Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar kan verte kalla inn, jr. 8, 3. ledd i forvaltningslova.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar kan verte kalla inn, jr. 8, 3. ledd i forvaltningslova."

Transkript

1 HAREID KOMMUNE Utvalsleiar MØTEINNKALLING Levekårsutvalet Møtestad: Hareid rådhus, kommunestyresalen Dato: Tysdag, Tid:14:00 Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar kan verte kalla inn, jr. 8, 3. ledd i forvaltningslova. Vi ber om at forfall vert meldt på telefon Varamedlemar får saksdokumenta førebels berre til orientering. Møtesekretariatet kallar inn varamedlemar som må hente lesebrett på Hareid rådhus. Politiske saker som vert handsama i lukka møte er unnatekne offentleg innsyn og innhaldet er underlagt teieplikt. Møtet er ope for publikum, med unnatak av saker som vert handsama i lukka møte. Saksdokumenta i original og avskrift er lagt ut til offentleg innsyn på heimesida til Hareid kommune frå og med Side1

2 SAKLISTE MED SAKSDOKUMENT Saksnr Tittel Arkivsaksnr Politiske saker PS 58/14 Godkjenning av innkalling og sakliste PS 59/14 Godkjenning av protokoll førre møte PS 60/14 Delegerte saker Referatsaker RS 69/14 Gjeld den økonomiske ståstaden for Stiftinga 2014/2137 Rasofielgarden RS 70/14 Melding om vedtak - legevaktsamarbeid 2014/1557 RS 71/14 Søknad om økonomisk tilskot - SMISO M&R 2014/100 Politiske saker PS 61/14 Nytt helsesenter 2014/2048 PS 62/14 Ny autorisasjonsordning for helsepersonell utdanna 2014/2112 utanfor EØS - høyring PS 63/14 Akuttutvalet sin delrapport 2014/2042 PS 64/14 Budsjett for kontrollutvalet /243 PS 65/14 Møteplan for kommunestyre, formannskap, 2014/2060 levekårsutvalet og næring- og miljøutvalet våren 2015 PS 66/14 Søknad om skjenkeløyve - Weekend Pub AS 2014/1470 PS 67/14 Handlingsprogram /662 PS 68/14 Reglement for administrasjonsutvalet 2013/15 Hareid, Ottar Røyset utvalsleiar Victoria Ernstsen utvalsekretær Side2

3 Politiskesaker Side3

4 Politiskesaker PS59/14Godkjenningavprotokollførremøte Side4

5 PS60/14Delegertesaker Side5

6 Referatsaker Side6

7 Referatsaker Side7

8 l i l islams liiiåooej lf.l-fliífl l Til Rådmann Kommunalsjefkultur j g C30 Gjeld den økonomiskeståstaden for StiftingaRafsofieflgarden Stiftinga Rasofrelgarden, som vart etablert for nokre år sidan, har hatt som målsetjing å ta vare på kulturskatten som Randulf Rise i si tid ga til Hareid kommune i gåve. Stiftinga, somer representert med tre personar fra eit valt kommunestyre, samt to personar frå støttegruppa Vonheims Vener, har forvalta kulturarven på best tenleg måte. Dei første åra etter at Stiftinga tok over drifta i Rasofielgarden Vonheim, fekk Stiftinga økonomisk støtte frå kulturbudsjettet, både til drift og til avsetningar for framtidige utvidingar av bygdetunet. Beløpet låg stort sett på kr pr år. Det har blant anna vore planar om å byggje opp att ei løe på eigedomen, som kunne nyttast til framføring av song og musikk, og samstundes som utstillingslokale for all biletkunsten som Stiftinga er eigar av. Veneforeininga Vonheims Venner har gjennom snart 13 år arbeidd med restaurering og tilføying av sponsormidlar, og har på denne måten tilførd godt og vel 2 mill. kroner inn i prosjektet. Itillegg kjem medlernskontingenteni desse 13 åra. Den økonomiske støtta frå Hareid kommune til Rasofielgarden har etterkvart falle bort. Stiftinga Rasofrelgarden har ikkje så gode føresetnader for å skaffe seg eigne inntekter. Både stiftinga og støtteforeininga Vonheims Vener arrangerer mindre samankomstar, men dei fysiske rammene for arrangementa er små, og er dermed lite inntektsbringande. Dei største inntektene er frivillige gåver frå bygdefolk, bedrifter og andre. Dei siste to åra har stiftinga måtte bruke av avsette midlar frå tidlegare år. Drifta av Rasofrelgarden Vonheim inklusiv vern om kulturskattane i bygdetunet, kostar mellom kroner årleg. Utgiftene går til straum, sikring av bygget, kommunale avgifter, rekneskapshonorar og årsgebyr. Kostnader vi vanskeleg kan redusere. Stiftinga har no eigne midlar til drift i om lag eitt år til. Etter det, vil ikkje stiftinga ha økonomi til å kunne oppretthalde drifta. Stiftinga Rasofrelgarden stiller seg difor undrande til at Hareid kommune ville overlate derme kulturskatten til ei stifting, for deretter å stryke den økonomiske støtta av budsjettet. Ei støtte, som er ein føresetnad for at Rasofrelgarden Vonheim kan vere sikra ei framtid. Vi ynskjer at derme saka vert løfta fram for kommunestyret i Hareid i den komande budsjettprosessen, slik at alvoret i situasjonen kjem fram. For at stiftinga skal kunne halde fram med dagens drift, som ligg på eit minimurnsnivå, lyt det avsetjast økonomisk støtte i kommunebudsjettet. Vi ber difor om at Stiftinga Rasofielgarden får attende plassen sin i kommunebudsjettet, og på ny vert tilgodesett med kr pr år. Dersom ikkje, må eigedomane til Stiftinga Rasofrelgarden førast tilbake til Hareid kommune. Stiftinga vil ikkje lenger kunne vere levedyktig. Stiftinga Rasofrel garden v/ Siv-Marit Røyset Kaldhol, leiar. Side8

9 ULSTEIN KOMMUNE Helseetaten Hareid kommune Saksnr Løpenr Dato 2012/ / MELDING OM VEDTAK LEGEVAKTSAMARBEID MELLOM HAREID OG ULSTEIN De får med dette melding om at det er gjort følgjande vedtak i sak PS 14/94 : Vedtak i Ulstein kommunestyre, : Ulstein kommunestyre vedtek samarbeidsavtale om legevakt med Hareid kommune i samsvar med vedlegg 2 til denne saka. Med helsing Inger Lise Kaldhol kommuneoverlege Dokumentet er elektronisk godkjent og har ingen signatur. Kopi til: Vedtaket kan påklagast til kommunen. Klagefristen er 3 veker, rekna frå den dagen brevet kom fram til påført adressat. Det er tilstrekkeleg at klagen er postlagd innan fristen. Klagen skal sendast skriftleg til det organet som har gjort vedtaket. Med visse unntak har De rett til å sjå dokumenta i saka. Reglane om dette finst i 18 og 19 i forvaltningslova. De må i tilfelle ta kontakt med oss. De vil då få nærare rettleiing om retten til å klage, om framgangsmåten og om reglane for saksgangen. Postadresse: Informasjonen: Org. nr: NO P.b. 143 Telefon (dir): Bankgiro: ULSTEINVIK Side9

10 Side 2 av 6 ULSTEIN KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Inger Lise Kaldhol Arkivsak: 2012/641 Løpenr.: 9096/2014 Utvalsaksnr. Utval Møtedato 14/67 Levekårsutvalet /102 Ulstein formannskap /94 Ulstein kommunestyre Saka gjeld: LEGEVAKTSAMARBEID MELLOM HAREID OG ULSTEIN Vedtak i Ulstein kommunestyre, : Ulstein kommunestyre vedtek samarbeidsavtale om legevakt med Hareid kommune i samsvar med vedlegg 2 til denne saka. Handsaming: Tilrådinga frå Ulstein formannskap vart vedteken med 24 mot 0 røyster. Tilråding frå Ulstein formannskap, : Ulstein kommunestyre vedtek samarbeidsavtale om legevakt med Hareid kommune i samsvar med vedlegg 2 til denne saka. Handsaming: Tilrådinga frå Rådmannen vart vedteken med 7 mot 0 røyster. Uttale frå Levekårsutvalet, : Ulstein kommunestyre vedtek samarbeidsavtale om legevakt med Hareid kommune i samsvar med vedlegg 2 til denne saka. Handsaming: Tilrådinga frå Rådmannen vart vedteken med 8 mot 0 røyster. Postadresse: P.b. 143 Telefon: Telefaks: Org. nr: Bankgiro: 6067 ULSTEINVIK NO Side10

11 Side 3 av 6 Tilråding frå Rådmannen: Ulstein kommunestyre vedtek samarbeidsavtale om legevakt med Hareid kommune i samsvar med vedlegg 2 til denne saka. Postadresse: P.b. 143 Telefon: Telefaks: Org. nr: Bankgiro: 6067 ULSTEINVIK NO Side11

