Årsmøte Oppland Arbeiderparti mars 2012

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsmøte Oppland Arbeiderparti 10. 11. mars 2012"

Transkript

1 Årsmøte Oppland Arbeiderparti mars 2012

2

3 INNHOLDSFORTEGNELSE Dags- og forretningsorden... s. 4 Fullmakter til årsmøtet i Oppland Arbeiderparti... s. 4 Innkomne forslag politiske og organisatoriske saker... s. 7 Organisatoriske forslag... s. 8 Samferdsel... s. 30 Velferd, helse og omsorg... s. 50 Klima/miljø og energi... s. 56 Kompetanse... s. 57 Kommunalpolitiske spørsmål... s. 63 Internasjonalt / integrering / asyl... s. 68 Andre politiske saker... s. 80 Beretning s. 95 Sanger... s

4 Dags- og forretningsorden Styrets forslag til dagsorden: 1. Åpning, konstituering. Herunder valg av redaksjonskomiteer. 2. Beretning for foregående valgår. 3. Vedtektsendringer. 4. Innledning og debatt om aktuelle organisatoriske / politiske spørsmål. 5. Redaksjonskomiteens innstilling på innkomne forslag og saker fremmet i årsmøtet. 6. Valg. 7. Avslutning. Forslaget til dagsorden er i tråd med Oppland Arbeiderpartis vedtekter 3.4 Styrets forslag til vedtak: Dagsorden godkjennes. Styrets forslag til forretningsorden 1. Møtetiden er lørdag fra kl til kl Møtetiden søndag er fra kl til kl , eller til sakslista er ferdig behandlet. 2. Taletiden er gjennomgående 3 minutter for alle, utenom innledningsforedragene. Fylkesordfører, AUF-leder og en av stortingsrepresentantene har 5 minutters taletid på sine innledningsforedrag. Ingen har rett til ordet mer enn to ganger til samme sak. Dirigenten har rett til å stille forslag om ytterligere begrensning av taletiden, og framsette forslag om strek ved de inntegnede talere. Til forretningsorden får ingen ordet mer enn en gang og taletiden er inntil 2 minutter. Talere skal tale fra hertil bestemt sted i lokalet. 3. Det velges 2 dirigenter til å lede årsmøtets forhandlinger og 2 sekretærer til å føre protokollen. I proto kollen innføres saker som behandles, alle forslag, vedtak, avstemninger ved vedtak og hvem som har ordet til saken. Alle forslag framlegges skriftlig til dirigentene undertegnet av forslagstiller. Etter at det er vedtatt å sette strek kan nye forslag ikke framsettes. Dersom noen krever det skal valgene foregå ved skriftlig avstemning. Andre avstemninger foregår ved håndsopprekning. 4. Protokollen godkjennes av fylkespartistyret. Styrets forslag til vedtak: Foretningsorden godkjennes. Fullmakter til årsmøtet i Oppland Ap Styret fattet i sitt møte 9. februar 2012 følgende vedtak i tråd med Oppland Arbeiderpartis vedtekter 3.12: 1. Innsendte fullmakter godkjennes med følgende unntak a) Dovre Ap, Jevnaker Ap, Vestre Slidre Ap får ingen godkjente fullmakter, men kan møte med talerett b) Vararepresentant for Lillehammer Ap Gina Bakken Feragen godkjennes ikke c) Vararepresentanter for Gjøvik Ap Vaag Endrerud og Sægrov godkjennes ikke. 2. Styret forutsetter at kommunepartiene har sjekket at alle valgte representanter og vara har gyldig kontingent. 3. Det søkes om dispensasjon for de for seint innkomne fullmakter, som var levert før styremøtet. Det var sendt inn fullmakter for 130 delegater i forkant av styremøte. 4

5 Funksjonærer i årsmøtet Styret innstiller på følgende funksjonærer i årsmøtet: Dirigent Espen Granberg Johnsen Lillehammer Ap Dirigent Solveig Rindhølen Sel og Heidal Ap Sekretær Ine Lindalen AUF-sekretær Sekretær Jonny Rye Nord-Aurdal Ap Tellekorps Leder Odd Løvlibråten Vestre Toten Ap Medlem Magne Damslora Sør-Aurdal Ap Medlem Marit M Rønningen Nordre Land Ap Medlem Eva Terese Hyrve Skjåk Ap Medlem Sigrunn Garmo Lom Ap Redaksjonskomite for politiske saker Leder Hilde Holtesmo Sør-Fron Ap Medlem Steinar Tronhus Lesja Ap Medlem Jon Odden Søndre Land AP Medlem Harald Tyrdal Lunner Ap Medlem Torill Grønbrekk Etnedal Ap Medlem Iver Erling Støen LO Medlem Gro Lundby Fylkestingsgruppa Medlem Tore Hagebakken Stortingsgruppa Medlem Ingrid Marie Vaag Endrerud AUF Redaksjonskomite for organisatoriske saker Leder Marit Eid Gjøvik Ap Medlem Reidar Stangenes Nord-Fron Ap Medlem Lisa Kramperud Øyer Ap Medlem Ove Martin Stende Vang Ap Medlem Magnus Håkonsen AUF Innregistreringskomite Denne velges av styret og forestår innregistrering av årsmøtedeltakerne. Leder Pål Helle Styret Medlem Anne-Marte Kolbjørnshus Styret Medlem Astrid Bergum Topp Partikontoret 5

6 Valgkomite Styrets innstilling på ny valgkomite Leder Espen Granberg Johnsen Lillehammer Ap Lillehammerregionen Medlem Elin Randi Johnsen Lesja Ap Nord-Gudbrandsdalen Medlem Amund Sønsteli Ringebu Ap Midt-Gudbrandsdalen Medlem Lisbeth A Larsen Vestre Toten Ap Gjøvikregionen Medlem Hege Bogfjellmo Lunner Ap Hadeland Medlem Svein Bakke Sør-Aurdal Ap Valdres Medlem Even A Hagen AUF i Oppland Personlige varamedlemmer Unni Staum Øyer Ap Lillehammerregionen Jørund Båtstad Sel/Heidal Ap Nord-Gudbrandsdalen Elin F Teigmoen Nord-Fron Ap Midt-Gudbrandsdalen Aud Karin Grøtberg Østre Toten Ap Gjøvikregionen Berit Brørby Jevnaker Ap Hadeland Grete Aasheim Kvale Vang Ap Valdres Ingrid Marie Vaag Endrerud AUF i Oppland 6

7 Innkomne forslag Politiske og organisatoriske saker 7

8 Generell merknad som følger forslagene inn i årsmøtet: Styret viser til dokumentene for årsmøtet 2011 der det på side 10 bemerkes at mange forslag ikke er innenfor malen som er lagt og at forslagene som ikke er det vil for seinere år bli returnert til forslagsstiller for tilpassning til malen eller bli avvist. Styret har valgt og ikke gjøre dette for årsmøtet i 2012, men er innstilt på og innføre denne praksis fra og med årsmøtet i Malen som vil bli fulgt er samme mal som for forslag til landsmøte i Arbeiderpartiet. Forsalgene er satt opp i følgende kapiteler: Organisatoriske forslag Politiske forslag Samferdsel Næring og arbeid Velferd, helse og omsorg Klima/miljø og energi Kompetanse Kommunalpolitiske spørsmål Internasjonalt / integrering / asyl Andre politiske saker Organisatoriske forslag Forslag nr 1 Forslagstiller: Styret Forslag: Vedtektsendringer Gjeldende vedtekter 1 FORMÅL Forslag til endringer Ingen endring foreslås Oppland Arbeiderparti skal arbeide for Det norske Arbeiderparti etter de retningslinjer som partiet har lagt i program, lover og vedtak. Oppland Arbeiderparti skal i samarbeid med sentralstyret og de tilsluttede kommunepartier, lede og samordne partiets politiske og organisatoriske virksomhet. Samarbeid med AUF vil være en viktig del av dette arbeidet. 2 ORGANISASJONENS OPPBYGNING Ingen endring foreslås 2.1 Oppland Arbeiderparti består av alle kommunepartiene i fylket. 8

9 2.2 Er det innen en kommune to eller flere partiavdelinger, plikter disse å danne kommuneparti. Partiavdelingene i en kommune plikter å stå tilmeldt kommunepartiet med alle sine medlemmer, og kan bare stå tilmeldt Oppland Arbeiderparti på denne måten. I kommuner med bare én partiavdeling, skal denne stå tilmeldt Oppland Arbeiderparti direkte, og ta seg av oppgaver som ellers tilligger et kommuneparti. 2.3 Medlemmer skal ha medlemskap i en partiavdeling. Medlemmer er kun valgbare til offentlige verv i den kommunen de er folkeregistrert, har sin stemmerett ved kommune og fylkestingsvalg og medlemskap i partiet. Et medlem kan delta i et annet lags aktiviteter. Vedkommende har tale- og forslagsrett, men teller ikke med ved fastsettelse av lagets representasjon. Lagene har ikke mulighet til å kreve inn kontingent av disse Ved dannelse av interesselag har alle medlemmene i laget fulle rettigheter uten hensyn til bostedsadresse. Medlemmer som har sitt medlemskap i andre lag kan delta i interesselagets aktiviteter med tale og forslagsrett. Disse medlemmene kan ikke velges til tillitsverv i laget eller på vegne av laget. Bare de medlemmer som har sitt hovedmedlemsskap i interesselaget, teller med ved fastsettelse av lagets representasjon og kan velges til tillitsverv i laget eller representere på vegne av laget 3. ÅRSMØTET 3.1 Årsmøtet i Oppland Arbeiderparti holdes hvert år i løpet av 1. kvartal og innkalles med minst 3 måneders varsel. Årsmøtets dagsorden skal følge innkallingen. Kommunepartiene avholder årsmøte før årsmøte i fylkespartiet. 3.2 Årsmøtet består av 126 utsendinger fra kommunepartiene. Disse fordeles proporsjonalt etter medlemstallet forutgående år, Alle kommunepartier skal være representert. Disse skal være valt av kommunepartienes medlemsmøte/ representantskap. 9

