Årsmøte Oppland Arbeiderparti mars 2012

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsmøte Oppland Arbeiderparti 10. 11. mars 2012"

Transkript

1 Årsmøte Oppland Arbeiderparti mars 2012

2

3 INNHOLDSFORTEGNELSE Dags- og forretningsorden... s. 4 Fullmakter til årsmøtet i Oppland Arbeiderparti... s. 4 Innkomne forslag politiske og organisatoriske saker... s. 7 Organisatoriske forslag... s. 8 Samferdsel... s. 30 Velferd, helse og omsorg... s. 50 Klima/miljø og energi... s. 56 Kompetanse... s. 57 Kommunalpolitiske spørsmål... s. 63 Internasjonalt / integrering / asyl... s. 68 Andre politiske saker... s. 80 Beretning s. 95 Sanger... s

4 Dags- og forretningsorden Styrets forslag til dagsorden: 1. Åpning, konstituering. Herunder valg av redaksjonskomiteer. 2. Beretning for foregående valgår. 3. Vedtektsendringer. 4. Innledning og debatt om aktuelle organisatoriske / politiske spørsmål. 5. Redaksjonskomiteens innstilling på innkomne forslag og saker fremmet i årsmøtet. 6. Valg. 7. Avslutning. Forslaget til dagsorden er i tråd med Oppland Arbeiderpartis vedtekter 3.4 Styrets forslag til vedtak: Dagsorden godkjennes. Styrets forslag til forretningsorden 1. Møtetiden er lørdag fra kl til kl Møtetiden søndag er fra kl til kl , eller til sakslista er ferdig behandlet. 2. Taletiden er gjennomgående 3 minutter for alle, utenom innledningsforedragene. Fylkesordfører, AUF-leder og en av stortingsrepresentantene har 5 minutters taletid på sine innledningsforedrag. Ingen har rett til ordet mer enn to ganger til samme sak. Dirigenten har rett til å stille forslag om ytterligere begrensning av taletiden, og framsette forslag om strek ved de inntegnede talere. Til forretningsorden får ingen ordet mer enn en gang og taletiden er inntil 2 minutter. Talere skal tale fra hertil bestemt sted i lokalet. 3. Det velges 2 dirigenter til å lede årsmøtets forhandlinger og 2 sekretærer til å føre protokollen. I proto kollen innføres saker som behandles, alle forslag, vedtak, avstemninger ved vedtak og hvem som har ordet til saken. Alle forslag framlegges skriftlig til dirigentene undertegnet av forslagstiller. Etter at det er vedtatt å sette strek kan nye forslag ikke framsettes. Dersom noen krever det skal valgene foregå ved skriftlig avstemning. Andre avstemninger foregår ved håndsopprekning. 4. Protokollen godkjennes av fylkespartistyret. Styrets forslag til vedtak: Foretningsorden godkjennes. Fullmakter til årsmøtet i Oppland Ap Styret fattet i sitt møte 9. februar 2012 følgende vedtak i tråd med Oppland Arbeiderpartis vedtekter 3.12: 1. Innsendte fullmakter godkjennes med følgende unntak a) Dovre Ap, Jevnaker Ap, Vestre Slidre Ap får ingen godkjente fullmakter, men kan møte med talerett b) Vararepresentant for Lillehammer Ap Gina Bakken Feragen godkjennes ikke c) Vararepresentanter for Gjøvik Ap Vaag Endrerud og Sægrov godkjennes ikke. 2. Styret forutsetter at kommunepartiene har sjekket at alle valgte representanter og vara har gyldig kontingent. 3. Det søkes om dispensasjon for de for seint innkomne fullmakter, som var levert før styremøtet. Det var sendt inn fullmakter for 130 delegater i forkant av styremøte. 4

5 Funksjonærer i årsmøtet Styret innstiller på følgende funksjonærer i årsmøtet: Dirigent Espen Granberg Johnsen Lillehammer Ap Dirigent Solveig Rindhølen Sel og Heidal Ap Sekretær Ine Lindalen AUF-sekretær Sekretær Jonny Rye Nord-Aurdal Ap Tellekorps Leder Odd Løvlibråten Vestre Toten Ap Medlem Magne Damslora Sør-Aurdal Ap Medlem Marit M Rønningen Nordre Land Ap Medlem Eva Terese Hyrve Skjåk Ap Medlem Sigrunn Garmo Lom Ap Redaksjonskomite for politiske saker Leder Hilde Holtesmo Sør-Fron Ap Medlem Steinar Tronhus Lesja Ap Medlem Jon Odden Søndre Land AP Medlem Harald Tyrdal Lunner Ap Medlem Torill Grønbrekk Etnedal Ap Medlem Iver Erling Støen LO Medlem Gro Lundby Fylkestingsgruppa Medlem Tore Hagebakken Stortingsgruppa Medlem Ingrid Marie Vaag Endrerud AUF Redaksjonskomite for organisatoriske saker Leder Marit Eid Gjøvik Ap Medlem Reidar Stangenes Nord-Fron Ap Medlem Lisa Kramperud Øyer Ap Medlem Ove Martin Stende Vang Ap Medlem Magnus Håkonsen AUF Innregistreringskomite Denne velges av styret og forestår innregistrering av årsmøtedeltakerne. Leder Pål Helle Styret Medlem Anne-Marte Kolbjørnshus Styret Medlem Astrid Bergum Topp Partikontoret 5

6 Valgkomite Styrets innstilling på ny valgkomite Leder Espen Granberg Johnsen Lillehammer Ap Lillehammerregionen Medlem Elin Randi Johnsen Lesja Ap Nord-Gudbrandsdalen Medlem Amund Sønsteli Ringebu Ap Midt-Gudbrandsdalen Medlem Lisbeth A Larsen Vestre Toten Ap Gjøvikregionen Medlem Hege Bogfjellmo Lunner Ap Hadeland Medlem Svein Bakke Sør-Aurdal Ap Valdres Medlem Even A Hagen AUF i Oppland Personlige varamedlemmer Unni Staum Øyer Ap Lillehammerregionen Jørund Båtstad Sel/Heidal Ap Nord-Gudbrandsdalen Elin F Teigmoen Nord-Fron Ap Midt-Gudbrandsdalen Aud Karin Grøtberg Østre Toten Ap Gjøvikregionen Berit Brørby Jevnaker Ap Hadeland Grete Aasheim Kvale Vang Ap Valdres Ingrid Marie Vaag Endrerud AUF i Oppland 6

