Oslo kommune Oslo Havn KF

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Oslo kommune Oslo Havn KF"

Transkript

1 Oslo kommune Oslo Havn KF MØTEINNKALLING Havnestyre Møtested: Møtetid: Havnestyresalen kl.16:00 OBS! Det serveres et måltid varmmat i kantinen, skur 38, fra kl Forfall meldes til utvalgssekretær Anne Kjersti Steffensen tlf E-post: Varamedlemmer møter kun ved særskilt innkalling. Sakspapirer følger vedlagt. Innkalling er sendt til havnestyrets medlemmer og varamedlemmer. Med vennlig hilsen Anne Kjersti Steffensen utvalgssekretær Side1

2 Havnestyresaker Innhold Lukket I Protokoll fra havnestyrets møte 10. april 2014 X II III IV V VI ST 24/14 Habilitet Rapport vedr. bruk av fullmakter Arbeidsutvalgets aktivitet Havnestyresaker til behandling Budsjett Oslo Havn KF 2015Økonomiplan Oslo Havn KF ST 25/14 Oslo Havn KF Investeringsstrategi X ST 26/14 Statusrapport 1. kvartal 2014 ST 27/14 Høringsuttalelse til kommuneplan «Oslo mot 2030» fra Oslo Havn KF ST 28/14 Status - leieforhold Bekkelagstunet X ST 29/14 Oslo VTS X ST 30/14 Status - Containeroperatør i Oslo havn X ST 31/14 ST 32/14 Rapport om arealbruk Nordre Sjursøykai og Ormsund/Bekkelaget LNG i Oslo havn ST 33/14 ISO 14001: Miljøstatusrapport for Oslo Havn 2013 ST 34/14 Fremtidig eierskap, forvaltning og finansiering av bryggen som Ruters øybåtsamband trafikkerer og som eies av BYM Referatsaker X X VII Informasjon VIII Avgradering av saker IX Eventuelt Side2

3 Habilitet Rapportvedr.brukavfullmakter Arbeidsutvalgetsaktivitet Side3

4 Havnestyresakertilbehandling Side4

5 Havnestyresakertilbehandling Side5

6 Oslo Havn KF Havnedirektøren Utv. nr. Utvalg Møtedato 26/14 Havnestyre Saksbehandlende avdeling: Saksbehandler / stilling: Administrasjon Judit Østrem / avdelingsdirektør Dato: Saksnummer: 2014/358 Arkivref: 924/2014 Sak: Statusrapport 1. kvartal 2014 Saken gjelder: 1. Generelt Oslo Havn KF er et kommunalt foretak under Byrådsavdeling for miljø og samferdsel i Oslo kommune. Foretaket har eget styre i henhold til lov og egen forskrift. Virksomheten i Oslo havn reguleres av havne- og farvannsloven, forskrift om bruk av og orden i Oslo havnedistrikt, vedtekter for Oslo Havn KF og forskrift om sammensetning av og myndighet for havnestyret i Oslo Havn KF. Foretakets formål er å sørge for en effektiv og rasjonell havnedrift for å tilrettelegge for effektiv og miljøvennlig sjøtransport, føre oppsyn med trafikken i havnedistriktet, samt forvalte havnens eiendommer og innretninger på en økonomisk og miljømessig god måte. 2. Økonomisk rapportering 2.1 Virksomhetens økonomiske situasjon pr For de tre første månedene i 2014 holder inntektene seg på et positivt nivå i forhold til budsjett. Når det gjelder driftsutgifter ser vi at lønnsutgiftene holder seg stabile i forhold til fjoråret, samtidig som kjøp av varer og tjenester er lavere enn budsjettert. Dette kan ha en årsak i fokus på økonomisk styring og at virksomheten har vært gjennom en større omorganiseringsprosess de tre første månedene i året. For mer detaljert beskrivelse av den økonomiske situasjonen henvises til punktet under, "Budsjett vs regnskap for netto driftsresultat" og punkt 3 "Rapportering av måltall for tjenesteproduksjon". Side6

7 Oslo Havn KF Side: 2 Driftsresultat pr (alle tall i hele 1000) Regnskap pr Budsjett pr Avvik budsjettregnskap Justert budsjett Opprinnelig budsjett Årsprognose Sum driftsinntekter Sum driftsutgifter Brutto driftsresultat Renteinntekter og utbytte Renteutgifter og låneomkostninger Avdrag på lån Resultat eksterne finanstransaksjoner Motpost avskrivninger Netto driftsresultat Overført til investeringsbudsjettet Sum avsetninger Regnskapsmessig merforbruk/mindreforbruk Budsjett vs. regnskap for netto driftsresultat Totale driftsinntekter er pr kr 2,805 mill. over periodisert budsjett. Dette tallmessig gunstige resultatet skriver seg på inntektssiden fra ordinære inntekter på kr 1,037 mill og kr 1,379 mill i salgsinntekter til egen eierkommune. Det positive avviket på inntektssiden skriver seg i hovedsak av økte inntekter fra leie utomhus og parkering på tilsammen kr 2,203 mill. I tillegg ser vi en økning i inntekter fra krantjenestene på tilsammen kr 0,793 mill i forhold til periodisert budsjett. Det er også et positivt avvik på kaivederlag i forhold til periodisert budsjett på kr 0,719 mill. Samtidig er det et negativt avvik i forhold til periodisert budsjett på bryggevederlag på kr 1,413 mill og leie bygg på kr 0,904 mill. Sum driftsinntekter pr er kr 5,076 mill høyere enn på samme tidspunkt i Når det gjelder sum driftsutgifter ligger disse totalt sett kr 4,113 mill under budsjett pr 1. kvartal, og kr 0,596 mill lavere enn sum driftsutgifter på samme tidspunkt i Sum lønnsutgifter inklusive sosiale utgifter hittil i år ligger kr 1,006 mill under påløpt samme tid i fjor og kr 2,123 mill under periodisert budsjett. Utover dette ligger påløpt kjøp av varer og tjenester kr 1,247 mill under budsjett. Det er litt tidlig på året for å si om årsaken til dette er periodisering av budsjett, eller om det er et reelt mindreforbruk. Renteinntekter som følge av tidsforskyvning av investeringer bidrar også til at det pr 1. kvartal blir et mindreforbruk totalt sett. Totalt mindreforbruk pr 1. kvartal i forhold til periodisert budsjett for netto driftsresultat er kr 7,803 mill. 2.3 Investeringsprosjekter Det presiseres at med "medgått" forstås bokførte fakturaer i Agresso. Dette beløpet kan for noen prosjekt være mindre enn hva som faktisk er tilført prosjektene. Differansen skyldes innestående hos entreprenør, entreprenørenes etterslep med faktureringen og evnt uavklarte forhold. Nedenfor er kun prosjekter med et budsjett på kr. 2,000 mill eller mer i 2013 omtalt samt der hvor det er behov for en ekstra kommentar/vil komme behov for tilleggsbevilgning i en slik størrelsesorden. Side7

8 Oslo Havn KF Side: 3 Investeringsprosjekter 1. kvartal 2014 (i hele 1000) Budsjett 2014 Justert budsjett 2014 Regnskap Prognose Avvik (4-2) Byhavna Sydhavna Ren Oslofjord Farled og andre mindre prosjekt Planlegging/omstrukturering IKT og annet utstyr SUM INVESTERINGSUTGIFTER Byhavna Prosjekt Havne/byutvikling Filipstad Det er påløpt kr -5,037 mill på prosjektet hittil i år. Dette overskuddet kommer fra «inntekt» fra Tjuvholmen; kostnader for bru mellom Filipstad og Tjuvholmen, som om ca ti år skal belastes Filipstadprosjektet. Mens prosjektet som sådan har brukt 0,8 mill kr jan-mars. Prosjektet er fragmentert, og består for tiden av flere delprosjekter knyttet til hhv illustrasjonsplan med E18 i dagens trasé, utbyggingsavtaleforhandlinger, infrastrukturkostnad og kostnader til utbygging, utarbeidelse av områdereguleringsplan og detaljreguleringsplaner, diverse møtevirksomhet og informasjonsarbeid. Illustrasjonsplan og utarbeidelse av detaljreguleringsforslag for Hans Jægers kvartal er for tiden under arbeid. Mens det er forventet å igangsette anskaffelse for prosjektering av fergeterminal Hjortnes og utarbeidelse av detaljreguleringsplan for Hjortnes i løpet av Det er i perioden medgått kr 0,803 mill. Det forventes at hele budsjettet for 2014 kr 5,000 mill vil medgå. Prosjektnr Rådhusbrygge 4 Etter avtale med Ruter AS skal Oslo Havn KF påta seg byggherreansvar for ny flytebrygge for øybåtterminal på Rådshusbrygge 4. Prosjektet omfatter forprosjekt/kravspesifikasjon, flytebrygge, køordner og trekking av strøm samt fundament for billettautomater. Det er inngått en avtale med Ruter om at HAV skal dekke samtlige investeringskostnader mot at Ruter betaler en årlig leie slik at investeringen nedskrives på 7 år. Prosjektet omfatter også utbedring av dekke, samt evt. fornying av møbler og belysning. Det er nå inngått kontrakt med entreprenør og det legges opp til snarlig anleggsstart. Antatt totalbudsjett for prosjektet er 10,000 mill. (inkludert arealopparbeidelsen). Hittil i år er medgått kr 0,047 mill. av disponibelt budsjett kr 10,000 mill. Det forventes at hele budsjettet medgår i Prosjektnr Rådhusbrygge 2 og 3 Tiltaket omfatter oppgradering av dekke på de to utstikkerne, som i dag er i dårlig forfatning. Dette er et ledd i satsning på god kvalitet på havnearealer i Fjordbyen, og ivareta infrastrukturen. Anskaffelse av prosjekterende konsulent pågår. Antatt byggestart ventes ført i Foreløpig kostnadsramme er kr 6,6 mill. Side8

