Sykehuset Innlandet HF. Årlig melding til Helse Sør-Øst RHF. Brumunddal

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sykehuset Innlandet HF. Årlig melding 2013. til Helse Sør-Øst RHF. Brumunddal 01.03.14"

Transkript

1 Sykehuset Innlandet HF Årlig melding 2013 til Helse Sør-Øst RHF Brumunddal

2 Innhold DEL I: INNLEDNING OG SAMMENDRAG Om Sykehuset Innlandet HF oppgaver og organisering Visjon, virksomhetsidé og verdigrunnlag Sykehuset Innlandet HFs mål for Virksomhetsstyring - styrets arbeid med intern styring og kontroll Medvirkning fra brukere og tillitsvalgte Sammendrag Positive resultater og uløste utfordringer Oppfølging av mål for Helse Sør-Øst Evaluering av egen virksomhet og organisering DEL II: RAPPORTERINGER Rapportering for mål 2013 i oppdrag og bestilling Aktivitet Oppdrag Satsingsområder Utdanning av helsepersonell Forskning og innovasjon Organisatoriske krav og rammebetingelser Resultatkrav og oppfølging for Øvrige styringskrav for Rapportering for styringsparametre i oppdrag og bestilling Rapportering for øvrige oppdrag gitt i løpet av Rapportering på andre områder DEL III: STYRETS PLANDOKUMENT Utviklingstrender og rammebetingelser Faglig og demografisk utvikling Forventet økonomisk utvikling Personell- og kompetansebehov Bygningskapital og øvrige investeringsområder status og utfordringer Helseforetakets planer for utviklingen Planer for et robust og framtidsrettet sykehustilbud i Innlandet Pasientbehandling Forskning og innovasjon Kunnskapsutvikling og god praksis Organisering og utvikling av fellestjenester Mobilisering av medarbeidere og ledere Bærekraftig utvikling gjennom god økonomistyring... 82

3 DEL I: INNLEDNING OG SAMMENDRAG 1. Om Sykehuset Innlandet HF oppgaver og organisering Sykehuset Innlandet HF eies av Helse Sør-Øst RHF og ble stiftet Hovedoppgavene er pasientbehandling, forskning, undervisning og opplæring av pasienter og pårørende. Ved utgangen av 2013 hadde Sykehuset Innlandet årsverk fordelt på 7953 ansatte med fast månedslønn og 889 med timelønn. Omsetningen er på om lag 7,9 mrd kr. Med dette er Sykehuset Innlandet den største bedriften i Hedmark og Oppland. Det geografiske opptaksområdet til Sykehuset Innlandet er fylkene Hedmark og Oppland. Regionen har i underkant av innbyggere med en geografisk utstrekning fra Akershus grense i sør til Sør-Trøndelag i nord. Mellom disse ytterpunktene er det ca. 300 kilometer. Helseforetaket ivaretar også lokalsykehusfunksjoner for Nes kommune i Akershus med ca innbyggere. I tillegg tar sykehuset imot pasienter fra Røros og Holtålen i Sør-Trøndelag i samsvar med en eldre avtale mellom fylkeskommunene. Sykehuset Innlandet har ansvaret for all offentlig spesialisthelsetjeneste innen psykisk helsevern, rusomsorg, somatikk, habilitering/rehabilitering og ambulansetjeneste i Hedmark og Oppland. Helseforetaket har også ansvar for å administrere tildeling og ettersyn av medisinske behandlingshjelpemidler og å administrere syketransportordningen i opptaksområdet. Sykehuset Innlandet har regionsfunksjoner på følgende områder: Behandling av dysmeli og håndamputasjoner Landsomfattende rehabilitering av lungesyke Delregionansvar for behandling av poliomyelitt Behandling av gravide rusmisbrukere Regionalt kompetansesenter for dobbeltdiagnostikk (KoRus-Øst) Regionalt ansvar for kunnskapsgrunnlag og kunnskapsstøtte i Helse Sør-Øst. Sykehuset Innlandet har ansvaret for nasjonale tjenester på følgende områder: Nasjonalt kompetansesenter for dobbeldiagnostikk (ROP) I tillegg er sykehuset ansvarlig for det regionale kontoret Pasientreiser HSØ - Enhet for reiseoppgjør som er plassert i Moelv. Sykehuset Innlandet er et av landets største helseforetak målt i antall behandlede pasienter og består av blant annet seks somatiske sykehus, to psykiatriske sykehus, to lokalmedisinske senter, fem distriktspsykiatriske sentre, to barne- og ungdomspsykiatriske poliklinikker og habiliteringsog rehabiliteringsenheter. Sykehuset Innlandet har virksomhet på mer enn 40 steder. 1

4 Sykehuset Innlandet har en eiendomsmasse på m² eide lokaler, m² leide lokaler og m² til boliger (ca. 890 tjenesteboliger). I tillegg har helseforetaket 29 ambulansestasjoner. Helseforetakets hovedkontor er i Brumunddal i Ringsaker kommune. Organisasjonskart Sykehuset Innlandet har denne organisasjonen ved utløpet av 2013: Råd og utvalg Sykehuset Innlandet er forpliktet til å ha ulike råd og utvalg for å involvere brukergrupper og faggrupper i arbeidet med å utvikle gode tjenester. Sykehuset Innlandet har følgende råd og utvalg ved utløpet av 2013: Hovedarbeidsmiljøutvalg (HAMU) Brukerutvalg Overordnet samarbeidsutvalg Geografiske samarbeidsutvalg Sentralt kvalitets- og pasientsikkerhetsutvalg (SIKPU) Legemiddelutvalg (SILU) Sentral klinisk etikk-komité (SIKEK) Forskningsutvalg Transfusjonsutvalg Smittevern- og hygieneutvalg Sentralt medisinsk fagråd Sentralt helsefaglig fagråd Fagråd innen 35 ulike fagområder 2

5 Visjon 1.1. Visjon, virksomhetsidé og verdigrunnlag Sykehuset Innlandet skal gi gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk tilhørighet, kjønn og økonomi. Virksomhetsidé Sykehuset Innlandets oppgaver er Pasientbehandling Utdanning Forskning Opplæring av pasienter og pårørende Sykehuset Innlandet skal gi trygg og god behandling nærmest mulig der pasienten bor. Oppgavene skal utføres i et effektivt nettverk av kompetente fagmiljøer Verdier Sykehuset Innlandets verdier: Åpenhet og involvering Respekt og forutsigbarhet Kvalitet og kunnskap 1.2. Sykehuset Innlandet HFs mål for 2013 De overordnede målene for 2013 er fulgt opp i lederavtaler for ledernivåene 1-4 og ellers i oppfølgingsmøter/ledersamtaler mellom de ulike ledelsesnivåene. Gjennomsnittlig ventetid i spesialisthelsetjenesten skal være ned mot 65 dager. Samlet gjennomsnittlig ventetid i 2013 for Sykehuset Innlandet er 62,2 dager. Det har vært en positiv utvikling de siste årene. Samlet gjennomsnittlig ventetid var 68,7 dager i 2011 og 63,8 dager i Ingen fristbrudd Gjennomsnittlig andel fristbrudd i 2013 var 2,7 %. Det har vært en positiv utvikling de siste årene fra 8,7 % fristbrudd i 2011 og 3 % i Sykehusinfeksjoner er redusert til under 3 %. Sykehuset Innlandet foretar prevalensmålinger 4 ganger i året. Siste prevalensmåling 4. kvartal 2013 viste et nivå på 4,4 % infeksjoner. Målingene de siste tre årene har variert mellom 6,4 % og 2,7 %, med to enkeltmålinger under 3 %. 3