12 Side 4 av 6 Saksfakta: Før 1981 var legevakt ei rein kollegial ordning legane imellom. I 1981 vart det eit kommunalt ansvar, men organiseringa har framleis halde fram som ei kollegial ordning. Vaktene blir fordelt i møte mellom legane. Ein av legane attesterer vaktgodtgjersle som så blir betalt ut av den kommunen der vedkomande lege har sin arbeidsstad. Gjeldande samarbeidsavtale frå 1994 (vedlegg 1) fordeler utgiftene med 47% til Hareid og 53% til Ulstein. Ved årsslutt sender Hareid rekning på 53% av sine utbetalingar til Ulstein, og Ulstein sender rekning på 47% av sine utbetalingar til Hareid. Legane bruker sine eigne kontor på legevakt. Laurdagane bruker dei av sitt eige hjelpepersonell 3 timar om formiddagen for å greie å ta unna pågangen på ein forsvarleg måte. Frå 1/ kom forskrift om internkontroll i helse- og sosialtjenesten, der det mellom anna heiter: Internkontroll innebærer at den/de ansvarlige for virksomheten skal: a) beskrive virksomhetens hovedoppgaver og mål, herunder mål for forbedringsarbeidet samt hvordan virksomheten er organisert. Det skal klart fremgå hvordan ansvar, oppgaver og myndighet er fordelt, b) sikre tilgang til aktuelle lover og forskrifter som gjelder for virksomheten, c) sørge for at arbeidstakerne har tilstrekkelig kunnskap og ferdigheter innenfor det aktuelle fagfeltet samt om virksomhetens internkontroll, d) sørge for at arbeidstakerne medvirker slik at samlet kunnskap og erfaring utnyttes, e) gjøre bruk av erfaringer fra pasienter/tjenestemottakere og pårørende til forbedring av virksomheten, f) skaffe oversikt over områder i virksomheten hvor det er fare for svikt eller mangel på oppfyllelse av myndighetskrav, g) utvikle, iverksette, kontrollere, evaluere og forbedre nødvendige prosedyrer, instrukser, rutiner eller andre tiltak for å avdekke, rette opp og forebygge overtredelse av sosial- og helselovgivningen, h) foreta systematisk overvåking og gjennomgang av internkontrollen for å sikre at den fungerer som forutsatt og bidrar til kontinuerlig forbedring i virksomheten. I helse- og omsorgstenestelova av 2012 er det kome inn ein ny 4-2 der det står: Enhver som yter helse- og omsorgstjeneste etter loven her skal sørge for at virksomheten arbeider systematisk for kvalitetsforbedring og pasient- og brukersikkerhet. Det er ute på høyring ei ny akuttmedisinforskrift der det blir stilt sterkare krav til kompetanse hos legevaktlegar og til organisering av legevakt. Det er ikkje etablert kvalitetssystem for legevakta i Hareid og Ulstein. Ambulansane har etterlyst betre opplæring av vikarlegar i organisering og geografi i distriktet og bruk av kommunikasjonsutstyr. Opplæring av vikarar har vore opp til den einskilde lege utan eit overordna system. Samandrag av saka: Drift av legevakttenester er eit kommunalt ansvar. Drifta skal skje i samsvar med gjeldande helselovgiving, inkludert forskrift om internkontroll i helse- og omsorgstjenesten. Til no har legevakttenesta vore organisert av legane sjølv der kommunane si rolle har vore å betale ut avtala godtgjersle. Det kommunale ansvaret gir behov for ei tydelegare kommunal organisering med ein legevaktsjef som ansvarleg leiar. Det blir foreslått at dette skjer i ein vertskommunestruktur med Ulstein kommune som vertskommune. Vurderingar og konklusjon: Postadresse: P.b. 143 Telefon: Telefaks: Org. nr: Bankgiro: 6067 ULSTEINVIK NO Side12

13 Side 5 av 6 Organiseringa av legevakta i Hareid og Ulstein tilfredsstiller ikkje dei krava lov og forskrift stiller. Generelt er legevakt den delen av allmennlegetenesta der det oftast kjem klager. For å sikre tryggleik og kvalitet for befolkninga, treng vi gode rutinar, god kvalitetssikring og opplæring av vikarar og god oppfølging av avvik. Dette krev eit tydelegare kommunalt ansvar og leiing enn det vi har i dag. Det er behov for ein legevaktsjef i deltidsstilling som kan ta ansvar for kvalitetssikring i tillegg til dei administrative rutinane rundt vaktoppsett og tilvising av godtgjersle. Vi foreslår ei 10% stilling til dette. Med ei vertskommuneløysing blir ansvaret for organisering og gjennomføring tydelegare. Ulstein kommune er villig til å ta på seg ansvaret med å vere vertskommune. Ansvaret for nødvendig hjelpepersonell på legevakt, ligg også på kommunen. Behovet for hjelpepersonell laurdag formiddag er klart dokumentert gjennom mange år. Dette er ein kostnad kommunen må ta på seg. Folkehelse- og miljøkonsekvensar:: Legevakt er ein viktig og sårbar del av heletenesta. God kvalitet på tenesta er viktig for folkehelsa. For å sikre god kvalitet, treng ein god organisering og leiing. Ingen konsekvensar for miljøet. Økonomiske konsekvensar: Samla årlege utgifter til legevakttenesta med ei slik organisering, kan settast opp slik: Lønn legevaktsjef inkl. sosiale kostnader kr Køyring/transport kr Vaktgodtgjering inkl. sosiale kostnader kr Praksiskompensasjon kr Lønn legesekretær inkl. sosiale kostnader kr Adm.utgifter/utstyr (GPS f.eks?) kr kr Fordelt etter folketal, blir Ulstein sin andel 62% Hareid kommune skal i følgje avtalen betale kroner i administrasjonskostnad til Ulstein. I dag er Ulstein sin del av kostnadane til legevakttenesta ca kroner. Det betyr at denne organiseringa vil auke utgiftene til legevakt med om lag kroner. Beredskapsmessige konsekvensar: Denne omorganiseringa vil styrke den helsemessige beredskapen Einar Vik Arset Inger Lise Kaldhol Postadresse: P.b. 143 Telefon: Telefaks: Org. nr: Bankgiro: 6067 ULSTEINVIK NO Side13

14 Side 6 av 6 rådmann kommuneoverlege Dokumentet er elektronisk godkjent og har ingen signatur. Postadresse: P.b. 143 Telefon: Telefaks: Org. nr: Bankgiro: 6067 ULSTEINVIK NO Side14

15 HAREID KOMMUNE Servicetorg og politisk sekretariat Senter mot incest og seksuelle overgrep Møre og Romsdal Moldelivegen MOLDE DELEGERT VEDTAK Enkeltvedtak med klagerett i samsvar med forvaltningslova kap. 6 Sakshandsamar: Victoria Ernstsen Utval Delegert tilskot til lag og organisasjonar Saksnr: 2014/100 Vedtaksnr: 13/14 Leiar: Helga Bøe-Grimstad Vedtaksdato: Klassering: 223 Søknad om økonomisk tilskot - SMISO M&R 2015 Vedtak: Hareid kommune vedtek å ikkje tildele det omsøkte tilskotet som Smiso MR søkjer om. Kommunen ser positivt på det arbeidet søkjande driv, men finn ikkje utifrå dagens økonomiske situasjon å kunne løyve midlar til dette formålet. Postadresse: Org. nr: Rådhusplassen 5 Bankgiro: HAREID Side15

16 HAREID KOMMUNE Vedlegg: Søknad om økonomisk tilskot til drift av Senter mot incest og seksuelle overgrep for Møre og Romsdal 2015, uprenta Saksopplysningar: Senter mot incest og seksuelle overgrep, Møre og Romsdal er eit senter med lavterskeltilbod og er eit fylkesdekkande senter for alle som er utsette for incest og seksuelle overgrep og deira pårørande. Då Smiso er eit økonomisk spleiselag mellom staten og kommunane i kvart fylke er dei avhengige av tilskot frå kommunane, helseføretak og fylkeskommunen for å utløyse statstilskot. Senter mot incest og seksuelle overgrep i Møre og Romsdal søkjer dermed Hareid kommune om kr 20800,- i økonomisk tilskot for driftsåret Samt at Hareid kommune inngår 4. års driftsavtal med senteret. Vurdering og konklusjon: Søknaden har blitt vurdert av leiar for helse. Hareid kommune vedtek å ikkje tildele det omsøkte tilskotet som Smiso MR søkjer om. Kommunen ser positivt på det arbeidet søkjande driv, men finn ikkje utifrå dagens økonomiske situasjon å kunne løyve midlar til dette formålet. Hareid, Bent Arild Grytten rådmann Victoria Ernstsen sakshandsamar Postadresse: Org. nr: Rådhusplassen 5 Bankgiro: HAREID Side16

17 smisöéå Senter mot incest og seksuelle overgrep i Møre og Romsdal AVTALE OM ØKONOMISK TILSKUDD TIL DRIFT Med flg. :Hareid Kommune I. GENERELT Senter mot incest og seksuelle overgrep Møre og Romsdal drives som en privat stiftelse, jfr. 1 i Vedtekter for senter mot incest og seksuelle overgrep for Møre og Romsdal. I 2 i Vedtekter for senter mot incest og seksuelle overgrep Møre og Romsdal, fremgår stiftelsens formål som er flg.: 0 Å gi hjelp til selvhjelp for incest og seksuelt overgrepsutsatte og deres familier. 0 Et tilbud til incest og seksuelt overgrepsutsatte, barn, ungdom kvinner og menn 0 Å forebygge og kjempe mot seksuelle overgrep ved å synliggjøre og motarbeide forhold i samfunnet som legitimerer, underbygger og opprettholder overgrepene. 0 Arbeider for å spre kunnskap om incest og seksuelt overgrepsutsatte og deres situasjon. 3. Undertegnede kommune forplikter seg til å delta i finansieringen av driften ved senteret i den avtalefestede perioden, jfr. Pkt. III i avtalen. 4. Molde kommune er vertskommune for Møre og Romsdal. for Senter mot incest og seksuelle overgrep II. ORGANISERING AV ARBEIDET 1. Senterets styre består av 5 personer: - 1 representant for Molde kommune (vertskommune) m/vararepresentant - 1 representant for andre kommuner oppnevnt av KS m/vararepresentant - 1 representant for brukerne m/vararepresentant - 1 representant for ansatte m/vararepresentant 1 Side17

18 - 1 uavhengig representant med kompetanse av særlig betydning for stiftelsen Kommunenes sentralforbund (KS) er representert i styret, og på den måten ivaretar kommunenes interesser med hensyn til den økonomiske driften av senteret. Styret for senter mot incest og seksuelle overgrep Møre og Romsdal utarbeider og vedtar driftsbudsjett for senteret, som endelig godkjennes av vertskommunen, jfr. Q-22/2014. III. ØKONOMI - UTGIFTSFORDELING ll Fra gis statstilskudd tilsvarende 80 % av samlet kommunale- og regionale tilskudd. Økonomiske tilskudd fra private bidragsytere utløser ikke lenger statstilskudd. 2. Utgiftsfordelingen mellom de enkelte kommuner baseres på innbyggertalleti kommunene pr. 1. januar året før tilskuddet, der det beregnes kr. 4,- pr. for innbygger i den enkelte kommune, og indeksreguleres årlig. 3. Vertskommunen har ansvar for at søknad om statstilskudd sendes innen fastsatt frist. Regnskapet for senter mot incest og seksuelle overgrep revideres av offentlig godkjent revisor og følger dermed gjeldende lover og regler for denne driftsform IV. AVTALEVILKÅR Denne avtalen om drift av Senter mot Incest Møre og Romsdal gjelder for tidsrommet 1. januar 2015 og til 31.desember 2019, og er pris og indeksregulert. Ved vesentlige endringer i de forutsetninger som ligger til grunn for denne avtalen, tas spørsmålet om eventuelle endringer opp med styret for senteret etter initiativ fra den enkelte kommune. 3. Ønsker en kommune å tre ut av avtalen, må dette meddeles senest ett år før avtalen skal fornyes - senest 31. desember Side18

