Miljøstatusrapport i Oslo Havn 2013 Renere hav, friskere luft og en grønnere by 1

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Miljøstatusrapport i Oslo Havn 2013 Renere hav, friskere luft og en grønnere by 1"

Transkript

1 Miljøstatusrapport i Oslo Havn 2013 Renere hav, friskere luft og en grønnere by 1

2 Innhold - Renere hav, friskere luft og en grønnere by Oslo Havn KFs miljøpolitikk i Overordna miljø og HMS-mål Oslo Havn KFs miljøpåvirkninger... 3 Ekstern revisjon i Vi er gode på viktige områder:... 6 Status på forbedringer vi ble pålagt av eksterne revisorer i april 2013:... 6 Miljøstatus 2013 i Oslo Havn KF... 7 Avfall - Renere hav; Rent pent og ryddig i hele havna... 7 Biologisk mangfold og fremmede arter:... 9 Grønnere by; vi tar ansvar der vi kan påvirke positivt... 9 Estetikk og kulturminner viser vi fram i Oslo Havn Hav-, vann- og grunnforurensning Renere hav; fjorden er renere enn på 100 år - arbeidet fortsetter Klimagassutslipp og energibruk Friskere luft; flere elbiler og mer miljøeffektiv sjøtransport Luftforurensning (SOx, NOx, partikler og støv) Friskere luft; bedre luftkvalitet i Oslo by Støy flere folk flytter til havna og midt i byen her er det støy Miljøstatusrapport i Oslo Havn 2013 Renere hav, friskere luft og en grønnere by 2

3 Oslo Havn KFs miljøpolitikk i 2013 Oslo Havn KF for et renere hav, friskere luft og en grønnere by! Oslo Havn KF skal gjennom kontinuerlig forbedring sikre en miljøvennlig havn for omgivelsene, byen og våre kunder. Det tas et helhetlig ansvar for miljø i Oslo havnedistrikt for at naboer og andre interessenter som er berørte av havnens miljøpåvirkning skal oppleve Oslo Havn KF som en åpen, proaktiv og løsningsorientert aktør. Ledelsen i Oslo Havn KF skal påse at ansvar og oppgaver for ytre miljø er definert og følges opp. Ytre miljø skal integreres i strategiske vurderinger og operasjonelle beslutninger. Oslo Havn KF skal sikre et tilfredsstillende miljønivå gjennom ivaretakelse av miljø i planlegging, utvikling og drift i henhold til egen målsetting og relevante lovbestemte krav. Status 2013: Miljøpolitikken i Oslo Havn KF har i 2013 fått en gjennomgang. Miljømålene er satt for 2030 og er slik knyttet til havneplanmålene. Delmålene fra vår støy-, blågrønn- og klimastrategi, er knyttet til tiltakstabellen i årsplanen og vil være faste over tid. Målene trenger ikke endres, men tiltakene kan endres årlig om vi ser at vi ikke beveger oss i riktig retning. Overordna miljø og HMS-mål Oslo Havn KF skal legge til rette for å få byens vareforsyning over på kjøl. 2. Oslo Havn KF skal ta miljøhensyn i aktiviteter, prosjekter og anskaffelser 3. Oslo Havn KF skal fortsette arbeidet med støydempende tiltak. 4. Oslo Havn KF skal redusere utslipp av klimagasser med 50 % innen 2030 (i samsvar med Oslo kommunes byøkologiske program) 5. Oslo Havn KF skal produsere mindre avfall og sortere mer 6. Oslo Havn KF skal ha det pent, rent og ryddig rundt oss (gjelder også digitalt) 7. Oslo Havn KFs omstilling og lokaliseringsprosesser skal gjennomføres med fokus på trygghet og medvirkning for de ansatte. 8. Oslo Havn KF skal være en god arbeidsplass der trivsel og helse for de ansatte ivaretas ved å; gi begrunnet ros så ofte vi kan bidra til alle får brukt sin kompetanse være åpne for ideer og er imøtekommende mot folk Status 2013: Ekstern revisjon i 2013 påpekte at våre miljømål ikke stod i forhold til miljøpåvirkningene vi har i Oslo Havn. Årsplanen for 2014 har derfor alle miljøpåvirkningene inkludert tiltak og indikatorer for å måle progresjon. Dette er et eksempel på hvordan vårt systematiske arbeid på miljø, grunnet miljøsertifiseringen ISO 14001, driver arbeidet framover mot et renere hav, friskere luft og en grønnere by. HMS er tatt ut av miljøpolitikken fra og med Oslo Havn KFs miljøpåvirkninger Våre miljøpåvirkninger i Oslo Havn er: Avfall Biologisk mangfold Byutvikling, estetikk og kulturminner Hav, vann og grunn forurensning Klima, energi og luftforurensning Støy Miljøstatusrapport i Oslo Havn 2013 Renere hav, friskere luft og en grønnere by 3

4 Kortversjon av miljøpolitikken i Oslo havn fra 2014 Renere hav, friskere luft og en grønnere by Oslo Havn KF og alle som jobber i Oslo havn påvirker ytre miljø. Oslo Havn KF er stolte av å være miljøsertifisert ISO Dette forplikter oss til å sikre at vår negative miljøpåvirkning er liten, og at vi benytter mulighetene vi har til å påvirke ytre miljø positivt. Miljøpolitikken til Oslo Havn KF beskriver hva vi vil. Vi har tre strategier (Støystrategi, Blågrønn strategi og en påbegynt Klimastrategi), som viser delmål og tiltak for hvordan vi kan bli enda mer miljøeffektive. Gevinsten er et renere hav, friskere luft og en grønnere by som vi alle kan nyte godt av i Oslo. Vi kan slutte å forurense hav, vann og grunn Vi oppleves som en bedre nabo og følger vår støystrategi Vi bevarer mangfoldet med blågrønn strategi Vi viser fram havnas maritime kulturhistorie og bruker estetisk veileder Vi produserer mindre avfall og sorterer mer Vi kutter klimagasser hvert år Vi kan slutte å forurense luft Figuren over viser hvordan aktiviteter i Oslo havn påvirker ytre miljø (identifisert i arbeidet med ISO 14001), og våre visjoner for å redusere egen miljøpåvirkning innen Strategiene har delmål som er ført opp i malen til årsplanen. Tiltakene til hvert delmål utarbeides i hver seksjon. Indikatorer bidrar administrasjonen med å måle. Marked, kommunikasjon og miljø skal spre kunnskap om miljøpolitikken. Miljøstatusrapport i Oslo Havn 2013 Renere hav, friskere luft og en grønnere by 4