10 AUF i Oppland deltar med syv representanter med fulle rettigheter valgt av årsmøte eller representantskapet Til sammen består årsmøtet av 133 stemmeberettigede utsendinger. Fylkespartiets årsmøtevalgte styre er en del av årsmøtet og møter med tale- og forslagsrett. Stortingsgruppa, fylkestingsgruppa og andre innbudte gjester har talerett. 3.3 Antall utsendinger til årsmøtet beregnes ut fra innbetalt kontingent foregående år. Kommunepartiet plikter å kontrollere at utsendingene har betalt kontingent for det år årsmøtet holdes. Fullmaktsfristen er 5 uker. For sent innkomne fullmakter skal avvises. 3.4 Årsmøtet skal behandle årsmelding, ta stilling til de innsendte forslag, drøfte aktuelle politiske og organisatoriske spørsmål, samt foreta de vedtektsbestemte valg. Forslag som ønskes behandlet av årsmøtet må være partikontoret i hende senest seks uker før årsmøtet. For sent innkomne forslag kan ikke behandles av årsmøtet. Forslagsrett har kommunepartier, partilag, AUF i Opplands representantskap /årsmøte og fylkespartiets styre. De av årsmøtet valgte underutvalg kan fremme forslag gjennom styret. Årsmøtets dagsorden skal inneholde: 1. Åpning, konstituering. Herunder valg av redaksjonskomiteer. 2. Beretning for foregående kalender år 3. Vedtektsendringer. 4. Innledning og debatt om aktuelle organisatoriske / politiske spørsmål. 5. Redaksjonskomiteens innstilling på innkomne forslag og saker fremmet i årsmøtet. 6. Valg. 7. Avslutning. Styret kan avgjøre om andre punkter / saker skal inntas i dagsorden. 3.5 Styret velges samlet for to år. Styret skal ha en god regional sammensetning. Det velges personlige vararepresentanter. 10

11 3.6 Årsmøtet velger fylkespartiets representanter og vararepresentanter til Det norske Arbeiderpartis landsstyre. Oppland Arbeiderparti sin representant skal være den til en hver tid sittende leder og en av nestlederne slik at begge kjønn blir representert Årsmøtet kan innstille på fylkespartiets kandidat til Det norske Arbeiderpartis sentralstyre. Innstilling på kandidater til disse verv fremmes av valgkomiteen. Ved valg skal vedtekter for Det norske Arbeiderparti 12.9 følges. 3.7 Valgkomiteen velges av årsmøtet etter innstilling fra styret. Komiteen har 7 medlemmer, med personlig varamedlemmer. Ett medlem og varamedlem velges etter forslag fra AUF i Oppland. Valgkomiteens funksjonsperiode følger styrets Valgkomiteens leder kan ikke gjenvelges. Valgkomiteen innhenter forslag fra kommunepartiene og AUF i Oppland på tillitsvalgte. Komiteens syv medlemmer har alle fulle rettigheter. Partikontoret er komiteens sekretariat. Det velges personlige vararepresentanter for komiteens medlemmer. 3.8 Alle vedtak på årsmøtet, gjøres med alminnelig flertall. Oppnår et forslag ikke mer enn halvparten av stemmene, er det falt (stemmelikhet). Denne regel gjelder for alle avstemminger i partiets organer. Endring av formålsparagrafen må ha tilsutning fra 2/3 av utsendingene til årsmøtet. 3.9 Utsendinger til Det norske Arbeiderpartis landsmøte velges av årsmøtet etter følgende prinsipper: a. Valgkomiteen skal innhente forslag på utsendinger fra kommunepartiene. Om forslag ikke kommer inn, står komiteen fritt til å finne representanter fra kommunene. b. DNAs vedtekter skal overholdes. Tillegg nytt punkt b, dagens punkt b endres til punkt c b. for at ett kommuneparti skal ha rett på representasjon på landsmøtet, må kommunepartiet være à jour med innbetalingen til landsmøtefondet, jfr. 7 11

12 3.10 Ekstraordinært årsmøte innkalles når representantskapet bestemmer det eller når kommunepartier som representerer minst 2/5 deler av medlemmene krever det. Utsendingene til ekstra ordinært årsmøte skal være de samme som ved siste ordinære årsmøte (jfr. godkjente fullmakter) På ekstraordinært årsmøte kan bare behandles de saker som er oppført i sakslisten. Ekstraordinært fylkesårsmøte skal kunngjøres senest 8 uker før møtet finner sted For årsmøtets utsendinger, inkludert AUF, nyttes reisefordeling Fullmaktene til årsmøtet godkjennes av styret. Innregistrering til årsmøtet ivaretas av partikontoret. Funksjonærer og redaksjonskomité for å forberede innstillinger på innkomne forslag, velges av representantskapet etter innstilling fra styret. Siste setning endres til: Redaksjonskomite for å forberede innstilling på innkomne forslag velges av styret. Redaksjonskomite for innkomne saker velges på årsmøte, der leder og sekretær er den samme som i redaksjonskomiteen valgt av representantskapet. Stryke:.., der leder og sekretær er den samme som i redaksjonskomiteen valgt av representantskapet. 4. REPRESENTANTSKAPET 4.1 Oppland Arbeiderpartis høyeste myndighet mellom årsmøtene er representantskapet. Representantskapet innkalles med minst tre ukers varsel. 4.2 Representantskapet består av partistyret, kommunepartienes og AUF i Opplands valgte representanter, valgt av disses årsmøter etter følgende regler: Representantskapet består av 50 utsendinger fra kommunepartiene og 7 fra AUF i Oppland. Utsendingene fra kommunepartiene fordeles proporsjonalt etter medlemstall pr 31. desember foregående år. Alle kommunepartier skal være representert 12

13 Representantskapet består av til sammen 66 stemmeberettigede utsendinger. De kommunepartier som har mer enn en representant skal følge partiets vedtekter 12.9 (vedtatt av landsmøtet) ved valg av representanter og vararepresentanter. Kommunepartiet sørger for å velge tilstrekkelig antall varamedlemmer. Fylkespartiets styre, inkl AUFs medlem av styret, er også styre for representantskapet og tiltrer representantskapet med fulle rettigheter. Tiltreende til styret har tale og forslagsrett 4.3 Representantskapet behandler de politiske og organisatoriske saker som styret legger frem, eller som et flertall av kommunepartiene krever behandlet. Representantskapet behandler regnskap, budsjett og handlingsplan for fylkespartiet hvert år. Her er det en feil: 50 fra kommunepartiene+7 fra AUF + 10 i styret (årsmøtevalgte + AUF leder) blir 67. Tillegg ny setning: Kommunepartienes og AUF i Oppland sine representanter og vararepresentanter velges av organisasjonens årsmøte. Nytt avsnitt: Medlemmer av fylkespartiets styre kan ikke og faste medlemmer i fylkestinget bør ikke være representanter/vararepresentanter for kommunepartiene / AUF i Oppland i representant skapet. Representantskapet skal særlig behandle de politisk prinsipielle saker som angår fylkeskommunen og saker av felles interesse for primærkommunene. I behandling av regnskap og budsjett har styret ikke stemmerett 4.4 Partiets stortingsrepresentanter og lederne for fylkespartiets underutvalg har møterett med taleog forslagsrett. Partiets fylkestingsgruppe og de fem første vararepresentanter har tale og forslagsrett. Ved behandling av fylkeskommunale saker har gruppen også stemmerett 5. STYRET 5.1 Styret har den daglige ledelse av Oppland Arbeiderparti. Det består av 9 årsmøtevalgte medlemmer. Blant disse leder, to nestledere, studieleder og leder av kvinnettverket på fylkesnivå. I tillegg kommer en representant fra AUF med fulle rettigheter 13

14 I tillegg tiltrer følgende styret med tale og forslagsrett: fylkesordfører (hvis tilhører Arbeiderpartiet), fylkestingsgruppas leder, stortingsgruppa, LOs distriktssekretær, representant fra AOFs stedlige organisasjon, Framfylkingen, sentralstyremedlem. Disse har tale og forslagsrett. Tar ut representant fra AOFs stedlige organisasjon og representant fra Framfylkingen. AOF kan møte i studieutvalget. Styret skal i størst mulig grad dekke fylkets regioner. 5.2 For styremedlemmene velges det personlige vararepresentanter fra tilsvarende regioner. 5.3 Styret har anledning til å innkalle, fast eller til de enkelte saker, de personer styret mener det er behov for til enhver tid. 5.4 Leder, nestlederne, og leder av AUF utgjør fylkespartiets arbeidsutvalg (AU). AU treffer avgjørelse i saker det haster med, eller som er av mindre betydning. De kan forberede saker og fremme innstillinger for styret. AU har anledning til å innkalle, til de enkelte saker, de personer AU mener det er behov for til enhver tid. Alle protokoller fra møter i AU godkjennes av AU og forelegges styre til orientering. 5.5 Fylkessekretæren tiltrer og fører protokoller fra representantskaps-, styre- og AU-møter. Fylkessekretæren møter med tale- og forslagsrett, men ikke stemmerett. Fylkessekretæren forbereder saker til ovennevnte organer og kan fremme innstillinger. 5.6 Styret kan, når det finner det nødvendig, opprette adhoc utvalg med særlig ansvar for nærmere bestemte arbeidsområder. 5.7 Fylkespartiets regnskap føres av partikontoret. Regnskapet revideres av registrert revisor eller revisjonsselskap av registrerte revisorer. Utgifter til revisjon betales etter regning. Fylkessekretæren er fylkespartiets kasserer. Alle bilag skal attesteres av leder en gang pr. mnd. Økonomisk oversikt legges frem for styret tertialvis. 14

