Miljøstatusrapport i Oslo Havn 2013 Renere hav, friskere luft og en grønnere by 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Miljøstatusrapport i Oslo Havn 2013 Renere hav, friskere luft og en grønnere by 1"

Transkript

1 Miljøstatusrapport i Oslo Havn 2013 Renere hav, friskere luft og en grønnere by 1

2 Innhold - Renere hav, friskere luft og en grønnere by Oslo Havn KFs miljøpolitikk i Overordna miljø og HMS-mål Oslo Havn KFs miljøpåvirkninger... 3 Ekstern revisjon i Vi er gode på viktige områder:... 6 Status på forbedringer vi ble pålagt av eksterne revisorer i april 2013:... 6 Miljøstatus 2013 i Oslo Havn KF... 7 Avfall - Renere hav; Rent pent og ryddig i hele havna... 7 Biologisk mangfold og fremmede arter:... 9 Grønnere by; vi tar ansvar der vi kan påvirke positivt... 9 Estetikk og kulturminner viser vi fram i Oslo Havn Hav-, vann- og grunnforurensning Renere hav; fjorden er renere enn på 100 år - arbeidet fortsetter Klimagassutslipp og energibruk Friskere luft; flere elbiler og mer miljøeffektiv sjøtransport Luftforurensning (SOx, NOx, partikler og støv) Friskere luft; bedre luftkvalitet i Oslo by Støy flere folk flytter til havna og midt i byen her er det støy Miljøstatusrapport i Oslo Havn 2013 Renere hav, friskere luft og en grønnere by 2

3 Oslo Havn KFs miljøpolitikk i 2013 Oslo Havn KF for et renere hav, friskere luft og en grønnere by! Oslo Havn KF skal gjennom kontinuerlig forbedring sikre en miljøvennlig havn for omgivelsene, byen og våre kunder. Det tas et helhetlig ansvar for miljø i Oslo havnedistrikt for at naboer og andre interessenter som er berørte av havnens miljøpåvirkning skal oppleve Oslo Havn KF som en åpen, proaktiv og løsningsorientert aktør. Ledelsen i Oslo Havn KF skal påse at ansvar og oppgaver for ytre miljø er definert og følges opp. Ytre miljø skal integreres i strategiske vurderinger og operasjonelle beslutninger. Oslo Havn KF skal sikre et tilfredsstillende miljønivå gjennom ivaretakelse av miljø i planlegging, utvikling og drift i henhold til egen målsetting og relevante lovbestemte krav. Status 2013: Miljøpolitikken i Oslo Havn KF har i 2013 fått en gjennomgang. Miljømålene er satt for 2030 og er slik knyttet til havneplanmålene. Delmålene fra vår støy-, blågrønn- og klimastrategi, er knyttet til tiltakstabellen i årsplanen og vil være faste over tid. Målene trenger ikke endres, men tiltakene kan endres årlig om vi ser at vi ikke beveger oss i riktig retning. Overordna miljø og HMS-mål Oslo Havn KF skal legge til rette for å få byens vareforsyning over på kjøl. 2. Oslo Havn KF skal ta miljøhensyn i aktiviteter, prosjekter og anskaffelser 3. Oslo Havn KF skal fortsette arbeidet med støydempende tiltak. 4. Oslo Havn KF skal redusere utslipp av klimagasser med 50 % innen 2030 (i samsvar med Oslo kommunes byøkologiske program) 5. Oslo Havn KF skal produsere mindre avfall og sortere mer 6. Oslo Havn KF skal ha det pent, rent og ryddig rundt oss (gjelder også digitalt) 7. Oslo Havn KFs omstilling og lokaliseringsprosesser skal gjennomføres med fokus på trygghet og medvirkning for de ansatte. 8. Oslo Havn KF skal være en god arbeidsplass der trivsel og helse for de ansatte ivaretas ved å; gi begrunnet ros så ofte vi kan bidra til alle får brukt sin kompetanse være åpne for ideer og er imøtekommende mot folk Status 2013: Ekstern revisjon i 2013 påpekte at våre miljømål ikke stod i forhold til miljøpåvirkningene vi har i Oslo Havn. Årsplanen for 2014 har derfor alle miljøpåvirkningene inkludert tiltak og indikatorer for å måle progresjon. Dette er et eksempel på hvordan vårt systematiske arbeid på miljø, grunnet miljøsertifiseringen ISO 14001, driver arbeidet framover mot et renere hav, friskere luft og en grønnere by. HMS er tatt ut av miljøpolitikken fra og med Oslo Havn KFs miljøpåvirkninger Våre miljøpåvirkninger i Oslo Havn er: Avfall Biologisk mangfold Byutvikling, estetikk og kulturminner Hav, vann og grunn forurensning Klima, energi og luftforurensning Støy Miljøstatusrapport i Oslo Havn 2013 Renere hav, friskere luft og en grønnere by 3

4 Kortversjon av miljøpolitikken i Oslo havn fra 2014 Renere hav, friskere luft og en grønnere by Oslo Havn KF og alle som jobber i Oslo havn påvirker ytre miljø. Oslo Havn KF er stolte av å være miljøsertifisert ISO Dette forplikter oss til å sikre at vår negative miljøpåvirkning er liten, og at vi benytter mulighetene vi har til å påvirke ytre miljø positivt. Miljøpolitikken til Oslo Havn KF beskriver hva vi vil. Vi har tre strategier (Støystrategi, Blågrønn strategi og en påbegynt Klimastrategi), som viser delmål og tiltak for hvordan vi kan bli enda mer miljøeffektive. Gevinsten er et renere hav, friskere luft og en grønnere by som vi alle kan nyte godt av i Oslo. Vi kan slutte å forurense hav, vann og grunn Vi oppleves som en bedre nabo og følger vår støystrategi Vi bevarer mangfoldet med blågrønn strategi Vi viser fram havnas maritime kulturhistorie og bruker estetisk veileder Vi produserer mindre avfall og sorterer mer Vi kutter klimagasser hvert år Vi kan slutte å forurense luft Figuren over viser hvordan aktiviteter i Oslo havn påvirker ytre miljø (identifisert i arbeidet med ISO 14001), og våre visjoner for å redusere egen miljøpåvirkning innen Strategiene har delmål som er ført opp i malen til årsplanen. Tiltakene til hvert delmål utarbeides i hver seksjon. Indikatorer bidrar administrasjonen med å måle. Marked, kommunikasjon og miljø skal spre kunnskap om miljøpolitikken. Miljøstatusrapport i Oslo Havn 2013 Renere hav, friskere luft og en grønnere by 4

5 Blågrønn strategi - vi kan slutte å forurense hav, vann, grunn og luft Blågrønn strategi (2014) bevisstgjør oss på sammenhengen mellom grå, blå og grønne flater for å drive mest mulig miljøeffektivt. Blågrønn strategi viser hvordan Oslo Havn KF jobber for å oppfylle målene i Byøkologisk program i Oslo kommune ( ). Grå struktur i Oslo Havn KF er arealene der det finnes blant annet bebyggelse, havnedrift og veier. Delmål Vi i Oslo havn, salter og støver mindre, og håndterer snø på best mulig måte Delmål Vi i Oslo havn håndterer overvann på best mulig måte Delmål Vi i Oslo havn benytter miljøvennlige kjemikalier og har et bevisst forhold til materialvalg Blå struktur i Oslo Havn KF er fjorden innenfor Oslo kommunegrense. Delmål Vi i Oslo havn bidrar til å stanse forurensning fra skip og havnedrift Delmål Vi i Oslo havn bidrar til å skape gode forhold for livet i havet Grønn struktur i Oslo Havn KF består av plen, blomsterkasser, sedumtak og noen trær. I byutviklingsområdene blir det flere grøntområder fram mot Delmål Vi i Oslo havn bidrar til gode grøntområder og bevarer det biologiske mangfoldet Maritim kulturminneplan og estetiske veiledere vi viser fram havnas maritime kulturhistorie og bruker estetisk veileder Delmål Delmål Vi i Oslo havn er opptatt av god arkitektur og estetikk skal være vårt varemerke Vi i Oslo havn formidler den maritime kulturarven Støystrategi vi oppleves som en bedre nabo Oslo Havn KF har en støystrategi (2013) som gir føringer for hvordan støyutfordringer i regulering, prosjektering, anlegg og driftsfasen skal håndteres. Denne inngår i Handlingsplan mot støy i Oslo kommune ( ). Delmål Vi i Oslo havn er hensynsfulle, jobber forebyggende, evaluerer og sikrer oppfølging av støydempende havnedrift Delmål Vi i Oslo havn jobber for støyforebyggende og optimal drift av containerhåndteringen Delmål Vi i Oslo havn vurderer bruken av best anvendt teknologi i forhold til støy på alle innkjøp av utstyr til havnedriften Klimastrategi vi kutter klimagasser hvert år og sorterer mer avfall Klimastrategien (2014) viser hvordan energiforbruk, avfall, og transportkostnader kan reduseres samtidig som vi kutter klimagasser. Klimastrategien er Oslo Havn KFs oppfølging av Handlingsplan for miljø og klima ( ) og Energistrategien i Oslo kommune ( ). Delmål Vi i Oslo havn kutter klimagasser med mer transport på sjøen Delmål Vi i Oslo havn bidrar til å kutte luftutslipp fra skip og havnedrift Delmål Vi i Oslo havn vurderer å bygge nybygg i henhold til passiv hus og TEK 14 Delmål Vi i Oslo havn velger alternative energikilder Delmål Vi i Oslo havn velger mest miljøeffektive kjøretøy ved innkjøp Delmål Vi i Oslo havn sorterer avfall på en miljøeffektiv måte Miljøstatusrapport i Oslo Havn 2013 Renere hav, friskere luft og en grønnere by 5