19 Kommentarer til pkt. 1 Avtalen bygger på det prinsipp at senter mot incest og seksuelle overgrep for Møre og Romsdal er en privat stiftelse, og på denne bakgrunn blir å anse som et supplement til det offentlige hjelpeapparatet. Kommunenes ansvar begrenser seg derfor først og fremst til å gjelde økonomisk tilskudd til drift av senteret. Tilskudd fra kommunene er en forutsetning for statstilskuddet, som således skal dekke 80 % av godkjent driftsbudsjett. Det at utgiftsfordelingen i den enkelte kommune bygger på innbyggertallet i den enkelte kommune, er også løsningen som er anbefalt fra sentralt hold.(q22-20l4) I revidert rundskriv Q-22 fra Barne - likestillings og inkluderingsdepartementet er det blitt gjort kjent at mange av senter mot incest og seksuelle overgrep har en anstrengt økonomi bl. a som følge av utilstrekkelig lokal og regional økonomisk støtte til grunnfinansieringa. Departementet har i egne skriv til kommunene oppfordret alle kommuner om å bidra på dette spleiselaget for å kunne sikre dette tilbudet til innbyggerne i sin kommune. Sted Molde Dato..... Signatur Svanhild Lillebostad Signatur Daglig leder Senter mot incest og seksuelle overgrep M og R 0rg.nr Side19

20 ''_--..L -'. `. '~-. i. 5. Senter m ot incest og seksuelle overgrep i Møre og Rornsclal Hareid Kommune 10/10/20191 se. Ordførar Anders Riise Nr..,,:.,.y...._?._.N.. 1 ;;,'''=4;- '\::_ i tå ~ ie Kopi Leiar helse Ottar Grimstad ll fi fil-ifå 1H14 Rådhuset 6060Hareid i 3i Ai i gagne/ice, o Søknad om økonomisk tilskudd til drift av Senterflmotiincest og seksuelle overgrep for Møre og Romsdal for 2015.i 123 Seksuelle overgrep og incest er eit alvorlig samfunnsproblem. NO VA-rapportenfra 2007; «Forsking viser at kvar 5. jente og kvar 10. gutt har vært utsatt for alvorlige seksuelle krenkelser før fizlte 18 år. Undersøkinger viser også at halvparten av alle voksne med psykiske lidelser har vært utsattfor seksuelle overgrep eller vold som barn.» Antall seksualsaker i rettssystemet i Møre og Romsdal auka i 2013 med nær 30 %(imfr Kriminalstatestikk 2013). Barnehuset i Ålesund hadde i 2013 over 200 bam inne til avhør knytt til vold og overgrepsproblematikk. Dette må alle kommunar i Møre og Romsdal ta innover seg, og gjere noko med. Senter mot incest og seksuelle overgrep,møre og Romsdal, (SMISO MR),gir eit lavterskeltilbud og er eit fylkesdekkande senter for alle utsatte for incest og seksuelle overgrep og deira pårørande. Seksuelle overgrep kan ha store menneskelege konsekvensar. Forsking viser at mange utsette får problem med å meistre livet sitt både på kort og lang sikt.ved å bearbeide dei vonde hendingane får ein eit betre grunnlag for betre livskvalitet.i denne bearbeidinga og på vegen vidare mot eit betre liv kan SMISO utgjer ein skilnad og betre livskvalitet. Barne-, ungdom- og familiedirektoratet har bestemt at alle SMISO (22 senter i Norge)skal være eit økonomisk spleiselag mellom Staten og kommunane i kvart Fylke, med ein finansieringsmodell der 80 % av driftsmidla er statstilskot, medan 20 % er lokale tilskudd frå kommunar, helseføretak og fylkeskommunen. Vi er difor avhengige av tilskot frå kommunane, helseforetak og fylkeskommunen for å utløyse statstilskot. (sjå rundskriv Q sendt til årlig kommunane av Buf-dir.) Viktig å få presisere at Statstilskotet vert utløyst på grunnlag av dei kommunale tilskota. Ut frå Statistisk Sentralbyrås folketelling pr l. januar 2013 søkjer SMISO MR samtlige kommuner i fylket om kr. 4.- pr. innbyggjar,indeksregulert med 2,5 % Senter mot incest og seksuelle overgrep i Møre og Romsdal søkjer med dette Hareid Kommune om kr 20800,- iøkonomisk tilskudd for driftsåret Side20

21 Likeeins ber vi om at Dykkar kommune inngår 4. års driftsavtale med senteret og signerer vedlagte avtale og returnerer den til Senter mot incest og seksuelle overgrep Møre og Romsdal. Å kunne oppnå ei forutsigbar, god og stabil drift av senteret,kunne planlegge verksemda over fleire år er viktig både for brukararog dei tilsette, men dette forutset ein stabil økonomi. Arbeidet med å inngå langsiktige avtaler med den enkelte kommune er godt i gang, og pr. dags dato_har17 av 35 kommuner i Møre og Romsdal inngått 4 års avtale med oss. På grunn av fastsatt frist fra Barne- likestillings og inkluderingsdepartementet, ber vi om at driftstilskuddet på kr 20800,- for 2015 vert bekrefta i brev eller e-post innen Adresse:Senter mot incest og seksuelle overgrep Møre og Romsdal,Moldelivg.9,6415 Molde Informasjon om Senter mot incest og seksuelle overgrep Senter mot incest og seksuelle overgrep,møre og Romsdal, (SMISO MR),gir eit lavterskeltilbud og er eit fylkesdekkande senter for alle utsatte for incest og seksuelle overgrep og deira pårørande. Dei 22 sentra mot incest og seksuelle overgrep i Norge er eit supplement til det offentlege hjelpeapparat. Sentra er såleis ikkje å oppfatte som interesseorganisasjonar for utsette, men ein stad der det vert gitt naudsynt hjelp til sjølvhjelp for å bearbeide dei vonde opplevingane. Personalgruppa ved SMISO MR er høgskuleutdanna og tverrfagleg samansett (Sjukepleie -,sosionom-, vemepleieutdanna) Målgruppa for Smiso MR er bam,ungdom og vaksne av begge kjønn, som har vore utsette for seksuelle overgrep, og føresette/pårørande til utsette. Denne målgruppa får ikkje eit liknande tilbod på krisesentra eller valdtekts- /overgrepsmottaka,sidan desse kunhartilbodtil menneskei akuttkrise. Vi hjelper dei på vegen vidare til å finne muligheitene til å leve med det dei har opplevd. Forebyggande arbeid og desentralisert tilbud SMISO MR driv aktivt med forebyggjande arbeid retta mot bam, ungdom og voksne,samt delt vår kunnskap og kompetanse med fagfolk i det offentlege hjelpeapparatet.og fagfolk. Vi har siste åra hatt spesielt fokus på 9.klasse, og harvore rundt om på ulike ungdomsskular i fylket. Skuleåret 2013/2014 underviste vi nærare klassingar. Elevane svara på evalueringskjema (sjå vedlegg evalueringskjema),der eit av spørsmåla var;» Har dufått informasjon / undervisning om incest og seksuelle overgrep tidlegare?» Heile 70% av elevane svara at dei iflqg har_fåttinformasjon /undervisning om incest og seksuelle overgrep tidlegare. SMISOMR er eit fylkesdekkande tilbud og vi har som mål å vere lett tilgjengelig, kunne nå og gi eit godt tilbud til alle i Møre og Romsdal.. For å nå dette målet harvi startaopp desentralisert tilbud i Ørsta 2011 og i Kristiansund Vi arbeider aktivt med å kunne starteoppeitdesentralisert tilbodi Ålesundi Antall menneske som tek kontakt/ besøkjer Smiso MR er stadig aukande, og vi har brukarar frå dei fleste kommunene i Møre og Romsdal. Vi har og godt samarbeid med ulike offentlege Side21

22 etatar i mange av kommunane i fylket.vi viser for øvrig til vedlagte Årsmelding for 2013 og oppmuntrar Dykk til ä sjå innom nettsida vårwwwsmiso-mnno eller ta kontakt på tlf om Dykk treng meir informasjon om oss. Vi ber og om at denne søknaden vert vurdert som eit helsetilbod, og ikkie som et tilbod innan lcultugforeiningar eller lag. Vonar Dykkar kommune handsamar og bekreftar positivt søknaden vår på tilskuddet pålydande kr 20800,- innan Med vennlig helsing i ikzunt-iflll l illf lyxísq Svanhild MN Lillebostad Dagleg leiar Smiso MR Vedlegg: Årsmelding års-avtale Side22

23 2013 Årsmelding smiso Senter mot incest og seksuelle overgrep Møre og Romsdal SENTER MOT INCEST OG SEKSUELLE OVERGREP MØRE OG ROMSDAL Side23

24 smiso Besøksadresse: Moldelivegen Molde Telefonnummer: Org.nr: Innhold ÅrsMELDING SMISO 2013 Web: Facebook: Smiso M og R Organisasjon... 2 Styret for Smiso MR til og med Styret for Smiso MR fra Smiso MR sitt formål og virke... 4 Smiso MR sin faglige og metodiske tilnærming... 5 FMSO Fellesskap mot seksuelle overgrep... 5 Fagorganisasjoner i Smiso MR... 5 Våre lokaler... 6 Tilrettelagt for brukere med nedsatt funksjonsevne og særlige behov... 6 For å komme i kontakt med Smiso MR kan du... 6 Ansatte ved Smiso MR i Fagkompetanse hos ansatte i Ansatt-gruppa anno Lønn... 8 Forsikring og pensjonsordninger... 8 Samarbeid med ulike etater... 9 Statistikk Desentralisert tilbud Samarbeid med helseforetak Økonomi De som har bidratt med økonomisk støtte i Revidert Årsregnskap Styrets årsberetning for Tilskudd Regnskap og Revisjon Senterets ulike tilbud i Tilbud til menn Tilbud til brukere med etnisk minoritetsbakgrunn Tre årlige hendelser Brukermedvirkning Kompetanse og kompetansehevende kurs for ansatte Utadrettet virksomhet Oversikt utadrettet virksomhet Arbeids- og utviklingsoppgaver og samarbeid med andre Ord fra daglig leder SMISO Årsmelding 2013 Side24

25 Organisasjon Senter mot incest og seksuelle overgrep Møre og Romsdal har eksistert siden Vi er dermed inni vårt 12. driftsår. Senterets kortnavn er SMISO MR. Vertskommune er Molde kommune. SMISO MR er et fylkesdekkende tilbud. SMISO MR er organisert som stiftelse og styret for stiftelsen består av fem personer/representanter: Daglig leder for SMISO MR er sekretær uten stemmerett i styret. En representant fra vertskommunen Molde. En representant fra Kommunenes Sentralforbund. En representant er fagperson/ helseforetaket. En ansattrepresentant. En brukerrepresentant. Side25 SMISO Årsmelding