15 Årsmøtet velger en kontrollkomité på 3 medlemmer med 2 varamedlemmer som har som oppgave å kontrollere om de økonomiske disposisjoner er gjort i henhold til gjeldende vedtekter og vedtak. 5.8 Regnskap, revisjonsrapport og kontrollkomiteens beretning legges fram for representantskapet til godkjenning. 6. KONTINGENT Ingen endring foreslås 6.1 Kontingent til fylkespartiet fastsettes av DNAs landsmøte. 6.2 Kontingenten til landsmøtefondet fastsettes av representantskapet gjennom budsjettbehandlingen. Landsmøtefondet skal bidra til å dekke utgiftene til landsmøteutsendingene fra fylkespartiet 6.3 Landsmøtefondet skal baseres på kommunepartienes oppslutning ved kommunevalg. 7. MØTE- OG REPRESENTASJONSUTGIFTER Ingen endring foreslås 7.1 Tillitsvalgte i styret og de faste utvalg får dekket sine utgifter til reise og dokumentert tapt arbeidsfortjeneste etter de til enhver tid gjeldende satser fastsatt av OAPs styret og representantskapet ved budsjettbehandling. Tapt arbeidsfortjeneste gis etter AOFs stipendsatser. 7.2 Oppdraget skal være gitt av fylkespartiets styre før dekning kan kreves. Kosthold dekkes etter regning med unntak av landsmøter der AOFs diettsatser benyttes. 7.3 Utgifter for utsendinger til fylkespartiets årsmøte og andre møter i regi av Oppland Arbeiderparti, herunder representantskapsmøter, dekkes av representantens organisasjon. Ved slike møter skal det nyttes reisefordeling. 15

16 7.4 Ved representasjon på Det norske Arbeiderpartis landsmøte dekker fylkespartiet overnatting, reelle reiseutgifter på rimeligste måte, diett og tapt arbeidsfortjeneste etter AOFs satser. Disse utgifter dekkes over landsmøtefondet. 8. ADMINISTRASJONEN Ingen endring foreslås 8.1 Fylkespartiets styre har ansvaret for at administrasjonen har tilstrekkelige ressurser og tilfredsstillende arbeidsforhold. 8.2 Fylkessekretæren har den daglige ledelse av administrasjonen og skal påse at de arbeidsoppgaver styret pålegger blir utført innenfor de tidsfrister som kreves. 8.3 Lønns og arbeidsvilkår for arbeidstakere ansatt av fylkespartiet følger av tariffavtale. 8.4 Fylkessekretæren har budsjettansvar overfor styret. 9 NOMINASJON TIL STORTINGET 9.1 Nominasjonsprosessen skal følge de av Sentralstyret fastsatte tidsfrister. Nominasjonsmøte avholdes innen utgangen av november måned året før valgåret. 9.2 Oppland Arbeiderpartis nominasjonskomité består av 7 medlemmer med personlige varamedlemmer. Blant disse medlemmene skal AUF i Oppland være representert. AUF i Oppland fremmer selv forslag på medlem med personlig varamedlem. Nominasjonskomiteen velges av årsmøte etter innstilling fra valgkomiteen, etter forslag fra kommunepartiene / AUF i Oppland Partikontoret er komiteens sekretariat. 9.3 Kommunepartier og AUF i Oppland oppfordres til å sende forslag på kandidater de ønsker nominert. 16

17 Forslagsrett har å medlemsmøte / representantskap i kommunepartier og representantskapet i AUF i Oppland. Kandidatene skal være medlemmer av partiet. Forslagene skal sendes nominasjonskomiteen ved partikontoret innen fastsatt frist. 9.4 Nominasjonskomiteens foreløpige listeforslag sendes AUF i Oppland, kommunepartiene og partiavdelingene. Kommunepartiene samordner lokalorganisasjonens merknader. 9.5 Hele nominasjonsprosessen skal være åpen og tilgjengelig for offentligheten. Forslag på kandidater sendt nominasjonskomiteen offentliggjøres fortløpende. Herfra unntatt de interne forhandlinger i nominasjonskomiteen. Nominasjonskomiteens foreløpige listeforslag, med eventuelle dissenser, og begrunnelse, er offentlig. 9.6 Nominasjonsmøtet består av 133 representanter, hvorav 7 fra AUF i Oppland. De øvrige 126 representantene velges av kommunepartiene. Representantene fra kommunepartiene fordeles på samme måte som for årsmøtet. Nominasjonsmøtet innkalles med minst tre måneders frist. Fullmaktsfristen er fem uker. 9.7 Det kan ikke nomineres kandidater som tar avstand fra Det norske Arbeiderpartis og Oppland Arbeiderpartis program eller deler av disse. 9.8 Representanter til nominasjonsmøte velges av kommunepartienes medlemsmøte / representantskapsmøte, og av AUF i Oppland. Representantene velges av medlems- / representantskapsmøte etter at nominasjonskomiteens endelige listeforslag er lagt fram. Kommunepartienes møter som velger utsendinger innkalles med minst en ukes varsel. Møte kunngjøres offentlig. NY 9.10 (følger av landsmøtevedtak): Et medlem av nominasjons- eller valgkomité er å anse som inhabil når han/hun er foreslått nominert. Nominasjons- og valgkomiteen skal vurdere vedkommendes habilitet når han/hun er eller har vært gift eller samboer med foreslått person. I tilfeller hvor et medlem av nominasjons- eller valgkomiteen blir vurdert som inhabil skal vedkommende tre ut av komiteen og varamedlem trer inn som nytt fast medlem i komiteen. 17

18 Valg av utsendinger skal følge DNAs vedtekter Rådgivende medlemsavstemming i nominasjonsprosessen kan gjennomføres etter retningslinjer utarbeidet av styret. 10 NOMINASJON TIL FYLKESTINGET 10.1 Styret fastsetter tidsfrister for nominasjonsprosessen foran fylkestingsvalg. Nominasjonsmøte avholdes innen utgangen av november måned året før valgåret Oppland Arbeiderpartis nominasjonskomité består av 7 medlemmer med personlige varamedlemmer. Blant disse medlemmene skal AUF i Oppland være representert. AUF i Oppland fremmer selv forslag på medlem med personlig varamedlem. Nominasjonskomiteen velges av årsmøte etter innstilling fra valgkomiteen, etter forslag fra kommunepartiene / AUF i Oppland. Partikontoret er komiteens sekretariat Kommunepartier og AUF i Oppland oppfordres til å sende forslag på kandidater de ønsker nominert. Forslagsrett har å medlemsmøte / representantskap i kommunepartier og representantskapet i AUF i Oppland. Kandidatene skal være medlemmer av partiet. Forslagene skal sendes nominasjonskomiteen ved partikontoret innen fastsatt frist Listen settes opp på fritt geografisk grunnlag, dog skal en søke å få en god geografisk dekning av fylket. Ved nominering skal DNAs vedtekter 12.9 følges. Nominasjonskomiteen skal ved oppsett av listeforslag søke å ta hensyn til god differensiering av alder, yrker og bransjer Nominasjonskomiteens foreløpige listeforslag 18

19 skal sendes kommunepartiene til behandling. Listeforslaget skal omfatte forslag på ordfører og varaordfører. Kommunepartiene skal sende endringsforslag til nominasjonskomiteen ved partikontoret innen fastsatt frist Hele nominasjonsprosessen skal være åpen og tilgjengelig for offentligheten. Forslag på kandidater sendt nominasjonskomiteen offentliggjøres fortløpende. Herfra unntatt de interne forhandlinger i nominasjonskomiteen. Nominasjonskomiteens foreløpige listeforslag, med eventuelle dissenser, og begrunnelse, er offentlig Nominasjonsmøtet består av 133 representanter, hvorav 7 fra AUF i Oppland. De øvrige 126 representantene velges av kommunepartiene. Representantene fra kommunepartiene fordeles på samme måte som for årsmøtet. Nominasjonsmøtet innkalles med minst tre måneders frist. Fullmaktsfristen er fem uker Det kan ikke nomineres kandidater som tar avstand fra Det norske Arbeiderpartis og Oppland Arbeiderpartis program eller deler av disse 10.9 Representanter til nominasjonsmøte velges av kommunepartienes medlemsmøte / representantskapsmøte, og av AUF i Oppland. Representantene velges av medlems- / representantskapsmøte etter at nominasjonskomiteens endelige listeforslag er lagt fram. Kommunepartienes møter som velger utsendinger innkalles med minst en ukes varsel. Møte kunngjøres offentlig. Valg av utsendinger skal følge DNAs vedtekter NY (følger av landsmøtevedtak): Et medlem av nominasjons- eller valgkomité er å anse som inhabil når han/hun er foreslått nominert. Nominasjons- og valgkomiteen skal vurdere vedkommendes habilitet når han/hun er eller har vært gift eller samboer med foreslått person. I tilfeller hvor et medlem av nominasjons- eller valgkomiteen blir vurdert som inhabil skal vedkommende tre ut av komiteen og varamedlem trer inn som nytt fast medlem i komiteen. 11 FORHOLDET TIL FYLKESTINGSGRUPPEN 11.1 Oppland Arbeiderpartis fylkeskommunale tillitsvalgte plikter å sette seg inn i de til enhver tid 19

20 gjeldende vedtekter, retningslinjer og programmer for DNA og Oppland Arbeiderparti. Disse vedtekter, retningslinjer, vedtak og programmer er forpliktende for tillitsvalgtes arbeid i fylkeskommunen Styret skal etter et fylkestingsvalg, innkalle til et fellesmøte mellom partiets representanter i det nye fylkesting og representantskapet. Fellesmøtet velger, etter innstilling fra styret, kandidater til gruppestyre, fylkesutvalg, medlemmer til valgnemnd og andre viktige utvalg. Øvrige valg avgjøres av gruppemøtene Fylkespartiets styre gir fullmakt til en forhandlingsdelegasjon som på vegne av fylkespartiet skal forhandle frem posisjoner i forkant av konstituering av fylkestinget. OAPs fylkesordførerkandidat og fylkespartileder skal være en del av forhandlingsdelegasjonene. Fullmakten skal gi rammer og strategi for forhandlingene. Delegasjonen legger fram innstilling som behandles i representantskapet Partiets leder, fylkesordføreren (når denne kommer fra partiet) og fylkessekretæren møter i gruppestyret. De to førstnevnte med fulle rettigheter Partiets leder og de to nestledere møter i gruppemøte med fulle rettigheter. AUF velger et medlem som møter i gruppemøtene, med fulle rettigheter. LOs distriktssekretær tiltrer gruppemøte med tale og forslagsrett 11.6 Gruppestyret skal bestå av fem medlemmer pluss de tiltredende. Det skal av fellesmøtet velges leder, nestleder/sekretær og tre styremedlemmer Alle viktige saker som skal opp i fylkestinget, skal drøftes i gruppemøte. Det skal føres protokoll fra møtene, og gruppen skal legge frem en årsmelding til fylkespartiets styre. Gruppens medlemmer i fylkesutvalget skal holde gruppemøter forut for møtene i fylkesutvalget. 2. setning endres til:..en årsmelding til fylkespartiets årsmøte. 20