6 Prevalens kv 2.kv 3.kv 4. kv 1.kv 2.kv 3.kv 4. kv. 1.kv 2.kv 3.kv 4.kv % % % % % % % % % % % % Pasientene får timeavtale sammen med bekreftelse på henvisning. I 2013 mottok 55,9 % av pasientene bekreftelse på behandling og time for denne i samme brev, innen 7 dager etter at henvisningen er vurdert. Sykehuset Innlandet er ikke tilfreds med resultatet av målingene og det jobbes aktivt med å forbedre rutinene slik at en høyere andel av pasientene raskt skal få timeavtale sammen med bekreftelse på henvisning Virksomhetsstyring - styrets arbeid med intern styring og kontroll Virksomheten til Sykehuset Innlandet er basert på lover og forskrifter, med særlig vekt på helseforetaksloven, spesialisthelsetjenesteloven og pasientrettighetsloven. Rammene for virksomheten er nærmere definert i vedtekter og avtaler. Sykehuset Innlandet skal oppfylle tre kategorier av målsetninger: Mål og resultatkrav, foretaksmøte, oppdragsdokumentet og egne satte mål Pålitelig regnskapsrapportering og økonomiforvaltning regnskapslov, lov om helseforetak Overholdelse av lover og regler (37) særegne lover og diverse forskrifter (11 tilsyn) For å ivareta myndighetskravene er det stilt krav om innføring av internkontroll. Internkontrollen skal sikre at helsetjenestene planlegges, organiseres, utføres og vedlikeholdes i samsvar med kravene i internkontrollforskriftene. Arbeidet med god virksomhetsstyring I Sykehuset Innlandet utarbeides det årsplaner for virksomhetsstyringen og det har i 2013 vært arbeidet etter gjeldende plan. Det er utarbeidet årshjul for virksomhetsstyring, system for monitorering av styringskrav fra Oppdrags- og bestillerdokumentet, skjema for oppfølging av styrevedtak, rapporteringssløyfer, handlingsplaner og strategier. Alle kvalitetsutvalgene i helseforetaket har skiftet navn til kvalitets - og pasientsikkerhetsutvalg, og det er gjennomført endringer for å få utvalgene til å bli velfungerende. De viktigste endringene er at administrerende direktør leder sentralt kvalitets- og pasientsikkerhetsutvalg, SIKPU, (divisjonsdirektør på divisjonsnivå), at den kliniske legekompetansen i utvalgene styrkes, at kompetansen innen kliniske etiske problemstillinger styrkes, at kompetanse innenfor smittevern og sykehushygiene styrkes, samt kompetanse innenfor pasientsikkerhet og avvikshåndtering. For å knytte sammen kvalitetsarbeidet som skjer på divisjonsnivå sammen med overordnede føringer, er det opprettet et kvalitetsnettverk som i 2013 har vært ledet av direktør virksomhetsstyring og økonomi. Nettverket består av kvalitetsrådgivere som er utpekt av divisjonsdirektør og stabsdirektører. Mandatet for kvalitetsnettverket er vedtatt av ledergruppa. Det er igangsatt et toårig prosjekt Orden i eget hus i regi av kvalitetsnettverket for å rydde i kvalitetssystemets dokumenter. Ledergruppa er styringsgruppe og kvalitetsnettverket er prosjektgruppe. Det er avsatt kompetansemidler til prosjektet. Prosjektleder er engasjert og divisjonene har oppnevnt superbrukere som skal drive ryddeprosessen inn i egen divisjon. 4

7 Prosjektet startet med omfattende opplæring av ressurspersoner både i staber og i divisjonene. Deretter startet selve ryddeprosessen som vil drives som prosjekt ut 2014 for deretter å gå over i forvaltning. Dette er et stort og viktig prosjekt fordi kvalitetssystemet i dag oppleves som uoversiktlig og lite tilgjengelig. Målet er å ha flest mulig felles prosedyrer i Sykehuset Innlandet som er av god kvalitet, som følger beste faglige praksis og som er lett tilgjengelig for alle ansatte. Foretakets kvalitets- og pasientsikkerhetsutvalg har bestemt at kvalitetsstrategien skal revideres, og det er vedtatt mandat og nedsatt arbeidsgruppe som har i oppgave å evaluere kvalitetsstrategien. Det er planlagt at revidert kvalitetsstrategi presenteres for styret mai Risikostyring og vurdering av overordnet risikobilde I forbindelse med ledelsens gjennomgang per 3. tertial er det utarbeidet risikomatrise på seksjonsavdelings- og divisjonsnivå som danner grunnlaget for utarbeidelse av en overordnet risikomatrise for Sykehuset Innlandet. Gjennom prosessen ble områder med fare for svikt identifisert. Den utarbeidede handlingsplanen synliggjør hvilke tiltak foretaket setter inn for å håndtere og følge opp risiko slik at denne er innenfor akseptert nivå og bidrar til å sikre styring og kontroll med virksomheten. Handlingsplanen pr 3 tertial følger som vedlegg til Årlig melding. 5

8 5 KONSEKVENS (6) Omstillingsbehov 3 (15) Leveranser fra HSØ Forsyningssenter (16) Opplegg for internkontroll og risikostyring (7) Investeringer i bygg og IKT (inkludert digital fornying) (8) Omstilling psykisk helsevern (9) Arbeidsbelastning for ledere og ansatte (10) Avvikshåndtering og meldekultur (11) Oppfyllelse av avtaler og krav i samhandlingsreform en 2 (12) Brudd på arbeidsmiljøloven ift arbeidstid 1 (13) Investeringer i MTU (14) Oppfølging av de nasjonale kvalitetsindikatorer for fristbrudd, ventetid, infeksjoner og forløpstider kreft (2) HR kvalitet på lønnsprosesser IKT kvalitet på leveranse og funksjonalitet (3) Rekruttere og beholde ansatte innenfor enkelte legespesialistområder og spesialsykepleiere (5) Oppfølging av nasjonal kvalitetsindikator for trombolyse og implementering av kvalitetsarbeid og pasientsikkerhetsprogrammet. (1) Styring og kontroll av det pas.adm. arbeidet (4) Oppfølging av de nasjonale kvalitetsin dikatorer for 30 dagers overlevelse 6