6 Ekstern revisjon i 2013 I april 2013 ble vi resertifisert til ISO To revisorer var hos oss i to dager og gikk igjennom hvordan vi jobber med miljø. I april ble Sydhavna og Eiendomsseksjonen, Trafikksentralen, og Bygningsteknisk i teknisk drift og vedlikehold revidert. Her er en kort oppsummering av de eksterne revisorenes funn. Vi er gode på viktige områder: I Oslo Havn er vi bevisst på at vi påvirker miljøet, og vi rydder opp når situasjoner oppstår. I vårt daglige arbeid forsøker vi hele tiden å bli bedre på miljø. Vi er bevisst på vet at vi har en unik mulighet til å påvirke mange til å bli bedre på miljø. Vi får ros for å bruke Environmental Ship Index for premiere miljøvennlig skip. Status på forbedringer vi ble pålagt av eksterne revisorer i april 2013: Miljømåla våre har vi jobbet med og diskutert i seksjonene. Langsiktige mål fram mot 2030 er godkjent i ledergruppen i desember Vi trenger smarte mål og indikatorer for å måle resultater, det har miljøenheten jobbet mye med langsiktige og delmål fra strategiene følges opp i årsplanarbeidet fra og med Det er behov for å tydeliggjøre hvem som har ansvar for å følge opp lovpålagte krav, dette kan vi få bedre til gjennom vårt dokumentstyringsverktøy «skrevne regler». Kommunisere bedre våre miljørabatter og vår miljøpolitikk. Kortversjon av miljøpolitikk med miljømål benyttes i ulike fora eksternt og internt. Registreringer på miljø lagres ikke på et sted. Alt miljø jobber med i Oslo Havn KF er tilgjengelig for alle ansatte og det som er relevant for andre legges ut på oslohavn.no. Vi kan bli flinkere til å jobbe forbyggende. Det er foretatt risikovurderinger på ytre miljø med nesten alle seksjoner i Alle ansatte oppfordres til å registrere avvik og forbedringspunkter på ytre miljø i avvikssystemet vårt. Samle miljøpunkter i alle avtaler for å tydeliggjøre og synliggjøre vår miljøpolitikk. Vi kan ikke kreve at kundene blir miljøsertifisert (EU åpner for dette fra og med 2015), men vi kan oppfordre de til å følge vår miljøpolitikk. Ny mal for kontakter med tydelig miljøforventninger er klar i Miljøstatusrapport i Oslo Havn 2013 Renere hav, friskere luft og en grønnere by 6

7 Miljøstatus 2013 i Oslo Havn KF Her blir alle miljøpåvirkningene i Oslo havn kort oppsummert med status for Miljøpåvirkningene er knyttet til føringer fra MOS sine overordnede miljømål, med tilhørende tiltak slik de fremkommer i Blågrønn by og Bærekraftig bytransport i budsjettarbeidet. Vårt arbeid med ytre miljø stemmer også godt med Byøkologisk program og Handlingsplan for miljø og klima Avfall - Renere hav; Rent pent og ryddig i hele havna Mål: Vi produserer mindre avfall og sorterer mer Vi har flinke folk som holder det rent pent og ryddig i Oslo havn. Og vi er gode på gjenbruk av materialer internt i havna. Det styrker omdømmet vårt. Miljømål 2013: Oslo Havn KF skal produsere mindre avfall og sortere mer. Oslo Havn KF skal ha det pent, rent og ryddig rundt oss (gjelder også digitalt). Havneplanen 2030: Mål 2: Effektiv og veldrevet havn. Mål 5: Miljøvennlig havn og sjøtransport. Mål 6: Bidra til Oslo som attraktiv by. Delmål (klimastrategi 2014): Vi i Oslo havn sorterer avfall på en miljøeffektiv måte (påbegynt klimastrategi). HAV har dedikerte folk som følger opp vår visjon med å ha det rent, pent og ryddig på land og i havnebassenget. I 2013 ble nye, flotte søppelkasser plassert rundt om i havneområdet. Bildet viser Odd i Renholdet. Søppelkassene gir et helhetlig preg på havneområdet. Miljøstatusrapport i Oslo Havn 2013 Renere hav, friskere luft og en grønnere by 7

8 HAV mottar over kai fra anløpende skip (nesten 1000 tonn per år), kontoravfall (100 tonn) og avfall som hentes ut av havnebassenget (80 tonn i året). Alle utbyggingsprosjekter har egne avfallsplaner som følges opp av innleid entreprenør. For å redusere usortert avfall fra sjøen trenger vi se nærmere på en mulig miljøstasjon ute. HAVs anleggsgruppe har en egen sorterings- og gjenbruksstasjon for materialer på Kongshavn. Der er sorteringsgraden 90 % og mer. Vi flinke på gjenbruk og det fortsetter vi med. Mottatt skipsavfall fra cruise er noe redusert i 2013, antagelig fordi antall anløp er redusert fra 173 i 2012 til 159 i Sorteringsgraden er omtrent lik som i fjor. Det ble derfor foretatt en undersøkelse i 2013 som resulterte i at HAV foreslo å skjerpe kravene for å få miljørabatt i Skipene må i 2014 sortere tre fraksjoner (eks. glass, metall, papir) i tillegg til restavfall for å få 40 % rabatt. Vi er spent på å se om tiltaket gir resultater i I 2013 kan alle i kantinen i Skur 38 sortere matavfall. Matavfall skal på plass i ny garasje på Sjursøya i Alle i HAV må trekke eget adgangskort for å få ut sine papirutskrifter. Vi har igjen redusert vårt papiravfall, med sikker utskrift-ordningen stopper vi i gjennomsnitt 111 utskrifter hver eneste dag! I 2014 åpnet en egen miljøstasjon i 3. etasje i skur 38 som erstatter kontorsøppelkassene i hele etasjen. Initiativet fra administrasjonsavdelingen skal evalueres og vurderes utvidet i Avfallsmengden i egne bygg 2013 er omtrent lik som i Sorteringsgraden derimot, ser ut til å ha gått noe ned i Grafene under viser ikke stor økning i matavfall antagelig fordi maten er god og vi er kaster lite mat. Mengden restavfall, derimot, har gått opp. Dette er noe vi kan følge med på i årene fremover, men det vil variere mye med f.eks. perioder med mye rydding og flytteprosesser. Miljøstatusrapport i Oslo Havn 2013 Renere hav, friskere luft og en grønnere by 8

9 Biologisk mangfold og fremmede arter: Grønnere by; vi tar ansvar der vi kan påvirke positivt Mål: Vi bevarer mangfoldet med blågrønn strategi Vi gjør det grønt og trivelig der vi kan, og gir plass til truede arter. Det styrker omdømmet vårt. Miljømål 2013: Mangler i miljømål for 2013, er ivaretatt i miljøpolitikken Havneplanen 2030: Mål 5: Miljøvennlig havn og sjøtransport. Mål 6: Bidra til Oslo som attraktiv by. Delmål (blågrønn strategi): Vi i Oslo havn bidrar til gode grøntområder og bevarer det biologiske mangfoldet. Vi i Oslo havn bidrar til å skape gode forhold for livet i havet. HAV jobber systematisk mot fremmede arter i Oslo havn. Vi fortsetter å opplyse om, og sette fokus på, både ja- og nei-arter også i framtiden. Samtidig håper vi at den blågrønne strategien kan sette ende mer fokus på mer miljøeffektiv drift av våre grå, blå og grønne flater. Blågrønn strategi inkluderer også det grønne i havna. Kartlegging og overvåking er stikkord. I 2013 er det laget en statusrapport på det marine livet på de kunstige revene i Bjørvika og Tjuvholmen som viser at hummeren er sterkt beskattet, samt en botaniker gjennomgikk byhavna på leting etter rødlisteartene som er observert der tidligere. Vi fant ingen. HAV har i 2013 satt i gang tiltak for å bidra til at sylinderknøttsneglen i fjellhyllen ved Akershus festning trives. Det betyr at noen klatreplanter skal fjernes i 2014 for å gi rom til en truet art i byen. Den nye garasjen på Sjursøya har fått et grønt sedumtak, som bidrar til å øke det grønne elementet i Sydhavna. Godshavna er og vil fortsette å være preget av mange helt nødvendige grå flater for å drive en effektiv havn. Samtidig passer vi på å anlegge grønne flater der det er praktisk mulig. Bildet viser Tom, Knut og Ulf Vidar i full sving med blomsterplating. Blågrønn strategi lister opp mulige tiltak for å se om vi kan øke den blågrønne faktoren i deler av Byhavna spesielt i framtiden. Miljøstatusrapport i Oslo Havn 2013 Renere hav, friskere luft og en grønnere by 9

