Bo - og omsorgstilbud på kommunalt rusfelt 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Bo - og omsorgstilbud på kommunalt rusfelt 2015"

Transkript

1 Helse- og omsorgsavdelingen Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv / / Saksnummer Utvalg Møtedato 14/6 Ruspolitisk råd /37 Komitè for levekår /193 Bystyret Bo - og omsorgstilbud på kommunalt rusfelt 2015 Forslag til innstilling 1. Struktur på bo og omsorgstilbud innen rusfeltet fra 2015: Prinsensgate 151 (Kvinnehuset) opprettholdes. Junkerveien 49 (Brua) blir generelt bo og omsorgstilbud. Hålogalandsgata etg blir bo og omsorgstilbud for særlig omsorgstrengende brukere med behov for forsterkede personalressurser. Hålogalandsgata etg blir bo og omsorgstilbud primært for eldre omsorgstrengende brukere. 2. Bo og omsorgstilbudet i Hålogalandsgata 131 tas i bruk til målgruppen i løpet av Det foretas en gradvis innflytting av beboere i bygget av faglige hensyn. 3. Nåværende beboere i Kongensgate 16 overflyttes til annen kommunal bolig etter individuell vurdering, herunder Hålogalandsgata 131. Særlig omsorgstrengende brukere fra Junkerveien 49 og Kongensgate 16 skal i utgangspunktet overføres til Hålogalandsgata Kongensgate 16 (Frelsesarmeens bo og omsorgssenter) fases ut og bygget legges ut for salg. Salgssummen øremerkes til boliger for vanskeligstilte på boligmarkedet. 5. Akuttovernattingsplasser (tidligere Natthjemmet) utgår, og aktuelle brukere med slikt behov vurderes for Bolig Nu. Unntatt en akuttovernattingsplass i Kvinnehuset som videreføres. 6. Alle nåværende beboere skal sikres hensiktsmessig bolig. 7. Overgangsordninger fremforhandles med Kirkens Bymisjon og Frelsesarmeen. Side307

2 Ruspolitisk råds behandling i møte den : Fellesforslag: Ruspolitisk råd har drøftet PS 14/6 BO- og omsorgstilbud på kommunalt rusfelt i Etter rådets oppfatning må Hålogalandsgata 131 være et supplement til eksisterende tilbud i russektoren. Rådet vil særlig peke på at Kongensgt. 16 må opprettholdes. Saksframlegget har ikke vurdert konsekvensene tilstrekkelig for nedleggelse av akuttplassene i Kongensgt. 16. For rådet er det bekymringsfullt at kontaktsenteret kan bli lagt ned. Ut fra rådets vurdering vil det være behov for alle 51 plassene slik det er foreslått i alternativ 1 i rapporten fra prosjektgruppa. Votering: Fellesforslaget ble vedtatt enstemmig. Ruspolitisk råds anbefaling til komitè og bystyre: Ruspolitisk råd har drøftet PS 14/6 BO- og omsorgstilbud på kommunalt rusfelt i Etter rådets oppfatning må Hålogalandsgata 131 være et supplement til eksisterende tilbud i russektoren. Rådet vil særlig peke på at Kongensgt. 16 må opprettholdes. Saksframlegget har ikke vurdert konsekvensene tilstrekkelig for nedleggelse av akuttplassene i Kongensgt. 16. For rådet er det bekymringsfullt at kontaktsenteret kan bli lagt ned. Ut fra rådets vurdering vil det være behov for alle 51 plassene slik det er foreslått i alternativ 1 i rapporten fra prosjektgruppa. Komitè for levekårs behandling i møte den : Fellesforslag fra Rødt og SV 1. Struktur på bo- og omsorgstilbud innen rusfeltet fra Full drift i Hålogalandsgt 131, som beskrevet i alternativ 1 i rapport. - Drift av alle eksisterende tilbud, som beskrevet i alternativ 1. Dette øker kapasiteten på bo- og omsorgstilbudene fra 35 til 51 plasser. 2. Bo- og omsorgstilbudet i H 131 tas i bruk så snart planlagt fagkompetanse er på plass, og faglige hensyn ivaretas i innflyttingsprosessen. 3. Alle nåværende beboere skal sikres hensiktsmessig bolig. Side308

3 Fellesforslag fra H, Frp og KrF 1. Struktur på bo og omsorgstilbud innen rusfeltet fra 2015: -Prinsensgate 151 (Kvinnehuset) opprettholdes. - Junkerveien 49 (Brua) blir generelt bo og omsorgstilbud. -Hålogalandsgata etg blir bo og omsorgstilbud for særlig omsorgstrengende brukere med behov for forsterkede personalressurser. - Hålogalandsgata etg blir bo og omsorgstilbud primært for eldre omsorgstrengende brukere. -Kongens gate 16 med akuttovernattingsplasser og kontaktsenteret for rusmisbrukere, opprettholdes 2. Bo og omsorgstilbudet i Hålogalandsgata 131 tas i bruk til målgruppen i løpet av Det foretas en gradvis innflytting av beboere i bygget av faglige hensyn. 3. Alle nåværende beboere skal sikres hensiktsmessig bolig. 4. Overgangsordninger fremforhandles med Kirkens Bymisjon og Frelsesarmeen. 5. Bystyret ber administrasjonen hente inn anbud fra ideelle organisasjoner- Kirkens bymisjon, Frelsesarmeen og Blåkors. Dette gjelder for Prinsenggate 151, Junkerveien 49, Kongens gate 16, Kontaktsenteret for rusmisbrukere, Hålogalandsgata 131 ( 8 plasser i 3. etg), Hålogalandsgata 131, ( 4 plasser i 2 etg.) 6. Komite for levekår blir fortløpende orientert videre i prosessen. Votering Fellesforslaget fra Rødt og SV fikk 2 stemmer og falt, 1 Rødt og 1 SV Administrasjonens forslag til innstilling falt med 4 stemmer fra AP. Fellesforslaget fra H, Frp og KrF ble tiltrådt mot 6 stemmer, 4 Ap, 1 SV og 1 Rødt Komitè for levekårs innstilling 1. Struktur på bo og omsorgstilbud innen rusfeltet fra 2015: -Prinsensgate 151 (Kvinnehuset) opprettholdes. - Junkerveien 49 (Brua) blir generelt bo og omsorgstilbud. -Hålogalandsgata etg blir bo og omsorgstilbud for særlig omsorgstrengende brukere med behov for forsterkede personalressurser. - Hålogalandsgata etg blir bo og omsorgstilbud primært for eldre omsorgstrengende brukere. -Kongens gate 16 med akuttovernattingsplasser og kontaktsenteret for rusmisbrukere, opprettholdes 2. Bo og omsorgstilbudet i Hålogalandsgata 131 tas i bruk til målgruppen i løpet av Det foretas en gradvis innflytting av beboere i bygget av faglige hensyn. 3. Alle nåværende beboere skal sikres hensiktsmessig bolig. 4. Overgangsordninger fremforhandles med Kirkens Bymisjon og Frelsesarmeen. Side309

4 5. Bystyret ber administrasjonen hente inn anbud fra ideelle organisasjoner- Kirkens bymisjon, Frelsesarmeen og Blåkors. Dette gjelder for Prinsenggate 151, Junkerveien 49, Kongens gate 16, Kontaktsenteret for rusmisbrukere, Hålogalandsgata 131 ( 8 plasser i 3. etg), Hålogalandsgata 131, ( 4 plasser i 2 etg.) 6. Komite for levekår blir fortløpende orientert videre i prosessen. Sammendrag I denne saken foreslås det ny struktur på bo- og omsorgstilbudene innen rusomsorgen. Budsjettmessig foreslås aktiviteten holdt på samme nivå som i Vurderingen er foretatt på bakgrunn av META rapport fra KS konsulent. Rapporten konkluderer med at Bodø bruker relativt mye ressurser på rusfeltet i forhold til andre kommuner Bodø sammenlignes med. I tillegg har Helse- og omsorgsavdelingens økonomiske situasjon har gitt store utfordringer i forhold til å øke ressursene til drift av bo og omsorgstilbud på rusfeltet fra Det foreslås at Hålogalandsgata etg. settes i full drift til målgruppen fra 2015, med delvis drift i 2 etg. Det skal være en løpende vurdering av når de resterende leilighetene kan tas i bruk i Det anbefales at det inngås nye driftsavtaler med ideelle organisasjoner for tilbud ved adressene Prinsensgate 151 (Kvinnehuset) og Junkerveien 49 (Brua). Det utlyses anbudskonkurranse med dagens drivere (Frelsesarmeen og Kirkens Bymisjon), samt at Blå Kors inviteres til å delta i anbudskonkurransen. Det foreslås at de ideelle organisasjonene gir tilbud til beboere med mindre bistandsbehov. Kongensgate 16 (Frelsesarmeens bo og omsorgssenter) foreslås faset ut og lagt ut for salg, da bygget har dårlig bygningsmessig standard. Salgssummen foreslås øremerket til boliger for vanskeligstilte. Saksopplysninger Bakgrunn Det nye bo- og omsorgstilbudet innenfor rusomsorgen, og sonebasen for Oppfølgingstjenesten psykisk helse og rus i Hålogalandsgata 131 ble ferdigstilt i oktober Bygget er forankret i flere rusmiddelpolitiske og boligpolitiske planer, og har sin bakgrunn i fremskriving av brukerbehov, og behov for ny og tilrettelagt bygningsmasse. Dagens bo- og omsorgstilbud på rusfeltet driftes av Kirkens Bymisjon (Brua) og Frelsesarmeen (Kongensgt. 16) etter avtale med kommunen. Avtalene er oppsagt etter bystyrebehandling i juni 2014 (PS 14/20). Oppsigelsestiden for driftsavtalene utløper Videre driftsavtaler må ut på anbud i henhold til lov om offentlige anskaffelser, og bystyret har besluttet at konkurransen skal avgrenses til lokale ideelle organisasjoner. Overgangsordninger for drift i samarbeid med Kirkens Bymisjon og Frelsesarmeen første halvår 2015 må fremforhandles. Inn og utfasing av botilbud for enkeltbrukere må koordineres iht den økonomiske rammen som nå skal vedtas av bystyret i forbindelse med budsjett/ økonomiplanbehandlingen for Side310

5 Bystyret vedtok i budsjett/ økonomiplan ramme til Hålogalandsgata 131 på 25 mill kr og en reduksjon av eksterne avtaler innenfor rus med 10 mill kr. Bakgrunnen for dette var finansiering av driften av bygget, og ønske om å redusere kostnadene tilknyttet eksterne avtaler for heller å gi disse et botilbud i Hålogaladsgt.131. I budsjett/økonomiplan ble reduksjonen på 10 millioner kroner erstattet med reduksjon av øvrige eksterne avtaler. Det er nå lagt inn et ytterligere nedtrekk på 2 mill kr etter bystyrets vedtak/ føring i PS14/59 tilknyttet PFV2. Total økonomisk ramme til drift av bo- og omsorgstilbud fra 2015 er da 23 millioner kr. KS konsulent rapport basert på KOSTRA rapportering, om ressursbruk og fordeling av ressurser innen kommunen indikerer at Bodø bruker relativt mye ressurser på rusområdet i forhold til andre bykommuner med tilsvarende folketall (vedlegg til PS 14/59). Bodø kommune har også deltatt i BrukerPlan som er en registrering av persondata på rusfeltet, som gir en analyse av hva slags tjenester som gis, og hvordan tilstanden er for brukerne målt etter ulike levekårsvariabler. BrukerPlan konkluderer med at Bodø kommune har gjort mye godt arbeid over mange år på rusfeltet. Dette gjenspeiler seg i situasjonen for brukerne som vurderes å være relativt god. Vurderinger I budsjett/økonomiplansammenheng ble det i utgangspunktet avsatt 25 millioner kroner til drift av Hålogalandsgata 131. Av saksopplysningene fremgår det hvordan dette beløpet har blitt redusert. Bodø kommune bruker relativt store ressurser på målgruppen (jfr. KS konsulent rapport og BrukerPlan). Helse- og omsorgsavdelingen har videre under henvisning til avdelingens økonomiske utfordringer behov for å omdisponere ressurser til andre formål innenfor avdelingens ramme. I tråd med rådmannens forslag til budsjett/ økonomiplan er det derfor vurdert slik at det ikke er tilrådelig å øke ressursbruken utover dagens aktivitet på nåværende tidspunkt. På denne bakgrunn foreslås bo- og omsorgstilbudene innenfor rusomsorgen i Bodø kommune driftet videre innenfor en kostnadsramme på 23 millioner kr i 2015, inkludert avtalene med ideelle organisasjoner. Det foreslås følgende ny struktur på bo og omsorgstilbud fra 2015 ; Adresser Plasser Kostnad i mill.kr. Prinsensgate (pr plass 570) Junkerveien (pr plass 570) Hålogalandsgata etg (pr plass 713) Hålogalandsgata etg (pr plass 1 475) Sum Forslaget innebærer at drift av bo- og omsorgstilbud i Kongensgate 16 opphører. Kongensgate16 er et kommunalt eid bygg med en dårlig bygningsmessig kvalitet. Et eventuelt salg vil kunne gi gode inntekter, da beliggenheten er meget attraktiv i markedet. Inntekter ved salg foreslås øremerket til formålet vanskeligstilte på boligmarkedet. Bo- og omsorgstilbudet erstattes av det nye tilbudet i Hålogalandsgata 131. Dagens beboere gis etter individuell vurdering ny bolig i Hålogalandsgata 131, eller tilbys annen kommunal bolig der hjemmetjenester tildeles etter vedtak. I løpet av 2015 vurderes det å ta inn flere beboere i Hålogalandsgata 131. Side311