21 Fylkespartiets leder og fylkessekretær har møterett i fylkesutvalgsgruppen. Partikontoret er fylkestingsgruppens sekretariat Gruppens medlemmer i fylkets komiteer og utvalg har plikt til å ta kontakt med gruppeleder i fylkestinget, før saker av større økonomisk eller prinsipielt omfang behandles Gruppeleder i fylkestinget har det fulle ansvar for kontakten til partiledelsen og plikter å informere om saker av politisk betydning Hvor disse retningslinjer ikke er dekkende, gjelder Landspartiets lover og retningslinjer. Ved alle valg legges DnA sine vedlekter 12.9 tilgrunn Ny (dagens blir 11.11) Vedtak i fylkestingsgruppa eller i fylkespartiets organer er bindende. Ønsker noen å stå fritt i forhold til slike vedtak, må fylkestingsgruppa eller fylkespartiet ta avgjørelse om dette. 12 FORSKJELLIG Ingen endring foreslås 12.1 Fylkespartiet innkaller til konferanser og møter når de finner det nødvendig. Det skal utarbeides en samlet plan for aktiviteter i fylkespartiet Endringer i disse vedtekter kan bare gjøres av et årsmøte og krever flertall blant utsendingene på årsmøte. For å være gyldig, må vedtektene være godkjent av Sentralstyret i Det norske Arbeiderparti Dersom Oppland Arbeiderparti skulle bli oppløst, skal dets eiendeler tilfalle Det norske Arbeiderparti Den som har personlige eller familiære interesser (økonomiske, foretningsmessige mv.) i en sak som behandles i partiets organer eller i kommunestyregruppe, fylkestingsgruppe, mv. er å anse som inhabile og kan således ikke ta del i behandlingen av saken For forhold som ikke dekkes av disse vedtekter, gjelder bestemmelsene i lover og retningslinjer for Det norske Arbeiderparti og retningslinjer som partiets landsmøte har vedtatt. 21

22 13 RÅDGIVENDE URAVSTEMNINGER Ingen endring foreslås 13.1 Representantskapet kan vedta å søke råd i viktige politiske og organisatoriske saker i form av rådgivende uravstemning blant partiets medlemmer Representantskapet/styret har ansvaret for at det utarbeides et beslutningsgrunnlag som i tilstrekkelig grad belyser saken som skal avgjøres Fylkespartiets administrasjon har ansvaret for at uravstemningen gjennomføres på en forsvarlig måte, etter nærmere retningslinjer fastsatt av representantskapet/styret Vurdering av rådgivende uravstemning skal alltid gjøres i forkant av sakers behandling. 14 KVINNENETTVERK PÅ FYLKESNIVÅ Organisering av kvinnettverket i Oppland Arbeiderparti reguleres av Retningslinjer for Arbeiderpartiets kvinnenettverk, vedtatt av landsmøtet. Ingen endring foreslås RETNINGSLINJER FOR KOMMUNALUTVALGET Ingen endring foreslås Kommunalutvalget er rådgivende organ for Oppland Arbeiderparti. Det skal bistå styret med å hevde en kommunalpolitikk i fylket som er i samsvar med Det norske Arbeiderpartis program og retningslinjer. Kommunalutvalget skal i samarbeid med styret planlegge kommunalkonferanser og hjelpe til med å fremme samarbeid mellom kommunestyregruppene. Utvalget består av 6 årsmøtevalgte representanter, hvorav en er fra AUF i Oppland og en fra fylkestingsgruppa. Blant de årsmøtevalgte representantene skal enten Gjøvik eller Lillehammer være representert. Utvalget velges blant formannskaps- og fylkesutvalgsmedlemmer. Det er to tiltredende til utvalget: stortingsgruppa og OAPs fremste representant i KS Oppland sitt styre Partikontoret er sekretariat for utvalget. 22

Buskerud Arbeiderpartis vedtekter

Buskerud Arbeiderpartis vedtekter Buskerud Arbeiderpartis vedtekter Vedtatt 13. mars 2010 1 FORMÅL Buskerud Arbeiderparti arbeider for Det norske Arbeiderparti etter de retningslinjer som partiet har lagt fram i program, vedtekter og vedtak.

Detaljer

VEDTEKTER FOR TELEMARK ARBEIDERPARTI

VEDTEKTER FOR TELEMARK ARBEIDERPARTI VEDTEKTER FOR TELEMARK ARBEIDERPARTI 1 Formål Telemark Arbeiderparti arbeider for Arbeiderpartiet etter de retningslinjer som partiet har lagt fram i programmer, vedtekter og vedtak. Fylkespartiet skal

Detaljer

Sarpsborg Arbeiderparti

Sarpsborg Arbeiderparti Organisasjonen Langsiktige mål for Sarpsborg Arbeiderparti Sarpsborg Arbeiderparti skal fortsatt være byens ledende parti og vinne valg. Engasjere flere medlemmer og sympatisører i politikkutformingen

Detaljer

Årsmøte Oppland Arbeiderparti 8. - 9. mars 2014

Årsmøte Oppland Arbeiderparti 8. - 9. mars 2014 Årsmøte Oppland Arbeiderparti 8. - 9. mars 2014 2 INNHOLDSFORTEGNELSE Kjøreplan årsmøte 2014...................................................................... s. 6 Dagsorden...................................................................................

Detaljer

Vedtekter og retningslinjer vedtatt av Arbeiderpartiets 63. ordinære Landsmøte 2011 VEDTEKTER FOR ARBEIDERPARTIET...2

Vedtekter og retningslinjer vedtatt av Arbeiderpartiets 63. ordinære Landsmøte 2011 VEDTEKTER FOR ARBEIDERPARTIET...2 Innhold VEDTEKTER FOR ARBEIDERPARTIET...2 1 Formål...2 2 Navn...2 3 Medlemskap...2 4 Partiavdelingene...2 5 Kommunepartiene...2 6 Fylkespartiene...2 7 Landsmøtet...3 8 Landsstyret...3 9 Sentralstyret...4

Detaljer

ARBEIDERPARTIETS VEDTEKTER. vedtatt på ARBEiderpartiets landsmøte 2015. Arbeiderpartiet.no

ARBEIDERPARTIETS VEDTEKTER. vedtatt på ARBEiderpartiets landsmøte 2015. Arbeiderpartiet.no ARBEIDERPARTIETS VEDTEKTER vedtatt på ARBEiderpartiets landsmøte 2015 Arbeiderpartiet.no INNHOLD VEDTEKTER FOR ARBEIDERPARTIET... 2 1 Formål... 2 2 Navn... 2 3 Medlemskap... 2 4 Partiavdelingene... 2 5

Detaljer

Tilleggsvedtekter for Hedmark SV fremlagt for årsmøtet 2012 Disse vedtekter er å regne som organisasjonens lover.

Tilleggsvedtekter for Hedmark SV fremlagt for årsmøtet 2012 Disse vedtekter er å regne som organisasjonens lover. Tilleggsvedtekter for Hedmark SV fremlagt for årsmøtet 2012 Disse vedtekter er å regne som organisasjonens lover. Merk: Tilleggsvedtektene for Hedmark SV har samme - nummer som tilsvarende paragrafer for

Detaljer

Vedtekter og retningslinjer vedtatt av Arbeiderpartiets 64. ordinære Landsmøte 2013

Vedtekter og retningslinjer vedtatt av Arbeiderpartiets 64. ordinære Landsmøte 2013 - 1 - Innhold VEDTEKTER FOR ARBEIDERPARTIET... 3 1 Formål... 3 2 Navn... 3 3 Medlemskap... 3 4 Partiavdelingene... 3 5 Kommunepartiene... 4 6 Fylkespartiene... 4 7 Landsmøtet... 4 8 Landsstyret... 5 9

Detaljer

Vedtekter. for. Oslo Arbeiderparti. Vedtatt på årsmøtet i 2014

Vedtekter. for. Oslo Arbeiderparti. Vedtatt på årsmøtet i 2014 Vedtekter for Oslo Arbeiderparti Vedtatt på årsmøtet i 2014 1 Innholdsfortegnelse side 1) Formål 3 2) Medlemskap 3 3) Kontingent 3 4) Partiavdelingene 3 5) Bydelspartiene 4 6) Årsmøtet 4 7) Representantskapet

Detaljer

Vedtekter. for. Oslo Arbeiderparti. Vedtatt på årsmøtet i 2010

Vedtekter. for. Oslo Arbeiderparti. Vedtatt på årsmøtet i 2010 Vedtekter for Oslo Arbeiderparti Vedtatt på årsmøtet i 2010 1 Innholdsfortegnelse side 1) Formål 3 2) Medlemskap 3 3) Kontingent 3 4) Partiavdelingene 3 5) Bydelspartiene 4 6) Årsmøtet 4 7) Representantskapet

Detaljer

Vedtekter for Demokratene i Norge, vedtatt av landsmøtet 28. mars, 2015

Vedtekter for Demokratene i Norge, vedtatt av landsmøtet 28. mars, 2015 Vedtekter for Demokratene i Norge, vedtatt av landsmøtet 28. mars, 2015 (Med forbehold om enkelte endringer som kan komme når protokollen for landsmøtet 2015 er ferdigstilt. Der ble det også vedtatt noen

Detaljer

Vedtekter Østfold Venstre, vedtatt på årsmøtet i Østfold Venstre 8. februar 2014

Vedtekter Østfold Venstre, vedtatt på årsmøtet i Østfold Venstre 8. februar 2014 Vedtekter for Østfold Venstre Vedtatt på årsmøtet i Østfold Venstre 8. februar 2014. 1. FORMÅL Østfold Venstre har til formål å arbeide aktivt for Venstres sak i fylket i samsvar med Venstres hovedvedtekter

