Oslo kommune Oslo Havn KF

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Oslo kommune Oslo Havn KF"

Transkript

1 Oslo kommune Oslo Havn KF MØTEINNKALLING Havnestyre Møtested: Møtetid: Havnestyresalen kl.16:00 OBS! Det serveres et måltid varmmat i kantinen, skur 38, fra kl Forfall meldes til utvalgssekretær Anne Kjersti Steffensen tlf E-post: Varamedlemmer møter kun ved særskilt innkalling. Sakspapirer følger vedlagt. Innkalling er sendt til havnestyrets medlemmer og varamedlemmer. Med vennlig hilsen Anne Kjersti Steffensen utvalgssekretær Side1

2 Havnestyresaker Innhold Lukket I Protokoll fra havnestyrets møte 10. april 2014 X II III IV V VI ST 24/14 Habilitet Rapport vedr. bruk av fullmakter Arbeidsutvalgets aktivitet Havnestyresaker til behandling Budsjett Oslo Havn KF 2015Økonomiplan Oslo Havn KF ST 25/14 Oslo Havn KF Investeringsstrategi X ST 26/14 Statusrapport 1. kvartal 2014 ST 27/14 Høringsuttalelse til kommuneplan «Oslo mot 2030» fra Oslo Havn KF ST 28/14 Status - leieforhold Bekkelagstunet X ST 29/14 Oslo VTS X ST 30/14 Status - Containeroperatør i Oslo havn X ST 31/14 ST 32/14 Rapport om arealbruk Nordre Sjursøykai og Ormsund/Bekkelaget LNG i Oslo havn ST 33/14 ISO 14001: Miljøstatusrapport for Oslo Havn 2013 ST 34/14 Fremtidig eierskap, forvaltning og finansiering av bryggen som Ruters øybåtsamband trafikkerer og som eies av BYM Referatsaker X X VII Informasjon VIII Avgradering av saker IX Eventuelt Side2

3 Habilitet Rapportvedr.brukavfullmakter Arbeidsutvalgetsaktivitet Side3

4 Havnestyresakertilbehandling Side4

5 Havnestyresakertilbehandling Side5

6 Oslo Havn KF Havnedirektøren Utv. nr. Utvalg Møtedato 26/14 Havnestyre Saksbehandlende avdeling: Saksbehandler / stilling: Administrasjon Judit Østrem / avdelingsdirektør Dato: Saksnummer: 2014/358 Arkivref: 924/2014 Sak: Statusrapport 1. kvartal 2014 Saken gjelder: 1. Generelt Oslo Havn KF er et kommunalt foretak under Byrådsavdeling for miljø og samferdsel i Oslo kommune. Foretaket har eget styre i henhold til lov og egen forskrift. Virksomheten i Oslo havn reguleres av havne- og farvannsloven, forskrift om bruk av og orden i Oslo havnedistrikt, vedtekter for Oslo Havn KF og forskrift om sammensetning av og myndighet for havnestyret i Oslo Havn KF. Foretakets formål er å sørge for en effektiv og rasjonell havnedrift for å tilrettelegge for effektiv og miljøvennlig sjøtransport, føre oppsyn med trafikken i havnedistriktet, samt forvalte havnens eiendommer og innretninger på en økonomisk og miljømessig god måte. 2. Økonomisk rapportering 2.1 Virksomhetens økonomiske situasjon pr For de tre første månedene i 2014 holder inntektene seg på et positivt nivå i forhold til budsjett. Når det gjelder driftsutgifter ser vi at lønnsutgiftene holder seg stabile i forhold til fjoråret, samtidig som kjøp av varer og tjenester er lavere enn budsjettert. Dette kan ha en årsak i fokus på økonomisk styring og at virksomheten har vært gjennom en større omorganiseringsprosess de tre første månedene i året. For mer detaljert beskrivelse av den økonomiske situasjonen henvises til punktet under, "Budsjett vs regnskap for netto driftsresultat" og punkt 3 "Rapportering av måltall for tjenesteproduksjon". Side6

7 Oslo Havn KF Side: 2 Driftsresultat pr (alle tall i hele 1000) Regnskap pr Budsjett pr Avvik budsjettregnskap Justert budsjett Opprinnelig budsjett Årsprognose Sum driftsinntekter Sum driftsutgifter Brutto driftsresultat Renteinntekter og utbytte Renteutgifter og låneomkostninger Avdrag på lån Resultat eksterne finanstransaksjoner Motpost avskrivninger Netto driftsresultat Overført til investeringsbudsjettet Sum avsetninger Regnskapsmessig merforbruk/mindreforbruk Budsjett vs. regnskap for netto driftsresultat Totale driftsinntekter er pr kr 2,805 mill. over periodisert budsjett. Dette tallmessig gunstige resultatet skriver seg på inntektssiden fra ordinære inntekter på kr 1,037 mill og kr 1,379 mill i salgsinntekter til egen eierkommune. Det positive avviket på inntektssiden skriver seg i hovedsak av økte inntekter fra leie utomhus og parkering på tilsammen kr 2,203 mill. I tillegg ser vi en økning i inntekter fra krantjenestene på tilsammen kr 0,793 mill i forhold til periodisert budsjett. Det er også et positivt avvik på kaivederlag i forhold til periodisert budsjett på kr 0,719 mill. Samtidig er det et negativt avvik i forhold til periodisert budsjett på bryggevederlag på kr 1,413 mill og leie bygg på kr 0,904 mill. Sum driftsinntekter pr er kr 5,076 mill høyere enn på samme tidspunkt i Når det gjelder sum driftsutgifter ligger disse totalt sett kr 4,113 mill under budsjett pr 1. kvartal, og kr 0,596 mill lavere enn sum driftsutgifter på samme tidspunkt i Sum lønnsutgifter inklusive sosiale utgifter hittil i år ligger kr 1,006 mill under påløpt samme tid i fjor og kr 2,123 mill under periodisert budsjett. Utover dette ligger påløpt kjøp av varer og tjenester kr 1,247 mill under budsjett. Det er litt tidlig på året for å si om årsaken til dette er periodisering av budsjett, eller om det er et reelt mindreforbruk. Renteinntekter som følge av tidsforskyvning av investeringer bidrar også til at det pr 1. kvartal blir et mindreforbruk totalt sett. Totalt mindreforbruk pr 1. kvartal i forhold til periodisert budsjett for netto driftsresultat er kr 7,803 mill. 2.3 Investeringsprosjekter Det presiseres at med "medgått" forstås bokførte fakturaer i Agresso. Dette beløpet kan for noen prosjekt være mindre enn hva som faktisk er tilført prosjektene. Differansen skyldes innestående hos entreprenør, entreprenørenes etterslep med faktureringen og evnt uavklarte forhold. Nedenfor er kun prosjekter med et budsjett på kr. 2,000 mill eller mer i 2013 omtalt samt der hvor det er behov for en ekstra kommentar/vil komme behov for tilleggsbevilgning i en slik størrelsesorden. Side7

