Veileder: Kulturplanlegging i norske byer og tettsteder

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Veileder: Kulturplanlegging i norske byer og tettsteder"

Transkript

1 Veileder: Kulturplanlegging i norske byer og tettsteder

2

3 INNHOLD Forord 3 1.Kultur og kreative næringer som satsingsfelt i by- og stedsutvikling Hvorfor satse på kulturplanlegging? Hva må avklares på forhånd? Eksempler på kulturplanlegging Kulturstrategier eksempel Manchester Kriterier for å lykkes 9 2.Metoder for kartlegging av stedets muligheter SWOT-analyse Scenarier Fysiske stedsanalyser Sosiokulturelle stedsanalyser Workshops m.m Charrette 12 3.Partnerskap i by- og stedsutviklingen Eksempler på samarbeid 15 4.Samarbeid og samspill mellom kultur og næringsliv Hvorfor samarbeide? Forutsetninger for samarbeid Hindringer for samarbeid Verdien av kreativt omland Økonomisering av kulturen og kulturalisering av økonomien Kultur- og opplevelsesindustrien Kultur som egen næring Eksempler på kulturens ringvirkninger 20 8.Med loven på laget Plan- og bygningsloven Bindende og ikke-bindende planformer Samspillet med kulturminneloven Kulturplanlegging i ulike plansituasjoner By-eksempler Områdeplanlegging Økonomi og gjennomføring Estetikk og design Tiltak for innhold og aktiviteter i bygninger Tiltak for sikring av historiefortelling og bevaring av kulturminner 37 9.Vedlegg: Casebeskrivelser Narvik og Odda Narvik Trekanten Planhistorien Kulturplanleggingsprosessen Overordnet strategi for Trekanten Odda Situasjonsbeskrivelse Planhistorie 40 5.Ulike situasjoner for kulturplanlegging By- og stedsutvikling Revitalisering av sentrumsområder i Norge 25 6.Lokal forankring, involvering og eierskap Folkemøter og campingvogn Lokal Agenda Kulturoppfølgingsprogram for bedre styring Grunnleggende krav til en KOP-prosess Forløpet i en typisk KOP-prosess 30

4

5 FORORD 3 Hensikten med denne veilederen er å vise kulturens positive effekter i utvikling av byer og tettsteder. Vi viser norske og internasjonale eksempler og presenterer også spesielle metoder og angrepsvinkler i kulturplanleggingen. Her understrekes verdien av samarbeid mellom kultursektoren, næringslivet og andre aktører i kommunen. Vi legger også vekt på verdien av et eget kulturoppfølgingsprogram, som et rammeverk med anbefalinger og retningslinjer for hvordan kultur skal tas hensyn til i planlegging og utbygging, og hvilke prosedyrer som bør følges for å oppnå dette. Veilederen gir innblikk i sentrale forutsetninger for å få til en vellykket kulturplanlegging i kommunen. I tillegg viser den hvordan lovverket kan brukes som et aktivt element i realiseringen av kommunens visjoner på området. Når kulturliv, næringsliv og det offentlige møtes i en felles satsing, skapes det store verdier, menneskelig og økonomisk Statsbygg har tatt initiativ til og hatt hovedansvar for utarbeidelse av veilederen. Norsk institutt for by- og regionforskning (NIBR) har vært engasjert for å bistå oss i dette arbeidet, sammen med Arkitekthøgskolen i Oslo som også har hatt et særansvar ved etablering av nettstedet kryss.no. Videre har Statsbygg hatt en referansegruppe med deltakere fra Kommunal- og regionaldepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Kultur- og kirkedepartementet, Miljøverndepartementet, Odda kommune, Narvik kommune og Oslo Teknopol. Oslo, juni 2005 Øivind Christoffersen administrerende direktør May L. Hølen Balkøy direktør Plan og utredning STATSBYGG

6

7 1. KULTUR OG KREATIVE NÆRINGER SOM SATSINGSFELT I BY- OG STEDSUTVIKLING 5 Mange europeiske industribyer er i omdanning fra industribyer til tjeneste- og kunnskapsbaserte byer. Turbinhaller og kraftstasjoner inntas av musikere, kunsthåndverkere, opplevelsesbaserte næringer og andre typer aktiviteter. I mange tilfeller tuftes hele bydeler på industriens ruiner, og mange byer får et nytt ansikt og image. Slike omdannelser kan medføre at nye områder av byen blir tatt i bruk. Kultursektoren er en viktig arena for meningsdannelse og refleksjon, og har således en sentral funksjon i samfunnsutviklingen. Overordnede økonomiske og samfunnsmessige endringer har ført til økt samspill mellom kultur og næringsliv. St.meld. nr. 22 ( ) Kultur og næring er det første regjeringsdokumentet i Norge som gir en samlet oversikt over dette feltet. Kultur i lokal-, by- og regionutvikling er et av flere temaer i skjæringspunktet mellom kultur- og næringsliv som behandles i stortingsmeldingen. Det foreligger også andre stortingsmeldinger som tar opp temaer i dette området, som man kan se kulturplanlegging i sammenheng med, nemlig St.meld. nr. 16 ( ) Leve med kulturminner, St.meld. nr. 25 ( ) Om regionalpolitikken og St.meld. nr. 31 ( ) Storbymeldingen Om utvikling av storbypolitikk. I tillegg er det bebudet en stortingsmelding om hovedstaden. Kultur og opplevelsesbaserte næringer betraktes stadig oftere som midler til å motvirke stagnasjon og utflytting og til å skape attraktive byer å bo og investere i. Mange byer og steder satser også på å markedsføre seg offensivt ved å eksponere sine særegne kvaliteter på en attraktiv måte. På sett og vis kan vi si at de bygger seg opp som merkevarer, hvor gjenkjennelse, troverdighet og unikhet er sentrale nøkkelord. 1 ) En slik oppbygging krever at man har et bevisst forhold både til seg selv og til omgivelsene. Produktet som skal selges må holde hva det lover, og man må ha kunnskap om dem man konkurrerer med. Hva har vi å tilby som andre ikke har? Hvem andre satser på omtrent det samme som oss? Hva er deres merkevarestrategi og hvordan kan vi konkurrere med den? Dette er spørsmål som er viktig å få avklart før man setter i gang tiltakene. 1.1 Hvorfor satse på kulturplanlegging? Fordi samfunnet endrer seg: Vekst i kreative næringer/ opplevelsesindustrien, mindre industriproduksjon Kulturalisering av økonomien og økonomisering av kulturen Teknologisk utvikling Kultur benyttes som konkurransefaktor for tradisjonelle næringer Økt interesse for underholdning og opplevelser Økt vekt på konsum som markør for livsstil og identitet. Fordi det har mange fordeler: Tidligere industriområder kan revitaliseres ved å bruke bygningsmassen til kulturaktiviteter og kreative/opplevelsesbaserte næringer Kulturbasert utvikling kan skape nye arbeidsplasser og innby til samarbeid mellom kunstnere, kommune og næringsliv. Den kan også bidra til å øke innslaget av byturisme, hvor kulturelle tilbud er særlig viktig Byområder preget av kulturaktivitet kan bli attraktive bolig-, rekreasjons- og arbeidssteder. Arkitektonisk interessante og estetisk attraktive byområder kan tiltrekke seg nye beboere og næringsliv Kultur og historie kan bidra til at befolkningen føler sterkere tilhørighet. 1 ) Merkevarbegrepet handler om de assosiasjoner og symboliseringer som knyttes til et produkt, slik det er vanlig å forstå ARKITEKTHØGSKOLEN I OSLO det innenfor reklame og markedsføring. Produktnavnet skal gi enkelte umiddelbare assosiasjoner ut over produktet selv. Se bl. a. Soloman, Michael M Consumer Behavior og Boston. Allyn and Bacon. Flere europeiske byer konsentrerer sin merkevarebyggingen om kultur (jfr. Bergen kulturby 2000 og Stavanger som skal bli Europisk kulturby i 2008). I Bilbao er Guggenheimmuseet blitt et ikon for byen, noe som gjør at Bilbao for mange assosieres med kultur, nyskaping og innovativ design.

