Europautredningen og kommunal sektor

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Europautredningen og kommunal sektor"

Transkript

1 Side 1 av 5 Europautredningen og kommunal sektor EØS reduserer skillet mellom innenriks og utenriks. Norsk europapolitikk handler først og fremst om innenrikspolitisk gjennomføring og forvaltning, men kommunene og fylkeskommunene konsulteres sjelden av departementene påpekes det i utredningen Sejersteds-utvalgets sluttrapport, «Utenfor og innenfor. Norges avtaler med EU» (NOU 2012:2) fastslår at EU/EØS har en betydelig påvirkning for det løpende arbeidet i kommuner, fylkeskommuner og deres selskaper, som de fleste andre deler av samfunnet. Den politiske interessen for det løpende arbeidet er imidlertid liten. Resultatet er at embetsverket håndterer den løpende norske europapolitikken. Et annet særtrekk er at ved UDs rolle som koordineringsdepartement for EU/EØS, er i realiteten UD satt til å styre innenrikspolitikken. Saksområdene i EU følger ikke alltid de sektor-vise inndelingene som finnens i Norge. Det medfører behov for koordinering for å avklare ansvarsforhold innad i forvaltningen. På noen områder er store deler av norsk regelverk parallelt til EUs regelverk. Ifølge arbeidstilsynet tilsvarer den norske arbeidsmiljøloven langt på vei EUs rammedirektivet om arbeidsmiljø, slik at forvaltningen av arbeidsmiljøloven i stor grad blir en parallell forvaltning av EU/EØS-standarder. Indre marked gjelder også i kommune-norge Gjennom EØS-avtalen deltar Norge i EUs indre marked. Dette skaper de samme mulighetene og legger de samme begrensningene på norske kommuner og fylkeskommuner som i EUs medlemsland, skriver utvalget. Kommunesektoren drar nytte av EØS-avtalen, men må også bære en stor del av byrdene med å gjennomføre og etterleve reglene. Utvalgets flertall observerer at dette er krevende oppgaver, som særlig de mindre kommunene tidvis opplever som vanskelige. EU/EØS påvirker kommuner og fylkeskommuner i rollene som myndighetsutøvere, tjeneteleverandører og arbeidgivere. Arbeidsinnvandring største gevinst og største utfordring Utvalget kaller den store arbeidsinnvandringen fra 2004 en av de største gevinstene og en av de største utfordringene for norsk arbeidsliv som følge av EØS-avtalen. Arbeidsinnvandringen har bidratt til verdiskapning og kommet regioner med knapp tilgang på innenlandsk arbeidskraft til gode, for eksempel verftsindustri, fiskeindustri, landbruk, bygg og anlegg, hotell og restaurant og pleie og omsorg. I 2010 hadde 409 av landets 429 kommuner et innvandringsoverskudd. Utvalget peker på uheldige virkninger ved faren for at det dannes et lavtlønnsmarked, og at det over tid blir lavere yrkesdeltakelse for arbeidsinnvandrerne. En undersøkelse i Oslo blant polakker viste at 30 % av tidligere arbeidstakere var uten arbeid. Utvalget mener allikevel at det er for tidlig å si noe om hvilke konsekvenser den store tilflyttingen fra Øst -Europa medfører for velferdsstaten. Erfaringene hittil viser imidlertid at langt færre enn forventet flytter tilbake når de blir arbeidsledige. EØS-avtalen har også medført en del overføringer av økonomiske ytelser til utlandet, bl. a. overføring av barnetrygd og kontantstøtte for arbeidsinnvandrere. Utvalget viser til tall for overføringer til nye EU-land fra 20 mill. i 2004 til 50 mill. i Det kom imidlertid nye arbeidsinnvandrere, samt søknader om fornyelse i Og tilstrømningen har vært høy også senere. I tillegg vil økt arbeidsinnvandring kunne sette sosiale rettigheter under press. Arbeidslivets parter bra posisjonert for medvirkning i EU-politikken Utvalget fremhever at arbeidslivets parter, herunder KS, deltar fullt ut i den europeiske sosiale dialog, der partene i fellesskap kan fremforhandle europeiske avtaler som kan omgjøres til bindende EU/EØSdirektiv. Utvalget sier at gjennom deltakelsen i sosialdialogen er de norske arbeidslivspartene bedre posisjonert til å medvirke i utformingen av EUs arbeidslivspolitikk enn norske politikere og embetsverk.