26 Styret Slik har styret for SMISO MR sett ut i 2013 valgt etter gjeldende vedtekter. Styret for SMISO MR frem til Styreleder Sverre Hovland Kommunenes Sentralforbund Nestleder Sigrun M. Talsethagen Vertskommunens representant Vara Elisabeth Rundtom Vara Lisbeth Rød Styremedlem Erik Gudbrandsen Fag representant\ Helse N og R Vara Brit Ingunn Hana Brukerrepresentant Anette P. Heggem Brukerrådsleder SMISO Nestleder brukerådet Ansattrepresentant Eva Breivik Veileder SMISO Vara Merete Nerland Sekretær Svanhild Lillebostad Daglig leder SMISO 03 SMISO Årsmelding 2013 Side26

27 Styret for SMISO MR fra Styreleder Elisabeth Rundtom Kommunenes Sentralforbund Nestleder Sigrun M. Talsethagen Vertskommunens representant Vara Tone Silseth Vara Lisbeth Rød Styremedlem Tone I. Skjerven Fag representant\ Helse N og R Vara Erik Gudbrandsen Brukerrepresentant Aimee Winsjanse Brukerrådsleder SMISO Vara Janne Kaldsvatsvik Ansattrepresentant Eva Breivik Veileder SMISO Vara Merete Nerland Sekretær Svanhild Lillebostad Daglig leder SMISO SMISO sitt formål og virkefelt Har som formål å gi hjelp til selvhjelp for mennesker utsatt for incest/seksuelle overgrep og deres familier. Personalet består av personer med tverrfaglig relevant kompetanse. Er et tilbud for barn, ungdom og voksne av begge kjønn som er eller har vært utsatt for incest eller andre seksuelle overgrep. Skal forebygge og kjempe mot seksuelle overgrep ved å synliggjøre og motarbeide forhold i samfunnet som legitimerer, underbygger og opprettholder over grepene. Skal arbeide for å spre kunnskap om incest/seksuelle overgrep og situasjonen til de som er utsatt. Drive virksomheten i nært samarbeid med andre senter mot incest og seksuelle overgrep. Side27 SMISO Årsmelding

Årsmelding... 1 Organisasjonsform:... 3 SMISO sitt formål og virkefelt:... 3 FMSO Fellesstiftelsen mot seksuelle overgrep :... 3 Styret har i 2009

Årsmelding... 1 Organisasjonsform:... 3 SMISO sitt formål og virkefelt:... 3 FMSO Fellesstiftelsen mot seksuelle overgrep :... 3 Styret har i 2009 Årsmelding 2009 2 Årsmelding... 1 Organisasjonsform:... 3 SMISO sitt formål og virkefelt:... 3 FMSO Fellesstiftelsen mot seksuelle overgrep :... 3 Styret har i 2009 bestått av:... 3 Fagkompetanse hos ansatte

Detaljer

Årsmelding. smiso. Senter mot incest og seksuelle overgrep Møre og Romsdal SENTER MOT INCEST OG SEKSUELLE OVERGREP MØRE OG ROMSDAL

Årsmelding. smiso. Senter mot incest og seksuelle overgrep Møre og Romsdal SENTER MOT INCEST OG SEKSUELLE OVERGREP MØRE OG ROMSDAL 2013 Årsmelding smiso Senter mot incest og seksuelle overgrep Møre og Romsdal SENTER MOT INCEST OG SEKSUELLE OVERGREP MØRE OG ROMSDAL smiso Besøksadresse: Moldelivegen 9 6415 Molde Telefonnummer: 711 15

Detaljer

Årsmelding. smiso. Senter mot incest og seksuelle overgrep Møre og Romsdal SENTER MOT INCEST OG SEKSUELLE OVERGREP MØRE OG ROMSDAL

Årsmelding. smiso. Senter mot incest og seksuelle overgrep Møre og Romsdal SENTER MOT INCEST OG SEKSUELLE OVERGREP MØRE OG ROMSDAL 2011 Årsmelding smiso Senter mot incest og seksuelle overgrep Møre og Romsdal SENTER MOT INCEST OG SEKSUELLE OVERGREP MØRE OG ROMSDAL smiso Besøksadresse: Moldelivegen 9 6415 Molde Telefonnummer: 711 15

Detaljer

2012 ÅRSMELDING. smiso SENTER MOT INCEST OG SEKSUELLE OVERGREP MØRE OG ROMSDAL. Senter mot incest og seksuelle overgrep Møre og Romsdal

2012 ÅRSMELDING. smiso SENTER MOT INCEST OG SEKSUELLE OVERGREP MØRE OG ROMSDAL. Senter mot incest og seksuelle overgrep Møre og Romsdal 2012 ÅRSMELDING smiso Senter mot incest og seksuelle overgrep Møre og Romsdal SENTER MOT INCEST OG SEKSUELLE OVERGREP MØRE OG ROMSDAL smiso Besøksadresse: Moldelivegen 9 6415 Molde Telefonnummer: 711 15

Detaljer

Møtestad: Hareid rådhus Dato: tirsdag, Tid:09:00

Møtestad: Hareid rådhus Dato: tirsdag, Tid:09:00 HAREID KOMMUNE Ordførar/Utvalsleiar MØTEINNKALLING Valstyret Møtestad: Hareid rådhus Dato: tirsdag, 10.09.2013 Tid:09:00 Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet AVTALAR MED TILTAK SOM GJELD OVERGREP, VALD OG LIKNANDE

SAKSDOKUMENT. Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet AVTALAR MED TILTAK SOM GJELD OVERGREP, VALD OG LIKNANDE VOLDA KOMMUNE SAKSDOKUMENT Sakshandsamar: Runa Bakke Arkivsak nr.: 2010/1374 Arkivkode: Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet AVTALAR MED TILTAK SOM GJELD OVERGREP, VALD OG LIKNANDE Administrasjonen

Detaljer

Møtestad: Hareid rådhus FSK rom Dato: torsdag, 18.12.2014 Tid:11:45

Møtestad: Hareid rådhus FSK rom Dato: torsdag, 18.12.2014 Tid:11:45 HAREID KOMMUNE Ordførar MØTEINNKALLING Formannskapet Møtestad: Hareid rådhus FSK rom Dato: torsdag, 18.12.2014 Tid:11:45 Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar

Detaljer

UTGIVELSESDAGAR AVIS. Motta korrektur på mail, godkjenn for trykk eller korriger evt. feil.

UTGIVELSESDAGAR AVIS. Motta korrektur på mail, godkjenn for trykk eller korriger evt. feil. UTGIVELSESDAGAR AVIS 1 2 3 Fyll ut bestillingsskjema www.mrfylke.no/annonse minst 3 virkedagar før innrykk. Motta korrektur på mail, godkjenn for trykk eller korriger evt. feil. Annonsekostnadar fakturerast

Detaljer

VANYLVEN KOMMUNE MØTEINNKALLING. Råd for funksjonshemma. Møtestad: Kommunestyresalen - Combisenteret, Fiskå Dato:

VANYLVEN KOMMUNE MØTEINNKALLING. Råd for funksjonshemma. Møtestad: Kommunestyresalen - Combisenteret, Fiskå Dato: VANYLVEN KOMMUNE MØTEINNKALLING UTVAL: Råd for funksjonshemma Møtestad: Kommunestyresalen - Combisenteret, Fiskå Dato: 20.01.2014 Tid: 10:00 Medlemar som er ugilde i ei sak, vert bedne om å gje melding,

Detaljer

Møtestad: Hareid rådhus KST sal Dato: torsdag, Tid:17:00

Møtestad: Hareid rådhus KST sal Dato: torsdag, Tid:17:00 HAREID KOMMUNE Ordførar MØTEINNKALLING Formannskapet Møtestad: Hareid rådhus KST sal Dato: torsdag, 17.12.2015 Tid:17:00 Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar

Detaljer

Innkallinga og saklista har vore kunngjord med oppslag i rådhuset.

Innkallinga og saklista har vore kunngjord med oppslag i rådhuset. MØTEPROTOKOLL Utval: Formannskapet Møtestad: KST sal Hareid rådhus Dato: 13.10.2014 Møtet tok til 12:00 Møtet slutta 15:05 Formannskapet var kalla inn i samsvar med kommunelova 32, pkt.2 og reglementet

Detaljer

Møtestad: Hareid rådhus Dato: onsdag, 18.12.2013 Tid:11:00

Møtestad: Hareid rådhus Dato: onsdag, 18.12.2013 Tid:11:00 HAREID KOMMUNE Ordførar MØTEINNKALLING Formannskapet Møtestad: Hareid rådhus Dato: onsdag, 18.12.2013 Tid:11:00 Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar kan verte

Detaljer

Arbeidsnotat til bymøtet 7. mai 2007, tiltaket Tilflytting 2017 Av Heidi-Iren Wedlog Olsen og Severin Aarsnes

Arbeidsnotat til bymøtet 7. mai 2007, tiltaket Tilflytting 2017 Av Heidi-Iren Wedlog Olsen og Severin Aarsnes Arbeidsnotat til bymøtet 7. mai 2007, tiltaket Tilflytting 2017 Av Heidi-Iren Wedlog Olsen og Severin Aarsnes Anne og Thomas på flyttefot Flyttemønster blant ungdom/unge vaksne i Møre og Romsdal, 1980

Detaljer

Kommunereforma Tilråding. Pressekonferanse Molde 3. okt. 2016

Kommunereforma Tilråding. Pressekonferanse Molde 3. okt. 2016 Kommunereforma Tilråding Pressekonferanse Molde 3. okt. 2016 Litt om innhaldet Oppdraget Kvifor reform Hovudmål og kriterier Fylkesmannens tilråding Endring av kommunestruktur på kort sikt Vegen vidare

Detaljer

Gjeldsbøra i kommunane Møre og Romsdal

Gjeldsbøra i kommunane Møre og Romsdal Gjeldsbøra i kommunane Møre og Romsdal Høg gjeld = færre teneste? For å yte gode tenester til innbyggarane treng kommunane gode barnehage- og skulebygg, vegar, gode infrastrukturar for vassforsyning,

Detaljer

ULSTEIN KOMMUNE Ulstein eigedomsselskap KF

ULSTEIN KOMMUNE Ulstein eigedomsselskap KF ULSTEIN KOMMUNE Ulstein eigedomsselskap KF Nasjonalforeningen for folkehelsen Att: Randi Kiil Postboks 7139 Majorstuen 0307 OSLO Saksnr Løpenr Dato 2014/907 11911/2014 17.12.2014 MELDING OM VEDTAK De får