Detaljer

VEDTEKTER FOR AUF I BUSKERUD

VEDTEKTER FOR AUF I BUSKERUD VEDTEKTER FOR AUF I BUSKERUD DEL 1. GENERELLE BESTEMMELSER Kapitel 1. Navn, formål og oppgaver 1-1. Navn Fylkeslagets navn er AUF i Buskerud. 1-2. Organisering Fylkeslaget er Arbeidernes Ungdomsfylkings

Detaljer

VEDTEKTER FOR NORGES DØVEFORBUND (etter siste endringer på Landsmøtet 2013)

VEDTEKTER FOR NORGES DØVEFORBUND (etter siste endringer på Landsmøtet 2013) VEDTEKTER FOR NORGES DØVEFORBUND (etter siste endringer på Landsmøtet 2013) 1. Navn Organisasjonen er stiftet 18. mai 1918. Ved stiftelsen fikk den navnet Norske Døves Landsforbund. I 1977 ble navnet endret

Detaljer

VEDTEKTER FOR FAGERSTRAND IDRETTSFORENING

VEDTEKTER FOR FAGERSTRAND IDRETTSFORENING VEDTEKTER FOR FAGERSTRAND IDRETTSFORENING Vedtatt på årsmøtet 28. februar 2006.. 1. (Formål) Foreningen er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Foreningens formål er å drive

Detaljer

Vedtekter. for. Det norske Skogselskap

Vedtekter. for. Det norske Skogselskap Vedtekter for Det norske Skogselskap Vedtatt på landsmøtet 2007 Vedtekter for Det norske Skogselskap 1: Selskapets formål Det norske Skogselskap er en landsomfattende organisasjon som har til formål å

Detaljer

Vedtekter. for Norsk kulturskoleråd

Vedtekter. for Norsk kulturskoleråd Vedtekter for Norsk kulturskoleråd Vedtatt av Norsk kulturskoleråds landsmøte, 20. oktober 2016 1 VEDTEKTER Innhold KAPITTEL 1: NAVN OG ORGANISASJONSFORM... 3 1.1 Navn... 3 1.2 Formål... 3 1.3 Organisasjon...

Detaljer

SAK 1: Åpning og konstituering

SAK 1: Åpning og konstituering Sakspapir SVs 19. ordinære landsmøte 25. 27. mars 2011 Lillestrøm SAK 1: Åpning og konstituering Forslagsnummer 1.01: Saksliste Forslagsnummer 1.02: AUs forslag til dagsorden Forslagsnummer 1.03: Landsstyrets

Detaljer

NORMALVEDTEKTER FOR SANDNES VENSTRE Vedtatt av Venstres landsstyre 19.10.2014

NORMALVEDTEKTER FOR SANDNES VENSTRE Vedtatt av Venstres landsstyre 19.10.2014 NORMALVEDTEKTER FOR SANDNES VENSTRE Vedtatt av Venstres landsstyre 19.10.2014 Normalvedtekter for Venstres lokallag skal bygge på prinsippene i Venstres vedtekter og vedtas av landsstyret. 1. FORMÅL Sandnes

Detaljer

Oppland Arbeiderpartis årsmøte 2013 avholdes på Quality Hotel Strand, Gjøvik, lørdag 9. og søndag 10. mars 2013.

Oppland Arbeiderpartis årsmøte 2013 avholdes på Quality Hotel Strand, Gjøvik, lørdag 9. og søndag 10. mars 2013. Til Kommunepartiene OPPLAND ARBEIDERPARTI Folkets Hus Postboks 611 2809 Gjøvik Telefon: 61 18 79 75 Telefaks: 61 18 79 79 Mail: oppland@arbeiderpartiet.no Web: oppland.arbeiderparti.no Vår dato: Referanse

Detaljer

VEDTEKTER FOR NORSK KOLONIHAGEFORBUND

VEDTEKTER FOR NORSK KOLONIHAGEFORBUND VEDTEKTER FOR NORSK KOLONIHAGEFORBUND REVIDERT siste gang 14. mars 2015 Opprinnelig vedtatt av landsmøtet i september 1927 omredigert i samsvar med vedtak i påfølgende landsmøter. INNHOLDSFORTEGNELSE Vedtekter

Detaljer

VEDTEKTER FOR OPPLAND VENSTRE

VEDTEKTER FOR OPPLAND VENSTRE VEDTEKTER FOR OPPLAND VENSTRE 1 FORMÅL Oppland Venstre har til formål å arbeide aktivt for Venstres sak i fylket i samsvar med Venstres hovedvedtekter og Venstres program. 2 MEDLEMSKAP Personer over 15

Detaljer

Ungdom & Fritids Lover

Ungdom & Fritids Lover Ungdom & Fritids Lover 1 Navn Organisasjonens navn er: Ungdom & Fritid Landsforening for fritidsklubber og ungdomshus Engelsk navn: Norwegian national youth club organisation 2 Formål Ungdom & Fritid skal

Detaljer

Vedtekter for Halsa Næringsforening

Vedtekter for Halsa Næringsforening Vedtekter for Halsa Næringsforening av 11.05.2016 1 Navn Foreningens navn er HALSA NÆRINGSFORENING 2 Formål Halsa Næringsforening skal bidra til å skape engasjement og ivre for næringsutvikling i Halsa

Detaljer

VEDTEKTER FOR SOSIALISTISK VENSTREPARTI / SOSIALISTALAŠ GURUTBELLODAT

VEDTEKTER FOR SOSIALISTISK VENSTREPARTI / SOSIALISTALAŠ GURUTBELLODAT VEDTEKTER FOR SOSIALISTISK VENSTREPARTI / SOSIALISTALAŠ GURUTBELLODAT VEDTATT PÅ LANDSMØTET 2009 VEDTEKTER FOR SOSIALISTISK VENSTREPARTI SIST BEHANDLET AV LANDSMØTET 2009 Navn og formål 1 Partiets navn

Detaljer

LOV FOR FAGERSTRAND IDRETTSFORENING F I F

LOV FOR FAGERSTRAND IDRETTSFORENING F I F LOV FOR FAGERSTRAND IDRETTSFORENING F I F INNHOLDSFORTEGNELSE Paragrafer: Side: 1 Formål 3 2 Organisatorisk tilknytning 3 3 Medlemmer 3 4 Kontingent 3 5 Stemmerett og valgbarhet 3 6 Tillitsvalgtes godtgjørelse

Detaljer

Vedtekter for Naturvernforbundet i Oslo og Akershus (NOA)

Vedtekter for Naturvernforbundet i Oslo og Akershus (NOA) Utk. til endr. av vedt. for NOA for Årsmøtet 24.3.2015, pr. 10.2.15. s. 1 Endringer i forhold til gjeldende vedtekter er angitt med kursiv. Forslag om fjerning av setninger eller ord er angitt slik: (...).

Detaljer

LOVER FOR FROL IDRETTSLAG

LOVER FOR FROL IDRETTSLAG r i I fl I LOVER FOR FROL IDRETTSLAG STIFTET 1888 Endring vedtatt av årsmøte 11. mars 2012 LOVER FOR FROL IDRETTSLAG STIFTET 1888 1 GJELDENDE LOVER FOR FROL IDRETTSLAG Vedtatt den 03.12.90, med senere

Detaljer

Partiet er sammensatt av fylkeslag og lokallag, samt De Kristnes Ungdom.

Partiet er sammensatt av fylkeslag og lokallag, samt De Kristnes Ungdom. De Kristnes lover 1 Formål De Kristne vil føre en politikk som bygger på det kristne livssyn, og som verner om de kristne grunnverdiene. De Kristne vil arbeide for et samfunn som fremmer personlig frihet

Detaljer

VEDTEKTER FOR. Bad, park og idrett. Stiftet 7. april 1978

VEDTEKTER FOR. Bad, park og idrett. Stiftet 7. april 1978 VEDTEKTER FOR Bad, park og idrett Stiftet 7. april 1978 Revidert etter endringer vedtatt på landsmøtene i Trondheim 24.08.1989, Oslo 22.08.1991, Bodø 17.06.1993, Sandnes 15.06.1995, Gjøvik 21.08.1997,

Detaljer

OSLO HØYRES LOVER Vedtatt av representantskapet 17. oktober 1973 Med endringer til og med 28. januar 2012

OSLO HØYRES LOVER Vedtatt av representantskapet 17. oktober 1973 Med endringer til og med 28. januar 2012 OSLO HØYRES LOVER Vedtatt av representantskapet 17. oktober 1973 Med endringer til og med 28. januar 2012 OSLO HØYRES LOVER Vedtatt i Representantskapets møte 17. oktober 1973 med endringer til og med

Detaljer

Statutter. DOCS-#34457-v24-Redd_Barnas_Statutter.doc/DOCS (pdf-versjon)/pm

Statutter. DOCS-#34457-v24-Redd_Barnas_Statutter.doc/DOCS (pdf-versjon)/pm Versjon: Vedtatt på landsmøtet 18. september 2005 Senere revidert av landsmøtet 20. september 2009 25. september 2011 15. september 2013 og sist 20. september 2015 Kapittel 1 Formål Kapittel 2 Organisasjon

Detaljer

Sentralstyrets forslag til endringer

Sentralstyrets forslag til endringer Sentralstyrets forslag til endringer Lover for AUF 1. «Lover for AUF» endres til «Vedtekter for AUF» 2. 1 «Det norske Arbeiderparti» endres til Arbeiderpartiet» 3. 2a «Medlemskontigent» endres til «støttemedlemskontigent»

Detaljer

Bergen Høyre er gjennom Hordaland Høyre tilsluttet Høyres Hovedorganisasjon.

Bergen Høyre er gjennom Hordaland Høyre tilsluttet Høyres Hovedorganisasjon. LOVER FOR BERGEN HØYRE (sist endret 11. februar 2012) 1 FORMÅL Bergen Høyre vil føre en konservativ fremskrittspolitikk bygget på det kristne kulturgrunnlag, rettsstaten og folkestyret, for å fremme personlig

Detaljer

LOV FOR FIGGJO IDRETTSLAG STIFTET 01.08.1927.

