- Areal til vinduer og dører: 300 m2. - Areal for etasjeskiller mot 10ft og etasjeskiller mot kjeller er begge på 400 m2.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "- Areal til vinduer og dører: 300 m2. - Areal for etasjeskiller mot 10ft og etasjeskiller mot kjeller er begge på 400 m2."

Transkript

1 Avdeling for ingeniørutdanning Fag: Energi i Bygninger Gruppe(r): 3BK Eksamensoppgaven Antall sider: består av: Tillatte hjelpemidler: 4 Fagnr: LV 233 B Faglig veileder: Jan O. From Dato: Eksamenstid, fra - til: Antall oppgaver: 3 Antall vedlegg Alt skriftlig materiale som er brukt i dette faget + egne notater. Skrive- og tegnesaker. Enkel kalkulator uten tekstminne Kandidaten må selv kontrollere at oppgavesettet er fullstendig. Ved evalueringen teller denne eksamen 75% av karakteren (Oppgave 1: 33,30;0, Oppgave 2: 25% og Oppgave 3: 16,70;0). De tidligere utførte innleveringsoppgavene i faget Energi i Bygninger (3 stk) teller til Sc'lmrnen 25%. 3 Oppgave 1 - ENØK-tiltak i et borettslag Et borettslag i Trondheim består av 12 boligblokker, alle i fire etasjer -- og med fire leiligheter i hver etasje. Innvendig, oppvarmet bruksareal (BRA) er 400 m2 i hver etasje, inklusive trappeoppgangene. Benytt også følgende grunnlagsdata: - Netto innvendig takhøyde i leilighetene er 2,5 meter. - Veggareal (netto) i hver av de 12 boligblokkene: 800 m2, (kjel1erveggen mot grunnen medregnes ikke). - Areal til vinduer og dører: 300 m2. - Areal for etasjeskiller mot 10ft og etasjeskiller mot kjeller er begge på 400 m2. Det er installert enkel avtrekksventilasjon i boligblokkene. Undersøkelser har vist at avtrekket gir 0,75 luftutskiftinger per time. I tillegg kommer infiltrasjonen (antatt: vanlig skjennet beliggenhet med innlandsforhold). Boligblokkene har kaldt, luftet loft og uoppvarmet kjeller. De 12 boligblokkene har vann båren sentralvarme -- med vanlige, enkle radiatorer under vinduene. Boligblokkene er bygget i med U-verdier, etc i henhold til Byggeforskriften fra 1967 Se tabell i Vedlegg 1. Disse verdier skal benyttes i oppgave For beregning av det årlige energiforbruket benyttes utelukkende qram- formelen fra Byggeforskrift 1997 (Veiledningen), korrigert for temperaturdata som gjelder for Trondheim. Vi skal altså ~ bruke NS 3031 i denne eksarnensoppgaven.