2 Side 2 av 5 Offentlig støtte-regler begrenser det politiske handlingsrommet Reglene om offentlig støtte omfatter offentlige overføringer til privatøkonomiske aktører (eller til offentlige foretak på markedet), enten fra sentralt statlig hold eller kommunalt. Offentlig støtte og offentlige anskaffelser var ikke tidligere bindende regulert, og her innebar EØS-avtalen en rettsliggjøring og begrensning av det politiske handlingsrommet, sier utvalget. Hovedbildet er likevel at det er et betydelig handlingsrom for å etablere regionale og lokale støtteordninger. Utvalget påpeker således at de norske distriktsstøtteordningene i stor grad har blitt videreført under EØS. Sentrale regionalpolitiske virkemidler opprettholdt Saken om den differensierte arbeidsgiveravgiften fremheves som den klart viktigste. Striden med EU for å opprettholde det norske systemet, viste at Norge sto overfor andre regionale utfordringer enn mange av EU-landene, blant annet lav befolkningstetthet og store avstander. Men den differensierte arbeidsgiveravgiften ble opprettholdt med visse modifikasjoner. Handlingsrom finnes innenfor regelverket Utvalgets flertall sier at selv om EU/EØS-reglene for offentlig støtte legger begrensninger på nasjonal politikkutforming, er ikke disse så store eller omfattende som det den offentlige diskusjonen gjerne gir inntrykk av. Regelverket gir et betydelig handlingsrom til å innføre distrikts- og regionalpolitisk begrunnede tiltak og til å operere med offentlig støtte som er treffsikker og nødvendig for å nå målene. Utvalget fremhever at det de siste årene er innført betydelige forenklinger i «systemet for de offentlige virkemiddelorganene og kommunene hvis de vet å gjøre bruk av det.» Utvalget fremhever også som positivt at regelverket tvinger offentlige organer både i stat og kommune til å tenke seg om og vurdere nærmere hva det er fornuftig å bruke penger på. Kompliserte regler for offentlige anskaffelser Reglene om offentlige anskaffelser er en viktig del av EØS-avtalen, som kommunene forholder seg til daglig. Regelverket oppfattes ofte som komplisert, rigid og detaljert. Utvalgets flertall påpeker imidlertid at mye av kritikken mot regelverket i realiteten ikke går så mye på EU/EØS-reglene, men snarer på at norsk lovgiver har gitt reglene anvendelse også utover EU/EØS-rettens krav på anskaffelser under EU/EØS-terskelverdiene og på uprioriterte tjenester. Flertallet i utvalget er enige med KS i at regelverket bør gjøres enklere, og påpeker at dette langt på vei kan gjøres på nasjonalt plan, innenfor rammene av EØS, gjennom en endring av de særnorske reglene. Videre merker utvalgets flertall seg at det ikke foreligger forskning som gir samlet oversikt over kost/nytte-effektene av anskaffelsesreglene. Ei heller er næringsmessige og regionale effekter studert. Lite regler, men samarbeid innen helse og velferd Velferdspolitikk er i utgangspunktet et nasjonalt anliggende i EU og EØS. Utvalget sier at utviklingen av den norske velferdsstaten i hovedsak har vært upåvirket av EØS-avtalen. Trygderettigheter er imidlertid regulert gjennom EØS-avtalen, særlig for å sikre like rettigheter for arbeidstakere som beveger seg over landegrensene. Innenfor helseområdet er det i liten grad bindende EØS-regler, men Norge deltar i en god del samarbeid. For legemidler gjelder omfattende harmoniserte kvalitets- og sikkerhetskrav. Fritt valg av helsetjenester i hele EØS Pasientrettigheter er direkte påvirket av EØS-retten. Direktivet om pasientrettigheter ved grensekryssende helsetjenester er vedtatt i EU, men ennå ikke tatt inn i EØS-avtalen. Hovedprinsippet i direktivet er at pasienter kan velge å benytte seg av helsetjenester, som de ville hatt rett til i hjemlandet, i en annen medlemsstat og, på visse vilkår, få refundert utgiftene inntil det tilsvarende behandling ville kostet i hjemlandet. Samtidig er ikke medlemslandene forpliktet til å bygge ut egen kapasitet for å møte behov fra utenlandske pasienter. Direktivet rører heller ikke ved medlemslandenes rett til fritt å bestemme hvilke helsetjenester som skal tilbys under nasjonale trygderegler. Norge har allerede langt på vei tilpasset lovgivningen til kravene i pasientrettighetsdirektivet.