Detaljer

OPPREISNINGSORDNING FOR TIDLEGARE BARNEVERNSBARN I MØRE OG ROMSDAL SØKNADSSKJEMA

OPPREISNINGSORDNING FOR TIDLEGARE BARNEVERNSBARN I MØRE OG ROMSDAL SØKNADSSKJEMA Offl 13, jfr fvl 13, første ledd OPPREISNINGSORDNING FOR TIDLEGARE BARNEVERNSBARN I MØRE OG ROMSDAL SØKNADSSKJEMA Oppreisningsordning for tidligere barnevernsbarn i Møre og Romsdal blei vedteke av Fylkesmøte

Detaljer

Møtestad: HAREID RÅDHUS Dato: onsdag, Tid:17:00

Møtestad: HAREID RÅDHUS Dato: onsdag, Tid:17:00 Ordførar/Utvalsleiar MØTEINNKALLING Formannskapet Møtestad: HAREID RÅDHUS Dato: onsdag, 04.01.2012 Tid:17:00 Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar kan verte

Detaljer

TILRÅDING. Kommunereforma i Møre og Romsdal. Oslo 8. des Prosjektleiar Vigdis Rotlid Vestad

TILRÅDING. Kommunereforma i Møre og Romsdal. Oslo 8. des Prosjektleiar Vigdis Rotlid Vestad TILRÅDING Kommunereforma i Møre og Romsdal Oslo 8. des. 2016 Prosjektleiar Vigdis Rotlid Vestad Kommunereforma har engasjert Folkemøte i Vestnes Ungdomspanelet på besøk hos statsråden Litt om innhaldet

Detaljer

Møtestad: Ørsta kulturhus Dato: onsdag, Tid:09:00

Møtestad: Ørsta kulturhus Dato: onsdag, Tid:09:00 HAREID KOMMUNE Utvalsleiar MØTEINNKALLING Råd for menneske med nedsatt funksjonsevne Møtestad: Ørsta kulturhus Dato: onsdag, 29.03.2017 Tid:09:00 Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding,

Detaljer

STATUS FOR DEMENSOMSORGA I MØRE OG ROMSDAL Demenskonferansen 2017 Ålesund, den mars Eli Mette Finnøy, rådgivar Omsorg 2020

STATUS FOR DEMENSOMSORGA I MØRE OG ROMSDAL Demenskonferansen 2017 Ålesund, den mars Eli Mette Finnøy, rådgivar Omsorg 2020 STATUS FOR DEMENSOMSORGA I MØRE OG ROMSDAL Demenskonferansen 2017 Ålesund, den 8. 9. mars Eli Mette Finnøy, rådgivar Omsorg 2020 Demensplan 2020 Demensplan 2020 byggjer på erfaringar i Demensplan 2015

Detaljer

Innkallinga og saklista har vore kunngjord med oppslag i rådhuset.

Innkallinga og saklista har vore kunngjord med oppslag i rådhuset. HAREID KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Utval: Levekårsutvalet Møtestad: Kommunestyresalen Hareid rådhus Dato: 26.11.2013 Møtet tok til 14:00 Møtet slutta 15:35 Levekårsutvalet var kalla inn i samsvar med kommunelova

Detaljer

Saksnr Utval Møtedato Regional- og næringsutvalet

Saksnr Utval Møtedato Regional- og næringsutvalet saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 02.03.2017 20606/2017 Kim Tornes Saksnr Utval Møtedato Regional- og næringsutvalet 14.03.2017 Fordeling av kommunale næringsfond 2017 Bakgrunn Fylkeskommunen

Detaljer

Kommunereforma. Tilråding. 18. okt. 2016

Kommunereforma. Tilråding. 18. okt. 2016 Kommunereforma Tilråding 18. okt. 2016 Litt om innhaldet Oppdraget Kvifor reform Hovudmål og kriterier Fylkesmannens tilråding - på lang sikt Endring av kommunestruktur på kort sikt Vegen vidare Oppdragsbrev

Detaljer

FASTE MEDLEMAR SOM MØTTE: Namn Funksjon Representerar Ottar Røyset Leiar H Øyvind Grimstad Medlem FRP Ingunn Petrin Pettersen Nestleiar FL

FASTE MEDLEMAR SOM MØTTE: Namn Funksjon Representerar Ottar Røyset Leiar H Øyvind Grimstad Medlem FRP Ingunn Petrin Pettersen Nestleiar FL HAREID KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Utval: Levekårsutvalet Møtestad: Kommunestyresalen Hareid rådhus Dato: 01.10.2013 Møtet tok til 14:00 Møtet slutta 17:20 Levekårsutvalet var kalla inn i samsvar med kommunelova

Detaljer

Kvam herad KVAM UNGDOMSRÅD. Møteinnkalling

Kvam herad KVAM UNGDOMSRÅD. Møteinnkalling Kvam herad KVAM UNGDOMSRÅD Møteinnkalling Møtedato: 03.11.2010 Møtestad: Ungdomsbasen Møtetid: Kl. 09:00 Varamedlemmer møter etter nærare innkalling. Forfall skal meldast til Birte Brakestad på tlf. :

Detaljer

I landet er det heilt ledige. Dette er 3,1 prosent av arbeidsstokken, og er ei auke på 7,3 prosent samanlikna med same periode i fjor.

I landet er det heilt ledige. Dette er 3,1 prosent av arbeidsstokken, og er ei auke på 7,3 prosent samanlikna med same periode i fjor. Nr.: 8/ 2015 28. august 2015 Vi er nå inne i ei utfordrande tid der arbeidsløysa stig raskt samtidig som delar av næringane i Møre og Romsdal har store utfordingar med å fylle ordrebøkene. Det gjer at

Detaljer

ULSTEIN KOMMUNE Teknisk etat

ULSTEIN KOMMUNE Teknisk etat ULSTEIN KOMMUNE Teknisk etat Tømrer Prosjekt AS Røysbakken 5 6100 VOLDA Saksnr Løpenr Dato 2015/1981 6261/2016 10.05.2016 MELDING OM VEDTAK UTBYGGINGSAVTALE - FELTUTBYGGING OMRÅDE KS4, HOLSEKERDALEN, GNR.

Detaljer

Marit Hovde Syltebø Rådgivar Møre og Romsdal fylke Om kompetanseutvikling i lys av St.meld.nr. 25

Marit Hovde Syltebø Rådgivar Møre og Romsdal fylke Om kompetanseutvikling i lys av St.meld.nr. 25 Marit Hovde Syltebø Rådgivar Møre og Romsdal fylke Om kompetanseutvikling i lys av St.meld.nr. 25 Foredrag frå seminaret Kompetansebehov og rekruttering Samhandling kommunar, høgskular og fylke Aasenauditoriet

Detaljer

10 / 2015. Retningslinjer for statlig tilskudd til sentre mot incest og seksuelle overgrep og ressurssentre mot voldtekt (kap.

10 / 2015. Retningslinjer for statlig tilskudd til sentre mot incest og seksuelle overgrep og ressurssentre mot voldtekt (kap. 10 / 2015 Retningslinjer for statlig tilskudd til sentre mot incest og seksuelle overgrep og ressurssentre mot voldtekt (kap. 840 post 61) Innhold Innledning... 3 1. Formål... 3 2. Søknad... 3 3. Krav

Detaljer

ULSTEIN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Utval: Ulstein formannskap Møtestad: Kommunestyresalen, Ulstein rådhus Dato: 10.11.2015 Tid: 16:05 17:20

ULSTEIN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Utval: Ulstein formannskap Møtestad: Kommunestyresalen, Ulstein rådhus Dato: 10.11.2015 Tid: 16:05 17:20 ULSTEIN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Utval: Ulstein formannskap Møtestad: Kommunestyresalen, Ulstein rådhus Dato: 10.11.2015 Tid: 16:05 17:20 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Knut Erik Engh

Detaljer

Dato: Fredag 25. februar 2011 08:52 Emne: Sak til OD-møtet 9.mars 2011. Notat til organisasjonane. Sak til OD-møtet 9.mars 2011

Dato: Fredag 25. februar 2011 08:52 Emne: Sak til OD-møtet 9.mars 2011. Notat til organisasjonane. Sak til OD-møtet 9.mars 2011 Fra: Iver Kåre Mjelve/MRFYLKE Til: Arne.Yksnoy@fials.no, Einar Skjegstad/MRFYLKE@MRFYLKE, Ole Bjørn Helberg/MRFYLKE@MRFYLKE, ole.bjorn.helberg@utdanningsforbundet.no, Harriet Martinsen/MRFYLKE@MRFYLKE,

Detaljer

Årsmelding. smiso. Senter mot incest og seksuelle overgrep SENTER MOT INCEST OG SEKSUELLE OVERGREP MØRE OG ROMSDAL

Årsmelding. smiso. Senter mot incest og seksuelle overgrep SENTER MOT INCEST OG SEKSUELLE OVERGREP MØRE OG ROMSDAL 2014 Årsmelding smiso Senter mot incest og seksuelle overgrep SENTER MOT INCEST OG SEKSUELLE OVERGREP MØRE OG ROMSDAL smiso Besøksadresse: Moldelivegen 9 6415 Molde Telefonnummer: 711 15 155 974 15 580

Detaljer

MØTEINNKALLING. Vi ber om at forfall vert meldt til servicekontoret/utvalssekretær på telefon 700 58 700.

MØTEINNKALLING. Vi ber om at forfall vert meldt til servicekontoret/utvalssekretær på telefon 700 58 700. VOLDA KOMMUNE Utvalg: Valnemnda Møtestad: 1. etg., Volda samfunnshus Dato: 30.01.2014 Tid: 16:00 MØTEINNKALLING Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar kan bli

Detaljer

Til Medlemmene i Skolelederforbundet, Møre og Romsdal. Lokale forhandlingar hausten 2012

Til Medlemmene i Skolelederforbundet, Møre og Romsdal. Lokale forhandlingar hausten 2012 Til Medlemmene i Skolelederforbundet, Møre og Romsdal Lokale forhandlingar hausten 2012 Hausten er komen, og med det tida for lokale forhandlingar i kommunene. Vi i styret opplever mange spørsmål kring

Detaljer

I landet er det heilt ledige. Dette er 2,9 prosent av arbeidsstokken, og er ei auke på 10,9 prosent samanlikna med same periode i fjor.