5 Blågrønn strategi - vi kan slutte å forurense hav, vann, grunn og luft Blågrønn strategi (2014) bevisstgjør oss på sammenhengen mellom grå, blå og grønne flater for å drive mest mulig miljøeffektivt. Blågrønn strategi viser hvordan Oslo Havn KF jobber for å oppfylle målene i Byøkologisk program i Oslo kommune ( ). Grå struktur i Oslo Havn KF er arealene der det finnes blant annet bebyggelse, havnedrift og veier. Delmål Vi i Oslo havn, salter og støver mindre, og håndterer snø på best mulig måte Delmål Vi i Oslo havn håndterer overvann på best mulig måte Delmål Vi i Oslo havn benytter miljøvennlige kjemikalier og har et bevisst forhold til materialvalg Blå struktur i Oslo Havn KF er fjorden innenfor Oslo kommunegrense. Delmål Vi i Oslo havn bidrar til å stanse forurensning fra skip og havnedrift Delmål Vi i Oslo havn bidrar til å skape gode forhold for livet i havet Grønn struktur i Oslo Havn KF består av plen, blomsterkasser, sedumtak og noen trær. I byutviklingsområdene blir det flere grøntområder fram mot Delmål Vi i Oslo havn bidrar til gode grøntområder og bevarer det biologiske mangfoldet Maritim kulturminneplan og estetiske veiledere vi viser fram havnas maritime kulturhistorie og bruker estetisk veileder Delmål Delmål Vi i Oslo havn er opptatt av god arkitektur og estetikk skal være vårt varemerke Vi i Oslo havn formidler den maritime kulturarven Støystrategi vi oppleves som en bedre nabo Oslo Havn KF har en støystrategi (2013) som gir føringer for hvordan støyutfordringer i regulering, prosjektering, anlegg og driftsfasen skal håndteres. Denne inngår i Handlingsplan mot støy i Oslo kommune ( ). Delmål Vi i Oslo havn er hensynsfulle, jobber forebyggende, evaluerer og sikrer oppfølging av støydempende havnedrift Delmål Vi i Oslo havn jobber for støyforebyggende og optimal drift av containerhåndteringen Delmål Vi i Oslo havn vurderer bruken av best anvendt teknologi i forhold til støy på alle innkjøp av utstyr til havnedriften Klimastrategi vi kutter klimagasser hvert år og sorterer mer avfall Klimastrategien (2014) viser hvordan energiforbruk, avfall, og transportkostnader kan reduseres samtidig som vi kutter klimagasser. Klimastrategien er Oslo Havn KFs oppfølging av Handlingsplan for miljø og klima ( ) og Energistrategien i Oslo kommune ( ). Delmål Vi i Oslo havn kutter klimagasser med mer transport på sjøen Delmål Vi i Oslo havn bidrar til å kutte luftutslipp fra skip og havnedrift Delmål Vi i Oslo havn vurderer å bygge nybygg i henhold til passiv hus og TEK 14 Delmål Vi i Oslo havn velger alternative energikilder Delmål Vi i Oslo havn velger mest miljøeffektive kjøretøy ved innkjøp Delmål Vi i Oslo havn sorterer avfall på en miljøeffektiv måte Miljøstatusrapport i Oslo Havn 2013 Renere hav, friskere luft og en grønnere by 5

6 Ekstern revisjon i 2013 I april 2013 ble vi resertifisert til ISO To revisorer var hos oss i to dager og gikk igjennom hvordan vi jobber med miljø. I april ble Sydhavna og Eiendomsseksjonen, Trafikksentralen, og Bygningsteknisk i teknisk drift og vedlikehold revidert. Her er en kort oppsummering av de eksterne revisorenes funn. Vi er gode på viktige områder: I Oslo Havn er vi bevisst på at vi påvirker miljøet, og vi rydder opp når situasjoner oppstår. I vårt daglige arbeid forsøker vi hele tiden å bli bedre på miljø. Vi er bevisst på vet at vi har en unik mulighet til å påvirke mange til å bli bedre på miljø. Vi får ros for å bruke Environmental Ship Index for premiere miljøvennlig skip. Status på forbedringer vi ble pålagt av eksterne revisorer i april 2013: Miljømåla våre har vi jobbet med og diskutert i seksjonene. Langsiktige mål fram mot 2030 er godkjent i ledergruppen i desember Vi trenger smarte mål og indikatorer for å måle resultater, det har miljøenheten jobbet mye med langsiktige og delmål fra strategiene følges opp i årsplanarbeidet fra og med Det er behov for å tydeliggjøre hvem som har ansvar for å følge opp lovpålagte krav, dette kan vi få bedre til gjennom vårt dokumentstyringsverktøy «skrevne regler». Kommunisere bedre våre miljørabatter og vår miljøpolitikk. Kortversjon av miljøpolitikk med miljømål benyttes i ulike fora eksternt og internt. Registreringer på miljø lagres ikke på et sted. Alt miljø jobber med i Oslo Havn KF er tilgjengelig for alle ansatte og det som er relevant for andre legges ut på oslohavn.no. Vi kan bli flinkere til å jobbe forbyggende. Det er foretatt risikovurderinger på ytre miljø med nesten alle seksjoner i Alle ansatte oppfordres til å registrere avvik og forbedringspunkter på ytre miljø i avvikssystemet vårt. Samle miljøpunkter i alle avtaler for å tydeliggjøre og synliggjøre vår miljøpolitikk. Vi kan ikke kreve at kundene blir miljøsertifisert (EU åpner for dette fra og med 2015), men vi kan oppfordre de til å følge vår miljøpolitikk. Ny mal for kontakter med tydelig miljøforventninger er klar i Miljøstatusrapport i Oslo Havn 2013 Renere hav, friskere luft og en grønnere by 6