LOV FOR FIGGJO IDRETTSLAG STIFTET 01.08.1927. LOV FOR FIGGJO IDRETTSLAG STIFTET 01.08.1927. Vedtatt den 01.08.1927 med senere endringer senest av 02.02.1994. PARAGRAF 1. FORMÅL. Laget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer.

Detaljer

VEDTEKTER. Vedtatt på LVKs landsmøte 21. august 2015. Landsstyret kan i spesielle tilfeller dispensere fra den foran angitte grense.

VEDTEKTER. Vedtatt på LVKs landsmøte 21. august 2015. Landsstyret kan i spesielle tilfeller dispensere fra den foran angitte grense. VEDTEKTER Vedtatt på LVKs landsmøte 21. august 2015 1. Navn, medlemskap Organisasjonens navn er Landssamanslutninga av Vasskraftkommunar. Organisasjonen består av primærkommuner som innenfor sine grenser

Detaljer

FYLKESPARTISTYRETS FORSLAG TIL VEDTEKTSENDINGER

FYLKESPARTISTYRETS FORSLAG TIL VEDTEKTSENDINGER FYLKESPARTISTYRETS FORSLAG TIL VEDTEKTSENDINGER Buskerud Arbeiderpartis gjeldende vedtekter vedtatt på årsmøtet 25. mars 2012: 1 FORMÅL Buskerud Arbeiderparti arbeider for Arbeiderpartiet etter de retningslinjer

Detaljer

Laget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer.

Laget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. LOV FOR LEVANGER SVØMME- OG LIVREDNINGSKLUBB 1. FORMAL Laget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Lagets formål er å drive idrett organisert i Norges Idrettsforbund (NIF).

Detaljer

VEDTEKTER FOR SV SOSIALISTISK VENSTREPARTI / SG SOSIALISTALAŠ GURUTBELLODAT

VEDTEKTER FOR SV SOSIALISTISK VENSTREPARTI / SG SOSIALISTALAŠ GURUTBELLODAT VEDTEKTER FOR SV SOSIALISTISK VENSTREPARTI / SG SOSIALISTALAŠ GURUTBELLODAT SIST ENDRET PÅ LANDSMØTET 2015 VEDTEKTER FOR SV SOSIALISTISK VENSTREPARTI Sist behandlet av landsmøte 2015 Kapittel 1: Navn og

Detaljer

Vedtekter for Rørvik Idrettslag

Vedtekter for Rørvik Idrettslag Vedtekter for Rørvik Idrettslag Godkjent av idrettsstyre den 17.09.2003 1 Formål Laget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Lagets formål er å drive idrett organisert i Norges

Detaljer

Lov for Ski idrettsråd stiftet 01/ Vedtatt den 08/ med senere endringer, senest av 27/ LOV FOR IDRETTSRÅD I SKI KOMMUNE

Lov for Ski idrettsråd stiftet 01/ Vedtatt den 08/ med senere endringer, senest av 27/ LOV FOR IDRETTSRÅD I SKI KOMMUNE Lov Lov for Ski idrettsråd stiftet 01/01-1973. Vedtatt den 08/03-2005 med senere endringer, senest av 27/03-2008. Godkjent av idrettsstyret mai 2008. 1 FORMÅL LOV FOR IDRETTSRÅD I SKI KOMMUNE Ski idrettsråd

Detaljer

Lover for Norges kristelige studentforbund

Lover for Norges kristelige studentforbund Lover for Norges kristelige studentforbund Siste endringer vedtatt på Landsmøtet mars 2012 Kapittel I - Virksomhet 1 Formål Norges kristelige studentforbunds formål er å vekke og styrke kristen tro og

Detaljer

Lov for Furuset Idrettsforening stiftet 10. januar 1914

Lov for Furuset Idrettsforening stiftet 10. januar 1914 Lov for Furuset Idrettsforening stiftet 10. januar 1914 Endret sist den 31. mars 2005. FIF er benyttet som forkortelse for Furuset Idrettsforening. NIF er benyttet som forkortelse for Norges Idrettsforbund.

Detaljer

Norsk forening for oppmerksomt nærvær, Mindfulness Norge

Norsk forening for oppmerksomt nærvær, Mindfulness Norge Vedtekter for NFON Norsk forening for oppmerksomt nærvær, Mindfulness Norge Foreningen ble stiftet 19.2.2010. Til stede som stiftere var: Michael de Vibe, Birgit Kaisa Eliassen, Even Halland, Bergljot

Detaljer

Osloregionens Europakontor Oppdatert etter ekstraordinært årsmøte 2013

Osloregionens Europakontor Oppdatert etter ekstraordinært årsmøte 2013 Side 1 Osloregionens Europakontor Oppdatert etter ekstraordinært årsmøte 2013 VEDTEKTER FOR FORENINGEN OSLOREGIONENS EUROPAKONTOR Foreningen ble stiftet med virkning fra 1. januar 2004. Vedtektene ble

Detaljer

LOVER FOR FROL IDRETTSLAG

LOVER FOR FROL IDRETTSLAG LOVER FOR FROL IDRETTSLAG STIFTET 1888 Vedtatt den 03.12.1990 2 LOVER FOR FROL IDRETTSLAG STIFTET 1888 Vedtatt den 03.12.90, med senere endringer av.. Godkjent av Idrettsstyret den 1. Formål Laget er selveiende

Detaljer

Norsk cøliakiforenings ungdom

Norsk cøliakiforenings ungdom Forslag til endringer i Vedtekter for Norsk cøliakiforenings ungdom Landsmøtet 2015 Ålesund 1 Navn og formål 1.1 Navn Foreningens navn er Norsk cøliakiforenings ungdom (NCFU). #1 Forslagsstiller: Landsmøtet

Detaljer

Formål 2 MDGBs formål er å fremme MDGs politikk i Bergen og tilpasse denne lokale forhold.

Formål 2 MDGBs formål er å fremme MDGs politikk i Bergen og tilpasse denne lokale forhold. Vedtekter for Miljøpartiet De Grønne i Bergen Siste gang revidert på årsmøtet 27. januar 2016. Grunnlag 1 Miljøpartiet De Grønne i Bergen (heretter omtalt som MDGB) er en del av Miljøpartiet De Grønne

Detaljer

LOV FOR NORD-TRØNDELAG SKYTTERKRETS NORGES SKYTTERFORBUND

LOV FOR NORD-TRØNDELAG SKYTTERKRETS NORGES SKYTTERFORBUND 31. januar medførte endringer i 11. Godkjent av Norges Skytterforbund den 17. september LOV FOR NORD-TRØNDELAG SKYTTERKRETS AV NORGES SKYTTERFORBUND 31. januar medførte endringer i 11. Godkjent av Norges

Detaljer

MOMENTUMS VEDTEKTER VEDTATT PÅ ÅRSMØTE 21 APRIL 2013

MOMENTUMS VEDTEKTER VEDTATT PÅ ÅRSMØTE 21 APRIL 2013 MOMENTUMS VEDTEKTER VEDTATT PÅ ÅRSMØTE 21 APRIL 2013 Innhold KAPITTEL 1 NAVN, FORMÅL, MEDLEMSKAP... 3 1 Navn... 3 2 Formål... 3 3 Medlemskap og kontingent... 3 4 Kontingent... 3 KAPITTEL 2 LANDSMØTE...

Detaljer

Vedtekter for Brystkreftforeningen

Vedtekter for Brystkreftforeningen Vedtekter for Brystkreftforeningen 1 Foreningens navn Foreningens navn er Brystkreftforeningen. Foreningen er politisk og religiøst uavhengig og er assosiert medlem av Kreftforeningen. Foreningens internasjonale

Detaljer

DCSDJSDQ Ö Ö Ö Ö Ö Ö JSNADQÖ Ö

DCSDJSDQ Ö Ö Ö Ö Ö Ö JSNADQÖ Ö DCSDJSDQ Ö Ö Ö Ö Ö Ö JSNADQÖ Ö 1 FORMÅLET Arbeidernes Ungdomsfylking - AUF - er en sosialdemokratisk ungdomsorganisasjon for Arbeiderpartiet. AUF arbeider for et samfunn bygget på den demokratiske sosialismens

Detaljer

Lov for Tennisregion Basis, stiftet (dato/år) Vedtatt den med senere endringer senest av. Godkjent av forbundsstyret den..

Lov for Tennisregion Basis, stiftet (dato/år) Vedtatt den med senere endringer senest av. Godkjent av forbundsstyret den.. BASISLOVNORM FOR REGIONER (Vedtatt av forbundsstyret 5. mai 2006) Lov for Tennisregion Basis, stiftet (dato/år) Vedtatt den med senere endringer senest av. Godkjent av forbundsstyret den.. 1 Formål Tennisregion

Detaljer

Stiftelsesdokument for foreningen Søgne Fritidsnytt

Stiftelsesdokument for foreningen Søgne Fritidsnytt Stiftelsesdokument for foreningen Søgne Fritidsnytt 02.05.2013 ble det avholdt stiftelsesmøte for Søgne Fritidsnytt. Til stede som stiftere var: Alf Knudsen Mølleheia 19 Bjørg Sporøy Tråneveien 271 Kate

Detaljer

Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening

Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening Norsk kommunikasjonsforening er en landsomfattende organisasjon som arbeider for å fremme profesjonell, pålitelig og etisk kommunikasjon. Norsk kommunikasjonsforening

Detaljer

Vedtekter for Råstølen velforening

Vedtekter for Råstølen velforening Vedtekter for Råstølen velforening Endringslogg Versjon Dato Beskrivelse Endret av 1.0 13.04.2010 Dokumentet opprettet Styret 1.1 21.06.2011 Endret 7.1 vedtatt på årsmøte Styret Lagt til vedlegg kart over

Detaljer

Vedtekter Sist endret: 7. november 2015

Vedtekter Sist endret: 7. november 2015 Vedtekter Sist endret: 7. november 2015 1. Formål LPP er en landsomfattende ideell interesse og brukerorganisasjon for pårørende innen psykisk helse. LPP arbeider for anerkjennelse og respekt for pårørendes

Detaljer

(1) Alle primærkommuner med store utmarksområder eller stor andel av areal som utmark kan være med i sammenslutningen.