8 6 1. KULTUR OG KREATIVE NÆRINGER SOM SATSINGSFELT I BY- OG STEDSUTVIKLING DEN GYLNE OMVEI 1.2 Hva må avklares på forhånd? Skal man satse på kultur- og opplevelsesbasert by- og stedsutvikling, er følgende punkter viktig å ha klart for seg: Hvorfor vil man satse på kultur og kreative næringer? Hva har stedet av kvaliteter og særtrekk å spille på? Hvilke nye tiltak er det aktuelt å satse på? Hvem er målgrupper for satsingene? Hvordan kan man få planene inn i forpliktende former (strategier)? Hvem er sentrale aktører og samarbeidspartnere i realisering av planene? Hva kreves av ressurser (sosial, kulturell og økonomisk kapital) for å realisere målene? Er markedet stort nok for det man ønsker å satse på? Gode ideer og inspirasjon kan hentes både fra Norge og fra utlandet. 2 ) Det viktigste er at man tar utgangspunkt i, og bygger videre på, egne særtrekk, kvaliteter og historie. For å lykkes må politikere, administrasjon, investorer, nærings- og kulturlivet spille på lag. Det må også være full klarhet når det gjelder de ulike aktørenes ansvar og plikter. God kulturby Kreative miljøer i bred forstand omfatter kulturen fra så vel gatenivå, musikkscenen og undergrunnsteatret som den store operaen eller ballettscenen Richard Florida I byplanleggingen må det tas utgangspunkt i hva som kan være en god kulturby for ulike kategorier av befolkningen. Vi må tenke på dem som allerede bor i byen, så vel som på potensielle innflyttere, turister og andre tilreisende. Det betyr blant annet at det bør gis plass til spontane og uorganiserte kulturuttrykk, det uryddige mangfoldet som ofte barn og ungdom står for. Det er viktig at sentrale byområder sikres som fellesskapets offentlige rom og ikke privatiseres, kommersialiseres og forbeholdes de få. 1.3 Eksempler på kulturplanlegging Betegnelsen kulturintensive soner betyr at enkelte områder defineres spesielt som områder for kultur. Retningslinjene for disse sonene skal bidra til fleksibilitet og åpenhet i utbyggingsprosesser som kan strekke seg over flere år. 3 ) Hensikten er å sikre et minimum av kulturaktiviteter i bestemte områder, f.eks. ved at en viss andel av arealer skal forbeholdes kulturformål. Områder med kunst- og kulturmiljøer tiltrekker seg gjerne andre kulturaktører, noe som kan gi synergieffekter i form av økt samarbeid og utveksling av tjenester. LPO VIA NOVA / PBE DEN GYLNE OMVEI 2 ) Europeiske byer som har valgt kultur som regenereringsstrategi har gjerne et større befolkningsgrunnlag å satse på, både når det gjelder lokalbefolkning og tilreisende, enn det norske byer og steder har. Å direkte omsette strategier fra byer som Bilbao, Glasgow eller Barcelona til norske forhold bør man derfor være forsiktig med. 3 ) Bærekraft i Bjørvika Kulturoppfølgingsprogram ( ). Se ellers Bjørvika Informasjonssenter:

9 1. KULTUR OG KREATIVE NÆRINGER SOM SATSINGSFELT I BY- OG STEDSUTVIKLING 7 I Helsingfors har man etablert Arabiastranden som er et boligområde nært tilknyttet kunstindustrielle miljøer i gamle industrilokaler Art and Designcity, som blant annet skal romme en kunstindustriell høyskole og Pop- og Jazz-konservatorium, i tillegg til en rekke kunstindustrielle bedrifter. Bydelen Ørestad i København blir omtalt som den største byutviklingsoppgaven i København i nyere tid. Her finner vi en tett miks av boliger, butikker og kreative næringer som IT og TV/radio, annen næringsvirksomhet samt universitet. Ulike kulturtiltak er under planlegging. I det sentrale København har områder for industriell havnevirksomhet gjennom flere år blitt omdannet til områder for bolig, rekreasjon, kultur og tjenesteproduksjon. I det tidligere militære området Holmen har man skapt et kulturhistorisk verdifullt bymiljø, hvor de gamle bygningene har fått nytt liv og nå rommer boliger og kunstskoler. Den nye operaen befinner seg også her. Akerselva er et norsk eksempel på transformasjon fra industri til kultur og kreative næringer. Store arealer langs Akerselva i Oslo er under stadig omdanning til områder for kunst, design, utdanning (innenfor kunstneriske/estetiske fag), næring (spesielt informasjonsteknologi) og boliger. Europeiske paralleller til det som skjer langs Akerselva finnes blant annet i Tampere og Dublin. 4 ) Utvikle partnerskap for å støtte kulturaktiviteter som utdanning, museer og gallerier Utvikle levende og bærekraftige kulturelle virksomheter Utvikle og støtte en infrastruktur som ivaretar kulturaktiviteter og kreative næringer Fremme barne- og ungdomskultur Bevare og fortolke Edinburghs kulturarv Fremme lokalt, nasjonalt og internasjonalt Edinburghs mangfoldige kulturelle identitet og øke de kulturelle erfaringene gjennom internasjonale kontakter. Edinburgh satser i stor grad på den lokale kulturidentiteten, slik den forstås av Charles Landry: Culture in its humanistic and artistic dimension connects to the desire of places and institutions to understand themselves better. As an empowering, self expressive activity, providing meaning, purpose and direction, the arts are vital (www.comedia.org.uk) Kulturstrategi eksempel Manchester Manchester er en av byene som har utarbeidet en omfattende handlingsplan for å gjøre byen til regionens kulturelle hovedstad og samtidig utviklet indikatorer for arbeidet. I Edinburgh har byrådet fremmet en rekke visjonære målsettinger for utviklingen av byens kulturstrategi: Gi Edinburghs innbyggere og besøkende muligheten til å delta i og nyte et bredt spekter av kulturopplevelser Stimulere til høyest mulige standard for kreativitet og kvalitet når det gjelder kulturaktiviteter 4 ) For mer informasjon om Akerselva Innovasjonspark, samt relevante nettadresser, se:

10 8 1. KULTUR OG KREATIVE NÆRINGER SOM SATSINGSFELT I BY- OG STEDSUTVIKLING Manchesters handlingsplan for å bli regionens kulturelle hovedstad 5 ) Innsatser Nøkkelaktiviteter Ressurser og muligheter Milepæler Resultater (1) Kulturelle partnerskap Rekruttere medlemmer Regionalt samarbeid Analysere turiststrømmer Kunstadministrativt forum Et nytt rammeverk for Englands museer Lokalt strategisk partnerskap Rapport om utviklingsprioriteringer 2002/3 Kvalitet og mangfold i kulturprodukter og service (2) Merkevarebygging Fremme Manchesters status og kultur for regjering og agenter Benchmark ift. andre suksessfulle kulturdestinasjoner Økonomiske utviklingssoner English Heritage Partnerskaper Økonomiske midler for investeringer sikret Oxford Raod Corridor Vibrerende bysentrum Integrering av historie, design og kulturelle aktiviteter Trygge og tilgjengelige parker og torg (3) Kreativ læring Konsolidere Capeprosjektet i skolene Utvikle en kunstlæringsfestival Utvikle bibliotekenes rolle Kreative partnerskap & nasjonale forsøksordninger Etablere et nærmiljøfornyelsesfond 25 skolepartnerskaper senest 2004 Manchesters CAPEkontor etablert skoler med spesialistkulturstatus (sport, kunst, entreprenørskap) Økt deltakelse gjennom større involvering Sport og kunst som strategisk part i planen for forbedringer av skolene (4) Kapasitet soppbygging Partnerskap med den kommersielle sektor, idretten m.v. Støtte til etniske frivillige grupper Støtte unge og nærmiljøers involvering i kulturbegivenheter Små støtteprogrammer Regionale kunstlotteri Frivillige sektor Spirit of friendship Festival 2002 Forsøk med lokalradio 2002/3 Sportsmulighetene forbedres over hele byen Høyere lokal deltakelse i kulturaktiviteter (5) Næringsutvikling Infrastruktur for næringsliv rettet mot kultursektoren Inkubasjonsinitiativer f.eks. støtte i forbindelse med ansettelser Utvikle fasiliteter for film og TV-næring og sportsindustrien NWDA Økonomisk vekststrategi Inkubasjonsstudie 2002 Forbedre næringslivets muligheter og økonomisk vekst (6) Handel og investering Utvikle medieservice Skape database med kreative firmaer Koordinere Manchesters turiststrategi NWDA Økonomisk vekstsenterstrategi Økonomisk utviklingssone 2002 Oxford Road Corridor Manual for service 2003/4 Forbedre den regionale økonomi: turisme, næring og forretningsvirksomheters relokalisering (7) Arbeid Utvikle coaching og frivillighetsprogram mer Samarbeid mellom utdanning og næring Forbinde lokale jobbinitiativer med kultur industrien ERDF: Priority 2 Greater Machester Learning and Skills Strategy Utstilling og events i forbindelse med 2002 Skills Festival Commonwealt Games Øke oppmerksomheten om jobbmuligheter Øke antallet av lokale kreative næringer Manchesters kulturhandlingsplan er mer omfattende enn vist her. Likevel får vi et klart bilde av hvilke innsatsområder det bør arbeides med og også hvordan kreative løsninger kan vokse fram. 5 ) Dette er kun et utdrag av handlingsplanen. Den finnes i sin helhet på

11 1. KULTUR OG KREATIVE NÆRINGER SOM SATSINGSFELT I BY- OG STEDSUTVIKLING 9 Suksesshistorier er i bred forstand knyttet til kreative sentre. Disse karakteriseres ved de tre T er: Teknologi, Talent og Toleranse. 6 ) Richard Florida Det er ingen enkel fasit eller nøkkel til suksess i kultur- og opplevelsesbasert by- eller stedsutvikling, men noen faktorer er definert som suksesskriterier. 7 ) Charles Landry 1. 4 Kriterier for å lykkes Visjonære enkeltindivider Ofte er det lokale visjonære enkeltindivider som er i stand til å initiere og drive fram prosjekter og prosesser. Politisk vilje og lederskap Uten politisk vilje og solid lederskap er det neppe mulig å etablere en kulturplanlegging som det i mange tilfeller vil ta år å gjennomføre. Lederskapet må være visjonært, åpent og kreativt, og må ha evne og vilje til å ta risiko for å oppnå resultater. God tilgang til bygninger og arealer Det må finnes bygninger og arealer som kan brukes til kulturformål. Det må også finnes boligarealer, økonomisk rimelige og arkitektonisk attraktive kontorlokaler, kulturelle møtesteder og områder for realisering av gode ideer. Risikovilje I mange tilfeller mangler det politisk vilje til langsiktig kulturplanlegging. Landry understreker at omstillingen tar tid lang tid og at det kreves både visjoner, valg og risikovilje for å oppnå resultater. Ifølge Landry er det svært mange felter som i prinsippet har potensial for en kulturstrategi. Disse omfatter: Kunst, lokalt håndverk, bygningsarv og kulturhistorie Landskap, topografi og landemerker Offentlige roms arkitektur og lyssetting Produksjon, service og handel Sport og fritidsaktiviteter, festivaler og konserter Nye kulturindustrier og kreative næringer. Sosialt og kulturelt mangfold Kulturplanleggingen må bygge på og styrke byens og stedets sosiale og kulturelle mangfold. Dynamisk organisasjonskultur gjennom nettverk Lokale nettverk mellom politikere, kulturorganisasjoner og privatkapital er avgjørende for varig suksess. Man må arbeide mot et felles mål, og det må utvikles incentiver for å nå disse målene. Et nettverk er også mer fleksibelt enn kommunens tradisjonelle sektoroppbygging. JAN HAUGE 6 ) Richard Florida The Creative Class 7 )