9 Oslo Havn KF Side: 4 Påløpt hittil i år er kr 0,000 mill av disponibelt kr 6,600 mill. Prognose for året antas å være kr 0,500 mill. Prosjektnummer Rivning og reetablering av Rådhusbrygge 1 Brygga ble overtatt fra entreprenør 1. april som avtalt. Det gjenstår å montere anoder på pelene. Alle arbeider vil være utført før åpningen av brygga 12. mai. Det justerte budsjettet på kr 4,3 mill. for 2014 forventes å medgå. Prosjektnr Akershusstranda Forberedelser for opparbeidelse av arealer på Nordre Akershus kai pågår, prosjektering og prosess mot PBE mht dispensasjoner og rammetillatelse. Det legges opp til anleggsstart høst Det antas at det vil påløpe kr 5,000 mill. i Avtale om etablering av nytt kloakkanlegg på Søndre Akershuskai er inngått med Vann og avløpsetaten. Vårt bidrag antas å bli kr 2,000 mill. Arbeidene er påbegynt høst 2013, men kan først fullføres i 2015 eller 2016 i forbindelse med oppgradering av Søndre Akershus kai. Det er påløpt 0,400 mill til prosjektet i 2014, men det vil ikke påløpe mer i år. Det er i perioden medgått kr 0,423 mill. Disponibel ramme er kr 5,000 mill og dette forventes også å bli forbruket i Prosjektnr Havnepromenaden HAV har sammen med andre kommunale etater påbegynte et felles arbeid for å utvikle en Havnepromenade i Fjordbyen. Enkelte tiltak vil bli planlagt og gjennomført i HAVs regi, andre som samarbeidsprosjekter/spleis med andre kommunale etatene evt. private aktører. I 2014 vil dette hovedsakelig dreie seg om planlegging av mulige tiltak, midlertidig tiltak i Festningsallmeningen og om mulig anskaffelse av nye stativ for redningsbøyer.. Det er perioden påløpt kr 0 av disponibel ramme på 2,000 mill. Forventet forbruk i 2014 er kr 1,000 mill. Prosjekt Skur 42 oppgradering av ventilasjonsanlegg Prosjektet er under utredning, foreløpig estimat nytt ventilasjonsanlegg ligger vesentlig høyere enn budsjettert. Vi vil komme tilbake med evnt budsjettjustering før igangsettelse av prosjektet. Det er påløpt kr 0 av disponibelt budsjett på kr 3,000 mill. Sydhavna Prosjektnr Erstatningsskur/ skur 74 Eksisterende skur 74 på Kongshavnterminalen må rives for å gi plass til ny atkomst til Sydhavna. Erstatningsskur ble bygget våren 2013 og overlevert HAV i april. Arealet på Grønlia syd var planlagt overtatt juli 2012 etter at SVRØs arbeider her er ferdigstilt. SVRØs overlevering av arealet ble forsinket, og først overlevert i februar Området er nå opparbeidet og tatt i bruk til erstatning for de arealene Bring måtte fraflytte i forbindelse med SVRØs bygging av ny atkomst til Sydhavna. På Nordre Grønlikai/Loengkaia gjenstår etablering av ferdselsbelysning for å trygge transport til båter som ligger til kai. I tillegg gjenstår noen etterarbeider/kostnader i forbindelse med Side9

10 Oslo Havn KF Side: 5 overflytting av Brings virksomhet til nytt skur 74. Det kommer også kostnader til støttemurer mot atkomsten som SVRØ bygger. Disse er i økonomiplanen ført opp i 2015 med 4,400 mill basert på et tidligere kostnadsestimat fra SVRØ. Støttemurene må nå oppføres i forbindelse med SVRØs gjennomføring av arbeidene i 2014, til en kostnad på 6,500 mill i henhold til revidert kostnadsoverslag fra SVRØ. Det er i perioden medgått kr 0,511 mill. Det forventes at hele budsjettet på kr 8,000 mill. vil medgå i 2014 Prosjekt Anskaffelse Containerkraner Sjursøya Kontrakten er signert i mars. Det antas at budsjettert beløp vil medgå i sin helhet, 60% av kontraktsummen skal betales i år (I følge kontrakt: 30% ved signering = NOK , og 30% etter 6md = NOK Det gir totalt NOK , ved en Eurokurs på 8. Kontraktsum er på EUR ,-. Medgått hittil i år er kr 0,151 mill. av budsjett på kr 84,000 mill., prognose for 2014 er kr 84,000 mill. Prosjekt Anskaffelse Stablekraner Sjursøya Første delbetaling er gjort i Antar at budsjettert beløp vil medgå i sin helhet avhengig av EUR kurs. Medgått hittil i år er kr 0,160 mill. av budsjett på NOK 54,000 mill., prognose 2014 er på NOK (I følge kontrakt: 40% ved overlevering av 4 rtg = NOK %ved hand over av 4 rtg = NOK med en EUR kurs på 8). Prosjektnummer Lokaler terminalarbeidere HAV må tilby terminalarbeidere et felles lokale som tilfredsstiller dagens og framtidig behov. Dette innebær garderobe- og velferdslokaler samt noe kontor så nære Sjursøya containerterminal som mulig for å få så effektiv løsning som mulig. Lokaliseringrapport og foreløpig kravspesifikasjon er utarbeidet. Her er det foreslått at dagens lokaler i Ormsundveien 9 mm benyttes inntil videre. Senest innen 2019 må ny lokalisering være på plass. Mulig løsninger utredes videre. Det er flere større spørsmål som må avklares: aktuell tomt, størrelse, evt samlokalisering med andre funksjoner, videreutvikling av kravspesifikasjon. Det antas behov for konsulentbistand i det videre arbeid. Påløpt hittil i år er kr 0,000 mill. Det forventes at det vil påløpe kr 1,000 mill i Prosjekt nr Riving/flytting av Stubbebryteren Tungløftskran med historisk verdi som ønskes brukt i buffersonen Sjursøya som et landemerke. Det tas sikte på at kranen demonteres i 2014 og mellomlagres. Den kan først settes opp i Kranen er tatt ut av drift og den er i dag uheldig plassert på Nordre Sjursøy kai, hvor den legger beslag på et relativt stort areal. Det er ikke aktuelt å ta kranen i bruk igjen. Tiltaket krever dispensasjon og fornyet rammetillatelse for buffersonen. Det pågår en prosess mot PBE da plassering i buffersonen er avhengig av dispensasjon fra gjeldende reguleringsplan. Det arbeides også for å klarlegge kostnader og teknisk gjennomføring. Det er perioden medgått -0,014 mill av disponibel ramme på 2,000 mill. Det forventes at 2,000 mill vil påløpe i Side10

11 Oslo Havn KF Side: 6 Prosjektnr Sjursøya containerterminal Sjursøya containerterminal trinn 1 ble avsluttet Pr. definisjon er alle kostnader påløpt i perioden på prosjektnummer i serien del av trinn 1. Sluttrapport for trinn 1 ble behandlet i havnestyret og videresendt MOS våren Alle kostnader som påløper etter i prosjektnummerserien er pr. definisjon å regne som del av trinn 2. I det følgende er de viktigste pågående aktivitetene/største kostnadene i trinn 2 angitt: Indirekte utbyggingskostnader: I 2014 påløper indirekte kostnader ifm. utbygging av Sjursøya containerterminal (felles prosjektadministrative tiltak, SHA-koordinator og ytre miljø, utgifter ifm. byggesaksbehandling mm), totalt kr. 5,500 mill. Sanering: Det gjenstår kostnader ifm. mindre rivearbeider på dagens midlertidige OCT-terminal (Progas-bygg, brannvegger mm). Disse arbeidene vil utføres 2014, ifm. opparbeidelse av terminalen, og anslås til 2,000 mill. Areal og infrastruktur: I 2014 skal omlegging av havneveien fullføres (6,000 mill), og opparbeidelse av containerterminalen langt på vei ferdigstilles (75,000 mill). I tillegg skal det foretas div. forberedende arbeider (eksisterende trafo på verkstedstomta SØ rives for å gi plass til terminalen/omlegging til ny el-tavle i skur 88 mm). Totalt medgår 86,000 mill i 2014 til areal og infrastruktur. Havnevei og havnespor: Ny atkomst Sydhavna i regi av SVRØ starter våren 2013 (utsatt fra ultimo 2011). For å tilrettelegge for framføring av trafikk fra ny atkomst til Sjursøya containerterminal antas det å medgå 1,500 mill. i I tillegg skal det ferdigstilles en 3-felts vei fra skur 75 til Sjursøy-rundkjøringa(gjenstår skiltgalger, supplerende skilting og merking mm). Totalt vil det medgå 4,000 mill. til havnevei og havnespor i Bygg: I2014 settes det av midler til tilrettelegging for materiallager i skur 88 (verkstedet), riving av gjenværende del av materiallager og opparbeidelse av tomten, og miljøtiltak på slippen, totalt 10,000 mill På verkstedsområdet mot nord er tidligere planer om en enkel utfylling i sjø erstattet med forslag om å bygge kai som en forlengelse av nordre Sjursøykai etter at Stubbebryteren har blitt revet. Kaien skal dimensjoneres for portalkraner som skal brukes i bulkterminalen. Tiltaket utsettes til etter Ny pelekai Sjursøya syd: Det ble kontrahert entreprenør til bygging av ny kai i april I 2014 antas det å medgå totalt 65,000 mill til ny pelekai. Det er i perioden medgått kr. 5,973 mill. Det forventes at hele budsjettet på kr 172,500 mill. vil medgå i Prosjekt Planarbeid Bekkelagseiendommene Vi har utsatt planarbeidet for Bekkelagseiendommene til Den nødvendige prosessen,ed byantikvar er ikke kommet igang og det er usikre signaler om dagens bruk fortsetter. Det er i perioden medgått kr 0. Det forventes at det i 2014 medgår kr 0. Side11