2 2 l. Ol: Beregn det spesifikke energiforbruk i kwh per m2 oppva111let areal per år i boligblokkene - og deretter årsforbruket av energi till!gk borettslaget (kwh per år) Oppvarmingen skjer fra en felles oljefyrt varmesentral som benytter lett fyringsolje (se data i Vedlegg 2). Driftsdata for varmesentralen viser at varmevirkningsgraden for oljefyrkjelen er på 90%. Vi kan se bort fra varmetap for tur- og returledningene til de enkelte boligblokkene. 1.02: Beregn det årlige oljeforbruket til borettslaget i m3 olje pr dr. I forbindelse med et større rehabiliterings- og utbedringsprosjekt for hele borettsalget blir det gjennomført følgende arbeider (a-e), som har betydning for å oppnå et redusert energiforbruk: a): Etterisolering iy,ytterveggene: De opprinnelige veggene var av 250 mm tykke vegger av "Lettklinker" med pusslag på innside og utside. Veggene skal etterisoleres med 100 mm mineralull og en 1/2 mursteins forblendingsvegg -- med 20 mm luftspalte i mellom. Benytt U-verdi-data fra Tabell 2 i Byggdetaljblad b): Vinduer: Det settes inn nye vinduer som tilfredsstiller Byggeforskriftene fra c): Etterisolering iy 10ft og k_i eller: Etasjeskiller mellom 10ft og 4. etg. etterisoleres for å tilfredsstille Byggeforskriftene fra Den opprinnelige U-verdien for etasjeskiller mot kjeller blir halvert d): Ventilasjon: Ventilasjonen styres til - dvs. 0,5 luftutskiftinger per time (Byggeforskriftene fra 1997). Infiltrasjonen blir uendret. e): N,ytt automatikks~stem i ener2isentralen, Nattsenkning av temperaturen. Alle radiatorer i rom med passiv solvarme og soverom får termostatventiler. Gjør et kvalifisert anslag for hvor mange prosent energisparing man totalt kan oppnå med dette -- bruk evt. Byggdetaljblad : Beregn boligblokkenes spesifikke energiforbruk (i kwh per m2 per år) ej1gi. gjennomføring av tiltakene a-e (fremdeles skal vi ~ bruke qram-formelen for tiltakene a-d). Bestem også hvor stor %-vis reduksjon vi har oppnådd med ENØK-tiltakene. Oppgave 2 - Bruk av fornybar energi Et nytt sykehjem på Lillehammer i Oppland blir bygget ut med 2000 m2 oppvarmet flate (innvendig målt BRA). Energiforbruket for bygningen er beregnetil kwh per år (normalår). Største effektbehov er ca. 150 kw (kaldeste vinterdag i et normalår). Se oversikt i Vedlegg l med data for fordeling av energiforbruk og effektbehov -- beregnet med "ENØK Normtall". I det nye sykehjemmet skal det være lavtemperarurs gulvvarme. Dessuten blir ventilasjonsluften og varrntvannetforvarmet fra det vannbåme energisystemet: Energiforsyningen skal i hovedsak dekkes av tre typer fornybar energi: - Grunnvanne/varmepumpe skal dekke 50% av årsforbruket av energi. - Solvanne skal dekke 30 % -- og - Biobrensel 20% av sykehjemmets energiforbruk i et normalår.

3 3 Nærmere opplysninger for dimensjoneringen: - Grunnvarme (borebrønner i fjell) i kombinasjon med varmepumpe. Varmepumpen har virkningsgrad 1:3 (dvs. at 1 kwh elektrisk energi gir totalt 3 kwh nyttbar varmeenergi). De borede brønnene har 100 meter netto (våt) dybde og fra disse kan det maksimalt hentes inn en effekt på 40 W per løpemeter netto (våt) dybde (netto). Vannbåren solvarme fra varmepaneier på taket (med 30 helning, i retning sør (180 ). Det kan regnes at solvarmepanelene har en årsvirkningsgrad på 25 % i forhold til innfallende solenergi (bruk Byggforskblad , se i Tabe1l4a). Anta at varmelagertanken (inklusive en innertank for forvarming av varmtvannet) utgjør 1 m3 per 10m2 solfangerareal på taket, når det også er tatt hensyn til samkjøring med varmepumpeanlegget og biobrenselanlegget (se neste avsnitt). Biobrensel (tørket og pelletisert treflis -- benytt data for Ved i Vedlegg 2) som brennes i en biobrenselkjele med automatisk, termostatstyrt innmating. Vi kan anta at biobrenselkjelen har en varmevirkningsgrad på 90%. Du skal dimensjonere anlegget og beregne følgende:. 2.D1.Beregn antall borede rørbrønner med 100 meter våt dybde, når halmarten av det maksimal effektbehovet skal dekkes av grunn vanne (inkl. el-energi til vannepumpen). 2.02: Beregn antall m2 solfangerareal på rakel og m3 våivolum i varmelagenanken 2.03: Beregn de årligeforbruk av elektrisk energi (i kwh/år} for vannepumpen Finn også årsforbruket energipellets i antall tonn -- og antall m3. tørket biobrensel per år Oppgave 3 - Alternative energivurderinger 3.01: Gasskraftverk i Norge kontra kullkraftverk i Danmark Du skal gjøre en energi- og miljømessig sammenlikning mellom to alternative, nye elkraftproduserende anlegg. I begge tilfeller skal det produseres netto l TWh elektrisk kraft per år ved anleggene. A: Et nytt gasskraftverk på Vestlandet i Norge. Dette greier å omsette 50 % av naturgassens energiinnhold til elektrisitet. De resterende 50% av energien går ut som kjølevann til havet. B: Et nytt kraftvarmeverk i Danmark som benytter kull. I dette verket blir 40% av kullets energiinnhold omsatt til elektrisitet. Men i Danmark blir ytterligere 40% av kullets energiinnhold utnyttet som.demvanne i de nærliggende bysamfunn. Bare 20% av energiinnholdet går ut til havet som kjølevann. Spørsmål: Benytt data i Vedlegg 3, og bestem hvor stort utslipp av drivhusgasser vi får - regnet som antall tonn karbondioksid (C02> per år for de to alternative energiverkene. 3.02: Primært energiforbruk til personbiler med ulike typer motorer og drivmidler Du skal gjøre en sammenlikning mellom tre typer biler (A, B og C). Bilene anses å være like tunge, og krever den samme netto energi mengde til fremdriften (regnet i Ml, eller kwh per 100