10 Estetikk og kulturminner viser vi fram i Oslo Havn Mål: Vi viser fram havnas maritime kulturhistorie og bruker estetisk veileder Vi har bevisste leietakere som ser sin rolle og har et ansvar for å bevare kulturminner i havna. Det styrker omdømmet vårt. Miljømål 2013: Mangler i miljømål for 2013, er ivaretatt i miljøpolitikken Havneplanen 2030: Mål 5: Miljøvennlig havn og sjøtransport. Mål 6: Bidra til Oslo som attraktiv by. Delmål (estetiske veiledere og maritim kulturminneplan): Vi i Oslo havn er opptatt av god arkitektur og estetikk skal være vårt varemerke. Vi i Oslo havn formidler den maritime kulturarven. HAV planlegger å vise fram havnas maritime kultminner bl.a. i tilknytning til Havnepromenaden og buffersoner i Fjordbyen. I sikringssonen utenfor statsministerens kontor settes det opp utendørs treningsapparater for allmenn benyttelse i løpet av våren Vi har en maritim kulturminneplan, en plan om universell utforming og en estetisk veileder som vi bruker. Dette er verktøy vi bruker. Estetikk og kulturminner er en del av vår påvirkning på ytre miljø. Oslo havn er en viktig del av Fjordbyen og vi bidrar til å dele det maritime særpreget med resten av byen. Miljøstatusrapport i Oslo Havn 2013 Renere hav, friskere luft og en grønnere by 10

11 Hav-, vann- og grunnforurensning Renere hav; fjorden er renere enn på 100 år - arbeidet fortsetter Mål: Vi kan slutte å forurense hav, vann og grunn Samarbeidet på tvers av etater i Oslo kommune knyttet til Vannforskriften er helt avgjørende for å få fjorden renere. Det styrker omdømmet vårt. Miljømål 2013: Oslo Havn KF skal ta miljøhensyn i aktiviteter, prosjekter og anskaffelser. Oslo Havn KF skal ha det pent, rent og ryddig rundt oss (gjelder også digitalt). Havneplanen 2030: Mål 5: Miljøvennlig havn og sjøtransport. Mål 6: Bidra til Oslo som attraktiv by. Delmål (blågrønn strategi): Vi i Oslo havn bidrar til å stanse forurensning fra båter. Vi i Oslo havn bidrar til å stanse forurensning fra land. Vi i Oslo havn, salter og støver mindre, og håndterer snø på best mulig måte. Vi i Oslo havn håndterer overvann på best mulig måte. Vi i Oslo havn benytter miljøvennlige kjemikalier og har et bevisst forhold til materialvalg. Vannforskriften har satt et krav om at alle vannforekomster i Europa skal ha god økologisk og kjemisk tilstand innen Fjorden er karakterisert som sterkt modifisert, på grunn av stor menneskelig påvirkning, og vil ikke nå målet i HAVs blågrønne strategi har stort fokus på vannforskriftens langsiktige mål. Bymiljøetaten har ansvar for å koordinere dette i Vannområde Oslo, som fjorden og Oslo havn er en del av. Tiltaksanalysen var ferdig i november 2013, og brukes som bakgrunnsinformasjon for å lage en helhetlig forvaltningsplan (2015) for hele vannregionen Glomma og Indre Oslofjord. Samarbeidet mellom etater for en renere fjord er godt i gang. Nå har vi fått nesa opp av sedimentene og ser framover for å stoppe forurensningen fra byen vår. I 2013 ble det igangsatt et eget prosjekt for å få oversikt over alle nedgravde oljetanker i Oslo havn. Miljøstatusrapport i Oslo Havn 2013 Renere hav, friskere luft og en grønnere by 11

12 Klimagassutslipp og energibruk Friskere luft; flere elbiler og mer miljøeffektiv sjøtransport Mål: Vi kutter klimagasser hvert år Mer transport fra vei til sjø er Oslo Havns viktigste bidrag til klimaarbeidet. Det styrker omdømmet vårt. Miljømål 2013: Oslo Havn KF skal redusere utslipp av klimagasser med 50 % innen Oslo Havn KF skal ta miljøhensyn i aktiviteter, prosjekter og anskaffelser. Havneplanen 2030: Mål 1: Mer transport på sjø. Mål 4: 40 % flere passasjerer. Mål 3: 50 % mer gods. Mål 5: Miljøvennlig havn og sjøtransport. Delmål (klimastrategi): Vi i Oslo havn kutter klimagasser med mer transport på sjøen. Vi i Oslo havn bidrar til å kutte luftutslipp fra skip. Vi i Oslo havn bygger nybygg i henhold til gjeldende standarder. Vi i Oslo havn velger alternative energikilder. Vi i Oslo havn velger elbiler og mest miljøeffektive kjøretøy ved innkjøp. (forslag fra påbegynt klimastrategi). Godsomsetningen totalt har i 2013 økt med 3,1 %. HAVs hovedmålsetting er å bidra til økt andel sjøtransport, 50 % mer gods og 40 % flere passasjerer på sjøen. Landstrøm (høyspent) til cruiseskip utredes, og arbeidet med å finne en norsk standard for landstrøm (lavspent) til godsskip ble igangsatt i HAV håper å kunne avklare satsingen på landstrøm med en realistisk framdriftsplan i Mer fergetrafikk, økt gods på sjøen og mer landstrøm er viktige klimaoppgaver for HAV. Dette er viktige klimatiltak for byen. I 2013 overtok Oslo Havn Ruters brygger for øybåttrafikken til Lindøya, Bleikøya og Nakholmen. Dette er et samarbeid for å gjøre fergetrafikken mer attraktiv. I 2013 startet arbeidet med vår klimastrategi. Samtidig startet arbeidet for energistrategien i Oslo kommune. HAVs klimastrategi fokuseres på avfall, energi og transport. Klimastrategien er viktig for å planlegge hvordan vi kan redusere klimagassutslipp og holde fokus på energieffektivitet og fornybar Miljøstatusrapport i Oslo Havn 2013 Renere hav, friskere luft og en grønnere by 12

13 energi som er framtiden. Elbilsatsingen i HAV er tydelig med to nye elbiler innkjøpt i 2013 og to nye el-varebiler bestilt. Varebilene og flere elbiler kommer i Vi må samtidig få solgt gamle kjøretøy, slik at vi ikke øker transporten internt i havna når målet er få utslippene ned. Vi måler, og rapporterer til MOS, årlig drivstofforbruk. Målet er at forbruket skal ned når større del av bilparken blir elektrisk. I 2013 gikk det ca liter diesel og ca liter bensin. Dette er faktisk en liten økning fra 2012, hvor det gikk omtrent liter diesel og liter bensin. Vi lurer på om noe av årsaken kan være at vi ikke har vært flinke nok til å selge eventuelt vrake de gamle bilene når nye elbiler er kjøpt inn. I tillegg har vi fått nye maskiner på renhold som erstatter traktorer de brukte før, samt ny og større gravemaskin som bruker mer drivstoff enn før. Vi tror at forbruket vil gå ned i 2014 med to elbiler til som kommer i juni og gammelt utstyr skal selges eller vrakes. Mål: Vi kutter klimagasser hvert år Med LED lys på Akershusstranda har vi mye mer lys for 1/3 av strømforbruket. Det styrker omdømmet vårt. Planlegging av rehabilitering på Nordre Akershuskai ble igangsatt i 2013 og antall parkeringsplasser er foreslått kuttet. Rehabiliteringen vil ta hensyn til å tilrettelegge for syklister. Sykkelsatsingen i Oslo kommune støttes av HAV der vår «sykkel til jobb-aksjon» viste rekordstor deltakelse i 2013 (36 deltakere i 2013, sammenlignet med 29 i 2012). Det ble gjennomført viktige enøktiltak i Strømforbruket i HAV viste en jevn nedgang i , men i 2013 har den økt noe igjen. Dette kan delvis skyldes at 2013 hadde kaldere vintermåneder enn 2012, men oppgraderinger gjort i skur og på uteområder kan også totalt sett ha økt forbruket, selv om det ble valgt energisparende lys og ovner. Det blir spennende å se hvordan jordvarmen og varmepumpene i den nye garasjen på Sjursøya vil gjøre utslag på energimålingene når målerne kommer på plass i Miljøstatusrapport i Oslo Havn 2013 Renere hav, friskere luft og en grønnere by 13