7 Miljøstatus 2013 i Oslo Havn KF Her blir alle miljøpåvirkningene i Oslo havn kort oppsummert med status for Miljøpåvirkningene er knyttet til føringer fra MOS sine overordnede miljømål, med tilhørende tiltak slik de fremkommer i Blågrønn by og Bærekraftig bytransport i budsjettarbeidet. Vårt arbeid med ytre miljø stemmer også godt med Byøkologisk program og Handlingsplan for miljø og klima Avfall - Renere hav; Rent pent og ryddig i hele havna Mål: Vi produserer mindre avfall og sorterer mer Vi har flinke folk som holder det rent pent og ryddig i Oslo havn. Og vi er gode på gjenbruk av materialer internt i havna. Det styrker omdømmet vårt. Miljømål 2013: Oslo Havn KF skal produsere mindre avfall og sortere mer. Oslo Havn KF skal ha det pent, rent og ryddig rundt oss (gjelder også digitalt). Havneplanen 2030: Mål 2: Effektiv og veldrevet havn. Mål 5: Miljøvennlig havn og sjøtransport. Mål 6: Bidra til Oslo som attraktiv by. Delmål (klimastrategi 2014): Vi i Oslo havn sorterer avfall på en miljøeffektiv måte (påbegynt klimastrategi). HAV har dedikerte folk som følger opp vår visjon med å ha det rent, pent og ryddig på land og i havnebassenget. I 2013 ble nye, flotte søppelkasser plassert rundt om i havneområdet. Bildet viser Odd i Renholdet. Søppelkassene gir et helhetlig preg på havneområdet. Miljøstatusrapport i Oslo Havn 2013 Renere hav, friskere luft og en grønnere by 7

8 HAV mottar over kai fra anløpende skip (nesten 1000 tonn per år), kontoravfall (100 tonn) og avfall som hentes ut av havnebassenget (80 tonn i året). Alle utbyggingsprosjekter har egne avfallsplaner som følges opp av innleid entreprenør. For å redusere usortert avfall fra sjøen trenger vi se nærmere på en mulig miljøstasjon ute. HAVs anleggsgruppe har en egen sorterings- og gjenbruksstasjon for materialer på Kongshavn. Der er sorteringsgraden 90 % og mer. Vi flinke på gjenbruk og det fortsetter vi med. Mottatt skipsavfall fra cruise er noe redusert i 2013, antagelig fordi antall anløp er redusert fra 173 i 2012 til 159 i Sorteringsgraden er omtrent lik som i fjor. Det ble derfor foretatt en undersøkelse i 2013 som resulterte i at HAV foreslo å skjerpe kravene for å få miljørabatt i Skipene må i 2014 sortere tre fraksjoner (eks. glass, metall, papir) i tillegg til restavfall for å få 40 % rabatt. Vi er spent på å se om tiltaket gir resultater i I 2013 kan alle i kantinen i Skur 38 sortere matavfall. Matavfall skal på plass i ny garasje på Sjursøya i Alle i HAV må trekke eget adgangskort for å få ut sine papirutskrifter. Vi har igjen redusert vårt papiravfall, med sikker utskrift-ordningen stopper vi i gjennomsnitt 111 utskrifter hver eneste dag! I 2014 åpnet en egen miljøstasjon i 3. etasje i skur 38 som erstatter kontorsøppelkassene i hele etasjen. Initiativet fra administrasjonsavdelingen skal evalueres og vurderes utvidet i Avfallsmengden i egne bygg 2013 er omtrent lik som i Sorteringsgraden derimot, ser ut til å ha gått noe ned i Grafene under viser ikke stor økning i matavfall antagelig fordi maten er god og vi er kaster lite mat. Mengden restavfall, derimot, har gått opp. Dette er noe vi kan følge med på i årene fremover, men det vil variere mye med f.eks. perioder med mye rydding og flytteprosesser. Miljøstatusrapport i Oslo Havn 2013 Renere hav, friskere luft og en grønnere by 8

9 Biologisk mangfold og fremmede arter: Grønnere by; vi tar ansvar der vi kan påvirke positivt Mål: Vi bevarer mangfoldet med blågrønn strategi Vi gjør det grønt og trivelig der vi kan, og gir plass til truede arter. Det styrker omdømmet vårt. Miljømål 2013: Mangler i miljømål for 2013, er ivaretatt i miljøpolitikken Havneplanen 2030: Mål 5: Miljøvennlig havn og sjøtransport. Mål 6: Bidra til Oslo som attraktiv by. Delmål (blågrønn strategi): Vi i Oslo havn bidrar til gode grøntområder og bevarer det biologiske mangfoldet. Vi i Oslo havn bidrar til å skape gode forhold for livet i havet. HAV jobber systematisk mot fremmede arter i Oslo havn. Vi fortsetter å opplyse om, og sette fokus på, både ja- og nei-arter også i framtiden. Samtidig håper vi at den blågrønne strategien kan sette ende mer fokus på mer miljøeffektiv drift av våre grå, blå og grønne flater. Blågrønn strategi inkluderer også det grønne i havna. Kartlegging og overvåking er stikkord. I 2013 er det laget en statusrapport på det marine livet på de kunstige revene i Bjørvika og Tjuvholmen som viser at hummeren er sterkt beskattet, samt en botaniker gjennomgikk byhavna på leting etter rødlisteartene som er observert der tidligere. Vi fant ingen. HAV har i 2013 satt i gang tiltak for å bidra til at sylinderknøttsneglen i fjellhyllen ved Akershus festning trives. Det betyr at noen klatreplanter skal fjernes i 2014 for å gi rom til en truet art i byen. Den nye garasjen på Sjursøya har fått et grønt sedumtak, som bidrar til å øke det grønne elementet i Sydhavna. Godshavna er og vil fortsette å være preget av mange helt nødvendige grå flater for å drive en effektiv havn. Samtidig passer vi på å anlegge grønne flater der det er praktisk mulig. Bildet viser Tom, Knut og Ulf Vidar i full sving med blomsterplating. Blågrønn strategi lister opp mulige tiltak for å se om vi kan øke den blågrønne faktoren i deler av Byhavna spesielt i framtiden. Miljøstatusrapport i Oslo Havn 2013 Renere hav, friskere luft og en grønnere by 9