12

13 2. METODER FOR KARTLEGGING AV STEDETS MULIGHETER SWOT-analyse Det finnes ulike metoder for å kartlegge steders kvaliteter og muligheter. Den såkalte SWOTanalysen kartlegger stedets styrke (Strength), svakheter (Weaknesses), muligheter (Opportunities) og trusler (Threats). SWOTanalyse har blant annet vært brukt ved utviklingen av Akerselva Innovasjonspark. 2.2 Scenarier Scenarier er mulige, alternative fremtidsbilder eller fortellinger om hvordan stedet kan komme til å arte seg. I gode scenarioprosesser sorterer man ut framtidsbilder som ikke er sannsynlige eller mulige, samtidig som man identifiserer drivkrefter og trender som kan betraktes som uavvendelige. (Se Osmundsen 1999: www2.tekblad.no). Mulige scenarier for steder og byer kan være: Utdannings- og forskningsbyen Kultur- og fritidsbyen Handels- og konsumbyen Den kreative næringsbyen Den gode by å bo i Byen som reisemål 2.3 Fysiske stedsanalyser Fysiske stedsanalyser dreier seg i hovedsak om beskrivelser og registreringer av fysiske strukturer, gateløp, topografi, karakteristiske trekk, estetikk, byggeskikk og bygningshistorie. Slike analyser finnes allerede for en rekke norske byer og tettsteder. 8 ) Miljøverndepartementet har utarbeidet et veiledningshefte i stedsanalyse som skal kunne tilpasses ulike situasjoner, og hvor formålet er å gi inspirasjon og veiledning. 9 ) Hva som anses som gode løsninger i stedsutvikling er vanligvis basert på vurderinger fra fagfolk, gjerne arkitekter. 10 ) 2.4 Sosiokulturelle stedsanalyser Sosiokulturelle stedsanalyser går blant annet ut på å kartlegge sosiale og kulturelle prosesser som bidrar til å forme steder og stedsoppfatninger og kan supplere fysiske stedsanalyser. Ofte ønsker man å avdekke hvordan ulike deler av befolkningen bruker og opplever steder, og hvordan oppfatningene påvirkes av interesser og synsvinkler (Røe, Eidheim, Schmidt 2002). 11 ) DEN GYLNE OMVEI DEN GYLNE OMVEI 8 ) Arge,1996: Evaluering av Miljøverndepartementets arbeid med stedsforming Oslo: Civitas. Se også Tennøy og Saglie: Stedsanalyser i planlegging. Prosjektrapport 2000:19, Oslo, NIBR. I denne rapporten undersøkes bruken av stedsanalyser i planlegging i et utvalg norske kommuner. 9 ) Se bl.a.: Veileder i stedsanalyse, Miljøverndepartementet, ) Se ellers for flere referanser om stedsanalyser. 11 ) Tilfanget av sosiokulturelle stedsanalyser fra norske byer og tettsteder er foreløpig begrenset, sammenliknet med DEN GYLNE OMVEI fysiske stedsanalyser. Av de få studiene som finnes vil vi vise til Røe, Eidheim og Schmidt Sandvika i støpeskjeen. En sosiokulturell studie av stedsutvikling (NIBR-rapport 2002:14), og Stedsutvikling som sosiokulturell prosess. Evalueringsrapportering fra arbeidet med sentrumsutvikling i Eidskog (Vestby 2004). Notatet ligger elektronisk tilgjengelig på NIBRs hjemmeside, under publikasjoner (www.nibr.no).

14 12 2. METODER FOR KARTLEGGING AV STEDETS MULIGHETER 2.5 Workshops m.m Workshops egner seg godt til framskaffe ideer om et steds utvikling. Til forskjell fra åpne folkemøter arrangeres gjerne workshops for et mer avgrenset publikum, som på ulike måter er interessenter i byutviklingen. Dette kan f.eks. være utbyggere, investorer, næringsliv, lokalpolitiske aktører, representanter for organisasjoner, kulturlivet og eksperter på temaet. Metoden kan, når den fungerer optimalt, gi sentrale byutviklingsaktører et viktig erfaringsmateriale. Den har blant annet vært benyttet i Bjørvika, Narvik og Odda i forbindelse med endringsprosesser som disse står overfor Charrette Dette er en variant av workshops som blant annet har vært benyttet i Oslo i forbindelse med utbygging av T-baneområdet på Majorstuen og utviklingen i Fjordbyen i Oslo. Over flere dager var byplanleggere, utbyggere, arkitekter og interesserte lekfolk samlet for å komme fram til et anbefalt forslag om områdets framtidige utforming. Charrette har et sterkere preg av ekspertmetode enn workshops, noe som innebærer at ekspertvurderinger kan komme til å dominere lekfolks vurderinger. AHO AHO