4 km -- denne finner du ved å bruke data fra alternativ A) Du er blitt bedt om å vurdere hyilken type bil som har lavest energiforbruk per 100 km utkjørt distanse (blandet kjøring, både i by og på landeveien). 4 A: En bil med vanlig bensinmotor - som bruker 5 kilogram bensin per 100 km utkjørt distanse utnytter bare 20% av brenselets energiinnhold til fremdrift av bilen. For energiinnhold i bensin, benytt Vedlegg 2. B: En elektrisk bil med batterier som lades opp fra el-nettet med norsk vannkraft. El-bilen greier å utnytte 50% av el-energien som blir målt inn tilladestasjonen, til fremdrift. Regn også at energitapet fra kraftverket og helt fram til den lokale ladestasjonen er 20%. C: En bil med el-produserende brenselceller, som greier å utnytte 50% av energien i drivmidlet - (her: metanol), til fremdrift. Ta hensyn til at 15% av primærenergien i naturgassen går tapt i produksjonen av metanol. Spørsmål Hvilken biltype (A, B eller C) kommer gullstigst ut, og hvilken kommer dårligst ut i ~sammenheng? Blir rangeringen en annen dersom el-kraften til el-bilen i alternativ B først var produsert i et gasskraftverk (med 50% virkningsgrad på naturgassens energiinnhold)? 3.03: Fremtidig vindkraftutbygging i Norge Gå ut fra at Norge i år 2015 skal produsere 5 TWh elektrisk energi ved hjelp av vindkraftverk Spørsmål: Hvor mange store vindmøller med 80 m diameter på propellene måtte vi da bygge? Regn at med aksen er ca. 80 m over terrengnivå, og at middels vindhastighet er 10 meter per sekund. Benytt den utdelte informasjonen om vind kraftverk -- enten et utdelt 2 siders kopiark med formeler, etc. eller ved å bla opp i "Nye fomybare energikilder". Jan From, IV,

5 ~ i 5011.e Jr '& nr.2 " ø' Fyringssesong: Budsjettpost -;""'$~,,"br~ ~ kwh/m] [kwh]: 1. Oppvarming Effektbudsjett MaK.5 -tfjtkt:. [W/m2] I [kw). 25 I 63 : ụ c. co N. 2. Ventilasjon "CU ~ 3. Vanntvann.9: Vifter & pumper Belysning ::> c 6. Diverse Kjøling o o o o Totalt Firma: Beregnet av: Dato: Høgskolen i Oslo janf 10/12/2001

