Nr Side NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Nr. 15 2005 Side 2271 2413 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv."

Transkript

1 Nr Side NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 15 Utgitt 30. desember 2005

2 Innhold Side Lover og ikrafttredelser. Delegering av myndighet 2005 Des. 16. Lov nr. 117 om endr. i lov 9. mai 1997 nr. 26 om Statens investeringsfond for næringsvirksomhet i utviklingsland (NORFUND) Des. 16. Lov nr. 118 om endr. i folketrygdloven og i enkelte andre lover Des. 16. Lov nr. 119 om endr. i lov 28. februar 1997 nr. 19 om folketrygd og lov 6. mai 1988 nr. 22 om lønnsplikt under permittering Des. 9. Ikrafttr. av lov 10. juni 2005 nr. 42 om endringer i verdipapirhandelloven mv. (gjennomføring av prospektdirektivet) (Nr. 1428) Des. 9. Ikrafttr. av lov 19. desember 2003 nr. 120 om endringer i lov 13. juni 1997 nr. 44 om aksjeselskaper, lov 13. juni 1997 nr. 45 om allmennaksjeselskaper og i enkelte andre lover (likestilling i styrer i statsaksjeselskaper, statsforetak, allmennaksjeselskaper mv.) (Nr. 1429) Des. 9. Deleg. av myndighet til Justis- og politidepartementet og Kommunal- og regionaldepartementet etter burettslagslova kapittel 6 (Nr. 1439) Des. 14. Endr. i delvis ikrafttredelse av lov 10. desember 2004 nr. 81 om endringer i lov 17. juli 1998 nr. 56 om årsregnskap m.v. (regnskapsloven) og enkelte andre lover (gjennomføring av EØS-regler om anvendelse av internasjonale regnskapsstandarder m.m.) (Nr. 1458) Des. 16. Omorganisering av departementsstrukturen fra 1. januar 2006 (Nr. 1479) Forskrifter 2005 Des. 5. Forskrift om midlertidige forebyggende tiltak for å hindre smitte av høypatogen aviær influensa fra ville fugler til fjørfe og andre fugler holdt i fangenskap (Nr. 1417) Des. 9. Forskrift om forsikringsformidling (Nr. 1421) Des. 9. Forskrift om opplysninger i prospekter (Nr. 1422) Des. 9. Forskrift om gjennomføring av prospektkontrollen (Nr. 1423) Des. 9. Forskrift om unntak fra prospektplikt (Nr. 1424) Des. 9. Forskrift om overgangsregler i forbindelse med endringer i prospektregler i verdipapirhandelloven kapittel 5 (Nr. 1425) Nov. 24. Forskrift om registrering av politiske partier (Nr. 1433) Des. 1. Forskrift om bachelorgraden ved Høgskolen i Oslo (Nr. 1434) Des. 5. Forskrift om kvoter i jakt på kystsel i 2006 (Nr. 1435) Des. 12. Forskrift om regulering av fisket etter sjøtunge i EU-sonen i 2006 (Nr. 1440) Des. 12. Forskrift om regulering av fisket etter dyphavsarter i ICES statistikkområder X, XII og XIV utenfor noen stats jurisdiksjon (internasjonalt område) i 2006 (Nr. 1441) Des. 12. Forskrift om salær fra det offentlige til advokater m.fl. etter faste satser (stykkprissatser) ved fri rettshjelp og i straffesaker (Nr. 1442) Des. 12. Forskrift til lov om fri rettshjelp (Nr. 1443) Des. 12. Eksamensforskrift ved Diakonissehjemmets Høgskole (Nr. 1444) Des. 13. Forskrift til rammeplan for førskolelærerutdanning (Nr. 1448) Des. 13. Forskrift til rammeplan for allmennlærerutdanning (Nr. 1449) Des. 13. Forskrift til rammeplan for faglærerutdanning i musikk, dans og drama (Nr. 1450) Des. 13. Forskrift til rammeplan for faglærerutdanning i praktiske og estetiske fag (Nr. 1451) Des. 13. Forskrift til rammeplan for faglærerutdanning i kroppsøving og idrettsfag (Nr. 1452) Des. 13. Forskrift til rammeplan for faglærerutdanning i formgiving, kunst og håndverk (Nr. 1453) Des. 13. Forskrift til rammeplan for praktisk-pedagogisk utdanning (Nr. 1454) Des. 14. Forskrift om regulering av fisket etter rødspette i Nordsjøen og Skagerrak i 2006 (Nr. 1459) Des. 14. Forskrift om regulering av fisket etter reker i Nordsjøen og Skagerrak i 2006 (Nr. 1460) Des. 14. Forskrift om regulering av fisket etter breiflabb i 2006 (Nr. 1464) Nov. 22. Forskrift om vern av produktnemninga Eplejuice frå Hardanger som beskytta geografisk nemning (Nr. 1468) Des. 7. Forskrift om eksamen ved Diakonhjemmet Høgskole (Nr. 1471) Des. 7. Forskrift om lokalt opptak og rangering av søkere til masterutdanninger og videreutdanninger ved Diakonhjemmet Høgskole (Nr. 1472)

