Nordisk Logistikkbarometer 2014

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Nordisk Logistikkbarometer 2014"

Transkript

1 Nordisk Logistikkbarometer 2014 Nordisk Logistikkbarometer

2 Forord Markedet for logistikkløsninger er i rask endring, og våre kunder vareeierne venter at utviklingen fortsetter i høyt tempo de neste fem årene. Sammen slåinger, konkurser og utflytting av produksjon tvinger frem mer rasjonelle logistikkløsninger. Det samme gjør den raskt voksende netthandelen og stadig bedre IT-løsninger. Man må ligge foran for ikke å sakke akterut. Logistikkbarometeret 2014 bekrefter våre antagelser: Kundene ønsker kompetente leverandører, som kan bistå dem i å finne bedre løsninger og styrke deres muligheter for å vokse. Vi er overbevist om at gjennom nære samarbeid kan begge oppnå store fordeler og kostnadsbesparelser. Logistikkbarometeret fokuserer derfor i stor grad på samspillet mellom vareeierne og logistikkleverandørene, men også på resten av forsyningskjeden som våre kunder er en del av. Nordisk Logistikkbarometer 2014 viser utviklingen det siste året innen fire ulike felt; relasjonen mellom vareeier og logistikkleverandør; hvilket fokus vareeiere har på hele forsyningskjeden; i hvilken grad logistikkompetansen er god nok og hvor viktig miljø forhold er for vareeierne. I år har det blant de fire parametrene vært størst fremgang innenfor det vi kaller kjedeeffektiviteten, altså evnen til å se hele verdikjeden under ett og samarbeide med ulike aktører for å finne den beste logistikkløsningen. PostNord tror på å dele informasjon på et tidlig tidspunkt for å sette sammen den mest effektive verdikjeden sammen med kundene. Åpenhet krever tillit. Den bygges gjennom godt arbeid over tid. Den som ikke tar miljøhensyn med i sin forretningsstrategi kommer ikke til å overleve. Vi ser at betalingsviljen for miljøvennlige løsninger øker sakte men sikkert og at parameteren for miljøvennlig logistikk har økt fra 37 til 47 poeng siden Det er også verd å merke seg at bil er det klart foretrukne transportmiddelet. Det betyr at vi må gjøre biltransport mer miljøvennlig, så lenge tog og båt ikke leverer gode nok tjenester. Dette er viktig informasjon for oss som har en klar ambisjon om å ligge i front for kunne tilby kundene lønnsomme og miljøvennlige løsninger. I tillegg har vi bedt våre kunder om å se inn i fremtiden. Det de ser er store endringer i næringslivets struktur og nye produktporteføljer, drevet frem av utenlandske eiere og den teknologiske utviklingen. Vi i PostNord skal hjelpe våre kunder til å møte fremtidens krav! God lesning! Peter Kjaer Jensen Head of PostNord Logistics PostNord AB 2 Nordisk Logistikkbarometer 2014

3 Om undersøkelsen Nordisk Logistikkbarometer 2014 er utviklet av PostNord og bygger på en spørreundersøkelse gjennomført av Respons Analyse på vegne av PostNord. Undersøkelsen er foretatt i juni 2014 blant logistikk-, innkjøpsansvarlig eller daglig leder i ulike nordiske bedrifter. Alle respondenter har over 50 millioner NOK i omsetning, seks av ti har over 200 millioner NOK i omsetning, mens syv av ti har over NOK i transportkostnader. Respondentene tilhører hovedsakelig bransjene industri og produksjon (51 prosent) og detaljhandel inkl. agentur og grossistvirksomhet (36 prosent). Rapporten bygger på svar fra 857 logistikkjøpere i Norden. Barometeret er bygd opp rundt fire parametre; relasjon, kjedeeffektivitet, kompetanse og miljøvennlig logistikk. Verdien hver av disse områdene oppnår er basert på en rekke spørsmål innenfor de ulike temaene og gir en indikasjon på hvordan nordiske vareeiere presterer innen hver av de fire områdene. Nordisk Logistikkbarometer 2014 kan hentes ut og leses på Innhold 04 Logistikkbarometeret på to minutter 06 Relasjon mellom vareeier og logistikkleverandør 1 1 Kjedeeffektivitet 16 Kompetanse 20 Miljøvennlig logistikk 24 Forventinger fremover 28 Om PostNord Nordisk Logistikkbarometer

4 Logistikkbarometeret på to minutter Nordiske vareeiere presterer totalt sett bedre innen logistikk i 2014 enn året før. Størst fremgang har norske vareeiere, mens finske har hatt en svak negativ utvikling. Svenske og danske selskaper er mest like hverandre og følger hverandre tettere enn de andre nordiske landene. Bedre samlet logistikkforståelse Logistikkparametrene relasjon, kjedeeffektivitet, logistikkompetanse og miljøvennlig logistikk måles hvert år i Logistikkbarometeret. Kjedeeffektivitet er parameteren der det har vært størst fremgang, fra 62 til 73 poeng (av 100 mulige). Sverige er det eneste landet der parameteren er redusert fra fjoråret. Relasjonsparameteren har også hatt en stor økning på 10 poeng til 71 poeng av 100 mulige. Norge har gjort et kraftig hopp oppover. Logistikkompetanse og Miljøvennlig logistikk er tilnærmet uendret fra i fjor og ligger på henholdsvis 66 og 47 poeng. Poeng av 100 mulige Relasjon mellom aktørene Kjedeeffektivitet Kompetanse hos vareeierne Miljøvennlig logistikk Gjennomsnitt Partnerskap er viktig for å bli konkurransedyktig Tette relasjoner er viktig for å kunne utvikle effektive logistikkløsninger. 79 prosent av vareeierne mener at utvikling av partnerskap er avgjørende for å bli mer konkurransedyktig. 42 prosent ser på hovedleverandøren av logistikk som en partner, en økning på 7 prosentpoeng fra fjoråret. Kun i Finland er det en hovedvekt blant vareeierne som vurderer forholdet til sin viktigste logistikkforbindelse som et partnerskap (60 prosent). For å kunne se på logistikkleverandøren som en partner, er det en forutsetning at vareeier opplever logistikkleverandøren som kompetent. Bare 53 prosent føler at den viktigste logistikkleverandøren har tilstrekkelig kompetanse til å være en god veileder innen logistikk. 32 prosent benytter logistikkleverandøren som en ressurs for å finne effektiviseringsområder innenfor virksomheten, mens 41 prosent gjør det delvis. Verdikjeden knyttes tettere sammen/ Mer åpenhet i verdikjeden Flere nordiske vareeiere har sett verdien i å koble verdikjeden tettere sammen. 76 prosent tror tettere samarbeid i verdikjeden er avgjørende for å bli mer konkurransedyktig i femtiden, og 72 prosent mener åpenhet og deling av informasjon legger forholdene til rette for å få et konkurransefortrinn. Undersøkelsen viser at nordiske vareeiere deler informasjon i større grad enn tidligere år og de oppnår høyere skår på parameteren for kjedeeffektivitet. Parameteren har økt med 11 poeng på ett år og ligger nå på 73 poeng av 100 mulige. 64 prosent har opplevd å bli satt i kontakt med logistikkleverandørens kunder for å dele erfaringer og dra nytte av hverandres kompetanse. 4 Nordisk Logistikkbarometer 2014

