. Midler til fondet kan

Detaljer

Årsrapport 2004 fra programmet. Skog ressurser og verdiskaping

Årsrapport 2004 fra programmet. Skog ressurser og verdiskaping Årsrapport 2004 fra programmet Skog ressurser og verdiskaping http://www.forskningsradet.no/program/skog/ Programmet Skog ressurser og verdiskaping har varighet fra 1. januar 2000 til 31. desember 2005.

Detaljer

Dagens kunnskap og råd om bruk av lukket hogstform

Dagens kunnskap og råd om bruk av lukket hogstform Dagens kunnskap og råd om bruk av lukket hogstform Kjersti Holt Hanssen Skog og tre 5. juni 2013 Forsker, Skog og landskap Oversikt Hvorfor lukket hogst, og hvordan? Selektiv hogst; forutsetninger og potensiale

Detaljer

REVIDERT NORSK PEFC SKOGSTANDARD

REVIDERT NORSK PEFC SKOGSTANDARD REVIDERT NORSK PEFC SKOGSTANDARD SAMLING HEDMARK, 26. OKTOBER 2017 TORGRIM FJELLSTAD GLOMMEN SKOG REVIDERT PEFC SKOGSTANDARD Trådte i kraft 1. februar 2016 (Revideres hvert 5. år) Hvilke erfaringer har

Detaljer

Erling Bergsaker NORSKOG

Erling Bergsaker NORSKOG Hvordan sikre FoUengasjement i skogbruket? Erling Bergsaker NORSKOG Tilnærming Hva er dagens ordninger? Hvordan er disse tilpasset hverandre og behovet? Hva bør gjøres for å bedre situasjonen? Hva har

Detaljer

Næring - Retningslinjer næringsfond

Næring - Retningslinjer næringsfond Næring - Retningslinjer næringsfond Retningslinjene er vedtatt i Kommunestyret 06.12 2012. Administrativ endring utført 01.08.2017, gjelder punkt ni som er lagt til. Hammerfest kommune mottar årlig midler

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2015 SENTRALT INNTRUKNE RENTEMIDLER. Fotograf: Trond Lohre, Det norske Skogselskap

ÅRSRAPPORT 2015 SENTRALT INNTRUKNE RENTEMIDLER. Fotograf: Trond Lohre, Det norske Skogselskap ÅRSRAPPORT 2015 SENTRALT INNTRUKNE RENTEMIDLER Fotograf: Trond Lohre, Det norske Skogselskap I Leders beretning Skogeiere skal sette av midler til skogfond ved salg av tømmer. Skogfond er en tvungen fondsavsetning

Detaljer

Retningslinjer for disponering av Skogtiltaksfondets midler

Retningslinjer for disponering av Skogtiltaksfondets midler , Revidert 5.juni 2015 Retningslinjer for disponering av Skogtiltaksfondets midler Utdrag fra Vedtekter for Skogtiltaksfondet 1 1. Fondets formål Skogtiltaksfondets formål er å bidra til finansiering av

Detaljer

VEDTEKTER FOR FORTE PENGEMARKED. Verdipapirfondets navn m.v.

VEDTEKTER FOR FORTE PENGEMARKED. Verdipapirfondets navn m.v. VEDTEKTER FOR FORTE PENGEMARKED 1 Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet Forte Pengemarked er en selvstendig formuesmasse oppstått ved kapitalinnskudd fra en ubestemt krets av personer mot utstedelse

Detaljer

Vedtekter for verdipapirfondet TrendEn

Vedtekter for verdipapirfondet TrendEn Vedtekter for verdipapirfondet TrendEn 1 Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet TrendEn er en selvstendig formuesmasse oppstått ved kapitalinnskudd fra en ubestemt krets av personer mot utstedelse

Detaljer

VEDTEKTER FOR NÆRINGSFOND I KVÆNANGEN KOMMUNE (Vedtatt av Kvænangen kommunestyre den 15.12.2010,sak 2010/46)

VEDTEKTER FOR NÆRINGSFOND I KVÆNANGEN KOMMUNE (Vedtatt av Kvænangen kommunestyre den 15.12.2010,sak 2010/46) VEDTEKTER FOR NÆRINGSFOND I KVÆNANGEN KOMMUNE (Vedtatt av Kvænangen kommunestyre den 15.12.2010,sak 2010/46) Kvænangen kommune har 2 næringsfond: Næringsfond I, der fondskapitalen er statlige midler tildelt