3 Side 3 av 5 Gjensidig godkjenning av helsepersonell Direktivet om gjensidig godkjenning av helsepersonell forenkler rekrutteringen fra andre EU/EØS land. Men, det er utfordringer knyttet til faren for å tappe enkelte land for kvalifisert helsepersonell som disse landene selv har behov for. Turnusordningen for leger er i ferd med å legges om, blant annet på grunn av EØS- avtalen og økt mobilitet av leger til Norge. Utstrakt samarbeid om innvandring og grensekontroll Utvalget viser til at Norge gjennom en rekke avtaler de siste årene knytter seg stadig sterkere til EUs omfattende justispolitiske samarbeid, et område innenfor EU som har utviklet seg raskt de siste 10 år. Dette har stor betydning for grensekontroll, innvandringspolitikk og politisamarbeid. Utvalget viser til at Norges tilknytning til EU-regelverk som på flere områder vil være svært omstridt, ikke har reist debatt i Norge, i motsetning til den store debatten som pågikk i forkant av at Norge gikk inn i Schengen-samarbeidet. Regelverket for innvandring og grensekontroll berører ikke norske kommuner direkte. Men spesielt Schengen-samarbeidet og Dublin-samarbeidet har før til endringer i det norske regelverket for innvandring fra Schengen-land, for retur av ulovlige innvandrere og endret praksis for behandling av asylsøkere. Schengen-avtalen om grensekontroll Utvalget påpeker at EØS har hatt stor betydning for grensekryssende forhold. Schengen- avtalen fastsetter regler om reisefrihet innen Schengen-området. Dette har bidratt til en sterk økning i antall innvandrere til Norge fra EØS-området, spesielt Øst-Europa, som utgjorde 87 % av all arbeidsinnvandring i Norsk økonomi og arbeidsliv har dratt nytte av arbeidsinnvandringen og hatt stor vekst. Det har styrket bosettingen i distriktene og tilført kommunene etterspurt arbeidskraft, særlig innen helse og sosialområdet. Samtidig påvirkes det kommunale tjenesteapparatet, ikke minst fordi arbeidsinnvandrerne og deres familier ikke har krav på gratis norskopplæring og dermed bl.a. belaster kommunenes tolkebudsjetter. Schengen-avtalen fastsetter ellers felles regler for retur av ulovlige innvandrere, noe som igjen reduserer antallet illegale innvandrere som oppholder seg i norske kommuner. Dublin-avtalen om retur av asylsøkere Dublin samarbeidet regulerer spørsmålet om hvor en asylsøknad skal behandles dersom det er søkt i flere land. I 2010 ble det sendt over 5000 anmodninger om tilbaketakelse av asylsøkere fra Norge. Dette regelverket bidrar til å redusere det årlige antallet flyktninger som skal bosettes i kommunene. Integrering av innvandrere Når det gjelder integrering er det et nasjonalt anliggende innen EU. Norge er imidlertid invitert med i en rekke fora for integreringsspørsmål, mest fordi vi anses å ha et vellykket integreringsarbeid med gode resultater og gode datagrunnlag for rapportering. Norske regioner fått internasjonal dimensjon EØS-avtalen omfatter ikke regionalpolitikk. Utredningen peker likevel på at betydningen av EØS har vist seg å være stor og økende for norsk distrikts- og regionalpolitikk. På flere områder er norske aktører knyttet opp til den generelle utviklingen av distrikts- og regionalpolitikken i EU. Nye ideer, konsepter og løsningsmodeller har på ulike måter blitt fanget opp, oversatt og gjort relevante i norsk sammenheng, uten at dette har vært noe krav fra EU/EØS. Interreg ikke ubetydelig del av norsk regionalpolitikk Mange kommuner og fylkeskommuner er engasjert i forskjellige sider av EU-samarbeidet, gjennom deltakelse i Interreg og andre samarbeidsprogrammer. For tiden deltar Norge i 11 Interregprogrammer. Interreg har vært en mulighet for norske fylkespolitikere til å formidle synspunkter og lærdommer. Utredningen peker på at Interreg har utviklet seg til å bli et omfattende programsamarbeid og en ikke ubetydelig del av norsk regionalpolitikk. Til tross for det omfattende norske Interreg-samarbeid, er det aldri inngått en noen formell rammeavtale for samarbeidet. Norske myndigheter ba om adgang, og EU samtykket, forutsatt at Norge dekker sin del av regningen.