5 Måling er blitt viktigere for å ha god kontroll Andelen som måler og følger opp leveringskvaliteten har økt fra 56 prosent til 71 prosent. 93 prosent mener at leveringskvalitet er den viktigste parameteren ved valg av leverandør. Det er derfor naturlig at flere vareeiere har innsett verdien i å måle og følge opp dette måltallet. Flere nordiske vareeiere måler logistikkostnadene enn tidligere. I forhold til barometeret i 2013 der 67 prosent fulgte opp dette måltallet har andelen i år økt til 78 prosent. Høyere utdanning gir bedre styring 72 prosent mener at kompetanseutvikling gjennom utdannelse er viktig for å bli mer konkurransedyktig. Bare 36 prosent av de logistikkansvarlige har utdanning på masternivå. 86 prosent av nordiske vareeiere der logistikkansvarlig har utdanning på master nivå har kontroll på påløpte logistikkost nader, mot snittet på 78 prosent. Det samme gjel der måling av leveringskvalitet. 86 prosent av de med mastergrad mot gjennomsnittet på 71 prosent måler leveringskvaliteten. Svenske logistikkleverandører er mest attraktive Svenske logistikkleverandører anses av nordiske vareeiere som de mest attraktive. Både når det gjelder fremtidsrettede logistikkløsninger, effektivitet, miljøhensyn og logistikkompetanse kommer svenske logistikkleverandører best ut. Danske logistikkleverandører kommer ut som nr to i Norden på alle områdene, og har dermed tatt over 2. plassen fra Norge når det gjelder å ha fremtidsrettede logistikkleverandører og miljøhensyn i forhold til fjorårets resultat. Stabilt miljøfokus Miljøkravene som stilles til logistikkleverandørene er nesten uendret fra i fjor. ISO-sertifisering er fremdeles kravet som stilles oftest (40 prosent), foran kravet om høy EURO-klassifisering på biler (29 prosent), miljøeffektivt drivstoff (28 prosent), å tilby miljøkalkulator (28 prosent) og kravet om å benytte båt (28 prosent) og jernbane (24 prosent). Danske vareeiere skiller seg positivt ut når det gjelder betalingsvillighet for miljøvennlige løsninger. I Danmark er 19 prosent villige til å bytte til mer miljøvennlige transportløsninger dersom prisen øker med 10 prosent, der det nordiske snittet ligger på 12 prosent. I mange tilfeller vil ikke miljøvennlige løsninger øke prisen. 41 prosent av nordiske vareeiere er villige til å endre sendingsstruktur eller tidspunkt for henting av varer for å gjøre transporten mer miljøvennlig. Logistikken må i større grad tilpasses nye trender og økte krav til effektivisering Nordiske vareeiere forventer at kundene vil stille nye og større krav i tiden fremover. 77 prosent forventer at det vil bli større etterspørsel etter mer kundetilpassede produktvarianter. Samtidig har 44 prosent de siste fem årene utviklet flere produktvarianter, mens 16 prosent planlegger å gjøre det de kommende fem årene. Nordiske vareeiere opplever et marked i konstant endring, og det må stadig gjennomføres forbedringer for å optimere logistikken og tilpasninger til nye trender. 48 prosent har de siste fem årene, eller vil de kommende fem årene, outsource deler av produksjonen, mens 52 prosent har eller vil redusere antall lager eller produksjonssteder. Noen av de forventede endringene er som følger: Utenlandske eiere vil prege den nasjonale virksomheten i større grad (62 prosent) Markedet vil restruktureres (68 prosent) Ny teknologi vil påvirke selskapets produkter og logistikk (67 prosent) Netthandel vil gi økt konkurranse (62 prosent), Økte krav om bedre kundetilpasning (77 prosent). Nordisk Logistikkbarometer

6 Relasjon mellom vareeier og logistikkleverandør Relasjon: Forholdet mellom norske vareeiere og logistikkleverandør er styrket fra 2013 til Relasjonsparameter Parameteren for relasjoner skal måle nærheten i forholdet mellom vareeier og logistikkleverandør. Den viser evnen til samarbeid og informasjonsdeling mellom partene, og om forholdet har utviklet seg fra å være et leverandørforhold til å bli et partnerskap. Siden fjorårets barometer har økningen vært stor innen relasjonsparameteren, fra 61 til 71 poeng. Norge drar snittet opp med sine 76 poeng, en økning på 18 poeng siden i fjor, Finland ligger på 71 poeng akkurat som året før, mens både Sverige og Danmark har økt med henholdsvis 9 og 12 poeng. 76 poeng 71 poeng 70 poeng 67 poeng Hvor flinke er nordiske logistikkjøpere når det gjelder samarbeid, relasjonsbygging og informasjonsutveksling med logistikkleverandøren? Relasjonsparameter 71 av Nordisk Logistikkbarometer 2014