14 Luftforurensning (SOx, NOx, partikler og støv) Friskere luft; bedre luftkvalitet i Oslo by Mål: Vi kan slutte å forurense luften Landstrøm til Color Line gir bedre luftkvalitet i byen, men et landstrømanlegg uten brukere gir ikke friskere luft. Vi må finne de rette løsningene som gir reelle kutt i luftutslipp. Det styrker omdømmet vårt. Miljømål 2013: Mangler i miljømål for 2013, er ivaretatt i miljøpolitikken Havneplanen 2030: Mål 5: Miljøvennlig havn og sjøtransport. Mål 6: Bidra til Oslo som attraktiv by. Delmål (klimastrategi, blågrønn strategi): Vi i Oslo havn bidrar til å kutte luftutslipp fra skip. Vi i Oslo havn velger elbiler og mest miljøeffektive kjøretøy ved innkjøp. Vi i Oslo havn, salter og støver mindre, og håndterer snø på best mulig måte. Vi har fått en teknisk utredning på landstrøm til cruise på Vippetangen. Havnestyret ble orientert i desember Målet er at det tas en beslutning om det videre arbeidet med landstrøm i Oslo havn i Hamburg havn (Altona) ser nå ut til å få det første landstrømanlegget for cruiseskip i Europa. Der planlegges det byggestart høsten Samtidig fortsetter vi dialogen med fergeselskapene for å kunne tilby landstrøm på lik linje som vi har gjort for Color Line som er svært vellykket. Kvalitetssikringen på høyspent landstrømanlegg til cruiseskip på Vippetangen, startet i 2013, viser at dette kan koste mer enn 200 millioner, ikke 60 millioner som først estimert. Og fordi vi trenger plass til frekvensomformere (50 til 60 Hz) med stor kapasitet trengsdet mer enn tre ganger større areal enn først estimert. Et landstrømanlegg til tre cruiseskip og en ferge viser seg vil kreve et bygningsvolum i størrelsesorden med Skur 38. Det er derfor svært viktig å få potensielle brukere engasjert før en slik investering fortas. Oslo Havn KF deltar i et Europeiske samarbeid om høyspent landstrøm til cruise, og det norske samarbeidet som jobber med en mulig lavspentløsning for transportskip. Ny containerterminal på Sjursøya har lagt frem rør i grunnen som muliggjør å trekke ledninger for lavspent landstrøm i framtiden. Miljøstatusrapport i Oslo Havn 2013 Renere hav, friskere luft og en grønnere by 14

15 Mål: Vi kan slutte å forurense luft, vann og grunn Vi skal salte og støve mindre og håndtere snø på en miljøeffektiv måte. Det styrker omdømmet vårt. Støv og salting er et fokusområde i Oslo Havn. Konkrete tiltak er nevnt i blågrønn strategi og følges opp i årsplaner i HAV. NIVA har i 2013 foretatt undersøkelser av miljøpåvirkningen fra NCCs snøsmeltingsanlegg som Bymiljøetaten bruker. Vi venter spent på resultatene som kommer i Det har også kommet klager på støv og støy fra Sørenga. Det er en barnehage på Sørenga som alle entreprenører i området må ta spesielt hensyn til. Det har medført en prosess der Sørenga Utvikling i samarbeid med aktørene i området har utarbeidet en handlingsplan mot støy og støv på Sørenga. Ingar på bildet går bort til entreprenører som har glemt å vanne før de setter i gang med veldig støvende arbeid med sand på Filipstad (Tjuvholmen i bakgrunn). Miljøstatusrapport i Oslo Havn 2013 Renere hav, friskere luft og en grønnere by 15

16 Støy flere folk flytter til havna og midt i byen her er det støy Mål: Vi oppleves som en bedre nabo og følger vår støystrategi Ny containerterminal på Sjursøya er det viktigste støytiltaket i Oslo Havn. Vi skal øke gods med 50 % og passasjertrafikk med 40 %. Ny containerterminal på Sjursøya er det viktigste støytiltaket i Oslo Havn. Derfor er det viktige at vi får en støybevisst operatør på Sjursøya. Det styrker omdømmet vårt. Miljømål 2013: Oslo Havn KF skal fortsette arbeidet med støydempende tiltak. Havneplanen 2030: Miljøvennlig havn og sjøtransport. Bidra til Oslo som attraktiv by. Delmål (støystrategi): Vi i Oslo havn er hensynsfulle, jobber forebyggende, evaluerer og sikrer oppfølging av støydempende havnedrift. Vi i Oslo havn jobber for støyforebyggende og optimal drift av containerhåndteringen. Vi i Oslo havn vurderer bruken av best anvendt teknologi i forhold til støy på alle innkjøp av utstyr til havnedriften. Handlingsplan mot støy i Oslo ( ) ble revidert i Høsten 2013 ble Støystrategien i Oslo Havn KF tatt til orientering i Havnestyret. Denne er tilgjengelig på oslohavn.no og følges opp med årlig rapportering til Fylkesmannen (via BYM). Delmålene fra støystrategien er en del av HAVs årsplan. Blant annet bistod HAV terminaloperatørene i 2013 med støydemping på hengere, og det ble i 2013 skiftet ut Reachstackere som støyer mindre i Sydhavna. Naboundersøkelser gjennomføres annen hvert år (sist i februar 2013), samt årlige nabomøter. Grafen under viser de kontinuerlige støymålinger i Sydhavna (fra oslohavn.no). Det viser en jevn støyproduksjon fra Oslo Havn i perioden Det er lite endringer, men positivt at antall Miljøstatusrapport i Oslo Havn 2013 Renere hav, friskere luft og en grønnere by 16

17 støyhendelser over maks støynivå pr krantime er redusert med %. Det betyr at bevissthet hos kranførere og andre aktører i containerhavna fungerer og er viktig. Årsrapporten for støy i 2013 viser en økning i aktiviteten om natten på Sjursøya og at redusert tilsvarende på Ormsund. Vi sliter fortsatt med, og bryter grensene, for støy på kvelden på Ormsund. 56 Utvikling i samlet tidsmidlet støynivå, utledet støynivå fra havn og tilhørende krantid i perioden db timer Lp,A,T havn kveld Lp,A,T havn natt Lp,A,T totalt kveld Lp,A,T totalt natt Krantid pr. kveld Krantid pr. natt % Utvikling i krantid pr. kveld/natt med drift og driftstid relativt tilgjengelig tid gjennom året i perioden % 130% 120% 110% 100% Krantid pr. kveld med drift (2009=100 %) Krantid pr. natt med drift (2009=100 %) Grad av kveldsdrift. Tilgjengelige timer (2009=100 %) Grad av nattedrift. Tilgjengelige timer (2009=100 %) 90% 80% 70% Miljøstatusrapport i Oslo Havn 2013 Renere hav, friskere luft og en grønnere by 17

18 Støy i havna er mye knyttet til containeromsetningen Støysituasjonen er nært knyttet til containeromsetningen i havna. Følgende figur viser utviklingen i perioden samlet for Ormsund og Sjursøya. Omregning fra antall enheter til TEU skjer ved å multiplisere med 1,65. Utviklingen i 5-årsperioden har vært følgende: - Antall containere som losses og lastes økte totalt med 20 % fra 2009 til Økningen skjedde på Ormsundterminalen var et svakt år for havnedriften. - Skipenes gjennomsnittsstørrelse og last (BT, ant enh) har økt med 30 % på Ormsund, noe mindre på Sjursøya. Det meste av økningen skjedde fra Skipenes liggetid har gått 10 % ned dette til tross for at gjennomsnittlig antall containere pr. skip har gått opp med 20 %. Denne endringen skjedde også fra 2009 til Det betyr at mengden «død» liggetid har gått ned, noe som igjen kan tyde på at noe mer av aktiviteten foregår utenom ordinær arbeidstid. - I 2013 var det et markant fall i aktiviteten mot slutten av året, spesielt på Ormsund-terminalen. Dette skyldes både normale sesongvariasjoner og at det ble kansellert en del anløp på grunn av dårlig vær. - I 2013 har antallet kaianløp økt, mens gjennomsnittlig liggetid og antall enheter losset og lastet pr. kaianløp har gått ned. Dette skyldes at de to operatørene nå i større grad samarbeider om ekspederingen av anløp, noe som fører til flere forhalinger (flyttinger) mellom Sjursøya og Ormsund. Det totale antall kaianløp og skipsbevegelser går dermed opp. Støy fra containervirksomheten i Sydhavna er fortsatt en hovedutfordring i forhold til negativ påvirkning i nabolaget til terminalområdet på Ormsund. Dette vil ikke kunne løses før containervirksomheten på Ormsundterminalen avvikles og overflyttes til Sjursøya når byggetrinn 2 står ferdig i løpet av I premissene for valg av fremtidig operatør på Sjursøya containerterminal er støyhåndtering et viktig tema. Miljøstatusrapport i Oslo Havn 2013 Renere hav, friskere luft og en grønnere by 18

RENERE HAV, FRISKERE LUFT OG EN GRØNNERE BY HVA GJØR OSLO HAVN KF PÅ MILJØ? Per Ø. Halvorsen havneingeniør

RENERE HAV, FRISKERE LUFT OG EN GRØNNERE BY HVA GJØR OSLO HAVN KF PÅ MILJØ? Per Ø. Halvorsen havneingeniør RENERE HAV, FRISKERE LUFT OG EN GRØNNERE BY HVA GJØR OSLO HAVN KF PÅ MILJØ? Per Ø. Halvorsen havneingeniør Havneplanen 2030 Mål 1: mer transport på sjø Sjøveien er miljøveien Sjøveien har kapasitet De

Detaljer

Havnestyret mai 2013. Miljøstatusrapport Oslo Havn KF 2012 1

Havnestyret mai 2013. Miljøstatusrapport Oslo Havn KF 2012 1 Miljøstatusrapport i Oslo Havn KF 2012 Havnestyret mai 2013 Miljøstatusrapport Oslo Havn KF 2012 1 Innhold... 1 Oslo Havn KFs miljøpolitikk... 3 Overordna miljø og HMS mål... 3 ISO 14001 et bevis på at

Detaljer

Anne Sigrid Hamran, havnedirektør i Oslo Havna en kamp om arealer. Og litt om hvorfor varer bør fraktes på båt.

