Miljøpolitisk plattform for Oslo Natur og Ungdom Vedtatt på årsmøtet

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Miljøpolitisk plattform for Oslo Natur og Ungdom Vedtatt på årsmøtet 23.11.2013"

Transkript

1 1 2 3 Miljøpolitisk plattform for Oslo Natur og Ungdom Vedtatt på årsmøtet

2 Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Kapittel 1 - Transport Kollektivtrafikk Jernbane Ferge Vei Miljøvennlige biler og alternativt drivstoff Sykkel Flytrafikk... 6 Kapittel 2 - Energi Oppvarming av bygninger Produksjon av energi... 7 Kapittel 3 - Arealpolitikk Byplanlegging Parker... 8 Kapittel 4 - Biologisk mangfold Skog Oslomarka Marinbiologisk mangfold Kapittel 5 - Forbruk og avfall Avfall Forbruk

3 Innledning: Oslo er en by med, og som skal ha, ambisjoner. Bystyret har vedtatt åtte mål og satsningsområder for Oslo i årene fremover. Disse lyder: 1. Oslo skal redusere støy, luftforurensing og klimagassutslipp 2. Oslo skal ha et miljøeffektivt transportsystem 3. Oslo skal ha en bærekraftig byutvikling med miljøvennlige bygningsmiljøer og byrom 4. Oslo skal ha kretsløpsbasert avfallshåndtering 5. Oslo skal bevare og styrke sin blågrønne struktur 6. Oslo skal ha en miljøeffektiv kommuneforvaltning 7. Oslo skal samarbeide med innbyggerne, næringslivet og staten for et bedre oslomiljø 8. Oslo skal bidra til og samarbeide for et bedre miljø regionalt, nasjonalt og globalt Oslo Natur og ungdom har som oppgave å passe på at disse overholdes og at Oslo kommune har en offensiv miljøpolitikk. Miljøpolitisk plattform for Oslo Natur og Ungdom tar for seg, over fem kapitler, de fleste aspekter hvor miljø og klima må ha et overordnet fokus Kapittel 1 - Transport Oslo står overfor en kraftig befolkningsvekst. Fra 2010 til 2040 er det estimert en befolkningsvekst i Oslo og Akershus på rundt mennesker. Den enorme veksten gir Oslo store transportutfordringer. Veitrafikken står for om lag 40 prosent av klimagassutslippene i Oslo. For at Oslo skal nå sine klimamål, er man helt avhengig av at utslipp fra transportsektoren kuttes. Samtidig som man skal frakte flere, må utslippene fra transportsektoren reduseres. Oslo Natur og Ungdom mener at det må satses tungt på kollkektivtrafikk og transportreduserende arealplanlegging. All transportplanlegging i Oslo må ta hensyn til målet om at all vekst i persontrafikken skal tas med kollektivtrafikk, sykkel og gange. 1.1 Kollektivtrafikk Kollektivtrafikk gir mulighet til å frakte store mengder trafikanter på en rask, effektiv og miljøvennlig måte. En videre utvidelse av kollektivnettet i Oslo med t-bane, buss og trikk er et viktig virkemiddel for å ta personveksten på en miljøvennlig måte Kollektivnettet i Oslo utvides kraftig Det satses på fremkommelighetsfremmende tiltak for kollektivtrafikken T-banenettverket skal utvides kraftig. I første omgang bør det prioriteres å bygge en ny t-banetunell i Oslo sentrum, utbygging til 3

4 Fornebu i vest og Ahus og Lillestrøm i øst, samt knytte t-bane i Groruddalen sammen til en Grorudring Trikkene og trikkeskinnene skal vedlikeholdes og oppgraderes. Gjennomsnittshastigheten for trikken i Oslo må økes Trikkenettet utvides til Tonsenhagen Det skal være større tilgjengelighet for nattbuss i Oslo. Prisene på månedskortet reduseres. Prisen på månedskort for ungdom, studenter og lærlinger bør ligge på 200 kroner Veier med trikk gjøres bilfrie, der det er mulig Ordningen med gratis månedskort til skoleelever, som går på skoler 3 kilometer unna hjemmet sitt, utvides til videregående skole 1.2 Jernbane Jernbanen har potensiale til å fjerne store mengder personbiler og godstrafikk fra Norges veier. Jernbanen er viktig for å redusere klimagassutslippene, og for å gjøre dette må det være effektivt for pendlere og andre passasjerer å velge tog framfor bil. Da må det bli effektivt og attraktivt å reise med jernbanen. En satsning på jernbanenettet på Østlandet vil redusere bilbruken i og rundt Oslo Det bygges ny togtunell under Oslo Det satses på rask utbygging av InterCity-triangelet mellom Lillehammer, Halden, Skien og Oslo. Det gjøres mer attraktiv for pendlere til Oslo å velge lokaltog. Det bør jobbes for videre koordinering mellom kollektivtrafikk og jernbane på Østlandet, for eksempel at det blir mulig å kjøpe felles månedskort for kollektivtrafikk og jernbane også utenfor Oslo og Akershus. Det jobbes for å flytte mer gods fra vei til bane, blant annet gjennom rask utvidelse av Alnabruterminalen Ferge Biltrafikk og vogntog på vei øker klimagassutslippene og står for store deler av Norges klimagassutslipp. Mye av denne trafikken kan overføres til sjøen. De fleste fergene går i dag på forurensende diesel, noe som står for omlag 1% av Norges klimagassutslipp. Disse utslippene kan reduseres ved å for eksempel basere fergesambandene på batteriferger. En større andel av godstrafikken i Oslo-området skal overføres fra vei til sjø Det skal utredes muligheter for batteridrevne ferger i Oslofjord-området 4