9 De områder i den overordnede risikomatrisen som ble identifisert som de største risikoområdene i forbindelse med ledelsens gjennomgåelse 3.tertial 2013 er: Styring og kontroll av det pasientadministrative arbeidet Helse Sør-Øst RHF gjennomførte en konsernrevisjon av intern styring og kontroll av det pasientadministrative arbeidet i to enheter i Sykehuset Innlandet i 2011 (rapport 4/2011). I mars/april 2013 ble det foretatt en oppfølgingsrevisjon for å undersøke om foretaket har fulgt opp anbefalingene fra revisjonen på en tilfredsstillende måte. Oppfølgingsrevisjonen (rapport 3/2013) er oppsummert med at foretaket har gjennomført flere tiltak for å styrke den interne styringen og kontrollen i det pasientadministrative arbeidet. Imidlertid har foretaket fortsatt ikke et helhetlig og robust system for intern styring og kontroll som kan gi rimelig sikkerhet for å hindre at feil, mangler og svakheter oppstår og som igjen kan få konsekvenser for pasientene. Styret har vedtatt en handlingsplan for å styrke den interne styringen og kontrollen av sykehusets pasientadministrative system. Oppmerksomheten på åpne dokumenter, fristbrudd og ventetider er videreført i hele Handlingsplanen er fulgt i 2013 og videreføres i 2014 via prosjektet Glemt av sykehuset. Planen omhandler og opplæring og bruk av pasientadministrative systemer. Saken følges opp med orientering til Styret om status. HR kvalitet på lønnsprosesser - IKT kvalitet på leveranse og funksjonalitet I handlingsplan HR-strategi for 2014 er det særskilt fokus på HR-basistjenester og tiltak for å forbedre lønnsprosessene i foretaket. Med utgangspunkt i en foreliggende LEAN analyse skal det gjennomføres opplæringstiltak og gjennomgang av kontrollrutiner. Leveranse og tjenester fra Sykehuspartner (SP) oppleves fremdeles utfordrende av mange ansatte til tross for en positiv utvikling. Dette særskilt innenfor brukerstøtte, leveranse av nye tjenester innen IKT-utvikling og oppgraderinger av eksisterende systemløsninger. Det arbeides kontinuerlig med å forbedre leveransene fra SP til foretaket. Dette gjennom samarbeidstiltak med SP og Helse Sør Øst, innen flere nivåer i organisasjonen. Det vil i 2014 gjennomføres en konsekvens- og sårbarhetsvurdering ved bortfall av IKT løsninger. Her vil det kunne avdekkes ulike forhold som vil medføre prioritering av tiltak for å redusere sårbarhet. Rekruttere og beholde ansatte innenfor enkelte legespesialistområder og spesialsykepleiere Sykehus Innlandet mangler spesialister innenfor flere områder i somatikken og innenfor BUP og TSB. Mangel på spesialister i psykisk helsevern medfører at pasienter ikke får et optimalt tilbud. Det er også stor avgang av spesialsykepleiere innenfor anestesi, intensiv og operasjon pga oppnådd pensjonsalder. Satsing på rekruttering samt å beholde ansatte er et viktig satsningsområde fremover. Oppfølging av de nasjonale kvalitetsindikatorer for 30 dagers overlevelse Årlig offentliggjøring av nasjonale kvalitetsindikatorer for perioden er fulgt opp med tiltak for de berørte områdene og vil følges tett fremover, herunder kvalitetsindikator for 30 dagers overlevelse. 7

10 Sentrale saker behandlet i styret Styret i Sykehuset Innlandet behandlet 103 saker i Nedenfor finnes en oversikt over de viktigste vedtakssakene som styret i Sykehuset Innlandet har behandlet i 2013: Sak nr OPPDRAG FRA HELSE SØR-ØST RHF INNEN KUNNSKAPSUTVIKLING OG GOD PRAKSIS OMRÅDET KUNNSKAPSGRUNNLAG OG KUNNSKAPSSTØTTE Sak nr PLAN FOR BRUKERMEDVIRKNING Sak nr Sak nr OMSTILLINGS-ARBEIDET I PSYKISK HELSEVERN MASTERPLANER ERKLÆRING OM LEDERNES ANSETTELSES-VILKÅR Sak nr ÅRSBERETNING, ÅRSREGNSKAP OG BALANSE 2012 FOR SYKEHUSET INNLANDET HF Sak nr Sak nr ÅRLIG MELDING 2012 FOR SYKEHUSET INNLANDET HF OPPDRAG OG BESTILLING 2013, INKLUDERT OPPLEGG FOR VIRKSOMHETSSTYRING Sak nr PLAN FOR INTERNE REVISJONER 2013 Sak nr INVESTERINGS BUDSJETT 2013 Sak nr Sak nr Sak nr Sak nr Sak nr Sak nr INTERN REVISJON MEDISINSK KODING 2012 SEPSIS (BLOD- FORGIFTNING) GODKJENNING AV REVIDERTE SAMARBEIDSAVTALER OG SAMHANDLINGSRUTINER MELLOM KOMMUNENE OG SYKEHUSET INNLANDET HF STATUS UTREDNING FØDSELS-OMSORGEN I SYKEHUSET INNLANDET, HERUNDER ETABLERING AV KVINNEKLINIKK(ER) AVTALE OM VIRKSOMHETS-OVERDRAGELSE AV HELSETJENESTENS DRIFTS-ORGANISASJON ETABLERING AV KVINNE-KLINIKK I SYKEHUSET INNLANDET OPPFØLGING AV STRATEGISK FOKUS UTARBEIDELSE AV SAMFUNNSANALYSE OG OPPRETTELSE AV PROSJEKT-STILLINGER Sak nr HELHETLIG UTVIKLINGS-PLAN FOR SYKEHUSET INNLANDET - UTSENDING AV DELPLANER PÅ HØRING Sak nr OVERTAKELSE AV DEN MEDISINSKE DRIFTEN VED LUFTAMBULANSEBASEN PÅ DOMBÅS I EGEN REGI Sak nr ØKONOMISK LANGTIDSPLAN Sak nr Sak nr DELEGASJON AV PÅTALEFULL-MAKT TIL ADM. DIREKTØR OPPFØLGINGSREVISJON AV INTERN STYRING OG KONTROLL AV DET PASIENTADMINISTRATIVE ARBEIDET I SYKEHUSET INNLANDET HF 8