6 32

7 fl.1~~;p V~d~r~k av petro'e~ef~~f:efg 3 I Utslipp av CO2 ved bruk av ulike > > kg CO2/kg energivare LPG 3.01 I Bilbensin 3.11 Annen bensin 3..1 Fyr. parafin 3.~ Jet parafin 3.:t Autodiesel 3.:1; Marin g.o. Lett fyr. olje kg CO2/MJ energivare kg CO2/11wh tilført energi ~ Tungolje 3.~ Naturgass I!Kull Kullkoks 2.8 5/ l; Petrolkoks 3.6 I Ved og avlut I Avfall LNG/NGUCNGI 2.8 Raffinerigass 2.8 Brenngass o kg CO2~ nyttegjort energi / k Jr t Industri i Transport! Annet ~~ : J~3, 1283~ ~ o 2.~ Oj I ; ' 216~ Deponigass 0.3 Kilde:SSB,NP <e.enlj~{-~~ a'af{ ~{'J J1ttst -t'r"'til Kci((}/1I1.t n't.,(d da fa,.. Gjennomsnittlig svovelinnhold i " t(fj ftrf' masse-eie, ulike produkter Utslipp I Norge fra bruk av petroleumsprodukter fvr Kilde: SSB. NP

ENERGIUTREDNING NES KOMMUNE 2013. Energiutredning Nes kommune

ENERGIUTREDNING NES KOMMUNE 2013. Energiutredning Nes kommune ENERGIUTREDNING NES KOMMUNE 2013 Energiutredning Nes kommune 1 Innhold 1 SAMMENDRAG... 4 2 BESKRIVELSE AV UTREDNINGSPROSESSEN... 6 3 FORUTSETNINGER FOR UTREDNINGSARBEIDET... 6 4 INFORMASJON OM NES KOMMUNE...

Detaljer

Energiutredning Gol kommune. Energiutredning Gol kommune 2007

Energiutredning Gol kommune. Energiutredning Gol kommune 2007 Energiutredning Gol kommune 2007 Desember 2007 1 Innhold 1 SAMMENDRAG... 4 2 BESKRIVELSE AV UTREDNINGSPROSESSEN... 6 3 FORUTSETNINGER FOR UTREDNINGSARBEIDET... 6 4 INFORMASJON OM GOL KOMMUNE... 7 4.1 KORT

Detaljer

ORSK ENØK OG ENERGI AS

ORSK ENØK OG ENERGI AS ORSK ENØK OG ENERGI AS Innhold 1 SAMMENDRAG... 4 2 BESKRIVELSE AV UTREDNINGSPROSESSEN... 6 3 FORUTSETNINGER FOR UTREDNINGSARBEIDET... 6 4 INFORMASJON OM NORE OG UVDAL KOMMUNE... 8 4.1 KORT OM KOMMUNEN...

Detaljer

Vedleggsdel Lokal energiutredning 2011

Vedleggsdel Lokal energiutredning 2011 Vedleggsdel Lokal energiutredning 2011 Versjon 05.01.2012 Innhold Vedleggsdel Vedlegg A: Ordforklaringer/ forkortelser/ benevnelser... 3 Vedlegg B: Informasjon om datagrunnlag... 7 B.1 SSBs energistatistikk

Detaljer

GENERELL INFORMASJON TILLEGG TIL LOKAL ENERGIUTREDNING 2013

GENERELL INFORMASJON TILLEGG TIL LOKAL ENERGIUTREDNING 2013 GENERELL INFORMASJON TILLEGG TIL LOKAL ENERGIUTREDNING 2013 Innhold Vedlegg A: Ordforklaringer/ forkortelser/ benevnelser... 3 Vedlegg B: Informasjon om datagrunnlag... 7 B.1 SSBs energistatistikk på kommunenivå...