5 Det skal ses på muligheten for å forstørre nettverket av fergeruter i Oslofjorden Vei For å nå det nasjonale målet om at all personbilvekst skal tas med kollektivtrafikk, sykkel og gange, samt at utslippene fra transportsektoren reduseres, kan det ikke satses på kapasitetsøkende veiutbygging i Oslo Det ikke bygges kapasitetsøkende vei i Oslo eller på innfartsveiene mot Oslo Det prioriteres å bygge kollektivfelt/omgjøre eksisterende bilfelt til kollektivfelt på veier i Oslo og innfartsveier mot Oslo Det føres en svært restriktiv parkeringspolitikk i Oslo, da særlig innenfor ring 3 og på steder nært forbundet med kollektivtrafikk. Antall parkeringsplasser innenfor ring 3 må heller reduseres enn å økes Det innføres køprising og økte bomavgifter på innfartsveiene mot Oslo Inntektene fra bomstasjoner på innfartsveiene mot Oslo skal i hovedsak gå til kollektivtrafikk og tiltak for myke trafikanter Miljøvennlige biler og alternativt drivstoff Selv om det er et mål å redusere bilbruken i Oslo, er det mange som er avhengig av bilen. Det må tilrettelegges for at de gjenværende bilene på veiene er miljøvennlige Oslo kommune må tilrettelegge for tilstrekkelig infrastruktur for miljøvennlige biler Antall ladestasjoner for elbil må økes kraftig. Flere parkeringsplasser i sentrum må tilrettelegges slik at de kan benyttes som ladestasjoner og parkeringsplasser for elbil Dieseldrevne busser i Oslo fases ut til fordel for busser drevet på miljøvennlig drivstoff Sykkel Sykkeltransport er både miljøvennlig, har stor folkehelsegevinst og vil minske privatbilismen. Forholdene for syklister i Oslo er ikke tilfredsstillende. 5

6 Oslo kommune må prioritere utbygging av sykkelveier, sykkelekspressveier, sykkelfelt og sykkelprioritering i lyskryss. Bevilgningene til sykkel fra kommunen må være tilfredsstillende for å sikre effektiv og rask utbygging med mål om å øke sykkelandelen Oslo kommune må ikke fjerne sykkelveier som ikke er en del av hovedsykkelveinettet Oslo kommune må sørge for tilfredsstillende vedlikehold og brøyting av sykkelveier Oslo kommune må fortsette utbyggingen av sykkelparkeringer. Tyverisikre og overdekkede sykkelparkeringer på sentrale steder og knutepunkter bør prioriteres Utbyggere av bolig- og næringsområder i Oslo må bli pålagt å legge til rette for sykkelparkering Bysykkelområdet utvides til å omfatte ring 3. Det bør i tillegg være bysykkelstativ på sentrale steder og knutepunkter utenfor ring Flytrafikk Flytrafikken er en av de mest forurensende formene for transport. Klimagassutslippene fra innenriks flytrafikk i Norge økte med 24 prosent i perioden 1990 til Flytrafikken må reduseres fremfor å økes Kapasiteten på Oslo Lufthavn ikke må økes ytterligere 6