7 Norge skiller seg positivt ut med et spesielt nært forhold mellom leverandør og vareeier Valg av leverandør I Norden benytter 53 % fire eller flere logistikkleverandører, mens 34 % benytter tre eller færre. Ulike kriterier er avgjørende ved valg av logistikkleverandør. Hele 93 % mener leveringskvalitet er det viktigste kriteriet. Videre kommer pris og kompetanse opp som de neste viktige kriteriene, med henholdsvis 89 % og 83 %. Hvorvidt leverandøren er landsdekkende, er god på miljø, tilbyr en bred produktportefølje og har gode IT-løsninger er mindre avgjørende for vareeierne. Resultatene her er tilnærmet like som fra de forrige årene. Kriterier hos leverandør: Leveringskvalitet, pris og kompetanse er i følge nordiske vareeiere fremdeles de viktigste faktorene ved leverandør. Leveringskvalitet Pris Kompetanse IT-løsning Landsdekkende Produktportefølje Miljø Norden 93 % 89 % 83 % 69 % 68 % 65 % 64 % Norge 96 % 91 % 85 % 75 % 71 % 63 % 71 % Sverige 92 % 87 % 82 % 65 % 66 % 61 % 69 % Danmark 94 % 89 % 78 % 7 71 % 64 % 63 % Finland 93 % 88 % 86 % 67 % 65 % 72 % 55 % Partnerskap: Finske vareeiere skiller seg ut ved at hele 60 prosent vurderer logistikk leverandøren som en partner % 38 % 33 % 34 % 35 % 28 % 6 51 % Leverandør eller partner For mange selskaper begrenser behovet seg til en leverandør som kan gjennomføre logistikkoppdraget som avtalt. 49 % ser på sin hovedforbindelse for logistikk som en leverandør. 42 % av nordiske vareeiere ser på sin viktigste logistikkforbindelse som en partner, en økning fra 35 % i I Finland ser 6 på sin logistikkforbindelse som en partner og skiller seg på den måten klart fra de andre landene, men i alle landene har andelen som anser logistikkleverandøren som en partner økt fra barometeret i Norge Sverige Danmark Finland Nordisk Logistikkbarometer

8 8 Nordisk Logistikkbarometer 2014

9 Konkurransedyktig: Vareeiere i alle nordiske land vurderer partnerskap med logistikkleverandøren som viktig. I snitt mener 79 prosent at utvikling av et partnerskap er viktig for konkurranseevnen. 84 % 82 % 8 78 % 83 % 77 % 78 % 82 % Hele 79 % mener at det er nødvendig å bygge opp et partnerskap med logistikkleverandøren for å bli mer konkurransedyktig i fremtiden, mens bare 42 prosent faktisk vurderer logistikkleverandøren som en partner. Det er med andre ord et gap på 37 prosentpoeng mellom andelen som i dag ser på sin viktigste logistikkleverandør som partner, og andelen som mener at utvikling av partnerskap er viktig. Potensialet for å videreutvikle eksisterende samarbeid er derfor stort. 76 % 74 % Norge Sverige Danmark Finland For å bli mer konkurransedyktig mener 79 % at utvikling av partnerskap er viktig Hyppigere kontakt: 77 prosent av vare eierne i Norden mener hyppigere kontakt med logistikkleverandøren er viktig % 78 % 75 % 7 Samarbeid og kontakt Av nordiske vareeiere har 46 % oppfølgingsmøter med logistikkleverandøren hvert kvartal eller oftere, mens 22 % har oppfølgingsmøter hver måned eller oftere. Gjennom oppfølgingsmøter tas det tak i daglige utfordringer, forventninger avklares og løsninger videreutvikles. Slike møter bidrar også til tettere relasjoner. 77 % av nordiske vareeiere mener at hyppigere kontakt med logistikkleverandøren er viktig for at deres virksomhet skal bli mer konkurransedyktig i tiden fremover. Norge Sverige Danmark Finland Nordisk Logistikkbarometer

10 Utnytter kompetansen: 92 prosent av finske vareeiere utnytter leverandørens logistikkompetanse til å effektivisere driften, mot gjennomsnittet i Norden på 73 prosent % 68 % 68 % 92 % Rett kompetanse er avgjørende for å utvikle effektive logistikkløsninger. 53 % av nordiske vareeiere føler at logistikkleverandøren har tilstrekkelig kompetanse til å være en god veileder innen logistikkog transportrelaterte områder. Enda flere (73 %) benytter logistikkleverandøren som en ressurs for å finne effektiviseringsområder innenfor virksomhetens logistikk. Her har det vært en økning på åtte prosentpoeng fra Logistikkbarometeret i fjor. Spesielt i Finland svarer mange (92 prosent) at de bruker logistikkforbindelsen til å forbedre logistikken. Norge Sverige Danmark Finland Flere bruker sin logistikkforbindelse til å effektivisere driften Møter med leverandørens kunder: Over halvparten av nordiske selskaper møter leverandørens kunder for å finne forbedringer og lære av hverandre. Deling av kompetanse Forbedring av eksisterende løsninger Identifisere nye tjenester/ løsninger Norge Sverige Danmark Finland 51 % 64 % 7 71 % 55 % 72 % 78 % 72 % 55 % 73 % 76 % 74 % Logistikkleverandørens kunder møtes Samarbeid mellom vareeier og logistikkleverandør kan være lønnsomt for begge parter. Dersom også logistikkleverandørens kunder møtes kan dette gi enda større utbytte. 64 % av vareeierne i Norden oppgir at logistikkleverandøren har satt dem i kontakt med sine kunder for å dele kompetanse, mens hele 69 % har oppnådd forbedring av eksisterende løsninger og identifisert nye tjenester eller løsninger gjennom møte med andre vareeiere/ kunder. Denne kontakten kan foregå gjennom nettverk logistikkleverandøren arrangerer, konferanser eller egne møter. I slike tilfeller kan kundene dele erfaringer seg i mellom, og både logistikkleverandøren og vareeierne kan komme frem til nye løsninger. På dette området har det vært en økning på henholdsvis åtte og seks prosentpoeng fra i fjor. 10 Nordisk Logistikkbarometer 2014

