Statsbudsjettet. Venstre Om nr. 4/2006. SOSIALISTISK VENSTREPARTI Returadresse: Akersg 35, 0158 Oslo Tlf: Faks:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Statsbudsjettet. Venstre Om nr. 4/2006. SOSIALISTISK VENSTREPARTI Returadresse: Akersg 35, 0158 Oslo Tlf: 21 93 33 00 Faks: 21 93 33 01"

Transkript

1 Finansministeren Kristin presenterer statsbudsjettet Side 3 7 Intervju Vill vest eller veto Side 12 Oppsummering 365 dager med Soria Moria Side 16 Medlemsblad for Sosialistisk Venstreparti Foto: Stein J. Bjørge, Aftenposten/scanpix Statsbudsjettet B SOSIALISTISK VENSTREPARTI Returadresse: Akersg 35, 0158 Oslo Tlf: Faks:

2 Leder Statsbudsjettet Vi gjør en forskjell! Den 17. oktober fyller den rødgrønne regjeringen ett år. Vi i SV har bak oss et krevende år som førstereis i regjering. Men vi har også bak oss tolv måneder med historiske gjennomslag for SVs politikk. På 80-tallet ble SV latterliggjort for vårt syn på barnehager. Nå er vi i ferd med å gjennomføre en barnehagerevolusjon i Norge, som sikrer full barnehagedekning og lavere priser for alle. Satsingen på barnehager er et politisk kinderegg: Det utvikler barnet, fremmer likestilling og integrering, og betyr svært mye for hverdagen til småbarnsforeldre med dårlig råd. I 2003 stod finansminister Kristin Halvorsen foran mennesker på Youngstorget i protest mot krigen i Irak. Ved nyttårstider i år trakk regjeringen de siste norske styrkene ut av landet, og sendte dem hjem. Senere har regjeringen trukket norske styrker ut av den USA-ledede operasjonen Enduring Freedom i Afghanistan. For freds- og solidaritetspartiet SV er det en etterlengtet seier å se at utenrikspolitikken dreies i retning av fred, menneskerettigheter og utvikling. De etiske retningslinjene i oljefondet er satt ut i praksis. Norge støtter en solidaritetsavgift på flytrafikk. Vi sier nei til EUs terrorliste. Og vi har økt støtten til FNs nødhjelpsfond, for å nevne noe. Vi gikk til valg i 2005 på en ny retning i norsk politikk. I stedet for nye, dyre skatteletter til dem med mest fra før, skulle vi styrke fellesskapsløsningene. Det har vi klart. I 2006 ble kommunenes inntekter økt med 9,1 milliarder kroner. Det er penger som gir bedre skole og omsorg over hele landet. Vi har stanset veksten i privatskoler, for å verne om fellesskolen. Vi har omgjort en rekke privatiseringsforslag, fordi vi vil beholde viktige avgjørelser og ressurser under folkevalgt kontroll. Og vi har styrket arbeidstakernes rettigheter, blant annet ved å begrense muligheten for midlertidige ansettelser og økt overtid. Denne styrkingen av fellesskapet går som en rød tråd også i statsbudsjettet Kristin Halvorsen la fram den 6. oktober. Kommuneøkonomien styrkes med 5,4 milliarder i U-landsgjeld fra 1970-tallet slettes og bistandsbudsjettet økes til historiske 20, 75 milliarder som ledd i en ny og mer rettferdig internasjonal politikk. Det innføres gratis læremidler i videregående skole over tre år, for å sikre den like retten til utdanning. Du kan lese mer om de store satsingene og budsjettdetaljene i denne avisa, eller på våre nettsider. Det er ikke bare SVs fem statsråder som er i regjering. Hele SV er i regjering. Det er avgjørende med godt samspill mellom SVs regjeringsapparat, stortingsgruppe, våre lokale folkevalgte og partiorganisasjonen hvis vi skal lykkes. Viktige avgjørelser må forankres i partiet. Jeg synes håndteringen av to vanskelige miljøsaker dette året viser at vi er på riktig vei. Behandlingen av forvaltningsplanen for Barentshavet og av CO2-frie gasskraftverk, viser at SV er drivkraften i norsk miljøpolitikk. Og at vi får viktige gjennomslag når vi jobber godt sammen. Vi har fått til mye på bare ett år, samtidig som vi vet at vi har langt igjen. Derfor skal vi fortsette å være et stolt, men utålmodig parti. Vi vet at Norge trenger mer SV-politikk. Og fra regjeringskontorene skal vi fortsette å gjøre en forskjell. VENSTRE OM. Medlemsblad for Sosialistisk Venstreparti. Adresse: Akersgata 35, 0158 Oslo. Telefon: Ansvarlig redaktør: Edle Daasvand Redaksjon: Torgeir Knag Fylkesnes (redaktør) Lars Kolltveit, Eugenia Tapia, Audun Herning, Sylvi Bratten, Roger Sandum, Roger Pedersen og Thor Egil Braadland. Opplag: Et budsjett for Full barnehagedekning Kunnskapsløft og gratis læremidler Historisk satsing på jernbane og vei Skatteendringer for mer rettferdig fordeling Økt bistand og sletting av u-landsgjeld Omfattende plan mot fattigdom Styrket sykehusøkonomi Satsing på energi og miljø Kulturløftet gjennomføres Mer penger til kommunene Foto: Bjørn Sigurdsøn/Scanpix rettferdighet og fellesskap 2 3