7 Kapittel 2 - Energi I Norge kommer omtrent 40% av den energien vi bruker fra ikke-fornybare, forurensende energikilder. Dette er altfor mye, når vi vet at verdens samlede CO 2 utslipp må reduseres kraftig, skal vi greie å nå togradersmålet. Oslo burde derfor stå fram som et eksempel for andre norske byer for hvordan man kan nærme seg fornybar-samfunnet, slik at Norge igjen kan bli et forbilde for hele verden. 2.1 Oppvarming av bygninger Cirka 70 prosent av all energi vi bruker går til oppvarming av bygg. Fordi vi bruker så mye energi til dette formålet, er det viktig at den energien er miljøvennlig. I 2012 sto utslipp knyttet til oppvarming av bygg for til sammen 1,4 millioner tonn CO 2. Dette er slett ikke så ille som det kunne ha vært, men det er stort forbedringspotensial. Fjernvarme kan for eksempel erstatte oljefyr i flere bygg Oslo kommune skal jobbe aktivt for at all oljefyr i Oslo skal fjernes på lang sikt, og erstattes med mer miljøvennlig oppvarming Oslo kommune må opprettholde og styrke sine incentivordninger for å erstatte oljefyren med miljøvennlig oppvarming Det må legges til rette for mer fjernvarme i hele Oslo. Fjernvarmen bør kun baseres på fornybar energi Det bør forskes mer på, og på sikt bygges ut mer grunnvarme. Det informeres bedre om ulike ENØK -tiltak fra kommunen, slik at Oslo kan bli Norges beste by på å spare energi. Det må satses hardere på bygging av pluss- og passivhus Produksjon av energi Energiproduksjon har ofte en negativ konsekvens for natur og miljø. Enten det er i form av klimagassutslipp, eller om det går utover det biologiske mangfold i nærområdet. Det finnes likevel mange måter å produsere energi på, som ikke har disse negative miljøkonsekvensene, blant annet biogass, fjernvarme, grunnvarme Kommunene i Oslo og omegn jobber for å øke produksjon av biogass Oslo kommune i større grad skal benytte biogass i offentlig transport Det satses på andre energigjenvinningsmetoder, slik at man kan anvende energi mer effektivt. 7

8 Kapittel 3 - Arealpolitikk Arealpolitikken er et felt det er viktig å tenke miljøvennlige løsninger. Oslo har en voksende befolkning, byen utvides stadig og det er viktig at alle utvideleser gjøres med miljø og klima i tankene. Miljøvennlige tettsteder og bysentrum med fokus på konsentrasjon og samlokalisering, grønne lunger, prioritering av kollektivtrafikk og begrensning av biltrafikk er ting som gjør et område attraktivt å bo i og som må satses på. 3.1 Byplanlegging For at Oslo skal bli en grønn by, er det viktig at det er en smart by. At vi finner de gode løsningene for byplanlegging i en ellers full by. Da er kanskje det viktigste med god tilgang på kollektivtransport det viktigste. Byen burde ha som mål å være så lite avhengig av bil som mulig. Eksisterende områder og spesielt sentrum må tilrettelegges mer for kollektivtransport. Nye områder må ha sikret god kollektivtransport og det er viktig å ikke bygge nye bilbaserte kjøpesentre. Natur og ungdom i Oslo mener at: Sentrum innenfor ring 1 må bli bilfritt, med unntak for kollektivtrafikk, næringstransport innenfor gitte tidsrammer, utrykningskjøretøy og kjøretøy for funksjonshemmede. På sikt bør dette også gjelde innenfor ring 2 Alle nye områder som bygges må sikres klare kollektivknutepunkter Man satser på fortetting av boliger rundt eksisterende kollektivårer og i sentrale områder Man skal ha et forbud mot videre utbygging av bilbaserte kjøpesentre Man skal avgiftslegge parkeringsplasser knyttet til bilbaserte kjøpesentre Servicepunkter, som skoler og barnehager, skal legges nærme boligområder slik at det ikke oppfordres til privatbilisme Parker Grønne lunger er byens hjerter. De pumper liv inn i befolkningen og har en uvurderlig verdi. Oslo kommune må ikke bygge ned parker og grøntområder, men heller sikre flere nye grøntområder. Oslo Natur og ungdom mener at: Eksisterende parker i Oslo må bevares Det må sikres utvikling og bygging av nye parker når det er relevant 8