8 Oslo Havn KF Side: 3 Investeringsprosjekter 1. kvartal 2014 (i hele 1000) Budsjett 2014 Justert budsjett 2014 Regnskap Prognose Avvik (4-2) Byhavna Sydhavna Ren Oslofjord Farled og andre mindre prosjekt Planlegging/omstrukturering IKT og annet utstyr SUM INVESTERINGSUTGIFTER Byhavna Prosjekt Havne/byutvikling Filipstad Det er påløpt kr -5,037 mill på prosjektet hittil i år. Dette overskuddet kommer fra «inntekt» fra Tjuvholmen; kostnader for bru mellom Filipstad og Tjuvholmen, som om ca ti år skal belastes Filipstadprosjektet. Mens prosjektet som sådan har brukt 0,8 mill kr jan-mars. Prosjektet er fragmentert, og består for tiden av flere delprosjekter knyttet til hhv illustrasjonsplan med E18 i dagens trasé, utbyggingsavtaleforhandlinger, infrastrukturkostnad og kostnader til utbygging, utarbeidelse av områdereguleringsplan og detaljreguleringsplaner, diverse møtevirksomhet og informasjonsarbeid. Illustrasjonsplan og utarbeidelse av detaljreguleringsforslag for Hans Jægers kvartal er for tiden under arbeid. Mens det er forventet å igangsette anskaffelse for prosjektering av fergeterminal Hjortnes og utarbeidelse av detaljreguleringsplan for Hjortnes i løpet av Det er i perioden medgått kr 0,803 mill. Det forventes at hele budsjettet for 2014 kr 5,000 mill vil medgå. Prosjektnr Rådhusbrygge 4 Etter avtale med Ruter AS skal Oslo Havn KF påta seg byggherreansvar for ny flytebrygge for øybåtterminal på Rådshusbrygge 4. Prosjektet omfatter forprosjekt/kravspesifikasjon, flytebrygge, køordner og trekking av strøm samt fundament for billettautomater. Det er inngått en avtale med Ruter om at HAV skal dekke samtlige investeringskostnader mot at Ruter betaler en årlig leie slik at investeringen nedskrives på 7 år. Prosjektet omfatter også utbedring av dekke, samt evt. fornying av møbler og belysning. Det er nå inngått kontrakt med entreprenør og det legges opp til snarlig anleggsstart. Antatt totalbudsjett for prosjektet er 10,000 mill. (inkludert arealopparbeidelsen). Hittil i år er medgått kr 0,047 mill. av disponibelt budsjett kr 10,000 mill. Det forventes at hele budsjettet medgår i Prosjektnr Rådhusbrygge 2 og 3 Tiltaket omfatter oppgradering av dekke på de to utstikkerne, som i dag er i dårlig forfatning. Dette er et ledd i satsning på god kvalitet på havnearealer i Fjordbyen, og ivareta infrastrukturen. Anskaffelse av prosjekterende konsulent pågår. Antatt byggestart ventes ført i Foreløpig kostnadsramme er kr 6,6 mill. Side8

9 Oslo Havn KF Side: 4 Påløpt hittil i år er kr 0,000 mill av disponibelt kr 6,600 mill. Prognose for året antas å være kr 0,500 mill. Prosjektnummer Rivning og reetablering av Rådhusbrygge 1 Brygga ble overtatt fra entreprenør 1. april som avtalt. Det gjenstår å montere anoder på pelene. Alle arbeider vil være utført før åpningen av brygga 12. mai. Det justerte budsjettet på kr 4,3 mill. for 2014 forventes å medgå. Prosjektnr Akershusstranda Forberedelser for opparbeidelse av arealer på Nordre Akershus kai pågår, prosjektering og prosess mot PBE mht dispensasjoner og rammetillatelse. Det legges opp til anleggsstart høst Det antas at det vil påløpe kr 5,000 mill. i Avtale om etablering av nytt kloakkanlegg på Søndre Akershuskai er inngått med Vann og avløpsetaten. Vårt bidrag antas å bli kr 2,000 mill. Arbeidene er påbegynt høst 2013, men kan først fullføres i 2015 eller 2016 i forbindelse med oppgradering av Søndre Akershus kai. Det er påløpt 0,400 mill til prosjektet i 2014, men det vil ikke påløpe mer i år. Det er i perioden medgått kr 0,423 mill. Disponibel ramme er kr 5,000 mill og dette forventes også å bli forbruket i Prosjektnr Havnepromenaden HAV har sammen med andre kommunale etater påbegynte et felles arbeid for å utvikle en Havnepromenade i Fjordbyen. Enkelte tiltak vil bli planlagt og gjennomført i HAVs regi, andre som samarbeidsprosjekter/spleis med andre kommunale etatene evt. private aktører. I 2014 vil dette hovedsakelig dreie seg om planlegging av mulige tiltak, midlertidig tiltak i Festningsallmeningen og om mulig anskaffelse av nye stativ for redningsbøyer.. Det er perioden påløpt kr 0 av disponibel ramme på 2,000 mill. Forventet forbruk i 2014 er kr 1,000 mill. Prosjekt Skur 42 oppgradering av ventilasjonsanlegg Prosjektet er under utredning, foreløpig estimat nytt ventilasjonsanlegg ligger vesentlig høyere enn budsjettert. Vi vil komme tilbake med evnt budsjettjustering før igangsettelse av prosjektet. Det er påløpt kr 0 av disponibelt budsjett på kr 3,000 mill. Sydhavna Prosjektnr Erstatningsskur/ skur 74 Eksisterende skur 74 på Kongshavnterminalen må rives for å gi plass til ny atkomst til Sydhavna. Erstatningsskur ble bygget våren 2013 og overlevert HAV i april. Arealet på Grønlia syd var planlagt overtatt juli 2012 etter at SVRØs arbeider her er ferdigstilt. SVRØs overlevering av arealet ble forsinket, og først overlevert i februar Området er nå opparbeidet og tatt i bruk til erstatning for de arealene Bring måtte fraflytte i forbindelse med SVRØs bygging av ny atkomst til Sydhavna. På Nordre Grønlikai/Loengkaia gjenstår etablering av ferdselsbelysning for å trygge transport til båter som ligger til kai. I tillegg gjenstår noen etterarbeider/kostnader i forbindelse med Side9