11 Kjedeeffektivitet Nordisk Logistikkbarometer

12 Høyere effektivitet: Nordiske vareeiere frakter varene stadig mer effektivt. Kjedeeffektiviteten økte i gjennomsnitt fra 62 poeng i 2013 til 73 poeng i år. Kjedeeffektivitetsparameteren Vareeierens produkter skal fraktes på en mest mulig optimal måte fra produsent til sluttkunde, avhengig av ulike tidskrav og volum. Da er det avgjørende å se på hele verdikjeden og ikke bare optimalisere innad i hver enkelt virksomhet. Parameteren for kjedeeffektivitet er målt ut i fra hvilken informasjon som deles mellom aktørene i verdikjeden, hvilken rolle og påvirkningskraft logistikkansvarlig har i bedriften og i hvilken grad kompetanse hos de ulike partene benyttes for å gjøre forsyningskjeden mer effektiv. 72 poeng 73 poeng 72 poeng Nordisk snitt for kjedeeffektivitetsparameteren er 73 av 100 poeng. Dette er en stor økning fra fjorårets Logistikkbarometer, da parameteren lå på 62 poeng. Danmark har den høyeste parameteren på 75 poeng og har hatt en økning på 15 poeng, mens Norge og Sverige har hatt en økning på 14 og 17 poeng. Finlands kjedeeffektivitet er redusert med fire poeng. 75 poeng Hvor dyktige er nordiske vareeiere til å utvikle effektive logistikkløsninger og å sikre kjedeeffektivitet? Parameter oppnådd: 73 av 100 Tettere samarbeid: Tre av fire nordiske vareeiere mener et tettere samarbeid i forsynings kjeden vil gjøre dem mer konkurransedyktige. 4 % Samarbeid i forsyningskjeden 81 % mener at tettere samarbeid i forsyningskjeden kan gjøre dem mer konkurransedyktig i tiden fremover, der 47 % mener det er viktig mens 34 % mener det er svært viktig. 15 % 47 % 34 % Svært viktig Viktig Lite viktig Ikke viktig 12 Nordisk Logistikkbarometer 2014

13 Samarbeid gir kjedeeffektivitet: De som benytter logistikkleverandøren som en ressurs presterer bedre innen kjedeeffektivitet De som benytter logistikkleverandøren som ressurs for å finne effektiviseringsområder innenfor virksom heten presterer noe bedre innen kjedeeffektivitetsparameteren enn de som ikke gjør det. De som benytter logistikkleverandøren som en ressurs i stor grad ligger to parameterpoeng over de som i liten grad eller ikke benytter logistikkleverandøren til dette. Resultatene her har jevnet seg drastisk ut fra i fjor, da de som ikke benyttet logistikk leverandøren som en ressurs bare oppnådde 54 poeng. Man kan derfor anta at forståelsen av verdikjeden man er en del av er forbedret i løpet av et år. 72 I stor grad I liten grad Nei Nordisk Logistikkbarometer

14 Økt åpenhet i Sverige: Andel vareeiere som mottar etterspørselsdata fra sluttkunde har økt kraftig i Sverige % 37 % 36 % 62 % 42 % 39 % 57 % 52 % Norge Sverige Danmark Finland Deling av informasjon Hele 72 % av vareeierne mener at deling av informasjon er viktig (42 %) eller svært viktig (3) for å bli mer konkurransedyktig i fremtiden. Det betyr at de ønsker at deres kunder i større grad deler informasjon med dem, slik at de i større grad kan optimalisere logistikkbehovet ut fra mengde gods, hvor og når det skal fraktes. Åpenhet gjør at hvert av leddene kan styre logistikken ut ifra kjente verdier. 48 % av vareeierne i undersøkelsen mottar etterspørselsdata fra sluttkunden, en økning på 5 prosentpoeng fra i fjor. Det er hovedsakelig svenske selskaper som deler informasjon i større grad i år sammenlignet med i fjor, med økningen fra 36 % til 62 %. 39 % av nordiske vareeiere leverer etterspørselsdata til logistikkleverandøren, mens hos 34 % av nordiske vareeiere har også andre ledd i verdkjeden tilgang til disse dataene. Måler leveringskvaliteten: 71 prosent av alle vare eiere måler leveringskvaliteten. Det er en økning på 15 prosentpoeng siden % 6 % 12 % 47 % 24 % Mottar måltall fra transportør Henter ut fra egne styringssystemer Måler ikke Måler ikke, fordi vi ikke kan hente ut måltall Vet ikke Måling gir kontroll Måling av ulike service- og kostnadsmål gjør det mulig å følge utviklingen av bedriftens logistikk. Leveringskvalitet er det viktigste kriteriet for nordiske vareeiere ved valg av leverandør, og totalt måler 71 % av vareeierne dette måltallet. Dette er en stor økning på 15 prosentpoeng fra barometeret fra I dag er det 17 % som ikke måler denne faktoren, enten fordi de ikke kan hente ut måltall (6 %) eller at det bare ikke gjøres (11 %). Andelen som ikke måler er redusert med hele 15 prosentpoeng fra i fjor, altså en halvering på ett år. Undersøkelsen viser derfor at flere ser verdien i å måle og følge opp leveringskvaliteten. 14 Nordisk Logistikkbarometer 2014

15 Bedre kostnadsstyring: Andelen vareeiere som har eksakt oversikt over logistikkostnadene har økt i alle nordiske land % 66 % 75 % 61 % 69 % 56 % 91 % 85 % 78 % av nordiske vareeiere har eksakt oversikt over hvilke logistikkostnader som er påløpt. Dette er en økning på 11 prosentpoeng fra fjoråret. I Finland svarer 91 % at de har oversikt over logistikkostnadene, mens det bare er 69 % som har oversikten i Danmark. Bare 12 % rapporterer at de ikke har oversikt over påløpte logistikkostnader, dette er en halvering fra Logistikkbarometeret Norge Sverige Danmark Finland % har oversikt over hvilke logistikkostnader som er påløpt, en økning på 11 prosentpoeng fra i fjor Nordisk Logistikkbarometer

