Årsmøte Oppland Arbeiderparti mars 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsmøte Oppland Arbeiderparti 10. 11. mars 2012"

Transkript

1 Årsmøte Oppland Arbeiderparti mars 2012

2

3 INNHOLDSFORTEGNELSE Dags- og forretningsorden... s. 4 Fullmakter til årsmøtet i Oppland Arbeiderparti... s. 4 Innkomne forslag politiske og organisatoriske saker... s. 7 Organisatoriske forslag... s. 8 Samferdsel... s. 30 Velferd, helse og omsorg... s. 50 Klima/miljø og energi... s. 56 Kompetanse... s. 57 Kommunalpolitiske spørsmål... s. 63 Internasjonalt / integrering / asyl... s. 68 Andre politiske saker... s. 80 Beretning s. 95 Sanger... s

4 Dags- og forretningsorden Styrets forslag til dagsorden: 1. Åpning, konstituering. Herunder valg av redaksjonskomiteer. 2. Beretning for foregående valgår. 3. Vedtektsendringer. 4. Innledning og debatt om aktuelle organisatoriske / politiske spørsmål. 5. Redaksjonskomiteens innstilling på innkomne forslag og saker fremmet i årsmøtet. 6. Valg. 7. Avslutning. Forslaget til dagsorden er i tråd med Oppland Arbeiderpartis vedtekter 3.4 Styrets forslag til vedtak: Dagsorden godkjennes. Styrets forslag til forretningsorden 1. Møtetiden er lørdag fra kl til kl Møtetiden søndag er fra kl til kl , eller til sakslista er ferdig behandlet. 2. Taletiden er gjennomgående 3 minutter for alle, utenom innledningsforedragene. Fylkesordfører, AUF-leder og en av stortingsrepresentantene har 5 minutters taletid på sine innledningsforedrag. Ingen har rett til ordet mer enn to ganger til samme sak. Dirigenten har rett til å stille forslag om ytterligere begrensning av taletiden, og framsette forslag om strek ved de inntegnede talere. Til forretningsorden får ingen ordet mer enn en gang og taletiden er inntil 2 minutter. Talere skal tale fra hertil bestemt sted i lokalet. 3. Det velges 2 dirigenter til å lede årsmøtets forhandlinger og 2 sekretærer til å føre protokollen. I proto kollen innføres saker som behandles, alle forslag, vedtak, avstemninger ved vedtak og hvem som har ordet til saken. Alle forslag framlegges skriftlig til dirigentene undertegnet av forslagstiller. Etter at det er vedtatt å sette strek kan nye forslag ikke framsettes. Dersom noen krever det skal valgene foregå ved skriftlig avstemning. Andre avstemninger foregår ved håndsopprekning. 4. Protokollen godkjennes av fylkespartistyret. Styrets forslag til vedtak: Foretningsorden godkjennes. Fullmakter til årsmøtet i Oppland Ap Styret fattet i sitt møte 9. februar 2012 følgende vedtak i tråd med Oppland Arbeiderpartis vedtekter 3.12: 1. Innsendte fullmakter godkjennes med følgende unntak a) Dovre Ap, Jevnaker Ap, Vestre Slidre Ap får ingen godkjente fullmakter, men kan møte med talerett b) Vararepresentant for Lillehammer Ap Gina Bakken Feragen godkjennes ikke c) Vararepresentanter for Gjøvik Ap Vaag Endrerud og Sægrov godkjennes ikke. 2. Styret forutsetter at kommunepartiene har sjekket at alle valgte representanter og vara har gyldig kontingent. 3. Det søkes om dispensasjon for de for seint innkomne fullmakter, som var levert før styremøtet. Det var sendt inn fullmakter for 130 delegater i forkant av styremøte. 4

5 Funksjonærer i årsmøtet Styret innstiller på følgende funksjonærer i årsmøtet: Dirigent Espen Granberg Johnsen Lillehammer Ap Dirigent Solveig Rindhølen Sel og Heidal Ap Sekretær Ine Lindalen AUF-sekretær Sekretær Jonny Rye Nord-Aurdal Ap Tellekorps Leder Odd Løvlibråten Vestre Toten Ap Medlem Magne Damslora Sør-Aurdal Ap Medlem Marit M Rønningen Nordre Land Ap Medlem Eva Terese Hyrve Skjåk Ap Medlem Sigrunn Garmo Lom Ap Redaksjonskomite for politiske saker Leder Hilde Holtesmo Sør-Fron Ap Medlem Steinar Tronhus Lesja Ap Medlem Jon Odden Søndre Land AP Medlem Harald Tyrdal Lunner Ap Medlem Torill Grønbrekk Etnedal Ap Medlem Iver Erling Støen LO Medlem Gro Lundby Fylkestingsgruppa Medlem Tore Hagebakken Stortingsgruppa Medlem Ingrid Marie Vaag Endrerud AUF Redaksjonskomite for organisatoriske saker Leder Marit Eid Gjøvik Ap Medlem Reidar Stangenes Nord-Fron Ap Medlem Lisa Kramperud Øyer Ap Medlem Ove Martin Stende Vang Ap Medlem Magnus Håkonsen AUF Innregistreringskomite Denne velges av styret og forestår innregistrering av årsmøtedeltakerne. Leder Pål Helle Styret Medlem Anne-Marte Kolbjørnshus Styret Medlem Astrid Bergum Topp Partikontoret 5

6 Valgkomite Styrets innstilling på ny valgkomite Leder Espen Granberg Johnsen Lillehammer Ap Lillehammerregionen Medlem Elin Randi Johnsen Lesja Ap Nord-Gudbrandsdalen Medlem Amund Sønsteli Ringebu Ap Midt-Gudbrandsdalen Medlem Lisbeth A Larsen Vestre Toten Ap Gjøvikregionen Medlem Hege Bogfjellmo Lunner Ap Hadeland Medlem Svein Bakke Sør-Aurdal Ap Valdres Medlem Even A Hagen AUF i Oppland Personlige varamedlemmer Unni Staum Øyer Ap Lillehammerregionen Jørund Båtstad Sel/Heidal Ap Nord-Gudbrandsdalen Elin F Teigmoen Nord-Fron Ap Midt-Gudbrandsdalen Aud Karin Grøtberg Østre Toten Ap Gjøvikregionen Berit Brørby Jevnaker Ap Hadeland Grete Aasheim Kvale Vang Ap Valdres Ingrid Marie Vaag Endrerud AUF i Oppland 6

7 Innkomne forslag Politiske og organisatoriske saker 7

8 Generell merknad som følger forslagene inn i årsmøtet: Styret viser til dokumentene for årsmøtet 2011 der det på side 10 bemerkes at mange forslag ikke er innenfor malen som er lagt og at forslagene som ikke er det vil for seinere år bli returnert til forslagsstiller for tilpassning til malen eller bli avvist. Styret har valgt og ikke gjøre dette for årsmøtet i 2012, men er innstilt på og innføre denne praksis fra og med årsmøtet i Malen som vil bli fulgt er samme mal som for forslag til landsmøte i Arbeiderpartiet. Forsalgene er satt opp i følgende kapiteler: Organisatoriske forslag Politiske forslag Samferdsel Næring og arbeid Velferd, helse og omsorg Klima/miljø og energi Kompetanse Kommunalpolitiske spørsmål Internasjonalt / integrering / asyl Andre politiske saker Organisatoriske forslag Forslag nr 1 Forslagstiller: Styret Forslag: Vedtektsendringer Gjeldende vedtekter 1 FORMÅL Forslag til endringer Ingen endring foreslås Oppland Arbeiderparti skal arbeide for Det norske Arbeiderparti etter de retningslinjer som partiet har lagt i program, lover og vedtak. Oppland Arbeiderparti skal i samarbeid med sentralstyret og de tilsluttede kommunepartier, lede og samordne partiets politiske og organisatoriske virksomhet. Samarbeid med AUF vil være en viktig del av dette arbeidet. 2 ORGANISASJONENS OPPBYGNING Ingen endring foreslås 2.1 Oppland Arbeiderparti består av alle kommunepartiene i fylket. 8

9 2.2 Er det innen en kommune to eller flere partiavdelinger, plikter disse å danne kommuneparti. Partiavdelingene i en kommune plikter å stå tilmeldt kommunepartiet med alle sine medlemmer, og kan bare stå tilmeldt Oppland Arbeiderparti på denne måten. I kommuner med bare én partiavdeling, skal denne stå tilmeldt Oppland Arbeiderparti direkte, og ta seg av oppgaver som ellers tilligger et kommuneparti. 2.3 Medlemmer skal ha medlemskap i en partiavdeling. Medlemmer er kun valgbare til offentlige verv i den kommunen de er folkeregistrert, har sin stemmerett ved kommune og fylkestingsvalg og medlemskap i partiet. Et medlem kan delta i et annet lags aktiviteter. Vedkommende har tale- og forslagsrett, men teller ikke med ved fastsettelse av lagets representasjon. Lagene har ikke mulighet til å kreve inn kontingent av disse Ved dannelse av interesselag har alle medlemmene i laget fulle rettigheter uten hensyn til bostedsadresse. Medlemmer som har sitt medlemskap i andre lag kan delta i interesselagets aktiviteter med tale og forslagsrett. Disse medlemmene kan ikke velges til tillitsverv i laget eller på vegne av laget. Bare de medlemmer som har sitt hovedmedlemsskap i interesselaget, teller med ved fastsettelse av lagets representasjon og kan velges til tillitsverv i laget eller representere på vegne av laget 3. ÅRSMØTET 3.1 Årsmøtet i Oppland Arbeiderparti holdes hvert år i løpet av 1. kvartal og innkalles med minst 3 måneders varsel. Årsmøtets dagsorden skal følge innkallingen. Kommunepartiene avholder årsmøte før årsmøte i fylkespartiet. 3.2 Årsmøtet består av 126 utsendinger fra kommunepartiene. Disse fordeles proporsjonalt etter medlemstallet forutgående år, Alle kommunepartier skal være representert. Disse skal være valt av kommunepartienes medlemsmøte/ representantskap. 9