10 Oslo Havn KF Side: 5 overflytting av Brings virksomhet til nytt skur 74. Det kommer også kostnader til støttemurer mot atkomsten som SVRØ bygger. Disse er i økonomiplanen ført opp i 2015 med 4,400 mill basert på et tidligere kostnadsestimat fra SVRØ. Støttemurene må nå oppføres i forbindelse med SVRØs gjennomføring av arbeidene i 2014, til en kostnad på 6,500 mill i henhold til revidert kostnadsoverslag fra SVRØ. Det er i perioden medgått kr 0,511 mill. Det forventes at hele budsjettet på kr 8,000 mill. vil medgå i 2014 Prosjekt Anskaffelse Containerkraner Sjursøya Kontrakten er signert i mars. Det antas at budsjettert beløp vil medgå i sin helhet, 60% av kontraktsummen skal betales i år (I følge kontrakt: 30% ved signering = NOK , og 30% etter 6md = NOK Det gir totalt NOK , ved en Eurokurs på 8. Kontraktsum er på EUR ,-. Medgått hittil i år er kr 0,151 mill. av budsjett på kr 84,000 mill., prognose for 2014 er kr 84,000 mill. Prosjekt Anskaffelse Stablekraner Sjursøya Første delbetaling er gjort i Antar at budsjettert beløp vil medgå i sin helhet avhengig av EUR kurs. Medgått hittil i år er kr 0,160 mill. av budsjett på NOK 54,000 mill., prognose 2014 er på NOK (I følge kontrakt: 40% ved overlevering av 4 rtg = NOK %ved hand over av 4 rtg = NOK med en EUR kurs på 8). Prosjektnummer Lokaler terminalarbeidere HAV må tilby terminalarbeidere et felles lokale som tilfredsstiller dagens og framtidig behov. Dette innebær garderobe- og velferdslokaler samt noe kontor så nære Sjursøya containerterminal som mulig for å få så effektiv løsning som mulig. Lokaliseringrapport og foreløpig kravspesifikasjon er utarbeidet. Her er det foreslått at dagens lokaler i Ormsundveien 9 mm benyttes inntil videre. Senest innen 2019 må ny lokalisering være på plass. Mulig løsninger utredes videre. Det er flere større spørsmål som må avklares: aktuell tomt, størrelse, evt samlokalisering med andre funksjoner, videreutvikling av kravspesifikasjon. Det antas behov for konsulentbistand i det videre arbeid. Påløpt hittil i år er kr 0,000 mill. Det forventes at det vil påløpe kr 1,000 mill i Prosjekt nr Riving/flytting av Stubbebryteren Tungløftskran med historisk verdi som ønskes brukt i buffersonen Sjursøya som et landemerke. Det tas sikte på at kranen demonteres i 2014 og mellomlagres. Den kan først settes opp i Kranen er tatt ut av drift og den er i dag uheldig plassert på Nordre Sjursøy kai, hvor den legger beslag på et relativt stort areal. Det er ikke aktuelt å ta kranen i bruk igjen. Tiltaket krever dispensasjon og fornyet rammetillatelse for buffersonen. Det pågår en prosess mot PBE da plassering i buffersonen er avhengig av dispensasjon fra gjeldende reguleringsplan. Det arbeides også for å klarlegge kostnader og teknisk gjennomføring. Det er perioden medgått -0,014 mill av disponibel ramme på 2,000 mill. Det forventes at 2,000 mill vil påløpe i Side10