7 Innkomne forslag Politiske og organisatoriske saker 7

8 Generell merknad som følger forslagene inn i årsmøtet: Styret viser til dokumentene for årsmøtet 2011 der det på side 10 bemerkes at mange forslag ikke er innenfor malen som er lagt og at forslagene som ikke er det vil for seinere år bli returnert til forslagsstiller for tilpassning til malen eller bli avvist. Styret har valgt og ikke gjøre dette for årsmøtet i 2012, men er innstilt på og innføre denne praksis fra og med årsmøtet i Malen som vil bli fulgt er samme mal som for forslag til landsmøte i Arbeiderpartiet. Forsalgene er satt opp i følgende kapiteler: Organisatoriske forslag Politiske forslag Samferdsel Næring og arbeid Velferd, helse og omsorg Klima/miljø og energi Kompetanse Kommunalpolitiske spørsmål Internasjonalt / integrering / asyl Andre politiske saker Organisatoriske forslag Forslag nr 1 Forslagstiller: Styret Forslag: Vedtektsendringer Gjeldende vedtekter 1 FORMÅL Forslag til endringer Ingen endring foreslås Oppland Arbeiderparti skal arbeide for Det norske Arbeiderparti etter de retningslinjer som partiet har lagt i program, lover og vedtak. Oppland Arbeiderparti skal i samarbeid med sentralstyret og de tilsluttede kommunepartier, lede og samordne partiets politiske og organisatoriske virksomhet. Samarbeid med AUF vil være en viktig del av dette arbeidet. 2 ORGANISASJONENS OPPBYGNING Ingen endring foreslås 2.1 Oppland Arbeiderparti består av alle kommunepartiene i fylket. 8

9 2.2 Er det innen en kommune to eller flere partiavdelinger, plikter disse å danne kommuneparti. Partiavdelingene i en kommune plikter å stå tilmeldt kommunepartiet med alle sine medlemmer, og kan bare stå tilmeldt Oppland Arbeiderparti på denne måten. I kommuner med bare én partiavdeling, skal denne stå tilmeldt Oppland Arbeiderparti direkte, og ta seg av oppgaver som ellers tilligger et kommuneparti. 2.3 Medlemmer skal ha medlemskap i en partiavdeling. Medlemmer er kun valgbare til offentlige verv i den kommunen de er folkeregistrert, har sin stemmerett ved kommune og fylkestingsvalg og medlemskap i partiet. Et medlem kan delta i et annet lags aktiviteter. Vedkommende har tale- og forslagsrett, men teller ikke med ved fastsettelse av lagets representasjon. Lagene har ikke mulighet til å kreve inn kontingent av disse Ved dannelse av interesselag har alle medlemmene i laget fulle rettigheter uten hensyn til bostedsadresse. Medlemmer som har sitt medlemskap i andre lag kan delta i interesselagets aktiviteter med tale og forslagsrett. Disse medlemmene kan ikke velges til tillitsverv i laget eller på vegne av laget. Bare de medlemmer som har sitt hovedmedlemsskap i interesselaget, teller med ved fastsettelse av lagets representasjon og kan velges til tillitsverv i laget eller representere på vegne av laget 3. ÅRSMØTET 3.1 Årsmøtet i Oppland Arbeiderparti holdes hvert år i løpet av 1. kvartal og innkalles med minst 3 måneders varsel. Årsmøtets dagsorden skal følge innkallingen. Kommunepartiene avholder årsmøte før årsmøte i fylkespartiet. 3.2 Årsmøtet består av 126 utsendinger fra kommunepartiene. Disse fordeles proporsjonalt etter medlemstallet forutgående år, Alle kommunepartier skal være representert. Disse skal være valt av kommunepartienes medlemsmøte/ representantskap. 9

10 AUF i Oppland deltar med syv representanter med fulle rettigheter valgt av årsmøte eller representantskapet Til sammen består årsmøtet av 133 stemmeberettigede utsendinger. Fylkespartiets årsmøtevalgte styre er en del av årsmøtet og møter med tale- og forslagsrett. Stortingsgruppa, fylkestingsgruppa og andre innbudte gjester har talerett. 3.3 Antall utsendinger til årsmøtet beregnes ut fra innbetalt kontingent foregående år. Kommunepartiet plikter å kontrollere at utsendingene har betalt kontingent for det år årsmøtet holdes. Fullmaktsfristen er 5 uker. For sent innkomne fullmakter skal avvises. 3.4 Årsmøtet skal behandle årsmelding, ta stilling til de innsendte forslag, drøfte aktuelle politiske og organisatoriske spørsmål, samt foreta de vedtektsbestemte valg. Forslag som ønskes behandlet av årsmøtet må være partikontoret i hende senest seks uker før årsmøtet. For sent innkomne forslag kan ikke behandles av årsmøtet. Forslagsrett har kommunepartier, partilag, AUF i Opplands representantskap /årsmøte og fylkespartiets styre. De av årsmøtet valgte underutvalg kan fremme forslag gjennom styret. Årsmøtets dagsorden skal inneholde: 1. Åpning, konstituering. Herunder valg av redaksjonskomiteer. 2. Beretning for foregående kalender år 3. Vedtektsendringer. 4. Innledning og debatt om aktuelle organisatoriske / politiske spørsmål. 5. Redaksjonskomiteens innstilling på innkomne forslag og saker fremmet i årsmøtet. 6. Valg. 7. Avslutning. Styret kan avgjøre om andre punkter / saker skal inntas i dagsorden. 3.5 Styret velges samlet for to år. Styret skal ha en god regional sammensetning. Det velges personlige vararepresentanter. 10