3 Statsbudsjettet Statsbudsjettet Kjære partifeller i SV! Det er ett år siden de rødgrønne partiene fikk et mandat fra velgerne om å danne regjering. Fire år med skattelette, sulteforing av kommunene, privatisering og en visjonsløs utenrikspolitikk var over. Vi hadde og har et annet prosjekt: Et tydelig rødt og Vi prioriterer miljø Miljøpolitikken går som en grønn tråd gjennom dette budsjettet. Det er en stor styrke for SV å ha miljøvernministeren, miljøkompetanse i Stortinget og ikke minst en aktiv og bevisst partiorganisasjon som vet å ta ansvar for miljøprioriteringene våre. Vi setter av penger til CO2 -kjeder og rensing av CO2 fra gasskraftverk. Grunnfondet for energieffektivisering og fornybar energi foreslås etablert med 10 mrd. kroner. Det foreslås også vel 100 mill. kroner til kjøp av klimakvoter, for å bidra til oppfyllelse av Kyoto-avtalen. Innsatsen for miljørettet bistand øker med 350 mill. kroner. Vi legger også om skatte- og avgiftspolitikken i mer miljøvennlig retning, der vi premierer miljøvennlig atferd. Vi prioriterer internasjonal solidaritet Fattigdomskløften er kanskje verdenssamfunnets største utfordring. Regjeringa trapper opp bistanden med over 2 mrd. kroner. Det utgjør 0,97 % av BNI. Skipseksportkampanjen fra slutten av 70-tallet, der vi ga lån til fattige land for at de skulle kjøpe norskproduserte skip var feilslått utviklingspolitikk. Vi sletter gjenværende skipseksportgjeld på i alt 520 mill. kroner uten betingelser. Vi prioriterer barn og unge I en årrekke har vi i SV krevd at barn og unge må prioriteres. Endelig kan vi sette ord ut i handling: Det har aldri tidligere vært lagt fram et statsbudsjett med en så sterk satsing på barnehager og vi har aldri vært så nær å oppfylle målet om full barnehagedekning. En god barnehage gir et godt grunnlag for læring resten av livet, og det gir trygghet for foreldrene. I valgkampen i fjor sa vi: Bunnen er nådd for skole-norge. Nå skal pila peke oppover. Norges viktigste formue er nemlig ikke olje og gass, men folk. Det hver enkelt av oss kan bidra med til fellesskapet er vår viktigste ressurs. I budsjettet settes det av penger til oppfølging av kunnskapsløftet, og til gratis læremidler i videregående opplæring. Jeg er glad for å kunne fastslå at pila har snudd, og peker i riktig retning. Vi prioriterer arbeid for alle Arbeid for alle har vært et hovedkrav fra venstresida i en årrekke. Å ha en jobb gir tilhørighet og mulighet til å bidra. Det skaper inntekt for den enkelte og verdier for oss alle. Å få lønn i stedet for trygd betyr økt velstand for den som var arbeidsløs. Sysselsettingstallene er derfor hyggelig lesning: Det har aldri før i historien vært så mange mennesker i landet som har en jobb. Det er noen som mener at arbeidsledigheten må øke i en høykonjunktur. Jeg har motsatt utgangspunkt. Vi må videreføre den positive utviklingen og sørge for at nye grupper inkluderes i arbeidslivet. Vi prioriterer helse og omsorg Alle skal få et godt helsetilbud, uavhengig av hva de tjener eller hvor de bor. Derfor øker vi bevilgningene til sykehus. Samtidig fortsetter vi opptrappingen av opptrappingsplanen for psykisk helse. Den viktigste innsatsen for helse og omsorg gjøres hver dag i alle norske kommuner. Det er i kommunene eldre og pleietrengende skal få det tilbudet som er nødvendig for å leve verdige liv. Rundt 40 % av kommunenes budsjetter går til helse og omsorg. Derfor er kommuneøkonomien så viktig for vår regjering. Kursendringen etter fire år med Erna Solberg som kommunalminister merkes. Jeg har ikke en eneste gang møtt en ordfører fra Høyre som har betakket seg disse pengene. Tvert i mot, så jubles det selv fra borgerligstyrte kommuner. Vi bekjemper fattigdom Det aller viktigste vi kan gjøre for å bekjempe fattigdom er å sikre den enkelte arbeid og inntekt. En aktiv arbeidsmarkedspolitikk, særlig for utsatte grupper er derfor viktig. Vi vet at etniske minoriteter er overrepresentert på arbeidsledighetsstatistikken. Også mange høyt kvalifiserte med minoritetsbakgrunn sliter med å få jobb. Det er sløsing med verdifull arbeidskraft. Regjeringa legger fram to handlingsplaner sammen med statsbudsjettet. En handlingsplan mot fattigdom og en handlingsplan for integrering og inkludering av innvandrerbefolkningen. Samlet foreslås det mer enn 1 mrd. kroner til de to handlingsplanene. For første gang øker de generelle sosialhjelpssatsene mer enn prisstigningen, når Regjeringa foreslår at de veiledende normene for sosialhjelp skal økes reelt med 5 pst. Det er en viktig håndsrekning til dem som har minst i samfunnet vårt. Vi prioriterer verdiskaping i hele landet Mange av morgendagens arbeidsplasser kan ligge i områder av landet som i dag ikke har sterk vekst. Derfor er det så viktig at vi har lykkes med å opprettholde vårt viktigste og mest effektive virkemiddel i distriktspolitikken differensiert arbeidsgiveravgift. Derfor satser vi på å bygge ut bredbånd i hele landet. Samtidig satser vi på forskning og utvikling på en lang rekke områder for å legge et godt grunnlag for framtida. Samferdselsbudsjettet i 2007 er et stort løft for jernbanen i Norge. Investeringene i Jernbanen øker med 50 % og det totale jernbanebudsjettet er det beste på 25 år, når vi holder Gardermobanen utenfor. Også vegbudsjettet styrkes. Vi foreslår å øke bevilgningene til vedlikehold av riksveger med 25 % og vi styrker innsatsen for rassikring med over 20 pst. Vi prioriterer kultur Få andre budsjettområder når så mange og gir så mye aktivitet for pengene som kultur. Det vet mange SVere rundt omkring. Neste års kultursatsing betyr økt satsing på orkestre og skolekorps, styrking av museer, scenekunst og nasjonale kulturbygg, film og rock og flere frivillighetssentraler. Totalt er det mer enn 250 formål som får små eller store påplussinger. Et budsjett med mye god SV politikk! Vi har lagt fram et budsjett som inneholder mye god SV-politikk. Likevel vil det være noen som blir skuffet. Men det kommer flere muligheter. Vi vil fortsette arbeidet for rettferdig fordeling, miljø og fellesskap framover. Vi gir oss ikke! Takk for innspill og samarbeid underveis. Dere er våre viktigste premissleverandører når vi utvikler politikk, og våre viktigste ambassadører etter at vi har levert. Hilsen Kristin Halvorsen I uker og måneder har Kristin Halvorsen gått rundt som en slags politikkens svar på Tause Birgitte, en rolle som ikke akkurat faller henne naturlig. Nesten uansett hva folk har spurt finansministeren om, har svaret vært at de må vente til 6. oktober før de får svar. Det datoen for framleggelsen av statsbudsjettet for Hva er Kristin Halvorsen mest fornøyd med selv? Som SV-leder er jeg særlig fornøyd med miljøprofilen på budsjettet og med at vi har vært med på å sette barn og unge først i praksis. Det totale jernbanebudsjettet er det beste på 25 år, når vi holder Gardermobanen