Sykehuset Innlandet HF. Årlig melding til Helse Sør-Øst RHF. Brumunddal

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sykehuset Innlandet HF. Årlig melding 2013. til Helse Sør-Øst RHF. Brumunddal 01.03.14"

Transkript

1 Sykehuset Innlandet HF Årlig melding 2013 til Helse Sør-Øst RHF Brumunddal

2 Innhold DEL I: INNLEDNING OG SAMMENDRAG Om Sykehuset Innlandet HF oppgaver og organisering Visjon, virksomhetsidé og verdigrunnlag Sykehuset Innlandet HFs mål for Virksomhetsstyring - styrets arbeid med intern styring og kontroll Medvirkning fra brukere og tillitsvalgte Sammendrag Positive resultater og uløste utfordringer Oppfølging av mål for Helse Sør-Øst Evaluering av egen virksomhet og organisering DEL II: RAPPORTERINGER Rapportering for mål 2013 i oppdrag og bestilling Aktivitet Oppdrag Satsingsområder Utdanning av helsepersonell Forskning og innovasjon Organisatoriske krav og rammebetingelser Resultatkrav og oppfølging for Øvrige styringskrav for Rapportering for styringsparametre i oppdrag og bestilling Rapportering for øvrige oppdrag gitt i løpet av Rapportering på andre områder DEL III: STYRETS PLANDOKUMENT Utviklingstrender og rammebetingelser Faglig og demografisk utvikling Forventet økonomisk utvikling Personell- og kompetansebehov Bygningskapital og øvrige investeringsområder status og utfordringer Helseforetakets planer for utviklingen Planer for et robust og framtidsrettet sykehustilbud i Innlandet Pasientbehandling Forskning og innovasjon Kunnskapsutvikling og god praksis Organisering og utvikling av fellestjenester Mobilisering av medarbeidere og ledere Bærekraftig utvikling gjennom god økonomistyring... 82

3 DEL I: INNLEDNING OG SAMMENDRAG 1. Om Sykehuset Innlandet HF oppgaver og organisering Sykehuset Innlandet HF eies av Helse Sør-Øst RHF og ble stiftet Hovedoppgavene er pasientbehandling, forskning, undervisning og opplæring av pasienter og pårørende. Ved utgangen av 2013 hadde Sykehuset Innlandet årsverk fordelt på 7953 ansatte med fast månedslønn og 889 med timelønn. Omsetningen er på om lag 7,9 mrd kr. Med dette er Sykehuset Innlandet den største bedriften i Hedmark og Oppland. Det geografiske opptaksområdet til Sykehuset Innlandet er fylkene Hedmark og Oppland. Regionen har i underkant av innbyggere med en geografisk utstrekning fra Akershus grense i sør til Sør-Trøndelag i nord. Mellom disse ytterpunktene er det ca. 300 kilometer. Helseforetaket ivaretar også lokalsykehusfunksjoner for Nes kommune i Akershus med ca innbyggere. I tillegg tar sykehuset imot pasienter fra Røros og Holtålen i Sør-Trøndelag i samsvar med en eldre avtale mellom fylkeskommunene. Sykehuset Innlandet har ansvaret for all offentlig spesialisthelsetjeneste innen psykisk helsevern, rusomsorg, somatikk, habilitering/rehabilitering og ambulansetjeneste i Hedmark og Oppland. Helseforetaket har også ansvar for å administrere tildeling og ettersyn av medisinske behandlingshjelpemidler og å administrere syketransportordningen i opptaksområdet. Sykehuset Innlandet har regionsfunksjoner på følgende områder: Behandling av dysmeli og håndamputasjoner Landsomfattende rehabilitering av lungesyke Delregionansvar for behandling av poliomyelitt Behandling av gravide rusmisbrukere Regionalt kompetansesenter for dobbeltdiagnostikk (KoRus-Øst) Regionalt ansvar for kunnskapsgrunnlag og kunnskapsstøtte i Helse Sør-Øst. Sykehuset Innlandet har ansvaret for nasjonale tjenester på følgende områder: Nasjonalt kompetansesenter for dobbeldiagnostikk (ROP) I tillegg er sykehuset ansvarlig for det regionale kontoret Pasientreiser HSØ - Enhet for reiseoppgjør som er plassert i Moelv. Sykehuset Innlandet er et av landets største helseforetak målt i antall behandlede pasienter og består av blant annet seks somatiske sykehus, to psykiatriske sykehus, to lokalmedisinske senter, fem distriktspsykiatriske sentre, to barne- og ungdomspsykiatriske poliklinikker og habiliteringsog rehabiliteringsenheter. Sykehuset Innlandet har virksomhet på mer enn 40 steder. 1

4 Sykehuset Innlandet har en eiendomsmasse på m² eide lokaler, m² leide lokaler og m² til boliger (ca. 890 tjenesteboliger). I tillegg har helseforetaket 29 ambulansestasjoner. Helseforetakets hovedkontor er i Brumunddal i Ringsaker kommune. Organisasjonskart Sykehuset Innlandet har denne organisasjonen ved utløpet av 2013: Råd og utvalg Sykehuset Innlandet er forpliktet til å ha ulike råd og utvalg for å involvere brukergrupper og faggrupper i arbeidet med å utvikle gode tjenester. Sykehuset Innlandet har følgende råd og utvalg ved utløpet av 2013: Hovedarbeidsmiljøutvalg (HAMU) Brukerutvalg Overordnet samarbeidsutvalg Geografiske samarbeidsutvalg Sentralt kvalitets- og pasientsikkerhetsutvalg (SIKPU) Legemiddelutvalg (SILU) Sentral klinisk etikk-komité (SIKEK) Forskningsutvalg Transfusjonsutvalg Smittevern- og hygieneutvalg Sentralt medisinsk fagråd Sentralt helsefaglig fagråd Fagråd innen 35 ulike fagområder 2

5 Visjon 1.1. Visjon, virksomhetsidé og verdigrunnlag Sykehuset Innlandet skal gi gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk tilhørighet, kjønn og økonomi. Virksomhetsidé Sykehuset Innlandets oppgaver er Pasientbehandling Utdanning Forskning Opplæring av pasienter og pårørende Sykehuset Innlandet skal gi trygg og god behandling nærmest mulig der pasienten bor. Oppgavene skal utføres i et effektivt nettverk av kompetente fagmiljøer Verdier Sykehuset Innlandets verdier: Åpenhet og involvering Respekt og forutsigbarhet Kvalitet og kunnskap 1.2. Sykehuset Innlandet HFs mål for 2013 De overordnede målene for 2013 er fulgt opp i lederavtaler for ledernivåene 1-4 og ellers i oppfølgingsmøter/ledersamtaler mellom de ulike ledelsesnivåene. Gjennomsnittlig ventetid i spesialisthelsetjenesten skal være ned mot 65 dager. Samlet gjennomsnittlig ventetid i 2013 for Sykehuset Innlandet er 62,2 dager. Det har vært en positiv utvikling de siste årene. Samlet gjennomsnittlig ventetid var 68,7 dager i 2011 og 63,8 dager i Ingen fristbrudd Gjennomsnittlig andel fristbrudd i 2013 var 2,7 %. Det har vært en positiv utvikling de siste årene fra 8,7 % fristbrudd i 2011 og 3 % i Sykehusinfeksjoner er redusert til under 3 %. Sykehuset Innlandet foretar prevalensmålinger 4 ganger i året. Siste prevalensmåling 4. kvartal 2013 viste et nivå på 4,4 % infeksjoner. Målingene de siste tre årene har variert mellom 6,4 % og 2,7 %, med to enkeltmålinger under 3 %. 3

6 Prevalens kv 2.kv 3.kv 4. kv 1.kv 2.kv 3.kv 4. kv. 1.kv 2.kv 3.kv 4.kv % % % % % % % % % % % % Pasientene får timeavtale sammen med bekreftelse på henvisning. I 2013 mottok 55,9 % av pasientene bekreftelse på behandling og time for denne i samme brev, innen 7 dager etter at henvisningen er vurdert. Sykehuset Innlandet er ikke tilfreds med resultatet av målingene og det jobbes aktivt med å forbedre rutinene slik at en høyere andel av pasientene raskt skal få timeavtale sammen med bekreftelse på henvisning Virksomhetsstyring - styrets arbeid med intern styring og kontroll Virksomheten til Sykehuset Innlandet er basert på lover og forskrifter, med særlig vekt på helseforetaksloven, spesialisthelsetjenesteloven og pasientrettighetsloven. Rammene for virksomheten er nærmere definert i vedtekter og avtaler. Sykehuset Innlandet skal oppfylle tre kategorier av målsetninger: Mål og resultatkrav, foretaksmøte, oppdragsdokumentet og egne satte mål Pålitelig regnskapsrapportering og økonomiforvaltning regnskapslov, lov om helseforetak Overholdelse av lover og regler (37) særegne lover og diverse forskrifter (11 tilsyn) For å ivareta myndighetskravene er det stilt krav om innføring av internkontroll. Internkontrollen skal sikre at helsetjenestene planlegges, organiseres, utføres og vedlikeholdes i samsvar med kravene i internkontrollforskriftene. Arbeidet med god virksomhetsstyring I Sykehuset Innlandet utarbeides det årsplaner for virksomhetsstyringen og det har i 2013 vært arbeidet etter gjeldende plan. Det er utarbeidet årshjul for virksomhetsstyring, system for monitorering av styringskrav fra Oppdrags- og bestillerdokumentet, skjema for oppfølging av styrevedtak, rapporteringssløyfer, handlingsplaner og strategier. Alle kvalitetsutvalgene i helseforetaket har skiftet navn til kvalitets - og pasientsikkerhetsutvalg, og det er gjennomført endringer for å få utvalgene til å bli velfungerende. De viktigste endringene er at administrerende direktør leder sentralt kvalitets- og pasientsikkerhetsutvalg, SIKPU, (divisjonsdirektør på divisjonsnivå), at den kliniske legekompetansen i utvalgene styrkes, at kompetansen innen kliniske etiske problemstillinger styrkes, at kompetanse innenfor smittevern og sykehushygiene styrkes, samt kompetanse innenfor pasientsikkerhet og avvikshåndtering. For å knytte sammen kvalitetsarbeidet som skjer på divisjonsnivå sammen med overordnede føringer, er det opprettet et kvalitetsnettverk som i 2013 har vært ledet av direktør virksomhetsstyring og økonomi. Nettverket består av kvalitetsrådgivere som er utpekt av divisjonsdirektør og stabsdirektører. Mandatet for kvalitetsnettverket er vedtatt av ledergruppa. Det er igangsatt et toårig prosjekt Orden i eget hus i regi av kvalitetsnettverket for å rydde i kvalitetssystemets dokumenter. Ledergruppa er styringsgruppe og kvalitetsnettverket er prosjektgruppe. Det er avsatt kompetansemidler til prosjektet. Prosjektleder er engasjert og divisjonene har oppnevnt superbrukere som skal drive ryddeprosessen inn i egen divisjon. 4

7 Prosjektet startet med omfattende opplæring av ressurspersoner både i staber og i divisjonene. Deretter startet selve ryddeprosessen som vil drives som prosjekt ut 2014 for deretter å gå over i forvaltning. Dette er et stort og viktig prosjekt fordi kvalitetssystemet i dag oppleves som uoversiktlig og lite tilgjengelig. Målet er å ha flest mulig felles prosedyrer i Sykehuset Innlandet som er av god kvalitet, som følger beste faglige praksis og som er lett tilgjengelig for alle ansatte. Foretakets kvalitets- og pasientsikkerhetsutvalg har bestemt at kvalitetsstrategien skal revideres, og det er vedtatt mandat og nedsatt arbeidsgruppe som har i oppgave å evaluere kvalitetsstrategien. Det er planlagt at revidert kvalitetsstrategi presenteres for styret mai Risikostyring og vurdering av overordnet risikobilde I forbindelse med ledelsens gjennomgang per 3. tertial er det utarbeidet risikomatrise på seksjonsavdelings- og divisjonsnivå som danner grunnlaget for utarbeidelse av en overordnet risikomatrise for Sykehuset Innlandet. Gjennom prosessen ble områder med fare for svikt identifisert. Den utarbeidede handlingsplanen synliggjør hvilke tiltak foretaket setter inn for å håndtere og følge opp risiko slik at denne er innenfor akseptert nivå og bidrar til å sikre styring og kontroll med virksomheten. Handlingsplanen pr 3 tertial følger som vedlegg til Årlig melding. 5