Anne Sigrid Hamran, havnedirektør i Oslo Havna en kamp om arealer. Og litt om hvorfor varer bør fraktes på båt. Anne Sigrid Hamran, havnedirektør i Oslo Havna en kamp om arealer. Og litt om hvorfor varer bør fraktes på båt. Hvorfor skal godset fraktes på båt???? Enhver varetransport starter og slutter med bil. Oslos

Detaljer

Oslo Havn 25. juni 2013.

Oslo Havn 25. juni 2013. Oslo Havn 25. juni 2013. Innhold Framdriften i arbeidet med handlingsplan mot støy i Oslo 2013-2018 3 Bruken av denne støystrategien 3 Begrepsavklaring om Oslo Havn KF 3 Oslo Havn KF jobber for et renere

Detaljer

RAPPORT. Målestasjoner for støy fra Ormsund- og Sjursøyaterminalen. Resultater for år 2014 OSLO HAVN KF SWECO NORGE AS VOSS AKUSTIKK

RAPPORT. Målestasjoner for støy fra Ormsund- og Sjursøyaterminalen. Resultater for år 2014 OSLO HAVN KF SWECO NORGE AS VOSS AKUSTIKK OSLO HAVN KF Målestasjoner for støy fra Ormsund- og Sjursøyaterminalen OPPDRAGSNUMMER 97830432 Resultater for år 2014 SWECO NORGE AS VOSS AKUSTIKK BERNT HEGGØY (UTFØRENDE) ESPEN THOMASSEN (KVALITETSKONTROLL)

Detaljer

Oslo Havn 4. september 2013.

Oslo Havn 4. september 2013. Oslo Havn 4. september 2013. Innhold Bruken av denne støystrategien... 3 Begrepsavklaring om Oslo Havn KF... 3 Oslo Havn KF jobber for et renere hav, friskere luft og en grønnere by!... 4 Er det behov

Detaljer

Anne Sigrid Hamran Havnedirektør i Oslo Havn KF

Anne Sigrid Hamran Havnedirektør i Oslo Havn KF Anne Sigrid Hamran Havnedirektør i Oslo Havn KF 1 Fem tips fra havna som skal gjøre Oslo til en grønnere by 2 1 tips. Vi må få mer gods over på sjø 3 Norges største containerhavn Aldri før har så mange

Detaljer

oslo havn En renere vei til hovedstaden Foto: bård ek

oslo havn En renere vei til hovedstaden Foto: bård ek oslo havn En renere vei til hovedstaden Foto: bård ek gods Norges største godshavn Halve Norge bor under tre timers kjøring fra Oslo havn Kort vei til jernbane og hovedvei Topp moderne og effektive godsterminaler

Detaljer

Miljørapport - Rauma videregående skole

Miljørapport - Rauma videregående skole - Rauma videregående skole Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for Handlingsplan for 212 Rapportstatus: Levert. Generelt År Omsetning Antall årsverk Antall elever og ansatte 29 41 212 38 233

Detaljer

Velkommen til Oslo havn Anne Sigrid Hamran, havnedirektør

Velkommen til Oslo havn Anne Sigrid Hamran, havnedirektør Velkommen til Oslo havn Anne Sigrid Hamran, havnedirektør Dette har jeg tenkt å snakke om Hva driver vi med i Oslo Havn? Hva slags havnevirksomhet blir det nær Sørenga? Havna ligger midt i byen det forplikter

Detaljer

Miljørapport - Molde videregående skole

Miljørapport - Molde videregående skole - Molde videregående skole Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for Handlingsplan for 215 Rapportstatus: Levert. Generelt År Omsetning Antall årsverk Antall elever og ansatte 212 72,4 Millioner

Detaljer

Havnedirektør Anne Sigrid Hamran Oslo Havn KF Fremtidig driftsmodell Oslo

Havnedirektør Anne Sigrid Hamran Oslo Havn KF Fremtidig driftsmodell Oslo Havnedirektør Anne Sigrid Hamran Oslo Havn KF Fremtidig driftsmodell Oslo Oslo Havneplan 2013 2030 Mål for utviklingen av havneområdene Vi tok politikerne på alvor og talte oss bakover Pinlig klar over

Detaljer

Renere hav, friskere luft og en grønnere by Blågrønn strategi i Oslo Havn 2013-2033

Renere hav, friskere luft og en grønnere by Blågrønn strategi i Oslo Havn 2013-2033 Renere hav, friskere luft og en grønnere by Blågrønn strategi i Oslo Havn 2013-2033 Sist oppdatert 8. april 2015 1 2 Sammendrag: Forurensning fra avrenning i Oslo by ender i fjorden. I Ren Oslofjordprosjektet

Detaljer

HAVNEMØTET 2013. Bernt Stilluf Karlsen 24.04.2013

HAVNEMØTET 2013. Bernt Stilluf Karlsen 24.04.2013 HAVNEMØTET 2013 Bernt Stilluf Karlsen 24.04.2013 OSLO HAVN PORTEN TIL NORGE 2 HVORFOR HAVNEPLAN? Oslo Havn KF er en «utpekt havn» i nasjonal sammenheng og skal derfor ha en strategisk plan som illustrerer

Detaljer

Havnedirektør Anne Sigrid Hamran Oslo Havn i fremtiden Swecodagen 2014

Havnedirektør Anne Sigrid Hamran Oslo Havn i fremtiden Swecodagen 2014 Havnedirektør Anne Sigrid Hamran Oslo Havn i fremtiden Swecodagen 2014 Det var da et forferdelig langt tidsperspektiv! 3 Oslo Havneplan 2013 2030 Mål for utviklingen av havneområdene Vi har lange kontrakter!

Detaljer

Miljørapport - KLP - Hovedkontor i Oslo

Miljørapport - KLP - Hovedkontor i Oslo - KLP - Hovedkontor i Oslo Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for Handlingsplan for 215 Rapportstatus: Levert. Generelt År Omsetning Antall årsverk 212 1, Millioner kr. 654 213 869, Millioner

Detaljer

Miljørapport. miljøsertifisert etter ISO 14001 standarden innen 2013.

Miljørapport. miljøsertifisert etter ISO 14001 standarden innen 2013. HELSE BERGEN Haukeland universitetssjukehus Miljørapport 2010 Vi står overfor store miljøutfordringer som klimaendringer, miljøgifter på avveie og tap av biologisk mangfold. Helse Bergen ønsker å ta sitt

Detaljer

Aktiv oppfølging av ytre miljø i sykehus Miljøledelse i Helse Bergen

Aktiv oppfølging av ytre miljø i sykehus Miljøledelse i Helse Bergen Aktiv oppfølging av ytre miljø i sykehus Miljøledelse i Helse Bergen Stener Kvinnsland administrerende direktør Helse Bergen 29.august 2008 Miljøarbeidet i Helse Bergen - historikk 1992 hadde vi ikke

Detaljer

Miljørapport - Fannefjord videregående skole

Miljørapport - Fannefjord videregående skole Miljørapport - Fannefjord videregående skole Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 21 Handlingsplan for 211 Rapportstatus: Levert. Fannefjord videregående skole Miljørapport 21 Generelt År

Detaljer

Miljørapport - Haram vidaregåande skule

Miljørapport - Haram vidaregåande skule - Haram vidaregåande skule Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for Handlingsplan for 215 Rapportstatus: Levert. Generelt År Omsetning Antall årsverk Antall elever og ansatte 28 3, Millioner

Detaljer

Miljørapport - Nasta AS

Miljørapport - Nasta AS - Nasta AS Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for Handlingsplan for 215 Rapportstatus: Levert. Generelt År Omsetning årsverk 213 75, Millioner kr. 78 796, Millioner kr. 73 NB! Omsetning ble

Detaljer

MILJØHÅNDBOK DØGNSERVICE - HVER DAG, HELE ÅRET. Utarbeidet av Godkjent av Dok. Nummer Dato Versjon Ledelsens

MILJØHÅNDBOK DØGNSERVICE - HVER DAG, HELE ÅRET. Utarbeidet av Godkjent av Dok. Nummer Dato Versjon Ledelsens MILJØHÅNDBOK DØGNSERVICE - HVER DAG, HELE ÅRET Utarbeidet av Godkjent av Dok. Nummer Dato Versjon Ledelsens Daglig leder 10.001 200114 1.0 representant 1. Innledning 1.1 Miljøledelse i Vitek AS 1.2 Bedriftsopplysninger

Detaljer

Miljørapport - Møre og Romsdal Fylkeskommune - sentraladministr.

Miljørapport - Møre og Romsdal Fylkeskommune - sentraladministr. - Møre og Romsdal Fylkeskommune - sentraladministr. Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for Handlingsplan for 215 Rapportstatus: Levert Rapportstatus: Tom Generelt År Omsetning Antall årsverk

Detaljer

Utdrag fra miljøpolitikken vedtatt 18. juni 2013. Kristin Patterson Miljørådgiver

Utdrag fra miljøpolitikken vedtatt 18. juni 2013. Kristin Patterson Miljørådgiver MILJØSERTIFISERT SYKEHUS Helse Bergen skal være i fremste rekke innenfor miljøvennlig drift av sykehus og institusjoner. Vi skal kontinuerlig arbeide for miljøforbedringer og reduksjon av negativ miljøpåvirkning.