11 3.6 Årsmøtet velger fylkespartiets representanter og vararepresentanter til Det norske Arbeiderpartis landsstyre. Oppland Arbeiderparti sin representant skal være den til en hver tid sittende leder og en av nestlederne slik at begge kjønn blir representert Årsmøtet kan innstille på fylkespartiets kandidat til Det norske Arbeiderpartis sentralstyre. Innstilling på kandidater til disse verv fremmes av valgkomiteen. Ved valg skal vedtekter for Det norske Arbeiderparti 12.9 følges. 3.7 Valgkomiteen velges av årsmøtet etter innstilling fra styret. Komiteen har 7 medlemmer, med personlig varamedlemmer. Ett medlem og varamedlem velges etter forslag fra AUF i Oppland. Valgkomiteens funksjonsperiode følger styrets Valgkomiteens leder kan ikke gjenvelges. Valgkomiteen innhenter forslag fra kommunepartiene og AUF i Oppland på tillitsvalgte. Komiteens syv medlemmer har alle fulle rettigheter. Partikontoret er komiteens sekretariat. Det velges personlige vararepresentanter for komiteens medlemmer. 3.8 Alle vedtak på årsmøtet, gjøres med alminnelig flertall. Oppnår et forslag ikke mer enn halvparten av stemmene, er det falt (stemmelikhet). Denne regel gjelder for alle avstemminger i partiets organer. Endring av formålsparagrafen må ha tilsutning fra 2/3 av utsendingene til årsmøtet. 3.9 Utsendinger til Det norske Arbeiderpartis landsmøte velges av årsmøtet etter følgende prinsipper: a. Valgkomiteen skal innhente forslag på utsendinger fra kommunepartiene. Om forslag ikke kommer inn, står komiteen fritt til å finne representanter fra kommunene. b. DNAs vedtekter skal overholdes. Tillegg nytt punkt b, dagens punkt b endres til punkt c b. for at ett kommuneparti skal ha rett på representasjon på landsmøtet, må kommunepartiet være à jour med innbetalingen til landsmøtefondet, jfr. 7 11

12 3.10 Ekstraordinært årsmøte innkalles når representantskapet bestemmer det eller når kommunepartier som representerer minst 2/5 deler av medlemmene krever det. Utsendingene til ekstra ordinært årsmøte skal være de samme som ved siste ordinære årsmøte (jfr. godkjente fullmakter) På ekstraordinært årsmøte kan bare behandles de saker som er oppført i sakslisten. Ekstraordinært fylkesårsmøte skal kunngjøres senest 8 uker før møtet finner sted For årsmøtets utsendinger, inkludert AUF, nyttes reisefordeling Fullmaktene til årsmøtet godkjennes av styret. Innregistrering til årsmøtet ivaretas av partikontoret. Funksjonærer og redaksjonskomité for å forberede innstillinger på innkomne forslag, velges av representantskapet etter innstilling fra styret. Siste setning endres til: Redaksjonskomite for å forberede innstilling på innkomne forslag velges av styret. Redaksjonskomite for innkomne saker velges på årsmøte, der leder og sekretær er den samme som i redaksjonskomiteen valgt av representantskapet. Stryke:.., der leder og sekretær er den samme som i redaksjonskomiteen valgt av representantskapet. 4. REPRESENTANTSKAPET 4.1 Oppland Arbeiderpartis høyeste myndighet mellom årsmøtene er representantskapet. Representantskapet innkalles med minst tre ukers varsel. 4.2 Representantskapet består av partistyret, kommunepartienes og AUF i Opplands valgte representanter, valgt av disses årsmøter etter følgende regler: Representantskapet består av 50 utsendinger fra kommunepartiene og 7 fra AUF i Oppland. Utsendingene fra kommunepartiene fordeles proporsjonalt etter medlemstall pr 31. desember foregående år. Alle kommunepartier skal være representert 12

13 Representantskapet består av til sammen 66 stemmeberettigede utsendinger. De kommunepartier som har mer enn en representant skal følge partiets vedtekter 12.9 (vedtatt av landsmøtet) ved valg av representanter og vararepresentanter. Kommunepartiet sørger for å velge tilstrekkelig antall varamedlemmer. Fylkespartiets styre, inkl AUFs medlem av styret, er også styre for representantskapet og tiltrer representantskapet med fulle rettigheter. Tiltreende til styret har tale og forslagsrett 4.3 Representantskapet behandler de politiske og organisatoriske saker som styret legger frem, eller som et flertall av kommunepartiene krever behandlet. Representantskapet behandler regnskap, budsjett og handlingsplan for fylkespartiet hvert år. Her er det en feil: 50 fra kommunepartiene+7 fra AUF + 10 i styret (årsmøtevalgte + AUF leder) blir 67. Tillegg ny setning: Kommunepartienes og AUF i Oppland sine representanter og vararepresentanter velges av organisasjonens årsmøte. Nytt avsnitt: Medlemmer av fylkespartiets styre kan ikke og faste medlemmer i fylkestinget bør ikke være representanter/vararepresentanter for kommunepartiene / AUF i Oppland i representant skapet. Representantskapet skal særlig behandle de politisk prinsipielle saker som angår fylkeskommunen og saker av felles interesse for primærkommunene. I behandling av regnskap og budsjett har styret ikke stemmerett 4.4 Partiets stortingsrepresentanter og lederne for fylkespartiets underutvalg har møterett med taleog forslagsrett. Partiets fylkestingsgruppe og de fem første vararepresentanter har tale og forslagsrett. Ved behandling av fylkeskommunale saker har gruppen også stemmerett 5. STYRET 5.1 Styret har den daglige ledelse av Oppland Arbeiderparti. Det består av 9 årsmøtevalgte medlemmer. Blant disse leder, to nestledere, studieleder og leder av kvinnettverket på fylkesnivå. I tillegg kommer en representant fra AUF med fulle rettigheter 13