8 5 KONSEKVENS (6) Omstillingsbehov 3 (15) Leveranser fra HSØ Forsyningssenter (16) Opplegg for internkontroll og risikostyring (7) Investeringer i bygg og IKT (inkludert digital fornying) (8) Omstilling psykisk helsevern (9) Arbeidsbelastning for ledere og ansatte (10) Avvikshåndtering og meldekultur (11) Oppfyllelse av avtaler og krav i samhandlingsreform en 2 (12) Brudd på arbeidsmiljøloven ift arbeidstid 1 (13) Investeringer i MTU (14) Oppfølging av de nasjonale kvalitetsindikatorer for fristbrudd, ventetid, infeksjoner og forløpstider kreft (2) HR kvalitet på lønnsprosesser IKT kvalitet på leveranse og funksjonalitet (3) Rekruttere og beholde ansatte innenfor enkelte legespesialistområder og spesialsykepleiere (5) Oppfølging av nasjonal kvalitetsindikator for trombolyse og implementering av kvalitetsarbeid og pasientsikkerhetsprogrammet. (1) Styring og kontroll av det pas.adm. arbeidet (4) Oppfølging av de nasjonale kvalitetsin dikatorer for 30 dagers overlevelse 6

9 De områder i den overordnede risikomatrisen som ble identifisert som de største risikoområdene i forbindelse med ledelsens gjennomgåelse 3.tertial 2013 er: Styring og kontroll av det pasientadministrative arbeidet Helse Sør-Øst RHF gjennomførte en konsernrevisjon av intern styring og kontroll av det pasientadministrative arbeidet i to enheter i Sykehuset Innlandet i 2011 (rapport 4/2011). I mars/april 2013 ble det foretatt en oppfølgingsrevisjon for å undersøke om foretaket har fulgt opp anbefalingene fra revisjonen på en tilfredsstillende måte. Oppfølgingsrevisjonen (rapport 3/2013) er oppsummert med at foretaket har gjennomført flere tiltak for å styrke den interne styringen og kontrollen i det pasientadministrative arbeidet. Imidlertid har foretaket fortsatt ikke et helhetlig og robust system for intern styring og kontroll som kan gi rimelig sikkerhet for å hindre at feil, mangler og svakheter oppstår og som igjen kan få konsekvenser for pasientene. Styret har vedtatt en handlingsplan for å styrke den interne styringen og kontrollen av sykehusets pasientadministrative system. Oppmerksomheten på åpne dokumenter, fristbrudd og ventetider er videreført i hele Handlingsplanen er fulgt i 2013 og videreføres i 2014 via prosjektet Glemt av sykehuset. Planen omhandler og opplæring og bruk av pasientadministrative systemer. Saken følges opp med orientering til Styret om status. HR kvalitet på lønnsprosesser - IKT kvalitet på leveranse og funksjonalitet I handlingsplan HR-strategi for 2014 er det særskilt fokus på HR-basistjenester og tiltak for å forbedre lønnsprosessene i foretaket. Med utgangspunkt i en foreliggende LEAN analyse skal det gjennomføres opplæringstiltak og gjennomgang av kontrollrutiner. Leveranse og tjenester fra Sykehuspartner (SP) oppleves fremdeles utfordrende av mange ansatte til tross for en positiv utvikling. Dette særskilt innenfor brukerstøtte, leveranse av nye tjenester innen IKT-utvikling og oppgraderinger av eksisterende systemløsninger. Det arbeides kontinuerlig med å forbedre leveransene fra SP til foretaket. Dette gjennom samarbeidstiltak med SP og Helse Sør Øst, innen flere nivåer i organisasjonen. Det vil i 2014 gjennomføres en konsekvens- og sårbarhetsvurdering ved bortfall av IKT løsninger. Her vil det kunne avdekkes ulike forhold som vil medføre prioritering av tiltak for å redusere sårbarhet. Rekruttere og beholde ansatte innenfor enkelte legespesialistområder og spesialsykepleiere Sykehus Innlandet mangler spesialister innenfor flere områder i somatikken og innenfor BUP og TSB. Mangel på spesialister i psykisk helsevern medfører at pasienter ikke får et optimalt tilbud. Det er også stor avgang av spesialsykepleiere innenfor anestesi, intensiv og operasjon pga oppnådd pensjonsalder. Satsing på rekruttering samt å beholde ansatte er et viktig satsningsområde fremover. Oppfølging av de nasjonale kvalitetsindikatorer for 30 dagers overlevelse Årlig offentliggjøring av nasjonale kvalitetsindikatorer for perioden er fulgt opp med tiltak for de berørte områdene og vil følges tett fremover, herunder kvalitetsindikator for 30 dagers overlevelse. 7

10 Sentrale saker behandlet i styret Styret i Sykehuset Innlandet behandlet 103 saker i Nedenfor finnes en oversikt over de viktigste vedtakssakene som styret i Sykehuset Innlandet har behandlet i 2013: Sak nr OPPDRAG FRA HELSE SØR-ØST RHF INNEN KUNNSKAPSUTVIKLING OG GOD PRAKSIS OMRÅDET KUNNSKAPSGRUNNLAG OG KUNNSKAPSSTØTTE Sak nr PLAN FOR BRUKERMEDVIRKNING Sak nr Sak nr OMSTILLINGS-ARBEIDET I PSYKISK HELSEVERN MASTERPLANER ERKLÆRING OM LEDERNES ANSETTELSES-VILKÅR Sak nr ÅRSBERETNING, ÅRSREGNSKAP OG BALANSE 2012 FOR SYKEHUSET INNLANDET HF Sak nr Sak nr ÅRLIG MELDING 2012 FOR SYKEHUSET INNLANDET HF OPPDRAG OG BESTILLING 2013, INKLUDERT OPPLEGG FOR VIRKSOMHETSSTYRING Sak nr PLAN FOR INTERNE REVISJONER 2013 Sak nr INVESTERINGS BUDSJETT 2013 Sak nr Sak nr Sak nr Sak nr Sak nr Sak nr INTERN REVISJON MEDISINSK KODING 2012 SEPSIS (BLOD- FORGIFTNING) GODKJENNING AV REVIDERTE SAMARBEIDSAVTALER OG SAMHANDLINGSRUTINER MELLOM KOMMUNENE OG SYKEHUSET INNLANDET HF STATUS UTREDNING FØDSELS-OMSORGEN I SYKEHUSET INNLANDET, HERUNDER ETABLERING AV KVINNEKLINIKK(ER) AVTALE OM VIRKSOMHETS-OVERDRAGELSE AV HELSETJENESTENS DRIFTS-ORGANISASJON ETABLERING AV KVINNE-KLINIKK I SYKEHUSET INNLANDET OPPFØLGING AV STRATEGISK FOKUS UTARBEIDELSE AV SAMFUNNSANALYSE OG OPPRETTELSE AV PROSJEKT-STILLINGER Sak nr HELHETLIG UTVIKLINGS-PLAN FOR SYKEHUSET INNLANDET - UTSENDING AV DELPLANER PÅ HØRING Sak nr OVERTAKELSE AV DEN MEDISINSKE DRIFTEN VED LUFTAMBULANSEBASEN PÅ DOMBÅS I EGEN REGI Sak nr ØKONOMISK LANGTIDSPLAN Sak nr Sak nr DELEGASJON AV PÅTALEFULL-MAKT TIL ADM. DIREKTØR OPPFØLGINGSREVISJON AV INTERN STYRING OG KONTROLL AV DET PASIENTADMINISTRATIVE ARBEIDET I SYKEHUSET INNLANDET HF 8

11 Sak nr Sak nr Sak nr Sak nr Sak nr RESSURS-GRUNNLAGET FOR FORSKNING I SYKEHUSET INNLANDET ENDRING AV VEDTEKTENE FOR SYKEHUSET INNLANDET HF RAPPORT 3/2013 REVISJON AV TVERRGÅENDE PROSESSER MELLOM HELSEFORETAK SOM HAR PASIENTREISEKONTOR OG PASIENTREISER ANS DELPLANER TIL HELHETLIG UTVIKLINGS-PLAN INNKOMNE HØRINGSUTTALELSER OG VIDERE PROSESS. FORELØPIG ORIENTERING TIL STYRET VIDEREFØRING AV TIDLIGFASE-PLANLEGGING I SYKEHUSET INNLANDET Sak nr REVIDERT HANDLINGSPLAN FOR Å STYRKE DET PASIENTADMINISTRATIVE ARBEIDET I SYKEHUSET INNLANDET Sak nr TERTIAL-RAPPORT PR 2. TERTIAL 2013 Sak nr Sak nr Sak nr Sak nr Sak nr Sak nr SAMORDNING AV SPESIALIST-HELSETJENESTEN I FJELLREGIONEN OPPFØLGING AV FORETAKS-PROTOKOLLEN FRA FORETAKSMØTE I SYKEHUSET INNLANDET DATERT OMSTILLINGSBEHOV SOMATIKK I ØKONOMI-PLANPERIODEN OPPFØLGING AV DIVISJON KONGSVINGER RESSURSGRUNNLAGET FOR FORSKNING I SYKEHUSET INNLANDET- ORIENTERING OM MÅL OG BUDSJETT 2014 Sak nr STRATEGI FOR KUNNSKAPSBASERT PRAKSIS Sak nr Sak nr Sak nr Sak nr Sak nr Sak nr Sak nr PASIENT-ERFARINGER MED NORSKE SYKEHUS (PASOPP-UNDERSØKELSE 2012) RESULTATER FOR SYKEHUSET INNLANDET OMDØMME-UNDERSØKELSE FOR HELSE SØR-ØST RHF OMRÅDEPLAN TVERRFAGLIG SPESIALISERT RUSBEHANDLING (TSB) OMRÅDEPLAN DIVISJON PSYKISK HELSEVERN GODKJENNING AV RAMMEAVTALE MELLOM STIFTELSEN SEPREP OG SYKEKHUSET INNLANDET INNKJØP AV OPERASJONS ROBOT I SYKEHUSET INNLANDET OMSTILLING SOMATIKK Sak nr MÅL OG BUDSJETT