Detaljer

Miljørapport - Eggen Grafiske

Miljørapport - Eggen Grafiske Miljørapport - Eggen Grafiske Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 211 Handlingsplan for 212 Rapportstatus: Levert. Eggen Grafiske Miljørapport 211 Generelt År Omsetning Antall årsverk 5,53

Detaljer

Miljørapport - Teko print & kopi AS

Miljørapport - Teko print & kopi AS Miljørapport - Teko print & kopi AS Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 212 Handlingsplan for 213 Rapportstatus: Levert. Generelt År Omsetning Antall årsverk 2 9 6,25 Millioner kr 4,14

Detaljer

Miljørapport - Fannefjord videregående skole

Miljørapport - Fannefjord videregående skole - Fannefjord videregående skole Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for Handlingsplan for 215 Rapportstatus: Levert. Generelt År Omsetning Antall årsverk Antall elever og ansatte 212 8,6 Millioner

Detaljer

Miljørapport - Fagerlia vidaregåande skule

Miljørapport - Fagerlia vidaregåande skule - Fagerlia vidaregåande skule Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for Handlingsplan for 215 Rapportstatus: Levert. Generelt År Omsetning Antall årsverk Antall elever og ansatte 75,54 Millioner

Detaljer

Miljørapport - Byggmester Bjarne AS

Miljørapport - Byggmester Bjarne AS Miljørapport - Byggmester Bjarne AS Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 213 Handlingsplan for 214 Rapportstatus: Levert. Generelt År Omsetning Antall årsverk 212 13, Millioner kr. 53 213

Detaljer

Miljørapport - KLP Banken AS

Miljørapport - KLP Banken AS Miljørapport - KLP Banken AS Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 213 Handlingsplan for 214 Rapportstatus: Levert. Generelt År Omsetning Antall årsverk 211 1 33, Millioner kr. 52 212 1 16,

Detaljer

Miljørapport - Kaffehuset Friele AS

Miljørapport - Kaffehuset Friele AS Miljørapport - Kaffehuset Friele AS Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 211 Handlingsplan for 212 Rapportstatus: Levert. Generelt År Omsetning Antall årsverk 648, Millioner kr 68, Millioner

Detaljer

Miljørapport - Kommunalbanken AS

Miljørapport - Kommunalbanken AS Miljørapport - Kommunalbanken AS Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 2013 Handlingsplan for 2014 Rapportstatus: Levert. Generelt År Omsetning Antall årsverk 2008 640,00 Millioner kr. 2009

Detaljer

Miljørapport - Eltonåsen skole og SFO

Miljørapport - Eltonåsen skole og SFO Miljørapport - Eltonåsen skole og SFO Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 214 Handlingsplan for 215 Rapportstatus: Levert. Eltonåsen skole og SFO Miljørapport 214 Generelt År Omsetning

Detaljer

Landstrøm fra ide til realisering. Eva Britt Isager Klimasjef Bergen kommune

Landstrøm fra ide til realisering. Eva Britt Isager Klimasjef Bergen kommune Landstrøm fra ide til realisering Eva Britt Isager Klimasjef Bergen kommune 29.mai 2008 Det igangsettes et prosjekt parallelt med arbeidet med plan for indre havn. Prosjektets visjon skal være "Bergen

Detaljer

Miljørapport - Nordre Sunnmøre og Søre Romsdal tannhelsedistrikt

Miljørapport - Nordre Sunnmøre og Søre Romsdal tannhelsedistrikt - Nordre Sunnmøre og Søre Romsdal tannhelsedistrikt Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for Handlingsplan for 215 Rapportstatus: Levert Generelt År Omsetning Antall årsverk 21 28 211 6,4 Millioner

Detaljer

Miljørapport - Fannefjord videregående skole

Miljørapport - Fannefjord videregående skole Miljørapport - Fannefjord videregående skole Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 211 Handlingsplan for 212 Rapportstatus: Levert. Fannefjord videregående skole Miljørapport 211 Generelt

Detaljer

Miljørapport - Surnadal vidaregåande skole

Miljørapport - Surnadal vidaregåande skole - Surnadal vidaregåande skole Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for Handlingsplan for 215 Rapportstatus: Levert. Generelt År Omsetning Antall årsverk Antall elever og ansatte 21 27, Millioner

Detaljer

Miljørapport - GETEK AS

Miljørapport - GETEK AS Miljørapport - GETEK AS Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 2012 Handlingsplan for 2013. Rapportstatus: Levert Generelt År Omsetning Antall årsverk 2 008 6,60 Millioner kr 2 009 11,20 Millioner

Detaljer

Miljørapport - KLP Banken AS

Miljørapport - KLP Banken AS - KLP Banken AS Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for Handlingsplan for 215 Rapportstatus: Levert. Generelt År Omsetning Antall årsverk 212 1 16, Millioner kr. 53 213 956, Millioner kr. 52

Detaljer

AVFALL I BYØKOLOGISK PROGRAM. Miljøvernleder Guttorm Grundt Byrådsavdeling for miljø og samferdsel, Oslo kommune

AVFALL I BYØKOLOGISK PROGRAM. Miljøvernleder Guttorm Grundt Byrådsavdeling for miljø og samferdsel, Oslo kommune AVFALL I BYØKOLOGISK PROGRAM Miljøvernleder Guttorm Grundt Byrådsavdeling for miljø og samferdsel, Oslo kommune VISJONER Oslo skal være en by i bærekraftig utvikling preget av økonomisk, sosial og kulturell

Detaljer

MILJØSERTIFISERING. Fyll inn kun i hvite felt.

MILJØSERTIFISERING. Fyll inn kun i hvite felt. MILJØSERTIFISERING Fyll inn kun i hvite felt. Miljøsertifisering 212 213 tjenestesteder sertifisert 58 55 gjenstående tjenestesteder å sertifisere 12 13 tjenestesteder som p.t. ikke kan sertifiseres pga

Detaljer

KRISTIANSAND HAVN KF ET MILJØVENNLIG TRANSPORTKNUTEPUNKT NÆRMEST MARKEDET

KRISTIANSAND HAVN KF ET MILJØVENNLIG TRANSPORTKNUTEPUNKT NÆRMEST MARKEDET Strategiplan 2013-2025 KRISTIANSAND HAVN KF ET MILJØVENNLIG TRANSPORTKNUTEPUNKT NÆRMEST MARKEDET Vedtatt av Havnestyret pr. 15.10.2013 VÅR VISJON: Kristiansand Havn KF - et miljøvennlig transportknutepunkt

Detaljer

Miljørapport - Nordnes Verksteder AS

Miljørapport - Nordnes Verksteder AS - Nordnes Verksteder AS Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for Handlingsplan for 2015 Rapportstatus: Levert. Generelt År Omsetning Antall årsverk 2009,90 Millioner kr. 20,30 Millioner kr.

Detaljer

Velkommen til beboermøte for Sørenga

Velkommen til beboermøte for Sørenga Velkommen til beboermøte for Sørenga HAV Eiendom Bjørvika Infrastruktur Sørenga Utvikling Hva vil skje på Sørenga fremover? Byggetrinn 5: Innflytting 3. kvartal 2015 Byggetrinn 6: Innflytting 4. kvartal

Detaljer

Miljørapport - KLP - Hovedkontor i Oslo

Miljørapport - KLP - Hovedkontor i Oslo Miljørapport - KLP - Hovedkontor i Oslo Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 2013 Handlingsplan for 2014 Rapportstatus: Levert. Generelt År Omsetning Antall årsverk 2008 10 000,00 Millioner

Detaljer

Ny kontrakt for Containerterminalen i OSLO HAVN - sett i perspektiv

Ny kontrakt for Containerterminalen i OSLO HAVN - sett i perspektiv Ny kontrakt for Containerterminalen i OSLO HAVN - sett i perspektiv Bernt Stilluf Karlsen Styreleder Oslo Havn KF Container Terminalen Ferdig utviklet 1 Container Terminalen I tall Kapasiteter: Fra 260.000

Detaljer

Miljørapport - KLP - Hovedkontor i Oslo

Miljørapport - KLP - Hovedkontor i Oslo Miljørapport - KLP - Hovedkontor i Oslo Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 2011 Handlingsplan for 2012 Rapportstatus: Levert. Generelt År Omsetning Antall årsverk 10 000,00 Millioner kr

Detaljer

Hva er et miljøledelsessystem?

Hva er et miljøledelsessystem? Hva er et miljøledelsessystem? o Integrert rutiner i styringssystemene for å sikre o Oversikt over virksomhetens miljøbelastning/risiko o Lovlig drift o Mer miljøeffektivitet (dvs. mindre miljøbelastning

Detaljer

Rapportering av miljøindikatorer i SFT 2007

Rapportering av miljøindikatorer i SFT 2007 Rapportering av miljøindikatorer i SFT TA-2388/28 Innhold 1. Historikk side 3 2. Sammendrag og miljøprioriteringer 28 side 3 3. Rapport for perioden 1998- side 4 4. Bygg og energi side 4 5. Innkjøp side

Detaljer

Miljørapport - Eggen Grafiske

Miljørapport - Eggen Grafiske Miljørapport - Eggen Grafiske Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 21 Handlingsplan for 211 Rapportstatus: Levert. Eggen Grafiske Miljørapport 21 Generelt Omsetning 5,53 Millioner kr NB!