6 Videre drift i Junkerveien 49 settes ut på anbud. Junkerveien 49 (Brua) blir i henhold til tilrådninger i vedlagte rapport et generelt bo og omsorgstilbud. I prosjektrapporten fremkommer det at det ikke er behov for et eget tilbud til Lar-brukere nå. Driftsavtale for Prinsensgate 151 (Kvinnehuset) settes ut på anbud. Det er behov for å opprettholde dette tilbudet, da de andre tilbudene i hovedsak skal bebos av menn. For Hålogalandsgata 131 er målgruppen særlig omsorgstrengende brukere, og eldre med behov for bolig med personell. Det anbefales å ta i bruk leilighetene gradvis, for å bygge opp et godt og trygt bomiljø, samt å få på plass andre miljøterapeutiske faktorer som for eksempel et samkjørt personale med gode rutiner. Nytt bygg i Hålogalandsgata 131 vil gi en standardheving på boliger for målgruppen opp til dagens standard. Forslaget innebærer i første omgang at 12 av de 16 leilighetene tas i bruk. Det skal være en løpende vurdering av når de resterende leilighetene kan tas i bruk i Beboere i andre kommunale boliger i målgruppen vurderes også for plass i Hålogalandsgata 131. Ved full drift vil Bodø kommune totalt ha 36 plasser i bemannede bo og omsorgstilbud Konklusjon og anbefaling Det foreslås en omlegging av strukturen på bo- og omsorgstilbudene innenfor rusomsorgen. Antall plasser og kostnader i foreliggende forslag er tilpasset rådmannens forslag til budsjett/ økonomiplan Forslaget innebærer innfasing av Hålogalandsgt. 131, og utfasing av Kongensgt. 16 som bo- og omsorgstilbud. Bo- og omsorgstilbud i Prinsensgt. 151 og Junkerveien 49 legges ut på anbud. Det anbefales at nye driftsavtaler med ideelle organisasjoner inneholder justeringer i forhold til målgruppe og økonomi, som beskrives nærmere i anbudsdokumentene. Når omvekslingene er foretatt innebærer foreliggende forslag drift av 32 plasser til en kostnad av 23 millioner kr. Inntil resterende 4 plasser tas i bruk er totalt antall plasser redusert med 3 fra dagens nivå, fra 35 til 32. Ved å tilby kommunal bolig der hjemmetjenester kan tildeles etter vedtak er målsettingen å kunne gi et forsvarlig tilbud til de som trenger det innenfor gjeldende budsjettrammer. Saksbehandler: Sissel Hoseth Carlsen Rolf Kåre Jensen Rådmann Ingunn Lie Mosti kommunaldirektør Trykte vedlegg: 1 Prosjektrapport Utrykte vedlegg: 1. Prosjektmandat 2. Møteoversikt Side312

7 Dato Løpenr. Arkivsaksnr. Arkiv / / Helse- og omsorgsavdelingen Rapport fra gjennomgang av kommunalt bo- og omsorgstilbud på rusfeltet 1. Oppsummering og prosjektgruppens tilrådning Rapporten oppsummerer prosjektgruppens arbeid knyttet til ny struktur på bo- og omsorgstilbudene til personer med rus og psykiatriproblematikk. Gjennomgangen tar for seg konsekvensene for bo- omsorgstilbudet i kommunen etter at Hålogalandsgata 131 (H 131) er satt i drift. Prosjektgruppen har tatt utgangspunkt i lokale og nasjonale føringer for å øke tilbudet til vanskeligstilte på boligmarkedet, Boligpolitisk handlingsplan og Rusmiddelpolitisk handlingsplan Lov om offentlige anskaffelser legger til grunn at drift av bo- og omsorgstilbudene som kommunen ikke drifter selv, skal legges ut på anbud. Ideelle organisasjoner vil bli forespurt om å konkurrere om drift av bemannede lavterskel bo- og omsorgstilbud i henhold til politisk vedtak (PS 14/20). Prosjektgruppens fokus har vært å opprettholde flest mulig bo- og omsorgsplasser på kommunalt rusfelt fordi: Det er et udekt behov for boliger tilknyttet personell Gode rammer rundt bosituasjonen bedrer mulighetene for ivaretakelse og en verdig livssituasjon for målgruppen Gjennomgangen av bo- og omsorgstilbudene viser ulike kombinasjoner for videreføring av drift i de tre botilbudene som i dag driftes av Frelsesarmeen (Kvinnehuset og Kongensgate 16) og Kirkens bymisjon (Junkerveien 49), samt alternativt reduksjon av tilbud. Innholdet i tilbudene endres fra rehabilitering til bo- og omsorgstilbud. For Kontaktsenteret i Kongensgate 16 er det ikke satt av midler til videre drift. Personaltyngde og kompetanse konsentreres i hovedsak til H 131, som skal gi et tilbud til de mest krevende beboerne. Prosjektgruppen tilrår at det velges et alternativ som sikrer en økning i antall boliger hvor reduksjon unngås, og innsparingsmål nås: Alternativ 1 med drift av bo- og omsorgstilbud på alle adresser anbefales av prosjektgruppen. Dette alternativet øker kapasiteten på bo- og omsorgstilbudene fra 35 til 51. I forhold til budsjettet i 2014 er det vedtatt nedtrekk på kr 10 millioner jf. FV1, og kr 2 millioner jf. FV2 som er gjennomført. Dette innebærer likevel en styrking av rusomsorgen med kr millioner kr fra 2014 til Men, alternativet svarer ikke på kravet om ytterligere innsparinger. Alternativ 5 er andre prioritet fra prosjektgruppen. Dette innebærer en økning i antall bo- og omsorgsplasser fra 35 til 41. Alternativet svarer på kravet om ytterligere budsjettreduksjon innenfor bo- og omsorgstilbudene. I forhold til budsjett 2014 er det vedtatte nedtrekket på kr 10 millioner gjennomført, og et nedtrekk på kr 2 millioner (FV2) gir kr millioner som et innsparings potensiale. Det innebærer en styrking av rusomsorgen med kr millioner fra 2014 til Side313

8 2. Bakgrunn, oppdrag og arbeidsform Bo- og omsorgstilbudet i H 131 har vært under planlegging i om lag 10 år. Behovet kom første gang opp i 2004, begrunnet i brukerbehov og generell tilstand på eksisterende bygningsmasse. Tiltaket ble vedtatt i Rusmiddelpolitisk handlingsplan i Først ble bygget foreslått lokalisert til Årnesveien 4, som gjenbruk av Bodin Sykehjem. Etter en kostnadsvurdering og lokaliseringsdebatt ble alternativ plassering i Hålogalandsgata besluttet, med bruk av allerede utarbeidede tegninger. H 131 er planlagt med personalbase for Oppfølgingstjenesten psykisk helse og rus i 1.etasje og 16 leiligheter for personer med rus og psykiatriproblematikk (ROP-pasienter) fordelt på 2. og 3. etasje. Husbanken har gitt 40 % investeringstilskudd, resterende er kommunale bevilgninger. Bygget skal stå ferdig i oktober 2014, og Oppfølgingstjenesten psykisk helse og rus flytter da inn. Tilbudet skal driftes av Bodø kommune ved Oppfølgingstjenesten for psykisk helse og rus (vedtatt i PS 10/46). Oppstart og drift av bo- og omsorgstilbudet planlegges med en gradvis innflytting av beboere i løpet første halvår av Oppstart av bo- og omsorgstilbudet i H 131 vil påvirke hvilke bo- og omsorgstilbud på rusfeltet som skal gis dess foruten av kommunen. De andre berørte botilbudene for målgruppen drives i dag av Frelsesarmeen (Kvinnehuset og Kongensgate 16) og Kirkens bymisjon (Brua i Junkerveien 49). Kommunaldirektøren i Helse- og omsorgsavdelingen etablerte dette prosjektet for å få gjennomført en helhetlig analyse med anbefalinger om tiltak. I prosjektet er det tatt utgangspunkt i eksisterende botilbud og avtaler med eksterne leverandører, og hvordan disse påvirkes av nytt botilbud i H 131. «Bolig NU» er ikke vurdert av prosjektgruppen siden dette prosjektet ikke retter seg mot det kommunale rusfeltet. Gjennomgangen omfatter eksisterende tilbud, dimensjonering, målgruppe og økonomi. Prosjektmandatet ligger som vedlegg til denne rapporten. Prosjektgruppen startet sitt arbeid 8. januar Prosjektgruppen ble ledet fra sosialfaglig rådgiver i stab HO. Medvirkning fra brukersiden er ivaretatt gjennom representant fra Ruspolitisk råd. Det er gjennomført 10 møter i prosjektgruppen (inklusiv befaring på byggeplass) og 6 møter i styringsgruppen (inklusiv møte med kommunaldirektøren). Kort resyme av temaer drøftet i prosjektmøtene følger som vedlegg. Det er gjennomført møter med Frelsesarmeen (Kvinnehuset og Kongensgt 16) og Kirkens bymisjon (Brua i Junkerveien 49) for gjennomgang av brukere. I juli 2014 ble det etablert en egen prosjektgruppe for planlegging av driften i H 131 som ikke omfattes av denne rapporten. 2 av 11 Side314