12 1.4. Medvirkning fra brukere og tillitsvalgte Medvirkning fra tillitsvalgte Foretaket har et godt samarbeid med verneombud og tillitsvalgte. Det er etablert Arbeidsmiljøutvalg i alle divisjoner og for foretaksstaben. I tillegg er det etablert et foretaksovergripende arbeidsmiljøutvalg HAMU Hovedarbeidsmiljøutvalg. Det er etablert månedlige informasjonsmøter med alle foretakstillitsvalgte (TV20). Det deltar representanter for de foretakstillitsvalgte og foretakshovedvernombudet i alle større omstillingsprosjekter av ulike typer. Administrerende direktør har også månedlige møter med hovedorganisasjonene og vernetjenesten (TV 6). Tillitsvalgte har hatt 2 møter med styret i Det er regelmessige møtefora mellom lederlinja og tillitsvalgte på alle nivåer i organisasjonen. I 2013 ble det arrangert utviklingsseminar for å styrke partssamarbeid mellom ledelsen, arbeidstakere og vernetjenesten. I forhold til utarbeidelse av Årlig melding er både tillitsvalgte og vernetjenesten invitert til å komme med innspill. Prosessen ellers har vært slik at Årlig melding har vært behandlet i møte med foretakstillitsvalgte 9. januar og 6. februar 2014, og med vernetjenesten ved behandling i Hovedarbeidsmiljøutvalget 7. februar Medvirkning fra brukere Brukerutvalget for Sykehuset Innlandet består av 10 medlemmer fra brukerorganisasjoner i Hedmark og Oppland. Medlemmene oppnevnes av styret basert på forslag fra brukerorganisasjonene. To av medlemmene skal komme fra psykisk Helsevern, to fra eldrerådene, en fra Rusomsorgen og en fra Kreftforeningen. De siste kommer fra FFO/SAFO. Medlemmene sitter for en periode på to år. Brukerutvalget representerer en kompetanse som skal utfylle faglig og administrativ kompetanse i saker som angår pasienttilbudet i Sykehuset Innlandet. Dette skal bidra til at Sykehuset Innlandets visjoner og overordnede målsetninger nås og at pasienter og pårørendes rettigheter og interesser blir ivaretatt. Brukerutvalget er et samarbeidsforum mellom helseforetaket og brukerorganisasjonene. Utvalget er et rådgivende organ og et forum for systematisk tilbakemelding fra brukerne om erfaring med tjenestene. Brukerutvalgets oppgave er å sørge for at brukernes interesser blir ivaretatt på en god måte. Utvalget skal bidra til at brukernes erfaringer, kunnskaper og synspunkter på sykehusets tjenester blir gjort kjent for sykehusets ledelse, og på en slik måte at Utvalget kan bidra til å forbedre tilbudet. Brukerutvalgets mål er å styrke pasienters og pårørendes innflytelse ved å skape gjensidig tillit og forståelse gjennom dialog og medvirkning. Brukerutvalget hadde i 2013 elleve møter og to møter med styret. Utvalgets leder/nestleder møter fast som observatør på helseforetakets styremøter/styreseminarer. Leder/nestleder har tale og forslagsrett. Brukerutvalgets referat blir behandlet som egen sak på styremøtene. Det har vært to kontaktmøter mellom styret i Sykehus Innlandet og Brukerutvalget. Utvalget deltar fast i Overordnet Samarbeidsutvalg (OSU), Administrativt Samarbeidsutvalg (ASU som ble nedlagt høsten 2013), Geografisk Samarbeidsutvalg (GSU) og Samfunnspanelet. Dette er samarbeidsorganer mellom sykehusledelsen, kommuneregionene, den enkelte kommune og brukerorganisasjonene, representert ved Brukerutvalget. 10

13 Brukerutvalget deltar med faste medlemmer i de forskjellige kvalitetsutvalgene i Sykehuset Innlandet. Brukerutvalget har deltatt i en arbeidsgruppe nedsatt av HSØ vedrørende utarbeidelse av nytt felles mandat for sentralt Brukerutvalg og for Brukerutvalg i helseforetakene. Det ble også utarbeidet veileder for årsrapport og årsmelding fra Brukerutvalgene til foretakene Årlig melding for 2013 ble behandlet i arbeidsmøte i Brukerutvalget 15. januar Brukerutvalgets årlige melding inngår i Årlig melding. 11

14 BRUKERUTVALGET I SYKEHUSET INNLANDET Årlig melding for 2013 Samarbeidet mellom ledelsen i Sykehuset Innlandet og Brukerutvalget opplever vi som meget godt. Vi føler at samarbeidet er meget givende og konstruktivt og at vårt arbeide blir satt pris på og at våre meninger blir tatt på alvor. Utvalget er også meget fornøyd med hvordan de fleste saker blir håndtert og løst fra ledelsens side. Administrerende direktør/fagdirektør møter fast på våre møter. Brukerutvalget har i 2013 kommet med innspill til, og uttalelser om store og små saker. Våre innspill og de sakene vi har tatt opp blir behandlet seriøst fra ledelsens side. Brukerutvalget har i 2013 vært svært opptatt av Sykehuset Innlandets struktur. Vi har i 2012 gitt to uttalelser på Strategis Fokus 2025 og hvor vi gir vår støtte til arbeidet med å etablere ett akuttsyke-hus ved»mjøsbrua». Vi mener dette er den eneste riktige sykehusstrukturen i Innlandet både faglig og økonomisk og at det vil gi den beste kvaliteten på behandlingen til pasientene. I tillegg til Strategisk Fokus 2025 har sykehuset i 2013 utarbeidet De fire delplaner. Det omhandler spesialisthelse-tjenesten på Tynset og Kongsvinger, Habilitering/Rehabilitering innen spesialisthelsetjenesten, Psykisk Helsevern og Pre-hospitale tjenester. I vårt høringssvar mener utvalget det er riktig å beholde Tynset, omdefinere Kongsvinger til et godt Lokalmedisins senter, kanskje med enkelte elektive funksjoner. Den behandlingen som ikke er overtatt av DPS ene og kommunene innen Psykisk Helsevern og den spesialiserte Habiliterings- og rehabiliteringstjenesten mener utvalget bør samles i et hovedsykehus. Pre-hospitale tjenester må forsterkes og samles på et hovedsykehus. Brukerutvalget vil berømme ledelsen ved sykehuset for det gode og grundige arbeid som er gjort i utarbeidelsen av Strategisk Fokus 2025 og De fire delplanene. Vi ser det som meget viktig at arbeidet med et nytt Hovedsykehus forsetter med full tyngde. Brukerutvalget ser positivt på Samhandlingsreformen og intensjonene i denne. Vi har gitt uttalelser vedrørende reformen. Utvalget har i samarbeid med Sykehuset Innlandet tatt aktiv del i implementeringen av Samhandlingsreformen i kommunene i Hedmark og Oppland. Vi har også deltatt i utformingen av hovedavtalen og de 12 Tjenesteavtalene. Utvalget har sammen med Sykehuset Innlandet og kommunene også deltatt aktivt i evalueringen av avtalene. Mange av endringene vi har foreslått er blitt gjennomført. Utvalget er meget fornøyd med måten ledelsen i Sykehuset Innlandet sammen med kommunene har håndtert og implementert reformen på. Samtidig er vi meget opptatt av hvordan pasientene blir tatt imot i kommunene etter et sykehusopphold. Utvalget har sammen med de 6 Valdreskommunene satt i gang et arbeid for å etablere et Brukerutvalg på det nye LMS et som bygges på Fagernes. Dette ser vi på som vilje og ønske om et godt samarbeid med brukerne fra kommunenes side. 12

15 Det er foretatt en landsdekkende undersøkelse vedrørende 30-dagers overlevelse. Med de kriteriene som er lagt til grunn for undersøkelsen kommer Sykehuset Innlandet meget dårlig ut. I undersøkelsen ligger fire av de seks somatiske sykehusene blant de dårligste i landet. Dette er til stor bekymring for Brukerutvalget. I den sammenheng har vi flere ganger påpekt nødvendigheten av å ha robuste sykehusenheter med store og spesialiserte faggrupper. Utvalget mener de sykehusene vi har i dag er for små og ikke tidssvarende nok. Samtidig mener vi at det i sykehuset finnes mange dyktige medarbeidere, men at kapasiteten og mulighetene ikke utnyttes. Brukerutvalget vil peke på at de små enhetene må slås sammen til færre akuttsykehus i mellomperioden frem til et nytt hovedsykehus står ferdig. Samtidig er Utvalget fornøyd med den viljen ledelsen legger for dagen for å få dette til, til tross for en del motstand fra enkelte politikere og noen grupper i befolkningen. Vi ber også administrasjonen være lydhør ovenfor noen av de innspillene som kommer. Brukerutvalget ber også om at ledelsen ved sykehuset holder fullt «trykk» på, og stadig holder stor gjennomføringsvilje for hurtigst mulig å få etablert et nytt hovedsykehus. Lokalsykehusene er små og sårbare. Derfor mener Utvalget at det er helt nødvendig å få hevet kvalitet- og pasientsikkerheten til et høyere nivå. Brukerutvalget har fått enkelte henvendelser vedr. akuttmottakene i SI. Det går på at pasientene blir møtt av turnuskandidater og at dette har skapt utrygghet pga. kompetansen. Utvalget har påpekt dette og vi mener akuttmottaket bør bemannes fast med mer kompetent personell. Vi er glad for at Sykehuset har stilt seg positiv til vårt forslag. Vedrørende arbeidet med Strategisk Fokus 2025 og de Fire delplaner har Utvalget påpekt overfor ledelsen at det har kommet for lite faktaopplysning fra sykehuset til befolkningen vedrørende hvorfor man ønsker å samle flere aktiviteter til et Hovedsykehus. Dessverre er det en del ikke korrekte påstander fremsatt i presse, folkemøter og andre steder som etter hvert har blitt «fakta». Brukerutvalget har også påpekt overfor Sykehuset den dårlige informasjonen om Brukerutvalgets aktivitet som ligger på SI s hjemmesider. Utvalget ser positivt på at det høsten 2013 ble ansatt en kommunikasjonsdirektør som skal ta tak i disse sakene og som samtidig skal bedre forståelsen hos befolkningen for den nødvendige strukturendringen som må gjøres i Sykehuset Innlandet. Årets dialogkonferanse, som var preget av stort fremmøte og stort engasjement, det viser at det er et reelt behov for denne typen samlinger. De er med til å knytte nødvendige relasjoner mellom spesialisthelsetjenesten og brukerne. Tema i år var «Veien videre for SI». Fremtidens sykehus i Innlandet. Brukerutvalget har også i 2013 kommet med innspill til, og uttalelser om store og små saker. Vi føler og opplever at våre innspill og de sakene vi tar opp blir behandlet seriøst. Det kan nevnes uttalelser om: Kvinneklinikk i Sykehuset Innlandet, Prosjekt Psykisk Helsevern , Geriatri i SI, Plan for Brukermedvirkning i SI, Kvalitet og pasientsikkerhet, o.a. Det har vært to møter mellom styret og Brukerutvalget. De er gode og konstruktive. Hvert enkelt utvalgsmedlem tar opp saker som medlemmet synes er viktig. 13

16 Kvalitetsutvalgene SIKPU (Sykehuset Innlandets kvalitet- og pasientsikkerhetsutvalg) og DKPU (divisjonsvise kvalitet- og pasientsikkerhetsutvalg) har etter omleggingen 2012 fått en god utvikling. Funksjonelt er forumet effektivisert og forbedret og har større fokus på kvalitet og sikkerhet. Utvalget er godt fornøyd med at sykehuset har en positiv økonomi og på denne måten kan bygge opp midler til anskaffelse av medisinskteknisk utstyr. Mye av MTU er av eldre årgang og trenger til å skiftes ut. Sammen med god økonomistyring, er Utvalget fornøyd med at det også fokuseres sterk på kvalitet og pasientsikkerhet. Hvis ikke noe blir gjort med sykehusstrukturen i Innlandet er vi på sikt bekymret for den fremtidige økonomien. Torkel Bache er vår kontaktperson fra det Regionale Brukerutvalget. Vi har et godt samarbeid med Torkel. Sykehuset Innlandet den 19. januar Brukerutvalget Trond A. Hilmersen Leder. 14