15 2. METODER FOR KARTLEGGING AV STEDETS MULIGHETER 13 VIA NOVA / PBE VIA NOVA / PBE

16

17 3. PARTNERSKAP I BY- OG STEDSUTVIKLINGEN 15 Større byutviklingstiltak gjennomføres i økende grad i form av spleiselag eller partnerskap mellom offentlige myndigheter, nærings- og kulturliv og det sivile samfunnet, ofte representert ved lag og foreninger. Dette gjør det mulig å realisere tiltak som ellers ikke ville sett dagens lys. I kulturplanlegging er det viktig å skape samarbeid mellom aktører som ellers kanskje ville sittet på hver sin tue, slik kultur og næringsliv tradisjonelt har gjort. Å styre byutviklingen ovenfra er vanskelig i komplekse samfunn, og gode løsninger krever stadig oftere forpliktende samarbeid mellom aktørene. Partnerskapet peker seg her ut som en svært velegnet samarbeidsform. Et hovedpoeng er at partnerskapsformen overskrider det gamle mønsteret med strengt skille mellom privat og offentlig sektor. I stedet skapes det nye arenaer for samhandling som preges av dialog og tillit mellom selvstendige parter. 12 ) Samarbeidet antas dessuten å stimulere til nytenkning og kreativitet, noe som gir økt beredskap for forandring. Med en deling av ansvar og risiko, blir det også mulig å ta større løft i fellesskap. 3.1 Eksempler på samarbeid Det finnes etter hvert et stort tilfang av internasjonale og norske eksempler på kultursatsinger som springer ut av samarbeid mellom offentlige myndigheter og private aktører. I Stavanger er kultur blitt et hovedelement i all tenkning om videreutvikling av byen. Det er f.eks. utarbeidet egne estetiske kriterier for utformingen av byens offentlige rom. For å skape en best mulig kulturell infrastruktur, satses det på et nært samarbeid mellom kommunen (og mellom etatsnivåer i kommunen), private institusjoner, kulturmiljøer og andre kommuner i regionen. 13 ) I Møllebyen i Moss har partnerskap mellom kommune, grunneier (Møllefossene Eiendom) og lokalt engasjerte ildsjeler resultert i et veritabelt løft. Møllebyen er restaurert og inneholder nå bibliotek, museum, kino, kafé, utdannings- og kunnskapssenter (primært for industriell design), reklamebyrå og designmiljøer. Eieren av området avsto tomtegrunn mot at kommunen bekostet brolegging og gatebelysning. En kapitalsterk eier med kulturelle visjoner og langsiktige perspektiver, koblet med lokalt engasjement, synes altså å være et gunstig utgangspunkt for å oppnå konkrete resultater. Eksempler på kreative allianser mellom offentlige og private aktører har også resultert i prosjekter som TOU Scene i Stavanger, Fabrikkene langs elven i Fredrikstad, samt Verftet USF i Bergen. JIRI HAVRAN 12 ) Arbo, Peter: Partnerskap den nye universalløsningen? I Plan nr. 6/2002. Se mer om partnerskap som samarbeidsform i STEN NILSEN publikasjonen Kulturbasert by- og stedsutvikling hvorfor og hvordan? 13 ) (Kulturliv 03/2003:54)Kulturliv viser til juryens begrunnelse for å tildele Stavanger kommune prisen som Årets kulturkommune 2003.

18 16 3. PARTNERSKAP I BY- OG STEDSUTVIKLINGEN STIG TRONVOLD / NN / SAMFOTO CAMERA PRESS / JAMES VEYSEY / SCANPIX RENDERING BY SNØHETTA AS RENDERING BY SNØHETTA AS RENDERING BY SNØHETTA AS

19 3. PARTNERSKAP I BY- OG STEDSUTVIKLINGEN 17 Det mest omfattende norske eksemplet på byutvikling med kultur som sentralt element er trolig Bjørvikaprosjektet. Bjørvika kultur og næring ble etablert for å sikre både kultur- og næringinteresser. Hensikten var å utvikle kreative allianser mellom og skape modeller for fremtidsrettet samarbeid som ville utvikle området. 14 ) Man mente imidlertid at det var behov for kulturtilbud og aktiviteter i området i anleggsperioden fordi: kulturtilbud kan bidra til å starte en positiv økonomisk prosess kulturaktiviteter kan skape positivt omdømme hos ulike brukergrupper. Utenfor Norge er partnerskap mellom overnasjonale (EU), nasjonale, regionale og lokale myndigheter, samt næringsliv og lokalbefolkning en modell som har bidratt til å realisere kulturprosjekter i byer som Birmingham, Glasgow, Barcelona og Dublin. TORE WUTTUDAL / NN / SAMFOTO IMPERIAL WAR MUSEUM OF THE NORTH, MANCHESTER CAMERA PRESS / JAMES VEYSEY / SCANPIX 14 ) For en mer detaljert gjennomgang og analyse av Bjørvika Kultur og Næring, henvises til et notat av Anne-Britt Gran og Anne Beate Hovind, Bjørvika Kultur og Næring et kreativt samarbeid om byutvikling

20

21 4. SAMARBEID OG SAMSPILL MELLOM KULTUR OG NÆRINGSLIV Hvorfor samarbeide? Kulturlivet kan få nye finansieringskilder og allianser som styrker grunnlaget for å realisere prosjekter Kulturlivet kan få tilgang til nye arenaer for formidling og markedsføring samt til profesjonell kompetanse i forvaltning og forrentning av kulturens kommersielle verdi Næringslivet kan tilføres kompetanse og inspirasjon i produktutviklingen, noe som kan gi tilgang til større markeder Bedrifter som tilbyr miljøer med høy livskvalitet, hvor et bredt kulturtilbud inngår, vil styrkes i konkurransen om arbeidskraft Næringslivet kan få tilgang til nye finansieringskilder og nye arenaer for formidling og markedsføring Kulturlivet kan få tilgang til lokaler hvor nye arenaer kan etableres, f. eks. tidligere industribygg Kultur kan være en kilde til kreativitet og inspirasjon for næringslivet, og kulturlivet kan søke inspirasjon i næringslivets kompetanse og kunnskaper Næringslivet har mye kreativitet og kompetanse som kulturlivet kan utnytte. 4.3 Hindringer for samarbeid Aktørene snakker forskjellig språk Aktørene er for kontroversielle Aktørene mangler visjoner Aktørene vet ikke nok om hverandre Aktørene har ikke identifisert felles mål og interesse. 4.4 Verdien av et kreativt omland Mye tyder på at steder preget av kulturelle aktiviteter tiltrekker bedrifter med krav til høyt utdannings- og kompetansenivå, hvor kultur oppfattes som en viktig kilde til kreativitet, innovasjon og utdanning. Byområder som virker tiltrekkende ut fra historiske, kulturelle og andre miljømessige faktorer vil ha større muligheter til å bli valgt som lokalisering for fremtidsrettede virksomheter. Slike områder kan utvikle seg til vitale profesjonelle sentra, møtesteder for forretningsreisende, arenaer for messer, konferanser, utstillinger og andre arrangementer. 15 ) 4.2 Forutsetninger for samarbeid Tillit mellom partene Aksept for kritikk Gjensidig åpenhet Tidlige avklaringer Ansvarlighet mellom partene Felles forståelseshorisont Langsiktige rammevilkår Kommunen må være med på laget Deltakerne må ha noe å vinne på samarbeidet. ARKITEKTHØGSKOLEN I OSLO SVEIN GRØNVOLD / NN / SAMFOTO STATSBYGG 15 ) Haukeland, Jan Vidar, Turisme og byenes kultur, I. Viken, Arvid Turisme, Tradisjoner og trender. Oslo. Gyldendal.