9 3. Dagens rusomsorg 3.1 Kort beskrivelse av rusomsorgen i dag Oppfølgingstjenesten psykisk helse og rus Virksomheten har fire avdelinger med avdelingsledere; Villa Vekst, lavterskel dagaktivitetstilbud med god brukermedvirkning. Tilbudet er ikke vedtaksbetinget. Målgruppe: personer med psykiske lidelser Vebjørn Tandbergsvei 14, døgnbemannet botilbud i bofellesskap for personer med psykiske lidelser, 18 boenheter Hjemmetjenesten (i Oppfølgingstjenesten) har om lag 600 brukere, og er fordelt geografisk med to avdelingsledere. Oppfølgingsarbeid i forhold til psykiske lidelser og rusfeltet. Arbeidet baserer seg i hovedsak på vedtak fra Tildelingskontoret. Tidligere kommunal Rusenhet inngår i Oppfølgingstjenesten psykisk helse og rus fra juli 2014 (overført fra Tildelingskontoret). Enheten ivaretar i hovedsak ruskonsulenttjenester; oppfølging før, under og etter institusjonsbehandling og soning, innsøking til spesialisthelsetjenesten generelt og Legemiddelassistert rehabilitering spesielt, råd og veiledning til brukere og pårørende, saker angående tilbakeholdelse i institusjon uten eget samtykke (gravide og andre), ledelse av ansvarsgrupper og arbeid med Individuell Plan. Virksomheten driver ulike prosjekter med ekstern finansiering; IPS (individuell jobbstøtte) i samarbeid med NAV og psykisk helsevern, samt Pårørendeprosjekt Bo- og omsorgstilbud Bodø kommune har per i dag i alt 35 plasser i bo- og omsorgstilbud til personer med rusproblematikk. Disse driftes av Frelsesarmeen og Kirkens bymisjon på oppdrag for og finansiert av Bodø kommune. Følgende tilbud har heldøgns bemanning: Frelsesarmeen: Prinsensgate 151 (Kvinnehuset). Bemannet botilbud med 9 leiligheter øremerket kvinner samt 1 krisehybel for kvinner med rusproblematikk - totalt 10 plasser Kongensgate 16 (bo- og omsorgssenter). Bemannet botilbud med 10 hybler der flere deler kjøkken og bad, 2 natthjemplasser og 3 kartleggingsplasser - i alt 15 plasser (en av kartleggingsplassene brukes tidvis som medisinrom) Kirkens bymisjon: Junkerveien 49 (Brua) 10 hybler. Bemannet botilbud for LAR-brukere hvor noen disponerer dobbel hybelenhet. Noen deler på kjøkken og bad - totalt 10 plasser Tilbud fra ideelle organisasjoner i samarbeid med Bodø kommune/tilskudd Ideelle organisasjoner i Bodø ved Frelsesarmeen og Kirkens bymisjon, yter et betydelig og verdifullt tilskudd på rusfeltet. I tillegg til bo- og omsorgstilbud gis det arbeids- og aktivitetstilbud, helsetilbud og tilbud om møtested/kafe som driftes på oppdrag fra Bodø kommune. Kirkens Bymisjon: o Englefabrikken - arbeidstilbud o Ren by - arbeidstilbud o Jobb1- arbeidstilbud o Møtestedet - kafe o Ny Giv fritidstilbud med individuell veileder på konkret aktivitet o Lavterskel helsetilbud 50 % stilling 3 av 11 Side315

10 Frelsesarmeen: o Kontaktsenteret - kafe Aktivitetene er delvis finansiert av Bodø kommune, av statlige tilskudd samt gaver og private tilskudd som egenfinansiering. I 2014 bevilget Bodø kommune kr i tilskudd til Bymisjonen for diverse aktiviteter utenom bo- og omsorgstilbudene. Bevilgning til Kontaktsenteret inngår i rammetilskudd til Frelsesarmeens virksomhet og utgjør i 2014 kr Tilbud til kvinner Fra årtusenskiftet ble det en faglig bevissthet på nødvendigheten av egne tilbud for kvinner. De er i en særlig svak posisjon i rusmiljøet, og er i behov av skjermede tilbud. Erfaringene med Kvinnehuset som startet opp i 2005 har vært gode, og det er behov for å videreføre tilbudet for alle dagens beboere. Faglig fokus på egne tiltak for kvinner har ikke avtatt, men har blitt styrket de senere årene. Kirkens bymisjon driver Englefabrikken der kvinner får et arbeids- og aktivitetstilbud. Tiltaket fungerer samtidig som et miljøtiltak og skaper et kvinnenettverk. 4. Nasjonale og lokale føringer 4.1 Lovgrunnlag Kommunen ved Nav Bodø har i dag et ansvar for å skaffe midlertidig tak over hodet for de som trenger hjelp til det, og ansvaret for å medvirke til å skaffe bolig til vanskeligstilte på boligmarkedet. Kommunes forpliktelser er lovfestet i Lov om sosiale tjenester i NAV og Helse- og omsorgstjenesteloven: 15 i lov om sosiale tjenester i NAV, Boliger til vanskeligstilte: «Kommunen i arbeids- og velferdsforvaltningen skal medvirke til å skaffe boliger til vanskeligstilte personer som ikke selv kan ivareta sine interesser på boligmarkedet». Og i 27 Midlertidig botilbud: «Kommunen er forpliktet til å finne midlertidig botilbud for dem som ikke klarer det selv». I helse- og omsorgstjenestelovens 3-7 Boliger til vanskeligstilte, fremkommer det: «Kommunen skal medvirke til å skaffe boliger til personer som ikke selv kan ivareta sine interesser på boligmarkedet, herunder boliger med særlig tilpasning og med hjelpe- og vernetiltak for dem som trenger det på grunn av alder, funksjonshemning eller av andre årsaker» 4.2 Nasjonal og lokal strategi Regjeringen med 5 departementer har våren 2014 lagt fram «Bolig for velferd. Nasjonal strategi for boligsosialt arbeid ( )» hvor regjeringen har fastsatt følgende nasjonale mål og prioriterte innsatsområder for det boligsosiale arbeidet: 1. Alle skal ha et godt sted å bo 2. Alle med behov for tjenester, skal få hjelp til å mestre boforholdet 3. Den offentlige innsatsen skal være helhetlig og effektiv «Målene skal bidra til at det boligsosiale arbeidet står på dagsorden i stat, kommune og hos samarbeidspartnere. Målene er overordnede, og sammen med de prioriterte innsatsområdene angir målene retning for arbeidet i årene som kommer.» 4 av 11 Side316

11 Boligpolitisk handlingsplan i Bodø kommune for , ble vedtatt den Den tar i kapittel 4.1 opp status og utfordringer på det boligsosiale området. Planens hovedmål 2 er «Økt bosetting av vanskeligstilte på boligmarkedet i egnet bolig». Det var gjennomført en kartlegging og boliganalyse per september 2013, og boligutfordringene søkerne hadde fordelte seg slik (side 26 i planen): Kartlegging blant 221 husstander som i mars 2013 hadde fått positivt vedtak om kommunal bolig viser følgende fordeling på kjennetegn knyttet til sine boligutfordringer: - 31 % har boligutfordringer knyttet til rus og/eller psykiatri - 33 % har boligutfordringer knyttet til funksjons- eller utviklingshemming, inkludert eldre - 34 % har boligutfordringer knyttet til økonomiske og/ eller sosiale årsaker Videre fremgår det i Kapittel 4.2: En analyse av de boligsosiale forholdene tilsier at det fornuftig både å øke tilgang på kommunal bolig for boligsøkere og iverksette målrettede tiltak for at flere vanskeligstilte skaffer seg eid eller leid bolig privat. Handlingsdel til målområde 2 inneholder derfor et bredt spekter av strategier og tiltak. I forhold til bolig til personer med utfordringer knyttet til rus og/eller psykiatri, vurderes det som hensiktsmessig strategi å øke antall kommunalt eide boliger (side 28). 5. BrukerPlan og behovet for bemannet bolig 5.1 BrukerPlan bilde av tilstanden til brukerne BrukerPlan er data om brukere innen rusfeltet, på personnivå, med variabler som f.eks. kjønn, alder, funksjonsnivå i forhold til fysisk og psykisk helse, sosial fungering, rusmiddelbruk, arbeid/aktivitet, økonomi og omsorg for eller samvær med barn. Bruker Plan sier ikke noe om ressursbruk form av budsjetter, regnskap og personalinnsats. Nivået på ressursinnsatsen hevdes likevel å være direkte korrelert med tilstanden hos brukerne av kommunens tjenester på rusfeltet på de ulike områdene som er målt. Bodø kommune registrerte brukerdata i BrukerPlan på slutten av Registreringen omfatter kun voksne over 18 år. Fastlegene har ikke deltatt i registreringen, noe som ville ha gitt mer utfyllende opplysninger. Det forventes særlig høyere tall for skadelig alkoholbruk når denne informasjonen blir medtatt. På grunn av ressursbruk og tidsfaktor ble ikke en slik registrering iverksatt i denne omgang. Helse Vest, Stavanger Universitetssykehus ved KORFOR har analysert registrerte data. Analyse av data for Bodø med sammenligningskommunene Steigen, Gildeskål og Hamarøy forelå på nyåret Det framkommer her at Bodø har satset mye ressurser på rusfeltet, og at dette gjenspeiler seg i tilbud og tilstand for brukerne. Bodø framheves her som en av de beste kommunene i landet når det gjelder det totale arbeidet på rusfeltet, noe som tilskrives godt arbeid over mange år. Bodø kommer spesielt godt ut i forhold til boliger og arbeid/aktivitet da de fleste av våre brukere har egnet bolig og avklart økonomi (trygdeytelse i de fleste tilfeller) og generelt gode muligheter for tilpasset aktivitet. Når Bodø framheves som en av de beste kommunene i landet når det gjelder rusarbeidet generelt, betyr det ikke at behovet for boliger til denne gruppen er dekket. Behovet er fremdeles større enn tilbudet i likhet med andre tjenestetilbud innenfor Helse- og omsorgsområdet. 5 av 11 Side317

12 5.2 Behovet for bemannet bolig og venteliste Boligkontoret har, i samarbeid med Oppfølgingstjenesten psykisk helse og rus gjort en vurdering av hvor mange som pr juli 2014 bor i kommunal bolig og som vurderes å ha behov for å bo i bemannet bolig, og hvor mange nye søkere som har slikt behov: Bor i kommunal bolig og vurderes å ha behov for bemanning : 15 Søkere med positivt vedtak som trenger bemannet bolig (venteliste): 21 Sum behov bemannet botilbud : 36 Per juli 2014 er det 36 kjente personer som er vurdert å ha behov for bemannet bolig og som i dag ikke har det. I tillegg kommer de 35 som i dag har bemannet bolig (i alt 71 personer). Boligkontoret har gjort en oppdatert telling av personer som har søkt og fått positivt vedtak og som står på venteliste til kommunal bolig (både bemannede og ordinære boliger). Vedtak i 2013: 110 nye søknader Vedtak i 2014: 87 nye søknader ( ikke-bosatte flyktninger) Totalt : 197 nye husstander har positivt vedtak og står på venteliste til kommunal bolig I tillegg er det 87 ubehandlede søknader. Det forventes at 30 av disse får innvilget søknad om kommunal bolig. Dersom man legger disse til de som allerede har positivt vedtak øker ventelisten til 227 husstander. Det er stadig vanskeligere å få innvilget kommunal bolig og det vil si at de som først «kommer gjennom nåløyet» har et mer eller mindre permanent behov for kommunal bolig. Det forventes derfor ikke at sirkulasjonen i boligmassen øker i fremtiden. 6. Konsekvenser ved ikke å øke kapasiteten Dagens beboere i bo- og omsorgstilbudene trenger bemanning i boligen. Det vil si at det ikke er funnet å være tilstrekkelig med oppfølging fra hjemmetjenesten for at beboerne skal mestre å bo. Dersom de beboerne som i dag har et bemannet botilbud ikke får det videreført, vil de måtte konkurrere på det samme stramme kommunale boligmarkedet som andre vanskeligstilte, samt konkurrere på det private boligmarkedet. Ved manglende oppfølging av personer med omfattende rusproblematikk eventuelt bostedsløshet etter utkastelser, vil de økonomiske og menneskelige kostnadene bli store. Kommunen vil måtte gå inn på kortsiktige og kostbare løsninger i form av for eksempel pensjonater. Dersom mennesker med omfattende rusproblematikk ikke følges opp i sin bolig, vil det gi utslag på andre kommunale budsjetter i form av gjentatt dekning av ubetalt husleie for å hindre utkastelse, gebyrer, strømrestanser og opphold på pensjonat etter gjennomført utkastelse. Dette utgjør store summer på NAV Bodøs budsjetter årlig. I tillegg kommer belastninger på bomiljøet angående atferd som vold og trusler, med påfølgende klager fra naboer samt stor slitasje og hærverk på boligen. Egen bolig, eid eller leid, eventuelt i bofellesskap med eller uten fast bemanning, som kan gi stabile boforhold over tid er et uttalt mål. Bolig danner for øvrig en basis for alt rehabiliteringsarbeid innen rusfeltet. 6 av 11 Side318