4 Side 4 av 5 Utvalget peker på at samarbeidet med EU er godt synlig i mange norske kommuner og fylkeskommuner, men svært lite framme i den alminnelige norske europadebatten. Konkurranse om men ikke i markedet for kollektivtransport Utvalget peker på at EU har spilt en viktig rolle i forbindelse med teknologiske omveltninger og store liberaliseringsprosesser på samferdselsområdet. Etter kollektivforordningens gjennomføring i norsk rett i juni 2010 er anbud gjort til hovedregelen ved kollektivtransport med enerett/offentlig tilskudd. Det medfører plikt til konkurranse om markedet, men ingen plikt om vedvarende konkurranse i markedet. Unntaket er når fylkeskommunen velger å drive transporttilbudet i egen regi, eller tjenestene er av begrenset omfang. Det er delte meninger om anbudskonkurransenes betydning for kollektivtransporten. Mange mener at det har ført til økt jobbusikkerhet og dårligere arbeidsforhold for de ansatte. Transportstøtte opprettholdt bompengeordninger utfordres EØS-avtalen åpner for bruk av regional transportstøtte og ordningen med transportstøtte til enkelte industribedrifter er godkjent av ESA. Fylkeskommunene administrerer ordningen, som utgjør ca. 70 mill. kr. årlig. Norske bompengeinnkrevinger er oftest punktbasert og ikke distansebasert, slik det er vanlig i store deler av Europa. Flere norske bompengeordninger er på den bakgrunn gransket av ESA, enten på grunn av kryssubsidiering eller fordi avgifter har blitt innkrevd også etter at veianlegget er nedbetalt. En problemstilling under oppseiling gjelder likebehandling av utenlandske transportører i forbindelse med størrelsen på rabatt ved kjøp av brikke eller abonnement. Samarbeid om utdanning, opplæring og ungdom kommunal sektor aktiv EU har ingen felles utdanningspolitikk, men landene samarbeider om erfaringsutveksling, benchmarking, felles indikatorer og evaluering. Norge har deltatt både i dette samarbeidet og i EUs utdannings- og ungdomsprogrammer. Kommuner og fylkeskommuner er aktive i programmene som støtter samarbeid mellom skoler og utveksling av lærere, elever og ungdom. Norge brukt handlingsrommet i energipolitikken godt Energi har gradvis vokst frem som et eget politikkområde i EU i perioden Utvalget mener Norge har vært flinke til å utnytte handlingsrommet i EU/EØS-retten og klart å videreføre hovedlinjene i norsk energipolitikk. Myndighetene har trolig vært flinkere her enn på mange andre områder. Norges interesser som energileverandør står i motsetning til EU-landenes interesser som store kjøpere av energi. EU har derfor utøvd press på Norge, særlig når det gjelder organiseringen av norsk energisektor. Gassforhandlingsutvalget (GFU) og hjemfallsaken er eksempler på at norsk energisektor er omorganisert som en konsekvens av EUs ønsker om endringer. Påvirkningen fra EU har dels liberalisert deler av norsk energisektor (GFU), men dels har den også styrket statlig styring og eierskap (hjemfallsaken). Utforming av tiltak og virkemidler i klimapolitikken Klima var ikke noe tema av betydning da EØS-avtalen ble inngått. Det var derfor ikke opplagt at det skulle anses EØS-relevant, noe det har blitt. I 2008 vedtok EU overordnede mål for klimapolitikken kalt «EU ». Disse innebærer at EU frem mot 2020 skal redusere CO2-utslippene med 20 %, øke andelen fornybar energi med 20 % og redusere energietterspørselen med 20 % gjennom energieffektivisering. EU er den vestlige aktøren som står nærmest norske posisjoner i internasjonale forhandlinger og er en viktig alliert i kampen om å få til ambisiøse og bindende utslippskutt som kan erstatte Kyoto-protokollen. Utvalgets flertall bemerker at EU/EØS særlig har gjort seg gjeldende for utformingen av tiltak og virkemidler i norsk klimapolitikk. EU-retten har på noen områder innskrenket rammene for hvordan norske virkemidler kan utformes, men ikke lagt begrensinger på selve ambisjonsnivået. Stort omfang EU-miljøregler; mer detaljert Norge har overtatt det meste av EUs miljøpolitikk og miljøregler. Videre deltar Norge i flere miljøprogrammer og søker aktivt å medvirke til utformingen av EUs miljøpolitikk. EU-reglene på området er gjerne mer detaljerte og bindende enn det som har vært tradisjonen i Norge. Dette har