11 Sak nr Sak nr Sak nr Sak nr Sak nr RESSURS-GRUNNLAGET FOR FORSKNING I SYKEHUSET INNLANDET ENDRING AV VEDTEKTENE FOR SYKEHUSET INNLANDET HF RAPPORT 3/2013 REVISJON AV TVERRGÅENDE PROSESSER MELLOM HELSEFORETAK SOM HAR PASIENTREISEKONTOR OG PASIENTREISER ANS DELPLANER TIL HELHETLIG UTVIKLINGS-PLAN INNKOMNE HØRINGSUTTALELSER OG VIDERE PROSESS. FORELØPIG ORIENTERING TIL STYRET VIDEREFØRING AV TIDLIGFASE-PLANLEGGING I SYKEHUSET INNLANDET Sak nr REVIDERT HANDLINGSPLAN FOR Å STYRKE DET PASIENTADMINISTRATIVE ARBEIDET I SYKEHUSET INNLANDET Sak nr TERTIAL-RAPPORT PR 2. TERTIAL 2013 Sak nr Sak nr Sak nr Sak nr Sak nr Sak nr SAMORDNING AV SPESIALIST-HELSETJENESTEN I FJELLREGIONEN OPPFØLGING AV FORETAKS-PROTOKOLLEN FRA FORETAKSMØTE I SYKEHUSET INNLANDET DATERT OMSTILLINGSBEHOV SOMATIKK I ØKONOMI-PLANPERIODEN OPPFØLGING AV DIVISJON KONGSVINGER RESSURSGRUNNLAGET FOR FORSKNING I SYKEHUSET INNLANDET- ORIENTERING OM MÅL OG BUDSJETT 2014 Sak nr STRATEGI FOR KUNNSKAPSBASERT PRAKSIS Sak nr Sak nr Sak nr Sak nr Sak nr Sak nr Sak nr PASIENT-ERFARINGER MED NORSKE SYKEHUS (PASOPP-UNDERSØKELSE 2012) RESULTATER FOR SYKEHUSET INNLANDET OMDØMME-UNDERSØKELSE FOR HELSE SØR-ØST RHF OMRÅDEPLAN TVERRFAGLIG SPESIALISERT RUSBEHANDLING (TSB) OMRÅDEPLAN DIVISJON PSYKISK HELSEVERN GODKJENNING AV RAMMEAVTALE MELLOM STIFTELSEN SEPREP OG SYKEKHUSET INNLANDET INNKJØP AV OPERASJONS ROBOT I SYKEHUSET INNLANDET OMSTILLING SOMATIKK Sak nr MÅL OG BUDSJETT

12 1.4. Medvirkning fra brukere og tillitsvalgte Medvirkning fra tillitsvalgte Foretaket har et godt samarbeid med verneombud og tillitsvalgte. Det er etablert Arbeidsmiljøutvalg i alle divisjoner og for foretaksstaben. I tillegg er det etablert et foretaksovergripende arbeidsmiljøutvalg HAMU Hovedarbeidsmiljøutvalg. Det er etablert månedlige informasjonsmøter med alle foretakstillitsvalgte (TV20). Det deltar representanter for de foretakstillitsvalgte og foretakshovedvernombudet i alle større omstillingsprosjekter av ulike typer. Administrerende direktør har også månedlige møter med hovedorganisasjonene og vernetjenesten (TV 6). Tillitsvalgte har hatt 2 møter med styret i Det er regelmessige møtefora mellom lederlinja og tillitsvalgte på alle nivåer i organisasjonen. I 2013 ble det arrangert utviklingsseminar for å styrke partssamarbeid mellom ledelsen, arbeidstakere og vernetjenesten. I forhold til utarbeidelse av Årlig melding er både tillitsvalgte og vernetjenesten invitert til å komme med innspill. Prosessen ellers har vært slik at Årlig melding har vært behandlet i møte med foretakstillitsvalgte 9. januar og 6. februar 2014, og med vernetjenesten ved behandling i Hovedarbeidsmiljøutvalget 7. februar Medvirkning fra brukere Brukerutvalget for Sykehuset Innlandet består av 10 medlemmer fra brukerorganisasjoner i Hedmark og Oppland. Medlemmene oppnevnes av styret basert på forslag fra brukerorganisasjonene. To av medlemmene skal komme fra psykisk Helsevern, to fra eldrerådene, en fra Rusomsorgen og en fra Kreftforeningen. De siste kommer fra FFO/SAFO. Medlemmene sitter for en periode på to år. Brukerutvalget representerer en kompetanse som skal utfylle faglig og administrativ kompetanse i saker som angår pasienttilbudet i Sykehuset Innlandet. Dette skal bidra til at Sykehuset Innlandets visjoner og overordnede målsetninger nås og at pasienter og pårørendes rettigheter og interesser blir ivaretatt. Brukerutvalget er et samarbeidsforum mellom helseforetaket og brukerorganisasjonene. Utvalget er et rådgivende organ og et forum for systematisk tilbakemelding fra brukerne om erfaring med tjenestene. Brukerutvalgets oppgave er å sørge for at brukernes interesser blir ivaretatt på en god måte. Utvalget skal bidra til at brukernes erfaringer, kunnskaper og synspunkter på sykehusets tjenester blir gjort kjent for sykehusets ledelse, og på en slik måte at Utvalget kan bidra til å forbedre tilbudet. Brukerutvalgets mål er å styrke pasienters og pårørendes innflytelse ved å skape gjensidig tillit og forståelse gjennom dialog og medvirkning. Brukerutvalget hadde i 2013 elleve møter og to møter med styret. Utvalgets leder/nestleder møter fast som observatør på helseforetakets styremøter/styreseminarer. Leder/nestleder har tale og forslagsrett. Brukerutvalgets referat blir behandlet som egen sak på styremøtene. Det har vært to kontaktmøter mellom styret i Sykehus Innlandet og Brukerutvalget. Utvalget deltar fast i Overordnet Samarbeidsutvalg (OSU), Administrativt Samarbeidsutvalg (ASU som ble nedlagt høsten 2013), Geografisk Samarbeidsutvalg (GSU) og Samfunnspanelet. Dette er samarbeidsorganer mellom sykehusledelsen, kommuneregionene, den enkelte kommune og brukerorganisasjonene, representert ved Brukerutvalget. 10

13 Brukerutvalget deltar med faste medlemmer i de forskjellige kvalitetsutvalgene i Sykehuset Innlandet. Brukerutvalget har deltatt i en arbeidsgruppe nedsatt av HSØ vedrørende utarbeidelse av nytt felles mandat for sentralt Brukerutvalg og for Brukerutvalg i helseforetakene. Det ble også utarbeidet veileder for årsrapport og årsmelding fra Brukerutvalgene til foretakene Årlig melding for 2013 ble behandlet i arbeidsmøte i Brukerutvalget 15. januar Brukerutvalgets årlige melding inngår i Årlig melding. 11