utenfor. Aldri før er det brukt så mye over statsbudsjettet på bistand, og aldri før har vi vært så nær målet om å bruke 1 prosent av BNI. Det er takket være oss og våre velgere at vi har fått dette til. Som finansminister er jeg fornøyd med helheten. Vi har laget et budsjett som alle de rødgrønne partiene har satt sitt preg på, og som tydelig viser et brudd med den høyrepolitikken som fikk dominere i forrige periode Reaksjonene etter budsjettframleggelsen kan tyde på at hun har rett. Nordlysredaktør Hans Kristian Amundsen skriver : Tok Jens Stoltenberg, Åslaug Haga og Kristin Halvorsen steg i retning Soria Moria i går? Mitt svar er ja. Det første rødgrønne budsjettet ble levert med tydelig profil. Hallgeir Westrum i avisa Hadeland skriver: Finansminister Kristin Halvorsen presenterte et økonomisk opplegg for neste år som innebærer kursendring og satsing i tråd med signalene ved tiltredelsen i fjor høst Bergens Tidene slår fast på lederplass at Soria Moria-erklæringen lever i beste velgående, og at regjeringen passerer viktige milepæler gjennom budsjettet for Og Arne Strand i Dagsavisen gir budsjettet terningkast fem: Statsbudsjettet er et langt skritt i retning Soria Moria. På sentrale områder stakes det ut en ny politisk kurs sammenlignet med regjeringen Bondevik Men det har også vært kritiske røster. I VG får regjeringen kritikk for at summen av skattepolitikken i 2006 og 2007 gir lettelser på kroner for de rikeste. Hva er hennes kommentar til dette? Det er rett og slett feil. Journalisten har tatt utgangspunkt i en tabell over skatteskjerpelser i 2006, og trodde det var skattelettelser! Dermed ble regnestykket galt. Realiteten er at Regjeringen i 2006 og 2007 til sammen har økt skatten med over kroner for folk med 1 million kroner i inntekt og høyere. Kristin Halvorsen er oppgitt: grønt budsjett! VG er gjort oppmerksom på sin feil og vil skrive en rettelse i avisen, men jeg frykter at det feilaktige regnestykket, og inntrykket, får feste seg hos noen Hun mener budsjettet gir en bedre fordelingsprofil: Vi skjerper skatten for dem med høye inntekter og dem med store formuer. De største lettelsene går til skattebetalere med inntekt på mellom 150 og kroner. De med over 1 mill. i inntekt får de største skjerpelsene Vi øker toppskatten med 1,2 mrd. kroner. Vi øker formuesskatten særlig på aksjer og på andeler i rentefond. Samtidig øker vi bunnfradraget i formuesskatten og skjermer pensjonister med lav inntekt når vi reduserer formuestillegget i skattebegrensningsregelen. For lønnstakere og pensjonister med lave inntekter gir vi skattelette på 800 mill. kroner når vi øker minstefradraget. Finansministeren er opptatt av rettferdig fordeling og at de som har mest bidrar til fellesskapet: Vi gjennomførte en stor snuoperasjon i skattepolitikken da vi tok over i fjor! Vi avblåste den høyredominerte skattelettepolitikken. Vi droppet de skattelettene som den forrige regjeringa ville innføre for 2006 og skjerper skattene ytterligere. I dette budsjettet bringer vi skatter og avgifter tilbake til det nivået de var på i 2004 slik vi har lovt velgerne. Samlet sett har vi dermed ca 12 mrd. kroner mer i inntekter som vi kan bruke til å ruste opp fellesskapet enn den forrige regjeringa ville hatt. Hva betyr dette i praksis? Det har bidratt sterkt til at vi kan satse på barnehager, skole, helse, kultur og samferdsel i dette budsjettet. Over hele 4 års-perioden vil vi til sammen ha nærmere 50 mrd. kroner mer til fellesskap enn hvis den forrige regjeringa hadde fått videreføre sitt skatteforslag for Når vi vet at Høyre lovte ytterligere skattelettelser over dette, og vi så hvor sterk innflytelse de hadde på skattepolitikken under Bondevik, så skjønner vi hvor viktig regjeringsskiftet var for fellesskapet og felleskassa i dette landet! Det går svært bra i norsk økonomi. Det handler blant om at det er høykonjunktur i verdensøkonomien og at vi er i en heldig situasjon der vi tjener godt på å eksportere olje, samtidig som vi importerer billige varer fra Asia. Men det fritar oss ikke fra å gjøre valg, sier finansministeren, som ser fram til at opposisjonen skal legge fram sine alternative budsjetter. Det vil tydeliggjøre forskjellene i norsk politikk: Hva skal vi bruke handlingsrommet til? Den forrige regjeringa valgte skattelette i mangemilliardklassen. Det hadde sin pris i form av for få barnehager, for få lærere i skolen, får dårlig pleie og omsorgstjenester i kommunene. Vi har en helt annen prioritering. Vi bygger ut, ikke ned, velferdsstaten. De store pengene skal gå til de viktigste oppgavene. Budsjettet gjenspeiler dette. Hvor mye oljepenger brukes i dette budsjettet? Vi foreslår å bruke mange oljekroner over statsbudsjettet for milliarder. Dette tilsvarer nesten like mye som de samlede bevilgningene til helseforetakene eller tre fjerdedeler av utgiftene til alderspensjon. Hver 12. utgiftskrone på statens og kommunenes budsjetter er en oljekrone. Ser vi på hele oljealderen under ett, er over halvparten av statens oljeinntekter brukt over statsbudsjettet. Vi bruker så mye oljepenger vi kan i budsjettet uten å risikere brå og store renteøkninger. 20 % av førstegangsetablerere tar opp lån på 100 % av verdien på den leiligheten de kjøper. Halvparten av dem tar opp lån på 80 % av verdien. Derfor må vi føre en politikk som tar hensyn til dette. Noen vil si at det er uvant å høre en SV er advare mot renteøkning? Da har de fulgt dårlig med i timen! Vi har ført en ansvarlig økonomisk politikk i våre alternative statsbudsjetter i opposisjon. Fordelen med at SV har finansministeren i regjering er at vi kan slå hull på myten om vår uansvarlige budsjettpolitikk en gang for alle. I Soria Moria erklæringen heter det at regjeringen vil avskaffe fattigdommen. Det er et ambisiøst mål? Ja, men vi kan ikke sikte noe lavere enn det. Det er uverdig at det finnes fattigdom i verdens rikeste land. For dem som har havnet i en fattigdomsfelle, er det både provoserende og fortvilende å se den velstanden vi andre tar del i. Da Bondevik II oppsummerte sin regjeringsperiode, skrøt de av at de hadde brukt 1,3 milliarder på tiltak mot fattigdom. Så langt har denne regjeringen brukt 1,5 milliarder på samme formål. Samtidig styrker vi de universelle ordningene og bygger ut fellesskapsløsningene. Det tjener vi alle på, men betyr mest for dem som lite fra før. Du har mange ganger sagt, og senest i finanstalen at det som er viktigst i livet også må være viktigst i politikken. Hva mener du med det? Vi er alle opptatt av at ungene våre skal ha det bra. Det er viktig at vi får delta i arbeidslivet og bruke våre evner til fordel for oss selv og for andre. Vi vil være sikre på at vi får hjelp og omsorg når vi er syke, og at våre pleietrengende blir møtt med respekt og forståelse. Det må være rettesnoren for politiske prioriteringer også. Av Torgeir Knag Fylkesnes 4 5