13 Kommunen har nylig startet opp prosjektet «Bolig NU», et midlertidig botilbud til bostedsløse der den enkelte gjennom bistand, råd og veiledning får hjelp til å skaffe seg egnet bolig. Dette for å unngå at personer uten bolig blir boende på pensjonat med påfølgende store kostnader, og uheldig utvikling sosialt og helsemessig. Resultatene for prosjektet er så langt gode, men er som nevnt tidligere ikke et tilbud til personer med rusproblematikk. Personer med rusrelaterte problemer har vansker med å skaffe seg og beholde bolig i det private leiemarkedet. Et visst tilfang av kommunale boliger, noen med bemanning, er nødvendig for å hindre skjevutvikling både personlig og økonomisk. Det vil fortsatt også være behov for tilpassede boliger til enkeltpersoner, som småhus/hardbrukshus som ikke omfattes av denne gjennomgangen. Et annet moment er belastninger på bomiljø ved atferd som vold og trusler, med påfølgende klager fra naboer. Noen av de sykeste har tidligere alvorlig voldsproblematikk og kan i gitte situasjoner være farlig for 3. person. Boliger med personell vil kunne bidra til økt samfunnssikkerhet. Et velordnet botilbud bidrar i tillegg til å dekke et grunnleggende behov og til økt verdighet for den enkelte. 7. Botilbudet etter oppstart av H 131 Ved etablering av H 131 vil de mest omsorgstrengende brukerne på rusfeltet få sitt tilbud i det nye bo- og omsorgstilbudet. De øvrige bo- og omsorgstilbudene vil dermed ivareta en mindre ressurskrevende gruppe beboere enn de som bebor tilbudene pr. i dag. På denne måten vil hovedtyngden av ressursene overflyttes til H131. Bo- og omsorgstilbud til personer med rus eller rus/psykiatri problematikk kan skisseres slik: Bo- og omsorgstilbud for særlig omsorgstrengende rusmisbrukere Egen bolig med husleie Høy kompetanse og høy personaltetthet på døgnbasis I tillegg til omsorg for den enkelte beboer (hygiene, mat, kontakt med øvrig hjelpeapparat og nettverk) skal en også ha fokus på sikkerhet for beboerne, personalet og samfunnet Rehabiliteringspotensialet styrkes for den enkelte der det er hensiktsmessig (f.eks. innsøking til spesialisthelsetjenesten) Bo- omsorgstilbud Egen bolig med husleie Personale tilknyttet boligen på døgnbasis Fokus på omsorg for den enkelte (hygiene, mat, kontakt med øvrig hjelpeapparat og nettverk) og bomiljøet Det legges til rette for rehabilitering for den enkelte der det er hensiktsmessig Akutt overnattingstilbud Ikke egen bolig Sengeplass for kort tid Oppfølgingstjenesten/Tildelingskontoret/Nav Bodø henviser på dagen for målgruppen 7 av 11 Side319

14 Botilbud/målgruppe Plassser Adresse/navn Driver 1. Rus/psykiatri, de mest 8 Hålogalandsgata 131 Bodø kommune omsorgstrengende 2. Eldre med rusproblematikk 8 Hålogalandsgata 131 Bodø kommune 3. Kvinner med rusproblematikk 10+1 Prinsensgate 51 og? Kvinnehuset 4. Bo- og omsorgstilbud 10 Junkerveien 49? 5. Bo- og omsorgstilbud Kongensgate 16? Totalt 51 Tabellen over viser antall plasser fordelt på alle nåværende tilbud, samt full drift av H 131. Fra 2015 vil innholdet i alle adressene ved videreføring bli bo- om omsorgstilbud og ikke aktiv rehabiliteringstilbud. Kvinnehuset anbefales å videreføres som et rent kvinnetilbud. Eget tilbud til LAR- brukere opprettholdes ikke. Det anbefales videre å ta i bruk alle tilgjengelige plasser. Dermed utgår akuttovernattingstilbud, med unntak av en plass på Kvinnehuset som opprettholdes som før. I tråd med vedtak PS 10/46 har administrasjonen hatt dialog med Kirkens bymisjon og Frelsesarmeen om videre struktur på bo- og omsorgstilbudene til rusmisbrukere i Bodø kommune. Samtidig er Helse- og omsorgsavdelingen gjennom prosessene i «Framtia vårres» 1 og 2 utfordret på prioriteringer også innenfor rusfeltet. Som det fremkommer av kapitlet om økonomi nedenfor er det skissert ulike løsninger for framtidig kapasitet på bo- og omsorgstilbudene til målgruppen. 8. Økonomi og alternativer for drift For 2015 er det i Budsjett- og økonomiplan gitt en ramme på kr 25 millioner til oppstart av H 131. Ramme for videreføring av bo- og omsorgstilbud fra 2014, kr videreføres (tilskudd knyttet til særlig krevende brukere er ikke medtatt). Gjennom Framtida Vårres 1 er det gjort et nedtrekk på kr 10 millioner. I beregnet driftskostnader for H 131, er årskostnaden kr 21 millioner. Framtida Vårres 2 pålegger HO-avdelingen en innsparing på ytterligere kr 2 millioner på rusområdet (PS 14/59 vedtakspunkt 20). Budsjett bo- og omsorgstilbud i 1000 kr 2015 Budsjett bo- og omsorgstilbud Bevilget til H131 i økonomiplan Nedtrekk "Framtida vårres 1" Nedtrekk "Framtida vårres 2" Drift H Til disposisjon fra HO-rammen Med disponibel ramme og nedtrekk på kr 12 millioner, er det kr millioner kroner disponibelt til bo- og omsorgstilbud eller ytterligere nedtrekk. På neste side er det satt opp ulike alternativer for kombinasjon av bo- og omsorgstilbud med utgangspunkt i den bygningsmassen som disponeres i dag og H av 11 Side320

15 Alternativer i uprioritert rekkefølge: 0. Drift av tilbudene som i 2014 (alternativet er ikke arbeidet med i prosjektgruppen, men bragt opp i ettertid. Alternativet krever videre utredning.) - Forutsetter at H 131 ikke blir tatt i bruk til planlagt formål. Får konsekvenser for investeringstilskudd fra Husbanken på kr 40 millioner - Tilbud til særlig omsorgstrengende brukere utgår - Tilbud til eldre i målgruppen utgår - Kostnad årlig drift: kr millioner - Endret innsats i forhold til 2014: 0 - Innsparingspotensial etter FV1 og FV2: kr millioner - Antall plasser er uendret med 35 - Årskostnad pr plass kr Drift av alle eksisterende tilbud og H Et slikt alternativ tilsier en økning fra 35 til 51 plasser. Alle dagens tilbud kan opprettholdes med dette alternativet. Det betyr at kommunen får en solid økning i kapasiteten på bo og omsorgstilbud, der eget tilbud til kvinner ivaretas - H 131 innebærer en kvalitetsøking i forhold til standard og bomiljø med godt kvalifisert personale for å håndtere de mest krevende brukerne, samt eldre i målgruppen. - Kostnad årlig drift: kr millioner - Endret innsats i forhold til 2014: kr millioner - Innsparingspotensial etter FV1 og FV2: økning med kr millioner - Netto økning av plasser med 16, fra 35 til 51 - Årskostnad pr plass kr Drift av kun H Dette alternativet gir en standardheving i forhold til kvaliteten på boenhetene, men mangler eget tilbud til kvinner, og bo og omsorgstilbud til andre brukere enn særlig omsorgstrengende brukere og eldre rusmisbrukere - Drift av Kvinnehuset, Junkerveien 49 og Kongensgate 16 utgår - Kostnad årlig drift: kr 21 millioner - Endret innsats i forhold til 2014: kr millioner - Innsparingspotensial etter FV1 og FV2: kr millioner - Netto reduksjon av plasser med 19. Gir 16 plasser - Årskostnad per plass kr H 131 og drift av Kvinnehuset (P151) - H 131 blir i utgangspunktet bebodd av menn, slik at et eget kvinnetilbud er tiltrengt - Bo- og omsorgstilbud til andre grupper enn særlig omsorgstrengende brukere, eldre og kvinner vil ikke bli opprettholdt - Prinsensgate 151 er et meget godt egnet bygg til formålet uten renoveringsbehov og med hensiktsmessige leiligheter til hver beboer - Kostnad årlig drift: kr millioner - Endret innsats i forhold til 2014: kr millioner - Innsparingspotensial i forhold til FV1 og FV2: kr millioner - Netto reduksjon med 9 plasser i forhold til dagens tilbud. Gir 26 plasser - Årskostnad per plass kr av 11 Side321

16 Dette bildet kan ikke vises for øyeblikket. 4. H 131 og drift av Kvinnehuset (P151) og bo- og omsorgstilbud i J49 - Junkerveien 49 er i ganske god bygningsteknisk stand, men ombygging for å gi alle kjøkken og bad er nødvendig for å gi hybelleiligheter til alle beboere. Består av hybler som boenheter. Noen hybler er slått sammen til doble hybler. - Drift i Kongensgate 16 utgår - Rehabiliteringstilbud til LAR-brukere utgår - Kostnad årlig drift: kr millioner - Endret innsats i forhold til 2014: kr millioner - Innsparingspotensial i forhold til FV1 og FV2: kr millioner - Netto økning i plasser med 1. Gir 36 plasser - Årskostnad per plass kr H131 og drift av Kvinnehuset (P151) og bo- og omsorgtilbud (K16) - Rehabiliteringstilbudet for LAR-brukere avvikles - Bygget i Kongensgate 16 har sterkt behov for renovering for å tilfredsstille dagens boligstandard, men tilbudet kan flyttes til Junkerveien 49 - Kostnad årlig drift: kr millioner - Endret innsats fra 2014: kr millioner - Innsparingspotensialet i forhold til FV1 og FV2: kr millioner - Netto økning i forhold til i dag på 6 plasser, gir 41 plasser - Årskostnad per plass kr Drift kun i 2 etg. i H131, J49 og Kvinnehuset (P151) - Ikke bo- og omsorgstilbud utenom for særlig omsorgstrengende brukere og kvinner - Manglende synergieffekter for bruk av personalet i bygget - Konsekvenser for investeringstilskuddet på 40 % fra Husbanken - Utfordring å benytte 3.etg. til annen målgruppe - Kostnad årlig drift: kr millioner - Endret innsats fra 2014: kr millioner - Innsparingspotensial etter FV1 og FV2: kr millioner i forhold til budsjett Netto nedgang på 7 plasser gir 28 plasser - Årskostnad per plass kr Tabellen redegjør for økonomien i de ulike alternativene. 10 av 11 Side322