14 BRUKERUTVALGET I SYKEHUSET INNLANDET Årlig melding for 2013 Samarbeidet mellom ledelsen i Sykehuset Innlandet og Brukerutvalget opplever vi som meget godt. Vi føler at samarbeidet er meget givende og konstruktivt og at vårt arbeide blir satt pris på og at våre meninger blir tatt på alvor. Utvalget er også meget fornøyd med hvordan de fleste saker blir håndtert og løst fra ledelsens side. Administrerende direktør/fagdirektør møter fast på våre møter. Brukerutvalget har i 2013 kommet med innspill til, og uttalelser om store og små saker. Våre innspill og de sakene vi har tatt opp blir behandlet seriøst fra ledelsens side. Brukerutvalget har i 2013 vært svært opptatt av Sykehuset Innlandets struktur. Vi har i 2012 gitt to uttalelser på Strategis Fokus 2025 og hvor vi gir vår støtte til arbeidet med å etablere ett akuttsyke-hus ved»mjøsbrua». Vi mener dette er den eneste riktige sykehusstrukturen i Innlandet både faglig og økonomisk og at det vil gi den beste kvaliteten på behandlingen til pasientene. I tillegg til Strategisk Fokus 2025 har sykehuset i 2013 utarbeidet De fire delplaner. Det omhandler spesialisthelse-tjenesten på Tynset og Kongsvinger, Habilitering/Rehabilitering innen spesialisthelsetjenesten, Psykisk Helsevern og Pre-hospitale tjenester. I vårt høringssvar mener utvalget det er riktig å beholde Tynset, omdefinere Kongsvinger til et godt Lokalmedisins senter, kanskje med enkelte elektive funksjoner. Den behandlingen som ikke er overtatt av DPS ene og kommunene innen Psykisk Helsevern og den spesialiserte Habiliterings- og rehabiliteringstjenesten mener utvalget bør samles i et hovedsykehus. Pre-hospitale tjenester må forsterkes og samles på et hovedsykehus. Brukerutvalget vil berømme ledelsen ved sykehuset for det gode og grundige arbeid som er gjort i utarbeidelsen av Strategisk Fokus 2025 og De fire delplanene. Vi ser det som meget viktig at arbeidet med et nytt Hovedsykehus forsetter med full tyngde. Brukerutvalget ser positivt på Samhandlingsreformen og intensjonene i denne. Vi har gitt uttalelser vedrørende reformen. Utvalget har i samarbeid med Sykehuset Innlandet tatt aktiv del i implementeringen av Samhandlingsreformen i kommunene i Hedmark og Oppland. Vi har også deltatt i utformingen av hovedavtalen og de 12 Tjenesteavtalene. Utvalget har sammen med Sykehuset Innlandet og kommunene også deltatt aktivt i evalueringen av avtalene. Mange av endringene vi har foreslått er blitt gjennomført. Utvalget er meget fornøyd med måten ledelsen i Sykehuset Innlandet sammen med kommunene har håndtert og implementert reformen på. Samtidig er vi meget opptatt av hvordan pasientene blir tatt imot i kommunene etter et sykehusopphold. Utvalget har sammen med de 6 Valdreskommunene satt i gang et arbeid for å etablere et Brukerutvalg på det nye LMS et som bygges på Fagernes. Dette ser vi på som vilje og ønske om et godt samarbeid med brukerne fra kommunenes side. 12

15 Det er foretatt en landsdekkende undersøkelse vedrørende 30-dagers overlevelse. Med de kriteriene som er lagt til grunn for undersøkelsen kommer Sykehuset Innlandet meget dårlig ut. I undersøkelsen ligger fire av de seks somatiske sykehusene blant de dårligste i landet. Dette er til stor bekymring for Brukerutvalget. I den sammenheng har vi flere ganger påpekt nødvendigheten av å ha robuste sykehusenheter med store og spesialiserte faggrupper. Utvalget mener de sykehusene vi har i dag er for små og ikke tidssvarende nok. Samtidig mener vi at det i sykehuset finnes mange dyktige medarbeidere, men at kapasiteten og mulighetene ikke utnyttes. Brukerutvalget vil peke på at de små enhetene må slås sammen til færre akuttsykehus i mellomperioden frem til et nytt hovedsykehus står ferdig. Samtidig er Utvalget fornøyd med den viljen ledelsen legger for dagen for å få dette til, til tross for en del motstand fra enkelte politikere og noen grupper i befolkningen. Vi ber også administrasjonen være lydhør ovenfor noen av de innspillene som kommer. Brukerutvalget ber også om at ledelsen ved sykehuset holder fullt «trykk» på, og stadig holder stor gjennomføringsvilje for hurtigst mulig å få etablert et nytt hovedsykehus. Lokalsykehusene er små og sårbare. Derfor mener Utvalget at det er helt nødvendig å få hevet kvalitet- og pasientsikkerheten til et høyere nivå. Brukerutvalget har fått enkelte henvendelser vedr. akuttmottakene i SI. Det går på at pasientene blir møtt av turnuskandidater og at dette har skapt utrygghet pga. kompetansen. Utvalget har påpekt dette og vi mener akuttmottaket bør bemannes fast med mer kompetent personell. Vi er glad for at Sykehuset har stilt seg positiv til vårt forslag. Vedrørende arbeidet med Strategisk Fokus 2025 og de Fire delplaner har Utvalget påpekt overfor ledelsen at det har kommet for lite faktaopplysning fra sykehuset til befolkningen vedrørende hvorfor man ønsker å samle flere aktiviteter til et Hovedsykehus. Dessverre er det en del ikke korrekte påstander fremsatt i presse, folkemøter og andre steder som etter hvert har blitt «fakta». Brukerutvalget har også påpekt overfor Sykehuset den dårlige informasjonen om Brukerutvalgets aktivitet som ligger på SI s hjemmesider. Utvalget ser positivt på at det høsten 2013 ble ansatt en kommunikasjonsdirektør som skal ta tak i disse sakene og som samtidig skal bedre forståelsen hos befolkningen for den nødvendige strukturendringen som må gjøres i Sykehuset Innlandet. Årets dialogkonferanse, som var preget av stort fremmøte og stort engasjement, det viser at det er et reelt behov for denne typen samlinger. De er med til å knytte nødvendige relasjoner mellom spesialisthelsetjenesten og brukerne. Tema i år var «Veien videre for SI». Fremtidens sykehus i Innlandet. Brukerutvalget har også i 2013 kommet med innspill til, og uttalelser om store og små saker. Vi føler og opplever at våre innspill og de sakene vi tar opp blir behandlet seriøst. Det kan nevnes uttalelser om: Kvinneklinikk i Sykehuset Innlandet, Prosjekt Psykisk Helsevern , Geriatri i SI, Plan for Brukermedvirkning i SI, Kvalitet og pasientsikkerhet, o.a. Det har vært to møter mellom styret og Brukerutvalget. De er gode og konstruktive. Hvert enkelt utvalgsmedlem tar opp saker som medlemmet synes er viktig. 13