12 Oslo Havn KF Side: 7 Farled og diverse prosjekter Prosjektnr Søndre Akershuskai - Katodisk beskyttelse Tilbudsforespørselen blir sendt ut rett etter påske med mål om oppstart av arbeidene medio september. Totale kostnader anslått til 15 mill. og av dette er 6 mill. avsatt i Påløpt hittil i år kr 0,402 mill av totalt disponibelt kr 6,000 mill. Det forventes at hele bevilgningen benyttes i Prosjektnr Oppgradering Dyna fyr Det er avklart at leietaker står for oppgradering av fyret og det er ikke lenger behov for denne bevilgningen. Det er påløpt kr 0 av disponibelt budsjett på kr 2,000 mill. Det forventes at det påløper kr 0 i Prosjektnr Oppgradering av øybryggene I forbindelse med at Oslo havn overtar ansvaret for Ruters anløpsbrygger på øyene er det bevilget kr 3,5 mill. for 2014 slik at et stort etterslep på vedlikehold kan tas igjen. For i hele tatt å kunne benytte 3 av bryggene til passasjerbrygger måtte vi sikre pelene umiddelbart. Det arbeidet er nå avsluttet slik at bryggene kan benyttes mens nye brygger prosjekteres og bygges. Hvorvidt det vil påløpe særlig flere kostnader i 2014 er på nåværende tidspunkt usikkert. Det er i perioden påløpt kr 0,8 mill. av disponibel ramme på 3,5 mill. Forventet forbruk i 2014 forventes å bli ca 1,0 mill. Prosjekt Grunnarbeid Honnørbrygga Arbeidet med dette prosjektet ble startet i Under arbeidets gang er det dukket opp merarbeid som var nødvendig for at helheten skulle bli tilfredsstillende. Ved en inkurie ble budsjettmidlene til dette prosjektet ikke overført til Det vil komme en budsjettjusteringssak på dette i havnestyremøtet i juni. Ren Oslofjord Prosjektnr Ren Oslofjord Tildekking av sedimenter ut for Revierkaia ble utført januar 2014, som det siste tiltak som skal gjennomføres i prosjekt Ren Oslofjord i henhold til vilkårene i tillatelsene. I tillegg er det påløpt kostnader ifm rapportering mm til Miljødirektoratet. Det er i perioden påløpt kr. 2,627 mill som dekkes av fond. I 2014 skal det ikke benyttes budsjettmidler alle kostnader ifm gjenstående tiltak (rapportering mm) dekkes av fond. Side12

13 Oslo Havn KF Side: 8 Planlegging/omstrukturering Prosjektnr Omstruktureringsplan Gjelder planlegging, utredning og gjennomføring diverse omstillingstiltak i forbindelse med Fjordbyplanen. Det har i perioden påløpt kr 0,000 mill. av en total disponibel ramme på 2,650 mill. kr i Det forventes at kr 2,650 vil medgå i IKT og annet utstyr Prosjektnr IKT utstyr Hittil i år har det gått med kr 0,150 mill til nye moduler ifb med heldigitalt arkiv og kr 0,230 mill til ny serverteknologi. Budsjettet i 2014 er kr 3,500 mill., dette vil medgå fullt ut. Nytt internt søkeverktøy kr 0,450 mill og Gat tidregistrering kr 0,400 mill er bestilt. Planlagte prosjekter er ny versjon av eiendomssystemet, redundante servere, app for Havnepromenade, samt lagringssystem Rullende materiell Anskaffelse av rullende materiell har en prognose som er kr 3,500 mill. Prognosen er i henhold til bevilget ramme på kr 3,500 mill Kranutstyr/Løfteåk Utstyret ble levert i januar og mars. Løfteåk og hengere til løfteåk kommer til sammen på kr 2,400 mill. Prognose for 2014 er kr 2,400 mill. av disponibelt budsjett på kr 2,500 mill. Finansiering av investeringer pr Finansiering av investeringer (OKS100) Tall i hele 1000 Investeringer Årsbudsjett - Opprinnelig Årsbudsejtt - Regulert Regnskap hittil i år Årsprognose Avvik årsprognose Investeringer i anleggsmidler Fordelte utgifter Årets finansieringsbehov Inntekter fra salg av anleggsmidler Andre inntekter Sum ekstern finansiering Overført fra driftsdelen Bruk av avsetninger Sum intern finansiering Sum finansiering Udekket/udisponert Side13

14 Oslo Havn KF Side: 9 3 Rapportering av måltall for tjenesteproduksjon I II III IV V VI Indikator Resultat 1. kv Resultat 1. kv Status 1. kv Plantall 2014 Prognose 2014 Avvik (IV - V) 1 Godsomsetning (1000 tonn) ( ) Våtbulk Tørrbulk Stykkgods ( ) Containere lo/lo Gods med bil- og passasjerferger Annet stykkgods Lo/lo containere (1000 TEU) Kjøretøy import/eksport (1000 stk) Passasjerer utenriks (1000 pers.) ( ) Bil- og passasjerferger Cruise Anløp (lasteskip og pass.skip i ordinær trafikk) 1) 5.1 Antall anløp Bruttotonnasje (mill. BT) ) Lokalfart (inkl. nesoddensambandet) ikke medregnet. Prognose for total godsomsetning i 2014 er det samme som plantallet. Trafikken med tørrbulkprodukter ligger en del høyere enn forventningene plantallene er basert på, mens stykkgodstrafikken, spesielt Lo/Lo containere, ligger noe under. For containertrafikken er tendensen at importen har en svak vekst, mens eksporten fortsetter å synke. Når det gjelder utenriks passasjertrafikk er prognosen passasjerer lavere enn plantallet. For cruisetrafikken forventes nå en prosentvis stor nedgang i Dette skyldes at et av cruiserederiene som tidligere har hatt betydelig trafikk på Oslo havn har valgt å kansellere sine anløp til Oslo i For fergetrafikken er nedgangen i forhold til plantallet prosentvis mer moderat. Havnedirektørens forslag til vedtak: Statusrapport 1. kvartal 2014 tas til orientering Anne Sigrid Hamran Havnedirektør Judit Østrem avdelingsdirektør Vedlegg: 1 Oversikt investeringsprosjekter 2 Statistikk mars 2014 Side14

15 Oslo Havn KF Side: 10 Side15

16 Investeringsprosjekter 2014 Prosjekt Prosjektnr. Kostnadsr amme pr prosjekt Dok 3 Justert budsjett Regnskap Prognose Avvik budsjettprognose Byhavna Havne/byutvikling Filipstad Trafikksikring Hjortnes Tjuvholmen, salgsutg Rådhusbrygge Rådhusbrygge 2 og Riving og reetablering Rådhusbrygge Akershusstranda (inkl. kloakk) Belysning Akershusstranda Havnepromenade Vippetangen - Planarbeid Skur 42 - ventilasjon Revierkaia - Nordre Adkomst Sydhavna (inkl. kraner) Erstatningsskur skur Kongshavn - nye kaier Kongshavn - planarbeid Randsoner Anskaffelse Containerkraner /STS Anskaffelse Stablekraner/RTG Lokaler til terminalarbeiderne Restrukturerring bulkterminalen - planarbeid Riving/flytting Stubbebryteren Sjursøya containerterminal Ormsund til Kneppeskjær - restrukturering Bekkelagseiendommene - bygningsteknisk Ormsundveien Planarbeid Bekkelaget Farled og div. mindre prosjekt Landstrøm - Vippetangen Katodisk beskyttelse - kaier Lokalisering av administrasjoner Dyna fyr - oppgradering Omfattende oppgradering av kaier Oppgradering av øybryggene Kartlegging sjøbunn og landareal Farled, fyrpunkter * Blindskjærboen Grunnarbeid på Honnørbrygga Ren Oslofjord Ren Oslofjord Planlegging/omstrukturering Omstruktur.plan * Oslo havneplan IKT og annet materiell Flytende materiell * IKT-utstyr * Kranutstyr/løfteåk Oppgradering slippen Rullende Materiell * Verkstedmaskiner * SUM TOTALT * årlig rullerende prosjekter med kostnadsramme lik årets bevilgning/budsjett.

17 OSLO HAVN KF Administrasjonsavd. side 1 FORELØPIGE TALL TAB. 1 Godsomsetningen de tre første månedene i 2013 og 2014 (1000 tonn) Endring Endring (1000 tonn) i % Våtbulk ,2 Tørrbulk ,1 Stykkgods ,0 I alt , tonn Våtbulk Tørrbulk Stykkgods TAB. 2 Stykkgods fordelt etter lastetype de tre første månedene i 2013 og 2014 (1000 tonn) Endring Endring (1000 tonn) i % tonn 2013 Containere Lo/Lo (l.t ) ,1 300 Lo/Lo 2014 Ro/Ro-enheter (l.t ) , Ro/Ro Herav utenriksferger (f.t. 26) ,9 150 Annet stkg. 100 Annet stykkgods (l.t ) ,8 50 I alt ,0 0 Lo/Lo Ro/Ro Annet stkg. TAB. 3 Godsomsetningen fordelt på import, eksport og innenriks de tre første månedene i 2013 og 2014 (1000 tonn) Endring Endring (1000 tonn) i % Import Våtbulk ,9 Tørrbulk ,8 Stykkgods ,0 I alt ,9 Eksport Våtbulk Tørrbulk ,0 Stykkgods ,3 I alt ,1 Innenriks inngående Våtbulk ,9 Tørrbulk ,2 Stykkgods ,9 I ALT ,2 Innenriks utgående Våtbulk Tørrbulk ,2 Stykkgods ,2 I alt ,1 Godsomsetning i alt ,4 Side17

18 OSLO HAVN KF Administrasjonsavd. side 2 FORELØPIGE TALL TAB. 4 Containertrafikken Lo/Lo de tre første månedene i 2013 og 2014 Endring Endring (ant./1000 t) i % Inngående: Antall TEU m/last ,6 Antall TEU u/last ,8 Inngående 1000 TEU 2013 I alt , Utgående Gods (1000T): ,8 25 Gods pr. TEU m/last 8,3 8,6 Utgående: Antall TEU m/last ,0 Antall TEU u/last ,5 I alt ,3 Gods (1000T): ,1 Gods pr. TEU m/last 11,9 11,0 Totalt: Antall TEU m/last ,3 Antall TEU u/last ,6 I alt ,3 Gods (1000T): ,1 Gods pr. TEU m/last 9,1 9,1 Rettingsbalanse (gods inng. / gods utg.): 2,5 3, Inngående Utgående TAB. 5 Containertrafikken Lo/Lo de tre første månedene i 2013 og 2014 antall containere (TEU) Endring Endring (antall) i % Sjursøya containerterminal ,5 Ormsund containerterminal ,3 Andre ,0 I alt , TEU Sjursøya containerterminal Ormsund containerterminal TAB. 6 Containertrafikken Lo/Lo de tre første månedene i 2013 og 2014 godsmengde (1000 tonn) Endring Endring (1000 tonn) i % Sjursøya containerterminal ,2 Ormsund containerterminal ,1 Andre ,7 I alt ,1 Side18