10 AUF i Oppland deltar med syv representanter med fulle rettigheter valgt av årsmøte eller representantskapet Til sammen består årsmøtet av 133 stemmeberettigede utsendinger. Fylkespartiets årsmøtevalgte styre er en del av årsmøtet og møter med tale- og forslagsrett. Stortingsgruppa, fylkestingsgruppa og andre innbudte gjester har talerett. 3.3 Antall utsendinger til årsmøtet beregnes ut fra innbetalt kontingent foregående år. Kommunepartiet plikter å kontrollere at utsendingene har betalt kontingent for det år årsmøtet holdes. Fullmaktsfristen er 5 uker. For sent innkomne fullmakter skal avvises. 3.4 Årsmøtet skal behandle årsmelding, ta stilling til de innsendte forslag, drøfte aktuelle politiske og organisatoriske spørsmål, samt foreta de vedtektsbestemte valg. Forslag som ønskes behandlet av årsmøtet må være partikontoret i hende senest seks uker før årsmøtet. For sent innkomne forslag kan ikke behandles av årsmøtet. Forslagsrett har kommunepartier, partilag, AUF i Opplands representantskap /årsmøte og fylkespartiets styre. De av årsmøtet valgte underutvalg kan fremme forslag gjennom styret. Årsmøtets dagsorden skal inneholde: 1. Åpning, konstituering. Herunder valg av redaksjonskomiteer. 2. Beretning for foregående kalender år 3. Vedtektsendringer. 4. Innledning og debatt om aktuelle organisatoriske / politiske spørsmål. 5. Redaksjonskomiteens innstilling på innkomne forslag og saker fremmet i årsmøtet. 6. Valg. 7. Avslutning. Styret kan avgjøre om andre punkter / saker skal inntas i dagsorden. 3.5 Styret velges samlet for to år. Styret skal ha en god regional sammensetning. Det velges personlige vararepresentanter. 10

11 3.6 Årsmøtet velger fylkespartiets representanter og vararepresentanter til Det norske Arbeiderpartis landsstyre. Oppland Arbeiderparti sin representant skal være den til en hver tid sittende leder og en av nestlederne slik at begge kjønn blir representert Årsmøtet kan innstille på fylkespartiets kandidat til Det norske Arbeiderpartis sentralstyre. Innstilling på kandidater til disse verv fremmes av valgkomiteen. Ved valg skal vedtekter for Det norske Arbeiderparti 12.9 følges. 3.7 Valgkomiteen velges av årsmøtet etter innstilling fra styret. Komiteen har 7 medlemmer, med personlig varamedlemmer. Ett medlem og varamedlem velges etter forslag fra AUF i Oppland. Valgkomiteens funksjonsperiode følger styrets Valgkomiteens leder kan ikke gjenvelges. Valgkomiteen innhenter forslag fra kommunepartiene og AUF i Oppland på tillitsvalgte. Komiteens syv medlemmer har alle fulle rettigheter. Partikontoret er komiteens sekretariat. Det velges personlige vararepresentanter for komiteens medlemmer. 3.8 Alle vedtak på årsmøtet, gjøres med alminnelig flertall. Oppnår et forslag ikke mer enn halvparten av stemmene, er det falt (stemmelikhet). Denne regel gjelder for alle avstemminger i partiets organer. Endring av formålsparagrafen må ha tilsutning fra 2/3 av utsendingene til årsmøtet. 3.9 Utsendinger til Det norske Arbeiderpartis landsmøte velges av årsmøtet etter følgende prinsipper: a. Valgkomiteen skal innhente forslag på utsendinger fra kommunepartiene. Om forslag ikke kommer inn, står komiteen fritt til å finne representanter fra kommunene. b. DNAs vedtekter skal overholdes. Tillegg nytt punkt b, dagens punkt b endres til punkt c b. for at ett kommuneparti skal ha rett på representasjon på landsmøtet, må kommunepartiet være à jour med innbetalingen til landsmøtefondet, jfr. 7 11

12 3.10 Ekstraordinært årsmøte innkalles når representantskapet bestemmer det eller når kommunepartier som representerer minst 2/5 deler av medlemmene krever det. Utsendingene til ekstra ordinært årsmøte skal være de samme som ved siste ordinære årsmøte (jfr. godkjente fullmakter) På ekstraordinært årsmøte kan bare behandles de saker som er oppført i sakslisten. Ekstraordinært fylkesårsmøte skal kunngjøres senest 8 uker før møtet finner sted For årsmøtets utsendinger, inkludert AUF, nyttes reisefordeling Fullmaktene til årsmøtet godkjennes av styret. Innregistrering til årsmøtet ivaretas av partikontoret. Funksjonærer og redaksjonskomité for å forberede innstillinger på innkomne forslag, velges av representantskapet etter innstilling fra styret. Siste setning endres til: Redaksjonskomite for å forberede innstilling på innkomne forslag velges av styret. Redaksjonskomite for innkomne saker velges på årsmøte, der leder og sekretær er den samme som i redaksjonskomiteen valgt av representantskapet. Stryke:.., der leder og sekretær er den samme som i redaksjonskomiteen valgt av representantskapet. 4. REPRESENTANTSKAPET 4.1 Oppland Arbeiderpartis høyeste myndighet mellom årsmøtene er representantskapet. Representantskapet innkalles med minst tre ukers varsel. 4.2 Representantskapet består av partistyret, kommunepartienes og AUF i Opplands valgte representanter, valgt av disses årsmøter etter følgende regler: Representantskapet består av 50 utsendinger fra kommunepartiene og 7 fra AUF i Oppland. Utsendingene fra kommunepartiene fordeles proporsjonalt etter medlemstall pr 31. desember foregående år. Alle kommunepartier skal være representert 12

13 Representantskapet består av til sammen 66 stemmeberettigede utsendinger. De kommunepartier som har mer enn en representant skal følge partiets vedtekter 12.9 (vedtatt av landsmøtet) ved valg av representanter og vararepresentanter. Kommunepartiet sørger for å velge tilstrekkelig antall varamedlemmer. Fylkespartiets styre, inkl AUFs medlem av styret, er også styre for representantskapet og tiltrer representantskapet med fulle rettigheter. Tiltreende til styret har tale og forslagsrett 4.3 Representantskapet behandler de politiske og organisatoriske saker som styret legger frem, eller som et flertall av kommunepartiene krever behandlet. Representantskapet behandler regnskap, budsjett og handlingsplan for fylkespartiet hvert år. Her er det en feil: 50 fra kommunepartiene+7 fra AUF + 10 i styret (årsmøtevalgte + AUF leder) blir 67. Tillegg ny setning: Kommunepartienes og AUF i Oppland sine representanter og vararepresentanter velges av organisasjonens årsmøte. Nytt avsnitt: Medlemmer av fylkespartiets styre kan ikke og faste medlemmer i fylkestinget bør ikke være representanter/vararepresentanter for kommunepartiene / AUF i Oppland i representant skapet. Representantskapet skal særlig behandle de politisk prinsipielle saker som angår fylkeskommunen og saker av felles interesse for primærkommunene. I behandling av regnskap og budsjett har styret ikke stemmerett 4.4 Partiets stortingsrepresentanter og lederne for fylkespartiets underutvalg har møterett med taleog forslagsrett. Partiets fylkestingsgruppe og de fem første vararepresentanter har tale og forslagsrett. Ved behandling av fylkeskommunale saker har gruppen også stemmerett 5. STYRET 5.1 Styret har den daglige ledelse av Oppland Arbeiderparti. Det består av 9 årsmøtevalgte medlemmer. Blant disse leder, to nestledere, studieleder og leder av kvinnettverket på fylkesnivå. I tillegg kommer en representant fra AUF med fulle rettigheter 13

14 I tillegg tiltrer følgende styret med tale og forslagsrett: fylkesordfører (hvis tilhører Arbeiderpartiet), fylkestingsgruppas leder, stortingsgruppa, LOs distriktssekretær, representant fra AOFs stedlige organisasjon, Framfylkingen, sentralstyremedlem. Disse har tale og forslagsrett. Tar ut representant fra AOFs stedlige organisasjon og representant fra Framfylkingen. AOF kan møte i studieutvalget. Styret skal i størst mulig grad dekke fylkets regioner. 5.2 For styremedlemmene velges det personlige vararepresentanter fra tilsvarende regioner. 5.3 Styret har anledning til å innkalle, fast eller til de enkelte saker, de personer styret mener det er behov for til enhver tid. 5.4 Leder, nestlederne, og leder av AUF utgjør fylkespartiets arbeidsutvalg (AU). AU treffer avgjørelse i saker det haster med, eller som er av mindre betydning. De kan forberede saker og fremme innstillinger for styret. AU har anledning til å innkalle, til de enkelte saker, de personer AU mener det er behov for til enhver tid. Alle protokoller fra møter i AU godkjennes av AU og forelegges styre til orientering. 5.5 Fylkessekretæren tiltrer og fører protokoller fra representantskaps-, styre- og AU-møter. Fylkessekretæren møter med tale- og forslagsrett, men ikke stemmerett. Fylkessekretæren forbereder saker til ovennevnte organer og kan fremme innstillinger. 5.6 Styret kan, når det finner det nødvendig, opprette adhoc utvalg med særlig ansvar for nærmere bestemte arbeidsområder. 5.7 Fylkespartiets regnskap føres av partikontoret. Regnskapet revideres av registrert revisor eller revisjonsselskap av registrerte revisorer. Utgifter til revisjon betales etter regning. Fylkessekretæren er fylkespartiets kasserer. Alle bilag skal attesteres av leder en gang pr. mnd. Økonomisk oversikt legges frem for styret tertialvis. 14