Detaljer

Statsbudsjettet 2013 - Kap. 552, post 72 - Tilsagn om tilskudd på inntil 420 000 kroner til - Integrerende arbeidsliv - Bolyst 2013

Statsbudsjettet 2013 - Kap. 552, post 72 - Tilsagn om tilskudd på inntil 420 000 kroner til - Integrerende arbeidsliv - Bolyst 2013 Innovangsjon SA v/caroline Fleten Klokkarhaugen 2975 Vang i Valdres Deres ref. Vår ref. Dato 13/712-8 9.7.2013 Statsbudsjettet 2013 - Kap. 552, post 72 - Tilsagn om tilskudd på inntil 420 000 kroner til

Detaljer

PROTOKOLL FRA STYREMØTE 5. MARS 2012 PÅ RICA DYREPARKEN HOTEL, KRISTIANSAND.

PROTOKOLL FRA STYREMØTE 5. MARS 2012 PÅ RICA DYREPARKEN HOTEL, KRISTIANSAND. PROTOKOLL FRA STYREMØTE 5. MARS 2012 PÅ RICA DYREPARKEN HOTEL, KRISTIANSAND. Tilstede var: Knut Brautaset styreleder Aust-Agder Camilla Dunsæd nestleder Vest-Agder Tellef Inge Mørland styremedlem Aust-Agder

Detaljer

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE Styre/råd/utvalg: Uvdal, Rollag og Sigdal Møtested: Heredshuset i Prestfoss Møtedato: 03.02.2010 Tid: Kl. 10.00 Saker til behandling: Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 10/1 10/115 SAKSPROTOKOLL:

Detaljer

Styremøte 3/2013 P R O T O K O L L. Saksliste: til styremøte (3/2013) i. Velkommen/introduksjon: Styreleder, Sjur Haanshus.

Styremøte 3/2013 P R O T O K O L L. Saksliste: til styremøte (3/2013) i. Velkommen/introduksjon: Styreleder, Sjur Haanshus. Styremøte 3/2013 P R O T O K O L L til styremøte (3/2013) i U T V IK LINGSFONDET FOR S K OGBRUKET Dato: Onsdag 11. desember 2013, kl 1100-1600 Sted: Statens landbruksforvaltning, Stortingsgt. 28, 0161

Detaljer

Noter Staten Tall i 1 000 kroner. 1 Totale driftsutgifter NPE offentlig sektor 114 063. 2 Derav utgifter til medisinsk sakkyndige 22 046

Noter Staten Tall i 1 000 kroner. 1 Totale driftsutgifter NPE offentlig sektor 114 063. 2 Derav utgifter til medisinsk sakkyndige 22 046 Regnskap NPE ønsker med dette regnskapsoppsettet å gi et samlet bilde av kostnadene knyttet til pasientskadeordningen. Fremstillingen er annerledes enn den virksomheten plikter å sette opp i henhold til

Detaljer

Arkivkode: Fakultetsstyresak: 65 Saksnr.: 2013/10744 Møte: 3. oktober 2013

Arkivkode: Fakultetsstyresak: 65 Saksnr.: 2013/10744 Møte: 3. oktober 2013 UNIVERSITETET I BERGEN Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Arkivkode: Fakultetsstyresak: 65 Saksnr.: 2013/10744 Møte: 3. oktober 2013 DET MATEMATISK-NATURVITENSKAPELIGE FAKULTETS FOND OG LEGATER

Detaljer

Revisjon av retningslinjer for disponering av tilskudd fra Opplysningsvesenets fond (OVF) til kirkelige formål

Revisjon av retningslinjer for disponering av tilskudd fra Opplysningsvesenets fond (OVF) til kirkelige formål Sak KM 6/12 Kirkemøtekomiteens merknader og Kirkemøtets vedtak Revisjon av retningslinjer for disponering av tilskudd fra Opplysningsvesenets fond (OVF) til kirkelige formål Kirkemøtekomiteens merknader

Detaljer

Innst. S. nr. 37 ( )