19 OSLO HAVN KF Administrasjonsavd. side 3 FORELØPIGE TALL TAB. 7 Ro/Ro-last etter kai de tre første månedene i 2013 og 2014 (1000 tonn) Endring Endring (1000 tonn) i % Hjortnes ,0 Utstikker ,2 Andre ,9 I alt , tonn Hjortnes Utstikker 2 Andre TAB. 8 Import av biler over oslo havn inkl. nyttekjøretøyer de tre første månedene i 2013 og 2014 Endring Endring antall/tonn i % Anttall biler (l.t. 54) ,4 Antall tonn (1000 tonn) , kjøretøyer TAB. 9 Passasjerer, biler og gods med utenriksferger og cruiseskip de tre første månedene i 2013 og 2014 Endring Endring i % Passasjerer utenriksferger (l.t. 71, 72) ,3 Passasjerer cruiseskip (l.t. 73, 74) ,0 Ferge- og cruisepassasjerer i alt ,6 Passasjerbiler utenriksferger (l.t. 52) ,7 Gods utenriksferger (1000 tonn) (f.t. 26) ,8 TAB. 10 Anløp av utvalgte skipstyper de tre første månedene i 2013 og Endring i % Skipstype (f.t. kode) Antall BT (1000) Antall BT (1000) Antall BT Tankskip (15, 17, 51) ,8 % -3,5 % Tørrbulkskip (14) ,3 % 17,5 % Containerskip Lo/Lo (16) ,7 % -9,4 % Bilskip (55) ,0 % -0,9 % Andre lasteskip (11, 12, 13, 54) ,1 % 9,5 % Utenriksferger (26) ,5 % -5,7 % Cruiseskip (21) ,0 % -77,4 % I alt ,8 % -5,6 % Side19

20 Oslo Havn KF Havnedirektøren Utv. nr. Utvalg Møtedato 27/14 Havnestyre Saksbehandlende avdeling: Saksbehandler: Marked, kommunikasjon og miljø Benedicte Bruun-Lie Dato: Saksnummer: 2014/380 Arkivref: 1089/2014 Sak: Høringsuttalelse til kommuneplan «Oslo mot 2030» fra Oslo Havn KF Saken gjelder: Byrådet la ut «Kommuneplan for Oslo Oslo mot 2030» på høring og til offentlig ettersyn med høringsfrist Dokumentene finnes på Planforslaget består av to deler, en samfunnsdel med byutviklingsstrategi (del 1) og en juridisk bindende arealdel (del 2) med tilhørende kart. Det er et krav i plan- og bygningsloven at kommuneplanen skal revideres hver valgperiode og omfatte alle viktige mål og oppgaver i kommunen. Kommuneplanens samfunnsdel skal ta stilling til langsiktige utfordringer, mål og strategier og være grunnlag for planer og virksomhet i kommunen. Videre skal kommunen ha en arealplan for hele kommunen som viser sammenhengen mellom fremtidig samfunnsutvikling og arealbruk. Kommuneplanens arealdel er ved kommunestyrets vedtak bindende for nye tiltak. I det juridisk bindende plankartet er også Oslo kommunes sjøareal med. Forslaget til regulering av sjøarealet er i stor grad anvendelse av hovedformålet «Bruk og vern av sjø og vassdrag med tilhørende strandsone». Langs kysten rundt øyene og andre aktuelle friluftsområder er det regulert til «Friluftsområde sjø» og småbåthavnene er regulert inn som småbåthavner. Videre er det brukt underformål «Farled» for området der Kystverket planlegger utbedring av farleden inn til Oslo havn. Med denne reguleringen følger en bestemmelse som sier at det ikke trengs egen regulering for disse tiltakene. Det er også angitt ankringsområder i tråd med havneplanenes angivelse / utarbeidet i samsvar Side20

Oslo kommune Oslo Havn KF

Oslo kommune Oslo Havn KF Oslo kommune Oslo Havn KF MØTEINNKALLING Havnestyre Møtested: Møtetid: Havnestyresalen 13.11.2014 kl.16:00 OBS! OBS! Vi serverer et måltid varmmat i kantina, skur 38 fra kl. 15.30. Forfall meldes til utvalgssekretær

Detaljer

Oslo Havn KF Havnedirektøren

Oslo Havn KF Havnedirektøren Oslo Havn KF Havnedirektøren Utv. nr. Utvalg Møtedato ST 36/11 Havnestyre 22.06.2011 Saksbehandlende avdeling: Administrasjonsavdelingen Saksbehandler: Anne-Marie Alnes Bakkerud Dato: 31.05.2011 Saksnummer:

Detaljer

Utv. nr. Utvalg Møtedato 64/12 Havnestyre 21.06.2012

Utv. nr. Utvalg Møtedato 64/12 Havnestyre 21.06.2012 Oslo Havn KF Havnedirektøren Utv. nr. Utvalg Møtedato 64/12 Havnestyre 21.06.2012 Saksbehandlende avdeling: Saksbehandler: Administrasjonsavdelingen Anne-Marie Alnes Bakkerud Dato: 23.05.2012 Saksnummer:

Detaljer

Oslo Havn KF. Oslo kommune. Fra Oslo havnestyre UTSKRIFT AV PROTOKOLL

Oslo Havn KF. Oslo kommune. Fra Oslo havnestyre UTSKRIFT AV PROTOKOLL Oslo kommune Oslo Havn KF UTSKRIFT AV PROTOKOLL Fra Oslo havnestyre Til stede: Forfall: Bernt Stilluf Karlsen, Per Ditlev-Simonsen, Kristin Vinje, Sunniva Holmås Eidsvoll, Peter N. Myhre (fratrådte møte

Detaljer

Oslo Havn KF Havnedirektøren

Oslo Havn KF Havnedirektøren Oslo Havn KF Havnedirektøren Utv. nr. Utvalg Møtedato ST 21/11 Havnestyre 14.04.2011 Saksbehandlende avdeling: Administrasjonsavdelingen/Stab Saksbehandler: Anne-Marie Alnes Bakkerud Dato: 30.03.2011 Saksnummer:

Detaljer

Velkommen til Oslo havn Anne Sigrid Hamran, havnedirektør

Velkommen til Oslo havn Anne Sigrid Hamran, havnedirektør Velkommen til Oslo havn Anne Sigrid Hamran, havnedirektør Dette har jeg tenkt å snakke om Hva driver vi med i Oslo Havn? Hva slags havnevirksomhet blir det nær Sørenga? Havna ligger midt i byen det forplikter

Detaljer

Protokoll fra havnestyrets møte 16. september 2010 Protokoll fra havnestyrets møte 16. september 2010 ble godkjent og undertegnet.

Protokoll fra havnestyrets møte 16. september 2010 Protokoll fra havnestyrets møte 16. september 2010 ble godkjent og undertegnet. Oslo kommune Oslo Havn KF UTSKRIFT AV PROTOKOLL FRA OSLO HAVNESTYRE Til stede: Forfall: Tilstede varamedlem: Møtested: Bernt Stilluf Karlsen (leder), Libe Rieber-Mohn (nestleder), Lise Grette, Ole Kristian

Detaljer

Oslo Havn KF Havnedirektøren

Oslo Havn KF Havnedirektøren Oslo Havn KF Havnedirektøren Havnestyresak nr. IV-29/ Saksbehandlende avdeling: Administrasjonsavdelingen Saksbehandler: Pål Embu Dato: 07.05. Saksnummer: 2006/106 STATUSRAPPORT FOR OSLO HAVN KF PR. 1.

Detaljer

Oslo Havn KF Havnedirektøren

Oslo Havn KF Havnedirektøren Oslo Havn KF Havnedirektøren Utv. nr. Utvalg Møtedato ST 56/11 Havnestyre 20.10.2011 Saksbehandlende avdeling: Administrasjonsavdelingen Saksbehandler: Anne-Marie Alnes Bakkerud Dato: 15.09.2011 Saksnummer:

Detaljer

Sven Arild Hansen. Bernt Stilluf Karlsen Terje Kalheim Per Ditlev-Simonsen. Kristin Vinje Sunniva Holmås Eidsvoll Peter N. Myhre

Sven Arild Hansen. Bernt Stilluf Karlsen Terje Kalheim Per Ditlev-Simonsen. Kristin Vinje Sunniva Holmås Eidsvoll Peter N. Myhre Oslo kommune Oslo Havn KF UTSKRIFT AV PROTOKOLL Fra Oslo havnestyre Til stede: Forfall: - Tilstede varamedlem: - Møtested: Bernt Stilluf Karlsen, Terje Kalheim, Per Ditlev- Simonsen, Kristin Vinje (fratrådte

Detaljer

HAVNEMØTET 2013. Bernt Stilluf Karlsen 24.04.2013

HAVNEMØTET 2013. Bernt Stilluf Karlsen 24.04.2013 HAVNEMØTET 2013 Bernt Stilluf Karlsen 24.04.2013 OSLO HAVN PORTEN TIL NORGE 2 HVORFOR HAVNEPLAN? Oslo Havn KF er en «utpekt havn» i nasjonal sammenheng og skal derfor ha en strategisk plan som illustrerer

Detaljer

STATUSRAPPORT FOR OSLO HAVN KF PR. 1. TERTIAL 2007

STATUSRAPPORT FOR OSLO HAVN KF PR. 1. TERTIAL 2007 Oslo Havn KF Havnestyresak nr: IV-30/2007 Saksbehandlende avdeling: Administrasjonsavdelingen Saksbehandler: Pål Embu Dato: 15.05.2007 Saksnummer: 2006/106 STATUSRAPPORT FOR OSLO HAVN KF PR. 1. TERTIAL

Detaljer

Oslo Havn KF Havnedirektøren

Oslo Havn KF Havnedirektøren Oslo Havn KF Havnedirektøren Utv. nr. Utvalg Møtedato ST 72/10 Havnestyre 24.11.2010 Saksbehandlende avdeling: Administrasjonsavdelingen Saksbehandler: Ole Thomas Berge Dato: 08.11.2010 Saksnummer: 2004/8

Detaljer

Protokoll fra havnestyrets møte 20. mai 2010 Protokoll fra havnestyrets møte 20. mai 2010 ble godkjent og undertegnet.