17 9. Prioriteringer og løsningsmuligheter Alle eksisterende 35 plasser er i bruk til enhver tid, og det er ikke ledig kapasitet per i dag. Samtlige beboere er vurdert å ha behov for bolig med bemanning. Noen er også vurdert å ha behov for et høyere omsorgsnivå, som skal gis i H 131. I tillegg er det meldt at 36 personer som bor kommunal bolig per juli 2014, har behov for et bemannet tilbud. I alt er det registrert 71 personer med behov for bemannet bo- og omsorgstilbud på rusfeltet. Prosjektgruppen vurderer at det ikke skal opprettholdes eget tilbud til LAR-brukere, da de fleste kan fungere i de ulike bo- og omsorgstilbudene som opprettes etter 2015, eventuelt i egen bolig uten bemanning. Prosjektgruppen er opptatt av å opprettholde flest mulig bemannede bo- og omsorgsplasser i tillegg til full drift i H 131. Alternativ 1 er derfor anbefalt fra prosjektgruppens side. Alternativet krever imidlertid en økonomisk styrking på kr millioner i 2015, og svarer dermed ikke på utfordringen administrasjonen har angående pålagte innsparinger. Alternativ 5 gir både eget tilbud til kvinner med i alt10 enheter, bo- og omsorgstilbud med 15 enheter og full drift av H 131 med 16 enheter. Det gir en netto økning i 6 plasser fra 35 til 41 med økning i budsjettrammen fra 2014 til 2015 med kr millioner. Alternativ 5 er prosjektgruppens andre prioritering fordi det blir en reell økning i boliger. De fleste eksisterende tilbud kan videreføres, og alternativet gir samtidig en reduksjon i forhold til budsjett/økonomiplan Rådmannens anbefalinger vil fremgå i den politiske saken som er under utarbeidelse. Kommunen må få i stand overgangsordninger mellom eksisterende og nye drivere. Nåværende avtaler er sagt opp før , og har oppsigelsestid på 12 måneder. En gradvis innflytting av beboerne i det nye tiltaket i H 131 første halvår 2015 forutsettes. Det tilsier overgangsløsninger med budsjettmidler for nåværende drivere. Eventuell avvikling av tiltak gir store utfordringer dersom beboere mister boligen sin. Juridiske og menneskelige forhold må avklares, men dette arbeidet er ennå ikke foretatt. Mest sannsynlig vil kommunen ikke slippe unna ansvaret for å skaffe bolig med tjenester til eventuelle bostedsløse etter omlegging av drift, og eventuell ved reduksjon i antall boliger. Det vises til at all kommunal virksomhet skal være forsvarlig i forhold til tjenester og omsorgsnivå (jf. Fusa-dommen). Forsvarlighet må også sikres i forhold til arbeidsmiljøet for personalet. Tas ikke H 131 i bruk til målgruppen, vil dette medføre ekstraordinære utgifter til særlig omsorgstrengende, samt få konsekvenser for investeringstilskuddet som er bevilget av Husbanken. 10. Tilrådning/konklusjon Prosjektgruppen anbefaler alternativ 1 med drift av bo- og omsorgstilbud på alle adresser. Bo- og omsorgstilbudet vil være bolig med døgnbemanning. Akuttplass på Kvinnehuset beholdes som før. Plasser tildeles av Bodø kommune. I tillegg anbefales full drift i H 131. Dette alternativet øker kapasiteten på bo- og omsorgstilbudene fra 35 til 51 plasser. Tilbudet til LAR-brukerne avvikles. Som andre prioritet anbefaler prosjektgruppen alternativ 5, som innebærer en økning i antall boog omsorgsplasser fra 35 til 41. Alternativet innebærer reduksjon i personalinnsatsen generelt og dermed kvalitet i innholdet i tilbudene som skal driftes videre. Tilbudet til LAR-brukerne avvikles. 11 av 11 Side323

Bo - og omsorgstilbud på kommunalt rusfelt 2015

Bo - og omsorgstilbud på kommunalt rusfelt 2015 Helse- og omsorgsavdelingen Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 30.10.2014 44024/2014 2014/1280 614 Saksnummer Utvalg Møtedato Ruspolitisk råd 25.11.2014 14/37 Komitè for levekår 27.11.2014 Bystyret

Detaljer

Bo - og omsorgstilbud - anbudskonkurranse og videre drift

Bo - og omsorgstilbud - anbudskonkurranse og videre drift Helse- og omsorgsavdelingen Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 23.03.2015 22352/2015 2014/1280 614 Saksnummer Utvalg Møtedato Ruspolitisk råd 08.10.2015 Komitè for levekår 13.10.2015 Bystyret 29.10.2015

Detaljer

Møteinnkalling. Ruspolitisk råd. Dagsorden. Utvalg: Møtested: Rådhuset, Blåsalen Dato: Tidspunkt: Kl 11:00

Møteinnkalling. Ruspolitisk råd. Dagsorden. Utvalg: Møtested: Rådhuset, Blåsalen Dato: Tidspunkt: Kl 11:00 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Ruspolitisk råd Rådhuset, Blåsalen Dato: 25.11.2014 Tidspunkt: Kl 11:00 Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt politisk sekretariat, telefon 75 55 50 12, e-post:

Detaljer

Synne Bjørbæk (Rødt) var ikke tilstede under behandlingen av Sak PS 14/35 «Tekniske hjelpemidler organisering og videre arbeid».

Synne Bjørbæk (Rødt) var ikke tilstede under behandlingen av Sak PS 14/35 «Tekniske hjelpemidler organisering og videre arbeid». Møteprotokoll Utvalg: Komitè for levekår Møtested: Formannskapssalen Rådhuset Dato: 27.11.2014 Tidspunkt: 10:10 13:20 Til stede: Navn Funksjon Medl. Varamedl. for Else-Marie Torp Leder KRF Joakim Sennesvik

Detaljer

Dag- og aktivitetssenter gjennomgang

Dag- og aktivitetssenter gjennomgang Helse- og omsorgsavdelingen Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 12.12.2016 92373/2016 2016/7355 H35 Saksnummer Utvalg Møtedato Ruspolitisk råd 19.01.2017 Råd for funksjonshemmede 19.01.2017 Eldrerådet

Detaljer

Organisering av rusomsorgen orientering om status i arbeidet

Organisering av rusomsorgen orientering om status i arbeidet Helse- og omsorgsavdelingen Saksframlegg / referatsak Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 08.10.2013 68428/2013 2013/6510 Saksnummer Utvalg Møtedato Ruspolitisk råd 26.11.2013 13/30 Komitè for levekår 28.11.2013

Detaljer

BODØ KOMMUNE. Prosjekt "tettere individuell oppfølging" (TIO) Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv /08 05/

BODØ KOMMUNE. Prosjekt tettere individuell oppfølging (TIO) Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv /08 05/ BODØ KOMMUNE Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 24.10.2008 60141/08 05/7789 233 Saksnummer Utvalg Møtedato Råd for funksjonshemmede 10.11.2008 08/16 Ruspolitisk råd 11.11.2008 08/17 Komite for

Detaljer

Saksbehandler: Glenny Jelstad Arkivsaksnr.: 09/11683-48 Dato: 19.11.2014. INNSTILLING TIL: Bystyrekomité for helse, sosial og omsorg/bystyret

Saksbehandler: Glenny Jelstad Arkivsaksnr.: 09/11683-48 Dato: 19.11.2014. INNSTILLING TIL: Bystyrekomité for helse, sosial og omsorg/bystyret SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Glenny Jelstad Arkiv: Arkivsaksnr.: 09/11683-48 Dato: 19.11.2014 SLUTTRAPPORT - BOLIGSOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM â INNSTILLING TIL: Bystyrekomité for helse, sosial og omsorg/bystyret

Detaljer

Søknadsbehandling og kriterier for tildeling av kommunale boliger

Søknadsbehandling og kriterier for tildeling av kommunale boliger Helse- og sosialavdelingen Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 06.01.2012 1553/2012 2011/2133 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/2 Eldrerådet 23.01.2012 12/2 Råd for funksjonshemmede 24.01.2012 12/2

Detaljer

Kompenserende tiltak i pleie- og omsorgssektoren frem til oppstart av Sølvsuper Helse- og velferdssenter

Kompenserende tiltak i pleie- og omsorgssektoren frem til oppstart av Sølvsuper Helse- og velferdssenter Helse- og sosialavdelingen Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 20.11.2012 67869/2012 2012/8127 Saksnummer Utvalg Møtedato Eldrerådet Råd for funksjonshemmede Komitè for levekår 12/194 Bystyret 13.12.2012

Detaljer

Rusfri møteplass i Bodø kommune - prosjektbeskrivelse

Rusfri møteplass i Bodø kommune - prosjektbeskrivelse Helse- og sosialavdelingen Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 15.05.2012 30405/2012 2012/3629 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/12 Ruspolitisk råd 05.06.2012 12/13 Råd for funksjonshemmede 05.06.2012

Detaljer

Alle skal bo godt og trygt

Alle skal bo godt og trygt Alle skal bo godt og trygt Husbankens økonomiske virkemidler Britt-Nina Borge Ane Brorstad Mengshoel Husbanken en velferdsaktør på boligområdet 1. Vanskeligstilte på boligmarkedet skal kunne skaffe seg

Detaljer

Skjema for halvårsrapportering i Tønsberg kommune Formalia

Skjema for halvårsrapportering i Tønsberg kommune Formalia Skjema for halvårsrapportering i Tønsberg kommune 19.06. 1. Formalia Kommunens navn: Tønsberg kommune Programleder: Sten F. Gurrik Programstart: April 2014 Rapporteringsdato: 19.06. Behandlet i styringsgruppen:

Detaljer

Møteinnkalling. Ruspolitisk råd. Utvalg: Møtested: Rådhuset, Dato: Tidspunkt: 12:30

Møteinnkalling. Ruspolitisk råd. Utvalg: Møtested: Rådhuset, Dato: Tidspunkt: 12:30 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Ruspolitisk råd Rådhuset, Dato: 29.03.2012 Tidspunkt: 12:30 Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt sekretær for Ruspolitisk råd, Torill Kristiansen telefon

Detaljer

Samarbeidsavtale mellom Nordlandssykehuset HF, Bodø fengsel og Bodø kommune

Samarbeidsavtale mellom Nordlandssykehuset HF, Bodø fengsel og Bodø kommune Helse- og sosialavdelingen Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 02.07.2013 46786/2013 2011/8262 025 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/8 Ruspolitisk råd 27.08.2013 13/30 Komitè for levekår 29.08.2013

Detaljer

Samhandlingsprosjekt mellom Salten regionråd og kommunene i Salten om kommunalt ettervern rus og psykiatri.

Samhandlingsprosjekt mellom Salten regionråd og kommunene i Salten om kommunalt ettervern rus og psykiatri. Helse- og omsorgsavdelingen Særutskrift Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 15.02.2016 11992/2016 2016/1461 Saksnummer Utvalg Møtedato 16/2 Komite for Helse, omsorg og sosial 02.03.2016 16/7 Råd for funksjonshemmede

Detaljer

Skjema for halvårsrapportering i Tønsberg kommune Formalia

Skjema for halvårsrapportering i Tønsberg kommune Formalia Skjema for halvårsrapportering i Tønsberg kommune 19.12.2014 1. Formalia Kommunens navn: Tønsberg kommune Programleder: Sten F. Gurrik Programstart: April 2014 Rapporteringsdato: 19.12.2014 Behandlet i

Detaljer

ALLE SKAL KUNNE BO OG BLI BOENDE ER DET MULIG? Hilde Stokkeland Terje Madsen BOLIGSOSIAL KONFERANSE OKTOBER

ALLE SKAL KUNNE BO OG BLI BOENDE ER DET MULIG? Hilde Stokkeland Terje Madsen BOLIGSOSIAL KONFERANSE OKTOBER ALLE SKAL KUNNE BO OG BLI BOENDE ER DET MULIG? Hilde Stokkeland Terje Madsen BOLIGSOSIAL KONFERANSE 20. - 21. OKTOBER Hva fungerer i det boligsosiale arbeidet Eksempler fra Kristiansand Hva er utfordringene?

Detaljer

Etablering av prosjekt «Housing First i Bodø»

Etablering av prosjekt «Housing First i Bodø» Plan og samfunn Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 02.08.2016 59057/2016 2016/3885 233 Saksnummer Utvalg Møtedato Ruspolitisk råd 25.08.2016 Komite for Helse, omsorg og sosial 31.08.2016 Komite

Detaljer

Avhending av kommunal eiendom i Greisdalsveien/Mørkvedveien for kommunalt styrt boligutvikling

Avhending av kommunal eiendom i Greisdalsveien/Mørkvedveien for kommunalt styrt boligutvikling Samfunnskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 02.09.2014 54953/2014 2014/3606 035 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/173 Formannskapet 24.09.2014 Avhending av kommunal eiendom i Greisdalsveien/Mørkvedveien

Detaljer

Melding om oppstart av arbeid med kommunedelplan for Helse-, omsorgs- og sosialtjenestene og høring av planprogram.