10 Estetikk og kulturminner viser vi fram i Oslo Havn Mål: Vi viser fram havnas maritime kulturhistorie og bruker estetisk veileder Vi har bevisste leietakere som ser sin rolle og har et ansvar for å bevare kulturminner i havna. Det styrker omdømmet vårt. Miljømål 2013: Mangler i miljømål for 2013, er ivaretatt i miljøpolitikken Havneplanen 2030: Mål 5: Miljøvennlig havn og sjøtransport. Mål 6: Bidra til Oslo som attraktiv by. Delmål (estetiske veiledere og maritim kulturminneplan): Vi i Oslo havn er opptatt av god arkitektur og estetikk skal være vårt varemerke. Vi i Oslo havn formidler den maritime kulturarven. HAV planlegger å vise fram havnas maritime kultminner bl.a. i tilknytning til Havnepromenaden og buffersoner i Fjordbyen. I sikringssonen utenfor statsministerens kontor settes det opp utendørs treningsapparater for allmenn benyttelse i løpet av våren Vi har en maritim kulturminneplan, en plan om universell utforming og en estetisk veileder som vi bruker. Dette er verktøy vi bruker. Estetikk og kulturminner er en del av vår påvirkning på ytre miljø. Oslo havn er en viktig del av Fjordbyen og vi bidrar til å dele det maritime særpreget med resten av byen. Miljøstatusrapport i Oslo Havn 2013 Renere hav, friskere luft og en grønnere by 10

11 Hav-, vann- og grunnforurensning Renere hav; fjorden er renere enn på 100 år - arbeidet fortsetter Mål: Vi kan slutte å forurense hav, vann og grunn Samarbeidet på tvers av etater i Oslo kommune knyttet til Vannforskriften er helt avgjørende for å få fjorden renere. Det styrker omdømmet vårt. Miljømål 2013: Oslo Havn KF skal ta miljøhensyn i aktiviteter, prosjekter og anskaffelser. Oslo Havn KF skal ha det pent, rent og ryddig rundt oss (gjelder også digitalt). Havneplanen 2030: Mål 5: Miljøvennlig havn og sjøtransport. Mål 6: Bidra til Oslo som attraktiv by. Delmål (blågrønn strategi): Vi i Oslo havn bidrar til å stanse forurensning fra båter. Vi i Oslo havn bidrar til å stanse forurensning fra land. Vi i Oslo havn, salter og støver mindre, og håndterer snø på best mulig måte. Vi i Oslo havn håndterer overvann på best mulig måte. Vi i Oslo havn benytter miljøvennlige kjemikalier og har et bevisst forhold til materialvalg. Vannforskriften har satt et krav om at alle vannforekomster i Europa skal ha god økologisk og kjemisk tilstand innen Fjorden er karakterisert som sterkt modifisert, på grunn av stor menneskelig påvirkning, og vil ikke nå målet i HAVs blågrønne strategi har stort fokus på vannforskriftens langsiktige mål. Bymiljøetaten har ansvar for å koordinere dette i Vannområde Oslo, som fjorden og Oslo havn er en del av. Tiltaksanalysen var ferdig i november 2013, og brukes som bakgrunnsinformasjon for å lage en helhetlig forvaltningsplan (2015) for hele vannregionen Glomma og Indre Oslofjord. Samarbeidet mellom etater for en renere fjord er godt i gang. Nå har vi fått nesa opp av sedimentene og ser framover for å stoppe forurensningen fra byen vår. I 2013 ble det igangsatt et eget prosjekt for å få oversikt over alle nedgravde oljetanker i Oslo havn. Miljøstatusrapport i Oslo Havn 2013 Renere hav, friskere luft og en grønnere by 11

12 Klimagassutslipp og energibruk Friskere luft; flere elbiler og mer miljøeffektiv sjøtransport Mål: Vi kutter klimagasser hvert år Mer transport fra vei til sjø er Oslo Havns viktigste bidrag til klimaarbeidet. Det styrker omdømmet vårt. Miljømål 2013: Oslo Havn KF skal redusere utslipp av klimagasser med 50 % innen Oslo Havn KF skal ta miljøhensyn i aktiviteter, prosjekter og anskaffelser. Havneplanen 2030: Mål 1: Mer transport på sjø. Mål 4: 40 % flere passasjerer. Mål 3: 50 % mer gods. Mål 5: Miljøvennlig havn og sjøtransport. Delmål (klimastrategi): Vi i Oslo havn kutter klimagasser med mer transport på sjøen. Vi i Oslo havn bidrar til å kutte luftutslipp fra skip. Vi i Oslo havn bygger nybygg i henhold til gjeldende standarder. Vi i Oslo havn velger alternative energikilder. Vi i Oslo havn velger elbiler og mest miljøeffektive kjøretøy ved innkjøp. (forslag fra påbegynt klimastrategi). Godsomsetningen totalt har i 2013 økt med 3,1 %. HAVs hovedmålsetting er å bidra til økt andel sjøtransport, 50 % mer gods og 40 % flere passasjerer på sjøen. Landstrøm (høyspent) til cruiseskip utredes, og arbeidet med å finne en norsk standard for landstrøm (lavspent) til godsskip ble igangsatt i HAV håper å kunne avklare satsingen på landstrøm med en realistisk framdriftsplan i Mer fergetrafikk, økt gods på sjøen og mer landstrøm er viktige klimaoppgaver for HAV. Dette er viktige klimatiltak for byen. I 2013 overtok Oslo Havn Ruters brygger for øybåttrafikken til Lindøya, Bleikøya og Nakholmen. Dette er et samarbeid for å gjøre fergetrafikken mer attraktiv. I 2013 startet arbeidet med vår klimastrategi. Samtidig startet arbeidet for energistrategien i Oslo kommune. HAVs klimastrategi fokuseres på avfall, energi og transport. Klimastrategien er viktig for å planlegge hvordan vi kan redusere klimagassutslipp og holde fokus på energieffektivitet og fornybar Miljøstatusrapport i Oslo Havn 2013 Renere hav, friskere luft og en grønnere by 12