Protokoll fra havnestyrets møte 20. mai 2010 Protokoll fra havnestyrets møte 20. mai 2010 ble godkjent og undertegnet. Oslo kommune Oslo Havn KF UTSKRIFT AV PROTOKOLL FRA OSLO HAVNESTYRE Til stede: Forfall: - Tilstede varamedlem: - Møtested: Bernt Stilluf Karlsen (leder), Libe Rieber-Mohn (nestleder), Lise Grette, Ole

Detaljer

Oslo Havn KF Havnedirektøren

Oslo Havn KF Havnedirektøren Oslo Havn KF Havnedirektøren Utv. nr. Utvalg Møtedato ST 37/11 Havnestyre 22.06. Saksbehandlende avdeling: Administrasjonsavdelingen/ Økonomiseksjonen Saksbehandler: Judit Østrem Dato: 20.04. Saksnummer:

Detaljer

oslo havn En renere vei til hovedstaden Foto: bård ek

oslo havn En renere vei til hovedstaden Foto: bård ek oslo havn En renere vei til hovedstaden Foto: bård ek gods Norges største godshavn Halve Norge bor under tre timers kjøring fra Oslo havn Kort vei til jernbane og hovedvei Topp moderne og effektive godsterminaler

Detaljer

Harald Andreassen. Protokoll fra havnestyrets møte 19. mai 2011 Protokoll fra havnestyrets møte 19. mai 2011 ble godkjent og undertegnet III

Harald Andreassen. Protokoll fra havnestyrets møte 19. mai 2011 Protokoll fra havnestyrets møte 19. mai 2011 ble godkjent og undertegnet III Oslo kommune Oslo Havn KF UTSKRIFT AV PROTOKOLL FRA OSLO HAVNESTYRE Til stede: Forfall: Tilstede varamedlem: - Møtested: Bernt Stilluf Karlsen (leder) tiltrådte under behandl. sak 42/11), Lise Grette (tiltrådte

Detaljer

Havnedirektør Anne Sigrid Hamran Oslo Havn i fremtiden Swecodagen 2014

Havnedirektør Anne Sigrid Hamran Oslo Havn i fremtiden Swecodagen 2014 Havnedirektør Anne Sigrid Hamran Oslo Havn i fremtiden Swecodagen 2014 Det var da et forferdelig langt tidsperspektiv! 3 Oslo Havneplan 2013 2030 Mål for utviklingen av havneområdene Vi har lange kontrakter!

Detaljer

Oslo Havn og «Fjordbyen» Odd Einar Dørum Venstre

Oslo Havn og «Fjordbyen» Odd Einar Dørum Venstre Oslo Havn og «Fjordbyen» Odd Einar Dørum Venstre Havna ved årsskiftet 1999/2000 Bystyrets vedtak den 19.01.2000, Fjordbyvedtaket. 1. Oslo kommune vil legge Fjordbyalternativet til grunn som strategi for

Detaljer

Oslo Havn KF Havnedirektøren Havnestyresak nr. IV-57/2006

Oslo Havn KF Havnedirektøren Havnestyresak nr. IV-57/2006 Oslo Havn KF Havnedirektøren Havnestyresak nr. IV-57/2006 Saksbehandlende avdeling: Administrasjonsavdelingen Saksbehandler: Pål Embu Arkivkode: 101.2 Saksnummer: 2006/106 Dato: 15.09.2006 STATUSRAPPORT

Detaljer

Oslo Havn KF Havnedirektøren

Oslo Havn KF Havnedirektøren Oslo Havn KF Havnedirektøren Utv. nr. Utvalg Møtedato ST 33/10 Havnestyre 16.06. Saksbehandlende avdeling: Administrasjonsavdelingen/Økonomiseksjonen Saksbehandler: Judit Østrem Dato: 10.05. Saksnummer:

Detaljer

Oslo Havn KF Havnedirektøren Havnestyresak nr. IV-34/2006

Oslo Havn KF Havnedirektøren Havnestyresak nr. IV-34/2006 Oslo Havn KF Havnedirektøren Havnestyresak nr. IV-34/2006 Saksbehandlende avdeling: Teknisk avdeling Plan og utbygging Saksbehandler: Inger Margrethe Evensen Arkivkode: 512.1 Saksnummer: 2005/324 Dato:

Detaljer

Utv. nr. Utvalg Møtedato 74/12 Havnestyre 25.10.2012

Utv. nr. Utvalg Møtedato 74/12 Havnestyre 25.10.2012 Oslo Havn KF Havnedirektøren Utv. nr. Utvalg Møtedato 74/12 Havnestyre 25.10.2012 Saksbehandlende avdeling: Saksbehandler: Administrasjonsavdelingen/ Økonomiseksjonen Judit Østrem Dato: 12.09.2012 Saksnummer:

Detaljer

Oslo Havn KF. Oslo kommune. Fra Oslo havnestyre UTSKRIFT AV PROTOKOLL

Oslo Havn KF. Oslo kommune. Fra Oslo havnestyre UTSKRIFT AV PROTOKOLL Oslo kommune Oslo Havn KF UTSKRIFT AV PROTOKOLL Fra Oslo havnestyre Til stede: Forfall: Bernt Stilluf Karlsen, Terje Kalheim, Per Ditlev- Simonsen, Kristin Vinje (var tilstede under behandl. av sak nr.

Detaljer

III. Rapport vedr. bruk av havnedirektørens fullmakter Det er i perioden ikke gjort bruk av havnedirektørens fullmakter.

III. Rapport vedr. bruk av havnedirektørens fullmakter Det er i perioden ikke gjort bruk av havnedirektørens fullmakter. Oslo kommune Oslo Havn KF UTSKRIFT AV PROTOKOLL FRA OSLO HAVNESTYRE Til stede: Forfall: Tilstede varamedlem: Møtested: Bernt Stilluf Karlsen (leder), Erna Ansnes, Knut Roger Andersen, Anne-Grethe Sørlie,

Detaljer

Anne Sigrid Hamran, havnedirektør i Oslo Havna en kamp om arealer. Og litt om hvorfor varer bør fraktes på båt.

Anne Sigrid Hamran, havnedirektør i Oslo Havna en kamp om arealer. Og litt om hvorfor varer bør fraktes på båt. Anne Sigrid Hamran, havnedirektør i Oslo Havna en kamp om arealer. Og litt om hvorfor varer bør fraktes på båt. Hvorfor skal godset fraktes på båt???? Enhver varetransport starter og slutter med bil. Oslos

Detaljer

Oslo Havn KF Havnedirektøren

Oslo Havn KF Havnedirektøren Oslo Havn KF Havnedirektøren Utv. nr. Utvalg Møtedato ST 58/10 Havnestyre 20.10. Saksbehandlende avdeling: Administrasjonsavdelingen/Økonomiseksjonen Saksbehandler: Judit Østrem Dato: 10.09. Saksnummer:

Detaljer

Oslo Havn KF Havnedirektøren Havnestyresak nr. IV-30/2006

Oslo Havn KF Havnedirektøren Havnestyresak nr. IV-30/2006 Oslo Havn KF Havnedirektøren Havnestyresak nr. IV-30/2006 Saksbehandlende avdeling: Administrasjonsavdelingen Saksbehandler: Pål Embu Arkivkode: 101.2 Saksnummer: 2006/106 Dato: 10.05.2006 STATUSRAPPORT

Detaljer

KRISTIANSAND HAVN KF ET MILJØVENNLIG TRANSPORTKNUTEPUNKT NÆRMEST MARKEDET

KRISTIANSAND HAVN KF ET MILJØVENNLIG TRANSPORTKNUTEPUNKT NÆRMEST MARKEDET Strategiplan 2013-2025 KRISTIANSAND HAVN KF ET MILJØVENNLIG TRANSPORTKNUTEPUNKT NÆRMEST MARKEDET Vedtatt av Havnestyret pr. 15.10.2013 VÅR VISJON: Kristiansand Havn KF - et miljøvennlig transportknutepunkt

Detaljer

Oslo Havn KF. Oslo kommune UTSKRIFT AV PROTOKOLL FRA OSLO HAVNESTYRE. Til stede:

Oslo Havn KF. Oslo kommune UTSKRIFT AV PROTOKOLL FRA OSLO HAVNESTYRE. Til stede: Oslo kommune Oslo Havn KF UTSKRIFT AV PROTOKOLL FRA OSLO HAVNESTYRE Til stede: Forfall: Tilstede varamedlem: Møtested: Bernt Stilluf Karlsen (leder), Erna Ansnes (nestleder), Lise Grette, Ole Kristian

Detaljer

Oslo Havn KF Havnedirektøren

Oslo Havn KF Havnedirektøren Oslo Havn KF Havnedirektøren Utv. nr. Utvalg Møtedato ST 73/10 Havnestyre 24.11.2010 Saksbehandlende avdeling: Teknisk avdeling/plan og utbyggingsseksjonen Saksbehandler: Inger Margrethe Evensen Dato:

Detaljer

Miljøstatusrapport i Oslo Havn 2013 Renere hav, friskere luft og en grønnere by 1

Miljøstatusrapport i Oslo Havn 2013 Renere hav, friskere luft og en grønnere by 1 Miljøstatusrapport i Oslo Havn 2013 Renere hav, friskere luft og en grønnere by 1 Innhold - Renere hav, friskere luft og en grønnere by Oslo Havn KFs miljøpolitikk i 2013... 3 Overordna miljø og HMS-mål

Detaljer

Kommunedelplan Bergen indre havn. Mette Svanes Etat for Plan og geodata Bergen 20.01.09

Kommunedelplan Bergen indre havn. Mette Svanes Etat for Plan og geodata Bergen 20.01.09 Mette Svanes Etat for Plan og geodata Bergen 20.01.09 Planområde Plankart Kommunedelplan Bergen indre havn Arealplan (etter Plan- og bygningsloven) for sjøfronten på strekningen Ytre Sandviken Laksevåg

Detaljer

Oslo Havn KF Havnestyresak nr.: V 72/2008 Havnedirektøren

Oslo Havn KF Havnestyresak nr.: V 72/2008 Havnedirektøren Oslo Havn KF Havnestyresak nr.: V 72/2008 Havnedirektøren Saksbehandlende avdeling: Administrasjonsavdelingen Saksbehandler: Judit Østrem / Pål Embu Dato: 01.10.2008 Saksnummer: 2006/106 STATUSRAPPORT

Detaljer

Protokoll fra havnestyrets møte 27. januar 2011 Protokoll fra havnestyrets møte 27. januar 2011 ble godkjent og undertegnet. III

Protokoll fra havnestyrets møte 27. januar 2011 Protokoll fra havnestyrets møte 27. januar 2011 ble godkjent og undertegnet. III Oslo kommune Oslo Havn KF UTSKRIFT AV PROTOKOLL FRA OSLO HAVNESTYRE Til stede: Forfall: Tilstede varamedlem: - Møtested: Bernt Stilluf Karlsen (leder), Ole Kristian Knapp (fratrådte møte under behandling