3 Des. 13. Forskrift om vedgåing av farskap uten moras medverknad (Nr. 1475) Des. 16. Forskrift om saksbehandlingsregler ved opptak i barnehage (Nr. 1477) Des. 16. Forskrift om foreldrebetaling i barnehager (Nr. 1478) Des. 7. Forskrift for studier ved Fjellhaug Misjonshøgskole (Nr. 1482) Des. 8. Forskrift om studier ved Norsk Lærerakademi Lærerhøgskolen (Nr. 1483) Des. 9. Forskrift om taksering av formues-, inntekts- og fradragsposter til bruk ved likningen for inntektsåret 2005 (Nr. 1484) Des. 14. Forskrift om adgang til å permittere utover begrensningen i lønnspliktloven samt adgang til å utvide dagpengeperioden for samme tidsrom (Nr. 1486) Des. 15. Forskrift om norsk farmakopé (Nr. 1487) Des. 16. Forskrift om tillatelse til å drive sporvei, tunnelbane og forstadsbane, samt sidespor m.m. (tillatelsesforskriften) (Nr. 1489) Des. 16. Forskrift om lisens, sikkerhetssertifikat og om tilgang til å trafikkere det nasjonale jernbanenettet, samt om sikkerhetsgodkjenning for å drive infrastruktur (lisensforskriften) (Nr. 1490) Des. 16. Forskrift om gjennomføring av forordning (EF) nr. 881/2004 av 29. april 2004 om opprettelse av et europeisk jernbanebyrå (ERA) (ERA-forskriften) (Nr. 1491) Des. 16. Forskrift om domssogns- og lagdømmeinndeling (Nr. 1494) Des. 16. Forskrift om konsekvensutredning etter genteknologiloven (Nr. 1495) Endringsforskrifter 2005 Nov. 8. Endr. i forskrift om kvalifikasjonskrav og sertifikatrettigheter for personell på norske skip, fiske- og fangstfartøy og flyttbare innretninger, forskrift om innretning og føring av dagbøker på skip og flyttbare innretninger og forskrift om kontroll med fremmede skip og flyttbare innretninger i norske havner mv. (Nr. 1415) Des. 1. Endr. i forskrift om justergebyrer mv. (Nr. 1416) Des. 6. Endr. i forskrift om gebyrer for Norsk Akkrediterings tjenester (Nr. 1419) Des. 9. Endr. i forskrift om gjennomføring av EØS-regler om vedtatte internasjonale regnskapsstandarder (Nr. 1420) Des. 9. Endr. i børsforskrift (Nr. 1427) Des. 9. Endr. i forskrift i medhold av oreigningslovens 3 om rett til å foreta eiendomsinngrep (Nr. 1430) Des. 9. Endr. i forskrift om endring i forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- og anleggsplasser (byggherreforskriften) (Nr. 1432) Des. 5. Endr. i forskrift om leveringskvalitet i kraftsystemet (Nr. 1436) Des. 12. Endr. i forskrift til utfylling og gjennomføring mv. av skatteloven av 26. mars 1999 nr. 14 (Nr. 1445) Des. 12. Endr. i forskrift (Nr. 119) om avgrensing av merverdiavgiftsunntaket for omsetning av helsetjenester (Nr. 1446) Des. 13. Endr. i forskrift om begrensning av lønnsoppgaveplikten (Nr. 1447) Des. 13. Endr. i forskrift om særavgifter (Nr. 1455) Des. 13. Endr. i forskrift om toll- og avgiftsfri innførsel og forenklet fortolling av reisegods (Nr. 1456) Des. 13. Endr. i forskrift om register over opplysninger om valutaveksling og overføring av betalingsmidler inn og ut av Norge (valutaregisterforskriften) (Nr. 1457) Des. 14. Endr. i forskrift (Nr. 24) vedrørende omsetning av varer og tjenester til bruk i utlandet, på Svalbard og Jan Mayen (Nr. 1461) Des. 14. Endr. i forskrift (Nr. 121) om merverdiavgift ved kjøp av tjenester fra utlandet, Svalbard eller Jan Mayen (nr. 1462) Des. 14. Endr. i forskrift til utfylling og gjennomføring mv. av skatteloven av 26. mars 1999 nr. 14 (Nr. 1463) Des. 1. Endr. i forskrift om studier og eksamen ved Høgskolen i Oslo (Nr. 1469) Des. 5. Endr. i forskrift om økonomisk og teknisk rapportering, inntektsramme for nettvirksomheten og tariffer (Nr. 1470) Des. 12. Endr. i forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester (Nr. 1473) Des. 13. Endr. i forskrift om gebyr for handsaming av søknad om norsk riksborgarrett (Nr. 1474) Des. 14. Endr. i forskrift om register for lagring av opplysninger innsamlet ved bruk av satellittsporingsutstyr på fiskefartøy (Nr. 1476) Des. 15. Endr. i forskrift om håndtering av eksplosjonsfarlig stoff (Nr. 1488)

4 Des. 16. Endr. i forskrift om avgjørelsesmyndighet m v for Statens innkrevingssentral i saker om 2389 innkreving av underholdsbidrag (Nr. 1492)... Des. 16. Endr. i forskrift om forsøksordning med rettsmekling (Nr. 1493) Diverse 2005 Des. 5. Deleg. av myndighet til Det sentrale Mattilsynet ved hovedkontoret til å oppheve forskrift i forbindelse med fastsettelse av ny forskrift (Nr. 1418) Des. 9. Opph. av forskrifter i forbindelse med endringer i prospektregler i verdipapirhandelloven kapittel 5 (Nr. 1426) Des. 9. Vedtekter for Meteorologisk institutt (Nr. 1431) Des. 9. Opph. av godkjenning av nytt Tjenestereglement for Forsvaret (Nr. 1437) Des. 9. Deleg. av fullmakter til Forsvarsdepartementet i forbindelse med nytt styrkeoppbyggingssystem (Nr. 1438) Des. 16. Vedtak om fastsettelse av maksimalgrensen for foreldrebetalingen i barnehager for 2006 (Nr. 1480) Nov. 24. Instruks om anmeldelse til påtalemyndigheten for overtredelse av ligningsloven kapittel 12, folketrygdloven 24 4 femte ledd, merverdiavgiftsloven 72 og investeringsavgiftsloven 7 første ledd (Nr. 1481) Des. 9. Vedtak om opprettelse av Bioforsk som eget forvaltningsorgan (Nr. 1485) Rettelser Nr. 14/2005 s (i forskrift 2. desember 2005 nr om endring i forskrift 23. mai 2005 nr. 459 om gjennomføring av forordning (EF) nr. 1592/2002 av 15. juli 2002 om felles regler for sivil luftfart og om opprettelse av et europeisk flysikkerhetsbyrå, forordning (EF) nr. 1643/2003 av 22. juli 2003 og forordning (EF) nr. 1701/2003 av 24. september 2003 om endring av forordning (EF) nr. 1592/2002, samt forordning (EF) nr. 104/2004 av 22. januar 2004 om fastsettelse av regler for organiseringen og sammensetningen av klageinstansen for Det europeiske flysikkerhetsbyrået i norsk rett (EASA-forskriften) Oversikt over rettelser omslagsside Bestillinger, adresseendringer m.v omslagsside