13 energi som er framtiden. Elbilsatsingen i HAV er tydelig med to nye elbiler innkjøpt i 2013 og to nye el-varebiler bestilt. Varebilene og flere elbiler kommer i Vi må samtidig få solgt gamle kjøretøy, slik at vi ikke øker transporten internt i havna når målet er få utslippene ned. Vi måler, og rapporterer til MOS, årlig drivstofforbruk. Målet er at forbruket skal ned når større del av bilparken blir elektrisk. I 2013 gikk det ca liter diesel og ca liter bensin. Dette er faktisk en liten økning fra 2012, hvor det gikk omtrent liter diesel og liter bensin. Vi lurer på om noe av årsaken kan være at vi ikke har vært flinke nok til å selge eventuelt vrake de gamle bilene når nye elbiler er kjøpt inn. I tillegg har vi fått nye maskiner på renhold som erstatter traktorer de brukte før, samt ny og større gravemaskin som bruker mer drivstoff enn før. Vi tror at forbruket vil gå ned i 2014 med to elbiler til som kommer i juni og gammelt utstyr skal selges eller vrakes. Mål: Vi kutter klimagasser hvert år Med LED lys på Akershusstranda har vi mye mer lys for 1/3 av strømforbruket. Det styrker omdømmet vårt. Planlegging av rehabilitering på Nordre Akershuskai ble igangsatt i 2013 og antall parkeringsplasser er foreslått kuttet. Rehabiliteringen vil ta hensyn til å tilrettelegge for syklister. Sykkelsatsingen i Oslo kommune støttes av HAV der vår «sykkel til jobb-aksjon» viste rekordstor deltakelse i 2013 (36 deltakere i 2013, sammenlignet med 29 i 2012). Det ble gjennomført viktige enøktiltak i Strømforbruket i HAV viste en jevn nedgang i , men i 2013 har den økt noe igjen. Dette kan delvis skyldes at 2013 hadde kaldere vintermåneder enn 2012, men oppgraderinger gjort i skur og på uteområder kan også totalt sett ha økt forbruket, selv om det ble valgt energisparende lys og ovner. Det blir spennende å se hvordan jordvarmen og varmepumpene i den nye garasjen på Sjursøya vil gjøre utslag på energimålingene når målerne kommer på plass i Miljøstatusrapport i Oslo Havn 2013 Renere hav, friskere luft og en grønnere by 13

14 Luftforurensning (SOx, NOx, partikler og støv) Friskere luft; bedre luftkvalitet i Oslo by Mål: Vi kan slutte å forurense luften Landstrøm til Color Line gir bedre luftkvalitet i byen, men et landstrømanlegg uten brukere gir ikke friskere luft. Vi må finne de rette løsningene som gir reelle kutt i luftutslipp. Det styrker omdømmet vårt. Miljømål 2013: Mangler i miljømål for 2013, er ivaretatt i miljøpolitikken Havneplanen 2030: Mål 5: Miljøvennlig havn og sjøtransport. Mål 6: Bidra til Oslo som attraktiv by. Delmål (klimastrategi, blågrønn strategi): Vi i Oslo havn bidrar til å kutte luftutslipp fra skip. Vi i Oslo havn velger elbiler og mest miljøeffektive kjøretøy ved innkjøp. Vi i Oslo havn, salter og støver mindre, og håndterer snø på best mulig måte. Vi har fått en teknisk utredning på landstrøm til cruise på Vippetangen. Havnestyret ble orientert i desember Målet er at det tas en beslutning om det videre arbeidet med landstrøm i Oslo havn i Hamburg havn (Altona) ser nå ut til å få det første landstrømanlegget for cruiseskip i Europa. Der planlegges det byggestart høsten Samtidig fortsetter vi dialogen med fergeselskapene for å kunne tilby landstrøm på lik linje som vi har gjort for Color Line som er svært vellykket. Kvalitetssikringen på høyspent landstrømanlegg til cruiseskip på Vippetangen, startet i 2013, viser at dette kan koste mer enn 200 millioner, ikke 60 millioner som først estimert. Og fordi vi trenger plass til frekvensomformere (50 til 60 Hz) med stor kapasitet trengsdet mer enn tre ganger større areal enn først estimert. Et landstrømanlegg til tre cruiseskip og en ferge viser seg vil kreve et bygningsvolum i størrelsesorden med Skur 38. Det er derfor svært viktig å få potensielle brukere engasjert før en slik investering fortas. Oslo Havn KF deltar i et Europeiske samarbeid om høyspent landstrøm til cruise, og det norske samarbeidet som jobber med en mulig lavspentløsning for transportskip. Ny containerterminal på Sjursøya har lagt frem rør i grunnen som muliggjør å trekke ledninger for lavspent landstrøm i framtiden. Miljøstatusrapport i Oslo Havn 2013 Renere hav, friskere luft og en grønnere by 14

15 Mål: Vi kan slutte å forurense luft, vann og grunn Vi skal salte og støve mindre og håndtere snø på en miljøeffektiv måte. Det styrker omdømmet vårt. Støv og salting er et fokusområde i Oslo Havn. Konkrete tiltak er nevnt i blågrønn strategi og følges opp i årsplaner i HAV. NIVA har i 2013 foretatt undersøkelser av miljøpåvirkningen fra NCCs snøsmeltingsanlegg som Bymiljøetaten bruker. Vi venter spent på resultatene som kommer i Det har også kommet klager på støv og støy fra Sørenga. Det er en barnehage på Sørenga som alle entreprenører i området må ta spesielt hensyn til. Det har medført en prosess der Sørenga Utvikling i samarbeid med aktørene i området har utarbeidet en handlingsplan mot støy og støv på Sørenga. Ingar på bildet går bort til entreprenører som har glemt å vanne før de setter i gang med veldig støvende arbeid med sand på Filipstad (Tjuvholmen i bakgrunn). Miljøstatusrapport i Oslo Havn 2013 Renere hav, friskere luft og en grønnere by 15