16 Kvalitetsutvalgene SIKPU (Sykehuset Innlandets kvalitet- og pasientsikkerhetsutvalg) og DKPU (divisjonsvise kvalitet- og pasientsikkerhetsutvalg) har etter omleggingen 2012 fått en god utvikling. Funksjonelt er forumet effektivisert og forbedret og har større fokus på kvalitet og sikkerhet. Utvalget er godt fornøyd med at sykehuset har en positiv økonomi og på denne måten kan bygge opp midler til anskaffelse av medisinskteknisk utstyr. Mye av MTU er av eldre årgang og trenger til å skiftes ut. Sammen med god økonomistyring, er Utvalget fornøyd med at det også fokuseres sterk på kvalitet og pasientsikkerhet. Hvis ikke noe blir gjort med sykehusstrukturen i Innlandet er vi på sikt bekymret for den fremtidige økonomien. Torkel Bache er vår kontaktperson fra det Regionale Brukerutvalget. Vi har et godt samarbeid med Torkel. Sykehuset Innlandet den 19. januar Brukerutvalget Trond A. Hilmersen Leder. 14

17 2. Sammendrag Helseforetaket mottok formelt oppdrags- og bestillingsdokumentet i foretaksmøtet og dokumentet ble lagt fram for styret i sak Sykehuset Innlandet har rapportert til Helse Sør-Øst RHF hver måned om utviklingen i foretaket og utarbeidet og styrebehandlet to tertialrapporter i Det er oppnådd gode resultatet i 2013 innenfor mange områder, og regnskapet viser et positivt resultatavvik på om lag 178 mill kr. Positive driftsresultat har bidratt til at foretaket de siste 4 år har kunnet hatt et forsvarlig investeringsnivå, selv om de beregnede og kartlagte behovene har vært større enn investeringstakten. Når det gjelder fremtidig økonomisk utvikling og bærekraft, ventes denne å bli mer utfordrende i kommende 4-års planperiode. Det er sammensatte årsaker til dette. Tildels kan utfordringene knyttes opp mot at foretaket har store investeringsbehov både innen bygninger, medisinteknisk utstyr og IKT. Driftsmessig har foretaket økt sine forpliktelser betydelig blant annet ved avprivatisering av ambulansetjenesten. I tillegg medfører oppdatering av datagrunnlaget i inntektsmodellen for HSØ reduserte rammer til Sykehuset Innlandet gitt de forutsetninger som ligger i Helse Sør-Øst sin økonomiske langtidsplan for Dette har blant annet sammenheng med befolkningsutviklingen i HSØ området. Det er avgjørende at en på alle plan i Sykehus Innlandet har forståelse for den krevende økonomiske situasjonen, og situasjonen krever løpende ledelsesmessig fokus på økonomisk tilpasning til gitte rammer, med aktiv medvirkning fra brukere og ansatte. Arbeidet med planlegging av et nytt felles områdesykehus og framtidig sykehusstruktur i Innlandet har høy prioritet. I styresak Arbeid med tidligfaseplanlegging har styret godkjent delplanene for Habilitering og rehabilitering, Prehospitale tjenester og Psykisk helsevern og rus som deler av en helhetlig utviklingsplan for Sykehuset Innlandet. Det vil videre arbeides med å samle dokumentene Mål, Premisser og utfordringer av 2010, Strategisk utviklingsplan 2025 av 2012 og delplanene av 2013 i et samlet og helhetlig dokument. Dokumentet skal utgjøre Sykehuset Innlandet sin utviklingsplan i samsvar med Helsedirektoratet sin veileder IS Utviklingsplanen vil bli kvalitetssikra godt og danne grunnlaget for Sykehuset Innlandet sin søknad til Helse Sør-Øst om overgang fra tidligfaseplanlegging til idefasen. Realisering av et felles områdesykehus vil kreve store investeringer. Samtidig vil nytt områdesykehus kunne bedre den bygningsmessige standarden vesentlig, gi bedre pasientbehandling og klinikerne vil kunne få en situasjon med oppdatert medisinskteknisk utstyr på alle områder. Utfordringen fremover, i påvente av nytt områdesykehus, er spesielt overgangsfasen fram til den nye strukturen er på plass. I denne perioden vil en se på mulige endringer innenfor dagens sykehusstruktur for å skaffe nok likviditet til nødvendige investeringer. Økonomisk langtidsplan vil være plandokumentet som foretaket må bruke som styrende dokument for denne utviklingen, i tillegg til det enkelte års budsjett. Arbeid med pasientsikkerhet og kvalitet har høyt fokus i Sykehuset Innlandet og er nødvendig for å kunne gi bedre og mer effektive helsetjenester. Dette er en viktig del av det daglige kliniske arbeidet i divisjonene. Arbeidet må bygge på kunnskap og engasjement blant ansatte, tydelig ledelse og forankring i styret. Foretaksgruppen har gjennom mange år utviklet et langsiktig kvalitetsarbeid i regionen, og dette skal ytterligere styrkes bl.a. gjennom den nasjonale pasientsikkerhetskampanjen I trygge hender og gjennom økt prioritet til satsingen på standardisering av arbeidsprosesser og teknologi. Prosjekt Glemt av sykehuset har satt fokus på utvalgte områder innen pasientadministrativt arbeid. Styret er orientert om arbeidet gjennom flere styresaker. Sykehuset Innlandet legger nå opp til en helhetlig plan for oppfølging av kvalitets- og pasientsikkerhetsarbeidet, herunder oppdatering av foretakets kvalitets- og 15

Verdier. Virksomhetsidé. Visjon. Styret i 2014. Organisasjonskart

Verdier. Virksomhetsidé. Visjon. Styret i 2014. Organisasjonskart Årsrapport 2014 Visjon Vi er der når du trenger oss! Sykehuset Innlandet HF skal gi gode og likeverdige helse tjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk

Detaljer

Sørlandet sykehus HF Årlig melding 2013. Sørlandet sykehus HF. Årlig melding 2013. til Helse Sør-Øst RHF. Kristiansand 27.02.2014

Sørlandet sykehus HF Årlig melding 2013. Sørlandet sykehus HF. Årlig melding 2013. til Helse Sør-Øst RHF. Kristiansand 27.02.2014 Sørlandet sykehus HF Årlig melding 2013 til Helse Sør-Øst RHF Kristiansand 27.02.2014 Versjon styrebehandlet 27.02.2014 1 Innhold DEL I: INNLEDNING OG SAMMENDRAG... 4 1. Om Sørlandet sykehus HF oppgaver

Detaljer

Årlig melding 2008 for Helse Sør-Øst RHF. til Helse- og omsorgsdepartementet

Årlig melding 2008 for Helse Sør-Øst RHF. til Helse- og omsorgsdepartementet Årlig melding 2008 for Helse Sør-Øst RHF til Helse- og omsorgsdepartementet Hamar 1. mars 2009 1 Innhold: 1. INNLEDNING OG OVERORDNET VURDERING... 3 1.1 OM ÅRLIG MELDING... 3 1.2 OM HELSE SØR-ØST... 4