11 Oslo Havn KF Side: 6 Prosjektnr Sjursøya containerterminal Sjursøya containerterminal trinn 1 ble avsluttet Pr. definisjon er alle kostnader påløpt i perioden på prosjektnummer i serien del av trinn 1. Sluttrapport for trinn 1 ble behandlet i havnestyret og videresendt MOS våren Alle kostnader som påløper etter i prosjektnummerserien er pr. definisjon å regne som del av trinn 2. I det følgende er de viktigste pågående aktivitetene/største kostnadene i trinn 2 angitt: Indirekte utbyggingskostnader: I 2014 påløper indirekte kostnader ifm. utbygging av Sjursøya containerterminal (felles prosjektadministrative tiltak, SHA-koordinator og ytre miljø, utgifter ifm. byggesaksbehandling mm), totalt kr. 5,500 mill. Sanering: Det gjenstår kostnader ifm. mindre rivearbeider på dagens midlertidige OCT-terminal (Progas-bygg, brannvegger mm). Disse arbeidene vil utføres 2014, ifm. opparbeidelse av terminalen, og anslås til 2,000 mill. Areal og infrastruktur: I 2014 skal omlegging av havneveien fullføres (6,000 mill), og opparbeidelse av containerterminalen langt på vei ferdigstilles (75,000 mill). I tillegg skal det foretas div. forberedende arbeider (eksisterende trafo på verkstedstomta SØ rives for å gi plass til terminalen/omlegging til ny el-tavle i skur 88 mm). Totalt medgår 86,000 mill i 2014 til areal og infrastruktur. Havnevei og havnespor: Ny atkomst Sydhavna i regi av SVRØ starter våren 2013 (utsatt fra ultimo 2011). For å tilrettelegge for framføring av trafikk fra ny atkomst til Sjursøya containerterminal antas det å medgå 1,500 mill. i I tillegg skal det ferdigstilles en 3-felts vei fra skur 75 til Sjursøy-rundkjøringa(gjenstår skiltgalger, supplerende skilting og merking mm). Totalt vil det medgå 4,000 mill. til havnevei og havnespor i Bygg: I2014 settes det av midler til tilrettelegging for materiallager i skur 88 (verkstedet), riving av gjenværende del av materiallager og opparbeidelse av tomten, og miljøtiltak på slippen, totalt 10,000 mill På verkstedsområdet mot nord er tidligere planer om en enkel utfylling i sjø erstattet med forslag om å bygge kai som en forlengelse av nordre Sjursøykai etter at Stubbebryteren har blitt revet. Kaien skal dimensjoneres for portalkraner som skal brukes i bulkterminalen. Tiltaket utsettes til etter Ny pelekai Sjursøya syd: Det ble kontrahert entreprenør til bygging av ny kai i april I 2014 antas det å medgå totalt 65,000 mill til ny pelekai. Det er i perioden medgått kr. 5,973 mill. Det forventes at hele budsjettet på kr 172,500 mill. vil medgå i Prosjekt Planarbeid Bekkelagseiendommene Vi har utsatt planarbeidet for Bekkelagseiendommene til Den nødvendige prosessen,ed byantikvar er ikke kommet igang og det er usikre signaler om dagens bruk fortsetter. Det er i perioden medgått kr 0. Det forventes at det i 2014 medgår kr 0. Side11

12 Oslo Havn KF Side: 7 Farled og diverse prosjekter Prosjektnr Søndre Akershuskai - Katodisk beskyttelse Tilbudsforespørselen blir sendt ut rett etter påske med mål om oppstart av arbeidene medio september. Totale kostnader anslått til 15 mill. og av dette er 6 mill. avsatt i Påløpt hittil i år kr 0,402 mill av totalt disponibelt kr 6,000 mill. Det forventes at hele bevilgningen benyttes i Prosjektnr Oppgradering Dyna fyr Det er avklart at leietaker står for oppgradering av fyret og det er ikke lenger behov for denne bevilgningen. Det er påløpt kr 0 av disponibelt budsjett på kr 2,000 mill. Det forventes at det påløper kr 0 i Prosjektnr Oppgradering av øybryggene I forbindelse med at Oslo havn overtar ansvaret for Ruters anløpsbrygger på øyene er det bevilget kr 3,5 mill. for 2014 slik at et stort etterslep på vedlikehold kan tas igjen. For i hele tatt å kunne benytte 3 av bryggene til passasjerbrygger måtte vi sikre pelene umiddelbart. Det arbeidet er nå avsluttet slik at bryggene kan benyttes mens nye brygger prosjekteres og bygges. Hvorvidt det vil påløpe særlig flere kostnader i 2014 er på nåværende tidspunkt usikkert. Det er i perioden påløpt kr 0,8 mill. av disponibel ramme på 3,5 mill. Forventet forbruk i 2014 forventes å bli ca 1,0 mill. Prosjekt Grunnarbeid Honnørbrygga Arbeidet med dette prosjektet ble startet i Under arbeidets gang er det dukket opp merarbeid som var nødvendig for at helheten skulle bli tilfredsstillende. Ved en inkurie ble budsjettmidlene til dette prosjektet ikke overført til Det vil komme en budsjettjusteringssak på dette i havnestyremøtet i juni. Ren Oslofjord Prosjektnr Ren Oslofjord Tildekking av sedimenter ut for Revierkaia ble utført januar 2014, som det siste tiltak som skal gjennomføres i prosjekt Ren Oslofjord i henhold til vilkårene i tillatelsene. I tillegg er det påløpt kostnader ifm rapportering mm til Miljødirektoratet. Det er i perioden påløpt kr. 2,627 mill som dekkes av fond. I 2014 skal det ikke benyttes budsjettmidler alle kostnader ifm gjenstående tiltak (rapportering mm) dekkes av fond. Side12

13 Oslo Havn KF Side: 8 Planlegging/omstrukturering Prosjektnr Omstruktureringsplan Gjelder planlegging, utredning og gjennomføring diverse omstillingstiltak i forbindelse med Fjordbyplanen. Det har i perioden påløpt kr 0,000 mill. av en total disponibel ramme på 2,650 mill. kr i Det forventes at kr 2,650 vil medgå i IKT og annet utstyr Prosjektnr IKT utstyr Hittil i år har det gått med kr 0,150 mill til nye moduler ifb med heldigitalt arkiv og kr 0,230 mill til ny serverteknologi. Budsjettet i 2014 er kr 3,500 mill., dette vil medgå fullt ut. Nytt internt søkeverktøy kr 0,450 mill og Gat tidregistrering kr 0,400 mill er bestilt. Planlagte prosjekter er ny versjon av eiendomssystemet, redundante servere, app for Havnepromenade, samt lagringssystem Rullende materiell Anskaffelse av rullende materiell har en prognose som er kr 3,500 mill. Prognosen er i henhold til bevilget ramme på kr 3,500 mill Kranutstyr/Løfteåk Utstyret ble levert i januar og mars. Løfteåk og hengere til løfteåk kommer til sammen på kr 2,400 mill. Prognose for 2014 er kr 2,400 mill. av disponibelt budsjett på kr 2,500 mill. Finansiering av investeringer pr Finansiering av investeringer (OKS100) Tall i hele 1000 Investeringer Årsbudsjett - Opprinnelig Årsbudsejtt - Regulert Regnskap hittil i år Årsprognose Avvik årsprognose Investeringer i anleggsmidler Fordelte utgifter Årets finansieringsbehov Inntekter fra salg av anleggsmidler Andre inntekter Sum ekstern finansiering Overført fra driftsdelen Bruk av avsetninger Sum intern finansiering Sum finansiering Udekket/udisponert Side13