15 Årsmøtet velger en kontrollkomité på 3 medlemmer med 2 varamedlemmer som har som oppgave å kontrollere om de økonomiske disposisjoner er gjort i henhold til gjeldende vedtekter og vedtak. 5.8 Regnskap, revisjonsrapport og kontrollkomiteens beretning legges fram for representantskapet til godkjenning. 6. KONTINGENT Ingen endring foreslås 6.1 Kontingent til fylkespartiet fastsettes av DNAs landsmøte. 6.2 Kontingenten til landsmøtefondet fastsettes av representantskapet gjennom budsjettbehandlingen. Landsmøtefondet skal bidra til å dekke utgiftene til landsmøteutsendingene fra fylkespartiet 6.3 Landsmøtefondet skal baseres på kommunepartienes oppslutning ved kommunevalg. 7. MØTE- OG REPRESENTASJONSUTGIFTER Ingen endring foreslås 7.1 Tillitsvalgte i styret og de faste utvalg får dekket sine utgifter til reise og dokumentert tapt arbeidsfortjeneste etter de til enhver tid gjeldende satser fastsatt av OAPs styret og representantskapet ved budsjettbehandling. Tapt arbeidsfortjeneste gis etter AOFs stipendsatser. 7.2 Oppdraget skal være gitt av fylkespartiets styre før dekning kan kreves. Kosthold dekkes etter regning med unntak av landsmøter der AOFs diettsatser benyttes. 7.3 Utgifter for utsendinger til fylkespartiets årsmøte og andre møter i regi av Oppland Arbeiderparti, herunder representantskapsmøter, dekkes av representantens organisasjon. Ved slike møter skal det nyttes reisefordeling. 15

16 7.4 Ved representasjon på Det norske Arbeiderpartis landsmøte dekker fylkespartiet overnatting, reelle reiseutgifter på rimeligste måte, diett og tapt arbeidsfortjeneste etter AOFs satser. Disse utgifter dekkes over landsmøtefondet. 8. ADMINISTRASJONEN Ingen endring foreslås 8.1 Fylkespartiets styre har ansvaret for at administrasjonen har tilstrekkelige ressurser og tilfredsstillende arbeidsforhold. 8.2 Fylkessekretæren har den daglige ledelse av administrasjonen og skal påse at de arbeidsoppgaver styret pålegger blir utført innenfor de tidsfrister som kreves. 8.3 Lønns og arbeidsvilkår for arbeidstakere ansatt av fylkespartiet følger av tariffavtale. 8.4 Fylkessekretæren har budsjettansvar overfor styret. 9 NOMINASJON TIL STORTINGET 9.1 Nominasjonsprosessen skal følge de av Sentralstyret fastsatte tidsfrister. Nominasjonsmøte avholdes innen utgangen av november måned året før valgåret. 9.2 Oppland Arbeiderpartis nominasjonskomité består av 7 medlemmer med personlige varamedlemmer. Blant disse medlemmene skal AUF i Oppland være representert. AUF i Oppland fremmer selv forslag på medlem med personlig varamedlem. Nominasjonskomiteen velges av årsmøte etter innstilling fra valgkomiteen, etter forslag fra kommunepartiene / AUF i Oppland Partikontoret er komiteens sekretariat. 9.3 Kommunepartier og AUF i Oppland oppfordres til å sende forslag på kandidater de ønsker nominert. 16

17 Forslagsrett har å medlemsmøte / representantskap i kommunepartier og representantskapet i AUF i Oppland. Kandidatene skal være medlemmer av partiet. Forslagene skal sendes nominasjonskomiteen ved partikontoret innen fastsatt frist. 9.4 Nominasjonskomiteens foreløpige listeforslag sendes AUF i Oppland, kommunepartiene og partiavdelingene. Kommunepartiene samordner lokalorganisasjonens merknader. 9.5 Hele nominasjonsprosessen skal være åpen og tilgjengelig for offentligheten. Forslag på kandidater sendt nominasjonskomiteen offentliggjøres fortløpende. Herfra unntatt de interne forhandlinger i nominasjonskomiteen. Nominasjonskomiteens foreløpige listeforslag, med eventuelle dissenser, og begrunnelse, er offentlig. 9.6 Nominasjonsmøtet består av 133 representanter, hvorav 7 fra AUF i Oppland. De øvrige 126 representantene velges av kommunepartiene. Representantene fra kommunepartiene fordeles på samme måte som for årsmøtet. Nominasjonsmøtet innkalles med minst tre måneders frist. Fullmaktsfristen er fem uker. 9.7 Det kan ikke nomineres kandidater som tar avstand fra Det norske Arbeiderpartis og Oppland Arbeiderpartis program eller deler av disse. 9.8 Representanter til nominasjonsmøte velges av kommunepartienes medlemsmøte / representantskapsmøte, og av AUF i Oppland. Representantene velges av medlems- / representantskapsmøte etter at nominasjonskomiteens endelige listeforslag er lagt fram. Kommunepartienes møter som velger utsendinger innkalles med minst en ukes varsel. Møte kunngjøres offentlig. NY 9.10 (følger av landsmøtevedtak): Et medlem av nominasjons- eller valgkomité er å anse som inhabil når han/hun er foreslått nominert. Nominasjons- og valgkomiteen skal vurdere vedkommendes habilitet når han/hun er eller har vært gift eller samboer med foreslått person. I tilfeller hvor et medlem av nominasjons- eller valgkomiteen blir vurdert som inhabil skal vedkommende tre ut av komiteen og varamedlem trer inn som nytt fast medlem i komiteen. 17

18 Valg av utsendinger skal følge DNAs vedtekter Rådgivende medlemsavstemming i nominasjonsprosessen kan gjennomføres etter retningslinjer utarbeidet av styret. 10 NOMINASJON TIL FYLKESTINGET 10.1 Styret fastsetter tidsfrister for nominasjonsprosessen foran fylkestingsvalg. Nominasjonsmøte avholdes innen utgangen av november måned året før valgåret Oppland Arbeiderpartis nominasjonskomité består av 7 medlemmer med personlige varamedlemmer. Blant disse medlemmene skal AUF i Oppland være representert. AUF i Oppland fremmer selv forslag på medlem med personlig varamedlem. Nominasjonskomiteen velges av årsmøte etter innstilling fra valgkomiteen, etter forslag fra kommunepartiene / AUF i Oppland. Partikontoret er komiteens sekretariat Kommunepartier og AUF i Oppland oppfordres til å sende forslag på kandidater de ønsker nominert. Forslagsrett har å medlemsmøte / representantskap i kommunepartier og representantskapet i AUF i Oppland. Kandidatene skal være medlemmer av partiet. Forslagene skal sendes nominasjonskomiteen ved partikontoret innen fastsatt frist Listen settes opp på fritt geografisk grunnlag, dog skal en søke å få en god geografisk dekning av fylket. Ved nominering skal DNAs vedtekter 12.9 følges. Nominasjonskomiteen skal ved oppsett av listeforslag søke å ta hensyn til god differensiering av alder, yrker og bransjer Nominasjonskomiteens foreløpige listeforslag 18

19 skal sendes kommunepartiene til behandling. Listeforslaget skal omfatte forslag på ordfører og varaordfører. Kommunepartiene skal sende endringsforslag til nominasjonskomiteen ved partikontoret innen fastsatt frist Hele nominasjonsprosessen skal være åpen og tilgjengelig for offentligheten. Forslag på kandidater sendt nominasjonskomiteen offentliggjøres fortløpende. Herfra unntatt de interne forhandlinger i nominasjonskomiteen. Nominasjonskomiteens foreløpige listeforslag, med eventuelle dissenser, og begrunnelse, er offentlig Nominasjonsmøtet består av 133 representanter, hvorav 7 fra AUF i Oppland. De øvrige 126 representantene velges av kommunepartiene. Representantene fra kommunepartiene fordeles på samme måte som for årsmøtet. Nominasjonsmøtet innkalles med minst tre måneders frist. Fullmaktsfristen er fem uker Det kan ikke nomineres kandidater som tar avstand fra Det norske Arbeiderpartis og Oppland Arbeiderpartis program eller deler av disse 10.9 Representanter til nominasjonsmøte velges av kommunepartienes medlemsmøte / representantskapsmøte, og av AUF i Oppland. Representantene velges av medlems- / representantskapsmøte etter at nominasjonskomiteens endelige listeforslag er lagt fram. Kommunepartienes møter som velger utsendinger innkalles med minst en ukes varsel. Møte kunngjøres offentlig. Valg av utsendinger skal følge DNAs vedtekter NY (følger av landsmøtevedtak): Et medlem av nominasjons- eller valgkomité er å anse som inhabil når han/hun er foreslått nominert. Nominasjons- og valgkomiteen skal vurdere vedkommendes habilitet når han/hun er eller har vært gift eller samboer med foreslått person. I tilfeller hvor et medlem av nominasjons- eller valgkomiteen blir vurdert som inhabil skal vedkommende tre ut av komiteen og varamedlem trer inn som nytt fast medlem i komiteen. 11 FORHOLDET TIL FYLKESTINGSGRUPPEN 11.1 Oppland Arbeiderpartis fylkeskommunale tillitsvalgte plikter å sette seg inn i de til enhver tid 19

20 gjeldende vedtekter, retningslinjer og programmer for DNA og Oppland Arbeiderparti. Disse vedtekter, retningslinjer, vedtak og programmer er forpliktende for tillitsvalgtes arbeid i fylkeskommunen Styret skal etter et fylkestingsvalg, innkalle til et fellesmøte mellom partiets representanter i det nye fylkesting og representantskapet. Fellesmøtet velger, etter innstilling fra styret, kandidater til gruppestyre, fylkesutvalg, medlemmer til valgnemnd og andre viktige utvalg. Øvrige valg avgjøres av gruppemøtene Fylkespartiets styre gir fullmakt til en forhandlingsdelegasjon som på vegne av fylkespartiet skal forhandle frem posisjoner i forkant av konstituering av fylkestinget. OAPs fylkesordførerkandidat og fylkespartileder skal være en del av forhandlingsdelegasjonene. Fullmakten skal gi rammer og strategi for forhandlingene. Delegasjonen legger fram innstilling som behandles i representantskapet Partiets leder, fylkesordføreren (når denne kommer fra partiet) og fylkessekretæren møter i gruppestyret. De to førstnevnte med fulle rettigheter Partiets leder og de to nestledere møter i gruppemøte med fulle rettigheter. AUF velger et medlem som møter i gruppemøtene, med fulle rettigheter. LOs distriktssekretær tiltrer gruppemøte med tale og forslagsrett 11.6 Gruppestyret skal bestå av fem medlemmer pluss de tiltredende. Det skal av fellesmøtet velges leder, nestleder/sekretær og tre styremedlemmer Alle viktige saker som skal opp i fylkestinget, skal drøftes i gruppemøte. Det skal føres protokoll fra møtene, og gruppen skal legge frem en årsmelding til fylkespartiets styre. Gruppens medlemmer i fylkesutvalget skal holde gruppemøter forut for møtene i fylkesutvalget. 2. setning endres til:..en årsmelding til fylkespartiets årsmøte. 20