4 Statsbudsjettet Statsbudsjettet raftig satsing på barnehagar og utdanning Regjeringa foreslår nye barnehageplassar, gratis læremiddel for elevar i den vidaregåande opplæringa, auke av dei totale løyvingane til forsking og utvikling med nær 900 millionar kroner, og 1,4 milliardar kroner til å styrke gjennomføring av Kunnskapsløftet. Dette er dei sentrale prioriteringane i Kunnskapsdepartementets budsjettforslag for Er kunnskapsminister Øystein Djupedal nøgd? Budsjettforslaget legg til rette for den største barnehagesatsinga nokosinne. I tillegg er det lagt stor vekt på kvalitet i skulen. Regjeringa aukar kapitalen til Forskingsfondet med 24 milliardar kroner over to år, den sterkaste auken nokon gong, så eg har god grunn til å vere nøgd. Men eg er ein av mange budsjettvinnarar i dette budsjettet, seier kunnskapsminister Øystein Djupedal med eit smil. Korleis ligg vi an med i høve til målet om full barnehagedekning? Vi ligg godt an! Det legg til rette for å etablere nye barnehageplassar, noko som kan gi plass til nye barn. Ei slik etablering blir den største utbygginga av nye barnehageplassar nokosinne. Løyvinga til barnehagane aukar med om lag 3,2 milliardar kroner i Av dette er 1,24 milliardar kroner knytte til å byggje ut nye plassar Djupedal fortel at dei foreslår å innføre eit tilskot til permanente plassar i mellombelse barnehagelokale frå 1. januar 2007 for å auke utbyggingstakten i barnehagesektoren. Det er foreslått eit tilskot på 8400 kroner for kvart nye barn som får ein heiltidsplass, og 4200 kroner for kvart nye barn som får ein deltidsplass. Han blir ikkje fornærma om nokon kallar han for barnehageministeren. Ungane er det viktigaste me har. Vi som er foreldre vil vete at dei har eit trygt og godt tilbod medan me er på arbeid. Barnehagane har altfor lenge vore nedprioritert i norsk politikk, seier Djupedal. Han veit godt kva han snakkar om. Han var initiativtakaren til barnehageforliket i si tid, der opposisjonspartia på Stortinget gjekk saman om å tvinge fram ei satsing på barnehagar mot den dåverande regjeringa si vilje. Etter kvart blei også dei borgarlege regjeringspartia med på hovudlinene i dette forliket. Men det må vere lov å seie at det ikkje blei full trøkk i barnehagepolitikken før Djupedal blei kunnskapsminister? Det har i alle fall ikkje vore tvil om at eg og regjeringa meiner alvor med utbygginga av barnehagane. Me snur kvar stein for å finne gode løysingar, me inviterer kommunar og andre utbyggarar til samarbeid og me garanterer at den statlege innsatsen er høg og varig. Det gjer resultatar. Men Djupedal er ikkje berre ansvarleg for barnehagane. Også grunnskulen merkar at dei har fått ein ny minister. No satsast det på fellesskulen over heile landet, etter fire år med privatiseringseksperiment under Kristin Clemet. Regjeringa foreslår å løyve om lag 1,4 milliardar kroner til Kunnskapsløftet, den store reforma i grunnopplæringa, i Av dette skal om lag 670 millionar kroner gå til kompetanseutvikling og utviklingstiltak. Lærarar og tilsette i skulen skal få den oppfølginga dei treng for å gje elevane god og tilpassa opplæring, seier Øystein Djupedal. 295 millionar brukast til andre kvalitetsfremmande tiltak. Det er utviklet strategiar og tiltaksplanar på mange område, mellom anna realfag, lesing, betre læring for språklige minoritetar og fremmedspråk. Vi vil også stimulere til meir variert og motiverande undervisning. Eit konkret tiltak for dette er dei såkalte vitenssentra som med dette budsjettet vil få ein auking frå 10 til 16 millionar. Det borgar for mykje god opplæring, meiner han. Han trekk også fram betringa av kommuneøkonomien: Det gjer at kommunane tør satse på skulen igjen. No har dei rom for å prioritere born og unge på ein heilt anna måte enn under den førre regjeringa. God kommuneøkonomi er god skuleøkonomi. Eg er glad for rapportane om at det investerast meir i skulen rundt om i landet. Kva med skulebygg? SV har jo vore oppteken av arbeidsmiljøet til elevane? Elevane i grunnutdanninga skal ha eit godt fysisk læringsmiljø, slår kunnskapsministeren fast, og fortel at Regjeringa foreslår å utvide investeringsramma for ordninga med rentekompensasjon for investeringar i skuleanlegg med ytterlegare 2 milliardar kroner i Løyvinga blir dermed styrkt med 39 millionar kroner. Med dette er heile investeringsramma på 15 milliardar kroner fasa inn to år tidlegare enn planlagt. Det vil merkast. Rett til gratis opplæring har vore eit anna krav frå SV i mange år. Ikkje minst har SU kjempa for dette. Øystein har ikkje noko i mot å snakke om dette: Vi foreslår å innføre ei ordning med gratis læremiddel til elevane i den vidaregåande opplæringa frå hausten Ordninga er todelt. Fylkeskommunane får ansvar for at elevane får nødvendige trykte og digitale læremiddel. I tillegg blir det innført eit ikkje-behovsprøvd stipend gjennom Statens lånekasse for utdanning som skal vere med på å dekkje utgifter elevane har til andre læremiddel og nødvendig individuelt utstyr. Ordninga med gratis læremiddel skal innførast gradvis, først for elevar i vidaregåande trinn 2 frå skuleåret , deretter for elevar i vidaregåande trinn 3 frå skuleåret og til slutt for elevar i vidaregåande trinn 1 frå skuleåret Men også høgare utdanning og forsking får sitt: I tillegg til ein nominell vekst på 900 millionar til forsking til neste år, foreslår regjeringa å styrkje det langsiktige grunnlaget for forsking ved å auke kapitalen i Fondet for forsking og nyskaping med 10 milliardar kroner til 60 milliardar kroner. Det gir ei auka avkasting i 2008 på om lag 440 millionar kroner. Regjeringa har dermed økt forskinga med 24 milliardar kroner over 2 år. Det er et stort sprang frå barnehagen til universitetet? Det som er spanande med å vere kunnskapsminister er at eg har ansvaret for kunnskap og kunnskapsutvekling frå vogge til grav, så å seie. I alle fall frå barnehagen til forsking. Det gjer høve til å sjå på kunnskap som ein heilskap, og ha ei brei tilnærming til feltet. Det tener samfunnet på, avsluttar Øystein Djupedal. Av Sylvi Bratten Den grønne tråd Mange i SV har grunn til å glede seg over forslaget til statsbudsjett for Miljøvernminister Helen Bjørnøy en av dem som smiler aller bredest. Målsettingen om å gjenreise Norge som miljønasjon fra Soria Moria erklæringen setter sitt preg på budsjettet. I finanstalen sa Kristin Halvorsen at miljø går som er en grønn tråd gjennom hele budsjettet. Det har virkelig skjedd et taktskifte i norsk miljøpolitikk etter regjeringsskiftet. Regjeringen har som mål at Norge skal være et foregangsland i miljøvernpolitikken, både nasjonalt og internasjonalt. Dette budsjettet er ett viktig skritt i riktig retning. Totalprofilen er veldig bra for miljøet, sier miljøvernministeren. Miljøpolitikken har fått et oppsving i det siste. Klimaendringer og grunnleggende miljøspørsmål er igjen i vinden. Al Gores miljøfilm An inconvenient truth går for fulle hus, NRK har hatt ekstremværuke på skjermen og miljøproblemene har nok engang vært tema i debattprogrammene på TV. Venstre Om spurte miljøvernministeren om hva som egentlig har skjedd. Har miljø blitt trendy? Jeg tror først og fremst det handler om at konsekvensene ved klimaendringene begynner å gjøre seg gjeldende. Etter at orkaner og ekstremvær har herjet i USA, må de begynne å ta miljø på alvor. Orkanen Katarina var en stor katastrofe som skapte store ødeleggelser og drepte mange mennesker. Men orkanen hadde også en enorm økonomisk kostnad. Forsikringskravene etter orkanen kan komme opp i 100 milliarder dollar nesten et helt norsk statsbudsjett. Det er fem ganger så mye som kravene etter terrorangrepene den 11. september i 2001, sier Bjørnøy. Nå som SV er i regjering får vi praktisere mye av vår miljøpolitikk. Hvordan syntes du miljø kom ut i statsbudsjettet? Jeg er veldig fornøyd med miljøprofilen i statsbudsjettet. Hensynet til miljø og bærekraftig utvikling går igjen i hele budsjettforslaget. Vi ser det i samferdselspolitikken, hvor det kommer en storstilt satsing på jernbane. Vi ser det i energipolitikken, hvor satsingene på alternativ energi og energieffektivitet økes, og hvor vi setter av 700 millioner kroner til CO2-håndtering i gasskraftverk. Og vi ser det ikke minst i skatte- og avgiftspolitikken. Vi har fått en finansminister som tar miljøpolitikken på alvor, blant annet ved å legge om skatte- og avgiftssystemet slik at det oppmuntrer til miljøvennlige handlinger. Dette helhetlige fokus på miljø vil gi resultater, påpeker hun. Er det noen avgifter du er spesielt fornøyd med? Det er mange gode forslag til miljøavgifter. For eksempel er foreslått en avgift på NOXutslipp, for å bidra til å redusere sur nedbør og oppfylle våre internasjonale miljøforpliktelser. Innføringen av CO2-avgift på innenlands bruk av gass er et annet eksempel. Sistnevnte vil motvirke at bruk av gass utkonkurrerer mer miljøvennlige alternativer til oppvarming, for eksempel bioenergi, sier Helen. Dessuten legger vi om bilavgiftene i mer miljøvennlig retning. Det vil oppmuntre til kjøp av biler med lave CO2-utslipp. I tillegg fritas bioetanol fra CO2-avgift når den blandes i bensin. Fra før av har vi fritatt E85 for alle avgifter. Samtidig utvides dieselavgiften til å omfatte fritidsbåter. Alle disse er viktige skritt i riktig retning. Selv om mange av de viktigste satsingene kommer på andre deler av budsjettet enn det Helen Bjørnøy disponerer, har hun en rekke positive nyheter fra Miljøverndepartementets eget budsjett. Her er det satt av 89 millioner kroner til nye miljøtiltak. Hovedprioriteringene er bevaring av naturmangfoldet, sikring av områder for friluftsliv, kulturminnevern, oppfølging av Handlingsplanen for Barentshavet og styrking av det folkelige miljøengasjementet, sier hun. Andre prioriterte saker er å rydde opp i forurenset sjøbunn og forurenset jord i barnehager og lekeplasser. Ungene våre skal være trygge, slår Helen fast. I tillegg vil arbeidet med å sikre friluftsarealer fortsette. Å sikre allmennhetens tilgang til friluftsområder for folk flest, ikke minst i strandsonen, og i og omkring de store byene, er viktig. Den foreslåtte økningen i tilsagnsfullmakten på 30,9 mill. kroner gjør at vi kan opprettholde innsatsen til oppkjøp av areal i strandsonen på det samme høye nivået som i I det store og det hele er miljøvernministeren opptatt av folks plass og deltakelse i miljødebatten. SV har tatt klare miljøstandpunkt, selv i perioder hvor dette ikke har vært særlig populært i befolkningen. Det gir troverdighet nå som klimaproblematikken tvinger seg fram. Men en ting er jeg sikker på; vi kan være så dyktige vi bare vil i regjeringen på miljøpolitikk, men hvis vi ikke har folk flest med oss, taper vi denne kampen på sikt. Derfor bevilger vi penger til øke kunnskapen om og engasjementet for miljø i befolkningen. Det legger grunnlaget for en fortsatt offensiv miljøpolitikk og veivalg for framtida, avslutter hun. Av Eugenia Tapia 6 7