5 16. des. Lov nr NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Utgitt 30. desember 2005 Nr des. Lov nr Lov om endring i lov 9. mai 1997 nr. 26 om Statens investeringsfond for næringsvirksomhet i utviklingsland (NORFUND). Ot.prp.nr.17 ( ) jf. Ot.prp.nr.110 ( ), Innst.O.nr.3 ( ), Besl.O.nr.11 ( ). Odels- og lagtingsvedtak hhv. 5. og 15. desember Fremmet av Utenriksdepartementet. Kunngjort 16. desember I I lov 9. mai 1997 nr. 26 om Statens investeringsfond for næringsvirksomhet i utviklingsland gjøres følgende endring: 1 nytt tredje ledd skal lyde: Fondet kan samarbeide med andre for å oppnå sitt formål, herunder blant annet delta i norske og utenlandske selskaper. 1 nåværende tredje ledd blir fjerde ledd. Loven trer i kraft straks. II 16. des. Lov nr Lov om endringer i folketrygdloven og i enkelte andre lover. Ot.prp.nr.21 ( ), Innst.O.nr.7 ( ), Besl.O.nr.14 ( ). Odels- og lagtingsvedtak hhv. 8. og 15. desember Fremmet av Arbeids- og sosialdepartementet. Kunngjort 16. desember Endringer i følgende andre lover: 1 Lov 22. mars 1968 nr. 2 om tillegg til 1) lov om krigspensjonering for militærpersoner av 13. desember 1946 og 2) lov om krigspensjonering for hjemmestyrkepersonell og sivilpersoner av 13. desember Lov 29. april 2005 nr. 21 om supplerande stønad til personar med kort butid i Noreg. I I lov 28. februar 1997 nr. 19 om folketrygd (folketrygdloven) gjøres følgende endringer: 4 5 første ledd bokstav d oppheves. 4 5 første ledd bokstav e blir bokstav d. 4 5 tredje ledd oppheves. Nåværende fjerde ledd blir tredje ledd annet ledd første punktum skal lyde: Retten til dagpenger faller også bort i et begrenset tidsrom dersom medlemmet selv uten rimelig grunn unnlater å skaffe seg inntekt som arbeidstaker i stønadsperioden tredje ledd oppheves. Nåværende fjerde, femte, sjette, sjuende og åttende ledd blir tredje, fjerde, femte, sjette og sjuende ledd. 8 4 tredje ledd bokstav j skal lyde: når vedkommende er arbeidsufør som følge av behandling i forbindelse med sterilisering.

6 16. des. Lov nr nytt andre ledd skal lyde: Når sykdom som nevnt i første ledd må anses for varig, er retten til pleiepenger begrenset til perioder hvor sykdommen er ustabil. Når barnet lider av en svært alvorlig progredierende sykdom, kan det foreligge en kontinuerlig rett til pleiepenger. Det kan også utbetales pleiepenger i startfasen av en svært alvorlig, varig sykdom. Nåværende andre ledd blir tredje ledd skal lyde: Til medlem som i hjemmet pleier en nær pårørende i livets sluttfase, ytes det pleiepenger i opptil 20 dager for hver pasient oppheves andre ledd nytt femte og sjette punktum skal lyde: Det skal utarbeides en individuell oppfølgingsplan i samarbeid med medlemmet. Retten til rehabiliteringspenger faller bort dersom medlemmet uten rimelig grunn unnlater å ta imot tilbud om behandling, rehabilitering, yrkesrettet attføring eller å medvirke til utarbeidelse og oppfølging av individuell oppfølgingsplan siste ledd skal lyde: Departementet gir forskrifter om ytelser til et medlem som samtidig fyller vilkårene for rett til attføringspenger etter dette kapitlet og for tilskott under yrkesrettet attføring gitt med hjemmel i arbeidsmarkedsloven kapittel nytt andre ledd skal lyde: Det skal utarbeides en individuell oppfølgingsplan i samarbeid med medlemmet. Retten til tidsbegrenset uførestønad faller bort dersom medlemmet uten rimelig grunn unnlater å ta imot tilbud om behandling, rehabilitering, yrkesrettet attføring eller å medvirke til utarbeidelse og oppfølging av individuell oppfølgingsplan andre ledd blir nytt tredje ledd tredje ledd skal lyde: Mottakere av uførepensjon beholder retten til ytelsen selv om den reduseres eller faller helt bort a) under tidsbegrenset arbeidstrening som er godkjent av arbeidsmarkedsetaten b) i fem år når vedkommende har gitt trygdekontoret melding om inntektsendring fordi han eller hun har tatt arbeid eller oppdrag, eller har startet virksomhet. Den som har fylt 60 år når ytelsen reduseres eller faller bort, beholder retten til uførepensjon til fylte 67 år. Det er et vilkår at vedkommende i løpet av de fem årene eller frem til fylte 67 år melder fra om ytterligere inntektsendringer. Det kan ses bort fra at meldinger som nevnt, ikke er gitt dersom det foreligger særlige grunner som kan forklare hvorfor det ikke er meldt fra. II I lov 22. mars 1968 nr. 2 om tillegg til 1) lov om krigspensjonering for militærpersoner av 13. desember 1946 og 2) lov om krigspensjonering for hjemmestyrkepersonell og sivilpersoner av 13. desember 1946 gjøres følgende endring: 5 oppheves. III I lov 29. april 2005 nr. 21 om supplerande stønad til personar med kort butid i Noreg gjøres følgende endringer: I 4 skal uttrykket «tre månader» erstattes med «90 dagar» og uttrykket «eit kalenderår» med «ein stønadsperiode». 13 nytt fjerde ledd skal lyde: Når supplerande stønad er utbetalt i utlandet i strid med reglane i 4, jf. 5 fjerde leddet, skal for mykje utbetalt stønad avreknast månad for månad i ein ny stønadsperiode utan omsyn til om vilkåra for tilbakekrevjing etter første leddet er oppfylte. I 21 andre ledd første punktum skal uttrykket «ein stønadstakar» erstattes med «ein stønadstakar eller ektemaken». I 21 andre ledd andre punktum skal uttrykket «ein stønadstakar» erstattes med «ein stønadstakar og ektemaken». IV Ikrafttredelse. Overgangsbestemmelser 1. Endringene i folketrygdloven 4 5, 4 20, 8 4 og trer i kraft straks. 2. Endringene i folketrygdloven 9 11, 9 12, 9 15, 10 8, 12 9 og trer i kraft 1. januar Endringene i folketrygdloven 9 11, 9 12, 9 15, 10 8, 12 9 og gis også virkning for løpende tilfeller.