I landet er det heilt ledige. Dette er 2,9 prosent av arbeidsstokken, og er ei auke på 10,9 prosent samanlikna med same periode i fjor. Nr.: 1/ 215 3. oktober 215 Fortsatt auke i arbeidsløysa Denne månaden har vi hatt ei auke i arbeidsløysa på nærare 3 når vi tek omsyn til dei normale sesongvariasjonane. Det er ei forventa auke, og me

Detaljer

Saksnr Innhald Arkivsaknr Godkjenning av protokoll

Saksnr Innhald Arkivsaknr Godkjenning av protokoll Midsund kommune Møteinnkalling Utval: Formannskapet Møtestad: Kantina, Kommunehuset Dato: 09.10.2007 Tid: 13:00 Forfall må meldast til utvalssekretær på telefon 71 27 05 00 som syt for innkalling av varamedlemmer.

Detaljer

Aktuelt i lov- og avtaleverk OU-19 Geiranger, 2.10.12

Aktuelt i lov- og avtaleverk OU-19 Geiranger, 2.10.12 Aktuelt i lov- og avtaleverk OU-19 Geiranger, 2.10.12 Tema fellesøkt utfrå deltakarane på kurset HTA ulike avtaleverk Fellesbestemmelsane Reisetid KS gen/ KS-skule/staten /PBL-A/ FUS/Spekter SGS 2010 «Leirskuleavtalen»

Detaljer

Totalt Møre og Romsdal 2014: ,8 Totalt Møre og Romsdal 2015: ,3 Totalt Møre og Romsdal 2016: ,1

Totalt Møre og Romsdal 2014: ,8 Totalt Møre og Romsdal 2015: ,3 Totalt Møre og Romsdal 2016: ,1 Møre og Romsdal Bondelag Mai 2017 Arild Erlien Slaktestatistikk fordelt på kjøttslag per kommune i Møre og Romsdal 2014, 2015 og 2016 2014 2015 2016 Totalt Møre og Romsdal 2014: 10 352 060,8 Totalt Møre

Detaljer

Møteinnkalling. Utval: Ungdomspanelet Møtestad: Rica Seilet i Molde Dato: 06.- 07.12.2010 Tid: Kl.12.00

Møteinnkalling. Utval: Ungdomspanelet Møtestad: Rica Seilet i Molde Dato: 06.- 07.12.2010 Tid: Kl.12.00 Møteinnkalling Utval: Ungdomspanelet Møtestad: Rica Seilet i Molde Dato: 06.- 07.12.2010 Tid: Kl.12.00 Forfall skal meldast til koordinator, Anne Berit Svenkerud Halle, 98 41 30 03, som kallar inn varamedlem.

Detaljer

HELSE MØRE OG ROMSDAL

HELSE MØRE OG ROMSDAL HELSE MØRE OG ROMSDAL Administrativt samhandlingsutval for Nordmøre og Romsdal Administrativt samhandlingsutval for Sunnmøre NOTAT Ny turnuslegeordningen endring av tilsettingsprosess og samarbeid med

Detaljer

SAKLISTE MED SAKSDOKUMENT

SAKLISTE MED SAKSDOKUMENT MØTEPROTOKOLL Utval: Næring og miljøutvalet Møtestad: FSK rom Hareid rådhus Dato: 27.10.2015 Møte tok til 15:00 Møte slutta 17:10 Næring og miljøutvalet var kalla inn i samsvar med kommunelova 32, pkt.2

Detaljer

MØTEINNKALLING. Vi ber om at forfall vert meldt til servicekontoret/utvalssekretær på telefon 700 58 700.

MØTEINNKALLING. Vi ber om at forfall vert meldt til servicekontoret/utvalssekretær på telefon 700 58 700. VOLDA KOMMUNE Utvalg: Ungdomsrådet Møtestad: Møterom A, Volda Rådhus Dato: 31.05.2010 Tid: 15:00 mrk. tida MØTEINNKALLING Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar

Detaljer

MØTEINNKALLING. Forfall til møter i kommunale organer skal vere gyldig i hht. Lov om kommuner og fylkeskommuner 40, nr. 1.

MØTEINNKALLING. Forfall til møter i kommunale organer skal vere gyldig i hht. Lov om kommuner og fylkeskommuner 40, nr. 1. MØTEINNKALLING Utval: Komite for Helse og omsorg Møtestad: Herøy rådhus, formannskapssalen Dato: 16.05.2013 Tid: 12:00 Melding om forfall til tlf. 70081300. Forfall til møter i kommunale organer skal vere

Detaljer

ARBEIDSINNVANDRING EIN RESSURS FOR VESTLANDET KVA KJENNETEIKNAR KOMMUNANE I MØRE OG ROMSDAL?

ARBEIDSINNVANDRING EIN RESSURS FOR VESTLANDET KVA KJENNETEIKNAR KOMMUNANE I MØRE OG ROMSDAL? ARBEIDSINNVANDRING EIN RESSURS FOR VESTLANDET KVA KJENNETEIKNAR KOMMUNANE I MØRE OG ROMSDAL? FINN OVE BÅTEVIK Dialogmøte mangfald og inkludering. Møre og Romsdal fylkeskommune, Ålesund, 13. november 2014.

Detaljer

Overgrepsmottak Primærhelsetenesta sitt tilbod til utsette for seksuelle overgrep og vald i nære relasjonar. Steinar Hunskår

Overgrepsmottak Primærhelsetenesta sitt tilbod til utsette for seksuelle overgrep og vald i nære relasjonar. Steinar Hunskår Overgrepsmottak Primærhelsetenesta sitt tilbod til utsette for seksuelle overgrep og vald i nære relasjonar Steinar Hunskår Disposisjon Overgrepsmottak kompetansesenteret si rolle Status 2009 og kva har

Detaljer

MØTEINNKALLING. Vi ber om at forfall vert meldt til servicekontoret/utvalssekretær på telefon

MØTEINNKALLING. Vi ber om at forfall vert meldt til servicekontoret/utvalssekretær på telefon MØTEINNKALLING Utvalg: Administrasjonsutvalet Møtestad: Møterom Austefjorden, Volda rådhus Dato: 04.10.2016 Tid: 10:20 Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar

Detaljer

Austevoll kommune MØTEINNKALLING

Austevoll kommune MØTEINNKALLING Austevoll kommune MØTEINNKALLING Utval: RÅD FOR MENNESKE MED NEDSETT FUNKSJONSEVNE Møtestad: KOMMUNESTYRESALEN Møtedato: 03.06.2013 Kl. 15.00 Eventuelt forfall skal meldast til tlf. 55 08 10 00 Offentleg

Detaljer

VANYLVEN KOMMUNE MØTEINNKALLING. Råd for funksjonshemma. Møtestad: Kommunestyresalen - Combisenteret, Fiskå Dato:

VANYLVEN KOMMUNE MØTEINNKALLING. Råd for funksjonshemma. Møtestad: Kommunestyresalen - Combisenteret, Fiskå Dato: VANYLVEN KOMMUNE MØTEINNKALLING UTVAL: Råd for funksjonshemma Møtestad: Kommunestyresalen - Combisenteret, Fiskå Dato: 02.03.2017 Tid: 12:00 Medlemar som er ugilde i ei sak, vert bedne om å gje melding,

Detaljer

Innkallinga og saklista har vore kunngjord med oppslag i rådhuset.

Innkallinga og saklista har vore kunngjord med oppslag i rådhuset. HAREID KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Utval: Levekårsutvalet Møtestad: Kommunestyresalen Hareid rådhus Dato: 21.01.2014 Møtet tok til 14:00 Møtet slutta 15:35 Levekårsutvalet var kalla inn i samsvar med kommunelova

Detaljer

Organisering av folehelsearbeidet

Organisering av folehelsearbeidet Organisering av folehelsearbeidet Svein Neerland Seksjonsleder folkehelse og fysisk aktivitet, Møre og Romsdal fylkeskommune 1 Organisering av folkehelsearbeidet i Møre og Romsdal Politisk: 1.Fylkestinget

Detaljer

Forord. Vår visjon: Alle har rett til eit meiningsfylt liv. Vårt mål: Alle skal ha ei god psykisk helse og kunne meistre eiget liv.

Forord. Vår visjon: Alle har rett til eit meiningsfylt liv. Vårt mål: Alle skal ha ei god psykisk helse og kunne meistre eiget liv. HANDLINGSPLAN 2014 Forord Planen byggjer på Mental Helse sine mål og visjonar, og visar kva oss som organisasjon skal jobbe med i 2014. Landstyret har vedteke at tema for heile organisasjonen i 2014 skal

Detaljer

OFFENTLEG MØTEPROTOKOLL

OFFENTLEG MØTEPROTOKOLL Leikanger kommune OFFENTLEG MØTEPROTOKOLL Leikanger ungdomsråd Møtestad: Gamlekantina Møtedato: 22.04.2016 Tid: 08:30-10:30 SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 5/16 16/25 Ungdomsmedverknad i kommunereforma

Detaljer

Innkallinga og saklista har vore kunngjord med oppslag i rådhuset.

Innkallinga og saklista har vore kunngjord med oppslag i rådhuset. HAREID KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Utval: Levekårsutvalet Møtestad: Kommunestyresalen Hareid rådhus Dato: 02.09.2014 Møtet tok til 14:00 Møtet slutta 16:25 Levekårsutvalet var kalla inn i samsvar med kommunelova

Detaljer

INFORMASJON HJELPEINSTANSANE

INFORMASJON HJELPEINSTANSANE INFORMASJON OM HJELPEINSTANSANE for barnehage og skule Ål kommune I dette heftet er det samla informasjon om hjelpeinstansar som samarbeider med barnehage og skule. Desember 2014 PPT FOR ÅL OG HOL Pedagogisk-psykologisk

Detaljer

Tokke kommune. Kontrollutvalet. Medlemmar og varamedlemmar Dato 07.05.2015. Tokke kommune - kontrollutvalet. Det vert med dette kalla inn til møte:

Tokke kommune. Kontrollutvalet. Medlemmar og varamedlemmar Dato 07.05.2015. Tokke kommune - kontrollutvalet. Det vert med dette kalla inn til møte: Vår ref. 15/537-2 033 /KASB Medlemmar og varamedlemmar Dato 07.05.2015 Tokke kommune - kontrollutvalet Det vert med dette kalla inn til møte: Dato: 11.05.2015 Tid: kl 10.00 12.00 Sted: Møterom Kultur,

Detaljer

Innkallinga og saklista har vore kunngjord med oppslag i rådhuset.