14 Oslo Havn KF Side: 9 3 Rapportering av måltall for tjenesteproduksjon I II III IV V VI Indikator Resultat 1. kv Resultat 1. kv Status 1. kv Plantall 2014 Prognose 2014 Avvik (IV - V) 1 Godsomsetning (1000 tonn) ( ) Våtbulk Tørrbulk Stykkgods ( ) Containere lo/lo Gods med bil- og passasjerferger Annet stykkgods Lo/lo containere (1000 TEU) Kjøretøy import/eksport (1000 stk) Passasjerer utenriks (1000 pers.) ( ) Bil- og passasjerferger Cruise Anløp (lasteskip og pass.skip i ordinær trafikk) 1) 5.1 Antall anløp Bruttotonnasje (mill. BT) ) Lokalfart (inkl. nesoddensambandet) ikke medregnet. Prognose for total godsomsetning i 2014 er det samme som plantallet. Trafikken med tørrbulkprodukter ligger en del høyere enn forventningene plantallene er basert på, mens stykkgodstrafikken, spesielt Lo/Lo containere, ligger noe under. For containertrafikken er tendensen at importen har en svak vekst, mens eksporten fortsetter å synke. Når det gjelder utenriks passasjertrafikk er prognosen passasjerer lavere enn plantallet. For cruisetrafikken forventes nå en prosentvis stor nedgang i Dette skyldes at et av cruiserederiene som tidligere har hatt betydelig trafikk på Oslo havn har valgt å kansellere sine anløp til Oslo i For fergetrafikken er nedgangen i forhold til plantallet prosentvis mer moderat. Havnedirektørens forslag til vedtak: Statusrapport 1. kvartal 2014 tas til orientering Anne Sigrid Hamran Havnedirektør Judit Østrem avdelingsdirektør Vedlegg: 1 Oversikt investeringsprosjekter 2 Statistikk mars 2014 Side14

15 Oslo Havn KF Side: 10 Side15

16 Investeringsprosjekter 2014 Prosjekt Prosjektnr. Kostnadsr amme pr prosjekt Dok 3 Justert budsjett Regnskap Prognose Avvik budsjettprognose Byhavna Havne/byutvikling Filipstad Trafikksikring Hjortnes Tjuvholmen, salgsutg Rådhusbrygge Rådhusbrygge 2 og Riving og reetablering Rådhusbrygge Akershusstranda (inkl. kloakk) Belysning Akershusstranda Havnepromenade Vippetangen - Planarbeid Skur 42 - ventilasjon Revierkaia - Nordre Adkomst Sydhavna (inkl. kraner) Erstatningsskur skur Kongshavn - nye kaier Kongshavn - planarbeid Randsoner Anskaffelse Containerkraner /STS Anskaffelse Stablekraner/RTG Lokaler til terminalarbeiderne Restrukturerring bulkterminalen - planarbeid Riving/flytting Stubbebryteren Sjursøya containerterminal Ormsund til Kneppeskjær - restrukturering Bekkelagseiendommene - bygningsteknisk Ormsundveien Planarbeid Bekkelaget Farled og div. mindre prosjekt Landstrøm - Vippetangen Katodisk beskyttelse - kaier Lokalisering av administrasjoner Dyna fyr - oppgradering Omfattende oppgradering av kaier Oppgradering av øybryggene Kartlegging sjøbunn og landareal Farled, fyrpunkter * Blindskjærboen Grunnarbeid på Honnørbrygga Ren Oslofjord Ren Oslofjord Planlegging/omstrukturering Omstruktur.plan * Oslo havneplan IKT og annet materiell Flytende materiell * IKT-utstyr * Kranutstyr/løfteåk Oppgradering slippen Rullende Materiell * Verkstedmaskiner * SUM TOTALT * årlig rullerende prosjekter med kostnadsramme lik årets bevilgning/budsjett.

17 OSLO HAVN KF Administrasjonsavd. side 1 FORELØPIGE TALL TAB. 1 Godsomsetningen de tre første månedene i 2013 og 2014 (1000 tonn) Endring Endring (1000 tonn) i % Våtbulk ,2 Tørrbulk ,1 Stykkgods ,0 I alt , tonn Våtbulk Tørrbulk Stykkgods TAB. 2 Stykkgods fordelt etter lastetype de tre første månedene i 2013 og 2014 (1000 tonn) Endring Endring (1000 tonn) i % tonn 2013 Containere Lo/Lo (l.t ) ,1 300 Lo/Lo 2014 Ro/Ro-enheter (l.t ) , Ro/Ro Herav utenriksferger (f.t. 26) ,9 150 Annet stkg. 100 Annet stykkgods (l.t ) ,8 50 I alt ,0 0 Lo/Lo Ro/Ro Annet stkg. TAB. 3 Godsomsetningen fordelt på import, eksport og innenriks de tre første månedene i 2013 og 2014 (1000 tonn) Endring Endring (1000 tonn) i % Import Våtbulk ,9 Tørrbulk ,8 Stykkgods ,0 I alt ,9 Eksport Våtbulk Tørrbulk ,0 Stykkgods ,3 I alt ,1 Innenriks inngående Våtbulk ,9 Tørrbulk ,2 Stykkgods ,9 I ALT ,2 Innenriks utgående Våtbulk Tørrbulk ,2 Stykkgods ,2 I alt ,1 Godsomsetning i alt ,4 Side17