7 16. des. Lov nr Endringen i lov 22. mars 1968 nr. 2 om tillegg til krigspensjoneringslovene av trer i kraft 1. januar Endringene i lov 29. april 2005 nr. 21 om supplerande stønad til personar med kort butid i Noreg trer i kraft 1. januar des. Lov nr Lov om endringer i lov 28. februar 1997 nr. 19 om folketrygd og lov 6. mai 1988 nr. 22 om lønnsplikt under permittering. Ot.prp.nr.22 ( ), Innst.O.nr.8 ( ), Besl.O.nr.15 ( ). Odels- og lagtingsvedtak hhv. 8. og 15. desember Fremmet av Arbeids- og sosialdepartementet. Kunngjort 16. desember I I lov 28. februar 1997 nr. 19 om folketrygd (folketrygdloven) gjøres følgende endringer: 3 15 annet ledd bokstav b skal lyde: barnetillegg til tidsbegrenset uførestønad etter folketrygdloven nr. 1 fjerde ledd og overgangsstønad etter folketrygdloven 15 7, 16 7 og første ledd skal lyde: Til en person som mottar uførepensjon, tidsbegrenset uførestønad eller alderspensjon, ytes det et barnetillegg for hvert barn vedkommende forsørger tredje ledd bokstav e skal lyde: ytelser fra folketrygden i form av dagpenger under arbeidsløshet og kursstønad etter kapittel 4, sykepenger etter kapittel 8, stønad ved barns og andre nære pårørendes sykdom etter kapittel 9, rehabiliteringspenger etter kapittel 10, attføringspenger etter kapittel 11, tidsbegrenset uførestønad etter kapittel 12 og fødselspenger, svangerskapspenger og adopsjonspenger etter kapittel tredje ledd skal lyde: Dagpenger inklusive barnetillegg, men eksklusive ferietillegg, kan ikke utgjøre mer enn 90 prosent av medlemmets dagpengegrunnlag. Ny 4 14 skal lyde: Ferietillegg Til medlem som har mottatt dagpenger i mer enn åtte uker i løpet av et kalenderår, ytes et ferietillegg til dagpengene. Ferietillegget utgjør 9,5 prosent av de dagpengene som er utbetalt i kalenderåret. Ferietillegget utbetales snarest mulig etter utgangen av ferieopptjeningsåret, eller når medlemmet har hevet dagpenger i en full stønadsperiode (se 4 15 første og andre ledd) fjerde ledd nytt tredje punktum skal lyde: Dersom et medlem har mottatt dagpenger og/eller sykepenger i mer enn åtte uker i et kalenderår, ytes det et ferietillegg på 9,5 prosent til sykepengene. Kapittel 9 innledningen nytt femte strekpunkt skal lyde: graderte pleiepenger står i 9 11 a Nåværende femte til åttende strekpunkt blir sjette til niende strekpunkt første ledd første punktum skal lyde: Til et medlem som har omsorg for barn under 12 år som er eller har vært innlagt i helseinstitusjon, ytes det pleiepenger hvis barnet trenger kontinuerlig tilsyn og pleie første ledd skal lyde: Til et medlem som har omsorg for barn under 18 år som har en livstruende eller annen svært alvorlig sykdom eller skade, ytes det pleiepenger. Det er et vilkår at medlemmet av hensyn til barnet må oppholde seg i en helseinstitusjon mens barnet er innlagt, eller må være hjemme fordi barnet trenger kontinuerlig tilsyn og pleie. Begge foreldre kan få pleiepenger samtidig, hvis det er behov for det. Også andre enn barnets foreldre kan få pleiepenger dersom det er nødvendig av hensyn til barnet.