9 Kapittel 4 - Biologisk mangfold Naturen er en helhet og alt som finnes der, virker inn på alt det andre. Når vi utrydder en art vet vi sjelden hvilket samspill vi ødelegger samtidig. Det biologisk mangfoldet må ivaretas, vernes og prioriteres. Det er menneskenes ansvar. På samme måte som vi har et ansvar for planeten, har vi et ansvar for de vi deler den med. Vi må ikke glemme at handlinger vi foretar oss ikke bare ødelegger for oss selv, men for alle variasjonene av livsformer i dag. Endret bruk av naturområdene er den største trusselen mot plante- og dyrelivet. I Oslo er det tre store utfordringer; utbygging, gjengroing av verdifulle kulturlandskap og spredning av fremmede arter. Når det kommer til utbygging er det viktig at infrastruktur bygges uten at det går på bekostning av dyrebare områder. Gjengroing; at man vedlikeholder viktige områder for sårbare økosystemer, og spredning; at det opprettes lover rundt introduksjon av fremmede arter. Oslo Natur og ungdom mener at: Aspektet om biologisk mangfold bør bringes og belyses i aktuelle debatter. Oslo kommune må følge nøye opp Aktsomhetsplikten og Akvakulturtillatelsen Oslo kommune skal satse på kartlegging av arter Oslo kommune må jobbe for å bevare rødlistede arter. Områdene til rødlistede arter må sikres beskyttelse Oslo kommune sikrer at videre utbygging av arealer ikke skal gå på bekostning av biologisk mangfold Mangfoldet av naturtyper ivaretas innenfor deres naturlige utbredelsesområde. 4.1 Skog I 2010 ble det registrert 1517 områder med verdifulle naturtyper i Oslo. Til sammen var det 38 ulike naturtyper som bør ivaretas. I tillegg har Oslo registrert flere naturtyper vi har et nasjonalt ansvar ovenfor. Av disse for eksempel kalkrike strandberg og kalkskog. Disse finnes i området rundt Oslofjorden og har en tilknytting til fjorden. Kalkskogen er spredt over mange områder, men rundt Oslofjorden utbrer den seg hovedsaklig. Den vokser på spesielt mineralrik jord og har derfor særegne planter. For eksempel mange av Norges mest sjeldne orkideer. Kalkskog har også spesielle marklevende sopper, og annen artsrik 9

10 vegetasjon. Den uvanlige og frodige floraen er også grunnlag for mange insekter. Trusselen mot kalkskogen i Oslo er utbygging av bolig, veier og jernbane. Oslo Natur og ungdom mener at: Produktiv skog og områder med stort artsmangfold i Oslo vernes Kalkskog i Oslo-området med sjeldne arter skal beskyttes. Kalkskogen rundt Oslofjorden skal beskyttes av lover Man skal kartlegge alle arter i kalkskogen Det ikke skal plantes sitka-gran i Oslo-området 4.2 Oslomarka Markaloven er en lov som verner om fire friluftslivsområder i Oslo kommune. Områdene kan neppe innskrenkes, men gjerne utvides så fremt de er et nytt viktig friluftslivsområde, eller kan bli det ved tilrettelegging. Markaloven ble vedtatt av stortinget i 2009 og sikrer en helhetlig forvaltning av marka. Loven kom av et stort behov. Det er 1,2 millioner mennesker som har Marka som sitt nærmeste store turområde. Loven skal ivareta friluftsområdene med et langsiktig perspektiv. Oslo Natur og Ungdom mener at det i tillegg til markaloven, er behov for at deler av Østmarka skal bli en nasjonalpark. Nasjonalparker kan ikke bare være langt unna, men må også finnes der det bor mange. Ved at deler av Østmarka blir en nasjonalpark vil Oslo bli en mer bærekraftig hovedstad. En nasjonalpark forhindrer inngrep i urørt natur, sikrer mangfoldet i området, men er også åpen for almenheten. Markaloven ikke skal innskrenkes Det stadig vurderes nye områder som kan inkluderes i markaloven Deler av Østmarka skal bli en nasjonalpark Spredningen av hjortelusflue skal stoppes 4.3 Marinbiologisk mangfold Det ble kartlagt 28 fremmede marine arter i Oslofjorden, og det er kun blant de registrerte artene. Fordi fremmede arter har vist seg å kunne utkonkurrere det opprinnelige artsmangfoldet, mener Oslo Natur og Ungdom at dette er et område som burde forskes mye mer på. Hele Oslofjorden bør kartlegges, og 10