14 I tillegg tiltrer følgende styret med tale og forslagsrett: fylkesordfører (hvis tilhører Arbeiderpartiet), fylkestingsgruppas leder, stortingsgruppa, LOs distriktssekretær, representant fra AOFs stedlige organisasjon, Framfylkingen, sentralstyremedlem. Disse har tale og forslagsrett. Tar ut representant fra AOFs stedlige organisasjon og representant fra Framfylkingen. AOF kan møte i studieutvalget. Styret skal i størst mulig grad dekke fylkets regioner. 5.2 For styremedlemmene velges det personlige vararepresentanter fra tilsvarende regioner. 5.3 Styret har anledning til å innkalle, fast eller til de enkelte saker, de personer styret mener det er behov for til enhver tid. 5.4 Leder, nestlederne, og leder av AUF utgjør fylkespartiets arbeidsutvalg (AU). AU treffer avgjørelse i saker det haster med, eller som er av mindre betydning. De kan forberede saker og fremme innstillinger for styret. AU har anledning til å innkalle, til de enkelte saker, de personer AU mener det er behov for til enhver tid. Alle protokoller fra møter i AU godkjennes av AU og forelegges styre til orientering. 5.5 Fylkessekretæren tiltrer og fører protokoller fra representantskaps-, styre- og AU-møter. Fylkessekretæren møter med tale- og forslagsrett, men ikke stemmerett. Fylkessekretæren forbereder saker til ovennevnte organer og kan fremme innstillinger. 5.6 Styret kan, når det finner det nødvendig, opprette adhoc utvalg med særlig ansvar for nærmere bestemte arbeidsområder. 5.7 Fylkespartiets regnskap føres av partikontoret. Regnskapet revideres av registrert revisor eller revisjonsselskap av registrerte revisorer. Utgifter til revisjon betales etter regning. Fylkessekretæren er fylkespartiets kasserer. Alle bilag skal attesteres av leder en gang pr. mnd. Økonomisk oversikt legges frem for styret tertialvis. 14

15 Årsmøtet velger en kontrollkomité på 3 medlemmer med 2 varamedlemmer som har som oppgave å kontrollere om de økonomiske disposisjoner er gjort i henhold til gjeldende vedtekter og vedtak. 5.8 Regnskap, revisjonsrapport og kontrollkomiteens beretning legges fram for representantskapet til godkjenning. 6. KONTINGENT Ingen endring foreslås 6.1 Kontingent til fylkespartiet fastsettes av DNAs landsmøte. 6.2 Kontingenten til landsmøtefondet fastsettes av representantskapet gjennom budsjettbehandlingen. Landsmøtefondet skal bidra til å dekke utgiftene til landsmøteutsendingene fra fylkespartiet 6.3 Landsmøtefondet skal baseres på kommunepartienes oppslutning ved kommunevalg. 7. MØTE- OG REPRESENTASJONSUTGIFTER Ingen endring foreslås 7.1 Tillitsvalgte i styret og de faste utvalg får dekket sine utgifter til reise og dokumentert tapt arbeidsfortjeneste etter de til enhver tid gjeldende satser fastsatt av OAPs styret og representantskapet ved budsjettbehandling. Tapt arbeidsfortjeneste gis etter AOFs stipendsatser. 7.2 Oppdraget skal være gitt av fylkespartiets styre før dekning kan kreves. Kosthold dekkes etter regning med unntak av landsmøter der AOFs diettsatser benyttes. 7.3 Utgifter for utsendinger til fylkespartiets årsmøte og andre møter i regi av Oppland Arbeiderparti, herunder representantskapsmøter, dekkes av representantens organisasjon. Ved slike møter skal det nyttes reisefordeling. 15

16 7.4 Ved representasjon på Det norske Arbeiderpartis landsmøte dekker fylkespartiet overnatting, reelle reiseutgifter på rimeligste måte, diett og tapt arbeidsfortjeneste etter AOFs satser. Disse utgifter dekkes over landsmøtefondet. 8. ADMINISTRASJONEN Ingen endring foreslås 8.1 Fylkespartiets styre har ansvaret for at administrasjonen har tilstrekkelige ressurser og tilfredsstillende arbeidsforhold. 8.2 Fylkessekretæren har den daglige ledelse av administrasjonen og skal påse at de arbeidsoppgaver styret pålegger blir utført innenfor de tidsfrister som kreves. 8.3 Lønns og arbeidsvilkår for arbeidstakere ansatt av fylkespartiet følger av tariffavtale. 8.4 Fylkessekretæren har budsjettansvar overfor styret. 9 NOMINASJON TIL STORTINGET 9.1 Nominasjonsprosessen skal følge de av Sentralstyret fastsatte tidsfrister. Nominasjonsmøte avholdes innen utgangen av november måned året før valgåret. 9.2 Oppland Arbeiderpartis nominasjonskomité består av 7 medlemmer med personlige varamedlemmer. Blant disse medlemmene skal AUF i Oppland være representert. AUF i Oppland fremmer selv forslag på medlem med personlig varamedlem. Nominasjonskomiteen velges av årsmøte etter innstilling fra valgkomiteen, etter forslag fra kommunepartiene / AUF i Oppland Partikontoret er komiteens sekretariat. 9.3 Kommunepartier og AUF i Oppland oppfordres til å sende forslag på kandidater de ønsker nominert. 16

17 Forslagsrett har å medlemsmøte / representantskap i kommunepartier og representantskapet i AUF i Oppland. Kandidatene skal være medlemmer av partiet. Forslagene skal sendes nominasjonskomiteen ved partikontoret innen fastsatt frist. 9.4 Nominasjonskomiteens foreløpige listeforslag sendes AUF i Oppland, kommunepartiene og partiavdelingene. Kommunepartiene samordner lokalorganisasjonens merknader. 9.5 Hele nominasjonsprosessen skal være åpen og tilgjengelig for offentligheten. Forslag på kandidater sendt nominasjonskomiteen offentliggjøres fortløpende. Herfra unntatt de interne forhandlinger i nominasjonskomiteen. Nominasjonskomiteens foreløpige listeforslag, med eventuelle dissenser, og begrunnelse, er offentlig. 9.6 Nominasjonsmøtet består av 133 representanter, hvorav 7 fra AUF i Oppland. De øvrige 126 representantene velges av kommunepartiene. Representantene fra kommunepartiene fordeles på samme måte som for årsmøtet. Nominasjonsmøtet innkalles med minst tre måneders frist. Fullmaktsfristen er fem uker. 9.7 Det kan ikke nomineres kandidater som tar avstand fra Det norske Arbeiderpartis og Oppland Arbeiderpartis program eller deler av disse. 9.8 Representanter til nominasjonsmøte velges av kommunepartienes medlemsmøte / representantskapsmøte, og av AUF i Oppland. Representantene velges av medlems- / representantskapsmøte etter at nominasjonskomiteens endelige listeforslag er lagt fram. Kommunepartienes møter som velger utsendinger innkalles med minst en ukes varsel. Møte kunngjøres offentlig. NY 9.10 (følger av landsmøtevedtak): Et medlem av nominasjons- eller valgkomité er å anse som inhabil når han/hun er foreslått nominert. Nominasjons- og valgkomiteen skal vurdere vedkommendes habilitet når han/hun er eller har vært gift eller samboer med foreslått person. I tilfeller hvor et medlem av nominasjons- eller valgkomiteen blir vurdert som inhabil skal vedkommende tre ut av komiteen og varamedlem trer inn som nytt fast medlem i komiteen. 17