8 8. nov. Nr Ny 9 11 a skal lyde: 9 11 a. Graderte pleiepenger Det kan ytes graderte pleiepenger i tilfeller når barn som nevnt i 9 10 og 9 11, trenger kontinuerlig tilsyn og pleie, men hvor det er etablert tilsyns- eller avlastningsordning deler av dagen eller noen dager i uken. Ytelsen kan graderes ned til 50 prosent annet ledd ny bokstav d skal lyde: i ventetid etter attføringen, når medlemmet på grunn av sykdom skal vurderes for andre trygdeytelser nr. 1 tredje og nytt fjerde ledd skal lyde: Bestemmelsene i tredje ledd og fjerde ledd, 10 11, og kommer tilsvarende til anvendelse på tidsbegrenset uførestønad. Til tidsbegrenset uførestønad kan det ytes barnetillegg etter 3 25 og II I lov 6. mai 1988 nr. 22 om lønnsplikt under permittering gjøres følgende endring: 3 (1) første ledd bokstav a skal lyde: 10 arbeidsdager ved hel permittering og ved minst 40 % reduksjon av arbeidstiden III Ikrafttredelse. Overgangsbestemmelser 1. Endringene i folketrygdloven 9 10, 9 11, 9 11 a og 11 9 trer i kraft 1. januar Endringene i folketrygdloven 3 15, 3 25, 3 26 og trer i kraft 1. juni I løpende tilfeller kan stønadsmottaker beholde det standardiserte barnetillegget ut stønadsperioden. 3. Endringen i folketrygdloven 4 12, 4 14 og 8 49 trer i kraft 1. juli Endringene i lønnspliktloven trer i kraft 1. januar Departementet kan fastsette forskrifter om overgangsbestemmelser. 8. nov. Nr Forskrift om endring i forskrift om kvalifikasjonskrav og sertifikatrettigheter for personell på norske skip, fiske- og fangstfartøy og flyttbare innretninger, forskrift om innretning og føring av dagbøker på skip og flyttbare innretninger og forskrift om kontroll med fremmede skip og flyttbare innretninger i norske havner mv. Fastsatt av Sjøfartsdirektoratet 8. november 2005 med hjemmel i lov 5. juni 1981 nr. 42 om sertifikatpliktige stillinger på norske skip, borefartøy og andre flyttbare innretninger i sjøen 1, 2, 3 og 5, jf. delegeringsvedtak 11. desember 1981 nr. 1 og delegeringsvedtak 18. desember 1981 nr. 4282, lov 9. juni 1903 nr. 7 om Statskontrol med Skibes Sjødygtighed m.v. 1, 3a, 41a, 82, 93, 106 og 117, jf. delegeringsvedtak 5. april 1963 nr. 9, delegeringsvedtak 1. desember 1978 nr. 1, delegeringsvedtak 12. oktober 1979 nr. 1, delegeringsvedtak 15. januar 1979 nr. 1 og delegeringsvedtak 8. januar 1980 nr. 1, lov 24. juni 1994 nr. 39 om sjøfarten (sjøloven) 471, jf. Kronprinsreg.res. 5. mai Jf. EØS-avtalen vedlegg XIII nr. 56b (direktiv 95/21/EF endret ved direktiv 98/25/EF, direktiv 98/42/EF, direktiv 1999/97/EF, direktiv 2001/106/EF og direktiv 2002/84/EF), vedlegg II kap. XXXII nr. 1 og vedlegg XIII nr. 55b (direktiv 94/57/EF endret ved direktiv 2001/105/EF og direktiv 2002/84/EF), nr. 56d (direktiv 96/98/EF endret ved direktiv 2002/84/EF), nr. 56f (direktiv 98/18/EF endret ved direktiv 2002/84/EF), nr. 56g (direktiv 97/70/EF endret ved direktiv 2002/84/EF), nr. 56h (direktiv 1999/95/EF), nr. 56j (direktiv 2001/25/EF endret ved direktiv 2002/84/EF og direktiv 2003/103/EF), nr. 55a (direktiv 2002/59/EF) og vedlegg XVIII nr. 16a (direktiv 92/29/EØF). Kunngjort 13. desember I Fastsatt med hjemmel i lov 5. juni 1981 nr. 42 om sertifikatpliktige stillinger på norske skip, borefartøy og andre flyttbare innretninger i sjøen 1, 2, 3 og 5, jf. delegeringsvedtak 11. desember 1981 nr. 1 og delegeringsvedtak 18. desember 1981 nr. 4282, og lov 9. juni 1903 nr. 7 om Statskontrol med Skibes Sjødygtighed m.v. 1, 93 og 106, jf. delegeringsvedtak 5. april 1963 nr. 9 og delegeringsvedtak 1. desember 1978 nr. 1. Jf. EØS-avtalen vedlegg XIII nr. 56j (direktiv 2001/25/EF endret ved direktiv 2002/84/EF og direktiv 2003/103/EF) og vedlegg XVIII nr. 16a (direktiv 92/29/EØF). I forskrift 9. mai 2003 nr. 687 om kvalifikasjonskrav og sertifikatrettigheter for personell på norske skip, fiskeog fangstfartøy og flyttbare innretninger gjøres følgende endringer: 1 1 første ledd skal lyde: Forskriften gjelder for personell som skal tjenestegjøre på skip som omfattes av den til enhver tid gjeldende forskrift om bemanning av norske skip, for personell på fiske- og fangstfartøy og for personell på flyttbare innretninger. For personell som tilsettes på norsk sjøgående passasjer- og lasteskip, gjelder forskriften uavhengig av skipets størrelse. 1 1 annet ledd skal lyde: (2) For personell som skal tjenestegjøre på norsk sjøgående passasjer- og lasteskip, gjelder forskriften uavhengig av skipets størrelse.