17 2. Sammendrag Helseforetaket mottok formelt oppdrags- og bestillingsdokumentet i foretaksmøtet og dokumentet ble lagt fram for styret i sak Sykehuset Innlandet har rapportert til Helse Sør-Øst RHF hver måned om utviklingen i foretaket og utarbeidet og styrebehandlet to tertialrapporter i Det er oppnådd gode resultatet i 2013 innenfor mange områder, og regnskapet viser et positivt resultatavvik på om lag 178 mill kr. Positive driftsresultat har bidratt til at foretaket de siste 4 år har kunnet hatt et forsvarlig investeringsnivå, selv om de beregnede og kartlagte behovene har vært større enn investeringstakten. Når det gjelder fremtidig økonomisk utvikling og bærekraft, ventes denne å bli mer utfordrende i kommende 4-års planperiode. Det er sammensatte årsaker til dette. Tildels kan utfordringene knyttes opp mot at foretaket har store investeringsbehov både innen bygninger, medisinteknisk utstyr og IKT. Driftsmessig har foretaket økt sine forpliktelser betydelig blant annet ved avprivatisering av ambulansetjenesten. I tillegg medfører oppdatering av datagrunnlaget i inntektsmodellen for HSØ reduserte rammer til Sykehuset Innlandet gitt de forutsetninger som ligger i Helse Sør-Øst sin økonomiske langtidsplan for Dette har blant annet sammenheng med befolkningsutviklingen i HSØ området. Det er avgjørende at en på alle plan i Sykehus Innlandet har forståelse for den krevende økonomiske situasjonen, og situasjonen krever løpende ledelsesmessig fokus på økonomisk tilpasning til gitte rammer, med aktiv medvirkning fra brukere og ansatte. Arbeidet med planlegging av et nytt felles områdesykehus og framtidig sykehusstruktur i Innlandet har høy prioritet. I styresak Arbeid med tidligfaseplanlegging har styret godkjent delplanene for Habilitering og rehabilitering, Prehospitale tjenester og Psykisk helsevern og rus som deler av en helhetlig utviklingsplan for Sykehuset Innlandet. Det vil videre arbeides med å samle dokumentene Mål, Premisser og utfordringer av 2010, Strategisk utviklingsplan 2025 av 2012 og delplanene av 2013 i et samlet og helhetlig dokument. Dokumentet skal utgjøre Sykehuset Innlandet sin utviklingsplan i samsvar med Helsedirektoratet sin veileder IS Utviklingsplanen vil bli kvalitetssikra godt og danne grunnlaget for Sykehuset Innlandet sin søknad til Helse Sør-Øst om overgang fra tidligfaseplanlegging til idefasen. Realisering av et felles områdesykehus vil kreve store investeringer. Samtidig vil nytt områdesykehus kunne bedre den bygningsmessige standarden vesentlig, gi bedre pasientbehandling og klinikerne vil kunne få en situasjon med oppdatert medisinskteknisk utstyr på alle områder. Utfordringen fremover, i påvente av nytt områdesykehus, er spesielt overgangsfasen fram til den nye strukturen er på plass. I denne perioden vil en se på mulige endringer innenfor dagens sykehusstruktur for å skaffe nok likviditet til nødvendige investeringer. Økonomisk langtidsplan vil være plandokumentet som foretaket må bruke som styrende dokument for denne utviklingen, i tillegg til det enkelte års budsjett. Arbeid med pasientsikkerhet og kvalitet har høyt fokus i Sykehuset Innlandet og er nødvendig for å kunne gi bedre og mer effektive helsetjenester. Dette er en viktig del av det daglige kliniske arbeidet i divisjonene. Arbeidet må bygge på kunnskap og engasjement blant ansatte, tydelig ledelse og forankring i styret. Foretaksgruppen har gjennom mange år utviklet et langsiktig kvalitetsarbeid i regionen, og dette skal ytterligere styrkes bl.a. gjennom den nasjonale pasientsikkerhetskampanjen I trygge hender og gjennom økt prioritet til satsingen på standardisering av arbeidsprosesser og teknologi. Prosjekt Glemt av sykehuset har satt fokus på utvalgte områder innen pasientadministrativt arbeid. Styret er orientert om arbeidet gjennom flere styresaker. Sykehuset Innlandet legger nå opp til en helhetlig plan for oppfølging av kvalitets- og pasientsikkerhetsarbeidet, herunder oppdatering av foretakets kvalitets- og 15

18 pasientsikkerhetsstrategi. Dette har bakgrunn i Helse Sør-Øst sin regionale strategi for Kvalitet og pasientsikkerhet og pasientsikkerhetsprogrammet som er en videreføring av pasientsikkerhetskampanjen Positive resultater og uløste utfordringer Divisjonene i Sykehuset Innlandet har i arbeidet med sine årlige meldinger vist til positive resultater og uløste utfordringer. Under følger et komprimert sammendrag fra de divisjonsmessige tilbakemeldingene og tilbakemeldinger fra stabsområdet helse: Positive resultater: Driftsresultat på 178 mill kr, som er 91 mill bedre enn budsjett. Resultatet gir rom for høyere investeringsramme enn forutsatt i foretaket Utviklet en helhetlig utviklingsplan for Sykehuset Innlandet HF Hatt en betydelig reduksjon av ventetider og fristbrudd i 2013 Etablering av Kvinneklinikk i Sykehuset Innlandet Fullfinansiering er innvilget av Smertepoliklinikken i budsjett Dette innebærer at Sykehuset Innlandet kan videreutvikle smertetilbudet i tråd med OBD Det er fullført utbygging og finansiering av ny laparaskopisk operasjonsstue på Hamar. Divisjon Elverum/Hamar har økt antall operasjoner innenfor brystrekonstruksjoner/plastikkirurgi som tidligere ble foretatt på OUS. Tilbudet innenfor sykelig overvekt, inkludert fedmekirurgi, er styrket, og andel operasjoner er nær doblet fra Avdeling for immunologi og transfusjonsmedisin har tatt i bruk stråleenheten og kan nå bestråle blod. Etter Konsernrevisjonens oppfølgingsrevisjon av det pasientadministrative arbeidet har det skjedd en markert bedring på de fleste av områdene som følges opp. Stort fokus på arbeidet med gjennomføring av det nasjonale pasientsikkerhetsprogrammet og økt fokus på ledelse av pasientsikkerhet. LEAN-metodikk i divisjon Lillehammer har gitt målbare forbedringer i helsetjenesten for bestemte målgrupper: o 30% reduksjon av ventetid for pasienter med behov for ryggoperasjon o Raskere behandling av hoftebrudd og pasienter med behov for trombolyse o Liggetid i akuttmottak er blitt betydelig forbedret Ambulansetjenesten i Sykehuset Innlandet er fra 1. februar 2013 samlet i direkte drift i regi av helseforetaket. Driften av luftambulansen på Dombås er vedtatt overført Sykehuset Innlandet fra AMK-Innlandet flyttet inn i nye lokaler våren 2013 for å kunne ta imot det nye digitale nødnettet. AMK-Innlandet og ambulansetjenesten i Sykehuset Innlandet ble tilknyttet det nye nødnettet 27. november Akuttmottak og legevakter tar i bruk nødnettet i løpet av 1. kvartal Divisjon psykisk helsevern har gjennomført en omfattende omstilling for å bedre tjenestetilbudet. Omstillingen går etter planen. Foretaket kan vise til gode resultater ved innføring og utvikling av elektroniske samhandlingsløsninger med kommunene, (elektroniske pleie - omsorgsmeldinger - PLO). 16

19 Foretaket har fått de nødvendige prioriteringer fra HSØ til å kunne innføre et nytt PACS / RIS system, samt omlegging av teknologiplattformen i Det er utviklet en egen strategi for kunnskapsbasert praksis i SI for som er styrebehandlet og som skal iverksettes. Foretaket kan vise til stigende forskningsaktivitet med tellende publikasjonspoeng og økt inntekt fra HSØ. Strategiplan for pasient- og pårørendeopplæring er ferdigstilt. Det er gjennomført seminaret Rehabiliteringsforum Innlandet 2013 som samlet 80 rehabiliteringsaktører fra Sykehuset Innlandet, kommunene, private rehabiliteringsinstitusjoner, brukerorganisasjoner og Regional Koordinerende Enhet. Uløste utfordringer: Sykehuset Innlandet har en sykehusstruktur som gir utfordringer, først og fremst faglig kvalitet, men også økonomisk, både på mellomlang og lang sikt. Politisk og samfunnsmessig utfordrende å videreføre det strategiske arbeidet med sikte på et best mulig fremtidig spesialisthelsetjenestetilbud til befolkningen i Sykehuset Innlandet, ref. helhetlig utviklingsplan for Sykehuset Innlandet Få til nødvendig omstilling i planperioden , ref. ØLP samt oppfølgende styresaker Ny/oppdatert inntektsmodell medfører et stort omstillingsbehov, jf økonomisk langtidsplan (ØLP) Omstillingen må løses med utgangspunkt i pasientsikkerhet og kvalitet Styrking av spesialisthelsetjenesten i Fjellregionen i tråd med styrevedtakene i Sykehuset Innlandet og St. Olav må gjennomføres innenfor de vedtatte rammebetingelsene. Avklaring av foretakstilhørighet for Divisjon Kongsvinger Endring i de pasientadministrative rutiner har så langt ikke ført til god nok forankring i ledelsen og organisasjonen forøvrig Divisjon psykisk helsevern har utfordringer med pasientflyt internt i divisjonen og mot kommunene. Samarbeid med kommunene er et område som stadig er i fokus i forhold til kvalitetsforbedring Samarbeidet mellom kommuner og sykehus om helhetlige og gode behandlingsforløp, om kompetanseutveksling og om optimal oppgavefordeling mellom kommunene og sykehusene vil bli en vesentlig faktor for å lykkes med intensjonene i samhandlingsreformen Oppfølging av nasjonale kvalitetsindikatorer og rapportere disse i henhold til kvalitetskrav. Bruke resultatene i arbeidet med å forbedre kvaliteten i helsetjenesten. Foretaket mangler helsepersonell innenfor enkelte legespesialiteter, psykologspesialister, spesialsykepleiere, bioingeniører og jordmødre Foretaket har stort etterslep for investeringsbehov i bygg, IKT og medisinsk teknisk utstyr Det er utfordringer med leveranser og kvalitet fra Sykehuspartner IKT innen leveranse og funksjonalitet. I tillegg behov for forbedring av kvalitet knyttet til lønnsprosessene i HR. Det er utfordringer med å kunne få realisert ønskede effekter/gevinster ved IKT innføringer 17

20 2.2. Oppfølging av mål for Helse Sør-Øst Følgende mål for helseforetaksgruppen er i oppdrag og bestilling 2013 videreført frem til 2014: 1. Ventetiden er redusert og pasienten opplever ikke fristbrudd. Samlet gjennomsnittlig ventetid i 2013 for Sykehuset Innlandet er 62,2 dager. Det har vært en positiv utvikling de siste årene. Samlet gjennomsnittlig ventetid var 68,7 dager i 2011 og 63,8 dager i Gjennomsnittlig andel fristbrudd i 2013 var 2,7 %. Det har vært en positiv utvikling de siste årene fra 8,7 % fristbrudd i 2011 og 3 % i Sykehusinfeksjoner er redusert til under 3 %. Sykehuset Innlandet foretar prevalensmålinger 4 ganger i året. Siste prevalensmåling 4. kvartal 2013 viste et nivå på 4,4 % infeksjoner. Målingene de siste tre årene har variert mellom 6,4 % og 2,7 %, med to enkeltmålinger under 3 %. Prevalens kv 2.kv 3.kv 4. kv 1.kv 2.kv 3.kv 4. kv. 1.kv 2.kv 3.kv 4.kv % % % % % % % % % % % % 3. Pasienten får timeavtale sammen med bekreftelse på mottatt henvisning. I 2013 mottok 55,9 % av pasientene bekreftelse på behandling og time for denne i samme brev, innen 7 dager etter at henvisningen er vurdert. Målinger har ikke vist noen bedring over tid. En avklaring av hva indikatoren måler danner grunnlag for tiltak i Alle medarbeidere skal involveres i oppfølging av medarbeiderundersøkelsen med etablering av forbedringstiltak for egen enhet. Fokus på medarbeidertilfredshet og arbeidsmiljø vil bidra til økt pasientsikkerhet og vedlikehold av den viktigste ressursen i helseforetaket de ansatte. Gjennomføring og oppfølging av medarbeiderundersøkelsen er tema i administrerende direktør sine oppfølgingsmøter med divisjonene. Det jobbes aktivt i divisjonene for å påvirke medarbeidere til å delta i medarbeiderundersøkelsen. For 2013 hadde foretaket en svarprosent på 72. Dette er litt i underkant av målsettingen for 2013 som var 75% svar. 61% av de som har svart oppgir at de har vært involvert i fjorårets medarbeiderundersøkelse. Dette er ikke et tilfredsstillende resultat og det settes et ekstra fokus på oppfølgingsarbeidet fremover. Stabsområde HR har dedikert egne ressurser til å støtte opp rundt dette arbeidet i divisjonene. I tillegg til dette vil videreutvikling og bruk av elektronisk handlingsplan som et støtteverktøy for ledere være viktige tiltak i fremover. Det vises og til egen HR strategiplan. 5. Det er skapt økonomisk handlingsrom som sikrer nødvendige investeringer. Sykehuset Innlandet har i 2013 hatt stort fokus på tilpasning av driften til rammene for å skape økonomisk handlingsrom for nødvendige investeringer i bygg og medisinskteknisk utstyr. Etter utgangen av desember har Sykehus Innlandet et foreløpig positivt resultat (midler til investeringer) på 177,7 mill kr. Dette er 91,2 mill over budsjett. Sykehus Innlandet har i 2013 et 18

VEDTAK: Styret tar saken om status for omstillingen i divisjon Psykisk helsevern til orientering.