Detaljer

Sykehuset Telemark HF. Årlig melding 2013. Skien 30. januar 2014

Sykehuset Telemark HF. Årlig melding 2013. Skien 30. januar 2014 Sykehuset Telemark HF Årlig melding 2013 til Helse Sør-Øst RHF Skien 30. januar 2014 Innhold DEL I: INNLEDNING OG SAMMENDRAG...1 1. Om Sykehuset Telemark HF oppgaver og organisering...1 1.1. Visjon, virksomhetsidé

Detaljer

Årlig melding 2011. Helse Sør-Øst RHF. til Helse- og omsorgsdepartementet. Hamar 15. mars 2012 (Til styremøte 15. mars)

Årlig melding 2011. Helse Sør-Øst RHF. til Helse- og omsorgsdepartementet. Hamar 15. mars 2012 (Til styremøte 15. mars) Årlig melding 2011 Helse Sør-Øst RHF til Helse- og omsorgsdepartementet Hamar 15. mars 2012 (Til styremøte 15. mars) Om årlig melding I henhold til Lov om helseforetak ( 34) skal styret for det regionale

Detaljer

Årlig melding 2009. Helse Sør-Øst RHF. til Helse- og omsorgsdepartementet

Årlig melding 2009. Helse Sør-Øst RHF. til Helse- og omsorgsdepartementet Årlig melding 2009 Helse Sør-Øst RHF til Helse- og omsorgsdepartementet Hamar 4. mars 2010 1 Om årlig melding I henhold til Lov om helseforetak ( 34) skal styret for det regionale helseforetaket hvert

Detaljer

SYKEHUSET I VESTFOLD HF

SYKEHUSET I VESTFOLD HF SYKEHUSET I VESTFOLD HF Årlig melding 2014 til Helse Sør-Øst RHF Tønsberg, UTKAST pr. 16.12.15 Innhold DEL I: INNLEDNING OG SAMMENDRAG... 1 1. Innledning... 1 1.1. Om Sykehuset i Vestfold HF oppgaver og

Detaljer

Årlig melding. fra Helse Sør-Øst RHF 2009

Årlig melding. fra Helse Sør-Øst RHF 2009 Årlig melding fra Helse Sør-Øst RHF 2009 Vedtatt av styret for Helse Sør-Øst RHF 4. mars 2010 Årlig melding 2009 Helse Sør-Øst RHF til Helse- og omsorgsdepartementet Hamar 4. mars 2010 1 Om årlig melding

Detaljer

1. Styret vedtar økonomisk langtidsplan for 2015 2018 slik det framgår av saksframlegget.

1. Styret vedtar økonomisk langtidsplan for 2015 2018 slik det framgår av saksframlegget. Sykehuset Innlandet HF Styremøte 28.05.14 SAK NR 049 2014 ØKONOMISK LANGTIDSPLAN 2015-2018 Forslag til vedtak: 1. Styret vedtar økonomisk langtidsplan for 2015 2018 slik det framgår av saksframlegget.

Detaljer

Utviklingsplan for Sykehuset Innlandet

Utviklingsplan for Sykehuset Innlandet Sykehuset Innlandet HF: Utviklingsplan for Sykehuset Innlandet Ú For fremtidens pasienter Trysil Hedalen versjon 1.2 Innhold 1. Innledning.... 6 1.1 Bakgrunn.... 6 1.2 Tidligfaseplanlegging.... 6 1.3

Detaljer

Årlig melding 2010. Helse Sør-Øst RHF. til Helse- og omsorgsdepartementet

Årlig melding 2010. Helse Sør-Øst RHF. til Helse- og omsorgsdepartementet Årlig melding 2010 Helse Sør-Øst RHF til Helse- og omsorgsdepartementet Hamar 15. mars 2011 1 Om årlig melding I henhold til Lov om helseforetak ( 34) skal styret for det regionale helseforetaket hvert

Detaljer

Årlig melding 2007. til Helse- og omsorgsdepartementet

Årlig melding 2007. til Helse- og omsorgsdepartementet Årlig melding 2007 til Helse- og omsorgsdepartementet Hamar 04.03.2008 Innhold 1 Innledning...5 1.1 Om årlig melding...5 1.2 Om Helse Sør-Øst...6 1.2.1 Visjon og verdigrunnlag... 7 2 Brukermedvirkning...7

Detaljer

SYKEHUSET ØSTFOLD HF Årlig melding 2014 Fredrikstad, 23. februar 2015

SYKEHUSET ØSTFOLD HF Årlig melding 2014 Fredrikstad, 23. februar 2015 SYKEHUSET ØSTFOLD HF Årlig melding 2014 til Helse Sør-Øst RHF Fredrikstad, 23. februar 2015 Vedtatt i styret for Sykehuset Østfold 23. februar 2015 Behandlet i møte med foretakstillitsvalgte i Sykehuset

Detaljer

Vedlegg styresak 019-2011. Versjon 1 til styremøtet 24.02.2011. Sørlandet sykehus HF. Årlig melding 2010. til Helse Sør-Øst RHF

Vedlegg styresak 019-2011. Versjon 1 til styremøtet 24.02.2011. Sørlandet sykehus HF. Årlig melding 2010. til Helse Sør-Øst RHF Vedlegg styresak 019-2011 Versjon 1 til styremøtet 24.02.2011 Sørlandet sykehus HF Årlig melding 2010 til Helse Sør-Øst RHF Kristiansand, 17.02.2011 Innhold DEL I: INNLEDNING... 1 1. Om Sørlandet sykehus

Detaljer

SUNNAAS SYKEHUS HF. Årlig melding 2014. til Helse Sør-Øst RHF

SUNNAAS SYKEHUS HF. Årlig melding 2014. til Helse Sør-Øst RHF SUNNAAS SYKEHUS HF Årlig melding 2014 til Helse Sør-Øst RHF Nesodden 5. februar 2015 Innhold DEL I: INNLEDNING OG SAMMENDRAG... 1 1. Innledning... 1 1.1. Om Sunnaas sykehus HF oppgaver og organisering...

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF "Omstillingsarbeid somatikk" Sluttrapport November 2014

Sykehuset Innlandet HF Omstillingsarbeid somatikk Sluttrapport November 2014 Sykehuset Innlandet HF "Omstillingsarbeid somatikk" Sluttrapport November 2014 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 4 1.1 Oppdragsbeskrivelse... 4 1.2 Arbeidets målsetting... 8 1.3 Gjennomføring av utredningsarbeidet...