21 Fylkespartiets leder og fylkessekretær har møterett i fylkesutvalgsgruppen. Partikontoret er fylkestingsgruppens sekretariat Gruppens medlemmer i fylkets komiteer og utvalg har plikt til å ta kontakt med gruppeleder i fylkestinget, før saker av større økonomisk eller prinsipielt omfang behandles Gruppeleder i fylkestinget har det fulle ansvar for kontakten til partiledelsen og plikter å informere om saker av politisk betydning Hvor disse retningslinjer ikke er dekkende, gjelder Landspartiets lover og retningslinjer. Ved alle valg legges DnA sine vedlekter 12.9 tilgrunn Ny (dagens blir 11.11) Vedtak i fylkestingsgruppa eller i fylkespartiets organer er bindende. Ønsker noen å stå fritt i forhold til slike vedtak, må fylkestingsgruppa eller fylkespartiet ta avgjørelse om dette. 12 FORSKJELLIG Ingen endring foreslås 12.1 Fylkespartiet innkaller til konferanser og møter når de finner det nødvendig. Det skal utarbeides en samlet plan for aktiviteter i fylkespartiet Endringer i disse vedtekter kan bare gjøres av et årsmøte og krever flertall blant utsendingene på årsmøte. For å være gyldig, må vedtektene være godkjent av Sentralstyret i Det norske Arbeiderparti Dersom Oppland Arbeiderparti skulle bli oppløst, skal dets eiendeler tilfalle Det norske Arbeiderparti Den som har personlige eller familiære interesser (økonomiske, foretningsmessige mv.) i en sak som behandles i partiets organer eller i kommunestyregruppe, fylkestingsgruppe, mv. er å anse som inhabile og kan således ikke ta del i behandlingen av saken For forhold som ikke dekkes av disse vedtekter, gjelder bestemmelsene i lover og retningslinjer for Det norske Arbeiderparti og retningslinjer som partiets landsmøte har vedtatt. 21

22 13 RÅDGIVENDE URAVSTEMNINGER Ingen endring foreslås 13.1 Representantskapet kan vedta å søke råd i viktige politiske og organisatoriske saker i form av rådgivende uravstemning blant partiets medlemmer Representantskapet/styret har ansvaret for at det utarbeides et beslutningsgrunnlag som i tilstrekkelig grad belyser saken som skal avgjøres Fylkespartiets administrasjon har ansvaret for at uravstemningen gjennomføres på en forsvarlig måte, etter nærmere retningslinjer fastsatt av representantskapet/styret Vurdering av rådgivende uravstemning skal alltid gjøres i forkant av sakers behandling. 14 KVINNENETTVERK PÅ FYLKESNIVÅ Organisering av kvinnettverket i Oppland Arbeiderparti reguleres av Retningslinjer for Arbeiderpartiets kvinnenettverk, vedtatt av landsmøtet. Ingen endring foreslås RETNINGSLINJER FOR KOMMUNALUTVALGET Ingen endring foreslås Kommunalutvalget er rådgivende organ for Oppland Arbeiderparti. Det skal bistå styret med å hevde en kommunalpolitikk i fylket som er i samsvar med Det norske Arbeiderpartis program og retningslinjer. Kommunalutvalget skal i samarbeid med styret planlegge kommunalkonferanser og hjelpe til med å fremme samarbeid mellom kommunestyregruppene. Utvalget består av 6 årsmøtevalgte representanter, hvorav en er fra AUF i Oppland og en fra fylkestingsgruppa. Blant de årsmøtevalgte representantene skal enten Gjøvik eller Lillehammer være representert. Utvalget velges blant formannskaps- og fylkesutvalgsmedlemmer. Det er to tiltredende til utvalget: stortingsgruppa og OAPs fremste representant i KS Oppland sitt styre Partikontoret er sekretariat for utvalget. 22

VEDTEKTEROG RETNINGSLINJERFOR OPLANDARBEIDERPARTI

VEDTEKTEROG RETNINGSLINJERFOR OPLANDARBEIDERPARTI VEDTEKTEROG RETNINGSLINJERFOR OPLANDARBEIDERPARTI VEDTEKTER OG RETNINGSLINJER FOR OPPLAND ARBEIDERPARTI 1. FORMÅL Oppland Arbeiderparti skal arbeide for Det norske Arbeiderparti etter de retningslinjer

Detaljer

Retningslinjer for Øvre Eiker Arbeiderparti

Retningslinjer for Øvre Eiker Arbeiderparti Retningslinjer for Øvre Eiker Arbeiderparti 1 Formål Øvre Eiker Arbeiderparti skal i samarbeid med lokallagene arbeide for Arbeiderpartiet etter de retningslinjer som partiet har lagt fram i program, vedtekter

Detaljer

Buskerud Arbeiderpartis vedtekter

Buskerud Arbeiderpartis vedtekter Buskerud Arbeiderpartis vedtekter Vedtatt 13. mars 2010 1 FORMÅL Buskerud Arbeiderparti arbeider for Det norske Arbeiderparti etter de retningslinjer som partiet har lagt fram i program, vedtekter og vedtak.

Detaljer

Vedtekter Østfold Arbeiderparti vedtatt på årsmøtet 2014

Vedtekter Østfold Arbeiderparti vedtatt på årsmøtet 2014 1 Formål... 2 2 Fylkespartiet... 2 3 Likestilling... 2 4 Direkte medlemskap... 2 5 Registrering av styreverv og økonomiske interesser... 2 6 Kontingenten... 2 7 Årsmøtet... 2 8 Representantskapet... 3

Detaljer

Vedtektene bygger på Retningslinjer for kommunepartier, vedtatt av Det norske Arbeiderpartis landsmøte 2007.

Vedtektene bygger på Retningslinjer for kommunepartier, vedtatt av Det norske Arbeiderpartis landsmøte 2007. VEDTEKTER FOR SØRREISA ARBEIDERPARTI Vedtektene bygger på Retningslinjer for kommunepartier, vedtatt av Det norske Arbeiderpartis landsmøte 2007. Vedtektene er vedtatt i Sørreisa Arbeiderpartis årsmøte

Detaljer

Vedtekter for Fredrikstad Arbeiderparti

Vedtekter for Fredrikstad Arbeiderparti Vedtekter for Fredrikstad Arbeiderparti Vedtektene er bygget på Arbeiderpartiets vedtekter og retningslinjer for kommunepartiene, partiavdelingene (heretter «partilaga») og kvinnenettverket vedtatt på

Detaljer

1 Formål. 2 Organisasjonens oppbygging. 3 Årsmøter. Vedtekter for Lenvik Arbeiderparti

1 Formål. 2 Organisasjonens oppbygging. 3 Årsmøter. Vedtekter for Lenvik Arbeiderparti Vedtekter for Lenvik Arbeiderparti 1 Formål Arbeiderpartiet vil skape et rettferdig samfunn som sikrer alle menneskers likeverd. Vi bygger på verdiene frihet, likhet og solidaritet. Arbeiderpartiet vil

Detaljer

FORSLAG TIL VEDTEKTER FORRINGERIKE ARBEIDERPARTI - ÅRSMØTE

FORSLAG TIL VEDTEKTER FORRINGERIKE ARBEIDERPARTI - ÅRSMØTE FORSLAG TIL VEDTEKTER FOR RINGERIKE ARBEIDERPARTI ÅRSMØTE 14.02.15 1 Vedtatt dd.02.2015 Innhold VEDTEKTER FOR RINGERIKE ARBEIDERPARTI. 3 1 Formål.3 2 Organisasjonens oppbygging.3 3 Årsmøtet.. 3 4 Medlemsmøtet

Detaljer

Vestfold SV er SVs talerør i parlamentariske og utenomparlamentariske sammenhenger

Vestfold SV er SVs talerør i parlamentariske og utenomparlamentariske sammenhenger VEDTEKTER FOR VESTFOLD SV med virkning fra 4. febr. 2017 1 NAVN Partiets navn er Vestfold SV Vestfold Sosialistisk Venstreparti 2 FORMÅL Vestfold SV er fylkesorganisasjonen til SV i Vestfold. Vestfold

Detaljer

VEDTEKTER FOR TELEMARK ARBEIDERPARTI

VEDTEKTER FOR TELEMARK ARBEIDERPARTI VEDTEKTER FOR TELEMARK ARBEIDERPARTI 1 Formål Telemark Arbeiderparti arbeider for Arbeiderpartiet etter de retningslinjer som partiet har lagt fram i programmer, vedtekter og vedtak. Fylkespartiet skal

Detaljer

Vedtekter for Nesodden Arbeiderparti

Vedtekter for Nesodden Arbeiderparti Nesodden Arbeiderparti Vedtekter for Nesodden Arbeiderparti Vedtatt på ekstraordinært årsmøte, 7. oktober 2008. Godkjent styret i Akershus Arbeiderparti 27. november 2008 med endringer i e-post av 10.