5 Dag Seierstad 70 år Dag Seierstad 70 år Under Dags lupe i 70 år Arkivfoto: Anders Horn/Ny Tid Brobygger'n vant: På landsmøtet i 1999 var det Dag Seierstad sitt kompromissforslag som sikret ro i partiet. Han er ikke den du først legger merke til, men han er alltid til stede der SVs historie blir til. Fra dannelsen av Sosialistisk Folkeparti og helt fram til dagens rød-grønne regjering har Dag Seierstad vært en av SVs virkelige støtter. Den 5. august i år fylte han 70 år. Noen karakteristikker dukker ofte opp når partikamerater blir bedt om å beskrive Dag. Han er en folkeopplyser, med troen på at kunnskap og gode argumenter kan forandre verden. Han er en strateg, som har brukt sin politiske klokskap til å se hvor det er mulig for SV å gå. Og han er en brobygger, som nyter en spesiell respekt i hele partiet. Fortsatt er han den som ringes til når vanskelig avgjørelser skal tas. Dag er den som gir de avgjørende råd for å løse saker som virker har låst og han er den som syr sammen et kompromiss der utgangspunktet virker umulig. Kanskje var det Heikki Holmås som sa det best, da han i et øyeblikk av akutt fremtidsangst på partiets vegne, utbrøt: Hvem skal være Dag hvis Dag blir borte? Gjennom islaget Gjennom tolv stortingsvalg, tre EU-kamper og under ni ulike ledere har han på sin egen, beskjedne men likevel så overbevisende måte, satt sitt preg på den norske venstresida. Med Berge Furres ord: Dag var der alltid trufast og stø gjennom dei vanskelege prosessar venstresida måtte slite seg gjennom. I november gir Pax forlag ut et festskrift som samler en rekke av hans artikler fra et langt forfatterskap. Det blir en reise gjennom et politisk liv med både oppturer og nedturer. Hele starten på 60-tallet var en sammenhengende opptur, mimrer Seierstad på telefon fra hjemmet i Lillehammer. Det lot seg ikke gjøre å få et intervju ansikt til ansikt. 70 år gammel er Dag fremdeles vanskelig å få tak i. Det å stifte et parti som kommer inn på Stortinget etter fire måneder, og som bryter gjennom dette islaget som lå over norsk politikk fra den kalde krigen, er vel den største oppturen jeg har vært med på. Utgangspunktet for et slikt prosjekt var ikke en gang null, det var minus. Hva drømte dere om den gangen? Hva var det som dreiv dere? Å få en stemme som andre måtte ta hensyn til. Vi opplevde at vi levde i et samfunn der våre meninger aldri kom til orde i andre media enn dem vi lagde sjøl. Det store, kortsiktige målet som mobiliserte oss var å kunne si fra høyt og å bli hørt. Så var vi overbevist om at rustningskappløpet var rent vanvidd og at rustningsmilliardene heller burde brukes på sjukehus og skoler i fattige land. Dette var så overveldende oppgaver, at det fylte oss dag og natt. Vi satte oss nok også mer langsiktige mål, et sosialistisk samfunn om du vil, men jeg tror ikke vi ofte tenkte så langt fram i tid. Det at vi brøyt med blokkpolitikken, var et langt mer dramatisk standpunkt enn noe SV står for i dag. På 60- og 70-tallet satte ideer og perspektiver fra SF og SV stadig dagsorden i norsk debatt. Ottar Brox for eksempel, satte hele forholdet mellom sentrum og periferi i Norge i et helt nytt lys. Sosialmedisineren Rolf Hanoa, et ukjent navn i dag, satte arbeidsmiljøkampen på den politiske dagsordenen gjennom en serie Pax-bøker og ei ukentlig spalte i Orientering. Dessverre opplevde jeg etter hvert SV som et parti med mange riktige standpunkter, men få slike viktige politiske initiativ. I tillegg forfalt skoleringsarbeidet. Utover på 90-tallet var jeg veldig i tvil om SVs framtid fordi jeg syntes ikke vi var på høyde med de samfunnsmessige utfordringene vi stod overfor. Det bedret seg da partiet etter gikk inn i kampen mot den konsernstyrte globaliseringen, mye på grunn av nye generasjoner med SU-aktivister. La oss slippe flere bomber nå På 70- og 80-tallet brukte Dag det meste av tida på det lokalpolitiske arbeidet, i Lillehammer og Oppland SV. Med en ny EU-strid i emning, blei han raskt en sentral skikkelse i både SV og i Nei til EU. Til tross for brakvalget i 89, og seier i EU-avstemninga, var 90-tallet også ei vanskelig tid for SV. Under EU-kampen var jeg lenge misfornøyd med SVernes engasjement. Særlig gjaldt det innsatsen de to første åra, før EØS-avtalen blei banka gjennom i Stortinget. Innføringen av EØSavtalen er det største politiske tapet i mitt liv. Den hindrer så mye av den politikken vi burde ha ført i Norge, og undergraver demokratiet vårt. Avtalen griper jo til og med inn i saker et samla storting har gått inn for. EU-seieren ga heller ikke SV det samme løftet i neste valg, slik valgforbundet hadde opplevd etter EU-kampen i Sett i ettertid kan det hende jeg burde gått ut med min kritikk av SV under EØS-kampen. Mot slutten av Eriks lederperiode var jeg veldig uenig med hans håndtering av en del ting. Det jeg gjorde da, var å gå inn i sentralstyret i 1995, mye fordi jeg var uenig med Eriks linje. Men jeg gikk ikke ut med mitt syn offentlig, og det kan det hende jeg burde ha gjort. Aldri så stolt som nå Landsmøtet på Lillehammer i 1999 ble et av de mest turbulente i SVs historie. Bakgrunnen var uenighet i partiet om støtten til krigføringen i Kosovo. La oss slippe flere bomber nå, lød det tvetydige forslaget til kompromiss i SVs galgenhumoristiske landsmøteavis. Det virkelige kompromisset, var det Dag Seierstad som stod bak. Ja, hva