9 8. nov. Nr nytt tredje ledd skal lyde: (3) Krav til fører og dekksoffiser på norsk passasjerskip gjelder uavhengig av skipets størrelse, likevel slik at det stilles særskilte krav for visse passasjerskip, jf. kapittel 9. Krav til fører og dekksoffiser på norsk ikke sjøgående lasteskip gjelder fra 15 meters største lengde og derover. Krav til fører og dekksoffiser gjelder for fiske- og fangstfartøy på 10,67 meter største lengde og derover. Krav til fører av fritidsbåt gjelder fra 15 meter største lengde. 1 1 fjerde ledd skal lyde: (4) For personell på ikke sjøgående seilskip og maskindrevet skip som i henhold til målebrev utstedt før 16. desember 1983 er under 25 brutto register tonn, gjelder ikke kravene i denne forskrift, selv om de har største lengde på 15 meter og derover, dersom ikke annet er fastsatt i medhold av sjette eller syvende ledd. 1 1 nåværende tredje ledd blir nytt femte ledd. 1 1 nytt sjette ledd skal lyde: (6) Sjøfartsdirektoratet kan i enkelttilfeller kreve sertifikat for å gjøre tjeneste som fører på mindre fartøy enn de som er nevnt i tredje ledd eller maskinoffiser på skip med mindre fremdriftskraft enn som nevnt i tredje ledd dersom det er nødvendig på grunn av skipets type, virksomhet, maskineri, tekniske utstyr, fartsområde eller andre spesielle sikkerhetsmessige forhold. Likeledes kan Sjøfartsdirektoratet i henhold til regel I/3 i STCW-konvensjonen, etter en konkret vurdering, redusere eller frita for sertifikatkravet på skip i fart nær kystlandet dersom de grunner som nevnt i første setning gjør det forsvarlig. 1 1 nåværende femte ledd blir nytt syvende ledd. 1 1 nytt åttende ledd skal lyde: (8) På andre spesielle skip, herunder seilskip, skip av spesiell konstruksjon eller som benytter spesielt maskineri eller utstyr eller som ved uhell kan få store miljømessige eller samfunnsmessige konsekvenser, kan Sjøfartsdirektoratet fastsette at skipsfører, dekksoffiser eller maskinoffiser skal ha høyere kvalifikasjoner, sertifikater eller påtegning på sertifikat enn de kvalifikasjoner som er spesifisert i denne forskrift. 1 2 første ledd nytt nr. 3 skal lyde: 3. Behørig sertifikat: Dokument utstedt og påtegnet i samsvar med første ledd nåværende nr blir nye nr første ledd nytt nr. 28 skal lyde: 28. Maskinoffiserassistent: Person som er under opplæring for å bli maskinoffiser. 1 2 første ledd nåværende nr blir nye nr første ledd nye nr. 32 og 33 skal lyde: 32. Måned: En kalendermåned eller 30 dager sammenlagt av tidsrom kortere enn en kalendermåned. 33. Norske skip: Skip som anses som norsk i henhold til lov 24. juni 1994 nr. 39 om sjøfarten (sjøloven) og lov 12. juni 1987 nr. 48 om norsk internasjonalt skipsregister (NIS). 1 2 første ledd nåværende nr blir nye nr første ledd nåværende nr. 36 blir nytt nr. 40 og skal lyde: 40. Passasjerskip: Skip som fører mer enn 12 passasjerer, samt skip som i henhold til gjeldende forskrifter skal ha passasjersertifikat. 1 2 første ledd nåværende nr. 37 og 38 blir nye nr. 41 og første ledd nytt nr. 43 skal lyde: 43. Radiooperatør: Innehaver av sertifikat utstedt eller godkjent av Radioinspeksjonen i samsvar med Radioreglementet. 1 2 første ledd nåværende nr blir nye nr første ledd nye nr. 48 og 49 skal lyde: 48. Sertifikat: Dokument utstedt eller påtegnet i samsvar med Simulator: Utstyr for opplæring og bedømmelse som minst tilfredsstiller kravene i Avsnitt A-I/12 i STCWkoden. 1 2 første ledd nåværende nr blir nye nr første ledd nytt nr. 57 skal lyde: 57. STCW-regelverk: STCW-konvensjonen og STCW-koden. 1 2 første ledd nåværende nr. 50 blir nytt nr. 58.

10 8. nov. Nr første ledd nytt nr. 59 skal lyde: 59. Tredjestat: Stat som ikke er part til EØS-avtalen. 1 3 overskriften skal lyde: 1 3. Selskapets, skipsførerens og mannskapets plikter 1 3 nytt tredje ledd skal lyde: (3) Hvert enkelt besetningsmedlem skal påse at vedkommende innehar tilstrekkelige kvalifikasjoner og nødvendige sertifikater for å utøve sin tjeneste om bord. 1 3 nåværende tredje ledd blir nytt fjerde ledd. 1 5 nye femte og sjette ledd skal lyde: (5) Ytelsesstandardene og andre bestemmelser i avsnitt A-1/12 i STCW-koden samt andre krav fastsatt i del A i STCW-regelverket som omhandler sertifikater skal følges ved bruk av simulator når det gjelder a) all obligatorisk opplæring basert på simulator, b) enhver vurdering av kompetanse fastsatt i del A i STCW-regelverket som foretas ved hjelp av simulator, og c) enhver demonstrasjon som utføres ved hjelp av simulator for å bevise vedlikehold av kompetanse som beskrevet i del A i STCW-regelverket. (6) Simulatorer som nevnt i femte ledd og som er installert eller tatt i bruk før 1. februar 2002 kan etter skriftlig søknad fritas av Sjøfartsdirektoratet for å oppfylle ytelsesstandardene i femte ledd fullstendig. 1 6 annet ledd nytt siste punktum skal lyde: Sertifikater og påtegninger utstedes på norsk med engelsk oversettelse. 2 2 første ledd nytt annet punktum skal lyde: Mannskapet skal kunne kommunisere med los og landbaserte myndigheter på engelsk eller på vedkommende myndighets språk. 2 2 tredje ledd nytt annet punktum skal lyde: Personell som i henhold til alarminstruksen skal bistå passasjerer i nødssituasjoner, skal lett kunne identifiseres. 4 2 trettende ledd bokstav c skal lyde: c) minst 12 md. fartstid som kan godkjennes for utstedelse av dekksoffisersertifikat eller disponert og brukt regelmessig et fartøy lengre enn 8 meter i minst 3 år eller bestått praktisk utsjekk ved godkjent skole. 5 2 første ledd bokstav b annet punktum skal lyde: Tilsvarende vil sertifikat utstedt på feil grunnlag kunne inndras i tråd med forvaltningslovens 35 første ledd bokstav c og tredje ledd. 8 1 nytt annet punktum skal lyde: Direktiv 89/48/EØF og direktiv 92/51/EØF skal følges ved godkjennelse av utenlandsk utdanning og sertifikater. 8 2 nytt fjerde ledd skal lyde: (4) For godkjenning ved påtegning av behørig sertifikat utstedt av tredjestat, skal fremgangsmåten i vedlegg II til direktiv 2001/25/EF følges første ledd nytt annet punktum skal lyde: Slik dispensasjon kan bare gis dersom Sjøfartsdirektoratet finner det klart at vedkommende er tilstrekkelig kvalifisert til å ivareta oppgavene i den ledige stillingen på en betryggende måte tredje ledd tredje punktum skal lyde: Vedkommende skal, dersom han ikke innehar et dekkende sertifikat, bli pålagt å gjennomgå en prøve som aksepteres av Sjøfartsdirektoratet og som viser at dispensasjonen trygt kan gis fjerde ledd bokstav b skal lyde: b) fører av ikke sjøgående passasjer- og lasteskip hvis største lengde er 15 m og derover, men ikke mer enn 50 bruttotonn; eller Fastsatt med hjemmel i lov 24. juni 1994 nr. 39 om sjøfarten (sjøloven) 471, jf. Kronprinsreg.res. av 5. mai II I forskrift 15. september 1992 nr. 693 om innretning og føring av dagbøker på skip og flyttbare innretninger gjøres følgende endring:

Fastsatt av Finan sdepartementet dag.måned.2005 med hjemmel i lov 10. juni 2005 nr. 41 om forsikringsformidling 4-4, 5-4, 7-7, 7-1, 9-1 og 10-2.