Detaljer

Ida H. Bryn, Arnkell J. Petersen og Søren Gedsø Varmeløsninger og deres dekningsgrader

Ida H. Bryn, Arnkell J. Petersen og Søren Gedsø Varmeløsninger og deres dekningsgrader Ida H. Bryn, Arnkell J. Petersen og Søren Gedsø Varmeløsninger og deres dekningsgrader Varmeløsning og deres dekningsgrader Redaktør : Ida H. Bryn Forfattere : Ida H. Bryn, Arnkell J. Petersen og Søren

Detaljer

B 59453 ENØKRAPPORT FOR. Lille Ekeberg Borettslag. utarbeidet av

B 59453 ENØKRAPPORT FOR. Lille Ekeberg Borettslag. utarbeidet av B 59453 ENØKRAPPORT FOR Lille Ekeberg Borettslag utarbeidet av Oslo 16. januar 2014 ENØKRAPPORT INNHOLDSFORTEGNELSE SIDE SAMMENDRAG... 2 1. INNLEDNING... 5 1.1. ENØK- RAPPORTEN.... 5 1.2. FORMÅL MED ENØKRAPPORTEN....

Detaljer

Vedleggsdel Lokal energiutredning 2011

Vedleggsdel Lokal energiutredning 2011 Vedleggsdel Lokal energiutredning 2011 Versjon 20.12.2011 Innhold Vedleggsdel Vedlegg A: Ordforklaringer/ forkortelser/ benevnelser... 3 Vedlegg B: Informasjon om datagrunnlag... 8 B.1 SSBs energistatistikk

Detaljer

Energireduserende tiltak i Husarveien 26 Energisystemer

Energireduserende tiltak i Husarveien 26 Energisystemer Oppdragsgiver Kjetil Heltne SINTEF Byggforsk Oslo Forskningsveien 3b, 0373 Oslo Postboks 124 Blindern, 0314 Oslo Telefon: 22 96 55 55 Telefaks: 22 69 94 38 E-post: byggforsk@sintef.no Internettadresse:

Detaljer

Forprosjekt varme og varmtvann. Bøkkerløkka borettslag

Forprosjekt varme og varmtvann. Bøkkerløkka borettslag Forprosjekt varme og varmtvann Bøkkerløkka borettslag September 2007 1 SAMMENDRAG 4 2 INNLEDNING 5 2.1 FORMÅL / BAKGRUNN 5 2.2 PROSJEKTORGANISASJON 5 3 OM BEBYGGELSEN 6 4 BESKRIVELSE AV DAGENS ANLEGG 6

Detaljer

Energibruk. Energibruk i Fastlands-Norge. Ressursfordeling 1:300. Utbygd Gitt tillatelse/under bygging Står att, utbyggbart Verna Verneplan

Energibruk. Energibruk i Fastlands-Norge. Ressursfordeling 1:300. Utbygd Gitt tillatelse/under bygging Står att, utbyggbart Verna Verneplan Energibruk Energibruk i Fastlands-Norge 9 2011 R A Ressursfordeling 1:300 P Utbygd Gitt tillatelse/under bygging Står att, utbyggbart Verna Verneplan 1 : 2 000 000 0 80 160 km P O R T Energibruk Energibruk

Detaljer

1 Innledning. 2 Livsløpsutfordringer

1 Innledning. 2 Livsløpsutfordringer Sammendrag Vi har sett på miljøutfordringer knyttet til bygninger. Den største gevinsten i forhold til å forhindre miljømessige belastninger gjennom bygningens livsløp ligger åpenbart i planleggingsfasen.