16 Logistikkompetanse Kompetansebehov: Én av tre vareeiere har for svak kompetanse til å oppnå optimale logistikkløsninger. Kompetanseparameteren For å styre en forsyningskjede effektivt er kompetanse om logistikk en avgjørende faktor. Innsikt i hvordan logistikken fungerer internt så vel som eksternt, er avgjørende for valg av sendingsstruktur og logistikkløsning. 73 poeng 65 poeng 63 poeng Kompetanseparameteren er basert på hvor store muligheter vareeierne har til å løse komplekse logistikkutfordringer basert på kompetansenivået, betydning av logistikk i virksomheten, hvordan kompetanse opparbeides internt, hvordan ekstern kompetanse i forsyningskjeden benyttes og hvilke målinger som gjøres innen logistikk. På nordisk nivå ligger parameteren for kompetanse på 66 av 100 poeng og viser en svak økning på 5 poeng fra året før. Fokuset på logistikkompetanse er økt i alle landene, med unntak av Finland der parameteren er redusert med 7 poeng. 64 poeng I hvor stor grad har nordiske vareeiere god nok logistikkompetanse til å styre sine relasjoner og forsyningskjeder effektivt? Parameter oppnådd: 66 av Nordisk Logistikkbarometer 2014

17 Intern kompetanse: Det er enighet hos vareeiere i Norden om at det er nødvendig å ha god logistikkkompetanse i bedriften for å bli mer konkurransedyktig i fremtiden. Intern kompetanse er viktig I snitt mener 72 % av nordiske vareeiere at kompetanseutvikling gjennom utdannelse har stor betydning for å bli mer konkurransedyktig i fremtiden. Her er det ingen endring fra fjorårets barometer % 66 % 72 % 8 6 Norge Sverige Danmark Finland 9 % 24 % 21 % 11 % Lav formell kompetanse: Blant nordiske logistikkansvarlige er det bare én av fem som har en masterutdannelse. Mastergrad Bachelorgrad Yrkesutdanning Videregående skole At over halvparten av nordiske vareeiere mener at høyere intern logistikkompetanse innen logistikk er viktig reflekteres ikke i bedriftene i dag. Kompetansenivået er relativt lavt hos nordiske vareeiere. Bare 36 % av de logistikkansvarlige har master- eller bachelorutdannelse. Sverige trekker snittet ned. For transport og lageransvarlig har henholdsvis 24 og 16 % en master- eller bachelorgrad. Her er det få endringer fra fjorårets resultater. Praksis Lageransvarlig 3 22 % 16 % 25 % 17 % 14 % 24 % 21 % Mastergrad 1 11 % 6 % 1 8 % 7 % 9 % 11 % Bachelorgrad Yrkesutdanning Videregående skole Logistikkansvarlig Transportansvarlig Lageransvarlig Praksis Nordisk Logistikkbarometer

18 Utdannelse gir økt kontroll: Vareeiere der logistikkansvarlig har mastergrad har bedre kontroll med økonomi og leveringskvalitet % 86 % 71 % 86 % Kompetanse lønner seg Virksomheter der logistikkansvarlig har mastergrad ser i større grad verdien av å kontrollere og gjennomføre målinger enn gjennomsnittet av nordiske vareeiere. 86 % av nordiske vareeiere der logistikkansvarlig har en masterutdanning har kontroll på hvilke logistikkostnader som er påløpt, mot snittet på 78 %. Tilsvarende gjelder for måling av leveringskvalitet: 86 % av de som har mastergrad følger opp leveringskvaliteten, mot gjennomsnittet på 71 %. Det viser at kompetanse gir en større innsikt og forståelse av forsyningskjeden og gjør det enklere å se behovet for forbedringstiltak. Totale logistikkostnader Leveringskvalitet 18 Nordisk Logistikkbarometer 2014

19 Stort forbedringspotensial: Bare 53 prosent av alle vareeiere i Norden mener logistikkleverandøren har tilstrekkelig kompetanse til å være en god veileder % 52 % 51 % 56 % Kompetanse hos logistikkleverandøren er viktig Ved valg av logistikkleverandør mener 83 % av nordiske vareeiere at kompetanse hos logistikkforbindelsen er viktig. Andelen som faktisk føler at logistikkleverandøren har tilstrekkelig kompetanse til å være en god veileder ligger på 53 %. Norge Sverige Danmark Finland Kompetanse fremmer påvirkningskraft Hos 58 % av nordiske vareeiere er logistikkansvaret organisert i en egen logistikkavdeling. Stort fokus på logistikk internt kan føre til mer satsning på effektivisering og utvikling. Hos 59 % av nordiske vareeiere har logistikkansvarlig stor påvirkning på virksomhetens toppledelse. 76 % av finske vareeiere har stor påvirkningskraft mot toppledelsen, mot bare 5 i Sverige. Logistikkorganisering: Logistikkfokuset er svært viktig for drøyt halvparten av nordiske vareeiere. I 52 % av nordiske virksomheter er logistikk er en del av den overordnede forretningsstrategien. Logistikk er en del av virksomhetens overordnede forretningsstrategi 52 % Logistikkansvarlig har stor påvirkning inn mot virksomhetens toppledelse 59 % Logistikkansvaret er organisert i en egen logistikkavdeling 58 % 5 6 Nordisk Logistikkbarometer

20 Miljøvennlig logistikk Miljø: Miljø er den parameteren der nordiske vareeiere skårer lavest med bare 47 av 100 poeng, men den har økt med 12 poeng siden Miljøparameteren Valg av logistikkløsning har stor betydning for miljøet. Krav om raskere og hyppigere leveringer med strammere tidsvindu kan medføre dårligere utnyttelse av transportmidlene og ha negative konsekvenser for miljøet. Det samme gjelder valg av raskere løsninger som for eksempel bil fremfor tog og båt. I mange tilfeller kan miljøvennlige løsninger gi lavere kostnader og bedre logistikken. Bruk av tog istedenfor bil, sjeldnere sendingsfrekvens og høyere utnyttelsesgrad bidrar til reduserte kostnader og miljøbelastninger. 48 poeng 47 poeng 48 poeng 45 poeng Parameteren for miljø er basert på i hvilken grad man stiller miljøkrav til logistikkleverandør, betalings villighet og vilje til å tilpasse sendingsstruktur og endring av hentetidspunkt for mer miljøvennlige løsninger. Parameteren for miljøvennlig logistikk har økt fra 35 poeng i 2012, 45 poeng i fjor til 47 poeng i år. I Norge har parameteren økt med 10 poeng, mens de andre landene ligger på samme nivå som i fjor. Hvor mye satser nordiske vareeiere på miljøvennlig logistikk? Parameter oppnådd: 47 av Nordisk Logistikkbarometer 2014