Fastsatt av Finan sdepartementet dag.måned.2005 med hjemmel i lov 10. juni 2005 nr. 41 om forsikringsformidling 4-4, 5-4, 7-7, 7-1, 9-1 og 10-2. Forskrift dag.måned.2005 nr. x om forsikringsformid ling Fastsatt av Finan sdepartementet dag.måned.2005 med hjemmel i lov 10. juni 2005 nr. 41 om forsikringsformidling 4-4, 5-4, 7-7, 7-1, 9-1 og 10-2.

Detaljer

Nr. 9 2006 Side 1117 1297 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv.

Nr. 9 2006 Side 1117 1297 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 9 2006 Side 1117 1297 NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 9 Utgitt 28. juli 2006 Innhold Side Lover og ikrafttredelser. Delegering av myndighet 2006 Juni 30. Lov nr. 36 om

Detaljer

Nr. 8 2012 Side 1243 1436 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv.

Nr. 8 2012 Side 1243 1436 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 8 2012 Side 1243 1436 NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 8 Utgitt 30. august 2012 Innhold Side Lover og ikrafttredelser. Delegering av myndighet 2012 Juni. 22. Lov nr. 33

Detaljer

Nr. 4 2005 Side 467 588 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv.

Nr. 4 2005 Side 467 588 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 4 2005 Side 467 588 NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 4 Utgitt 4. mai 2005 Innhold Side Lover og ikrafttredelser. Delegering av myndighet 2005 April 1. Lov nr. 14 om europeiske

Detaljer

Nr. 15 2004 Side 2297 2460 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv.

Nr. 15 2004 Side 2297 2460 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 15 2004 Side 2297 2460 NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 15-2004 Utgitt 24. januar 2005 Innhold Side Lover og ikrafttredelser. Delegering av myndighet 2004 Des. 17. Lov nr.

Detaljer

Nr. 14 2008 Side 1947 2183 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv.

Nr. 14 2008 Side 1947 2183 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 14 2008 Side 1947 2183 NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 14 2008 Utgitt 28. januar 2009 Dette er siste hefte i 2008-årgangen. Innhold Side Lover og ikrafttredelser. Delegering

Detaljer

Nr. 7 2003 Side 1023 1175 LOVTIDEND NORSK. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv.

Nr. 7 2003 Side 1023 1175 LOVTIDEND NORSK. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 7 2003 Side 1023 1175 NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 7 Utgitt 18. juni 2003 Innhold Side Lover og ikrafttredelser. Delegering av myndighet 2003 Mai. 9. Lov nr. 28 om endr.

Detaljer

Nr. 1 2011 Side 1 177 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv.

Nr. 1 2011 Side 1 177 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 1 2011 Side 1 177 NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 1 Utgitt 23. februar 2011 Innhold Side Lover og ikrafttredelser. Delegering av myndighet 2011 Jan. 14. Lov nr. 1 om endr.

Detaljer

Nr. 16 2006 Side 2083 2305 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv.

Nr. 16 2006 Side 2083 2305 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 16 2006 Side 2083 2305 NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 16 2006 Utgitt 30. januar 2007 Dette er siste hefte i 2006-årgangen. Innhold Side Lover og ikrafttredelser. Delegering

Detaljer

INNHOLD. LOV 2005-06-10 nr 41: Lov om forsikringsformidling.

INNHOLD. LOV 2005-06-10 nr 41: Lov om forsikringsformidling. LOV 2005-06-10 nr 41: Lov om forsikringsformidling. DATO: LOV-2005-06-10-41 DEPARTEMENT: FIN (Finansdepartementet) PUBLISERT: I 2005 hefte 7 IKRAFTTREDELSE: 2006-01-01 SIST-ENDRET: LOV-2009-06-19-48 fra

Detaljer

Nr. 16 2005 Side 2415 2657 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv.

Nr. 16 2005 Side 2415 2657 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 16 2005 Side 2415 2657 NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 16 2005 Utgitt 20. januar 2006 Innhold Side Lover og ikrafttredelser. Delegering av myndighet 2005 Des. 21. Lov nr.

Detaljer

Nr. 13 2004 Side 1859 2023 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv.

Nr. 13 2004 Side 1859 2023 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 13 2004 Side 1859 2023 NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 13 Utgitt 18. november 2004 Innhold Side Lover og ikrafttredelser. Delegering av myndighet 2004 Sept. 24. Ikrafttr.

Detaljer

Nr. 13 2008 Side 1737 1945 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv.

Nr. 13 2008 Side 1737 1945 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 13 2008 Side 1737 1945 NORSK LOVTDEND Avd. Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 13-2008 Utgitt 14. januar 2009 nnhold Side Lover og ikrafttredelser. Delegering av myndighet 2008 Des. 5. Lov nr. 82

Detaljer

Nr. 12 2008 Side 1633 1736 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv.

Nr. 12 2008 Side 1633 1736 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 12 2008 Side 1633 1736 NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 12 Utgitt 10. desember 2008 Innhold Side Lover og ikrafttredelser. Delegering av myndighet 2008 Nov. 14. Lov nr.

Detaljer

Nr. 4 2007 Side 469 543 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv.