11 det bør evalueres hvorvidt man skal gripe inn. Fisking er tillatt i Oslofjorden, men det er noen regler. Blant dem er reglene; torsk under 40cm, og krabbe under 11cm skal settes ut igjen. Dette er regler basert på forskning for å sikre levedyktige bestander, men dessverre overholdes de ikke. Oslo Natur og Ungdom mener at høsting av fisk ikke bør tillates, med mindre dokumentasjon tilsier at arten produserer et høstingsverdig overskudd. Dette gjelder vilt og lakse- og innlandsfisk. Vi mener dette fordi fisk kun er en fornybar ressurs om vi forvalter den riktig. Elven Akerselva har også lenge vert et debattområde. Den er Oslos by-elv da den er ni kilometer lang, og strekker seg fra Maridalsvannet til Bjørvika. Elva ble forurenset sterkt etter industrialiseringen på grunn av Oslos fabrikker. Fordi Akerselva tidligere var en fiskerik elv, jobbet man målrettet i mange år for å opprette liv der igjen, og man lyktes. Laksen vendte tilbake, og man kunne fiske midt i hovedstaden. I 2011 rant 6000 liter klor ut i elven og store deler av dyrelivet ble utradert. Forskning fra Universitetet i Oslo og Naturhistorisk museum viser heldigvis at elva nesten er tilbake der den var før utslippet, men slike utslipp skal slås hardt ned på. Oslo må dessuten følge EUs vanndirektiv, slik vi har forpliktet oss. Et annet problem i Oslofjorden og andre vannarealer, er forsøpling. Mange organisasjoner deltar aktivt i denne debatten, og enkelte her organisert frivillig opprydning. Enkeltpersoner med dykkersertifikat har da dykket ned etter sine evner. Dette mener Oslo Natur og Ungdom er et meget godt initiativ. Oslo Natur og ungdom mener at: Det bør satses på forskning av marint liv i Oslofjorden. Alle arter i Oslofjorden bør kartlegges, og eventuelle svartelistede arter skal utredes, om hvorvidt de bør fjernes. Det bør opprettes tiltak som sørger for at reglene for fiske blir overholdt. Det blir forbudt med fiskegarn i Oslofjorden. Man sikrer levedyktige bestander i Oslofjorden, blant det naturlige artsmangfoldet. Oslomarka-vassdragene skal vernes videre Det satses på tiltak for å gjøre Akerselva til en bærekraftig elv Oslo følger EUs vanndirektiv. Private initiativ for opprydning av fjorder må støttes 11

12 Kapittel 5 - Forbruk og avfall Som storby er det vanskelig å komme unna store avfallsmengder. Det langsiktige målet med all avfallspolitikk er derfor å redusere mengden med avfall som oppstår. Dagens samfunn forbruker og kaster mye, og det er viktig at avfallet behandles på en måte som gagner kloden og miljøet. På grunn av det er det også viktig å holde forbruket på et minimum og sikre at varer som kjøpes inn, er kjøpt med miljøhensynet i tankene. Dette gjelder for alle deler av samfunnet, men det offentlige har et særlig ansvar. 5.1 Avfall Den årlige avfallsmengden har doblet seg i en periode på 20 år og er forventet å stige ytterligere. Da er det viktig å både ha et godt system for avfallshåndtering, som gjør det enklest mulig å gjøre det beste for miljøet. Målet vil alltid være at alt avfall blir riktig håndtert, men det er mange grep som må tas for å komme dit. Så vel som å oppfordre, må det også belønnes å gjøre det riktige. Tiltak som å heve pantesatsen, som ikke har blitt gjort på flere tiår, kan være et viktig steg i å sørge for at resirkulering når sitt fulle potensiale. Oslo Natur og ungdom mener at: All avfallslevering i Oslo må være gratis Alt avfall i Oslo skal fortrinnsvis resirkuleres, gjenvinnes eller inngå i panteordninger. Oslo kommune må legge til rette for et helhetlig avfallshåndteringssystem Pantesatsene må kronejusteres og økes Oslo kommune må drive jevnlige oppfordringer og kampanjer om riktig avfallshåndtering Oslo kommune må sørge for resirkuleringsmuligheter i alle offentlige bygg og plasser Forbruk For å få Oslo kommune til å fungere, er det mye som må kjøpes og forbrukes. Mange innkjøp er helt nødvendige, men det stiller høye krav til innkjøpene. Oslo burde være en foregangsby med tanke på miljøvennlige innkjøp i alle sektorer. Oslo Natur og ungdom mener at: Oslo kommunes innkjøp skal gjøres med tanke på bærekraftighet og miljøet 12

Gode ønsker: Osloregionens byutvikling, samferdsel og miljø Oversikt over partienes valgprogrammer for Akershus og Oslo 2015-2019

Gode ønsker: Osloregionens byutvikling, samferdsel og miljø Oversikt over partienes valgprogrammer for Akershus og Oslo 2015-2019 Gode ønsker: Osloregionens byutvikling, samferdsel og miljø Oversikt over partienes valgprogrammer for Akershus og Oslo 2015-2019 Av Gustav Nielsen, BULL Oversikten inneholder kopi av tekster i programmene