18 Valg av utsendinger skal følge DNAs vedtekter Rådgivende medlemsavstemming i nominasjonsprosessen kan gjennomføres etter retningslinjer utarbeidet av styret. 10 NOMINASJON TIL FYLKESTINGET 10.1 Styret fastsetter tidsfrister for nominasjonsprosessen foran fylkestingsvalg. Nominasjonsmøte avholdes innen utgangen av november måned året før valgåret Oppland Arbeiderpartis nominasjonskomité består av 7 medlemmer med personlige varamedlemmer. Blant disse medlemmene skal AUF i Oppland være representert. AUF i Oppland fremmer selv forslag på medlem med personlig varamedlem. Nominasjonskomiteen velges av årsmøte etter innstilling fra valgkomiteen, etter forslag fra kommunepartiene / AUF i Oppland. Partikontoret er komiteens sekretariat Kommunepartier og AUF i Oppland oppfordres til å sende forslag på kandidater de ønsker nominert. Forslagsrett har å medlemsmøte / representantskap i kommunepartier og representantskapet i AUF i Oppland. Kandidatene skal være medlemmer av partiet. Forslagene skal sendes nominasjonskomiteen ved partikontoret innen fastsatt frist Listen settes opp på fritt geografisk grunnlag, dog skal en søke å få en god geografisk dekning av fylket. Ved nominering skal DNAs vedtekter 12.9 følges. Nominasjonskomiteen skal ved oppsett av listeforslag søke å ta hensyn til god differensiering av alder, yrker og bransjer Nominasjonskomiteens foreløpige listeforslag 18

19 skal sendes kommunepartiene til behandling. Listeforslaget skal omfatte forslag på ordfører og varaordfører. Kommunepartiene skal sende endringsforslag til nominasjonskomiteen ved partikontoret innen fastsatt frist Hele nominasjonsprosessen skal være åpen og tilgjengelig for offentligheten. Forslag på kandidater sendt nominasjonskomiteen offentliggjøres fortløpende. Herfra unntatt de interne forhandlinger i nominasjonskomiteen. Nominasjonskomiteens foreløpige listeforslag, med eventuelle dissenser, og begrunnelse, er offentlig Nominasjonsmøtet består av 133 representanter, hvorav 7 fra AUF i Oppland. De øvrige 126 representantene velges av kommunepartiene. Representantene fra kommunepartiene fordeles på samme måte som for årsmøtet. Nominasjonsmøtet innkalles med minst tre måneders frist. Fullmaktsfristen er fem uker Det kan ikke nomineres kandidater som tar avstand fra Det norske Arbeiderpartis og Oppland Arbeiderpartis program eller deler av disse 10.9 Representanter til nominasjonsmøte velges av kommunepartienes medlemsmøte / representantskapsmøte, og av AUF i Oppland. Representantene velges av medlems- / representantskapsmøte etter at nominasjonskomiteens endelige listeforslag er lagt fram. Kommunepartienes møter som velger utsendinger innkalles med minst en ukes varsel. Møte kunngjøres offentlig. Valg av utsendinger skal følge DNAs vedtekter NY (følger av landsmøtevedtak): Et medlem av nominasjons- eller valgkomité er å anse som inhabil når han/hun er foreslått nominert. Nominasjons- og valgkomiteen skal vurdere vedkommendes habilitet når han/hun er eller har vært gift eller samboer med foreslått person. I tilfeller hvor et medlem av nominasjons- eller valgkomiteen blir vurdert som inhabil skal vedkommende tre ut av komiteen og varamedlem trer inn som nytt fast medlem i komiteen. 11 FORHOLDET TIL FYLKESTINGSGRUPPEN 11.1 Oppland Arbeiderpartis fylkeskommunale tillitsvalgte plikter å sette seg inn i de til enhver tid 19

20 gjeldende vedtekter, retningslinjer og programmer for DNA og Oppland Arbeiderparti. Disse vedtekter, retningslinjer, vedtak og programmer er forpliktende for tillitsvalgtes arbeid i fylkeskommunen Styret skal etter et fylkestingsvalg, innkalle til et fellesmøte mellom partiets representanter i det nye fylkesting og representantskapet. Fellesmøtet velger, etter innstilling fra styret, kandidater til gruppestyre, fylkesutvalg, medlemmer til valgnemnd og andre viktige utvalg. Øvrige valg avgjøres av gruppemøtene Fylkespartiets styre gir fullmakt til en forhandlingsdelegasjon som på vegne av fylkespartiet skal forhandle frem posisjoner i forkant av konstituering av fylkestinget. OAPs fylkesordførerkandidat og fylkespartileder skal være en del av forhandlingsdelegasjonene. Fullmakten skal gi rammer og strategi for forhandlingene. Delegasjonen legger fram innstilling som behandles i representantskapet Partiets leder, fylkesordføreren (når denne kommer fra partiet) og fylkessekretæren møter i gruppestyret. De to førstnevnte med fulle rettigheter Partiets leder og de to nestledere møter i gruppemøte med fulle rettigheter. AUF velger et medlem som møter i gruppemøtene, med fulle rettigheter. LOs distriktssekretær tiltrer gruppemøte med tale og forslagsrett 11.6 Gruppestyret skal bestå av fem medlemmer pluss de tiltredende. Det skal av fellesmøtet velges leder, nestleder/sekretær og tre styremedlemmer Alle viktige saker som skal opp i fylkestinget, skal drøftes i gruppemøte. Det skal føres protokoll fra møtene, og gruppen skal legge frem en årsmelding til fylkespartiets styre. Gruppens medlemmer i fylkesutvalget skal holde gruppemøter forut for møtene i fylkesutvalget. 2. setning endres til:..en årsmelding til fylkespartiets årsmøte. 20