18 OSLO HAVN KF Administrasjonsavd. side 2 FORELØPIGE TALL TAB. 4 Containertrafikken Lo/Lo de tre første månedene i 2013 og 2014 Endring Endring (ant./1000 t) i % Inngående: Antall TEU m/last ,6 Antall TEU u/last ,8 Inngående 1000 TEU 2013 I alt , Utgående Gods (1000T): ,8 25 Gods pr. TEU m/last 8,3 8,6 Utgående: Antall TEU m/last ,0 Antall TEU u/last ,5 I alt ,3 Gods (1000T): ,1 Gods pr. TEU m/last 11,9 11,0 Totalt: Antall TEU m/last ,3 Antall TEU u/last ,6 I alt ,3 Gods (1000T): ,1 Gods pr. TEU m/last 9,1 9,1 Rettingsbalanse (gods inng. / gods utg.): 2,5 3, Inngående Utgående TAB. 5 Containertrafikken Lo/Lo de tre første månedene i 2013 og 2014 antall containere (TEU) Endring Endring (antall) i % Sjursøya containerterminal ,5 Ormsund containerterminal ,3 Andre ,0 I alt , TEU Sjursøya containerterminal Ormsund containerterminal TAB. 6 Containertrafikken Lo/Lo de tre første månedene i 2013 og 2014 godsmengde (1000 tonn) Endring Endring (1000 tonn) i % Sjursøya containerterminal ,2 Ormsund containerterminal ,1 Andre ,7 I alt ,1 Side18

19 OSLO HAVN KF Administrasjonsavd. side 3 FORELØPIGE TALL TAB. 7 Ro/Ro-last etter kai de tre første månedene i 2013 og 2014 (1000 tonn) Endring Endring (1000 tonn) i % Hjortnes ,0 Utstikker ,2 Andre ,9 I alt , tonn Hjortnes Utstikker 2 Andre TAB. 8 Import av biler over oslo havn inkl. nyttekjøretøyer de tre første månedene i 2013 og 2014 Endring Endring antall/tonn i % Anttall biler (l.t. 54) ,4 Antall tonn (1000 tonn) , kjøretøyer TAB. 9 Passasjerer, biler og gods med utenriksferger og cruiseskip de tre første månedene i 2013 og 2014 Endring Endring i % Passasjerer utenriksferger (l.t. 71, 72) ,3 Passasjerer cruiseskip (l.t. 73, 74) ,0 Ferge- og cruisepassasjerer i alt ,6 Passasjerbiler utenriksferger (l.t. 52) ,7 Gods utenriksferger (1000 tonn) (f.t. 26) ,8 TAB. 10 Anløp av utvalgte skipstyper de tre første månedene i 2013 og Endring i % Skipstype (f.t. kode) Antall BT (1000) Antall BT (1000) Antall BT Tankskip (15, 17, 51) ,8 % -3,5 % Tørrbulkskip (14) ,3 % 17,5 % Containerskip Lo/Lo (16) ,7 % -9,4 % Bilskip (55) ,0 % -0,9 % Andre lasteskip (11, 12, 13, 54) ,1 % 9,5 % Utenriksferger (26) ,5 % -5,7 % Cruiseskip (21) ,0 % -77,4 % I alt ,8 % -5,6 % Side19

20 Oslo Havn KF Havnedirektøren Utv. nr. Utvalg Møtedato 27/14 Havnestyre Saksbehandlende avdeling: Saksbehandler: Marked, kommunikasjon og miljø Benedicte Bruun-Lie Dato: Saksnummer: 2014/380 Arkivref: 1089/2014 Sak: Høringsuttalelse til kommuneplan «Oslo mot 2030» fra Oslo Havn KF Saken gjelder: Byrådet la ut «Kommuneplan for Oslo Oslo mot 2030» på høring og til offentlig ettersyn med høringsfrist Dokumentene finnes på Planforslaget består av to deler, en samfunnsdel med byutviklingsstrategi (del 1) og en juridisk bindende arealdel (del 2) med tilhørende kart. Det er et krav i plan- og bygningsloven at kommuneplanen skal revideres hver valgperiode og omfatte alle viktige mål og oppgaver i kommunen. Kommuneplanens samfunnsdel skal ta stilling til langsiktige utfordringer, mål og strategier og være grunnlag for planer og virksomhet i kommunen. Videre skal kommunen ha en arealplan for hele kommunen som viser sammenhengen mellom fremtidig samfunnsutvikling og arealbruk. Kommuneplanens arealdel er ved kommunestyrets vedtak bindende for nye tiltak. I det juridisk bindende plankartet er også Oslo kommunes sjøareal med. Forslaget til regulering av sjøarealet er i stor grad anvendelse av hovedformålet «Bruk og vern av sjø og vassdrag med tilhørende strandsone». Langs kysten rundt øyene og andre aktuelle friluftsområder er det regulert til «Friluftsområde sjø» og småbåthavnene er regulert inn som småbåthavner. Videre er det brukt underformål «Farled» for området der Kystverket planlegger utbedring av farleden inn til Oslo havn. Med denne reguleringen følger en bestemmelse som sier at det ikke trengs egen regulering for disse tiltakene. Det er også angitt ankringsområder i tråd med havneplanenes angivelse / utarbeidet i samsvar Side20

Oslo kommune Oslo Havn KF

Oslo kommune Oslo Havn KF Oslo kommune Oslo Havn KF MØTEINNKALLING Havnestyre Møtested: Møtetid: Havnestyresalen 13.03.2014 kl.16:00 OBS! OBS! Vi serverer en enkel varmrett i kantinen, skur 38 i fra kl. 15:30 Forfall meldes til

Detaljer

Oslo kommune Oslo Havn KF

Oslo kommune Oslo Havn KF Oslo kommune Oslo Havn KF MØTEINNKALLING Havnestyre Møtested: Møtetid: Havnestyresalen 26.02.2015 kl.16:00 OBS! OBS! Vi serverer et måltid varmmat i kantinen i 1. etg. fra kl. 15.30 16.00 Innkalling er

Detaljer

Oslo kommune Oslo Havn KF

Oslo kommune Oslo Havn KF Oslo kommune Oslo Havn KF MØTEINNKALLING Havnestyre Møtested: Havnestyresalen Møtetid: 04.12.2014 kl. 16:00 Forfall meldes til utvalgssekretær Anne Kjersti Steffensen tlf. 908 91 258. E-post: anne.kjersti.steffensen@ohv.oslo.no.

Detaljer

Årsberetning 2013. Oslo Havn KF

Årsberetning 2013. Oslo Havn KF Oslo kommune Oslo Havn KF Hst- sak 13. mars 2014 Årsberetning 2013 Oslo Havn KF 1 STYRETS BERETNING... 3 1.1 Overordnede målsetninger, prioriteringer og tiltak... 3 1.2 Utfordringer og fokusområder fremover...