16 Støy flere folk flytter til havna og midt i byen her er det støy Mål: Vi oppleves som en bedre nabo og følger vår støystrategi Ny containerterminal på Sjursøya er det viktigste støytiltaket i Oslo Havn. Vi skal øke gods med 50 % og passasjertrafikk med 40 %. Ny containerterminal på Sjursøya er det viktigste støytiltaket i Oslo Havn. Derfor er det viktige at vi får en støybevisst operatør på Sjursøya. Det styrker omdømmet vårt. Miljømål 2013: Oslo Havn KF skal fortsette arbeidet med støydempende tiltak. Havneplanen 2030: Miljøvennlig havn og sjøtransport. Bidra til Oslo som attraktiv by. Delmål (støystrategi): Vi i Oslo havn er hensynsfulle, jobber forebyggende, evaluerer og sikrer oppfølging av støydempende havnedrift. Vi i Oslo havn jobber for støyforebyggende og optimal drift av containerhåndteringen. Vi i Oslo havn vurderer bruken av best anvendt teknologi i forhold til støy på alle innkjøp av utstyr til havnedriften. Handlingsplan mot støy i Oslo ( ) ble revidert i Høsten 2013 ble Støystrategien i Oslo Havn KF tatt til orientering i Havnestyret. Denne er tilgjengelig på oslohavn.no og følges opp med årlig rapportering til Fylkesmannen (via BYM). Delmålene fra støystrategien er en del av HAVs årsplan. Blant annet bistod HAV terminaloperatørene i 2013 med støydemping på hengere, og det ble i 2013 skiftet ut Reachstackere som støyer mindre i Sydhavna. Naboundersøkelser gjennomføres annen hvert år (sist i februar 2013), samt årlige nabomøter. Grafen under viser de kontinuerlige støymålinger i Sydhavna (fra oslohavn.no). Det viser en jevn støyproduksjon fra Oslo Havn i perioden Det er lite endringer, men positivt at antall Miljøstatusrapport i Oslo Havn 2013 Renere hav, friskere luft og en grønnere by 16

17 støyhendelser over maks støynivå pr krantime er redusert med %. Det betyr at bevissthet hos kranførere og andre aktører i containerhavna fungerer og er viktig. Årsrapporten for støy i 2013 viser en økning i aktiviteten om natten på Sjursøya og at redusert tilsvarende på Ormsund. Vi sliter fortsatt med, og bryter grensene, for støy på kvelden på Ormsund. 56 Utvikling i samlet tidsmidlet støynivå, utledet støynivå fra havn og tilhørende krantid i perioden db timer Lp,A,T havn kveld Lp,A,T havn natt Lp,A,T totalt kveld Lp,A,T totalt natt Krantid pr. kveld Krantid pr. natt % Utvikling i krantid pr. kveld/natt med drift og driftstid relativt tilgjengelig tid gjennom året i perioden % 130% 120% 110% 100% Krantid pr. kveld med drift (2009=100 %) Krantid pr. natt med drift (2009=100 %) Grad av kveldsdrift. Tilgjengelige timer (2009=100 %) Grad av nattedrift. Tilgjengelige timer (2009=100 %) 90% 80% 70% Miljøstatusrapport i Oslo Havn 2013 Renere hav, friskere luft og en grønnere by 17

18 Støy i havna er mye knyttet til containeromsetningen Støysituasjonen er nært knyttet til containeromsetningen i havna. Følgende figur viser utviklingen i perioden samlet for Ormsund og Sjursøya. Omregning fra antall enheter til TEU skjer ved å multiplisere med 1,65. Utviklingen i 5-årsperioden har vært følgende: - Antall containere som losses og lastes økte totalt med 20 % fra 2009 til Økningen skjedde på Ormsundterminalen var et svakt år for havnedriften. - Skipenes gjennomsnittsstørrelse og last (BT, ant enh) har økt med 30 % på Ormsund, noe mindre på Sjursøya. Det meste av økningen skjedde fra Skipenes liggetid har gått 10 % ned dette til tross for at gjennomsnittlig antall containere pr. skip har gått opp med 20 %. Denne endringen skjedde også fra 2009 til Det betyr at mengden «død» liggetid har gått ned, noe som igjen kan tyde på at noe mer av aktiviteten foregår utenom ordinær arbeidstid. - I 2013 var det et markant fall i aktiviteten mot slutten av året, spesielt på Ormsund-terminalen. Dette skyldes både normale sesongvariasjoner og at det ble kansellert en del anløp på grunn av dårlig vær. - I 2013 har antallet kaianløp økt, mens gjennomsnittlig liggetid og antall enheter losset og lastet pr. kaianløp har gått ned. Dette skyldes at de to operatørene nå i større grad samarbeider om ekspederingen av anløp, noe som fører til flere forhalinger (flyttinger) mellom Sjursøya og Ormsund. Det totale antall kaianløp og skipsbevegelser går dermed opp. Støy fra containervirksomheten i Sydhavna er fortsatt en hovedutfordring i forhold til negativ påvirkning i nabolaget til terminalområdet på Ormsund. Dette vil ikke kunne løses før containervirksomheten på Ormsundterminalen avvikles og overflyttes til Sjursøya når byggetrinn 2 står ferdig i løpet av I premissene for valg av fremtidig operatør på Sjursøya containerterminal er støyhåndtering et viktig tema. Miljøstatusrapport i Oslo Havn 2013 Renere hav, friskere luft og en grønnere by 18

Havneplan 2013-2030 OSLO HAVN PORTEN TIL NORGE

Havneplan 2013-2030 OSLO HAVN PORTEN TIL NORGE Havneplan 2013-2030 OSLO HAVN PORTEN TIL NORGE Pipervika Hjortnes Filipstad Tjuvholmen Akershusstranda Revierkaia Bjørvika Akerselvas utløp Bispevika Vippetangen Sørengutstikkeren Lohavn Grønlia Alnas

Detaljer

Oslo kommune Oslo Havn KF

Oslo kommune Oslo Havn KF Oslo kommune Oslo Havn KF MØTEINNKALLING Havnestyre Møtested: Havnestyresalen Møtetid: 05.12.2013 kl. 16:00 Forfall meldes til utvalgssekretær Anne Kjersti Steffensen tlf. 908 91 258. E-post: anne.kjersti.steffensen@ohv.oslo.no.

Detaljer

Innføring av miljøledelse ved NTNU gjennomgang av status og mangler

Innføring av miljøledelse ved NTNU gjennomgang av status og mangler Innføring av miljøledelse ved NTNU gjennomgang av status og mangler Ottar Michelsen 2002 NTNU Trondheim Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse

Detaljer

Årsberetning 2013. Oslo Havn KF

Årsberetning 2013. Oslo Havn KF Oslo kommune Oslo Havn KF Hst- sak 13. mars 2014 Årsberetning 2013 Oslo Havn KF 1 STYRETS BERETNING... 3 1.1 Overordnede målsetninger, prioriteringer og tiltak... 3 1.2 Utfordringer og fokusområder fremover...