Detaljer

AKERSHUS FYLKESPROGRAM

AKERSHUS FYLKESPROGRAM AKERSHUS FYLKESPROGRAM 2015-2019 INNHOLD Et grønt Akershus 3 Hva er grønn politikk? 3 Utviklingen av et grønt Akershus 5 Politikkområder 8 1. Etisk handel og miljøvennlig forbruk 8 2. Avfall og ressurser

Detaljer

Grønn Transportplan- Miljøpartiet de grønnes plan for fremtidens samferdsel i Norge

Grønn Transportplan- Miljøpartiet de grønnes plan for fremtidens samferdsel i Norge Grønn Transportplan- Miljøpartiet de grønnes plan for fremtidens samferdsel i Norge Innhold Sammendrag 2 1. Visjoner 2050 3 2. Veien til fremtiden 5 3. Målene 6 Klima og luftforurensing 6 Folkehelsa 6

Detaljer

SVs arbeidsprogram for perioden 2009-2013

SVs arbeidsprogram for perioden 2009-2013 SVs arbeidsprogram for perioden 2009-2013 Design: Grafisk Form Trykk: Birkeland Trykkeri Trykket på 100% resirkulerbart papir Opplag 5 000 2 SVs arbeidsprogram 2009 2013 Innhold Kapittel 1 Mer forandring!...

Detaljer

!!!!!! !!!!!!! OSLOPROGRAM 2015-2019 !!!!!!

!!!!!! !!!!!!! OSLOPROGRAM 2015-2019 !!!!!! OSLOPROGRAM 2015-2019 INNHOLD 1. TENK NYTT STEM GRØNT Våre kjernesaker 2015-2019 2. VÅRE VISJONER FOR OSLO En nullutslippsby En mangfoldig storby En aktiv samferdselspolitikk 3. EN SAMFERDSELSPOLITIKK

Detaljer

PROGRAMPROSESSEN. diskusjonsnotat miljø og samferdsel

PROGRAMPROSESSEN. diskusjonsnotat miljø og samferdsel ? slo PROGRAMPROSESSEN diskusjonsnotat miljø og samferdsel Kjære medlem av Oslo Høyre, dette er et diskusjonsnotat om miljøpolitikk. I dette notatet finner du fakta og bakgrunnsstoff om miljøpolitikk.

Detaljer

Vår grønne kampsak SVs lokale miljøkampanje, 27. oktober 10. november 2014

Vår grønne kampsak SVs lokale miljøkampanje, 27. oktober 10. november 2014 Vår grønne kampsak SVs lokale miljøkampanje, 27. oktober 10. november 2014 Vår grønne kampsak Innhold Kampanjeukene: Vår grønne kampsak... 2 Hvordan velge en god miljøsak for ditt lokallag?... 4 Tips og

Detaljer

Manifest Næring og Samferdsel AUF i Rogaland

Manifest Næring og Samferdsel AUF i Rogaland 1 2 3 4 5 6 7 Manifest Næring og Samferdsel AUF i Rogaland 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 Omstrukturering

Detaljer

MILJØPOLITISK PLATTFORM For Natur og Ungdom Vedtatt på Natur og Ungdoms landsmøte i Fredrikstad, 9.-12. januar 2014

MILJØPOLITISK PLATTFORM For Natur og Ungdom Vedtatt på Natur og Ungdoms landsmøte i Fredrikstad, 9.-12. januar 2014 1 2 3 4 MILJØPOLITISK PLATTFORM For Natur og Ungdom Vedtatt på Natur og Ungdoms landsmøte i Fredrikstad, 9.-12. januar 2014 GRUNNSYN... 3 1. NATURARVEN... 4 VERN AV BIOLOGISK MANGFOLD... 4 ROVDYR... 5

Detaljer

AUFs Arbeids- og prinsipprogram vedtatt på landsmøtet i AUF 22. oktober 2006. AUF Postboks 8863, Youngstorget 0028 Oslo Tlf. 22 39 61 40 www.auf.

AUFs Arbeids- og prinsipprogram vedtatt på landsmøtet i AUF 22. oktober 2006. AUF Postboks 8863, Youngstorget 0028 Oslo Tlf. 22 39 61 40 www.auf. vedtatt på landsmøtet i AUF 22. oktober 2006 AUF Postboks 8863, Youngstorget 0028 Oslo Tlf. 22 39 61 40 www.auf.no 1. AUFs Grunnsyn...2 1.1 En internasjonal bevegelse.....2 1.2 Et bærekraftig samfunn......2

Detaljer

Oslo Miljøpartiet De Grønne

Oslo Miljøpartiet De Grønne Valgprogram for Oslo Miljøpartiet De Grønne 2011-2015 Foto: Adam Billyeald 1 Hvorfor Miljøpartiet De Grønne? Miljøpartiet De Grønne i Norge er en del av et globalt nettverk, deriblant European Green Party.