21 Grønne Sverige: Svenske vareeiere legger større vekt på miljøarbeidet enn sine nordiske kolleger. Norge ligger på bunn i andelen selskaper med ISO-sertifisering innen miljø % 44 % 76 % 69 % 53 % 48 % 61 % 54 % Miljøfokus hos vareeierne 64 % av nordiske vareeiere arbeider mot definerte miljømål. Svenske selskaper skiller seg positivt ut med en andel på hele 76 %, mens Danmark trekker snittet ned med sine 53 %. 54 % av selskapene i Norden er ISO-sertifisert innen miljø, og har dermed enda tydeligere utviklet konkrete mål og et miljøfokus i hele organisasjonen. I Sverige er andelen 69 % mens andelen i Norge ligger nede på 44 %. Andelen av vareeiere som følger opp miljøutslipp som et viktig nøkkeltall og gjør miljømålinger ligger på 42 %. Har utviklet miljømål internt Er ISO-sertifisert innen miljø Norge Sverige Danmark Finland Miljø fremheves: Ved valg av logistikk leverandør mener to av tre vareeiere i Norden at miljøfokuset er viktig. Finner legger mindre vekt på dette % 69 % 63 % 55 % Viktigheten av miljø Hvilke miljøkrav som stilles til logistikkleverandøren varierer med situasjonen selskapene befinner seg i. Er leveringskvaliteten høy nok, kan bruk av tog eller båt være aktuelt. 64 % av nordiske vareeiere synes miljøforhold er viktig ved valg av leverandør. 71 % av norske vareeiere mener miljøfokus er viktig, mens finske vareeiere mener dette er av mindre betydning (55 %). Norge Sverige Danmark Finland Nordisk Logistikkbarometer

22 Miljøkrav, relativt uendret Nordiske vareeiere stiller en rekke krav til logistikkleverandøren når det gjelder miljø. ISO-sertifisering hos logistikkleverandørene er det kravet som stilles oftest (), selv om kravet er redusert med fem prosentpoeng fra Sjeldnere krav er høy EUROklassifisering på biler, miljøeffektivt drivstoff og kravet om å tilby miljøkalkulator og dokumentasjon. til i 2013, og er i 2014 nede på 18 % på grunn av lav pålitelighet. Ønsket om å benytte båt der det er mulig er det siste året økt fra 25 % til 28 %. 33 % av finske vareeiere krever båt. Andelen som krever at jernbane skal benyttes der det er mulig er lik som i fjor, og ligger på 24 %. I Norge har det vært store utfordringer på jernbane de siste årene, og kravet er redusert fra 32 % i 2012, Miljøkrav: Det vanligste miljøkravet fra vareeierne er at logistikkleverandøren er ISO-sertifisert. Krav om bruk av jernbane har sunket fra 32 prosent til 18 prosent i Norge på to år. Norden Norge Sverige Danmark Finland ISO sertifisering 3 54 % 39 % 34 % EURO-klassifisering 29 % 22 % 37 % 37 % 19 % Miljøeffektivt drivstoff 28 % 18 % 41 % 3 23 % Miljødokumentasjon 28 % 22 % 39 % 32 % Jernbane 24 % 18 % 33 % 25 % 19 % Båt 28 % 21 % 3 29 % 33 % Betalingsvilje for miljø: Viljen hos nordiske vareeiere til å betale 1 mer for miljøvennlige løsninger viser en svak økning fra åtte prosent i 2012, 10 prosent i 2013 og 12 prosent i år. 19 % Økt betalingsvilje for miljøvennlige løsninger 12 % av vareeierne er villige til å bytte til mer miljøvennlige transportløsninger, som eksempelvis mer miljøvennlig drivstoff, selv om det innebærer en økning i prisen på 1. I Danmark er betalingsviljen for miljøvennlige løsninger relativt høy; så mange som 19 % er villige til å betale mer. 15 % 1 12 % 13 % 5 % 4 % Norge Sverige Danmark Finland 22 Nordisk Logistikkbarometer 2014

Fjellsport klatrer mot nye høyder. 7 tips til god logistikk SLIK BLIR FYSISK BUTIKK LØNNSOM MED NETTBUTIKK. Serienettgründer Eric Sandtrø

Fjellsport klatrer mot nye høyder. 7 tips til god logistikk SLIK BLIR FYSISK BUTIKK LØNNSOM MED NETTBUTIKK. Serienettgründer Eric Sandtrø Å nå butikker nord for polarsirkelen med levering over natten er det ingen andre i vår bransje som gjør Anders Molander, adm.dir. Mekonomen Grossist TRENDER Viktig å tilby flere kanaler BERGANS Forbereder

Detaljer

Den gode kundereisen. Hvordan skape den beste kjøpsopplevelsen. E-handelsrapporten 2014

Den gode kundereisen. Hvordan skape den beste kjøpsopplevelsen. E-handelsrapporten 2014 Den gode kundereisen Hvordan skape den beste kjøpsopplevelsen for dine kunder? LEDER ÅRETS UNDERSØKELSE I TALL: 4595 forbrukere i,, og deltok i webundersøkelse 454 bedrifter med salg av varer på nett,

Detaljer

Sikre Sider. Kvalitet Nokas' høyeste verdi

Sikre Sider. Kvalitet Nokas' høyeste verdi Sikre Sider Kundeavis for Nokas Desember 2014 Kvalitet Nokas' høyeste verdi Kvalitet er ikke lenger bare et begrep man snakker om i generelle vendinger og som nevnes i vage målsetninger. Kvalitet er i