5 Side 5 av 5 ført til at regelverket på feltet har blitt mer firkantet og formalistisk, men også mer presist og forutberegnelig. Sammenliknet med andre områder har konfliktnivået i miljøspørsmål vært lavt, sett i forhold til omfanget av miljøsamarbeidet i EU. Norge har overtatt hundrevis av nye EU-rettsakter på miljøområdet, uten å reservere seg mot noen. Videre har ESA i all hovedsak godtatt norske støtteordninger begrunnet i miljøhensyn. Handlingsrommet lite benyttet på miljøområdet Det er et betydelig handlingsrom for nasjonale myndigheter til å føre en nasjonal miljøpolitikk, men Norge har bare i begrenset grad benyttet seg av dette. Miljø er samtidig et av de områdene hvor norske myndigheter har en uttalt klar ambisjon om å føre en aktiv europapolitikk og påvirke beslutningsprosessene i EU. Utvalget viser til at resultatene av denne aktiviteten er begrenset til enkeltsaker og Norge kan neppe sies å ha noen generell påvirkning på EUs miljøpolitikk. UD har sendt NOU 2012:2 "Innenfor og utnefor" på høring, med høringsfrist 6. mai KS vurderer å inngi høringssvar og videre prosess i den forbindelse.

NOU 2012:2 Utenfor og innenfor. Norges avtaler med EU. NHOs høringsuttalelse, mai 2012

NOU 2012:2 Utenfor og innenfor. Norges avtaler med EU. NHOs høringsuttalelse, mai 2012 NOU 2012:2 Utenfor og innenfor. Norges avtaler med EU NHOs høringsuttalelse, mai 2012 NHOs kommentarer og forslag til Europautredningen på områder av betydning for norsk næringsliv. Mai 2012 Kontaktinformasjon:

Detaljer

ARBEIDSINNVANDRING OG ARBEIDET FOR ET SERIØST OG RYDDIG ARBEIDSLIV

ARBEIDSINNVANDRING OG ARBEIDET FOR ET SERIØST OG RYDDIG ARBEIDSLIV ARBEIDSINNVANDRING OG ARBEIDET FOR ET SERIØST OG RYDDIG ARBEIDSLIV 1 Innholdsfortegnelse ARBEIDSINNVANDRING OG ARBEIDET FOR ET SERIØST OG RYDDIG ARBEIDSLIV... 3 VIRKE MENER EN OPPSUMMERING... 4 DEL 1:

Detaljer

Rapport 2002:5. EØS-arbeidet i norsk forvaltning

Rapport 2002:5. EØS-arbeidet i norsk forvaltning Rapport 2002:5 EØS-arbeidet i norsk forvaltning Forord EØS-avtalen har nå virket i åtte år. Hvilken betydning den har hatt for Norge blir drøftet i en stortingsmelding under utarbeidelse i Utenriksdepartementet.