Detaljer

Klimavennlig transport. 25. april 2014. Av Hallgeir H. Langeland og Tor Brostigen

Klimavennlig transport. 25. april 2014. Av Hallgeir H. Langeland og Tor Brostigen Klimavennlig transport 25. april 2014 Av Hallgeir H. Langeland og Tor Brostigen FORORD Dette notatet er et innspill til Det rettferdige lavutslippssamfunnet, et prosjekt som SVs landsstyre vedtok i januar.

Detaljer

Mennesker. Miljø. Kunnskap. Oslo Venstres bystyreprogram 2015 2019

Mennesker. Miljø. Kunnskap. Oslo Venstres bystyreprogram 2015 2019 Mennesker. Miljø. Kunnskap. Oslo Venstres bystyreprogram 2015 2019 Vedtatt på årsmøtet 7. og 8. februar 2015 1 Liberal by 4 Grønn by Klima 5 Miljø. 6 Samferdsel. 8 Byutvikling.. 11 Mulighetenes by Barnehage..

Detaljer

Program for Oslo Venstre.

Program for Oslo Venstre. Program for Oslo Venstre. Mennesker. Miljø. Kunnskap. Oslo Venstres bystyrevalgprogram 2015-2019 Bystyrevalgprogrammet ble vedtatt på årsmøtet 7. - 8. februar 2015. Innholdsfortegnelse Liberal by... Grønn

Detaljer

En grønn og rettferdig fremtid Kortpolitisk program for Sosialistisk Ungdom Vedtatt på Sosialistisk Ungdoms 25. ordinære landsmøte, 21-24.

En grønn og rettferdig fremtid Kortpolitisk program for Sosialistisk Ungdom Vedtatt på Sosialistisk Ungdoms 25. ordinære landsmøte, 21-24. Sosialistisk Ungdom www.su.no post@su.no En grønn og rettferdig fremtid Kortpolitisk program for Sosialistisk Ungdom Vedtatt på Sosialistisk Ungdoms 25. ordinære landsmøte, 21-24.juni 2014 Komiteen har

Detaljer

De Grønne kan gjøre en forskjell. Vi er partiet for fremtidige generasjoner. Vi er garantisten for et grønnere og mer medmenneskelig samfunn.

De Grønne kan gjøre en forskjell. Vi er partiet for fremtidige generasjoner. Vi er garantisten for et grønnere og mer medmenneskelig samfunn. Miljøpartiet De Grønnes mål er et medmenneskelig samfunn i økologisk balanse. Økonomien skal underordnes sunne økologiske prinsipper og fremme fred og rettferdighet både lokalt og globalt. Livskraftige

Detaljer

Kommuneplan (2014-2025), Skedsmo

Kommuneplan (2014-2025), Skedsmo Kommuneplan (2014-2025), Skedsmo Oslo og Omland Friluftsråd (OOF) har lest Skedsmos kommuneplan, og vi har latt oss imponere over de høye ambisjonene for utviklingen av kommunen. De utfordringene kommunen

Detaljer

Klimavennlig kommune. Håndbok for reduserte klimagassutslipp

Klimavennlig kommune. Håndbok for reduserte klimagassutslipp Klimavennlig kommune Håndbok for reduserte klimagassutslipp Innhold Klimaendringene er her! 3 Hva er klimaendringer 4 Konsekvenser av et klima i endring 4 Hvor kommer utslippene fra? 5 Løsningene finnes

Detaljer

1 VÅRT GRUNNSYN... 7 2. KLIMA OG MILJØ... 34. 2.1 Bærekraftig utvikling Norge som miljøutstillingsvindu... 10. 2.2 Klimaendringene...

1 VÅRT GRUNNSYN... 7 2. KLIMA OG MILJØ... 34. 2.1 Bærekraftig utvikling Norge som miljøutstillingsvindu... 10. 2.2 Klimaendringene... 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 1 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 1 VÅRT GRUNNSYN... 7 2. KLIMA OG MILJØ...