Detaljer

Bedre utnyttelse av lastebiler

Bedre utnyttelse av lastebiler Bedre utnyttelse av lastebiler Integrering i forsyningskjeder gir økt transporteffektivitet V D r a p p o r t Vegdirektoratet 2 Vegdirektoratet Trafikksikkerhet, miljø- og teknologiavdelingen Transportplanlegging

Detaljer

HR-undersøkelsen 2009. HR i krisetider muligheter i motgang

HR-undersøkelsen 2009. HR i krisetider muligheter i motgang HR-undersøkelsen 009 HR i krisetider muligheter i motgang Om HR Norge og Ernst & Young HR Norge er medlemsorganisasjonen for alle som er interesserte i fag områdene personal, organisasjon, ledelses- og

Detaljer

Arbeidskapitalundersøkelsen 2010

Arbeidskapitalundersøkelsen 2010 Rapport Arbeidskapitalundersøkelsen 2010 Utarbeidet av Fokus Bank og Ernst & Young Introduksjon Finanskrisen og den påfølgende nedgangskonjunkturen som utspant seg fra høsten 2008 og videre inn i 2009

Detaljer

Bacheloroppgave. i Markedsføring og Salgsledelse ved Markedshøyskolen 2011. Internetthandel. Studentnr: 18128, 56510

Bacheloroppgave. i Markedsføring og Salgsledelse ved Markedshøyskolen 2011. Internetthandel. Studentnr: 18128, 56510 Bacheloroppgave i Markedsføring og Salgsledelse ved Markedshøyskolen 2011 Studentnr: 18128, 56510 Internetthandel Hvilke faktorer avgjør om man handler på internett og i hvilken grad klarer aktørene å

Detaljer

Hvilke muligheter har regnskapsbyråer til å bli rådgivere i SMB-sektoren?

Hvilke muligheter har regnskapsbyråer til å bli rådgivere i SMB-sektoren? Hvilke muligheter har regnskapsbyråer til å bli rådgivere i SMB-sektoren? av Anita E. Tobiassen Paul N. Gooderham SNF-prosjekt nr. 6300: Økt verdiskapning i SMB-sektoren: styrking av påvirkningen fra autoriserte

Detaljer

HRNORGE. Ledelse som skaper resultater. Større arbeidsglede på arbeidsplassen. Tillit til ledelsen på tross av krisen

HRNORGE. Ledelse som skaper resultater. Større arbeidsglede på arbeidsplassen. Tillit til ledelsen på tross av krisen Norge 2009 Ledelse som skaper resultater Arbeidsglede i forandringstider 1 Større arbeidsglede på arbeidsplassen I krisetider øker medarbeidernes støtte til bedriften / s. 4-5 Tillit til ledelsen på tross

Detaljer

5TIPS TIL BEDRE STYRING AV DIN VERDIKJEDE

5TIPS TIL BEDRE STYRING AV DIN VERDIKJEDE DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET IT-løsninger Slik fi nner du frem til riktig logistikksystem RFID Ta i bruk RFID, styr din varefl yt mer effektivt SUPPLY CHAIN Nr. 2 / Mars 10 MANAGEMENT

Detaljer

Logistikknæringens samfunnsmessige betydning

Logistikknæringens samfunnsmessige betydning Rapport Logistikknæringens samfunnsmessige betydning MENON-PUBLIKASJON NR. 3/2012 Februar 2012 av Heidi Ulstein, Lisbeth M. Iversen og Leo A. Grünfeld Denne rapporten er skrevet på oppdrag fra Logistikk-

Detaljer

Logistikk NETTVERK. Roar Steingrimsen, Schenker Privpak AS, skal gi nettbutikkene effektive distribusjonsløsninger (side 6)

Logistikk NETTVERK. Roar Steingrimsen, Schenker Privpak AS, skal gi nettbutikkene effektive distribusjonsløsninger (side 6) Logistikk NETTVERK Nr 1 Mars 2009 transport > samferdsel > logistikk > informasjon Roar Steingrimsen, Schenker Privpak AS, skal gi nettbutikkene effektive distribusjonsløsninger (side 6) Ny infrastuktur

Detaljer

HR-undersøkelsen 2008. HR i Norge Hvordan møter vi forventingene? utvikling av mennesker og organisasjoner

HR-undersøkelsen 2008. HR i Norge Hvordan møter vi forventingene? utvikling av mennesker og organisasjoner HR-undersøkelsen 008 HR i Norge Hvordan møter vi forventingene? Om Ernst & Young HR Norge Ernst & Young er en ledende global aktør innen revisjon, skatt avgift, transaksjoner rådgivning. Våre 0 000 ansatte

Detaljer

Tempo. Vi tar et stort løft for bærekraft BUTIKKGIGANT FLYTTER GRENSER SLIK KAPRES NETTHANDELS- KUNDENE

Tempo. Vi tar et stort løft for bærekraft BUTIKKGIGANT FLYTTER GRENSER SLIK KAPRES NETTHANDELS- KUNDENE En del nettbutikker har problemer med å ta steget mot bare å fokusere på vekst. Staffan Mörndal, Verdane Capital TEKNOLOGI Pakkeautomatene er her GINA TRICOT Slik reduserer de antall returer STADIUM Tar

Detaljer

Paid, Owned, Earned. Media Undersøkelsen 2014. En studie gjennomført av Mindshare i samarbeid med ANFO

Paid, Owned, Earned. Media Undersøkelsen 2014. En studie gjennomført av Mindshare i samarbeid med ANFO Paid, Owned, Earned Media Undersøkelsen 2014 En studie gjennomført av Mindshare i samarbeid med ANFO 02 1 PAID, OWNED, EARNED MEDIA INNHOLDSOVERSIKT 1. Budsjettutvikling Paid, Owned, Earned Media 2. Budsjettutvikling

Detaljer

VIRKEMÅLET: Virkes arbeidslivsundersøkelse

VIRKEMÅLET: Virkes arbeidslivsundersøkelse 1 VIRKEMÅLET: Virkes arbeidslivsundersøkelse 1 Hver eneste arbeidsuke er nordmenn på jobb i til sammen 88 millioner timer. Vi er ansatt i over 200 000 private virksomheter, er selvstendig næringsdrivende,

Detaljer

LEAN BUSINESS PLANDUGNAD III

LEAN BUSINESS PLANDUGNAD III LEAN BUSINESS PLANDUGNAD III Figur 1 Velkommen til samling 3 i plandugnaden. I dag skal vi lage nåsituasjonsbeskrivelse, risikoanalyse og målsettinger. Figur 2 Ja her er dagens temaer Figur 3 Vi jobber

Detaljer

Hvordan implementere rådgivning som en mer naturlig og større del av regnskapstjenesten KL Regnskap Rosten tilbyr?