(1) Alle primærkommuner med store utmarksområder eller stor andel av areal som utmark kan være med i sammenslutningen. Vedtekter for Utmarkskommunenes Sammenslutning Vedtatt på landsmøtet 11. april 2013 1 Formål (1) Utmarkskommunenes Sammenslutning (USS) skal arbeide for å fremme medlemskommunenes interesser i utmarksspørsmål

Detaljer

LOVSPEIL, FORSLAG TIL ENDREDE VEDTEKTER FOR SENIORNETT NORGE

LOVSPEIL, FORSLAG TIL ENDREDE VEDTEKTER FOR SENIORNETT NORGE LOVSPEIL, FORSLAG TIL ENDREDE VEDTEKTER FOR SENIORNETT NORGE 2015 Vedtekter for Seniornett Norge Forslag til endrede vedtekter 9. mai 2015 1 NAVN OG FORMÅL Seniornett Norge, med kortform SN, er en selvstendig

Detaljer

PARTIET DE KRISTNES VEDTEKTER

PARTIET DE KRISTNES VEDTEKTER 1 1 FORMÅL PARTIET DE KRISTNES VEDTEKTER Partiet De Kristne vil føre en politikk som bygger på det kristne livssyn og som verner om de kristne grunnverdiene. Partiet De Kristne vil arbeide for et samfunn

Detaljer

Vedtekter for Forum for utvikling og miljø

Vedtekter for Forum for utvikling og miljø Vedtekter for Forum for utvikling og miljø (Vedtatt på årsmøte 6. april 2005, sist revidert på årsmøtet 29. april 2014), 1. NAVN Organisasjonens navn er Forum for utvikling og miljø. Engelsk navn er Norwegian

Detaljer

Vedtekter for Norsk Post- og Kommunikasjonsforbund, Midt-Norge Krets Vedtatt 18. Mars 2015

Vedtekter for Norsk Post- og Kommunikasjonsforbund, Midt-Norge Krets Vedtatt 18. Mars 2015 Vedtekter for Norsk Post- og Kommunikasjonsforbund, Midt-Norge Krets Vedtatt 18. Mars 2015 1 KRETSENS NAVN Kretsens navn er Norsk Post- og Kommunikasjonsforbund, Midt-Norge Krets. 2 FORMÅL OG VIRKEOMRÅDE

Detaljer

V E D T E K T E R CISV NORGE

V E D T E K T E R CISV NORGE Vedtatt 24.10.1987 Tillegg, ny 11 22.04.1990 Endring 10b og c 25.04.1992 Endring 10b og c Ny 10g 23.04.1994 Endring 8e (pkt. 3,4 og 8) 9b 10b, c og d 11 23.04.1995 Tillegg 6 21.04.1996 Endring 14 25.04.1998

Detaljer

Vedtekter for NK Oslo - Akershus

Vedtekter for NK Oslo - Akershus Vedtekter for NK Oslo - Akershus VEDTEKTER FOR NORGES KORFORBUND OSLO-AKERSHUS Vedtatt på årsmøte 17. mars 2004. Sist endret på årsmøte 28. mars 2008 1 ORGANISASJON Norges Korforbund Oslo-Akershus er et

Detaljer

VEDTEKTER FOR NORGES UNGE VENSTRE

VEDTEKTER FOR NORGES UNGE VENSTRE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 VEDTEKTER FOR NORGES UNGE VENSTRE Vedtatt på landsmøtet

Detaljer

7 Dagsorden I ordinære landsmøter behandles bare de saker som er nevnt i innkallingen.

7 Dagsorden I ordinære landsmøter behandles bare de saker som er nevnt i innkallingen. Innhold KAPITTEL 1 NAVN, FORMÅL, MEDLEMSKAP... 2 1 Navn... 2 2 Formål... 2 3 Medlemskap og kontingent... 2 4 Kontingent... 2 KAPITTEL 2 LANDSMØTE... 2 5 Generelt... 2 6 Sammensetning og delegater... 2

Detaljer

1 FORMÅL Laget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer.

1 FORMÅL Laget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. LOV FOR PORSGRUNN ORIENTERINGSLAG Vedtatt på ekstraordinært årsmøtet 18.2.1993 Godkjent av Norges Idrettsforbund 1.6.1993 Revidert på årsmøte 4.11 1994, 16.11.1998, 27.11.2002, 30.11.2006, 29.11.2007 og

Detaljer

2. VEDTEKTER FOR STØTTEFORENINGEN FOR KREFTSYKE BARN

2. VEDTEKTER FOR STØTTEFORENINGEN FOR KREFTSYKE BARN 2. VEDTEKTER FOR STØTTEFORENINGEN FOR KREFTSYKE BARN For en hver organisasjon er vedtektene et helt nødvendig hjelpemiddel i foreningsarbeidet. Endringer av vedtektene skjer på SKBs landsmøte (vedtektenes

Detaljer

Vedtekter for NITOs avdelinger Vedtatt av hovedstyret oktober 2013 sak 69/13 og endring i sak 82/13

Vedtekter for NITOs avdelinger Vedtatt av hovedstyret oktober 2013 sak 69/13 og endring i sak 82/13 Vedtekter for NITOs avdelinger Vedtatt av hovedstyret oktober 2013 sak 69/13 og endring i sak 82/13 Vedtekter for NITOs avdelinger Vedtatt av hovedstyret oktober 2013 sak 69/13 og endring i sak 82/13 Innhold

Detaljer

Vedtekter for Oslo Miljøpartiet De Grønne

Vedtekter for Oslo Miljøpartiet De Grønne Vedtekter for Oslo Miljøpartiet De Grønne Vedtatt på ekstraordinært årsmøte 27. oktober 2011, Oslo. Sist endret på årsmøtet 13. februar 2016, Oslo. 1 Grunnlag Oslo Miljøpartiet De Grønne (heretter kalt

Detaljer

Landsmøtesak 5. Vedtektsendringer. Landsmøtet. Forbundsstyret. 5a Forbundsstyret 3. 5b Forbundsstyret 6

Landsmøtesak 5. Vedtektsendringer. Landsmøtet. Forbundsstyret. 5a Forbundsstyret 3. 5b Forbundsstyret 6 Landsmøtesak 5 Forbundsstyret Vedtektsendringer Innsendt av Berører i vedtekter 5a Forbundsstyret 3 5b Forbundsstyret 6 5c Epilepsiforeningen i Haugaland og Sunnhordland 6 5d Forbundsstyret 7 5e Sør Trøndelag

Detaljer

Vedtekter Kreativ Aktiv Norsk DataUngdom. Periode: 2006/2007

Vedtekter Kreativ Aktiv Norsk DataUngdom. Periode: 2006/2007 Vedtekter Kreativ Aktiv Norsk DataUngdom. Periode: 2006/2007 Navn, formål og oppgaver 1-1 Foreningen er en ideell interesseforening for datainteressert ungdom i Norge. Foreningens navn er Kreativ Aktiv

Detaljer

Basis-lovnorm for idrettslag

Basis-lovnorm for idrettslag Basis-lovnorm for idrettslag (Vedtatt av idrettsstyret 13. desember 1999) Lov for... (idrettslagets navn) stiftet.. (dd.mm-åå) Vedtatt den.. (dd.mm-åå) med senere endringer senest av (dd.mm-åå) Godkjent

Detaljer

Norsk Algeforenings visjon er å utvikle en bærekraftig og robust algenæring i Norge

Norsk Algeforenings visjon er å utvikle en bærekraftig og robust algenæring i Norge 1 FORENINGENS (FORUMETS) NAVN Norsk Algeforening 2. VISJON OG FORMÅL 2.1 Visjon: Norsk Algeforenings visjon er å utvikle en bærekraftig og robust algenæring i Norge 2.2. Formål: Norsk Algeforening skal

Detaljer

1 Navn... 3 2 Forbundets formål... 3 3 Organisasjon... 3 4 Medlemskap... 3 5 Kontingent... 4 6 Årsmøte... 5 7 Valg... 7 8 Styret... 7 9 Valgkomité...

1 Navn... 3 2 Forbundets formål... 3 3 Organisasjon... 3 4 Medlemskap... 3 5 Kontingent... 4 6 Årsmøte... 5 7 Valg... 7 8 Styret... 7 9 Valgkomité... VEDTEKTER for 1 Innhold: Side: 1 Navn... 3 2 Forbundets formål... 3 3 Organisasjon... 3 4 Medlemskap... 3 5 Kontingent... 4 6 Årsmøte... 5 7 Valg... 7 8 Styret... 7 9 Valgkomité... 7 10 Æresmedlemskap...

Detaljer

Vedtekter. Det Kongelige Selskap for Norges Vel Sist vedtatt 3. juni 2009

Vedtekter. Det Kongelige Selskap for Norges Vel Sist vedtatt 3. juni 2009 Vedtekter Det Kongelige Selskap for Norges Vel Sist vedtatt 3. juni 2009 Vedtatt av representantskapet 29. mai 1990, 22. august 1991, 9. juni 2004 og 3. juni 2009. 1. Organisasjon Det Kongelige Selskap

Detaljer

Bli ny -utvalgets forslag. Gjeldende vedtekter

Bli ny -utvalgets forslag. Gjeldende vedtekter Her bringer vi de nye forslagene til vedtekter fra Bli ny -utvalget og de eksisterende vedtekter. I noen av paragrafene er det kun kosmetiske endringer, men andre har større endringer p.g.a. Bli ny -utvalgets

Detaljer

En søker kan ikke tas opp som medlem uten at økonomiske forpliktelser til andre organisasjonsledd og medlemmer i NIF er gjort opp.