Detaljer

Oslo kommune Oslo Havn KF

Oslo kommune Oslo Havn KF Oslo kommune Oslo Havn KF MØTEINNKALLING Havnestyre Møtested: Møtetid: Havnestyresalen 13.03.2014 kl.16:00 OBS! OBS! Vi serverer en enkel varmrett i kantinen, skur 38 i fra kl. 15:30 Forfall meldes til

Detaljer

Sydhavna Planforslag til offentlig ettersyn. Innhold. Forslagsstiller: Oslo Havn KF. Vedlegg: Forslagsstillers planbeskrivelse side 1 av 74

Sydhavna Planforslag til offentlig ettersyn. Innhold. Forslagsstiller: Oslo Havn KF. Vedlegg: Forslagsstillers planbeskrivelse side 1 av 74 Vedlegg: Forslagsstillers planbeskrivelse side 1 av 74 Sydhavna Planforslag til offentlig ettersyn Forslagsstiller: Oslo Havn KF Innhold 1. FORENKLET ILLUSTRASJON... 3 1.1 Skisse eksisterende situasjon

Detaljer

MILJØRAPPORT HELSE SØR-ØST 2011

MILJØRAPPORT HELSE SØR-ØST 2011 MILJØRAPPORT HELSE SØR-ØST 2011 VI ER PÅ VEI INNHOLD 2 Om miljørapporten 3 Vi er på vei 4 Energi 6 Avfall 8 Vannforbruk 10 Innkjøp og miljøkrav 12 Miljørevisjoner i anskaffelser 14 Etiske leverandørkjeder

Detaljer

Lokal tiltaksanalyse for Vannområde Oslo

Lokal tiltaksanalyse for Vannområde Oslo Lokal tiltaksanalyse for Vannområde Oslo Revidert 19. mai 2014 1 Innholdsfortegnelse 1 Sammendrag... 3 2 Innledning prosess og nivåer... 4 2.1 Om tiltaksanalysen... 5 3 Kort presentasjon av vannområdet...

Detaljer

Miljø og klima i Eidsiva Energi Rapport 2013

Miljø og klima i Eidsiva Energi Rapport 2013 Miljø og klima i Eidsiva Energi Rapport 2013 Eidsiva Energi AS 29.04.2014 Innhold Sammendrag... 2 1. Innledning... 3 1.1 Utgangspunktet: Globale, nasjonale og regionale klima- og miljømål... 3 1.2 Eidsiva

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR LANDSTRØM I OSLO HAVN

HANDLINGSPLAN FOR LANDSTRØM I OSLO HAVN HANDLINGSPLAN FOR LANDSTRØM I OSLO HAVN 1 HANDLINGSPLAN FOR LANDSTRØM I OSLO HAVN KORT OM LANDSTRØM I OSLO HAVN Strøm fra lavspentnettet på land til mindre båter benyttes daglig i Oslo havn. Levering av

Detaljer

Oslo kommune Oslo Havn KF

Oslo kommune Oslo Havn KF Oslo kommune Oslo Havn KF MØTEINNKALLING Havnestyre Møtested: Hotel Kämp møterom «Paavo Nurmi» Møtetid: 18.09.2013 kl. 09.00 Forfall meldes til utvalgssekretær Anne Kjersti Steffensen tlf. 908 91 258.

Detaljer

Oslo kommune Oslo Havn KF

Oslo kommune Oslo Havn KF Oslo kommune Oslo Havn KF MØTEINNKALLING Havnestyre Møtested: Havnestyresalen Møtetid: 04.12.2014 kl. 16:00 Forfall meldes til utvalgssekretær Anne Kjersti Steffensen tlf. 908 91 258. E-post: anne.kjersti.steffensen@ohv.oslo.no.

Detaljer

ENERGI- OG KLIMAPLAN FOR FROGN KOMMUNE

ENERGI- OG KLIMAPLAN FOR FROGN KOMMUNE ENERGI- OG KLIMAPLAN FOR FROGN KOMMUNE 2010-2013 Høringsutkast mars 2009 Innholdsfortegnelse BAKGRUNN FOR PLANEN 5 KOMMUNENS ROLLE 5 NASJONALE OG FYLKESKOMMUNALE MÅL 6 FROGN KOMMUNES RELEVANTE VEDTATTE

Detaljer

Oslo kommune Oslo Havn KF

Oslo kommune Oslo Havn KF Oslo kommune Oslo Havn KF MØTEINNKALLING Havnestyre Møtested: Møtetid: Havnestyresalen 26.02.2015 kl.16:00 OBS! OBS! Vi serverer et måltid varmmat i kantinen i 1. etg. fra kl. 15.30 16.00 Innkalling er

Detaljer

Sluttrapport. Miljø og klimatiltak i spesialisthelsetjenesten MIDT-NORGE SØR-ØST NORD NORD SØR-ØST VEST MIDT-NORGE MIDT-NORGE VEST SØR-ØST SØR-ØST

Sluttrapport. Miljø og klimatiltak i spesialisthelsetjenesten MIDT-NORGE SØR-ØST NORD NORD SØR-ØST VEST MIDT-NORGE MIDT-NORGE VEST SØR-ØST SØR-ØST NORD MIDT-NORGE SØR-ØST NORD MIDT-NORGE SØR-ØST VEST MIDT-NORGE SØR-ØST VEST SØR-ØST VEST VEST Sluttrapport Miljø og klimatiltak i spesialisthelsetjenesten Sammendrag... 2 1. Bakgrunn for prosjektet og

Detaljer

Ruterrapport 2014:4. Ruters miljøstrategi 2014 2020

Ruterrapport 2014:4. Ruters miljøstrategi 2014 2020 Ruterrapport 2014:4 Ruters miljøstrategi 2014 2020 Layout: Truls Lange, Civitas Forsidefoto: CatchLight Fotostudio AS August 2014 2 Innhold Innhold 3 1 Dette dokumentet 5 2 Rammer og forankring 6 3 Å ta

Detaljer

Helsebringende miljøarbeid - hilsen fra ledelsens representant

Helsebringende miljøarbeid - hilsen fra ledelsens representant Miljørapport 212 Miljøarbeidet i Helse Bergen Miljøsertifisert etter ISO 141 standarden høsten 213 Målet med å gi ut miljørapporten er å presentere miljøresultater og informere om satsningsområder i foretakets