Detaljer

Energiutredning Notodden 2011

Energiutredning Notodden 2011 Energiutredning Notodden 2011 Oversiktsbilde Notodden med industri og omland Tinfos Notodden Energi AS Energiutredningen er utført av Norsk Enøk og Energi AS, på oppdrag fra Notodden Energi AS INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Vedlegg Spørreskjema... 33

Vedlegg Spørreskjema... 33 Oppdragsgiver Husbanken Hovedkontor Avdelingskontor Forskningsveien 3b Høgskoleringen 7b Postboks 123 Blindern 7491 TRONDHEIM 0314 OSLO Telefon 22 96 55 55 Telefon 73 59 33 90 Telefaks 22 69 94 38 Telefaks

Detaljer

Vedleggsdel tilhørende Lokal energiutredning 2009 -Generell del

Vedleggsdel tilhørende Lokal energiutredning 2009 -Generell del Vedleggsdel tilhørende Lokal energiutredning 2009 -Generell del Innhold vedleggsdel Innhold vedleggsdel Vedlegg A: Ordforklaringer og benevnelser... iv Vedlegg B: Informasjon om datagrunnlag... vii B.1

Detaljer

ENERGIBETRAKTNING DETALJREGULERINGSPLAN SANDNES - DELFELT FKI-1 STANGELAND

ENERGIBETRAKTNING DETALJREGULERINGSPLAN SANDNES - DELFELT FKI-1 STANGELAND Oppdragsgiver Sandes Tomteselskap Rapporttype Energibetrakting notat, Rev02 15.01.2013 ENERGIBETRAKTNING DETALJREGULERINGSPLAN SANDNES - DELFELT FKI-1 STANGELAND DETALJREGULERINGSPLAN SANDNES - DELFELT

Detaljer

Vedleggsdel tilhørende Lokal energiutredning 2007

Vedleggsdel tilhørende Lokal energiutredning 2007 Vedleggsdel tilhørende Lokal energiutredning 2007 Innhold vedleggsdel Innhold vedleggsdel Vedlegg A: Ordforklaringer og benevnelser...iv Vedlegg B: Informasjon om datagrunnlag...vi B1: Energiforbruksdata...vi

Detaljer

Lokal energiutredning for Larvik kommune 2005

Lokal energiutredning for Larvik kommune 2005 Gå til Innhold Lokal energiutredning for Larvik kommune 2005 Skagerak Energi AS Selskapets kjernevirksomhet er kraftproduksjon, engrosomsetning og nettvirksomhet. Skagerak Energi er et konsern med følgende

Detaljer

Utredning av energikilder Rælingen kommune

Utredning av energikilder Rælingen kommune Utredning av energikilder Rælingen kommune Utarbeidet av: Rolf Selmer (ÅF infrastruktur AS, Lillestrøm) for Rælingen kommune ÅF Infrastruktur AS Visiting address and postal address: Nittedalsgata 7, 2000

Detaljer

Innholdsfortegnelse. KU Gretnes og Sundløkka. Energibruk og energiløsninger. 1 Energibehov. 1.1 Eksisterende bebyggelse

Innholdsfortegnelse. KU Gretnes og Sundløkka. Energibruk og energiløsninger. 1 Energibehov. 1.1 Eksisterende bebyggelse Energibruk og energiløsninger COWI AS Jens Wilhelmsens vei 4 Kråkerøy Postboks 123 1601 Fredrikstad Telefon 02694 wwwcowino Innholdsfortegnelse 1 Energibehov 1 11 Eksisterende bebyggelse 1 12 Offentlige

Detaljer

ENØKRAPPORT FOR. Oppsal borettslag

ENØKRAPPORT FOR. Oppsal borettslag ENØKRAPPORT FOR Haakon Tveters vei 38-84 og 41 59, Skøyenkroken 1-9 og Skøyenåsveien 12-32, 13-29 og 33-35 Oppsal borettslag SAKSNR. B 48977 Norconsult AS - Oppdragnummer 5100657 Mai 2010 RAPPORT Norconsult