22 20 4. SAMARBEID OG SAMSPILL MELLOM KULTUR OG NÆRINGSLIV 4.5 Økonomisering av kulturen og kulturalisering av økonomien Ofte er det ingen klare grenser mellom kulturliv og næringsliv. Dette gjelder f. eks. når det er snakk om kreative næringer og den såkalte opplevelsesindustrien. Når disse to verdener møtes, kan det skapes en synergi som er interessant så vel fra et næringmessig som et kulturpolitisk synspunkt. I følge Østlandsforskning har kultur som næring bl.a. disse karaktertrekkene: Høy vekst i forhold til andre næringer Blanding av mange små-foretak og noen store Geografisk samlokalisering, ofte i urbane strøk Miljøvennlig Stedbundne Genererer positive eksterne virkninger. 4.6 Kultur- og opplevelsesindustrien 4.7 Kultur som egen næring Definisjon av kulturnæringene: de næringene som fremstiller produkter der de kommunikative egenskapene er de primære. JIRI HAVRAN Arkitektur Design Film/video Kunst Litteratur Scenekunst Musikk Mote Reklame/PRvirksomhet Media (inkl. informasjonsteknologi) Restauranter, kafeer og andre serveringssteder Turisme Opplevelsesbasert læring/forlystelser/ begivenheter (inkl. museer, fornøyelsesparker, festivaler og sportsaktiviteter) Historiske steder/attraksjoner Kultur er i seg selv en næring med betydelig omsetning. Kulturaktiviteter har økonomiske ringvirkninger, og kultur er en viktig innsatsfaktor og katalysator med ringvirkninger for annen næringsvirksomhet. I St.meld.nr. 22 ( ) Kultur og næring vises det til at kulturnæringenes andel av den totale sysselsettingen i Norge er ca personer (2002) og av BNP ca. 3,5 %. Dette er to ganger mer enn jordbruk og skogbruk, tre ganger mer enn fiske, fangst og fiskeopprett og noe mer enn nærings- og nytelsesmiddelindustrien. Kultur- og opplevelsesindustrien 16 ) benyttes blant annet i markedsføring i bilindustrien. Når Saab lanserer et nytt bilkonsept anvender de for eksempel budskapet: Direkte fra opplevelsesindustrien i Trollhättan. Kartlegging av kulturnæringen i Norge økonomisk betydning, vekst- og utviklingspotensial er en undersøkelse gjennomført på oppdrag fra Nærings- og handelsdepartementet av Østlandsforskning, hvor man bl.a. analyserer kulturnæringens betydning for norsk økonomi og sysselsetting. Fra 2003 til 2004 har antallet kreative næringer økt med 18,9 % (til bedrifter), og i Oslo er drøye åtte prosent sysselsatte innenfor dette feltet, mot snaue fire prosent i landsgjennomsnitt. Bruttoproduktet i kulturnæringene var 33,6 mrd. kroner i Dette innebærer en økning på ca. 8 mrd. kroner siden Gruppen utøvende kunst har størst vekst i bruttoproduktet fra 1,8 mrd. i 1996 til 3,2 mrd. kroner i Pr. januar 2004 var det bedrifter innenfor kulturnæringene. Dette utgjør ca. 7,2 % av alle bedriftene i landet. Kulturnæringenes andel av BNP er identifisert i en rekke land, og i de fleste tilfellene ligger vekstraten på ca. 5 % i året. Dette er mer enn i tradisjonelle industrier. Kulturnæringene regnes derfor for å være en dynamisk sektor med et betydelig vekst- og utviklingspotensial. 16 ) Danmark i kultur- og opplevelsesindustrien 5 nye skridt på vejen. Regeringen 2003, og Upplevelsesindustrin 2003, KK Stiftelsen. Evans, Graeme 2001: Cultural Planning. An Urban Renaissance London: Routledge.

RAPPORT 4/2007. Kultur - Retur. Fylkeskommunenes satsinger på kulturbasert næringsutvikling. Markus M. Bugge og Arne Isaksen

RAPPORT 4/2007. Kultur - Retur. Fylkeskommunenes satsinger på kulturbasert næringsutvikling. Markus M. Bugge og Arne Isaksen RAPPORT 4/2007 Kultur - Retur Fylkeskommunenes satsinger på kulturbasert næringsutvikling Markus M. Bugge og Arne Isaksen NIFU STEP Studier av innovasjon, forskning og utdanning Wergelandsveien 7, 0167

Detaljer

Regionalplan kultur 2010 2013. Vedtatt av Fylkestinget 16. 17. juni 2010

Regionalplan kultur 2010 2013. Vedtatt av Fylkestinget 16. 17. juni 2010 Regionalplan kultur 2010 2013 Vedtatt av Fylkestinget 16. 17. juni 2010 Forord Kulturpolitikk i Norge utøves av mange og på mange plan. Og det er enda flere som berører eller berøres av, kulturelle aktiviteter.