Nr. 4 2007 Side 469 543 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 4 2007 Side 469 543 NORSK LOVTDEND Avd. Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 4 Utgitt 15. mai 2007 nnhold Side Lover og ikrafttredelser. Delegering av myndighet 2007 April 13. Lov nr. 14 om endr.

Detaljer

Nr. 7 2009 Side 981 1271 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv.

Nr. 7 2009 Side 981 1271 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 7 2009 Side 981 1271 NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 7 Utgitt 22. juli 2009 Innhold Side Lover og ikrafttredelser. Delegering av myndighet 2009 Juni 19. Lov nr. 38 om endr.

Detaljer

Innhold Lover og ikrafttredelser. Delegering av myndighet 2007

Innhold Lover og ikrafttredelser. Delegering av myndighet 2007 Nr. 12 2007 Side 1609 1825 NORSK LOVTDEND Avd. Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 12-2007 Utgitt 11. januar 2008 nnhold Side Lover og ikrafttredelser. Delegering av myndighet 2007 Des. 14. Lov nr. 98

Detaljer

Nr. 13 2011 Side 1721 1903 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv.

Nr. 13 2011 Side 1721 1903 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 13 2011 Side 1721 1903 NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 13 2011 Utgitt 20. januar 2012 Innhold Side Lover og ikrafttredelser. Delegering av myndighet 2011 Des. 16. Lov nr.

Detaljer

Nr. 15 2006 Side 1855 2082 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv.

Nr. 15 2006 Side 1855 2082 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 15 2006 Side 1855 2082 NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 15 2006 Utgitt 15. januar 2007 Innhold Side Lover og ikrafttredelser. Delegering av myndighet 2006 Des. 8. Lov nr.

Detaljer

Nr. 3 2003 Side 307 476 LOVTIDEND NORSK. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv.

Nr. 3 2003 Side 307 476 LOVTIDEND NORSK. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 3 2003 Side 307 476 NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 3 Utgitt 26. mars 2003 Innhold Side Lover og ikrafttredelser. Delegering av myndighet 2003 Feb. 14. Lov nr. 11 om endr.

Detaljer

Nr. 10 2006 Side 1299 1451 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv.

Nr. 10 2006 Side 1299 1451 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 10 2006 Side 1299 1451 NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 10 Utgitt 15. august 2006 Innhold Side Lover og ikrafttredelser. Delegering av myndighet 2006 Juni 30. Endr. i delegering

Detaljer

Nr. 13 2006 Side 1641 1732 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv.

Nr. 13 2006 Side 1641 1732 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 13 2006 Side 1641 1732 NORSK LOVTDEND Avd. Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 13 Utgitt 15. november 2006 nnhold Side Lover og ikrafttredelser. Delegering av myndighet 2005 Des. 2006 Sept. 16. Deleg.

Detaljer

Nr. 3 2009 Side 411 547 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv.

Nr. 3 2009 Side 411 547 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 3 2009 Side 411 547 NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 3 Utgitt 7. april 2009 Innhold Side Lover og ikrafttredelser. Delegering av myndighet 2009 Feb. 27. Lov nr. 8 om endr.

Detaljer

Nr. 6 2002 Side 645 798 LOVTIDEND NORSK. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv.

Nr. 6 2002 Side 645 798 LOVTIDEND NORSK. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 6 2002 Side 645 798 NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 6 Utgitt 8. juli 2002 Innhold Side Lover og ikrafttredelser. Delegering av myndighet 2002 Juni. 14. Lov nr. 20 om vern

Detaljer

Nr. 1 2015 Side 1 153 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv.

Nr. 1 2015 Side 1 153 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 1 2015 Side 1 153 NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 1 Utgitt 12. mars 2015 Innhold Side Lover og ikrafttredelser. Delegering av myndighet 2015 Jan. 9. Lov nr. 1 om endr.

Detaljer

Nr. 10 2003 Side 1499 1694 LOVTIDEND NORSK. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv.

Nr. 10 2003 Side 1499 1694 LOVTIDEND NORSK. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 10 2003 Side 1499 1694 NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 10 Utgitt 30. juli 2003 Innhold Side Lover og ikrafttredelser. Delegering av myndighet 2003 Juni 27. Lov nr. 57 om

Detaljer

Lov om endringer i folketrygdloven og i enkelte andre lover (arbeidsavklaringspenger, arbeidsevnevurderinger og aktivitetsplaner)

Lov om endringer i folketrygdloven og i enkelte andre lover (arbeidsavklaringspenger, arbeidsevnevurderinger og aktivitetsplaner) Lov om endringer i folketrygdloven og i enkelte andre lover (arbeidsavklaringspenger, arbeidsevnevurderinger og aktivitetsplaner) DATO: LOV-2008-12-19-106 DEPARTEMENT: AID (Arbeids- og inkluderingsdepartementet)

Detaljer

Nr. 1 2004 Side 1 171 LOVTIDEND NORSK. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv.

Nr. 1 2004 Side 1 171 LOVTIDEND NORSK. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 1 2004 Side 1 171 NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 1 Utgitt 9. februar 2004 Innhold Side Lover og ikrafttredelser. Delegering av myndighet 2004 Jan. 9. Lov nr. 1 om endr.

Detaljer

Nr. 6 2011 Side 719 969 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv.

Nr. 6 2011 Side 719 969 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 6 2011 Side 719 969 NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 6 Utgitt 27. juli 2011 Innhold Side Lover og ikrafttredelser. Delegering av myndighet 2011 Juni. 24. Lov nr. 18 om endr.

Detaljer

ABM-reglene (Oslo Alternative Bond Market)

ABM-reglene (Oslo Alternative Bond Market) ABM-reglene (Oslo Alternative Bond Market) Opptaksregler Løpende forpliktelser Versjon 7.0 Sist endret ABM-reglene Innholdsfortegnelse: 1 INNLEDNING... 4 1.1 GENERELT... 4 1.2 VIRKEOMRÅDE... 4 2 OPPTAKSVILKÅR...

Detaljer