Melding om oppstart av arbeid med kommunedelplan for Helse-, omsorgs- og sosialtjenestene og høring av planprogram. Helse- og omsorgsavdelingen Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 27.10.2016 68613/2016 2015/427 144 Saksnummer Utvalg Møtedato Eldrerådet 21.11.2016 Råd for funksjonshemmede 17.11.2016 Ruspolitisk

Detaljer

Oppfølging av budsjett 2016 i Helse- og omsorgsavdelingen

Oppfølging av budsjett 2016 i Helse- og omsorgsavdelingen Helse- og omsorgsavdelingen Saksframlegg / referatsak Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 28.01.2016 7241/2016 2016/765 Saksnummer Utvalg Møtedato Eldrerådet 29.02.2016 Råd for funksjonshemmede 25.02.2016 Ruspolitisk

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR TILDELING AV KOMMUNAL OMSORGSBOLIG

RETNINGSLINJER FOR TILDELING AV KOMMUNAL OMSORGSBOLIG Gjeldende fra 01.11.17 RETNINGSLINJER FOR TILDELING AV KOMMUNAL OMSORGSBOLIG Kommunen kan tilby kommunal omsorgsbolig til personer som har behov for en tilpasset bolig grunnet sykdom, alder eller funksjonshemming,

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune. NY VURDERING AV BOTILBUDET NYE JARLEVEIEN Arkivsaksnr.: 10/16154

Saksframlegg. Trondheim kommune. NY VURDERING AV BOTILBUDET NYE JARLEVEIEN Arkivsaksnr.: 10/16154 Saksframlegg NY VURDERING AV BOTILBUDET NYE JARLEVEIEN Arkivsaksnr.: 10/16154 ::: Sett inn innstillingen under denne linja Forslag til vedtak: Nye Jarleveien etableres med 45 boenheter fordelt på tre leilighetstyper.

Detaljer

Etablering av prosjekt «Housing First i Bodø»

Etablering av prosjekt «Housing First i Bodø» Plan og samfunn Særutskrift Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 02.08.2016 59057/2016 2016/3885 233 Saksnummer Utvalg Møtedato 16/20 Ruspolitisk råd 25.08.2016 16/16 Komite for Helse, omsorg og sosial 31.08.2016

Detaljer

Kriterier for tildeling av bolig

Kriterier for tildeling av bolig Kriterier for tildeling av bolig Kriteriene er administrativt vedtatt av rådmannen 6. juni 2014 og gjelder fra 1. september 2014. Dokumentet er sist redigert 12. juni 2014. Dokumentets virkeområde og formål

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: SLUTTRAPPORT BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN 2010-2015

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: SLUTTRAPPORT BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN 2010-2015 Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO LOW-14/14007-1 67486/14 29.09.2014 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Innvandrerrådet 22.10.2014 Funksjonshemmedes

Detaljer

NOTAT uten oppfølging

NOTAT uten oppfølging Levanger kommune NOTAT uten oppfølging Deres ref: Vår ref: Dato: 31.03.2011 Vedlegg 5: FORSLAG RETNINGSLINJER FOR SØKNADSBEHANDLING OG TILDELING AV KOMMUNALT DISPONERTE BOLIGER 1. Virkeområde Retningslinjene

Detaljer

Møteprotokoll. Til stede: Følgende fra administrasjonen møtte:

Møteprotokoll. Til stede: Følgende fra administrasjonen møtte: Møteprotokoll Utvalg: Komite for helse og sosial Møtested: Formannskapssalen Dato: 29.04.2010 Tidspunkt: Kl. 10.00 14.00 Til stede: Navn Funksjon Repr Vara for Hild-Marit Olsen Leder AP Kjell Lutnes Nestleder

Detaljer

BERGEN KOMMUNE Sosial, bolig og områdesatsing/etat for sosiale tjenester

BERGEN KOMMUNE Sosial, bolig og områdesatsing/etat for sosiale tjenester BERGEN KOMMUNE Sosial, bolig og områdesatsing/etat for sosiale tjenester Fagnotat Saksnr.: 201302442-41 Emnekode: ESARK-4559 Saksbeh: KAHJ Til: BSBO Stab v/ Magne Ervik Kopi til: Fra: Etat for sosiale

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Ruspolitisk råd Møtested: Rådhuset Dato: Tidspunkt: 13:00 13:45

Møteprotokoll. Utvalg: Ruspolitisk råd Møtested: Rådhuset Dato: Tidspunkt: 13:00 13:45 Møteprotokoll Utvalg: Ruspolitisk råd Møtested: Rådhuset Dato: 08.10.2015 Tidspunkt: 13:00 13:45 Til stede: Navn Funksjon Medl. Varamedl. for Janne Mari Ellingsen Leder FRP Jostein Jakobsen Nestleder Merethe

Detaljer

Bolig- og tjenestebehov for to unge funksjonshemmede

Bolig- og tjenestebehov for to unge funksjonshemmede Helse- og omsorgsavdelingen Saksframlegg Dato Løpenr Arkiv saksnr Arkiv 18.02.2014 69923/2013 2012/2162 613 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/3 Råd for funksjonshemmede 03.03.2014 14/8 Ruspolitisk råd 04.03.2014

Detaljer

Drift av botiltak innen rus/psykiatri

Drift av botiltak innen rus/psykiatri Helse- og sosialavdelingen Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 29.03.2010 18411/2010 2010/2683 Saksnummer Utvalg Møtedato 10/4 Råd for funksjonshemmede 27.04.2010 10/4 Ruspolitisk råd 27.04.2010

Detaljer

Virksomhetsleder v/rehab. Gamle riksvei. Godkjenning av innkalling, saksliste og møteprotokoll fra 27.08.2009.

Virksomhetsleder v/rehab. Gamle riksvei. Godkjenning av innkalling, saksliste og møteprotokoll fra 27.08.2009. Møteprotokoll Utvalg: Komite for helse og sosial Møtested: Formannskapssalen Dato: 01.10.2009 Tidspunkt: 10:00 15.00 Tilstede: Navn Funksjon Repr Vara for Marianne Haagensen Øien Leder AP Kjell Lutnes

Detaljer

"Bolig nu" - et midlertidig botilbud til bostedsløse

Bolig nu - et midlertidig botilbud til bostedsløse Samfunnskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 15.05.2013 14131/2013 2013/766 233 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/6 Ruspolitisk råd 04.06.2013 13/18 Komitè for levekår 06.06.2013 13/69 Bystyret

Detaljer

Hvordan følges strategien opp regionalt

Hvordan følges strategien opp regionalt Hvordan følges strategien opp regionalt Om vi bor, hvordan vi bor og hvor vi bor, er faktorer som har betydning for velferd og levekår. Bolig er for en liten gruppe mennesker en kritisk mangelvare, men

Detaljer

Møteinnkalling. Komite for helse og sosial. Dagsorden. Utvalg: Møtested: rådhuset, Dato: Tidspunkt: 09:

Møteinnkalling. Komite for helse og sosial. Dagsorden. Utvalg: Møtested: rådhuset, Dato: Tidspunkt: 09: Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Komite for helse og sosial rådhuset, Dato: 15.04.2010 Tidspunkt: 09:30 09.50 Varamedlemmer møter kun etter særskilt innkalling. Dagsorden Side 1 Saksliste Saksnr Innhold

Detaljer

Saksbehandler: Glenny Jelstad Arkiv: H00 Arkivsaksnr.: 12/5089-1 Dato: 30.03.2012

Saksbehandler: Glenny Jelstad Arkiv: H00 Arkivsaksnr.: 12/5089-1 Dato: 30.03.2012 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Glenny Jelstad Arkiv: H00 Arkivsaksnr.: 12/5089-1 Dato: 30.03.2012 BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN 2012-2014 INNSTILLING TIL: BYSTYREKOMITÉ HELSE, SOSIAL OG OMSORG / FORMANNSKAP/

Detaljer

Bosetting av flyktninger 2017

Bosetting av flyktninger 2017 Flyktningkontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 28.10.2016 81217/2016 2016/6838 F30 Saksnummer Utvalg Møtedato Komite for Oppvekst og kultur 23.11.2016 Bystyret 08.12.2016 Bosetting av flyktninger

Detaljer

Frivillighetspolitikk i Bodø

Frivillighetspolitikk i Bodø Folkehelsekontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 08.05.2012 28343/2012 2012/3512 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/13 Eldrerådet 04.06.2012 12/12 Råd for funksjonshemmede 05.06.2012 12/30 Komitè

Detaljer

Handlingsplan for Husbankens Kommuneprogram

Handlingsplan for Husbankens Kommuneprogram HB 7.S.52 11.2016 Handlingsplan for Husbankens Kommuneprogram 2016-2020 for... kommune Kommunens navn: Kontaktperson: Programstart: Dato utarbeidet: Behandlet/vedtatt: Utarbeidet av: Telefon: E-post: Handlingsplan

Detaljer

NAV Bodø - organisering av sosialhjelpsordningen i Bodø kommune

NAV Bodø - organisering av sosialhjelpsordningen i Bodø kommune Helse- og sosialavdelingen Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 17.02.2012 11026/2012 2012/1442 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/4 Eldrerådet 05.03.2012 Ruspolitisk råd 06.03.2012 Råd for funksjonshemmede

Detaljer

NAV Bodø - sosialhjelpsordningen i Bodø kommune

NAV Bodø - sosialhjelpsordningen i Bodø kommune Helse- og sosialavdelingen Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 27.09.2012 56733/2012 2012/1442 F01 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/18 Råd for funksjonshemmede 09.10.2012 12/19 Eldrerådet 08.10.2012

Detaljer

Oppfølgingstjenesten Psykisk helse og rus. - Villa Vekst - Vebjørn Tandbergsvei 14 - Helhetlig hjemmetjeneste

Oppfølgingstjenesten Psykisk helse og rus. - Villa Vekst - Vebjørn Tandbergsvei 14 - Helhetlig hjemmetjeneste Oppfølgingstjenesten Psykisk helse og rus - Villa Vekst - Vebjørn Tandbergsvei 14 - Helhetlig hjemmetjeneste Presentasjon av: - Bodø kommune sitt psykiske helsearbeid og arbeid med ruslidelser - Hvilke

Detaljer

Prosjektplan "boligsosial utviklingsarena i Bodø"

Prosjektplan boligsosial utviklingsarena i Bodø Samfunnskontoret Saksframlegg / referatsak Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 19.03.2013 19334/2013 2013/1477 L70 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/5 Eldrerådet 08.04.2013 13/4 Råd for funksjonshemmede 09.04.2013

Detaljer

Videreføring av arbeidspraksistilbudet "Bra Ungdom"

Videreføring av arbeidspraksistilbudet Bra Ungdom Bratt'n Aktivitetspark Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 21.05.2012 31066/2012 2012/3824 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/42 Komitè for levekår 07.06.2012 Bystyret 21.06.2012 Videreføring av arbeidspraksistilbudet

Detaljer

Møteinnkalling. Komite for helse og sosial. Dagsorden. Utvalg: Møtested: Bodø fengsel Merk møtested! Dato: Tidspunkt: Kl. 10.