Innkallinga og saklista har vore kunngjord med oppslag i rådhuset. HAREID KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Utval: Formannskapet Møtestad: Kommunestyresalen Hareid rådhus Dato: 19.06.2014 Møtet tok til 15:00 Møtet slutta 17:45 Formannskapet var kalla inn i samsvar med kommunelova

Detaljer

Innkallinga og saklista har vore kunngjord med oppslag i rådhuset.

Innkallinga og saklista har vore kunngjord med oppslag i rådhuset. HAREID KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Utval: LEVEKÅRSUTVALET Møtestad: Hareid rådhus Dato: 18.10.2011 Møtet tok til 15:30 Møtet slutta 16:50 LEVEKÅRSUTVALET var kalla inn i samsvar med kommunelova 32, pkt.2 og

Detaljer

ULSTEIN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Utval: Ulstein formannskap Møtestad: Kantina, Reiten Dato: Tid: 14:00 17:05

ULSTEIN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Utval: Ulstein formannskap Møtestad: Kantina, Reiten Dato: Tid: 14:00 17:05 ULSTEIN KOMMUNE Utval: Ulstein formannskap Møtestad: Kantina, Reiten Dato: 13.09.2016 Tid: 14:00 17:05 MØTEPROTOKOLL Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Knut Erik Engh Ordførar FRP Steinar

Detaljer

Kommunereforma i Møre og Romsdal 10. feb Oppstartsmøte Nye Norddal og Stordal kommune

Kommunereforma i Møre og Romsdal 10. feb Oppstartsmøte Nye Norddal og Stordal kommune Kommunereforma i Møre og Romsdal 10. feb. 2017 Oppstartsmøte Nye Norddal og Stordal kommune 1 Oppstartsmøte Nye Norddal og Stordal kommune PROGRAM Kl. 13.00 Vel møtt v/ordførar i Stordal Kl. 13.10 Helsing

Detaljer

GLOPPEN KOMMUNE ADMINISTRASJONSUTVALET

GLOPPEN KOMMUNE ADMINISTRASJONSUTVALET ADMINISTRASJONSUTVALET MØTEINNKALLING Møtedato: 03.09.2015 Møtestad: Heradshuset Møtetid: Kl. 16:00 Merk deg møtetidspunktet! Den som har lovleg forfall, eller er ugild i nokon av sakene, må melde frå

Detaljer

Regelverk for statlig tilskudd til sentre mot incest og seksuelle overgrep og ressurssentre mot voldtekt

Regelverk for statlig tilskudd til sentre mot incest og seksuelle overgrep og ressurssentre mot voldtekt POSTADRESSE: Postboks 2233, 3103 Tønsberg Rundskriv Sentralbord: 466 15 000 bufdir.no 10 / 2018 Regelverk for statlig tilskudd til sentre mot incest og seksuelle overgrep og ressurssentre mot voldtekt

Detaljer

HAREID KOMMUNE Sektor for velferd

HAREID KOMMUNE Sektor for velferd Helse- og Omsorgsdepartementet MELDING OM VEDTAK frå møte i Hareid formannskap 11/8 2012 Saksnr Løpenr. Klassering Avd / sakshandsamar Dato 2012/1270 8453/2012 G21 SVEL/ OG HØYRING - NY TURNUSTENESTE FOR

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utval: BRUKARUTVAL FOR SAMHANDLINGSREFORMA Møtestad: Rådhuset Møtedato: 27.04.2015 Tid: 10.00

MØTEINNKALLING. Utval: BRUKARUTVAL FOR SAMHANDLINGSREFORMA Møtestad: Rådhuset Møtedato: 27.04.2015 Tid: 10.00 MØTEINNKALLING Utval: BRUKARUTVAL FOR SAMHANDLINGSREFORMA Møtestad: Rådhuset : 27.04.2015 Tid: 10.00 Medlemene vert med dette innkalla til møtet. Evt. forfall må meldast til kommunen v/sekretariatet, tlf.

Detaljer

Møteinnkalling 3/17 P3

Møteinnkalling 3/17 P3 Møteinnkalling 3/17 P3 Delprosjekt: P3 Interkommunalt samarbeid Møtestad: Skodje rådhus Dato: 02.11.2017 Tid: 0900-1200 Medlem Vara Oddvar Myklebust, leiar Nils Magne Abelseth Sandøy kommune Frode Andresen,

Detaljer

Medlemmer som er ugilde i ei sak vert bedne om å gi melding, slik at varamedlemmer kan verte kalla inn. Jf. 8, 3. ledd i forvaltningslova.

Medlemmer som er ugilde i ei sak vert bedne om å gi melding, slik at varamedlemmer kan verte kalla inn. Jf. 8, 3. ledd i forvaltningslova. ULSTEIN KOMMUNE Møteinnkalling Utval: Valstyret Møtestad: Kommunestyresalen, Ulstein rådhus Dato: 10.06.2014 Tid: 14:00 (etter formannskapsmøtet) Medlemmer som er ugilde i ei sak vert bedne om å gi melding,

Detaljer

MØTEINNKALLING. Orientering om kulturminneregistreringsprosjektet v/ Gunhild Alis Berge Stang SAKLISTE

MØTEINNKALLING. Orientering om kulturminneregistreringsprosjektet v/ Gunhild Alis Berge Stang SAKLISTE MØTEINNKALLING Utval: UTVAL FOR OPPVEKST OG OMSORG Møtestad: Rådhuset Møtedato: 10.09.2013 Tid: 16.30 Kl. 1630-1700: Orientering om kulturminneregistreringsprosjektet v/ Gunhild Alis Berge Stang Varamedlemmer

Detaljer

- status formidling innleiing ved seksjonsleiar Inger Anita Sjømæling. - status utvekslingsmodellen innleiing ved seksjonsleiar Inger Anita Sjømæling

- status formidling innleiing ved seksjonsleiar Inger Anita Sjømæling. - status utvekslingsmodellen innleiing ved seksjonsleiar Inger Anita Sjømæling Møteinnkalling Utval: Yrkesopplæringsnemnda/Utdanningsutvalet Møtestad: 101 Fylkeshuset i Molde Dato: 23.10.2014 Tid: 10:30 Forfall skal meldast til utvalssekretær Ann Torill Vaksvik tlf 71 25 88 56 eller

Detaljer

Møtestad: Hareid rådhus, KST salen Dato: tysdag, Tid:13:45

Møtestad: Hareid rådhus, KST salen Dato: tysdag, Tid:13:45 HAREID KOMMUNE Ordførar MØTEINNKALLING Valstyret Møtestad: Hareid rådhus, KST salen Dato: tysdag, 26.2.2013 Tid:13:45 Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar kan

Detaljer

Møtestad: Hareid rådhus FSK rom Dato: tysdag, 1.9.2015 Tid:14:00

Møtestad: Hareid rådhus FSK rom Dato: tysdag, 1.9.2015 Tid:14:00 HAREID KOMMUNE Utvalsleiar MØTEINNKALLING Eldrerådet Møtestad: Hareid rådhus FSK rom Dato: tysdag, 1.9.2015 Tid:14:00 Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar kan

Detaljer

Stigande utdanningsnivå i Møre og Romsdal

Stigande utdanningsnivå i Møre og Romsdal UTDANNINGSNIVÅET Stigande utdanningsnivå i Møre og Romsdal Stigande utdanningsnivå Utdanningsnivået i den norske befolkninga er stadig stigande og andelen med ei utdanning på universitets og høgskolenivå

Detaljer

MØTEPROTOKOLL HERØY KOMMUNE. Utval: Komite for Helse og omsorg Stad: Herøy rådhus, Kantina Dato: Tid: 14:00 17:20

MØTEPROTOKOLL HERØY KOMMUNE. Utval: Komite for Helse og omsorg Stad: Herøy rådhus, Kantina Dato: Tid: 14:00 17:20 HERØY KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Utval: Komite for Helse og omsorg Stad: Herøy rådhus, Kantina Dato: 24.10.2012 Tid: 14:00 17:20 Medlemer som møtte: Fred Hansen Leder H Hege Nedreberg Vestavik Medlem H Karly

Detaljer

Møteinnkalling. Komite for helse og sosial. Dagsorden. Utvalg: Møtested: Rådhuset, Dato: Onsdag 08.12.2010 Tidspunkt: Kl. 14:30

Møteinnkalling. Komite for helse og sosial. Dagsorden. Utvalg: Møtested: Rådhuset, Dato: Onsdag 08.12.2010 Tidspunkt: Kl. 14:30 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Komite for helse og sosial Rådhuset, Dato: Onsdag 08.12.2010 Tidspunkt: Kl. 14:30 Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt sekretær for Komite for helse og sosial

Detaljer

Ove Fekene, Kristin S. Torson, Janne Brøndbo, frå Bygdearkivet: Syver Hjelmen, Berit Marie Sørhøy og Kristofer Eitrheim

Ove Fekene, Kristin S. Torson, Janne Brøndbo, frå Bygdearkivet: Syver Hjelmen, Berit Marie Sørhøy og Kristofer Eitrheim MØTEPROTOKOLL Hovudutval for Livsløp Dato: 26.01.2012 kl. 12:00 Stad: Hemsedal Folkebibliotek Arkivsak: 12/00010 Tilstades: Møtande varamedlemer: Forfall: Andre: Protokollførar: Håvard Venås (KrF), Øyvind

Detaljer

Levekårsutvalet var kalla inn i samsvar med kommunelova 32, pkt.2 og reglementet til Hareid kommune.

Levekårsutvalet var kalla inn i samsvar med kommunelova 32, pkt.2 og reglementet til Hareid kommune. MØTEPROTOKOLL Utval: Levekårsutvalet Møtestad: KST sal Myrane Dato: 28.11.2017 Møte tok til 15:00 Møte slutta 17:00 Levekårsutvalet var kalla inn i samsvar med kommunelova 32, pkt.2 og reglementet til

Detaljer

Side 2 av 8 SAKLISTE Saker til handsaming på møtet Sak nr. Arkivsak Sakstittel Merknad 001/12 12/107 Faste saker 002/12 12/69 Revisjon av lønspolitisk

Side 2 av 8 SAKLISTE Saker til handsaming på møtet Sak nr. Arkivsak Sakstittel Merknad 001/12 12/107 Faste saker 002/12 12/69 Revisjon av lønspolitisk SAMNANGER KOMMUNE Side 1 av 8 MØTEINNKALLING Utval: Administrasjonsutvalet Møtedato: 08.02.2012 Møtetid: 13.00 - Møtestad: Kommunehuset Varamedlem skal ikkje møta utan nærare innkalling Forfall til møtet

Detaljer

MØTEINNKALLING. Vi ber om at forfall vert meldt til servicekontoret/utvalssekretær på telefon

MØTEINNKALLING. Vi ber om at forfall vert meldt til servicekontoret/utvalssekretær på telefon VOLDA KOMMUNE Utvalg: Valnemnda Møtestad: 1. etg., Samfunnshuset i Volda Dato: 02.03.2017 Tid: 14:00 MØTEINNKALLING Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar kan

Detaljer

Utvalgte KOSTRA tall.