Hvordan implementere rådgivning som en mer naturlig og større del av regnskapstjenesten KL Regnskap Rosten tilbyr? Trine Aalmo Steffen Elnan Simen Bækken BACHELOROPPGAVE ved Handelshøyskolen BI Hvordan implementere rådgivning som en mer naturlig og større del av regnskapstjenesten KL Regnskap Rosten tilbyr? Eksamenskode

Detaljer

IT FOR ET NYTT KRAFTMARKED

IT FOR ET NYTT KRAFTMARKED IT FOR ET NYTT KRAFTMARKED EN RAPPORT OM IKT-UTFORDRINGER NÅR DET NORSKE KRAFTMARKEDET ENDRES MARS 2014 RRev. 1.1 Denne rapporten er utarbeidet av Radar Ecosystem Specialists AB på oppdrag fra Tieto. Rapporten

Detaljer

Kundeservice på internett

Kundeservice på internett Siri Sollund Hegsbro Bacheloroppgave ved Handelshøyskolen BI Kundeservice på internett Hvordan kan Amentio AS øke sitt kundefokus for å skape fornøyde og lojale kunder og samtidig tiltrekke seg nye kunder?

Detaljer

Årsrapport. Atea ASA

Årsrapport. Atea ASA Årsrapport Atea ASA 2013 2 Om Atea Atea er Norden og Baltikums ledende leverandør av IT-infrastruktur, har 6 499 ansatte og er representert i 84 byer i Norge, Sverige, Danmark, Finland, Litauen, Latvia

Detaljer

Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem?

Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem? Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem? Skrevet av: Thomas Konradsen Emnekode: BE320E. MBA HHB Tromsø. Innholdsfortegnelse...

Detaljer

Administrasjon og håndtering av varer

Administrasjon og håndtering av varer Kapittel 8 Administrasjon og håndtering av varer Kompetansemål: Eleven skal kunne bruke de vanligste prinsippene for varebestilling og vareflyt Eleven skal kunne kontrollere og rydde på plass varer og

Detaljer

Norge best i verden HRNORGE. TEMA: Det daglige arbeid. Norge 2010-11. årgang

Norge best i verden HRNORGE. TEMA: Det daglige arbeid. Norge 2010-11. årgang Norge 2010-11. årgang 3 Norge best i verden TEMA: Det daglige arbeid - Med fokus på arbeidsoppgavene - Nye krav til lederne - En god medarbeidersamtale er gull verdt - Lønnsomt å forebygge sykefravær -

Detaljer

BAC3100. «CRM i Elkjøp og Lefdal» Studentnummer: 979953 979716 979598. Bacheloroppgave Markedshøyskolen vår 2012

BAC3100. «CRM i Elkjøp og Lefdal» Studentnummer: 979953 979716 979598. Bacheloroppgave Markedshøyskolen vår 2012 BAC3100 «CRM i Elkjøp og Lefdal» Studentnummer: 979953 979716 979598 Bacheloroppgave Markedshøyskolen vår 2012 Denne bacheloroppgaven er gjennomført som en del av utdannelsen ved Markedshøyskolen. Markedshøyskolen

Detaljer

Outsourcing. Outsourcing av økonomi og lønn i kraftig vekst. Norske bedrifter velger leverandører etablert i Norge. Danske kommuner outsourcer lønn

Outsourcing. Outsourcing av økonomi og lønn i kraftig vekst. Norske bedrifter velger leverandører etablert i Norge. Danske kommuner outsourcer lønn L Ø N N O G Ø K O N O M I P R O S E S S E R Outsourcing M A G A S I N E T 1 NR. 7 2/09 Outsourcing av økonomi og lønn i kraftig vekst Norske bedrifter velger leverandører etablert i Norge Danske kommuner

Detaljer

tempo Fornøyd med konkurranse på skinner » Kjøper eget «Tollpost-tog»» Mer gods fra vei til bane 1.2013

tempo Fornøyd med konkurranse på skinner » Kjøper eget «Tollpost-tog»» Mer gods fra vei til bane 1.2013 Marit Arnstad og Erna Solberg i duell om veibygging tempo Logistikkbladet Tempo. Et fagblad om logistikk fra PostNord. 1.2013 Avtalen mellom Ica og NorgesGruppen KJEMPER OM RETT TIL Å SAMARBEIDE Befraktere

Detaljer

Ikke så ille som det ser ut

Ikke så ille som det ser ut #04 2009 Et kvartalsvis kundemagasin fra Conecto Ikke så ille som det ser ut Experian meldte nylig om rekordhøyt antall betalingsanmerkninger. Vi har snakket med markedsdirektør Hanne Broen om tallene

Detaljer

Årsrapport. Atea ASA

Årsrapport. Atea ASA Årsrapport Atea ASA 2013 2 /110 Om Atea Atea er Norden og Baltikums ledende leverandør av ITinfrastruktur, har 6 499 ansatte og er representert i 84 byer i Norge, Sverige, Danmark, Finland, Litauen, Latvia

Detaljer

Oversiktelig og kostnadseffektiv IT-administrasjon

Oversiktelig og kostnadseffektiv IT-administrasjon Nr 10 / 2010 3 Step IT AS: Oversiktelig og kostnadseffektiv IT-administrasjon IT er essensielt for bedriften, men oppfattes ofte som et logistikk- og kostnadsmessig mareritt å administrere. Dels dreier

Detaljer