skal man egentlig si om Kosovolandsmøtet? Kanskje dette: Det viste seg at det gikk bra. Vi klarte å overleve. Det var delvis takket være ytre begivenheter, men også takket være is i magen når det gjaldt den interne håndteringen av konflikter i partiet. De fleste uenighetene blei bilagt på landsmøtet i Stjørdal i 2001 og da vi tok avstand fra krigen i Afghanistan og i Irak. Da samla vi partiet realpolitisk. Kristin Halvorsen stod foran mennesker på Youngstorget i 2003, med hele SV og hele fredsbevegelsen i ryggen. Da forferdelige ting skjedde ute i verden, viste vi at vi holdt mål og stod sammen på tvers av uenigheter i partiet. Seks år etter landsmøtet på Lillehammer vedtok et enstemmig landsmøte å åpne for et rødgrønt regjeringssamarbeid, noe som blei en realitet et halvt år seinere. Jeg har aldri vært så stolt av partiet mitt som jeg er nå, var ordene Dag nylig brukte foran SVs landsstyre. Og det mener jeg fortsatt! Ta håndteringa av gasskraftsaken på forrige landsstyremøte. Kampen for CO2-frie gasskraftverk gjør at SV igjen setter dagsorden i norsk politikk. Også internasjonalt skjer det spennende ting. Soria Moria-erklæringa dreier norsk utenrikspolitikk til venstre på viktige områder for eksempel i forhold til Irak og Afghanistan. Et annet godt eksempel er at regjeringa trakk norske GATS-krav til fattige land. SV var før Soria Moria det eneste partiet med slik politikk. Historien har altså tatt Seierstad og SV fra opposisjon i Ap, til opposisjonsparti, til samarbeid med Ap i regjering. Har det vært en naturlig vei å gå? Også for meg er det overraskende at vi sitter i regjering. Hadde du spurt meg på 60-, 70- eller 80-tallet, hadde jeg ikke trodd det var mulig. Først og fremst fordi vi den gangen ikke hadde noen fagbevegelse som halte og dro Ap mot venstre. Det at fagbevegelsen bestemte seg for at SV trengs i regjering, er altfor undervurdert. SV deler LOs syn i mange av stridsspørsmålene mellom Ap og LO, noe som gir rom for SV i et regjeringssamarbeid. I en situasjon uten faglig press fra venstre, tror jeg ikke det er noen vits for SV å sitte i regjering. Vi er helt avhengig av støtten fra bevegelser utenfor oss hvis vi ikke skal bli en rein juniorpartner. Rådgiveren I sitt forord til festskriftet til Dag, takker SV-leder Kristin Halvorsen ham som en av sine viktigste rådgivere. Han har vært en solid, men aldri servil støttespiller. Han er analytisk, han fremfører gode motforestillinger, han har alltid god kjennskap til hva som rører seg i partiorganisasjonen. Denne kunnskapen har han alltid brukt som medspiller, og det har vært av uvurderlig verdi, skriver hun. Men hvilke råd ville han gitt til statsminister Jens Stoltenberg? Det første han bør gjøre er å lese Soria Moria-erklæringen en gang til. Så bør han ta med seg Kristin Halvorsen på en langhelg med forbundslederne i LO. Det er helt avgjørende at den kontakten er god, og forbundslederne må forstå at de må opprettholde presset fra venstre hvis regjeringen skal lykkes med en ny kurs. Til slutt burde han invitere Al Gore til Norge en gang til, og ta en Dag Seierstad - Født 5. august 1936 i Oslo - Gift, tre barn. - Utdannet fysiker. Arbeidet en rekke år som amanuensis i samfunnspolitikk ved Høgskolen i Lillehammer, hvor han fortsatt er bosatt. - Blei med i Sosialistisk Studentlag i Medlem i SF fra starten i 1961, og sentralstyremedlem i SF fra Sentralstyremedlem i SV fra Førstekandidat i Oppland ved stortingsvalgene i 1993 og I dag er han direktevalgt landsstyrerepresentant. - Kampen mot EF og EU har vært Dags merkesak. Søker du på dag seierstad + EU på google, får du over treff. - Har skrevet en lang rekker bøker, hefter og artikler om EF og EU, for blant annet Ny Tid, Klassekampen og Nei til EUs skriftserie. - i midten av november utgir Pax forlag Festskrift for Dag Seierstad, som samler en rekke av hans artikler utgitt i perioden 1949 til i dag. diskusjon med norsk miljøbevegelse etter å ha sett filmen hans. Det tror jeg Jens hadde trengt. Og Audun Lysbakken hva bør han gjøre for å bevare SVs profil gjennom arbeidet utenfor regjering? Også for Audun er kontakten med de folkelige bevegelsene - fagbevegelsen, miljøbevegelsen, fredsbevegelsen - helt avgjørende. De direkte kanalene inn til SV-ledelsen må være vidåpne for dem. Audun står i en mye friere rolle enn våre statsråder og stortingsrepresentanter. Dette må han utnytte for å nå fram med våre primærstandpunkter, også dem som ikke er med i Soria Moria. Vi kan ikke gjemme bort partiet vårt helt fram til neste valg. Mitt viktigste ønske er at det er SVere som best skal forstå hvilke samfunnsutfordringer vi står overfor. Hvis vi skjønner det, så er grunnlaget lagt for en riktig politikk som folk vil forstå. Skal vi lykkes med det, må vi må jobbe mer med skolering. Vi skryter av at vi skal bygge kunnskapssamfunnet, samtidig som vi sårt trenger et kunnskapsløft i vårt eget parti. Målet må være at det er vi som forstår verden best. Av Lars Kolltveit Festskrift for Dag Seierstad utkommer på Pax forlag i midten av november. Hvis du ønsker å forstå verden bedre, er det vanskelig å tenke seg en bedre start. Arkivfoto: Anders Horn/Ny Tid Arkivfoto: Britt Myhrvold/Ny Tid Arkivfoto: Sidsel Jørgensen/Ny Tid Arkivfoto: Kjell Vesje/Ny Tid Arkivfoto: Gudmund Dahl/Ny Tid Arkivfoto: Edith Waage/Ny Tid Arkivfoto: Ny Tid Arkivfoto: Ny Tid 8 9