Innst. S. nr. 37 ( ) Innst. S. nr. 37 (2001-2002) Innstilling fra næringskomiteen om endringer av bevilgninger på statsbudsjettet for 2001 under Landbruksdepartementet St.prp. nr. 25 (2001-2002) Til Stortinget SAMMENDRAG Landbruksdepartementet

Detaljer

1 Generell informasjon om fond F

1 Generell informasjon om fond F Innhold 1 Generell informasjon om fond F... 27 2 Bokføring av transaksjoner i fondsregnskapet for fond F... 28 2.1 Dokumentasjon for transaksjoner... 28 2.2 Bokføring på kontoer... 29 3 Årsregnskap for

Detaljer

LYNGDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK

LYNGDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK LYNGDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET Møte nr. 04/15 Dato: 03.09.15 kl. 08.00 09.30. Sted: Rådhuset, formannskapssalen. MØTEBOK Tilstede: Harald Lande, leder Margit Hovland, nestleder Leif B. Hestad, 1. varamedlem

Detaljer

Skogbruk-miljøvern. På 1970-tallet først og fremst konflikt i forhold til friluftslivet Skogsveger Flatehogst

Skogbruk-miljøvern. På 1970-tallet først og fremst konflikt i forhold til friluftslivet Skogsveger Flatehogst Skogbruk-miljøvern På 1970-tallet først og fremst konflikt i forhold til friluftslivet Skogsveger Flatehogst Fra 1980-tallet økende grad konflikt i forhold til naturvernorganisasjonene Barskogvern Skogsdrift

Detaljer

Forskningsrådet og EU -

Forskningsrådet og EU - Forskningsrådet og EU - Muligheter for finansiering Olaug Råd, Programkoordinator VERDIKT Forskning lønner seg! Evaluering av 609 innovasjonsprosjekter: Forskningsrådet 1,6 mrd Bedrifter 3,7 mrd N=609

Detaljer

Norsk skogpolitikk 21

Norsk skogpolitikk 21 Norsk skogpolitikk 21 Skogen i Norge Det er lang tradisjon for bruk av skogressursene i Norge. Skogen har gjennom historien gitt virke til bl.a. bygninger, båter og energi. Gjennom de siste 500 år har

Detaljer

Statsbudsjettet 2013 - Kap. 552, post 72 - Tilsagn om tilskudd på inntil 1 500 000 kroner til - 200 ledige hus - Bolyst 2013

Statsbudsjettet 2013 - Kap. 552, post 72 - Tilsagn om tilskudd på inntil 1 500 000 kroner til - 200 ledige hus - Bolyst 2013 Regionrådet for Nord-Gudbrandsdal v/ole Aasaaren Skansen 7 2670 OTTA Deres ref. Vår ref. Dato 13/712-10 9.7.2013 Statsbudsjettet 2013 - Kap. 552, post 72 - Tilsagn om tilskudd på inntil 1 500 000 kroner

Detaljer

PLANT MER Skogplanting er klimavennlig verdiskaping

PLANT MER Skogplanting er klimavennlig verdiskaping En informasjonsbrosjyre om skogplanting fra Skogplanter Midt-Norge AS, Megarden og Alstahaug Planteskole og ALLSKOG SA PLANT MER Skogplanting er klimavennlig verdiskaping HVORFOR PLANTE SKOG? Den raskeste

Detaljer

Sykehjelpsordningen for tannleger

Sykehjelpsordningen for tannleger Sykehjelpsordningen for tannleger Vedtekter Sist endret fra 1. januar 2014 KAPITTEL I Ordningen og dens medlemmer 1 Opprettelse og finansiering 1. Sykehjelpsordningen for tannleger (i det følgende kalt

Detaljer

0 Ora Tilsagnsnummer: Vi viser til

0 Ora Tilsagnsnummer: Vi viser til DET KONGELIGE KOMMUNAL- OG REGIONALDEPARTEMENT Kysten er klar i Sør-Trøndelag v/leif Harald Hanssen Postboks 2350, Sluppen 7004 TRONDHEIM Deres ref Vår ref 11/1316-6 KRT Dato 0 Ora 2011 Statsbudsjettet

Detaljer

Frokostmøte i Buskerud Næringshage. Kommunale og regionale fond og støtteordninger