21 Fylkespartiets leder og fylkessekretær har møterett i fylkesutvalgsgruppen. Partikontoret er fylkestingsgruppens sekretariat Gruppens medlemmer i fylkets komiteer og utvalg har plikt til å ta kontakt med gruppeleder i fylkestinget, før saker av større økonomisk eller prinsipielt omfang behandles Gruppeleder i fylkestinget har det fulle ansvar for kontakten til partiledelsen og plikter å informere om saker av politisk betydning Hvor disse retningslinjer ikke er dekkende, gjelder Landspartiets lover og retningslinjer. Ved alle valg legges DnA sine vedlekter 12.9 tilgrunn Ny (dagens blir 11.11) Vedtak i fylkestingsgruppa eller i fylkespartiets organer er bindende. Ønsker noen å stå fritt i forhold til slike vedtak, må fylkestingsgruppa eller fylkespartiet ta avgjørelse om dette. 12 FORSKJELLIG Ingen endring foreslås 12.1 Fylkespartiet innkaller til konferanser og møter når de finner det nødvendig. Det skal utarbeides en samlet plan for aktiviteter i fylkespartiet Endringer i disse vedtekter kan bare gjøres av et årsmøte og krever flertall blant utsendingene på årsmøte. For å være gyldig, må vedtektene være godkjent av Sentralstyret i Det norske Arbeiderparti Dersom Oppland Arbeiderparti skulle bli oppløst, skal dets eiendeler tilfalle Det norske Arbeiderparti Den som har personlige eller familiære interesser (økonomiske, foretningsmessige mv.) i en sak som behandles i partiets organer eller i kommunestyregruppe, fylkestingsgruppe, mv. er å anse som inhabile og kan således ikke ta del i behandlingen av saken For forhold som ikke dekkes av disse vedtekter, gjelder bestemmelsene i lover og retningslinjer for Det norske Arbeiderparti og retningslinjer som partiets landsmøte har vedtatt. 21

22 13 RÅDGIVENDE URAVSTEMNINGER Ingen endring foreslås 13.1 Representantskapet kan vedta å søke råd i viktige politiske og organisatoriske saker i form av rådgivende uravstemning blant partiets medlemmer Representantskapet/styret har ansvaret for at det utarbeides et beslutningsgrunnlag som i tilstrekkelig grad belyser saken som skal avgjøres Fylkespartiets administrasjon har ansvaret for at uravstemningen gjennomføres på en forsvarlig måte, etter nærmere retningslinjer fastsatt av representantskapet/styret Vurdering av rådgivende uravstemning skal alltid gjøres i forkant av sakers behandling. 14 KVINNENETTVERK PÅ FYLKESNIVÅ Organisering av kvinnettverket i Oppland Arbeiderparti reguleres av Retningslinjer for Arbeiderpartiets kvinnenettverk, vedtatt av landsmøtet. Ingen endring foreslås RETNINGSLINJER FOR KOMMUNALUTVALGET Ingen endring foreslås Kommunalutvalget er rådgivende organ for Oppland Arbeiderparti. Det skal bistå styret med å hevde en kommunalpolitikk i fylket som er i samsvar med Det norske Arbeiderpartis program og retningslinjer. Kommunalutvalget skal i samarbeid med styret planlegge kommunalkonferanser og hjelpe til med å fremme samarbeid mellom kommunestyregruppene. Utvalget består av 6 årsmøtevalgte representanter, hvorav en er fra AUF i Oppland og en fra fylkestingsgruppa. Blant de årsmøtevalgte representantene skal enten Gjøvik eller Lillehammer være representert. Utvalget velges blant formannskaps- og fylkesutvalgsmedlemmer. Det er to tiltredende til utvalget: stortingsgruppa og OAPs fremste representant i KS Oppland sitt styre Partikontoret er sekretariat for utvalget. 22

Vedtekter og retningslinjer vedtatt av Arbeiderpartiets 64. ordinære Landsmøte 2013

Vedtekter og retningslinjer vedtatt av Arbeiderpartiets 64. ordinære Landsmøte 2013 - 1 - Innhold VEDTEKTER FOR ARBEIDERPARTIET... 3 1 Formål... 3 2 Navn... 3 3 Medlemskap... 3 4 Partiavdelingene... 3 5 Kommunepartiene... 4 6 Fylkespartiene... 4 7 Landsmøtet... 4 8 Landsstyret... 5 9

Detaljer

Årsmøte Oppland Arbeiderparti 12. 13. mars 2011

Årsmøte Oppland Arbeiderparti 12. 13. mars 2011 Årsmøte Oppland Arbeiderparti 12. 13. mars 2011 INNHOLDSFORTEGNELSE Dags- og forretningsorden... s. 4 Fullmakter til årsmøtet i Oppland Arbeiderparti... s. 4 Innkomne forslag politiske og organisatoriske

Detaljer

Årsmøtedokumenter: Praktiske opplysninger: 17. mars kl.10.00 presis!

Årsmøtedokumenter: Praktiske opplysninger: 17. mars kl.10.00 presis! Årsmøtedokumenter: Side 1: Innholdsfortegnelse og praktiske opplysninger Side 2: Saksliste og kjøreplan Side 3: Arbeidsordning Side 3: Styrets innstilling til årsmøtefunksjonærer Side 4: Innkomne forslag

Detaljer

EN ENKLERE HVERDAG FOR FOLK FLEST. Vedtekter 2015. Vedtatt på landsmøte 1. 3. mai

EN ENKLERE HVERDAG FOR FOLK FLEST. Vedtekter 2015. Vedtatt på landsmøte 1. 3. mai EN ENKLERE HVERDAG FOR FOLK FLEST Vedtekter 2015 Vedtatt på landsmøte 1. 3. mai 1 Navn... 4 2 Formål... 4 3 Medlemskap... 4 4 Stemmerett og valgbarhet... 5 5 Uravstemning... 5 6 Partiets organisasjon...