Detaljer

Rapport 2005:02 Påvirkning uten politikk? Om EØS-avtalens betydning for endringer i norsk forvaltning

Rapport 2005:02 Påvirkning uten politikk? Om EØS-avtalens betydning for endringer i norsk forvaltning Rapport 2005:02 Påvirkning uten politikk? Om EØS-avtalens betydning for endringer i norsk forvaltning Forord Rapporten om EØS-avtalens betydning for endringer i norsk forvaltning er utarbeidet på oppdrag

Detaljer

Høring om offentlig godkjenningsordning i renholdsbransjen. Arbeidsdepartementet, 7. juli 2011

Høring om offentlig godkjenningsordning i renholdsbransjen. Arbeidsdepartementet, 7. juli 2011 Høring om offentlig godkjenningsordning i renholdsbransjen Arbeidsdepartementet, 7. juli 2011 Innhold 1 Innledning... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 EØS-rettslig vurdering... 3 1.2.1 Utgangspunkt... 3 1.2.2 Godkjenningsordningen...

Detaljer

Høringsuttalelse - Bergen kommune NOU 2011: 14 Bedre integrering

Høringsuttalelse - Bergen kommune NOU 2011: 14 Bedre integrering Dato: 7. september 2011 Byrådssak /11 Byrådet Høringsuttalelse - Bergen kommune NOU 2011: 14 Bedre integrering SOSE SARK-03-201100086-70 Hva saken gjelder: Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

Detaljer

Svein Erik Moen, Ole Johnny Olsen, Asgeir Skålholt og Anna Hagen Tønder. Bruk av lærlingklausuler ved offentlige anskaffelser

Svein Erik Moen, Ole Johnny Olsen, Asgeir Skålholt og Anna Hagen Tønder. Bruk av lærlingklausuler ved offentlige anskaffelser Svein Erik Moen, Ole Johnny Olsen, Asgeir Skålholt og Anna Hagen Tønder Bruk av lærlingklausuler ved offentlige anskaffelser Svein Erik Moen, Ole Johnny Olsen, Asgeir Skålholt og Anna Hagen Tønder Bruk

Detaljer

13. MARS 2014 ALLMENNGJØRING I VEITRANSPORTSEKTOREN LIN ANDREA GULBRANDSEN YRKESTRAFIKKFORBUNDET

13. MARS 2014 ALLMENNGJØRING I VEITRANSPORTSEKTOREN LIN ANDREA GULBRANDSEN YRKESTRAFIKKFORBUNDET 13. MARS 2014 ALLMENNGJØRING I VEITRANSPORTSEKTOREN LIN ANDREA GULBRANDSEN YRKESTRAFIKKFORBUNDET Innholdsfortegnelse Forord... 3 1.0. Innledning... 4 2.0. Allmenngjøringsordningen... 4 2.1. Bakgrunn og

Detaljer

Mot et europeisk helsemarked

Mot et europeisk helsemarked RAPPORT 9:2012 Roar Eilertsen EUs Pasientrettighetsdirektiv: Mot et europeisk helsemarked RAPPORT 9:2012 EUS PASIENTRETTIGHETSDIREKTIV 2 Forord Rapporten EUs Pasientrettighetsdirektiv mot et europeisk

Detaljer

Tittel. Fri bevegelighet for personer innen EØS, nasjonale tiltak mot sosial dumping. Grethe Selven

Tittel. Fri bevegelighet for personer innen EØS, nasjonale tiltak mot sosial dumping. Grethe Selven Tittel Fri bevegelighet for personer innen EØS, nasjonale tiltak mot sosial dumping Av Grethe Selven Liten masteroppgave i rettsvitenskap ved Universitetet i Tromsø Det juridiske fakultet Høsten 2007 Veileder:

Detaljer

LOs 15 krav til EØS-avtalen

LOs 15 krav til EØS-avtalen Notat 1:2012 Stein Stugu LOs 15 krav til EØS-avtalen Hvordan gikk det? Innledning EØS-avtalen ble etablert for å formalisere EFTA-landenes forhold til EU. I flere av landene var det et ønske, i alle fall

Detaljer

Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 042/13 Fylkestinget 08.04.2013

Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 042/13 Fylkestinget 08.04.2013 Journalpost.: 12/30970 FYLKESTINGSSAK Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 042/13 Fylkestinget 08.04.2013 Tilflytting og rekruttering - strategi for videre arbeid 1.Sammendrag Tilflyttingsprosjektet i Nordland

Detaljer

Anbud og arbeidstakerrettigheter

Anbud og arbeidstakerrettigheter Øyvind M. Berge og Silje Sønsterudbråten Anbud og arbeidstakerrettigheter En studie av bransjene renhold, vakt og anlegg Øyvind M. Berge og Silje Sønsterudbråten Anbud og arbeidstakerrettigheter En studie

Detaljer

INKLUDERING AV ARBEIDSINNVANDRERE

INKLUDERING AV ARBEIDSINNVANDRERE INKLUDERING AV ARBEIDSINNVANDRERE Forprosjektrapport Bjørg Alvestad Innholdsfortegnelse FORORD... 3 1 SAMMENDRAG... 4 2 BAKGRUNN... 4 2.1 METODE OG UTVALG... 5 2.1.1 Innvandrere - definisjon... 5 2.1.2

Detaljer

EØS-avtalens rolle og betydning på miljøvernområdet

EØS-avtalens rolle og betydning på miljøvernområdet Rapport # 14 EØS-avtalens rolle og betydning på miljøvernområdet Utvalget for utredning av Norges avtaler med EU 2 Om rapporten Utvalget Rapporten for utredning er av Norges skrevet avtaler på med oppdrag

Detaljer

STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT

STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT KOMMUNALE VIRKEMIDLER FOR Å STIMULERE TIL VANNBÅREN OPPVARMING RAPPORT FOR STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT OLAV ISACHSEN ESPEN LINDBØL JARLE EDLER i samarbeid med. PROSJEKT NR. 02/045 21.01.03 KANENERGI

Detaljer

EØS-avtalen og norsk kommunalt handlingsrom

EØS-avtalen og norsk kommunalt handlingsrom Nr. 2006:13 Oktober 2006 EØS-avtalen og norsk kommunalt handlingsrom FoU Forord KS- kommunenes interesse- og arbeidsgiverorganisasjon har bedt om i fi belyst forholdet mellom regelverksutviklingen innenfor

Detaljer

Møte tirsdag den 16. november 2010 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n

Møte tirsdag den 16. november 2010 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n 566 16. nov. Dagsorden 2010 Møte tirsdag den 16. november 2010 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n D a g s o r d e n (nr. 18): 1. Redegjørelse av utenriksministeren om viktige EU- og EØS-saker

Detaljer

2001 KORT FORTALT. Viktigste begivenheter:

2001 KORT FORTALT. Viktigste begivenheter: 2001 KORT FORTALT Viktigste begivenheter: Norge gikk inn i Schengen-samarbeidet og tiltrådte Dublin-konvensjonen Reformer i behandlingen av asylsaker Det ble enklere å søke om arbeidstillatelse Trygve

Detaljer

Seriøsitet i arbeidslivet

Seriøsitet i arbeidslivet 1 Seriøsitet i arbeidslivet Innstilling fra et felles utvalg mellom LO og NHO Innstillingen avgitt 8. mars 2006 2 1. INNLEDNING I forbindelse med mellomoppgjøret i 2005 ble NHO og LO enige om å forsøke

Detaljer

Innst. 316 L. (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra helse- og omsorgskomiteen. 1. Sammendrag. Prop. 74 L (2014 2015)

Innst. 316 L. (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra helse- og omsorgskomiteen. 1. Sammendrag. Prop. 74 L (2014 2015) Innst. 316 L (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra helse- og omsorgskomiteen Prop. 74 L (2014 2015) Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om endringer i helsepersonelloven mv. (endring av aldersgrensen