Frokostmøte i Buskerud Næringshage. Kommunale og regionale fond og støtteordninger Frokostmøte i Buskerud Næringshage Kommunale og regionale fond og støtteordninger Kommunale fond: Kommunalt næringsfond Trillemarkafondet Regionale fond: Regionale utviklingsmidler Utviklingsfondet for

Detaljer

Statsbudsjettet 2012 - Kap. 552, post 72 - Tilsagn om tilskudd på inntil 600 000 kroner til - Engeslandstunet - Bolyst 2013

Statsbudsjettet 2012 - Kap. 552, post 72 - Tilsagn om tilskudd på inntil 600 000 kroner til - Engeslandstunet - Bolyst 2013 Birkenes kommune Postboks 115 4795 BIRKELAND Deres ref. Vår ref. Dato 13/618-5 05.07.2013 Statsbudsjettet 2012 - Kap. 552, post 72 - Tilsagn om tilskudd på inntil 600 000 kroner til - Engeslandstunet -

Detaljer

UTSKRIFT AV MØTEBOK SAK 11/15 SLUTTRAPPORT LYNGDAL UNGDOMSSKOLE REGNSKAP OG EVALUERING AV MODELL

UTSKRIFT AV MØTEBOK SAK 11/15 SLUTTRAPPORT LYNGDAL UNGDOMSSKOLE REGNSKAP OG EVALUERING AV MODELL UTSKRIFT AV MØTEBOK LYNGDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET Onsdag 26. august 2015 SAK 11/15 SLUTTRAPPORT LYNGDAL UNGDOMSSKOLE REGNSKAP OG EVALUERING AV MODELL Utvalgssekretær orienterte om forenklet evaluering

Detaljer

Søknad om støtte til prosjektet «Skogbehandling for verdiproduksjon i et klima i endring»

Søknad om støtte til prosjektet «Skogbehandling for verdiproduksjon i et klima i endring» NORGES SKOGEIERFORBUND NORSKOG Til: Skogtiltaksfondet Oslo, 9.11.2015 Søknad om støtte til prosjektet «Skogbehandling for verdiproduksjon i et klima i endring» Norges Skogeierforbund (og Norskog) søker

Detaljer

Skogforvaltning for fremtiden sett fra Vestfold. NordGen Ellen A. Finne

Skogforvaltning for fremtiden sett fra Vestfold. NordGen Ellen A. Finne Skogforvaltning for fremtiden sett fra Vestfold NordGen 21.03.17 Ellen A. Finne Skogbruksåret 2016 Areal: 45% grandominert / 50% løv/furu dominert Avvirket 420.000 m3 / (40% eksportert) 1,2 mill planter

Detaljer

Foredling av gran på Vestlandet. Jan-Ole Skage, Skog og landskap, RKV på Fana

Foredling av gran på Vestlandet. Jan-Ole Skage, Skog og landskap, RKV på Fana Foredling av gran på Vestlandet Jan-Ole Skage, Skog og landskap, RKV på Fana Bakgrunn > I skogbrukssammenheng er Vestlandet spesielt på mange måter. > Viktigst er nok det store produksjonspotensialet,

Detaljer

DET ICONGIELIIGE K MMUNAL- OG REGIONAL EPARTEMENT. Vår ref 11/1316-5 KRT

DET ICONGIELIIGE K MMUNAL- OG REGIONAL EPARTEMENT. Vår ref 11/1316-5 KRT DET ICONGIELIIGE K MMUNAL- OG REGIONAL EPARTEMENT Stokkøy Utvikling AS v/roar Svenning 7178 STOKKØY Deres ref Vår ref 11/1316-5 KRT Dato 0 6 OVT Statsbudsjettet 2011 Kap. 552, post 72 Nasjonale tiltak

Detaljer

TEMA. SKOGBEHANDLING - Før stormen kommer. Foto: Anders Hals

TEMA. SKOGBEHANDLING - Før stormen kommer. Foto: Anders Hals TEMA SKOGBEHANDLING - Før stormen kommer Foto: Anders Hals 1 PROSJEKTET Skogskader og klima Skogbrand gjennomførte i 2013/2014 et større prosjekt om skadeforebygging og beredskap sammen med flere sentrale