Detaljer

SAK 7: Vedtekter. Forslagsnummer 7.01 til 7.19: Landsstyrets innstilling til vedtekter

SAK 7: Vedtekter. Forslagsnummer 7.01 til 7.19: Landsstyrets innstilling til vedtekter Sakspapir SVs 19. ordinære landsmøte 25. 27. mars 2011 Lillestrøm SAK 7: Vedtekter Forslagsnummer 7.01 til 7.19: Landsstyrets innstilling til vedtekter Forslagsnummer 7.20 til 7.29: Endringsforslag til

Detaljer

Årsmøte Oppland Arbeiderparti 7. - 8. mars 2015

Årsmøte Oppland Arbeiderparti 7. - 8. mars 2015 Årsmøte Oppland Arbeiderparti 7. - 8. mars 2015 2 INNHOLDSFORTEGNELSE Kjøreplan årsmøte 2015...................................................................... s. 6 Dagsorden...................................................................................

Detaljer

DCSDJSDQ Ö Ö Ö Ö Ö Ö JSNADQÖ Ö

DCSDJSDQ Ö Ö Ö Ö Ö Ö JSNADQÖ Ö DCSDJSDQ Ö Ö Ö Ö Ö Ö JSNADQÖ Ö 1 FORMÅLET Arbeidernes Ungdomsfylking - AUF - er en sosialdemokratisk ungdomsorganisasjon for Arbeiderpartiet. AUF arbeider for et samfunn bygget på den demokratiske sosialismens

Detaljer

VEDTEKTER FOR SV SOSIALISTISK VENSTREPARTI / SG SOSIALISTALAŠ GURUTBELLODAT

VEDTEKTER FOR SV SOSIALISTISK VENSTREPARTI / SG SOSIALISTALAŠ GURUTBELLODAT VEDTEKTER FOR SV SOSIALISTISK VENSTREPARTI / SG SOSIALISTALAŠ GURUTBELLODAT SIST ENDRET PÅ LANDSMØTET 2015 VEDTEKTER FOR SV SOSIALISTISK VENSTREPARTI Sist behandlet av landsmøte 2015 Kapittel 1: Navn og

Detaljer

SAK 12. Forslag til endringer i LHLs vedtekter. LHLs 24.ordinære landsmøte, 2014 31.oktober - 2.november på Clarion Hotel Oslo Airport, Gardermoen

SAK 12. Forslag til endringer i LHLs vedtekter. LHLs 24.ordinære landsmøte, 2014 31.oktober - 2.november på Clarion Hotel Oslo Airport, Gardermoen SAK 12 Forslag til endringer i LHLs vedtekter LHLs 24.ordinære landsmøte, 2014 31.oktober - 2.november på Clarion Hotel Oslo Airport, Gardermoen 2 Bakgrunn og forslag til vedtak Vedlagt følger sentralstyrets

Detaljer

Fellesforbundets vedtekter

Fellesforbundets vedtekter - 1 - Fellesforbundets vedtekter 2011 2015 Vedtatt på Fellesforbundets 6. ordinære landsmøte 7. 12. oktober 2011 - 2-1 VIRKEOMRÅDE OG FORMÅL... 5 1.1 VIRKEOMRÅDE... 5 1.2 FORMÅL... 5 1.3 VEDTEKTENES IKRAFTTREDEN,

Detaljer

2: Virkemidler Partiet skal fremme sin politikk ved å delta i demokratiske valg og gjennom opplysningsarbeid og ikkevoldelige aksjoner.

2: Virkemidler Partiet skal fremme sin politikk ved å delta i demokratiske valg og gjennom opplysningsarbeid og ikkevoldelige aksjoner. Vedtekter for Miljøpartiet De Grønne, Sist revidert på landsmøtet i Stavanger 8-10. mai 2015. 1: Mål og prinsipper Miljøpartiet De Grønnes mål er et medmenneskelig samfunn i økologisk balanse. Økonomien

Detaljer

side 1 Oversikt over innkommende forslag:

side 1 Oversikt over innkommende forslag: Generelle betraktninger Det har kommet inn i alt 52 innspill, ikke alle er fremstilt som forslag, men alle er forsøkt besvart etter beste evne. Det har kommet inn fra 9 avdelinger og følgende er gjennomgående

Detaljer

Vedtekter for Diabetesforbundet

Vedtekter for Diabetesforbundet Vedtekter for Diabetesforbundet Vedtatt på landsmøtet 2000 Sist revidert på landsmøtet 19.-21.oktober 2012 1 KAPITTEL 1 NAVN, FORMÅL, MEDLEMSKAP... 4 1 Navn... 4 2 Formål... 4 3 Medlemskap... 4 KAPITTEL

Detaljer

Uføres Landsorganisasjon fastsetter følgende grunnverdier for sin virksomhet:

Uføres Landsorganisasjon fastsetter følgende grunnverdier for sin virksomhet: . erdierklæring Uføres Landsorganisasjon fastsetter følgende grunnverdier for sin virksomhet: - i går sammen, for retten til et verdig liv 1 For det enkelte medlem For å ivareta enkeltpersoners integritet:

Detaljer

VEDTEKTER FOR Norges Bygdeungdomslag

VEDTEKTER FOR Norges Bygdeungdomslag VEDTEKTER FOR Norges Bygdeungdomslag Vedtekter for Norges Bygdeungdomslag Vedtatt 10. august 1946 med senere revisjoner. Siste endringer ble vedtatt på årsmøtet i 2014. Sist revidert 18. juli 2014. INNHOLD

Detaljer

Organisasjonshåndbok for Rødt

Organisasjonshåndbok for Rødt Organisasjonshåndbok for Rødt Side 1 av 43 Innholdsliste Organisasjonshåndbok for Rødt...1 Del 1: Organisasjonen Rødt...4 Lokale organisasjoner...4 Lokallaget...4 Fylkesstyret/distriktsstyret...4 Sentrale

Detaljer

Norsk Folkehjelp sin visjon er: Solidaritet i praksis.

Norsk Folkehjelp sin visjon er: Solidaritet i praksis. Vedtekter 2011 2015 Vedtekter 1 FORMÅL 1.1 Norsk Folkehjelp er fagbevegelsens humanitære solidaritetsorganisasjon. 1.2 Norsk Folkehjelp er en partipolitisk uavhengig organisasjon På selvstendig grunnlag

Detaljer

Organisasjons- og vedtektskomitéens forslag til nye vedtekter for Landsmøteperioden 2011-2015

Organisasjons- og vedtektskomitéens forslag til nye vedtekter for Landsmøteperioden 2011-2015 Organisasjons- og vedtektskomitéens forslag til nye vedtekter for Landsmøteperioden 2011-2015 1. FORMÅL 1.1 Norsk Folkehjelp er fagbevegelsens humanitære solidaritetsorganisasjon. 1.2 Norsk Folkehjelp

Detaljer

Bilde. Foreningen for hjertesyke barn Øvre Vollgate 11 PB 222 Sentrum 0103 Oslo Telefon: 23 05 80 00 Telefaks: 23 05 80 09 www.ffhb.