Venstre Om. Rød-grønn suksesshistorie B RETURADRESSE: Trondheim: SOSIALISTISK VENSTREPARTI Akersgata 35, 0158 Oslo Tlf: 21 93 33 00 Faks: 21 93 33 01

Venstre Om. Rød-grønn suksesshistorie B RETURADRESSE: Trondheim: SOSIALISTISK VENSTREPARTI Akersgata 35, 0158 Oslo Tlf: 21 93 33 00 Faks: 21 93 33 01 Sternrapporten: Økonomisk miljøvern Side 12 Afghanistan Ingen rask og billig løsning Side 9 Mot slutten for statskirka? Side 4 Venstre Om Medlemsblad for Sosialistisk Venstreparti nr. 5/2006 FOTO: GEIR

Detaljer

BReturadresse: SV, Akersg 35, 0158 Oslo. God sommer! Venstre Om nr. 3/2006

BReturadresse: SV, Akersg 35, 0158 Oslo. God sommer! Venstre Om nr. 3/2006 Helen Bjørnøy: Ønsker tøff miljøbevegelse Karin Andersen: Kamp mot fattigdom Bremer Mærli: Iran med uran Side 3 Side 5 Side 6 7 Medlemsblad for Sosialistisk Venstreparti Foto: Hilde Maisey God sommer!

Detaljer

Venstre om Medlemsblad for Sosialistisk Venstreparti

Venstre om Medlemsblad for Sosialistisk Venstreparti Vi skal bygge landet SV forandrer Norge Statsbudsjettet 2009 Arbeidsprogrammet Side 10 13 Side 3-6 Side 8-9 Venstre om Medlemsblad for Sosialistisk Venstreparti nr. 5/2008 Side 5 xxxxxxx: B Sosialistisk

Detaljer

Venstre om Medlemsblad for Sosialistisk Venstreparti nr. 3/2007

Venstre om Medlemsblad for Sosialistisk Venstreparti nr. 3/2007 Hvordan vinne valget Side 4 8 + side 16 Kamp mot fattigdom Side 3 Hva vil SV med skolen? Side 12 13 Venstre om Medlemsblad for Sosialistisk Venstreparti nr. 3/2007 Foto: scanpix Valgkampen har startet!

Detaljer

S a k n r. 3 [10:01:56] Møte torsdag den 25. november 2010 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n

S a k n r. 3 [10:01:56] Møte torsdag den 25. november 2010 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n 25. nov. Finansdebatt 873 Møte torsdag den 25. november kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n D a g s o r d e n (nr. 24): 1. Finansministerens redegjørelse om stats- og nasjonalbudsjettet for

Detaljer

Forhandlinger i Stortinget nr. 77 31. jan. Minnetale over tidligere stortingsrepresentant Thor Haakon Knudsen

Forhandlinger i Stortinget nr. 77 31. jan. Minnetale over tidligere stortingsrepresentant Thor Haakon Knudsen Forhandlinger i Stortinget nr. 77 31. jan. Minnetale over tidligere stortingsrepresentant Thor Haakon Knudsen 1137 Møte tirsdag den 31. januar kl. 10 President: C a r l I. H a g e n Dagsorden (nr. 38):

Detaljer

Møte mandag den 8. oktober 2012 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n. D a g s o r d e n (nr. 4):

Møte mandag den 8. oktober 2012 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n. D a g s o r d e n (nr. 4): 2012 8. okt. Finansministerens redegjørelse om regjeringens forslag til statsbudsjett og om nasjonalbudsjettet for 2013 143 Møte mandag den 8. oktober 2012 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s

Detaljer

S a k n r. 2 [10:01:56] Møte torsdag den 24. november 2011 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n

S a k n r. 2 [10:01:56] Møte torsdag den 24. november 2011 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n 24. nov. Finansdebatt 665 Møte torsdag den 24. november kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n D a g s o r d e n (nr. 21): 1. Finansministerens redegjørelse om stats- og nasjonalbudsjettet for

Detaljer

Sak nr. 8 [14:29:04] Videre foreslås det at de som måtte tegne seg på talerlisten utover den fordelte taletid, får en taletid på inntil 3 minutter.

Sak nr. 8 [14:29:04] Videre foreslås det at de som måtte tegne seg på talerlisten utover den fordelte taletid, får en taletid på inntil 3 minutter. Sak nr. 8 [14:29:04] Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om bevilgninger på statsbudsjettet for 2014, kapitler under Helse- og omsorgsdepartementet (rammeområde 15) (Innst. 11 S (2013-2014), jf.

Detaljer

Møte mandag den 4. oktober 2010 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n

Møte mandag den 4. oktober 2010 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n 2010 4. okt. Trontaledebatt 15 Møte mandag den 4. oktober 2010 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n D a g s o r d e n (nr. 3): 1. Hans Majestet Kongens tale til det 155. storting ved dets åpning

Detaljer

MAGASIN FOR ARBEIDERPARTIETS MEDLEMMER n nr. 3 oktober 2007 n www.dna.no ALLE SKAL MED

MAGASIN FOR ARBEIDERPARTIETS MEDLEMMER n nr. 3 oktober 2007 n www.dna.no ALLE SKAL MED www.dna.no MAGASIN FOR ARBEIDERPARTIETS MEDLEMMER n nr. 3 oktober 2007 n www.dna.no ALLE SKAL MED Vi skal stille som ombud Vi har en flott valgkamp og valgseier bak oss. La oss gjøre denne perioden i kommunepolitikken

Detaljer

Møte tirsdag den 29. januar 2008 kl. 10 President: C a r l I. H a g e n

Møte tirsdag den 29. januar 2008 kl. 10 President: C a r l I. H a g e n 2008 29. jan. Valg av settepresident 1837 Møte tirsdag den 29. januar 2008 kl. 10 President: C a r l I. H a g e n D a g s o r d e n (nr. 44): 1. Interpellasjon fra representanten Ine Marie Eriksen Søreide

Detaljer

Møte onsdag den 4. juni kl. 14.10. President: Å got Valle. Dagsorden (nr. 35): Innstilling fra kommunalkomiteen om lov om introduksjonsordning

Møte onsdag den 4. juni kl. 14.10. President: Å got Valle. Dagsorden (nr. 35): Innstilling fra kommunalkomiteen om lov om introduksjonsordning 2003 4. juni Introduksjonsloven 709 Møte onsdag den 4. juni kl. 14.10 President: Å got Valle Dagsorden (nr. 35): 1. Innstilling fra kommunalkomiteen om lov om introduksjonsordning for nyankomne innvandrere

Detaljer

Møte onsdag den 29. april 2009 kl. 10 Presidenten: Presidenten: Presidenten: Presidenten: Siv Jensen (FrP) [10:01:27]: Presidenten:

Møte onsdag den 29. april 2009 kl. 10 Presidenten: Presidenten: Presidenten: Presidenten: Siv Jensen (FrP) [10:01:27]: Presidenten: 2746 29. april Muntlig spørretime 2009 Møte onsdag den 29. april 2009 kl. 10 President: E i r i n F a l d e t D a g s o r d e n (nr. 75): 1. Spørretime muntlig spørretime ordinær spørretime Presidenten:

Detaljer

Venstre om Medlemsblad for Sosialistisk Venstreparti n r. 6/2008

Venstre om Medlemsblad for Sosialistisk Venstreparti n r. 6/2008 ABC for finanskrisen Side 4 6 SV på nett Side 8 9 Palestina Side 12 13 Venstre om Medlemsblad for Sosialistisk Venstreparti n r. 6/2008 Foto: Scanpix xxxxxxx: SV lanserte sine krav til regjeringsdeltagelse