Detaljer

Årsberetning. Skogtiltaksfondets virksomhet i 2011

Årsberetning. Skogtiltaksfondets virksomhet i 2011 SKOGTILTAKSFONDET Årsberetning 2011 Årsberetning Skogtiltaksfondets virksomhet i 2011 Skognæringen tok i 2000 initiativet til å revitalisere Skogtiltaksfondet for å øke næringens evne til å stille med

Detaljer

Statsbudsjettet Kap 552, post 72 - tilsagn om tilskudd på inntil kroner til Karasjok næringsforening, Bolyst 2013

Statsbudsjettet Kap 552, post 72 - tilsagn om tilskudd på inntil kroner til Karasjok næringsforening, Bolyst 2013 Karasjok Næringsforening Boble glasshytte 9730 KARASJOK Deres ref. Vår ref. Dato 13/704-8 04.07.2013 Statsbudsjettet 2013 - Kap 552, post 72 - tilsagn om tilskudd på inntil 900 000 kroner til Karasjok

Detaljer

Årsberetning. Skogtiltaksfondets virksomhet i 2009

Årsberetning. Skogtiltaksfondets virksomhet i 2009 SKOGTILTAKSFONDET Årsberetning 2009 Årsberetning Skogtiltaksfondets virksomhet i 2009 Skogtiltaksfondet ble opprettet i 1956 med hjemmel i en særlov. I dag er fondet hjemlet i forskrift av 10. april 2000

Detaljer

Vi viser til: Utlysning av bolystmidler på www.regjeringen.no/bolyst Søknad fra Steinkjer kommune

Vi viser til: Utlysning av bolystmidler på www.regjeringen.no/bolyst Søknad fra Steinkjer kommune Steinkjer kommune7713 STEINKJER Deres ref. Vår ref. Dato 13/706-10 Statsbudsjettet 2013 - Kap. 552, post 72 - Tilsagn om tilskudd på inntil 1 500 000 kroner til - Det gode liv i Steinkjer, Åpen lys og

Detaljer

P R O T O K O L L. fra. møte i Styrene for FFL og JA. torsdag 24. februar 2011 kl Statens landbruksforvaltning

P R O T O K O L L. fra. møte i Styrene for FFL og JA. torsdag 24. februar 2011 kl Statens landbruksforvaltning P R O T O K O L L fra møte i Styrene for FFL og JA torsdag 24. februar 2011 kl. 10.00 i Statens landbruksforvaltning Møtet ble satt kl. 10.00 og hevet kl.13.00 Til stede: Forfall: Fra SLF: Per Harald Grue,

Detaljer

Forvaltning av naturtyper (DN-HB-13) i skog. Oppdal 5. sept. 2013. Bjørn Rangbru Seniorrådgiver fmstbra@fylkesmannen.no www.fylkesmannen.

Forvaltning av naturtyper (DN-HB-13) i skog. Oppdal 5. sept. 2013. Bjørn Rangbru Seniorrådgiver fmstbra@fylkesmannen.no www.fylkesmannen. Forvaltning av naturtyper (DN-HB-13) i skog Oppdal 5. sept. 2013. Bjørn Rangbru Seniorrådgiver fmstbra@fylkesmannen.no www.fylkesmannen.no/st Spørreundersøkelse Spørreundersøkelse Hvordan skal naturtyper

Detaljer

Årsregnskap 2014. Fond for klima, fornybar energi og energiomlegging

Årsregnskap 2014. Fond for klima, fornybar energi og energiomlegging Årsregnskap 2014 Fond for klima, fornybar energi og energiomlegging Innholdsfortegnelse 1 Generell informasjon... 3 2 Ledelseskommentarer... 4 2.1 Formål... 4 2.2 Bekreftelse... 4 2.3 Vurderinger av vesentlige

Detaljer

Saksbehandler: Jan Olsen Deres ref.: Vår dato: Tlf. direkte: E-post: Vår ref.: 2009/6126 Arkivnr: 510

Saksbehandler: Jan Olsen Deres ref.: Vår dato: Tlf. direkte: E-post: Vår ref.: 2009/6126 Arkivnr: 510 Fylkesmannen i Nord-Trøndelag Saksbehandler: Jan Olsen Deres ref.: Vår dato: 19.02.2010 Tlf. direkte: 74 16 81 89 E-post: jol@fmnt.no Vår ref.: 2009/6126 Arkivnr: 510 Kommunene Tildeling av midler til