VEDTAK: Styret tar saken om status for omstillingen i divisjon Psykisk helsevern til orientering. Sykehuset Innlandet HF Styremøte 20.06.14 SAK NR 059 2014 STATUS OMSTILLING PSYKISK HELSEVERN Forslag til VEDTAK: Styret tar saken om status for omstillingen i divisjon Psykisk helsevern til orientering.

Detaljer

Lederavtale for 2014

Lederavtale for 2014 Lederavtale for 2014 mellom divisjonsdirektør og avd. sjef 1 Sykehuset Innlandet - Visjon og verdigrunnlag Visjon Sykehuset Innlandet skal gi gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det,

Detaljer

Lederavtale for 2013

Lederavtale for 2013 Lederavtale for 2013 mellom avd. sjef og divisjonsdirektør Ledersamtaler gjennomføres for alle ledernivå i SI: Administrerende direktør stiller krav om at divisjonsdirektør har tilsvarende lederavtaler

Detaljer

Saksnr. Utvalg Møtedato 35/13 Kommunestyret

Saksnr. Utvalg Møtedato 35/13 Kommunestyret Side 1 av 5 Rendalen kommune SÆRUTSKRIFT Arkivsak: 13/746-8 Saksbehandler: Jens Sandbakken HØRING - DELPLANER SYKEHUSET INNLANDET HF Saksnr. Utvalg Møtedato 35/13 Kommunestyret 27.06.2013 Vedlegg: Melding

Detaljer

SAK NR STRATEGI FOR KVALITET OG PASIENTSIKKERHET FOR SYKEHUSET INNLANDET VEDTAK:

SAK NR STRATEGI FOR KVALITET OG PASIENTSIKKERHET FOR SYKEHUSET INNLANDET VEDTAK: Sykehuset Innlandet HF Styremøte 28.05.14 SAK NR 048 2014 STRATEGI FOR KVALITET OG PASIENTSIKKERHET FOR SYKEHUSET INNLANDET 2014-2017 Forslag til VEDTAK: 1. Styret vedtar justert strategi for kvalitet

Detaljer

VEDTAK: Styret godkjenner at vedlagte utviklingsplaner sendes ut på høring med høringsfrist 21. juni 2013.

VEDTAK: Styret godkjenner at vedlagte utviklingsplaner sendes ut på høring med høringsfrist 21. juni 2013. Sykehuset Innlandet HF Styremøte 19.04.13 SAK NR 036 2013 HELHETLIG UTVIKLINGSPLAN FOR SYKEHUSET INNLANDET UTSENDING AV DELPLANER PÅ HØRING Forslag til VEDTAK: Styret godkjenner at vedlagte utviklingsplaner

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 15. mars Årlig melding 2011 for Helse Sør-Øst oversendes Helse- og omsorgsdepartementet.

Styret Helse Sør-Øst RHF 15. mars Årlig melding 2011 for Helse Sør-Øst oversendes Helse- og omsorgsdepartementet. Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 15. mars 2012 SAK NR 012-2012 ÅRLIG MELDING 2011 FRA HELSE SØR-ØST RHF Forslag til vedtak: 1. Årlig melding 2011 for Helse Sør-Øst oversendes

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF Styremøte 04.09.14 SAK NR 072 2014 ÅRSPLAN FOR STYREMØTER I SYKEHUSET INNLANDET 2015. Forslag til VEDTAK:

Sykehuset Innlandet HF Styremøte 04.09.14 SAK NR 072 2014 ÅRSPLAN FOR STYREMØTER I SYKEHUSET INNLANDET 2015. Forslag til VEDTAK: Sykehuset Innlandet HF 04.09.14 SAK NR 072 2014 ÅRSPLAN FOR STYREMØTER I SYKEHUSET INNLANDET 2015 Forslag til VEDTAK: Styret vedtar årsplan for styremøter i 2015. Brumunddal, 28. august 2014 Morten Lang-Ree

Detaljer

Årsrapport Brukerutvalget Helse Sør Øst RHF. Pasientens behov skal være førende for struktur og innhold i tjenestene

Årsrapport Brukerutvalget Helse Sør Øst RHF. Pasientens behov skal være førende for struktur og innhold i tjenestene Årsrapport 2012 Brukerutvalget Helse Sør Øst RHF Pasientens behov skal være førende for struktur og innhold i tjenestene 1 Brukerutvalgets årsrapport Brukerutvalget har i 2012 hatt 15 medlemmer. Rammen

Detaljer

Årsplan for styremøter i Sykehuset Innlandet 2013, status for oppfølging av styrevedtak og oversikt over aktive handlingsplaner og strategier

Årsplan for styremøter i Sykehuset Innlandet 2013, status for oppfølging av styrevedtak og oversikt over aktive handlingsplaner og strategier Vedlegg til styresak 016-2013 Årsplan for styremøter i Sykehuset Innlandet 2013, status for oppfølging av styrevedtak og oversikt over aktive handlingsplaner og strategier ÅRSPLAN FOR STYREMØTER I SYKEHUSET

Detaljer

Helse Sør-Øst - gode og likeverdige helsetjenester til alle

Helse Sør-Øst - gode og likeverdige helsetjenester til alle Helse Sør-Øst - gode og likeverdige helsetjenester til alle Dette er Helse Sør-Øst 7 sykehusområder - 11 helseforetak 65.000 medarbeidere Omsetning i 2009 om lag 52 milliarder kroner Ansvar for spesialisthelsetjeneste

Detaljer

VEDTAK: 1. Styret tar protokoll fra foretaksmøte for Sykehuset Innlandet, inkludert Oppdrags- og bestillingsdokumentet for 2013 til etterretning.

VEDTAK: 1. Styret tar protokoll fra foretaksmøte for Sykehuset Innlandet, inkludert Oppdrags- og bestillingsdokumentet for 2013 til etterretning. Sykehuset Innlandet HF Styremøte 28.02.13 SAK NR 016 2013 OPPDRAG OG BESTILLING 2013, INKLUDERT OPPLEGG FOR VIRKSOMHETSSTYRING Forslag til VEDTAK: 1. Styret tar protokoll fra foretaksmøte for Sykehuset

Detaljer

VEDTAK: Styret tar saken om status for omstillingen i divisjon Psykisk helsevern til orientering.

VEDTAK: Styret tar saken om status for omstillingen i divisjon Psykisk helsevern til orientering. Sykehuset Innlandet HF Styremøte 20.02.14 SAK NR 019 2014 STATUS OMSTILLING PSYKISK HELSEVERN Forslag til VEDTAK: Styret tar saken om status for omstillingen i divisjon Psykisk helsevern til orientering.

Detaljer

Saksbehandlere: Konstituert kommunalsjef Rønnaug E. Braastad. Rådgiver Helse og omsorg, Tove Smeby Vassjø

Saksbehandlere: Konstituert kommunalsjef Rønnaug E. Braastad. Rådgiver Helse og omsorg, Tove Smeby Vassjø Arkivsaksnr.: 13/929-1 Arkivnr.: Saksbehandlere: Konstituert kommunalsjef Rønnaug E. Braastad Rådgiver Helse og omsorg, Tove Smeby Vassjø HØRINGSDOKUMENTET - DELPLANER SYKEHUSET INNLANDET HF Hjemmel: Rådmannens

Detaljer

KONSEKVENS 1 2 3 4 5

KONSEKVENS 1 2 3 4 5 5 KONSEKVENS 1 2 3 4 5 SANNSYNLIGHET 4 (6) Omstillingsbehov (2) HR kvalitet på lønnsprosesser IKT kvalitet på leveranse og funksjonalitet 3 (15) Leveranser fra HSØ Forsyningssenter (16) Opplegg for internkontroll

Detaljer

VIDEREFØRING AV TIDLIGFASEPLANLEGGING I SYKEHUSET INNLANDET KVALITETSSIKRING AV UTREDNINGSMODELLER SOMATIKK

VIDEREFØRING AV TIDLIGFASEPLANLEGGING I SYKEHUSET INNLANDET KVALITETSSIKRING AV UTREDNINGSMODELLER SOMATIKK NOTAT Til: Divisjonene, sentrale fagråd, FTV, HVO og Brukerutvalget. Fra: Prosjektdirektør Dato: 20. januar 2016 Referanse: Sak: INNSPILLSDOKUMENT VIDEREFØRING AV TIDLIGFASEPLANLEGGING I SYKEHUSET INNLANDET

Detaljer

Lederavtale for 2012

Lederavtale for 2012 Lederavtale for 2012 mellom divisjonsdirektør/stabsdirektør XX og administrerende direktør Morten Lang-Ree 1 Sykehuset Innlandet - Visjon og verdigrunnlag Visjon Sykehuset Innlandet skal gi gode og likeverdige

Detaljer

Årsplan for styret 2017 og oppfølging av vedtak 2. halvår 2016

Årsplan for styret 2017 og oppfølging av vedtak 2. halvår 2016 STYREMØTE 27. februar 2017 Side 1 av 7 Styresak nr.: 1317 Sakstype: Orienteringssak Saksnr. arkiv: 14/07071 Årsplan for styret 2017 og oppfølging av vedtak 2. halvår 2016 Forslag til vedtak: Styret tar

Detaljer

ÅRSHJUL SYKEHUSET INNLANDET 2013

ÅRSHJUL SYKEHUSET INNLANDET 2013 ÅRSHJUL SYKEHUSET INNLANDET 2013 Desember Fullmakter, anvisnings- og attestasjonsfullmakter 2014 Virksomhetsrapportering per 30.11.13 Utarbeidelse av Årlig melding 2012 for November Virksomhetsrapportering

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 14. mars Følgende mål forutsettes lagt til grunn som underliggende premiss for planleggingen i perioden:

Styret Helse Sør-Øst RHF 14. mars Følgende mål forutsettes lagt til grunn som underliggende premiss for planleggingen i perioden: Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 14. mars 2013 SAK NR 022-2013 ØKONOMISK LANGTIDSPLAN 2014-2017. PLANFORUTSETNINGER Forslag til vedtak: 1. Følgende mål forutsettes lagt til

Detaljer

Kvalitetsstrategi Overordnet handlingsplan

Kvalitetsstrategi Overordnet handlingsplan Kvalitet i møte mellom pasient og ansatt Kultur og ledelse Kvalitetssystem Kompetanse Kapasitet og organisering KVALITET, TRYGGHET, RESPEKT Sykehuset Innlandet har vektlagt å fokusere på kvalitet og virksomhetsstyring

Detaljer

Årsplan for styremøter i Sykehuset Innlandet 2012, status for oppfølging av styrevedtak og oversikt over aktive handlingsplaner og strategier.