Detaljer

MØTEINNKALLING Studenttingsmøte 11/14 Dato: 09.10.14 - Møtetid: 17:15 R 10, Realfagsbygget Utsendt: 03.10.2014

MØTEINNKALLING Studenttingsmøte 11/14 Dato: 09.10.14 - Møtetid: 17:15 R 10, Realfagsbygget Utsendt: 03.10.2014 MØTEINNKALLING Studenttingsmøte 11/14 Dato: 09.10.14 - Møtetid: 17:15 R 10, Realfagsbygget Utsendt: 03.10.2014 Til: Kopi til: Arbeidsutvalget Studenttingsrepresentanter med vara Faste observatører Styret

Detaljer

Energi- og klimaplan for Bærum kommune

Energi- og klimaplan for Bærum kommune Utkast nov. 2012 Energi- og klimaplan for Bærum kommune 2013 2017 BÆRUM KOMMUNE Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 2. Status klimaproblematikk og klimagassutslipp... 5 2.1 Økt fokus på klimaproblematikk...

Detaljer

FOR ARV OG MILJØ. bærekraftsrapport

FOR ARV OG MILJØ. bærekraftsrapport FOTO FREDRIK MYHRE OG GLENN RØKEBERG Innhold for arv og miljø dialog og åpenhet kollektiv drivkraft miljøvennlig jernbanedrift 46-50 51-53 54-58 59-65 motiverte medarbeidere sikker reise etiske normer

Detaljer

Miljø- og klimatiltak i spesialisthelsetjenesten

Miljø- og klimatiltak i spesialisthelsetjenesten Miljø- og klimatiltak i spesialisthelsetjenesten Rapport fra arbeidsgruppen September 2008 Utkast 1 Innholdsfortegnelse 1. Sammendrag 3 2. Bakgrunn for miljø- og klimaprosjektet 5 2.1Oppdraget som er gitt

Detaljer

Kommunedelplan klima og energi 2015-2026

Kommunedelplan klima og energi 2015-2026 Kommunedelplan klima og energi 2015-2026 PLANDEL Høringsdokument vedtatt av kommunestyret 29. april 2015 2 FORORD Det er godt dokumentert og anerkjent at økende innhold av drivhusgasser i atmosfæren fører

Detaljer

3 NTNUs Årsrapport HMS 2007

3 NTNUs Årsrapport HMS 2007 3 NTNUs Årsrapport HMS 2007 Innhold: 1 Innledning... 2 2 NTNUs sentralt organiserte HMS-arbeid... 2 2.1 Arbeidsmiljøutvalget... 2 2.2 HMS-systemet... 3 2.3 Kurs og undervisning... 3 2.4 Rosenborgsaken...

Detaljer

Saksbehandlende avdeling: Teknisk avdeling Saksbehandler: Inger M. Evensen, Per Gisle Rekdal og Eva Hagen

Saksbehandlende avdeling: Teknisk avdeling Saksbehandler: Inger M. Evensen, Per Gisle Rekdal og Eva Hagen Oslo Havn KF Havnedirektøren Havnestyresak nr. IV-76/2006 Saksbehandlende avdeling: Teknisk avdeling Saksbehandler: Inger M. Evensen, Per Gisle Rekdal og Eva Hagen Arkivkode: 113 Saksnummer: 2004/262 Dato:

Detaljer

RAPPORT OM AVINORS SAMFUNNSANSVAR 2013

RAPPORT OM AVINORS SAMFUNNSANSVAR 2013 RAPPORT OM AVINORS SAMFUNNSANSVAR 2013 INNHOLD Forord v/konsernsjef Dag Falk-Petersen side 5 Om Avinor side 6 Prioritering side 7 Avinors samfunnsoppdrag side 9 Sikre hele Norge gode luftfartstjenester

Detaljer

FORORD. Ordfører. Thore Vestby

FORORD. Ordfører. Thore Vestby MÅ10 1 INNHOLD FORORD... 3 KAP. 1 INNLEDNING... 4 1.1 HVORFOR KLIMA- OG ENERGIPLAN?... 4 1.2 KOMMUNENS ROLLE OG VIRKEMIDLER... 5 1.3 LESEVEILEDNING TIL PLANEN... 8 KAP. 2 DAGENS SITUASJON I FROGN KOMMUNE

Detaljer

MILJØRAPPORT HELSE SØR-ØST 2010

MILJØRAPPORT HELSE SØR-ØST 2010 MILJØRAPPORT HELSE SØR-ØST 2010 ET VIKTIG STEG INNHOLD 2 Om miljørapporten 3 Et viktig steg 4 Energi 6 Avfall 8 Vannforbruk 10 Innkjøp og miljøkrav 12 Miljørevisjoner i anskaffelser 14 Etiske leverandørkjeder

Detaljer

SKAGERAK ENERGI ÅRSRAPPORT 2013 NØKKELTALL

SKAGERAK ENERGI ÅRSRAPPORT 2013 NØKKELTALL NØKKELTALL 1 Innhold: Nøkkeltall og viktige hendelser 3 Konsernsjefens forord 5 Eierstyring og selskapsledelse 6 «Siden 2008 er våre årlige investeringer mer enn fordoblet, og vi regner med å investere

Detaljer

sektor vis miljøhandlingsplan og helseforetakene

sektor vis miljøhandlingsplan og helseforetakene SYKEHUS OG MILJØ sektor vis miljøhandlingsplan og helseforetakene Rapporten er utarbeidet av Bergfald & Co as på oppdrag fra Helsedepartementet. Ansvarlig: Øystein Solevåg Bergfald & Co as Gøteborggt.

Detaljer

MILJØREDEGJØRELSE 2010 FORSVARSBYGG 18. FEBRUAR 2011. Marvika, Foto: Forsvarsbygg

MILJØREDEGJØRELSE 2010 FORSVARSBYGG 18. FEBRUAR 2011. Marvika, Foto: Forsvarsbygg MILJØREDEGJØRELSE 2010 FORSVARSBYGG 18. FEBRUAR 2011 Marvika, Foto: Forsvarsbygg INNHOLD 1. INNLEDNING OG SAMMENDRAG... 3 2. ORGANISERING AV VIRKSOMHETEN... 4 2.1 ORGANISERING OG ANSATTE... 4 2.2 ETABLISSEMENTER...

Detaljer