Detaljer

Arkivkode: Fakultetsstyresak: 79 Saksnr.: 2015/13220 Møte: 10. desember 2015

Arkivkode: Fakultetsstyresak: 79 Saksnr.: 2015/13220 Møte: 10. desember 2015 UNIVERSITETET I BERGEN Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Arkivkode: Fakultetsstyresak: 79 Saksnr.: 2015/13220 Møte: 10. desember 2015 DET MATEMATISK-NATURVITENSKAPELIGE FAKULTETS FOND OG LEGATER

Detaljer

Møteprotokoll. Nordkapp kommune. Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhuset Dato: 04.02.2005 Tidspunkt: 9:30. Følgende medlemmer møtte:

Møteprotokoll. Nordkapp kommune. Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhuset Dato: 04.02.2005 Tidspunkt: 9:30. Følgende medlemmer møtte: Nordkapp kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhuset Dato: 04.02.2005 Tidspunkt: 9:30 Følgende medlemmer møtte: Inger Anne Dokken Lars Helge Jensen Tore Fosse Ulf Syversen Følgende varamedlemmer

Detaljer

Ungskogpleie; Lønnsom investering i superkvalitet eller innarbeidet rituell handling?

Ungskogpleie; Lønnsom investering i superkvalitet eller innarbeidet rituell handling? Seminar Lønnsomhet i skogbehandlingen Dagens kunnskap - dagens praksis 4. September 2003 Ungskogpleie; Lønnsom investering i superkvalitet eller innarbeidet rituell handling? Med utgangspunkt i omløpstid

Detaljer

Mattilsynets arbeid med Plattform og Forsknings- og utvikingsfond for alternativer til forsøksdyr. Espen Engh Seniorrådgiver, Mattilsynet

Mattilsynets arbeid med Plattform og Forsknings- og utvikingsfond for alternativer til forsøksdyr. Espen Engh Seniorrådgiver, Mattilsynet Mattilsynets arbeid med Plattform og Forsknings- og utvikingsfond for alternativer til forsøksdyr Espen Engh Seniorrådgiver, Mattilsynet Stortingsmelding nr 12 (2002-2003) Landbruksdepartementet vil bidra

Detaljer

Deres ref. Vår ref. Dato 13/

Deres ref. Vår ref. Dato 13/ Leines Grendelag Bente Aasjord Helnessund 8285 Leines Deres ref. Vår ref. Dato 13/428-32 08.07.2013 Statsbudsjettet 2013 - Kap 552, post 72, tilsagn om tilskudd på inntil 1 millioner kroner kroner til

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Møteprotokoll. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Møteprotokoll Utvalg: Storfjord Næringsutvalg Møtested: Møterom 2, Storfjord rådhus Dato: 03.10.2011 Tidspunkt: 09:00 12:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Birger Sommerseth

Detaljer

Frøplantasjer. FRØPLANTASJER - Copyright 2015 Skogplanteforedling.no

Frøplantasjer. FRØPLANTASJER - Copyright 2015 Skogplanteforedling.no Frøplantasjer Introduksjon side. 1 De norske Skogfrøplantasjene side. 2 Bruksområder side. 3 Sanderud side. 4 Svenneby side. 5 Kaupanger side. 6 Jordtveitmonen side. 7 Kilen side. 8 e Bok: Frøplantasjene

Detaljer

Protokoll fra møte i Rådet for Levende Skog

Protokoll fra møte i Rådet for Levende Skog (sms) U:\WORD\A07033.doc 2007-05-07 Protokoll fra møte i Rådet for Levende Skog Møtedato: 12. januar 2007 Møtested: FRIFO Til stede: Svein Erik Stryken, Fellesforbundet Harald Tronvik, FRIFO Morten Dåsnes,

Detaljer

Retningslinjer for Næringsfond 1. Herøy kommune. Herøy kommune

Retningslinjer for Næringsfond 1. Herøy kommune. Herøy kommune Retningslinjer for Næringsfond 1 Herøy kommune Herøy kommune Vedtatt av kommunestyret 24.06.2014 Innhold 1 Hjemmel, kapital, avkasting...2 Næringsfondet er finansiert av:...2 2 Formål...2 3 Søknad...2