Detaljer

Oslo kommune Oslo Havn KF

Oslo kommune Oslo Havn KF Oslo kommune Oslo Havn KF MØTEINNKALLING Havnestyre Møtested: Havnestyresalen Møtetid: 24.10.2013 kl. 16:00 OBS! OBS! Vi serverer et måltid varmmat i kantinen i administrasjonsbygget fra kl. 15.30 Forfall

Detaljer

Oslo kommune Oslo Havn KF

Oslo kommune Oslo Havn KF Oslo kommune Oslo Havn KF MØTEINNKALLING Havnestyre Møtested: Havnestyresalen Møtetid: 05.12.2013 kl. 16:00 Forfall meldes til utvalgssekretær Anne Kjersti Steffensen tlf. 908 91 258. E-post: anne.kjersti.steffensen@ohv.oslo.no.

Detaljer

Saksbehandlende avdeling: Teknisk avdeling Saksbehandler: Inger M. Evensen, Per Gisle Rekdal og Eva Hagen

Saksbehandlende avdeling: Teknisk avdeling Saksbehandler: Inger M. Evensen, Per Gisle Rekdal og Eva Hagen Oslo Havn KF Havnedirektøren Havnestyresak nr. IV-76/2006 Saksbehandlende avdeling: Teknisk avdeling Saksbehandler: Inger M. Evensen, Per Gisle Rekdal og Eva Hagen Arkivkode: 113 Saksnummer: 2004/262 Dato:

Detaljer

Havneplan 2013-2030 OSLO HAVN PORTEN TIL NORGE

Havneplan 2013-2030 OSLO HAVN PORTEN TIL NORGE Havneplan 2013-2030 OSLO HAVN PORTEN TIL NORGE Pipervika Hjortnes Filipstad Tjuvholmen Akershusstranda Revierkaia Bjørvika Akerselvas utløp Bispevika Vippetangen Sørengutstikkeren Lohavn Grønlia Alnas

Detaljer

Oslo Havn KF Havnedirektøren

Oslo Havn KF Havnedirektøren Oslo Havn KF Havnedirektøren Havnestyresak nr. IV-29/ Saksbehandlende avdeling: Administrasjonsavdelingen Saksbehandler: Pål Embu Dato: 07.05. Saksnummer: 2006/106 STATUSRAPPORT FOR OSLO HAVN KF PR. 1.

Detaljer

Oslo kommune Oslo Havn KF

Oslo kommune Oslo Havn KF Oslo kommune Oslo Havn KF MØTEINNKALLING Havnestyre Møtested: Hotel Kämp møterom «Paavo Nurmi» Møtetid: 18.09.2013 kl. 09.00 Forfall meldes til utvalgssekretær Anne Kjersti Steffensen tlf. 908 91 258.

Detaljer

Sydhavna Planforslag til offentlig ettersyn. Innhold. Forslagsstiller: Oslo Havn KF. Vedlegg: Forslagsstillers planbeskrivelse side 1 av 74

Sydhavna Planforslag til offentlig ettersyn. Innhold. Forslagsstiller: Oslo Havn KF. Vedlegg: Forslagsstillers planbeskrivelse side 1 av 74 Vedlegg: Forslagsstillers planbeskrivelse side 1 av 74 Sydhavna Planforslag til offentlig ettersyn Forslagsstiller: Oslo Havn KF Innhold 1. FORENKLET ILLUSTRASJON... 3 1.1 Skisse eksisterende situasjon

Detaljer

Universell utforming. Strategi- og handlingsplan for Oslo Havn KF 2012 2015

Universell utforming. Strategi- og handlingsplan for Oslo Havn KF 2012 2015 Universell utforming Strategi- og handlingsplan for Oslo Havn KF 2012 2015 Universell utforming Strategi- og handlingsplan for Oslo Havn KF 2012 2015 Innhold Forord... 5 Bakgrunn...6 Generelt om universell

Detaljer

FILIPSTAD - ALTERNATIV K1B Grunneiernes forslag til områderegulering

FILIPSTAD - ALTERNATIV K1B Grunneiernes forslag til områderegulering 1 FILIPSTAD - ALTERNATIV K1B Grunneiernes forslag til områderegulering Forslagsstiller: Rom Eiendom og Oslo Havn 10.05.12 INNHOLD 1. Innledning 2 2. Grunneiernes hovedbegrunnelse for forslaget 2 3. Beskrivelse

Detaljer

Oslo kommune Oslo Havn KF

Oslo kommune Oslo Havn KF Oslo kommune Oslo Havn KF MØTEINNKALLING Havnestyre Møtested: Havnestyresalen Møtetid: 16.10.2014 kl. 16:00 OBS! OBS! Det serveres et enkelt måltid varmmat i kantinen i første etasje, skur 38 i perioden

Detaljer

Kommunestyret. Møteinnkalling

Kommunestyret. Møteinnkalling Kommunestyret Møteinnkalling Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 05.05.2010 Tidspunkt: 17:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 37 50 00. Anser noen at de er ugilde

Detaljer

Nasjonal havnestrategi

Nasjonal havnestrategi Strategi Nasjonal havnestrategi Regjeringens strategi for effektive havner for å få mer gods på sjø Strategi Nasjonal havnestrategi Regjeringens strategi for effektive havner for å få mer gods på sjø

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR LANDSTRØM I OSLO HAVN

HANDLINGSPLAN FOR LANDSTRØM I OSLO HAVN HANDLINGSPLAN FOR LANDSTRØM I OSLO HAVN 1 HANDLINGSPLAN FOR LANDSTRØM I OSLO HAVN KORT OM LANDSTRØM I OSLO HAVN Strøm fra lavspentnettet på land til mindre båter benyttes daglig i Oslo havn. Levering av

Detaljer

Oslo kommune Oslo Havn KF

Oslo kommune Oslo Havn KF Oslo kommune Oslo Havn KF MØTEINNKALLING Havnestyre Møtested: Møtetid: Havnestyresalen 31.01.2013 kl.16:00 Forfall meldes til utvalgssekretær Anne Kjersti Steffensen tlf. 908 91 258. E-post: anne.kjersti.steffensen@ohv.oslo.no.