Detaljer

Energiutredning Rollag kommune. Energiutredning Rollag Kommune 2013

Energiutredning Rollag kommune. Energiutredning Rollag Kommune 2013 Energiutredning Rollag Kommune 2013 1 Innhold Energiutredning Rollag kommune 1 SAMMENDRAG... 3 2 BESKRIVELSE AV UTREDNINGSPROSESSEN... 5 3 FORUTSETNINGER FOR UTREDNINGSARBEIDET... 5 4 INFORMASJON OM ROLLAG

Detaljer

Energikilder og fremtidig energibruk

Energikilder og fremtidig energibruk Energikilder og fremtidig energibruk Et vedlegg til lokale energiutredninger 2007 Energikilder og fremtidig energibruk 1 1. KLASSIFISERING AV ENERGIFORMER... 2 1.1 VARME OG ELEKTRISITET... 2 1.2 FORNYBAR

Detaljer

Energiutredning Øvre Eiker kommune 2011. Energiutredning Øvre

Energiutredning Øvre Eiker kommune 2011. Energiutredning Øvre Energiutredning Øvre Eiker kommune 2011 Energiutredning Øvre Øvre Eiker Eiker kommune Kommune2011 2007 1 Energiutredning Øvre Eiker kommune 2011 Innhold 1 INNLEDNING... 3 2 SAMMENDRAG... 3 3 UTREDNINGSPROSESS

Detaljer

Energiutredning for Myra-Bråstad området

Energiutredning for Myra-Bråstad området Energiutredning for Myra-Bråstad området Energiutredning Myra Bråstad området Prosjekt nr: 510404 AO - nummer: 58580 Oppdragets tittel: Energiutredning for Myra Bråstad området Prosjektleder: Jan Olav

Detaljer

Undersøkelse av energibruken i nye boliger med vannbåren golvvarme og direkte elektrisk oppvarming

Undersøkelse av energibruken i nye boliger med vannbåren golvvarme og direkte elektrisk oppvarming Oppdragsgiver Husbanken Hovedkontor Avdelingskontor Forskningsveien 3b Høgskoleringen 7b Postboks 123 Blindern 7491 TRONDHEIM 0314 OSLO Telefon 22 96 55 55 Telefon 73 59 33 90 Telefaks 22 69 94 38 Telefaks

Detaljer

Moltemyrmodellen - Oppgradering av 70-talls bolig mot passivhus standard

Moltemyrmodellen - Oppgradering av 70-talls bolig mot passivhus standard Moltemyrmodellen - Oppgradering av 70-talls bolig mot passivhus standard av Jo Hylje Rasmussen, Bjørn Linde Pedersen, Audun Hammerseth og Kristian Matre Veileder: Magne Mikal Våge Prosjektrapport for ENE304

Detaljer

Analyse av konsekvenser ved oppvarming av bygninger i Norge ved vannbåren varme

Analyse av konsekvenser ved oppvarming av bygninger i Norge ved vannbåren varme Analyse av konsekvenser ved oppvarming av bygninger i Norge ved vannbåren varme Erik Hegseth Sesseng Master i energi og miljø Oppgaven levert: Januar 2009 Hovedveileder: Rolf Ulseth, EPT Norges teknisk-naturvitenskapelige

Detaljer

Lokal energiutredning for Hemne kommune 2010

Lokal energiutredning for Hemne kommune 2010 Lokal energiutredning for Hemne kommune 2010 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 2. Beskrivelse av utredningsprosessen... 3 3. Forutsetninger for utredningsarbeidet... 4 3.1 Revisjonsoversikt... 4 4.

Detaljer

Mer kunnskap om energieffektivisering i eksisterende bygningsmasse

Mer kunnskap om energieffektivisering i eksisterende bygningsmasse Miljøverndepartementet Mer kunnskap om energieffektivisering i eksisterende bygningsmasse Potensial for energisparing for et utvalg bygningstyper med og uten hensyn til kulturminnevern. Beskrivelse av

Detaljer