Bilde. Foreningen for hjertesyke barn Øvre Vollgate 11 PB 222 Sentrum 0103 Oslo Telefon: 23 05 80 00 Telefaks: 23 05 80 09 www.ffhb. VEDTEKTER 2012 2014 1 Bilde 2 Foreningen for hjertesyke barn Øvre Vollgate 11 PB 222 Sentrum 0103 Oslo Telefon: 23 05 80 00 Telefaks: 23 05 80 09 www.ffhb.no INNHOLDSFORTEGNELSE FFHBs visjoner og verdier

Detaljer

Sak: R 2/15 Forslag til nye vedtekter

Sak: R 2/15 Forslag til nye vedtekter Sak: R 2/15 Forslag til nye vedtekter Behandling Hovedstyret har foreslått et helhetlig sett med vedtekter. Dette har vært gjennom en høringsrunde hos distriktsavdelingene. De gjeldende vedtektene sier

Detaljer

NORGES SEILFORBUNDS TING

NORGES SEILFORBUNDS TING NORGES SEILFORBUNDS TING 2009 LØRDAG 21. MARS 2009 KL 12.00 SØNDAG 22. MARS 2009 KL 09.00 Hotel Clarion, Stavanger - Program - Saksliste 1 2 SEILTINGET 2009 PROGRAM STED: Hotel Clarion, Stavanger LØRDAG

Detaljer

Norsk Arbeidsmandsforbund. Vedtekter 2011 2015

Norsk Arbeidsmandsforbund. Vedtekter 2011 2015 Norsk Arbeidsmandsforbund Vedtekter 2011 2015 13 Del 1 Forbundets vedtekter 1 Forbundets virkeområde Norsk Arbeidsmandsforbund, som er tilsluttet Landsorganisasjonen i Norge (LO) er en landsomfattende

Detaljer

Høring om forslag til ny organisasjonsstruktur og nye lover for Norges kristelige studentforbund

Høring om forslag til ny organisasjonsstruktur og nye lover for Norges kristelige studentforbund Høring om forslag til ny organisasjonsstruktur og nye lover for Norges kristelige studentforbund Landsmøtet 2011 vedtok å opprette et utvalg med følgende mandat: «Det skal nedsettes et organisasjonsutvalg

Detaljer

LANDSMØTEFORSLAG. Forslag til Det norske Arbeiderpartis 63. ordinære landsmøte 7. 10. april 2011

LANDSMØTEFORSLAG. Forslag til Det norske Arbeiderpartis 63. ordinære landsmøte 7. 10. april 2011 1 LANDSMØTEFORSLAG Forslag til Det norske Arbeiderpartis 63. ordinære landsmøte 7. 10. april 2011 Innsendt fra partiorganisasjonen i Oppland og Oppland Ap Behandlet i styremøte i Oppland Ap 26. november

Detaljer

VEDTEKTER FOR SOSIALISTISK VENSTREPARTI / SOSIALISTALAŠ GURUTBELLODAT

VEDTEKTER FOR SOSIALISTISK VENSTREPARTI / SOSIALISTALAŠ GURUTBELLODAT VEDTEKTER FOR SOSIALISTISK VENSTREPARTI / SOSIALISTALAŠ GURUTBELLODAT VEDTATT PÅ LANDSMØTET 2009 VEDTEKTER FOR SOSIALISTISK VENSTREPARTI SIST BEHANDLET AV LANDSMØTET 2009 Navn og formål 1 Partiets navn

Detaljer

Vedtekter 2014-2016. Foreningen for hjertesyke barn, Postboks 222, sentrum, 0103 Oslo. Telefon: 23 05 80 00 Mail: ffhb@ffhb.no

Vedtekter 2014-2016. Foreningen for hjertesyke barn, Postboks 222, sentrum, 0103 Oslo. Telefon: 23 05 80 00 Mail: ffhb@ffhb.no Layout og trykk: Flisa Trykkeri AS. Juli 2014 Vedtekter 2014-2016 1 Foreningen for hjertesyke barn, Postboks 222, sentrum, 0103 Oslo. Telefon: 23 05 80 00 Mail: ffhb@ffhb.no 2 Bilde Foreningen for hjertesyke

Detaljer

Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komités lov - Lovdata

Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komités lov - Lovdata Side 1 av 38 Dato Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komités lov Ikrafttredelse 08.05.2011 Sist endret Endrer Rettet NIFLOV-2011-05-08-1 NIFLOV-2007-05-12-1 Korttittel NIF-loven 2011 Endret

Detaljer

Avstemmingsregler. 1. Definisjoner på flertallsformer

Avstemmingsregler. 1. Definisjoner på flertallsformer Vedtekter 2003-2006 Avstemmingsregler 1. Definisjoner på flertallsformer Alminnelig flertall: Det forslag er vedtatt som har fått mer enn halvparten av de avgitte stemmer. Blanke stemmer regnes ikke som

Detaljer

Sakspapir til Oslo SVs Årsmøte 9.-10. mars 2013 På Håndverkeren

Sakspapir til Oslo SVs Årsmøte 9.-10. mars 2013 På Håndverkeren Sakspapir til Oslo SVs Årsmøte 9.-10. mars 2013 På Håndverkeren Velkommen til årsmøtet i Oslo SV 2013 Årsmøtet er det høyeste organet i Oslo SV og tar de viktigste beslutningene for fylkeslaget det neste

Detaljer

Vedtekter for Lederne Gjeldende fra 1. januar 2015

Vedtekter for Lederne Gjeldende fra 1. januar 2015 Vedtekter for Lederne Gjeldende fra 1. januar 2015 Innhold 1 Ledernes formål 2 Medlemmer 3 Kontingent 4 Organisasjon 5 Lokale organisasjonsledd 6 Sentrale organisasjonsledd 7 Valgbarhet og valg 8 Vedtak

Detaljer