Detaljer

Havnestyret mai 2013. Miljøstatusrapport Oslo Havn KF 2012 1

Havnestyret mai 2013. Miljøstatusrapport Oslo Havn KF 2012 1 Miljøstatusrapport i Oslo Havn KF 2012 Havnestyret mai 2013 Miljøstatusrapport Oslo Havn KF 2012 1 Innhold... 1 Oslo Havn KFs miljøpolitikk... 3 Overordna miljø og HMS mål... 3 ISO 14001 et bevis på at

Detaljer

RENERE HAV, FRISKERE LUFT OG EN GRØNNERE BY HVA GJØR OSLO HAVN KF PÅ MILJØ? Per Ø. Halvorsen havneingeniør

RENERE HAV, FRISKERE LUFT OG EN GRØNNERE BY HVA GJØR OSLO HAVN KF PÅ MILJØ? Per Ø. Halvorsen havneingeniør RENERE HAV, FRISKERE LUFT OG EN GRØNNERE BY HVA GJØR OSLO HAVN KF PÅ MILJØ? Per Ø. Halvorsen havneingeniør Havneplanen 2030 Mål 1: mer transport på sjø Sjøveien er miljøveien Sjøveien har kapasitet De

Detaljer

Protokoll fra havnestyrets møte 10. mars 2011 Protokoll fra havnestyrets 10. mars 2011 ble godkjent og undertegnet. III

Protokoll fra havnestyrets møte 10. mars 2011 Protokoll fra havnestyrets 10. mars 2011 ble godkjent og undertegnet. III Oslo kommune Oslo Havn KF UTSKRIFT AV PROTOKOLL FRA OSLO HAVNESTYRE Til stede: Forfall: - Tilstede varamedlem: - Møtested: Bernt Stilluf Karlsen (leder), Beate Svenningsen (nestleder), Lise Grette, Ole

Detaljer

Protokoll fra havnestyrets møte 1. mars 2007 Protokollen fra havnestyrets møte 1. mars 2007 ble godkjent og undertegnet. III

Protokoll fra havnestyrets møte 1. mars 2007 Protokollen fra havnestyrets møte 1. mars 2007 ble godkjent og undertegnet. III Oslo kommune Oslo Havn KF UTSKRIFT AV PROTOKOLL FRA OSLO HAVNESTYRE Til stede: Forfall: Tilstede varamedlem: Møtested: Bernt Stilluf Karlsen (leder), Erna Ansnes (fratrådte møte etter behandl. sak 24/07),

Detaljer

Protokoll fra havnestyrets møte 27.09.2007 Protokoll fra havnestyrets møte 27.09.2007 ble godkjent og undertegnet.

Protokoll fra havnestyrets møte 27.09.2007 Protokoll fra havnestyrets møte 27.09.2007 ble godkjent og undertegnet. Oslo kommune Oslo Havn KF UTSKRIFT AV PROTOKOLL FRA OSLO HAVNESTYRE Til stede: Forfall: Tilstede varamedlem: Møtested: Bernt Stilluf Karlsen (leder), Erna Ansnes, Knut Roger Andersen, Hilde Barstad, Pål

Detaljer

Oslo Havn KF Havnedirektøren

Oslo Havn KF Havnedirektøren Oslo Havn KF Havnedirektøren Utv. nr. Utvalg Møtedato ST 58/11 Havnestyre 19.10.2011 Saksbehandlende avdeling: Teknisk avdeling/plan- og utbygging Saksbehandler: Per Gisle Rekdal Dato: 27.09.2011 Saksnummer:

Detaljer

Havnedirektør Anne Sigrid Hamran Oslo Havn KF Fremtidig driftsmodell Oslo

Havnedirektør Anne Sigrid Hamran Oslo Havn KF Fremtidig driftsmodell Oslo Havnedirektør Anne Sigrid Hamran Oslo Havn KF Fremtidig driftsmodell Oslo Oslo Havneplan 2013 2030 Mål for utviklingen av havneområdene Vi tok politikerne på alvor og talte oss bakover Pinlig klar over

Detaljer

Utv. nr. Utvalg Møtedato 49/12 Havnestyre

Utv. nr. Utvalg Møtedato 49/12 Havnestyre Oslo Havn KF Havnedirektøren Utv. nr. Utvalg Møtedato 49/12 Havnestyre 24.05. Saksbehandlende avdeling: Saksbehandler: Administrasjonsavdelingen/ Økonomiseksjonen Judit Østrem Dato: 08.05. Saksnummer:

Detaljer

Forslag til økonomiplan vedtas som Vardø havn KF. økonomiplan for 2015-2018.

Forslag til økonomiplan vedtas som Vardø havn KF. økonomiplan for 2015-2018. Havnestyresak nr.: 10 /2014 Vardø havnestyre: 31.10.2014 Bystyresak nr.: Vardø bystyre: Saksbh.: IEE VARDØ HAVN KF. ØKONOMIPLAN 2015 2018 INNSTILLING: Forslag til økonomiplan vedtas som Vardø havn KF.

Detaljer

Protokoll fra havnestyrets møte 15. april 2010 Protokoll fra havnestyrets møte 15. april 2010 ble godkjent og undertegnet.

Protokoll fra havnestyrets møte 15. april 2010 Protokoll fra havnestyrets møte 15. april 2010 ble godkjent og undertegnet. Oslo kommune Oslo Havn KF UTSKRIFT AV PROTOKOLL FRA OSLO HAVNESTYRE Til stede: Forfall: Tilstede varamedlem: - Møtested: Bernt Stilluf Karlsen (leder), Erna Ansnes (nestleder), Lise Grette, Ole Kristian

Detaljer

Anne Sigrid Hamran Havnedirektør i Oslo Havn KF

Anne Sigrid Hamran Havnedirektør i Oslo Havn KF Anne Sigrid Hamran Havnedirektør i Oslo Havn KF 1 Fem tips fra havna som skal gjøre Oslo til en grønnere by 2 1 tips. Vi må få mer gods over på sjø 3 Norges største containerhavn Aldri før har så mange

Detaljer

Oslo kommune Oslo Havn KF

Oslo kommune Oslo Havn KF Oslo kommune Oslo Havn KF MØTEINNKALLING Havnestyre Møtested: Møtetid: Havnestyresalen 04.02.2016 kl.16:00 Forfall meldes til utvalgssekretær Anne Kjersti Steffensen tlf. 908 91 258. E-post: anne.kjersti.steffensen@ohv.oslo.no.

Detaljer

Oslo Havn KF Havnedirektøren

Oslo Havn KF Havnedirektøren Oslo Havn KF Havnedirektøren Havnestyresak nr. IV-53/2007 Saksbehandlende avdeling: Administrasjonsavdelingen Saksbehandler: Pål Embu Dato: 14.09.2007 Saksnummer: 2006/106 Statusrapport for Oslo Havn KF

Detaljer

Protokoll fra havnestyrets møte 4. februar 2010 Protokoll fra havnestyrets møte 4. februar 2010 ble godkjent og undertegnet. IIII

Protokoll fra havnestyrets møte 4. februar 2010 Protokoll fra havnestyrets møte 4. februar 2010 ble godkjent og undertegnet. IIII Oslo kommune Oslo Havn KF UTSKRIFT AV PROTOKOLL FRA OSLO HAVNESTYRE Til stede: Forfall: - Tilstede varamedlem: - Møtested: Bernt Stilluf Karlsen (leder), Erna Ansnes (nestleder), Lise Grette, Ole Kristian

Detaljer

Anne Sigrid Hamran, havnedirektør Oslo Havn KF. Fremtidens informasjonsløsninger for effektive havner

Anne Sigrid Hamran, havnedirektør Oslo Havn KF. Fremtidens informasjonsløsninger for effektive havner Anne Sigrid Hamran, havnedirektør Oslo Havn KF Fremtidens informasjonsløsninger for effektive havner Oslo Havn KF - formål Sørge for en effektiv og rasjonell havnedrift Tilrettelegge for effektiv og miljøvennlig

Detaljer

Oslo Havn KF Havnedirektøren

Oslo Havn KF Havnedirektøren Oslo Havn KF Havnedirektøren Utv. nr. Utvalg Møtedato ST 54/11 Havnestyre 20.10. Saksbehandlende avdeling: Administrasjonsavdelingen/Økonomiseksjonen Saksbehandler: Judit Østrem Dato: 14.09. Saksnummer:

Detaljer

Oslo Havn KF Havnedirektøren

Oslo Havn KF Havnedirektøren Oslo Havn KF Havnedirektøren 28.05. Havnestyresak nr. V-24/09 Saksbehandlende avdeling: Administrasjonsavdelingen Saksbehandler: Judit Østrem Dato: 29.04. Saksnummer: 2006/106 SAK: STATUSRAPPORT FOR OSLO

Detaljer

Oslo Havn KF. Oslo kommune. Fra Oslo havnestyre UTSKRIFT AV PROTOKOLL

Oslo Havn KF. Oslo kommune. Fra Oslo havnestyre UTSKRIFT AV PROTOKOLL Oslo kommune Oslo Havn KF UTSKRIFT AV PROTOKOLL Fra Oslo havnestyre Til stede: Forfall: Bernt Stilluf Karlsen, Terje Kalheim, Per Ditlev- Simonsen, Kristin Vinje (fratrådte møte etter behandling av sak

Detaljer

Oslo kommune Byrådsavdeling for byutvikling. VEKST - prognoser for Oslo og Akershus til himmels? Byråd Bård Folke Fredriksen

Oslo kommune Byrådsavdeling for byutvikling. VEKST - prognoser for Oslo og Akershus til himmels? Byråd Bård Folke Fredriksen VEKST - prognoser for Oslo og Akershus til himmels? Byråd Bård Folke Fredriksen Befolkningsvekst i regionen siste 10 år Viktige utfordringer mot 2025 Kommuneplanen skal håndtere sterk befolkningsvekst

Detaljer

Oslo Havn KF Havnedirektøren

Oslo Havn KF Havnedirektøren Oslo Havn KF Havnedirektøren Havnestyresak nr. IV-49/2007 Saksbehandlende avdeling: Nautisk avdeling Saksbehandler: Rune Haukland Dato: 04.10.2007 Saksnummer: 2004/57 SAK: Cruisestrategi for Oslo Havn

Detaljer

Drammensregionens Interkommunale. Havnevesen

Drammensregionens Interkommunale. Havnevesen Drammensregionens Interkommunale Havnevesen 2014 Organisasjonsnummer 970 530 169 Årsberetning m.v. DRAMMEN HAVNESTYRE STYRETS ÅRSBERETNING FOR 2014 SELSKAPET Selskapet er et interkommunalt selskap, og