Detaljer

Deres ref. Vår ref/saksbehandler Dato: 10/5719-1 11.10.2010 Rakel Malene Solbu / tif. 23064503

Deres ref. Vår ref/saksbehandler Dato: 10/5719-1 11.10.2010 Rakel Malene Solbu / tif. 23064503 000 f7i FAGFORBUNDET Europautredningen Senter for europarett Pb 6706, St. Olavs plass 0130 Oslo Deres ref. Vår ref/saksbehandler Dato: 10/5719-1 11.10.2010 Rakel Malene Solbu / tif. 23064503 FAGFORBUINDETS

Detaljer

Den norske arbeidslivsmodellen i endring

Den norske arbeidslivsmodellen i endring Anne Inga Hilsen og Ragnhild Steen Jensen Den norske arbeidslivsmodellen i endring En undersøkelse fra busstransport og dagligvarehandel Anne Inga Hilsen og Ragnhild Steen Jensen Den norske arbeidslivsmodellen

Detaljer

Legeforeningens høringsuttalelse - Produktivitets kommisjonens første delrapport - NOU 2015:1

Legeforeningens høringsuttalelse - Produktivitets kommisjonens første delrapport - NOU 2015:1 Finansdepartementet Sendt kun pr. e-post: postmottak@fin.dep.no Deres ref.: Vår ref.: 15/1337 Dato: 01.06.2015 Legeforeningens høringsuttalelse - Produktivitets kommisjonens første delrapport - NOU 2015:1

Detaljer

St.prp. nr. 1 (2008 2009)

St.prp. nr. 1 (2008 2009) St.prp. nr. 1 (2008 2009) FOR BUDSJETTÅRET 2009 Utgiftskapitler: 900 953, 2421, 2426 og 2460 Inntektskapitler: 3900 3961, 5325, 5326, 5460, 5574, 5613, 5625 og 5656 Innhold Del I Innledende del... 7 Del

Detaljer

Statlig styring av kommunene Om utviklingen i bruken av juridiske virkemidler på tre sektorer. Rapport 2010:4 ISSN 1890-6583

Statlig styring av kommunene Om utviklingen i bruken av juridiske virkemidler på tre sektorer. Rapport 2010:4 ISSN 1890-6583 Statlig styring av kommunene Om utviklingen i bruken av juridiske virkemidler på tre sektorer Rapport 2010:4 ISSN 1890-6583 Forord På oppdrag fra Kommunal- og regionaldepartementet har Direktoratet for

Detaljer

Innvandrerne som skulle klare seg selv

Innvandrerne som skulle klare seg selv Arbeidsmigrasjonen til Norge de siste årene mangler historisk sidestykke, og bekymringen for framveksten av nye fattigdoms- og velferdsutfordringer er økende. I denne rapporten ser vi på hvilke praktiske

Detaljer

1. Proposisjonens hovedinnhold

1. Proposisjonens hovedinnhold Innst. X L (2014 2015) Innstilling fra arbeids- og sosialkomiteen om endringer i arbeidsmiljøloven og allmenngjøringsloven (arbeidstid, aldersgrenser, straff mv.) Prop. 48 L (2014 2015) Til Stortinget

Detaljer

Møte tirsdag den 14. mai 2013 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n

Møte tirsdag den 14. mai 2013 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n 2013 14. mai Dagsorden 3337 Møte tirsdag den 14. mai 2013 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n D a g s o r d e n (nr. 79): 1. Redegjørelse av utenriksministeren om viktige EU- og EØS-saker

Detaljer

Organisasjonsform for planlegging og drift av kollektivtrafikken i Hedmark og Oppland

Organisasjonsform for planlegging og drift av kollektivtrafikken i Hedmark og Oppland Organisasjonsform for planlegging og drift av kollektivtrafikken i Hedmark og Oppland Vista Analyse AS, november 2009 www.vista-analyse.no Forord Fylkestinget i Hedmark vedtok i sitt møte 19.06.2009 å

Detaljer