Detaljer

VEDTEKTER FOR TELEMARK ARBEIDERPARTI

VEDTEKTER FOR TELEMARK ARBEIDERPARTI VEDTEKTER FOR TELEMARK ARBEIDERPARTI 1 Formål Telemark Arbeiderparti arbeider for Arbeiderpartiet etter de retningslinjer som partiet har lagt fram i programmer, vedtekter og vedtak. Fylkespartiet skal

Detaljer

Sarpsborg Arbeiderparti

Sarpsborg Arbeiderparti Organisasjonen Langsiktige mål for Sarpsborg Arbeiderparti Sarpsborg Arbeiderparti skal fortsatt være byens ledende parti og vinne valg. Engasjere flere medlemmer og sympatisører i politikkutformingen

Detaljer

Årsmøte Oppland Arbeiderparti 8. - 9. mars 2014

Årsmøte Oppland Arbeiderparti 8. - 9. mars 2014 Årsmøte Oppland Arbeiderparti 8. - 9. mars 2014 2 INNHOLDSFORTEGNELSE Kjøreplan årsmøte 2014...................................................................... s. 6 Dagsorden...................................................................................

Detaljer

Hefte 1 - Innkomne forslag innen fristen Innstilling fra sentralstyret til landsstyret

Hefte 1 - Innkomne forslag innen fristen Innstilling fra sentralstyret til landsstyret Hefte 1 - Innkomne forslag innen fristen Innstilling fra sentralstyret til landsstyret 737 Innhold Vedtekter... 740 Vedtekter for Arbeiderpartiet - 5 Kommunepartiene... 740 351... 740 Suldal Arbeiderparti

Detaljer

Vedtekter og retningslinjer vedtatt av Arbeiderpartiets 63. ordinære Landsmøte 2011 VEDTEKTER FOR ARBEIDERPARTIET...2

Vedtekter og retningslinjer vedtatt av Arbeiderpartiets 63. ordinære Landsmøte 2011 VEDTEKTER FOR ARBEIDERPARTIET...2 Innhold VEDTEKTER FOR ARBEIDERPARTIET...2 1 Formål...2 2 Navn...2 3 Medlemskap...2 4 Partiavdelingene...2 5 Kommunepartiene...2 6 Fylkespartiene...2 7 Landsmøtet...3 8 Landsstyret...3 9 Sentralstyret...4

Detaljer

Vedtekter for Arbeiderpartiet i Bergen

Vedtekter for Arbeiderpartiet i Bergen Vedtekter for Arbeiderpartiet i Bergen Arbeiderpartiet i Bergen Endret sist på årsmøtet 06.02.2016 Vedtekter for Arbeiderpartiet i Bergen Innholdsfortegnelse 1 Formål 2 2 Organisasjon 2 3 Årsmøte 2 4 Representantskap

Detaljer

Tilleggsvedtekter for Hedmark SV fremlagt for årsmøtet 2012 Disse vedtekter er å regne som organisasjonens lover.

Tilleggsvedtekter for Hedmark SV fremlagt for årsmøtet 2012 Disse vedtekter er å regne som organisasjonens lover. Tilleggsvedtekter for Hedmark SV fremlagt for årsmøtet 2012 Disse vedtekter er å regne som organisasjonens lover. Merk: Tilleggsvedtektene for Hedmark SV har samme - nummer som tilsvarende paragrafer for

Detaljer

Vedtekter for Demokratene i Norge vedtatt på partiets landsmøte 18. februar 2017.

Vedtekter for Demokratene i Norge vedtatt på partiets landsmøte 18. februar 2017. Vedtekter for Demokratene i Norge vedtatt på partiets landsmøte 18. februar 2017. 1 Navn og formål Disse vedtektene gjelder for Demokratene i Norge, som er et registrert politisk parti. Ved navnsetting

Detaljer

ARBEIDERPARTIETS VEDTEKTER. vedtatt på ARBEiderpartiets landsmøte 2015. Arbeiderpartiet.no

ARBEIDERPARTIETS VEDTEKTER. vedtatt på ARBEiderpartiets landsmøte 2015. Arbeiderpartiet.no ARBEIDERPARTIETS VEDTEKTER vedtatt på ARBEiderpartiets landsmøte 2015 Arbeiderpartiet.no INNHOLD VEDTEKTER FOR ARBEIDERPARTIET... 2 1 Formål... 2 2 Navn... 2 3 Medlemskap... 2 4 Partiavdelingene... 2 5

Detaljer

Vedtekter. for. Oslo Arbeiderparti. Vedtatt på årsmøtet i 2014

Vedtekter. for. Oslo Arbeiderparti. Vedtatt på årsmøtet i 2014 Vedtekter for Oslo Arbeiderparti Vedtatt på årsmøtet i 2014 1 Innholdsfortegnelse side 1) Formål 3 2) Medlemskap 3 3) Kontingent 3 4) Partiavdelingene 3 5) Bydelspartiene 4 6) Årsmøtet 4 7) Representantskapet

Detaljer

Vedtekter og retningslinjer vedtatt av Arbeiderpartiets 64. ordinære Landsmøte 2013

Vedtekter og retningslinjer vedtatt av Arbeiderpartiets 64. ordinære Landsmøte 2013 - 1 - Innhold VEDTEKTER FOR ARBEIDERPARTIET... 3 1 Formål... 3 2 Navn... 3 3 Medlemskap... 3 4 Partiavdelingene... 3 5 Kommunepartiene... 4 6 Fylkespartiene... 4 7 Landsmøtet... 4 8 Landsstyret... 5 9

Detaljer

Vedtekter. for. Oslo Arbeiderparti. Vedtatt på årsmøtet i 2010

Vedtekter. for. Oslo Arbeiderparti. Vedtatt på årsmøtet i 2010 Vedtekter for Oslo Arbeiderparti Vedtatt på årsmøtet i 2010 1 Innholdsfortegnelse side 1) Formål 3 2) Medlemskap 3 3) Kontingent 3 4) Partiavdelingene 3 5) Bydelspartiene 4 6) Årsmøtet 4 7) Representantskapet

Detaljer

VEDTEKTER FOR RINGERIKE ARBEIDERPARTI

VEDTEKTER FOR RINGERIKE ARBEIDERPARTI VEDTEKTER FOR RINGERIKE ARBEIDERPARTI Revidert utgave til behandling på årsmøte 11. februar 2017 Innhold VEDTEKTER FOR RINGERIKE ARBEIDERPARTI 1 Formål...3 2 Organisasjonens oppbygging....3 3 Årsmøtet....

Detaljer

Forslag til kapittel 4 Forslag 1 Forslagstiller Vedtektskomiteen Dokument Vedtekter Plassering 4-5 B Type forslag Tillegg Tekst Medlemsmøte

Forslag til kapittel 4 Forslag 1 Forslagstiller Vedtektskomiteen Dokument Vedtekter Plassering 4-5 B Type forslag Tillegg Tekst Medlemsmøte Forslag til kapittel 4 Forslag 1 Forslagstiller Vedtektskomiteen Plassering 4-5 B Tekst Medlemsmøte Det øverste organet mellom årsmøtene er medlemsmøtet. Styret kan kalle inn til medlemsmøtet med minst

Detaljer

Vedtekter for Demokratene i Norge, vedtatt av landsmøtet 28. mars, 2015

Vedtekter for Demokratene i Norge, vedtatt av landsmøtet 28. mars, 2015 Vedtekter for Demokratene i Norge, vedtatt av landsmøtet 28. mars, 2015 (Med forbehold om enkelte endringer som kan komme når protokollen for landsmøtet 2015 er ferdigstilt. Der ble det også vedtatt noen

Detaljer

VEDTEKTER FOR AKERSHUS SOSIALISTISK VENSTREPARTI

VEDTEKTER FOR AKERSHUS SOSIALISTISK VENSTREPARTI Sak 6: Vedtekter Vedtekts komitéen foreslår følgende endring av vedtektene: Forslag 1: 8 Partiskatt 8.1 Alle Akershus SVs folkevalgte betaler en partiskatt på 10 % av godtgjørelsen (lønn eller honorar)

Detaljer

Vedtekter Østfold Venstre, vedtatt på årsmøtet i Østfold Venstre 8. februar 2014

Vedtekter Østfold Venstre, vedtatt på årsmøtet i Østfold Venstre 8. februar 2014 Vedtekter for Østfold Venstre Vedtatt på årsmøtet i Østfold Venstre 8. februar 2014. 1. FORMÅL Østfold Venstre har til formål å arbeide aktivt for Venstres sak i fylket i samsvar med Venstres hovedvedtekter

Detaljer

VEDTEKTER FOR BUKSERUD SOSIALISTISK VENSTREPARTI Sist endret på årsmøtet i 2016

VEDTEKTER FOR BUKSERUD SOSIALISTISK VENSTREPARTI Sist endret på årsmøtet i 2016 VEDTEKTER FOR BUKSERUD SOSIALISTISK VENSTREPARTI Sist endret på årsmøtet i 2016 1. NAVN Buskerud Sosialistisk Venstreparti, som kortform kan brukes Buskerud SV. 2. FORMÅL OG FUNKSJON Buskerud SV er fylkesorganisasjonen

Detaljer

Fellesvedtekter - kommuneforeninger. Vedtatt av Sentralstyret 6. juni 2016, justert av Arbeidsutvalget etter fullmakt 24. juni 2016.

Fellesvedtekter - kommuneforeninger. Vedtatt av Sentralstyret 6. juni 2016, justert av Arbeidsutvalget etter fullmakt 24. juni 2016. Fellesvedtekter - kommuneforeninger Vedtatt av Sentralstyret 6. juni 2016, justert av Arbeidsutvalget etter fullmakt 24. juni 2016. Fellesvedtekter for Høyres kommuneforeninger Vedtekter for Høyres kommuneforeninger.