Detaljer

Utv. nr. Utvalg Møtedato 76/12 Havnestyre

Utv. nr. Utvalg Møtedato 76/12 Havnestyre Oslo Havn KF Havnedirektøren Utv. nr. Utvalg Møtedato 76/12 Havnestyre 25.10.2012 Saksbehandlende avdeling: Saksbehandler: Administrasjonsavdelingen Anne-Marie Alnes Bakkerud Dato: 19.09.2012 Saksnummer:

Detaljer

Byutvikling og levende havnemiljø Havneutbygging med vekt på miljø og arkitektur (Kulturminner og reguleringsplaner)

Byutvikling og levende havnemiljø Havneutbygging med vekt på miljø og arkitektur (Kulturminner og reguleringsplaner) Havnedirektør Oslo Anne Sigrid Hamran Byutvikling og levende havnemiljø Havneutbygging med vekt på miljø og arkitektur (Kulturminner og reguleringsplaner) Oslo Havn KF hva er vi, hva har vi holdt på med

Detaljer

HAMMERFEST HAVN KF HAMMERFEST KOMMUNE

HAMMERFEST HAVN KF HAMMERFEST KOMMUNE HAMMERFEST HAVN KF HAMMERFEST KOMMUNE Saksbehandler: Trond E. Nilsen Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): HAVNESTYRET Dok. Offentlig: Klageadgang: x Ja Nei Hjemmel: Off. lov : Etter FVL: Ja

Detaljer

Oslo Havn KF Havnedirektøren Havnestyresak nr. IV- 45/2006

Oslo Havn KF Havnedirektøren Havnestyresak nr. IV- 45/2006 Oslo Havn KF Havnedirektøren Havnestyresak nr. IV- 45/2006 Saksbehandlende avdeling: Teknisk avdeling/strategi og utredning Saksbehandler: Per Gisle Rekdal Arkivkode: 113 Saksnummer: 2004/262 Dato: 14.08.2006

Detaljer

Kommuneplanen som styringsinstrument og prosessen for ny plan

Kommuneplanen som styringsinstrument og prosessen for ny plan Kommuneplanen som styringsinstrument og prosessen for ny plan Planstrategi Kommuneplanen Arealdelen Samfunnsdelen Av Tore Rolf Lund, Møte AP 11.januar 2012 Kommunal planlegging Omfatter Kommunal planstrategi

Detaljer

Plan- og bygningsloven som samordningslov

Plan- og bygningsloven som samordningslov Plan- og bygningsloven som samordningslov Kurs i samfunnsmedisin Dyreparken Rica hotell 10.9.2014 Maria Fremmerlid Fylkesmannens miljøvernavdeling Hva er plan og hvorfor planlegger vi? Plan angår deg!

Detaljer

Oslo Havn KF. Oslo kommune. Fra Oslo havnestyre UTSKRIFT AV PROTOKOLL. Roger Schjerva

Oslo Havn KF. Oslo kommune. Fra Oslo havnestyre UTSKRIFT AV PROTOKOLL. Roger Schjerva Oslo kommune Oslo Havn KF UTSKRIFT AV PROTOKOLL Fra Oslo havnestyre Til stede: Roger Schjerva, Erling Lae (fratrådte møtet under behandling av sak 20/17), Hilde Singsaas, Silje Kjosbakken, Geir Rognlien

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Stig-Gøran Olsen Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Alstahaug kommunestyre Dok. offentlig: Ja Nei.

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Stig-Gøran Olsen Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Alstahaug kommunestyre Dok. offentlig: Ja Nei. SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Stig-Gøran Olsen Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Alstahaug kommunestyre Dok. offentlig: Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang:

Detaljer

Oslo Havn KF Havnedirektøren

Oslo Havn KF Havnedirektøren Oslo Havn KF Havnedirektøren Havnestyresak nr.: V 70/2008 Saksbehandlende avdeling: Administrasjonsavdelingen Saksbehandler: Pål Embu Dato: 03.10.2008 Saksnummer: 2007/68 Justering av budsjett 2008 Saken

Detaljer

Forslag til økonomiplan vedtas som Vardø havn KF. økonomiplan for

Forslag til økonomiplan vedtas som Vardø havn KF. økonomiplan for Havnestyresak nr.: 11 /2015 Vardø havnestyre: 14.10.2015 Bystyresak nr.: Vardø bystyre: Saksbh.: IEE VARDØ HAVN KF. ØKONOMIPLAN 2016 2019 INNSTILLING: Forslag til økonomiplan vedtas som Vardø havn KF.

Detaljer

Oslo Havn KF. Oslo kommune UTSKRIFT AV PROTOKOLL FRA OSLO HAVNESTYRE. Til stede:

Oslo Havn KF. Oslo kommune UTSKRIFT AV PROTOKOLL FRA OSLO HAVNESTYRE. Til stede: Oslo kommune Oslo Havn KF UTSKRIFT AV PROTOKOLL FRA OSLO HAVNESTYRE Til stede: Forfall: Tilstede varamedlem: Møtested: Bernt Stilluf Karlsen (leder), Erna Ansnes, Hilde Barstad, Anne-Grethe Sørlie, Lise

Detaljer

ÅRSSTATISTIKK FOR OSLO HAVN 2004

ÅRSSTATISTIKK FOR OSLO HAVN 2004 ÅRSSTATISTIKK FOR OSLO HAVN 2004 TAB. 1 GODSOMSETNINGEN OVER OSLO HAVN 1995-2004 ÅR BULK STYKKGODS I ALT 1995 2 667 3 270 5 937 1996 1) 3 047 3 706 6 753 1997 3 191 3 719 6 910 1998 3 125 3 615 6 740 1999

Detaljer

Behandles av: Utvalg Møtedato Utvalgssaksnr. Planutvalget Kommunestyret

Behandles av: Utvalg Møtedato Utvalgssaksnr. Planutvalget Kommunestyret Saksdokument Saksmappenr: 2013/5979 Saksbehandler: Hans Martin Nygaard Arkivkode: L12/47/295 Behandles av: Utvalg Møtedato Utvalgssaksnr. Planutvalget 30.03.2016 Kommunestyret 21.04.2016 DETALJERT REGULERINGSPLAN

Detaljer

Protokoll fra havnestyrets møte 26.10.2006 Protokollen fra havnestyrets møte ble godkjent og undertegnet.

Protokoll fra havnestyrets møte 26.10.2006 Protokollen fra havnestyrets møte ble godkjent og undertegnet. Oslo kommune Oslo Havn KF UTSKRIFT AV PROTOKOLL FRA OSLO HAVNESTYRE Til stede: Forfall: Tilstede varamedlem: Møtested: Bernt Stilluf Karlsen (leder), Erna Ansnes (nestleder), Knut Roger Andersen, Hilde

Detaljer

Sak 01/13 Protokoll fra havnerådsmøte 12.12.12. Sak 02/13 Valg til havnestyret. Sak 03/13 Årsrapport Regnskap for DIH 2012

Sak 01/13 Protokoll fra havnerådsmøte 12.12.12. Sak 02/13 Valg til havnestyret. Sak 03/13 Årsrapport Regnskap for DIH 2012 Havnerådet for DIH Boks 636 3003 Drammen TLF. 32 20 86 50 e-mail firmapost@drammenhavn.no Ark.nr. 023.52/13 -/vs Til Havnerådets medlemmer Det innkalles herved til møte i havnerådet Mandag 15. april 2013

Detaljer

Oslo Havn KF Havnedirektøren

Oslo Havn KF Havnedirektøren Oslo Havn KF Havnedirektøren Utv. nr. Utvalg Møtedato ST 25/11 Havnestyre 14.04.2011 Saksbehandlende avdeling: Teknisk avdeling/plan og utbyggingsseksjonen Saksbehandler: Inger Margrethe Evensen Dato:

Detaljer

Protokoll fra havnestyrets møte 25. februar 2009 Protokoll fra havnestyrets møte 25. februar 2009 ble godkjent og undertegnet III

Protokoll fra havnestyrets møte 25. februar 2009 Protokoll fra havnestyrets møte 25. februar 2009 ble godkjent og undertegnet III Oslo kommune Oslo Havn KF UTSKRIFT AV PROTOKOLL FRA OSLO HAVNESTYRE Til stede: Forfall: Tilstede varamedlem: Møtested: Bernt Stilluf Karlsen (leder), Erna Ansnes(nestleder), Torild Jørgensen, Jan-Erik

Detaljer

ANSVARSOMRÅDE... 6 ANSVARSOMRÅDE OG HOVEDOPPGAVER...

ANSVARSOMRÅDE... 6 ANSVARSOMRÅDE OG HOVEDOPPGAVER... Innhold 1 STYRETS BERETNING... 3 1.1 OVERORDNEDE MÅLSETNINGER, PRIORITERINGER OG TILTAK... 3 1.2 UTFORDRINGER OG FOKUSOMRÅDER FREMOVER... 4 1.3 HAVNESTYRET HAR I 2015 HATT FØLGENDE SAMMENSETNING... 5 1.4

Detaljer

Oslo kommune Oslo Havn KF

Oslo kommune Oslo Havn KF Oslo kommune Oslo Havn KF MØTEINNKALLING Havnestyre Møtested: Møtetid: Havnestyresalen 28.04.2016 kl.16:00 OBS! Det serveres et måltid varmmat i Oslo Havn KFs kantine i skur 38 fra kl. 15.30 Forfall meldes

Detaljer

Plansystemet etter ny planlov

Plansystemet etter ny planlov Plansystemet etter ny planlov av Tore Rolf Lund, Horten kommune Vestfold energiforum 26.oktober 2009 Ny plan- og bygningslov Plandelen trådte i kraft fra 1.7.2009 Nye virkemidler for klima- og energiarbeidet

Detaljer

Oslo Havn KF Havnedirektøren

Oslo Havn KF Havnedirektøren Oslo Havn KF Havnedirektøren Havnestyresak nr. V-42/2008 Saksbehandlende avdeling: Teknisk avdeling/strategi og utredning Saksbehandler: Per Gisle Rekdal Dato: 16.06.2008 Saksnummer: 2004/262 SAK: Fjordbyplanen

Detaljer

Vedtak om oppstart av kommuneplanens arealdel og høring og offentlig ettersyn av planprogram. - kommuneplanens arealdel

Vedtak om oppstart av kommuneplanens arealdel og høring og offentlig ettersyn av planprogram. - kommuneplanens arealdel Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 28.12.2015 90475/2015 2015/5827 141 Saksnummer Utvalg Møtedato 16/3 Komite for plan, næring og miljø 27.01.2016 16/4 Bystyret 11.02.2016 Vedtak

Detaljer

Oslo kommune Oslo Havn KF

Oslo kommune Oslo Havn KF Oslo kommune Oslo Havn KF MØTEINNKALLING Havnestyre Møtested: Havnestyresalen Møtetid: 04.04.2013 kl. 16:00 Forfall meldes til utvalgssekretær Anne Kjersti Steffensen tlf. 908 91 258. E-post: anne.kjersti.steffensen@ohv.oslo.no.