Detaljer

66 14. okt. Trontaledebatt 1998

66 14. okt. Trontaledebatt 1998 66 14. okt. Trontaledebatt 1998 Møte onsdag den 14. oktober kl. 10 President: K irsti Kolle Grøndahl Dagsorden (nr. 3): 1. Hans Majestet Kongens tale til det 143. Storting ved dets åpning og melding om

Detaljer

2015), Meld. St. 1 (2014 2015), Prop. 1 S (2014 2015) og Prop. 1 S Tillegg 1 3 (2014 2015))

2015), Meld. St. 1 (2014 2015), Prop. 1 S (2014 2015) og Prop. 1 S Tillegg 1 3 (2014 2015)) 1. des. Finansdebatt 617 Møte mandag den 1. desember 2014 kl. 10 President: O l e m i c T h o m m e s s e n D a g s o r d e n (nr. 20): 1. Finansministerens redegjørelse om regjeringens forslag til statsbudsjett

Detaljer

Venstres stortingsgruppe. Politisk regnskap 2005-2009

Venstres stortingsgruppe. Politisk regnskap 2005-2009 1 Venstres stortingsgruppe. Politisk regnskap 2005-2009 Innhold: Stortingsgruppen. 3 Politisk regnskap, sammendrag 4 Venstres alternative statsbudsjett, finanskrise og RNB 5 Om Regjeringen og Stortinget.

Detaljer

På vei mot Soria Moria

På vei mot Soria Moria Magasin for Arbeiderpartiets medlemmer, sympatisører og andre interesserte nr 3 oktober 2006 På vei mot Soria Moria s. 12 13 Hanssens røde tråd s. 4-5 Alle skal med s. 7 En bedre skole s. 8 9 Dans holder

Detaljer

Venstres stortingsgruppe. Politisk regnskap 2005-2006.

Venstres stortingsgruppe. Politisk regnskap 2005-2006. Venstres stortingsgruppe. Politisk regnskap 2005-2006. Innhold: 1. Valget og ny stortingsgruppe.. 2 2. Venstres forslag og resultater.. 2 3. Regjeringen og Stortinget 5 4. Venstres profilområder... 7 5.

Detaljer

Møte torsdag den 3. juni kl. 10. President: E i r i n F a l d e t

Møte torsdag den 3. juni kl. 10. President: E i r i n F a l d e t 2004 3. juni Utskifting av et varamedlem i Norges Banks representantskap 2923 Møte torsdag den 3. juni kl. 10 President: E i r i n F a l d e t Dagsorden (nr. 91): 1. Innstilling fra valgkomiteen om utskifting

Detaljer

liberal1 Skjemaveldet har blitt verre Tema: Næringspolitikk side 11-23 02/10 Artig å være sjef Kunnskap og miljø Venstres medlemsmagasin

liberal1 Skjemaveldet har blitt verre Tema: Næringspolitikk side 11-23 02/10 Artig å være sjef Kunnskap og miljø Venstres medlemsmagasin Skjemaveldet har blitt verre I den norske næringslivsjungelen har småbedriftene fortsatt utfordringer. Og kunnskapsnæringen har sine helt egne behov. Kunnskap er et aktivum som er vanskelig å synliggjøre

Detaljer

Hva mener du? Svarkort side 9

Hva mener du? Svarkort side 9 MAGASIN FOR ARBEIDERPARTIETS MEDLEMMER n nr. 2 mai 2008 n www.dna.no PROGRAMDEBATT PROGRAMDEBATT PROGRAMDEBATT PROGRAMDEBATT PROGRAMDEBATT Hva mener du? Svarkort side 9 Utgivelsesplan 1. Internasjonale

Detaljer

694 9. des. Bevilgninger på statsbudsjettet for 2006, kapitler under Helse- og omsorgsdepartementet

694 9. des. Bevilgninger på statsbudsjettet for 2006, kapitler under Helse- og omsorgsdepartementet 694 9. des. Bevilgninger på statsbudsjettet for 2006, Møte fredag den 9. desember kl. 10 President: E i r i n F a l d e t Dagsorden (nr. 25): 1. Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om bevilgninger

Detaljer

Forhandlinger i Stortinget nr. 74 2002 12. des. Bev. på statbudsj. for 2003 vedk. Olje- og energidep. og Miljøverndep.

Forhandlinger i Stortinget nr. 74 2002 12. des. Bev. på statbudsj. for 2003 vedk. Olje- og energidep. og Miljøverndep. Forhandlinger i Stortinget nr. 74 2002 12. des. Bev. på statbudsj. for 2003 vedk. Olje- og energidep. og Miljøverndep. 1113 Møte torsdag den 12. desember kl. 10 President: J ø rgen Kosmo Dagsorden (nr.

Detaljer

FOLKETS RØST. Like mye deltid i offentlig sektor. LO i Oppland TELEFON 61 18 79 20 E-POST oppland@lo.no

FOLKETS RØST. Like mye deltid i offentlig sektor. LO i Oppland TELEFON 61 18 79 20 E-POST oppland@lo.no SYNLIGHET NÆRHET STOLTHET FOLKETS RØST Magasin for LO i Gjøvik, Nordre- og Søndre Land, Vestre- og Østre Toten og Etnedal (GLTE) OKTOBER 2008 Like mye deltid i offentlig sektor Spesialist i arbeidsmedisin

Detaljer

Forhandlinger i Stortinget nr. 68 6. des. Bevilgninger på statsbudsjettet for 2008, kapitler under Arbeids- og inkluderingsdepartementet

Forhandlinger i Stortinget nr. 68 6. des. Bevilgninger på statsbudsjettet for 2008, kapitler under Arbeids- og inkluderingsdepartementet Forhandlinger i Stortinget nr. 68 6. des. Bevilgninger på statsbudsjettet for 2008, kapitler under Arbeids- og inkluderingsdepartementet 1009 Møte torsdag den 6. desember 2007 kl. 10 President: Sigvald

Detaljer

Møte tirsdag den 27. november 2012 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n. D a g s o r d e n (nr. 21):

Møte tirsdag den 27. november 2012 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n. D a g s o r d e n (nr. 21): 2012 27. nov. Finansdebatt 677 Møte tirsdag den 27. november 2012 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n D a g s o r d e n (nr. 21): 1. Finansministerens redegjørelse om stats- og nasjonalbudsjettet

Detaljer

Presidenten: Forslagene vil bli behandlet på reglementsmessig. Sak nr. 1

Presidenten: Forslagene vil bli behandlet på reglementsmessig. Sak nr. 1 2562 Møte tirsdag den 7. mai kl. 10 President: Inge Lø nning Dagsorden (nr. 80): 1. Debatt om kommunal- og regionalministerens redegjørelse om distrikts- og regionalpolitikken (Redegjørelsen holdt i Stortingets

Detaljer

Møte onsdag den 17. desember 2008 kl. 10 President: T h o r b j ø r n J a g l a n d

Møte onsdag den 17. desember 2008 kl. 10 President: T h o r b j ø r n J a g l a n d 17. des. Muntlig spørretime 1617 Møte onsdag den 17. desember 2008 kl. 10 President: T h o r b j ø r n J a g l a n d D a g s o r d e n (nr. 34): 1. Spørretime muntlig spørretime ordinær spørretime S a

Detaljer