Detaljer

VEDTEKTER FOR AUF I BUSKERUD

VEDTEKTER FOR AUF I BUSKERUD VEDTEKTER FOR AUF I BUSKERUD DEL 1. GENERELLE BESTEMMELSER Kapitel 1. Navn, formål og oppgaver 1-1. Navn Fylkeslagets navn er AUF i Buskerud. 1-2. Organisering Fylkeslaget er Arbeidernes Ungdomsfylkings

Detaljer

Årsmøte Ringerike Arbeiderparti

Årsmøte Ringerike Arbeiderparti Årsmøte Ringerike Arbeiderparti 14 februar 2015 Kl. 10:00 Ringerike folkehøgskole ringerike.arbeiderparti.no 1 ProtokollRingerikeArbeiderparti Årsmøte2015 Dato:Lørdag14februar2015 Tid:10:00 16.00 Sted:Ringerikefolkehøgskole

Detaljer

VEDTEKTER FOR FAGERSTRAND IDRETTSFORENING

VEDTEKTER FOR FAGERSTRAND IDRETTSFORENING VEDTEKTER FOR FAGERSTRAND IDRETTSFORENING Vedtatt på årsmøtet 28. februar 2006.. 1. (Formål) Foreningen er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Foreningens formål er å drive

Detaljer

Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening

Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening Stiftet 15. november 1999. Org. nr 981 310 950. Foreningen er selveiende. 1. Navn 1-1 Organisasjonens navn er Norsk kommunikasjonsforening. Navnet kan forkortes

Detaljer

VEDTEKTER FOR NORGES DØVEFORBUND (etter siste endringer på Landsmøtet 2013)

VEDTEKTER FOR NORGES DØVEFORBUND (etter siste endringer på Landsmøtet 2013) VEDTEKTER FOR NORGES DØVEFORBUND (etter siste endringer på Landsmøtet 2013) 1. Navn Organisasjonen er stiftet 18. mai 1918. Ved stiftelsen fikk den navnet Norske Døves Landsforbund. I 1977 ble navnet endret

Detaljer

NORMALVEDTEKTER FOR FYLKES- OG REGIONLAG I VENSTRE Vedtatt av Venstres landsstyre

NORMALVEDTEKTER FOR FYLKES- OG REGIONLAG I VENSTRE Vedtatt av Venstres landsstyre NORMALVEDTEKTER FOR FYLKES- OG REGIONLAG I VENSTRE Vedtatt av Venstres landsstyre 27.02.2011 Normalvedtekter for Venstres fylkes- og regionlag skal bygge på prinsippene i Venstres vedtekter og vedtas av

Detaljer

Vedtekter for Oslo Venstre

Vedtekter for Oslo Venstre Vedtekter for Oslo Venstre Vedtatt på ekstraordinært årsmøte.. og revidert siste gang på ordinært årsmøte. februar. februar 0 INNHOLD: INNHOLD:... FORMÅL... MEDLEMSKAP... LAGETS OPPBYGGING OG ORGANER...

Detaljer

NORMALVEDTEKTER FOR LOKALLAG I VENSTRE Vedtatt av Venstres landsstyre

NORMALVEDTEKTER FOR LOKALLAG I VENSTRE Vedtatt av Venstres landsstyre NORMALVEDTEKTER FOR LOKALLAG I VENSTRE Vedtatt av Venstres landsstyre 14.06.2013 Normalvedtekter for Venstres lokallag skal bygge på prinsippene i Venstres vedtekter og vedtas av landsstyret. 1. FORMÅL.

Detaljer

Vedtekter for Seniornett Norge

Vedtekter for Seniornett Norge Vedtekter for Seniornett Norge 1 NAVN OG FORMÅL Vedtatt 27.10.1997, siste revisjon 09.05.2015 Forslag til Landsmøte 5. mai 2017 Seniornett Norge, med kortform SN, er en selvstendig og landsomfattende organisasjon,

Detaljer

VEDTEKTER NORSK KOMMUNIKASJONSFORENING

VEDTEKTER NORSK KOMMUNIKASJONSFORENING Side 1 av 5 Norsk kommunikasjonsforening er en landsomfattende organisasjon som arbeider for å fremme profesjonell og etisk forsvarlig informasjon. Norsk kommunikasjonsforening er partipolitisk uavhengig.

Detaljer

Kapittel 4: Lokallaget

Kapittel 4: Lokallaget Sist endret på årsmøtet 2017 Merk: Tilleggsvedtektene for Oslo SV har samme -nummer som tilsvarende paragrafer for SV sentralt, men i tillegg har Oslo SV også en bokstav B, C, D eller E. Kapitlene 1, 2

Detaljer

Oppland Arbeiderpartis årsmøte 2013 avholdes på Quality Hotel Strand, Gjøvik, lørdag 9. og søndag 10. mars 2013.

Oppland Arbeiderpartis årsmøte 2013 avholdes på Quality Hotel Strand, Gjøvik, lørdag 9. og søndag 10. mars 2013. Til Kommunepartiene OPPLAND ARBEIDERPARTI Folkets Hus Postboks 611 2809 Gjøvik Telefon: 61 18 79 75 Telefaks: 61 18 79 79 Mail: oppland@arbeiderpartiet.no Web: oppland.arbeiderparti.no Vår dato: Referanse

Detaljer

NORMALVEDTEKTER FOR SANDNES VENSTRE Vedtatt av Venstres landsstyre 19.10.2014

NORMALVEDTEKTER FOR SANDNES VENSTRE Vedtatt av Venstres landsstyre 19.10.2014 NORMALVEDTEKTER FOR SANDNES VENSTRE Vedtatt av Venstres landsstyre 19.10.2014 Normalvedtekter for Venstres lokallag skal bygge på prinsippene i Venstres vedtekter og vedtas av landsstyret. 1. FORMÅL Sandnes

Detaljer

SAK 1: Åpning og konstituering

SAK 1: Åpning og konstituering Sakspapir SVs 19. ordinære landsmøte 25. 27. mars 2011 Lillestrøm SAK 1: Åpning og konstituering Forslagsnummer 1.01: Saksliste Forslagsnummer 1.02: AUs forslag til dagsorden Forslagsnummer 1.03: Landsstyrets

Detaljer

Begrunnelse: Synes det er greit at lokallaga velger delegater fra eget lokallag og at dette er spesifisert. Innstilles vedtatt.

Begrunnelse: Synes det er greit at lokallaga velger delegater fra eget lokallag og at dette er spesifisert. Innstilles vedtatt. Sak 6: Vedtekter Vedtektskomiteen innstillinger: Komiteen har bestått av: Helle Linné Eriksen (leder), Trond Vatne, Ingvar Kolbjørnsen, Torhild Hellstrøm, og Ingrid Angvik. V1 Forslagstiller: Rælingen

Detaljer

NOTAT. LM tid og sted

NOTAT. LM tid og sted NOTAT Til: Fra: LS AU LM 2017 - tid og sted I følge NJs vedtekter (se utdrag av vedtektene under) skal NJs landsmøte avholdes annet hvert år. Det er LS som vedtar tid og sted for landsmøtet. Ordinært landsmøte

Detaljer

Vedtekter. for Norsk kulturskoleråd

Vedtekter. for Norsk kulturskoleråd Vedtekter for Norsk kulturskoleråd Vedtatt av Norsk kulturskoleråds landsmøte, 20. oktober 2016 1 VEDTEKTER Innhold KAPITTEL 1: NAVN OG ORGANISASJONSFORM... 3 1.1 Navn... 3 1.2 Formål... 3 1.3 Organisasjon...

Detaljer

Vedtekter. for. Det norske Skogselskap

Vedtekter. for. Det norske Skogselskap Vedtekter for Det norske Skogselskap Vedtatt på landsmøtet 2007 Vedtekter for Det norske Skogselskap 1: Selskapets formål Det norske Skogselskap er en landsomfattende organisasjon som har til formål å

Detaljer

Landsplan Fylkene - Lokalt

Landsplan Fylkene - Lokalt Revidert på Landsmøtet 2014 LOVER KrF Kvinner Landsplan Fylkene - Lokalt I ORGANISASJON 1 KrF Kvinner er en selvstendig organisasjon der alle kvinner i KrF er medlem. 2 KrF Kvinner er organisert på fylkes-

Detaljer

komiteen. Komiteen skal være bredt sammensatt, også geografisk. Fylkesstyret skal ha én

komiteen. Komiteen skal være bredt sammensatt, også geografisk. Fylkesstyret skal ha én Sak 6. Vedtekter 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 Sak 6.1 Forslag til vedtektsendringer med innstilling fra fylkesstyret

Detaljer

VEDTEKTER FOR NORDLAND FYLKESLAG AV VENSTRE vedtatt av fylkesårsmøtet februar 2015

VEDTEKTER FOR NORDLAND FYLKESLAG AV VENSTRE vedtatt av fylkesårsmøtet februar 2015 VEDTEKTER FOR NORDLAND FYLKESLAG AV VENSTRE vedtatt av fylkesårsmøtet 14. 15. februar 2015 1. FORMÅL Nordland Venstre har til formål å arbeide aktivt for Venstres sak i fylket i samsvar med Venstres hovedvedtekter

Detaljer

VEDTEKTER Norges Korforbund NORDRE NORDLAND

VEDTEKTER Norges Korforbund NORDRE NORDLAND VEDTEKTER Norges Korforbund NORDRE NORDLAND Vedtatt på landsmøtet 17. Og 18. september 2016 Lokale tilleggsvedtekter for Norges Korforbund Nordre Nordland vedtatt på årsmøtet 18. mars 2017 1 1 ORGANISASJON

Detaljer

Vedtekter for Halsa Næringsforening

Vedtekter for Halsa Næringsforening Vedtekter for Halsa Næringsforening av 11.05.2016 1 Navn Foreningens navn er HALSA NÆRINGSFORENING 2 Formål Halsa Næringsforening skal bidra til å skape engasjement og ivre for næringsutvikling i Halsa

Detaljer

Forslag til reviderte Vedtekter

Forslag til reviderte Vedtekter Seniornett Norge Forslag til reviderte Vedtekter Forklaring: Venstre kolonne er dagens Vedtekter og Høre kolonne inneholder det reviderte forslaget. I området mellom de ulike paragrafene er det satt inn

Detaljer

VEDTEKTER Norges Korforbunds DISTRIKTSLEDD

VEDTEKTER Norges Korforbunds DISTRIKTSLEDD VEDTEKTER Norges Korforbunds DISTRIKTSLEDD Vedtatt på landsmøtet 17. Og 18. september 2016 1 ORGANISASJON NORGES KORFORBUND DL, er et distriktsledd av Norges Korforbund, som er en partipolitisk og religiøs

Detaljer

VEDTEKTER FOR OPPLAND VENSTRE

VEDTEKTER FOR OPPLAND VENSTRE VEDTEKTER FOR OPPLAND VENSTRE 1 FORMÅL Oppland Venstre har til formål å arbeide aktivt for Venstres sak i fylket i samsvar med Venstres hovedvedtekter og Venstres program. 2 MEDLEMSKAP Personer over 15

Detaljer

Protokoll Ekstraordinært landsmøte 6. september 2016

Protokoll Ekstraordinært landsmøte 6. september 2016 Protokoll Ekstraordinært landsmøte 6. september 2016 Landsorganisasjonen for Frivilligsentraler Dagsorden Sak 01/16: Sak 02/16: Åpning Styreleder Ulf Ludvigsen ønsket velkommen. Han orienterte om at organisasjonen

Detaljer

VEDTEKTER Norges Korforbund SØR-TRØNDELAG

VEDTEKTER Norges Korforbund SØR-TRØNDELAG VEDTEKTER Norges Korforbund SØR-TRØNDELAG Vedtatt 26.01.2018 1 ORGANISASJON NORGES KORFORBUND SØR-TRØNDELAG, er et distriktsledd av Norges Korforbund, som er en partipolitisk og religiøs nøytral organisasjon.