Møteinnkalling. Komite for helse og sosial. Dagsorden. Utvalg: Møtested: Bodø fengsel Merk møtested! Dato: Tidspunkt: Kl. 10. Møteinnkalling Utvalg: Komite for helse og sosial Møtested: Bodø fengsel Merk møtested! Dato: 26.08.2010 Tidspunkt: Kl. 10.00 Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt sekretær for Komite for

Detaljer

Forskrift om tildeling av kommunal bolig for vanskeligstilte samt tilrettelagt bolig i Kongsvinger kommune

Forskrift om tildeling av kommunal bolig for vanskeligstilte samt tilrettelagt bolig i Kongsvinger kommune Forskrift om tildeling av kommunal bolig for vanskeligstilte samt tilrettelagt bolig i Kongsvinger kommune Fastsatt av kommunestyret den 10.02.2011 med hjemmel i Lov av 25. september 1992 nr 107 om kommuner

Detaljer

Averøy kommune - NAV Averøy BOLIGSOSIALT ARBEID I AVERØY KOMMUNE

Averøy kommune - NAV Averøy BOLIGSOSIALT ARBEID I AVERØY KOMMUNE Averøy kommune - NAV Averøy BOLIGSOSIALT ARBEID I AVERØY KOMMUNE 2010 2014 Averøy kommune - NAV Averøy BOLIGSOSIALT ARBEID I AVERØY KOMMUNE 2010 2014 Små hus som betyr mye I. OM AVERØY KOMMUNE En kommune

Detaljer

BOLIG FOR VELFERD MÅLSETNINGER

BOLIG FOR VELFERD MÅLSETNINGER BOLIG FOR VELFERD MÅLSETNINGER OVERORDNEDE MÅLSETNINGER, JFR. TILTAK 6, TILTAKSPLANEN. OVERSENDELSE KMD OG ØVRIGE DEPARTEMENTER TIL ORIENTERING, 19.6.2015 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 1.1 Om

Detaljer

Boligsosial handlingsplan Revidering av planen for perioden 2004-2009

Boligsosial handlingsplan Revidering av planen for perioden 2004-2009 Boligsosial handlingsplan Revidering av planen for perioden 2004-2009 Vi lever ikke for å bo. Vi bor for å leve. Det viktige med å bo er hvordan det lar oss leve, hvordan det påvirker rekken av hverdager

Detaljer

Alle skal bo godt og trygt

Alle skal bo godt og trygt Alle skal bo godt og trygt Presentasjon av Husbankens virkemidler Geir Aasgaard 24. okt. 2013 1 Husbanken er underlagt KRD - Kommunal og regional Departementet Regjeringens viktigste boligpolitiske verktøy

Detaljer

Bolig for (økt ) velferd. Januarmøte fylkesmannen i Troms og KS strategikonferanse 2017 Bente Bergheim Husbanken

Bolig for (økt ) velferd. Januarmøte fylkesmannen i Troms og KS strategikonferanse 2017 Bente Bergheim Husbanken Bolig for (økt ) velferd Januarmøte fylkesmannen i Troms og KS strategikonferanse 2017 Bente Bergheim Husbanken Visjon: Alle skal bo godt & trygt Nasjonale mål & innsatsområder En særlig innsats mot barnefamilier

Detaljer

SAMHANDLING EN FORUTSETNING FOR GODT BOLIGSOSIALT ARBEID!

SAMHANDLING EN FORUTSETNING FOR GODT BOLIGSOSIALT ARBEID! SAMHANDLING EN FORUTSETNING FOR GODT BOLIGSOSIALT ARBEID! SAMHANDLING MED FOKUS PÅ BOLIGENS BETYDNING Alle skal bo godt og trygt RELEVANT FORSKNING NASJONAL STRATEGI 2 BOLIGUTVALGET VIKTIGE UTFORDRINGER

Detaljer

NAV Bodø - organisering av sosialhjelpsordningen i Bodø kommune

NAV Bodø - organisering av sosialhjelpsordningen i Bodø kommune Helse- og sosialavdelingen Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 17.02.2012 11026/2012 2012/1442 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/4 Eldrerådet 05.03.2012 12/4 Ruspolitisk råd 06.03.2012 12/5 Råd for

Detaljer

Saksbehandler: Toril Løberg Arkiv: F09&75 Arkivsaksnr.: 12/ Dato: 23.april 2012

Saksbehandler: Toril Løberg Arkiv: F09&75 Arkivsaksnr.: 12/ Dato: 23.april 2012 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Toril Løberg Arkiv: F09&75 Arkivsaksnr.: 12/6522-1 Dato: 23.april 2012 DU KAN TRYGT BLI GAMMEL I DRAMMEN HØYRES 10-PUNKTSPLAN FOR BEDRING AV KOMMUNENS OMSORGSTILBUD I DRAMMEN

Detaljer

Kommunaldirektør Avdeling for oppvekst og kultur Kommunaldirektør Helse- og omsorgsavdelingen Rådgiver Avdeling for oppvekst og kultur

Kommunaldirektør Avdeling for oppvekst og kultur Kommunaldirektør Helse- og omsorgsavdelingen Rådgiver Avdeling for oppvekst og kultur Møteprotokoll Utvalg: Komitè for levekår Møtested: Formannskapssalen Rådhuset Dato: 13.10.2015 Tidspunkt: 09:00-11:30 Til stede: Navn Funksjon Medl. Varamedl. for Else-Marie Torp Leder KRF Anne Mari Haugen

Detaljer

Lengst mulig i eget liv - i eget hjem - pilotprosjekt

Lengst mulig i eget liv - i eget hjem - pilotprosjekt Helse- og sosialavdelingen Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 27.10.2011 63556/2011 2011/8685 Saksnummer Utvalg Møtedato 11/13 Arbeidsmiljøutvalget HS 16.11.2011 11/8 Eldrerådet 14.11.2011 11/6

Detaljer

Helhetlig planlegging og bolig Byggeløfte. Alta kommune

Helhetlig planlegging og bolig Byggeløfte. Alta kommune Helhetlig planlegging og bolig Byggeløfte Alta kommune Bestilling Kort om prosjektet: hvorfor det valgte navnet? Hva er mål/ målene? Hvordan prosjektet ble satt i gang? Hvor kom ideen ifra? Hvordan prosjektet

Detaljer

Status "Framtida vårres del 2", utredninger og gjennomførte tiltak

Status Framtida vårres del 2, utredninger og gjennomførte tiltak Helse- og omsorgsavdelingen Saksframlegg / referatsak Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 28.10.2014 67790/2014 2014/1963 F00 Saksnummer Utvalg Møtedato Eldrerådet 24.11.2014 Råd for funksjonshemmede 25.11.2014

Detaljer

Rapport om NAV kontorenes praksis ved behandling av søknader om midlertidig botilbud

Rapport om NAV kontorenes praksis ved behandling av søknader om midlertidig botilbud Sosial- og helseavdelingen Kommunene i Aust-Agder Deres ref. Vår ref. (bes oppgitt ved svar) Dato Sak nr. 2014/378 / FMAAKRK 28.05.2014. Rapport om NAV kontorenes praksis ved behandling av søknader om

Detaljer

Helhetlig boligplanlegging fra boligsosial til boligpolitisk plan. Plankonferansen i Hordaland 2017 Marit Iversen Seniorrådgiver Husbanken

Helhetlig boligplanlegging fra boligsosial til boligpolitisk plan. Plankonferansen i Hordaland 2017 Marit Iversen Seniorrådgiver Husbanken Helhetlig boligplanlegging fra boligsosial til boligpolitisk plan Plankonferansen i Hordaland 2017 Marit Iversen Seniorrådgiver Husbanken Hvorfor boligsosial planlegging? 2 Behov for planlegging av botilbud

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 20. juni 2017 kl. 13.45 PDF-versjon 24. juli 2017 18.05.2017 nr. 793 Forskrift med kriterier

Detaljer

Signaler i Prop.1 S ( ), pågående arbeid og satsninger

Signaler i Prop.1 S ( ), pågående arbeid og satsninger Signaler i Prop.1 S (2012-2013), pågående arbeid og satsninger Anette Mjelde avdelingsdirektør avdeling psykisk helse og rus 17.12.2012 Fra St. Olavsplass til Alta 1 Disposisjon Samhandlingsreformen i

Detaljer

Økonomiske virkemidler fra Husbanken. v/fagdirektør Roar Sand

Økonomiske virkemidler fra Husbanken. v/fagdirektør Roar Sand Økonomiske virkemidler fra Husbanken v/fagdirektør Roar Sand Kommunen kan spare millioner Utredning og prosjekteringstilskudd Boligtilskudd til tilpassing Statlig boligtilskudd Startlån/boligtilskudd Investeringstilskuddet

Detaljer

Startlån og muligheter for vanskeligstilte til å skaffe seg egen bolig. Boligsosial konferanse Fylkesmannen i Oslo og Akershus

Startlån og muligheter for vanskeligstilte til å skaffe seg egen bolig. Boligsosial konferanse Fylkesmannen i Oslo og Akershus Startlån og muligheter for vanskeligstilte til å skaffe seg egen bolig Boligsosial konferanse Fylkesmannen i Oslo og Akershus Sosialtjenesten i Asker Er utenfor NAV, men samlokalisert Sosialtjenesten >

Detaljer

Kapitteloversikt: Kapittel 1. Generelle bestemmelser 1 Formål 2 Virkeområde 3 Definisjoner. Kapittel 2. Plikter og rettigheter 4 Plikter 5 Rettigheter

Kapitteloversikt: Kapittel 1. Generelle bestemmelser 1 Formål 2 Virkeområde 3 Definisjoner. Kapittel 2. Plikter og rettigheter 4 Plikter 5 Rettigheter Forskrift med kriterier for tildeling av langtidsopphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester i Lyngdal kommune Hjemmel: Fastsatt av Lyngdal Kommunestyre 18.

Detaljer

VEDLEGG 1 KRAVSPESIFIKASJON

VEDLEGG 1 KRAVSPESIFIKASJON VEDLEGG 1 KRAVSPESIFIKASJON 1. INNLEDNING Kommunestyret i Gjøvik kommune vedtok i møtet den 28.10.2010 at kommunen skulle søke opptak i Husbankens Boligsosiale utviklingsprogram. Husbanken har innvilget

Detaljer

Søknadsbehandling og kriterier for tildeling av kommunale boliger

Søknadsbehandling og kriterier for tildeling av kommunale boliger Helse- og sosialavdelingen Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 06.01.2012 1553/2012 2011/2133 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/2 Eldrerådet 23.01.2012 12/2 Ruspolitisk råd 24.01.2012 12/2 Råd for funksjonshemmede

Detaljer

Tilskudd til boligsosialt arbeid

Tilskudd til boligsosialt arbeid Tilskudd til boligsosialt arbeid Prop. 1 S (2015-2016) Det kongelige arbeids- og sosialdepartement kapittel 0621 post 63 (s. 184) Arbeids- og velferdsdirektoratet Kjersti With Eidsmo og John Tangen Målgruppen

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune. Flytting av Heidrunsenteret fra Bispegata 9D til Kongens gate 81. Arkivsaksnr.: 08/34624

Saksframlegg. Trondheim kommune. Flytting av Heidrunsenteret fra Bispegata 9D til Kongens gate 81. Arkivsaksnr.: 08/34624 Saksframlegg Flytting av Heidrunsenteret fra Bispegata 9D til Kongens gate 81. Arkivsaksnr.: 08/34624 Forslag til vedtak: Formannskapet tar saken til orientering og slutter seg til rådmanns forslag om

Detaljer

Boligsosialt utviklingsprogram (2010 2014) Sluttrapport

Boligsosialt utviklingsprogram (2010 2014) Sluttrapport Boligsosialt utviklingsprogram (2010 2014) Sluttrapport 2010: Søknad om kompetansetilskudd 2011 : Boligløft 2012: Boligsosial handlingsplan Boligløft vedtatt av Bystyret i juni 2011 1. Utvide investeringsrammen

Detaljer

SAKSPROTOKOLL - BUDSJETT 2016 / ØKONOMIPLAN HELSE- OG OMSORGSETATEN

SAKSPROTOKOLL - BUDSJETT 2016 / ØKONOMIPLAN HELSE- OG OMSORGSETATEN SAKSPROTOKOLL - BUDSJETT 2016 / ØKONOMIPLAN 2016-2019 - HELSE- OG OMSORGSETATEN Eldrerådet behandlet saken den 19.01.2016, saksnr. 3/16 Behandling: Innstillingen enstemmig tatt til etterretning. SAKSPROTOKOLL

Detaljer

Høring av forskrift om oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer - folkehelseforskriften.