Detaljer

Protokoll fra havnestyrets møte 23. oktober 2008 Protokoll fra havnestyrets møte 23. oktober 2008 ble godkjent og undertegnet.

Protokoll fra havnestyrets møte 23. oktober 2008 Protokoll fra havnestyrets møte 23. oktober 2008 ble godkjent og undertegnet. Oslo kommune Oslo Havn KF UTSKRIFT AV PROTOKOLL FRA OSLO HAVNESTYRE Til stede: Forfall: Tilstede varamedlem: Møtested: Bernt Stilluf Karlsen (leder), Lise Grette, Ole Kristian Knapp, Torild Jørgensen,

Detaljer

Ny kontrakt for Containerterminalen i OSLO HAVN - sett i perspektiv

Ny kontrakt for Containerterminalen i OSLO HAVN - sett i perspektiv Ny kontrakt for Containerterminalen i OSLO HAVN - sett i perspektiv Bernt Stilluf Karlsen Styreleder Oslo Havn KF Container Terminalen Ferdig utviklet 1 Container Terminalen I tall Kapasiteter: Fra 260.000

Detaljer

STØMNER NÆRINGSOMRÅDE 2 I KONGSVINGER KOMMUNE PRESENTASJON PLANFORUM

STØMNER NÆRINGSOMRÅDE 2 I KONGSVINGER KOMMUNE PRESENTASJON PLANFORUM Beregnet til Planforum Dokument type Presentasjon Dato 06-09-2013 STØMNER NÆRINGSOMRÅDE 2 I KONGSVINGER KOMMUNE PRESENTASJON PLANFORUM I KONGSVINGER KOMMUNE Revisjon 01 Dato 2013/09/04 Utført av Eva Vefald

Detaljer

Sist oppdatert 9.april 2015 til Havnestyretmøte 21. april

Sist oppdatert 9.april 2015 til Havnestyretmøte 21. april Sist oppdatert 9.april 2015 til Havnestyretmøte 21. april. 2015. 1 Innhold Miljøpolitikken i Oslo Havn 2014-2030... 3 Oslo Havn jobber for et renere hav, friskere luft og en grønnere by (miljøvisjon) Feil!

Detaljer

Oslo Havn KF Havnedirektøren

Oslo Havn KF Havnedirektøren Oslo Havn KF Havnedirektøren Havnestyresak nr. V-63/2008 Saksbehandlende avdeling: Teknisk avdeling Saksbehandler: Strategi- og utredningssjef Per Gisle Rekdal Dato: 28.08.2008 Saksnummer: 2008/249 SAK:

Detaljer

Kvartalsrapport 2. kv 2014. Hammerfest Parkering KF

Kvartalsrapport 2. kv 2014. Hammerfest Parkering KF Kvartalsrapport 2. kv 2014 Hammerfest Parkering KF Innholdsfortegnelse 2 Hovedoversikt drift 2. kvartal... 2 3 Drift... 3 4 Sykefravær... 4 5 Kontrollvirksomhet.... 4 6 Klagebehandling og HC behandling...

Detaljer

Kvartalsrapport 2. kv 2013. Hammerfest Parkering KF

Kvartalsrapport 2. kv 2013. Hammerfest Parkering KF Kvartalsrapport 2. kv 2013 Innhold 2 Hovedoversikt drift 2. kvartal... 2 4 Sykefravær... 4 5 Kontrollvirksomhet.... 4 6 Klagebehandling og hc behandling... 5 1 Organisasjon. Hovedmål Drift og kundeservice

Detaljer

Et felles Havnesamarbeid i Østfold Til beste for næringslivet?

Et felles Havnesamarbeid i Østfold Til beste for næringslivet? Et felles Havnesamarbeid i Østfold Til beste for næringslivet? En kjent påstand. Det er for mange havner i dette landet! Det er færre som hevder det er for mange/mye veier, bane, baneterminaler, lufthavner.

Detaljer

Oslo Havn KF Havnedirektøren

Oslo Havn KF Havnedirektøren Oslo Havn KF Havnedirektøren Utv. nr. Utvalg Møtedato ST 41/11 Havnestyre 22.06.2011 Saksbehandlende avdeling: Saksbehandler: Teknisk avdeling Plan- og utbyggingsseksjonen Inger Margrethe Evensen Dato:

Detaljer

Økonomiplan 2015-2018. Budsjett 2015 Hammerfest Parkering KF

Økonomiplan 2015-2018. Budsjett 2015 Hammerfest Parkering KF Økonomiplan 2015-2018 Budsjett 2015 Hammerfest Parkering KF Innholdsfortegnelse Organisasjon... 1 Innledning... 2 Drift og innvestering... 3 Budsjettet... 4 Oppsett budsjett... 5 Oppsummering... 6 1 1

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune. Grilstadfjæra Arkivsaksnr.: 07/ Forslag til innstilling:

Saksframlegg. Trondheim kommune. Grilstadfjæra Arkivsaksnr.: 07/ Forslag til innstilling: Saksframlegg Grilstadfjæra Arkivsaksnr.: 07/18235 Forslag til innstilling: 1. Formannskapet godkjenner vedlagte intensjonsavtale mellom Trondheim kommune og Jenssen & Co AS. 2. Formannskapet ber rådmannen

Detaljer

Revidert 2. halvår 2013

Revidert 2. halvår 2013 Revidert 2. halvår 2013 Innholdsfortegnelse Forord... 1 Alle faser... 2 Fase 1: juni desember 2012... 3 Fase 2: januar juni 2013... 5 Fase 3: juli desember 2013... 7 Fase 4: januar juni 2014... 9 Fase

Detaljer

Kvartalsrapport 3. kv Hammerfest Parkering KF

Kvartalsrapport 3. kv Hammerfest Parkering KF Kvartalsrapport 3. kv 2014 Innholdsfortegnelse 2 Hovedoversikt drift 3. kvartal... 2 3 Drift... 3 4 Sykefravær... 4 5 Kontrollvirksomhet.... 5 6 Klagebehandling og HC behandling... 5 1 Organisasjon. Hovedmål

Detaljer

Sjøtransportens muligheter. Bergen kommunes finanskomite 10.9.2014 Drammen, Erling Sæther

Sjøtransportens muligheter. Bergen kommunes finanskomite 10.9.2014 Drammen, Erling Sæther Sjøtransportens muligheter Bergen kommunes finanskomite 10.9.2014 Drammen, Erling Sæther Sjøtransport dominerende på våtog tørrbulk Norsk industri er dyktige til å bruke sjøveien. Eksempel på bedrifter

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE Berlevåg kommune Utvalg: HAVNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 05.11.2012 Tid: 18:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78 78 20 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE

Detaljer

Sak: Oslo havneplan 2013-2030 - endelig utkast etter ekstern involveringsprosess

Sak: Oslo havneplan 2013-2030 - endelig utkast etter ekstern involveringsprosess Oslo Havn KF Havnedirektøren Utv. nr. Utvalg Møtedato 20.06.2013 Saksbehandlende avdeling: Saksbehandler / stilling: Plan, utbygging og miljø Benedicte Bruun-Lie / oversiktsplanlegger Dato: 31.05.2013

Detaljer

Kristiansand Havn KF

Kristiansand Havn KF Kristiansand Havn KF «Et miljøvennlig transportknutepunkt nærmest markedet» Utpekt havn Hvem er utpekte og hva ligger i begrepet? Stavanger Bergen Oslo Tromsø Kristiansand Bodø Trondhjem Hvorfor er Kristiansand

Detaljer

Habilitet Ingen havnestyremedlemmer reiste spørsmål om sin habilitet hva gjelder saker som var oppført på sakskartet. III

Habilitet Ingen havnestyremedlemmer reiste spørsmål om sin habilitet hva gjelder saker som var oppført på sakskartet. III Oslo kommune Oslo Havn KF UTSKRIFT AV PROTOKOLL FRA OSLO HAVNESTYRE Til stede: Forfall: Tilstede varamedlem: Møtested: Bernt Stilluf Karlsen (leder), Erna Ansnes (nestleder) Lise Grette, Ole Kristian Knapp,

Detaljer

Handlingsprogram for økt byliv

Handlingsprogram for økt byliv Oslo kommune Plan- og bygningsetaten NOTATMAL - OPPSTARTSNOTAT FOR Blankett nr. 48-0305 PLAN/UTREDNING PLANIUTREDNING Blankett nr. 48-0305 Handlingsprogram for økt byliv Oppstartsnotat for plan/utreding

Detaljer

" Det fremlagte forslag til årsmelding vedtas som Vardø havn KF. årsmelding for 2013.

 Det fremlagte forslag til årsmelding vedtas som Vardø havn KF. årsmelding for 2013. Havnestyresak nr.: 05/2014 Vardø havnestyre : 27.05.2014 Bystyresak nr.: Vardø bystyre : VARDØ HAVN KF. - ÅRSMELDING 2013 INNSTILLING: " Det fremlagte forslag til årsmelding vedtas som Vardø havn KF. årsmelding

Detaljer

Protokoll fra havnestyrets møte 18.05.2006 Protokoll fra havnestyrets møte 18.05.2006 ble godkjent og undertegnet.

Protokoll fra havnestyrets møte 18.05.2006 Protokoll fra havnestyrets møte 18.05.2006 ble godkjent og undertegnet. Oslo kommune Oslo Havn KF UTSKRIFT AV PROTOKOLL FRA OSLO HAVNESTYRE Til stede: Forfall: Tilstede varamedlem: Møtested: Bernt Stilluf Karlsen (leder), Erna Ansnes, Knut Roger Andersen, Hilde Barstad, Anne-Grethe

Detaljer