Detaljer

VEDTEKTER FOR NORSK KOLONIHAGEFORBUND

VEDTEKTER FOR NORSK KOLONIHAGEFORBUND VEDTEKTER FOR NORSK KOLONIHAGEFORBUND REVIDERT siste gang 14. mars 2015 Opprinnelig vedtatt av landsmøtet i september 1927 omredigert i samsvar med vedtak i påfølgende landsmøter. INNHOLDSFORTEGNELSE Vedtekter

Detaljer

Vedtekter for Naturvernforbundet i Oslo og Akershus (NOA)

Vedtekter for Naturvernforbundet i Oslo og Akershus (NOA) Utk. til endr. av vedt. for NOA for Årsmøtet 24.3.2015, pr. 10.2.15. s. 1 Endringer i forhold til gjeldende vedtekter er angitt med kursiv. Forslag om fjerning av setninger eller ord er angitt slik: (...).

Detaljer

Klubben er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer.

Klubben er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Lov for Kristiansand Orienteringsklubb, stiftet 23.11.1973 Vedtatt 23.11.1973 med senere endringer, senest 14.02.2005 Godkjent av Idrettsstyret den 04.03.2005 1 Formål Klubbens formål er å drive idrett

Detaljer

Vedtekter for NBF Hedmark og Oppland

Vedtekter for NBF Hedmark og Oppland Vedtekter for NBF Hedmark og Oppland Vedtatt av kretstinget den 10.05.08 og stadfestet av Norsk Bridgeforbund den.. og gjort gjeldende fra?... INNHOLD SIDE Kapittel 1 - Basisvedtekter som skal være lik

Detaljer

LOVER FOR FROL IDRETTSLAG

LOVER FOR FROL IDRETTSLAG r i I fl I LOVER FOR FROL IDRETTSLAG STIFTET 1888 Endring vedtatt av årsmøte 11. mars 2012 LOVER FOR FROL IDRETTSLAG STIFTET 1888 1 GJELDENDE LOVER FOR FROL IDRETTSLAG Vedtatt den 03.12.90, med senere

Detaljer

Ungdom & Fritids Lover

Ungdom & Fritids Lover Ungdom & Fritids Lover 1 Navn Organisasjonens navn er: Ungdom & Fritid Landsforening for fritidsklubber og ungdomshus Engelsk navn: Norwegian national youth club organisation 2 Formål Ungdom & Fritid skal

Detaljer

Sentralstyrets forslag til endringer

Sentralstyrets forslag til endringer Sentralstyrets forslag til endringer Lover for AUF 1. «Lover for AUF» endres til «Vedtekter for AUF» 2. 1 «Det norske Arbeiderparti» endres til Arbeiderpartiet» 3. 2a «Medlemskontigent» endres til «støttemedlemskontigent»

Detaljer

VEDTEKTER FOR SOSIALISTISK VENSTREPARTI / SOSIALISTALAŠ GURUTBELLODAT

VEDTEKTER FOR SOSIALISTISK VENSTREPARTI / SOSIALISTALAŠ GURUTBELLODAT VEDTEKTER FOR SOSIALISTISK VENSTREPARTI / SOSIALISTALAŠ GURUTBELLODAT VEDTATT PÅ LANDSMØTET 2009 VEDTEKTER FOR SOSIALISTISK VENSTREPARTI SIST BEHANDLET AV LANDSMØTET 2009 Navn og formål 1 Partiets navn

Detaljer

Vedtekter for Statens vegvesens pensjonistforbund (SVP).

Vedtekter for Statens vegvesens pensjonistforbund (SVP). Vedtekter for Statens vegvesens (SVP). Vedtatt på stiftelsesmøtet på Norsk vegmuseum 20. juni 1998 (Sist endret på Landsmøtet 2. juni 2016) Kollektivt innmeldt i Pensjonistforbundet pr. 1.1.2011. 1. Formål.

Detaljer

Vedtekter for Hurdal Venstre

Vedtekter for Hurdal Venstre Vedtekter for Hurdal Venstre 1 Formål Hurdal Venstre har til formål å arbeide aktivt for Venstres sak i kommunen i samsvar med Venstres hovedvedtekter og Venstres program. 2 Medlemskap Personer over 15

Detaljer

VEDTEKTER for Forsvarets seniorforbund, avdeling Vesterålen (FSFVAL) ORG.Nr.:

VEDTEKTER for Forsvarets seniorforbund, avdeling Vesterålen (FSFVAL) ORG.Nr.: Forsvarets seniorforbund, Avdeling Vesterålen VEDTEKTER for Forsvarets seniorforbund, avdeling Vesterålen (FSFVAL) ORG.Nr.: 998 323 479 Forsvarets Pensjonistforening Vesterålen ble stiftet 12. januar 2011

Detaljer

Rammer for nominasjonsprosessen er gitt i valglovgivningen og i Oslo Venstres vedtekter.

Rammer for nominasjonsprosessen er gitt i valglovgivningen og i Oslo Venstres vedtekter. RETNINGSLINJER FOR NOMINASJONS- PROSESSEN TIL STORTINGSVALGET 2009 1. INNLEDNING Rammer for nominasjonsprosessen er gitt i valglovgivningen og i Oslo Venstres vedtekter. Valgloven (Lov om valg til Stortinget,

Detaljer

Sist endret VEDTEKTER

Sist endret VEDTEKTER VEDTEKTER 1 FORMÅL 2 ORGANISASJON 3 MEDLEMSKAP 4 KONTINGENT 5 TILLITSVALGTE 6 KLUBBENS ORGANER 7 ÅRSMØTE 8 ÅRSMØTE - VALG 9 EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE 10 KLUBBSTYRET 11 ARBEIDSUTVALG 12 UNGDOMSUTVALG 13 VALGKOMITE

Detaljer

VEDTEKTER FOR SKEDSMO WESTERN CLUB

VEDTEKTER FOR SKEDSMO WESTERN CLUB VEDTEKTER FOR SKEDSMO WESTERN CLUB Side 1 av 5 Vedtekter for Skedsmo Western Club (forkortet SWC), stiftet 29.11.98 Vedtatt den 01.09.2004 med senere endringer senest av 28.03.2017. 1 Formål SWC skal fremme

Detaljer

Partiet er sammensatt av fylkeslag og lokallag, samt De Kristnes Ungdom.

Partiet er sammensatt av fylkeslag og lokallag, samt De Kristnes Ungdom. De Kristnes lover 1 Formål De Kristne vil føre en politikk som bygger på det kristne livssyn, og som verner om de kristne grunnverdiene. De Kristne vil arbeide for et samfunn som fremmer personlig frihet

Detaljer

VEDTEKTER FOR SV SOSIALISTISK VENSTREPARTI / SG SOSIALISTALAŠ GURUTBELLODAT

VEDTEKTER FOR SV SOSIALISTISK VENSTREPARTI / SG SOSIALISTALAŠ GURUTBELLODAT VEDTEKTER FOR SV SOSIALISTISK VENSTREPARTI / SG SOSIALISTALAŠ GURUTBELLODAT SIST ENDRET PÅ LANDSMØTET 2015 VEDTEKTER FOR SV SOSIALISTISK VENSTREPARTI Sist behandlet av landsmøte 2015 Kapittel 1: Navn og

Detaljer

Bergen Høyre er gjennom Hordaland Høyre tilsluttet Høyres Hovedorganisasjon.

Bergen Høyre er gjennom Hordaland Høyre tilsluttet Høyres Hovedorganisasjon. LOVER FOR BERGEN HØYRE (sist endret 11. februar 2012) 1 FORMÅL Bergen Høyre vil føre en konservativ fremskrittspolitikk bygget på det kristne kulturgrunnlag, rettsstaten og folkestyret, for å fremme personlig

Detaljer

LOV FOR FIGGJO IDRETTSLAG STIFTET 01.08.1927.

LOV FOR FIGGJO IDRETTSLAG STIFTET 01.08.1927. LOV FOR FIGGJO IDRETTSLAG STIFTET 01.08.1927. Vedtatt den 01.08.1927 med senere endringer senest av 02.02.1994. PARAGRAF 1. FORMÅL. Laget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer.

Detaljer

Laget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer.

Laget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. LOV FOR LEVANGER SVØMME- OG LIVREDNINGSKLUBB 1. FORMAL Laget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Lagets formål er å drive idrett organisert i Norges Idrettsforbund (NIF).