Høring av forskrift om oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer - folkehelseforskriften. Folkehelsekontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 22.02.2012 12021/2012 2010/15886 G00 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/12 Komitè for levekår 08.03.2012 12/36 Bystyret 29.03.2012 Høring av forskrift

Detaljer

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Eldrerådet Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne Komite Levekår Kommunestyret

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Eldrerådet Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne Komite Levekår Kommunestyret STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: G31 Arkivsaksnr: 2017/1849-4 Saksbehandler: Arne E Tveit Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Eldrerådet Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne Komite Levekår Kommunestyret

Detaljer

BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN FOR OVERHALLA KOMMUNE 2012-2020

BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN FOR OVERHALLA KOMMUNE 2012-2020 Overhalla kommune - Positiv, frisk og framsynt - BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN FOR OVERHALLA KOMMUNE 2012-2020 TILDELINGSKRITERIER FOR KOMMUNALE UTLEIEBOLIGER Boligsosial handlingsplan Overhalla kommune 2012-2020

Detaljer

Kriterier for tildeling av heldøgns bemannede omsorgsboliger

Kriterier for tildeling av heldøgns bemannede omsorgsboliger Arkivsaksnr.: 17/1992 Lnr.: 17856/17 Ark.: 0 Saksbehandler: kommunalsjef helse og omsorg Solveig Olerud Kriterier for tildeling av heldøgns bemannede omsorgsboliger Lovhjemmel: Rådmannens innstilling:

Detaljer

RISØR KOMMUNE Enhet for eiendom og tekniske tjenester

RISØR KOMMUNE Enhet for eiendom og tekniske tjenester RISØR KOMMUNE Enhet for eiendom og tekniske tjenester Arkivsak: 2016/1261-6 Arkiv: F17 Saksbeh: Marit Mo Wroldsen Dato: 03.08.2016 Søknad om deltakelse i Husbankens kommuneprogram - Bolig for velferd 2016-2020

Detaljer

PROSJEKT "TRYGGE PÅ FORTSETTELSEN" - OPPFØLGING AV VEDTAK GJORT I HUSNEMNDA

PROSJEKT TRYGGE PÅ FORTSETTELSEN - OPPFØLGING AV VEDTAK GJORT I HUSNEMNDA SAKSFRAMLEGG Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Husnemnda Arkivsaksnr: 2009/3490 Klassering: 233 Saksbehandler: Evy Bruheim PROSJEKT "TRYGGE PÅ FORTSETTELSEN" - OPPFØLGING AV VEDTAK GJORT I HUSNEMNDA

Detaljer

Virksomhetsleder ved Korttidsavdelingen. Godkjenning av innkalling, saksliste og møteprotokoll fra og

Virksomhetsleder ved Korttidsavdelingen. Godkjenning av innkalling, saksliste og møteprotokoll fra og Møteprotokoll Utvalg: Komite for helse og sosial Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 27.01.2011 Tidspunkt: Kl. 10:00 14:30 Til stede: Navn Funksjon Repr Vara for Hild-Marit Olsen Leder AP Kjell

Detaljer

Sosialtjenesten - endring av delegasjonsreglement

Sosialtjenesten - endring av delegasjonsreglement Helse- og sosialavdelingen Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 17.09.2009 51507/2009 2009/6045 Saksnummer Utvalg Møtedato 09/9 Ruspolitisk råd 29.09.2009 09/15 Komite for helse og sosial 01.10.2009

Detaljer

Kristiansund kommune

Kristiansund kommune Kristiansund kommune Målsetninger for programperioden 2013 2016 Planlegging og organisering Boligsosial arbeidsgruppe er kommunens ressursteam i forbindelse med gjennomføring av programarbeidet. Kommunen

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 27. juni 2017 kl. 13.15 PDF-versjon 26. juli 2017 22.06.2017 nr. 964 Forskrift med kriterier

Detaljer

Saksbehandler: Lene Orsten Haugland Arkiv: H43 Arkivsaksnr.: 08/ Dato: HØRING - FORSLAG TIL LOVFESTING AV KRISESENTERTILBUDET

Saksbehandler: Lene Orsten Haugland Arkiv: H43 Arkivsaksnr.: 08/ Dato: HØRING - FORSLAG TIL LOVFESTING AV KRISESENTERTILBUDET SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Lene Orsten Haugland Arkiv: H43 Arkivsaksnr.: 08/2670-24 Dato: 24.11.08 HØRING - FORSLAG TIL LOVFESTING AV KRISESENTERTILBUDET INNSTILLING TIL: Bystyrekomité helse, sosial og

Detaljer

Tilskudd og lån til kommunale boliger. v/seniorrådgiver Lene L. Vikøren

Tilskudd og lån til kommunale boliger. v/seniorrådgiver Lene L. Vikøren Tilskudd og lån til kommunale boliger v/seniorrådgiver Lene L. Vikøren Finansiering av kommunale boliger 1. Investeringstilskudd (ikke lån) Til omsorgsboliger og sykehjem mm Gjelder tiltak for personer

Detaljer

Videreutvikling Tusenhjemmet, jf. PS 16/212

Videreutvikling Tusenhjemmet, jf. PS 16/212 Økonomi- og finansavdelingen Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 19.05.2017 21094/2017 2017/9978 Saksnummer Utvalg Møtedato Formannskapet 06.06.2017 Bystyret 15.06.2017 Videreutvikling Tusenhjemmet,

Detaljer

Overhalla kommune. - Positiv, frisk og framsynt - TILDELINGSKRITERIER FOR KOMMUNALE UTLEIEBOLIGER

Overhalla kommune. - Positiv, frisk og framsynt - TILDELINGSKRITERIER FOR KOMMUNALE UTLEIEBOLIGER Overhalla kommune - Positiv, frisk og framsynt - TILDELINGSKRITERIER FOR KOMMUNALE UTLEIEBOLIGER Boligsosial handlingsplan for Overhalla kommune 2008 2020 Foto: Nils Vestgøte Boligsosial handlingsplan

Detaljer

Bolig for velferd. Nasjonal strategi for boligsosialt arbeid ( )

Bolig for velferd. Nasjonal strategi for boligsosialt arbeid ( ) Bolig for velferd Nasjonal strategi for boligsosialt arbeid (2014 2020) Disposisjon Hvorfor strategi og hvilke aktører er med er i strategien Bakgrunn tidligere strategier og utfordringsbilde sett fra

Detaljer

Ad-sak PS 12/118 - Alkoholpolitiske retningslinjer - alkoholpolitikk

Ad-sak PS 12/118 - Alkoholpolitiske retningslinjer - alkoholpolitikk Servicekontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 04.09.2012 52038/2012 2012/419 U63 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/50 Komitè for levekår 06.09.2012 12/163 Bystyret 13.09.2012 Ad-sak PS 12/118

Detaljer

Kompenserende tiltak i pleie- og omsorgssektoren frem til oppstart av Sølvsuper Helse- og velferdssenter

Kompenserende tiltak i pleie- og omsorgssektoren frem til oppstart av Sølvsuper Helse- og velferdssenter Helse- og sosialavdelingen Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 20.11.2012 67869/2012 2012/8127 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/16 Eldrerådet 05.12.2012 12/59 Komitè for levekår 13.12.2012 12/194 Bystyret

Detaljer

Helse- og omsorgssjef i Namsos. Ny lov om krisesenter (krisesenterloven) - tilpasning til lovens krav

Helse- og omsorgssjef i Namsos. Ny lov om krisesenter (krisesenterloven) - tilpasning til lovens krav Namsos kommune Helse- og omsorgssjef i Namsos Saksmappe: 2010/2734-4 Saksbehandler: Anne Margrethe Gansmo Saksframlegg Ny lov om krisesenter (krisesenterloven) - tilpasning til lovens krav Utvalg Utvalgssak

Detaljer

Vedtekter for råd for funksjonshemmede fra 2012

Vedtekter for råd for funksjonshemmede fra 2012 Politisk sekretariat Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 02.12.2011 71983/2011 2010/1165 033 Saksnummer Utvalg Møtedato 11/10 Råd for funksjonshemmede 06.12.2011 12/4 Komitè for levekår 26.01.2012

Detaljer

Møteinnkalling. Orientering Sissel Hoseth og Dag-Christer Røberg vil orientere om arbeidet med Ruspolitisk handlingsplan. Ruspolitisk råd.

Møteinnkalling. Orientering Sissel Hoseth og Dag-Christer Røberg vil orientere om arbeidet med Ruspolitisk handlingsplan. Ruspolitisk råd. Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Ruspolitisk råd Rådhuset, Blåsalen Dato: 28.09.2010 Tidspunkt: 12:00 Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes politisk sekretariat v/vibeke Nikolaisen telefon 75 55 50

Detaljer

RISØR KOMMUNE. Møteinnkalling. Utvalg: Helse- og omsorgskomitéen Møtested: Perleporten - Kommunehuset Dato: Tidspunkt: 18:00

RISØR KOMMUNE. Møteinnkalling. Utvalg: Helse- og omsorgskomitéen Møtested: Perleporten - Kommunehuset Dato: Tidspunkt: 18:00 Side 1 av 1 RISØR KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Helse- og omsorgskomitéen Møtested: Perleporten - Kommunehuset Dato: 12.08.2013 Tidspunkt: 18:00 Forfall meldes på tlf 37 14 96 38 til Eva Swane som sørger

Detaljer

Ragnar Schjølbergsvei 5 - avklaring av hvordan kommunen ønsker å bruke eiendommen

Ragnar Schjølbergsvei 5 - avklaring av hvordan kommunen ønsker å bruke eiendommen Eiendomskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 25.09.2014 60662/2014 2013/764 613 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/179 Formannskapet 15.10.2014 Ragnar Schjølbergsvei 5 - avklaring av hvordan

Detaljer

Forfall meldes på tlf til Eva Swane som sørger for innkalling av varamedlemmer. Varamedlemmer møter kun ved spesiell innkalling.

Forfall meldes på tlf til Eva Swane som sørger for innkalling av varamedlemmer. Varamedlemmer møter kun ved spesiell innkalling. Side 1 av 1 RISØR KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Helse- og omsorgskomitéen Møtested: Perleporten - Kommunehuset Dato: 02.05.2013 Tidspunkt: 18:00 Forfall meldes på tlf 37 14 96 38 til Eva Swane som sørger

Detaljer

Overordnet samarbeidsavtale mellom Bodø kommune og Nordlandssykehuset HF. - Revidert avtaletekst og revidert mandat for OSO

Overordnet samarbeidsavtale mellom Bodø kommune og Nordlandssykehuset HF. - Revidert avtaletekst og revidert mandat for OSO Helse- og omsorgsavdelingen Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 25.03.2015 23203/2015 2011/8262 025 Saksnummer Utvalg Møtedato 15/29 Bystyret 07.05.2015 15/9 Komitè for levekår 14.04.2015 15/5 Eldrerådet

Detaljer

-RAPPORT- «Utvikle og styrke arbeidet i nyetablert boligsosialt team, i Balsfjord kommune.» Perioden år 2010 2012.

-RAPPORT- «Utvikle og styrke arbeidet i nyetablert boligsosialt team, i Balsfjord kommune.» Perioden år 2010 2012. 1 -RAPPORT- «Utvikle og styrke arbeidet i nyetablert boligsosialt team, i Balsfjord kommune.» Perioden år 2010 2012. På vegne av Bolig sosialt team, Balsfjord kommune v/ Rigmor Hamnvik November 2012 2

Detaljer

Kommunens ansvar for RoPgruppa, med utgangspunkt i nye nasjonale retningslinjer

Kommunens ansvar for RoPgruppa, med utgangspunkt i nye nasjonale retningslinjer Kommunens ansvar for RoPgruppa, med utgangspunkt i nye nasjonale retningslinjer Amund Aakerholt Nasjonal kompetansetjeneste ROP AAa / ROP, Værnes 14.10.14 1 Publisert 19. desember 2011 Lansert 13. mars

Detaljer

Boliger for fremtiden kommunal boligforvaltning

Boliger for fremtiden kommunal boligforvaltning Arbeids- og velferdsdirektoratet Seniorrådgiver Bodil Storm-Olsen Boliger for fremtiden kommunal boligforvaltning (NKFs konferanse 14. februar 2012) Grensegangen mellom NAV og kommunene Ca 19000 ansatte

Detaljer