Utvalgte KOSTRA tall. Utvalgte KOSTRA tall KOSTRA (KOmmune-STat-RApportering) er eit nasjonalt informasjonssystem som gir informasjon om kommunal og fylkeskommunal verksemd. Talmaterialet omfattar det meste av verksemda i kommunane

Detaljer

KOMMUNEREFORMA Ordførarsamling 11. nov v/fylkesmann Lodve Solholm

KOMMUNEREFORMA Ordførarsamling 11. nov v/fylkesmann Lodve Solholm KOMMUNEREFORMA Ordførarsamling 11. nov. 2015 v/fylkesmann Lodve Solholm Noreg er forandra! 1964: Skole, skatt, sosialtrygdevesen, vei. Plan og bygg i byene. 2015: Tiårig grunnskole, beredskap mot forurensing,

Detaljer

Fordeling av kommunale næringsfond og hoppid.no-midlar 2016

Fordeling av kommunale næringsfond og hoppid.no-midlar 2016 saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 15.02.2016 9523/2016 Eivind Vartdal Ryste Saksnr Utval Møtedato Regional- og næringsutvalet 01.03.2016 Fordeling av kommunale næringsfond og hoppid.no-midlar

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Personalutvalet. Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 30.11.2009 Frå: 18.00 til 19.30

MØTEPROTOKOLL. Personalutvalet. Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 30.11.2009 Frå: 18.00 til 19.30 OS KOMMUNE Personalavdelinga MØTEPROTOKOLL Personalutvalet Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 30.11.2009 Frå: 18.00 til 19.30 Innkalte: Funksjon Leiar Nestleiar Medlem Tilsette repr Tilsette repr Namn

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Faste medlemmer som ikkje møtte: Navn Funksjon Representerer Roar Øvrebøe MEDL HLF - Hørselshemmedes Landsforbund

MØTEPROTOKOLL. Faste medlemmer som ikkje møtte: Navn Funksjon Representerer Roar Øvrebøe MEDL HLF - Hørselshemmedes Landsforbund ULSTEIN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Utval: Fellesrådet for eldre og menneske med nedsett funksjonsevne Møtestad: Kommunestyresalen, Ulstein rådhus Dato: 03.10.2017 Tid: 14:00 15.40 Faste medlemmer som møtte:

Detaljer

Innkallinga og saklista har vore kunngjord med oppslag i rådhuset.

Innkallinga og saklista har vore kunngjord med oppslag i rådhuset. MØTEPROTOKOLL Utval: Næring og miljøutvalet Møtestad: FSK rom Hareid rådhus Dato: 25.8.2015 Møte tok til 15:00 Møte slutta 17:55 Næring og miljøutvalet var kalla inn i samsvar med kommunelova 32, pkt.2

Detaljer

SENTRENE MOT INCEST OG SEKSUELLE OVERGREP -Fellesskap Mot Seksuelle Overgrep- Norge

SENTRENE MOT INCEST OG SEKSUELLE OVERGREP -Fellesskap Mot Seksuelle Overgrep- Norge SENTRENE MOT INCEST OG SEKSUELLE OVERGREP -Fellesskap Mot Seksuelle Overgrep- Norge Grønland 29.05.15 v/ Linda Bakke Daglig leder i FMSO- Fellesskap mot seksuelle overgrep Presentasjon av Norges sentre

Detaljer

MØTEINNKALLING. Vi ber om at forfall vert meldt til koordinator på e-post: eller mobil nr

MØTEINNKALLING. Vi ber om at forfall vert meldt til koordinator på e-post: eller mobil nr VOLDA KOMMUNE Utvalg: Ungdomsrådet Møtestad: Møterom A, Rådhuset Dato: 28.09.2016 Tid: 16:10 MØTEINNKALLING Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar kan bli kalla

Detaljer

Saksframlegg. Sakshandsamar: Bente Bakke Arkiv: 400 Arkivsaksnr.: 10/401-1. Retningslinjer for uønska deltid. * Tilråding:

Saksframlegg. Sakshandsamar: Bente Bakke Arkiv: 400 Arkivsaksnr.: 10/401-1. Retningslinjer for uønska deltid. * Tilråding: Saksframlegg Sakshandsamar: Bente Bakke Arkiv: 400 Arkivsaksnr.: 10/401-1 Retningslinjer for uønska deltid * Tilråding: Administrasjonsutvalet vedtek retningslinjer for å handsame uønska deltid, dagsett.11.02.2010.

Detaljer

VEDTEKTER FOR BARNEHAGANE I SELJORD

VEDTEKTER FOR BARNEHAGANE I SELJORD VEDTEKTER FOR BARNEHAGANE I SELJORD Vedtatt av Seljord formannskap i sak 20/12, 9.2.2012. Administrativt revidert 1.september 2014 1. Eigar- og driftsforhold. Seljord kommune eig og driv barnehagane i

Detaljer

MØTEINNKALLING. Medlemer som kan vere ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemer kan verte kalla inn.

MØTEINNKALLING. Medlemer som kan vere ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemer kan verte kalla inn. ØRSTA KOMMUNE MØTEINNKALLING Utval: Råd for likestilling av funksjonshemma Møtestad: Ørstafjord Dato: 22.09.2014 Tid: 14:00 Medlemer som kan vere ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemer

Detaljer

Kontaktpersonsamling 30. sept KOMMUNEREFORMA Frå utgreiing til vedtak

Kontaktpersonsamling 30. sept KOMMUNEREFORMA Frå utgreiing til vedtak Kontaktpersonsamling 30. sept. 2015 KOMMUNEREFORMA Frå utgreiing til vedtak Ordførere 2011-2015 Sp Ap Krf V H Frp Ulstein Herøy Sande Giske Hareid Sula Ørsta Haram Ålesund Sandøy Sykkylven Aukra Midsund

Detaljer

Regelverk for statlig tilskudd til sentre mot incest og seksuelle overgrep og ressurssentre mot voldtekt

Regelverk for statlig tilskudd til sentre mot incest og seksuelle overgrep og ressurssentre mot voldtekt POSTADRESSE: Postboks 2233, 3103 Tønsberg Rundskriv Sentralbord: 466 15 000 bufdir.no 10 / 2016 Regelverk for statlig tilskudd til sentre mot incest og seksuelle overgrep og ressurssentre mot voldtekt

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Faste medlemmer som ikkje møtte: Navn Funksjon Representerer Tor Meinseth MEDL H

MØTEPROTOKOLL. Faste medlemmer som ikkje møtte: Navn Funksjon Representerer Tor Meinseth MEDL H ULSTEIN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Utval: Ulstein formannskap Møtestad: Kommunestyresalen, Ulstein rådhus Dato: 06.12.2016 Tid: 14:00 15:05 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Knut Erik Engh

Detaljer

ULSTEIN KOMMUNE Politisk sekretariat

ULSTEIN KOMMUNE Politisk sekretariat ULSTEIN KOMMUNE Politisk sekretariat Møre og Romsdal fylkeskommune Att. Utdanningsavdelinga v/ståle Solgard Fylkeshuset 6404 MOLDE Saksnr Løpenr Dato 2014/409 9233/2014 26.09.2014 MELDING OM VEDTAK UTVIKLINGSPLANAR

Detaljer

ÅRSMELDING 2011. Årsmelding 2011. NKS Veiledningssenter for pårørende til rusmiddelavhengige i Midt- Norge

ÅRSMELDING 2011. Årsmelding 2011. NKS Veiledningssenter for pårørende til rusmiddelavhengige i Midt- Norge Årsmelding 2011 NKS Veiledningssenter for pårørende til rusmiddelavhengige i Midt- Norge I. Virksomhetens organisering NKS Veiledningssenter for pårørende i Midt- Norge er lokalisert i Stjørdal kommune.

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utval: Utval for oppvekst og omsorg Møtestad: kommunehuset Møtedato: 21.05.03 Tid: 12.30-18.30

MØTEPROTOKOLL. Utval: Utval for oppvekst og omsorg Møtestad: kommunehuset Møtedato: 21.05.03 Tid: 12.30-18.30 MØTEPROTOKOLL Utval: Utval for oppvekst og omsorg Møtestad: kommunehuset Møtedato: 21.05.03 Tid: 12.30-18.30 Innkalling til møtet vart gjort i samsvar med 32 i kommunelova. Sakslista vart sendt medlemene

Detaljer

OFFENTLEG MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Varaordførar Tormod Hvattum Lasse Rindal Nils Olav Moen Einar Ebbesen Brita Hoel Drage

OFFENTLEG MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Varaordførar Tormod Hvattum Lasse Rindal Nils Olav Moen Einar Ebbesen Brita Hoel Drage Vanylven kommune OFFENTLEG MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtestad: Kommunestyresalen, Combisenteret, Fiskå Møtedato: 13.03.2006 Tid: 16.00 17.40. Møtet var innkalla ved utsend sakliste datert 07.03.06 Desse

Detaljer

Varamedlemar får særskilt melding når dei skal møte.

Varamedlemar får særskilt melding når dei skal møte. VESTNES KOMMUNE Administrasjonsutvalet Innkalling til møte i Administrasjonsutvalet Møtestad: Dato: Formannskapssalen, Rådhuset, 03.03.2009 Kl.15:00 Dei som er inhabile i ei sak vert bedne om å gje melding,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Faste medlemmer som ikkje møtte: Navn Funksjon Representerer Knut Kleiven MEDL H

MØTEPROTOKOLL. Faste medlemmer som ikkje møtte: Navn Funksjon Representerer Knut Kleiven MEDL H ULSTEIN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Utval: Ulstein formannskap Møtestad: Kommunestyresalen, Ulstein rådhus Dato: 08.11.2016 Tid: 14:10 18:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Knut Erik Engh

Detaljer

MØTEINNKALLING. Vi ber om at forfall vert meldt til servicekontoret/utvalssekretær på telefon

MØTEINNKALLING. Vi ber om at forfall vert meldt til servicekontoret/utvalssekretær på telefon VOLDA KOMMUNE Utvalg: Valstyret Møtestad: Voldsfjorden, Volda rådhus Dato: 05.04.2016 Tid: 12:00 MØTEINNKALLING Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar kan bli

Detaljer