Detaljer

Vedtekter for Akershus Venstre 2014

Vedtekter for Akershus Venstre 2014 Vedtekter for Akershus Venstre 2014 1. FORMÅL Akershus Venstre har til formål å arbeide aktivt for Venstres sak i fylket i samsvar med Venstres hovedvedtekter og Venstres program. 2. ORGANISASJON I. Organer

Detaljer

LOV FOR FAGERSTRAND IDRETTSFORENING F I F

LOV FOR FAGERSTRAND IDRETTSFORENING F I F LOV FOR FAGERSTRAND IDRETTSFORENING F I F INNHOLDSFORTEGNELSE Paragrafer: Side: 1 Formål 3 2 Organisatorisk tilknytning 3 3 Medlemmer 3 4 Kontingent 3 5 Stemmerett og valgbarhet 3 6 Tillitsvalgtes godtgjørelse

Detaljer

Vedtekter LEVE. Ajourført landsmøtet 2017

Vedtekter LEVE. Ajourført landsmøtet 2017 Vedtekter LEVE Ajourført landsmøtet 2017 1 Navn 1.1 Foreningens navn er «LEVE Landsforeningen for etterlatte ved selvmord». Det engelske navnet er «The Norwegian Organization for the Suicide Bereaved».

Detaljer

VEDTEKTER. Vedtatt på LVKs landsmøte 21. august 2015. Landsstyret kan i spesielle tilfeller dispensere fra den foran angitte grense.

VEDTEKTER. Vedtatt på LVKs landsmøte 21. august 2015. Landsstyret kan i spesielle tilfeller dispensere fra den foran angitte grense. VEDTEKTER Vedtatt på LVKs landsmøte 21. august 2015 1. Navn, medlemskap Organisasjonens navn er Landssamanslutninga av Vasskraftkommunar. Organisasjonen består av primærkommuner som innenfor sine grenser

Detaljer

Foreningens internasjonale navn er The Norwegian Child and Adolescent Psychiatry Trainee Association. Initialene er NCAPTA.

Foreningens internasjonale navn er The Norwegian Child and Adolescent Psychiatry Trainee Association. Initialene er NCAPTA. Vedtekter for LISBUP Vedtatt første gang i årsmøtet i Norsk barne og ungdomspsykiatriske forening (NBUPF) 03.04.14. Denne versjon ble vedtatt i årsmøtet i NBUPF 22.04.15. Kapittel 1 Navn, formål og organisasjon

Detaljer

1 Organisasjonens navn Organisasjonens navn er Palestinakomiteen i Norge (i det følgende også kalt komiteen eller organisasjonen)

1 Organisasjonens navn Organisasjonens navn er Palestinakomiteen i Norge (i det følgende også kalt komiteen eller organisasjonen) VEDTEKTER for Palestinakomiteen i Norge Vedtatt på det 19. landsmøtet i mars 1992, revidert på Det 28. landsmøtet mars 2010, Det 29. landsmøtet mars 2012, Det 30. landsmøtet mars 2014 og Det 31. landsmøtet

Detaljer

LOVER FOR FROL IDRETTSLAG

LOVER FOR FROL IDRETTSLAG LOVER FOR FROL IDRETTSLAG STIFTET 1888 Vedtatt den 03.12.1990 2 LOVER FOR FROL IDRETTSLAG STIFTET 1888 Vedtatt den 03.12.90, med senere endringer av.. Godkjent av Idrettsstyret den 1. Formål Laget er selveiende

Detaljer

VEDTEKTER FOR NORSK KULTURSKOLERÅD

VEDTEKTER FOR NORSK KULTURSKOLERÅD VEDLEGG 6 VEDTEKTER FOR NORSK KULTURSKOLERÅD 7.5.10.: Endr.forslag til Landsmøtet 2010 er ført inn med rød skrift. Vestlandsregionsmøtet/ Ole Jakob Nedrebø. Gjeld 4, 5 og 6. Med styrets antegninger i blå

Detaljer

OSLO HØYRES LOVER Vedtatt av representantskapet 17. oktober 1973 Med endringer til og med 28. januar 2012

OSLO HØYRES LOVER Vedtatt av representantskapet 17. oktober 1973 Med endringer til og med 28. januar 2012 OSLO HØYRES LOVER Vedtatt av representantskapet 17. oktober 1973 Med endringer til og med 28. januar 2012 OSLO HØYRES LOVER Vedtatt i Representantskapets møte 17. oktober 1973 med endringer til og med

Detaljer

Norsk cøliakiforenings ungdom

Norsk cøliakiforenings ungdom Forslag til endringer i Vedtekter for Norsk cøliakiforenings ungdom Landsmøtet 2015 Ålesund 1 Navn og formål 1.1 Navn Foreningens navn er Norsk cøliakiforenings ungdom (NCFU). #1 Forslagsstiller: Landsmøtet

Detaljer

Norsk forening for oppmerksomt nærvær, Mindfulness Norge

Norsk forening for oppmerksomt nærvær, Mindfulness Norge Vedtekter for NFON Norsk forening for oppmerksomt nærvær, Mindfulness Norge Foreningen ble stiftet 19.2.2010. Til stede som stiftere var: Michael de Vibe, Birgit Kaisa Eliassen, Even Halland, Bergljot

Detaljer

Vedtekter for Kost- og ernæringsforbundet

Vedtekter for Kost- og ernæringsforbundet Vedtekter for Kost- og ernæringsforbundet 1 Navn Forbundets navn er: Kost- og ernæringsforbundet The Norwegian Diet and Nutrition Association 2 Formål Kost- og ernæringsforbundet er en partipolitisk uavhengig

Detaljer

Statutter. DOCS-#34457-v24-Redd_Barnas_Statutter.doc/DOCS (pdf-versjon)/pm

Statutter. DOCS-#34457-v24-Redd_Barnas_Statutter.doc/DOCS (pdf-versjon)/pm Versjon: Vedtatt på landsmøtet 18. september 2005 Senere revidert av landsmøtet 20. september 2009 25. september 2011 15. september 2013 og sist 20. september 2015 Kapittel 1 Formål Kapittel 2 Organisasjon

Detaljer

Vedtekter for Forum for utvikling og miljø

Vedtekter for Forum for utvikling og miljø Vedtekter for Forum for utvikling og miljø (Vedtatt på årsmøte 6. april 2005, sist revidert på årsmøtet 21. april 2016), 1. NAVN Organisasjonens navn er Forum for utvikling og miljø. Engelsk navn er Norwegian

Detaljer

Europabevegelsens vedtekter

Europabevegelsens vedtekter Europabevegelsens vedtekter 2015-2017 1 Europabevegelsens formål Europabevegelsen skal virke for samarbeid mellom folk og stater i Europa for å fremme frihet, fred, demokrati, solidaritet og likeverd,

Detaljer

Formål 2 MDGBs formål er å fremme MDGs politikk i Bergen og tilpasse denne lokale forhold.

Formål 2 MDGBs formål er å fremme MDGs politikk i Bergen og tilpasse denne lokale forhold. Vedtekter for Miljøpartiet De Grønne i Bergen Siste gang revidert på årsmøtet 27. januar 2016. Grunnlag 1 Miljøpartiet De Grønne i Bergen (heretter omtalt som MDGB) er en del av Miljøpartiet De Grønne

Detaljer

Lov for Furuset Idrettsforening stiftet 10. januar 1914

Lov for Furuset Idrettsforening stiftet 10. januar 1914 Lov for Furuset Idrettsforening stiftet 10. januar 1914 Endret sist den 31. mars 2005. FIF er benyttet som forkortelse for Furuset Idrettsforening. NIF er benyttet som forkortelse for Norges Idrettsforbund.

Detaljer

MOMENTUMS VEDTEKTER VEDTATT PÅ ÅRSMØTE 21 APRIL 2013

MOMENTUMS VEDTEKTER VEDTATT PÅ ÅRSMØTE 21 APRIL 2013 MOMENTUMS VEDTEKTER VEDTATT PÅ ÅRSMØTE 21 APRIL 2013 Innhold KAPITTEL 1 NAVN, FORMÅL, MEDLEMSKAP... 3 1 Navn... 3 2 Formål... 3 3 Medlemskap og kontingent... 3 4 Kontingent... 3 KAPITTEL 2 LANDSMØTE...

Detaljer

Vedtekter for Rørvik Idrettslag

Vedtekter for Rørvik Idrettslag Vedtekter for Rørvik Idrettslag Godkjent av idrettsstyre den 17.09.2003 1 Formål Laget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Lagets formål er å drive idrett organisert i Norges

Detaljer

Vedtekter for Forum for utvikling og miljø

Vedtekter for Forum for utvikling og miljø Vedtekter for Forum for utvikling og miljø (Vedtatt på årsmøte 6. april 2005, sist revidert på årsmøtet 29. april 2014), 1. NAVN Organisasjonens navn er Forum for utvikling og miljø. Engelsk navn er Norwegian

Detaljer

VEDTEKTER FOR. Bad, park og idrett. Stiftet 7. april 1978

VEDTEKTER FOR. Bad, park og idrett. Stiftet 7. april 1978 VEDTEKTER FOR Bad, park og idrett Stiftet 7. april 1978 Revidert etter endringer vedtatt på landsmøtene i Trondheim 24.08.1989, Oslo 22.08.1991, Bodø 17.06.1993, Sandnes 15.06.1995, Gjøvik 21.08.1997,

Detaljer

Styret i Skogselskapet i Oppland fremmer to forslag til endringer i vedtektene til Skogselskapet i Oppland:

Styret i Skogselskapet i Oppland fremmer to forslag til endringer i vedtektene til Skogselskapet i Oppland: . Styret i Skogselskapet i Oppland fremmer to forslag til endringer i vedtektene til Skogselskapet i Oppland: 1 VEDTEKTENS PUNKT OM ÅRSMØTET OG STYRETS GJØREMÅL Forslag til endring legges fram for årsmøtet

Detaljer

Lover for Norges kristelige studentforbund

Lover for Norges kristelige studentforbund Lover for Norges kristelige studentforbund Siste endringer vedtatt på Landsmøtet mars 2012 Kapittel I - Virksomhet 1 Formål Norges kristelige studentforbunds formål er å vekke og styrke kristen tro og

Detaljer