Årsplan for styremøter i Sykehuset Innlandet 2012, status for oppfølging av styrevedtak og oversikt over aktive handlingsplaner og strategier. Vedlegg Årsplan for styremøter i Sykehuset Innlandet 2012, status for oppfølging av styrevedtak og oversikt over aktive handlingsplaner og strategier. ÅRSPLAN FOR STYREMØTER I SYKEHUSET INNLANDET 2012

Detaljer

DIVISJON PSYKISK HELSEVERN

DIVISJON PSYKISK HELSEVERN MASTERPLAN BYGG FOR DIVISJON PSYKISK HELSEVERN 2013-2014 Brumunddal 20. desember 2012 1 Forord for divisjon Psykisk helsevern er under utarbeidelse. Masterplanen skal ferdigstilles og godkjennes av divisjonsdirektørene

Detaljer

Styret ved Vestre Viken HF 015/

Styret ved Vestre Viken HF 015/ Saksfremlegg Risikovurdering 3. tertial 2011 Dato Saksbehandler Direkte telefon Vår referanse Arkivkode 22.02.12 Jan Reidar Bergwitz-Larsen 913 67 503 Saksnr. Møtedato Styret ved Vestre Viken HF 015/2012

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato møte: 13. februar 2015 Saksbehandler: Direksjonssekretær Vedlegg: Oppdrag og bestilling vedtatt i foretaksmøte 12.2.2015 SAK 7/2015 OPPDRAG OG BESTILLING 2015

Detaljer

Lederavtale for 2013

Lederavtale for 2013 Lederavtale for 2013 mellom enhetsleder og avd. sjef Ledersamtaler gjennomføres for alle ledernivå i SI: Administrerende direktør stiller krav om at divisjonsdirektør har tilsvarende lederavtaler med sine

Detaljer

SAK NR 024 2015 REFERAT FRA MØTE I BRUKERUTVALGET FOR SYKEHUSET INNLANDET HF 11. FEBRUAR 2015 VEDTAK:

SAK NR 024 2015 REFERAT FRA MØTE I BRUKERUTVALGET FOR SYKEHUSET INNLANDET HF 11. FEBRUAR 2015 VEDTAK: Sykehuset Innlandet HF Styremøte 20.03.15 SAK NR 024 2015 REFERAT FRA MØTE I BRUKERUTVALGET FOR SYKEHUSET INNLANDET HF 11. FEBRUAR 2015 Forslag til VEDTAK: Styret tar referat fra møtet i Brukerutvalget

Detaljer

Fremtidens pasientbehandling i Innlandet

Fremtidens pasientbehandling i Innlandet Fremtidens pasientbehandling i Innlandet Innstilling til fremtidig sykehusstruktur Presentasjon til ansatte i Sykehuset Innlandet 13. Oktober 2017 Visjon Hvordan skal vi leve opp til sykehusets visjon

Detaljer

MASTERPLAN OMSTILLING

MASTERPLAN OMSTILLING MASTERPLAN OMSTILLING FOR DIVISJON PSYKISK HELSEVERN 2013-2014 Brumunddal 20. desember 2012 1 Forord for divisjon Psykisk helsevern er under utarbeidelse. Masterplanen skal ferdigstilles og godkjennes

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 12. mars 2015

Styret Helse Sør-Øst RHF 12. mars 2015 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 12. mars 2015 SAK NR 017-2015 ÅRLIG MELDING 2014 FOR HELSE SØR-ØST RHF Forslag til vedtak: 1. På grunnlag av samlet rapportering for 2014

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF Årlig melding for Helse Sør-Øst med styrets plandokument oversendes Helse- og omsorgsdepartementet.

Styret Helse Sør-Øst RHF Årlig melding for Helse Sør-Øst med styrets plandokument oversendes Helse- og omsorgsdepartementet. Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 25.-26.02.2009 SAK NR 008-2009 ÅRLIG MELDING 2008 TIL HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET Forslag til vedtak: 1. Årlig melding for Helse

Detaljer

Referat styringsgruppemøte i Fjellhelse 21.06.2013 Sted: Tynset, Kompetansesenteret Aumliveien 4c.

Referat styringsgruppemøte i Fjellhelse 21.06.2013 Sted: Tynset, Kompetansesenteret Aumliveien 4c. Referat styringsgruppemøte i Fjellhelse 21.06.2013 Sted: Tynset, Kompetansesenteret Aumliveien 4c. Medlemmer tilstede: Bersvend Salbu, regionrådsleder og Tynset kommune Hans Vintervoll, Røros kommune Jan

Detaljer

2. Styret vedtar foreløpig budsjett for 2018 for Sykehuset Østfold med styringsmål om et økonomisk resultat på -208 mill. kroner.

2. Styret vedtar foreløpig budsjett for 2018 for Sykehuset Østfold med styringsmål om et økonomisk resultat på -208 mill. kroner. STYREMØTE 19. juni 2017 Side 1 av 5 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 17/00123 Foreløpig budsjett 2018 Sammendrag: Foreløpig budsjett for 2018 legger opp til et økonomisk resultat på -208 mill. kroner.

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF Styremøte 02.05.12 SAK NR 036 2012 ØKONOMISK UTFORDRINGSBILDE 2013 - OPPDATERING. Forslag til VEDTAK:

Sykehuset Innlandet HF Styremøte 02.05.12 SAK NR 036 2012 ØKONOMISK UTFORDRINGSBILDE 2013 - OPPDATERING. Forslag til VEDTAK: Sykehuset Innlandet HF Styremøte 02.05.12 SAK NR 036 2012 ØKONOMISK UTFORDRINGSBILDE 2013 - OPPDATERING Forslag til VEDTAK: Styret tar informasjonen til orientering. Brumunddal, 25. april 2012 Morten Lang-Ree

Detaljer

Forutsigbarhet er viktig, for pasienter som henvises til spesialisthelsetjenesten, og skaper trygghet.

Forutsigbarhet er viktig, for pasienter som henvises til spesialisthelsetjenesten, og skaper trygghet. Helse Sør-Øst RHF Telefon: 02411 Postboks 404 Telefaks: 62 58 55 01 2303 Hamar postmottak@helse-sorost.no Org.nr. 991 324 968 Styreleder i helseforetakene i Helse Sør-Øst Helseforetakene i Helse Sør-Øst

Detaljer

SAK NR OPPDRAG OG BESTILLING 2017 FOR SYKEHUSET INNLANDET OG PROTOKOLL FRA FORETAKSMØTE I SYKEHUSET INNLANDET 15. FEBRUAR 2017 VEDTAK:

SAK NR OPPDRAG OG BESTILLING 2017 FOR SYKEHUSET INNLANDET OG PROTOKOLL FRA FORETAKSMØTE I SYKEHUSET INNLANDET 15. FEBRUAR 2017 VEDTAK: Sykehuset Innlandet HF Styremøte 23.02.17 SAK NR 015 2017 OPPDRAG OG BESTILLING 2017 FOR SYKEHUSET INNLANDET OG PROTOKOLL FRA FORETAKSMØTE I SYKEHUSET INNLANDET 15. FEBRUAR 2017 Forslag til VEDTAK: 1.

Detaljer

SAK NR VIDEREFØRING AV TIDLIGFASEPLANLEGGING I SYKEHUSET INNLANDET VURDERING AV MANDAT FOR IDÉFASEN VEDTAK:

SAK NR VIDEREFØRING AV TIDLIGFASEPLANLEGGING I SYKEHUSET INNLANDET VURDERING AV MANDAT FOR IDÉFASEN VEDTAK: Sykehuset Innlandet HF Styremøte 20.02.14 SAK NR 016 2014 VIDEREFØRING AV TIDLIGFASEPLANLEGGING I SYKEHUSET INNLANDET VURDERING AV MANDAT FOR IDÉFASEN Forslag til VEDTAK: 1. Styret tar orienteringen fra

Detaljer

Handlingsplan for virksomhetsstyring 2016

Handlingsplan for virksomhetsstyring 2016 Handlingsplan for virksomhetsstyring Nr Handling Styringsmål/Tiltak Ansvar Frist Status 1.0 Intern styrings og kontrollmiljø: 1.1 Følge opp anbefalinger i rapport etter revisjonen Tiltaksarbeid etter revisjon

Detaljer

Fylkestinget slutter seg til fylkesrådets vurderinger og konklusjoner i saken. Hamar, 29.05.2013. Per-Gunnar Sveen fylkesrådsleder

Fylkestinget slutter seg til fylkesrådets vurderinger og konklusjoner i saken. Hamar, 29.05.2013. Per-Gunnar Sveen fylkesrådsleder Saknr. 13/6208-4 Saksbehandler: Øyvind Hartvedt Høring - delplaner Sykehuset Innlandet HF Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet legger saken fram

Detaljer

Handlingsplan som bygger på risikomatrisen Faktagrunnlang

Handlingsplan som bygger på risikomatrisen Faktagrunnlang Vedlegg 1 Handlingsplan som bygger på risikomatrisen Faktagrunnlang og planlagte tiltak Risikoområde Årsak Virkning Tiltak 1 Investeringer utstyr og MTU (20) Det er et stort behov for utskifting/ nyinvestering

Detaljer

Styret ved Vestre Viken HF 048/ Trykte vedlegg: 1. Risikovurdering i matrise (2) 2. Tiltaksplan

Styret ved Vestre Viken HF 048/ Trykte vedlegg: 1. Risikovurdering i matrise (2) 2. Tiltaksplan Saksfremlegg Risikovurdering Dato Saksbehandler Direkte telefon Vår referanse Arkivkode 19.05.11 Jan Reidar Bergwitz-Larsen 913 67 503 Saksnr. Møtedato Styret ved Vestre Viken HF 048/2011 26.05.11 Trykte

Detaljer

Revisjonsplan 2014-2015 Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst

Revisjonsplan 2014-2015 Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst Revisjonsplan 2014-2015 Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst Godkjent av styret i Helse Sør-Øst RHF 13.03.2014 Distribusjon Revisjonsplanen distribueres til styret og styrets revisjonsutvalg, administrerende

Detaljer

Handlingsplan for virksomhetsstyring 2016 Status 2 tertial

Handlingsplan for virksomhetsstyring 2016 Status 2 tertial Handlingsplan for virksomhetsstyring Status 2 tertial Nr Handling Styringsmål/Tiltak Ansvar Frist Status 2 tertial 1.0 Intern styrings og kontrollmiljø: 1.1 Følge opp anbefalinger i rapport etter revisjonen

Detaljer

Høringsuttalelse STRATEGISK FOKUS 2025 Sykehuset Innlandet

Høringsuttalelse STRATEGISK FOKUS 2025 Sykehuset Innlandet Høringsuttalelse STRATEGISK FOKUS 2025 Sykehuset Innlandet 1. Innledning Stange Fremskrittsparti har gjennomgått dokumentet fra Administrerende direktør (AD) i Sykehuset Innlandet (SI), Morten Lang-Ree,

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF Styremøte 05.05.14 SAK NR 037 2014 HELHETLIG PLAN FOR VIRKSOMHETSSTYRING 2014. Forslag til VEDTAK:

Sykehuset Innlandet HF Styremøte 05.05.14 SAK NR 037 2014 HELHETLIG PLAN FOR VIRKSOMHETSSTYRING 2014. Forslag til VEDTAK: Sykehuset Innlandet HF Styremøte 05.05.14 SAK NR 037 2014 HELHETLIG PLAN FOR VIRKSOMHETSSTYRING 2014 Forslag til VEDTAK: 1. Styret tar redegjørelsen om arbeidet med å videreutvikle virksomhetsstyringen

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF Styremøte SAK NR STRATEGISK FOKUS VIDERE OPPFØLGING. Forslag til VEDTAK:

Sykehuset Innlandet HF Styremøte SAK NR STRATEGISK FOKUS VIDERE OPPFØLGING. Forslag til VEDTAK: Sykehuset Innlandet HF Styremøte 27.01.11 SAK NR 004 2011 STRATEGISK FOKUS 2011-2014 VIDERE OPPFØLGING Forslag til VEDTAK: 1. Styret er meget tilfreds med den store oppslutningen og det grundige arbeidet

Detaljer

VEDTAK: 1. Styret tar Oppdrags- og bestillingsdokumentet for 2011 til etterretning.