Detaljer

Miljørapport - KLP - Hovedkontor i Oslo

Miljørapport - KLP - Hovedkontor i Oslo Miljørapport - KLP - Hovedkontor i Oslo Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 2011 Handlingsplan for 2012 Rapportstatus: Levert. Generelt År Omsetning Antall årsverk 10 000,00 Millioner kr

Detaljer

Miljørapport - Fannefjord videregående skole

Miljørapport - Fannefjord videregående skole Miljørapport - Fannefjord videregående skole Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 212 Handlingsplan for 213 Rapportstatus: Levert. Generelt År Omsetning Antall årsverk Antall elever og ansatte

Detaljer

Miljørapport - KLP - Regionkontoret i Oslo

Miljørapport - KLP - Regionkontoret i Oslo Miljørapport - KLP - Regionkontoret i Oslo Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 21 Handlingsplan for 211 Rapportstatus: Levert. Generelt Omsetning 1, Millioner kr 1, Millioner kr 1, Millioner

Detaljer

Miljørapport - Fannefjord videregående skole

Miljørapport - Fannefjord videregående skole Miljørapport - Fannefjord videregående skole Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 213 Handlingsplan for 214 Rapportstatus: Levert. Generelt År Omsetning Antall årsverk Antall elever og ansatte

Detaljer

Miljørapport - Tingvoll vidaregåande skole

Miljørapport - Tingvoll vidaregåande skole - Tingvoll vidaregåande skole Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for Handlingsplan for 215 Rapportstatus: Levert Rapportstatus: Tom. 2 Kommentarer: Staples: 8 produkter, Norengros: 4 produkter

Detaljer

Miljørapport - Herøy vidaregåande skule, avd. Vanylven

Miljørapport - Herøy vidaregåande skule, avd. Vanylven - Herøy vidaregåande skule, avd. Vanylven Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for Handlingsplan for 215 Rapportstatus: Levert. Generelt År Omsetning Antall årsverk Antall elever og ansatte

Detaljer

Miljørapport - Norges Naturvernforbund. Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 2009

Miljørapport - Norges Naturvernforbund. Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 2009 Miljørapport - Norges Naturvernforbund Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 29 Handlingsplan for 21 Norges Naturvernforbund Miljørapport 29 Generelt Omsetning 24,4 Millioner kr 37, Millioner

Detaljer

Miljørapport - Ålesund videregående skole

Miljørapport - Ålesund videregående skole - Ålesund videregående skole Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for Handlingsplan for 215 Rapportstatus: Levert. Generelt År Omsetning Antall årsverk Antall elever og ansatte 8,85 Millioner

Detaljer

Kommunedelplan Bergen indre havn. Mette Svanes Etat for Plan og geodata Bergen 20.01.09

Kommunedelplan Bergen indre havn. Mette Svanes Etat for Plan og geodata Bergen 20.01.09 Mette Svanes Etat for Plan og geodata Bergen 20.01.09 Planområde Plankart Kommunedelplan Bergen indre havn Arealplan (etter Plan- og bygningsloven) for sjøfronten på strekningen Ytre Sandviken Laksevåg

Detaljer

2007/3108-45 15.10.2012. Til stede: Trond Stenvik, Anders Bjøru, Bente Eidesmo, Roger Hasselvold og Asle Lydersen

2007/3108-45 15.10.2012. Til stede: Trond Stenvik, Anders Bjøru, Bente Eidesmo, Roger Hasselvold og Asle Lydersen Overhalla kommune Sentraladministrasjonen Referanse 2007/3108-45 15.10.2012 Dato Referat fra Ledelsens gjennomgåelse 15.10.12 Til stede: Trond Stenvik, Anders Bjøru, Bente Eidesmo, Roger Hasselvold og

Detaljer

Ledelsens gjennomgang av miljøstyringssystemet pr. 31.12.2014. Miljøingeniør Kristin Evju

Ledelsens gjennomgang av miljøstyringssystemet pr. 31.12.2014. Miljøingeniør Kristin Evju Ledelsens gjennomgang av miljøstyringssystemet pr. 31.12.2014 Miljøingeniør Kristin Evju Miljøsertifisering etter ISO 14001 standarden Krav fra HOD: alle sykehus skal være sertifisert etter ISO 14001 innen

Detaljer

Innføring av miljøledelse ved helseforetakene en veileder

Innføring av miljøledelse ved helseforetakene en veileder NORD MIDT-NORGE SØR-ØST Innføring av miljøledelse ved helseforetakene en veileder NORD MIDT-NORGE SØR-ØST VEST November 2011 Linda Karen Eide VEST Innledning Helse- og omsorgsdepartementet har satt krav

Detaljer

Miljørapport - KLP - Hovedkontor i Oslo

Miljørapport - KLP - Hovedkontor i Oslo Miljørapport - KLP - Hovedkontor i Oslo Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 2012 Handlingsplan for 2013 Rapportstatus: Lagret. Generelt År Omsetning Antall årsverk 10 000,00 Millioner kr

Detaljer

smi energi & miljø as bistår som faglig rådgiver.

smi energi & miljø as bistår som faglig rådgiver. Innledning og bakgrunn Denne statusrapporten vil identifisere arbeidsområder og tema som skal danne grunnlag for en strategisk plan for miljøforbedringer og miljøstyring i Ipark. Rapporten kan brukes som

Detaljer

Miljørapport - Sunndal vidaregåande skole

Miljørapport - Sunndal vidaregåande skole Miljørapport - Sunndal vidaregåande skole Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 213 Handlingsplan for 214 Rapportstatus: Levert. Generelt År Omsetning Antall årsverk Antall elever og ansatte

Detaljer

Miljørapport - GETEK AS

Miljørapport - GETEK AS Miljørapport - GETEK AS Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 21 Handlingsplan for 211 Rapportstatus: Levert. GETEK AS Miljørapport 21 Generelt Omsetning 6,6 Millioner kr 11,2 Millioner kr

Detaljer

Miljørapport - Volda vidaregåande skule

Miljørapport - Volda vidaregåande skule Miljørapport - Volda vidaregåande skule Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 212 Handlingsplan for 213 Rapportstatus: Levert. Generelt År Omsetning Antall årsverk Antall elever og ansatte

Detaljer

Anne Sigrid Hamran, havnedirektør Oslo Havn KF. Fremtidens informasjonsløsninger for effektive havner

Anne Sigrid Hamran, havnedirektør Oslo Havn KF. Fremtidens informasjonsløsninger for effektive havner Anne Sigrid Hamran, havnedirektør Oslo Havn KF Fremtidens informasjonsløsninger for effektive havner Oslo Havn KF - formål Sørge for en effektiv og rasjonell havnedrift Tilrettelegge for effektiv og miljøvennlig

Detaljer

Miljørapport - Avigo Barnehage AS

Miljørapport - Avigo Barnehage AS Miljørapport - Avigo Barnehage AS Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 21 Handlingsplan for 211 Rapportstatus: Levert. Avigo Barnehage AS Miljørapport 21 Generelt Omsetning Antall barnehagebarn

Detaljer

Miljørapport - Renholdssoner AS

Miljørapport - Renholdssoner AS Miljørapport - Renholdssoner AS Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 212 Handlingsplan for 21 Rapportstatus: Levert. Renholdssoner AS Miljørapport 212 Generelt År Omsetning Antall årsverk

Detaljer

Miljørapport - Atlanten videregående skole

Miljørapport - Atlanten videregående skole Miljørapport - Atlanten videregående skole Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 21 Handlingsplan for 211 Rapportstatus: Levert. Atlanten videregående skole Miljørapport 21 Generelt År Omsetning

Detaljer

53 300 par sko kommer sjøveien til Oslo hver dag. Foto: Bård Ek

53 300 par sko kommer sjøveien til Oslo hver dag. Foto: Bård Ek Å R E T 2 0 0 9 53 300 par sko kommer sjøveien til Oslo hver dag. Foto: Bård Ek 1 Norges største offentlige havn Oslo Havn er Norges største offentlige gods- og passasjerhavn. En vanlig uke kommer det

Detaljer

Miljørapport - Kaffehuset Friele AS

Miljørapport - Kaffehuset Friele AS Miljørapport - Kaffehuset Friele AS Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 212 Handlingsplan for 213 Rapportstatus: Levert. Generelt År Omsetning Antall årsverk 648, Millioner kr 68, Millioner

Detaljer

Miljøledelsessystemet årsrapport 2009 Merk og skriv tittel -- For tittel over 2

Miljøledelsessystemet årsrapport 2009 Merk og skriv tittel -- For tittel over 2 Miljøledelsessystemet årsrapport 2009 Merk og skriv tittel -- For tittel over 2 TA 2619 2010 1. Historikk Klima- og forurensningsdirektoratet (tidligere SFT) deltok i demonstrasjonsprosjektet Grønn stat

Detaljer

Miljørapport - Øyane sykehjem

Miljørapport - Øyane sykehjem Miljørapport - Øyane sykehjem Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 2013 Handlingsplan for 2014 Rapportstatus: Levert. Generelt År Omsetning Antall årsverk Antall plasser 2011 70 58 2012