Detaljer

Transportutfordringer i Bergen - fra bil til bane

Transportutfordringer i Bergen - fra bil til bane Transportutfordringer i Bergen - fra bil til bane Naturvernforbundet, februar 2004 Transportutfordringer i Bergen - fra bil til bane Side 2 av 36 Forord Dette rapporten er skrevet som en del av et informasjonsprosjekt

Detaljer

Miljøpartiet De Grønnes Osloprogram 2015-2019. Innstilling fra programkomiteen

Miljøpartiet De Grønnes Osloprogram 2015-2019. Innstilling fra programkomiteen 1 2 3 Miljøpartiet De Grønnes Osloprogram 2015-2019 Innstilling fra programkomiteen Innhold 1. TENK NYTT STEM GRØNT!...4 Våre kjernesaker 2015-2019...4 2. VÅRE VISJONER FOR OSLO...5 En by uten klimagassutslipp

Detaljer

Hvor langt inn i framtiden har de kommet? Vurdering av byenes innsats på satsingsområde areal og transport

Hvor langt inn i framtiden har de kommet? Vurdering av byenes innsats på satsingsområde areal og transport Hvor langt inn i framtiden har de kommet? Vurdering av byenes innsats på satsingsområde areal og transport INNHOLD INNLEDNING... SAMMENDRAG... SAMLET VURDERING AV SVARENE... SPØRSMÅL 1: AREALBRUK... SPØRSMÅL

Detaljer

om srorsatstng på ganrkrafttg BYUTVIKIING

om srorsatstng på ganrkrafttg BYUTVIKIING Det faglige nettverket Byutviklingens Lange Linjer (BULL) v/ Kjell Spigseth, Sigurd lversens vei 39A, 0281 Oslo Regjeringen ved miliøvernminister Bård Vegar Solhjell M i ljøve rndepa rte me ntet Postboks

Detaljer

Ö Ö Ö Ö Ö Ö Ö JSNADQÖ

Ö Ö Ö Ö Ö Ö Ö JSNADQÖ Ö Ö Ö Ö Ö Ö Ö JSNADQÖ Ö 1. Innledning 3 2. Internasjonal klimapolitikk 6 3. Energi 11 4. Urbanisering og byutvikling 19 5. Transport 23 6. Økonomi, næringsliv og kunnskap 29 7. Naturvern 36 2 Solidaritet

Detaljer

Utfordringer for framtidens transportsystem

Utfordringer for framtidens transportsystem Utfordringer for framtidens transportsystem Hovedrapport fra analyse- og strategifasen 25. februar 2015 Forord Transportetatene og Avinor er i Retningslinje 1 for arbeidet med Nasjonal transportplan 2018

Detaljer

www.visitdrobak.no / Åsmund Lindal Kommunestyremelding om pendling Frogn kommune, vedtatt

www.visitdrobak.no / Åsmund Lindal Kommunestyremelding om pendling Frogn kommune, vedtatt www.visitdrobak.no / Åsmund Lindal Kommunestyremelding om pendling Frogn kommune, vedtatt 1 Innholdsfortegnelse 1. Hvorfor kommunestyremelding om pendling?...3 1.1 Hva sier oppdraget?...3 1.2 Hva sier

Detaljer

www.visitdrobak.no / Åsmund Lindal Kommunestyremelding om pendling Frogn kommune, vedtatt

www.visitdrobak.no / Åsmund Lindal Kommunestyremelding om pendling Frogn kommune, vedtatt www.visitdrobak.no / Åsmund Lindal Kommunestyremelding om pendling Frogn kommune, vedtatt 1 Innholdsfortegnelse 1. Hvorfor kommunestyremelding om pendling?...3 1.1 Hva sier oppdraget?...3 1.2 Hva sier

Detaljer

Innhold Vår tids største utfordring

Innhold Vår tids største utfordring 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 Innhold Innhold... 1 Vår tids største utfordring... 1 1. En global

Detaljer

www.sv.no Del godene! Arbeidsprogram for Sosialistisk Vensteparti 2013-2017

www.sv.no Del godene! Arbeidsprogram for Sosialistisk Vensteparti 2013-2017 www.sv.no Del godene! Arbeidsprogram for Sosialistisk Vensteparti 2013-2017 Vedtatt 13. mars 2013 1 Innhold KAPITTEL 1: STORT NOK TIL Å DRØMME OM, KONKRET NOK TIL Å TRO PÅ 7 Fire nasjonale reformer 8 Et

Detaljer

SAK 3 Landsstyrets forslag til arbeidsprogram for perioden 2013-2017

SAK 3 Landsstyrets forslag til arbeidsprogram for perioden 2013-2017 Sakspapir SVs 20. ordinære landsmøte 15. 17. mars 2013 Lillestrøm SAK 3 Landsstyrets forslag til arbeidsprogram for perioden Dato: 24.01.2013 Landsstyrets Forslag til arbeidsprogram for Sosialistisk Venstreparti

Detaljer