Detaljer

Kultur og næring T I LT A K K U LT U R. Handlingsplan. Utgitt av : Nærings- og handelsdepartementet. Publikasjonsnummer K-0698B

Kultur og næring T I LT A K K U LT U R. Handlingsplan. Utgitt av : Nærings- og handelsdepartementet. Publikasjonsnummer K-0698B Handlingsplan Utgitt av : Nærings- og handelsdepartementet Publikasjonsnummer K-0698B Design: Millimeterpress AS Foto: Terje Heiestad, Millimeterpress AS Trykk: Stens Trykkeri Kultur og næring Handlingsplanen

Detaljer

Kulturplan. Inderøy kommune 2013 2025

Kulturplan. Inderøy kommune 2013 2025 Kulturplan Inderøy kommune 2013 2025 Vedtatt av Kommunestyret 17.06.2013 1 INNHOLD 1. INNLEDNING... 4 1.1. BAKGRUNN OG PLANPROSESS... 4 1.2. PLANENS FORMÅL OG OPPBYGGING... 4 1.3. FORANKRING... 5 1.3.1.

Detaljer

Veileder: Midlertidige aktiviteter. Strategisk verktøy i kulturplanlegging

Veileder: Midlertidige aktiviteter. Strategisk verktøy i kulturplanlegging Veileder: Midlertidige aktiviteter. Strategisk verktøy i kulturplanlegging Innhold Forord 3 Sammendrag 5 1.0 Kulturplanlegging 2.0 7 1.1. Mellom konsum og produksjonsstrategier 7 2.0 Midlertidige aktiviteter

Detaljer

Hvitebok for arrangementsturisme

Hvitebok for arrangementsturisme Hvitebok for arrangementsturisme Forord I regjeringens reiselivsstrategi (2007) ble det signalisert at det ville bli etablert et storbyprosjekt som skulle ha fokus på å initiere felles aktiviteter r ettet

Detaljer

Kommuneplanens samfunnsdel

Kommuneplanens samfunnsdel Forslag til Kommuneplanens samfunnsdel Horten kommune 2015-2027 Dokumentet er utarbeidet av Kommunalområde Kultur og Samfunn, Enhet for kommuneutvikling, ved Helge Etnestad. Forside: Digital Grafiske ved

Detaljer

Godt fungerende bevaringsområder

Godt fungerende bevaringsområder Godt fungerende bevaringsområder Torill Nyseth Johanne Sognnæs Nyseth, Torill; Sognnæs, Johanne. 2009. Godt fungerende bevaringsområder. NIKU Rapport 34. 124 sider. Oslo, 1. september 2009 NIKU Rapport

Detaljer

Kunnskapsbyer finnes de?

Kunnskapsbyer finnes de? T.B.07. Kunnskapsbyer finnes de? 1 Innhold 1. Forord 5 DEL I 2. Hvorfor kunnskapsbyer? 7 3. Hva er en kunnskapsby 9 4. To kunnskapsbyer omtalt i faglitteraturen 12 Barcelona 12 Delft 13 DEL II 5. Det Nordiske

Detaljer

Kommunedelplan for kultur

Kommunedelplan for kultur Kommunedelplan for kultur 2011-2023 Innhold 1. Innledning 2. Kulturbegrepet 3. Kommunens kulturinnsatser 4. Kultur og næring 5. Regionale samarbeidsområder 6. Fredrikstadsamfunnet i dag 7. Utfordringer

Detaljer

Metoder i strategisk byutvikling og stedsprofilering

Metoder i strategisk byutvikling og stedsprofilering Guri Mette Vestby og Heidi Bergsli Metoder i strategisk byutvikling og stedsprofilering NOTAT 2005:131 1 Forord Dette notat er del av en omfattende rapportering innenfor prosjektet Byenes attraktivitet

Detaljer

7.2 KARAKTERISTIKK/STATUS/PROBLEMBESKRIVELSE...35 7.3 MÅLBESKRIVELSE...35 7.4 TILTAK...35 8. BOLIGER FOR ELDRE...37 8.1 INTRODUKSJON...37 8.

7.2 KARAKTERISTIKK/STATUS/PROBLEMBESKRIVELSE...35 7.3 MÅLBESKRIVELSE...35 7.4 TILTAK...35 8. BOLIGER FOR ELDRE...37 8.1 INTRODUKSJON...37 8. 2 Innhold 1. INNLEDNING...5 Formål med planarbeidet...5 Planprosessen...5 Mål for planen...5 Nasjonale føringer...6 Regionale føringer...7 Kommunale føringer...7 Utfordringsbilde...8 2. UTVIKLING AV BOLIGPOLITIKK

Detaljer

Kreative næringer i Arendal

Kreative næringer i Arendal ( Gregertsen Rannekleiv Vørld Tur 05, foto: Canal Street ) Prosjektrapport nr. 04/2006 Kreative næringer i Arendal Kartlegging og potensial Rapport april 2006 Mats Aronsen Agderforskning Tittel: Forfattere

Detaljer

Kunst- og kulturstrategisk plan for Drammen 2006 2011 Vedtatt av bystyret 06.06.06 Oppdatert mai 2008

Kunst- og kulturstrategisk plan for Drammen 2006 2011 Vedtatt av bystyret 06.06.06 Oppdatert mai 2008 Kunstnerisk og kulturelt mangfold Kunst- og kulturstrategisk plan for Drammen 2006 2011 Vedtatt av bystyret 06.06.06 Oppdatert mai 2008 Gullskogen tenk en skog full av gull Vet du virkelig ikke det, at

Detaljer

INNOVASJONSLØFT NORD

INNOVASJONSLØFT NORD - 0 - INNOVASJONSLØFT NORD Prosjektgruppe nedsatt av Kommunal- og Regionaldepartementet Tiltak for styrket innovasjon i Nord Norge Prosjektgruppens anbefalinger 15. august 2006 Forord - 1 - Innovasjonsløft

Detaljer

FLÅ KOMMUNE Kommuneplan for Flå kommune Samfunnsdelen 2011-2023 Vedtatt av Flå kommunestyre den 31.03.2011, sak 26/11

FLÅ KOMMUNE Kommuneplan for Flå kommune Samfunnsdelen 2011-2023 Vedtatt av Flå kommunestyre den 31.03.2011, sak 26/11 FLÅ KOMMUNE Kommuneplan for Flå kommune Samfunnsdelen 2011-2023 Vedtatt av Flå kommunestyre den 31.03.2011, sak 26/11 1 Innhold 1 Innledning...5 2 Rammer for kommuneplanarbeidet...5 2.1 Lovgrunnlaget...6