En søker kan ikke tas opp som medlem uten at økonomiske forpliktelser til andre organisasjonsledd og medlemmer i NIF er gjort opp. Lov for Halden Golfklubb Stiftet 16. januar 1990 Lovene ble vedtatt 16.01.1990 og godkjent av Idrettsstyret. Jfr. NIFs lov 3. Revidert i henhold til årsmøtevedtak 30.11.1998, 22.11.1999, 25.04.2000, 21.03.2002,

Detaljer

LOV FOR SOGN OG FJORDANE VOLLEYBALLKRINS Stiftet 20.03.76.

LOV FOR SOGN OG FJORDANE VOLLEYBALLKRINS Stiftet 20.03.76. LOV FOR SOGN OG FJORDANE VOLLEYBALLKRINS Stiftet 20.03.76. Vedtatt den 20.03.76 med senere endringer av 31.04.93, 12.05.97, 12.05.97 og 29.04.09. Godkjent av Forbundsstyret/NVBF den.. 1 Formål Sogn og

Detaljer

Vedtekter for Framfylkingen

Vedtekter for Framfylkingen Vedtekter for Framfylkingen Vedtatt på det 17.ordinære landsmøte På Ringsaker 19.-21. juni 2015 1 FORMÅL Organisasjonens formelle navn er Framfylkingen - LOs barne- og familieorganisasjon. Vi ser det som

Detaljer

Skape en arena der alle er velkomne til å utveksle kunnskap og ideer, og skape kreative prosjekter.

Skape en arena der alle er velkomne til å utveksle kunnskap og ideer, og skape kreative prosjekter. VEDTEKTER 1 Foreningen Foreningen Hackheim ble stiftet 1.6.2012 i Trondheim. Hackheim er en uavhengig og selvstendig forening, primært virkeområde er Trondheim og omegn. Foreningens fulle navn er Hackheim.

Detaljer

1.2 CP-foreningens fylkesavdeling betegnes CP-foreningen i.. (fylkets, regionens navn).

1.2 CP-foreningens fylkesavdeling betegnes CP-foreningen i.. (fylkets, regionens navn). VEDTEKTER 1 Navn 1.1 Organisasjonens offisielle navn er Cerebral Parese-foreningen som forkortes CPforeningen. CP-foreningens engelske navn er The Norwegian Cerebral Palsy Assosiation. 1.2 CP-foreningens

Detaljer

Vedtekter for Seniornett Norge

Vedtekter for Seniornett Norge Vedtekter for Seniornett Norge Vedtatt 27.10.1997, siste revisjon 09.05.2015 1 NAVN OG FORMÅL Seniornett Norge, med kortform SN, er en selvstendig og landsomfattende organisasjon, med lokale foreninger,

Detaljer

Foreningens navn er Norsk Forbund for Innkjøp og Logistikk. Kortform er NIMA. Foreningen ble stiftet 20. mars 1915.

Foreningens navn er Norsk Forbund for Innkjøp og Logistikk. Kortform er NIMA. Foreningen ble stiftet 20. mars 1915. Norsk Forbund for Innkjøp og Logistikk Vedtekter 1 Navn og formål Foreningens navn er Norsk Forbund for Innkjøp og Logistikk. Kortform er NIMA. Foreningen ble stiftet 20. mars 1915. NIMA en en frittstående

Detaljer

VEDTEKTER FOR SIGNAL- OG TELETEKNIKERNES FORENING

VEDTEKTER FOR SIGNAL- OG TELETEKNIKERNES FORENING 1. Formål VEDTEKTER FOR SIGNAL- OG TELETEKNIKERNES FORENING Vedtatt på landsmøte 1991. Senere endret ved Landsmøtevedtak 16.10.93, 01.11.97, 24.10.98, 06.11.99, 21.10.00, 20.10.01, 16.10.2004, 04.11.2006,

Detaljer

2.0 Retningslinjer for valg i Norske Kvinners Sanitetsforening

2.0 Retningslinjer for valg i Norske Kvinners Sanitetsforening 2.0 Retningslinjer for valg i Norske Kvinners Sanitetsforening Vedtatt av sentralstyret 19.02.10 på delegert fullmakt fra landsstyret i møte 3.- 4. desember 2009 revidert etter Landsstyremøtet 27.september

Detaljer

Vedtekter for Oslo Venstre

Vedtekter for Oslo Venstre Vedtekter for Oslo Venstre Vedtatt på ekstraordinært årsmøte 15.12.1950 og revidert siste gang på ordinært årsmøte 28. Februar 1. mars 2014 INNHOLD: INNHOLD:... 2 1 FORMÅL... 3 2 MEDLEMSKAP... 3 3 LAGETS

Detaljer

Lover for Telemark Harehund Klubb stiftet 1954

Lover for Telemark Harehund Klubb stiftet 1954 Lover for Telemark Harehund Klubb stiftet 1954 Vedtatt av årsmøtet den 8/2-2012 med senere endringer, senest av [] Lovene er godkjent av Norsk Kennel Klub den[ ] Kap llnjedende bestemmelser 1-1 Org,nisasjon

Detaljer

Adr. Prinsensgt. 3A, 0152 Oslo Tlf: +47 21 42 05 15-483 24 150 E-post: post@pensjonistpartiet.no

Adr. Prinsensgt. 3A, 0152 Oslo Tlf: +47 21 42 05 15-483 24 150 E-post: post@pensjonistpartiet.no Vedtekter, gjeldende fra 14.mai 2010 Side 1 VETEKTER FOR PENSJONISTPARTIET INNHOLDSFORTEGNELSE Forside Forord Side 2 1 Formål Side 2 2 Medlemsskap Side 2 3 Organisasjon Side 2 Partiorganisasjon Side 2

Detaljer

Vedtekter for Hakadal Golfklubb

Vedtekter for Hakadal Golfklubb Vedtekter for Hakadal Golfklubb Lov for Hakadal Golfklubb idrettslag, stiftet 14.august, 2001 Vedtatt den 14.august, 2001 på stiftelsesmøte med senere endringer, senest 23.mars, 2011 på årsmøtet. 1 Formål

Detaljer

Grønn Ungdoms vedtekter

Grønn Ungdoms vedtekter Grønn Ungdoms vedtekter Sist revidert på Grønn Ungdoms landsmøte 10.-12. februar 2012. 1 Stiftelse og navn 1.1 Disse vedtektene er gyldige så lenge Grønn Ungdom i Norge, stiftet i Oslo 19. oktober 1996,

Detaljer

Opprinnelige Søgne Fritidsnytt BA ble 02.05.2013 omgjort til en forening i forbindelse med opphør av forretningsformen BA fra 01.01.2013.

Opprinnelige Søgne Fritidsnytt BA ble 02.05.2013 omgjort til en forening i forbindelse med opphør av forretningsformen BA fra 01.01.2013. Vedtekter Foreningen Søgne og Songdalen Fritidsnytt Opprinnelige Søgne Fritidsnytt BA ble 02.05.2013 omgjort til en forening i forbindelse med opphør av forretningsformen BA fra 01.01.2013. I årsmøte 23.

Detaljer

VEDTEKTER FOR UNG KREFT

VEDTEKTER FOR UNG KREFT VEDTEKTER FOR UNG KREFT Organisasjonen ble stiftet i 1983. Vedtektene ble sist revidert på sitt 30. ordinære Landsmøte i 2016 1. FORENINGENS NAVN ER sine fylkesgrupper skal hete (fylke/region) 2. FORMÅL

Detaljer

Lov for Troms Svømmekrets

Lov for Troms Svømmekrets Lov for Troms Svømmekrets 1. Formål Troms svømmekrets formål er å arbeide for svømmeidrettens utvikling innen Troms krets, og å fremme samarbeidet mellom lagene. Vi skal bistå Norges Svømmeforbund i alle

Detaljer

Vedtekter for Seniornett Norge

Vedtekter for Seniornett Norge Vedtekter for Seniornett Norge Vedtatt 27.10.1997, siste revisjon 09.05.2014 1 NAVN OG FORMÅL Foreningens navn er Seniornett Norge, med kortform SN. Seniornett Norge er en landsomfattende og selvstendig

Detaljer

Lov for KIL/Hemne Fotball stiftet 4. april Vedtatt den 4. april 2001.

Lov for KIL/Hemne Fotball stiftet 4. april Vedtatt den 4. april 2001. Lov for KIL/Hemne Fotball stiftet 4. april 2001. Vedtatt den 4. april 2001. Godkjent av idrettsstyret den 18. april 2001. 1 Formål Lagets formål er å fremme idrett i sunne former gjennom samarbeid og godt

Detaljer

Lover for Norges Kristelige Studentforbund

Lover for Norges Kristelige Studentforbund Lover for Norges Kristelige Studentforbund Siste endringer vedtatt Landsmøtet mars 2011. Kapittel I - Virksomhet 1 Formål Norges Kristelige Studentforbunds formål er å vekke og styrke kristen tro og identitet

Detaljer

Vedtekter for Forleggerforeningens servicekontor stiftet 15. juni 2004 1

Vedtekter for Forleggerforeningens servicekontor stiftet 15. juni 2004 1 Vedtekter for Forleggerforeningens servicekontor stiftet 15. juni 2004 1 1 Navn selskapsform Virksomhetens navn er Forleggerforeningens servicekontor. Forleggerforeningens servicekontor er en forening

Detaljer

Vedtekter 2014-2015. Vedtatt av landsmøtet 28.09.2014, Sørmarka Kurs- og konferansehotell

Vedtekter 2014-2015. Vedtatt av landsmøtet 28.09.2014, Sørmarka Kurs- og konferansehotell Vedtekter 2014-2015 Vedtatt av landsmøtet 28.09.2014, Sørmarka Kurs- og konferansehotell 1 1Formål 1.1. Organisasjon for norske fagskolestudenter (ONF) er en organisasjon for alle fagskolestudenter i Norge.

Detaljer

Norges Håndballforbund Region SørVest LOV

Norges Håndballforbund Region SørVest LOV Norges Håndballforbund Region SørVest LOV Ajourført etter vedtak på Regionstinget mai 2014 1 INNHOLDSFORTEGNELSE KAPITTEL 1: INNLEDENDE BESTEMMELSER... 3 1-1 Formål... 3 1-2 Organisasjon... 3 1-3 Arbeidsoppgaver...

Detaljer