VEDTAK: 1. Styret tar Oppdrags- og bestillingsdokumentet for 2011 til etterretning. Sykehuset Innlandet HF Styremøte 28.02.11 SAK NR 017 2011 OPPDRAG OG BESTILLING 2011 Forslag til VEDTAK: 1. Styret tar Oppdrags- og bestillingsdokumentet for 2011 til etterretning. 2. Styret ber administrerende

Detaljer

SYKEHUSET INNLANDET LILLEHAMMER

SYKEHUSET INNLANDET LILLEHAMMER SYKEHUSET INNLANDET LILLEHAMMER Oppstartsseminar om kommunereformen Tema: Å jobbe med endringer MYE Å LÆRE AV HELSEFORETAKENE.. Endringsprosesser går ofte galt. Hvorfor? Må det være slik? VISJON OG MÅLSETTING

Detaljer

Glåmdal regionråd Dagny Sjaatil

Glåmdal regionråd Dagny Sjaatil Glåmdal regionråd 25.07.13 Dagny Sjaatil EN NY HELSETJENESTE I HEDMARK OG OPPLAND 1. Rollefordeling og struktur som understøtter pasientenes samlede behov 2. Spesialisthelsetjenesten skal spisses ytterligere

Detaljer

VEDTAK: Styret tar foreløpige informasjon om mål og budsjett 2014 til orientering.

VEDTAK: Styret tar foreløpige informasjon om mål og budsjett 2014 til orientering. Sykehuset Innlandet HF Styremøte 28.11.13 SAK NR 085 2013 ORIENTERING OM MÅL OG BUDSJETT 2014 Forslag til VEDTAK: Styret tar foreløpige informasjon om mål og budsjett 2014 til orientering. Brumunddal,

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF Styremøte 20.02.14 SAK NR 014 2014 PLAN FOR INTERNE REVISJONER 2014. Forslag til VEDTAK:

Sykehuset Innlandet HF Styremøte 20.02.14 SAK NR 014 2014 PLAN FOR INTERNE REVISJONER 2014. Forslag til VEDTAK: Sykehuset Innlandet HF Styremøte 20.02.14 SAK NR 014 2014 PLAN FOR INTERNE REVISJONER 2014 Forslag til VEDTAK: 1. Styret tar plan for interne revisjoner 2014 til etterretning. 2. Styret ber om at det rapporteres

Detaljer

Svar - Høring - Delplaner Sykehuset Innlandet HF

Svar - Høring - Delplaner Sykehuset Innlandet HF Sykehuset innlandet Postboks 104 2381 BRUMUNDDAL Hamar, 24.06.2013 Deres ref: 2011/2711 Vår ref: Sak. nr. 13/6208-10 Saksbeh. Øyvind Hartvedt Tlf. 918 08 097 Svar - Høring - Delplaner Sykehuset Innlandet

Detaljer

Samordning av spesialisthelsetjenesten i Fjellregionen 20140304-FJELLREGIONEN FAGFORBUNDETS SYKEHUSKONFERANSE 2014 1

Samordning av spesialisthelsetjenesten i Fjellregionen 20140304-FJELLREGIONEN FAGFORBUNDETS SYKEHUSKONFERANSE 2014 1 Samordning av spesialisthelsetjenesten i Fjellregionen 20140304-FJELLREGIONEN FAGFORBUNDETS SYKEHUSKONFERANSE 2014 1 HVOR Fjellregionen er området nord i Hedmark og sør i Sør-Trøndelag Består av 8 kommuner

Detaljer

Svar på deres brev til helse- og omsorgsminister Bent Høie fra om Psykisk helse og rusbehandling i Helse Nord

Svar på deres brev til helse- og omsorgsminister Bent Høie fra om Psykisk helse og rusbehandling i Helse Nord LPP - Sendes kun til LPP@lpp.no med kopi til postmottak@hod.dep.no Deres ref.: Vår ref.: 2014/731 Saksbehandler/dir.tlf.: Forbergskog/Nohr, 75512900 Sted/Dato: Bodø, 2. februar 2015 Svar på deres brev

Detaljer

Årsplan for styret og status for oppfølging av vedtak

Årsplan for styret og status for oppfølging av vedtak STYREMØTE 30. oktober 2017 Side 1 av 5 Styresak nr.: 6417 Sakstype: Orienteringssak Saksnr. arkiv: 14/07071 Årsplan for styret 20172018 og status for oppfølging av vedtak Forslag til vedtak: Styret tar

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 24/14 Orienteringssaker Vedlegg Strategi 2020 Operasjonalisering gjennom programmer Saksbehandler Ansvarlig direktør Mette Nilstad Saksmappe 2014/12 Ingerid Gunnerød Dato

Detaljer

Styremøte 15. juni 2016 i Sørlandet sykehus HF. Styresak

Styremøte 15. juni 2016 i Sørlandet sykehus HF. Styresak Oppfølging Informasjon og kommunikasjon Tiltak for å ha styring og kontroll Etablere målsettinger og risikovurdere Styrings- og kontrollmiljø Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle

Detaljer

HØRING - FRAMTIDIG SYKEHUSSTRUKTUR I HEDMARK OG OPPLAND. Saksnr. Utvalg Møtedato 28/12 Kommunestyret 03.05.2012

HØRING - FRAMTIDIG SYKEHUSSTRUKTUR I HEDMARK OG OPPLAND. Saksnr. Utvalg Møtedato 28/12 Kommunestyret 03.05.2012 Side 1 av 7 Rendalen kommune Arkivsak: 12/32-6 Saksbehandler: Mari Holien SÆRUTSKRIFT HØRING - FRAMTIDIG SYKEHUSSTRUKTUR I HEDMARK OG OPPLAND Saksnr. Utvalg Møtedato 28/12 Kommunestyret 03.05.2012 Vedlegg:

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato dok.: 17. mars 2010 Dato møte: 24. mars 2010 Saksbehandler: Direktør for kvalitet, pasientsikkerhet og kontinuerlig forbedring SAK 34/2010 INTERNREVISJONSPLAN

Detaljer

VEDTAK: Styret tar saken om status for omstillingen i divisjon Psykisk helsevern til orientering.

VEDTAK: Styret tar saken om status for omstillingen i divisjon Psykisk helsevern til orientering. Sykehuset Innlandet HF Styremøte 05.09.13 SAK NR 058 2013 STATUS OMSTILLING PSYKISK HELSEVERN Forslag til VEDTAK: Styret tar saken om status for omstillingen i divisjon Psykisk helsevern til orientering.

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 20/08 Helse Midt-Norge - overordnet strategi

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 20/08 Helse Midt-Norge - overordnet strategi HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 20/08 Helse Midt-Norge - overordnet strategi Saken behandles i: Møtedato Møtesaksnummer Styret i Helse Midt-Norge RHF 28.02.2008 20/08 Saksbeh: Tor Harald Haukås Arkivkode:

Detaljer

Risikostyring i Helse Sør-Øst. Oppdatert etter møte i revisjonskomiteen og i LG

Risikostyring i Helse Sør-Øst. Oppdatert etter møte i revisjonskomiteen og i LG Risikostyring i Helse Sør-Øst Oppdatert etter møte i revisjonskomiteen 12.09.08 og i LG 16.09.08 Prosess Risikovurderingen er basert på Helseforetakenes vurdering og innspill Vurdering i enhetene i det

Detaljer

SAK NR VIDEREFØRING AV TIDLIGFASEPLANLEGGING I SYKEHUSET INNLANDET VEDTAK:

SAK NR VIDEREFØRING AV TIDLIGFASEPLANLEGGING I SYKEHUSET INNLANDET VEDTAK: Sykehuset Innlandet HF Styremøte 03.10.13 SAK NR 066 2013 VIDEREFØRING AV TIDLIGFASEPLANLEGGING I SYKEHUSET INNLANDET Forslag til VEDTAK: 1. Styret godkjenner delplanene for Habilitering og rehabilitering,

Detaljer

Styret ved Vestre Viken HF 007/

Styret ved Vestre Viken HF 007/ Saksfremlegg Mandat for strategiarbeidet i Vestre Viken HF Dato Saksbehandler Direkte telefon Vår referanse Arkivkode 20.01.11 Ole Johan Kvan Saksnr. Møtedato Styret ved Vestre Viken HF 007/2011 27.01.11

Detaljer

SAK NR REVISJON AV STRATEGISK UTVIKLINGSPLAN UTARBEIDELSE AV STRATEGISK FOKUS VEDTAK:

SAK NR REVISJON AV STRATEGISK UTVIKLINGSPLAN UTARBEIDELSE AV STRATEGISK FOKUS VEDTAK: Sykehuset Innlandet HF Styremøte 19.03.10 SAK NR 021 2010 REVISJON AV STRATEGISK UTVIKLINGSPLAN UTARBEIDELSE AV STRATEGISK FOKUS 2011 2014 Forslag til VEDTAK: 1. Styret slutter seg til forslag til planprosess

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 9. mars 2017

Styret Helse Sør-Øst RHF 9. mars 2017 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 9. mars 2017 SAK NR 020-2017 ÅRLIG MELDING 2016 FOR HELSE SØR-ØST RHF Forslag til vedtak: 1. På grunnlag av samlet rapportering for 2016 anser

Detaljer

Felles overordnet strategi 2004-2007. Dato: April 2004. Versjon 1.0

Felles overordnet strategi 2004-2007. Dato: April 2004. Versjon 1.0 Felles overordnet strategi Dato: April 2004 Versjon 1.0 Bakgrunn Styret i Helse Midt-Norge RHF ba i oktober 2002 administrasjonen om å utarbeide en felles overordnet strategi for perioden for foretaksgruppen

Detaljer

Årsplan for styret 2012 og status for oppfølging av vedtak

Årsplan for styret 2012 og status for oppfølging av vedtak STYREMØTE 27. februar 2012 Side 1 av 7 Sakstype: Orienteringssak Saksnr. arkiv: 03/618 Årsplan for styret 2012 og status for oppfølging av vedtak Forslag til vedtak: Styret tar årsplan for styret 2012

Detaljer

Strategisk plan Sunnaas sykehus HF 2012-2020

Strategisk plan Sunnaas sykehus HF 2012-2020 Strategisk plan Sunnaas sykehus HF 2012-2020 Innhold side 4 Sunnaas sykehus HF mot 2020 5 Premissleverandør i utvikling av rehabilitering i Norge 7 Strategiske målsettinger 8 Grunnleggende forankring

Detaljer

Styreleder- og direktørmøte

Styreleder- og direktørmøte Styreleder- og direktørmøte 19. oktober 2012 Styreleder Marthe Styve Holte, Helse Midt-Norge RHF Langtidsbudsjett 2013-2018 Sette oss i stand til å møte pasientenes fremtidige behov med tjenester av høy

Detaljer

Kommentarer på brev til Helse- og omsorgsminister Bent Høie fra Mental Helse Nordland, Troms og Finnmark Psykisk helse og rusbehandling i

Kommentarer på brev til Helse- og omsorgsminister Bent Høie fra Mental Helse Nordland, Troms og Finnmark Psykisk helse og rusbehandling i Mental Helse Nordland Mental Helse Troms Mental Helse Finnmark (sendes kun elektronisk) Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler/dir.tlf.: Nohr, Forbergskog, 75512900 Sted/Dato: Bodø, 2. februar 2015 Kommentarer

Detaljer

Fremtidig sykehusstruktur i Innlandet. Høring i idéfasen

Fremtidig sykehusstruktur i Innlandet. Høring i idéfasen Fremtidig sykehusstruktur i Innlandet Høring i idéfasen gode helsetjenester til alle som trenger det når de trenger det uavhengig av alder, bosted, etnisk tilhørighet og økonomi Viktige tema i høringen

Detaljer

Strategiplan

Strategiplan Strategiplan 2015 2017 Prosjektmandat Lister 4. sept 2013 Jan Roger Olsen/ Per Engstrand/ Nina Føreland Strategiarbeid prosess 2012-14 Prosessverktøy: Prosessveileder, SSHF 12 prinsipper for medvirkning

Detaljer

VEDTAK: Styret tar statusrapport vedrørende prosjekt Psykisk helsevern 2011-2013 til orientering.