Detaljer

Strategisk fokus 2025. Høringsdokument

Strategisk fokus 2025. Høringsdokument SYKEHUSET INNLANDET HF: Strategisk fokus 2025 Foto: Siv Johanne Seglem Høringsdokument 2 Innhold 1. Innledning........................................................ 4 Oppdraget fra styret..................................................

Detaljer

Årlig melding 2012 for St. Olavs Hospital HF. til Helse Midt-Norge RHF

Årlig melding 2012 for St. Olavs Hospital HF. til Helse Midt-Norge RHF Årlig melding 2012 for St. Olavs Hospital HF til Helse Midt-Norge RHF 1 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 1.1 Visjon, virksomhetsidé og verdigrunnlag... 3 1.2 Sammendrag av positive resultater og

Detaljer

OPPDRAG OG BESTILLING 2014 FOR SYKEHUSET ØSTFOLD HF. Foretaksmøte 13. februar 2014

OPPDRAG OG BESTILLING 2014 FOR SYKEHUSET ØSTFOLD HF. Foretaksmøte 13. februar 2014 OPPDRAG OG BESTILLING 2014 FOR SYKEHUSET ØSTFOLD HF Foretaksmøte 13. februar 2014 Innhold 1. OVERORDNEDE FØRINGER... 3 2. TILDELING AV MIDLER... 5 3. AKTIVITET... 8 4. TILGJENGELIGHET OG BRUKERORIENTERING...

Detaljer

Plan for strategisk utvikling 2013 2020

Plan for strategisk utvikling 2013 2020 Plan for strategisk utvikling 2013 2020 Plan for strategisk utvikling 2013-2020 ble vedtatt av styret for Helse Sør-Øst RHF 22. november 2012. www.helse-sorost.no\styret Innhold 1 Visjon og verdigrunnlag

Detaljer

Helse Nord-Trøndelag HF Adm. direktør Årlig melding 2009 Helse Nord-Trøndelag HF - hoveddokument

Helse Nord-Trøndelag HF Adm. direktør Årlig melding 2009 Helse Nord-Trøndelag HF - hoveddokument Årlig melding 2009 Helse Nord-Trøndelag HF - hoveddokument Levanger, 14.01.10 Kr El 1 Innhold DEL 1 Innledning 1 Visjon, hovedoppgaver og verdigrunnlag s.3 Del II Rapport for 2009 2 Sammendrag Styrets

Detaljer

Vedlegg 1 - styresak 018-2013 OPPDRAG OG BESTILLING 2013 FOR SØRLANDET SYKEHUS

Vedlegg 1 - styresak 018-2013 OPPDRAG OG BESTILLING 2013 FOR SØRLANDET SYKEHUS Vedlegg 1 - styresak 018-2013 OPPDRAG OG BESTILLING 2013 FOR SØRLANDET SYKEHUS Foretaksmøte 11. februar 2013 Innhold 1. INNLEDNING... 4 2. TILDELING AV MIDLER... 6 3. AKTIVITET... 8 4. OPPDRAG 2013...

Detaljer

OPPDRAG OG BESTILLING 2014 FOR OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF

OPPDRAG OG BESTILLING 2014 FOR OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF OPPDRAG OG BESTILLING 2014 FOR OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF Foretaksmøte 13. februar 2014 Innhold 1. OVERORDNEDE FØRINGER... 3 2. TILDELING AV MIDLER... 5 3. AKTIVITET... 8 4. TILGJENGELIGHET OG BRUKERORIENTERING...

Detaljer

Sykehusapotekene HF. Årlig melding 2013. til Helse Sør-Øst RHF

Sykehusapotekene HF. Årlig melding 2013. til Helse Sør-Øst RHF Sykehusapotekene HF Årlig melding 2013 til Helse Sør-Øst RHF Oslo, 25. februar 2014 Innhold DEL I: INNLEDNING OG SAMMENDRAG... 1 1. Om Sykehusapotekene HF oppgaver og organisering... 1 1.1. Visjon, virksomhetsidé

Detaljer

OPPDRAG OG BESTILLING 2015 FOR SYKEHUSET ØSTFOLD HF

OPPDRAG OG BESTILLING 2015 FOR SYKEHUSET ØSTFOLD HF OPPDRAG OG BESTILLING 2015 FOR SYKEHUSET ØSTFOLD HF Foretaksmøte 12. februar 2015 Innhold 1. INNLEDNING... 3 1.1 OVERORDNEDE FØRINGER... 3 1.2 VISJON, VERDIGRUNNLAG OG MÅL FOR HELSEFORETAKSGRUPPEN... 6

Detaljer

Årsrapport brukerutvalget Helse Sør-Øst RHF for året 2013. Mars 2014

Årsrapport brukerutvalget Helse Sør-Øst RHF for året 2013. Mars 2014 Årsrapport brukerutvalget Helse Sør-Øst RHF for året 2013 Mars 2014 2 Brukerutvalgets årsrapport 2013 1.0 Oppnevning av nytt brukerutvalg Helse Sør-Øst RHF oppnevnte i 2013 nytt brukerutvalg med funksjonstid

Detaljer

Årlig melding 2008 for Helse Nord-Trøndelag HF

Årlig melding 2008 for Helse Nord-Trøndelag HF Helse Nord-Trøndelag HF Adm. direktør Årlig melding 2008 for Helse Nord-Trøndelag HF til Helse Midt-Norge RHF Versjon 1.4 Godkjent av administrerende direktør i Helse Nord-Trøndelag 02.02.09 Godkjent av

Detaljer

OPPDRAG OG BESTILLING 2011 FOR VESTRE VIKEN HF

OPPDRAG OG BESTILLING 2011 FOR VESTRE VIKEN HF OPPDRAG OG BESTILLING 2011 FOR VESTRE VIKEN HF Foretaksmøte X. februar 2010 Dette er første versjon av dokumentet. Versjonen sendes helseforetak/sykehus til orientering i uke 47-2010. Utkast til oppdragsdokument

Detaljer

1. Oslo universitetssykehus HF og håndtering av funn i undersøkelser blant medarbeidere

1. Oslo universitetssykehus HF og håndtering av funn i undersøkelser blant medarbeidere Styremøte i Helse Sør-Øst RHF 16. februar 2012 DRIFTSORIENTERINGER FRA ADMINISTRERENDE DIREKTØR 1. Oslo universitetssykehus HF og håndtering av funn i undersøkelser blant medarbeidere I undersøkelse gjennomført

Detaljer

HELSE NORD-TRØNDELAG HF STYRET MØTEPROTOKOLL

HELSE NORD-TRØNDELAG HF STYRET MØTEPROTOKOLL Administrerende direktør Kirkegt. 2 N-7600 LEVANGER E-post: post@hnt.no www.hnt.no Telefon: 74 09 80 00 Telefaks: 74 09 85 00 Org.nr: 983 974 791 Styrets medlemmer Vår ref.: Deres ref.: Arkiv: Dato : 2009/101-758/2009

Detaljer