Detaljer

Oslo kommune Oslo Havn KF

Oslo kommune Oslo Havn KF Oslo kommune Oslo Havn KF MØTEINNKALLING Havnestyre Møtested: Havnestyresalen Møtetid: 04.04.2013 kl. 16:00 Forfall meldes til utvalgssekretær Anne Kjersti Steffensen tlf. 908 91 258. E-post: anne.kjersti.steffensen@ohv.oslo.no.

Detaljer

Forfall meldes til Infotorget på e-post infotorg@lokalstyre.no eller på telefon 79 02 21 50.

Forfall meldes til Infotorget på e-post infotorg@lokalstyre.no eller på telefon 79 02 21 50. Møteinnkalling Utvalg: Administrasjonsutvalget Tidspunkt: 21.04.2015, kl 13:30 Sted: Næringsbygget, 3. etg., møterom Newtontoppen Forfall meldes til Infotorget på e-post infotorg@lokalstyre.no eller på

Detaljer

Fornyet varsel om oppstart av reguleringsplanarbeidet. Gjengivelse av innkomne uttalelser. med tiltakshavers kommentarer

Fornyet varsel om oppstart av reguleringsplanarbeidet. Gjengivelse av innkomne uttalelser. med tiltakshavers kommentarer Fornyet varsel om oppstart av reguleringsplanarbeidet Gjengivelse av innkomne uttalelser Nytt Dobbeltspor OSLO SKI Oslo, Oppegård og Ski kommune REGULERINGSPLAN FOR FOLLOBANEN Fornyet varsel for oppstart

Detaljer

MØTEINNKALLING. Gruppemøteoversikt s. 3. SAKSLISTE NR 9 Del 1. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 92/09 09/107 REFERATSAKER 1

MØTEINNKALLING. Gruppemøteoversikt s. 3. SAKSLISTE NR 9 Del 1. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 92/09 09/107 REFERATSAKER 1 RINGERIKE KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 29.10.2009 Tid: 16.00 Temamøte kl. 16.00 17.30: Kommunestyrets rolle som arbeidsgivere. Hva er viktig å vektlegge?

Detaljer

Hurum kommune Møteinnkalling

Hurum kommune Møteinnkalling Hurum kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhuset Dato: 03.02.2015 Tid: 17:00, umiddelbart etter Valgstyrets møte. Forfall meldes på e.post til postmottak.politisk.sekretariat@hurum.kommune.no,

Detaljer

Forslag til planprogram FJORDTRIKKEN. Parsellene: Skøyen Rådhusplassen. Rådhusplassen Jernbanetorget. Januar 2011 rev 06

Forslag til planprogram FJORDTRIKKEN. Parsellene: Skøyen Rådhusplassen. Rådhusplassen Jernbanetorget. Januar 2011 rev 06 Forslag til planprogram FJORDTRIKKEN Parsellene: Skøyen Rådhusplassen Rådhusplassen Jernbanetorget Januar 2011 rev 06 2 (41) Illustrasjonen på forsiden er utarbeidet av Placebo Effects AS Oppdragsnr.:

Detaljer

Forvaltning, drift og vedlikehold Fredrikstad kommune

Forvaltning, drift og vedlikehold Fredrikstad kommune Forvaltning, drift og vedlikehold Fredrikstad kommune Forvaltningsrevisjonsrapport Rolvsøy 16. september 2013 østfold kommunerevisjon iks 1 INNHOLDSFORTEGNELSE SAMMENDRAG... 3 1 INNLEDNING... 5 1.1 Bakgrunn...

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 09/6267 /44572/09-D10 Kjell Robert Pedersen 30.09.2009 Telefon: 77 79 02 74

SAKSFRAMLEGG. Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 09/6267 /44572/09-D10 Kjell Robert Pedersen 30.09.2009 Telefon: 77 79 02 74 SAKSFRAMLEGG Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 09/6267 /44572/09-D10 Kjell Robert Pedersen 30.09.2009 Telefon: 77 79 02 74 Saken skal behandles i følgende utvalg: KULTUR-I FSK KST KULTURHUSETS

Detaljer

Side1. Møteinnkalling. Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 11.06.2013 Tidspunkt: 13:00

Side1. Møteinnkalling. Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 11.06.2013 Tidspunkt: 13:00 Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 11.06.2013 Tidspunkt: 13:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71 57 40 60 eller Eldbjorg.hogstad@kristiansund.kommune.no

Detaljer

Kap 5 - Elementene i økonomistyringssystemet

Kap 5 - Elementene i økonomistyringssystemet Kap 5 - Elementene i økonomistyringssystemet ID ØK.F.4.2.5 Versjon 0.00 Gyldig fra 20.12.2012 Forfatter Magnar Steffensen Verifisert Ernst Opdalshei Godkjent Side 1 av Formål Omfang Ansvar

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT BUDSJETT- OG ØKONOMISTYRING MED FOKUS PÅ OFFENTLIGE ANSKAFFELSER RE KOMMUNE

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT BUDSJETT- OG ØKONOMISTYRING MED FOKUS PÅ OFFENTLIGE ANSKAFFELSER RE KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT BUDSJETT- OG ØKONOMISTYRING MED FOKUS PÅ OFFENTLIGE ANSKAFFELSER RE KOMMUNE 2014 UTARBEIDET AV: 0. SAMMENDRAG... 3 1. INNLEDNING... 6 2. BAKGRUNN, PROBLEMSTILLING OG AVGRENSNING...

Detaljer

UTKAST TIL KOMMUNEDELPLAN FOR SON

UTKAST TIL KOMMUNEDELPLAN FOR SON UTKAST TIL KOMMUNEDELPLAN FOR SON NB: Det er foretatt noen mindre rettelser etter formannskapets behandling. Disse er kun av språklig karakter og endrer ikke dokumentets innhold. INNLEDNING... 3 1.0 HOVEDTEMAER

Detaljer