VEDTAK: Styret tar statusrapport vedrørende prosjekt Psykisk helsevern 2011-2013 til orientering. Sykehuset Innlandet HF Styremøte 03.10.12 SAK NR 070 2012 STATUS PROSJEKT PSYKISK HELSEVERN 2011-2013 Forslag til VEDTAK: Styret tar statusrapport vedrørende prosjekt Psykisk helsevern 2011-2013 til orientering.

Detaljer

SAK NR 027-2015 STATUS ORGANISERING, LEDELSE, KOMPETANSE OG RESSURSER VEDTAK:

SAK NR 027-2015 STATUS ORGANISERING, LEDELSE, KOMPETANSE OG RESSURSER VEDTAK: Sykehuset Innlandet HF Styremøte 20.03.15 SAK NR 027-2015 STATUS ORGANISERING, LEDELSE, KOMPETANSE OG RESSURSER Forslag til VEDTAK: Styret tar status om organisering, ledelse, kompetanse og ressurser i

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 55/15 Rapportering på eiers styringskrav per 1. tertial 2015 Saksbehandler Ansvarlig direktør Mette Nilstad Torbjørg Vanvik Saksmappe 2014/498 Dato for styremøte 17. og

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF Styremøte SAK NR UTVIDELSE AV POLITISK REFERANSEGRUPPE. Forslag til VEDTAK:

Sykehuset Innlandet HF Styremøte SAK NR UTVIDELSE AV POLITISK REFERANSEGRUPPE. Forslag til VEDTAK: Sykehuset Innlandet HF Styremøte 27.02.15 SAK NR 020 2015 UTVIDELSE AV POLITISK REFERANSEGRUPPE Forslag til VEDTAK: Styret godkjenner administrerende direktør sitt forslag om endret mandat for og sammensetning

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Status og tiltak for reduksjon av ventetid og å forhindre fristbrudd innen Barne- og ungdomspsykiatri

SAKSFREMLEGG. Status og tiltak for reduksjon av ventetid og å forhindre fristbrudd innen Barne- og ungdomspsykiatri Sentral stab Samhandlingsavdelingen SAKSFREMLEGG Sak 40/17 Status og tiltak for reduksjon av ventetid og å forhindre fristbrudd innen Barne- og ungdomspsykiatri Utvalg: Styret for St. Olavs Hospital HF

Detaljer

Aktivitets- og økonomirapport og status for oppdrag og bestilling per 2. tertial 2012

Aktivitets- og økonomirapport og status for oppdrag og bestilling per 2. tertial 2012 STYREMØTE 24. september 2012 Side 1 av 6 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 12/243 Aktivitets- og økonomirapport og status for oppdrag og bestilling per 2. tertial 2012 Sammendrag: Sykehuset Østfold

Detaljer

SAK NR 059 2013 OPPFØLGING AV MASTERPLAN BYGG 2013-2014 PSYKISK HELSEVERN VEDTAK:

SAK NR 059 2013 OPPFØLGING AV MASTERPLAN BYGG 2013-2014 PSYKISK HELSEVERN VEDTAK: Sykehuset Innlandet HF Styremøte 05.09.13 SAK NR 059 2013 OPPFØLGING AV MASTERPLAN BYGG 2013-2014 PSYKISK HELSEVERN Forslag til VEDTAK: Styret godkjenner den fremlagte planen for finansiering og gjennomføring

Detaljer

Vedlegg: Status og oppfølging av styrevedtak til og med august 2015

Vedlegg: Status og oppfølging av styrevedtak til og med august 2015 Vedlegg: Status og oppfølging av styrevedtak til og med august 2015 Saksnr. Sakstittel Vedtak Status/oppfølging Ansvar 102/14 Budsjett 2015 1. Styret fastsetter foretakets driftsbudsjett for 2015 med et

Detaljer

Adm.dir forslag til vedtak Styret i Sykehusapotekene i Midt-Norge HF anbefaler Helse Midt-Norge RHF å fatte følgende vedtak:

Adm.dir forslag til vedtak Styret i Sykehusapotekene i Midt-Norge HF anbefaler Helse Midt-Norge RHF å fatte følgende vedtak: Styrevedtak fra Sykehusapoteket Midt-Norge Sak 35/10 Strategi 2020 Adm.dir forslag til vedtak Styret i Sykehusapotekene i Midt-Norge HF anbefaler Helse Midt-Norge RHF å fatte følgende vedtak: 1. Helse

Detaljer

Strategi 2010 er den fortsatt holdbar? Styreseminar 300909

Strategi 2010 er den fortsatt holdbar? Styreseminar 300909 Strategi 2010 er den fortsatt holdbar? Styreseminar 300909 Bakgrunn for plan 2010 Bestillerdokumentet fra HOD 2005 Styrets vedtak 120405 Prosjektets hensikt (HOD 2005 ) 1. Utvikle strategier for utvikling

Detaljer

Samhandling i Valdres

Samhandling i Valdres Samhandling i Valdres Valdres lokalmedisinske senter Brukermedvirkning Valdres den 9.4.14. Trond A. Hilmersen «Ein sjuk mann veit mangt som den sunne ikkje anar» ArneGarborg En som henvender seg til helsetjenesten

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato dok.: 15. mai 2011 Dato møte: 26. mai 2011 Saksbehandler: Direktør fag og pasientsikkerhet Vedlegg: 1. Risikovurdering 1. tertial 2011 2. Utdypende kommentarer

Detaljer

Risikovurderinger for SSHF 2. tertial 2014

Risikovurderinger for SSHF 2. tertial 2014 Konsekvens Risikovurderinger for SSHF 2. tertial 2014 Sannsynlighet 1 2 3 4 5 5 4 3. Pasientadm. arbeid 5. Kreftbehandling 16. Planlagt kirurgi 7. Kultur for helhet 12. Støttefunksjoner 14. Driftsøkonomi

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 13. mars 2014

Styret Helse Sør-Øst RHF 13. mars 2014 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 13. mars 2014 SAK NR 013-2014 ØKONOMISK LANGTIDSPLAN 2015-2018. PLANFORUTSETNINGER Forslag til vedtak: 1. Vedtatte mål for perioden 2014-2017

Detaljer

Fremragende behandling

Fremragende behandling St. Olavs Hospital Universitetssykehuset i Trondheim Fremragende behandling Strategi 2015-2018 Revidert 16.12.16 Fremragende behandling Vår visjon er å tilby fremragende behandling til befolkningen i Midt-Norge.

Detaljer

Styringssystem og internkontroll i SSHF

Styringssystem og internkontroll i SSHF Arkivsak Dato 18.01.2012 Saksbehandler Kåre Smith Heggland Saksframlegg Styre Sørlandet sykehus HF Møtedato 26.01.2012 Sak nr 008-2012 Sakstype Orienteringssak Sakstittel Styringssystem og internkontroll

Detaljer

Det gode pasientforløpet. Felles prioriterte innsatsområder for brukerutvalg i Helse Sør-Øst

Det gode pasientforløpet. Felles prioriterte innsatsområder for brukerutvalg i Helse Sør-Øst Det gode pasientforløpet Felles prioriterte innsatsområder for brukerutvalg i Helse Sør-Øst August 2012 1 Innhold 1. Pasientsikkerhet og kvalitet... 4 1.1 Kontinuerlig kvalitetsarbeid... 4 1.2 Støtte opp

Detaljer

Vi har i det foregående foredraget hørt om sentrale føringer og. forventninger til helseforetakenes oppfølging av det utvetydige kravet om

Vi har i det foregående foredraget hørt om sentrale føringer og. forventninger til helseforetakenes oppfølging av det utvetydige kravet om BRUKERMEDVIRKNING LEDELSENS TILRETTELEGGING NSH 22.05.03 Sentrale føringer Vi har i det foregående foredraget hørt om sentrale føringer og forventninger til helseforetakenes oppfølging av det utvetydige

Detaljer

SYKEHUSET INNLANDET HF. Årlig melding 2014. til Helse Sør-Øst RHF. Brumunddal 01.03.15

SYKEHUSET INNLANDET HF. Årlig melding 2014. til Helse Sør-Øst RHF. Brumunddal 01.03.15 SYKEHUSET INNLANDET HF Årlig melding 2014 til Helse Sør-Øst RHF Brumunddal 01.03.15 Behandlet i møte med foretakstillitsvalgte og foretakshovedverneombud (TV20) 7. januar og 5. februar 2015. Behandlet

Detaljer

Brukermedvirkning i Helse Sør-Øst: årsrapport.

Brukermedvirkning i Helse Sør-Øst: årsrapport. Juni 2013 Brukermedvirkning i Helse Sør-Øst: Veileder for brukerutvalg medvirkning i helseforetakenes arbeid med årlig melding forslag til tema for brukerutvalgets uttalelse til årlig melding forslag til

Detaljer

Pressekonferanse. Presentasjon av forslag til Strategi 2020

Pressekonferanse. Presentasjon av forslag til Strategi 2020 Pressekonferanse Presentasjon av forslag til Strategi 2020 Adm.dir. Gunnar Bovim Helse Midt-Norge RHF Stjørdal 11. juni 2010 Dagens Næringsliv 7. juni 2010 Aftenposten 5. juni 2010 Romsdals Budstikke 7.

Detaljer

Vedtekter for Helse Nord-Trøndelag HF

Vedtekter for Helse Nord-Trøndelag HF Vedtekter for Helse Nord-Trøndelag HF Fastsatt ved stiftelse av foretaket 13.12.2001. Revidert 25.6.2003, 30.6.2004, 21.6.2006, 12.2.2012, 14.2.2013, 19.6.2013 og 13.2.2014 1 Navn Helseforetakets navn

Detaljer

Økonomisk langtidsplan (2037) - Oppdatert med Vestby

Økonomisk langtidsplan (2037) - Oppdatert med Vestby STYREMØTE 19. juni 2017 Side 1 av 7 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 17/01674 Økonomisk langtidsplan 2018-2021 (2037) - Oppdatert med Vestby Sammendrag: Inkludering av Vestby kommune i Sykehuset

Detaljer

Instruks for administrerende direktør. Akershus universitetssykehus HF. Vedtatt i styremøte

Instruks for administrerende direktør. Akershus universitetssykehus HF. Vedtatt i styremøte Instruks for administrerende direktør Akershus universitetssykehus HF Vedtatt i styremøte 25.04.2012 1 1. Formål med instruksen Denne instruksen omhandler daglig leders (administrerende direktørs) ansvar,

Detaljer

Videre utfordringer i psykisk helsevern

Videre utfordringer i psykisk helsevern Videre utfordringer i psykisk helsevern DPS- konferanse i Tromsø, Helse Nord RHF Seniorrådgiver Bjørg Gammersvik Helsedirektoratet BGA, Tromsø 2009 1 Hvor var vi? Hvor skulle vi? Hvor er vi? BGA, Tromsø

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato: 31.03.16 Sak nr: 010/2016 Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Sven-Erik Andersen Oppdrag og bestilling 2016 - Risikovurdering Trykte vedlegg: Oppdrag og bestilling

Detaljer

STYREMØTE 17. februar 2011 SAKSNR 004/11

STYREMØTE 17. februar 2011 SAKSNR 004/11 Fra: Adm direktør Økonomidirektør Til: Styret Kopi: Dato: 10. februar 2011 STYREMØTE 17. februar 2011 SAKSNR 004/11 Orienteringssak Protokoll fra foretaksmøte 4. februar 2011 Saksbeskrivelse I foretaksmøtet

Detaljer