Detaljer

Miljørapport - Kaffehuset Friele AS

Miljørapport - Kaffehuset Friele AS Miljørapport - Kaffehuset Friele AS Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 21 Handlingsplan for 211 Rapportstatus: Levert. Generelt Omsetning 648, Millioner kr 68, Millioner kr NB! Omsetning

Detaljer

Miljørapport - Red Cross Nordic United World College

Miljørapport - Red Cross Nordic United World College Miljørapport - Red Cross Nordic United World College Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 211 Handlingsplan for 212 Rapportstatus: Levert. Generelt År Omsetning Antall årsverk Antall elever

Detaljer

Forurenset sjøbunn i kommunale trafikkhavner ansvar, virkemidler og tiltak. Hilde B. Keilen, sedimentseksjonen Klif

Forurenset sjøbunn i kommunale trafikkhavner ansvar, virkemidler og tiltak. Hilde B. Keilen, sedimentseksjonen Klif Forurenset sjøbunn i kommunale trafikkhavner ansvar, virkemidler og tiltak Hilde B. Keilen, sedimentseksjonen Klif Hilde B. Keilen, senioringeniør sedimentseksjonen Myndighetenes arbeid med forurenset

Detaljer

LONGYEARBYEN LOKALSTYRE Bydrift KF. Miljøpolitikk for Bydrift KF 2012-2015

LONGYEARBYEN LOKALSTYRE Bydrift KF. Miljøpolitikk for Bydrift KF 2012-2015 LONGYEARBYEN LOKALSTYRE Bydrift KF Miljøpolitikk for Bydrift KF 2012-2015 Bakgrunn NS-EN ISO 14001:2004 sier følgende: «Den øverste ledelsen skal fastsette organisasjonens miljøpolitikk og sikre at miljøpolitikken

Detaljer

Miljørapport - Fannefjord videregående skole

Miljørapport - Fannefjord videregående skole Miljørapport - Fannefjord videregående skole Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 29 Handlingsplan for 21 Rapportstatus: Levert. Fannefjord videregående skole Miljørapport 29 Generelt År

Detaljer

Oslo Havn KF inviterer naboer av Sydhavna Nabomøte 24. mai 2016

Oslo Havn KF inviterer naboer av Sydhavna Nabomøte 24. mai 2016 Oslo Havn KF inviterer naboer av Sydhavna Nabomøte 24. mai 2016 Tema på dagens nabomøte i Sydhavna Hva skjer på Ormsund terminal framover? 1. Prosessen videre for ny havnedrift på Ormsund 2. Aktør informerer

Detaljer

Nasjonal politikk for vann i bymiljøet

Nasjonal politikk for vann i bymiljøet Nasjonal politikk for vann i bymiljøet FAGUS Vinterkonferanse 3.februar 2009 1 Ved seniorrådgiver Fagus Unn 3.februar Ellefsen, 2009 Miljøverndepartementet Foto: Oslo kommune Foto: Fredrikstad kommune

Detaljer

Byutvikling og levende havnemiljø Havneutbygging med vekt på miljø og arkitektur (Kulturminner og reguleringsplaner)

Byutvikling og levende havnemiljø Havneutbygging med vekt på miljø og arkitektur (Kulturminner og reguleringsplaner) Havnedirektør Oslo Anne Sigrid Hamran Byutvikling og levende havnemiljø Havneutbygging med vekt på miljø og arkitektur (Kulturminner og reguleringsplaner) Oslo Havn KF hva er vi, hva har vi holdt på med

Detaljer

Miljørapport - Oslo Vognselskap AS

Miljørapport - Oslo Vognselskap AS - Oslo Vognselskap AS Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for Handlingsplan for 215 Rapportstatus: Levert. Generelt År Omsetning Antall årsverk 212 482,8 Millioner kr. 7 213 555,2 Millioner

Detaljer

Miljørapport - GETEK AS

Miljørapport - GETEK AS Miljørapport - GETEK AS Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 211 Handlingsplan for 212 Rapportstatus: Levert. GETEK AS Miljørapport 211 Generelt År Omsetning Antall årsverk 6,6 Millioner

Detaljer

Vårt miljøfotspor vårt ansvar

Vårt miljøfotspor vårt ansvar Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Vårt miljøfotspor vårt ansvar Administrerende

Detaljer

Miljørapport - Voksenåsen AS

Miljørapport - Voksenåsen AS - Voksenåsen AS Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for Handlingsplan for 2015 Rapportstatus: Levert. Generelt År Omsetning Antall årsverk Antall gjestedøgn 2005 36,18 Millioner kr. 2006 34,78

Detaljer

Miljørapport - Haram vidaregåande skule

Miljørapport - Haram vidaregåande skule Miljørapport - Haram vidaregåande skule Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 211 Handlingsplan for 212 Rapportstatus: Levert. Generelt År Omsetning Antall årsverk Antall elever og ansatte

Detaljer

Miljørapport - Tekna - Teknisk-naturvitenskapelig forening

Miljørapport - Tekna - Teknisk-naturvitenskapelig forening Miljørapport - Tekna - Teknisk-naturvitenskapelig forening Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 28 Handlingsplan for 29 Rapportstatus: Levert. Tekna - Teknisk-naturvitenskapelig forening

Detaljer

Miljørapport - Oslo Vognselskap AS

Miljørapport - Oslo Vognselskap AS Miljørapport - Oslo Vognselskap AS Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 212 Handlingsplan for 213 Rapportstatus: Levert. Generelt År Omsetning Antall årsverk 357,16 Millioner kr 461,8 Millioner

Detaljer

Teko print & kopi AS

Teko print & kopi AS 6.1.215 Statistikk Teko print & kopi AS Miljøfyrtårn Teko print & kopi AS Miljørapport for 214 Du har levert miljørapporter for årene: 29 21 211 212 213 214 Arbeidsmiljø Sykefravær i prosent 25 2 21 %

Detaljer

Miljørapport - Sagene samfunnshus

Miljørapport - Sagene samfunnshus Miljørapport - Sagene samfunnshus Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 212 Handlingsplan for 213 Rapportstatus: Levert. Generelt År Omsetning Antall årsverk 2 8 1,9 Millioner kr 2 9 3,5

Detaljer

Kristiansand Havn KF

Kristiansand Havn KF Kristiansand Havn KF «Et miljøvennlig transportknutepunkt nærmest markedet» Utpekt havn Hvem er utpekte og hva ligger i begrepet? Stavanger Bergen Oslo Tromsø Kristiansand Bodø Trondhjem Hvorfor er Kristiansand

Detaljer

Miljørapport - Oslo kommune, Plan- og bygningsetaten. Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 2009

Miljørapport - Oslo kommune, Plan- og bygningsetaten. Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 2009 Miljørapport - Oslo kommune, Plan- og bygningsetaten Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 29 Handlingsplan for 21 Oslo kommune, Plan- og bygningsetaten Miljørapport 29 Generelt Omsetning

Detaljer

Oslo Havn KF Havnedirektøren

Oslo Havn KF Havnedirektøren Oslo Havn KF Havnedirektøren Utv. nr. Utvalg Møtedato ST 56/11 Havnestyre 20.10.2011 Saksbehandlende avdeling: Administrasjonsavdelingen Saksbehandler: Anne-Marie Alnes Bakkerud Dato: 15.09.2011 Saksnummer:

Detaljer

Miljørapport - Hovedorganisasjonen Virke

Miljørapport - Hovedorganisasjonen Virke Miljørapport - Hovedorganisasjonen Virke Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 211 Handlingsplan for 212 Rapportstatus: Levert. Generelt År Omsetning Antall årsverk 2 8 127, Millioner kr

Detaljer

Regional plan for vannforvaltning For vannregion Glomma og Grensevassdragene

Regional plan for vannforvaltning For vannregion Glomma og Grensevassdragene Regional plan for vannforvaltning For vannregion Glomma og Grensevassdragene Vannregionene: Fra Tydal i nord til Fredrikstad i sør. Norges Lengste elv Norges største innsjø 13 % av Norges areal 13 vannområder:

Detaljer

Miljørapport - Sykkylven videregående skole

Miljørapport - Sykkylven videregående skole Miljørapport - Sykkylven videregående skole Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 212 Handlingsplan for 213 Rapportstatus: Levert. Sykkylven videregående skole Miljørapport 212 Generelt År

Detaljer

Vann-Nett og medvirkning i gjennomføringen av EUs vanndirektiv og vannforvaltning

Vann-Nett og medvirkning i gjennomføringen av EUs vanndirektiv og vannforvaltning Vann-Nett og medvirkning i gjennomføringen av EUs vanndirektiv og vannforvaltning GIS i vassdrag, 20. 21. januar 2010 NOVA konferansesenter, Trondheim Hege Sangolt, Direktoratet for naturforvaltning EUs

Detaljer

Protokoll fra havnestyrets møte 27.09.2007 Protokoll fra havnestyrets møte 27.09.2007 ble godkjent og undertegnet.

Protokoll fra havnestyrets møte 27.09.2007 Protokoll fra havnestyrets møte 27.09.2007 ble godkjent og undertegnet. Oslo kommune Oslo Havn KF UTSKRIFT AV PROTOKOLL FRA OSLO HAVNESTYRE Til stede: Forfall: Tilstede varamedlem: Møtested: Bernt Stilluf Karlsen (leder), Erna Ansnes, Knut Roger Andersen, Hilde Barstad, Pål

Detaljer