Detaljer

To mål to midler. Økt kunnskap om virkemidlene for kulturnæringene. Mars 2010

To mål to midler. Økt kunnskap om virkemidlene for kulturnæringene. Mars 2010 Virkemidler for kulturnæringene To mål to midler Økt kunnskap om virkemidlene for kulturnæringene Mars 2010 Forfatter: HB Sist lagret: 12.03.2010 11:29:00 Sist utskrevet: 12.03.2010 11:29:00 O:\Aktive

Detaljer

To mål to midler. Økt kunnskap om virkemidlene for kulturnæringene. Januar 2010. Virkemidler for kulturnæringene

To mål to midler. Økt kunnskap om virkemidlene for kulturnæringene. Januar 2010. Virkemidler for kulturnæringene Virkemidler for kulturnæringene To mål to midler Økt kunnskap om virkemidlene for kulturnæringene Januar 2010 Forfatter: hbo Sist lagret: 13.01.2010 11:32:00 Sist utskrevet: 13.01.2010 11:34:00 O:\Aktive

Detaljer

Stedsanalyse for Svelvik kommune

Stedsanalyse for Svelvik kommune Ragnhild Skogheim Lene Schmidt Guri Mette Vestby Stedsanalyse for Svelvik kommune Stedsanalyse for Svelvik kommune Andre publikasjoner fra NIBR: NIBR-rapport 2010:6 NIBR-rapport 2010:9 NIBR-rapport 2010:11

Detaljer

Trender og framtidsbilder Asker 2010-2020

Trender og framtidsbilder Asker 2010-2020 Rapport 2010/25 fra Vista Analyse AS Trender og framtidsbilder Asker 2010-2020 H. Toftdahl og B. Jorde Vista Analyse AS Dokumentdetaljer Vista Analyse AS Rapporttittel ISBN Forfatter Dato for ferdigstilling

Detaljer

Strategisk plan for kulturformidling i Aust-Agder 2010-2013

Strategisk plan for kulturformidling i Aust-Agder 2010-2013 Strategisk plan for kulturformidling i Aust-Agder 2010-2013 Vedtatt av fylkestinget 8. desember 2009 Aust-Agder fylkeskommune 2010 1 Innholdsfortegnelse 0. Fylkestingets behandling... 3 1. Innledning...

Detaljer

Mosseregionmodellen En helhetlig modell for partnerskapsbasert, strategisk samarbeidsallianse

Mosseregionmodellen En helhetlig modell for partnerskapsbasert, strategisk samarbeidsallianse Mosseregionmodellen En helhetlig modell for partnerskapsbasert, strategisk samarbeidsallianse Helge Ramsdal Steinar Normann Stiftelsen Østfoldforskning OR.13.05 Juni 2005 www.sto.no 1 RAPPORTFORSIDE Rapportnr:

Detaljer

2015-2020. Næringsplan for Larvik kommune Del 2; Mål og Handlingsprogram. Plandokumentene: Del 1: Beslutningsgrunnlaget Del 2: Mål og handlingsprogram

2015-2020. Næringsplan for Larvik kommune Del 2; Mål og Handlingsprogram. Plandokumentene: Del 1: Beslutningsgrunnlaget Del 2: Mål og handlingsprogram 2015-2020 Næringsplan for Larvik kommune Del 2; Mål og Handlingsprogram Plandokumentene: Del 1: Beslutningsgrunnlaget Del 2: Mål og handlingsprogram 1 Innledning... 3 Formålet med «Næringsplan for Larvik

Detaljer

KULTURPLAN FOR HALDEN KOMMUNE

KULTURPLAN FOR HALDEN KOMMUNE KULTURPLAN FOR HALDEN KOMMUNE 2007-2010 INNHOLD Forord s. 4 1.0 Kulturplan s. 5 1.1 Kulturplan hva og hvorfor s. 5 1.2 Mål og tiltak s. 5 2.0 Historikk Å bo i Halden kommune Statistikk s. 6 2.1 Kort historikk

Detaljer

Kommunedelplan for byutvikling og bevaring i indre Oslo 2005-2020

Kommunedelplan for byutvikling og bevaring i indre Oslo 2005-2020 Saksfremstilling Fremtid med fortid Kommunedelplan for byutvikling og bevaring i indre Oslo 2005-2020 Innledning Oppdragsbestillingen Etter et omfattende planarbeid som har pågått siden 1999, oversendes

Detaljer

Jostein Ryssevik Jan Erik Grindheim

Jostein Ryssevik Jan Erik Grindheim Jostein Ryssevik Jan Erik Grindheim Jostein Ryssevik Jan Erik Grindheim LIDENSKAP OG LEVEVEI - EN STUDIE AV UTVALGTE KULTURNÆRINGER I H ORDALAND Rapport 5/2007 Oppdragsgivere: Hordaland fylkeskommune,

Detaljer

Kulturplan for Molde kommune 2014-2017

Kulturplan for Molde kommune 2014-2017 Kulturplan for Molde kommune 2014-2017 Innhold Forord side 3 1. Planen og planarbeidet side 4 1.1 Bakgrunn side 4 1.2 Organisering av planarbeidet side 4 1.3 Planforutsetninger side 4 1.4 Planområdet formål

Detaljer

Sarpsborg kommune. En boligsosial forstudie VIGGO NORDVIK. nr 4/12. NOva Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring

Sarpsborg kommune. En boligsosial forstudie VIGGO NORDVIK. nr 4/12. NOva Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring Sarpsborg kommune En boligsosial forstudie VIGGO NORDVIK notat nr 4/12 NOva Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring Sarpsborg kommune: En boligsosial forstudie Viggo Nordvik Norsk

Detaljer

Folkehelsearbeid i Nordland Hvilken rolle kan fylkeskommunen ha?

Folkehelsearbeid i Nordland Hvilken rolle kan fylkeskommunen ha? Folkehelsearbeid i Nordland Hvilken rolle kan fylkeskommunen ha? Espen Carlsson Roald Lysø Christian Wendelborg NORD-TRØNDELAGSFORSKNING Steinkjer 2003 Tittel Forfattere NTF-arbeidsnotat : 2003:3 Prosjektnummer

Detaljer

Handlingsplan FOR FILM 2006-2009

Handlingsplan FOR FILM 2006-2009 Handlingsplan FOR FILM 2006-2009 INNHOLD 1. Innledning...5 2. Visjon og mål...6 3. Norsk filmpolitikk og overordnede planer...7-8 4. Status for filmmiljøet i Stavangerregionen...9-10 5. Det offentliges

Detaljer