Detaljer

4.3.3 Årsberetning Hjørdis og Olaf Klingenbergs gave

4.3.3 Årsberetning Hjørdis og Olaf Klingenbergs gave 4.3 Årsberetning fond 4.3.1 Gamle Hytters fond I 2016 ble Gamle Hytters Fond opprettet (konto 4212.04.90464). Fondet skal støtte opp under TTs mange tradisjonsrike og verdifulle hytteanlegg. Det er store

Detaljer

ANBEFALT STANDARD. Statlig RegnskapsStandard 10

ANBEFALT STANDARD. Statlig RegnskapsStandard 10 ANBEFALT STANDARD Statlig RegnskapsStandard 10 Inntekt fra bevilgninger Innholdsfortegnelse Innledning... 2 Mål... 2 Virkeområde... 3 Definisjoner... 3 Resultatføring av inntekt fra bevilgninger... 4 Inntekt

Detaljer

Alder og utviklingstrinn

Alder og utviklingstrinn Alder og utviklingstrinn Skogressurser og karbonkretsløp Alder og utviklingstrinn Skogen i Norge blir stadig eldre og andelen gammelskog øker. Begnadalen, Oppland. Skogens alder og utviklingstrinn er viktig

Detaljer

Protokoll fra møte i Arbeidsutvalget i Rådet for Levende Skog

Protokoll fra møte i Arbeidsutvalget i Rådet for Levende Skog (sms) U:\WORD\A07053.doc 2007-06-04 Protokoll fra møte i Arbeidsutvalget i Rådet for Levende Skog Møtedato: 6. februar 2007 Møtested: FRIFO Til stede: Harald Tronvik Christian Pedersen Fravær: Erling Bergsaker

Detaljer

Velkommen til kommunesamling. «Kommunen som skogbruksmyndighet» Hamar oktober 2016

Velkommen til kommunesamling. «Kommunen som skogbruksmyndighet» Hamar oktober 2016 Velkommen til kommunesamling «Kommunen som skogbruksmyndighet» Hamar 26. 27 oktober 2016 1 Velkommen v/joar Brukvangen Innledning Kommunen som skogbruksmyndighet Ny skogmelding om skog og trenæring, hvilke

Detaljer

MØTEBOK. Næringsstyret. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer:

MØTEBOK. Næringsstyret. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 17.02.2006 Tid: 10.00 MØTEBOK Næringsstyret Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Bjørn Inge Mo Siv Nina Myrvoll Karl

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Styret for Aust-Agder utviklings- og kompetansefond Møtested: Gablers lokaler i Bergen Dato: 23.05.

Møteprotokoll. Utvalg: Styret for Aust-Agder utviklings- og kompetansefond Møtested: Gablers lokaler i Bergen Dato: 23.05. Møteprotokoll Utvalg: Styret for Aust-Agder utviklings- og kompetansefond Møtested: Gablers lokaler i Bergen Dato: 23.05.2014 Tid: 12:00 Faste medlemmer som møtte: Funksjon Atle Svendal Leder Terje Stalleland

Detaljer

Langsiktige investerings-, avvirknings- og inntektsanalyser for skog med Avvirk-2000

Langsiktige investerings-, avvirknings- og inntektsanalyser for skog med Avvirk-2000 Langsiktige investerings-, avvirknings- og inntektsanalyser for skog med Avvirk-2000 Del 1 Langsiktige investerings-, avvirknings- og inntektsanalyser for skog usikkerhet og utfordringer Del 2 Konsekvenser

Detaljer

Årsregnskap 2014 Statsministerens kontor

Årsregnskap 2014 Statsministerens kontor Årsregnskap 2014 Statsministerens kontor Årsregnskap 2014 Statsministerens kontor Ledelseskommentar årsregnskapet 2014 Formål Statsministerens kontor er et ordinært statlig forvaltningsorgan som fører

Detaljer

VERRAN KOMMUNE Enhet Samfunnsutvikling

VERRAN KOMMUNE Enhet Samfunnsutvikling VERRAN KOMMUNE Enhet Samfunnsutvikling Nærings og miljøtiltak i skogbruket 2014 -NMSK- RETNINGSLINJER FOR BEHANDLING AV SØKNADER OM TILSKUDD TIL NÆRINGS- OG MILJØTILTAK I SKOGBRUKET (NMSK) PRIORITERING

Detaljer